Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt?"

Transkript

1 Telemeddelande (A) Sid. 1(15) Mnr PEKI/ Peking Andre ambassadsekreterare Markus Lundgren UD-ASO Dnr 21 Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt? Kinas ekonomiska utsikt är dyster. Exporten minskar kraftigt och ett ännu större fall för insatsvaruimporten indikerar att exporten kommer att minska ytterligare inom kort. Regeringen fruktar massarbetslöshet och social oro i finanskrisens spår. Stimulanspaketen är stora, men mindre än vid första anblicken. De kommer att leda till överinvesteringar i infrastruktur och fler nödlidande lån. Den statliga inblandningen i landets ekonomi kommer att bli allt påtagligare. Positivt är att finanssektorn och statsfinanserna är mycket stabilare än vid tidigare kriser. Konsumtionsdriven tillväxt är på lång sikt Kinas enda hållbara alternativ, men på kort sikt har Kina ingen möjlighet att ställa om från exportdriven tillväxt. På längre sikt kommer befolkningsstrukturen och de snabbt ökande skillnaderna mellan fattiga och rika att negativt påverka den kinesiska ekonomins möjlighet att växa, ifall de nuvarande trenderna inte vänds.

2 2(15) Länge trodde man både här och i omvärlden att Kina skulle klara sig undan finanskrisen. Några hävdade t.o.m. att Kina skulle kunna hålla tillväxten uppe i resten av världen. Dessa förhoppningar har kommit på skam. I en global ekonomi fungerar inte decoupling. Kina är beroende av omvärlden och omvärlden av Kina. Efter flera år av tvåsiffrig tillväxt är den stora frågan för Peking idag hur man ska kunna uppnå en tillväxt på åtta procent. Just nu pekar de flesta prognoser på fem till åtta procents tillväxt. Den officiella uppfattningen är sedan länge att det behövs minst åtta procents tillväxt för att skapa de tjugo miljoner nya arbeten som behövs för att undvika social oro. När folkkongressen samlas om knappt två veckor blir detta ett huvudnummer. Nyckelfaktorer för Kinas tillväxt Exportmaskinen går på tomgång Kinas tillväxtmodell är exportdriven. Ökad export har också inneburit ökade (oftast utländska) investeringar. Denna utlandsberoende tillväxtmodell har nu vänts till en negativ spiral där sjunkande export följs av lägre privatinvesteringar, som i sin tur minskar konsumtionen. Under 2008 ökade exporten med 17,2 procent och importen med 18,5 procent. I januari sjönk exporten med 17,5 procent (yoy) - det kraftigaste fallet på över ett årtionde. Importen föll med hela 43,1 procent, vilket antyder stora exportminskningar även framöver (mycket av exporten är insatsvaror ämnade för återexport). Om man tar hänsyn till valutakursförändringar och inflation har den minskat ännu mer. Storleken i exportnedgången skiljer sig dock åt mellan olika sektorer. Medan textilier och leksaker minskat kraftigt har maskiner, utrustning och elektronik klarat sig bättre. Geografiskt innebär detta att södra Kina klarat sig sämst, eftersom största delen av den lätta industrin är lokaliserad där. Vid tidigare globala nedgångar har Kina klarat sig bättre än genomsnittet. Förmodligen kommer Kina även denna gång att fortsatt vinna marknadsandelar även om exporten i absoluta tal minskar. Stimulanspaketet behövs, men riskerar leda till fel sorts tillväxt I november lanserade den kinesiska regeringen ett enormt stimulanspaket på miljarder renminbi. Centralregeringen står normalt för cirka 20 procent av konsumtionen i Kina, en siffra som lär öka med detta paket. Det är oklart hur pengarna kommer att spenderas eller vem som ska finansiera stimulanspaketet. Det har framkommit att även redan planerade projekt (transport, jordbävningen i Sichuan, infrastruktur och energi) ingår och att delar av finansieringen väntas bli icke-statlig. Förmodligen är endast ca miljarder av miljarder nya projekt.

3 3(15) Det mesta av stimulanspaketet kommer att användas till infrastruktur och de främsta mottagarna är statliga företag, särskilt inom byggbranschen. En del av dessa investeringar är välbehövliga och kommer att leda till högre tillväxt i det långa loppet och på kort sikt kompensera för minskningen i den privata sektorns fastighetsinvesteringar. En skillnad jämfört med Asienkrisens infrastrukturinvesteringar och dagens är dock att Kina för tio år sedan desperat behövde bättre infrastruktur, medan landet idag på några håll inte längre behöver nya motorvägar mm. Det mesta av pengarna ska spenderas på mycket kort tid, så beslutsfattarna försöker snabbt hitta realiserbara projekt. Tidigare förkastade idéer tas åter fram, vilket riskerar leda till överflödiga investeringar och fel sorts tillväxt. Med all säkerhet kommer stimulanspaketet att resultera i underutnyttjade energianläggningar, tomma flygplatser, tomma motorvägar, nödlidande lån och tomma hus. Ett konkret exempel är staden Shantou i Guangdongprovinsen, vars flygplats endast utnyttjas till en tredjedel av sin kapacitet. Idag skyndar sig dock stadens ledning för att påbörja byggnationen av en ny flygplats och ett flertal andra stora infrastrukturprojekt. Läns- och kommunledningar har fått i uppdrag att satsa stort på nya stimulansprojekt, och tillsammans kungjort önskemål om stöd till investeringar på över miljarder renminbi, eller över 100 procent av Kinas årliga BNP. Enbart Guangdong har lovat att spendera mer än miljarder renminbi de närmsta fem åren. Stimulanspaketet innebär också risk för kraftigt ökad korruption. Denna är koncentrerad till sektorer där staten är inblandad, vilket regeringen är fullt medveten om och satsar stora resurser för att undvika. Enligt investeringsbanken Carnegie uppskattas trots detta tio procent av de statliga investeringarna gå till mutor/stjälas. Räddningspaket för strategiska industrier I januari tillkännagav regeringen Peking två, av sammanlagt tio, nya stödpaket. Dessa två är riktade mot fordons- och stålindustrierna och inkluderar momsrabatter, utökade resurser för FoU samt bättre tillgång till finansiering genom de statliga bankerna. För stålindustrin kommer räddningspaketet främst statliga stålverk till godo, vilket indikerar att statlig industri riskerar gynnas på privat industris bekostnad. Liknande paket har redan tagits fram, eller planeras, för åtta andra pelarindustrier, nämligen textilindustrin, konsumentvaruindustrin, IT-industrin, petrokemiindustrin, varvsindustrin, industrin för icke-järnmetaller, industrin för tillverkning av tunga maskiner och fastighetssektorn. Stöd till textilindustrin är särskilt angeläget eftersom den direkt och indirekt försörjer 120 miljoner människor. Finansiering av stimulanspaketet En vanlig missuppfattning är att Kina kommer att använda sin valutareserv för att finansiera stimulanspaketet. I så fall skulle centralbanken först vara

4 4(15) tvungen att sälja sina placeringar i utländsk valuta (främst USD), vilket skulle sänka dollarkursen och ge stora förluster på återstående tillgångar. Det ökade värdet på renminbin skulle sedan försämra konkurrensläget för kinesisk export. Kina finansierar därför stimulanspaketet genom att sälja obligationer på den inhemska marknaden. Staten planerar att 2009 införskaffa miljarder renminbi genom statsobligationer. 800 miljarder av dessa kommer att betala skulder, medan resten ska delas mellan lokala regeringar och centralregeringen. På prov ska sex provinser dessutom få utfärda egna obligationer. Kinesiska banker har insättningar värda miljarder renminbi, men bara lån på miljarder renminbi miljarder av mellanskillnaden är insatta hos centralbanken. Peking har därmed möjligheten att sänka bankernas reservkvot till hälften och beordra dem att använda de pengarna till att köpa statsobligationer. Kraven på bankernas reserver kommer också att minska för att få ut pengarna i ekonomin och på så sätt stimulera konsumtionen. Endast framtiden kan utvisa om stimulanspaketet och senare stödpaket kan kompensera för den kraftiga nedgången i global efterfrågan av kinesisk export, sämre fastighetsmarknad och sjunkande konsumtion. Ifall effekten av novembers paket inte är tillräcklig kan man förvänta sig att regeringen gör ännu större satsningar. Det finns signaler om att nya stimulansåtgärder är att vänta. Konsumtion Ökad konsumtion istället för exportdriven tillväxt predikas sedan länge som lösning på Kinas ekonomiska problem. Kinas privatkonsumtion har enligt asiatiska utvecklingsbanken fallit från 51 procent av BNP 1990 till 37 procent av BNP 2007, samtidigt som exportens andel ökat. Inget annat land har en så låg andel konsumtion av BNP. I det långa loppet har Kina inget alternativ till att styra över från export- till konsumtionsdriven tillväxt. Att ändra konsumtionsmönster tar dock tid. Det är inte troligt att Kinas konsumenter kommer att ändra sina konsumtionsvanor i tid för att stärka Kinas tillväxt i närtid. Inom överskådlig tid kommer Kina inte heller kunna driva världstillväxten. Kinesiska hushålls konsumtion motsvarar endast fem procent av de amerikanska hushållens.

5 5(15) Enligt en nyutkommen marknadsundersökning har, eller kommer, 60 procent av kinesiska konsumenter att minska sin privatkonsumtion pga. jobbosäkerhet och dåliga ekonomiska utsikter. Detta stöds av att hushållens bankinsättningar ökat kraftigt senaste tiden. Risken är dock stor att en sänkt ränta inte skulle leda till högre efterfrågan. En liten andel av konsumtionen i Kina finansieras genom kredit, och en lägre ränta leder inte automatiskt till konsumtion. Ett stort antal olika åtgärder har vidtagits för att stimulera konsumtionen. T ex har kreditkvoter för banker tagits bort, styrräntan sänkts, reservkraven sänkts (från 17,5 till 13,5 för små banker och från 17,5 till 15,5 för stora banker), och momsrabatter för exportörer höjts. För att få fart på fastighetsmarknaden har t ex kravet på kontantinsats minskats (från procent till 20 procent) och räntan på lånet för första hemmet sänkts. För att öka konsumtionen på landsbygden har regeringen nyligen infört ett subventionerat hushållsapparatsprogram. Staten rabatterar bönders köp av färg-tv, kylar, frysar, mobiltelefoner och tvättmaskiner med 13 procent. Detta program förväntas öka konsumtionen med 920 miljarder renminbi. Flera lokala program där befolkningen erhåller kuponger på ett hundratal kronor för att konsumera har också lanserats. 40 procent av landsbygdsinkomsterna kommer dock från migrantarbetarnas transfereringar, som nu snabbt minskar. Mer konsumtionsdriven tillväxt handlar inte om att Kina ska ge upp sin exportorienterade tillverkningsindustri. Kina kommer under en långt tid att ha sin främsta komparativa fördel i den stora och billiga arbetskraften. Den strukturomvandling som krävs kommer att ta lång tid. Styrkor/svagheter Finanssektorn mycket stabilare än för tio år sedan Finanssektorn är i betydligt bättre skick idag än under Asienkrisen för tio år sedan. Då klassades ca 40 procent av bankernas lån som nödlidande. Idag är bankernas nödlidande lån officiellt nere på drygt fem procent efter att de sämsta lånen i två omgångar lyfts över till Kinas fyra Bad Loan Banks. Dessa siffror bör dock tas med en nypa salt. På kort sikt kommer andelen förmodligen att minska pga. att banker nu lånar ut enorma summor pengar, men allteftersom ekonomin försämras riskerar många företag och lokala regeringar att få problem med att betala av sina lån. Efter att ha sjunkit fram till i oktober 2008 har utlåningen nu skjutit i höjden. I januari lånade kinesiska banker ut miljarder renminbi, dubbelt så mycket som i januari 2008, och lika mycket som en tredjedel av alla lån De flesta lån gick dock till lågriskprojekt, med stabila återbetalningar, i centralregeringens stimulanspaketet. Den höga siffran beror även på det uppdämda behov som uppstod när bankerna hindrades från att låna ut pengar förra året, samt till viss del lån som redan betalats ut, men först nu registrerats på balansräkningen. Till viss del kan den kraftiga uppgången på Kinas börser

6 6(15) de senaste veckorna förklaras av att nyutlånade pengar till statliga bolag inte kunnat användas på kort sikt, och därför investerats på börsen. Statsfinanserna svagare än vad som officiellt hävdas 2007 ökade statsinkomsterna med 32 procent, medan samma siffra 2008 var 19,5 procent. Statsutgifterna ökade dock snabbare, med 25,4 procent och i oktober 2008 hade centralregeringen negativ tillväxt i statsfinanserna för första gången på tolv år. För helåret 2008 gick staten back med 110 miljarder renminbi och enligt egna prognoser kommer budgetunderskottet för 2009 att centralt ligga på ca 950 miljarder renminbi, över tre procent av BNP. I januari minskade offentliga, lokala regeringars inkluderade, skatteintäkter med 17 procent. För centralregeringen minskade intäkterna med hela 28 procent jämfört med januari förra året, vilket främst beror på företagens lägre vinster och skattesänkningar. Det kraftiga underskottet i december, miljarder renminbi, tyder på att Peking kraftigt ökat sina stimulansåtgärder för att hjälpa den vacklande ekonomin. Bara i december förra året spenderade centralregeringen och lokala regeringar tillsammans miljarder renminbi, 30,8 procent mer än i december Officiellt har Kina en mycket låg statskuld, men en stor andel av statens investeringar har finansierats genom lån från statsägda banker. Dessa lån borde därför också räknas in i statsskulden. Ifall lånen läggs till budgeten vänds 2007 års överskott på 0,6 procent av BNP istället till ett underskott på 10 procent av BNP. Detta kan jämföras med USA:s federala budgetunderskott som var 13 procent av BNP Den totala statsskulden 2007 var, med samma mått mätt, över 50 procent av BNP, och förväntas öka kraftigt de närmsta två åren till en nivå klart över IMF:s rekommenderade tak på 50 procent. Inflationen riskerar att snart övergå i deflation och fastighetsmarknaden är fortsatt iskall Konsumentprisindex (KPI) föll i januari till en procent, medan producentprisindex minskade med 3,3 procent. Producentprisindex har fallit kraftigt från sin högsta nivå på tolv år i augusti, 10,1 procent, till dagens -3,3 procent. Fallet i producentprisindex var väntat, givet prisminskningarna på olja och kol. Till viss del kommer trenden mot deflation att motverkas av stimulanspaketet, regeringens höjning av sädespriserna, samt högre lärarlöner och pensioner. Risken är ändå stor att Kina inom kort går från inflation till deflation. Fastighetsmarknaden står för ungefär tio procent av BNP och har bidragit med ungefär femton procent av BNP-tillväxten. Enligt officiell statistik föll priserna för nya hus med en procent 2008, en siffra som enligt fastighetsanalytiker inte speglar det verkliga prisfallet, som förmodligen ligger på närmare åtta procent. Detta har lett till att privata investeringar i

7 7(15) fastighetssektorn praktiskt taget helt upphört. Den kraftiga kontraktion av fastighetsmarknaden som inleddes 2008 lär fortsätta under 2009 ifall stimulanspaketet inte lyckas ersätta privata investeringar. Valutan inofficiellt knuten till dollarn, men tal om depreciering oroar Sedan renminbin 2005 tilläts flyta under uppsikt har den apprecierats drygt 20 procent gentemot dollarn. Sedan i juli har renminbin dock legat still gentemot dollarn, men apprecierat mot ett flertal andra valutor, exempelvis euron och kronan. Kina har därmed de facto knutit renminbin till dollarn inom ett snävt spann. Ett forskningsinstitut kopplat till finansministeriet har i dagarna kommit ut med en studie där regeringen uppmanas depreciera renminbin för att behålla ekonomisk tillväxt och skapa fler arbeten. En svag renminbi skulle hjälpa de utsatta exportörerna, samt höja priserna på import och därmed inflationen. Från andra håll konstateras att en depreciering inte nämnvärt skulle hjälpa att lösa grundproblemet som är en kollaps i efterfrågan från marknaderna i väst. Geither, USA:s nye finansminister, har anklagat Kina för valutamanipulation i syfte att hålla exporten uppe, och har lovat aggressiv diplomati för att få till en ändring. Kina har besvarat anklagelserna med att hävda att Kina har aldrig använt så kallad valutamanipulation för att erhålla fördelar i internationell handel. Vad Peking än må hävda är det självklart att valutan har manipulerats, att behålla en stabil växelkurs i dessa turbulenta tider utan valutamanipulation skulle vara omöjligt. Eftersom Kinas minskade export beror på minskad global efterfrågan så innebär varje ökning i Kinas handelsöverskott att tillverkare i andra länder måste minska sin produktion och säga upp anställda mer än vad den minskade globala efterfrågan antyder. Även en mycket liten depreciering av renminbin skulle därför uppfattas som handelsstörande. Massarbetslöshet och social oro Arbetslösheten skjuter nu i höjden, men officiell statistik på området är ointressant (den omfattar endast registrerade stadsbor) och föremål för olika officiella omnämnanden. Regeringen anger nu att över tjugo miljoner migrantarbetare förlorat sina jobb. Undersökningen genomfördes innan det

8 8(15) kinesiska nyåret och inkluderar varken personer som förlorat sitt jobb därefter eller arbetslösa migranter i städerna. Detta är en kraftig revidering uppåt av den officiella migrantarbetslösheten, som så sent som i december angavs vara runt åtta miljoner. Vidare omnämns att många av de bortåt sex miljoner som årligen utexamineras från universitet nu inte erbjuds anställning. Regeringen kommer att prioritera denna grupp, som ofta spelat en huvudroll i turbulenta perioder under Kinas historia, bland annat genom praktikplatser och erbjudanden om jobb som tjänstemän på landet. SME:s har erbjudits lån på två miljoner renminbi ifall de anställer ett visst antal nyutbildade universitetsstudenter och universitet har blivit tillsagda att inrätta forskningstjänster till nyutbildade studenter. Andra medel som använts för att minska arbetslösheten är uppmaningar till företag att sänka löner snarare än att säga upp löntagare, förbud för kollektiva förhandlingar samt stopp för planer att höja minimilönen. Regeringen har informellt accepterat att löner lägre än minimilönen betalas ut. Företag tillåts också skjuta upp betalningar av arbetares socialförsäkring, sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. Alla uppsägningar, som omfattar fler än 20 personer eller tio procent av personalstyrkan, får dessutom klartecken först efter statlig medling. Lågt räknat kommer regeringen att behöva hitta arbete för över 35 miljoner arbetslösa migranter, nyutexaminerade universitetsstudenter och ungdomar, vilket är 75 procent fler än de 20 miljoner arbetstillfällen som enligt officiella utsagor behöver skapas varje år för att bibehålla den sociala stabiliteten. Vad kan vi förvänta oss 2009 och framöver? Jämfört med tidigare kriser är Kina förhållandevis väl rustat denna gång. Vid de två tidigare nedgångarna i kinesisk tillväxt, runt händelserna vid himmelska fridens torg 1989 och Asienkrisen, led landet även av stora strukturproblem. Sedan dess har Kina gjort en hel del för att komma tillrätta med ekonomiska strukturproblemen. Numera har Kina dessutom en enorm valutareserv, goda statsfinanser och en relativt låg statsskuld. Dessa resurser kommer att användas för att så långt som möjligt se till att tillväxten inte kryper under de 8 procent. Kina har några år av långsam tillväxt att vänta Att prognostisera nästa års tillväxt har sällan varit så svårt. Prognoserna för Kinas tillväxt skrivs också kontinuerligt ner. Idag förutspår IMF att Kina växer med 6,7 procent på helårbasis, vilket ligger mitt emellan Asiatiska utvecklingsbankens prognos på 8,2 procent och Royal Bank of Scotlands på 5 procent. Fördelat över året kommer det att dröja till sommaren innan stimulanspaketet och penningpolitiken gör avtryck på ekonomin. Vårens siffror kommer att se extra dåliga ut eftersom de jämförs med förra vårens mycket robusta tillväxtsiffror.

9 9(15) Kinas ekonomiska återhämtning kan antingen gå fort, dvs. att landet redan om ett år når upp till robusta tillväxtsiffror på över nio procent, eller långsamt, dvs. att landet växer kring sex-åtta procent de närmsta tre-fyra åren. En långsam återhämtning är troligare än en snabb. I den utsträckning Kinas nedgång beror på nedgången i global handel och tillgången till kredit finns ingen snar lösning i sikte. Både USA, EU och Japan har djupa och svåra recessioner framför sig. I den utsträckning nedgången beror på inhemska faktorer har historien visat att Kina växlat mellan perioder av expansion och kontraktion av investeringar, där tillväxten legat kring elva respektive åtta procent. Sex år av tillväxt på elva procent bör, med historiska mått, därför nu följas av lägre tillväxt i fyra-sex år. Dessa perioder är normala i alla industriekonomier där produktionskapacitet med lättillgängliga pengar byggs upp snabbt och går längre än underliggande efterfrågan motiverar. Gapet mellan tillgång och efterfrågan behöver därefter överbryggas innan Kina är redo för nästa investeringsvåg, en process som inte klaras av på bara några månader. Kina har dock inte samma problem med kvarlevor från planekonomins dagar som vid de två tidigare kriserna. De flesta priser är satta av marknaden, arbetsmarknaden är mycket flexibel och både banker och stora företag har pengar att täcka sina förluster. Högre grad av statlig inblandning i ekonomin Ju mer statlig inblandning i ekonomin, desto snabbare kommer sannolikt Kinas ekonomi att återhämta sig. Staten är redan idag en stor aktör i den kinesiska ekonomin och de statskontrollerade företagen står för en tredjedel av industriproduktionen och hälften av investeringarna. Den kraftiga nedgången i privata investeringar och statens expansiva finanspolitik kommer dock öka statens relativa tyngd i ekonomin. Även om ingen i partiet önskar återgå till en traditionell centralekonomi växer sig förespråkarna av fortsatt statsdominans starkare i finanskrisens spår och den statlig inblandningen i ekonomin riskerar nu att kraftigt öka på privata företags bekostnad. Privatisering av statsägda företag har i praktiken helt upphört. På åttiotalet talades om att tillåta privata företag inom alla konkurrensutsatta industrier, något som idag ersatts med privilegierad behandling av statsägda företag inom strategiska branscher. Statens stimulansåtgärder kommer också främst statliga företag till godo, vilket snedvrider konkurrensen. Statliga företag kommer att få både bidrag och lån, medan privata företag som regel får klara sig på egen hand. Ett exempel är flyget där staten har gett ut miljarder till högt skuldsatta och förlusttyngda statskontrollerade flygbolag medan landets första privatägda bolag fick ställa in sina flygningar. Resursallokeringen är ett stort och allvarligt problem som riskerar hämma den långsiktiga tillväxten. Nödvändiga reformer av det finansiella systemet riskerar också att skjutas åt sidan och istället ersättas av fler regleringar och kontroll, något som kommer att minska bankernas möjlighet att effektivt styra sina resurser. Ambassaden har senaste tiden sett exempel på hur finanskrisen använts som ursäkt för att

10 10(15) stoppa avregleringen av finanssektorn och försvåra tillvaron för alla ickestatliga (i praktiken utländska) banker. Handelskrig och protektionism? Kina kommer officiellt att göra allt i sin makt för att förhindra ett handelskrig och kraftigt fördöma alla tendenser till protektionism. Nationellt gör man dock ofta det motsatta. I offentlig upphandling går kinesiska företag före i kön och man har minskat skatteuttaget för exportföretag. Peking motsätter sig även prevent excessive imports av jordbruksprodukter och i Doharundan är man en av de blockerande krafterna mot sektorsavtal som skulle riskera Kinas stödmöjligheter (exempelvis genom tullmurar) av strategiska industrier. Kina har mycket mer att förlora än USA på ökad protektionism och handelskrig. Kina har inte möjlighet att stimulera nationell efterfrågan i sådan grad att den ersätter lägre extern efterfrågan vid ett eventuellt handelskrig. Sämre miljö och ökat internationellt inflytande Kina är sedan 2007 världen största utsläppare av koldioxid och en fortsättning på den inslagna vägen är en omöjlighet. Men givet det bekymmersamma ekonomiska läget finns det stor risk att miljöfrågorna får stryka på foten. Mycket av stimulanspaketet är avsett för energi- och infrastrukturprojekt, vilket kommer att gynna främst cement-, järn-, kol- och stålindustrierna, samt andra resursintensiva sektorer. Vissa nedsmutsande industrier som tidigare stängts av miljöskäl har nu tillåtits återuppta sin produktion av ekonomiska skäl. Kinas visar upp en alltmer självsäker attityd mot omvärlden. Finanskrisen skylls på västs låga sparkvot och höga konsumtion. Kina trycker på för att även länder utanför G7 ska få vara med och designa den nya finansvärldens regleringssystem. En ny världsekonomisk ordning som är rättvis, sund och stabil, där u-länder har mer att säga till om, måste enligt etableras Kina. USA:s tidigare överlägsna ekonomiska modell är ifrågasatt, vilket Peking uppfattar som en möjlighet för den kinesiska modellen. Afrika är nu på väg att bli en viktig spelarena för denna modell som bl a kännetecknas av storstatlig inblandning. Utmaningar på längre sikt Ålderspyramiden Ifall den nuvarande demografiska trenden fortsätter kommer kineserna att bli gamla innan de blir rika. Den största utmaningen kommer att vara bristen på arbetskraft. Fram tills nyligen har Kinas arbetskraft ständigt ökat både på landsbygden och i städerna. Kinas komparativa fördel har legat i överflödet av billig arbetskraft fick 100 människor i produktiv ålder försörja 80 barn och pensionärer, medan 100 idag endast behöver försörja 40. Precis som för Japan, Sydkorea och Taiwan har denna ökning i antal arbetare per barn/pensionär varit en nyckelfaktor i den ekonomiska tillväxten.

11 11(15) Befolkningstillväxten minskar dock dramatiskt. Fertilitetsgraden har gått från 5,4 år 1971 till 2 idag, vilket är strax under den nivå på 2,1 som normalt krävs för att bibehålla befolkningsstorleken. Detta har lett till en kraftig ökning av antalet äldre i förhållande till den totala befolkningen. Detta kommer i framtiden att innebära betydligt högre kostnader för pensioner och hälsovård. Det är ingen tvekan om att Kinas tillväxt kommer att sjunka när befolkningen åldras, från 8-9 procent idag till 5-6 procent på 2020-talet, allt annat lika. Genom att öka utbildningsnivån och förlänga arbetslivet kan dock effekten lindras. Äganderätt till mark och ökande klyftor Trots att reformpolitiken inleddes för trettio år sedan är det fortfarande inte möjligt att privat äga åkermark. I och med förra årets landreform är det tänkt att den tidigare tidsbegränsningen på böndernas leasing av mark ska tas bort och att bönder ska ersättas med marknadsvärdet av sin mark när den förvärvas av staten. Även fortsättningsvis kommer det dock att vara förbjudet att använda jordbruksmark och gårdar som säkerhet vid lån. Den senaste tidens ekonomiska kris har dessutom ökat motståndet mot reformen, och varningsrop har höjts om risken att bönder som förlorar sina arbeten i städerna inte kommer att ha någon jordbruksmark att återvända till, och därmed ingen möjlighet att tjäna sitt uppehälle. Landreformen är en kompromiss mellan ekonomisk utveckling och social stabilitet. Medan en privatisering av land skapar stora tillgångar, ökar produktiviteten och inkomsterna, riskerar den även att separera bönderna från sitt land, deras yttersta källa till finansiell säkerhet. Skillnaden mellan inkomster i stad och på landet ökade 2008, för elfte året i rad. Nettoinkomsten för en stadsbo var renminbi 2008, och för en landsbygdsbo renminbi, vilket är den största inkomstskillnaden mellan stad och land i Kina någonsin. Medan den genomsnittliga stadsinkomsten stigit 74 procent sedan 2003 har landsbygdsinkomsten endast stigit med 31 procent under samma period. Detta står i bjärt kontrast till utvecklingen på åttiotalet då klyftorna minskade. Om man jämför utvecklingen med den i

12 12(15) Taiwan så är Kinas betydligt mer snedfördelad. I Taiwan sjudubblades inkomsten på 35 år, samtidigt som inkomstfördelningen var en av de jämnaste i världen. Högre matpriser och skattelättnader för bönder har höjt inkomsterna på landsbygden. Regeringen har nu lovat bönderna högre garanterade statsinköpspriser för säd och högre subsidier, åtgärder som kortsiktigt hjälper men inte skapar varaktigt välstånd. Eftersom migranternas penningförsändelser svarar för 40 procent av landsbygdshushållens inkomster, och nu över tjugo miljoner migranter förlorat sina arbeten, kommer böndernas inkomster att växa ännu långsammare de närmsta åren. Grundläggande sjukvård En av de främsta orsakerna till Kinas höga sparkvot är det otillräckliga sjukvårdssystemet. Sjuka får ingen sjukvård innan de betalat, och ett genomsnittligt sjukhusintag kostar en genomsnittlig årsinkomst. Kinesernas utlägg på sjukvård har blivit 116 gånger större de senaste 25 åren, samtidigt som deras disponibla inkomst endast ökat 16 gånger under samma period. Trots Kinas ekonomiska utveckling de senaste trettio åren ligger landet långt efter övriga länders utgifter på social välfärd, mindre än en procent av BNP spenderas på sjukvård, vilket placerar landet på plats 156 av miljarder renminbi kommer att satsar de närmsta tre åren på sjukvårdsutbyggnad. Idag täcks i genomsnitt 31 procent av kostnaderna för sjukvård av stat, 17 procent av sjukvårdsförsäkringar, och resterande 52 procent betalas kontant. Målsättningen är att staten ska stå för över hälften av sjukvårdskostnaderna Det finns dock en påtaglig risk att mycket av de pengar som utlovats till den sociala sektorn inte kommer att materialiseras. Den främsta orsaken är att Peking har anförtrott provinserna mycket av både ansvaret för och finansieringen av det sociala skyddsnätet. Historiskt sett har dessa prioriterat sjukvård mycket lågt (såtillvida pengarna inte är öronmärkta). Den låga administrativa nivån på genomförandet kommer dessutom att leda till mycket stora skillnader mellan områden med höga privatinkomster och offentliga

13 13(15) intäkter, och fattiga områden med låga privatinkomster och offentliga intäkter. Dessutom kommer rätten till sjukvård även fortsättningsvis att vara knuten till individens hukou, dvs. var personen är skriven, vilket innebär att migrantarbetare inte kan söka vård där de arbetar, utan först måste resa till sin födelseort (eller föräldrarnas födelseort). Pålitlig statistik? Fråga en statstjänsteman hur mycket Kinas ekonomi kommer att växa i år och du kommer att få åtta procent till svar. Ingen vågar officiellt avvika från partiets budskap om fortsatt hög tillväxt. Målet om åtta procent visar medborgarna att partiet har situationen under kontroll. Samtidigt innebär de självsäkra, men kanske inte så trovärdiga, prognoserna att analytiker ställer sig frågande till kinesisk statistiks pålitlighet. Ingen ifrågasätter att Kina har haft hög BNP-tillväxt under de senaste trettio åren, men förmodligen överdrivs stabiliteten, med lägre rapporterad tillväxt i kraftiga uppgångar och högre rapporterad tillväxt i kraftiga nedgångar. Denna misstanke stärktes när Kinas statistikbyrå i början av januari meddelade att 2007 års tillväxt justerats upp från 11,9 till 13 procent, den andra gången det årets tillväxtsiffra signifikant justerats. Kina gick därmed om Tyskland och blev världens tredje största ekonomi redan Det finns många politiska motiv för olika myndigheter att justera siffrorna. Lokala ledare har, som en kvarleva från planekonomins dagar, sänt in tillväxtsiffror som får dem själva att se bättre ut, medan regeringen manipulerat slutsiffrorna för att visa att den lever upp till sina mål. Officiell statistik har dessutom, som i många länder, svårt att fånga all ekonomisk verksamhet, i Kinas fall bl a verksamheten i små företag. Tillväxtsiffrorna i Asienkrisens spår analyserades noga, och Pekings officiella tillväxt på 7,8 procent 1998 bedöms endast ha varit 5 procent och därefter fortsatt svag fram till Mellan 1997 och 2000 sjönk energikonsumtionen med 13 procent, varför de officiella (höga) tillväxtsiffrorna ifrågasattes. Historiskt har tillväxten i BNP och elektricitet följts åt, vilket kan indikera kraftigt fallande BNP. Energiproduktionen har fallit kraftigt de senaste fyra månaderna, och i januari minskade produktionen med 13 procent jämfört med samma månad Tung industri, som stål och cement, har dock tagit lejonparten av senaste årets nedgång i ekonomin, varför BNP-tillväxten inte kan förväntas sjunka lika mycket som energikonsumtionen.

14 14(15) Andra stora ekonomier, som Japan och USA, jämför ett kvartals tillväxt med föregående kvartals, vilket snabbt avslöjar ändringar i prestation. Kinesisk statistik är inte tillräckligt bra för att ekonomer själva ska kunna uppskatta tillväxten kvartal till kvartal. Kinas BNP-tillväxt för 2008 års fjärde kvartal uppgick enligt officiell statistik till 6,8 procent jämfört med samma kvartal Enligt Merryl-Lynch innebär det att Kinas tillväxt fjärde kvartalet 2008 jämfört med det tredje var nära noll. Statistisk sammanfattning Nationella Statistikbyrån anses idag professionell, men har få anställda och svårt att hinna med förändringar i Kinas snabba ekonomiska tillväxt. Tillförlitligheten i statistikuppgifterna är omdebatterad. Den statistiska byrån reviderar kontinuerligt sina uppgifter vilket är orsaken till att uppgifter från tidigare rapporter från ambassaden skiljer sig från dessa. 06 k1-k4 07 k1-k4 08 k1-k4 BNP tillväxt % 10,7 13 9,0 BNP mrd USD ,6 Export mrd USD 969,1 1217,7 1428,6 Import mrd USD 791,6 955,9 1133,1 Ökn statl investeringar % 24,0 24,8 Inflation: KPI % (slutet av perioden, årsbasis) 1,5 4,8 5,9 Ökning industriproduktion % 12,5 18,5 12,9 Utländska direktinvesteringar (real) mrd USD 63,0 74,8 92,4 Valutareserv mrd USD 1066,3 1528, Växelkurs CNY/USD (vid årets slut) 7,8087 7,3046 6,8424 Tillväxt M2 % (jämfört med året innan) 16,9 16,7 17,8 LINDSTRÖM

15 CC: Bangkok, Ambassaden Berlin, Ambassaden Bryssel, Representationen Canberra, Ambassaden Colombo, Ambassaden Dhaka, Ambassaden GENEVE, Representationen Hanoi, Ambassaden Hongkong, Generalkonsulat Islamabad, Ambassaden Jakarta, Ambassaden Kanton, Generalkonsulatet Kuala Lumpur, Ambassaden London, Ambassaden Moskva, Ambassaden New Delhi, Ambassaden New York, Representation PARIS, Ambassaden Peking, Ambassaden Pyongyang, Ambassaden Seoul, Ambassaden Shanghai, Generalkonsulat Singapore, Ambassaden Tokyo, Ambassaden Washington, Ambassaden 15(15)

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040513-1 2004-05-13 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 51 Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Sammanfattning Den kinesiska

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr PEKI/20040406-2 2004-04-06 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Sammanfattning Med en tillväxt på 9,1

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108 Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 108 Kinas ekonomi under det tredje kvartalet 2005: Lägre tillväxt i det "harmoniska samhället"? Tillväxten fortsatte

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad FRÅGA 1. 12 poäng. Varje deluppgift ger 1 poäng. För att få poäng på delfrågorna krävs helt rätt svar. Svar på deluppgifterna skrivs på en och samma sida, som vi kan kalla svarssidan. Eventuella uträkningar

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni

Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20050530-1 2005-05-30 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni Trots regeringens ambition att strama åt växte den

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 72

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 72 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 72 Kinas ekonomi första kvartalet 2006: Oväntad snabb tillväxt Tillväxten i den kinesiska ekonomin accelererade

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Den internationella valutamarknaden är ett nätverk av banker, mäklare och valutahandlare runt om i världen Viktigaste marknaderna finns i London, New York, Zürich, Frankfurt, Tokyo,

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt?

Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt? Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040818-1 2004-08-18 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 94 Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt? Tempot i den kinesiska ekonomin

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821 Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

PENNINGSYSTEMET 1. I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock

PENNINGSYSTEMET 1. I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock PENNINGSYSTEMET 1 I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock Text till kort 1 Pengarnas tre funktioner Dagens pengar har fler funktioner

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Det cirkulära flödet

Det cirkulära flödet Del 3 Det cirkulära flödet 1. Kokosnötsön Här bygger vi upp en enkel ekonomi med företag och hushåll som producerar respektive konsumerar, och lägger till en finansiell sektor, en centralbank, och en stat.

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg

Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg Nyckeltal för ISLAND nov. 2012 Förväntad BNP-utveckling 2,8 % Inflationstakt 4,6 % Arbetslöshet 5,0 % Bostadsbyggande prognos

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 5 Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik Idag Pengar och inflation, del 2. Konjunkturer (förändringar i produktion på kort sikt): Definitioner. AD (Aggregated demand)-modellen.

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Kinesiska makroekonomiska trender fyra heta potatisar

Kinesiska makroekonomiska trender fyra heta potatisar Sid. 1(11) 2010-12-09 Peking Per Linnér, andre ambassadsekreterare Oscar Berger, arbetsmarknadsråd Kinesiska makroekonomiska trender fyra heta potatisar Inflationen nådde i oktober 4,4 procent och utgör

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Svensk finanspolitik 2015 Sammanfattning 1

Svensk finanspolitik 2015 Sammanfattning 1 Svensk finanspolitik 2015 Sammanfattning 1 Sammanfattning Huvuduppgiften för Finanspolitiska rådet är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och den ekonomiska politiken. De viktigaste

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Vietnams ekonomi fortsätter att växa kraftigt

Vietnams ekonomi fortsätter att växa kraftigt Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr HANO/20110208-1 2011-02-08 Hanoi Henrik Gorbow UD-ASO Dnr 7 Vietnam - Ekonomisk och Handelspolitisk rapport Hög tillväxt och en kraftig minskning av inkomstfattigdomen

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam

Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam Konjunkturläget december 2011 33 FÖRDJUPNING Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam I denna fördjupning beskrivs det euroländerna redan gjort för att hantera skuldkrisen i euroområdet

Läs mer

Pengar gör att vi kan lyfta upp vägarna i luften och odla den bördiga jorden. Adam Smith. Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Pengar gör att vi kan lyfta upp vägarna i luften och odla den bördiga jorden. Adam Smith. Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Pengar gör att vi kan lyfta upp vägarna i luften och odla den bördiga jorden. Adam Smith Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström AEplan 45 o 1 0 Idioten i duschen Aggregerad prisnivå

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Ekonomiska basfakta 2014-03-11

Ekonomiska basfakta 2014-03-11 Ekonomisk rapport Qatar Ekonomiska basfakta Valuta: Qatarisk Riyal (QAR) BNP per capita: Cirka 102 000 USD (2013) Export: Cirka 127 miljarder USD (2013) Främsta exportvara: Naturgas, råolja Största exportpartners:

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 2 4 juni 2012. En rapport om hushållens sparande och ekonomi baserad på Konjunkturbarometern maj 2012.

Inlåning & Sparande Nummer 2 4 juni 2012. En rapport om hushållens sparande och ekonomi baserad på Konjunkturbarometern maj 2012. Inlåning & Sparande Nummer 2 4 juni 2012 En rapport om hushållens sparande och ekonomi baserad på Konjunkturbarometern maj 2012. SBAB BANK PRIVATEKONOMI 1 INLÅNING & SPARANDE NR 2 4 JUNI 2012 Svårt för

Läs mer

Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen

Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen Lönebildningsrapporten 211 73 FÖRDJUPNING Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen Den svenska kronan har efter 199-talskrisen varit undervärderat i ett långsiktigt perspektiv. Svagheten har avspeglat

Läs mer

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent Bild 1 8 BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 198 till kv 3 26 Procent 6 4 2-2 2 21 22 23 24 25 26 Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Bild

Läs mer

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Faktaunderlag om de nordiska bostadsmarknaderna 1995-2010 Jón Rúnar Sveinsson bearbetade i november 2009 på basis av skriften Finanskrisen och bostadsmarknaden

Läs mer

Svensk finanspolitik 2013

Svensk finanspolitik 2013 Svensk finanspolitik 2013 Finanspolitiska rådets rapport Pressträff 15 maj, 2013 Rådets uppgift Rådets uppgift är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och i den ekonomiska politik

Läs mer

Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11

Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11 Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11 1. Kombinera rätt (3 poäng) a) Kombinera med ett streck land och offentlig skuld av BNP. (1 poäng) USA Japan Finland 1 2 3 Offentlig skuld 250 200 % av BNP 1

Läs mer

LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA, 13-14 ÖVERSIKTLIGT, 15-17 NOGA

LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA, 13-14 ÖVERSIKTLIGT, 15-17 NOGA FRÅN MIKRO TILL MAKRO MIKRO: MARKNADER, INDIVIDUELLT BETEENDE MAKRO: SAMMAN LAGDA RESULTAT, AGGREGERAD NIVÅ, SAMHÄLLET LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA,

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Sveriges bytesbalansöverskott. Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006

Sveriges bytesbalansöverskott. Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006 Sveriges bytesbalansöverskott Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006 Sveriges bytesbalansöverskott Inledning och bakgrund - Data - Global obalans? Orsaker till bytesbalansöverskott

Läs mer

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/) 1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 10 LEKTION 10: 8 maj 2015 1. Finanskris och skuldkris Före: Gör multimediaövningarna på ekonomiskt ordförråd (se hemsidan)! (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Svenska hushåll har de starkaste finanserna i hela. De är också mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i andra länder och har den högsta sparbenägenheten.

Läs mer

Kursnamn/benämning Makroekonomi

Kursnamn/benämning Makroekonomi Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings (fylls i av ansvarig) Datum för tentamen 2008-11-07 Sal TER1 Tid 8-13 Kurskod 730G49 Provkod EXAM Kursnamn/benämning Makroekonomi Institution

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Kan välfärden räddas?

Kan välfärden räddas? Kan välfärden räddas? HAR VÄLFÄRDEN VERKLIGEN FÅTT MER? Källa: SKL, SCB, Egna beräkningar Källa: SKL, SCB, Egna beräkningar 140 miljarder sänkt skatt. Sen 2001 sänkt skatt ca 300 miljarder per år. Hur

Läs mer