Lule älv. Beskrivning av vattendraget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lule älv. Beskrivning av vattendraget"

Transkript

1 Lule älv Denna värdebeskrivning är en del av det underlagsdata som definierar Energimyndighetens förslag på riksintressen för Vattenkraft. Förutom värdebeskrivningen finns GIS-data som visar dels kraftverkens placering och det geografiska område som föreslås pekas ut som riksintresse. Beskrivning av vattendraget Figur 1: Karta över Luleälven och dess huvudmagasin. Luleälven är 460 km lång och har ett avrinningsområde som omfattar totalt km2, varav ca 1100 km2 omfattas av riksintresseanspråket. Det finns 15 kraftverk i älven, alla kraftverk är klassade som klass I enligt Energimyndighetens rapport ER2016:11. Medelvattenföringen vid älvens mynning är 500 m3/s och årsmedelproduktionen är GWh. Luleälven ligger inom prisområde SE1. Vattendragets längd [km] 460 Avrinningsområdets yta [km2] Installerad effekt (totalt i älven) [MW] 4300 Årsmedelproduktion [GWh] Medelvattenföring (vid mynningen) [m3/s] 500 Total kapacitet årsmagasin [Mm3] Regleringsgrad (vid mynningen) [%] * 72 * Den andel av medelårstillrinningen som kan lagras i älvens magasin

2 Figur 2. Årsregleringen ger en förändrad flödesprofil i hela älven, här illustrerade genom uppmätt vattenföring jämfört med rekonstruerad naturlig vattenföring, enhet m3/s. Luleälven är grupperad i Grupp 1 enligt Havs och vattenmyndighetens rapport 2014:14 Strategi för åtgärder i vattenkraften. Älven består i den övre delen av två huvudgrenar, Stora- och Lilla Luleälven samt efter sammanflödet med Nedre Lule älv. Reglerbidraget från vattendraget Luleälvens 15 kraftstationers ackumulerade maximala reglerbidrag uppgår enligt Energimyndighetens rapport ER2016:11 till: 1 dygn: 40,33 % 28 dygn: 33,77 % 1 år: 15,42 % Förutsättningar för flexibel elproduktion Vid drift av älven behandlas den som två huvudfåror. Här beskrivs den delvis något förenklad som en huvudfåra. Reglermagasinen (Se även bilaga 2 där samtliga magasin listas med relevanta data.) I Luleälven finns en total lagringskapacitet på Mm3. Högst upp i systemet finns fyra stora regleringsmagasin med en sammalagd lagringkapacitet på Mm3. Suorvajaure Mm3 med 111 % regleringsgrad, Sitasjaure 640 Mm3 med 53 % regleringsgrad, Satisjaure Mm3 med 143 % regleringsgrad i Stora Lule älv samt Tjaktjajaure Mm3 med 93 % regleringsgrad i Lilla Lule älv. Nedströms de stora fjällmagasinen finns flera magasin för återreglering. Bland dessa kan nämnas Porjusselet 632 Mm3, Skalka 460 Mm3, Messaure 53 Mm3, Letsi 67 Mm3.

3 Figur 3. Årsregleringen ger en förändrad flödesprofil i Harsprånget, här illustrerade genom uppmätt vattenföring jämfört med rekonstruerad naturlig vattenföring, enhet m3/s. Gällande vattendomar Samtliga anläggningar får korttidsregleras. Krav på minimitappning finns endast i Vittjärv, 200 m3/s under 3 mån sommartid, övrig tid 100 m3/s. Nolltappning får ske på övriga kraftverk d.v.s. har rätt till momentan förändring mellan nolltappning och utbyggnadsvattenföring. Utbyggd effekt Luleälven är kraftigt utbyggd med en installerad effekt på 4360 MW. Lägsta möjliga effekt är 32 MW tre månader sommartid, 16 MW övrig tid på året Figur: Producerad effekt i MWh/h för Luleälven Bilden visar att kraftverket jobbar aktivt med reglering på många olika tidsskalor.

4 Figur: Producerad effekt i MW för Harsprånget Bilden visar att kraftverket jobbar aktivt med reglering på många olika tidsskalor. Start och stopp av aggregat i tusentals gånger per år. Vattenfall Vattenkraft AB är ensam aktör och producent i Luleälven. Med sitt höga vattenflöde och kraftigt utbyggda anläggningar med mycket höga reglerförmåga är Luleälven Sveriges kraftfullaste elproducerande älv. Luleälven är en viktig reserv vid allvarliga störningar då stora mängder störningsreserv kan levereras. Vid t.ex. frånfall av ett kärnkraftblock på över 1000 MW ersätts vanligtvis stora delar av denna produktion med aggregat från Luleälven inom några sekunder. Årligen sker start och stopp av aggregaten samt flera tals manuella regleringar för att följa med marknadens efterfrågan. Systemtjänster i form av frekvenshållning till SvK och NordPool sker i mycket stor omfattning (FCR-N primär normaldriftreserv, FCR-D primär störningsreserv, FRR-A sekundär återställande reserv automatisk, FRR-M manuell återställand reserv). Luleälven med sin höga regelerförmåga körs direkt kopplat till marknadens efterfrågan. Under tider med hög efterfrågan levereas hög effekt. Under tider med lägre efterfrågan t.ex. nattetid används vissa anläggningar (bl.a. Letsi och Messaure) som mycket snabbt inkopplingsbara reserver. Ett exempel på detta är synkrondrift som finns installerat på vissa anläggningar. Hur påverkas riksintresset av förändrade förutsättningar Åtgärder som minskar möjligheten till säsongslagring i älvens årsmagasin innebär mera spill vid högflödessituationer och därmed minskad produktion sett på årsbasis totalt. Dessutom försämras möjligheterna att leverera energi och effekt under de tider som marknadens efterfrågan är som störst (förträdesvis vardagar dagtid på vintern). Konsekvensen blir också att produktionen kommer att öka på vår och försommar när efterfrågan typiskt sett är mindre. Som en naturlig följd av detta påverkas också möjligheterna att leverera önskade systemtjänster i form av balans- och reglerkraft, frekvensstyrning mm till elnäten. Även korttidsregleringsmöjligheterna i nedströms liggande kraftverk försämras av minskade magasinsvolymer då det finns risk för att vatten måste spillas vid högflödessituationer som snösmältning och höstregn. Detta innebär dessutom en minskad energiproduktion.

5 Inskränkningar i korttidsregleringarna slår i första hand mot möjligheten att leverera energi, effekt och systemtjänster i tider när efterfrågan och därmed belastningen på elsystemet är hög. Kommer vidare att påverka möjligheten till utbyggnad av intermittent kraft då minskade korttidsmöjligheter slår negativt på anläggningarnas flexibilitet och kortar ner de tider som finns tillgängliga för fullastproduktion av vattenkraft i det sammanhållna systemet. Eventuella krav på ökade minimitappningar någonstans i Luleälven - eller ändrade regler för villkor rörande omfattningen i års- och korttidsregleringstillstånd att medföra mycket stora negativa effekter på elproduktionen och reglernyttan i kraftstationerna belägna längs vattendraget. Den grundläggande anledningen till detta är att de flesta kraftstationerna i vattendraget ligger i en följd efter varandra. Det innebär att eventuella förändrade förutsättningar, som exempelvis en begränsning av möjligheter till styrning av vattenflödet i en punkt, gör att förutsättningarna för effektreglering och kraftproduktion även ändras i vattendraget i övrigt på ett negativt sätt. Det vill säga att även en mindre förändring av förutsättningar i en anläggning, regleringsmagasin eller kraftstation ofta påverkar förhållanden i hela vattendraget och därmed också påverkar förutsättningarna för vattenkraftproduktionen i hela systemet. Luleälven har möjligheter till utbyggnad av ytterligare effektproduktion i befintliga kraftstationer. Dessa möjligheter i kombination med utökade tillstånd för korttidsreglering skulle ge en utökad effektreglering i Luleälven.

6 Bilaga 1 Schematisk bild Figur: Schematisk bild över Luleälven

7 Bilaga 2 Magasin i Luleälven Namn Volym Mm 3 Volym GWh* Regleringsgrad % Dämningsgräns möh Regleringshöjd m Suorvajaure Sitasjaure Satisjaure Porjusselet ,5 Harsprånget 6, ,7 3 Ligga 5, ,5 2,8 Messaure ,4 Tjaktjajaure Skalka Randijaure Vaikijaure ,5 1,5 Letsi ,7 Porsi ,5 Laxede 14, ,5 Vittjärv ,5 0,50 Boden 0, ,5 0,3 Summa * Den elenergi som produceras i alla nedströms liggande kraftverk vid full magasinsvolym, medel regleringshöjd och 90 % verkningsgrad. Tabell: Uppgifter magasin Luleälven Kraftverk Tillståndsgiv et flöde (m3/s) Korttidsregleri ng Mintappni ng Ritsem 240 Ja Nej Vietas 530 Ja Nej Porjus 1040 Ja Nej Harsprång et 1040 Ja Nej Ligga 1040 Ja Nej Messaure 600 Ja Nej Porsi 950 Ja Nej Laxede 930 Ja Nej Vittjärv 680 Ja Ja Boden 680 Ja Nej Seitevare 132 Ja Nej Parki 170 Ja Nej Randi 425 Ja Nej Akkats 423,5 Ja Nej Letsi 390 Ja Nej Tabell: Förenklad sammanställning vattendomar Kommentar 15 juni - 15 sept 200 m3/s övrig tid 100 m3/s Anpassas i möjligaste mån till rådande tillrinning

8 Bilaga 3 Karta med geografiskt sammanhang Karta Luleälven avrinningsområde

Göta älv nedan Vänern

Göta älv nedan Vänern Göta älv nedan Vänern Denna värdebeskrivning är en del av det underlagsdata som definierar Energimyndighetens förslag på riksintressen för Vattenkraft. Förutom värdebeskrivningen finns GIS-data som visar

Läs mer

Umeälven. Beskrivning av vattendraget

Umeälven. Beskrivning av vattendraget Umeälven Denna värdebeskrivning är en del av det underlagsdata som definierar Energimyndighetens förslag på riksintressen för Vattenkraft. Förutom värdebeskrivningen finns GIS-data som visar dels kraftverkens

Läs mer

Indalsälven. Beskrivning av vattendraget

Indalsälven. Beskrivning av vattendraget Indalsälven Denna värdebeskrivning är en del av det underlagsdata som definierar Energimyndighetens förslag på riksintressen för Vattenkraft. Förutom värdebeskrivningen finns GIS-data som visar dels kraftverkens

Läs mer

Veckomedelflöde vid Viforsen Veckonummer

Veckomedelflöde vid Viforsen Veckonummer m3/s Ljungan Denna värdebeskrivning är en del av det underlagsdata som definierar Energimyndighetens förslag på riksintressen för Vattenkraft. Förutom värdebeskrivningen finns GIS-data som visar dels kraftverkens

Läs mer

Figur 1. Karta över norra Götaälvs huvudavrinningsområde med Norsälven samt dess biflöden markerade.

Figur 1. Karta över norra Götaälvs huvudavrinningsområde med Norsälven samt dess biflöden markerade. Göta älv - Norsälven Denna värdebeskrivning är en del av det underlagsdata som definierar Energimyndighetens förslag på riksintressen för Vattenkraft. Förutom värdebeskrivningen finns GIS-data som visar

Läs mer

Ångermanälven. Beskrivning av vattendraget

Ångermanälven. Beskrivning av vattendraget Ångermanälven Denna värdebeskrivning är en del av det underlagsdata som definierar Energimyndighetens förslag på riksintressen för Vattenkraft. Förutom värdebeskrivningen finns GIS-data som visar dels

Läs mer

Göta älv - Klarälven. Beskrivning av avrinningsområdet och vattendraget/n

Göta älv - Klarälven. Beskrivning av avrinningsområdet och vattendraget/n Göta älv - Klarälven Denna värdebeskrivning är en del av det underlagsdata som definierar Energimyndighetens förslag på riksintressen för Vattenkraft. Förutom värdebeskrivningen finns GIS-data som visar

Läs mer

Delångersån och Svågan

Delångersån och Svågan Delångersån och Svågan Denna värdebeskrivning är en del av det underlagsdata som definierar Energimyndighetens förslag på riksintressen för Vattenkraft. Förutom värdebeskrivningen finns GIS-data som visar

Läs mer

Figur 1. Dalälven med dess tre huvudgrenar Västerdalälven, Österdalälven och Oreälven samt några framträdande biflöden.

Figur 1. Dalälven med dess tre huvudgrenar Västerdalälven, Österdalälven och Oreälven samt några framträdande biflöden. Dalälven Österdalälven, Västerdalälven och Oreälven Denna värdebeskrivning är en del av det underlagsdata som definierar Energimyndighetens förslag på riksintressen för Vattenkraft. Förutom värdebeskrivningen

Läs mer

Figur 1: Karta över Motala Ströms avrinningsområde (den skuggade delen). Bilden är hämtad från SMHI:s vattenwebb.

Figur 1: Karta över Motala Ströms avrinningsområde (den skuggade delen). Bilden är hämtad från SMHI:s vattenwebb. Motala ström Denna värdebeskrivning är en del av det underlagsdata som definierar Energimyndighetens förslag på riksintressen för Vattenkraft. Förutom värdebeskrivningen finns GIS-data som visar dels kraftverkens

Läs mer

Ljusnan och Voxnan. Beskrivning av vattendragen

Ljusnan och Voxnan. Beskrivning av vattendragen Ljusnan och Voxnan Denna värdebeskrivning är en del av det underlagsdata som definierar Energimyndighetens förslag på riksintressen för Vattenkraft. Förutom värdebeskrivningen finns GIS-data som visar

Läs mer

Praktiska och ekonomiska begränsningar i att reglera vatten samt vattenkraftdirektivet

Praktiska och ekonomiska begränsningar i att reglera vatten samt vattenkraftdirektivet Praktiska och ekonomiska begränsningar i att reglera vatten samt vattenkraftdirektivet Claes Hedenström Communication/Business Relations Production, Vattenfall Policy ansvarig vattenkraft NEPP seminarium

Läs mer

Lule älv Åtgärder som påverkar produktionen

Lule älv Åtgärder som påverkar produktionen Lule älv Åtgärder som påverkar produktionen Vattenreglering Lule älv Luleå, 2013-03- 22 Thord Lindström, Vattenfall Vattenkraft AB Nordiska elsystemet Norden är ett gemensamt elkraftsystem En gemensam

Läs mer

HUVA - Hydrologiskt Utvecklingsarbete inom Vattenkraftindustrin

HUVA - Hydrologiskt Utvecklingsarbete inom Vattenkraftindustrin Kurs i vattenkrafthydrologi december 2012 - Vattenreglering Emma Wikner - Statkraft Karin Larsson - Vattenregleringsföretagen Storsjön med utsikt över Frösön Definition MB 11 kap 5 : Med vattenreglering

Läs mer

Dalälvens vattenkraftssystem

Dalälvens vattenkraftssystem Hållbar vattenkraft i Dalälven Dalälvens vattenkraftssystem Claes Kjörk, Fortum Anna Hedström-Ringvall, DVF Kent Pettersson, Fortum Nicklas Hjerdt, SMHI Per-Erik Sandberg, Länsstyrelsen Dalarna 15 september

Läs mer

Varför utnyttjas inte hela den installerade effekten i vattenkraften? Lennart Söder, KTH

Varför utnyttjas inte hela den installerade effekten i vattenkraften? Lennart Söder, KTH Varför utnyttjas inte hela den installerade effekten i vattenkraften? Lennart Söder, KTH Varför utnyttjas inte hela den installerade effekten i vattenkraften? Installerad effekt i vattenkraften i Sverige

Läs mer

Vattenreglering vad är det?

Vattenreglering vad är det? VATTENREGLERING Lars Skymberg, Fortum Vattenreglering vad är det? Med vattenreglering avses ändring av vattenföring och vattenstånd i ett vattendrag till förmån för annan vattenverksamhet, i vårt fall

Läs mer

Appendix 1 1 (5) Environment/Birgitta Adell 2015-04-29

Appendix 1 1 (5) Environment/Birgitta Adell 2015-04-29 Appendix 1 1 (5) Bilaga 1- Åtga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Fortum ställer sig bakom de kommentarer som framförts av Vattenregleringsföretagen i deras bilaga till remissvar angående

Läs mer

POTENTIAL ATT UTVECKLA VATTENKRAFTEN - FRÅN ENERGI TILL ENERGI OCH EFFEKT

POTENTIAL ATT UTVECKLA VATTENKRAFTEN - FRÅN ENERGI TILL ENERGI OCH EFFEKT POTENTIAL ATT UTVECKLA VATTENKRAFTEN - FRÅN ENERGI TILL ENERGI OCH EFFEKT Energilunch den 2 december 2015 Gun Åhrling-Rundström, Svensk Energi Bakgrund Idag och i framtiden förväntas mer elproduktion som

Läs mer

Vattenkraftens framtida bidrag till ökad kapacitet och reglerförmåga

Vattenkraftens framtida bidrag till ökad kapacitet och reglerförmåga 1(9) Vattenkraftens framtida bidrag till ökad kapacitet och reglerförmåga Ett framtidsscenario för vattenkraften i Skellefteälven Inspel till Energikommissionen 1. Sammanfattning Vattenkraften är en mycket

Läs mer

Hur möjliggörs 100% förnybart till 2040? Möjligheter i Skellefteälven

Hur möjliggörs 100% förnybart till 2040? Möjligheter i Skellefteälven Hur möjliggörs 100% förnybart till 2040? Möjligheter i Hur möjliggörs vägen till 100 % förnybart 2040 Riksdagen har pekat ut målet om att Sverige ska ha 100 % förnybar elproduktion år 2040. I den blocköverskridande

Läs mer

Bilaga 3: Fortums kommentarer som rapporterats i VISS-webbverktyg

Bilaga 3: Fortums kommentarer som rapporterats i VISS-webbverktyg Bilaga 3: Fortums kommentarer som rapporterats i VISS-webbverktyg Kommentarer Dalälven Österdalälven Hösthån: Hösthån regleras av kraftverket Båthusströmmen, ett kraftverk som bidrar med så pass mycket

Läs mer

Tappning i fiskväg 1,5 m3/s, vid de stationer där torrfåra inte. Tappning i fiskväg 3 m3/s, vid. de stationer där torrfåra inte

Tappning i fiskväg 1,5 m3/s, vid de stationer där torrfåra inte. Tappning i fiskväg 3 m3/s, vid. de stationer där torrfåra inte Bilaga till "Sammanställning av uppskattade anläggningskostnader för fiskvägar samt vattenföringsdata för storskaliga vattenkraftverk Sverige" daterad 2014-02-10, i vilken utförligare metodikbeskrivning

Läs mer

VATTENKRAFTENS FÖRMÅGA ATT BALANSERA STORA MÄNGDER VINDKRAFT

VATTENKRAFTENS FÖRMÅGA ATT BALANSERA STORA MÄNGDER VINDKRAFT VATTENKRAFTENS FÖRMÅGA ATT BALANSERA STORA MÄNGDER VINDKRAFT NEPP seminarium den 17 mars 2016 Johan Bladh, Vattenfall R&D, Power Tech. BALANSERINGSBEHOVET MÅSTE KOPPLAS TILL EN TIDSSKALA Förbrukningen

Läs mer

Konsekvensanalys Förbättringsåtgärder som kan bli aktuella för att uppnå God Ekologisk Potential (GEP) i Kraftigt Modifierade Vattendrag (KMV)

Konsekvensanalys Förbättringsåtgärder som kan bli aktuella för att uppnå God Ekologisk Potential (GEP) i Kraftigt Modifierade Vattendrag (KMV) Förbättringsåtgärder som kan bli aktuella för att uppnå God Ekologisk Potential (GEP) i Kraftigt Christian Bostorp Claes Hedenström Olof Nilsson Erik Sparrevik Innehållsförteckning 1. Förord... 2 2. Sammanfattning...

Läs mer

Miljöförbättrande åtgärder för vattenkraft värdering av ekologiska effekter och verksamhetspåverkan EXTERN

Miljöförbättrande åtgärder för vattenkraft värdering av ekologiska effekter och verksamhetspåverkan EXTERN Miljöförbättrande åtgärder för vattenkraft värdering av ekologiska effekter och verksamhetspåverkan ETERN Erik Sparrevik Martin Nilsson 2009-01-14 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer

Läs mer

Appendix 1 1 (5) Environment/Birgitta Adell 2015-04-29 Bilaga 1 - Sammanställning per åtgärdsområde Fortum lämnar i det följande synpunkter på de avrinningsområden där företaget bedriver reglering och

Läs mer

Hej! Med vänlig hälsning. Fredrik Stjernholm. Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på

Hej! Med vänlig hälsning. Fredrik Stjernholm. Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på Från: Stjernholm Fredrik Till: Länsstyrelsen Västernorrland Ärende: Yttrade över samråd miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten - vattenkraft Datum: den 13 september 2018 15:23:52 Bilagor:

Läs mer

Ekologiska effekter och verksamhetspåverkan av förändrade produktionsvillkor i Vattenfalls storskaliga vattenkraftverk

Ekologiska effekter och verksamhetspåverkan av förändrade produktionsvillkor i Vattenfalls storskaliga vattenkraftverk Ekologiska effekter och verksamhetspåverkan av förändrade produktionsvillkor i Vattenfalls storskaliga vattenkraftverk Vattenfalls storskaliga vattenkraftstationer i Sverige Erik Sparrevik Henrik Viklands

Läs mer

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

Skellefteälvens VattenregleringsFöretag

Skellefteälvens VattenregleringsFöretag Skellefteälvens VattenregleringsFöretag BERGNÄS BASTUSEL RENGÅRD BÅTFORS FINNFORS GRANFORS KRÅNGFORS SELSFORS KVISTFORSEN SÄDVA SLAGNÄS GRYTFORS GALLEJAUR VARGFORS REBNIS Vattenregleringsföretag Vattenregleringsföretag

Läs mer

Remissvar avseende Vattenmyndigheternas samråd Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft

Remissvar avseende Vattenmyndigheternas samråd Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 16979 Solna Sverige Länsstyrelsen Västernorrland Att. Vattenmyndighetens kansli 871 86 Härnösand Per e-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se Diarienummer 537-3521-16 Datum:

Läs mer

1 Kostnader till följd av verkningsgradsförluster

1 Kostnader till följd av verkningsgradsförluster SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2015-09-16 2015/1058 EGELDOKUMENT egler för prisberäkning av budpris för FC-N och FC-D Detta regeldokument beskriver metoder för att

Läs mer

Höga vattenflöden i reglerade älvar. Sten Bergström

Höga vattenflöden i reglerade älvar. Sten Bergström Höga vattenflöden i reglerade älvar Sten Bergström Fakta nr 1 mars 1999 Omslagsfoto: Göran Sandman Höga vattenflöden i reglerade älvar Sten Bergström är forskningschef på SMHI och har mångårig erfarenhet

Läs mer

Yttrande över promemorian Vattenmiljö och vattenkraft med förslag till ändrade bestämmelser, Dnr M2017/01639/R

Yttrande över promemorian Vattenmiljö och vattenkraft med förslag till ändrade bestämmelser, Dnr M2017/01639/R 2017-10-02 YTTRANDE Dnr M2017/01639/R Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian Vattenmiljö och vattenkraft med förslag till ändrade bestämmelser, Dnr M2017/01639/R Syftet

Läs mer

Vattenkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor

Vattenkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor Bra Miljöval Anläggningsintyg Vattenkraft 2009 Denna handling är en Ansökan om Anläggningsintyg för Produktionsenhet vars produktion skall ingå i en Produkt märkt med Bra Miljöval. Ansökan skickas till:

Läs mer

Hydrologins vetenskapliga grunder

Hydrologins vetenskapliga grunder Hydrologins vetenskapliga grunder Vattenbalansens huvudkomponenter Nederbörd Avdunstning Snö Markvatten Grundvatten Sjöar Avrinning 1 Vattenbalansekvationen P = Q + E + M P = nederbörd Q = avrinning E

Läs mer

Dalälvens vattenkraftssystem naturvärden och åtgärdspotentialer

Dalälvens vattenkraftssystem naturvärden och åtgärdspotentialer Hållbar vattenkraft i Dalälven Dalälvens vattenkraftssystem naturvärden och åtgärdspotentialer 20 oktober 2016 Gysinge Dalälvens avrinningsområde Pilotprojekt Hållbar vattenkraft i Dalälven Bakgrund organisation

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN SVENSK ENERGI POTENTIAL ATT UTVECKLA VATTENKRAFTEN FRÅN ENERGI TILL ENERGI OCH EFFEKT

EN RAPPORT FRÅN SVENSK ENERGI POTENTIAL ATT UTVECKLA VATTENKRAFTEN FRÅN ENERGI TILL ENERGI OCH EFFEKT EN RAPPORT FRÅN SVENSK ENERGI POTENTIAL ATT UTVECKLA VATTENKRAFTEN FRÅN ENERGI TILL ENERGI OCH EFFEKT December 2015 INNEHÅLL 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund till rapporten... 4 3. Kraftsystemets uppbyggnad...

Läs mer

Att definiera god ekologisk potential

Att definiera god ekologisk potential Länsstyrelsen Västernorrland Att definiera god ekologisk potential Förslag på metod för kraftigt modifierade vatten särskilt nedre Faxälven Omslagsbild: Ramsele kraftverks reglerdamm Fotograf: Madelen

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattande tabeller över grundinformation och resultat för samtliga huvudavrinningsområden med KMV på grund av vattenkraft.

Bilaga 2 Sammanfattande tabeller över grundinformation och resultat för samtliga huvudavrinningsområden med KMV på grund av vattenkraft. Bilaga 2 Sammanfattande tabeller över grundinformation och resultat för samtliga huvudavrinningsområden med KMV på grund av vattenkraft. Tabell 1. Samtliga huvudavrinningsområden som innehåller KMV på

Läs mer

Vattenkraft. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Anläggningsintyg. Ansökan Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten)

Vattenkraft. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Anläggningsintyg. Ansökan Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Anläggningsintyg Vattenkraft Ansökan 2009 Denna handling är en Ansökan om Anläggningsintyg för Produktionsenhet vars produktion ska ingå i en Produkt märkt med Bra Miljöval.

Läs mer

Förslag till prioriterade objekt vid en omprövning av vattendomar i Ljusnan nedströms Laforsen och Voxnan

Förslag till prioriterade objekt vid en omprövning av vattendomar i Ljusnan nedströms Laforsen och Voxnan PM 1 (17) 48 Miljöanalys Pär Granström 026-17 12 40 per.granstrom@x.lst.se Förslag till prioriterade objekt vid en omprövning av vattendomar i Ljusnan nedströms Laforsen och Voxnan Förord Detta förslag

Läs mer

VATTENKRAFT. Information om. renovering av Långforsens vattenkraftstation INFORMATION FR ÅN JÄMTKR AF T

VATTENKRAFT. Information om. renovering av Långforsens vattenkraftstation INFORMATION FR ÅN JÄMTKR AF T VATTENKRAFT INFORMATION FR ÅN JÄMTKR AF T 2017 Information om renovering av Långforsens vattenkraftstation 1 LÅNGFORSEN IDAG KRAFTVERK 33M3/S 8M3/S Oförändrad vattenmängd Vi vill renovera stationen där

Läs mer

Kraftverken i Umeälven

Kraftverken i Umeälven RAPPORT 1 (60) Handläggare Dag Wisaeus Mobil 070-539 69 15 dag.wisaeus@afconsult.com Datum 2015-11-05 Uppdragsnr 604 80 66-1 Kraftverken i Umeälven Beräkning av kostnader för mintappningar under nuvarande

Läs mer

Vattenkraft. En oändlig energi.

Vattenkraft. En oändlig energi. Vattenkraft. En oändlig energi. Med hundra års erfarenhet har vi fokus på framtiden Skellefteå Krafts historia började med ett vattenkraftverk i Finnforsfallet utanför Skellefteå. Det blev Skellefteälvens

Läs mer

Frekvensen hos långvariga vårflöden har cykler

Frekvensen hos långvariga vårflöden har cykler Frekvensen hos långvariga vårflöden har cykler !? Uppmätt Q i Långhag Simulerad QN i Näs snö mm vattenekvivalent 250 200 150 100 50 0 Snötäckets maximala vatteninnehåll uppströms Näs snö mm vattenekvivalent

Läs mer

Vattenfall Vattenkraft AB

Vattenfall Vattenkraft AB Vattenfall Vattenkraft AB Vattenkraft/Miljöåtgärder Pite havsbad 2012 0507 Thord Lindström PY-MP Elproduktionssystemet 2 Vattenfall Vattenkraft AB enskilt, på nätet och i branschen Konkurrans utsatt marknad

Läs mer

MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VATTENKRAFT

MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VATTENKRAFT MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VATTENKRAFT DELRAPPORT 2 ÅTGÄRDER I SIDOVATTENDRAG 2012-05-15 VATTENFALL VATTENKRAFT Miljöförbättrande åtgärder vattenkraft 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SIDOVATTENDRAG... 3 2 SKADOR

Läs mer

KRAFTLÄGET I NORDEN OCH SVERIGE

KRAFTLÄGET I NORDEN OCH SVERIGE Nr 5-1, uppdaterad: 1 februari 5 Svensk Energi ger ut Kraftläget i Ett förtydligande av begreppet är att Island inte är med i denna sammanställning. De nordiska uppgifterna har källan Nord Pool och de

Läs mer

Synpunkter på miljökvalitetsnorm i enskilda vattenförekomster, Bottenhavets Vattendistrikt

Synpunkter på miljökvalitetsnorm i enskilda vattenförekomster, Bottenhavets Vattendistrikt 1(8) Bilaga till Vattenregleringsföretagens svar på Samråd, dnr 537-7197-14 Synpunkter på miljökvalitetsnorm i enskilda vattenförekomster, Bottenhavets Vattendistrikt VRF samordnar årsreglering i sex av

Läs mer

Översvämningar i jordbrukslandskapet exempel från Smedjeån

Översvämningar i jordbrukslandskapet exempel från Smedjeån Översvämningar i jordbrukslandskapet exempel från Smedjeån Johan Kling Vattenmyndigheten, Västerhavet johan.kling@lansstyrelsen.se, 070-600 99 03 Syfte Analys av Smedjeåns hydrologi och geomorfologi för

Läs mer

Vattenkraften och miljön

Vattenkraften och miljön Vattenkraften och miljön Elforsk slutseminarium 20-21 oktober 2010 Richard Holmgren Miljöchef Vattenfall Vattenkraft AKKATS Kraftstation Jokkmokk Vattenfall AB Vattenfall Vattenkraft i siffror Vattenfall

Läs mer

Kontrollskrivning 1 i EG2050 Systemplanering, 6 februari 2014, 9:00-10:00, Q31, Q33, Q34, Q36

Kontrollskrivning 1 i EG2050 Systemplanering, 6 februari 2014, 9:00-10:00, Q31, Q33, Q34, Q36 Kontrollskrivning 1 i EG2050 Systemplanering, 6 februari 2014, 9:00-10:00, Q31, Q33, Q34, Q36 Instruktioner Studenter måste anlända till kontrollskrivningen inom 45 minuter efter skrivningens start. Ingen

Läs mer

Energimyndigheten Box Eskilstuna

Energimyndigheten Box Eskilstuna Diarienr 2018-007307 Vårt dnr: 317 Energimyndigheten Box 310 63104 Eskilstuna Stockholm 23 oktober 2018 Yttrande över Energimyndighetens förslag gällande Riksintresse Energiproduktion: Vattenkraft. Sammanfattning

Läs mer

Del 4 Åtgärdsplan för Gideälvens avrinningsområde

Del 4 Åtgärdsplan för Gideälvens avrinningsområde Innehållsförteckning Förslag på åtgärder för att följa föreslagna miljökvalitetsnormer... 3 1. Inledning... 7 2. Beskrivning av Gideälvens avrinningsområde... 8 2.1. Vattenkraft inom Gideälvens avrinningsområde...

Läs mer

Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vattenförekomster vattenkraft

Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vattenförekomster vattenkraft Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vattenförekomster vattenkraft Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vattenförekomster vattenkraft Utgiven av vattenmyndigheterna Diarienummer: 537-14769-2017

Läs mer

Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin GEP i Lycksele, Lycksele kommun Åsa Widén Greger Jonsson

Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin GEP i Lycksele, Lycksele kommun Åsa Widén Greger Jonsson Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin GEP i Lycksele, Lycksele kommun Åsa Widén Greger Jonsson Bilder i presentationen: Åsa Widén Rapport från Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin God Ekologisk Potential

Läs mer

Möjligheterna att balansera vindkraftens variationer

Möjligheterna att balansera vindkraftens variationer Möjligheterna att balansera vindkraftens variationer Av Lennart Söder, 18 december 2009 Syftet med detta dokument är att ge en översikt över de utmaningar som kan uppkomma då en större mängd vindkraft

Läs mer

Hållbar vattenkraft i Dalälven. Prioriteringsarbete i Dalälven Ann-Louise Haglund Länsstyrelsen i Dalarnas län

Hållbar vattenkraft i Dalälven. Prioriteringsarbete i Dalälven Ann-Louise Haglund Länsstyrelsen i Dalarnas län Hållbar vattenkraft i Dalälven Prioriteringsarbete i Dalälven Ann-Louise Haglund Länsstyrelsen i Dalarnas län Bakgrund och syfte: Nationell strategi för åtgärder i vattenkraften Avvägning miljöåtgärder

Läs mer

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindkraftens rolle i energisystemet nya krav på vindkraft och på elmarknaden Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindenheten Hållbart nyttjande av vindresursen Med ett hållbart nyttjande av vindresursen

Läs mer

Hållbar vattenkraft i Dalälven EID styrgrupp 8 december 2015

Hållbar vattenkraft i Dalälven EID styrgrupp 8 december 2015 Hållbar vattenkraft i Dalälven EID styrgrupp 8 december 2015 Per-Erik Sandberg Vatten påverkade av vandringshinder Underlag till vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Vi behöver prioritera våra

Läs mer

Vatten och Vindkraft Stefan Skarp Stefan Skarp

Vatten och Vindkraft Stefan Skarp Stefan Skarp Vatten och Vindkraft Stefan Skarp 2007-03-21 Innehåll Case Study Innebörd för vattenkraft och reglering Varför samkörning? Bakgrund Studier Framtiden Case study - Uljabuouda (The picture is a photomontage)

Läs mer

100% FÖRNYBART MED FJÄRRVÄRME OCH KRAFTVÄRME

100% FÖRNYBART MED FJÄRRVÄRME OCH KRAFTVÄRME 100% FÖRNYBART MED FJÄRRVÄRME OCH KRAFTVÄRME FRANK KRÖNERT 1 Utmaningar med 100% förnybart? Vilka utmaningar? Utmaningar i framtida kraftsystemet med en stor andel förnybart Tröghet Frekvensstabilitet

Läs mer

Potentiella miljöåtgärders påverkan på elproduktion och reglerkraft PM Per-Erik Sandberg Länsstyrelsen i Dalarnas län

Potentiella miljöåtgärders påverkan på elproduktion och reglerkraft PM Per-Erik Sandberg Länsstyrelsen i Dalarnas län Potentiella miljöåtgärders påverkan på elproduktion och reglerkraft PM 2018 Per-Erik Sandberg Länsstyrelsen i Dalarnas län Förord Vattenkraften svarar för 40 50 % av Sveriges årliga elproduktion. Vattenkraften

Läs mer

Ett lika robust elsystem i framtiden? Svenska kraftnäts syn. Energikommissionen

Ett lika robust elsystem i framtiden? Svenska kraftnäts syn. Energikommissionen Ett lika robust elsystem i framtiden? Svenska kraftnäts syn Energikommissionen 2015-12-07 2 Elsystemets utveckling > Elsystemet är inne i en mycket stor omställningsprocess > Planerbar produktion ersätts

Läs mer

100% Förnybart - vad innebär det för elsystemet? Helena Nielsen, Strategy & Market Intelligence

100% Förnybart - vad innebär det för elsystemet? Helena Nielsen, Strategy & Market Intelligence 100% Förnybart - vad innebär det för elsystemet? Helena Nielsen, Strategy & Market Intelligence Agenda 1 Metod och antaganden 2 Kontext 3 Utmaningar i ett 100% förnybart elsystem 4 Lösningar 5 Slutsatser

Läs mer

Rapport 1 (25) Vattenfall Generation Managment

Rapport 1 (25) Vattenfall Generation Managment Rap port 10-06- 10 Rapport 1 (25) Vattenfall Generation Managment Rapport 2 (25) Vattenfall Generation Managment Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 1.1.Bakgrund... 4 1.2.Syfte... 4 1.3.Metodbeskrivning...

Läs mer

NEPP - North European Energy Perspectives Project

NEPP - North European Energy Perspectives Project NEPP - North European Energy Perspectives Project Nordeuropeiska energiperspektiv EL F J Ä R R V Ä R M E I N D U S T R I Hela effektutmaningen www.nepp.se 2 Effektutmaningen En helhetsbild Hårda (tekniska)

Läs mer

1 Modell för upphandling

1 Modell för upphandling SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2018-07-09 2015/1057 Version 4 UT- KAST REGELDOKUMENT Regler för upphandling och rapportering

Läs mer

En första kommentar till Statkrafts ansökan om Aggregat II i Trollheim kraftstation.

En första kommentar till Statkrafts ansökan om Aggregat II i Trollheim kraftstation. Page1 En första kommentar till Statkrafts ansökan om Aggregat II i Trollheim kraftstation. 1. Inledning. Statkraft har i ansökan för Aggregat II tagit tillfälle att förbättra intrycket från revisjonsdokumentet,

Läs mer

Säkerheten vid våra kraftverk

Säkerheten vid våra kraftverk Säkerheten vid våra kraftverk Tillsammans kan vi öka säkerheten Ett vattenkraftverk är mäktigt att uppleva på nära håll. Det ger respekt och förståelse för naturens krafter. Vi på Vattenfall vill gärna

Läs mer

Miljö- och energidepartementet Datum: Stockholm

Miljö- och energidepartementet Datum: Stockholm Miljö- och energidepartementet Datum: 20170929 103 33 Stockholm m.registrator@regerinskansliet.se Remissvar avseende: Dnr M2017/01639/R, 2017-06-29 Promemoria, Vattenmiljö och vattenkraft Alsteråns Kraftverksförening,

Läs mer

Vattenkraftens bidrag idag och i ett framtida energisystem

Vattenkraftens bidrag idag och i ett framtida energisystem RAPPORT 1(9) Vattenkraftens bidrag idag och i ett framtida energisystem Denna rapport beskriver Skellefteå Krafts syn på hur vattenkraften kan utvecklas för att hantera kommande utmaningar i vårt energisystem,

Läs mer

Korttidsplanering av. mängder vindkraft

Korttidsplanering av. mängder vindkraft HUVA-dagen 18 mars, 2010 Korttidsplanering av vatten-värmekraftsystem vid stora mängder vindkraft Lennart Söder Professor, KTH 1 Disposition Om förnybara energislag Generellt om vattenkraftsplanering Transmissionsläget

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

Miljöförbättringar i utbyggda älvar en arbetsgång för att prioritera mellan åtgärder PRIOKLIV Roland Jansson, Birgitta Malm Renöfält och Åsa Widén

Miljöförbättringar i utbyggda älvar en arbetsgång för att prioritera mellan åtgärder PRIOKLIV Roland Jansson, Birgitta Malm Renöfält och Åsa Widén Miljöförbättringar i utbyggda älvar en arbetsgång för att prioritera mellan åtgärder PRIOKLIV Roland Jansson, Birgitta Malm Renöfält och Åsa Widén (Umeå universitet), Erik Degerman (SLU), Dag Wisaeus (ÅF

Läs mer

Korttidsreglering inom Mälarenergis vattenkraftinnehav

Korttidsreglering inom Mälarenergis vattenkraftinnehav UPTEC ES18 041 Examensarbete 30 hp December 2018 Korttidsreglering inom Mälarenergis vattenkraftinnehav Effektbidrag och miljömässiga konsekvenser i valda scenarion Louise Nordlander Svensson Abstract

Läs mer

Kraftigt modifierade vatten vattenkraft Andreas Bäckstrand

Kraftigt modifierade vatten vattenkraft Andreas Bäckstrand Kraftigt modifierade vatten vattenkraft Andreas Bäckstrand Syfte Ta fram förslag på miljökvalitetsnormer för de vattenförekomster som idag är utpekade som Kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft.

Läs mer

Kompletteringsskrivning i EG2050 Systemplanering, 12 april 2013, 13:00-15:00, seminarierummet

Kompletteringsskrivning i EG2050 Systemplanering, 12 april 2013, 13:00-15:00, seminarierummet Kompletteringsskrivning i EG2050 Systemplanering, 12 april 2013, 13:00-15:00, seminarierummet Instruktioner Endast de uppgifter som är markerade på det bifogade svarsbladet behöver lösas (på de övriga

Läs mer

Vebro Industri. Ålvandring Uppföljning av åtgärder för ålens passage av Vessige Kraftverk. Henrik Jacobson

Vebro Industri. Ålvandring Uppföljning av åtgärder för ålens passage av Vessige Kraftverk. Henrik Jacobson Vebro Industri Ålvandring 212 Uppföljning av åtgärder för ålens passage av Vessige Kraftverk Henrik Jacobson 213-2-13 Flöde [m 3 /s] Inledning Vebro Industri driver ett vattenkraftverk vid Vessigefallen

Läs mer

Läget på elmarknaden Vecka 43. Veckan i korthet. Ansvarig: Lovisa Elfman

Läget på elmarknaden Vecka 43. Veckan i korthet. Ansvarig: Lovisa Elfman 1 (11) Läget på elmarknaden Vecka 43 Ansvarig: Lovisa Elfman lovisa.elfman@ei.se Veckan i korthet Mildare väderlek och nederbörd ledde till fallande priser på den nordiska spotmarknaden. Även på den finansiella

Läs mer

Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vattenförekomster vattenkraft

Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vattenförekomster vattenkraft Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vattenförekomster vattenkraft Utgiven av vattenmyndigheterna Diarienummer: 537-14769-2017 (Vattenmyndigheten Bottenviken) 537-3521-2016 (Vattenmyndigheten

Läs mer

SYNTES INOM KRAFT OCH LIV I VATTEN KLIV - OMVÄRLDSANALYS & FRAMTIDA UTVECKLINGSOMRÅDEN

SYNTES INOM KRAFT OCH LIV I VATTEN KLIV - OMVÄRLDSANALYS & FRAMTIDA UTVECKLINGSOMRÅDEN SYNTES INOM KRAFT OCH LIV I VATTEN KLIV - OMVÄRLDSANALYS & FRAMTIDA UTVECKLINGSOMRÅDEN ANNA RÖNNBERG, ANDREAS ARONSSON & PETER RIVINOJA ÄLVKARLEBY 2017-09-21 1 Agenda Presentation av projektdeltagare Uppdraget

Läs mer

Mänsklig påverkan. Hydrologi-utbildning för Länsstyrelsen

Mänsklig påverkan. Hydrologi-utbildning för Länsstyrelsen Mänsklig påverkan Hydrologi-utbildning för Länsstyrelsen Faktorer som påverkar hydrologi och hydraulik Dikning och sjösänkning Kanalisering och rätning Dämning, reglering och överledning Tätortshydrologi

Läs mer

Vindkraften ger systemtjänster, men hur skapas incitamenten?

Vindkraften ger systemtjänster, men hur skapas incitamenten? Vindkraften ger systemtjänster, men hur skapas incitamenten? ENERGIVÄRLDEN tema vind: Mot ett 100 procent förnybart elsystem - hur kan utbyggnad av produktion och tillgång på systemtjänster gå hand i hand?

Läs mer

Rapport: Dalälvens korttidsreglering

Rapport: Dalälvens korttidsreglering Rapport: 2018-02 Dalälvens korttidsreglering Miljöeffekter och potentiell effektutbyggnad Omslagsbild: Rossö kvarn, Bysjön, nedströms Näs kraftverk i Dalälven. Foto: Mats Forslund Rapporten kan laddas

Läs mer

VATTENKRAFT OCH LEVANDE VATTENDRAG? Christer Nilsson Landskapsekologi Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå universitet

VATTENKRAFT OCH LEVANDE VATTENDRAG? Christer Nilsson Landskapsekologi Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå universitet VATTENKRAFT OCH LEVANDE VATTENDRAG? Konkurrensen om vattnet Vattendagarna 2008 Christer Nilsson Landskapsekologi Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå universitet Var är kraftverket? Var är vattnet?

Läs mer

Ett robust och leveranssäkert elsystem vad säger forskningen?

Ett robust och leveranssäkert elsystem vad säger forskningen? Hur skapar vi ett robust elsystem för år 2050? Ett robust och leveranssäkert elsystem vad säger forskningen? Energikommissionen - Tekniska museet 7 december 2015 Lennart Söder Professor Elektriska Energisystem,

Läs mer

Kraftverken i Umeälven

Kraftverken i Umeälven RAPPORT 1 (23) Handläggare Dag Wisaeus Mobil 070-539 69 15 dag.wisaeus@afconsult.com Datum 2015-11-05 Uppdragsnr 604 80 66-1 Kraftverken i Umeälven Beräkning av kostnader för att anpassa flödena mellan

Läs mer

Miljödeklaration EPD. Vatten S-P-00188. Sammanfattning av EPD för el från Vattenfalls vattenkraft i Norden

Miljödeklaration EPD. Vatten S-P-00188. Sammanfattning av EPD för el från Vattenfalls vattenkraft i Norden Miljödeklaration EPD Vatten Sammanfattning av EPD för el från Vattenfalls vattenkraft i Norden S-P-00188 S-P-00088 2015-02-15 Sammanfattning av EPD för el från Vattenfalls vattenkraftproduktion i Norden

Läs mer

Översvämningskartering Tegelholmen, Snickarudden och Garngården i Jonsered

Översvämningskartering Tegelholmen, Snickarudden och Garngården i Jonsered Översvämningskartering Tegelholmen, Snickarudden och Garngården i Jonsered Garngården i Jonsered Beställare: JM Gårdatorget 2 412 50 Göteborg Beställarens representant: Andreas Kandre Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

- underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram

- underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram - underlag till vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram Länsstyrelsen Norrbottens län Länsstyrelsen Västernorrlands län Länsstyrelsen Västmanlands län Länsstyrelsen Kalmar län Länsstyrelsen Västra

Läs mer

Kraftvärmens roll i framtidens energisystem. Per Ljung

Kraftvärmens roll i framtidens energisystem. Per Ljung Kraftvärmens roll i framtidens energisystem Per Ljung ELSYSTEMET KAN HANTERA STOR EFTERFRÅGAN PÅ VINTERN OCH STORA VATTENFLÖDEN PÅ SOMMAREN 25 20 Inflöde vatten Vattenkraft GWh/h 15 Vattenmagasin / lager

Läs mer

Utgåva Utökad med FoU avsnitt VATTEN KRAFT

Utgåva Utökad med FoU avsnitt VATTEN KRAFT 7 Utgåva Utökad med FoU avsnitt VATTEN KRAFT Lagan 130 MW 14 G C F 11 12 10 8 7 13 Ljusnan 800 MW 5 2 Dalälven 1 080 MW 9 Ljungan 600 MW Indalsälven 2 090 MW Pite älv 50 MW Ångermanälven 2 530 MW Lule

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Vattenfalls synpunkter på Vattenmyndigheternas samrådsunderlag om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft

Vattenfalls synpunkter på Vattenmyndigheternas samrådsunderlag om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft Vattenfalls synpunkter på Vattenmyndigheternas samrådsunderlag om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft 2018-09-28 Sammanfattning Inledning Enligt Energiöverenskommelsen

Läs mer

Länsstyrelsen Jämtlands län Fiske Joakim Svensson

Länsstyrelsen Jämtlands län Fiske Joakim Svensson Joakim Svensson Datum Dnr (anges vid skriftväxling) OMPRÖVNING AV VILLKOREN FÖR VATTENKRAFTSANLÄGGNINGAR I ÖVRE LJUSNAN Sammanfattning Länsstyrelsen i och Härjedalens kommun föreslår som ett förstahandsalternativ,

Läs mer

Kraftbalansen i Sverige under timmen med högst elförbrukning

Kraftbalansen i Sverige under timmen med högst elförbrukning Kraftbalansen i Sverige under timmen med högst elförbrukning Erik Hellström Marknads- och systemutveckling Energianalys (ME) Kraftbalansrapporten > Enligt regleringsbrevet ska affärsverket Svenska Kraftnät

Läs mer

Läget på elmarknaden Vecka 18. Veckan i korthet. Ansvarig: Jens Lundgren jens.lundgren@ei.se

Läget på elmarknaden Vecka 18. Veckan i korthet. Ansvarig: Jens Lundgren jens.lundgren@ei.se 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 18 Ansvarig: Jens Lundgren jens.lundgren@ei.se Veckan i korthet Under vecka 18 har vårfloden fortsatt i både Sverige och Norge. Samtidigt börjar den svenska kärnkraften

Läs mer