Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt?"

Transkript

1 Telemeddelande (A) Sid. 1(15) Mnr PEKI/ Peking Andre ambassadsekreterare Markus Lundgren UD-ASO Dnr 21 Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt? Kinas ekonomiska utsikt är dyster. Exporten minskar kraftigt och ett ännu större fall för insatsvaruimporten indikerar att exporten kommer att minska ytterligare inom kort. Regeringen fruktar massarbetslöshet och social oro i finanskrisens spår. Stimulanspaketen är stora, men mindre än vid första anblicken. De kommer att leda till överinvesteringar i infrastruktur och fler nödlidande lån. Den statliga inblandningen i landets ekonomi kommer att bli allt påtagligare. Positivt är att finanssektorn och statsfinanserna är mycket stabilare än vid tidigare kriser. Konsumtionsdriven tillväxt är på lång sikt Kinas enda hållbara alternativ, men på kort sikt har Kina ingen möjlighet att ställa om från exportdriven tillväxt. På längre sikt kommer befolkningsstrukturen och de snabbt ökande skillnaderna mellan fattiga och rika att negativt påverka den kinesiska ekonomins möjlighet att växa, ifall de nuvarande trenderna inte vänds.

2 2(15) Länge trodde man både här och i omvärlden att Kina skulle klara sig undan finanskrisen. Några hävdade t.o.m. att Kina skulle kunna hålla tillväxten uppe i resten av världen. Dessa förhoppningar har kommit på skam. I en global ekonomi fungerar inte decoupling. Kina är beroende av omvärlden och omvärlden av Kina. Efter flera år av tvåsiffrig tillväxt är den stora frågan för Peking idag hur man ska kunna uppnå en tillväxt på åtta procent. Just nu pekar de flesta prognoser på fem till åtta procents tillväxt. Den officiella uppfattningen är sedan länge att det behövs minst åtta procents tillväxt för att skapa de tjugo miljoner nya arbeten som behövs för att undvika social oro. När folkkongressen samlas om knappt två veckor blir detta ett huvudnummer. Nyckelfaktorer för Kinas tillväxt Exportmaskinen går på tomgång Kinas tillväxtmodell är exportdriven. Ökad export har också inneburit ökade (oftast utländska) investeringar. Denna utlandsberoende tillväxtmodell har nu vänts till en negativ spiral där sjunkande export följs av lägre privatinvesteringar, som i sin tur minskar konsumtionen. Under 2008 ökade exporten med 17,2 procent och importen med 18,5 procent. I januari sjönk exporten med 17,5 procent (yoy) - det kraftigaste fallet på över ett årtionde. Importen föll med hela 43,1 procent, vilket antyder stora exportminskningar även framöver (mycket av exporten är insatsvaror ämnade för återexport). Om man tar hänsyn till valutakursförändringar och inflation har den minskat ännu mer. Storleken i exportnedgången skiljer sig dock åt mellan olika sektorer. Medan textilier och leksaker minskat kraftigt har maskiner, utrustning och elektronik klarat sig bättre. Geografiskt innebär detta att södra Kina klarat sig sämst, eftersom största delen av den lätta industrin är lokaliserad där. Vid tidigare globala nedgångar har Kina klarat sig bättre än genomsnittet. Förmodligen kommer Kina även denna gång att fortsatt vinna marknadsandelar även om exporten i absoluta tal minskar. Stimulanspaketet behövs, men riskerar leda till fel sorts tillväxt I november lanserade den kinesiska regeringen ett enormt stimulanspaket på miljarder renminbi. Centralregeringen står normalt för cirka 20 procent av konsumtionen i Kina, en siffra som lär öka med detta paket. Det är oklart hur pengarna kommer att spenderas eller vem som ska finansiera stimulanspaketet. Det har framkommit att även redan planerade projekt (transport, jordbävningen i Sichuan, infrastruktur och energi) ingår och att delar av finansieringen väntas bli icke-statlig. Förmodligen är endast ca miljarder av miljarder nya projekt.

3 3(15) Det mesta av stimulanspaketet kommer att användas till infrastruktur och de främsta mottagarna är statliga företag, särskilt inom byggbranschen. En del av dessa investeringar är välbehövliga och kommer att leda till högre tillväxt i det långa loppet och på kort sikt kompensera för minskningen i den privata sektorns fastighetsinvesteringar. En skillnad jämfört med Asienkrisens infrastrukturinvesteringar och dagens är dock att Kina för tio år sedan desperat behövde bättre infrastruktur, medan landet idag på några håll inte längre behöver nya motorvägar mm. Det mesta av pengarna ska spenderas på mycket kort tid, så beslutsfattarna försöker snabbt hitta realiserbara projekt. Tidigare förkastade idéer tas åter fram, vilket riskerar leda till överflödiga investeringar och fel sorts tillväxt. Med all säkerhet kommer stimulanspaketet att resultera i underutnyttjade energianläggningar, tomma flygplatser, tomma motorvägar, nödlidande lån och tomma hus. Ett konkret exempel är staden Shantou i Guangdongprovinsen, vars flygplats endast utnyttjas till en tredjedel av sin kapacitet. Idag skyndar sig dock stadens ledning för att påbörja byggnationen av en ny flygplats och ett flertal andra stora infrastrukturprojekt. Läns- och kommunledningar har fått i uppdrag att satsa stort på nya stimulansprojekt, och tillsammans kungjort önskemål om stöd till investeringar på över miljarder renminbi, eller över 100 procent av Kinas årliga BNP. Enbart Guangdong har lovat att spendera mer än miljarder renminbi de närmsta fem åren. Stimulanspaketet innebär också risk för kraftigt ökad korruption. Denna är koncentrerad till sektorer där staten är inblandad, vilket regeringen är fullt medveten om och satsar stora resurser för att undvika. Enligt investeringsbanken Carnegie uppskattas trots detta tio procent av de statliga investeringarna gå till mutor/stjälas. Räddningspaket för strategiska industrier I januari tillkännagav regeringen Peking två, av sammanlagt tio, nya stödpaket. Dessa två är riktade mot fordons- och stålindustrierna och inkluderar momsrabatter, utökade resurser för FoU samt bättre tillgång till finansiering genom de statliga bankerna. För stålindustrin kommer räddningspaketet främst statliga stålverk till godo, vilket indikerar att statlig industri riskerar gynnas på privat industris bekostnad. Liknande paket har redan tagits fram, eller planeras, för åtta andra pelarindustrier, nämligen textilindustrin, konsumentvaruindustrin, IT-industrin, petrokemiindustrin, varvsindustrin, industrin för icke-järnmetaller, industrin för tillverkning av tunga maskiner och fastighetssektorn. Stöd till textilindustrin är särskilt angeläget eftersom den direkt och indirekt försörjer 120 miljoner människor. Finansiering av stimulanspaketet En vanlig missuppfattning är att Kina kommer att använda sin valutareserv för att finansiera stimulanspaketet. I så fall skulle centralbanken först vara

4 4(15) tvungen att sälja sina placeringar i utländsk valuta (främst USD), vilket skulle sänka dollarkursen och ge stora förluster på återstående tillgångar. Det ökade värdet på renminbin skulle sedan försämra konkurrensläget för kinesisk export. Kina finansierar därför stimulanspaketet genom att sälja obligationer på den inhemska marknaden. Staten planerar att 2009 införskaffa miljarder renminbi genom statsobligationer. 800 miljarder av dessa kommer att betala skulder, medan resten ska delas mellan lokala regeringar och centralregeringen. På prov ska sex provinser dessutom få utfärda egna obligationer. Kinesiska banker har insättningar värda miljarder renminbi, men bara lån på miljarder renminbi miljarder av mellanskillnaden är insatta hos centralbanken. Peking har därmed möjligheten att sänka bankernas reservkvot till hälften och beordra dem att använda de pengarna till att köpa statsobligationer. Kraven på bankernas reserver kommer också att minska för att få ut pengarna i ekonomin och på så sätt stimulera konsumtionen. Endast framtiden kan utvisa om stimulanspaketet och senare stödpaket kan kompensera för den kraftiga nedgången i global efterfrågan av kinesisk export, sämre fastighetsmarknad och sjunkande konsumtion. Ifall effekten av novembers paket inte är tillräcklig kan man förvänta sig att regeringen gör ännu större satsningar. Det finns signaler om att nya stimulansåtgärder är att vänta. Konsumtion Ökad konsumtion istället för exportdriven tillväxt predikas sedan länge som lösning på Kinas ekonomiska problem. Kinas privatkonsumtion har enligt asiatiska utvecklingsbanken fallit från 51 procent av BNP 1990 till 37 procent av BNP 2007, samtidigt som exportens andel ökat. Inget annat land har en så låg andel konsumtion av BNP. I det långa loppet har Kina inget alternativ till att styra över från export- till konsumtionsdriven tillväxt. Att ändra konsumtionsmönster tar dock tid. Det är inte troligt att Kinas konsumenter kommer att ändra sina konsumtionsvanor i tid för att stärka Kinas tillväxt i närtid. Inom överskådlig tid kommer Kina inte heller kunna driva världstillväxten. Kinesiska hushålls konsumtion motsvarar endast fem procent av de amerikanska hushållens.

5 5(15) Enligt en nyutkommen marknadsundersökning har, eller kommer, 60 procent av kinesiska konsumenter att minska sin privatkonsumtion pga. jobbosäkerhet och dåliga ekonomiska utsikter. Detta stöds av att hushållens bankinsättningar ökat kraftigt senaste tiden. Risken är dock stor att en sänkt ränta inte skulle leda till högre efterfrågan. En liten andel av konsumtionen i Kina finansieras genom kredit, och en lägre ränta leder inte automatiskt till konsumtion. Ett stort antal olika åtgärder har vidtagits för att stimulera konsumtionen. T ex har kreditkvoter för banker tagits bort, styrräntan sänkts, reservkraven sänkts (från 17,5 till 13,5 för små banker och från 17,5 till 15,5 för stora banker), och momsrabatter för exportörer höjts. För att få fart på fastighetsmarknaden har t ex kravet på kontantinsats minskats (från procent till 20 procent) och räntan på lånet för första hemmet sänkts. För att öka konsumtionen på landsbygden har regeringen nyligen infört ett subventionerat hushållsapparatsprogram. Staten rabatterar bönders köp av färg-tv, kylar, frysar, mobiltelefoner och tvättmaskiner med 13 procent. Detta program förväntas öka konsumtionen med 920 miljarder renminbi. Flera lokala program där befolkningen erhåller kuponger på ett hundratal kronor för att konsumera har också lanserats. 40 procent av landsbygdsinkomsterna kommer dock från migrantarbetarnas transfereringar, som nu snabbt minskar. Mer konsumtionsdriven tillväxt handlar inte om att Kina ska ge upp sin exportorienterade tillverkningsindustri. Kina kommer under en långt tid att ha sin främsta komparativa fördel i den stora och billiga arbetskraften. Den strukturomvandling som krävs kommer att ta lång tid. Styrkor/svagheter Finanssektorn mycket stabilare än för tio år sedan Finanssektorn är i betydligt bättre skick idag än under Asienkrisen för tio år sedan. Då klassades ca 40 procent av bankernas lån som nödlidande. Idag är bankernas nödlidande lån officiellt nere på drygt fem procent efter att de sämsta lånen i två omgångar lyfts över till Kinas fyra Bad Loan Banks. Dessa siffror bör dock tas med en nypa salt. På kort sikt kommer andelen förmodligen att minska pga. att banker nu lånar ut enorma summor pengar, men allteftersom ekonomin försämras riskerar många företag och lokala regeringar att få problem med att betala av sina lån. Efter att ha sjunkit fram till i oktober 2008 har utlåningen nu skjutit i höjden. I januari lånade kinesiska banker ut miljarder renminbi, dubbelt så mycket som i januari 2008, och lika mycket som en tredjedel av alla lån De flesta lån gick dock till lågriskprojekt, med stabila återbetalningar, i centralregeringens stimulanspaketet. Den höga siffran beror även på det uppdämda behov som uppstod när bankerna hindrades från att låna ut pengar förra året, samt till viss del lån som redan betalats ut, men först nu registrerats på balansräkningen. Till viss del kan den kraftiga uppgången på Kinas börser

6 6(15) de senaste veckorna förklaras av att nyutlånade pengar till statliga bolag inte kunnat användas på kort sikt, och därför investerats på börsen. Statsfinanserna svagare än vad som officiellt hävdas 2007 ökade statsinkomsterna med 32 procent, medan samma siffra 2008 var 19,5 procent. Statsutgifterna ökade dock snabbare, med 25,4 procent och i oktober 2008 hade centralregeringen negativ tillväxt i statsfinanserna för första gången på tolv år. För helåret 2008 gick staten back med 110 miljarder renminbi och enligt egna prognoser kommer budgetunderskottet för 2009 att centralt ligga på ca 950 miljarder renminbi, över tre procent av BNP. I januari minskade offentliga, lokala regeringars inkluderade, skatteintäkter med 17 procent. För centralregeringen minskade intäkterna med hela 28 procent jämfört med januari förra året, vilket främst beror på företagens lägre vinster och skattesänkningar. Det kraftiga underskottet i december, miljarder renminbi, tyder på att Peking kraftigt ökat sina stimulansåtgärder för att hjälpa den vacklande ekonomin. Bara i december förra året spenderade centralregeringen och lokala regeringar tillsammans miljarder renminbi, 30,8 procent mer än i december Officiellt har Kina en mycket låg statskuld, men en stor andel av statens investeringar har finansierats genom lån från statsägda banker. Dessa lån borde därför också räknas in i statsskulden. Ifall lånen läggs till budgeten vänds 2007 års överskott på 0,6 procent av BNP istället till ett underskott på 10 procent av BNP. Detta kan jämföras med USA:s federala budgetunderskott som var 13 procent av BNP Den totala statsskulden 2007 var, med samma mått mätt, över 50 procent av BNP, och förväntas öka kraftigt de närmsta två åren till en nivå klart över IMF:s rekommenderade tak på 50 procent. Inflationen riskerar att snart övergå i deflation och fastighetsmarknaden är fortsatt iskall Konsumentprisindex (KPI) föll i januari till en procent, medan producentprisindex minskade med 3,3 procent. Producentprisindex har fallit kraftigt från sin högsta nivå på tolv år i augusti, 10,1 procent, till dagens -3,3 procent. Fallet i producentprisindex var väntat, givet prisminskningarna på olja och kol. Till viss del kommer trenden mot deflation att motverkas av stimulanspaketet, regeringens höjning av sädespriserna, samt högre lärarlöner och pensioner. Risken är ändå stor att Kina inom kort går från inflation till deflation. Fastighetsmarknaden står för ungefär tio procent av BNP och har bidragit med ungefär femton procent av BNP-tillväxten. Enligt officiell statistik föll priserna för nya hus med en procent 2008, en siffra som enligt fastighetsanalytiker inte speglar det verkliga prisfallet, som förmodligen ligger på närmare åtta procent. Detta har lett till att privata investeringar i

7 7(15) fastighetssektorn praktiskt taget helt upphört. Den kraftiga kontraktion av fastighetsmarknaden som inleddes 2008 lär fortsätta under 2009 ifall stimulanspaketet inte lyckas ersätta privata investeringar. Valutan inofficiellt knuten till dollarn, men tal om depreciering oroar Sedan renminbin 2005 tilläts flyta under uppsikt har den apprecierats drygt 20 procent gentemot dollarn. Sedan i juli har renminbin dock legat still gentemot dollarn, men apprecierat mot ett flertal andra valutor, exempelvis euron och kronan. Kina har därmed de facto knutit renminbin till dollarn inom ett snävt spann. Ett forskningsinstitut kopplat till finansministeriet har i dagarna kommit ut med en studie där regeringen uppmanas depreciera renminbin för att behålla ekonomisk tillväxt och skapa fler arbeten. En svag renminbi skulle hjälpa de utsatta exportörerna, samt höja priserna på import och därmed inflationen. Från andra håll konstateras att en depreciering inte nämnvärt skulle hjälpa att lösa grundproblemet som är en kollaps i efterfrågan från marknaderna i väst. Geither, USA:s nye finansminister, har anklagat Kina för valutamanipulation i syfte att hålla exporten uppe, och har lovat aggressiv diplomati för att få till en ändring. Kina har besvarat anklagelserna med att hävda att Kina har aldrig använt så kallad valutamanipulation för att erhålla fördelar i internationell handel. Vad Peking än må hävda är det självklart att valutan har manipulerats, att behålla en stabil växelkurs i dessa turbulenta tider utan valutamanipulation skulle vara omöjligt. Eftersom Kinas minskade export beror på minskad global efterfrågan så innebär varje ökning i Kinas handelsöverskott att tillverkare i andra länder måste minska sin produktion och säga upp anställda mer än vad den minskade globala efterfrågan antyder. Även en mycket liten depreciering av renminbin skulle därför uppfattas som handelsstörande. Massarbetslöshet och social oro Arbetslösheten skjuter nu i höjden, men officiell statistik på området är ointressant (den omfattar endast registrerade stadsbor) och föremål för olika officiella omnämnanden. Regeringen anger nu att över tjugo miljoner migrantarbetare förlorat sina jobb. Undersökningen genomfördes innan det

8 8(15) kinesiska nyåret och inkluderar varken personer som förlorat sitt jobb därefter eller arbetslösa migranter i städerna. Detta är en kraftig revidering uppåt av den officiella migrantarbetslösheten, som så sent som i december angavs vara runt åtta miljoner. Vidare omnämns att många av de bortåt sex miljoner som årligen utexamineras från universitet nu inte erbjuds anställning. Regeringen kommer att prioritera denna grupp, som ofta spelat en huvudroll i turbulenta perioder under Kinas historia, bland annat genom praktikplatser och erbjudanden om jobb som tjänstemän på landet. SME:s har erbjudits lån på två miljoner renminbi ifall de anställer ett visst antal nyutbildade universitetsstudenter och universitet har blivit tillsagda att inrätta forskningstjänster till nyutbildade studenter. Andra medel som använts för att minska arbetslösheten är uppmaningar till företag att sänka löner snarare än att säga upp löntagare, förbud för kollektiva förhandlingar samt stopp för planer att höja minimilönen. Regeringen har informellt accepterat att löner lägre än minimilönen betalas ut. Företag tillåts också skjuta upp betalningar av arbetares socialförsäkring, sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. Alla uppsägningar, som omfattar fler än 20 personer eller tio procent av personalstyrkan, får dessutom klartecken först efter statlig medling. Lågt räknat kommer regeringen att behöva hitta arbete för över 35 miljoner arbetslösa migranter, nyutexaminerade universitetsstudenter och ungdomar, vilket är 75 procent fler än de 20 miljoner arbetstillfällen som enligt officiella utsagor behöver skapas varje år för att bibehålla den sociala stabiliteten. Vad kan vi förvänta oss 2009 och framöver? Jämfört med tidigare kriser är Kina förhållandevis väl rustat denna gång. Vid de två tidigare nedgångarna i kinesisk tillväxt, runt händelserna vid himmelska fridens torg 1989 och Asienkrisen, led landet även av stora strukturproblem. Sedan dess har Kina gjort en hel del för att komma tillrätta med ekonomiska strukturproblemen. Numera har Kina dessutom en enorm valutareserv, goda statsfinanser och en relativt låg statsskuld. Dessa resurser kommer att användas för att så långt som möjligt se till att tillväxten inte kryper under de 8 procent. Kina har några år av långsam tillväxt att vänta Att prognostisera nästa års tillväxt har sällan varit så svårt. Prognoserna för Kinas tillväxt skrivs också kontinuerligt ner. Idag förutspår IMF att Kina växer med 6,7 procent på helårbasis, vilket ligger mitt emellan Asiatiska utvecklingsbankens prognos på 8,2 procent och Royal Bank of Scotlands på 5 procent. Fördelat över året kommer det att dröja till sommaren innan stimulanspaketet och penningpolitiken gör avtryck på ekonomin. Vårens siffror kommer att se extra dåliga ut eftersom de jämförs med förra vårens mycket robusta tillväxtsiffror.

9 9(15) Kinas ekonomiska återhämtning kan antingen gå fort, dvs. att landet redan om ett år når upp till robusta tillväxtsiffror på över nio procent, eller långsamt, dvs. att landet växer kring sex-åtta procent de närmsta tre-fyra åren. En långsam återhämtning är troligare än en snabb. I den utsträckning Kinas nedgång beror på nedgången i global handel och tillgången till kredit finns ingen snar lösning i sikte. Både USA, EU och Japan har djupa och svåra recessioner framför sig. I den utsträckning nedgången beror på inhemska faktorer har historien visat att Kina växlat mellan perioder av expansion och kontraktion av investeringar, där tillväxten legat kring elva respektive åtta procent. Sex år av tillväxt på elva procent bör, med historiska mått, därför nu följas av lägre tillväxt i fyra-sex år. Dessa perioder är normala i alla industriekonomier där produktionskapacitet med lättillgängliga pengar byggs upp snabbt och går längre än underliggande efterfrågan motiverar. Gapet mellan tillgång och efterfrågan behöver därefter överbryggas innan Kina är redo för nästa investeringsvåg, en process som inte klaras av på bara några månader. Kina har dock inte samma problem med kvarlevor från planekonomins dagar som vid de två tidigare kriserna. De flesta priser är satta av marknaden, arbetsmarknaden är mycket flexibel och både banker och stora företag har pengar att täcka sina förluster. Högre grad av statlig inblandning i ekonomin Ju mer statlig inblandning i ekonomin, desto snabbare kommer sannolikt Kinas ekonomi att återhämta sig. Staten är redan idag en stor aktör i den kinesiska ekonomin och de statskontrollerade företagen står för en tredjedel av industriproduktionen och hälften av investeringarna. Den kraftiga nedgången i privata investeringar och statens expansiva finanspolitik kommer dock öka statens relativa tyngd i ekonomin. Även om ingen i partiet önskar återgå till en traditionell centralekonomi växer sig förespråkarna av fortsatt statsdominans starkare i finanskrisens spår och den statlig inblandningen i ekonomin riskerar nu att kraftigt öka på privata företags bekostnad. Privatisering av statsägda företag har i praktiken helt upphört. På åttiotalet talades om att tillåta privata företag inom alla konkurrensutsatta industrier, något som idag ersatts med privilegierad behandling av statsägda företag inom strategiska branscher. Statens stimulansåtgärder kommer också främst statliga företag till godo, vilket snedvrider konkurrensen. Statliga företag kommer att få både bidrag och lån, medan privata företag som regel får klara sig på egen hand. Ett exempel är flyget där staten har gett ut miljarder till högt skuldsatta och förlusttyngda statskontrollerade flygbolag medan landets första privatägda bolag fick ställa in sina flygningar. Resursallokeringen är ett stort och allvarligt problem som riskerar hämma den långsiktiga tillväxten. Nödvändiga reformer av det finansiella systemet riskerar också att skjutas åt sidan och istället ersättas av fler regleringar och kontroll, något som kommer att minska bankernas möjlighet att effektivt styra sina resurser. Ambassaden har senaste tiden sett exempel på hur finanskrisen använts som ursäkt för att

10 10(15) stoppa avregleringen av finanssektorn och försvåra tillvaron för alla ickestatliga (i praktiken utländska) banker. Handelskrig och protektionism? Kina kommer officiellt att göra allt i sin makt för att förhindra ett handelskrig och kraftigt fördöma alla tendenser till protektionism. Nationellt gör man dock ofta det motsatta. I offentlig upphandling går kinesiska företag före i kön och man har minskat skatteuttaget för exportföretag. Peking motsätter sig även prevent excessive imports av jordbruksprodukter och i Doharundan är man en av de blockerande krafterna mot sektorsavtal som skulle riskera Kinas stödmöjligheter (exempelvis genom tullmurar) av strategiska industrier. Kina har mycket mer att förlora än USA på ökad protektionism och handelskrig. Kina har inte möjlighet att stimulera nationell efterfrågan i sådan grad att den ersätter lägre extern efterfrågan vid ett eventuellt handelskrig. Sämre miljö och ökat internationellt inflytande Kina är sedan 2007 världen största utsläppare av koldioxid och en fortsättning på den inslagna vägen är en omöjlighet. Men givet det bekymmersamma ekonomiska läget finns det stor risk att miljöfrågorna får stryka på foten. Mycket av stimulanspaketet är avsett för energi- och infrastrukturprojekt, vilket kommer att gynna främst cement-, järn-, kol- och stålindustrierna, samt andra resursintensiva sektorer. Vissa nedsmutsande industrier som tidigare stängts av miljöskäl har nu tillåtits återuppta sin produktion av ekonomiska skäl. Kinas visar upp en alltmer självsäker attityd mot omvärlden. Finanskrisen skylls på västs låga sparkvot och höga konsumtion. Kina trycker på för att även länder utanför G7 ska få vara med och designa den nya finansvärldens regleringssystem. En ny världsekonomisk ordning som är rättvis, sund och stabil, där u-länder har mer att säga till om, måste enligt etableras Kina. USA:s tidigare överlägsna ekonomiska modell är ifrågasatt, vilket Peking uppfattar som en möjlighet för den kinesiska modellen. Afrika är nu på väg att bli en viktig spelarena för denna modell som bl a kännetecknas av storstatlig inblandning. Utmaningar på längre sikt Ålderspyramiden Ifall den nuvarande demografiska trenden fortsätter kommer kineserna att bli gamla innan de blir rika. Den största utmaningen kommer att vara bristen på arbetskraft. Fram tills nyligen har Kinas arbetskraft ständigt ökat både på landsbygden och i städerna. Kinas komparativa fördel har legat i överflödet av billig arbetskraft fick 100 människor i produktiv ålder försörja 80 barn och pensionärer, medan 100 idag endast behöver försörja 40. Precis som för Japan, Sydkorea och Taiwan har denna ökning i antal arbetare per barn/pensionär varit en nyckelfaktor i den ekonomiska tillväxten.

11 11(15) Befolkningstillväxten minskar dock dramatiskt. Fertilitetsgraden har gått från 5,4 år 1971 till 2 idag, vilket är strax under den nivå på 2,1 som normalt krävs för att bibehålla befolkningsstorleken. Detta har lett till en kraftig ökning av antalet äldre i förhållande till den totala befolkningen. Detta kommer i framtiden att innebära betydligt högre kostnader för pensioner och hälsovård. Det är ingen tvekan om att Kinas tillväxt kommer att sjunka när befolkningen åldras, från 8-9 procent idag till 5-6 procent på 2020-talet, allt annat lika. Genom att öka utbildningsnivån och förlänga arbetslivet kan dock effekten lindras. Äganderätt till mark och ökande klyftor Trots att reformpolitiken inleddes för trettio år sedan är det fortfarande inte möjligt att privat äga åkermark. I och med förra årets landreform är det tänkt att den tidigare tidsbegränsningen på böndernas leasing av mark ska tas bort och att bönder ska ersättas med marknadsvärdet av sin mark när den förvärvas av staten. Även fortsättningsvis kommer det dock att vara förbjudet att använda jordbruksmark och gårdar som säkerhet vid lån. Den senaste tidens ekonomiska kris har dessutom ökat motståndet mot reformen, och varningsrop har höjts om risken att bönder som förlorar sina arbeten i städerna inte kommer att ha någon jordbruksmark att återvända till, och därmed ingen möjlighet att tjäna sitt uppehälle. Landreformen är en kompromiss mellan ekonomisk utveckling och social stabilitet. Medan en privatisering av land skapar stora tillgångar, ökar produktiviteten och inkomsterna, riskerar den även att separera bönderna från sitt land, deras yttersta källa till finansiell säkerhet. Skillnaden mellan inkomster i stad och på landet ökade 2008, för elfte året i rad. Nettoinkomsten för en stadsbo var renminbi 2008, och för en landsbygdsbo renminbi, vilket är den största inkomstskillnaden mellan stad och land i Kina någonsin. Medan den genomsnittliga stadsinkomsten stigit 74 procent sedan 2003 har landsbygdsinkomsten endast stigit med 31 procent under samma period. Detta står i bjärt kontrast till utvecklingen på åttiotalet då klyftorna minskade. Om man jämför utvecklingen med den i

12 12(15) Taiwan så är Kinas betydligt mer snedfördelad. I Taiwan sjudubblades inkomsten på 35 år, samtidigt som inkomstfördelningen var en av de jämnaste i världen. Högre matpriser och skattelättnader för bönder har höjt inkomsterna på landsbygden. Regeringen har nu lovat bönderna högre garanterade statsinköpspriser för säd och högre subsidier, åtgärder som kortsiktigt hjälper men inte skapar varaktigt välstånd. Eftersom migranternas penningförsändelser svarar för 40 procent av landsbygdshushållens inkomster, och nu över tjugo miljoner migranter förlorat sina arbeten, kommer böndernas inkomster att växa ännu långsammare de närmsta åren. Grundläggande sjukvård En av de främsta orsakerna till Kinas höga sparkvot är det otillräckliga sjukvårdssystemet. Sjuka får ingen sjukvård innan de betalat, och ett genomsnittligt sjukhusintag kostar en genomsnittlig årsinkomst. Kinesernas utlägg på sjukvård har blivit 116 gånger större de senaste 25 åren, samtidigt som deras disponibla inkomst endast ökat 16 gånger under samma period. Trots Kinas ekonomiska utveckling de senaste trettio åren ligger landet långt efter övriga länders utgifter på social välfärd, mindre än en procent av BNP spenderas på sjukvård, vilket placerar landet på plats 156 av miljarder renminbi kommer att satsar de närmsta tre åren på sjukvårdsutbyggnad. Idag täcks i genomsnitt 31 procent av kostnaderna för sjukvård av stat, 17 procent av sjukvårdsförsäkringar, och resterande 52 procent betalas kontant. Målsättningen är att staten ska stå för över hälften av sjukvårdskostnaderna Det finns dock en påtaglig risk att mycket av de pengar som utlovats till den sociala sektorn inte kommer att materialiseras. Den främsta orsaken är att Peking har anförtrott provinserna mycket av både ansvaret för och finansieringen av det sociala skyddsnätet. Historiskt sett har dessa prioriterat sjukvård mycket lågt (såtillvida pengarna inte är öronmärkta). Den låga administrativa nivån på genomförandet kommer dessutom att leda till mycket stora skillnader mellan områden med höga privatinkomster och offentliga

13 13(15) intäkter, och fattiga områden med låga privatinkomster och offentliga intäkter. Dessutom kommer rätten till sjukvård även fortsättningsvis att vara knuten till individens hukou, dvs. var personen är skriven, vilket innebär att migrantarbetare inte kan söka vård där de arbetar, utan först måste resa till sin födelseort (eller föräldrarnas födelseort). Pålitlig statistik? Fråga en statstjänsteman hur mycket Kinas ekonomi kommer att växa i år och du kommer att få åtta procent till svar. Ingen vågar officiellt avvika från partiets budskap om fortsatt hög tillväxt. Målet om åtta procent visar medborgarna att partiet har situationen under kontroll. Samtidigt innebär de självsäkra, men kanske inte så trovärdiga, prognoserna att analytiker ställer sig frågande till kinesisk statistiks pålitlighet. Ingen ifrågasätter att Kina har haft hög BNP-tillväxt under de senaste trettio åren, men förmodligen överdrivs stabiliteten, med lägre rapporterad tillväxt i kraftiga uppgångar och högre rapporterad tillväxt i kraftiga nedgångar. Denna misstanke stärktes när Kinas statistikbyrå i början av januari meddelade att 2007 års tillväxt justerats upp från 11,9 till 13 procent, den andra gången det årets tillväxtsiffra signifikant justerats. Kina gick därmed om Tyskland och blev världens tredje största ekonomi redan Det finns många politiska motiv för olika myndigheter att justera siffrorna. Lokala ledare har, som en kvarleva från planekonomins dagar, sänt in tillväxtsiffror som får dem själva att se bättre ut, medan regeringen manipulerat slutsiffrorna för att visa att den lever upp till sina mål. Officiell statistik har dessutom, som i många länder, svårt att fånga all ekonomisk verksamhet, i Kinas fall bl a verksamheten i små företag. Tillväxtsiffrorna i Asienkrisens spår analyserades noga, och Pekings officiella tillväxt på 7,8 procent 1998 bedöms endast ha varit 5 procent och därefter fortsatt svag fram till Mellan 1997 och 2000 sjönk energikonsumtionen med 13 procent, varför de officiella (höga) tillväxtsiffrorna ifrågasattes. Historiskt har tillväxten i BNP och elektricitet följts åt, vilket kan indikera kraftigt fallande BNP. Energiproduktionen har fallit kraftigt de senaste fyra månaderna, och i januari minskade produktionen med 13 procent jämfört med samma månad Tung industri, som stål och cement, har dock tagit lejonparten av senaste årets nedgång i ekonomin, varför BNP-tillväxten inte kan förväntas sjunka lika mycket som energikonsumtionen.

14 14(15) Andra stora ekonomier, som Japan och USA, jämför ett kvartals tillväxt med föregående kvartals, vilket snabbt avslöjar ändringar i prestation. Kinesisk statistik är inte tillräckligt bra för att ekonomer själva ska kunna uppskatta tillväxten kvartal till kvartal. Kinas BNP-tillväxt för 2008 års fjärde kvartal uppgick enligt officiell statistik till 6,8 procent jämfört med samma kvartal Enligt Merryl-Lynch innebär det att Kinas tillväxt fjärde kvartalet 2008 jämfört med det tredje var nära noll. Statistisk sammanfattning Nationella Statistikbyrån anses idag professionell, men har få anställda och svårt att hinna med förändringar i Kinas snabba ekonomiska tillväxt. Tillförlitligheten i statistikuppgifterna är omdebatterad. Den statistiska byrån reviderar kontinuerligt sina uppgifter vilket är orsaken till att uppgifter från tidigare rapporter från ambassaden skiljer sig från dessa. 06 k1-k4 07 k1-k4 08 k1-k4 BNP tillväxt % 10,7 13 9,0 BNP mrd USD ,6 Export mrd USD 969,1 1217,7 1428,6 Import mrd USD 791,6 955,9 1133,1 Ökn statl investeringar % 24,0 24,8 Inflation: KPI % (slutet av perioden, årsbasis) 1,5 4,8 5,9 Ökning industriproduktion % 12,5 18,5 12,9 Utländska direktinvesteringar (real) mrd USD 63,0 74,8 92,4 Valutareserv mrd USD 1066,3 1528, Växelkurs CNY/USD (vid årets slut) 7,8087 7,3046 6,8424 Tillväxt M2 % (jämfört med året innan) 16,9 16,7 17,8 LINDSTRÖM

15 CC: Bangkok, Ambassaden Berlin, Ambassaden Bryssel, Representationen Canberra, Ambassaden Colombo, Ambassaden Dhaka, Ambassaden GENEVE, Representationen Hanoi, Ambassaden Hongkong, Generalkonsulat Islamabad, Ambassaden Jakarta, Ambassaden Kanton, Generalkonsulatet Kuala Lumpur, Ambassaden London, Ambassaden Moskva, Ambassaden New Delhi, Ambassaden New York, Representation PARIS, Ambassaden Peking, Ambassaden Pyongyang, Ambassaden Seoul, Ambassaden Shanghai, Generalkonsulat Singapore, Ambassaden Tokyo, Ambassaden Washington, Ambassaden 15(15)

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008 Sid. 1(5) Moskva Anders Eriksson Rysk ekonomi september 2010 Den ryska ekonomin visar åter tillväxt, prognosen för 2010 är 4%. Tillväxten avmattas dock, försiktighet råder och ovissheten om styrkan i återhämtningen

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040513-1 2004-05-13 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 51 Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Sammanfattning Den kinesiska

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR SAMMANFATTNING Återhämtningen i svensk ekonomi har tappat fart till följd av den mycket tröga utvecklingen på många av landets viktigaste exportmarknader.

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Kinas ekonomi: Tillväxten skjuter fart, men obalanserna i ekonomin kvarstår

Kinas ekonomi: Tillväxten skjuter fart, men obalanserna i ekonomin kvarstår Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr PEKI/20091116-1 2009-11-16 Peking Andre ambassadsekreterare Markus Lundgren UD-ASO Dnr 101 Kinas ekonomi: Tillväxten skjuter fart, men obalanserna i ekonomin kvarstår Kinas

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige John Hassler Prins Bertil Seminariet Göteborg 2016 Världskonjunkturen Lägre tillväxt förutspås för kommande år. EU och USA kommer inte tillbaks till trend

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Bryssel, 05 maj 2015 Den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen drar nytta av ekonomisk

Läs mer

Bra, men inte tillräckligt

Bra, men inte tillräckligt Bra, men inte tillräckligt Den kinesiska centralbanken meddelade i juni att den har för avsikt att öka flexibiliteten i landets växelkursregim. Ett positivt men blygsamt och otillräckligt första steg för

Läs mer

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011 www.pwc.se/verkstad Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 200 Verkstadsbarometern Q3 2011 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna

Läs mer

FÖRDEL TREMÅNADERS- RÄNTAN

FÖRDEL TREMÅNADERS- RÄNTAN RÄNTEFOKUS APRIL 2013 FÖRDEL TREMÅNADERS- RÄNTAN SAMMANFATTNING Vid sitt aprilmöte lämnade Riksbanken reporäntan oförändrad på 1 procent. Samtidigt sköts tidpunkten för en kommande höjning fram med ett

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA

Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA Swedbank Analys Nr 4 18 november 2008 Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA Till skillnad från OECD och IMF som förutser att USA:s ekonomi krymper nästa år, räknar ekonomerna i National

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad FRÅGA 1. 12 poäng. Varje deluppgift ger 1 poäng. För att få poäng på delfrågorna krävs helt rätt svar. Svar på deluppgifterna skrivs på en och samma sida, som vi kan kalla svarssidan. Eventuella uträkningar

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 216 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 365 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden, 77% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr PEKI/20040406-2 2004-04-06 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Sammanfattning Med en tillväxt på 9,1

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108 Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 108 Kinas ekonomi under det tredje kvartalet 2005: Lägre tillväxt i det "harmoniska samhället"? Tillväxten fortsatte

Läs mer

Australien sällar sig till krisländerna - ekonomisk lägesrapport

Australien sällar sig till krisländerna - ekonomisk lägesrapport Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr CANB/20090205-1 2009-02-05 CANBERRA Kamilla Lindström UD-ASO Dnr 5 Australien sällar sig till krisländerna - ekonomisk lägesrapport Sammanfattning: Regeringen Rudd hoppas

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder

Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Nationalekonomi Peter Andersson Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder Denna övning syftar till att öka förståelsen

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

PRODUKTIVITETS- & KOSTNADSUTVECKLING UNDER 2000-TALET

PRODUKTIVITETS- & KOSTNADSUTVECKLING UNDER 2000-TALET PRODUKTIVITETS- & KOSTNADSUTVECKLING UNDER 2000-TALET INNEHÅLL INLEDNING 3 NEDVÄXLAD GLOBAL TILLVÄXTTREND 4 PRODUKTIVITETSLYFTET ÄR ÖVER 5 SVENSK KONKURRENSKRAFT 5 SVAG ÅTERHÄMTNING FÖR INDUSTRIN EFTER

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Vart tar världen vägen?

Vart tar världen vägen? Vart tar världen vägen? SBR, 24 november 2015 Klas Eklund Senior economist Stor ekonomisk osäkerhet USA: konjunkturen OK Europa och Japan: svagt Kina och Emerging Markets: bromsar in Ny fas i den globala

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

PENNINGSYSTEMET 1. I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock

PENNINGSYSTEMET 1. I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock PENNINGSYSTEMET 1 I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock Text till kort 1 Pengarnas tre funktioner Dagens pengar har fler funktioner

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 739 mnkr. Det är en minskning med 903 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Allting prioriteras i Kinas femårsplan 1 bil.

Allting prioriteras i Kinas femårsplan 1 bil. Peking Andre ambassadsekreterare Per Linnér Allting prioriteras i Kinas femårsplan 1 bil. Som ambassaden tidigare rapporterat i en övergripande rapport klubbades en ny femårsplan igenom av Nationella folkkongressen

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 9 795 mnkr. Det är en minskning med 10 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni

Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20050530-1 2005-05-30 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni Trots regeringens ambition att strama åt växte den

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde? A) vinst B) utgifter på insatsvaror C) löner D) ränteutgifter

2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde? A) vinst B) utgifter på insatsvaror C) löner D) ränteutgifter 1. Vad räknas inte till privata investeringar? A) Nyproduktion av bostäder B) En ökning av lager C) Nyproducerade fabriker D) Företags inköp av begagnade maskiner 2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde?

Läs mer

Tentamen i nationalekonomi, makro A 11 hp 2011-06-22. Ansvarig lärare: Anders Edfeldt. Viktor Mejman. Kristin Ekblad. Nabil Mouchi

Tentamen i nationalekonomi, makro A 11 hp 2011-06-22. Ansvarig lärare: Anders Edfeldt. Viktor Mejman. Kristin Ekblad. Nabil Mouchi Tentamen i nationalekonomi, makro A 11 hp 2011-06-22 Ansvarig lärare: Anders Edfeldt Viktor Mejman Kristin Ekblad Nabil Mouchi Hjälpmedel: Skrivdon och räknare. Kurslitteratur. Maximal poängsumma: 24 För

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

IHÅLLANDE MOTVIND MARKNADSINSIKT

IHÅLLANDE MOTVIND MARKNADSINSIKT IHÅLLANDE MOTVIND MARKNADSINSIKT BUSINESS SWEDEN, 27 SEPTEMBER 2016 IHÅLLANDE MOTVIND I VÄRLDSEKONOMIN Den globala ekonomin återhämtar sig i måttlig takt med en BNP-tillväxt på 3 procent i år som ökar

Läs mer

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Mälardalens högskola Västerås 7 oktober 2015 Vice riksbankschef Martin Flodén Agenda Om Riksbanken Inflationsmålet Penningpolitiken den senaste tiden: minusränta

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Det ekonomiska läget November Carl Oreland

Det ekonomiska läget November Carl Oreland Det ekonomiska läget November 2014 Carl Oreland 141104 BNP-tillväxten i USA är god och har överträffat förväntningarna, men i euroområdet. 2 Fortsatt mycket expansiv penningpolitik som dock divergerar

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 250 i Senaste

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 30 juni 2015 2 AGENDA Utvecklingen i omvärlden Svensk ekonomi Sammanfattning 3 Tillväxt i världen stärks men i långsammare takt BNP-tillväxt i utvalda

Läs mer

Fortfarande för högt ställda förväntningar på ekonomisk tillväxt i USA

Fortfarande för högt ställda förväntningar på ekonomisk tillväxt i USA Swedbank Analys Nr 1 20 januari 2011 Fortfarande för högt ställda förväntningar på ekonomisk tillväxt i USA Avtagande effekter från ekonomisk-politiska stimulanser samt flera orsaker till en fortsatt stigande

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 72

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 72 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 72 Kinas ekonomi första kvartalet 2006: Oväntad snabb tillväxt Tillväxten i den kinesiska ekonomin accelererade

Läs mer

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland?

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Pentti Hakkarainen Finlands Bank Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Mariehamn, 15.8.2016 15.8.2016 1 Ekonomiska utsikter för euroområdet 15.8.2016 Pentti Hakkarainen 2 Svagare

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB februari 2015

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB februari 2015 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB februari 215 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 554 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821 Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Jag har svarat på följande fyra frågor: 1 2 3 4 5 6 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen Makroekonomi NA0133 Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Regler Svara på 4 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer

Det cirkulära flödet

Det cirkulära flödet Del 3 Det cirkulära flödet 1. Kokosnötsön Här bygger vi upp en enkel ekonomi med företag och hushåll som producerar respektive konsumerar, och lägger till en finansiell sektor, en centralbank, och en stat.

Läs mer

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONIMI Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONOMISKA MÅL Makroekonomi är en analys av samhället som helhet. Den aggregerade (totala) effekten i fokus; de totala utgifterna,

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Inlämningsuppgift

Inlämningsuppgift Inlämningsuppgift 3 40994 41000 37853 Uppg. 20 Finanskrisen 2008-09 Island - varför klarade Island av finanskrisen? Frågeställning Vi har valt att undersöka varför Island lyckades återhämta sig så pass

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

Hemtentamen. Makroekonomi. Institutionen för ekonomi Våren 2011 Rob Hart. Regler

Hemtentamen. Makroekonomi. Institutionen för ekonomi Våren 2011 Rob Hart. Regler Institutionen för ekonomi Våren 2011 Rob Hart Hemtentamen Makroekonomi. Regler Svara på alla frågor, inklusive essäfrågorna, i de givna rutorna. Alla tänkbara hjälpmedel är tillåtna, och man får jobba

Läs mer

Utgångspunkter för AVTAL16

Utgångspunkter för AVTAL16 Utgångspunkter för AVTAL16 201 1(4) Utgångspunkter för Avtal-16 Den 31 mars 2016 löper de största kollektivavtalen inom handeln ut. Under februari och mars kommer Svensk Handel tillsammans med Handelsanställdas

Läs mer

Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017

Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017 Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017 Den ekonomiska och monetära utvecklingen Översikt Vid sitt penningpolitiska sammanträde den 9 mars 2017 fastställde ECB-rådet att det fortfarande behövs en kraftigt ackommoderande

Läs mer

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik Ruta MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV :S EXPERTER Det ekonomiska läget är för närvarande mycket osäkert i och med att det är avhängigt av både framtida penningpolitiska beslut och

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer