TCO GRANSKAR: NY ARBETSLÖSHET KRÄVER NY A-KASSA #03/11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TCO GRANSKAR: NY ARBETSLÖSHET KRÄVER NY A-KASSA #03/11"

Transkript

1 TCO GRANSKAR: NY ARBETSLÖSHET KRÄVER NY A-KASSA #03/

2 Författare Mats Essemyr Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO epost: telefon:

3 Sammanfattning Under de senaste åren har a-kassan fått stort utrymme i svensk politik. Från 2007 har regeringen höjt avgifterna kraftigt, sänkt ersättningen samt gjort det svårare att få rätt till ersättning. Förändringarna har framkallat protester, inte minst från fackligt håll. Man har pekat på att avhoppen från medlemskap i a-kassa ställde många utan rätt till inkomstrelaterad ersättning när krisen slog till och att den dåliga faktiska ersättningsnivån urholkar tilltron till det generella välfärdsystemet. I april 2010 tillsatte regeringen en utredning, Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet, vilken har till uppgift att ge förslag bland annat på utformningen av en hållbar a-kassa. TCO har i denna rapport lyft fram några mycket viktiga förändringar på svensk arbetsmarknad under senare tid, vilka måste ges stor vikt vid utformningen av den framtida arbetslöshetsförsäkringen. Den svenska a-kassan har idag ett mycket lågt satt takbelopp. Det motsvarar en månadslön på knappt kronor. Den nuvarande regeringen avskaffade år 2007 den förhöjda ersättningen under de hundra första dagarna av arbetslöshet, vilken infördes år I övrigt har a-kassetaket varit lågt satt sedan mitten av 1990-talet, sett i relation till löneutvecklingen. Genom att någon bortre parentes inte fanns tidigare, kom a-kassan att bli till nytta främst för arbetstagare med förhållandevis låga löner men som var arbetslösa under långa perioder. Detta kunde länge motiveras med att välutbildade och välavlönade tjänstemannagrupper knappast blev föremål för arbetslöshet i någon nämnvärd omfattning. Sedan mitten av 1990-talet har förhållandena ändrats. Globaliseringen, den internationella konkurrensen och teknikutvecklingen har förskjutit produktionens inriktning mot alltmer kunskapsintensiva produkter och företag. I samband med det har strukturomvandlingen och förskjutningar på arbetsmarknaden kommit att fortgå i allt högre takt. Förändringstrycket är starkt på svensk arbetsmarknad. Jobb försvinner och skapas i en allt snabbare takt. Detta påverkar numera även professionella och välutbildade tjänstemän. Vår analys visar att medlemmar i TCO-förbunden generellt sett har fått ett ökat antal arbetslöshetsperioder under 2000-talet, men att dessa perioder är förhållandevis korta. Inte minst gäller detta mönster unga högskoleutbildade personer i privat sektor. Det finns anledning att tro, att dessa personer arbetar i företag inom nya kunskapsintensiva branscher. Här finns en stark dynamik. Företag startas på grundval av nya idéer. Många företag läggs ned ganska snabbt i strukturomvandlingens skoningslösa utsortering. Av det skälet förändras tjänstemannagruppernas arbetslöshetsmönster i riktning mot fler, men korta arbetslöshetsperioder. Eftersom stora tjänstemannagrupper på arbetsmarknaden har lönenivåer som är dubbelt så höga som dagens takbelopp i a-kassan, blir inkomsttryggheten mycket bristfällig. En välutbildad ingenjör i en kunskapsintensiv bransch får klara sig på mindre än hälften av sin tidigare inkomst i händelse av arbetslöshet. Ett kraftigt höjt takbelopp i a-kassan är därför en nödvändig del av en arbetslöshetsförsäkring som skall premiera utbildning och kompetens och som skall ge inkomsttrygghet hos grupper av arbetstagare som blir att viktigare för tillväxt och välstånd. n y a r b e t s l ö s h e t k r ä v e r n y a - k a s s a

4 Inledning Föreliggande rapport behandlar förändringen av arbetslöshetsmönstret bland TCO-förbundens medlemmar. Med arbetslöshetsmönster avses antalet arbetslöshetsperioder under en tidsperiod och längden på dessa arbetslöshetsperioder. Hypotesen som prövas är att arbetslöshetsmönstret för TCO-medlemmar har gått från få långa arbetslöshetsperioder till flera korta arbetslöshetsperioder. Förklaringen till detta kan i så fall förutsättas sammanhänga med dynamiken på arbetsmarknaden och tillväxten av nya kunskapsintensiva branscher. Det är vanligt att många företag bildas i dessa sektorer, men också att företag och därmed arbetstillfällen slås ut. Professionella och välutbildade förlorar då jobbet oftare än tidigare, men får tämligen snabbt ett nytt jobb som resultat av dynamiken. Ett nytt arbetslöshetsmönster har betydande relevans för utformningen av särskilt arbetslöshetsförsäkringen. A-kassan har traditionellt gett god inkomsttrygghet för arbetstagargrupper i låga inkomstlägen genom ett lågt satt takbelopp. Men inkomsttryggheten gavs på obestämd tid. Man kan säga att den tidigare a-kassan var till störst nytta för arbetstagare med låg inkomst som var arbetslösa under lång tid. Det är inte så konstigt eftersom a-kassan byggdes upp för att svara mot behoven i industrisamhället. Det samhället karakteriserades av stora arbetsställen med relativt sett låg kunskapsnivå. Det gällde industriföretag som, när de efterhand lades ned, förorsakade omfattande arbetslöshet under ganska lång tid för de tidigare anställda. Under de senaste åren har en bortre parentes i a-kassan funnits vilket har satt en tidsgräns för inkomsttryggheten. Samtidigt har takbeloppet (för de hundra första dagarna av arbetslöshet) sänkts. Från att ha varit en bra inkomsttrygghet för lågutbildade inom industrin, ger a-kassan idag bara en begränsad inkomsttrygghet för alla arbetstagargrupper. Att studera hur arbetslöshetsmönstret förändrats för de arbetstagargrupper som betyder alltmer för tillväxt och dynamik utgör en central komponent till hur a-kassan bör utformas för att bli optimal. Inget välutvecklat kunskapssamhälle kan i längden förvänta sig att dynamiska kunskapsintensiva sektorer skall kunna utvecklas utan att de som jobbar där ges rimliga villkor. Till dessa hör ett tillfredsställande inkomstskydd när man blir arbetslös. 4 N y a r b e t s l ö s h e t k r ä v e r n y a - k a s s a

5 dynamiken PÅ SVENSK ARBETSmARKNAd I Sverige har arbetslinjen gällt under hela efterkrigstiden, om än denna linje har haft olika skepnad. En hög sysselsättningsgrad inom alla grupper på arbetsmarknaden har utgjort en av de viktigaste komponenterna för samhällsutvecklingen. Grupper av personer som i andra länder betraktas som problemgrupper, har i Sverige haft en jämförelsevis hög sysselsättningsnivå. Det gäller till exempel kvinnor, äldre samt lågutbildade. Kopplingen till välfärden är avgörande. En fungerande arbetslinje har varit central för framväxten av det generella välfärdsystemet byggt på inkomstbortfallsprincipen. Normen om egen försörjning via arbete har möjliggjort en generös trygghet i händelse av arbetslöshet eller sjukdom. Arbetslinjen skall också ses i relation till den grundläggande modellen för tillväxt. Modellen baseras på ständig strukturomvandling av den svenska produktionen. Frihandeln och öppenheten gentemot omvärlden, som satte prägel på svensk ekonomi under efterkrigstiden, ledde till ett permanent starkt omvandlingstryck på arbetsmarknaden. De fackliga organisationerna bejakade detta. I kombination med förhållandevis höga löner innebar det att åtskilliga arbetstillfällen försvann varje år. Samtidigt skedde och sker fortfarande ett betydande nyskapande av arbetstillfällen. Under 2003 skapades nästan en halv miljon nya jobb. Samtidigt förlorade vi nästan lika många, cirka Diagram 1. Orsak till nettoändring av antalet jobb under 2003, efter typ av företag/arbetsställe. Helt nedlagda Övriga nedlagda Krympande Oförändrade Växande Övriga nya Helt nya Källa: SCB; FAD Men de arbetstillfällen som uppstår är inte likvärdiga med dem som försvinner. Det sker ständigt strukturella förskjutningar i produktionen som en konsekvens av förändrad efterfrågan och förändrade behov. Studerar man förnyelsetalen branschvis så kan utvecklingen kopplas till ett historiskt mönster som känns igen från de flesta länder. Andelen nya företag och arbetstillfällen inom de primära näringarna (jordbruk, skogsbruk och n y a r b e t s l ö s h e t k r ä v e r n y a - k a s s a

6 fiske) är förhållandevis få. Industriproduktionen uppvisar ett något högre förnyelsetal än jordbruket, men industrin överträffas i sin tur av tjänstenäringarna. Det kan förklaras av att människor riktar sin konsumtion mot en högre andel tjänster i takt med att percapitainkomsterna stiger. Tabell 1. Förnyelsetal branschvis år Jordbruk, skogsbruk, fiske 0,9 Fastighetstjänster 6,6 Transport, kommunikation 6,4 Tillverkning 6,5 Bygg 9,3 Handel, hotell- och restaurang 8,4 Utbildning, hälso- och sjukvård 11,0 Finans, andra företagstjänster 10,9 Anm.: Förnyelsetal anger antalet nya företag i förhållande till 100 existerande företag Källa: Tillväxtverket: Tillväxtfakta Så växer Sverige och dess regioner, 2010, s. 48 Framväxten av det postindustriella samhället, byggt på tjänsteproduktion, kräver i sin tur att en ökande andel av arbetskraften har andra kvaliteter än vad som var vanligt i industrisamhället. Framförallt gäller det utbildningsnivån. Betydande delar av tjänsteproduktionen, men dock inte all, har en annan arbetsorganisation jämfört med den industriella. Kraven på arbetskraftens kunskaper har ökat kraftigt sedan början av 1990-talet. Det gäller inte bara på storstadsregionernas dynamiska arbetsmarknader, utan i stort sett hela landet. Tabell 2. Andelen anställda i näringslivet som har mer än tre års högskolestudier 1993 och 2007, regionalt, procent. Region förändring i procent Stockholm 17,3 28,1 62 Göteborg 14,1 24,1 71 Malmö 13,0 23,4 80 Medelstor region 10,3 18,5 81 Hela landet 8,6 14,7 71 Källa: Tillväxtverket: Tillväxtfakta Så växer Sverige och dess regioner, 2010, s. 45 Framväxten och tillväxten av professionella och välutbildade grupper på bred front skapar nya förutsättningar till vilka arbetsmarknadspolitiken och trygghetssystemen skall anpassas. Arbetslöshetens struktur hos de nya grupperna är en sådan faktor. 6 N y a r b e t s l ö s h e t k r ä v e r n y a - k a s s a

7 Att studera arbetslöshetsmönster Arbetslöshetsfrekvens Med arbetslöshetsfrekvens avses antalet förekommande arbetslöshetsperioder under en viss tidsrymd eller, enklare uttryckt, hur ofta man är arbetslös. Hypotesen är att frekvensen av arbetslöshetsperioder har ökat för den population som studeras. Arbetslöshetsfrekvens mäts i denna undersökning genom variabeln inskriven vid arbetsförmedlingen som arbetslös. Det som mäts är antalet förekommande inskrivningar under en period av två sammanhängande år. Den population som studeras är medlemmar i arbetslöshetskassa. Data utgörs av Arbetsförmedlingens registerdata. Det betyder att analysen i denna del baseras på totalpopulationen medlemmar i arbetslöshetskassa och inte på ett urval. Alla arbetslösa har alltså inte kunnat studeras, endast de som är medlemmar i en arbetslöshetskassa. De arbetslöshetskassor som ingår är kassor med ett TCO-förbund som bakomliggande fackligt förbund. För att minska osäkerheten i analysen har kassorna grupperats i offentlig respektive privat sektor. 1 Nedslag görs för åren 2002/2003 och 2008/2009. Dessa två perioder liknar i någon mån varandra när det gäller arbetslöshetens utveckling. I båda fallen är utgångsläget låg arbetslöshet, varefter arbetslösheten ökar under trycket av vikande konjunktur. För perioden är detta mer markerat än beträffande Det avspeglas i att den genomsnittliga arbetslösheten (SCB, säsongsrensad) var 7,2 procent mot 6,3 procent Arbetsmarknadsläget var alltså något svårare , särskilt mot slutet av perioden. 1. TCO-kassor för offentliganställda utgörs av SKTF:s, ST:s och Lärarnas arbetslöshetskassor. TCO-kassor för privatanställda utgörs av Farmacitjänstemännens, Finans- och försäkringsbranschens, Finansförbundets, Journalisternas, HTF:s, Sif:s, Skogs- och lantbrukstjänstemännens, Teaterverksammas samt Unionens arbetslöshetskassor. Den 1 januari 2008 bildades Unionens arbetslöshetskassa genom sammanslagning av HTF:s och Sif:s arbetslöshetskassor. Arbetslöshetens längd Det som beskrivs här är hur länge man är arbetslös under samma arbetslöshetsperiod. Man kan också säga att det något beskriver hur länge det dröjer innan man får ett nytt jobb, även om analysen också täcker in andra utträdesmöjligheter än övergång från arbetslöshet till arbete. Till exempel kan arbetslösa utgå ur arbetskraften. Hypotesen är att tiden i arbetslöshet har blivit kortare för den grupp som studeras. Huvudvariabel i analysen är genomsnittlig sammanhängande arbetslöshetstid i antal veckor. Data har hämtats från Statistiska centralbyråns arbetsmarknadsundersökningar, vilken är en urvalsundersökning. Den population av arbetslösa (ILO-definition) som analyseras är medlemmar i TCO-förbund. Särredovisning sker för SKTF, ST, Vårdförbundet och Unionen. Hänsyn har tagit till sammanslagningar mellan förbund. Analysen omfattar tidsperioden 2001 till 2009, med undantag av åren 2005 och n y a r b e t s l ö s h e t k r ä v e r n y a - k a s s a

8 Resultat Sektorer och förbund Arbetslöshetsperiodernas frekvens Inledningsvis skall vi redovisa analysen av TCO-kollektivet totalt samt större medlemsförbund inom privat och offentlig sektor. Sett över samtliga medlemmar i TCO-anknutna a-kassor förekom år drygt inskrivningar på arbetsförmedlingen på grund av arbetslöshet. År uppgick dessa till drygt Notera att, det svårare arbetsmarknadsläget till trots, färre TCO-are var arbetslösa under den senare perioden jämfört med den förra. Andelen av de arbetslösa TCO-arna som var inskriva vid endast ett tillfälle under var 75 procent, mot 87 procent år Tabell 3. Inskrivningstillfällen vid arbetsförmedlingen Medlemmar i TCO-anknutna a-kassor fördelat på sektor och bakomliggande fackligt förbund, procent av populationen. 1 tillfälle 2 tillfällen 3 tillfällen TCO totalt 74,6 19,8 4,4 Privatförbund totalt 74,3 19,9 4,5 Finansförbundets a-kassa 76,6 17,9 4,7 HTF:s a-kassa 74,1 19,9 4,6 Sif:s a-kassa 75,6 19,4 3,9 Offentligförbund totalt 75,6 19,5 4,0 Lärarnas a-kassa 73,5 21,0 4,5 SKTF:s a-kassa 75,4 19,7 4,2 ST:s a-kassa 83,3 14,3 2,0 När det gäller hela populationen arbetslösa a-kassemedlemmar så kan vi konstatera att bilden i relativa tal är att ungefär tre fjärdedelar hade en arbets löshetsperiod och en av fem hade två arbetslöshetsperioder. Mindre än fem procent hade tre arbetslöshetsperioder eller mer under perioden 2002 till Värdena är ungefär de samma för båda sektorerna och samtliga förbund, med undantag för ST där en något högre andel bara hade en arbetslöshetsperiod. 8 N y a r b e t s l ö s h e t k r ä v e r n y a - k a s s a

9 Tabell 4. Inskrivningstillfällen vid arbetsförmedlingen Medlemmar i TCO-anknutna a-kassor fördelat på sektor och bakomliggande fackligt förbund, procent av populationen. 1 tillfälle 2 tillfällen 3 tillfällen TCO totalt 86,9 11,3 1,5 Privatförbund totalt 87,4 10,8 1,5 Finansförbundets a-kassa 89,6 9,3 1,0 Unionens a-kassa 87,8 10,6 1,4 Offentligförbund totalt 85,5 12,6 1,7 Lärarnas a-kassa 84,1 13,7 1,9 SKTF:s a-kassa 87,0 11,4 1,4 ST:s a-kassa 87,0 11,2 1,5 För åren 2008 till 2009 har de arbetslösa medlemmarnas arbetslöshetsfrekvens förändrats jämfört med 2001 till Andelen som hade bara en arbetslöshetsperiod ökade till strax över 85 procent. Andelen med två arbetslöshetsperioder sjönk till drygt en av tio. Andelen som hade fler än två arbetslöshetsperioder var mycket marginell. Det går inte att påvisa några större skillnader mellan privat och offentlig sektor eller mellan förbund. Arbetslöshetens längd Nedanstående tabeller visar den genomsnittliga arbetslöshetsperiodens längd i veckor för medlemmar i TCO-förbund. Tabell 5. Arbetslösa (ILO) TCO-medlemmar år fördelade efter arbetslöshetstidens längd , veckor, aritmetiskt medelvärde TCO totalt 35,0 35,4 32,6 32,1 SKTF 34,6 40,7 34,6 35,6 Statstjänstemannaförbundet (ST) 35,5 37,7 37,7 36,4 HTF+Sif 37,9 36,4 34,3 33,0 Övriga TCO förbund 25,6 26,7 22,9 23,7 Anm.: Medelvärde av 1 till högst 98 veckor i arbetslöshetstid. Avser pågående arbetslöshetsperioder. Källa: SCB: AKU Vi kan konstatera att arbetslöshetsperiodernas längd under tiden 2001 till 2004 var cirka 35 veckor i genomsnitt. Det går inte att spåra någon särskild förändring över denna period. Inte heller kan man se någon större skillnad mellan medlemmarna i de förbund som kunnat studeras. Medlemmar i de mindre TCO-förbunden hade kortare arbetslöshetsperioder, cirka 25 veckor. Tabell 6. Arbetslösa (ILO) TCO-medlemmar år fördelade efter arbets n y a r b e t s l ö s h e t k r ä v e r n y a - k a s s a

10 löshetstidens längd , veckor, aritmetiskt medelvärde TCO TOTALT 40, ,3 SKTF 32,4 27,8 40,7 Statstjänstemannaförbundet (ST) 41,4 33,5 36,2 Vårdförbundet 6,6 Unionen 31,1 29,5 Övriga TCO förbund 38,1 19,7 20,4 Anm.: Medelvärde av 1 till högst 98 veckor i arbetslöshetstid. Avser pågående arbetslöshetsperioder. Källa: SCB: AKU För perioden 2007 till 2008 är utvecklingen mera spridd. Det framgår tydligt att arbetslöshetsperiodernas längd var något högre under Genomsnittet för TCO-medlemmar låg på 40,1 veckor. SKTF:s medlemmar hade något lägre medelvärde, 32,4 veckor, vilket även är något lägre än för perioden 2001 till Under 2008 och 2009 sjönk dock arbetslöshetsperiodernas längd. För TCOmedlemmar i genomsnitt uppgick minskningen till cirka 12 veckor, vilket får anses betydande. Ett värde som gått att uppskatta för Vårdförbundet medlemmar 2009, 6,6 veckor, antyder väsentligt kortare arbetslöshetstid för sjuksköterskor och biomedicinska analytiker jämfört med andra grupper. Samlad analys Vi skall nu analysera hur utvecklingen av antalet arbetslöshetsperioder (antalet inskrivningstillfällen) har varit i relation till längden på arbetslöshetsperioderna. Den undersökta populationen är samma som beträffande antalet arbetslöshetsperioder, det vill säga medlemmar i a-kassor med ett TCO-förbund som bakomliggande facklig organisation. Det som redovisas är i princip hur lång arbetslöshetsperioden i genomsnitt är om man har ett visst antal inskrivningstillfällen. Summan av en till tre inskrivningstillfällen täcker i båda undersökningsperioderna 99 procent av samtliga observerade arbetslöshetsperioder. Tabell 7. Antal inskrivningstillfällen vid arbetsförmedlingen för medlemmar i TCO-anknutna a-kassor fördelat på arbetslöshetsperiodens längd, procent. 1 tillfälle 2 tillfällen 3 tillfällen < 1mån 5,3 2,6 2,2 1 3 mån 15,7 23,3 27,8 3 6 mån 17,5 29,0 37,3 6 mån 1 år 21,5 27,9 24,7 1 2 år 21,1 13,1 7,3 2 5 år 15,3 4,1 0,6 > 5år 3,4 0,0 0,0 Totalt 100,0 100,0 100,0 För åren 2002 till 2003 kan vi konstatera att för dem som bara hade ett 1 0 N y a r b e t s l ö s h e t k r ä v e r n y a - k a s s a

11 inskrivningstillfälle låg tyngdpunkten på drygt ett års arbetslöshet. För hela 15 procent av dem med endast ett inskrivningstillfälle hade dock arbetslöshetsperioden en längd på två till fem år. För dem med två eller tre arbetslöshetsperioder låg medeltalet för arbetslöshetsperiodens längd på en något kortare tid. Andelen med långa arbetslöshetsperioder, två till fem år, sjönk ju fler inskrivningstillfällen man hade. Noterbart är att de riktigt korta arbetslöshetsperioderna, under en månad, var mycket begränsade under perioden 2002 till De som var arbetslösa under denna tid, var som regel arbetslösa längre tid än en månad. Tabell 8. Antal inskrivningstillfällen vid arbetsförmedlingen för medlemmar i TCO-anknutna a-kassor fördelat på arbetslöshetsperiodens längd, procent. 1 tillfälle 2 tillfällen 3 tillfällen < 1mån 39,4 34,7 30,0 1 3 mån 13,8 18,3 25,7 3 6 mån 14,4 25,4 35,2 6 mån 1 år 19,6 20,6 9,0 1 2 år 11,7 1,0 0,0 2 5 år 1,1 0,0 0,0 > 5år 0,0 0,0 0,0 Totalt 100,0 100,0 100,0 Som framgår av ovanstående tabell skedde ett betydande omslag fram till perioden 2008 till Arbetslöshetsperiodernas längd har nu en tyngdpunkt på mindre än en månad. För personer med bara en arbetslöshetsperiod är den i cirka fyrtio procent av fallen kortare än en månad. Samtidigt var 20 procent av arbetslöshetsperioderna mellan 6 månader och upp till ett år för personer med en arbetslöshetsperiod. För de personer som hade fler arbetslöshetsperioder var andelen som var kortare än en månad mindre. En viss koncentration finns för arbetslöshetsperioder på tre till sex månader. De långa arbetslöshetsperioderna, överstigande två år, var nästintill obefintliga 2008 och Bryter vi ned analysen till sektorsförhållandena blir mönstren och utvecklingen densamma som beträffande den totala populationen. Det går alltså inte att se några avgörande skillnader mellan privat och offentlig sektor. I någon mån tycks det ha varit vanligare med långa arbetslöshetsperioder bland de offentliganställda som hade fler än en arbetslöshetsperiod. n y a r b e t s l ö s h e t k r ä v e r n y a - k a s s a

12 Tabell 9. Antal inskrivningstillfällen vid arbetsförmedlingen för medlemmar i TCO-anknutna a-kassor fördelat på arbetslöshetsperiodens längd, privat- och offentligkassor, procent. 1 tillfälle 2 tillfällen 3 tillfällen Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig < 1mån 4,9 6,4 2,4 2,9 2,0 2,8 1 3 mån 14,4 19,3 22,1 26,7 27,3 29,3 3 6 mån 17,9 16,7 29,5 27,6 38,2 34,6 6 mån 1 år 22,3 19,5 28,8 25,6 25,0 23,8 1 2 år 21,4 20,3 13,3 12,3 7,1 8,1 2 5 år 15,7 14,4 3,8 4,9 0,3 1,5 > 5år 3,4 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Tabell 10. Antal inskrivningstillfällen vid arbetsförmedlingen för medlemmar i TCO-anknutna a-kassor fördelat på arbetslöshetsperiodens längd, privat- och offentligkassor, procent. 1 tillfälle 2 tillfällen 3 tillfällen Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig < 1mån 39,1 40,0 35,0 34,0 30,4 29,1 1 3 mån 13,1 15,6 17,5 20,2 25,4 26,5 3 6 mån 15,0 12,9 25,9 24,3 35,4 34,8 6 mån 1 år 20,2 17,8 20,8 20,2 8,8 9,6 1 2 år 11,6 12,3 0,9 1,3 0,0 0,0 2 5 år 1,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Utbildningsbakgrund Arbetslöshetens längd Frågan om utbildningsbakgrundens betydelse för arbetslösheten har varit föremål för omfattande intresse. De flesta studier pekar i riktning mot att risken för arbetslöshet minskar ju högre utbildning man har. Frågan är om detta samband också gäller beträffande utbildningsnivå och arbetslöshetsperiodernas längd. Är arbetslöshetsperioderna kortare för personer med högre utbildning? Tabell 11. Arbetslöshetstidens längd och , arbetslösa TCO-medlemmar (ILO) fördelade efter utbildningsbakgrund. Aritmetiskt medelvärde, antal veckor Grundskola 43,4 44,5 40,1 34,8 38,3 40,1 36,6 Gymnasium 35,5 37,0 35,5 34,4 42,9 31,1 33,3 Universitet/Högskola 30,1 28,9 26,3 27,7 37,2 21,8 22,1 Anm.: Medelvärde av 1 till högst 98 veckor i arbetslöshetstid. Avser pågående arbetslöshetsperioder. Källa: SCB: AKU 1 2 N y a r b e t s l ö s h e t k r ä v e r n y a - k a s s a

13 Tabellen ovan visar att personer med endast grundskoleexamen har de längsta arbetslöshetsperioderna. Kortast arbetslöshetsperioder har personer med högskole- eller universitetsexamen. Dessa personer kommer alltså ur arbetslösheten snabbare när de blir arbetslösa. I någon mån kan man också se att arbetslöshetsperioderna längd blev kortare under loppet av den undersökta perioden 2001 till Minskningen är störst för gruppen med högskole- eller universitetsexamen. Diagram 2. Arbetslöshetstidens längd , veckor. Arbetslösa TCO medlemmar (ILO) fördelade efter utbildningsbakgrund. Anm.: Medelvärde av 1 till högst 98 veckor i arbetslöshetstid. Avser pågående arbetslöshetsperioder. Källa: SCB: AKU Datamaterialet medger inte att faktorn utbildningsbakgrund analyseras i relation till utvecklingen av arbetslöshetsperiodernas frekvens (antalet inskrivningstillfällen). Män och kvinnor Nedan analyseras utvecklingen av arbetslöshetsperiodernas frekvens och arbetslöshetens längd med avseende på skillnader mellan män och kvinnor. Arbetslöshetsperiodernas frekvens När det gäller arbetslöshetsperiodernas frekvens, i realiteten hur ofta man är arbetslös, så kan man inte påvisa några skillnader mellan män och kvinnor i den population som studeras, det vill säga arbetslösa medlemmar i TCO-anknutna a-kassor. Mönstret är detsamma som beträffande TCOmedlemmar i allmänhet. Perioden 2002 till 2003 hade tre av fyra endast en arbetslöshetsperiod och en av fem hade två arbetslöshetsperioder. Åren 2008 och 2009 hade nästan nio av tio bara en arbetslöshetsperiod. n y a r b e t s l ö s h e t k r ä v e r n y a - k a s s a

14 Tabell 12. Antal inskrivningstillfällen vid arbetsförmedlingen perioden för medlemmar i TCO-anknutna a-kassor, män och kvinnor, procent av gruppen. 1 tillfälle 2 tillfällen 3 tillfällen 4 tillfällen Män 74,7 19,3 4,6 1,1 Kvinnor 74,6 20,1 4,3 0,9 Tabell 13. Antal inskrivningstillfällen vid arbetsförmedlingen perioden för medlemmar i TCO-anknutna a-kassor, män och kvinnor, procent av gruppen. 1 tillfälle 2 tillfällen 3 tillfällen 4 tillfällen Män 87,2 10,8 1,6 0,3 Kvinnor 86,7 11,6 1,4 0,2 Arbetslöshetens längd Inte heller när det gäller arbetslöshetens längd går det att påvisa några avgörande skillnader mellan män och kvinnor. Arbetslöshetstiden varierade mellan i genomsnitt 28 veckor till 40 veckor. Den maximala skillnaden mellan män och kvinnor uppgick till sex veckor. Tabell 14. Arbetslösa (ILO) TCO-medlemmar år fördelade efter arbetslöshetstidens längd , män och kvinnor. Aritmetiskt medelvärde antal veckor Män 37,4 36,6 33,2 35,3 39,7 23,9 28,7 Kvinnor 33,3 34,5 32,1 29,5 40,4 30,8 28,1 Anm.: Medelvärde av 1 till högst 98 veckor i arbetslöshetstid. Avser pågående arbetslöshetsperioder. Källa: SCB: AKU Samlad analys Också i den samlade analysen är utvecklingen för män och kvinnor mycket likartad. Det finns en koncentration av arbetslöshetstider på sex månader till 1,5 år för båda könen under åren 2002 till Hade man fler än en arbetslöshetsperiod så var dessa vanligtvis kortare än sex månader. Långa arbetslöshetstider skiljde sig inte i förekomst mellan män och kvinnor. 1 4 N y a r b e t s l ö s h e t k r ä v e r n y a - k a s s a

15 Tabell 15. Antal inskrivningstillfällen vid arbetsförmedlingen för medlemmar i TCO-anknutna a-kassor fördelat på arbetslöshetsperiodens längd, män och kvinnor, procent. 1 tillfälle 2 tillfällen 3 tillfällen Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor < 1mån 5,1 5,5 2,6 2,5 1,9 2,5 1 3 mån 14,8 16,3 20,7 24,9 25,3 29,5 3 6 mån 17,5 17,6 29,2 28,8 38,2 36,7 6 mån 1 år 22,1 21,2 29,7 26,9 26,1 23,7 1 2 år 21,5 20,9 13,8 12,6 7,9 7,0 2 5 år 15,6 15,2 3,9 4,2 0,6 0,7 > 5år 3,4 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 För åren 2008 och 2009 kan vi se att tyngdpunkten har förskjutits mot kortare arbetslöshetstider, även för dem med fler arbetslöshetsperioder. Tabell 16. Antal inskrivningstillfällen vid arbetsförmedlingen för medlemmar i TCO-anknutna a-kassor fördelat på arbetslöshetsperiodens längd, män och kvinnor, procent. 1 tillfälle 2 tillfällen 3 tillfällen Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor < 1mån 39,6 39,2 35,1 34,5 31,4 29,0 1 3 mån 13,5 13,9 17,2 18,9 24,6 26,5 3 6 mån 14,6 14,3 26,1 25,0 35,0 35,4 6 mån 1 år 19,8 19,4 20,7 20,6 9,0 9,1 1 2 år 11,6 11,9 0,9 1,0 0,0 0,0 2 5 år 1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 > 5år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Avsaknaden av skillnader mellan män och kvinnor är egentligen inte förvånande. Könsfördelningen totalt sett bland TCO-förbundens medlemmar är förhållandevis jämn, 61 procent kvinnor och 39 procent män. I några TCO-förbund, till exempel Vårdförbundet och i viss mån Lärarförbundet, är könsfördelningen mycket ojämn. Dessa förbunds andel av den totala arbetslösheten bland TCO-medlemmar är dock begränsad. Till det kommer att Vårdförbundets medlemmar är anslutna till Akademiker kassan, som inte ingår i analysen. Arbetslösa TCO-medlemmar tillhör som regel a-kassor som har en jämn könsfördelning, vilket är huvudförklaringen till frånvaron av könsbaserade skillnader. Ålder Vi har också möjlighet att bryta ned analysen på åldersgrupper. När det gäller arbetslöshetsperiodernas frekvens så medger materialet att vi redo- n y a r b e t s l ö s h e t k r ä v e r n y a - k a s s a

16 visar grupperna år och år. Vad gäller arbetslöshetstidens längd har vi möjlighet till särredovisning bara av gruppen år. Den totala populationen år ges som referens. Arbetslöshetsperiodernas frekvens När det gäller hur ofta man är arbetslös så går det att påvisa en viss skillnad mellan åldersgrupperna. Den yngre gruppen, år, hade en något högre förekomst av fler än en arbetslöshetsperiod under båda de undersökta perioderna. Skillnaden mellan åldersgrupperna var dock mindre åren 2008 till 2009 jämfört med 2002 till Tabell 17. Antal inskrivningstillfällen vid arbetsförmedlingen perioden för medlemmar i TCO-anknutna a-kassor, fördelat efter ålder, procent av gruppen. 1 tillfälle 2 tillfällen 3 tillfällen 4 tillfällen år 66,7 24,2 6,7 1, år 76,1 19,0 4,0 0,8 Tabell 18. Antal inskrivningstillfällen vid arbetsförmedlingen perioden för medlemmar i TCO-anknutna a-kassor, fördelat efter ålder, procent av gruppen. 1 tillfälle 2 tillfällen 3 tillfällen 4 tillfällen år 83,8 12,9 2,7 0, år 87,1 11,1 1,4 0,2 Arbetslöshetens längd Som nämndes går det inte att särredovisa den yngre gruppen år. Vi noterar att den äldre gruppen år har något längre arbetslöshetstider jämfört med hela populationen. Det kan förklaras av att de yngre personerna (16 25 år) i den totala populationen har kortare arbetslöshetstider än övriga. Tabell 19. Arbetslösa (ILO) TCO-medlemmar fördelade efter arbetslöshetstidens längd , fördelat efter ålder. Aritmetiskt medelvärde antal veckor år 35,0 35,4 32,6 32,1 40,1 28,0 28, år 36,5 37,1 33,8 33,4 40,8 32,2 30,0 Anm.: Medelvärde av 1 till högst 98 veckor i arbetslöshetstid. Avser pågående arbetslöshetsperioder. Källa: SCB: AKU 1 6 N y a r b e t s l ö s h e t k r ä v e r n y a - k a s s a

17 Samlad analys Den samlade analysen visar att åldersfaktorn är av viss betydelse. För åren 2002 till 2003 kan man se att personer i den yngre åldersgruppen med endast en arbetslöshetsperiod i regel hade en kortare arbetslöshetstid jämfört med den äldre gruppen. Detsamma gäller även för de personer som har två eller tre arbetslöshetsperioder. Ser vi till personer med två arbetslöshetsperioder så hade 64 procent av den yngre gruppen arbetslöshetstider på en till tre månader. Motsvarande värde för gruppen 25 till 64 år var drygt 31 procent. De långa arbetslöshetstiderna, två år eller mer, var också betydligt vanligare i den äldre gruppen. Tabell 20. Antal inskrivningstillfällen vid arbetsförmedlingen för medlemmar i TCO-anknutna a-kassor fördelat på arbetslöshetsperiodens längd, fördelat efter ålder, procent. 1 tillfälle 2 tillfällen 3 tillfällen år år år år år år < 1mån 7,5 5,0 3,3 5,0 3,2 1,9 1 3 mån 23,4 14,5 30,7 14,5 37,1 25,0 3 6 mån 22,4 16,8 33,3 16,8 38,4 37,0 6 mån 1 år 21,6 21,5 23,7 21,5 17,3 26,9 1 2 år 15,8 21,9 7,3 21,9 3,8 8,4 2 5 år 8,3 16,5 1,6 16,5 0,2 0,8 > 5år 1,0 3,8 0,0 3,8 0,0 0,0 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 För åren 2008 till 2009 har arbetslöshetstiderna förskjutits mot kortare tider för båda åldersgrupperna. Vi kan dock se att utvecklingen mot riktigt korta arbetslöshetstider var mer markerad i den äldre gruppen år jämfört med den yngre gruppen. I den senare fanns en jämnare spridning av arbetslöshetstiderna i spannet mindre än en månad upp till ett år. Den äldre gruppen hade en stark koncentration till mindre än en månad, men förekomsten av arbetslöshetstider på sex månader upp till ett år var också tämligen vanlig. De långa arbetslöshetstiderna var färre 2008 och 2009 jämfört med 2002 till 2003, men vanligare bland äldre jämfört med yngre. Tabell 21. Antal inskrivningstillfällen vid arbetsförmedlingen för medlemmar i TCO-anknutna a-kassor fördelat på arbetslöshetsperiodens längd, fördelat efter ålder, procent. 1 tillfälle 2 tillfällen 3 tillfällen år år år år år år < 1mån 27,6 40,2 23,8 35,6 22,6 31,1 1 3 mån 19,8 13,3 22,7 17,9 27,4 25,5 3 6 mån 21,0 14,0 31,3 24,9 41,1 34,4 6 mån 1 år 21,4 19,4 21,5 20,5 8,9 9,1 1 2 år 9,5 11,9 0,6 1,0 0,0 0,0 2 5 år 0,7 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 > 5år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 n y a r b e t s l ö s h e t k r ä v e r n y a - k a s s a

18 Det förtjänar att påpekas att populationen utgörs av medlemmar i a-kassor som är anknutna till något TCO-förbund. Det gäller också för den yngre gruppen. Inslaget av personer med hög utbildning och stark attraktionskraft på arbetsmarknaden torde här vara påfallande. Denna del av den studerade populationen skiljer sig säkert därför från åldersgruppen år i allmänhet. Tidigare studier visar att medlemskap i a-kassa här är lägre än för arbetskraften i stort och att arbetslösheten dessutom är högre. Det senare gäller inte minst beträffande dem som har ofullständig utbildningsbakgrund. Sammanfattning av resultat När det gäller arbetslöshetsperiodernas frekvens (hur ofta man är arbetslös) antyder statistiken att andelen TCO-medlemmar med endast en arbetslöshetsperiod har ökat under 2000-talet. Det kan vidare beläggas att arbetslöshetsperioderna i genomsnitt var kortare mot slutet av decenniet jämfört med i början. Notera att den genomsnittliga längden i båda fallen faller väl inom ramen för de 300 ersättningsdagarna som gäller sedan I den samlade analysen kan visas att arbetslöshetsperioderna generellt blivit kortare och att detta även gäller för de med fler än en arbetslöshetsperiod. Mönstret av fler, men korta arbetslöshetsperioder får här visst stöd. Arbetslöshetstidens längd är starkt korrelerad med utbildningsnivån visar analysen. TCO-medlemmar med endast grundskoleexamen har cirka tretton veckors längre tid i arbetslöshet jämfört med högskoleutbildade. Men även personer med gymnasieexamen har betydligt längre arbetslöshetstid jämfört med högskoleutbildade. Vidare finns en åldersfaktor som innebär att yngre TCO-medlemmar har fler arbetslöshetsperioder jämfört med äldre, en skillnad som minskar men inte försvinner under 2000-talet. Yngre har dock något kortare arbetslöshetsperioder. Eftersom andelen högutbildade bland denna del av ungdomspopulationen som helhet i landet får antas vara hög, så understryker det ytterligare tendensen till fler men korta arbetslöshetsperioder. 1 8 N y a r b e t s l ö s h e t k r ä v e r n y a - k a s s a

19 Arbetslöshetsförsäkringens utformning Vi har i analysen ovan kunnat konstatera att viktiga TCO-grupper på den svenska arbetsmarknaden har haft ett arbetslöshetsmönster som förändras i riktning mot flera men tämligen korta, arbetslöshetsperioder. Arbetslöshetsförsäkringen bör framöver utformas på ett sådant sätt att den svarar mot dessa gruppers behov av inkomsttrygghet. De avgörande parametrarna i försäkringen är ersättningsnivån (hur mycket a-kassa man får) och ersättningsperiodens längd (hur länge man får a-kassa). Ersättningsnivån är i sin tur en funktion av ersättningsgraden, takbeloppet för ersättning samt eventuell avtrappning av ersättningen. Arbetslöshetsförsäkringen igår och idag Under lång tid var a-kassan utformad på sådant sätt att den skapade inkomsttrygghet främst för stora grupper inom arbetarkollektivet. Genom en ersättningsgrad på upp till 90 procent av tidigare inkomst, men med ett relativt lågt takbelopp, kunde till exempel arbetslösa inom traditionella industrinäringar åtnjuta ett betydande inkomstskydd i händelse av arbetslöshet. En obegränsad ersättningsperiod eller, som under 1990-talet, en möjlighet till rundgång mellan a-kassa och arbetsmarknadspolitisk åtgärd gjorde det möjligt för personer med förhållandevis låga inkomster och osäker anknytning till arbetsmarknaden att gå tämligen skadeslösa under arbetslöshetstiden. Vägen tillbaka till arbete gick vanligtvis via den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Välutbildade och professionella tjänstemannagrupper med högre inkomster fick under denna tid ett begränsat inkomstskydd genom den statligt finansierade arbetslöshetsförsäkringen. Det innebar dock inte några större problem i relation till försäkringens syfte, eftersom dessa arbetstagar grupper sällan blev arbetslösa. Efterhand kom också tjänstemännens fackliga organisationer att förhandla fram tilläggsförsäkringar som kompletterade det begränsade offentligt finansierade inkomstskyddet. Arbetslöshetsförsäkringen var därför, fram till 1990-talets kris, ändamålsenligt utformad eftersom den i huvudsak skapade inkomstskydd inom ramen för den tidens industrisamhälle. Under 1990-talet och framåt förändrades den svenska produktionsstrukturen och arbetsmarknaden därmed. Nya och expanderande branscher karakteriserades av snabb dynamik i sin omvandling, liksom av hög teknisk nivå och kunskapsinnehåll. Sedan mitten av 1990-talet har många nya verksamheter uppstått men också försvunnit. Arbetstagarna i dessa verksamheter är inte sällan välutbildade, välavlönade och tillhör fackligt det som traditionellt betecknas som tjänstemannagrupper. Det starka omvandlingstrycket i den nya ekonomin har inneburit att också dessa grupper numera riskerar egen erfarenhet av arbetslöshet i en omfattning som vi inte n y a r b e t s l ö s h e t k r ä v e r n y a - k a s s a

20 sett tidigare. 2 Professionella och välutbildade personer blir oftare arbetslösa än tidigare, men får också ett nytt välbetalt jobb i rask takt. Analysen av arbetslöshetsperiodernas frekvens och arbetslöshetens längd bekräftar denna bild. 2 TCO: Kompetent, lojal, otrygg. TCO granskar nr 2, 2007, s. 20 Samtidigt skedde stora förändringar i den andra delen av arbetsmarknadens spektrum. Stora grupper av arbetstagare har fått en mycket svag anknytning till arbetsmarknaden. Det har tagit sig uttryck i långsiktigt ökad långtidsarbetslöshet och sjukfrånvaro. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken lyckades, från mitten av 1900-talet, inte i sin uppgift att vidmakthålla den traditionellt höga sysselsättningsgraden hos riskgrupperna. A-kassepolitiken från 2007 har främst inriktats på att öka arbetsutbudet bland den senare gruppen. I detta syfte har arbetslöshetsförsäkringen förändrats i en sådan riktning att den inte gagnar utvecklingen av den mer dynamiska delen av svensk produktionsstruktur och arbetsmarknad. Det kan dessutom ifrågasättas om a-kassepolitiken varit så särskilt effektiv i att bringa ned det så kallade utanförskapet. År 2007 genomfördes bland annat följande förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Den förhöjda ersättningen de hundra första dagarna av arbetslöshet avskaffades. Dagpenningen maximerades till 680 kronor per dag. Det motsvarar ett takbelopp på kronor per månad. Ersättningsgraden maximerades till 80 procent av tidigare inkomst med en avtrappning av ersättningsgraden till 70 procent efter tvåhundra dagars arbetslöshet och 65 procent efter 300 dagars arbetslöshet. Den arbetslöse kan alltså som mest få 80 procent av takbeloppet, det vill säga knappt kronor per månad före skatt, från den statligt finansierade arbetslöshetsförsäkringen. Ersättningsperioden maximerades till 300 ersättningsdagar, motsvarande 13,4 kalendermånader. Man är berättigad till en ny ersättningsperiod endast om man uppfyller ett arbetsvillkor däremellan. Sänkningen av takbeloppet för de hundra första dagarna av arbetslöshet slår idag direkt mot de grupper av välutbildade som blir arbetslösa allt oftare men under kort tid. Den faktiska ersättningsgraden för TCO-medlemmar är idag mycket låg. TCO-medlemmar får ut i genomsnitt 33 procent av sin tidigare lön före skatt under den första månaden av arbetslöshet. 3 Att få 80 procent av sin tidigare lön i arbetslöshetsersättning är ett rimligt inkomstskydd och den nivå som medelklassen betraktar som det kontrakt man har med statsmakten. 3 SCB; undersökningen av hushållens ekonomi (HEK) datainsamlingsår 2008 inkomst/beräkningsår Hänsyn har tagits till karensdagar. Invändningen mot detta resonemang är att nästan alla arbetslösa inom tjänstemannagrupperna har del av de tilläggsförsäkringar som de fackliga organisationerna erbjuder och som läggs ovanpå ersättningen från den statligt finansierade arbetslöshetsförsäkringen. Det är ett riktigt konstaterande i relation till den aktuella situationen. Men dessa tilläggsförsäkringar kommer inte att kunna finansieras på ett hållbart sätt i takt med att före- 2 0 N y a r b e t s l ö s h e t k r ä v e r n y a - k a s s a

21 komsten av arbetslöshet ökar i tjänstemannagrupperna. Redan idag saknar viktiga LO-grupper tilläggsförsäkringar av det skälet att inget försäkringsbolag kan erbjuda en sådan försäkring till en rimlig premie för ett kollektiv med hög risk för arbetslöshet. Slutsatsen är att arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring på arbetsmarknaden måste knyta an till det generella välfärdssystemet och utformas på sådant sätt att den understödjer dynamiken inom de nya och expanderande branscherna av svensk produktion. En modern arbetslöshetsförsäkring Från att ha gett arbetstagare inom främst traditionella näringar ett tillfredsställande inkomstskydd måste arbetslöshetsförsäkringen framöver inriktas mot att stödja utvecklingen och arbetslinjen inom de nya dynamiska sektorerna av arbetsmarknaden. Arbetstagarna inom dessa sektorer får oftare än tidigare erfarenhet av egen arbetslöshet, som dock är begränsad i tid. Många av dem som här blir arbetslösa har löner som ligger runt kronor 4 per månad, alltså väsentligt över dagens takbelopp vilket ger knappt kronor per månad före skatt. Vid en eller två arbetslöshetsperioder på cirka en månad vardera under ett par år, något som är vanligt förekommande enligt vår analys, tvingas dessa personer att halvera sin levnadsnivå upprepade gånger. Det är naturligtvis inte hållbart i perspektiv av den enskildes levnadssituation, men inte heller när det gäller att skapa incitament för utbildning för och arbete inom nya expanderande kunskapsintensiva sektorer. En modern arbetslöshetsförsäkring har som främsta uppgift att överbrygga inkomstbortfall under en begränsad period av arbetslöshet hos växande delar av arbetskraften. Av det skälet bör takbeloppet i den svenska arbetslöshetsförsäkringen höjas så pass mycket att de allra flesta får en ersättning på 80 procent av tidigare inkomst. 4 Ibid, medellönen per månad för en TCOmedlem var kronor år 2008 Däremot är det inte nödvändigt att arbetslöshetsförsäkringen gäller för längre tid än dagens 300 ersättningsdagar. Det medger en tidsperiod på drygt ett år för att söka och finna ett nytt arbete. Den person som inte har lyckats med detta, har förmodligen behov av arbetsmarknadspolitiska insatser av hög kvalitet, snarare än längre tid med arbetslöshetsersättning. n y a r b e t s l ö s h e t k r ä v e r n y a - k a s s a

22 2 2 N y a r b e t s l ö s h e t k r ä v e r n y a - k a s s a

23 TCO TCO är en facklig centralorganisation som har 15 medlemsförbund med tillsammans 1,2 miljoner medlemmar. Därav är studerandemedlemmar i något av fackförbunden inom TCO. Bland TCO-förbundens medlemmar finns många olika yrkesgrupper, allt från civilekonomer, jurister, civilingenjörer och statsvetare till socionomer, lärare, sjuksköterskor, poliser och skådespelare. TCO är den fackliga centralorganisation vars förbund organiserar flest akademiker. TCO-förbunden finns inom alla områden på arbetsmarknaden, inom såväl privat och offentlig sektor som inom tjänste- och tillverkningsindustrin. Fackförbunden har stora kunskaper och lång erfarenhet av de spelregler som gäller mellan anställda och arbetsgivare. Vill du veta mer? Gå in på n y a r b e t s l ö s h e t k r ä v e r n y a - k a s s a

24 t j ä n s t e m ä n n e n s c e n t r a l o r g a n i s a t i o n l i n n é g a t a n 1 4, s t o c k h o l m t e l , t c o. s e a p r i l a v d e l n i n g e n f ö r k o m m u n i k a t i o n & o p i n i o n t w w w. t c o. s e

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 A-kassan en försäkring i fritt fall. 2008-12-17, andra upplagan 2009-02-25 Författare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO Kontaktpersoner:

Läs mer

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 Arbetslöshet medför idag ekonomisk utsatthet på ett helt annat sätt än som var fallet 2001. Växande klyftor minskar tilliten och påverkar i slutänden

Läs mer

2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna

2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna 2012-09-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna Enligt Tillväxtanalys,

Läs mer

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 Skillnader i sjukfrånvaro och trygghet bland egenföretagare, tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda resultat

Läs mer

Anställningsformer år 2008

Anställningsformer år 2008 Arbe tsm arknad Anställningsformer år 28 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 28 Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...5 2 Anställningsformer

Läs mer

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto:s1: Berit Roald/Scanpix; s 4, 5, 12 och 13: Leif Zetterling Produktion: TCO, avdelningen för kommunikation & opinion, 2010 Tryck: CM Gruppen, Stockholm, oktober

Läs mer

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Kontakt TCO Samuel Engblom - Åsa Odin Ekman samuel.engblom@tco.se - asa.odin.ekman@tco.se Välkommen in! TCO Granskar nr Ange nr Ange år Inledning De senaste

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden

Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden www.svensktnaringsliv.se DECEMBER 2014 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Arkitektkopia AB, Bromma, 2014 Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden Innehåll Sammanfattande slutsatser....

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 Antalet arbetslösa minskar igen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings

Läs mer

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN 2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN En rapport från TCO och Tria 2009 Författare Kristina Persdotter utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: kristina.persdotter@tco.se tel: 08-782

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Rapport av Annakarin Wall, Kommunal 2013 Kommunal Visstid på livstid? - En rapport

Läs mer

Swedbank Analys Nr 3 3 mars 2009

Swedbank Analys Nr 3 3 mars 2009 Swedbank Analys Nr 3 3 mars 2009 Avtalet på arbetsmarknaden är ett val mellan pest och kolera Uppgörelsen mellan IF Metall och fyra arbetsgivarorganisationer handlar om arbetstidförkortning. Positivt är

Läs mer

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL-rapport januari 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Foto: Marit Jorsäter En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning 52 I Sverige genomfördes tidigt, internationellt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län,

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer .Sörmland i siffror Katrineholm Hur har det gått i Sörmland?...-211 års redovisning av länets Lissabonindikatorer 211 1 Bakgrunden till de valda indikatorerna i den gamla Sörmlandsstrategin Våren 27 beslutade

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

I korta drag. Utvecklingen av tidsbegränsat anställda AM 110 SM 1501. Trends for persons in temporary employment

I korta drag. Utvecklingen av tidsbegränsat anställda AM 110 SM 1501. Trends for persons in temporary employment AM 110 SM 1501 Utvecklingen av tidsbegränsat anställda Trends for persons in temporary employment I korta drag Temarapporten för fjärde kvartalet 2014 ger en beskrivning av hur antalet och andelen tidsbegränsat

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar kraftigt Under juli påbörjade 540 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon

Läs mer

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011!

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1 2013 INNEHÅLL sida Inledning 3 Umeå och Luleå ökar mest i Norrland under 2011 3 Sysselsättningsutvecklingen

Läs mer

1.1 En låg jämviktsarbetslöshet är möjlig

1.1 En låg jämviktsarbetslöshet är möjlig 7 1 Sammanfattning Sveriges ekonomi har återhämtat det branta fallet i produktionen 8 9. Sysselsättningen ökade med ca 5 personer 1 och väntas öka med ytterligare 16 personer till och med 1. Trots detta

Läs mer

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg 11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg september 2014 2014-09-08 2 (6) Förslag om höjda arbetsgivaravgifter

Läs mer

Det bästa året någonsin. Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008

Det bästa året någonsin. Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008 Det bästa året någonsin Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008 Inledning 1 Inledning Att 2007 var ett bra år på svensk arbetsmarknad är de flesta överens om. Antalet sysselsatta ökade med drygt 110

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar

Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn

Läs mer

Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Örebro län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Allmän information om försäkringarna

Allmän information om försäkringarna Förköpsinformation om Unionens obligatoriska inkomstförsäkring och tilläggsförsäkring Januari 2016 Allmän information om försäkringarna Illustrationen ovan gäller för det högre a-kassetaket på 25 025 kr/mån

Läs mer

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget Kommittédirektiv Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Dir. 2007:100 Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall föreslå hur den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Väljarnas syn på ökande klyftor

Väljarnas syn på ökande klyftor SOCIAL- OCH VÄLFÄRDSPOLITIK Väljarnas syn på ökande klyftor Rapport från Kalla Sverige-projektet Väljarnas syn på ökande klyftor Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Fördelningen av inkomster och förmögenheter...

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009 Kvartal 4 Arbetsmarknadsrapport Kvartal 4,5 Ersättningstagare december 8 december I december var,6 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Trenden mot en ökande arbetslöshet har därmed brutits och personalvetarna

Läs mer

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011 Utvecklingen i Tranemo kommun - indikatorer 2011 1 Indikatorer 2011 Syftet med Tranemo kommuns omvärldsanalys är att denna skall utgöra ett av underlagen för den strategiska planeringen. I denna bilaga

Läs mer

Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Uppsala län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011.

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011. 2012-02-27 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-06-07 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln 1 (9) 2010-01-28 Arbetsmarknadsåret 2009 Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln Den mycket kraftiga nedgången i världsekonomin under hösten 2008 fortsatte ett stycke in på 2009. Under senare delen

Läs mer

Pensionen en kvinnofälla

Pensionen en kvinnofälla Pensionen en kvinnofälla En rapport om kommunalares pensioner Omslag s 1 2015 4680_Rapport_Pension_A4_150113.indd 1 2015-01-13 10:29 Sammanfattning av Pensionen - en kvinnofälla Av Annakarin Wall, Kommunal

Läs mer

Arbetslöshet bland unga

Arbetslöshet bland unga Fördjupning i Konjunkturläget juni 212(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 212 97 FÖRDJUPNING Arbetslöshet bland unga Diagram 167 Arbetslöshet 3 3 Fördjupningen beskriver situationen för unga på

Läs mer

Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet. statistikperioden september 1999 till september 2000

Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet. statistikperioden september 1999 till september 2000 Löneutvecklingen inom det statliga förhandlingsområdet statistikperioden september 1999 till september 2000 avtalsperioden för RALS 1998 2001 FÖRORD I december 2000 skickade Arbetsgivarverket, på sedvanligt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, mars 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län mars 2014 8 003 (10,9 %) 3 509 kvinnor (10,1 %) 4 494 män (11,6 %) 2

Läs mer

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion Arjeplogs framtid - en uppmaning till gemensamma krafttag Populärversion Förord Utvecklingen i Arjeplog präglas av två, relativt motstående, tendenser. Dels utvecklas delar av näringslivet, främst biltestverksamheten

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning... 5 Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen...

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Dina pengar. med och utan kollektivavtal

Dina pengar. med och utan kollektivavtal Dina pengar med och utan kollektivavtal Kollektivavtal din försäkring genom hela karriären Den här skriften är för dig som är akademiker och som vill veta mer om vad ett kollektivavtal är och vad det kan

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015 Victor Tanaka Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar Under maj påbörjade 840 1 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 13 3 Utvecklingen på arbetsmarknaden är viktig för Riksbanken vid utformningen av penningpolitiken. För att få en så rättvisande

Läs mer

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser

Dnr: 2008-311-76. Statliga pensioner trender och tendenser Dnr: 2008-311-76 Statliga pensioner trender och tendenser Framtida pensionsavgångar 2008-2017 Innehållsförteckning Förord 2 Sammanfattning av trender & tendenser 3 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2007

Arbetsmarknadsinformation december 2007 Nr. 3/20 ember 1 (10) Arbetsmarknadsinformation december 20 Innehåll Fortsatt goda tider för ingenjörer hösten 20... 2 Kronobergs län lägst - tätt följt av Västra Götaland... 3 Ökad efterfrågan i alla

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009 SKTFs personalchefsbarometer Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 29 Januari 29 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden. SKTF och våra medlemmar vill tillsammans med

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Skåne län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Äldres deltagande på arbetsmarknaden

Äldres deltagande på arbetsmarknaden Fördjupning i Konjunkturläget augusti 3 (Konjunkturinstitutet) FÖRDJUPNING Äldres deltagande på arbetsmarknaden De senaste tio åren har andelen personer som är 55 år eller äldre och deltar på arbetsmarknaden

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2014 Rapportserie 2015:3 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

= = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = e~êëáíì~íáçåéåñöêìíë~íí~ ÖêìééÉêé ~êäéíëã~êâå~çéåääáîáí Ä ííêéãéçêéöéêáåöéåë éçäáíáâ\ ^êäéíëã~êâå~çëéçäáíáëâê~ééçêíñê åiáäéê~ä~ìåöççãëñöêäìåçéímtlmu ^o_bqpj^ohk^apmlifqfpho^mmloq fkibakfkd Regeringen gick

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL JUNI 2016 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV En rapport över områdena befolkning, arbetsmarknad, kompetens, näringsliv och konjunktur i länet just

Läs mer

SAMSAM 1a1 05 Arbete.notebook November 17, 2015. arbete och pengar. Varför arbetar vi?

SAMSAM 1a1 05 Arbete.notebook November 17, 2015. arbete och pengar. Varför arbetar vi? arbete och pengar Varför arbetar vi? Har det alltid sett ut såhär? Historiskt Ganska lite arbete i maklig takt lösa mat för de flesta. Jordbrukssamhället Mer arbetsintensivt Finns "fri" tid. SAMSAM 1a1

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg RAPPORT (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg (S)-förslag om höjda arbetsgivaravgifter hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg Socialdemokraternas förslag om höjda arbetsgivaravgifter slår

Läs mer

Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning. - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad

Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning. - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad maj 2010 Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad Den ekonomiska krisen har präglat Sverige

Läs mer

Arbetskraftflöden 2013

Arbetskraftflöden 2013 FS 2015:4 2015-07-22 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2013 Under 2013 skedde 9 860 avgångar från arbetskraften i Norrköping. Samtidigt nyrekryterades 10 580 personer vilket innebar att arbetskraften

Läs mer

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet

Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Statistikperioden september 2013 - september 2014 Rapportserie 2015:2 Arbetsgivarverket Löneutveckling på det statliga avtalsområdet Statistikperioden september

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Landskapsregeringens verksamhetsplan för år 2016 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken

Landskapsregeringens verksamhetsplan för år 2016 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken Landskapsregeringens verksamhetsplan för år 2016 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Åland Arbetslösheten, fokus och lagstiftning Trendbrott I den ekonomiska översikten 2015

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 8 november 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 175 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 121. Således en

Läs mer

Från höger till vänster Stort väljarstöd för schysta villkor vid offentlig upphandling

Från höger till vänster Stort väljarstöd för schysta villkor vid offentlig upphandling Från höger till vänster Stort väljarstöd för schysta villkor vid offentlig upphandling Kontakt Samuel Engblom, samhällspolitisk chef. samuel.engblom@tco.se Från höger till vänster 2016 Sammanfattning Dagens

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 2016 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd

Läs mer

Sammanfattning 2015:3

Sammanfattning 2015:3 Sammanfattning Arbetslösheten bland svenska ungdomar har under de senaste åren varit hög. Detta har gått hand i hand både med ett stort medialt intresse och många ekonomisk-politiska insatser med fokus

Läs mer

SVERIGE 2016. Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på

SVERIGE 2016. Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på SVERIGE 2016 Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på gymnasiets fordons- och transportprogram. En rapport framtagen av Motorbranschens yrkesnämnder,

Läs mer

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Sida: 1 av 7 Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Grundantagande för samtliga framskrivningar Basen i samtliga föreliggande framskrivningar har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 11 september 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län augusti 2014 8 693 (6,6 %) 3 709 kvinnor (5,9 %) 4 984 män (7,2

Läs mer

för 1. Vi sätter jobben först. Så bygger vi en välfärd vi kan vara stolta över.

för 1. Vi sätter jobben först. Så bygger vi en välfärd vi kan vara stolta över. för 1. Vi sätter jobben först. Så bygger vi en välfärd vi kan vara stolta över. - Ställ krav på sysselsättning genom att anställa inom vård, skola och näringsliv eller erbjuda utbildning som leder till

Läs mer

Tillväxtindikatorer Fyrbodal

Tillväxtindikatorer Fyrbodal Joakim Boström 2013-09-29 Enheten för analys och uppföljning Västra Götalandsregionen Tillväxtindikatorer Fyrbodal Befolkningsutveckling Befolkningen har ökat i samtliga av Västra Götalands delregioner

Läs mer

Arbetsförmedlingen och arbetskraftsförmedlingen. missbedömd eller dömd att misslyckas?

Arbetsförmedlingen och arbetskraftsförmedlingen. missbedömd eller dömd att misslyckas? Arbetsförmedlingen och arbetskraftsförmedlingen missbedömd eller dömd att misslyckas? Axel Cronert, Uppsala universitet, 12 oktober 2015 Huvudbudskap Ingen ofra nkomlig motsaẗtning mellan AFs tre huvuduppdrag:

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning

Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning 2009-03-31 Dnr 2009/417 MZ 2009:7 Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning En redovisning till regeringen i samverkan mellan Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och Arbetsförmedlingen.

Läs mer

December 2015. Sammanfattning av 2015 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41

December 2015. Sammanfattning av 2015 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-480 040 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT December 2015 Sammanfattning av 2015 Trenden för 2015 är en långsamt minskande arbetslöshet för de DIK-anslutna AEAmedlemmarna. Två

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

Långtidsutredningen 2011 Huvudbetänkande (SOU 2011:11) Remiss från Finansdepartementet Remisstid 7 juni 2011

Långtidsutredningen 2011 Huvudbetänkande (SOU 2011:11) Remiss från Finansdepartementet Remisstid 7 juni 2011 PM 2011:97 RI+RII (Dnr 001-791/2011) Långtidsutredningen 2011 Huvudbetänkande (SOU 2011:11) Remiss från Finansdepartementet Remisstid 7 juni 2011 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

Västernorrlands län. Företagsamheten 2016. Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015

Västernorrlands län. Företagsamheten 2016. Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015 MARS 2016 Företagsamheten 2016 Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen s mest företagsamma människa 2015 Foto: Anders Lövgren. s län Innehåll Inledning... 2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad 1 (7) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1, februari 211 Arbetsmarknadsläget De av SCB nyligen redovisade sysselsättningssiffrorna

Läs mer

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Vad är arbetslöshetsförsäkringen? 3 Vem gör vad? 3 När har du rätt till arbetslöshetsersättning? 4 Vad

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:3 Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete [Skriv text] Konsult och Service, Utredning och Statistik

Läs mer

Utan högskolorna stannar Sverige. Så tycker TCO om den högre utbildningen

Utan högskolorna stannar Sverige. Så tycker TCO om den högre utbildningen Utan högskolorna stannar Sverige Så tycker TCO om den högre utbildningen Tryck: CM tryck, Bromma, april 2006 Foton: Andy Prhat Förord Utbildning är nyckeln till jobb. Och jobb är nyckeln till vår gemensamma

Läs mer

Social- och välfärdspolitik. Fördelningen av inkomster och förmögenheter. sammanfattning

Social- och välfärdspolitik. Fördelningen av inkomster och förmögenheter. sammanfattning Social- och välfärdspolitik Fördelningen av inkomster och förmögenheter sammanfattning Fördelningen av inkomster och förmögenheter sammanfattning Inkomsttrappan 27 Bland arbetarhushåll år 27 är disponibelinkomsten

Läs mer

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007 Lönerapport år 2008 Lönerna ökade i genomsnitt med 3,8 procent för arbetare och 3,6 procent för tjänstemän år 2007. Det är första gången på tio år som lönerna ökat mer för arbetare än för tjänstemän. Löneskillnaden

Läs mer

LÄNGRE LIV, LÄNGRE ARBETSLIV. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER FÖR ÄLDRE ATT ARBETA LÄNGRE Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen (SOU 2012:28)

LÄNGRE LIV, LÄNGRE ARBETSLIV. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER FÖR ÄLDRE ATT ARBETA LÄNGRE Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen (SOU 2012:28) Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/åsa Forsell 2012-10-01 Direkttel: 08-782 91 74 E-post: åsa.forsell@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOL LÄNGRE LIV, LÄNGRE

Läs mer

Minskat intresse för högre studier särskilt för kurser

Minskat intresse för högre studier särskilt för kurser STATISTISK ANALYS Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 8-563 87 7 torbjorn.lindqvist@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 26/11 Sökande till universitet och högskolor:

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

Ekonomiska drivkrafter eller selektion i sjukfrånvaron?

Ekonomiska drivkrafter eller selektion i sjukfrånvaron? REDOVISAR 2001:10 Ekonomiska drivkrafter eller selektion i sjukfrånvaron? Utredningsenheten 2001-09-28 Upplysningar: Peter Skogman Thoursie 08-16 30 47 peter.thoursie@ne.su.se Sammanfattning Allt fler

Läs mer