Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval"

Transkript

1 Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/ Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 51 Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Sammanfattning Den kinesiska ekonomin fortsatte att utvecklas i mycket hög takt under det första kvartalet Tillväxten, som enligt officiella siffror låg på 9,7 procent, drevs av investeringar som växte med 43 procent, understött av kraftigt expanderande krediter och stora inflöden av utländskt kapital. Inflationen låg dock på endast 3,0 procent. Regeringen är tydligt oroad för överhettning i vissa sektorer. Hittills har den vidtagit ett flertal administrativa åtgärder, t.ex. investeringsstopp, men inte fördjupat de makroekonomiska instrumenten, t.ex. räntan. Effekten har än så länge uteblivit. Medan flera bedömare tror att en mjuk landning är möjlig, har de långsiktiga strukturella problemen blivit tydligare. Regeringen lägger ny tonvikt vid balanserad utveckling, men håller fast vid tillväxtpolitiken. Den privata äganderättens ställning stärktes genom tillägg till konstitutionen. Utmaningen är nu att upprätthålla makroekonomisk stabilitet och balanserad tillväxt. Fortsatt hög tillväxt Det höga tempot i den kinesiska ekonomin fortsatte med en tillväxt på 9,7 procent under det första kvartalet 2004 jämfört med samma kvartal Att tillväxten var utomordentligt hög står utom tvivel. En utländsk bank beräknar till och med att den var betydligt kraftigare än så. Det var industrin som bidrog mest med en ökning om 11,6 procent. Enligt ett snävare mått (endast 1 I det följande jämförs det statistiska utfallet, t.ex. tillväxten, för de tre första månaderna 2004 med samma period 2003 om inte annat anges.

2 2(8) större industriföretag) växte industrins bidrag med 17,7 procent. Tjänstesektorn växte 7,7 procent och jordbruket endast 4,5 procent. Den viktigaste drivkraften var investeringar i fasta tillgångar, som ökade med 43 procent, och som nu motsvarar 47 procent av BNP vilket överstiger 1993 års nivå, då ekonomin blev överhettad. Investeringarna skedde huvudsakligen i städerna och där framförallt i fastigheter (28 procent) och tillverkning (27 procent). Ökningen var möjlig tack vare en fortsatt kraftig expansion av lån. Den totala lånestocken ökade med 21 procent, och ökningen översteg därmed centralbankens mål på 16 procent. Det kraftiga nettoinflödet av utländsk valuta bidrog till den höga likviditeten. Inflödet av kortsiktigt kapital uppgick till 31 miljarder US-dollar under första kvartalet, vilket motsvarar 31 procent av hela låneexpansionen på 835 miljarder RMB. Reserverna i utländsk valuta ökade under perioden från 403 miljarder US-dollar till 440 miljarder. Utländska direktinvesteringar utgjorde 14 miljarder US-dollar under perioden, vilket var en ökning med 7,5 procent. Inflationen låg enligt konsumentprisindex på 3,0 procent i mars jämfört med mars Den viktigaste faktorn bakom ökningen var matpriserna som steg med 7,9 procent. Även om inflationen kan tyckas beskedlig, finns det ett fortsatt tryck uppåt på priserna. Producentprisindex steg med 3,9 procent och inköpsprisindex för råvaror och energi med 9,5 procent under samma period. Det breda penningmåttet M2 ökade med 19,1 procent, vilket var över centralbankens målsättning på 17 procent. Hong Kongs centralbank påpekar att Kinas konsumentprisindex inte återspeglar den aktuella inflationstakten och beräknar att inflationen låg över 10 procent på årsbasis vid slutet av Banken menar också att detta mått är en bra indikator på framtida utveckling av konsumentprisindex, som således skulle kunna väntas öka. Medierapporter hävdar att regeringen kommer att tolerera en inflation upp till 5 procent utan att vidta åtgärder. Handelsbalansen gick från överskott 2003 till ett underskott på 8,4 miljarder US-dollar under det första kvartalet, vilket underströk den höga efterfrågan i den kinesiska ekonomin. Importen ökade med 42 procent till 124 miljarder US-dollar medan exporten ökade med 34 procent till 116 miljarder. Exporten motsvarar nu 35 procent av BNP. Sveriges export till Kina ökade med 28 procent under januari och februari och uppgick i slutet av februari till 19 miljarder kronor på rullande årsbasis. Importen däremot sjönk med 16

3 3(8) procent under de två första månaderna. På årsbasis ökade den dock till 20 miljarder. Kina är fortsatt Sveriges största handelspartner i Asien. Nu är det officiellt: Överhettning Den kraftiga ekonomiska utvecklingen föranledde premiärminister Wen Jiabao att under folkkongressen i mars uttrycka sin oro för att vissa delar av ekonomin höll på att överhettas. Risken, menade regeringen, var att investeringar som görs i bygg, stål, cement och aluminium ska komma att visa sig olönsamma, vilket i sin tur kan komma att leda till en nedgång i ekonomin. Den kraftiga expansionen i dessa sektorer bedömdes också ha lett till flaskhalsar i råvaror, energi och transporter. De flesta bedömare förefaller stämma in i varningsropen. Världsbanken och IMF menar emellertid att överhettningen gäller hela ekonomin, vilket regeringen fortsatt förnekar officiellt. Det står klart att regeringen bedömer att de åtgärder som vidtagits för att strama åt ekonomin sedan juni 2003 inte har fått effekt. Åtgärderna inkluderar dels en aviserad finansiell åtstramning genom minskning av budgetunderskottet från 2,7 procent av BNP 2003 till 2,2 procent under Dels har myndigheterna sökt att begränsa investeringar genom att höja bankernas reservkrav, styra krediter bort från överhettade sektorer, sterilisera (motverka genom försäljning av obligationer) inflödet av utländskt kapital och öka möjligheterna för inhemska investerare att placera utomlands. Efter folkkongressen i mars trappades åtgärderna upp. Myndigheterna instruerades att se över sina investeringsplaner och att inte godkänna projekt med för låg kvalitet och som inte uppfyllde miljökraven. Den 25 mars höjde centralbanken sin utlåningsränta med 0,63 procentenheter, vilket lyfte 20- dagars lån från 2,7 procent till 3,33. I april höjde centralbanken reservkraven ännu en gång och kopplade nivån till den enskilda bankens finansiella styrka. Mot slutet av april kom emellertid flera rapporter som tydde på att oron hade tilltagit. Före 1:a majledigheten stoppade centralbanken bankernas utlåning i syfte att förhindra en lånetopp som skulle kunna förvrida statistiken. Flera medier rapporterade att regeringen skulle ha diskuterat en höjning av räntan under ett krismöte. Det spekulerades att bankerna skulle ges ökad frihet att höja utlåningsräntan. I skrivande stund kan bankerna sätta räntan mellan 0,9 och 1,7 gånger den ett-åriga basräntan på 5,31 procent. I början av maj beordrades provinsregeringarna att begränsa prisökningar om de översteg en

4 4(8) procent under en månad jämfört med föregående månad eller fyra procent under en tremånadersperiod jämfört med året innan. Exemplet stål Utvecklingen i stålsektorn illustrerar överhettningsproblematiken. Med 220 miljoner ton var Kina en av världens största stålproducenter förra året. Bara under första kvartalet i år var produktionen 60 miljoner ton. De stora investeringarna i infrastruktur och byggnader och tillväxten i bilindustrin drev efterfrågan på stål till skyhöga nivåer. Investeringarna i stålindustrin ökade med 97 procent Inom några få år kommer kapaciteten att ligga på 300 miljoner ton per år. Denna produktionsapparat kommer i sin tur att driva efterfrågan på järnmalm till 1 miljard ton. Också energiresurserna kommer att ansträngas till det yttersta. Kina har t.ex. begränsat exporten av koks till förmån för inhemska köpare. Skulle efterfrågan på stål minska, t.ex. på grund av en åtstramning, eller om tillgången på järnmalm skulle tryta är risken stor att den nya stålkapaciteten kommer att stå outnyttjad och leda till nya dåliga lån hos bankerna. Mjuklandning möjlig Trots varningssignalerna tror många bedömare på en mjuk landning för ekonomin. Flera myndigheter bedömer att tillväxten för helåret kommer att landa på 9 procent. Andra analytiker är med återhållsamma. Världsbanken, IMF och Economist Intelligence Unit (EIU) bedömer att tillväxten för helåret kommer att ligga på 7,7 procent, 8,5 procent, respektive 8,7 procent. Flera utländska bankers prognoser ligger på över 9 procent. Många har höjt sina prognoser sedan i höstas. De flesta bedömare menar också att inflationen kommer att hållas i schack: IMF 3,5 procent och EIU 3,2 procent. Flera faktorer talar för en mjuk landning, menar dessa bedömare. I jämförelse med den förra överhettningsperioden 1993/94 är den kinesiska ekonomin mycket mer utvecklad. Tack vare exportens stora roll i dag skulle en nedgång i investeringarna få relativt sett mindre effekt. Flaskhalsar i t.ex. energi kommer därutöver att strama åt utan att leda till produktionsfall, menar en del. Andra hävdar att regeringen har gått in på ett tidigt stadium för att strama åt, och effekterna bedöms synas under andra halvåret. En bank menar att centralregeringen nu också har fått med sig de lokala myndigheterna i åtstramningspolitiken, vilket skulle undanröja motståndet i provinserna. Slutligen bedömer en del att de administrativa åtgärderna kommer att få effekt.

5 5(8) Svårhanterlig situation En mjuk landning förutsätter emellertid, enligt IMF och Världsbanken, mer åtstramande åtgärder och fortsatta reformer. Medan det är troligt att regeringen kommer att studera utvecklingen av investeringar, lån, handelsbalansen och inflation under de närmaste månaderna finns det anledning att anta att svårigheterna för regeringen att bedriva en effektiv ekonomisk politik har tilltagit. Risken för kraftiga konjunkturella svängningar är därmed större än annars skulle ha varit fallet, vilket den historiska utvecklingen också stödjer. För det första råder det genuin osäkerhet om det ekonomiska läget. Enligt vissa rapporter finns det inte konsensus bland beslutsfattarna om det ekonomiska läget. Svårigheterna måste vara betydande för dem att bedöma huruvida ekonomin håller på att överhettas eller om överhettningen redan är ett faktum och vad orsakerna är. Bristen på tillförlitlig statistik gör bedömningen svår och frånvaron av marknadssignaler i många branscher gör situationen värre. Till exempel slog centralbanken fast vid sitt penningpolitiska möte i mars att prognosinstrumenten behövde stärkas. En korrekt analys är en förutsättning för effektiva åtgärder. För det andra råder det genuin osäkerhet om effekterna av eventuella åtgärder. Medan en räntehöjning skulle kunna minska investeringsefterfrågan genom att höja priset på kapital, skulle den också, enligt vissa bedömare, kunna utlösa en förtroendekris för ekonomin och ett alltför kraftigt fall i likviditeten. Uppenbart är att regeringen själv befarar det. En räntehöjning skulle också kunna motverka sitt syfte genom att ytterligare attrahera kortsiktigt kapital som spekulerar i en revalvering. För det tredje riskerar åtstramande åtgärder att få oönskade effekter i alla fall på kort sikt. Minskad tillväxt kan få negativa konsekvenser för arbetslösheten, något som den nuvarande regeringen absolut vill undvika. En rejäl åtstramning skulle kunna vara önskvärd i tillväxtlokomotiven Shanghai och Peking, men en räntehöjning skulle drabba den fattiga landsbygden alltför hårt. För det fjärde är det tveksamt huruvida regeringen har de nödvändiga instrumenten för att bedriva en effektiv politik. Centralbankens möjligheter att sköta penningpolitiken begränsas av inflytande från andra delar av regeringen. Räntevapnet saknar en väl fungerande värdepappersmarknad för att få full effekt. Valutapolitiken begränsas av behovet av att skydda den svaga

6 6(8) banksektorn. Effekterna av administrativa åtgärder hämmas av de lokala myndigheternas motstånd och bristande kompetens. Samtidigt har de långsiktiga strukturella problemen blivit tydligare. Beroendet av investeringar och ett stort inflöde av spekulativt kapital i dag gör Kinas ekonomi känslig för snabba förändringar i likviditeten. Ett utflöde skulle kunna utlösas av en förtroendekris för ekonomin. En räntehöjning skulle, enligt en analytiker, kunna exponera uppblåsta värden i fastighetssektorn vilka ligger till grund för en stor andel av de nya lånen. En kraftig höjning av den amerikanska styrräntan, vilket i skrivande stund ansågs komma allt närmare, skulle också kunna styra bort en del av det internationella kapitalet från Kina. Regeringens förkärlek till administrativa åtgärder, i stället för t.ex. en räntehöjning, för att stävja investeringar riskerar att förvärra problemet med felallokering av kapital, vilket kan leda till en ny våg av dåliga lån. Åtgärder inkluderar investerings- och kreditstopp i utvalda sektorer, hårdare krav på projekten att uppfylla miljönormer, samt höjda reservkrav för bankerna. Detta leder emellertid inte till att krediter och risker prissätts på kommersiell basis i högre utsträckning. Istället ökar utrymmet för politiskt, eller åtminstone vänskapligt, motiverade investeringsbeslut, utan hänsyn till framtida lönsamhet. Flexibel växelkurs i sikte men ännu långt bort Även om regeringen har uteslutit en revalvering av valutan som ett sätt att komma till rätta med överhettningen har den allt tydligare aviserat åtgärder för att göra valutan mer flexibel och något mer konvertibel. På fem till sex års sikt skulle 70 procent av 43 kategorier i kapitalkontot kunna frigöras. I april presenterades en plan utan hålltider. Kinesiska institutioner, företag och enskilda ska ges större möjlighet att föra ut pengar, utländska företag ska få tillstånd att flytta kapital till och från Kina, och utvalda internationella finansiella institutioner kommer att få lansera obligationer i Kina. Regeringen har dock gjort det klart att en liberalisering av valutan är beroende av att banksektorn saneras först. Omstruktureringen går dock långsammare än planerat. Emedan bankerna rapporterade att andelen dåliga lån sjönk bedömde oberoende analytiker att den främsta drivkraften var den kraftiga låneexpansionen. En ökning av nya dåliga lån vid en eventuell nedgång i ekonomin skulle riskera att i ett slag radera ut de förbättringar som gjorts. Rekapitaliseringen av banksektorn förefaller även mer osäker efter det att

7 7(8) börsnoteringen av en bank uppgavs ha skjutits på framtiden på grund av svårigheterna att sanera balansräkningen Mer fokus på balanserad utveckling Under folkkongressen i mars bekräftade premiärminister Wen Jiabao att tillväxtpolitiken låg fast, men tydligare än tidigare betonades vikten av balans i landets utveckling. Wen menade att reformarbetet måste ta hänsyn till "fem balanserade aspekter", d.v.s. balans mellan stad och landsbygd, mellan regionerna, mellan ekonomisk och social utveckling, mellan människa och natur, samt mellan den inhemska utvecklingen och omvärlden. Den balanserade ansatsen tog sig främst uttryck i större uppmärksamhet och mer resurser till utsatta grupper. Framförallt berörde han behovet av att säkerställa att alla människor ska få tillgång till sina sociala rättigheter, även landsbygdsbefolkningen och migrantarbetarna. Jordbruket, som förra året fick stor uppmärksamhet, lyftes ännu tydligare fram av Wen. Att höja landsbygdsbefolkningens inkomster är en stående angelägenhet, liksom intresset för att öka jordbruksproduktionen. Nytt för i år var en utfasning av jordbruksskatten under fem år, samt ökade investeringar och subventioner. Mer fundamentalt var grundlagsändringen som ger rätt till kompensation vid expropriation av mark. På sikt bör det kunna minska takten som jordbruksland tas ur bruk för bebyggelse och öka investeringarna i jordbruket. Landsbygdsbefolkningens tillgång till grundläggande hälsovård och grundskola underströks också tydligt. Wen bekräftade regeringens prioritering att återuppliva de föråldrade industriella områdena i nordöstra Kina, vilket under året har vuxit fram som en viktig fråga. Detta område har drabbats mycket hårt av arbetslöshet till följd av nedläggningar av gamla statsägda industrier. Därtill har fördelarna av de ekonomiska reformerna, t.ex. utländska investeringar, inte kommit regionen till del. Nordöstra Kina utgör nu tillsammans med den fyra år gamla politiken att utveckla västra Kina de två viktigaste regionala satsningarna. Den ekonomiska tillväxtpolitiken ligger dock fast. Ett viktigt steg var under folkkongressen att stärka skyddet för den privata äganderätten i konstitutionen, vilket bedömdes kunna bidra till den privata sektorns utveckling. I likhet med tidigare år är målsättningen att uppnå stabil och snabb ekonomisk tillväxt. Precis som förra året sattes tillväxtmålet till 7 procent, vilket ligger i linje med målsättningen att fyrdubbla ekonomin mellan

8 8(8) 2000 och Detta är lägre än förra årets officiella tillväxtsiffra på 9,1 procent och efter kongressen uppenbart lägre än prognoserna. Målsättningen är nu att upprätthålla den makroekonomiska stabiliteten för att uppnå snabb, stabil och balanserad tillväxt. Detta är självfallet önskvärt, men som årets första månader har visat utomordentligt svårt. Regeringen står inför en mycket stor utmaning. Statistisk sammanfattning De statistiska uppgifterna i denna rapport bygger (om inte annat anges) på data offentliggjorda av Kinas National Bureau of Statistics. Tillförlitligheten i dessa uppgifter är omdebatterad. Ambassaden bedömer, trots bristerna, att den i stort avspeglar trenderna i ekonomin. Den statistiska byrån har aviserat att den kontinuerligt ska revidera sina statistiska uppgifter enligt internationell standard. '03 K1 '03 K1-2 '03 K1-3 '03 K1-4 '04 K1 BNP-tillväxt, % 9,9 8,2 8,5 9,1 9,7 BNP mrd USD 283,9 604,7 955,5 1405,7 328,6 Export mrd USD 86,3 190,3 307,7 438,4 115,7 Import mrd USD 87,3 185,8 298,6 412,8 124,1 Ökn statl investeringar % 31,6 32,8 31,4 28,4 46,1 Inflation: KPI % 0,5 0,6 0,7 3,1 3,0 (slutet av perioden, årsbasis) Detaljhandelspriser % -0,2-0,4-0,4 1,9 1,7 (slutet av perioden, årsbasis) Ökn industriproduktion % 16,4 16,2 16,5 17,0 17,7 Utl dir inv (kontr) mrd USD 22,98 51,0 80,2 115,1 34,3 Utl dir inv (real) mrd USD 13,09 30,3 41,6 53,5 14,1 Valutareserv mrd USD ,5 383,9 403,2 439,8 Utlandsskuld mrd USD ** ** ** ** ** Växelkurs RMB/USD 8,2771 8,2774 8,2770 8,2767 8,2771 Tillväxt M2% (året före) 18,5 20,8 20,7 19,6 19,1 ** = ingen uppgift LJUNGGREN CC: Shanghai, Generalkonsulat Kanton, Generalkonsulat Hongkong, Generalkonsulat

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr PEKI/20040406-2 2004-04-06 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Sammanfattning Med en tillväxt på 9,1

Läs mer

Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt?

Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt? Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040818-1 2004-08-18 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 94 Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt? Tempot i den kinesiska ekonomin

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108 Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 108 Kinas ekonomi under det tredje kvartalet 2005: Lägre tillväxt i det "harmoniska samhället"? Tillväxten fortsatte

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 72

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 72 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 72 Kinas ekonomi första kvartalet 2006: Oväntad snabb tillväxt Tillväxten i den kinesiska ekonomin accelererade

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni

Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20050530-1 2005-05-30 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni Trots regeringens ambition att strama åt växte den

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20061006-1 2006-10-06. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 144

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20061006-1 2006-10-06. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 144 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20061006-1 2006-10-06 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 144 Kinas ekonomi andra kvartalet 2006: Tillväxten rekordhög men fortfarande exportledd och resursslukande Den

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24. Peking. Ambassaden i Peking Erik Widman. UD-ASO Dnr 64

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24. Peking. Ambassaden i Peking Erik Widman. UD-ASO Dnr 64 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 64 Kinas finansiella sektor: en överblick Sammanfattning Kinas finansiella system har gått

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008 Sid. 1(5) Moskva Anders Eriksson Rysk ekonomi september 2010 Den ryska ekonomin visar åter tillväxt, prognosen för 2010 är 4%. Tillväxten avmattas dock, försiktighet råder och ovissheten om styrkan i återhämtningen

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 4 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - x - Den svenska konjunkturdatan

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys 2 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 46 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 46 84 2 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Inflationstakten i sjönk,7% i juli

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Trots tuff start står sig Kinas ekonomi stark första halvåret 2008

Trots tuff start står sig Kinas ekonomi stark första halvåret 2008 Telemeddelande (A) Sid. 1(12) Mnr PEKI/20080618-1 2008-06-17 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 78 Trots tuff start står sig Kinas ekonomi stark första halvåret 2008 Starten på 2008 har kantats av motgångar;

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Ekonomisk rapport för Brasilien Betoning på den finansiella krisen

Ekonomisk rapport för Brasilien Betoning på den finansiella krisen Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr BRAS/20090217-2 2009-02-17 Brasilia Ambassadrådet Christian de Filippi +55 61 8127 4623 Praktikant Therese Sandell UD-AME Dnr 17 Ekonomisk rapport för Brasilien Betoning

Läs mer

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Bryssel, 05 maj 2015 Den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen drar nytta av ekonomisk

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB februari 2015

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB februari 2015 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB februari 215 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 554 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder

Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Nationalekonomi Peter Andersson Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder Denna övning syftar till att öka förståelsen

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till

Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr PEKI/20050914-1 2005-09-13 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 73 Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till Under det andra kvartalet växte ekonomin

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder mars 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 515 mnkr. Totalt är det är en ökning med 35 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Ekonomisk rapport. Utgåva 6 / ,5E 7,5E

Ekonomisk rapport. Utgåva 6 / ,5E 7,5E konomisk rapport 30 Utgåva 6 / 2016 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 Den ekonomiska och monetära utvecklingen Översikt Vid sitt penningpolitiska sammanträde den 8 september 2016 utvärderade CB-rådet de ekonomiska

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 Baltikum snabbväxande ekonomier men få nya jobb skapas Bland de nya EU-medlemmarna är det de baltiska länderna som framstår som snabbväxare. Under perioden 1996-2004

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Bedömare som i dag vill fördela "skulden" för krisen mellan olika aktörer bör därför inte glömma bort de utländska långivarnas missbedömningar.

Bedömare som i dag vill fördela skulden för krisen mellan olika aktörer bör därför inte glömma bort de utländska långivarnas missbedömningar. DN DEBATT: "Domedagsprofetiorna kommer för tidigt". Assar Lindbeck och Dan Lindbeck analyserar den asiatiska finanskrisen: Västländernas skuld får inte glömmas bort. Asiatiska företag och banker har underskattat

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

VALUTAPROGNOS OKTOBER 2014

VALUTAPROGNOS OKTOBER 2014 VALUTA OKTOBER 2014 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN BRL/SEK 3,45 3,25 3,05 2,85 2,65 2,45 INR/SEK + 8 % + 16 % 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 2,25 BRLSEK BRL/SEK 0,09

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Effekter av den finanspolitiska åtstramningen

Effekter av den finanspolitiska åtstramningen Internationell konjunkturutveckling 35 Effekter av den finanspolitiska åtstramningen i 2007 De tyska offentliga finanserna har utvecklats svagt sedan konjunkturnedgången 2001/2002. 2005 överskred underskottet

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 216 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 365 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden, 77% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Beslut om kontracykliskt buffertvärde 2015-09-07 BESLUT FI Dnr 15-11646 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-04-21 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 9 juli 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Centralbankerna i Kina,

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 640 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 81%

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONIMI Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONOMISKA MÅL Makroekonomi är en analys av samhället som helhet. Den aggregerade (totala) effekten i fokus; de totala utgifterna,

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Penningpolitik och Inflationsmål

Penningpolitik och Inflationsmål Penningpolitik och Inflationsmål Inflation Riksbankens uppgifter Upprätthålla ett fast penningvärde Främja ett säkert och effektivt betalningsväsende Penningpolitik Finansiell stabilitet Vad är inflation?

Läs mer

Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017

Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017 Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017 Den ekonomiska och monetära utvecklingen Översikt Vid sitt penningpolitiska sammanträde den 9 mars 2017 fastställde ECB-rådet att det fortfarande behövs en kraftigt ackommoderande

Läs mer

Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016

Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016 Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Inflationsmålet är värt att försvara Ett gemensamt ankare för pris-

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde? A) vinst B) utgifter på insatsvaror C) löner D) ränteutgifter

2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde? A) vinst B) utgifter på insatsvaror C) löner D) ränteutgifter 1. Vad räknas inte till privata investeringar? A) Nyproduktion av bostäder B) En ökning av lager C) Nyproducerade fabriker D) Företags inköp av begagnade maskiner 2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde?

Läs mer

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Jag har svarat på följande fyra frågor: 1 2 3 4 5 6 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen Makroekonomi NA0133 Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Regler Svara på 4 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB april 2016

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB april 2016 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB april 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 11 024 mnkr. Totalt är det är en ökning med 208 mnkr sedan förra månaden, 87%

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 955 mnkr. Det är en ökning med 7 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Konjunkturläget mars 6 FÖRDJUPNING Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Risken för en sämre utveckling i euroområdet än i Konjunkturinstitutets huvudscenario dominerar. En mer dämpad tillväxt

Läs mer

Ekonomisk rapport. Utgåva 2 / 2015 3,5E 7,5E

Ekonomisk rapport. Utgåva 2 / 2015 3,5E 7,5E konomisk rapport 30 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 uropeiska centralbanken, 2015 Postadress Postfack 16 03 19 60066 Frankfurt am Main Tyskland Telefonnummer +49 69 1344 0 Webbplats http://www.ecb.europa.eu

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 938 mnkr. Det är en minskning med 772 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Promemoria Erik Widman +86 1 6532 979, 8282 erik.widman@foreign.ministry.se Delges: Enl. bif. lista Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Kina har trätt fram som Sveriges viktigaste handelspartner

Läs mer

YTTRE OCH INRE BALANS

YTTRE OCH INRE BALANS DEN ÖPPNA EKONOMIN YTTRE OCH INRE BALANS Bytesbalansen är ett viktigt mått på utbyte mellan nation och omvärldenà underskott i bytesbalansen leder till utlandsskuld Yttre(extern) balans: saldo i bytesbalansen

Läs mer

Skulder, bostadspriser och penningpolitik

Skulder, bostadspriser och penningpolitik Översikt Skulder, bostadspriser och penningpolitik Lars E.O. Svensson Penningpolitikens mandat Facit från de senaste årens penningpolitik Penningpolitiken och hushållens skuldsättning Min slutsats www.larseosvensson.net

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016 Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden Helåret 2015 och prognos för 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Bättre konjunktur ökar efterfrågan från affärs- och konferenssegmenten... 4 Högsta beläggningsgraden

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god

Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god Telemeddelande (A) Sid. 1(13) Mnr PEKI/20070405-1 2007-04-05 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 33 Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god 2006 blev ett rekordår

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer