Regional biblioteksplan Västernorrland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland"

Transkript

1 Regional biblioteksplan Västernorrland Länsbiblioteket Västernorrland Medicinska biblioteket Folkhögskolebiblioteken

2 2

3 Innehåll Regional biblioteksplan Västernorrland... 1 REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN FÖR VÄSTERNORRLAND... 4 Styrdokument... 4 BIBLIOTEKEN I VÄSTERNORRLAND... 5 LÄNSBIBLIOTEKET VÄSTERNORRLAND REGIONAL BIBLIOTEKSVERKSAMHET... 7 Regional bibliotekssamverkan... 8 Demokrati och delaktighet... 9 Litteratur och läsfrämjande MEDICINSKA BIBLIOTEKET FOLKHÖGSKOLORNAS BIBLIOTEKSVERKSAMHET Hola folkhögskola Ålsta folkhögskola Örnsköldsviks folkhögskola UPPFÖLJNING, REVIDERING OCH UTVÄRDERING REFERENSER

4 REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN FÖR VÄSTERNORRLAND De offentligt finansierade biblioteken i Sverige är reglerade av Bibliotekslagen (2013:801). I den nya versionen av bibliotekslagen som trädde i kraft i januari 2014 görs ansvarsfördelningen på biblioteksområdet tydlig. Landstingen ansvarar för den regionala biblioteksverksamheten och ska också anta en regional biblioteksplan som utgör ett särskilt styrdokument för den samlade biblioteksverksamheten inom landstinget. 17 Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Formuleringen, med ordet ska, medför att paragrafen är tvingande. Kommuner och landsting som inte har biblioteksplaner bryter mot lagen. Biblioteksplanen är ett särskilt dokument, inte en verksamhetsplan eller en kulturplan. Lagen föreskriver också att det allmänna biblioteksväsendet, det vill säga de offentligt finansierade biblioteken, ska samverka. Till dessa räknas folkbibliotek, forskningsbibliotek, skolbibliotek, regional biblioteksverksamhet, högskolebibliotek, lånecentraler och övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet, t ex sjukhusbibliotek. 14 I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka. Styrdokument Det finns ett antal mål- och styrdokument som den regionala biblioteksverksamheten och de olika biblioteken i länet har att förhålla sig till. Bibliotekslagen SFS 2013:801 är det övergripande styrdokumentet. Den vilar i sin tur på internationella överenskommelser. Dessa finns sammanställda av Svensk biblioteksförening i skriften Bibliotekens internationella manifest (2014). På den nationella nivån är Bibliotekslagen tillsammans med de nationella kulturpolitiska målen och Statens kulturråds horisontella perspektiv om 4

5 tillgänglighet, barn och ungdom, mångkultur och jämställdhet styrande. Med horisontella perspektiv menas att dessa ska genomsyra all kulturell verksamhet. Se Skollagen SFS 2010: 800 fastställer att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. På den regionala nivån ingår Länsbiblioteket i kultursamverkansmodellen. Enligt den ska landstingen/regionerna, i samverkan med länets kommuner och kulturlivet, ta fram en regional kulturplan som utgör underlag för statens bidragsgivning. I Kulturplanen för Västernorrland beskrivs också den regionala biblioteksverksamhetens målsättningar. På den lokala nivån, i kommunerna, ska biblioteksplaner finnas för verksamhet på biblioteksområdet. Den regionala verksamhetens syfte är att tillsammans med folkbiblioteken främja verksamhetsutveckling och kvalitet. BIBLIOTEKEN I VÄSTERNORRLAND Invånarna i Västernorrlands län använder folkbiblioteken mer och mer! Cirka 1,7 miljoner besök gjordes under 2013 och totalt lånades cirka 1, 68 miljoner medier ut. Även om antalet lån av fysiska medier minskar så ökar istället e-boksutlånen, antalet planerade aktiviteter och antalet besökare på folkbiblioteken. Till exempel hölls 585 sagostunder och 892 bokprat och boksamtal, 169 bok- och läsecirklar var i gång och 62 författarbesök gjordes på biblioteken under Västernorrlänningen lånar i snitt sex tryckta medier per år, och barnen i Ångermanland och Medelpad lånar ännu mer, ca 21 böcker per barn i åldern 0 14 år. 5

6 Bibliotekstyp Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Huvudbibliotek Biblioteksfilialer Bokbuss 1 1 Skolbibliotek (integrerade) Gymnasiebibl. (kommunala) Medicinskt bibliotek Universitetsbibliotek I Västernorrland finns ett antal kommunala biblioteksenheter: sju folkbibliotek med 34 biblioteksfilialer och två mobila bibliotek (bokbussar i Sundsvalls och Kramfors kommun). Skolbiblioteken utgörs av 27 integrerade folk- och skolbibliotek (av de 34 ovan nämnda filialerna), nio kommunala gymnasiebibliotek samt ett antal övriga skolbibliotek (mer eller mindre bemannade) och folkhögskolebibliotek, varav tre är landstingsdrivna. Inom Landstinget Västernorrland finns ett medicinskt bibliotek som är fördelat på de tre sjukhusen (Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik). Mittuniversitetets bibliotek finns på länets två campus i Sundsvall och Härnösand (det senare planeras dock att avvecklas under 2016). I Örnsköldsvik finns en filial till Umeå universitetsbibliotek. Ett flertal specialbibliotek finns vid institutioner och företag, t ex Murberget Länsmuseet Västernorrland och Kammarrätten. Den regionala biblioteksverksamheten bedrivs av Länsbiblioteket Västernorrland, som tillsammans med Härnösands kommunbibliotek och Mittuniversitetets bibliotek nu bildar Sambiblioteket i Härnösand. 6

7 LÄNSBIBLIOTEKET VÄSTERNORRLAND REGIONAL BIBLIOTEKSVERKSAMHET Länsbiblioteket Västernorrland är ett regionalt resurscentrum för biblioteksutveckling. Genom samverkan med de kommunala biblioteken ska Länsbiblioteket Västernorrland bidra till att säkerställa att länets invånare har en jämlik tillgång till information och litteratur, oavsett i vilken kommun de bor. Att främja läsning, bildning och delaktighet är centrala uppgifter. Mycket av verksamheten sker i projektform med externa medel, i metodutvecklande syfte. Den regionala biblioteksverksamheten är en del av kultursamverkansmodellen. Länsbiblioteket ingår som en del i den regionala kulturverksamheten och samarbetar med andra organisationer, institutioner och myndigheter i länet. Samarbetet inom ABM (arkiv, bibliotek och museer) är väl utvecklat. Det sker även ett omfattande samarbete på nationell nivå med andra läns- och regionbibliotek, Kungliga biblioteket, Internationella biblioteket, Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) med flera. Länsbiblioteket Västernorrland ska, som en del av det allmänna biblioteksväsendet, enligt bibliotekslagens 2 verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Länsbiblioteket ska också främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Länsbiblioteket Västernorrland ska vidare, enligt 11, specifikt stödja och stimulera de kommunala biblioteksverksamheterna i länet genom att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet inom områden som läsfrämjande och digital kompetens. Länsbiblioteket vill fortsätta arbetet med att stimulera och stödja de bibliotekssamarbeten som idag finns inom länet. De kommunala bibliotekens behov och önskemål är vägledande för länsbibliotekets arbete. Tillsammans 7

8 samverkar vi i utvecklingsprojekt och i nätverk för olika frågor. Länsbiblioteket erbjuder också rådgivande stöd och handledning. Länsbiblioteket vill fortsatt verka för ett ökat samarbete med folkhögskolorna när det gäller läsfrämjande, MIK och digital delaktighet. Den regionala biblioteksverksamheten ska prioritera barn och unga, och ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, personer med annat språk än svenska samt minoritetsspråken. För perioden har Länsbiblioteket Västernorrland identifierat tre centrala utvecklings- och målområden: Regional bibliotekssamverkan Demokrati och delaktighet Litteratur och läsfrämjande Regional bibliotekssamverkan Utmaningar I takt med att medielandskapet i Sverige förändras, ställs också krav på en flexibilitet när det gäller medieförsörjningen i länet. Länsbiblioteket och kommunbiblioteken förväntas att i större utsträckning kunna klara medieförsörjningen inom länet, genom en utökad samverkan biblioteken emellan samt länsgemensamma samverkanslösningar. Möjligheter Länsbiblioteket utgör ett nav för regional bibliotekssamverkan. Länsbiblioteket anordnar regelbundet träffar och seminarier för bibliotekscheferna i länet samt nätverksträffar kring aktuella frågor. Enligt bibliotekslagen ska biblioteken i länet och i landet samverka i syfte att ge alla invånare tillgång till landets samlade 8

9 biblioteksresurser, genom att ställa sin litteratur till varandras förfogande. Den regionala biblioteksverksamheten verkar för att länets invånare ska ha en jämlik tillgång till information och litteratur, oavsett i vilken kommun de bor. Fokusområden är medieförsörjning, e-resurser och kommunikation. Regionala medieöverenskommelser som omfattar bland annat fjärrlån, e-medier, ansvarsområden och lokal litteratur följs upp och revideras vid behov. För svenska e-böcker ger nya aktörer och abonnemangsvillkor en ökad möjlighet för länets kommunbibliotek att påverka sina kostnader. Länsbiblioteket ska fortsätta arbetet med att genom omvärldsbevakning och kompetensutveckling stödja de kommunala biblioteken i deras arbete med e-medier. Dialogen kring gemensamma webblösningar fortsätter och under begreppet kommunikation inkluderas även arbete för att stärka bibliotekens varumärke och marknadsföring. Demokrati och delaktighet Utmaningar Ett ökat antal asylsökande i länet ger många nya besökare till biblioteken och ställer nya krav på verksamheterna. Den regionala biblioteksverksamheten behöver skapa samverkan för att möta behoven hos de nyanlända, både när det gäller medborgarservice och litteratur på andra språk än svenska. Drygt en miljon svenskar står utanför internet, vilket innebär sämre möjligheter att delta i samhällslivet på lika villkor. Biblioteken ser som sin uppgift att bidra till att öka den digitala delaktigheten och den digitala kompetensen. Medielandskapet är i ständig förändring och teknikutvecklingen riskerar att skapa större digitala klyftor som innebär att tillgången till information blir mycket ojämn. Möjligheter Den regionala biblioteksverksamheten ska verka för demokrati och delaktighet. Bibliotekens uppgift som samhällsstöd i det mångkulturella Västernorrland har 9

10 vuxit. Länsbiblioteket ska under perioden utveckla metoder tillsammans med kommunbiblioteken i arbetet med att erbjuda en medborgarplattform för nyanlända. Biblioteken bör få en tydligare roll i arbetet med att ge samhällsinformation och stöd till nyanlända på deras eget språk. Frågan om ökad digital delaktighet för alla står även fortsättningsvis i centrum. Att arbeta vidare med att öka medie- och informationskunnigheten (MIK) är mycket angeläget, inte minst för biblioteken. Länsbiblioteket ser som sin uppgift att fortsatt stödja kommunerna i detta arbete. Omvärldsbevakning och kompetensutveckling vad gäller sociala medier, e-boksfrågan och nya former för informationsförmedling är en viktig uppgift. Länsbiblioteket bevakar också i länsstyrelsens process att ta fram en regional digital agenda för Västernorrland. Ökad tillgänglighet och allas rätt till information ska tillgodoses genom arbetet med tillgänglighetsplan och direktiv kring tillgänglighet, vilket ger möjlighet att lyfta arbete kring tillgänglighetsfrågor med kommunbiblioteken och andra samverkanspartners. Litteratur och läsfrämjande Utmaningar En stor utmaning för biblioteken är att bidra till ökad läsförståelse bland länets barn och ungdomar. Inte minst handlar det om att väcka och öka läsintresset. För länsbiblioteket är det viktigt att bygga vidare på tidigare framgångsrika projekt kring litteratur och läsfrämjande samt att kunna metodutveckla detta arbete och skapa nya projekt i samverkan med kommunbiblioteken och med andra samarbetspartners, exempelvis inom civilsamhället. Kunskapen om den lokala litteraturen behöver lyftas och det finns behov av stödfunktioner för det kreativa skrivandet. Länsbiblioteket vill därför identifiera former och metoder för att stärka det litterära skrivandet samt verka för den västernorrländska litteraturen som konstform. 10

11 Möjligheter I propositionen Läsa för livet (prop. 2013/14:3) föreslås nationella mål för litteratur- och läsfrämjande som innebär att alla i Sverige, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ska ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Det läsfrämjande arbetet med inriktning på barn och unga, i samarbete med kommunbibliotek och skolor, utgör en stor del av länsbibliotekets verksamhet. I huvudsak satsas på metodutveckling som ger långsiktiga effekter. Ungas läsning startar med vuxna förebilder, och alltmer intresse riktas därför mot läsfrämjande och litteraturförmedlande insatser även för vuxna, bl a i samarbete med folkbildningen och civilsamhället. Nya projekt planeras i samarbete med bland annat idrottsrörelsen och folkhögskolorna för att nå ovana läsare. Länsbiblioteket ska verka för att främja den lokala litteraturen, både i ett historiskt och nutida perspektiv. Ett blivande uppdrag där litteratur och läsfrämjande ingår som en del av kultursamverkansmodellen ger förutsättningar för ett mer riktat arbete med litteraturen som konstform, och även för att kunna verka för ett forum för de lokala utövarna i länet. Uppdraget bör innehålla såväl kunskapsspridning om länets stora författarskap som ett arbete för att stärka i länet boende nu aktiva och blivande författare. Prioriterade mål : Att utveckla den regionala mediesamverkan mellan biblioteken genom att olika medieöverenskommelser görs och förslag till samverkanslösningar tas fram. Att fortsatt verka för ökad tillgänglighet och för allas rätt till information genom att förstärka samverkan med kommunbiblioteken kring tillgänglighetsfrågor. Att utveckla bibliotekens roll som samhällsstöd i det mångkulturella samhället. Länsbiblioteket ska under perioden ta fram metoder 11

12 tillsammans med kommunbiblioteken för att kunna erbjuda en medborgarplattform för nyanlända. Att öka den digitala delaktigheten och medie- och informationskunnigheten (MIK) genom att stötta biblioteken i deras fortsatta kompetensutveckling i färdigheter att pedagogiskt kommunicera och skapa innehåll i digitala medier och genom att stödja olika projekt och satsningar på detta område. Att stärka och utveckla det läsfrämjande arbetet i länet genom projekt och metodutveckling i samarbete med kommunbiblioteken och andra samarbetspartners samt genom att nya nätverk för samverkan etableras. Metodutveckling sker också genom nationell och internationell samverkan. Att skapa mötesplatser och nätverk för verksamma och blivande författare samt sprida kunskap om äldre lokala författarskap, förutsatt att ett regionalt uppdrag inom området litteratur och skrivande formuleras. Arbetet baseras på en kartläggning av länets litterära landskap. 12

13 MEDICINSKA BIBLIOTEKET Verksamhet Medicinska biblioteket i Västernorrland är en länsövergripande organisation vid länets tre sjukhus i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik och hör organisatoriskt till Forskning & Utveckling. Medicinska bibliotekets huvudsakliga uppgift är att vara en stödfunktion för de landstingsanställda vid fortbildning, kompetensutveckling och forskning. Medicinska bibliotekets målgrupp är främst hälso- och sjukvårdspersonal samt studenter inom hälso- och sjukvårdsområdet. Medicinska biblioteket bidrar till att de landstingsanställda kan söka, hitta och kritiskt värdera vetenskaplig information. Medicinska biblioteket bidrar till patientsäkerhet och sjukvårdens effektivitet genom att hälso- och sjukvårdspersonalens informationskompetens ökas och utvecklas. Elektroniska och tryckta resurser köps in, lyfts fram och informeras om för att stödja ett evidensbaserat arbetssätt inom vården. Landstingsanställdas omvärldsbevakning och informationssökning ges stöd av kompetent personal. Via EiRA-samarbetet ett bibliotekskonsortium där alla landsting och regioner är med får hälso- och sjukvårdspersonal via Medicinska biblioteket ytterligare tillgång till internationella forskningsresultat via ett stort antal e-tidskrifter och ett evidensbaserat kunskapsstöd. Biblioteket har en informationssida på landstingets intranät med tillgång till elektroniska informationsresurser samt information om tjänster som Medicinska biblioteket erbjuder och når på så sätt även ut till hälsocentraler och landstingsanställda som inte arbetar i anslutning till sjukhusen. Kontinuerlig undervisning bedrivs för landstingsanställda för att resurserna ska kunna användas så optimalt som möjligt. Patientinformation erbjuds till patienter och närstående. För att öka patienternas tillgång till kvalitetssäkrad information erbjuder Medicinska biblioteket patienter och närstående hjälp med att söka information om hälsa och sjukdomar och även 13

14 med kontaktinformation till patientorganisationer och information om var de kan vända sig om de är missnöjda med vården. Utmaningar Förslag finns om att Medicinska biblioteket i Örnsköldsvik behöver flytta från sina nuvarande lokaler för att bereda plats för apotek. Oklart vilka de nya lokalerna blir. Möjligheter Medicinska biblioteket kan användas som en resurs för omvärldsbevakning vid dokumenthantering med metadata och som stöd vid implementering av ett evidensbaserat arbetssätt inom vården. Medicinska biblioteket kommer att ytterligare fördjupa och intensifiera kontaktytor med kliniker och verksamheter genom pedagogisk närvaro i vardagsarbetet för landstingsanställda. Medicinska biblioteket kommer att ytterligare utveckla sin informationssida på intranätet, tillgängligheten till de elektroniska resurserna och de gemensamma tjänsternas innehåll inom relevanta ämnesområden. Mål Att verka för ökad tillgänglighet för e-resurser via intranätet för landstingsanställda. Att verka för ökad kännedom om Medicinska bibliotekets resurser och tjänster som underlättar arbetet i vardagen för landstingsanställda. Att verka för ökad tillgänglighet till kvalitetssäkrad information till patienter. 14

15 FOLKHÖGSKOLORNAS BIBLIOTEKSVERKSAMHET Hola folkhögskola Verksamhet Holas bibliotek är placerat i ett separat hus, Villan, som tidigare var rektorsbostad men nu är dedikerat biblioteksverksamhet. Det finns möjlighet att låna böcker, både skönlitteratur och facklitteratur. Ett särskilt rum tillägnas litteratur om Ångermanland och ett rum har minnen från skolans grundare Johan Sandler. Villan används regelbundet till kursrådsmöten, musikkvällar och informella möten i mindre grupper. Bokutlåningen sköts med manuell självservice. En bokcirkel för boende i närområdet träffas en gång i månaden på Hola. Utmaningar En tydlig och gemensam syn på hur biblioteket ska användas saknas. En möjlighet kan vara att flytta biblioteket till den centrala skolbyggnaden, en annan kan vara att utveckla biblioteket och läsfrämjande verksamhet på plats i Villan. Avskildheten kan dock innebära att man ofta glömmer bort biblioteket som en resurs för verksamheten. Den digitala utvecklingen gör att behovet av referenslitteratur är ganska begränsat medan behovet av att möta det skrivna ordet kanske är större än någonsin. Bokbeståndet är dock delvis föråldrat och behöver uppdateras. Möjligheter Eftersom Villan ligger avskild från resten av skolan erbjuder den en lugn och stillsam miljö. Under 2013 väcktes frågan om hur biblioteket ska användas i framtiden och en rad processer initierades. Författarbesök och ett levandegörande av boken som medium står högt på agendan. Folkhögskolorna har också ett uppdrag från Folkbildningsrådet att göra särskilda insatser för läsfrämjandet. 15

16 Mål Att hitta strategier för att öka läslusten bland deltagarna. Att bestämma vilken del det fysiska biblioteket ska ha i det arbetet. Ålsta folkhögskola Verksamhet Ålsta folkhögskola har två bibliotek, ett i Fränsta och ett i Sundsvall. Båda ligger centralt placerade i skolans lokaler. Båda används flitigt av de studerande som studierum och grupparbetsrum. Det finns möjlighet att låna böcker, både skönlitteratur och facklitteratur. Bokutlåningen sker genom manuell självservice. Biblioteken sköts av svensklärarna på respektive skola och de ansvarar även för inköp av ny litteratur, vilket sker kontinuerligt varje år. I Fränsta används biblioteket till kursrådsmöten och de studerande vistas gärna där även kvällstid. Detta år har vi även haft läsecirklar i biblioteket för de studerande som bor på skolans internat. Utmaningar Ålsta folkhögskola i Sundsvall har nyligen flyttat till nya lokaler. En utmaning är att i de nya lokalerna få biblioteket att fylla samma funktion som det haft i de nuvarande och även fortsättningsvis får finnas i nära anslutning till klassrum och rekreationsytor. En annan utmaning är att motivera våra studerande att läsa genom att försöka hitta ett tilltalande skönlitterärt utbud. Möjligheter Tack vare bibliotekens centrala placering i skolmiljön skapas möjligheter att använda biblioteksmiljön som en kreativ studieplats. Det ges även möjlighet för lärarna att förutom de vanliga informationssökningsmetoderna via internet, kunna använda litteraturen som informationskälla. 16

17 Mål Att ytterligare utveckla bibliotekens roll i studiemiljön och finna vägar att göra läsandet intressant för våra studerande. Att utöka antalet ljudböcker som kan vara en väg för de lässvaga att hitta till litteraturen. Att fortsätta med läsecirklarna i Fränsta och försöka få igång en sådan verksamhet även i Sundsvall. Örnsköldsviks folkhögskola Verksamhet Biblioteket på Örnsköldsviks folkhögskola är en liten rest av det stora biblioteket som fanns fram till 2011 när verksamheten flyttade in till centrum. Biblioteket som har ett mycket begränsat och delvis föråldrat urval av böcker är obemannat och för närvarande utan biblioteksansvarig. Utlåningen är mycket begränsad. Lokalen i sig nyttjas även för gruppsamtal och delvis som arbetsplats. Bokutlåningen sker istället från de boksamlingar som finns i klassrummen (kursoch referenslitteratur). Utmaningar Utmaningen för Örnsköldsviks folkhögskola är att vidga biblioteksbegreppet från en boksamling på en enda plats till ett vidare koncept. En stor utmaning är utrymmesbristen i huset. Skolan lider brist på grupprum och arbetsplatser för personalen samt en allmän träffpunkt/studiemiljö för deltagarna efter och mellan lektioner. Detta gör att det befintliga biblioteket kommer att ifrågasättas i sin nuvarande funktion. Möjligheter En tänkbar väg är att utveckla digitala alternativ samt sociala och litterära 17

18 mötesplatser i samverkan med andra bibliotek och aktörer. Läsplattor kan vara en möjlig utveckling att undersöka. Kanske kan biblioteket finnas på flera plan i huset. Mål Att hitta nya lokala och regionala samverkansaktörer, exempelvis kommunbibliotek, gymnasiebibliotek och länsbiblioteket. Att utveckla digitala alternativ, exempelvis via läsplattor och ljudböcker. Att satsa på läsfrämjande insatser för lässvaga grupper. Att tillsätta en biblioteksansvarig på skolan som främst ska söka samverkansmöjligheter och nya vägar för lässtimulerande åtgärder. 18

19 UPPFÖLJNING, REVIDERING OCH UTVÄRDERING Den regionala biblioteksplanen gäller från och med och till och med december Planens mål, strategier och utvecklingsområden skall prioriteras i Länsbiblioteket Västernorrlands, Medicinska bibliotekets och folkhögskolornas årliga verksamhetsplaner. Uppföljning av den regionala biblioteksplanen, och eventuell revidering, sker årligen. Utvärdering av planen sker vid plan-periodens slut. 19

20 REFERENSER Bibliotekslag SFS 2013:801 Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs / Bibliotekens internationella manifest. Utgiven av Svensk biblioteksförening content/uploads/2014/03/bibliotekens-internationella-manifest- WEBB.pdf Skollag SFS 2010:800 Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag _sfs / Kulturplan för Västernorrland

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Regional biblioteksplan Västernorrland

Regional biblioteksplan Västernorrland Regional biblioteksplan 2015 2018 Västernorrland Länsbiblioteket Västernorrland Medicinska biblioteket Folkhögskolebiblioteken 2 Innehåll Regional biblioteksplan 2015 2018... 1 Västernorrland... 1 REGIONAL

Läs mer

Jämlik tillgång till biblioteksverksamhet

Jämlik tillgång till biblioteksverksamhet Regional biblioteksplan för Östergötland Allas rätt till information Alla ska kunna ta del av litteratur, information och bibliotekstjänster av hög kvalitet och utifrån sina förutsättningar. Biblioteket

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 144 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning Förord...4...5 Folkbibliotek - för

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Biblioteksplan för biblioteksverksamheter inom Landstinget Dalarna 2016-2018

Biblioteksplan för biblioteksverksamheter inom Landstinget Dalarna 2016-2018 Biblioteksplan för biblioteksverksamheter inom Landstinget Dalarna 2016-2018 Antagen av Landstingsfullmäktige 29 februari 2016 1 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund och övergripande mål... 3 Beskrivning

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Biblioteksplan i Karlsborgs kommun

Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Bilaga 94 KF 112 2015-06-29 Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Handlingsplan Diarienummer: 157.2015 Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: 2015-06-29 Giltighetstid: Tillsvidare

Läs mer

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009 Behandlad av nämnden 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning s. 2 Bakgrund till biblioteksplanen s. 3 Bilden av Sörmland s. 3 Kommunala bibliotek s.

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek...

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek... Biblioteksplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2016 14, 2015KS/0405 Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper...

Läs mer

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling & samverkan Uppdrag: Nationell bibliotekssamverkan Kungl. biblioteket, KB, har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för biblioteksväsendet.

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling. Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

För det demokratiska samhällets utveckling. Bibliotekslagen enligt lagstiftaren För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 1 April 2015 Grafisk form: A. Olas Foto: Fredrik Hjerling ISBN: 978-91-976012-6-9 2 För det demokratiska samhällets utveckling

Läs mer

Regional biblioteksplan för Uppsala län 2015 2017

Regional biblioteksplan för Uppsala län 2015 2017 Regional biblioteksplan för Uppsala län 2015 2017 Innehåll Förord... 3 1 Bakgrund... 4 1.1 Allmänt... 4 1.2 Syfte med planen... 5 1.3 Mål med planen... 5 1.4 Omfattning, uppföljning och revidering... 6

Läs mer

Regional biblioteksplan Kalmar län

Regional biblioteksplan Kalmar län Regional biblioteksplan Kalmar län 2017-2021 Inledning De regionala biblioteken har sitt ursprung i centralbiblioteken som bildades på 1930-talet för att stödja kommunernas folkbibliotek. Centralbiblioteken

Läs mer

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län 2013 regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Uppdraget... 3 3. Lagar och riktlinjer... 4 4. Verksamhet och organisationen... 5 4.1 Folkbibliotek... 5 4.2 Skolbibliotek...

Läs mer

Biblioteksplan för Linköpings kommun 2014-2018

Biblioteksplan för Linköpings kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Linköpings kommun 2014-2018 Linköpings kommun Linköpings kommun linkoping.se linkoping.se Innehåll Biblioteksplan för Linköpings kommun 3 Biblioteken i Linköping 4 Linköpings stadsbibliotek

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Regional biblioteksplan

Regional biblioteksplan TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) Bildnings- och kulturförvaltningen Datum 2017-01-30 Diarienummer KN160098 Kulturnämnden Regional biblioteksplan 2017-2021 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att godkänna

Läs mer

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan Ydre kommun 2015 2018 Skolbiblioteksplan med handlingsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan, Ydre kommunbibliotek 2015 2018 Bakgrund:

Läs mer

Biblioteksplan fo r Tyreso kommun 2015-2019

Biblioteksplan fo r Tyreso kommun 2015-2019 Biblioteksplan fo r Tyreso kommun 2015-2019 1. Inledning Biblioteksplanen är ett styrdokument för strategisk och långsiktig utveckling av biblioteksverksamheterna i Tyresö kommun. Denna plan har antagits

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Antagen av 2012 03 28 Biblioteksplan 2012-2015 Denna biblioteksplan avser folkbibliotekens verksamhet och gäller således inte skoloch gymnasiebibliotek eller

Läs mer

Protokollsutdrag från kulturnämndens sammanträde den 10 februari 2017

Protokollsutdrag från kulturnämndens sammanträde den 10 februari 2017 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten Datum 2017-02-10 Sida 1 (1) Protokollsutdrag från kulturnämndens sammanträde den 10 februari 2017 15 Diarienummer KN160098 Regional biblioteksplan Beslut 1. Kulturnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 26 JANUARI 2016

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 26 JANUARI 2016 1 SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 26 JANUARI 2016 Ärende 4 PM 1(3) 2 Regional utveckling 2015-12-21 Dnr: RUN 686/2015 Förslag till regional biblioteksplan för Region Jämtland Härjedalen

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.25 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-02-15 att gälla fr.o.m. 2010-04-01 Biblioteksplan 2010-2014, flik 6 25 1 Inledning... 2

Läs mer

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148

Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 Diarienummer KS-2015/176 Biblioteksplan för Knivsta kommun 2015-2018 Antagen av Knivsta kommunfullmäktige den 17 juni 2015, 148 SYFTE MED PLANEN Kommuner har i uppdrag att anta biblioteksplaner för sin

Läs mer

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK

GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Ank. 2015-11- 0 5 Diarienr J015.' ~ Df- 88 Bl BLIOTEKSPLAN 2015-2018 GAGNEFS KOMMUNBIBLIOTEK Innehållsförteckning S e 2 Biblioteksplanen i ett kommunperspektiv 2 Hur kommunbiblioteket är organiserat 3

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

Biblioteksplan. Älvdalens kommun 2015-2016

Biblioteksplan. Älvdalens kommun 2015-2016 Biblioteksplan Älvdalens kommun 2015-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 110 1 Innehållsförteckning: Inledning och syfte s 3 Kommunens övergripande mål s 3 Styrdokument s 4 Definition av begreppen

Läs mer

2014-12-09. Verksamhetsplan/Biblioteksplan

2014-12-09. Verksamhetsplan/Biblioteksplan Verksamhetsplan/Biblioteksplan 2015 I Sverige har vi tre huvudsakliga typer av bibliotek; forsknings-, folk- och skolbibliotek. För kommunens invånare är det främst folk- och skolbibliotek som är av betydelse.

Läs mer

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Vår

Läs mer

Biblioteksplan. Biblioteksplan Datum för beslut: Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad:

Biblioteksplan. Biblioteksplan Datum för beslut: Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad: Biblioteksplan Biblioteksplan Datum för beslut: 2016-04-29 Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad: 2018-12-17 Beslutsinstans: BUN Giltig till: Barn- och utbildningsförvaltningen Biblioteket Innehållsförteckning

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07.

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Bibliotekslagen (1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.

Läs mer

Biblioteksverksamhet

Biblioteksverksamhet Biblioteksverksamhet UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Biblioteksplan 2014 2016 Tomelilla kommun

Biblioteksplan 2014 2016 Tomelilla kommun Biblioteksplan 2014 2016 Tomelilla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord s.5 Styrdokument s.7 Fokusgrupper s.7 Syfte och uppdrag s.9 Omvärldsfaktorer s.10 Kommunkarta s.12 Nuläge s.13 Vision och värdegrund

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Katrineholms kommun 2014-2016

BIBLIOTEKSPLAN för Katrineholms kommun 2014-2016 Kommunstyrelsens handling nr, 25/2014 BIBLIOTEKSPLAN för Katrineholms kommun 2014-2016 FÖRSPRÅNG GENOM KULTUR KULTUR- & TURISMNÄMNDEN KATRINEHOLM Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16, 77 ARBETSMETOD

Läs mer

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen Sid.

Läs mer

ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand

ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand ÄNGSDALS SKOLA ÅR F - 5 Malmö kommun Bunkeflostrand BIBLIOTEKSPLAN 2013 Inledning/Bakgrund Läsning är nyckeln till lärande. För att kunna hantera stora mängder information i dagens föränderliga samhälle

Läs mer

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun

Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun Biblioteksplan 2016 Simrishamns kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Styrdokument... 4 Bibliotekslagen SFS 2013:801... 4 Skollagen och läroplanen (SFS 2010:800) 2 kap. 35-36 (Lgr 11)... 4 Unescos skol- och

Läs mer

Regionalt biblioteksråd tillsättning av nya ledamöter t o m 2014

Regionalt biblioteksråd tillsättning av nya ledamöter t o m 2014 Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2013-09-26, p 19 KUN 2013/181 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-06 Handläggare: Kristina Solberg Regionalt biblioteksråd tillsättning av nya ledamöter t o m 2014 1 Förslag

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola

Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Kulturriket i Bergslagen 2009-03-12 Rev. 2013-03-25 Mål och handlingsplan för samarbetet mellan bibliotek, förskola och skola Innehåll: Bakgrund Mål Handlingsplan Bilagor Bakgrund Skinnskattebergs biblioteks

Läs mer

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Roller, ansvar och mediesamarbete - 2016 2015-12-18 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Styrdokument och riktlinjer... 2 2.1 Nationella styrdokument... 2 2.2 Regionala

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN

BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN - 2016 HAMMARÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSVERKSAMHET 1 Bakgrund Enligt bibliotekslagen 7 skall kommuner och landsting efter den 1 januari 2010 anta planer för biblioteksverksamhet. I Hammarö kommun

Läs mer

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan HANDBOK KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan 2012 2014 Uppdaterad 2013 Innehåll Varför har KB en inflytandestruktur? 3 Strukturen 3 Vad är nationella referensgruppen? 4 Vad är en styr-

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Datum Dnr Regional biblioteksplan för Region Skåne

Datum Dnr Regional biblioteksplan för Region Skåne Kulturnämnden Christina Gedeborg-Nilsson Utvecklare Kultur och hälsa 040-675 37 45 Christina.Gedeborg-Nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-06-12 Dnr 1602317 1 (5) Kulturnämnden Regional biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplan för Umeå kommun 2016 2019

Biblioteksplan för Umeå kommun 2016 2019 Biblioteksplan för Umeå kommun 2016 2019 Dokumentnamn: Biblioteksplan för Umeå kommun 2016-2019 Dokumentansvarig: Ingegerd Frankki Godkänd Kommunfullmäktige Dokumentdatum: 2015-11-30 av: Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Biblioteksplan GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-25, 102 Dnr: KS 2014/666 Revideras

Biblioteksplan GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-25, 102 Dnr: KS 2014/666 Revideras Biblioteksplan GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-25, 102 Dnr: KS 2014/666 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

Biblioteksplan. KFTN och BUN 1(5)

Biblioteksplan. KFTN och BUN 1(5) 1(5) Biblioteksplan Diarienummer Fastställt av Datum för fastställande KFT 2019/19 Kommunfullmäktige 2019-02-26 Dokumenttyp Dokumentet gäller för Giltighetstid Policy KFTN och BUN 2019-2022 Revideringsansvarig

Läs mer

Biblioteksplan. för Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige , 84 Dnr KS

Biblioteksplan. för Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige , 84 Dnr KS Biblioteksplan för Laxå kommun 2017-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-14, 84 Dnr KS 2017-103 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Styrdokument 2 1.2 Bibliotekets uppdrag. 2 2 Folkbibliotek 3

Läs mer

Tj.ngsryd.s. Kommun Biblioteksplan för Tingsryd kommun år 2018/ En samlad biblioteksorganisation med lokal förankring

Tj.ngsryd.s. Kommun Biblioteksplan för Tingsryd kommun år 2018/ En samlad biblioteksorganisation med lokal förankring Tj.ngsryd.s Kommun bilaga 1 BN 97 201-8-09-25 2018-09-06 Innehåll: Biblioteksplan för Tingsryd kommun år 2018/19 1 Biblioteks- och skollagen 2. Vision och mål avseende biblioteksverksamheten 2.1 Vision

Läs mer

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005

Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Skolplan för Karlshamns kommun 2002 2005 Antagen av kommunfullmäktige 2002-09-02 133 Förord Föreliggande skolplan omfattar hela det kommunala utbildningsväsendet med undantag av vuxenutbildningen. Med

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som skall ge en överblick över bibliotekens verksamheter och ansvarsfördelningar i

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019

Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 DNR:KN 506/2014 SID 1(14) Biblioteksplan för Helsingborg 2016-2019 PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(14) Helsingborgs stads

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Ny biblioteksplan för Landskrona stad 2015-2018

Ny biblioteksplan för Landskrona stad 2015-2018 1 Ny biblioteksplan för Landskrona stad 2015-2018 Inledning Föreliggande plan är en uppdatering av den biblioteksplan som antogs 2011 och avser Landskrona folk- och skolbibliotek. Planen fokuserar endast

Läs mer

Regional biblioteksplan för utveckling av biblioteksverksamheten i Dalarna 2007-2010. Antagen av Landstinget Dalarnas Kulturnämnd 2007-10-09

Regional biblioteksplan för utveckling av biblioteksverksamheten i Dalarna 2007-2010. Antagen av Landstinget Dalarnas Kulturnämnd 2007-10-09 Regional biblioteksplan för utveckling av biblioteksverksamheten i Dalarna 2007-2010 Antagen av Landstinget Dalarnas Kulturnämnd 2007-10-09 Innehållsförteckning: Biblioteken i samhället 1 Bakgrund 1 Beskrivning

Läs mer

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast 2011-03-30 Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast Projektets syfte Syftet med projektet är att främja läsning med fokus på barn och ungdomar med dyslexi. Vi vill intensifiera informera,

Läs mer

Dyslexiprojektet Allt genast. Förstudie Nollanalys

Dyslexiprojektet Allt genast. Förstudie Nollanalys 3 augusti 2010 Dyslexiprojektet Allt genast Förstudie Nollanalys 1. Inledning bakgrund I högre grad än tidigare används talböcker och anpassade medier också av personer med läsoch skrivsvårigheter. Man

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2021 Dnr: KS.2017.0214 Antagen av kommunfullmäktige 2017-05-31, 80 (ersätter Biblioteksplan för Finspångs kommun KF 189, Dnr 2005.0206) Inledning Alla ska kunna ta del av litteratur,

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten

Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten 2014-10-15 KFN-2014/249.689 1 (3) HANDLÄGGARE Jones, Nick Nick.Jones@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Basutbud till skolan från folkbiblioteksverksamheten Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Skolbiblioteken i biblioteksplanerna 2015. Kommunala bibliotek

Skolbiblioteken i biblioteksplanerna 2015. Kommunala bibliotek Skolbiblioteken i biblioteksplanerna 2015 Kommunala bibliotek Omslagsbild: Folkbiblioteket i Arjeplog. Foto: Elisabet Ahlqvist Publikationen kan kopieras fritt. Vid citering uppge källa Kungliga biblioteket.

Läs mer

Bemanna skolbiblioteken. Ett verktyg för skolutveckling

Bemanna skolbiblioteken. Ett verktyg för skolutveckling Bemanna skolbiblioteken Ett verktyg för skolutveckling 1 2 ã Nationella Skolbiblioteksgruppen ISBN 91-975027-3-1, april 2004 Omslagsbild: Linnéa Funke, 12 år Räcker det inte med en samling böcker?...5

Läs mer

Biblioteksplan Trollhättans Stadsbibliotek

Biblioteksplan Trollhättans Stadsbibliotek Biblioteksplan Trollhättans Stadsbibliotek 2016-2019 Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 4 Uppdrag 4 Styrdokument 4 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden

Läs mer

Lidköpings biblioteksplan 2017 (antagen av Barn&skola, Utbidningsnämnden och Kultur- och

Lidköpings biblioteksplan 2017 (antagen av Barn&skola, Utbidningsnämnden och Kultur- och Lidköpings biblioteksplan 2017 (antagen av Barn&skola, Utbidningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden För att en kommun och dess invånare ska få möjligheten till en bra biblioteksverksamhet krävs det

Läs mer

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09

Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA. Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Handlingsplan KULTUR FÖR BARN OCH UNGA Beslutad av Barn och skolnämnden 2015-04-09 Utbildningsnämnden 2015-04-14 Kultur och fritidsnämnden 2015-04-09 Sidan 2 av 14 Inledning Barn- och ungdomskulturen är

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

E1 e. Fritids- och folkhälsonämnden, Konstgräsutredning - Om framtida drift och reinvesteringar av befintligt konstgräs i Borås Stad BESLUTSFÖRSLAG

E1 e. Fritids- och folkhälsonämnden, Konstgräsutredning - Om framtida drift och reinvesteringar av befintligt konstgräs i Borås Stad BESLUTSFÖRSLAG E1 e BESLUTSFÖRSLAG Fritids- och folkhälsonämnden, Konstgräsutredning - Om framtida drift och reinvesteringar av befintligt konstgräs i Borås Stad Kommunstyrelsen föreslås besluta: Ärendet läggs till handlingarna.

Läs mer

Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003

Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003 Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003 Länsbiblioteket har sina lokaler i Linköpings nya stadsbibliotek, Östgötagatan 5, Linköping. Uppdrag Länsbiblioteket är en regional kulturinstitution med

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län

Regional biblioteksplan för Stockholms län KUN 2008/388 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Regional biblioteksplan för Stockholms län 2009 2011 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2017-12-13 196 2 Biblioteksplan för Vänersborgs kommun Inledning och syfte Biblioteksplanen för Vänersborgs kommun reglerar Vänersborgs biblioteksverksamhet.

Läs mer

Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län

Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Bildnings- och kulturförvaltningen Datum 2016-04-25 Referens KN 160098 Kulturnämnden Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län 2017-2021 Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Enhetsplan 2016. Biblioteket

Enhetsplan 2016. Biblioteket Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs Kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Skinnskattebergs Kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Skinnskattebergs Kommun 2009-2011 Innehåll Skinnskattebergs bibliotek nutid och framtid s. 3 Vad är en biblioteksplan? s. 4 Utgångspunkter och styrdokument s. 5 Lokalt Nationellt Internationellt

Läs mer

Biblioteksplan Antagen av Barn- och utbildningsnämnden Biblioteksplan Strömstads Kommun

Biblioteksplan Antagen av Barn- och utbildningsnämnden Biblioteksplan Strömstads Kommun Biblioteksplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-24 Biblioteksplan för Strömstads bibliotek 2014-2018 Bakgrund och syfte Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Västra Götalands län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad rapporter

Läs mer

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 1(6) Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 Ersätter programmet för utveckling av elektroniska tjänster 2004-03-01 39 Fastställd av kommunfullmäktige 2008-12-15 214 2(6) Program

Läs mer

2010-06-23. Foto; Lennart Krafve 2010-2014. Biblioteksplan för Vaggeryds kommun. Kultur Information Utbildning

2010-06-23. Foto; Lennart Krafve 2010-2014. Biblioteksplan för Vaggeryds kommun. Kultur Information Utbildning 2010-06-23 Foto; Lennart Krafve 2010-2014 Biblioteksplan för Vaggeryds kommun Kultur Information Utbildning Innehållsförteckning Ordförandes tankar..s.3 Vision.s.4 Uppdraget,,,s.5 Biblioteksverksamheten

Läs mer

Skolbibliotek. Informationsblad

Skolbibliotek. Informationsblad Informationsblad 2011-09-30 1 (8) Skolbibliotek Den 1 juli 2011 ändrades bestämmelserna för skolbibliotek. Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar de nya bestämmelserna och vilka krav myndigheten

Läs mer

BIBLIOTEK FÖR ALLA. Biblioteksplan för Gotlands kommun 2007-2010

BIBLIOTEK FÖR ALLA. Biblioteksplan för Gotlands kommun 2007-2010 1 2 BIBLIOTEK FÖR ALLA Biblioteksplan för Gotlands kommun 2007-2010 Den 1 januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Medieplan Cirkulationsbiblioteket

Medieplan Cirkulationsbiblioteket Medieplan Cirkulationsbiblioteket stockholm.se 3 (8) Bakgrund Under många år har Cirkulationsbiblioteket varit en viktig resurs för Stockholms stads skolor. Användarundersökningar, både formella och spontana,

Läs mer

Folkbiblioteken i. Norrbottens län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Norrbottens län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Norrbottens län 2011 regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad rapporter

Läs mer