Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek"

Transkript

1 Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek

2 Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen Sid. 3 Skolinspektionens krav för att eleverna ska anses ha tillgång till skolbibliotek Sid. 3. Skolbiblioteket i bibliotekslagen Sid. 4 Skolbibliotekets uppgift enligt Linköpings kommuns biblioteksplan Sid. 4 Handlingsplan för biblioteket för varje årskurs Sid. 6. Förskoleklassen Sid. 6. År 1 Sid. 6. År 2 Sid. 7. År 3 Sid. 7. Aktiviteterna F-3 kopplade till Lgr 11 Sid. 8. År 4 Sid. 9. År 5 Sid. 9. År 6 Sid. 10. Aktiviteterna år 4-6 kopplade till Lgr 11 Sid. 10. År 7 Sid. 11. År 8 Sid. 11. År 9 Sid. 12. IK-klassen (År 7-9) Sid 12. Aktiviteterna år 7-9 kopplade till Lgr 11 Sid 12. Reflektion kring handlingsplanen Sid. 13. Verksamheten läsåret 2011/2012 Sid. 13. Källförteckning Sid. 14. Bilaga: Gemensamma kunskapskriterier

3 Beskrivning av skolan och biblioteket Nya Rydsskolan är en F-9 skola som har ca 350 elever fördelat på 20 klasser. Höstterminen 2011 startades fokusbiblioteket i Nya Rydsskolan. Fokusbiblioteket ingår i Ryds bibliotek som är ett integrerat bibliotek. Det betyder att fokusbiblioteket och närbiblioteket i Ryd delar lokal och mediabestånd. Närbiblioteket är öppet för allmänheten tre dagar i veckan medan fokusbiblioteket är öppet alla skoldagar. På Ryds bibliotek arbetar en fokusbibliotekarie (för närvarande 90%) som ansvarar för verksamheten för skolan och en folkbibliotekarie (75%) som ansvarar för folkbibliotekets verksamhet. I juni 2011 flyttades mediabeståndet från det gamla folkbiblioteket i Ryd in i en ny bibliotekslokal i Nya Rydsskolan. Detta bestånd tillsammans med bokbestånden från de nedlagda bokrummen på Solhagaskolan och Rydsskolan utgör grunden i fokusbibliotekets mediabestånd. Fokusbibliotekarien har sedan gallrat och kompletterat beståndet. Det finns två bibliotekspedagoger på skolan, en för F-6 och en för 7-9. Fokusbibliotekarien och bibliotekspedagogerna träffas en gång/vecka för att planera verksamheten i biblioteket. En bibliotekspedagog är en person med pedagogisk utbildning som arbetar på skolan och som fungerar som en länk mellan fokusbibliotekarie och övriga pedagoger. Uppdraget utgör ca 10% av bibliotekspedagogens arbetstid. En biblioteksgrupp har bildats bestående av rektorerna, fokusbibliotekarie och bibliotekspedagoger. Här fattas övergripande beslut kring fokusbiblioteket, t.ex. upprättas handlingsplanen i denna grupp. Syftet med handlingsplanen Det grundläggande syftet med handlingsplanen är att få fokusbiblioteket att bli en integrerad del av skolan och ska på ett tydligt sätt redogöra för fokusbibliotekets verksamhet kopplat till läroplanen. Handlingsplanen utvecklas av fokusbibliotekarien med stöd av biblioteksgruppen. Grunden till aktiviteterna i handlingsplanen utgörs av de gemensamma kunskapskriterierna (se bilaga) som har upprättats av alla fokusbibliotekarier i Linköpings kommun. Dessa kunskapskriterier ska ingå i alla fokusbiblioteks handlingsplaner men varje skola har sedan möjlighet att utforma handlingsplanen utifrån sin egen skolas förutsättningar. Styrdokument för fokusbiblioteket Skollagen I skollagen står: Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 1 Kommentar: Som ett led i detta har fokusbiblioteket startats. Skolinspektionens krav för att eleverna ska anses ha tillgång till skolbibliotek - Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller i anslutning till dessa. - Biblioteket används kontinuerligt som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna. - Biblioteket har litteratur och annan information för detta syfte. 1 Skollagen 2 kap. 36

4 - Biblioteket omfattar såväl böcker som informationsteknik och andra medier. - Biblioteket innehåller både facklitteratur och skönlitteratur för att fylla sina olika funktioner. - Biblioteket är anpassat till elevernas behov och till funktionshindrades, invandrares och andra minoriteters särskilda behov. 2 Kommentar: För att biblioteket ska användas kontinuerligt har varje klass upp till årskurs 6 en bokad tid i biblioteket varje vecka och denna handlingsplan ska säkerställa att eleverna tillsammans med lärarna använder biblioteket i undervisningen. Olika medier finns och det finns möjlighet att få hjälp med informationssökning i biblioteket. Biblioteket innehåller dels skönlitteratur men också en stor del facklitteratur som har anpassats efter skolans behov. Dessutom finns, som tidigare nämnts, mycket skönlitteratur på andra språk än svenska Skolbiblioteket i bibliotekslagen I bibliotekslagen står det om skolbibliotek: Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 3 Kommentar: Stor vikt har lagts vid att anpassa mediabeståndet till Nya Rydsskolans elevers speciella behov. Många elever har andra modersmål än svenska och ett stort bestånd på de vanligaste modersmålen finns i fokusbiblioteket. De vanligaste modersmålen är arabiska och somaliska men det finns böcker på sammanlagt 15 olika språk i biblioteket. Det finns också ett stort bestånd av ljudböcker för elever som föredrar att lyssna på en bok och också ett stort bestånd av talböcker, som är till för elever med läs- och skrivsvårigheter. Det finns också möjlighet att låna en så kallad Daisyspelare som är anpassad för att lyssna på talböcker och Mp3-spelare för att lyssna på nedladdade talböcker. Elever med läs-och skrivsvårigheter kan registrera sig för att själva ladda ner talböcker. Vidare har mycket lättläst skönlitteratur köpts in och faktaboksbeståndet har anpassats till skolans behov. Faktaboksbeståndet har kompletterats och anpassats för att möta upp krav på teman som är vanligt förekommande inom skolan. Skolbibliotekets uppgift enligt Linköpings kommuns biblioteksplan Skolbibliotekets primära uppgift är att tillhandahålla den litteratur och det IT-stöd som behövs i undervisningen och se till att det finns tillgängligt för elever och lärare. Det ska ingå som en resurs i det pedagogiska sammanhanget och den dagliga kunskapsutvecklingen och är det verktyg som elever och lärare behöver för att utveckla kunskaper och färdigheter. Ett väl fungerande skolbibliotek som pedagogisk resurs för läslust och informationssökning är en av förutsättningarna för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag. Uppdragsbeskrivning för skolbiblioteksverksamheten - Skolbiblioteket ska stimulera elevernas läslust, läsförmåga och språkutveckling. - Skolbiblioteket ska vara en resurs för att öka informationskompetensen hos eleverna och skolans personal, samt stimulera till kritiskt tänkande. Skolbibliotekarier och lärare ska samarbeta mot gemensamma mål. 4 2 Skolinspektionen: ( ) 3 Bibliotekslagen 9 4 Biblioteksplan för Linköpings kommun. Linköpings kommun Sid. 13.

5 Kommentar: Skolbiblioteket kan bli en integrerad del av skolan genom att aktiviteterna i handlingsplanen följs. Genom bibliotekspedagogerna bildas en viktig länk mellan biblioteket och lärarna och fokusbibliotekariens medverkan i arbetslag på skolan stärker detta. Fokusbiblioteket är dessutom öppet för skolan varje dag.

6 Handlingsplan för biblioteket för varje årskurs Förskoleklassen Introduktion till biblioteket Fokusbibliotekarie och Höstterminen Få privat lånekort folkbibliotekarie Bokprat med fokus på några Fokusbibliotekarie Höstterminen kända bilderboksfigurer Grundläggande bokkunskap Fokusbibliotekarie Prova på boksamtal om en bok man läst högt i klassen Fokusbibliotekarie och Förklaringar - I introduktionen till biblioteket får eleverna lära sig att böckerna har en bestämd plats i biblioteket. De får också lära sig var bilderböckerna, de lättlästa kapitelböckerna och de lättlästa faktaböckerna står. - Bokprat innebär att fokusbibliotekarien berättar om en eller flera böcker för klassen. - I den grundläggande bokkunskapen får eleverna lära sig hur man hanterar en bok. De får också lära sig att en bok har en början, ett problem och ett slut samt att en bok har en eller flera huvudpersoner. - Ett boksamtal innebär att en grupp, efter att ha läst eller lyssnat på samma bok, diskuterar den. År 1 Genomgång av biblioteket Fokusbibliotekarie Höstterminen Få skollånekort Bokprat Fokusbibliotekarie Höstterminen Introduktion av begreppen Fokusbibliotekarie författare, illustratör och titel Bokprat Fokusbibliotekarie Förklaringar - I genomgången av biblioteket får eleverna en fördjupad kunskap av var olika typer av böcker står i biblioteket. - Bokprat innebär att fokusbibliotekarien berättar om en eller flera böcker för klassen.

7 År 2 Fördjupad genomgång av Fokusbibliotekarie Höstterminen biblioteket Bokprat Fokusbibliotekarie Höstterminen Boksamtal Fokusbibliotekarie och Introduktion till OPAC Fokusbibliotekarie Förklaringar - I den fördjupade genomgången av biblioteket får eleverna lära sig skillnaden mellan skön- och facklitteratur och mellan Hcf och Hcg De får också lära sig att man kan läsa en bok med ögonen eller öronen. - Bokprat innebär att fokusbibliotekarien berättar om en eller flera böcker för klassen. - Ett boksamtal innebär att en grupp, efter att ha läst eller lyssnat på samma bok, diskuterar den. - OPAC betyder Online Public Access Catalog. Det är den publika delen av bibliotekets katalog. Via den kan eleverna själva t.ex. söka efter en bok. År 3 Grundläggande Fokusbibliotekarie Höstterminen informationssökning Bokprat med introduktion av Fokusbibliotekarie Höstterminen några olika författare Introduktion till källkritik Fokusbibliotekarie Eleverna genomför bokprat för varandra Fokusbibliotekarie och Förklaringar - I den grundläggande informationssökningen får eleverna testa på några olika sökvägar på Internet. - Bokprat innebär att fokusbibliotekarien berättar om en eller flera böcker för klassen. - Introduktion till källkritik innebär att eleverna får lära sig vad en källa är och att all information inte alltid är sann. - Bokpratet som eleverna gör för varandra görs med stöd från och fokusbibliotekarie.

8 Övergripande aktiviteter för förskoleklassen-år 3 - Förutom de specifika aktiviteterna som genomförs för varje klass, kommer klasserna en gång/vecka till biblioteket för att låna. De kommer också regelbundet för att söka information, t.ex. till temaarbeten. - En årskurs väljs ut för att medverka i bokjuryn. Bokjuryn är en tävling där barn och ungdomar röstar fram årets bästa böcker inom olika ålderskategorier. Fokusbibliotekarien presenterar ett antal böcker som sedan eleverna läser och röstar på. Eventuellt genomförs boksamtal i grupper där eleverna läst samma bok. - Ett läsprojekt med parläsning genomförs varje läsår. Parläsning innebär att eleverna läser parvis, samma bok, för varandra. Före och efter parläsningsperioden testas eleverna för att se om det skett någon förbättring vad gäller läsförmågan. Aktiviteterna för F-3 kopplade till Lgr 11 Genom aktiviteterna i handlingsplanen uppfylls flera av syftena för ämnet svenska i Lgr 11. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen 5 Aktiviteterna i handlingsplanen hjälper till att uppfylla syftet genom att eleverna regelbundet lånar böcker i biblioteket samt blir stimulerade att läsa genom att få regelbundna bokprat. Bokpraten syftar också till att eleverna ska få kännedom om olika sorters litteratur. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur 6 Regelbundna boksamtal ger eleverna träning i att läsa och analysera skönlitteratur. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa. 7 Detta ges förutsättningar för i handlingsplanen genom att eleverna får introduktion till informationssökning och källkritik i årskurs 3. I det centrala innehållet för årskurs 1-3 står också att eleverna ska komma i kontakt med några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer 8, vilket genomförs i ett flertal aktiviteter i handlingsplanen. Eleverna ska också lära sig hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning 9 vilket också genomförs i handlingsplanen. Avslutningsvis ska eleverna genomföra muntliga presentationer och muntligt berättande vilket genomförs i momenten där eleverna boksamtalar och bokpratar för varandra. 5 Lgr 11. sid Lgr 11. sid Lgr 11. sid Lgr 11. sid Lgr 11. sid. 223.

9 År 4 Bibliotekskunskap Fokusbibliotekarie Höstterminen Bokprat med introduktion Fokusbibliotekarie Höstterminen till olika genrer Informationssökning och Fokusbibliotekarie samt källkritik Boksamtal Fokusbibliotekarie samt Förklaringar - I bibliotekskunskapen får eleverna kunskap i hur SAB-systemet (den valigast förekommande klassifikationssystemet) är uppbyggt samt övningar i OPAC. (OPAC betyder Online Public Access Catalog. Det är den publika delen av bibliotekets katalog. Via den kan eleverna själva t.ex. söka efter en bok. - Bokprat innebär att fokusbibliotekarien berättar om en eller flera böcker för klassen. Här introduceras böckerna utifrån olika genrer, t.ex. deckare och fantasy. - Inom informationssökning och källkritik introduceras eleverna till några databaser på Internet samt utvecklar kunskaperna i källkritik. - Ett boksamtal innebär att en grupp, efter att ha läst eller lyssnat på samma bok, diskuterar den. År 5 Bibliotekskunskap Fokusbibliotekarie Höstterminen Boksamtal Fokusbibliotekarie och Höstterminen Bokprat Fokusbibliotekarie Informationssökning Fokusbibliotekarie Förklaringar - I bibliotekskunskapen byggs kunskaperna i att söka i OPAC (Online Public Access Catalog) ut. - Ett boksamtal innebär att en grupp, efter att ha läst eller lyssnat på samma bok, diskuterar den. - Bokprat innebär att fokusbibliotekarien berättar om en eller flera böcker för klassen - Inom informationssökningen görs sökningar i ordlistor, innehållsförteckningar och vissa tryckta och digitala källor (Landguiden, Alex).

10 År 6 Bokprat Fokusbibliotekarie Höstterminen Boksamtal Fokusbibliotekarie och Höstterminen Källkritik Fokusbibliotekarie Skriva om en särskild författare Fokusbibliotekarie, bibliotekspedagog och - Bokpratet innebär att fokusbibliotekarien berättar om ett antal böcker för klassen. Eleverna får sedan träna på att själva bokprata för yngre elever på skolan. - Boksamtalet innebär att eleverna, antingen hela klassen eller olika grupper inom klassen, läser samma bok. - Inom källkritiken lär sig eleverna att urskilja budskap, avsändare och syfte inom olika källor. Vi tränar på att ange sin källa och tar upp lite kring sociala medier. Detta delas upp på två olika lektioner. - I arbetet med att skriva om en enskild författare får eleverna prova sina färdigheter i att söka i olika källor efter information samt att ange källa. Övergripande aktiviteter för år 4-år 6 - Förutom de specifika aktiviteterna som genomförs för varje klass, kommer klasserna en gång/vecka till biblioteket för att låna. De kommer också regelbundet för att söka information, t.ex. till temaarbeten. - En årskurs väljs ut för att medverka i bokjuryn. Bokjuryn är en tävling där barn och ungdomar röstar fram årets bästa böcker inom olika ålderskategorier. Fokusbibliotekarien presenterar ett antal böcker som sedan eleverna läser och röstar på. Eventuellt genomförs boksamtal i grupper där eleverna läst samma bok. - Eventuell medverkan av fokusbibliotekarien vid elevens val. - Ett läsprojekt med parläsning genomförs varje läsår. Parläsning innebär att eleverna läser parvis, samma bok, för varandra. Före och efter parläsningsperioden testas eleverna för att se om det skett någon förbättring vad gäller läsförmågan. Aktiviteterna för år 4-6 kopplade till Lgr 11 Genom aktiviteterna i handlingsplanen uppfylls flera av syftena för ämnet svenska i Lgr 11. I de centrala målen för årskurs 4-6 står att läsa. Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker och via sökmotorer på Internet. Hur man jämför källor och prövar dess tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. 10 Detta får eleverna träna på genom att söka i olika källor, både tryckta och på Internet, och att träna på att kritiskt bedöma källorna. 10 Lgr 11. Sid

11 Muntliga presentationer och muntligt berättande. 11 Genom att eleverna får prova på att boksamtala samt att bokprata tränas den muntliga förmågan. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider. Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och- ungdomsboksförfattare och deras verk. Eleverna kommer i kontakt med olika texter genom att låna olika böcker, att höra bokprat och att boksamtala. Olika författare tas upp under bokprat och eleverna får själva söka information om en specifik författare. År 7 Bibliotekskunskap Fokusbibliotekarie Höstterminen Bokprat Fokusbibliotekarie Höstterminen Informationssökning och källkritik Fokusbibliotekarie År 8 - Inom bibliotekskunskapen tas grundläggande bibliotekskunskap upp så att alla elever, även de som kommer nya till år 7, känner till biblioteket. - Bokprat innebär att fokusbibliotekarien berättar om ett antal böcker för klasser. Här tas även exempel upp på olika genrer. - Inom informationssökning och källkritik görs en genomgång av vad som togs upp under årskurs 6 så att alla elever har en grundläggande kunskap om några olika sökkällor och att kunna värdera dem. Informationssökning och Fokusbibliotekarie Höstterminen källkritik tillsammans med Bokprat Fokusbibliotekarie Boksamtal Fokusbibliotekarie och - Inom informationssökningen tas olika sökkällor upp, t.ex. NE och Wikipedia, och skillnaden mellan dem. Olika databaser t.ex. Landguiden och Alex som är användbara för eleverna. Inom källkritiken tas vikten av att värdera sin källa upp, samt att lära sig att ange källa. - Bokprat innebär att fokusbibliotekarien berättar om ett antal böcker för klasser. Här tas även exempel upp på olika genrer. - Boksamtal innebär att eleverna diskuterar efter att ha läst samma bok. 11 Lgr 11. Sid

12 År 9 Bokprat Fokusbibliotekarie Höstterminen Informationssökning och Fokusbibliotekarie Höstterminen källkritik tillsammans med Boksamtal Fokusbibliotekarie och - Bokprat innebär att fokusbibliotekarien berättar om ett antal böcker för klasser. Här tas även exempel upp på olika genrer. - Inom informationssökningen tas olika sökkällor upp. Inom källkritiken tas vikten av att värdera sin källa upp, samt att lära sig att ange källa. - Boksamtal innebär att eleverna diskuterar efter att ha läst samma bok. IK-klassen (År 7-9) Bibliotekskunskap Fokusbibliotekarie Höstterminen Bokprat Fokusbibliotekarie Höstterminen Informationssökning och källkritik Fokusbibliotekarie - Inom bibliotekskunskapen får eleverna genomgång i hur man hittar i biblioteket, hur man lånar och återlämnar och eleverna får egna lånekort. - Bokprat innebär att fokusbibliotekarien berättar om ett antal böcker för klassen. - Inom informationssökning och källkritik görs en grundläggande genomgång av några olika sökkällor och eleverna får prova på att värdera dem. Övergripande aktiviteter för år Förutom de specifika aktiviteterna som genomförs för varje klass, kommer klasserna regelbundet till biblioteket för att låna och för att söka information. - En årskurs väljs ut för att medverka i bokjuryn. Bokjuryn är en tävling där barn och ungdomar röstar fram årets bästa böcker inom olika ålderskategorier. Fokusbibliotekarien presenterar ett antal böcker som sedan eleverna läser och röstar på. Eventuellt genomförs boksamtal i grupper där eleverna läst samma bok. - Medverkan av fokusbibliotekarien vid elevens val. Aktiviteterna år 7-9 kopplade till Lgr 11 Genom aktiviteterna i handlingsplanen uppfylls flera av syftena för ämnet svenska i Lgr 11. I de centrala målen för årskurs 7-9 står att läsa. Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider. 2

13 Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig från varandra. Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms-och vuxenboksförfattare. 12 Genom bokprat och boksamtal samt regelbundna lån i biblioteket kommer eleverna i kontakt med olika texter av olika författare samt olika genrer. Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier. Hur man citerar och gör källhänvisningar. Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett kritiskt förhållningssätt. 13 Genom att träna sig i att söka i olika källor och att värdera informationen i dem kommer eleverna i kontakt med dessa punkter i det centrala innehållet i läroplanen. Genom att söka i olika källor på Internet tränas eleverna i att sovra i en stor mängd information. Reflektion kring handlingsplanen Aktiviteterna i handlingsplanen är utformade så att de bygger på varandra. Stegvis får eleverna mer kunskap inom informationssökning och källkritik, lite mer tas upp under varje årskurs. Eleverna tränas i att ha boksamtal och de kommer i kontakt med fler olika författare och genrer under varje årskurs. Vissa moment repeteras därför så att elever som kommer nya till skolan får en chans att få likvärdiga kunskaper som elever som går hela studietiden på Nya Rydsskolan. För att handlingsplanen ska kunna fungera krävs att fokusbibliotekarien har planeringstid för att förbereda aktiviteterna och för att fokusbibliotekarien och bibliotekspedagogerna tillsammans kan planera verksamheten. Under första läsåret 2011/2012 går mycket tid åt till att bygga upp biblioteksverksamheten och därför kommer handlingsplanen inte att vara i fullt bruk förrän läsåret 2012/2013. Under första läsåret kommer vissa bitar att genomföras av handlingsplanen i samråd mellan fokusbibliotekarie och bibliotekspedagoger. Efter varje läsår bör handlingsplanen utvärderas och revideras i biblioteksgruppen för att se att verksamheten har fungerat. Verksamhet under läsåret 2011/2012 Under läsåret 2011/2012 kommer fokusbiblioteket att utformas. - Mediabeståndet ses över och kompletteras. - Samarbetet mellan fokusbibliotekarie och bibliotekspedagogerna utvecklas. - Fokusbibliotekarien kommer med i ett arbetslag. - Vissa av handlingsplanens aktiviteter genomförs för att komma igång med verksamheten. - Biblioteksgruppen bildas. - Ett biblioteksråd med elever, fokusbibliotekarie och bibliotekspedagoger bildas. Biblioteksrådet kan komma med förslag på bokinköp och ordna aktiviteter i biblioteket. Förslagsvis delas biblioteksrådet upp i åldersgrupper. 12 Lgr 11. Sid Lgr 11. Sid

14 Källförteckning Bibliotekslagen (1996:1596) Biblioteksplan- Linköpings kommun (2007) Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och ungdomsnämnden och Bildningsnämnden Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Skolverket. Skolinspektionen: granskning/vagledning/temasidor/skolbibliotek ( ) Skollag (2010:800) 4

15 Bilaga Gemensamma kunskapskriterier för fokusbiblioteken i Linköpings kommun F-klass Bibliotekskunskap Känna till hur man hanterar en bok Veta var böckerna för åldersgruppen står: bilderböcker, lätta faktaböcker, lättlästa böcker Klara av att själv lämna och låna böcker Litteraturkunskap Veta vad en bok är, vad man kan förvänta sig av en bok Känna till några kända bilderboksfigurer Ha provat på att samtala om böcker och dess innehåll Årskurs 3 Bibliotekskunskap Känna till signumen Hcf och Hcg och veta vad de står för Veta att böckerna har en bestämd plats i biblioteket Förstå kopplingen mellan OPAC och hyllan Känna till att man kan läsa en bok med ögonen eller öronen Litteraturkunskap Veta att en bok har en författare, ibland en illustratör, en titel och ett bokförlag Känna till skillnaden mellan skön- och facklitteratur Känna till några författare för åldersgruppen Presentera en bok och ge boktips Läsa en utvald bok och samtala om den Informationskompetens Kunna slå i Barnens lexikon eller motsvarande Genomföra en sökning på författare eller titel i OPAC Kunna använda åldersanpassade webbsidor för att söka information Resonera kring olika vägar till information och kring ett kritiskt förhållningssätt till information 5

16 Årskurs 6 Bibliotekskunskap Förstå och kunna tillämpa alfabetisk ordning Lära sig hur SAB-systemet är uppbyggt Klara av att reservera en bok Litteraturkunskap Känna till vad en serie och en trilogi är Känna till någon genre inom skönlitteraturen Lära sig mer om något enskilt författarskap Bokprata för yngre elever på skolan Utveckla och fördjupa boksamtalet, kunna reflektera och motivera Informationskompetens Förstå hur en ordlista är uppbyggd Förstå hur man hittar i en innehållsförteckning och ett register Genomföra sökningar i OPAC Genomföra enkla sökningar i tryckta och digitala källor Kunna urskilja budskap, avsändare och syfte i olika medier Kunna ange sin källa och veta varför det är viktigt Resonera kring sociala medier Årskurs 9 Bibliotekskunskap Känna till signumen uhc och Hc och veta vad de står för Ha fått fördjupade kunskaper i SAB-systemet Känna till tjänster på Östgötabibliotekets webbsida Litteraturkunskap Känna till olika genrer inom skönlitteraturen Känna till några välkända författare från Sverige, Norden och övriga världen Känna till skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen Utveckla boksamtalet, kunna använda sig av olika boksamtalsmodeller Informationskompetens Kunna göra en ämnessökning i bibliotekets katalog (OPAC) Ha kunskap och färdigheter i olika sökstrategier, i både trycka och digitala medier Kunna kritiskt granska, värdera och jämföra information från olika källor Kunna citera och göra källhänvisningar Känna till vad upphovsrätt innebär 6

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17 Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17 Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen

Läs mer

Handlingsplan i bibliotekskunskap för Nybro Kommuns skolor.

Handlingsplan i bibliotekskunskap för Nybro Kommuns skolor. Handlingsplan i bibliotekskunskap för Nybro Kommuns skolor. Bakgrund I april 2005 godkände PKN (Primär Kommunala Nämnden) en grundplan för informationskompetens som ska gälla i alla Kalmar läns skolorna.

Läs mer

ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand

ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand BIBLIOTEKSPLAN 2013 Inledning/Bakgrund Läsning är nyckeln till lärande. För att kunna hantera stora mängder information i dagens föränderliga samhälle

Läs mer

Högskolan i Kristianstad Växjö, 2006/2007 Skolbiblioteket som skolans utveckling 5 p. Iréne Johansson

Högskolan i Kristianstad Växjö, 2006/2007 Skolbiblioteket som skolans utveckling 5 p. Iréne Johansson Högskolan i Kristianstad Växjö, 2006/2007 Skolbiblioteket som skolans utveckling 5 p. Martina Ringefelt KSS201 Iréne Johansson Innehållsförteckning: Inledning sid.3 Presentation av skolan...sid.4 Skolans

Läs mer

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 144 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning Förord...4...5 Folkbibliotek - för

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Kulturriket i Bergslagen 2009-03-12 Rev. 2013-03-25 Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Innehåll: Bakgrund Mål Handlingsplan Bilagor Bakgrund Skinnskattebergs biblioteks

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket på Rosendalsskolan utformad sommaren/hösten 2015 bibliotekarie Katarina Hjärpe

Handlingsplan för fokusbiblioteket på Rosendalsskolan utformad sommaren/hösten 2015 bibliotekarie Katarina Hjärpe Handlingsplan för fokusbiblioteket på Rosendalsskolan utformad sommaren/hösten 2015 bibliotekarie Katarina Hjärpe 1 Innehåll 1. Nulägesbeskrivning... 3 2. Utvärdering av föregående handlingsplan... 3 a.

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek...

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek... Biblioteksplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2016 14, 2015KS/0405 Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper...

Läs mer

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Bakgrund Sedan augusti 2012 är Ljungsbroskolans bibliotek ett så kallat fokusbibliotek. Detta innebär att under två år får skolan centrala pengar för inventarier,

Läs mer

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Styrdokument... 4 Bibliotekslagen SFS 2013:801... 4 Skollagen och läroplanen (SFS 2010:800) 2 kap. 35-36 (Lgr 11)... 4 Unescos skol- och

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som skall ge en överblick över bibliotekens verksamheter och ansvarsfördelningar i

Läs mer

Handlingsplan för Öjabys skolbiblioteksverksamhet HT 13 VT 16

Handlingsplan för Öjabys skolbiblioteksverksamhet HT 13 VT 16 Handlingsplan för Öjabys skolbiblioteksverksamhet HT 13 VT 16 Sandra Janrell Skolbibliotekarie Öjaby skola, Växjö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Öjaby skola och skolbibliotek... 3 Skolbiblioteksverksamheten...

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

inom förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Karlshamns kommun

inom förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Karlshamns kommun En helhetssyn på SKOLBIBLIOTEK inom förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Karlshamns kommun Karlshamns Kommun Utbildningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-813

Läs mer

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan Ydre kommun 2015 2018 Skolbiblioteksplan med handlingsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan, Ydre kommunbibliotek 2015 2018 Bakgrund:

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Tingbergsskolan 2015/2016

Skolbiblioteksplan för Tingbergsskolan 2015/2016 Skolbiblioteksplan för Tingbergsskolan 2015/2016 Nedan plan är våra mål och delmål för 2014-2015 och skall revideras och utvärderas inför varje nytt läsår. När årskurs 5 är slut är vårt mål att eleven

Läs mer

Handlingsplan för samverkan mellan skolbibliotek och grundskolans/grundsärskolans samt fritidshemmens verksamheter

Handlingsplan för samverkan mellan skolbibliotek och grundskolans/grundsärskolans samt fritidshemmens verksamheter Handlingsplan för samverkan mellan skolbibliotek och grundskolans/grundsärskolans samt fritidshemmens verksamheter Motala kommun Gäller för läsår 2018/2019 samt 2019/2020 Beslutsinstans: Bildningsnämnden

Läs mer

Att bygga upp ett skolbibliotek med Västerås Stads skolbiblioteksplan som vägledning. Studiebesök på Wijkmanska gymnasiet, Västerås 11 maj 2016

Att bygga upp ett skolbibliotek med Västerås Stads skolbiblioteksplan som vägledning. Studiebesök på Wijkmanska gymnasiet, Västerås 11 maj 2016 Att bygga upp ett skolbibliotek med Västerås Stads som vägledning Studiebesök på Wijkmanska gymnasiet, Västerås 11 maj 2016 Att börja bygga upp ett skolbibliotek hur gör man? Start hösten 2015 Utmaningar

Läs mer

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 Diarienummer KS-2015/176 Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 SYFTE MED PLANEN Kommuner har i uppdrag att anta biblioteksplaner för sin

Läs mer

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Uppdraget... 3 3. Lagar och riktlinjer... 4 4. Verksamhet och organisationen... 5 4.1 Folkbibliotek... 5 4.2 Skolbibliotek...

Läs mer

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Fokusbibliotekens mål Fokusbibliotek är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att: vara en integrerad del av

Läs mer

Biblioteksplan. Älvdalens kommun 2015-2016

Biblioteksplan. Älvdalens kommun 2015-2016 Biblioteksplan Älvdalens kommun 2015-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 110 1 Innehållsförteckning: Inledning och syfte s 3 Kommunens övergripande mål s 3 Styrdokument s 4 Definition av begreppen

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Handlingsplan för Ånestadsskolans bibliotek

Handlingsplan för Ånestadsskolans bibliotek Handlingsplan för Ånestadsskolans bibliotek Examinationsuppgift i kursen Skolbiblioteket skolans pedagogiska centrum Högskolan i Kristianstad vt 2011 Lena Karlsson 2011-03-24 Innehållsförteckning Beskrivning

Läs mer

Handlingsplan Eriksdalsskolans skolbibliotek 2016/17

Handlingsplan Eriksdalsskolans skolbibliotek 2016/17 Sida 1 (5) Handlingsplan Eriksdalsskolans skolbibliotek 2016/17 Om skolbiblioteket Skolbiblioteket ligger centralt i skolan och välkomnar våra ca 1100 elever alla dagar i veckan mellan ca 8.15-15.30. Här

Läs mer

Handlingsplan 2015/2016

Handlingsplan 2015/2016 Handlingsplan 2015/2016 Skeda/Slaka skolas Fokusbibliotek Fokusbibliotekarie Andreas Rocklöv Innehåll 1. Inledning... 3 1.1.Skeda/Slaka skola... 4 1.2 Fokusbibliotek... 4 1.3 Mål för fokusbiblioteket...

Läs mer

Biblioteksplan i Karlsborgs kommun

Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Bilaga 94 KF 112 2015-06-29 Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Handlingsplan Diarienummer: 157.2015 Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: 2015-06-29 Giltighetstid: Tillsvidare

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Ank. 2015-11- 0 5 Diarienr J015.' ~ Df- 88 Bl BLIOTEKSPLAN 2015-2018 GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Innehållsförteckning S e 2 Biblioteksplanen i ett kommunperspektiv 2 Hur kommunbiblioteket är organiserat 3

Läs mer

Handlingsplan för skolbiblioteket Österportskolan, Malmö Stad

Handlingsplan för skolbiblioteket Österportskolan, Malmö Stad Skolområde Norr Handlingsplan för skolbiblioteket Österportskolan, Malmö Stad Sagor, humor, romantik Dämpad akustik Möten med dynamik Bokryggsmosaik Ett rum att trivas Där kunskap införlivas Plats för

Läs mer

Malmö Stad Pauli gymnasium MÅL- OCH HANDLINGSPLAN FÖR PAULI GYMNASIUMS MEDIATEK 2009 2010

Malmö Stad Pauli gymnasium MÅL- OCH HANDLINGSPLAN FÖR PAULI GYMNASIUMS MEDIATEK 2009 2010 Malmö Stad Pauli gymnasium MÅL- OCH HANDLINGSPLAN FÖR PAULI GYMNASIUMS MEDIATEK 2009 2010 Innehållsförteckning MEDIATEKETS MÅL...3 1. Mediateket ska vara skolans informationscentrum med en stimulerande

Läs mer

Sammanträde med Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Tid: Måndagen den 12 oktober 2015, kl. 17.00 Plats: Kungsgatan 9, förvaltningens sammanträdesrum Duvemåla, plan 2 Överläggningar

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Dokumentansvarig Jon-Isac Svanefjord, skolbibliotekarie Ålidhem och Tomtebo Godkänd av Carina Axroth, biträdande för- och grundskolechef Skolområde Öst Version 1 Dokumentdatum

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Skolbibliotek. Informationsblad

Skolbibliotek. Informationsblad Informationsblad 2011-09-30 1 (8) Skolbibliotek Den 1 juli 2011 ändrades bestämmelserna för skolbibliotek. Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar de nya bestämmelserna och vilka krav myndigheten

Läs mer

Biblioteksplan fo r Tyreso kommun 2015-2019

Biblioteksplan fo r Tyreso kommun 2015-2019 Biblioteksplan fo r Tyreso kommun 2015-2019 1. Inledning Biblioteksplanen är ett styrdokument för strategisk och långsiktig utveckling av biblioteksverksamheterna i Tyresö kommun. Denna plan har antagits

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Så här arbetar vi i Uddevalla grundskola för att skapa förutsättningar för en likvärdig skolbiblioteksverksamhet

Så här arbetar vi i Uddevalla grundskola för att skapa förutsättningar för en likvärdig skolbiblioteksverksamhet Så här arbetar vi i Uddevalla grundskola för att skapa förutsättningar för en likvärdig skolbiblioteksverksamhet Tillbakablick och bakgrund Skolbibliotek Uddevalla, en resa genom tiderna (eller i alla

Läs mer

Kunskapsstegen. Informationskompet ens. Sökprocess. Läslust Gymnasiet Språkutveckling Årskurs 6 9. F årskurs år

Kunskapsstegen. Informationskompet ens. Sökprocess. Läslust Gymnasiet Språkutveckling Årskurs 6 9. F årskurs år Beslutad i Utbildningsnämnden 2019-04-17 Beslutad i Kommunstyrelsen 2019-05-28 Kunskapsstegen Sökprocess Informationskompet ens Läslust Gymnasiet Språkutveckling Årskurs 6 9 0 5 år F årskurs 5 BVC Lånekort

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten

Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten 2014-10-15 KFN-2014/249.689 1 (3) HANDLÄGGARE Jones, Nick Nick.Jones@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun

Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun Handlingsplan för skolbiblioteken i Varbergs kommun 2017-2019 1 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Diarienummer: Beslutad av: Beslutsdatum: Giltig till och med: Gäller för: Dokumentansvarig avdelning: Senast reviderad:

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Bemanna skolbiblioteken. Ett verktyg för skolutveckling

Bemanna skolbiblioteken. Ett verktyg för skolutveckling Bemanna skolbiblioteken Ett verktyg för skolutveckling 1 2 ã Nationella Skolbiblioteksgruppen ISBN 91-975027-3-1, april 2004 Omslagsbild: Linnéa Funke, 12 år Räcker det inte med en samling böcker?...5

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.25 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-02-15 att gälla fr.o.m. 2010-04-01 Biblioteksplan 2010-2014, flik 6 25 1 Inledning... 2

Läs mer

Mål för bibliotekslektionerna

Mål för bibliotekslektionerna Mål för bibliotekslektionerna Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Biblioteket ska vara en

Läs mer

Varför sådan uppmärksamhet kring vår verksamhet?

Varför sådan uppmärksamhet kring vår verksamhet? Varför sådan uppmärksamhet kring vår verksamhet? Årets skolbibliotek 2011 Norra Fäladen I Lunds skolor möts kunskap, idéer och utveckling i praktisk handling. Varje elev är huvudperson. På Norra Fäladens

Läs mer

Skolbiblioteken i biblioteksplanerna 2015. Kommunala bibliotek

Skolbiblioteken i biblioteksplanerna 2015. Kommunala bibliotek Skolbiblioteken i biblioteksplanerna 2015 Kommunala bibliotek Omslagsbild: Folkbiblioteket i Arjeplog. Foto: Elisabet Ahlqvist Publikationen kan kopieras fritt. Vid citering uppge källa Kungliga biblioteket.

Läs mer

PEDAGOGISK PLANERING SVENSKA

PEDAGOGISK PLANERING SVENSKA PEDAGOGISK PLANERING SVENSKA Syfte Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla

Läs mer

Medieplan Cirkulationsbiblioteket

Medieplan Cirkulationsbiblioteket Medieplan Cirkulationsbiblioteket stockholm.se 3 (8) Bakgrund Under många år har Cirkulationsbiblioteket varit en viktig resurs för Stockholms stads skolor. Användarundersökningar, både formella och spontana,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick FÖRORD Denna skrift är en utvärdering av projektet Språkglädje och läslust 2007-2010 och en avstamp för att jobba vidare med läsfrämjande insatser. Projektledare:

Läs mer

Handlingsplan för Änggårdsskolans fokusbibliotek. Läsåret 2016/2017. Reviderad Linköpings kommun linkoping.se

Handlingsplan för Änggårdsskolans fokusbibliotek. Läsåret 2016/2017. Reviderad Linköpings kommun linkoping.se Handlingsplan för Änggårdsskolans fokusbibliotek Läsåret 2016/2017 Reviderad 2016-06-16 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Änggårdsskolans bibliotek är ett fokusbibliotek. Det innebär att biblioteket

Läs mer

Biblioteksplan Älvkarleby kommun 2016-2018. kunskap kultur möte. Antagen av Fullmäktige 2015-11-25

Biblioteksplan Älvkarleby kommun 2016-2018. kunskap kultur möte. Antagen av Fullmäktige 2015-11-25 Biblioteksplan Älvkarleby kommun 2016-2018 kunskap kultur möte Antagen av Fullmäktige 2015-11-25 Älvkarleby kommun fakta Älvkarleby kommun är 209 kvadratkilometer stor och har ca 9 100 invånare. De flesta

Läs mer

Handlingsplan för Harvestadsskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Harvestadsskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Harvestadsskolans fokusbibliotek Inledning Harvestadsskolan är del av Linköpings kommuns satsning på grundskolans skolbibliotek. Denna satsning presenteras på följande vis på kommunens

Läs mer

Promemoria Skolbibliotek 1 (7) Skolbibliotek

Promemoria Skolbibliotek 1 (7) Skolbibliotek Promemoria 2018-09-11 Skolbibliotek 1 (7) Skolbibliotek 2 (7) Innehåll 1. Rättslig reglering av skolbibliotek... 3 2. Vem som ansvarar för att elever får tillgång till skolbibliotek... 4 3. Definition

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2013-06-12 Magelungen Utveckling AB Stefan.berg@magelungen.com Rektorn vid MBC skolan Södertälje Aiman.jihar@magelmigen.com Beslut för grundskola efter förstagångstillsyn i den

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola SkolinspelrtliÄ Beslut Västerås Idrottsgymnasium AB jan.walther@jwam.se Rektorn vid Västerås Idrottsgymnasium oskar.walther@vigy.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Västerås Idrottsgymnasium i

Läs mer

Biblioteksplan. KFTN och BUN 1(5)

Biblioteksplan. KFTN och BUN 1(5) 1(5) Biblioteksplan Diarienummer Fastställt av Datum för fastställande KFT 2019/19 Kommunfullmäktige 2019-02-26 Dokumenttyp Dokumentet gäller för Giltighetstid Policy KFTN och BUN 2019-2022 Revideringsansvarig

Läs mer

Ordförande i utbildningsstyrelsen Kvarnbergsskolan den 17 april 2013 Max Ljungberg (MP) och Produktionschef Pia Andersen ProV Utbildngsstyrelsen och finansieringsnämnden för kännedom Värmdö kommun Ett

Läs mer

Barn- och Utbildning Skolbiblioteksplan 2015-2016

Barn- och Utbildning Skolbiblioteksplan 2015-2016 Barn- och Utbildning Skolbiblioteksplan 2015-2016 Beslutad av barn- och utbildningsnämnden februari 2015 Nästa revidering december 2016 1 Skolbiblioteksplan 1. Bakgrund Att kunna läsa, förstå och göra

Läs mer

Promemoria Nya skollagen Kap. 2 Huvudmän och ansvarsfördelning 36 Skolbibliotek 1 (7) Skolbibliotek

Promemoria Nya skollagen Kap. 2 Huvudmän och ansvarsfördelning 36 Skolbibliotek 1 (7) Skolbibliotek Promemoria 2011-05-30 Nya skollagen Kap. 2 Huvudmän och ansvarsfördelning 36 Skolbibliotek 1 (7) Skolbibliotek 2 (7) Innehåll Elevers tillgång till skolbibliotek... 3 Nyheter... 3 1. Regleringen av skolbibliotek

Läs mer

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov.

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov. HANDLINGSPLAN 2009-2010 1. Biblioteket ska vara skolans informationscentrum Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans

Läs mer

SVENSKA 3.17 SVENSKA

SVENSKA 3.17 SVENSKA ENSKA 3.17 ENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

tid återgå till Skolbiblioteken som pedagogisk resurs

tid återgå till Skolbiblioteken som pedagogisk resurs tid återgå till Skolbiblioteken som pedagogisk resurs De egentliga uppdragsgivarna MÅLBILD 2018 En skola där alla barn och elever får lika rätt till god utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Del ur Läroplanen för specialskolan 2011: kursplan i teckenspråk för döva och hörselskadade

Del ur Läroplanen för specialskolan 2011: kursplan i teckenspråk för döva och hörselskadade Del ur Läroplanen för specialskolan 2011: kursplan i teckenspråk för döva och hörselskadade 3.5 TECKENSPRÅK FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och

Läs mer

Röda Tråden. Plan för skolbiblioteksverksamhet i Mönsterås Kommun. För förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola.

Röda Tråden. Plan för skolbiblioteksverksamhet i Mönsterås Kommun. För förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. Röda Tråden Plan för skolbiblioteksverksamhet i Mönsterås Kommun För förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Definition... 1 3. Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Skolbibliotekskonferens i Stockholm 15-16 november 2012

Skolbibliotekskonferens i Stockholm 15-16 november 2012 Skolbibliotekskonferens i Stockholm 15-16 november 2012 Efter två dagar på konferensen Skolbibliotek 2012 i Stockholm, den 15 och 16 november, är våra huvuden fulla av intryck, beundran, inspiration och

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan. Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem 2014/2015 Vimarskolan Förskoleklass - åk 6/Fritidshem Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa

Läs mer

Handlingsplan för Harvestadsskolornas fokusbibliotek

Handlingsplan för Harvestadsskolornas fokusbibliotek Handlingsplan för Harvestadsskolornas fokusbibliotek Inledning Harvestadsskolorna (Harvestadsskolan och Bogestadsskolan) är del av Linköpings kommuns satsning på grundskolans skolbibliotek. Denna satsning

Läs mer

Biblioteksplan GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-25, 102 Dnr: KS 2014/666 Revideras

Biblioteksplan GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-25, 102 Dnr: KS 2014/666 Revideras Biblioteksplan GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-25, 102 Dnr: KS 2014/666 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Antagen av kommunfullmäktige 2002-09-02 133 Förord Föreliggande skolplan omfattar hela det kommunala utbildningsväsendet med undantag av vuxenutbildningen. Med

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG 2012 INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK

ANSÖKAN OM BIDRAG 2012 INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK ANSÖKAN OM BIDRAG 2012 INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK SISTA ANSÖKNINGSDAG: 10 APRIL 2012 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07.

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Bibliotekslagen (1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping. Dnr: 43-2010:5179 Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.se Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan Foto BananaStock 2 (9) Skola: Fjärdhundraskolan Dnr: 43-2010:5179

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Enligt Skolverket ska skolbiblioteket vara en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår

Läs mer

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 DNR:KN 506/2014 SID 1(14) Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(14) Helsingborgs stads

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Bygga broar mellan fo rskola och skola i Sundby

Bygga broar mellan fo rskola och skola i Sundby Bygga broar mellan fo rskola och skola i Sundby Bakgrund Många av våra barn kommer redan som ettåringar till förskolan för att sedan befinna sig i vår verksamhet fram tills man slutar år 5 som 11-12-åringar.

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling. Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

För det demokratiska samhällets utveckling. Bibliotekslagen enligt lagstiftaren För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 1 April 2015 Grafisk form: A. Olas Foto: Fredrik Hjerling ISBN: 978-91-976012-6-9 2 För det demokratiska samhällets utveckling

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Mora kommun

Skolbiblioteksplan för Mora kommun Skolbiblioteksplan för Mora kommun 2017-2019 Syfte Syftet med biblioteksplanen är att skapa tydliga riktlinjer för skolbibliotekscentralens verksamhet. Denna plan gäller fram till 2019 och ska därefter

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet.

Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet. REKTORSPROGRAMMET FÖRDJUPNINGSARBETE BLOCK 5 ÖRU, MHD, HDA K3 Förebyggande arbete mot kränkningar på nätet. Hur kan vi arbeta förebyggande på skolan? Katarina Fridén 2013-09-06 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2014-05-12 Plusgymnasiet AB fredrik.ericsson@plusgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter förstagångstillsyn i Plusgymnasiet Gävle i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan Björkhagaskolan 2014-2015 Verksamhetsbeskrivning Björkhagaskolan Enheten Björkhagaskolan är en F-6 skola med ca 340 elever. Skolans verksamhet omfattar två enheter. En med elever

Läs mer