Biblioteksplan för Landstinget Sörmland Behandlad av nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07"

Transkript

1 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland Behandlad av nämnden

2 Innehållsförteckning Inledning s. 2 Bakgrund till biblioteksplanen s. 3 Bilden av Sörmland s. 3 Kommunala bibliotek s. 4 Högskolebibliotek s. 4 Övriga bibliotek s. 4 Bibliotek inom Landstinget Sörmland s. 5 Sjukhusbibliotek s. 5 Bibliotek vid landstingets folkhögskolor s. 6 Öknaskolans bibliotek s. 6 Sörmlands Museums arkiv och bibliotek s. 6 Länsbibliotek Sörmland s. 7 o Tillgänglighet s. 7 o Mångfald s. 8 o Läsande s. 8 o Lärande s. 8 o Samverkan s. 9 Bilaga: Bibliotekslagen s. 11 1

3 Inledning En region är sina medborgare. Kompetens hos medborgaren, tolkad som förmåga och vilja att använda kunskaper och färdigheter, är ett centralt begrepp. Det blir allt viktigare att vara informationskompetent, att kunna söka, hitta och analysera, inte minst för att vara delaktig i ett demokratiskt samhälle. Grunden till all denna kunskap är konsten att läsa. Därför är det viktigt att alla sörmlänningar har tillgång till den litteratur, de medier och den information de behöver för sin utbildning och för sin personliga utveckling. Bibliotekets idé är att på olika sätt förmedla det skrivna ordet. Grundtanken är fri tillgång till litteratur för alla. Biblioteken arbetar sedan länge med att stimulera till läsning, att skapa möten mellan boken och läsaren, för att göra läsning till en naturlig del i människors vardag. Många bibliotek är också det kulturella rum som finns i kommunen, där invånarna möter konstnärer, författare, teater och musik. De sörmländska biblioteken med medier, kompetens och rum, kan och skall vara ett bidrag till människornas och till regionens utveckling. Biblioteket, sett som en funktion i samhället, är rummet och webbplatsen som tillsammans bidrar till ett gott utvecklingsklimat. Mötesplatser för läsande och för lärande, både fysiska och virtuella, bildar 24-timmarsbiblioteket. Detta bibliotek, som ska vara tillgängligt för alla oavsett bostadsort, klass, etnicitet, ekonomi eller andra faktorer som skiljer oss människor åt, är en viktig hörnsten i ett demokratiskt samhälle. Den teknikutveckling som samhället och biblioteken har gått igenom under de senaste åren och som fortsätter med oförminskad fart ställer stora krav på förändring i arbetssätt för att svara mot förändrade förväntningar och för att tillgängliggöra information och läsupplevelser. Bredband till fler medborgare, böcker och artiklar i fulltext på nätet samt böcker i olika form - ljud, svartskrift eller e-bok - gör att bilden av biblioteket förändras. Trots den tekniska utvecklingen, finns en digital klyfta kvar. Till viss del beror den på ekonomi, men handlar också om skillnader i kunskap eller brist på motivation och vilja att använda tekniken. Där kan bibliotek göra skillnad, både genom att ge tillgång till tekniken och genom personalens informationskompetens. Människor vänder sig till de bibliotek som de har i sin närhet och som fyller deras behov, utan att reflektera över att biblioteken har olika huvudmän och olika uppdrag det blir BIBLIOTEKET som funktion i ett samhälle i utveckling. Har man kommit till ett bibliotek har man kommit rätt. De olika biblioteken med olika huvudmän och målgrupper, bildar tillsammans det sörmländska bibliotekslandskapet. Med gemensamt engagemang utifrån olika kompetenser, med resurser från olika håll, genom dialog, samarbetsavtal, diskussioner kring runda bord, fantasi och kreativitet, blir biblioteken i Sörmland ett stöd för läsande och för lärande under livets alla skeden. 2

4 Bakgrund till biblioteksplanen Bibliotekslagen, SFS 1996:1596, innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Den 1 januari 2005 kom tillägget: (SFS 2004:1261, 7a). Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheten (Hela lagtexten finns i bilaga 1) Landstinget Sörmland har, genom Kultur- och utbildningsförvaltningen, gett Länsbibliotek Sörmland i uppdrag att utarbeta biblioteksplan för Landstinget Sörmland. Biblioteksplanens syfte En plan för biblioteksverksamheten i Sörmland strävar efter att säkerställa det biblioteksstöd som invånarna behöver under sin levnad när det gäller studier, arbete och fritid. Biblioteksplanen ska Ge en bild av biblioteksverksamheten i Sörmland Visa på bibliotekens bidrag i regionens utveckling Visa på utveckling och samverkan mellan biblioteken inom Landstinget Sörmland Bilda underlag för samverkan mellan olika bibliotek i länet Arbetets gång Under processen har länsbiblioteket samtalat med kommunbibliotek, folkhögskolor, sjukhusbibliotek och KoU, med utgångspunkten att samarbete mellan olika bibliotek skapar en utveckling som är bra för medborgarna. Ansvarig för arbetet har varit länsbibliotekarie Anneli Reinhammar. Biblioteksplanen föreslås antas av landstingsfullmäktige och revideras vartannat år. Länsbibliotekarien är ansvarig för uppföljningen. Styrdokument Bibliotekslagen SFS 1996:1596 (bilaga 1) UNESCO:s folkbiblioteksmanifest (2000) och skolbiblioteksmanifest (2004) är internationella dokument som ofta används som stöd för biblioteksutveckling. Där uttrycks bibliotekens roll i främjande av kultur, utbildning och information. FN:s barnkonvention tar bland annat upp barns åsikts- och yttrandefrihet samt rätten till utbildning och information. Bilden av Sörmland Sörmlands län har en positiv befolkningsutveckling. Under 2006 ökade länets befolkning med 0,5 %, jämfört med rikets ökning 0,7 %. Befolkningsökningen är dock ojämnt fördelad: Strängnäs och Trosa kommuner ökade mest, 1,6 respektive 1,1 %, medan Flen minskade med 1,2 %. Jämfört med riket har Sörmland Större andel medborgare äldre än 65 år. Trosa har den lägsta andelen, 15,8 %, medan Oxelösund den högsta 22,7 %. Riksgenomsnittet är 17,4. 3

5 Lägre andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning, 30 % jämfört med 39 % för riket i åldern år. Tendensen i Sörmland är att andelen som går vidare till högre utbildning ökar, kvinnor mer än män. Ungefär samma andel invånare med utländsk bakgrund. Eskilstuna (23,7 %) och Oxelösund (18,3 %) är de enda som ligger högre än riksgenomsnittet (16,7 %). Högre ohälsotal, speciellt bland kvinnorna. Totala ohälsotalen är 43,5 mot rikets 39,9. (Källa: SCB) Arbetspendlingen inom länet och till andra län är ganska stor reste personer till sina arbetsplatser i Stockholms län, till Västmanlands och till Östergötlands län. Inom länet korsade personer kommungränsen när de åkte till jobbet, oftast till den närmaste grannkommunen. (Källa: SCB) Kommunala bibliotek Bibliotekslagen säger att alla medborgare skall ha tillgång till ett folkbibliotek, där man avgiftsfritt får låna litteratur. Det ska finnas lämpligt fördelade skolbibliotek och lagen fastställer att kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteken. De nio sörmländska kommunernas bibliotek klarar sig sammantaget relativt väl i en jämförelse med kommunbibliotek i övriga landet. Dock är det skillnader mellan hur mycket man satsar på bibliotek i de olika kommunerna. Ett biblioteks verksamhet och mediebestånd byggs upp över tid och det är viktigt att det är anpassat till kommuninvånarnas behov. Biblioteken behöver stöd i kompetensutveckling, omvärldsbevakning och framtidsfrågor. Alla de nio kommunerna har egna bibliotekssystem med huvudbibliotek, ofta flera filialer samt, i Eskilstuna och Nyköping, bokbussar. Det finns gymnasiebibliotek med fackutbildade bibliotekarier vid de flesta kommunala gymnasier. Grundskolorna har oftast bibliotek, dock sällan med utbildad personal. I några kommuner har man valt att kombinera biblioteksfilialer med skolbibliotek, och har då oftare utbildade bibliotekarier. De nio kommunerna har gjort eller planerar att göra biblioteksplaner. Högskolebibliotek Enligt lagen skall det finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Mälardalens högskola, med säte i Eskilstuna och Västerås, har bibliotek på båda orterna. Av skolans totalt cirka studenter finns drygt i Eskilstuna. Högskolor och universitet har bibliotek som ger service till studenten på campus. Många studenter läser också på distans, ofta utan att resa till studieorten. För att ge alla studenter tillgång till det biblioteksstöd, med god kvalitet och kompetens, som de behöver för att kunna genomföra sina studier, är det viktigt att högskolebiblioteken aktivt samverkar med kommunbibliotek, sjukhusbibliotek och länsbibliotek. Övriga bibliotek Inom länet finns två rörelseägda folkhögskolor, Stensund och Kjesäter. Nyköpings folkhögskola, som styrs av föreningen med samma namn, köper biblioteksservice av stadsbiblioteket. 4

6 Biblioteken inom Landstinget Sörmland Inom Landstinget Sörmland finns ett antal bibliotek med olika inriktning och för olika målgrupper. Biblioteken sätt att arbete och samverka, uppfyller på olika sätt de perspektiv Landstinget Sörmland ställer upp för verksamheten medborgarperspektivet med brukaren i centrum, verksamhetsperspektivet, personalperspektivet och ekonomiperspektivet. Beskrivningarna nedan gör de tre första perspektiven mest synliga. När samverkan diskuteras blir också ekonomiperspektivet tydligt med samverkan utifrån olika kompetenser och resurser, ger varje insats större utdelning. Sjukhusbibliotek Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Nyköpings lasarett, Kullbergska sjukhuset och Regionsjukhuset Karsudden i Katrineholm har alla sjukhusbibliotek. Nyköpings lasaretts bibliotek härbärgerar sedan 2002 även landstingets förvaltningsbibliotek. Sjukhusbiblioteken regleras inte i bibliotekslagen. Alla fyra biblioteken lyder sedan 2007 under samma chef och hör organisatoriskt till FoU-centrum vid landstinget. Under 2007 utreds och planeras en övergång för de tre sjukhusbibliotek där landstinget för närvarande köper tjänster av respektive kommun, Mälarsjukhusets, Kullbergskas och Regionsjukhuset Karsuddens bibliotek. Sjukhusbibliotekens huvudsakliga uppgift är att vara en informations- och mediaförsörjningsresurs för alla landstingsanställda. Sjukhusbiblioteken ger först och främst service till de inom landstinget som önskar utveckla sin kompetens och bedriva forskning. En annan uppgift är att tillgodose patienters behov av litteratur och information. Biblioteken ska bidra till att personalen kan hitta, läsa och tolka information. Organisationen måste vara självlärande och kunskapsintensiv. Biblioteket ska bistå med redskap till ett kritiskt tänkande och till att nya rön omvandlas till praktisk handling Förutom bibliotekens kunskapsbaserade fokus erbjuds även Allmän litteratur för inneliggande patienter Allmän litteratur till personal, i begränsad utsträckning Patientinformation till patienter och till anhöriga Sjukhusbiblioteken bidrar till sjukvårdens lönsamhet genom att personalens informationskompetens utvecklas hälsofrämjande arbete gentemot patienter och personal bedrivs landstingsanställdas informationssökning stöttas. Detta stöd frigör tid till sjukvård för sjukvårdspersonalen. Utmaning/utveckling För att säkerställa att personal inom landstinget får tillgång till det biblioteksstöd som arbetet kräver, behöver sjukhusbiblioteken samarbeta med Sörmlands övriga bibliotek. Landstingets anställda på vårdcentraler och mottagningar i länet behöver närhet till biblioteksservice och det är naturligt att det kommunala biblioteket är denna resurs. Skapa en ny länsövergripande organisation vilket innebär att idag fyra självständiga sjukhusbibliotek går samman i gemensam organisation vilket även inkluderar en gemensam katalog 5

7 Samverka med högskolebibliotek och kommunbibliotek för att säkerställa biblioteksstöd för personal i utbildning och fortbildning Samarbeta med Länsbibliotek Sörmland för att utveckla biblioteken inom landstinget. Ansvarig: Chef för sjukhusbiblioteken (FoU) Bibliotek på landstingets folkhögskolor De två landstingsdrivna folkhögskolorna, Åsa och Eskilstuna, har båda bibliotek. Målgrupper är elever och personal. Skolorna administreras av Kultur och utbildningsförvaltningen. Ett bibliotek på en folkhögskola ska inspirera till läsning och ingå som en aktiv del i undervisningen. Att utveckla läsandet är en del av en folkbildning som värnar ett demokratiskt samhälle. Folkhögskolornas bibliotek strävar efter att utvecklas till moderna mötesplatser för information, läsande och studier. Utmaning/utveckling Forma miljöer som stimulerar eleverna till läsning Utveckla bibliotekets funktion som stöd i undervisningen Bidra till elevernas informationskompetens Undersöka vilka e-tjänster som passar eleverna i deras studier och utveckling. Hitta samverkansvinster i diskussion med kommunbiblioteket. Ansvarig: Rektorer vid folkhögskolorna (KoU) Öknaskolans bibliotek Öknaskolans bibliotek är en resurs i undervisningen och fungerar som stimulans för elevernas läsning. Det ska också kunna vara en mötesplats på fritiden inom skolan, som är ett internat. Utmaning/utveckling Utveckla miljöer som stimulerar elevernas läsande Undersöka vilka e-tjänster som bidrar till elevernas lärande. Bidra till elevernas informationskompetens Genom diskussioner med kommunbiblioteket hitta samverkan som gagnar eleverna. Förteckna elevernas arbeten i datasystemet Bibliomatic. Ansvarig: Rektor vid Öknaskolan Sörmlands Museums arkiv och bibliotek Biblioteket är ett forskningsbibliotek som är tillgängligt för alla. Litteraturen får läsas på plats. Samlingarna är inriktade på områden som berör museets verksamhet men innehåller också en hel del litteratur om Sörmland. Ansvarig: Chef för Sörmlands Museum 6

8 Länsbibliotek Sörmland Länsbiblioteket är finansierat av landsting och stat och arbetar i samverkan med länets bibliotek, strategiskt för en utveckling av biblioteksverksamheten i länet. Målgrupper är bibliotekspersonalen vid de olika biblioteken i länet. Verksamheten ska vara utvecklande, kompletterande, samordnande och stödjande. Genom dialog, projekt, nätverk, fortbildning och samverkan inom och utom länet, bidrar länsbiblioteket till de lokala bibliotekens utveckling. Länsbibliotekets arbete strävar efter att vara mer utveckling än förvaltning, mer framtidsfrågor än historia och mer handledning än direkt handling. Arbetssättet har utvecklats till att bli allt mer handledande och stödjande för praktikerna ute på de olika biblioteken. Länsbiblioteket kan beskrivas som ett nav för samverkan för biblioteksutveckling i länet. Landstinget Sörmland, Kultur och Utbildning, har avtal med Eskilstuna kommun, som utför tjänsten. Budget och uppdrag kommer emellertid från Landstinget Sörmlands nämnd för kultur, utbildning och friluftsverksamhet och Statens kulturråd. Det finns fem områden som är centrala i Länsbibliotek Sörmlands arbete. De är Tillgänglighet Mångfald Läsande Lärande Samverkan Tillgänglighet I lagen poängteras att folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade. Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek. Alla medborgare ska kunna nå den litteratur och den information de behöver för sin utveckling. Målet är ett bibliotek som är till för alla och som kan nås av alla, på olika men likvärdiga sätt. Med målsättningen att 2010 vara tillgängliga för alla, har kommunbiblioteken under 2005 arbetat fram handlings- och åtgärdsplaner för ökad tillgänglighet till bibliotekens resurser för personer med funktionsnedsättningar. Biblioteken ska vara tillgängliga i rummet, med verksamhet och med information. Utbyggnaden av bibliotekens webbplatser är mycket viktig för att funktionshindrade ska kunna ta del av bibliotekens utbud och kunna delta i det demokratiska samtalet och samhället. Länsbiblioteket skall stödja kommunbiblioteken i arbetet att bli ett bibliotek för alla medborgare, genom att utveckla kunskap och arbetsmetoder om teknik som ger tillgång till talböcker i digitalt format göra en medieförsörjningsplan för talböcker i länet informera och stimulera kommunbiblioteken till att använda ny teknik och erbjuda besökarna olika former av medier stödja tillgång till och utvecklande av användandet av tillgängliga webbplatser och nättjänster 7

9 Mångfald Folk och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt invandrare och andra minoriteter, bland annat genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska. Ett växande samhälle bygger på mångfald. Sörmlands län, med Eskilstuna och Oxelösund i täten, har en förhållandevis stor andel invånare av utländsk härkomst, nästan 17 %. Många har kommit till Sverige under perioder av stort behov av arbetskraft, andra har kommit som flyktingar. Mångfald handlar, förutom om etnisk tillhörighet, också om funktionshinder, klass, kön, religion och sexuell läggning. Länsbiblioteket skall Öka insatserna för stöd till bibliotekens arbete med mångfald Göra en regional plan för mångspråkig litteratur Göra en plan för länsbibliotekets arbete med mångfaldsfrågor Läsande Kunskapen, lusten och viljan att läsa bidrar till att medborgaren kan vara en del av samhället. Olika undersökningar visar att läsvanor och läskunnighet varierar starkt mellan olika grupper, kön och åldrar. Biblioteken ska arbeta läsfrämjande genom att förmedla läsupplevelser för lärande, lust och fantasi. Mötet med en författare kan betyda mycket för lusten att läsa. Länsbiblioteket och Länsbildningsförbundet i samarbete med folkbibliotek och folkhögskola, har under tio säsonger genomfört serien Litterära caféer. Länsbiblioteket skall Stödja det läsfrämjande arbetet genom samverkan och initiativ till utvecklingsarbete Stimulera förmedling av litteratur Genom samarbete med andra aktörer skapa möten mellan läsare och författare Driva projekt med språk- och lässtimulans för barn och föräldrar på BVCmottagningar, i samarbete med Barnhälsovården i Landstinget Sörmland Utveckla formerna för bra barnbiblioteksverksamhet Lärande Sörmland behöver välutbildade medborgare. Regionen behöver ett innovativt klimat för att utvecklas. Man talar om informationskompetens som den fjärde basfärdigheten, vid sidan om konsten att läsa, skriva och räkna. Informationskompetens hos medborgarna gör skillnad. Det livslånga lärandet är viktigt för människors möjligheter att utvecklas och ta ansvar för sina liv. Skolbibliotek på alla nivåer bidrar till att uppfylla läroplanens mål. Det spelar en viktig roll för elevernas läsning och för kvalitén i deras kunskapsbyggande. Skolbiblioteken i länet behöver utvecklas i flera kommuner. Länsbiblioteket skall Stimulera utveckling av skolbibliotek med fackutbildad bibliotekarie Bidra till att stärka bibliotekets pedagogiska roll i skolarbetet 8

10 Genom utbildningsinsatser öka bibliotekspersonalens kompetens i informationssökning Initiera och underhålla nätverk för en kvalitativ utveckling av verksamheten. Vuxnas lärande det livslånga lärandet Genom ett nära samarbete med Mälardalens högskolas bibliotek och med Länsbibliotek Västmanland, ger länsbiblioteket stöd åt folkbiblioteken i deras arbete med vuxna i studier. Samarbetet bidrar till att underlätta för fler människor att studera. Länsbiblioteket skall Fortsätta samarbetet med MdH:s bibliotek till gagn för distansstuderande i länet Genom studiedagar bidra till höjning av bibliotekspersonalens informationskompetens Komplettera kommunbibliotekens medier genom fjärrlån och depositioner Öka andelen länsabonnemang på databaser för folkbibliotek Sprida kunskap om och inspirera kommunerna att ta fram medieplaner Intensifiera diskussionerna med folkhögskolorna om bibliotekets roll i undervisningen Samverkan Sörmlänningen som studerar eller arbetar, som söker läsupplevelser eller information, vänder sig till det bibliotek som ligger närmast i vardagen, något som inte alltid är biblioteket nära hemmet. Biblioteket fyller då det behov besökaren har, ofta utan att han eller hon funderar över vilken huvudman eller vilken målgrupp biblioteket har. Samverkan mellan olika bibliotek blir därför av största vikt för att service och kvalitet ska vara jämförbar, kompletterande och tillräcklig för besökarens behov. Samverkan medför också att resurser används på bästa möjliga sätt. Lokal Samverkan Länsbibliotekets arbetssätt är samverkan med andra. De lokala biblioteken är centrala i sammanhanget. Länsbibliotekets arbete, med projekt, utvecklingsdiskussioner, fortbildning, kompletterande medieförsörjning och idéer till samverkan är till för dem och kräver förankring i deras organisationer. Regional samverkan Länsbiblioteket samverkar regelbundet med organisationer och institutioner för att bidra till ett demokratiskt och tillgängligt Sörmland. Länsbildningsförbundet, folkhögskolorna, hembygdsföreningar och handikapporganisationer är exempel på viktiga samverkansparter. Mälardalens högskola och bibliotek är en viktig part för samverkan, liksom landstingets övriga bibliotek. Nationell samverkan Länsbiblioteket ingår i det nationella biblioteksnätverket. Fjärrlånesamarbetet, där de svenska biblioteken sedan många år lånar böcker och andra medier mellan varandra, har tidigt lagt grunden till ett samarbete, som nu alltmer handlar om biblioteksutveckling. Statens kulturråd, Svensk Biblioteksförening, det tre lånecentralerna, Tal och punktskriftsbiblioteket samt Kungliga Biblioteket ingår tillsammans med länsbiblioteken i sammanhang där framtidens bibliotek diskuteras och formas. 9

11 Genom samverkan och kontakter på nationell nivå, tillförs Sörmlands bibliotek kunskap, utvecklingsidéer och kompetens i framtidsfrågor från hela landet. Samarbetet med övriga länsbibliotek är omfattande. Främsta samarbetspartners är länsbiblioteken i Mellansverige, LIM, där projekt av olika karaktär och omfattning avlöser varandra. Under 2007 startar också ett projekt i samarbete med Regionbibliotek Västra Götaland och Region Halland, för metodutveckling inom barnbibliotek. Länsbiblioteket skall Utveckla samverkansformer och projekt som gagnar biblioteksutveckling i allmänhet och Sörmlands biblioteks utveckling i synnerhet Stimulera till samverkan över kommun- och länsgränser i biblioteksfrågor Stimulera till samverkan med andra konst- och kulturformer Fungera som ett nav för samverkan i biblioteksfrågor inom länet Bistå länets bibliotek i omvärldsbevakning Stödja samarbete mellan sjukhusbibliotek och övriga bibliotek i länet för att säkerställa tillgången till biblioteksservice Arbeta för att bilden av biblioteket blir tydlig och igenkännbar hos sörmlänningarna genom diskussion om kvalitet i verksamheterna och gemensam marknadsföring Ansvarig: Länsbibliotekarie, chef för verksamheten 10

12 Bibliotekslagen, 1996:1596. Ändring införd: t.o.m. SFS 2004: Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. 2 Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek. 3 På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat. 4 Ett länsbibliotek bör finnas i varje län. Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter. För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera lånecentraler. 5 Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen. 6 Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek skall inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice. 7 Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Landstingen ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken vid högskolor med landstingskommunalt huvudmannaskap. Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek och för lånecentralerna samt för sådan biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser ankommer på staten. 7 a Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261). 8 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 9 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 10 Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice. 11

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07.

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Bibliotekslagen (1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 144 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning Förord...4...5 Folkbibliotek - för

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Uppdraget... 3 3. Lagar och riktlinjer... 4 4. Verksamhet och organisationen... 5 4.1 Folkbibliotek... 5 4.2 Skolbibliotek...

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

BIBLIOTEK FÖR ALLA. Biblioteksplan för Gotlands kommun 2007-2010

BIBLIOTEK FÖR ALLA. Biblioteksplan för Gotlands kommun 2007-2010 1 2 BIBLIOTEK FÖR ALLA Biblioteksplan för Gotlands kommun 2007-2010 Den 1 januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland

Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland Länsbiblioteket Västernorrland Medicinska biblioteket Folkhögskolebiblioteken 2 Innehåll Regional biblioteksplan 2015 2017... 1 Västernorrland... 1 REGIONAL

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs Kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Skinnskattebergs Kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Skinnskattebergs Kommun 2009-2011 Innehåll Skinnskattebergs bibliotek nutid och framtid s. 3 Vad är en biblioteksplan? s. 4 Utgångspunkter och styrdokument s. 5 Lokalt Nationellt Internationellt

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Ank. 2015-11- 0 5 Diarienr J015.' ~ Df- 88 Bl BLIOTEKSPLAN 2015-2018 GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Innehållsförteckning S e 2 Biblioteksplanen i ett kommunperspektiv 2 Hur kommunbiblioteket är organiserat 3

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.25 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-02-15 att gälla fr.o.m. 2010-04-01 Biblioteksplan 2010-2014, flik 6 25 1 Inledning... 2

Läs mer

Biblioteksplan fo r Tyreso kommun 2015-2019

Biblioteksplan fo r Tyreso kommun 2015-2019 Biblioteksplan fo r Tyreso kommun 2015-2019 1. Inledning Biblioteksplanen är ett styrdokument för strategisk och långsiktig utveckling av biblioteksverksamheterna i Tyresö kommun. Denna plan har antagits

Läs mer

Biblioteksplan för Älvsbyns kommun

Biblioteksplan för Älvsbyns kommun 1(12) STYRDOKUMENT DATUM 2010-08-05 Biblioteksplan för Älvsbyns kommun Inledning Den 1 januari 2005 utökades bibliotekslagen och innehåller nu krav på att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna

Läs mer

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 Diarienummer KS-2015/176 Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 SYFTE MED PLANEN Kommuner har i uppdrag att anta biblioteksplaner för sin

Läs mer

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län 2013 regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Biblioteksplan Antagen av Barn- och utbildningsnämnden Biblioteksplan Strömstads Kommun

Biblioteksplan Antagen av Barn- och utbildningsnämnden Biblioteksplan Strömstads Kommun Biblioteksplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-24 Biblioteksplan för Strömstads bibliotek 2014-2018 Bakgrund och syfte Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige.

Läs mer

Biblioteksplan för biblioteksverksamheter inom Landstinget Dalarna 2016-2018

Biblioteksplan för biblioteksverksamheter inom Landstinget Dalarna 2016-2018 Biblioteksplan för biblioteksverksamheter inom Landstinget Dalarna 2016-2018 Antagen av Landstingsfullmäktige 29 februari 2016 1 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund och övergripande mål... 3 Beskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

Biblioteksplan i Karlsborgs kommun

Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Bilaga 94 KF 112 2015-06-29 Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Handlingsplan Diarienummer: 157.2015 Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: 2015-06-29 Giltighetstid: Tillsvidare

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Katrineholms kommun 2014-2016

BIBLIOTEKSPLAN för Katrineholms kommun 2014-2016 Kommunstyrelsens handling nr, 25/2014 BIBLIOTEKSPLAN för Katrineholms kommun 2014-2016 FÖRSPRÅNG GENOM KULTUR KULTUR- & TURISMNÄMNDEN KATRINEHOLM Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16, 77 ARBETSMETOD

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling. Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

För det demokratiska samhällets utveckling. Bibliotekslagen enligt lagstiftaren För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 1 April 2015 Grafisk form: A. Olas Foto: Fredrik Hjerling ISBN: 978-91-976012-6-9 2 För det demokratiska samhällets utveckling

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek...

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek... Biblioteksplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2016 14, 2015KS/0405 Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper...

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Styrdokument... 4 Bibliotekslagen SFS 2013:801... 4 Skollagen och läroplanen (SFS 2010:800) 2 kap. 35-36 (Lgr 11)... 4 Unescos skol- och

Läs mer

Jämlik tillgång till biblioteksverksamhet

Jämlik tillgång till biblioteksverksamhet Regional biblioteksplan för Östergötland Allas rätt till information Alla ska kunna ta del av litteratur, information och bibliotekstjänster av hög kvalitet och utifrån sina förutsättningar. Biblioteket

Läs mer

Regional biblioteksplan för utveckling av biblioteksverksamheten i Dalarna 2007-2010. Antagen av Landstinget Dalarnas Kulturnämnd 2007-10-09

Regional biblioteksplan för utveckling av biblioteksverksamheten i Dalarna 2007-2010. Antagen av Landstinget Dalarnas Kulturnämnd 2007-10-09 Regional biblioteksplan för utveckling av biblioteksverksamheten i Dalarna 2007-2010 Antagen av Landstinget Dalarnas Kulturnämnd 2007-10-09 Innehållsförteckning: Biblioteken i samhället 1 Bakgrund 1 Beskrivning

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan Ydre kommun 2015 2018 Skolbiblioteksplan med handlingsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan, Ydre kommunbibliotek 2015 2018 Bakgrund:

Läs mer

2014-12-09. Verksamhetsplan/Biblioteksplan

2014-12-09. Verksamhetsplan/Biblioteksplan Verksamhetsplan/Biblioteksplan 2015 I Sverige har vi tre huvudsakliga typer av bibliotek; forsknings-, folk- och skolbibliotek. För kommunens invånare är det främst folk- och skolbibliotek som är av betydelse.

Läs mer

Biblioteksplan 2014 2016 Tomelilla kommun

Biblioteksplan 2014 2016 Tomelilla kommun Biblioteksplan 2014 2016 Tomelilla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord s.5 Styrdokument s.7 Fokusgrupper s.7 Syfte och uppdrag s.9 Omvärldsfaktorer s.10 Kommunkarta s.12 Nuläge s.13 Vision och värdegrund

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Antagen av 2012 03 28 Biblioteksplan 2012-2015 Denna biblioteksplan avser folkbibliotekens verksamhet och gäller således inte skoloch gymnasiebibliotek eller

Läs mer

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Kulturriket i Bergslagen 2009-03-12 Rev. 2013-03-25 Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Innehåll: Bakgrund Mål Handlingsplan Bilagor Bakgrund Skinnskattebergs biblioteks

Läs mer

Regional biblioteksplan Kalmar län

Regional biblioteksplan Kalmar län Regional biblioteksplan Kalmar län 2017-2021 Inledning De regionala biblioteken har sitt ursprung i centralbiblioteken som bildades på 1930-talet för att stödja kommunernas folkbibliotek. Centralbiblioteken

Läs mer

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Sidan 2 av 14 Inledning Barn- och ungdomskulturen är

Läs mer

Biblioteksplan. Älvdalens kommun 2015-2016

Biblioteksplan. Älvdalens kommun 2015-2016 Biblioteksplan Älvdalens kommun 2015-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 110 1 Innehållsförteckning: Inledning och syfte s 3 Kommunens övergripande mål s 3 Styrdokument s 4 Definition av begreppen

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Regional biblioteksplan för Uppsala län 2015 2017

Regional biblioteksplan för Uppsala län 2015 2017 Regional biblioteksplan för Uppsala län 2015 2017 Innehåll Förord... 3 1 Bakgrund... 4 1.1 Allmänt... 4 1.2 Syfte med planen... 5 1.3 Mål med planen... 5 1.4 Omfattning, uppföljning och revidering... 6

Läs mer

inom förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Karlshamns kommun

inom förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Karlshamns kommun En helhetssyn på SKOLBIBLIOTEK inom förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Karlshamns kommun Karlshamns Kommun Utbildningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-813

Läs mer

BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7

BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7 BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7 16 mars 2009 sid 2 av 11 Alla bibliotek ska vara bemannade med personal som professionellt och helhjärtat bygger goda relationer med våra besökare. 24/7

Läs mer

Biblioteksplan för Umeå kommun 2016 2019

Biblioteksplan för Umeå kommun 2016 2019 Biblioteksplan för Umeå kommun 2016 2019 Dokumentnamn: Biblioteksplan för Umeå kommun 2016-2019 Dokumentansvarig: Ingegerd Frankki Godkänd Kommunfullmäktige Dokumentdatum: 2015-11-30 av: Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som skall ge en överblick över bibliotekens verksamheter och ansvarsfördelningar i

Läs mer

ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand

ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand BIBLIOTEKSPLAN 2013 Inledning/Bakgrund Läsning är nyckeln till lärande. För att kunna hantera stora mängder information i dagens föränderliga samhälle

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 DNR:KN 506/2014 SID 1(14) Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(14) Helsingborgs stads

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003

Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003 Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003 Länsbiblioteket har sina lokaler i Linköpings nya stadsbibliotek, Östgötagatan 5, Linköping. Uppdrag Länsbiblioteket är en regional kulturinstitution med

Läs mer

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Roller, ansvar och mediesamarbete - 2016 2015-12-18 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Styrdokument och riktlinjer... 2 2.1 Nationella styrdokument... 2 2.2 Regionala

Läs mer

Regional biblioteksplan

Regional biblioteksplan TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) Bildnings- och kulturförvaltningen Datum 2017-01-30 Diarienummer KN160098 Kulturnämnden Regional biblioteksplan 2017-2021 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att godkänna

Läs mer

Protokollsutdrag från kulturnämndens sammanträde den 10 februari 2017

Protokollsutdrag från kulturnämndens sammanträde den 10 februari 2017 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten Datum 2017-02-10 Sida 1 (1) Protokollsutdrag från kulturnämndens sammanträde den 10 februari 2017 15 Diarienummer KN160098 Regional biblioteksplan Beslut 1. Kulturnämnden

Läs mer

2010-06-23. Foto; Lennart Krafve 2010-2014. Biblioteksplan för Vaggeryds kommun. Kultur Information Utbildning

2010-06-23. Foto; Lennart Krafve 2010-2014. Biblioteksplan för Vaggeryds kommun. Kultur Information Utbildning 2010-06-23 Foto; Lennart Krafve 2010-2014 Biblioteksplan för Vaggeryds kommun Kultur Information Utbildning Innehållsförteckning Ordförandes tankar..s.3 Vision.s.4 Uppdraget,,,s.5 Biblioteksverksamheten

Läs mer

Dyslexiprojektet Allt genast. Förstudie Nollanalys

Dyslexiprojektet Allt genast. Förstudie Nollanalys 3 augusti 2010 Dyslexiprojektet Allt genast Förstudie Nollanalys 1. Inledning bakgrund I högre grad än tidigare används talböcker och anpassade medier också av personer med läsoch skrivsvårigheter. Man

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

Bemanna skolbiblioteken. Ett verktyg för skolutveckling

Bemanna skolbiblioteken. Ett verktyg för skolutveckling Bemanna skolbiblioteken Ett verktyg för skolutveckling 1 2 ã Nationella Skolbiblioteksgruppen ISBN 91-975027-3-1, april 2004 Omslagsbild: Linnéa Funke, 12 år Räcker det inte med en samling böcker?...5

Läs mer

Biblioteksplan. för Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige , 84 Dnr KS

Biblioteksplan. för Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige , 84 Dnr KS Biblioteksplan för Laxå kommun 2017-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-14, 84 Dnr KS 2017-103 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Styrdokument 2 1.2 Bibliotekets uppdrag. 2 2 Folkbibliotek 3

Läs mer

Biblioteksplan 2011-2014

Biblioteksplan 2011-2014 Biblioteksplan 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21, 53, dnr 2010.0111 Inledning Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2021 Dnr: KS.2017.0214 Antagen av kommunfullmäktige 2017-05-31, 80 (ersätter Biblioteksplan för Finspångs kommun KF 189, Dnr 2005.0206) Inledning Alla ska kunna ta del av litteratur,

Läs mer

E1 e. Fritids- och folkhälsonämnden, Konstgräsutredning - Om framtida drift och reinvesteringar av befintligt konstgräs i Borås Stad BESLUTSFÖRSLAG

E1 e. Fritids- och folkhälsonämnden, Konstgräsutredning - Om framtida drift och reinvesteringar av befintligt konstgräs i Borås Stad BESLUTSFÖRSLAG E1 e BESLUTSFÖRSLAG Fritids- och folkhälsonämnden, Konstgräsutredning - Om framtida drift och reinvesteringar av befintligt konstgräs i Borås Stad Kommunstyrelsen föreslås besluta: Ärendet läggs till handlingarna.

Läs mer

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast 2011-03-30 Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast Projektets syfte Syftet med projektet är att främja läsning med fokus på barn och ungdomar med dyslexi. Vi vill intensifiera informera,

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2022 Antagen i ks 2016-12-06 198 Rättviks bildarkiv Kulturenheten Samhällsutvecklingsförvaltningen 2(9) Biblioteksplan 2016 2022 Innehållsförteckning: Inledning... sid. 3 Organisation...

Läs mer

sandvikens FOlkBiBliOtek

sandvikens FOlkBiBliOtek generöst NyfikEt inspirerande BiBliOtEkSplaN välkommen till sandvikens FOlkBiBliOtek vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. Sandvikens

Läs mer

Lidköpings biblioteksplan 2017 (antagen av Barn&skola, Utbidningsnämnden och Kultur- och

Lidköpings biblioteksplan 2017 (antagen av Barn&skola, Utbidningsnämnden och Kultur- och Lidköpings biblioteksplan 2017 (antagen av Barn&skola, Utbidningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden För att en kommun och dess invånare ska få möjligheten till en bra biblioteksverksamhet krävs det

Läs mer

Yttrande över remiss, förslag till biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2016-2018

Yttrande över remiss, förslag till biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2016-2018 Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-29 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunikation och administration KFN/2015:277 Åsa Karlsson, 016-710 18 27 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över remiss, förslag

Läs mer

Biblioteksplan. KFTN och BUN 1(5)

Biblioteksplan. KFTN och BUN 1(5) 1(5) Biblioteksplan Diarienummer Fastställt av Datum för fastställande KFT 2019/19 Kommunfullmäktige 2019-02-26 Dokumenttyp Dokumentet gäller för Giltighetstid Policy KFTN och BUN 2019-2022 Revideringsansvarig

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Biblioteksplan för Linköpings kommun 2014-2018

Biblioteksplan för Linköpings kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Linköpings kommun 2014-2018 Linköpings kommun Linköpings kommun linkoping.se linkoping.se Innehåll Biblioteksplan för Linköpings kommun 3 Biblioteken i Linköping 4 Linköpings stadsbibliotek

Läs mer

Innehåll. 1. Oskarshamns kommuns bibliotek Bibliotekets uppdrag Bibliotekets verksamhet Folkbibliotek...

Innehåll. 1. Oskarshamns kommuns bibliotek Bibliotekets uppdrag Bibliotekets verksamhet Folkbibliotek... Innehåll 1. Oskarshamns kommuns bibliotek... 3 1.1. Bibliotekets uppdrag... 3 1.2. Bibliotekets verksamhet... 4 1.2.1. Folkbibliotek... 5 1.2.2. Skolbibliotek... 5 1.3. Biblioteksplanens fokusområden och

Läs mer

Biblioteksplan. Biblioteksplan Datum för beslut: Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad:

Biblioteksplan. Biblioteksplan Datum för beslut: Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad: Biblioteksplan Biblioteksplan Datum för beslut: 2016-04-29 Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad: 2018-12-17 Beslutsinstans: BUN Giltig till: Barn- och utbildningsförvaltningen Biblioteket Innehållsförteckning

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Hudiksvalls kommuns. biblioteksplan 2010-2014

Hudiksvalls kommuns. biblioteksplan 2010-2014 Hudiksvalls kommuns biblioteksplan 2010-2014 1 (10) Hudiksvalls kommuns biblioteksplan 2010-2014 Innehåll Förord Del 1. Biblioteket i samhället Beskrivande del av Hudiksvalls kommun, dess biblioteksstruktur

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Regionalt biblioteksråd tillsättning av nya ledamöter t o m 2014

Regionalt biblioteksråd tillsättning av nya ledamöter t o m 2014 Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2013-09-26, p 19 KUN 2013/181 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-06 Handläggare: Kristina Solberg Regionalt biblioteksråd tillsättning av nya ledamöter t o m 2014 1 Förslag

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen Sid.

Läs mer

Biblioteksplan GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-25, 102 Dnr: KS 2014/666 Revideras

Biblioteksplan GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-25, 102 Dnr: KS 2014/666 Revideras Biblioteksplan GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-25, 102 Dnr: KS 2014/666 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

Biblioteksplan. Danderyds kommun 2016-2020 DANDERYDS KOMMUN

Biblioteksplan. Danderyds kommun 2016-2020 DANDERYDS KOMMUN Biblioteksplan Danderyds kommun 2016-2020 DANDERYDS KOMMUN 1 Biblioteksplan Danderyds kommun 2016 2020 Inledning och syfte: Biblioteksplanen tar sin utgångspunkt i kultur och fritidsplanen för Danderyds

Läs mer

Biblioteksplan. Kalix kommun

Biblioteksplan. Kalix kommun Biblioteksplan Kalix kommun 2 Innehåll 1. Inledning 3 2. Bibliotekslagen 3 2.1 Styrdokument 3 2.2 Biblioteksplan 4 2.3 Omvärlden 4 3. Biblioteksvision 2010 5 3.1 Exempel på verksamhetsmål 5 3 1. INLEDNING

Läs mer

Tj.ngsryd.s. Kommun Biblioteksplan för Tingsryd kommun år 2018/ En samlad biblioteksorganisation med lokal förankring

Tj.ngsryd.s. Kommun Biblioteksplan för Tingsryd kommun år 2018/ En samlad biblioteksorganisation med lokal förankring Tj.ngsryd.s Kommun bilaga 1 BN 97 201-8-09-25 2018-09-06 Innehåll: Biblioteksplan för Tingsryd kommun år 2018/19 1 Biblioteks- och skollagen 2. Vision och mål avseende biblioteksverksamheten 2.1 Vision

Läs mer

Ny biblioteksplan för Landskrona stad 2015-2018

Ny biblioteksplan för Landskrona stad 2015-2018 1 Ny biblioteksplan för Landskrona stad 2015-2018 Inledning Föreliggande plan är en uppdatering av den biblioteksplan som antogs 2011 och avser Landskrona folk- och skolbibliotek. Planen fokuserar endast

Läs mer

Enhetsplan 2016. Biblioteket

Enhetsplan 2016. Biblioteket Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Folk- och skolbibliotek

BIBLIOTEKSPLAN Folk- och skolbibliotek BIBLIOTEKSPLAN Folk- och skolbibliotek 2019-2021 LAGAR OCH RIKTLINJER Bibliotekslagen: 4 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning,

Läs mer

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling & samverkan Uppdrag: Nationell bibliotekssamverkan Kungl. biblioteket, KB, har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för biblioteksväsendet.

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ÅSTORPS KOMMUN. Beslutad

BIBLIOTEKSPLAN ÅSTORPS KOMMUN. Beslutad BIBLIOTEKSPLAN ÅSTORPS KOMMUN Beslutad 2012-02-27 1 Biblioteksplan för Åstorps kommun En biblioteksplan är något som alla kommuner enligt lag är skyldiga att ta fram. Men det är också något vi folkvalda

Läs mer