Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni"

Transkript

1 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/ Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni Trots regeringens ambition att strama åt växte den kinesiska ekonomin 9,5 procent under det första kvartalet som en följd av åter växande investeringar och handelsöverskott. Framöver finns indikationer på avtagande tryck i form av sjunkande import, färre nya investeringar, lägre inflation och minskad lönsamhet. Regeringen vill fortsatt hålla igen, i synnerhet inom byggsektorn. Ett dilemma för tillväxten är konsumtionens ännu svaga roll. Utsikterna för obligationsmarknaden ter sig ljusare tack vare nya förbättrade regler. Regeringen har initierat utförsäljning av det stora statliga börsinnehavet, men många år återstår innan börsens bekymmer kan anses löst. I slutet av maj stod börsen nära åtta-års-lägsta. Bankerna skakades av nya skandaler. Nationella folkkongressen bekräftade president Hu Jintaos vision om det "harmoniska samhället", i vilket landsbygdsbefolkningen och migrantarbetarna får mer uppmärksamhet. Harmonin ska uppnås under fortsatt enpartistyre. Fortsatt överhettning, men mindre tryck Den höga tillväxttakten i den kinesiska ekonomin fortsatte under det första kvartalet BNP växte med 9,5 procent i reala termer jämfört med samma kvartal föregående år, vilket är lika högt som hela Det mesta av tillväxten skedde i industrin, som bidrog med 6,5 procentenheter. Exportdrivna sektorer växte i hög takt, t.ex. datorer, faxmaskiner och mobiltelefoner som växte med 58, 34 respektive 24 procent, liksom stål, kraft

2 2(9) och kol som ökade med 22, 13 och 9 procent. Biltillverkningen sjönk däremot med 3 procent. Tjänstesektorn bidrog med 2,6 procentenheter av den totala tillväxten. Tillväxten i jordbruket var svag. Investeringarna sköt åter fart under det första kvartalet, vilket ledde en del analytiker till att ifrågasätta verkningsgraden i regeringens åtgärder för att begränsa dem. Den årliga tillväxttakten i investeringar i fasta tillgångar uppskattades till 21 procent i reala termer (och 23 i nominella), vilket var en ökning jämfört med det sista kvartalet 2004 då investeringarna ökade med ca 17 procent i reala termer. Investeringarna finansierades av fortsatt kraftig expansion av lån. Den utestående lånestocken var 13 procent högre i februari jämfört med ett år tidigare. På sikt kan investeringstakten emellertid komma att avta givet att tillväxttakten i antalet påbörjade investeringar sjönk till 5 procent under det första kvartalet från 49 procent föregående år. Det finns andra faktorer som pekar på ett något avtagande tryck i ekonomin. En kraftig ökning av handelsöverskottet till 17 miljarder US-dollar under det första kvartalet från ett underskott på 9 miljarder US-dollar samma kvartal 2004 återspeglar ett fall i efterfrågan. Överskottet uppstod på grund av att importtillväxten sjönk till 12 procent, ner från 36 procent för helåret Exportens tillväxt var fortsatt hög med 35 procent under första kvartalet, vilket är i nivå med helåret En förklaring torde vara att åtstramningarna av investeringar har minskat importefterfrågan på insatsvaror. En annan indikator är inflationen som var beskedlig. Konsumentprisindex var 2,7 procent högre i mars jämfört med ett år tidigare, vilket är samma nivå som i slutet av 2004, men lägre än i februari då ökningen var 3,9 procent. Prisökningar på mat (5,5 procent i mars) var fortsatt den viktigaste orsaken till ökningen. Det bör emellertid noteras att viktiga priser som bränsle och elektricitet fortsatt är statligt reglerade. Också det underliggande inflationstrycket har avtagit. De viktigare prisindexen för insatsvaror fortsätter att sjunka från topparna under det tredje och fjärde kvartalen Centralbankens företagsvaruprisindex visade en prisökning på 3,5 procent på årsbasis i mars, vilket är lägre än toppen på ca 9 procent i slutet av tredje kvartalet förra året. Producentprisindex sjönk till 5,6 procent jämfört med 7,1 procent i december. Inköpsprisindex för råvaror, bränsle och energi låg på 10,1 procent, vilket var lägre än ökningen på ca 14 procent vid slutet av förra året. Tillväxten i penningmängden var 14 procent vilket var under centralbankens målsättning och vilket indikerar en återhållande penningpolitik.

3 3(9) Därtill verkar lönsamheten har sjunkit. Industriföretag rapporterade att vinstökningarna endast var 17 procent under första kvartalet, vilket var betydligt lägre än 44 procent samma kvartal föregående år. Börsnoterade företag (A-aktier) rapporterade att deras nettomarginaler sjönk från 6,5 procent under första kvartalet 2004 till 3,5 procent under det sista kvartalet. Detta återspeglar troligtvis de stigande kostnaderna för insatsvaror och hård konkurrens som förhindrar tillverkare att höja sina priser gentemot konsumenterna. Den officiella målsättningen för tillväxten är 8 procent. De flesta bedömare menar emellertid att tillväxten kommer att bli högre. IMF räknar med 8,5 procent. Flera banker rapporterar att de har höjt sina prognoser. I ett fall från 7,8 till 9,5 procent och i ett annat från 8,8 till 9,0 procent. Tillväxtens drivkrafter väntas vara fortsatt hög investeringstakt, men framförallt en kraftig ökning av handelsöverskottet, enligt en prognos till rekordnivån 79 miljarder US-dollar. Denna beräkning bygger på antagandet att tekoexporten ska växa snabbt tack vare avskaffandet av kvoterna vid slutet av förra året. Det ter sig emellertid för optimistiskt. Både EU och USA föreföll i slutet av maj gå mot att upprätta särskilda skyddsåtgärder i syfte att förhindra en alltför snabb ökning av tekoimporten från Kina. På sikt kommer det också att bli en utmaning för omvärlden att absorbera Kinas växande export. Samtidigt är det ett dilemma att den inhemska konsumtionen inte är större och att dess tillväxt inte är högre. På sikt torde efterfrågan i Kina, liksom i de flesta stora ekonomier, drivas av inhemska konsumenter. För att nå dit behöver kineserna spara mindre och spendera mer vilket ter sig svårt givet de outvecklade finansmarknaderna och de bristande sociala systemen. Flera analytiker bedömer att tillväxten nästa år, 2006, kommer att vara klart lägre. Detta, menar de, är inledningen på en recession orsakad av överinvesteringar, i synnerhet i fastigheter. Fortsatt åtstramning, i synnerhet inom fastigheter En recession är precis vad regeringen vill undvika. Således är den angelägen om att upprätthålla de åtstramande åtgärderna. Överinvesteringar uppfattas fortsatt som det överhängande hotet. Beslutsfattarna fokuserar nu framförallt på risken för en prisbubbla inom fastighetssektorn, särskilt i Shanghai.

4 4(9) Risken för en bubbla återspeglas av att priserna på bostadsfastigheter i 35 städer ökade mer än hyrorna jämfört med första kvartalet 2003: 10 procent jämfört med 1 procent. I Shanghai ökade priserna med 19 procent under det första kvartalet. Samtidigt hävdar en del analytiker att prisökningarna inte är för stora med hänvisning till att urbaniserings- och moderniseringsbehoven är fortsatt stora, att betalningsförmågan är god givet att reglerade hyresrätter omvandlas till mer värdefulla bostadsrätter och att spekulationen är begränsad för att de flesta som köper bostäder också bosätter sig i dem. Skulle den eventuella bubblan spricka och priserna sjunka snabbt är oron att det skulle kunna leda till en kreditåtstramning och kraftig minskning av investeringarna i fastigheter med allvarliga konsekvenser för tillväxt och arbetstillfällen. Bostadslån utgör ännu inte en stor del av bankernas utlåning, men fastigheter står för en mycket stor del av de kommersiella låntagarnas säkerheter. En annan risk är att valutainflödet till fastighetssektorn också avtar om lönsamheten i sådana investeringar sjunker. I slutet av mars antog regeringen ett policydirektiv med syfte att kontrollera prisökningarna och stävja spekulation i fastigheter. Flera marknadsbaserade åtgärder följde. Centralbanken höjde den lägsta räntan för bostadslån med 30 baspunkter till 5,51 procent och lät bankerna själva bestämma om högre priser samt lyfte kravet på kontantinsats från 20 procent till 30 procent. En fyraprocentig reavinstskatt infördes i Shanghai. Därutöver beslutades om ett flertal mer administrativa åtgärder. Lokala myndigheter har instruerats att se över sina byggplaner för att främja byggandet av billiga bostäder och att kontrollera priserna. Skatte- och kreditpolitiken ska utnyttjas för att stoppa spekulation och prisökningar och byggregler ska följas. En målsättning är att "vanligt" folk ska ha tillgång till billiga bostäder, vilket återspeglar oron för ökade sociala klyftor i samhället. Det harmoniska samhället Oron för växande klyftor och miljöförstöring i spåren av många års ensidigt fokus på ekonomisk tillväxt har lett president Hu Jintao till att lansera en delvis ny inriktning för Kinas utveckling: det harmoniska samhället. Begreppet antogs av kommunistpartiet under hösten 2004 och bekräftades av den Nationella folkkongressen i mars i år. Samtidigt som den ekonomiska utvecklingen fortsatt ska stå i centrum skall i det harmoniska samhället utvecklingen balanseras och samordnas mellan stad och landsbygd, mellan regioner, mellan människa och natur och mellan omvärlden och Kina.

5 5(9) Framförallt ska mer uppmärksamhet ges åt utsatta grupper i samhället, t.ex. landsbygdsbefolkningen och migrantarbetarna i städerna. Hittills har regeringen utlovat mer stöd till landsbygden som ett led i att förverkliga det harmoniska samhället. Vid folkkongressen aviserades en snabbare utfasning av jordbruksskatten, höjda subventioner samt förbättrad tillgång till sjukvård och utbildning. Frågan om tillgång till sjukvård är en av de största utmaningarna som regeringen står inför. I dag får t.ex. den stora helt oförsäkrade landsbygdsbefolkningen ingen kurativ vård utan att först betala vad det kostar, och ofta bli kroniskt skuldsatt. Även om skyddet av rätten att bruka jorden avses stärkas utesluter regeringen bestämt att bönderna skulle få full äganderätt till sin mark. Här finns ideologiska begränsningar vad gäller kommunistpartiets syn på privat äganderätt. Det handlar också om jordens roll som familjens yttersta försäkring i en tid då allt fler lämnar landsbygden för att söka sig till en många gånger osäker tillvaro som migrantarbetare i städerna. Migrantarbetarna, som enligt vissa beräkningar uppgår till hela 140 miljoner, och deras levnadsförhållanden står också i fokus. Under Hu Jintao har regeringen börjat bejaka urbanisering som lösning på landsbygdens problem. Utmaningen är att det ska ske under ordnade former. I flera städer, bl.a. Peking, vidgas möjligheterna för migranter att starta företag, ta nya jobb (t.ex. som taxichaufför), skaffa bostad och ta del av sjukvård och utbildning. Regeringen vill också organisera migrantarbetarna inom den statligt kontrollerade fackföreningen. Under senare tid har det uppmärksammats att de, utan formell rätt att bilda förening, tenderar att sluta sig samman i grupper från sina hemorter för att hävda sina intressen gentemot arbetsgivarna, en utveckling som inte passar enpartistaten. Det återstår att se vad det harmoniska samhället kommer att innebära i form av konkreta åtgärder på sikt. Säkert är att harmonin ska uppnås utan att "partistaten" försvagas. Säkert är också att takten och utformningen av de ekonomiska reformerna kommer att behöva justeras för att inte drabba vissa utsatta grupper alltför hårt under för kort tid. Ekonomiska reformer långsamt framåt Under senvåren fattades beslut om reformer som stärker utsikterna för de anemiska kinesiska kapitalmarknaderna. Den största utvecklingen skedde inom obligationsmarknaden som fick nya, enklare och mer transparenta regler, som skyddar både utställare och investerare, samt förutser en friare

6 6(9) räntesättning. Den tidigare regleringen hämmade utvecklingen av marknaden. Den hade hårda villkor, räntekontroller, flera krav på tillstånd, ett implicit krav på statlig eller bankgaranti och bristande skydd för investerare. Nu öppnas marknaden för banker och finansiella företag, vilket möjliggör även företagsobligationer. Därtill har regler för s.k. ABS ('Asset-Backed Securities') introducerats vilket öppnar möjligheten till fler långa obligationer. Sedan tidigare har utländska finansiella institutioner fått möjlighet att ställa ut obligationer. Analytiker menar att dessa nya regler lägger grunden för utvecklingen av obligationsmarknaden, som i dag bara motsvarar två procent av BNP om man bortser från obligationer från finansministeriet, centralbanken och policybankerna. Dels öppnas nya möjligheter för företag att finna finansiering och för investerare att sprida risker. Dels öppnas nya affärsmöjligheter för fondförvaltare, försäkringsbolag och investmentbanker. Beslutet i april från värdepapperskommissionen att inleda utförsäljningen av det stora statliga börsinnehavet var också positivt, men långt ifrån tillräckligt för att lösa börsens problem. Idag kontrollerar staten eller statliga aktörer ca 70 procent av aktierna på börserna i Shanghai och Shenzhen, vilket har förhindrat deras utveckling. Separationen av aktieslag som handlas fritt och de som är inlåsta har hämmat börsernas prissättande funktion och möjligheterna att köpa och kontrollera börsföretag. Investerarnas bristande förtroende sänkte Shanghaibörsen till nära åtta-års-lägsta i maj. Den nya utförsäljningspolicyn är ett första litet steg mot en lösning. I ett pilotförsök har fyra företag valts ut. Minoritetsägare av fritt handlade aktier och (de statliga) ägarna till de inlåsta aktierna förutses förhandla om villkoren för försäljningen av de inlåsta aktierna. Ägarna till fritt handlade aktier väntas bli kompenserade, t.ex. genom obligationer, tilldelning av nya aktier eller kontanter, för den värdeförlust som väntas följa på det att marknaden översköljs av tidigare inlåsta aktier. Det kommer att ta mycket lång tid innan utförsäljningen är genomförd och marknaden kan fungera väl. Dilemmat är att ju mer marknaden tror att staten kommer att sälja desto djupare sjunker börsvärdet, samtidigt som staten hoppas notera banker och andra statliga företag. Regleraren har valt en stegvis strategi. De enklaste företagen, t.ex. de med ett fåtal ägare, kommer att gå först. De svårare fallen får vänta. Utförsäljningen, som begränsats till 10

7 7(9) procent av aktierna för närvarande, är inte heller i närheten av tillräckligt omfattande. Problemen på börserna ser ut att kvarstå under överskådlig tid. Bankreformerna drevs vidare, men viktiga steg har ännu inte tagits. I april beslutades att Kinas största bank, 'Industrial Bank And Commercial Bank of China' (ICBC), skulle tillföras motsvarande 30 miljarder US-dollar, varav hälften skulle tas från valutareserven. Det följer på det förra kapitaltillskottet om 22,5 miljarder US-dollar var som 'Bank of China' (BOC) och 'China Construction Bank' (CCB) fick vid årskiftet 2003/2004 och bekräftar att ICBC är den tredje av de fyra stora bankerna att prioriteras för börsnotering, möjligtvis under år Den fjärde 'Agricultural Bank of China' (ABC), anses få vänta en längre tid. Landets femte största bank 'Bank of Communications' (BOCOM) godkändes att noteras av Hongkongbörsen i juni som första fastlandsbank på en utländsk börs. I slutet av maj stod det däremot klart att börsnoteringen av BOC, som tidigare planerats till 2005 inte skulle bli av förrän Varken BOC eller den andra pilotbanken lyckades presentera en strategisk partner i form av en utländsk bank, vilket de har sökt sedan slutet av förra året. Möjligtvis har privatiseringsprocessen fördröjts av en ström av stora skandaler under våren. Chefen för CCB tvingades att avgå sedan han anklagats för att ha tagit emot 1 miljon US-dollar i muta. 8 miljoner US-dollar rapporterades ha stulits av CCB-medarbetare. BOC rapporterade att 600 miljoner yuan hade förskingrats i samband med ett byggprojekt i Peking och 1 miljard yuan i nordöstra Kina. Under de senaste fem åren har BOC genomlidit flera stora skandaler som bl.a. lett till VD:s fall. ABC och ett landsbygdskreditkollektiv skakades av avslöjandet att anställda hade stulit 115 miljoner yuan. Att dessa skandaler blir kända nu kan säkert härledas till att reformerna tvingar bankerna till större öppenhet, vilket är bra. Samtidigt kan man konstatera att det som nu blir känt inte stärker förtroendet för de kinesiska bankerna i investerarnas ögon. Kommentar Ambassaden har i tidigare rapporter sökt att illustrera hur den kinesiska regeringen tvingas gå en balansgång mellan att "gasa" och "bromsa" ekonomin och de ekonomiska reformerna. Läget under våren 2005 återspeglar denna situation väl, i synnerhet samspelet mellan målsättningen att bygga Xiaokang, det medelhöga välståndet och det harmoniska samhället.

8 8(9) Å ena sidan vill regeringen uppmuntra hög och stabil tillväxt, vilket återspeglas i de fortsatta stora investeringarna och i reformerna i finanssektorn. Å andra sidan måste den hålla igen för att inte rubba det harmoniska samhällets framväxt och riskera den långsiktiga tillväxten. Fastighetspriserna får inte skena iväg. Det skulle hota tillväxten på sikt och uppfattas som alltför höga för "vanligt" folk. Börsreformen hämmas av hänsyn till aktiesparare, som hotas av utförsäljningen av statskontrollerade aktier. Bankreformerna begränsas av hänsyn till arbetstagare i statliga företag, som inte skulle klara sig om inte statliga banker gav visst skydd med billiga lån. Bankskandalerna illustrerar oron för korruptionen, som delvis innebär ett direkt hot mot den ekonomiska utvecklingen. Viktigare är emellertid att korruptionen riskerar att urholka det politiska stödet hos allmänheten för de ekonomiska reformerna.

9 9(9) Statistisk sammanfattning De statistiska uppgifterna i denna rapport bygger (om inte annat anges) på information från Kinas 'National Bureau of Statistics'. Tillförlitligheten i dessa uppgifter är omdebatterad. Den statistiska byrån ska kontinuerligt revidera sina uppgifter vilket innebär att uppgifter från tidigare rapporter från ambassaden kan skilja sig från senare rapporter. '04 K1 '04 K1-2 '04 K1-3 '04 K1-4 '05 K1 BNP-tillväxt, % 9,7 9,7 9,5 9,5 9,5 BNP mrd USD 328,6 710,1 1137, ,1 Export mrd USD 115,7 258,1 416,2 593,4 155,9 Import mrd USD 124,1 264,9 412,3 561,4 139,3 Ökn statl investeringar % 46,1 28,6 27,7 25,8 22,8 Inflation: KPI % 3,0 5,0 5,2 2,7 2,7 (slutet av perioden, årsbasis) Detaljhandelspriser % 1,7 4,1 4,3 1,9 (nov) 1,4 (slutet av perioden, årsbasis) Ökn industriproduktion % 17,7 17,7 16,1 16,7 16,2 Utl dir inv (kontr) mrd USD 34,3 72,7 107,4 137,9 35,2 Utl dir inv (real) mrd USD 14,1 33,9 48,7 60,6 13,4 Valutareserv mrd USD 439,8 470,6 514,5 609,9 659,1 Utlandsskuld mrd USD ** ** ** ** Växelkurs RMB/USD 8,2771 8,2771 8,2767 8,2765 8,2765 Tillväxt M2% (året före) 19,1 16,2 13,9 14,6 14,0 ** = ingen uppgift LJUNGGREN CC: Shanghai, Generalkonsulat Kanton, Generalkonsulat Hongkong, Generalkonsulat

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108 Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 108 Kinas ekonomi under det tredje kvartalet 2005: Lägre tillväxt i det "harmoniska samhället"? Tillväxten fortsatte

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040513-1 2004-05-13 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 51 Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Sammanfattning Den kinesiska

Läs mer

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr PEKI/20040406-2 2004-04-06 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Sammanfattning Med en tillväxt på 9,1

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 72

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 72 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 72 Kinas ekonomi första kvartalet 2006: Oväntad snabb tillväxt Tillväxten i den kinesiska ekonomin accelererade

Läs mer

Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt?

Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt? Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040818-1 2004-08-18 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 94 Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt? Tempot i den kinesiska ekonomin

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till

Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr PEKI/20050914-1 2005-09-13 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 73 Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till Under det andra kvartalet växte ekonomin

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20061006-1 2006-10-06. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 144

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20061006-1 2006-10-06. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 144 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20061006-1 2006-10-06 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 144 Kinas ekonomi andra kvartalet 2006: Tillväxten rekordhög men fortfarande exportledd och resursslukande Den

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24. Peking. Ambassaden i Peking Erik Widman. UD-ASO Dnr 64

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24. Peking. Ambassaden i Peking Erik Widman. UD-ASO Dnr 64 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 64 Kinas finansiella sektor: en överblick Sammanfattning Kinas finansiella system har gått

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 216 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 365 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden, 77% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

PENNINGSYSTEMET 1. I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock

PENNINGSYSTEMET 1. I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock PENNINGSYSTEMET 1 I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock Text till kort 1 Pengarnas tre funktioner Dagens pengar har fler funktioner

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Trots tuff start står sig Kinas ekonomi stark första halvåret 2008

Trots tuff start står sig Kinas ekonomi stark första halvåret 2008 Telemeddelande (A) Sid. 1(12) Mnr PEKI/20080618-1 2008-06-17 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 78 Trots tuff start står sig Kinas ekonomi stark första halvåret 2008 Starten på 2008 har kantats av motgångar;

Läs mer

Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik

Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik Protokollsbilaga B DATUM: 2016-04-20 AVDELNING: Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21

Läs mer

Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA

Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA Swedbank Analys Nr 4 18 november 2008 Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA Till skillnad från OECD och IMF som förutser att USA:s ekonomi krymper nästa år, räknar ekonomerna i National

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Bryssel, 05 maj 2015 Den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen drar nytta av ekonomisk

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 tyder på att konjunkturläget

Läs mer

Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god

Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god Telemeddelande (A) Sid. 1(13) Mnr PEKI/20070405-1 2007-04-05 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 33 Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god 2006 blev ett rekordår

Läs mer

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR SAMMANFATTNING Återhämtningen i svensk ekonomi har tappat fart till följd av den mycket tröga utvecklingen på många av landets viktigaste exportmarknader.

Läs mer

Ekonomisk rapport. Utgåva 6 / ,5E 7,5E

Ekonomisk rapport. Utgåva 6 / ,5E 7,5E konomisk rapport 30 Utgåva 6 / 2016 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 Den ekonomiska och monetära utvecklingen Översikt Vid sitt penningpolitiska sammanträde den 8 september 2016 utvärderade CB-rådet de ekonomiska

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Det ekonomiska läget November Carl Oreland

Det ekonomiska läget November Carl Oreland Det ekonomiska läget November 2014 Carl Oreland 141104 BNP-tillväxten i USA är god och har överträffat förväntningarna, men i euroområdet. 2 Fortsatt mycket expansiv penningpolitik som dock divergerar

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 4 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - x - Den svenska konjunkturdatan

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Promemoria Erik Widman +86 1 6532 979, 8282 erik.widman@foreign.ministry.se Delges: Enl. bif. lista Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Kina har trätt fram som Sveriges viktigaste handelspartner

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

Kinas ekonomi: Tillväxten skjuter fart, men obalanserna i ekonomin kvarstår

Kinas ekonomi: Tillväxten skjuter fart, men obalanserna i ekonomin kvarstår Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr PEKI/20091116-1 2009-11-16 Peking Andre ambassadsekreterare Markus Lundgren UD-ASO Dnr 101 Kinas ekonomi: Tillväxten skjuter fart, men obalanserna i ekonomin kvarstår Kinas

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 9 juli 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Centralbankerna i Kina,

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 9 795 mnkr. Det är en minskning med 10 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Inlämningsuppgift

Inlämningsuppgift Inlämningsuppgift 3 40994 41000 37853 Uppg. 20 Finanskrisen 2008-09 Island - varför klarade Island av finanskrisen? Frågeställning Vi har valt att undersöka varför Island lyckades återhämta sig så pass

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONIMI Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONOMISKA MÅL Makroekonomi är en analys av samhället som helhet. Den aggregerade (totala) effekten i fokus; de totala utgifterna,

Läs mer

VALUTAPROGNOS OKTOBER 2014

VALUTAPROGNOS OKTOBER 2014 VALUTA OKTOBER 2014 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN BRL/SEK 3,45 3,25 3,05 2,85 2,65 2,45 INR/SEK + 8 % + 16 % 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 2,25 BRLSEK BRL/SEK 0,09

Läs mer

2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde? A) vinst B) utgifter på insatsvaror C) löner D) ränteutgifter

2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde? A) vinst B) utgifter på insatsvaror C) löner D) ränteutgifter 1. Vad räknas inte till privata investeringar? A) Nyproduktion av bostäder B) En ökning av lager C) Nyproducerade fabriker D) Företags inköp av begagnade maskiner 2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde?

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 955 mnkr. Det är en ökning med 7 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Statsupplåning. prognos och analys 2017:1. 22 februari 2017

Statsupplåning. prognos och analys 2017:1. 22 februari 2017 Statsupplåning prognos och analys 2017:1 22 februari 2017 Riksgäldens uppdrag Statens finansförvaltning Statens betalningar och kassahantering Upplåning och förvaltning av statsskulden Garantier och lån

Läs mer

Penningpolitik och Inflationsmål

Penningpolitik och Inflationsmål Penningpolitik och Inflationsmål Inflation Riksbankens uppgifter Upprätthålla ett fast penningvärde Främja ett säkert och effektivt betalningsväsende Penningpolitik Finansiell stabilitet Vad är inflation?

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008 Sid. 1(5) Moskva Anders Eriksson Rysk ekonomi september 2010 Den ryska ekonomin visar åter tillväxt, prognosen för 2010 är 4%. Tillväxten avmattas dock, försiktighet råder och ovissheten om styrkan i återhämtningen

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige John Hassler Prins Bertil Seminariet Göteborg 2016 Världskonjunkturen Lägre tillväxt förutspås för kommande år. EU och USA kommer inte tillbaks till trend

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland?

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Pentti Hakkarainen Finlands Bank Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Mariehamn, 15.8.2016 15.8.2016 1 Ekonomiska utsikter för euroområdet 15.8.2016 Pentti Hakkarainen 2 Svagare

Läs mer

Skulder, bostadspriser och penningpolitik

Skulder, bostadspriser och penningpolitik Översikt Skulder, bostadspriser och penningpolitik Lars E.O. Svensson Penningpolitikens mandat Facit från de senaste årens penningpolitik Penningpolitiken och hushållens skuldsättning Min slutsats www.larseosvensson.net

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Bostäder driver upp förmögenheten till rekordnivå

Bostäder driver upp förmögenheten till rekordnivå Sparbarometer kv 2 216 Privatekonomi Oktober 216 Sammanfattning Bostäder driver upp förmögenheten till rekordnivå Bruttoförmögenheten på ny rekordnivå, över 17 biljoner kronor Nettoförmögenheten stiger,

Läs mer

Bostäder håller uppe förmögenhetstillväxten

Bostäder håller uppe förmögenhetstillväxten Sammanfattning Bostäder håller uppe förmögenhetstillväxten Bruttoförmögenheten fortsätter öka och närmar sig 17 biljoner kronor Nettoförmögenheten fortsatt över 13 biljoner kronor Svag start på börsåret

Läs mer

YTTRE OCH INRE BALANS

YTTRE OCH INRE BALANS DEN ÖPPNA EKONOMIN YTTRE OCH INRE BALANS Bytesbalansen är ett viktigt mått på utbyte mellan nation och omvärldenà underskott i bytesbalansen leder till utlandsskuld Yttre(extern) balans: saldo i bytesbalansen

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2015

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2015 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 215 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 8 413 mnkr. Totalt är det är en ökning med 217 mnkr sedan förra månaden, 85% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik

Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik Protokollsbilaga B DATUM: 2017-04-26 AVDELNING: Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder

Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Nationalekonomi Peter Andersson Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder Denna övning syftar till att öka förståelsen

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

PROGNOS 24.8.2004. Ekonomisk prognos 2004-2005 INDUSTRIPRODUKTIONEN HAR ÅTERHÄMTAT SIG SAMHÄLLSEKONOMIN VÄNDER UPPÅT. Tilläggsuppgifter:

PROGNOS 24.8.2004. Ekonomisk prognos 2004-2005 INDUSTRIPRODUKTIONEN HAR ÅTERHÄMTAT SIG SAMHÄLLSEKONOMIN VÄNDER UPPÅT. Tilläggsuppgifter: PROGNOS 24.8.2004 Tilläggsuppgifter: Prognoschef Eero Lehto Tel. 358-9-2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Informatör Heikki Taimio Tel. 358-9-2535 7349 e-mail: Heikki.Taimio@labour.fi Ekonomisk prognos

Läs mer

Sätta ihop tre relationer till en modell för BNP, arbetslöshet och inflation på kort och medellång sikt: Okuns lag

Sätta ihop tre relationer till en modell för BNP, arbetslöshet och inflation på kort och medellång sikt: Okuns lag Dagens föreläsning Sätta ihop tre relationer till en modell för BNP, arbetslöshet och inflation på kort och medellång sikt: Okuns lag Efterfrågekurvan (AD-relationen) Phillipskurvan Nominell kontra real

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Tentamen. Makroekonomi NA0133. November 2015 Skrivtid 3 timmar.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. November 2015 Skrivtid 3 timmar. Jag har svarat på följande fyra frågor: 1 2 3 4 5 6 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen Makroekonomi NA0133 November 2015 Skrivtid 3 timmar. Regler Svara på 4 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer