Forskning inom SCÖ. Lena Strindlund, verksamhetsdoktorand

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskning inom SCÖ. Lena Strindlund, verksamhetsdoktorand"

Transkript

1 Forskning inom SCÖ, verksamhetsdoktorand Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings universitet Samordningsförbundet Centrala Östergötland

2 Upplägg - Samarbetet Samordningsförbundet i Centrala Östergötland och Linköping universitet - Följeforskning av Jobbslussen och Drivbänk - Vägen till arbetsgivarna - Kartläggning av arbetslivsinriktad rehabilitering inom SCÖ - Önskat läge

3 Samarbete SCÖ-LIU Bitr. prof. Christian Ståhl, Rehabilitering och arbetsliv (RAR), Institutionen för Medicin och Hälsa (IMH) Påbörjades genom Vägen till arbetsgivarna kartläggningsstudie av arbetsgivares uppfattningar om arbetsmarknadsinkludering. Anställt verksamhetsdoktorand- Avhandling inom arbetsmarknadsinkludering & samverkan mellan myndighetsaktörer & arbetsgivare Partner i Helix Förstegsstudie Samarbete genom följeforskning av En ingång, Jobbslussen och Drivbänk.

4 Vad är följeforskning & lärande utvärdering? Lärande utvärdering = interaktiv forskning Följeforskning- formativ dvs processbaserad (till skillnad från summativ). Följer hela processen. Syftar till att skapa en gemensam kunskapsbildning mellan forskare och praktiker. Forskarens roll: Stimulera till att agera-inte agera. Forskar med- inte på. Balans mellan närhet & distans. Återkoppling- bidra till lärande & utveckling, sker återkommande, muntligt & skriftligt.

5 Pågående följeforskning Drivbänk Vad: Arbetsmarknadsprojekt, SCÖ och Linköpings kommun, När: 2018 Syfte: Följa verksamheten under uppbyggnad, med fokus på utformningen av verksamhet, roller och arbetssätt. Perspektiv: Individ, personal och arbetsgivare Datainsamling: Observationer, skuggning, intervjuer och fokusgrupper Återkoppling: Regelbunden muntlig återrapportering under 2018 och skriftlig slutrapport december Jobbslussen Vad: Arbetsmarknadsverksamhet Linköpings kommun När: Syfte: Fokus för forskningen ligger på att studera utformning av verksamheten, roller och arbetssätt, ffa delar av resultatet från Vägen till arbetsgivarna. Perspektiv: Individ, personal och arbetsgivare Datainsamling: Observationer, skuggning, intervjuer och fokusgrupper Regelbunden muntlig återrapportering under 2018 och skriftlig slutrapport december 2018.

6 Vägen till arbetsgivarna

7 Syftet med Vägen till arbetsgivarna Öka kunskapen om arbetsgivarnas behov och drivkrafter och svara på: Hur kan vi få fler arbetsgivare att öppna dörren till sina arbetsplatser och bidra till en ökad arbetsmarknadsinkludering?

8 Resultatet från Vägen till arbetsgivarna i tre punkter: 1. Arbetsgivarnas inställning till arbetsmarknadsinkludering påverkas av en mängd olika individ-, arbetsplats, systemrelaterade faktorer. 2. Inställningen kan påverkas av myndighetsaktörerna. 3. Arbetsgivarna lyfter fram 7 stödinsatser från myndighetsaktörerna som ökar arbetsgivarnas vilja och förmåga att inkludera.

9 1. Arbetsgivarnas inställning till arbetsmarknads-inkludering påverkas av en mängd olika individ-, arbetsplats- och systemrelaterade faktorer. Samtliga faktorer kan vara främjande eller hindrande. Lyfter vikten av att ha kunskap om alla tre världar.

10 2. Arbetsgivarnas inställning till arbetsmarknadsinkludering är påverkansbar genom stödinsatser från myndighetsaktörerna. Negativa Problemorienterat Vi & dom -tänk Brist på tillit Energi- resurs- och tidskrävande Bristande stöd Bortsortering- låg grad av arbetsmarknadsinkludering Positiva Lösningsorienterat mervärde -tänk Tillit- f.n. inget hinder Bidrar med energi, resurs och tid Stöd - arbetsgivarorienterat Hög grad arbetsmarknadsinkludering Påverkansbara? Relativt beror på "-tänk Tillit & värde beroende på matchning & anpassning Stödet- AG-anpassat, arbetstagareller myndighetsrelaterat? Inkluderingsgrad- påverkansbart genom anpassat stöd

11 3. Arbetsgivarna lyfter fram sju stödinsatser från myndighetsaktörerna som ökar arbetsgivarens vilja och förmåga att arbetsmarknadsinkludera. 7. Utbildning 2. Avtal 1. En kontaktperson 3. Individuella handlingsplaner 1. EN KONTAKTPERSON- med god kännedom om arbetsgivarens behov & förutsättningar. 6. Fysiskt stöd 4. Personligt stöd 2. AVTAL och överenskommelser - mellan AG och myndighetsaktör. 5. Ekonomiskt stöd 3. Arbetssökande har en tydlig individuell PLAN med syfte & mål. 4. Arbetssökande får PERSONLIGT STÖD av handläggare som introducerar på arbetsplatsen och följer upp. 5. Arbetsgivaren får EKONOMISKT STÖD som kompensation för nedsatt arbetsförmåga, handledning etc. 6. Arbetstagaren/arbetsgivaren får FYSISKT STÖD i form av hjälpmedel och miljöanpassning på arbetsplatsen. 7. Arbetsgivaren får arbetsgivaranpassad UTBILDNING- individen, arbetsplatsen eller systemet.

12 Hur ser det ut inom här i Linköping? Hur är myndighetsstödet organiserat? Följer man arbetsgivarnas önskemål?

13 Hur ser arbetslösheten ut för utsatta grupper ut i Linköping? ARBETSSÖKANDE Myndighet/ Organisation Målgrupp: inskrivna arbetslösa individer med olika behov av stöd för att komma ut i arbetslivet. Behovutifrån trappan Social-förvaltningen Ca 1000 arbetslösa med försörjningsstöd. Långt ned, efterfrågar försteg Arbetsmarknad & Integration Ca Långt ned, efterfrågar försteg. Arbets-förmedlingen Ca 3400 inskrivna arbetslösa med behov av stöd (Ca 2000 i program, 1400 i fördjupat stöd varav 700 med f.n.) Långt ned, 8/10 behov av stöd. Många har även kontakt med Försäkringskassan samt Region Östergötland. Stort stöd- och anpassningsbehov

14 HANDLÄGGARE Hur ser systemet inom arbetslivsinriktad rehabilitering ut i Linköping? Myndighet/ Organisation Handläggare med uppdrag: kartläggning/ handläggning av arbetslösa. Handläggare med uppdrag personligt stöd = ackvirering/introduktion/ uppföljning på arbetsplatsen Handläggare med uppdrag vara kontaktperson till AG= arbetsgivarkoordinatorer Socialförvaltningen Ca TUA (ej uppföljning efter anställning) Leanlink, Råd & stöd 5 handläggare Support & arbetsteamet Arbetsmarknad & Integration Ca 40 Jobbslussen: 5 AMK 2 HR-konsult + 2 praktiksamordnare Arbetsförmedlingen Ca SIUS 1 företagsrådgivare + 3 arbetsgivargrupp (Ej fokus på utsatta grupper)

15 Gemensamma utmaningar Ökat antal individer med stort stöd och anpassningsbehov. Brist på insatser på lägre stegen i trappan- försteg, motivationshöjande insatser. En och samma handläggare ska utföra flera olika uppdrag & fokusera på individ/arbetsplats/system. Brister i samverkan inom organisationerna och mellan organisationerna. Oklart vem gör vad? Vem jobbar med vilken målgrupp och i vilket skede? Hur ser uppdragen ut? Var kuggar de olika aktörerna (intern inom och mellan organisationerna) i varandra? Brist på handläggare som fokuserar på arbetsgivarperspektivet Brist på arbetsgivare som tar emot arbetssökande från utsatta grupper- på samtliga steg i trappan. Med nuvarande system- svårt tillmötesgå arbetsgivarnas behov.

16 Önskat läge

17 Struktur för samverkan mellan stödinsatser för ökad arbetsmarknadsinkludering- 3 uppdrag = 3 olika handläggare HAND- LÄGGARE (Personligt stöd) ARBETSSÖKANDE HAND- LÄGGARE (Kartlägger & handlägger) ARBETSGIVAR- KOORDINATORER (Kontaktperson) ARBETSGIVARE

18 HAND- LÄGGARE (kartläggning & handläggning) FOKUS/ORIENTERING: Individ i förhållande till System UPPDRAG: Kartlägga och handlägga, lotsa individen genom systemet Huvudansvarig för individuell HANDLINGSPLAN (punkt 3) Kopplar på och administrerar rätt stödinsatser: PERSONLIGT STÖD till individen genom t.ex. Supported employment handläggare som introducerar, stödjer och följer upp på arbetsplatsen. (punkt 4) EKONOMISKT STÖD till arbetsgivaren (punkt 5) genom handläggare på Arbetsförmedlingen. FYSISKT STÖD till arbetsgivaren/individen (punkt 6) genom specialister på Arbetsförmedlingen UTBILDNING till arbetsgivaren (punkt 7) -om systemrelaterad. 7. Utbildnin g 6. Fysiskt stöd 2. Avtal 1. En kontaktperson 5. Ekonomi skt stöd 3. Individue lla handlings -planer 4. Personlig t stöd

19 FOKUS/ORIENTERING: Individ i förhållande till arbetsliv UPPDRAG: PERSONLIGT STÖD (punkt 4) introducera, stödja, handleda och följa upp på arbetsplatsen. Arbeta utifrån Supported employment principer. Samarbeta med arbetsgivarkoordinator som ackvirerar platser och handläggare som äger ärendet. Samarbeta med handläggare kring individuell HANDLINGSPLAN (punkt 3) Erbjuda UTBILDNING (punkt 7) till arbetsgivaren och kollegor om individ & arbetslivsrelaterade faktorer samt utbildning av handledare på arbetsplatsen. 7. Utbildning 6. Fysiskt stöd 2. Avtal 1. En kontaktperson 5. Ekonomis kt stöd 3. Individuell a handlingsplaner 4. Personligt stöd

20 ARBETSGIVAR- KOORDINATORER FOKUS/ORIENTERING: Arbetsliv i förhållande till system UPPDRAG: Är KONTAKTPERSON (punkt 1) gentemot arbetsgivare Ha kunskap om arbetsplatsrelaterade faktorer (behov, arbetsplatsens karaktär, arbetsuppgifternas karaktär, kunskap). Bygga upp långsiktiga tillitsfulla relationer med arbetsgivare där arbetsgivarnas behov och förutsättningar för arbetsmarknadsinkludering är i fokus. Ackvirera platser. Skapa AVTAL (punkt 2) och överenskommelser med arbetsgivare. Samordna arbetsgivaranpassad UTBILDNING (punkt 7) Samverka med handläggare- både handläggningshandläggare och personligt stödhandläggare- förmedla kontakter till arbetsgivare.

21 ARBETSGIVARE VAR? Arbetsgivare inom privat, offentlig och ideell sektor som har behov av arbetskraft eller vill ta ett socialt ansvar. VILKA TAR DE EMOT? Matchas utifrån arbetsplatsens behov och förutsättningar = arbetsplatsanalys. KRAV: Arbetsgivaranpassat stöd- 7 stödinsatser. 1. PRIVAT SEKTOR Arbetsgivare med behov av arbetskraft, primär & sekundär, eller socialt behov./csr. Kan erbjuda: - Anpassat arbete - Praktik & arbetsprövning Ex: Drivbänk 2. OFFENTLIG SEKTOR Arbetsgivare med behov av arbetskraft, primär & sekundär eller sociala behov/csr. Kan erbjuda: - Anpassat arbete - Praktik/Arbetsprövning/träning - Sysselsättning Ex: Jobbslussen- Linköpings kommun (Praktik/anpassade anställningar), Idrott & service 3. IDEELL SEKTOR Organisationer, föreningar och sociala företag med sekundära behov av arbetskraft och socialt behov./csr. Kan erbjuda: - Praktik/ Arbetsträning - Sysselsättning, arbetsträning och prövning

22 Bring home message Arbetsgivare har olika inställning till arbetsmarknads-inkludering- beroende på samspel mellan olika individarbetsplats- och myndighetsrelaterade faktorer. Behov av kunskap om alla 3 världar: individen, myndigheterna och arbetslivet. Genom ökad kunskap om arbetslivetoch genom att möta arbetsgivarnas behov av stöd kan vi få ut fler från utsatta grupper i arbete. Kräver omorganisation av roller och uppdrag i systemet.

23 Tack för uppmärksamheten!

Vägen till arbetsgivarna

Vägen till arbetsgivarna Vägen till arbetsgivarna Lena Strindlund, verksamhetsdoktorand Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings universitet Samordningsförbundet Centrala Östergötland Vägen till arbetsgivarna Samarbetsprojekt

Läs mer

Vägen till arbetsgivarna

Vägen till arbetsgivarna Vägen till arbetsgivarna, verksamhetsdoktorand och verksamhetsutvecklare Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings universitet Samordningsförbundet Centrala Östergötland Bakgrund & utmaningar Komplex

Läs mer

Vägen till arbetsgivarna

Vägen till arbetsgivarna Vägen till arbetsgivarna Lena Strindlund, verksamhetsdoktorand Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings universitet Samordningsförbundet Centrala Östergötland Vägen till arbetsgivarna Samarbetsprojekt

Läs mer

Vägen till arbetsgivarna

Vägen till arbetsgivarna Vägen till arbetsgivarna Bakgrund till Vägen till arbetsgivarna Komplex arbetsmarknad: Å ena sidan Låg arbetsmarknadsinkludering för vissa utsatta grupper (bl.a. nyanlända, personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Kartläggning. Lena Strindlund, verksamhetsdoktorand

Kartläggning. Lena Strindlund, verksamhetsdoktorand Kartläggning, verksamhetsdoktorand Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings universitet Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet i Centrala Östergötland ARBETSSÖKANDE Som

Läs mer

Vägen till arbetsgivarna- del 2. Lena Strindlund och Christian Ståhl Institutionen för Miljö och Hälsa

Vägen till arbetsgivarna- del 2. Lena Strindlund och Christian Ståhl Institutionen för Miljö och Hälsa Vägen till arbetsgivarna- del 2 Lena Strindlund och Christian Ståhl Institutionen för Miljö och Hälsa Vad kom rapporten fram till? Belastning - Problemorienterat Vi & dom -tänk Bortsortering Hög sjukfrånvaro

Läs mer

Drivbänk -återkoppling följeforskning

Drivbänk -återkoppling följeforskning Drivbänk -återkoppling följeforskning, verksamhetsdoktorand Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings universitet Samordningsförbundet Centrala Östergötland Upplägg 1. Uppdrag följeforskning intern

Läs mer

Funktionsnedsatta i arbete (FIA) ansökan om medel

Funktionsnedsatta i arbete (FIA) ansökan om medel Regionledningskontoret Folkhälsa och sjukvård Jesper Ekberg 010-242 42 01 jesper.ekberg@rjl.se Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Funktionsnedsatta i arbete (FIA) ansökan om medel 2019-2021 Region

Läs mer

Minnesanteckning Beredningsgruppen

Minnesanteckning Beredningsgruppen Minnesanteckning Beredningsgruppen Datum/tid: 2016-12-01 kl. 08.30-12.00. Plats: Samordningsförbundet, Platensgatan 5 A Närvarande: Håkan Ljungberg, Jaan Gustafsson, Eric Rynestad, Elisabeth Liljekvist,

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

Vad gör Arbetsförmedlingen? Och varför behöver vi samverka med hälso- och sjukvården?

Vad gör Arbetsförmedlingen? Och varför behöver vi samverka med hälso- och sjukvården? Vad gör Arbetsförmedlingen? Och varför behöver vi samverka med hälso- och sjukvården? Utsatta respektive ej utsatta grupper på arbetsmarknaden år 2004 till 2016 300000 250000 200000 150000 100000 50000

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported employment - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported Employment Växte fram i Nordamerika under 70-80-talen Personer med inlärningssvårigheter Alternativ

Läs mer

Frukostmöte Samordningsförbundet. Jönköping

Frukostmöte Samordningsförbundet. Jönköping Frukostmöte Samordningsförbundet Jönköping 180116 Frukostmöte 180116 Inledning Arbetsförmedlingens instruktion Arbetsmarknadsläget 2018 Arbetsförmedlingens regleringsbrev 2018 Vad gör Arbetsförmedlingen?

Läs mer

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson Information AT-läkare 24 Augusti 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Beredningsgruppen Organisation - Vägen till Samordningsbron - Kommunikation

Beredningsgruppen Organisation - Vägen till Samordningsbron - Kommunikation Beredningsgruppen 190301 - Organisation - Vägen till Samordningsbron - Kommunikation Jag vill Delar kan läggas till eller tas bort utifrån individens behov Praktisk yrkesträning varvat med teori/språkträning

Läs mer

Lokala samverkansgruppen Katrineholm/Vingåker

Lokala samverkansgruppen Katrineholm/Vingåker Förslag till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA KFV Bakgrund TUNA (Träning, Utveckling Nära Arbetslivet) Eskilstuna är en samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Eskilstuna

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Silvija Mehrstam Verksamhetsamordnare Västra Götaland

Silvija Mehrstam Verksamhetsamordnare Västra Götaland 181016 Silvija Mehrstam Verksamhetsamordnare Västra Götaland Arbetsförmedlingens uppdrag Det övergripande målet för Arbetsförmedlingen är att verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

HELIX. Vägen till arbetsgivarna. Lena Strindlund Christian Ståhl. HELIX Rapport 16:005

HELIX. Vägen till arbetsgivarna. Lena Strindlund Christian Ståhl. HELIX Rapport 16:005 HELIX Vägen till arbetsgivarna Lena Strindlund Christian Ståhl HELIX Rapport 16:005 HELIX Working Papers ISSN: 1654-8213 Vägen till arbetsgivarna Lena Strindlund Christian Ståhl 2016 HELIX Rapport 16:005

Läs mer

Få och behålla jobb - när du har tvångssyndrom

Få och behålla jobb - när du har tvångssyndrom Få och behålla jobb - när du har tvångssyndrom INLEDNING Många som lider av tvångssyndrom (OCD) kan trots sina besvär arbeta fulltid. Men för en del kan det vara en utmaning att få och behålla jobb. Tvångshandlingarna

Läs mer

Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält

Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42 Arbetsförmedlingen i Göteborg 5 stadsdelskontor som ger service till arbetssökande och arbetsgivare inom sitt geografiska område.

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Grundläggande uppdrag Att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

SLUTRAPPORT. Fördjupat handledarstöd Valdemarsvik

SLUTRAPPORT. Fördjupat handledarstöd Valdemarsvik SLUTRAPPORT Fördjupat handledarstöd Valdemarsvik Sammanfattning Ett metodutvecklingsprojekt finansierat av Samordningsförbundet i Östra Östergötland. Syftet var att ta fram en bärkraftig metod för att

Läs mer

VÄLKOMNA! Porten När både människor och företag ska växa.

VÄLKOMNA! Porten När både människor och företag ska växa. VÄLKOMNA! Porten När både människor och företag ska växa. Porten 3-årigt ESF-projekt Samspelet genomförare Pilotprojekt- Porten 2013-2015 Lyckad metodik, ser behoven att utveckla Förstudie Arena 2014 Kartläggning

Läs mer

- Lina Hermansson Leg. arbetsterapeut - Carita Elgstrand Socialpedagog - Anna Grahn Leg. arbetsterapeut - Alexandra Friman Specialpedagog

- Lina Hermansson Leg. arbetsterapeut - Carita Elgstrand Socialpedagog - Anna Grahn Leg. arbetsterapeut - Alexandra Friman Specialpedagog Arbetsfokus - Lina Hermansson Leg. arbetsterapeut - Carita Elgstrand Socialpedagog - Anna Grahn Leg. arbetsterapeut - Alexandra Friman Specialpedagog Vad utmärker oss? SAMVERKAN Vad utmärker oss? Arbetsträning

Läs mer

Supported employment, en egen väg till arbete

Supported employment, en egen väg till arbete Supported employment, en egen väg till arbete Evidens enligt socialstyrelsen https://roi.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationella-riktlinjer-for-vard-och-stod-vid-schizofreni-och-schizofreniliknande-tillstand/4/schizofreni-ellerschizofreniliknande-tillstand-ingen-eller-svag-arbetsmarknadsanknytning-individanpassat-stod-till-arbete-individual-placement-and-support-ipsmodellen/4.28

Läs mer

Dokumentationsmall för genomförande av nämndbesök inom arbetsmarknad och integration 2018/19

Dokumentationsmall för genomförande av nämndbesök inom arbetsmarknad och integration 2018/19 Dokumentationsmall för genomförande av nämndbesök inom arbetsmarknad och integration 2018/19 Besöken genomförs av två ledamöter från majoriteten och två ledamöter från oppositionen samt av en tjänsteperson

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Arbetsförmedlingens uppdrag Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering.

Läs mer

Höglandets samordningsförbund Projektbeskrivning Supported Employment (SE) fortsättning

Höglandets samordningsförbund Projektbeskrivning Supported Employment (SE) fortsättning Höglandets samordningsförbund Projektbeskrivning Supported Employment (SE) fortsättning Projektperiod 2018-01-01 2020-12-31 Innehåll 1. Utgångspunkter... 3 2. Bakgrund till fortsatt projekt... 3 3. Syfte

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

Vägen till arbetsgivarna

Vägen till arbetsgivarna Seminarieversion Lena Strindlund Christian Ståhl 2(51) Sammanfattning Syfte: Det övergripande syftet med projektet är att få fördjupad kunskap om vad som påverkar arbetsgivares synsätt på arbetslösa från

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Kort om Arbetsförmedlingen 160906 Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Uppdraget Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering. Vi ska förbättra arbetsmarknaden genom att: Sammanföra dem

Läs mer

IPS- Individual Placement and Support

IPS- Individual Placement and Support IPS- Individual Placement and Support PRIO (Överenskommelse psykisk hälsa mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting) med stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016) Psykiatriinventering;

Läs mer

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet:

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: 1(5) BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: Ale kommun, Arbetsmarknadsenheten, AME. Inom AME erbjuder vi idag olika typer av stöd, både individuellt och i grupp. Individuellt erbjuds evidensbaserade

Läs mer

Följeforskning av En ingång Slutrapport. Lena Strindlund och Christian Ståhl Institutionen för Medicin och Hälsa

Följeforskning av En ingång Slutrapport. Lena Strindlund och Christian Ståhl Institutionen för Medicin och Hälsa Följeforskning av En ingång Slutrapport Lena Strindlund och Christian Ståhl Institutionen för Medicin och Hälsa Uppdraget för följeforskningen av En ingång 1 DECEMBER 2017 2 Övergripande syfte Att genom

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete. Unga med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Arbetsförmedlingens arbete. Unga med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga Arbetsförmedlingens arbete Unga med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga Anna Steen Arbetsförmedlingen Huvudkontoret Avdelningen Förmedling och Rehabilitering till arbete Gunilla Berndtsson

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN. Projektbenämning. Projektledare och projektägare. Målgrupp/målgrupper. Intressenter. Bakgrund och behov

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN. Projektbenämning. Projektledare och projektägare. Målgrupp/målgrupper. Intressenter. Bakgrund och behov Projektbenämning Vägen till arbetsgivarna Projektledare och projektägare Projektägare: Arbetsförmedlingen i Linköping Projektledare: Lena Strindlund, SIUS-konsulent, Arbetsförmedlingen i Linköping Adress:

Läs mer

Information ST-läkare 28 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 28 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 28 September 2017 Anette Svenningsson VAD GÖR ARBETSFÖRMEDLINGEN? Vilka sökande jobbar vi med? Etableringen vad är det? Matcha Rehabilitera Samverkan Skyddad anställning/anpassade

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppdrag gällande funktionsnedsatta

Arbetsförmedlingens uppdrag gällande funktionsnedsatta Arbetsförmedlingens uppdrag gällande funktionsnedsatta Arbetsförmedlingens uppdrag Vi arbetar på uppdrag av riksdag och regering. Vi ska: Effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft

Läs mer

Vad kommer du att minnas? Förverkligade drömmar!

Vad kommer du att minnas? Förverkligade drömmar! Förverkligade drömmar! I våra kontakter med områdena och i intervjuer och deltagarenkäter kommer det fram både stort och smått, som att få rätt medicin och behandling och må bättre, försörja sig själv

Läs mer

Lyckat bemötande av personer med neuropsykiatriska svårigheter

Lyckat bemötande av personer med neuropsykiatriska svårigheter Lyckat bemötande av personer med neuropsykiatriska svårigheter Vår historia: - Neuropsykiatriska diagnoser i daglig verksamhet varför kan de inte arbeta? - Vårt sätt att arbeta? - Vårt sätt att bemöta

Läs mer

Supported Employment i Skellefteå

Supported Employment i Skellefteå Skellefteå 2006-09-21 Supported Employment i Skellefteå Projektförslag till Samordningsförbundet Skellefteå Deltagande parter i projektet: - Skellefteå kommunen genom socialkontoret - Landstinget genom

Läs mer

Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning

Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning Activas rikskonferens 161117 Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Regeringsuppdraget Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska pröva arbetslivsinriktade

Läs mer

Datum Dnr Extratjänster volymer och ekonomiska effekter

Datum Dnr Extratjänster volymer och ekonomiska effekter Personalnämnden Maria Ingvarsson Handläggare 040-625 72 13 Maria.Ingvarsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-09-21 Dnr 1602350 1 (5) Personalnämnden Extratjänster volymer och ekonomiska effekter Ordförandens

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2010-10-21 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn ARBETSGIVARRING SKARPHÄLL DEL 3 Bakgrund Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är ett prioriterat uppdrag

Läs mer

Återkoppling från Kartläggnings- och analysuppdraget. Linda Andersson Lena Strindlund Karin Tjärnlund

Återkoppling från Kartläggnings- och analysuppdraget. Linda Andersson Lena Strindlund Karin Tjärnlund Återkoppling från Kartläggnings- och analysuppdraget Linda Andersson Lena Strindlund Karin Tjärnlund Upplägg - Kort återkoppling - Presentation av resultat och reflektioner kring målgrupp - Frågor & diskussion

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

TRIS dag för kommunen 11 december 2015

TRIS dag för kommunen 11 december 2015 TRIS dag för kommunen 11 december 2015 Ni behövs och är efterfrågade! www.forsakringskassan.se Försäkringskassans samordningsansvar gällande rehabilitering Lite smått och gott kring sjukersättning Försäkringskassans

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Kartläggnings- och analysgruppen. Lena Strindlund SCÖ Projektledare

Kartläggnings- och analysgruppen. Lena Strindlund SCÖ Projektledare Kartläggnings- och analysgruppen Lena Strindlund SCÖ Projektledare Bakgrund Efterfrågan på: En gemensam faktabaserad helhetsbild av målgruppen och deras behov Kartläggning kring hur parterna är organiserade

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Utvärdering av FIA (Funktionsnedsatta i arbete) Inger Jansson Fil Dr, lektor Hälsohögskolan, Jönköping University

Utvärdering av FIA (Funktionsnedsatta i arbete) Inger Jansson Fil Dr, lektor Hälsohögskolan, Jönköping University Utvärdering av FIA (Funktionsnedsatta i arbete) Inger Jansson Fil Dr, lektor Hälsohögskolan, Jönköping University Vad är FIA? Projekt finansierat av Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Uppdrag: Coacha

Läs mer

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN IDENTIFIERADE BEHOV Kartläggningen har gett en bild över målgruppens sammansättning. Genom kartläggningen har vi också fått en ögonblicksbild över de aktiviteter

Läs mer

bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se

bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se Actíva bildades 1989 i Örebro Actíva huvudmän är Örebro läns landsting Örebro kommun Actíva i hela Örebro län med kontor i: Örebro, Hallsberg, Karlskoga

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Vårt Uppdrag på Jobb- och kunskapstorget

Vårt Uppdrag på Jobb- och kunskapstorget Vårt Uppdrag på Jobb- och kunskapstorget Grunduppdraget för Jobb- och kunskapstorget är att stärka och underlätta medborgares möjligheter att skapa, utveckla eller bibehålla sin förmåga att delta på arbetsmarknaden

Läs mer

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2017-05-02 237 Status: reviderad ks 2018-11-13 415 Giltighetstid: Gäller tillsvidare Linköpings

Läs mer

Förstegsenkäten. Beskrivning av undersökningsgruppen. Preliminära resultat 1 december /1/16. Christian Ståhl

Förstegsenkäten. Beskrivning av undersökningsgruppen. Preliminära resultat 1 december /1/16. Christian Ståhl Förstegsenkäten Preliminära resultat 1 december 2016 Christian Ståhl Beskrivning av undersökningsgruppen Svarsfrekvens 20 % Medelålder 48 år 78 % kvinnor, 12 % män Arbetsterapeuter, beteendevetare, socialsekreterare,

Läs mer

Sjukskrivning och möjligheter vid en arbetsåtergång

Sjukskrivning och möjligheter vid en arbetsåtergång Sjukskrivning och möjligheter vid en arbetsåtergång Försäkringskassan och rehabkedjan Sjukskrivning garanterar inte sjukpenning Under de första 90 dagarna kan Försäkringskassan betala ut sjukpenning om

Läs mer

Praktikkartläggning. Så här gör vi det bättre för individer och arbetsgivare i samband med praktik eller subventionerad anställning

Praktikkartläggning. Så här gör vi det bättre för individer och arbetsgivare i samband med praktik eller subventionerad anställning Praktikkartläggning Så här gör vi det bättre för individer och arbetsgivare i samband med praktik eller subventionerad anställning Projektperiod: 1 februari 2017 30 september 2018 Projektägare: Uppsala

Läs mer

Myndighetsgemensam plattform i Skellefteå

Myndighetsgemensam plattform i Skellefteå Myndighetsgemensam plattform i Skellefteå Samlokalisering av handläggare från fyra myndigheter Skellefteå kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västerbottens läns landsting Ledning/styrning består

Läs mer

Förlängningsansökan Inkluderingsprojektet

Förlängningsansökan Inkluderingsprojektet Förlängningsansökan Inkluderingsprojektet 1. Projektnamn Strategiska insatser för en inkluderande arbetsmarknad - Kompetensutveckling för ökad inkludering 2. Projektägare och samverkansparter Arbetsförmedlingen

Läs mer

ÖPPET MÖTE MED ÖSTERSUNDS KOMMUNS TILLGÄNGLIGHETSRÅD DEN 6 MAJ 2015

ÖPPET MÖTE MED ÖSTERSUNDS KOMMUNS TILLGÄNGLIGHETSRÅD DEN 6 MAJ 2015 ÖPPET MÖTE MED ÖSTERSUNDS KOMMUNS TILLGÄNGLIGHETSRÅD DEN 6 MAJ 2015 Tid: 18:00 ca 20:15 Plats: Mötesplats, Prästgatan 58 Sammanfattning av mötet Ca 25 personer dök upp för att diskutera kvällen tema: Arbetsmarknad

Läs mer

Linköpings kommuns riktlinjer för arbetsmarknad och integration

Linköpings kommuns riktlinjer för arbetsmarknad och integration Arbetsmarknad och integration Linköpings kommuns riktlinjer för arbetsmarknad och integration Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2018-11-13 414, bildningsnämnd Status: 2018-08-28 Giltighetstid:

Läs mer

Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning

Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning Effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning Slutrapport Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Uppdraget Effekterna av Supported Employment för övergång i arbete Insatsernas innehåll

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. Dir. 2018:27. Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2018

Kommittédirektiv. Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. Dir. 2018:27. Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2018 Kommittédirektiv Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess Dir. 2018:27 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2018 Sammanfattning En särskild utredare en nationell samordnare

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Arbetsförmedlingens roll allt viktigare Arbetsförmedlingens uppgift som matchningsmotor på den svenska arbetsmarknaden blir allt viktigare. Vi har fått ett allt större

Läs mer

Välkomna. - informationsmöte Samordningsbron

Välkomna. - informationsmöte Samordningsbron Välkomna - informationsmöte Samordningsbron I samarbete med Linköpings kommun Samordningsförbundet Östra Östergötland Östsvenska Handelskammaren Kårservice Ryds Herrgård Sankt Kors fastigheter Samordningsbron

Läs mer

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet:

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: 1(5) BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: Ale kommun, Arbetsmarknadsenheten (AME) Inom AME erbjuder vi idag olika typer av stöd, både individuellt och i grupp. Individuellt erbjuds evidensbaserade

Läs mer

Samverkansteam Norra Dalsland

Samverkansteam Norra Dalsland PROJEKTBESKRIVNING Samverkansteam Norra Dalsland 2007-2009 förlängt 2010, 2011, 2012 Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just

Läs mer

Sysselsättning genom offentlig upphandling. En nationell modell Patrick Amofah och Maja Ohlsson

Sysselsättning genom offentlig upphandling. En nationell modell Patrick Amofah och Maja Ohlsson Sysselsättning genom offentlig upphandling En nationell modell Patrick Amofah och Maja Ohlsson Agenda Nationell modell för sysselsättningskrav i offentlig upphandling Erfarenheter Vårt uppdrag Stödja

Läs mer

Välkomna. - Samordningsbron

Välkomna. - Samordningsbron Välkomna - Samordningsbron I samarbete med Linköpings kommun Samordningsförbundet Östra Östergötland Östsvenska Handelskammaren Kårservice Ryds Herrgård Sankt Kors fastigheter Tre fundament - Salutogent

Läs mer

Stöds av samordningsförbundet, Botkyrka. Utveckla samarbetsformer för långsiktigt stöd i relation till arbetsmarknaden

Stöds av samordningsförbundet, Botkyrka. Utveckla samarbetsformer för långsiktigt stöd i relation till arbetsmarknaden Stöd till arbete - ett samverkansprojekt Eva Hogg, Arbetsterapeut Botkyrka psykosöppenvård, SLL Eija Ekström, Arbetsmarknadskonsulent Socialpsykiatriska enheten, Botkyrka kommun Projektbeskrivning Stöds

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Arbetsgivarens perspektiv på uppdrag och ansvar avseende sjukskrivning och rehabilitering

Arbetsgivarens perspektiv på uppdrag och ansvar avseende sjukskrivning och rehabilitering Arbetsgivarens perspektiv på uppdrag och ansvar avseende sjukskrivning och rehabilitering Hösten 2018 Helene Möller, HR-konsult Rehabilitering Region Östergötland Region Östergötland Hälso- och sjukvården

Läs mer

Pågående projekt mars 2009

Pågående projekt mars 2009 Senast uppdaterad 2009-04-01 Pågående projekt mars 2009 Information om projekten uppdateras kontinuerligt på www.finsamgotland.se/projekt Våren 2009 startar tre Finsam-projekt. 1. Arbetsgivarringen Skarphäll

Läs mer

Uppföljning SUS 1 januari-30 juni 2017

Uppföljning SUS 1 januari-30 juni 2017 Uppföljning SUS januari-0 juni 07 Samordningsförbundet Centrala Östergötland Linda Andersson Uppföljning januari 07-0 juni 07 i SUS Datauttag ur SUS 07-09- av Linda Andersson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN

BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN BILAGA 3 VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I SAMVERKAN IDENTIFIERADE BEHOV Kartläggningen har gett en bild över målgruppens sammansättning. Gruppen nyanlända ungdomar behöver vi kartlägga ytterligare inom ramen

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET ORGANISATION - SAMVERKAN Hösten 2015 bestämde sig Svalövs kommun för att skapa en egen samverkansgrupp kring ungdomsfrågorna, TUSS (Tillsammans Ungdomar Sysselsättning

Läs mer

Bilaga 2, revidering av redovisning av befintliga verksamheter 6.1 Beskrivning av befintlig verksamhet Arbetsmarknadsenheten:

Bilaga 2, revidering av redovisning av befintliga verksamheter 6.1 Beskrivning av befintlig verksamhet Arbetsmarknadsenheten: Sida 1 av 5 Bilaga 2, revidering av redovisning av befintliga verksamheter 6.1 Beskrivning av befintlig verksamhet Arbetsmarknadsenheten: Arbetsmarknadsenheten är organiserad inom Tillväxt och utveckling.

Läs mer

Ansökan till FINSAM Lund

Ansökan till FINSAM Lund Kommunkontoret HR-strategiska enheten Ansökan 1(6) Jacob Fridblom 046-359 56 73 Jacob.fridblom@lund.se Ansökan till FINSAM Lund 1. Projektnamn Intern koordinering av arbetsmarknadsåtgärder 2. Projektägare

Läs mer

V I V A ANSÖKAN AVSEENDE UTVECKLING AV SAMVERKANSMODELLEN VINKA IN ATT ÄVEN OMFATTA VUXNA PERIODEN JULI DECEMBER 2019

V I V A ANSÖKAN AVSEENDE UTVECKLING AV SAMVERKANSMODELLEN VINKA IN ATT ÄVEN OMFATTA VUXNA PERIODEN JULI DECEMBER 2019 V I V A ANSÖKAN AVSEENDE UTVECKLING AV SAMVERKANSMODELLEN VINKA IN ATT ÄVEN OMFATTA VUXNA PERIODEN JULI DECEMBER 2019 LSG Västra Sörmland Mars 2019 1. Bakgrund Under arbetet i Vinka IN (som delvis finansieras

Läs mer

Arbetsmarknad och funktionshinder

Arbetsmarknad och funktionshinder Arbetsmarknad och funktionshinder Hur ska vi förstå ESO-rapportens slutsatser? Vad vet vi om personer med funktionsnedsättning och de hinder som finns för arbete? Mikael Klein Intressepolitisk chef, Handikappförbunden

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

CENTRALA ÖSTERGÖTLAND LINKÖPING ÅTVIDABERG KINDA

CENTRALA ÖSTERGÖTLAND LINKÖPING ÅTVIDABERG KINDA CENTRALA ÖSTERGÖTLAND LINKÖPING ÅTVIDABERG KINDA UPPDRAG? Lagen om finansiell samordning (2003:1210) 2 Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser

Läs mer