Ansvar, samverkan och handling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvar, samverkan och handling"

Transkript

1 Ansvar, samverkan och handling Åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland 2014 (JU 2015/1400/SSK) Anna Johansson MSB Insynsråd

2

3 Regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK [ ] att utifrån erfarenheterna från hanteringen av skogsbranden i Västmanlands län 2014 skapa förutsättningar för en stärkt krisberedskap

4 Slutrapport och tre bilagor

5 Uppdraget överlämnades 31 mars Presskonferens på Rosenbad med inrikesminister Anders Ygeman Från MSB deltog: Helena Lindberg Jan Wisén Anna Johansson Se presskonferensen på regeringens webbplats.

6 Hur har MSB arbetat? Avdelningsöverskridande projekt Extern representation från kommunal räddningstjänst Analys av skriftligt underlag 26 utredningar och utvärderingar Rapporter, PM, forskning, direktiv, skrivelser, etc Löpande samråd med aktörer Hearing, webbseminarium, studieresor till nordiska grannländer, nätverk, möten

7 26 utredningar och utvärderingar Fristående bilaga Tematisk sammanställning och analys av respektive rapports innehåll och sammantagen analys Redovisning och analys av aktörernas slutsatser, rekommendationer och åtgärdsförslag Redovisning av aktörernas planerade och vidtagna åtgärder Sammanfattande kapitel i slutrapporten

8 Analyserade utredningar och utvärderingar Civilförsvarsförbundet Fagersta kommun FRG Västerås Försvarsmakten Jordbruksverket Kustbevakningen Lantbrukarnas Riksförbund Lantmäteriet Livsmedelsverket Länsstyrelsen Västmanland (2 st) MBR MSB (3 st) Räddningstjänsten Sala-Heby Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Norbergs kommun Polisen Sala kommun Skogsbrandutredningen Skogsstyrelsen SOS Alarm Surahammars kommun Svenska Kraftnät Svenska Röda Korset Sveriges Radio Trafikverket

9 Kapitel i Bilaga 1 1. Inledning 2. Metod och material 3. Sammantagen analys av aktörernas utredningar och utvärderingar 4. Skogsbrandutredningen 5. Länsstyrelsen och kommunerna 6. Statliga myndigheter 7. Frivilligorganisationer 8. Övriga aktörer 9. Aktörernas planerade och vidtagna åtgärder

10 Analys-matrisen Tematisk innehållsanalys av respektive rapport Sammantagen bild av rapportens innehåll Transparens i analysen av respektive rapport Gemensamma nämnare över olika rapporter

11 Vanligt förekommande teman i utredningar och utvärderingar

12 Slutsatser, rekommendationer och åtgärdsförslag i deltagande aktörers utredningar och utvärderingar Stärka förmågan att samverka, leda och kommunicera Utveckla och använda metoder och verktyg Förtydliga roller, ansvar och regler Öka aktörernas kompetens och kunskap Effektivisera användandet av resurser.

13 Åtta förslag till regeringen 1. Förändra principerna för samhällets krisberedskap 2. Harmonisera länsstyrelsernas arbetsformer vid kriser 3. Förtydliga MSB:s mandat att prioritera resurser 4. Inrätta ett operativt anslag inom statsbudgeten 5. Tydliggör vikten av att myndigheter beaktar krisberedskap och totalförsvar vid inköp, utveckling och avveckling av resurser 6. Utred tillgången till geodata och geostöd 7. Pröva frågor om styrning, organisering och huvudmannaskap för den kommunala räddningstjänsten 8. Utred skyndsamt vilken reglering som behövs för ledning av räddningsinsatser

14 Dagens tre principer för samhällets krisberedskap Ansvarsprincipen: Den som har ett ansvar i normala situationer har motsvarande ansvar inför och under kriser. Ansvaret inbegriper ett ansvar att vid behov samverka med andra aktörer. Närhetsprincipen: Den aktör som befinner sig närmast händelsen ska arbeta med att förebygga och hantera den. Högre samhällsnivåer har i huvudsak en stödjande roll. Likhetsprincipen: Strukturer för att (förebygga och) hantera kriser ska bygga på och i möjligaste mån likna de strukturer som används i vardagen.

15 Nya principer för samhällets krisberedskap Ansvarsprincipen: Den som har ett ansvar i normala situationer har motsvarande ansvar inför och under olyckor och kriser. Samverkansprincipen: Aktörer som berörs av en kris ska samverka med varandra för att säkerställa god samordning och effektivt resursutnyttjande. Handlingsprincipen: Aktörerna ska agera proaktivt och vidta nödvändiga åtgärder även i osäkra situationer med brist på information.

16 Länsstyrelsernas geografiska områdesansvar m.m. Harmonisera länsstyrelsernas arbetsformer vid kriser Tillfredsställande och likvärdig nivå på förmågan Underlätta samverkan med varandra och med andra Mer enhetligt utövande av geografiskt områdesansvar Förslagsvis regeringsuppdrag till en länsstyrelse I samverkan med övriga länsstyrelser och med stöd av MSB Utgå ifrån gemensamma grunder för samverkan och ledning

17 MSB:s mandat att prioritera vissa resurser MSB:s uppdrag idag: Myndigheten ska se till att berörda aktörer vid en kris får tillfälle att / / effektivt använda samhällets samlade resurser och internationella förstärkningsresurser (7 ) Förslag till förtydligande: MSB bör få mandat att på nationell nivå prioritera förstärkningsresurser som ställs till förfogande av andra myndigheter eller länder i samband med allvarliga olyckor eller kriser.

18 Operativt anslag Inrätta ett operativt anslag inom statsbudgeten Anslaget bör kunna finansiera vissa merkostnader som uppstår vid olyckor och kriser, exempelvis: o o kostnader för åtgärder som faller mellan stolarna kostnader för vissa typer av stödinsatser när statliga myndigheter ger stöd till kommunal räddningstjänst

19 Beakta krisberedskap och totalförsvar Myndigheter bör uppmanas att beakta krisberedskapens och totalförsvarets behov i samband med: anskaffning av resurser utveckling av resurser avveckling av resurser

20 Geodata och geostöd Geodata och geostöd blir allt viktigare för att förebygga och hantera olyckor och kriser. Regeringen bör utreda: hur tillgången till geodata och geostöd kan förbättras för aktörerna hur ett aktörsgemensamt sätt att använda geodata och geostöd vid olyckor och kriser kan utvecklas

21 Räddningstjänstutredning Pröva frågor om styrning, organisationsformer och huvudmannaskap för kommunal räddningstjänst Målstyrningen i lagen om skydd mot olyckor Kommunernas roll i trygghets- och säkerhetsarbetet Kommunernas olika förutsättningar Förmåga och beredskap Samverkan och samarbetsformer Organisationsform och huvudmannaskap

22 Ledning av räddningsinsatser Regeringen bör skyndsamt och i särskild ordning låta utreda vilken reglering som behövs för ledning av räddningsinsatser. Fokus på att reglerna ska bli mer flexibla och bättre anpassade till behoven vid omfattande räddningsinsatser.

23 MSB:s fortsatta arbete Stärka förmågan att samverka, leda och kommunicera Utveckla och använda metoder och verktyg Förtydliga roller, ansvar och regler Öka aktörernas kompetens och kunskap Effektivisera användandet av resurser.

24 Stärka förmågan att samverka, leda och kommunicera Vidareutveckla gemensamma grunder för samverkan och ledning, med inriktning mot ett sammanhållet nationellt samverkans- och ledningssystem. Vidareutveckla olika nationella förstärkningsresurser inom områden som stöd till samverkan och ledning, räddningsledning, geostöd och Rakelstöd. Utreda behovet av och förutsättningarna för att skapa en nationell förstärkningsresurs bestående av kommunala räddningstjänstbefäl. Utreda behov av förstärkningsresurs för Rakel och inrätta en funktion för nationell sambandsledning.

25 Utveckla och använda metoder och verktyg Arbeta för att öka brandsäkerheten vid skogsarbete Utveckla prognos-, analys- och beslutsstöd för skogs- och vegetationsbränder Utveckla begreppsapparaten inom räddningstjänstområdet Arbeta för regionala strategier för storskalig utrymning.

26 Förtydliga roller, ansvar och regler Utveckla vägledningar inom området skydd mot olyckor Överväga incitament för kommunal tjänsteperson i beredskap vid kommande översyn av kommunöverenskommelsen Utveckla tillsynen enligt LSO Arbeta för att inträffade kriser regelmässigt utreds Arbeta för att fler aktörer deltar aktivt i krisberedskapsarbetet.

27 Öka aktörernas kompetens och kunskap För att öka aktörernas kompetens och kunskap kommer MSB bl.a. att arbeta inom följande områden: Stärka människors medvetenhet och kunskap om krisberedskap Vidareutveckla MSB:s utbildningsverksamhet Öka kunskapen om klimatförändringar och krisberedskap Vidareutveckla erfarenhetsåterföringen och lärande inom området samhällsskydd och beredskap Öva mer inom områden med förmågebrister

28 Effektivisera användandet av resurser Använd resurserna bättre i arbetet med att utveckla krisberedskapen. Öka aktörernas kunskap om var resurser finns, hur de kan efterfrågas och delas. Utveckla stödet för att aktörerna ska kunna ta emot nationella förstärkningsresurser och internationellt stöd. Utveckla användningen av frivilligresurser. Utreda behovet av och förutsättningarna för en nationell förstärkningsresurs för geostöd.

29 Tack!

30

Ansvar, samverkan och handling

Ansvar, samverkan och handling Ansvar, samverkan och handling Åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland 2014 (JU 2015/1400/SSK) Johan Gert johan.gert@msb.se Regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK

Läs mer

Ansvar, samverkan, handling åtgärder för stärkt krisberedskap

Ansvar, samverkan, handling åtgärder för stärkt krisberedskap Ansvar, samverkan, handling åtgärder för stärkt krisberedskap Presskonferens den 31 mars 2016 Helena Lindberg, generaldirektör Jan Wisén, projektledare Anna Johansson, biträdande projektledare Uppdraget

Läs mer

Ansvar, samverkan, handling

Ansvar, samverkan, handling Ansvar, samverkan, handling Åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland 2014 (JU 2015/1400/SSK) Samverkansseminarium 2016-04-20 Anna Johansson anna.johansson@msb.se

Läs mer

Ansvar, samverkan, handling vägen framåt mot stärkt krisberedskap

Ansvar, samverkan, handling vägen framåt mot stärkt krisberedskap Ansvar, samverkan, handling vägen framåt mot stärkt krisberedskap Seminarium hos Folk och Försvar den 7 april 2016 Helena Lindberg, generaldirektör Inledande reflektioner Många har mycket att lära Skogsbranden

Läs mer

Foto: Göran Fält/Trafikverket

Foto: Göran Fält/Trafikverket Foto: Göran Fält/Trafikverket Vad görs på nationell nivå? Översvämningskarteringar Kartor över områden som riskerar att översvämmas 78 karterade vattendrag Dagens flöden och klimatanpassade flöden Kartorna

Läs mer

Bilaga 2. Geografisk indelning av centrala aktörer inom krisberedskapen. En del av redovisningen av regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK.

Bilaga 2. Geografisk indelning av centrala aktörer inom krisberedskapen. En del av redovisningen av regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK. samhällsskydd och beredskap 1 (24) Bilaga 2 Geografisk indelning av centrala aktörer inom krisberedskapen En del av redovisningen av regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK. samhällsskydd och beredskap 2 (24)

Läs mer

Ansvar, samverkan, handling

Ansvar, samverkan, handling samhällsskydd och beredskap 2016-03-31 2015-954 Ansvar, samverkan, handling Åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland 2014 (Ju2015/1400/SSK) samhällsskydd

Läs mer

Regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK

Regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK Om du ser detta har anslutningen till webbseminariet lyckats. Sändningen börjar kl. 10:00. I väntan på att seminariet startar kan du prova omröstningen som kommer användas senare i seminariet: www.govote.at

Läs mer

Regeringsuppdrag. Åtgärder för en stärkt krisberedskap - Erfarenheter från skogsbranden 2014. Regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK

Regeringsuppdrag. Åtgärder för en stärkt krisberedskap - Erfarenheter från skogsbranden 2014. Regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK Regeringsuppdrag Åtgärder för en stärkt krisberedskap - Erfarenheter från skogsbranden 2014 Regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK Mötesplats SO 2015-04-28 Bitr. projektledare Anna Johansson, fil.dr. Fakta om

Läs mer

Prioritering och resurssamverkan vid samhällstörningar - Seminariedag inför övning Vindros 2016

Prioritering och resurssamverkan vid samhällstörningar - Seminariedag inför övning Vindros 2016 Prioritering och resurssamverkan vid samhällstörningar - Seminariedag inför övning Vindros 2016 Andreas Bergman Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) Bakgrund Prioritering resurser - Hur, när

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av operativa räddningsinsatser vid skogsbränder Dir. 2018:81. Beslut vid regeringssammanträde den 16 augusti 2018

Kommittédirektiv. Utvärdering av operativa räddningsinsatser vid skogsbränder Dir. 2018:81. Beslut vid regeringssammanträde den 16 augusti 2018 Kommittédirektiv Utvärdering av operativa räddningsinsatser vid skogsbränder 2018 Dir. 2018:81 Beslut vid regeringssammanträde den 16 augusti 2018 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera de operativa

Läs mer

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Kommittédirektiv Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden Dir. 2014:116 Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utifrån hanteringen av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap; SFS 2015:1052 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015.

Läs mer

Bara skog som brinner?

Bara skog som brinner? Bara skog som brinner? Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland 2014 Fredrik Bynander & Viktoria Asp Vad hände? 31 juli 2014 Branden startar 4 augusti Stor brandspridning 5 augusti

Läs mer

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka

Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Roller och ansvar vid kärnteknisk olycka Bakgrund Lagar som styr Organisation Information till allmänheten Beredskap Dagens beredskapsorganisation för radiologiska och nukleära nödsituationer utformades

Läs mer

Nationell risk- och förmågebedömning 2017

Nationell risk- och förmågebedömning 2017 Nationell risk- och förmågebedömning 2017 Publikationsnummer MSB1102 april 2017 ISBN 978-91-7383-748-4 2 3 Sammanfattning I denna nationella risk- och förmågebedömning lyfter MSB fram områden där arbetet

Läs mer

Kan avgifter påverka förmågan att hantera olyckor och kriser?

Kan avgifter påverka förmågan att hantera olyckor och kriser? samhällsskydd och beredskap 1 (13) Fredrik Magnusson 010-240 50 35 fredrik.magnusson@msb.se Kan avgifter påverka förmågan att hantera olyckor och kriser? samhällsskydd och beredskap 2 (13) Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning Gränslös samverkan

Handledning Gränslös samverkan samhällsskydd och beredskap 1 (7) Handledning Gränslös samverkan samhällsskydd och beredskap 2 (7) 1. Gränslös samverkan Denna handledning ger inriktning och förslag till hur utbildning för Gränslös samverkan

Läs mer

PM till utbildningsmaterial om Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

PM till utbildningsmaterial om Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar PM till utbildningsmaterial om Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Modul 01: Den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar samt regelverk Utbildningsmaterialet

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Frivilligorganisationer bidrar till ett säkrare samhälle. Vendela Dobson Frivilligsamordnare MSB

Frivilligorganisationer bidrar till ett säkrare samhälle. Vendela Dobson Frivilligsamordnare MSB Frivilligorganisationer bidrar till ett säkrare samhälle Vendela Dobson Frivilligsamordnare MSB Krisberedskap God beredskap för kriser Fallolyckor Drunkningsolyckor Strömavbrott Pandemier Bränder i byggnader

Läs mer

Så är vi redo om krisen kommer

Så är vi redo om krisen kommer Rakel Så är vi redo om krisen kommer Råd till dig som använder Rakel och arbetar inom samhällsviktig verksamhet Vårt samhälle är sårbart och vi lever i en tid med nya hot och utmaningar. Sverige stärker

Läs mer

Remissvar Betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54)

Remissvar Betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (7) Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Ledning Lars Lagebo, 016-710 74 70 Remissvar Betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) Förslag

Läs mer

Förtydligande inför komplettering av ansökan om 2:4-medel för deltagande i totalförsvarsövning

Förtydligande inför komplettering av ansökan om 2:4-medel för deltagande i totalförsvarsövning samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) Enheten för övning Förtydligande inför komplettering av ansökan om 2:4-medel för deltagande i totalförsvarsövning TFÖ 2020 Detta förtydligande är tänkt att vara en

Läs mer

Remissyttrande - En effektivare kommunal räddningstjänst Dnr 2018/72.

Remissyttrande - En effektivare kommunal räddningstjänst Dnr 2018/72. Remissvar 1(8) Justitiedepartementet ju.remissvar@rageringskanslitet.se ju.l4@regeringskansliet.se Remissyttrande - En effektivare kommunal räddningstjänst Dnr 2018/72. Älvkarleby kommun har beretts möjlighet

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Finansieringsprinciper

Finansieringsprinciper Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Finansieringsprinciper Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel De satsningar som finansieras

Läs mer

Strategi för förstärkningsresurser

Strategi för förstärkningsresurser samhällsskydd och beredskap 1 (8) Enheten för samverkan och ledning Jassin Nasr 010-240 53 21 jassin.nasr@msb.se Strategi för förstärkningsresurser Strategidokument samhällsskydd och beredskap 2 (8) Innehållsförteckning

Läs mer

Strategi för Samverkan vid stora olyckor och kriser i Norrbottens län. Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor

Strategi för Samverkan vid stora olyckor och kriser i Norrbottens län. Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor Strategi för Samverkan vid stora olyckor och kriser i Norrbottens län Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor Innehåll 1 Inledning... 3 2 BAKGRUND... 4 2.1 Regionala rådet...4 2.2 Representanter

Läs mer

Aktörsgemensamma mål och målbeskrivningar Slutversion oktober 2015

Aktörsgemensamma mål och målbeskrivningar Slutversion oktober 2015 SAMÖ 2016 1 (19) Aktörsgemensamma mål och målbeskrivningar oktober 2015 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240, e-post: samo2016@msb.se Länsstyrelsen

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län

Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län Bakgrund till strategierna Utvecklingsprocessen Strategierna Strategierna beskriver bland annat: Krishanteringssystemet Samverkansgrupper

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

MSB för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

MSB för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB:s fyra roller avseende civilt försvar 1. Planerar totalförsvaret tillsammans med Försvarsmakten 2. Stödjer aktörer i arbetet med att genomföra den

Läs mer

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB:s vision Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Olyckor och kriser har inga gränser. De sker även om vi inte vill. Vi lever i en tid där samhället förändras snabbt. Plötsligt händer det oväntade.

Läs mer

MSB för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

MSB för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB:s roll i totalförsvaret Henrik Moberg Verksamhetsansvarig, Civilt försvar Avdelningen för utveckling av samhällsskydd, MSB SME-D, 10 oktober 2018

Läs mer

PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP

PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP Beslutsdatum: 2015-09-10 Beslutande: Kommunfullmäktige Giltlighetstid: 2015-2018 Dokumentansvarig: Kommunchef Upprättad av: Säkerhetssamordnare Typ av dokument: Program PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP Målet

Läs mer

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP 2015-2018 Antaget kommunfullmäktige 2015-09-10 KF 88/15 Dnr.110/15 1 Förord M ålet för det svenska samhällets gemensamma säkerhet är att skydda befolkningens liv

Läs mer

Utveckling av FRG-konceptet

Utveckling av FRG-konceptet samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) Utveckling av räddningstjänst och krishantering Jassin Nasr 010-240 5321 jassin.nasr@msb.se Utveckling av FRG-konceptet Inledning Konceptet frivilliga resursgrupper

Läs mer

Regional utbildnings- och övningsstrategi

Regional utbildnings- och övningsstrategi Regional utbildnings- och övningsstrategi 2017 2020 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud

Läs mer

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : 31-2014-090 8 Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och

Läs mer

En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) - remissyttrande

En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) - remissyttrande KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 1 (2) Handläggare Frida Ryberg Frida.Ryberg@huddinge.se Ert datum Er referens 2018-07-06 Ju2018/03485/L4 Justitiedepartementet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54)

Läs mer

Sammanträde med MSB:s insynsråd

Sammanträde med MSB:s insynsråd Fel! Okänt samhällsskydd och beredskap Protokoll nr 1/2015 1 (2) Antecknat av Chefsjuristen Key Hedström Närvarande ledamöter Helena Lindberg, ordförande Anders Hansson Anna-Karin Klomp Åsa Lindestam Charlotte

Läs mer

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor när det händer Vi lever ett tryggt och bekvämt liv i Sverige. Men samhället är sårbart och kriser av olika slag kommer att inträffa. Det måste vi ha beredskap för att kunna hantera. Att hantera stora påfrestningar

Läs mer

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE " MALÅ " STORUMAN " NORSJÖ " SKELLEFTEÅ VILHELMINA

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE  MALÅ  STORUMAN  NORSJÖ  SKELLEFTEÅ VILHELMINA Överenskommelse Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE MALÅ STORUMAN NORSJÖ VILHELMINA LYCKSELE DOROTEA SKELLEFTEÅ ÅSELE ROBERTSFORS VINDELN BJURHOLM VÄNNÄS NORDMALING

Läs mer

Kommunal krisberedskap under kommande mandatperiod

Kommunal krisberedskap under kommande mandatperiod Kommunal krisberedskap under kommande mandatperiod SMÅKOM 2014-11-27 Björn Myrberg Ekonomi- och planeringsdirektör En justerad överenskommelse om kommunal krisberedskap började gälla den 1 januari 2014

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.07

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.07 Plan för kommunens krisberedskap mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-11, 47 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under mandatperioden

Läs mer

Promemoria. Krisberedskapsmyndigheten skall därefter lämna ett förslag till överenskommelse till regeringen senast den 1 september 2003.

Promemoria. Krisberedskapsmyndigheten skall därefter lämna ett förslag till överenskommelse till regeringen senast den 1 september 2003. Förhandlingar med Svenska Promemoria Kommunförbundet 2003-08-26 Landshövding Sven Lindgren 1 Förslag till överenskommelse mellan staten och Svenska Kommunförbundet. Denna promemoria innehåller ett förslag

Läs mer

Bilaga 3. Länsstyrelsernas ansvar för och finansiering av krisberedskapsarbetet

Bilaga 3. Länsstyrelsernas ansvar för och finansiering av krisberedskapsarbetet B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : 31-2014-090 8 Bilaga 3. Länsstyrelsernas ansvar för och finansiering av krisberedskapsarbetet RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Markaryds kommun

Styrdokument för krisberedskap i Markaryds kommun Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-21, 31 Ersätter av kommunfullmäktige antagen Övergripande krisledningsplan 2007-10-25, 99 Ansvarig: Räddningschefen Revideras: vid behov Styrdokument för krisberedskap

Läs mer

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Nationell nivå Datum: 2012-05-29 Publ. nr: MSB 421 MSB:s kontakt: Enheten för system och tjänster Rakelverksamheten Tel vxl. 0771-240 240 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Styrande dokument. Styrdokument för krishantering Oskarshamns kommun. Fastställd av Kommunstyrelsen , 97

Styrande dokument. Styrdokument för krishantering Oskarshamns kommun. Fastställd av Kommunstyrelsen , 97 Styrande dokument Styrdokument för krishantering 2016-2018 Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-04-19, 97 Gäller från och med 2016-04-29 1 (6) Styrdokument för Krishantering 2016-2018

Läs mer

Krissamverkan Gotland

Krissamverkan Gotland Version 2015-06-04 Frida Blixt, Länsstyrelsen i Gotlands län Krissamverkan Gotland samverkansorgan i Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Grundläggande nationella principer... 3 Samhällets skyddsvärden...

Läs mer

Finansieringsprinciper

Finansieringsprinciper x samhällsskydd och beredskap 1 (7) Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Sofia Elfstrand Sara Zamore Asada och Camilla Odenberg Charlott Thyrén Finansieringsprinciper Anslag 2:4 Krisberedskap samhällsskydd

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Överenskommelser med kommuner och landsting. Anna Nöjd

Överenskommelser med kommuner och landsting. Anna Nöjd Överenskommelser med kommuner och landsting Anna Nöjd 2018-11-31 Överenskommelser kommuner Krisberedskap Krisberedskap Civilt försvar 2018-2020 Krisberedskap 2019-2022 Civilt försvar 2004 2013 2018 2019

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Yttrande över betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst

Yttrande över betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst Yttrande 1(6) 452-6527-2018-3 Justitiedepartementet Yttrande över betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst SOU 2018:54 Den 16 februari 2017 tillsatte regeringen en utredning av den kommunala

Läs mer

Att delta i en lokal ISF

Att delta i en lokal ISF SAMVERKAN OCH LEDNING, VÄGLEDNING FÖR LOKAL ISF Att delta i en lokal ISF Inriktnings- och samordningsfunktion på lokal nivå Att delta i en lokal ISF Vid samhällsstörningar kommer de hanterande aktörerna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; SFS 2008:1002 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap; SFS 2008:1003 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Regeringen

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Beredskap Dagens beredskapsorganisation för radiologiska och nukleära nödsituationer utformades under 1980 och 1990-talet och är i huvudsak dimensionerad utifrån en olycka i svenska eller utländska kärnkraftverk.

Läs mer

Bildtexter - Samhällets krishantering. På uppdrag av Försvarsutbildarna

Bildtexter - Samhällets krishantering. På uppdrag av Försvarsutbildarna Bildtexter - Samhällets krishantering På uppdrag av Försvarsutbildarna Innehållsförteckning Bild 1 - SAMHÄLLETS KRISHANTERING... 3 Bild 2 - KRIS & EXTRAORDINÄR HÄNDELSE... 3 Kris... 3 Extraordinär händelse...

Läs mer

Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018

Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018 samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Enheten för samverkan och planering Sofie Gustavsson Enligt sändlista Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018 De myndigheter

Läs mer

STARKARE CIVIL BEREDSKAP

STARKARE CIVIL BEREDSKAP STARKARE CIVIL BEREDSKAP Mandat, ansvar och resurser Stockholm, den 31 juli 2018 Sveriges krisledningsförmåga behöver stärkas Tsunamikatastrofen, IT-skandalen vid Transportstyrelsen och skogsbranden i

Läs mer

Övningsinriktning under för tvärsektoriella övningar på nationell och regional nivå

Övningsinriktning under för tvärsektoriella övningar på nationell och regional nivå referenser i gul färg 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för utveckling av beredskap Enheten för övning Sofie Ivarsson 010 240 41 64 sofie.ivarsson@msb.se Övningsinriktning under 2017-2020 för tvärsektoriella

Läs mer

Styrdokument krisberedskap Sundsvalls kommun

Styrdokument krisberedskap Sundsvalls kommun Styrdokument krisberedskap Sundsvalls kommun 2015-2018 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Samordnad kommunikation

Samordnad kommunikation Samordnad kommunikation - före, under och efter samhällsstörningar i Gävleborgs län Regional kommunikationsstrategi Utgiven november 2015 Tryck: Taberg Media Group Produktion: Länsstyrelsen Gävleborg Innehållsförteckning

Läs mer

Yttrande över betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7)

Yttrande över betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7) Regionstab Hållbarhet och säkerhet TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-03-19 Ärendenummer RS 2019/164 Sida 1 (2) Regionstyrelsen Yttrande över betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7) Förslag till

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten

Kommittédirektiv. Översyn av Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten Kommittédirektiv Översyn av Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för 2006:80 Dir. psykologiskt försvar för att skapa en myndighet för frågor om samhällets beredskap och säkerhet

Läs mer

Yttrande över betänkandet En effektiv kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) Länsstyrelsen övergripande synpunkter

Yttrande över betänkandet En effektiv kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) Länsstyrelsen övergripande synpunkter YTTRANDE 1 (6) Förvaltning Elin Lindsjö 010-2247427 Regeringskansliet, Justitiedepartementet Yttrande över betänkandet En effektiv kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) Länsstyrelsen övergripande synpunkter

Läs mer

Sammanfattning. Dnr. Uppdraget och utgångspunkter

Sammanfattning. Dnr. Uppdraget och utgångspunkter Sammanfattning Ankom Stockholms läns landsting Dnr. 2013-05- 0 7 Uppdraget och utgångspunkter Utredaren har haft regeringens uppdrag att se över samhällets alarmeringstjänst i syfte att säkerställa att

Läs mer

Den moderna räddningstjänsten arbetsmiljön i fokus för effektivare insatser. Rorsersberg den 4 november 2010

Den moderna räddningstjänsten arbetsmiljön i fokus för effektivare insatser. Rorsersberg den 4 november 2010 Den moderna räddningstjänsten arbetsmiljön i fokus för effektivare insatser Rorsersberg den 4 november 2010 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Enheten för utveckling av räddningstjänst och

Läs mer

Bilaga 1. Sammanställning och analys av deltagande aktörers utredningar och utvärderingar efter skogsbranden i Västmanland 2014

Bilaga 1. Sammanställning och analys av deltagande aktörers utredningar och utvärderingar efter skogsbranden i Västmanland 2014 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Datum 2016-04-12 Diarienr 2015-954 Bilaga 1 Sammanställning och analys av deltagande aktörers utredningar och utvärderingar efter skogsbranden i Västmanland

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 1 (13) Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 2 (13) Innehållsförteckning 1. Överenskommelse... 3 1.1 Målbild för perioden 2018 till 2020... 4 1.2 Ersättning... 4 1.3 Myndigheternas

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap 2016-2019 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Styrdokument för krisberedskap Riktlinjer 2016-02-15 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Konferens om risk- och sårbarhetsanalyser 2014 Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Mette Lindahl Olsson Chef på enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet

Läs mer

MSB ansvar och vidtagna åtgärder under skogsbranden i Västmanland

MSB ansvar och vidtagna åtgärder under skogsbranden i Västmanland FAKTA MSB ansvar och vidtagna åtgärder under skogsbranden i Västmanland Allmänt MSB uppgift och ansvar vid olyckor och kriser MSB:s uppgifter och ansvar för samordning och stöd vid olyckor och kriser,

Läs mer

Regional ledningssamverkan

Regional ledningssamverkan Regional ledningssamverkan Medborgaren i fokus Effektiv samverkan Samlad lägesbild Prioritera resurserna dit där de gör störst nytta 2 Krissamverkan i Blekinge Inledning I Sverige lever vi i ett samhälle

Läs mer

Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv

Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv Marika Ericson En kort session om lagstiftning Från totalförsvar till krisberedskap och nu? Lagar och förordningar ansvar och uppgifter

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Vilka är SKL Trygghet & säkerhet? Greta Berg Markus Planmo Max Ekberg Fredric Jonsson 20% åt SKL Brottsförebyggande Hot och våld Internt

Läs mer

Hemställan om underlag till Regeringsuppdrag

Hemställan om underlag till Regeringsuppdrag samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Hemställan om underlag till Regeringsuppdrag Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att utvärdera hanteringen av

Läs mer

Länsstyrelsen Kalmar läns yttrande över betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst SOU 2018:54

Länsstyrelsen Kalmar läns yttrande över betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst SOU 2018:54 YTTRANDE 1 (9) Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsen Kalmar läns yttrande över betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst SOU 2018:54 Den 16 februari 2017 tillsatte

Läs mer

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Projekt Ledning och samverkan 2012-2014 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Anvisningar för användning av statlig ersättning för kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar

Anvisningar för användning av statlig ersättning för kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar samhällsskydd och beredskap 1 (14) Anvisningar för användning av statlig ersättning för kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar samhällsskydd och beredskap 2 (14) Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Styrdokument krisberedskap Timrå kommun

Styrdokument krisberedskap Timrå kommun Styrdokument krisberedskap Timrå kommun 2015-2018 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap (diarienr

Läs mer

Länsstyrelsepaketet. ett tvärsektoriellt utbildnings- och informationsmaterial om krishanteringssystemet

Länsstyrelsepaketet. ett tvärsektoriellt utbildnings- och informationsmaterial om krishanteringssystemet Länsstyrelsepaketet ett tvärsektoriellt utbildnings- och informationsmaterial om krishanteringssystemet Framtaget inom projektet Utvecklat stöd till länsstyrelserna 2004 Foto: Kenneth Jonasson/Pressens

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Strategi för krisberedskap inom F-samverkan. Lokal och regional nivå i Jönköpings län 2015-2018

Strategi för krisberedskap inom F-samverkan. Lokal och regional nivå i Jönköpings län 2015-2018 Strategi för krisberedskap inom F-samverkan Lokal och regional nivå i Jönköpings län 2015-2018 Version 1.0 (2015-01-28) Strategi för krisberedskap inom F-samverkan - Lokal och regional nivå i Jönköpings

Läs mer

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner www.hassleholm.se S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun 2015-2018 Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Inledning 3 Redan framtagna och beslutade dokument för krisberedskap 3

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap.

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument Kommunal krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige 2016-01-25 4 Diarienr: 2015.0379.168

Läs mer

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel

Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel Regional nivå Datum: 201-05-29 Publ. nr. MSB 420 MSB:s kontakt: Enheten för system och tjänster Tel vxl 0771-240 240 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Aktivitet 6.1 Geodatarådets handlingsplan Strategifördjupning Krisberedskap och blåljus

Aktivitet 6.1 Geodatarådets handlingsplan Strategifördjupning Krisberedskap och blåljus Utvecklad geodataförsörjning Aktivitet 6.1 Geodatarådets handlingsplan Strategifördjupning Krisberedskap och blåljus Jan-Anders Holmlund Avd. för utveckling av beredskap Enheten för beslutsstöd Geodatastrategi

Läs mer

Civilt försvar grunder och aktuell information. Version juni 2018

Civilt försvar grunder och aktuell information. Version juni 2018 Civilt försvar grunder och aktuell information Version juni 2018 Vad är civilt försvar? 1(2) Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att

Läs mer

Länsstyrelsen i Hallands läns yttrande över betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst SOU 2018:54

Länsstyrelsen i Hallands läns yttrande över betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst SOU 2018:54 YTTRANDE 1 (7) Dnr: 5017-2018 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsen i Hallands läns yttrande över betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst SOU 2018:54 Den 16

Läs mer