Dnr: Statliga pensioner trender och tendenser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser"

Transkript

1 Dnr: Statliga pensioner trender och tendenser Framtida pensionsavgångar

2 Innehållsförteckning Förord 2 Sammanfattning av trender & tendenser 3 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen 4 2. Nybeviljade förmåner Ålderspension Pensionsersättning och särskild pensionsersättning Sjukpension och tillfällig sjukpension Delpension Genomsnittsålder för pensionering Framtida pensionsavgångar 15 Statliga pensioner trender och tendenser 1 (15)

3 Förord Statens pensionsverk (SPV) har under många år administrerat den statliga tjänstepensionen. Vi hanterar idag pensionsförmåner för drygt anställda och pensionärer hos mer än 300 arbetsgivare. SPV har en unik databas med mängder av intressanta uppgifter om anställda inom staten och deras pensionsförmåner. SPV har tidigare årligen lämnat statistik till regeringen om pensionsavgångar. Vi avser nu att utveckla och mer aktivt sprida statistiken till en större målgrupp. Pensionsfrågorna är viktiga både i ett samhällsekonomiskt och ett privatekonomiskt perspektiv. Flera år framöver kommer de årliga pensionsavgångarna att öka och kulmen beräknas nås Det innebär att olika intressenter har ett stort behov av information om hur verkligheten ser ut och vilka tendenser som finns. Hur förändras pensionsåldern, hur många väljer att fortsätta att arbeta sedan de fyllt 65 år, hur utnyttjas delpensionsreformen, hur utvecklas sjukpensionerna, finns det några skillnader mellan män och kvinnor är exempel på frågor som vi vill ha svar på. Vi behöver informationen för att kunna planera men också för att kunna följa upp genomförda reformer. I den här rapporten med ny statistik från SPV belyser vi ett antal mycket intressanta trender och tendenser. Vi hoppas att rapporten ska vara till stor nytta för beslutsfattare, planerare, journalister m.fl. I SPV:s databaser finns information som kan användas för att göra ytterligare analyser. SPV tar gärna emot synpunkter på vad nästa års statistikrapport bör innehålla för att hjälpa just dig och din organisation. Ann-Christin Nykvist generaldirektör 2 (15)

4 Sammanfattning av trender & tendenser Varje år sedan 2003 lämnar SPV statistikuppgifter till regeringen. Statistiken avser pensionsförmånerna inom statsförvaltningen och alla statsanställda vars arbetsgivare är obligatorisk medlem hos Arbetsgivarverket ingår i siffrorna. I årets redovisning av trender & tendenser ingår statistik för åren Flera år framåt kommer de årliga pensionsavgångarna att fortsätta öka, inte minst beroende på den stora gruppen fyrtiotalister som kommer att gå i pension de närmaste åren. Kulmen förväntas nås 2013 under förutsättning att avgångarna sker vid ordinarie pensionsålder. Allt fler väljer dock att ta ut ålderspension efter fyllda 65 år. Att pensionsåldern blir allt högre är också en tydlig tendens i årets rapport. Generellt har kvinnorna gått senare än männen, men siffrorna för 2007 visar att genomsnittsåldern för pensionering nu är i stort sett lika oavsett kön. De senaste tio åren har pensionsåldern ökat med 39 månader för män och 18 månader för kvinnor var den faktiska genomsnittsåldern för både män och kvinnor strax under 64 år. Nybeviljandet av pensionsersättningar och särskilda pensionsersättningar har ökat markant sedan vilket delvis hänger samman med att officerare sedan 2005 kan beviljas pensionsersättning från och med 55 år. Tidigare kunde officerare avgå från 55 år med särskild pension enligt ett lokalt kollektivavtal. I vår statistik redovisas dessa förmåner som ålderspensioner före 60 år. Därmed har antalet nybeviljade ålderspensioner i intervallet år kraftigt minskat de senaste åren. Statistiken kring delpensionen är en av flera intressanta fakta i denna statistikrapport. Vi kan utläsa att antalet nybeviljade delpensioner ökade med knappt 10 procent det senaste året. Det är också fler män än kvinnor som har beviljats delpension, männen har dessutom en högre omfattningsgrad än kvinnorna. Generellt har dock omfattningsgraden minskat. Från början var det många som beviljades delpension på 50 procent däremot var det mer än hälften som beviljades delpension upp till 20 procent av sin arbetstid. Nybeviljandet av sjukpensioner och tillfälliga sjukpensioner uppvisar en svagt nedåtgående trend. Vi kan konstatera att det är fler män än kvinnor som får en sjukpension utan att först ha haft en tillfällig sjukpension. Statliga pensioner trender och tendenser 3 (15)

5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen SPV lämnar varje år statistik till regeringen avseende pensionsförmåner m.m. inom statsförvaltningen. I statistiken ingår statsanställda vars arbetsgivare, vid tidpunkten för beviljandet av förmånen, var obligatorisk medlem hos Arbetsgivarverket. Sammanställningen består av såväl under året nybeviljade förmåner som löpande förmåner. De nya förmånerna är beviljade under perioden den 1 januari 2007 till den 31 december Löpande förmåner är förmåner som löpte över årsskiftet , men som senare under året kan ha upphört. Individer med tillfällig sjukpension, som under 2007 övergått till sjukpension, finns med både som tillfällig sjukpension och som nybeviljad sjukpension. Individer som har sjukpension eller pensionsersättning och som fyller 65 år under år 2007, finns inte med som nybeviljade ålderspensionärer. Delpensionärer och personer med tillfällig sjukpension, som under år 2007 beviljas ålderspension, finns med både som delpensionär respektive tillfällig sjukpension och som nybeviljad ålderspensionär. Tabellerna och diagrammet nedan, ger en överblick av hur pensionsavgångarna har sett ut under åren Tabellerna innehåller endast pensionsavgångar enligt definitionen ovan. Tabell 1.1: Överblick av nybeviljade förmåner för åren Nybeviljade Delpension Pensionsersättning Sjukpension Tillfällig sjukpension Ålderspension Summa I tabell 1.1 kan man utläsa att antal nybeviljade delpensioner 2007 för första gången är fler än 2003 då förmånen infördes. Antalet nya pensionsersättningar (inklusive särskild pensionsersättning) har minskat varje år från 2000 till 2004, men har därefter ökat med 75 procent så att de för år 2007 uppgår till Såväl sjukpensioner som tillfälliga sjukpensioner minskade mellan åren 2006 och 2007 med åtta respektive tio procent. 4 (15)

6 Tabell 1.2: Överblick av löpande förmåner för åren Löpande Delpension Pensionsersättning Sjukpension Tillfällig sjukpension Summa När det gäller de löpande förmånerna så har sjukpension stadigt minskat varje år sedan år 2000 medan tillfälliga sjukpensioner har ökat under samma tidsperiod. Antalet delpensionärer blir fler och fler för varje år. 2. Nybeviljade förmåner Löpande förmåner redovisas inte här. En överblick finns i tabell 1.2, se ovan. I denna rapport har vi använt genomgående medianen som centralmått. Medianåldern är beräknad för den ålder individerna uppnådde vid tidpunkten då förmånen började betalas ut. Om ett material är någorlunda normalfördelat blir genomsnittsåldern densamma oavsett om median eller medelvärde används som centralmått använder men om materialet är snedfördelat skiljer sig dessa två mått åt. När det gäller exempelvis sjukpension finns några mycket unga individer som drar ner medelvärdet och då är det mer korrekt att ange medianvärdet. Medianåldern visar brytpunkten där hälften av individerna är äldre och hälften är yngre vid den tidpunkt då förmånen börjar betalas ut. Figur 2.1: Antalet nybeviljade förmåner under åren Delpension Pensionsersättning Sjukpension Tillfällig sjukpension Man kan konstatera, utan att påstå att det finns ett samband, att när antal nybeviljade tillfälliga sjukpensioner har ökat så har nybeviljade pensionsersättningar (inkl. särskild pensionersättning) minskat under samma Statliga pensioner trender och tendenser 5 (15)

7 tidsperiod och tvärtom. Från 2004 har tillfälliga sjukpensioner minskat med 40 % och pensionsersättningar ökat med 34 %. 2.1 Ålderspension Antalet nybeviljade ålderspensioner förväntas öka kraftigt under de närmast kommande fem åren, vilket beror på att den stora gruppen fyrtiotalister förväntas gå i pension då, se diagram 4.1. Det är också fler som börjar ta ut ålderspension efter 65 år vilket kan bero på att från 2003 är den lagstadgade åldern för avgångsskyldighet 67 år. Antalet nya ålderspensionärer är 65 procent fler år 2007 än Figur 2.1.1: Antal nybeviljade ålderspensioner per åldersgrupp år år 65 år* > 65 år** * avser uttag enbart från 65-årsmånaden. ** avser uttag efter 65-årsmånaden. I åldersgruppen år minskade antalet nybeviljade ålderspensioner medan de samtidigt ökade rejält i gruppen år. Ungefär hälften av dem som avgick med ålderspension i åldersgruppen år var anställda hos Försäkringskassan, som blev statlig myndighet år (15)

8 Tabell 2.1.1: Antal nybeviljade ålderspensioner uppdelat på kön Män år år år* > 65 år** Summa Ålder (median) 65 år 65 år 65 år 63 år 8 mån 64 år 3 mån 63 år 8 mån Kvinnor år år* > 65 år** Summa Ålder (median) 65 år 65 år 65 år 65 år 65 år 65 år * avser uttag enbart från 65-årsmånaden. ** avser uttag efter 65-årsmånaden. Procent män 48 % 52 % 55 % 67 % 65 % 68 % Antalet individer som tar ut ålderspension efter 65-årsmånaden fortsätter att öka även under år Det är nu 12 procent färre kvinnor än föregående år som börjar ta ut sin ålderspension från den månad de fyller 65 år eller senare, vilket innebär att det nu är 59 procent av kvinnorna och 68 procent av männen som börjar sitt uttag då. Det är första gången under perioden som andelen män är högre när det gäller beviljade ålderspensioner från 65-årsmånaden eller senare. När det gäller nybeviljade ålderspensioner för kvinnor var 31 % anställda hos Försäkringskassan, varav nästan 90 % av dessa beviljades ålderspension mellan år. 2.2 Pensionsersättning och särskild pensionsersättning En arbetstagare som blir uppsagd från sin anställning på grund av arbetsbrist, kan om han fyllt 55 år bli berättigad till en särskild pensionsersättning. Om arbetstagaren vid uppsägningen fyllt 60 år kan han få en pensionsersättning. Arbetstagaren kan i dessa fall välja att stå till arbetsmarknadens förfogande och då erhålla ersättning från arbetslöshetskassa. I sådant fall betalas inte den särskilda pensionsersättningen/ pensionsersättningen ut förrän ersättningen från arbetslöshetskassan upphört. Detta innebär att det kan uppstå ett tidsglapp mellan arbetstagarens avgångstidpunkt och tidpunkten då särskild pensionsersättning/pensionsersättning börjar betalas ut. I SPV:s statistik redovisas tidpunkten för när den särskilda pensionsersättningen/pensionsersättningen börjar utbetalas. Statliga pensioner trender och tendenser 7 (15)

9 Tabell 2.2.1: Antal individer med pensionsersättning respektive särskild pensionsersättning Förmånstyp Pensionsersättning Särskild pensionsersättning Summa Procent män 63 % 69 % 65 % 64 % 67 % 63 % I ovanstående tabell visar att i förhållande till föregående år har antalet nybeviljade särskilda pensionsersättningar ökat med 26 procent och nybeviljade pensionsersättningar minskat med 17 procent. Det är fler män än kvinnor som får pensionsersättning. Majoriteten av dessa individer har varit anställda inom försvaret vilket skiljer sig mot tidigare år då anställda vid polisen har varit i majoritet. För särskild pensionsersättning har under perioden 2002 till 2007 mediantiden mellan avgångsdatum och första utbetalning minskat från 40 månader till 13 månader d.v.s. med drygt två år. 2.3 Sjukpension och tillfällig sjukpension Det finns sjukpension och tillfällig sjukpension. Den tillfälliga sjukpensionen kan beviljas för följande omfattningsgrader: 25, 50, 75 eller 100 procent. När det gäller sjukpension har man lämnat sin anställning och vid tillfällig sjukpension, oavsett omfattningsgrad, har man fortfarande kvar sin anställning. Detta avsnitt är indelat i två delar. Den första delen behandlar sjukpension och tillfällig sjukpension på 100 procent och den andra delen behandlar tillfälliga sjukpensioner med omfattningsgrad som är mindre än 100 procent. Anledningen till denna uppdelning är att en tillfällig sjukpension på heltid oftast övergår i en sjukpension. Man är således i praktiken borta från arbetsmarknaden redan vid en tillfällig sjukpension på 100 procent. Tabell 2.3.1: Antal nybeviljade sjukpensioner och tillfälliga sjukpensioner 100 % Förmånstyp Tillfällig 100 % Sjukpension Summa år 10 Ålder (median) mån 58 år 10 mån 58 år 5 mån 58 år 6 mån 58 år 1 mån 57 år 11 mån Procent kvinnor 62 % 61 % 61 % 59 % 56 % 57 % Från tillfällig till sjukpension* 73 % 69 % 59 % 50 % *Andel individer som har haft en tillfällig sjukpension på 100 procent innan de beviljats en sjukpension 8 (15)

10 Av de individer som övergått från tillfällig sjukpension till sjukpension är det en viss skillnad mellan könen på hur lång tiden är mellan dessa två begynnelsetidpunkter. Ju längre tid mellan beviljad tillfällig sjukpension och sjukpension, desto högre andel kvinnor (se diagram 2.3.1). Kvinnorna har en mediantid på 41 månader och männen har en mediantid på 37 månader. 30% 25% Kvinnor Män 20% 15% 10% 5% 0% upp till 1 år mellan 1 och 2 år mellan 2 och 3 år mellan 3 och 4 år mellan 4 och 5 år Figur 2.3.1:Procentuell fördelning av tiden mellan tillfällig sjukpension och sjukpension för respektive kön. mer än 5 år Andelen individer som har haft en tillfällig sjukpension på 100 procent innan de beviljats en sjukpension har ökat för varje år (från 50 procent år 2004 till 73 procent år 2007). Det är relativt fler män som får en sjukpension utan att ha haft en tillfällig sjukpension tidigare. Av de män som beviljades en sjukpension under år 2007 är det drygt en tredjedel som inte har haft en tillfällig sjukpension tidigare och av kvinnorna är det drygt en femtedel. Tabell 2.3.2: Antal nybeviljade tillfälliga sjukpensioner <100 % Sjukpension <100 % % % % Summa Ålder (median) 56 år 55 år 10 mån 56 år 7 mån 55 år 11 mån 56 år 10 mån 56 år 4 mån Procent kvinnor 69 % 72 % 72 % 70 % 68 % 68 % Drygt 3/4 av dem som fick tillfällig sjukpension under 2007 beviljades en förmån med en lägre omfattningsgrad än 100 procent. Andelen kvinnor som fick tillfällig sjukpension med en lägre omfattningsgrad än 100 procent har minskat från föregående år. Bland männen så har de flesta beviljats tillfällig sjukpension på 50 Statliga pensioner trender och tendenser 9 (15)

11 procent medan de flesta kvinnorna har fått omfattningsgraden 25 procent. Ju högre omfattningsgrad, desto fler män. 2.4 Delpension Delpension är en ny förmånstyp sedan 2003 och den kan beviljas upp till 50 procent. I tabellen nedan redovisas antalet nybeviljade delpensioner uppdelade i tre olika grupper beroende på omfattningsgrad. Tabell 2.4.1: Antal nybeviljade delpensioner per år och omfattningsgrad Omfattningsgrad Totalt 20 % % % Totalt Under det senaste året ökade antalet nybeviljade delpensioner med knappt 10 procent från föregående år. Av de individer, i den aktiva åldern 61 till 65 år som under 2007 har haft möjlighet till delpension så fick 28 procent delpension. Figur 2.4.1: Antal nybeviljade delpensioner per år uppdelat på delpensionens omfattningsgrad % % 50% Andelen som beviljats delpension upp till 20 procent har ökat medan delpension med omfattningsgraden 50 procent har minskat i samma takt. Andelen med delpension med en omfattningsgrad mellan procent är någorlunda konstant över åren. År 2003 var det 35 procent som beviljades delpension upp till 20 procent och år 2007 var det 60 procent. 10 (15)

12 Figur 2.4.2: Antal nybeviljade delpensioner, ackumulerade siffror från 2003, i förhållande till omfattningsgrad och kön Män Kvinnor % % 50% Det är fler män än kvinnor som har delpension och dessutom har männen en delpension med högre omfattningsgrad. Figur 2.4.3: Antal nybeviljade delpensioner, ackumulerade siffror från 2003, i förhållande till ålder och kön Män Kvinnor år 62 år 63 år 64 år Av de nybeviljade delpensionärerna under perioden 2003 till 2007 så har de flesta, 62 procent, beviljats uttag redan från 61 år. Statliga pensioner trender och tendenser 11 (15)

13 Tabell 2.4.2: Antal nybeviljade ålderspensioner grupperad utifrån om de haft delpension eller ej under någon period Nya pensionärer som ej haft delpension % Nya pensionärer som haft delpension % Nya pensionärer % år år* > 65 år** Summa * Avser enbart 65-årsmånaden ** Avser uttag efter den månad man fyllde 65 år I tabell visar att andelen individer som har avgått den månad som de fyllde 65 år är högre för de individer som haft delpension än de som inte haft delpension. Antal nya delpensioner minskar inom polisväsendet medan det, för andra året i rad, ökar inom universitetsområdet och hos Skatteverket. Arbetsgivare med fler än 100 nya delpensioner under 2007 är universitetsområdet, polisen, länsarbetsnämnder och Skatteverket. Var fjärde individ med nybeviljad ålderspension 2007 har haft delpension under någon period sedan 2003 vilket är en ökning med 7 procentenheter från föregående år. 12 (15)

14 3. Genomsnittsålder för pensionering I nedanstående tabell och diagram så ingår förmånstyperna ålderspension, pensionsersättning, särskild pensionsersättning och sjukpension d.v.s. individerna har lämnat sin anställning inom staten i någon form av pensioneringssyfte. Kvinnorna har sedan år 1998 haft en högre genomsnittsålder vid pensionering än vad männen har haft. Tabell 3.1: Medianåldern för statstjänstemännens pensionsavgång per förmånstyp och år Män Ålderspension 65 år 65 år 65 år 63 år 8 mån 64 år 3 mån 63 år 8 mån Pensionsersättnin 60 år 7 g 60 år 5 mån mån 61 år 1 mån 60 år 4 mån 60 år 9 mån 60 år 8 mån Sjukpension 60 år 3 mån 60 år 60 år 1 mån 60 år 2 mån 59 år 1 mån 58 år 10 mån 63 år år 2 Totalt mån mån 63 år 1 mån 61 år 5 mån 61 år 7 mån 61 år 4 mån Kvinnor Ålderspension 65 år 65 år 65 år 65 år 65 år 65 år Pensionsersättnin g 61 år 3 mån 61 år 61 år 1 mån 60 år 8 mån 60 år 4 mån 60 år 8 mån Sjukpension 59 år 9 mån 59 år 7 mån 59 år 7 mån 59 år 6 mån 58 år 10 mån 58 år 3 mån Totalt 64 år 3 63 år år år 11 mån mån mån 64 år 4 mån 63 år 9 mån mån Ökningen av genomsnittsåldern över åren, visas i nedanstående diagram. I diagrammet framgår att skillnaden mellan könen var störst 2004 och minst Statliga pensioner trender och tendenser 13 (15)

15 Figur 3.1: Genomsnittsåldern för statstjänstemännens pensionsavgång Ålder 65 Kvinnor Män Medianåldern har ökat bland dem som slutar sin anställning i pensioneringssyfte. Mellan åren 1998 och 2007 har den ökat med 39 månader för män och 18 månader för kvinnor. Tabell 3.2: Fördelning av pensionsavgångarna per förmånstyp och år Män Ålderspension 65 % 58 % 60 % 68 % 60 % 61 % Pensionsersättning 30 % 36 % 31 % 22 % 28 % 24 % Sjukpension 5 % 6 % 8 % 10 % 12 % 15 % Summa 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Medianålder 63 år 10 mån 63 år 2 mån 63 år 1 mån 61 år 5 mån 61 år 7 mån 61 år 4 mån Kvinnor Ålderspension 73 % 67 % 63 % 57 % 54 % 48 % Pensionsersättning 18 % 20 % 21 % 20 % 24 % 23 % Sjukpension 9 % 13 % 16 % 23 % 23 % 29 % Summa 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Medianålder 63 år 11 mån 64 år 3 mån 63 år 11 mån 64 år 4 mån 63 år 9 mån 62 år 11 mån De flesta avgår med ålderspension. Andelen kvinnor som avgår med ålderspension ökar för varje år och har från 2002 till 2007 ökat med 25 procentenheter medan männen, under samma period, endast ökat med fyra procentenheter. Männen har en lägre andel som avgår med ålderspension än vad kvinnorna har. 14 (15)

16 4. Framtida pensionsavgångar Underlaget för dessa beräkningar är baserat på de individer som var anställda inom statsförvaltningen per den 31 december år För dessa arbetstagare har SPV uppgift om deras pensionsåldrar. De framtida pensionsavgångarna är beräknade under följande antaganden: Arbetstagaren avgår vid den ordinarie pensionsåldern 65 år eller vid den tidigaste tidpunkten som är möjlig enligt exempelvis övergångsbestämmelser. Om arbetstagaren har dubbla anställningar med olika pensionsåldrar sker avgången vid den tidigast möjliga tidpunkten. Om arbetstagaren redan har uppnått pensionsåldern och fortfarande är anställd så antar vi att avgången sker under nästa år. Detta innebär att i antalsuppgifterna för år 2008 ingår även de individer som redan har uppnått pensionsåldern och som fortfarande är anställda. Figur 4.1: Framtida pensionsavgångar Antalet pensionsavgångar per år kommer att öka fram till år 2013 då de årliga avgångarna når sin kulmen. Detta bygger på att arbetstagarna kommer att arbeta fram till 65 års ålder. Efter 2010 kommer antalet årliga avgångar att avta något för varje år fram till Statliga pensioner trender och tendenser 15 (15)

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2015 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2013 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

SPV styrelsemöte nr Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016

SPV styrelsemöte nr Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016 SPV styrelsemöte nr 3-16 Bilaga 12a Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2017

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2017 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2017 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

SPV Statistikrapport 2018

SPV Statistikrapport 2018 2 Innehåll Förord... 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen... 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna... 7 1.2 En överblick av beviljade pensioner 2012 till 2017... 7 2. Nya pensioner 2012

Läs mer

Avgifter och skatter 2015

Avgifter och skatter 2015 2014-11-13 Avgifter och skatter 2015 I detta Arbetsgivarverket informerar redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter och andra arbetsgivare, som omfattas av Arbetsgivarverkets

Läs mer

Medelpensioneringsålder och utträdesålder

Medelpensioneringsålder och utträdesålder 1 Rapport 2010-05-06 0-18 Medelpensioneringsålder och utträdesålder Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2010 ska Pensionsmyndigheten senast den 6 maj 2010 redovisa genomsnittsålder för uttag av pension.

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Statistikperioden september 2013 - september 2014 Rapportserie 2015:2 Arbetsgivarverket Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Statistikperioden september

Läs mer

Ändringar i Trygghetsavtalet (TA)

Ändringar i Trygghetsavtalet (TA) Förhandlingsprotokoll Bilaga 3 2007-11-07 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket Arbetstagarsidan: OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna SACO-S Facket för Service

Läs mer

Personalöversikt 2009

Personalöversikt 2009 Personalöversikt 2009 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda årsarbetare i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Statistikperioden september 2014 september 2015 Arbetsgivarverket Dnr 2016/0174 Förord Inom det statliga avtalsområdet sker fortlöpande förändringar av antal

Läs mer

Frågor? Kontakta Rådgivningen: forhandling@sverigesingenjorer.se 08-613 80 00. FAQ om Flexpension

Frågor? Kontakta Rådgivningen: forhandling@sverigesingenjorer.se 08-613 80 00. FAQ om Flexpension FAQ om Flexpension 1. Vad är flexpension? 2 2. Varför driver Sveriges Ingenjörer krav på flexpension? 2 3. Vad tjänar jag på flexpension? 2 4. Varför är det viktigt med liknande pensionsvillkor för olika

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Tjänstepension enligt PA 03 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl.

Tjänstepension enligt PA 03 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. 1 (9) PM Datum HR-avdelningen 2008-10-20 Cajsa Linder Tjänstepension enligt PA 03 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. Här ges en översiktlig bild av den statliga tjänstepensionen: Tjänstepensionen

Läs mer

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Myndighetsvärlden är ofta föremål för förändring. Det kan röra sig om neddragningar, utlokaliseringar eller andra former av situationer

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847 PM 2014-12-05 Dnr 2014/0847 Anvisningar för uppgiftslämning till tidsanvändningsstatistik för användare av Primula Arbetsgivarverkets syfte med dessa anvisningar är att underlätta myndigheternas förberedelse-

Läs mer

Steg 4. Lika arbeten. 10 Diskrimineringslagen

Steg 4. Lika arbeten. 10 Diskrimineringslagen Steg 4. Lika arbeten 10 Diskrimineringslagen [ ] Arbetsgivaren ska bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnader mellan - Kvinnor

Läs mer

utdrag ur halvårsrapport 2008 Antal personer som beviljats omställningsstöd

utdrag ur halvårsrapport 2008 Antal personer som beviljats omställningsstöd Halvårsrapport 2008 Antal personer som beviljats omställningsstöd 2008-06-30 har vi beviljat omställningsstöd för 6 480 (5 943) personer, motsvarande 147,6 (122,6) Mkr, fördelat på 1 610 (1 320) arbetsplatser.

Läs mer

Det finns mycket mer än socialförsäkringarna

Det finns mycket mer än socialförsäkringarna Det finns mycket mer än socialförsäkringarna Debatten om ersättning vid inkomstbortfall är nästan helt koncentrerad till socialförsäkringarna. Men det finns många och omfattande kompletterande ersättningssystem.

Läs mer

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag SKOLVERKET PM Uppföljning/Utvärdering Gunnar Enequist Lärarstatistik som fakta och debattunderlag I höst ska Skolverket och SCB göra en prognos för behov av och tillgång på lärare i gymnasieskolan och

Läs mer

Pensionen en kvinnofälla

Pensionen en kvinnofälla Pensionen en kvinnofälla En rapport om kommunalares pensioner Omslag s 1 2015 4680_Rapport_Pension_A4_150113.indd 1 2015-01-13 10:29 Sammanfattning av Pensionen - en kvinnofälla Av Annakarin Wall, Kommunal

Läs mer

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Rapport av Annakarin Wall, Kommunal 2013 Kommunal Visstid på livstid? - En rapport

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2016-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-382-16 Postadress Box

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Goda skäl. att vara medlem i

Goda skäl. att vara medlem i Goda skäl att vara medlem i Det finns olika sätt att se på saker, ett är att säga skyll dig själv... Om du skadar dig på jobbet, inte får ut din semesterlön, din arbetsplats saknar omklädningsrum, eller

Läs mer

Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet. statistikperioden september 1999 till september 2000

Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet. statistikperioden september 1999 till september 2000 Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet statistikperioden september 1999 till september 2000 avtalsperioden för RALS 1998 2001 FÖRORD I december 2000 skickade Arbetsgivarverket, på sedvanligt

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014 Rapportserie 2015:3 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Rapportering till FORA 2016

Rapportering till FORA 2016 Användarmeddelande 20151221 Rapportering till FORA 2016 Bäste kund! I januari varje år ska företag knutna till Fora rapportera löneuppgifter för sina anställda till Fora. Uppgifterna ska rapporteras på

Läs mer

Anställningsformer år 2008

Anställningsformer år 2008 Arbe tsm arknad Anställningsformer år 28 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 28 Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...5 2 Anställningsformer

Läs mer

INFORMATION 1 (5) Polisens verksamhetsstöd (PVS) Datum Diarienr Version Polisens administrativa center (PAC) 2010-07-01 PVS-730 810-234/10

INFORMATION 1 (5) Polisens verksamhetsstöd (PVS) Datum Diarienr Version Polisens administrativa center (PAC) 2010-07-01 PVS-730 810-234/10 Dokument Sida INFORMATION 1 (5) Polisens verksamhetsstöd (PVS) Datum Diarienr Version Polisens administrativa center (PAC) 2010-07-01 PVS-730 810-234/10 Lönenytt nr 3/2010 INNEHÅLL 1 HUR LÄSER MAN LÖNENYTT?...2

Läs mer

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Novus Opinion Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Rapport från opinionsundersökning oktober 2009 Arne Modig 2009-11-04 1 Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden I

Läs mer

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen)

Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen) Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2010 2015 (avsnittet om sjukförsäkringen) 1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp Vid årsskiftet

Läs mer

Personalöversikt 2008

Personalöversikt 2008 Personalöversikt 2008 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2016-04-12 Dnr: FS 1.1-530-16

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2016-04-12 Dnr: FS 1.1-530-16 Anställning efter avgång med ålderspension Fastställd av rektor 2016-04-12 Dnr: FS 1.1-530-16 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr FS 1.1.2-135-14 Typ av dokument: Beslutad av:

Läs mer

Assistansersättning. Bakgrund. Aktuellt

Assistansersättning. Bakgrund. Aktuellt Assistansersättning Bakgrund Assistansersättning är en ersättning för att bekosta personlig assistans för den som, på grund av stort och varaktigt funktionshinder, behöver hjälp med de grundläggande behoven

Läs mer

Flyttrapport AMF 2016. Hur sker flyttar inom kollektivavtalad tjänstepension?

Flyttrapport AMF 2016. Hur sker flyttar inom kollektivavtalad tjänstepension? Flyttrapport 216 Hur sker flyttar inom kollektivavtalad tjänstepension? FLYTTRAPPORT 216 2 sid 3 sid 4 sid 6 sid 8 sid 9 sid 1 sid 11 sid 12 sid 13 Sammanfattning Kollektivavtalade tjänstepensioner Flyttutvecklingen

Läs mer

Förmåga att tillvarata sina rättigheter

Förmåga att tillvarata sina rättigheter Kapitel 8 Förmåga att tillvarata sina rättigheter Inledning I SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) finns också ett avsnitt som behandlar samhällsservice. Detta avsnitt inleds med frågan: Tycker

Läs mer

Medelpensioneringsålder

Medelpensioneringsålder Social Insurance Report Medelpensioneringsålder ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Hans Karlsson 08-786 95 52 hans.karalsson@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se

Läs mer

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Tillsammans med Trygghetsfonden kan du skapa dig en ny framtid.

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Tillsammans med Trygghetsfonden kan du skapa dig en ny framtid. Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Tillsammans med Trygghetsfonden kan du skapa dig en ny framtid. 2 Är du själv aktiv finns det många möjligheter. Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Då har du

Läs mer

Dina pengar. med och utan kollektivavtal

Dina pengar. med och utan kollektivavtal Dina pengar med och utan kollektivavtal Kollektivavtal din försäkring genom hela karriären Den här skriften är för dig som är akademiker och som vill veta mer om vad ett kollektivavtal är och vad det kan

Läs mer

Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna barn

Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna barn Andel små barn 0-3 år av inskrivna barn Andel små barn 0-3 år, 56 57 55 54 55 55 55 55 55 av inskrivna barn 56 55 56 53 54 52 56 54 55 54 55 55 52 53 54 54 54 55 Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar

Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn

Läs mer

Uppföljning av nystartsjobben

Uppföljning av nystartsjobben 1(12) 2007-12-19 Dnr 0200-005426-02 Uppföljning av nystartsjobben 2 (12) Sammanfattning Nystartsjobben infördes den 1 januari i år. Detta PM är en redogörelse för utvecklingen av antalet nystartsjobb och

Läs mer

14 oktober 2004 NR. 16/2004. Arbete efter 65 års ålder sid 2

14 oktober 2004 NR. 16/2004. Arbete efter 65 års ålder sid 2 14 oktober 2004 NR. 16/2004 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Arbete efter 65 års ålder sid 2 Från och med år 2003 gäller bestämmelserna i LAS som ger en arbetstagare rätt att kvarstå i anställningen

Läs mer

Väljarnas syn på ökande klyftor

Väljarnas syn på ökande klyftor SOCIAL- OCH VÄLFÄRDSPOLITIK Väljarnas syn på ökande klyftor Rapport från Kalla Sverige-projektet Väljarnas syn på ökande klyftor Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Fördelningen av inkomster och förmögenheter...

Läs mer

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr.

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr. KART- LÄGGNING ISSN 1400-0792 Dnr. 701-762-2006 Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL Handikappomsorg Årsskiftet 2005/06 SAMMANFATTNING Under året som gått har antalet beslut och domar som

Läs mer

Socioekonomisk analys av Exsistre

Socioekonomisk analys av Exsistre 1 Socioekonomisk analys av Exsistre 140609 Berit Björnered 2 3 Exsistre - en social investering för att bryta utanförskap Fem samordningsförbund i Göteborg och 9 kranskommuner har sedan flera år bedrivit

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

SOLLENTUNA 1/95 FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA 1/95 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 1/95 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ANVISNINGAR till NORMALPENSIONSREGLEMENTE FÖR HELTIDSSYSSELSATTA KOMMUNALA FÖRTROENDEMÄN (KPRF) I DESS UTFORMNING FRÅN 1983-01-01 Reglementets tillämpningsområden m m 1 I likhet

Läs mer

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner S2013/9137/SF Socialdepartementet Regelförenklingar inom pensionsförmåner 1 Förord Denna promemoria har tagits fram av en arbetsgrupp som har inrättats inom Socialdepartementet. Arbetsgruppen har tillsatts

Läs mer

En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor

En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor A-Å En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor A-Å En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor Utgåva: 1:2010 Form: Leif, en reklambyrå Foto: Olle &

Läs mer

ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION

ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION WORLD SUMMIT ON Sammanfattande analys Undersökningen är initierad av Pratoo AB på uppdrag av World Summit Karlstad. Datainsamlingen, som genomfördes vecka 9, 2010

Läs mer

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 Skillnader i sjukfrånvaro och trygghet bland egenföretagare, tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda resultat

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar

2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar 1 2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar av Sven Gärderud, Carl-Erik Särndal och Ivar Söderlind Sammanfattning I denna rapport använder

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 Antalet personer till arbete minskar I slutet av september 2014 påbörjade 924

Läs mer

Aktivitetsersättningen - utvecklingen över tid

Aktivitetsersättningen - utvecklingen över tid Avdelningen för analys och prognos 1 Aktivitetsersättningen - utvecklingen över tid Inledning Under senare år har ohälsotalet minskat. Minskningstakten har dock varit betydligt långsammare i gruppen under

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, statistik

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, statistik olycksfallsförsäkring 23 212, statistik 2.9.213 1 (12) Innehållsförteckning Statistik över lagstadgad olycksfallsförsäkring 1 Premieinkomst 1 Kreditförluster 3 Utbetalda ersättningar 3 Driftskostnader

Läs mer

Pensioner från början till slut

Pensioner från början till slut Pensioner från början till slut Privat sparande Tjänstepension Allmän pension (inkomst- och premiepension) 2 2015 AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR. FOTO SID 1: COLOURBOX. TRYCK: KST INFOSERVICE, KALMAR, DECEMBER

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Omsorg för heltid Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Omsorg för heltid Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Omsorg för heltid Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning det

Läs mer

Cirkulärnr: 2005:65 Diarienr: 2005/1536 P-cirknr: 2005-2:27 Nyckelord: Lönestatistik Handläggare: Kerstin Blomqvist Avdelning: Avdelningen för

Cirkulärnr: 2005:65 Diarienr: 2005/1536 P-cirknr: 2005-2:27 Nyckelord: Lönestatistik Handläggare: Kerstin Blomqvist Avdelning: Avdelningen för Cirkulärnr: 2005:65 Diarienr: 2005/1536 P-cirknr: 2005-2:27 Nyckelord: Lönestatistik Handläggare: Kerstin Blomqvist Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Arbetslivsenheten Datum:

Läs mer

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning Liberaliseringen av den svenska telekommunikationsmarknaden har bidragit till att öka konkurrensen inom branschen. Den ökade konkurrensen har i sin tur inneburit betydande prissänkningar på många teletjänster.

Läs mer

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Att arbeta i hästnäringen: DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Kollektivavtal eller inte? Vad ska man teckna för försäkringar om man är arbetsgivare och vad ska man fråga efter när man tar

Läs mer

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING Karriär på lika villkor för advokater Några citat från svaren GÅR DET AT T KOMBINERA KARRIÄR OCH FAMILJ? Karriär på lika villkor? UNDERSÖKNING BLAND ADVOKATSEKTIONENS MEDLEMMAR

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Trött på att jobba? REDOVISAR 2000:10

Trött på att jobba? REDOVISAR 2000:10 REDOVISAR 2000:10 Trött på att jobba? Utredningsenheten 2000-12-01 Upplysningar: Lizbeth Valck tel 08-786 93 82 Peter Skogman Thoursie tel 08-16 23 07 Sammanfattning Idag finner man allt färre människor

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer

Sida 1. Försäkringsinformation

Sida 1. Försäkringsinformation Sida 1 Försäkringsinformation ARBETARE TFA TGL AGS Avtalspension SAF-LO Omställningsförsäkring Grupp / Individuell PRIVAT AVTAL LAG TJÄNSTEMÄN TFA TGL ITP 1 & 2 Omställningsavtal/TRR Sjuklön / sjukpenning

Läs mer

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN 2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN En rapport från TCO och Tria 2009 Författare Kristina Persdotter utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: kristina.persdotter@tco.se tel: 08-782

Läs mer

Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet

Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet Sid 1 (23) Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet Könsfördelningen vid Umeå universitet är förhållandevis jämn 1. Trots en jämn könsfördelning råder det en kvinnlig

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 1 Innehåll Sammanfattande beskrivning... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 2241 personer under 2015... 4 Befolkningen ökade i samtliga av länets kommuner...

Läs mer

Sjukfrånvaron i staten - kvartal 3 2006

Sjukfrånvaron i staten - kvartal 3 2006 Enheten för analys Anna Enström Järleborg MISSIV DATUM DIARIENR 2007-01-25 2006/431 ERT DATUM ER BETECKNING 2005-12-20 Fi2005/6390 Finansdepartementet Enheten för statlig arbetsgivarpolitik (ESA) 103 33

Läs mer

Underlag till kongressutbildning

Underlag till kongressutbildning HANDLINGAR KONGRESSUTBILDNING Underlag till kongressutbildning Det här dokumentet innehåller handlingar till utbildningarna inför kongressen 2015. Materialet kommer vi att använda när vi tränar kongress

Läs mer

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 1 (44) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 2 (44) Sammanfattning I juli 2008 ändrades reglerna inom sjukförsäkringen.

Läs mer

Analys av kompetensutvecklingen

Analys av kompetensutvecklingen Analys av kompetensutvecklingen inom landsbygdsprogrammet - Fördjupning av rapport 1:3 Efter rådgivning menar cirka procent att de har förändrat sitt arbetssätt oberoende av om det var en konsult eller

Läs mer

16 JANUARI 2008. Psykisk hälsa

16 JANUARI 2008. Psykisk hälsa JANUARI 8 Psykisk hälsa I hälsosamtalet ställs frågor om självupplevda symptom inom psykisk hälsa. Den ena dimensionen är mer somatisk och omfattar symptomen huvudvärk, magont och värk i rygg, nacke och

Läs mer

Instruktioner, inklusive postbeskrivning, för Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS)

Instruktioner, inklusive postbeskrivning, för Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS) Januari 2016 1 Instruktioner, inklusive postbeskrivning, för Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS) Konjunkturlönestatistik över statlig sektor Lönestatistiken produceras av Statistiska centralbyrån,

Läs mer

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning Ljungby kommun Personalekonomisk årsredovisning 2014 Innehåll INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Begrepp i redovisningen

Läs mer

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15.

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15 Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg 2015-10-12 Betygsstatistik

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, statistik

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, statistik olycksfallsförsäkring 24 213, statistik 31.1.214 1 (12) Innehållsförteckning Statistik över lagstadgad olycksfallsförsäkring 1 Premieinkomst 1 Kreditförluster 3 Ersättningar 3 Driftskostnader 4 Ansvarsskuld

Läs mer

Andel som arbetar heltid

Andel som arbetar heltid Nytt om kartläggningen av yrkesarbete bland läkare 65+. Aktuellt läge i månadsskiftet maj-juni 2014 Henning Höjer ledamot i SÄLs styrelse och föreningens skattmästare 1 Detta är den tredje och sista preliminära

Läs mer

Social- och välfärdspolitik. Fördelningen av inkomster och förmögenheter. sammanfattning

Social- och välfärdspolitik. Fördelningen av inkomster och förmögenheter. sammanfattning Social- och välfärdspolitik Fördelningen av inkomster och förmögenheter sammanfattning Fördelningen av inkomster och förmögenheter sammanfattning Inkomsttrappan 27 Bland arbetarhushåll år 27 är disponibelinkomsten

Läs mer

POLICY. Datum 2014-09-18. Pensionspolicy

POLICY. Datum 2014-09-18. Pensionspolicy POLICY Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 101 1(9) Pensionspolicy Tillhörande bilagor Bilaga 1 Information om ditt lagstadgade grundskydd Bilaga 2 Pensionsriktlinjer för anställda

Läs mer

Praktik i staten 2016-2018 FAQ

Praktik i staten 2016-2018 FAQ Praktik i staten 2016-2018 FAQ Denna FAQ är ett levande dokument som återfinns i samma utformning på Statskontoret, Arbetsgivarverket och Arbetsförmedlingens respektive hemsidor. Dessa tre myndigheter

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget Kommittédirektiv Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Dir. 2007:100 Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall föreslå hur den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Stickprovsundersökning vecka 46/2012 99,9 procent av all arbetslöshetsersättning betalas ut rätt

Stickprovsundersökning vecka 46/2012 99,9 procent av all arbetslöshetsersättning betalas ut rätt 2013-10-07 Stickprovsundersökning vecka 46/2012 99,9 procent av all arbetslöshetsersättning betalas ut rätt Sedan början av 2000-talet är en elektronisk frågerutin etablerad mellan a-kassorna, Försäkringskassan,

Läs mer

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna!

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! En undersökning av Uppsala universitets studievägledning Till Ted: En check förstasida här på något sätt. Loggan bör finnas med. * Det

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Förhandsversion 160229 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström 2 PERSONALREDOVISNING 2015 ÄNGELHOLMS KOMMUN Innehåll Inledning 4 Medskapande

Läs mer

MERVÄRDEN. Nyckeltal för fastighetsbranschen

MERVÄRDEN. Nyckeltal för fastighetsbranschen MERVÄRDEN Nyckeltal för fastighetsbranschen 2014 2 Mervärden Nyckeltal för fastighetsbranschen 2014 VD har ordet Fastigo arbetar på olika sätt att arbeta för att medlems företagen ska vara attraktiva som

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

I korta drag. Utvecklingen av tidsbegränsat anställda AM 110 SM 1501. Trends for persons in temporary employment

I korta drag. Utvecklingen av tidsbegränsat anställda AM 110 SM 1501. Trends for persons in temporary employment AM 110 SM 1501 Utvecklingen av tidsbegränsat anställda Trends for persons in temporary employment I korta drag Temarapporten för fjärde kvartalet 2014 ger en beskrivning av hur antalet och andelen tidsbegränsat

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer