Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval"

Transkript

1 Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/ Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 51 Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Sammanfattning Den kinesiska ekonomin fortsatte att utvecklas i mycket hög takt under det första kvartalet Tillväxten, som enligt officiella siffror låg på 9,7 procent, drevs av investeringar som växte med 43 procent, understött av kraftigt expanderande krediter och stora inflöden av utländskt kapital. Inflationen låg dock på endast 3,0 procent. Regeringen är tydligt oroad för överhettning i vissa sektorer. Hittills har den vidtagit ett flertal administrativa åtgärder, t.ex. investeringsstopp, men inte fördjupat de makroekonomiska instrumenten, t.ex. räntan. Effekten har än så länge uteblivit. Medan flera bedömare tror att en mjuk landning är möjlig, har de långsiktiga strukturella problemen blivit tydligare. Regeringen lägger ny tonvikt vid balanserad utveckling, men håller fast vid tillväxtpolitiken. Den privata äganderättens ställning stärktes genom tillägg till konstitutionen. Utmaningen är nu att upprätthålla makroekonomisk stabilitet och balanserad tillväxt. Fortsatt hög tillväxt Det höga tempot i den kinesiska ekonomin fortsatte med en tillväxt på 9,7 procent under det första kvartalet 2004 jämfört med samma kvartal Att tillväxten var utomordentligt hög står utom tvivel. En utländsk bank beräknar till och med att den var betydligt kraftigare än så. Det var industrin som bidrog mest med en ökning om 11,6 procent. Enligt ett snävare mått (endast 1 I det följande jämförs det statistiska utfallet, t.ex. tillväxten, för de tre första månaderna 2004 med samma period 2003 om inte annat anges.

2 2(8) större industriföretag) växte industrins bidrag med 17,7 procent. Tjänstesektorn växte 7,7 procent och jordbruket endast 4,5 procent. Den viktigaste drivkraften var investeringar i fasta tillgångar, som ökade med 43 procent, och som nu motsvarar 47 procent av BNP vilket överstiger 1993 års nivå, då ekonomin blev överhettad. Investeringarna skedde huvudsakligen i städerna och där framförallt i fastigheter (28 procent) och tillverkning (27 procent). Ökningen var möjlig tack vare en fortsatt kraftig expansion av lån. Den totala lånestocken ökade med 21 procent, och ökningen översteg därmed centralbankens mål på 16 procent. Det kraftiga nettoinflödet av utländsk valuta bidrog till den höga likviditeten. Inflödet av kortsiktigt kapital uppgick till 31 miljarder US-dollar under första kvartalet, vilket motsvarar 31 procent av hela låneexpansionen på 835 miljarder RMB. Reserverna i utländsk valuta ökade under perioden från 403 miljarder US-dollar till 440 miljarder. Utländska direktinvesteringar utgjorde 14 miljarder US-dollar under perioden, vilket var en ökning med 7,5 procent. Inflationen låg enligt konsumentprisindex på 3,0 procent i mars jämfört med mars Den viktigaste faktorn bakom ökningen var matpriserna som steg med 7,9 procent. Även om inflationen kan tyckas beskedlig, finns det ett fortsatt tryck uppåt på priserna. Producentprisindex steg med 3,9 procent och inköpsprisindex för råvaror och energi med 9,5 procent under samma period. Det breda penningmåttet M2 ökade med 19,1 procent, vilket var över centralbankens målsättning på 17 procent. Hong Kongs centralbank påpekar att Kinas konsumentprisindex inte återspeglar den aktuella inflationstakten och beräknar att inflationen låg över 10 procent på årsbasis vid slutet av Banken menar också att detta mått är en bra indikator på framtida utveckling av konsumentprisindex, som således skulle kunna väntas öka. Medierapporter hävdar att regeringen kommer att tolerera en inflation upp till 5 procent utan att vidta åtgärder. Handelsbalansen gick från överskott 2003 till ett underskott på 8,4 miljarder US-dollar under det första kvartalet, vilket underströk den höga efterfrågan i den kinesiska ekonomin. Importen ökade med 42 procent till 124 miljarder US-dollar medan exporten ökade med 34 procent till 116 miljarder. Exporten motsvarar nu 35 procent av BNP. Sveriges export till Kina ökade med 28 procent under januari och februari och uppgick i slutet av februari till 19 miljarder kronor på rullande årsbasis. Importen däremot sjönk med 16

3 3(8) procent under de två första månaderna. På årsbasis ökade den dock till 20 miljarder. Kina är fortsatt Sveriges största handelspartner i Asien. Nu är det officiellt: Överhettning Den kraftiga ekonomiska utvecklingen föranledde premiärminister Wen Jiabao att under folkkongressen i mars uttrycka sin oro för att vissa delar av ekonomin höll på att överhettas. Risken, menade regeringen, var att investeringar som görs i bygg, stål, cement och aluminium ska komma att visa sig olönsamma, vilket i sin tur kan komma att leda till en nedgång i ekonomin. Den kraftiga expansionen i dessa sektorer bedömdes också ha lett till flaskhalsar i råvaror, energi och transporter. De flesta bedömare förefaller stämma in i varningsropen. Världsbanken och IMF menar emellertid att överhettningen gäller hela ekonomin, vilket regeringen fortsatt förnekar officiellt. Det står klart att regeringen bedömer att de åtgärder som vidtagits för att strama åt ekonomin sedan juni 2003 inte har fått effekt. Åtgärderna inkluderar dels en aviserad finansiell åtstramning genom minskning av budgetunderskottet från 2,7 procent av BNP 2003 till 2,2 procent under Dels har myndigheterna sökt att begränsa investeringar genom att höja bankernas reservkrav, styra krediter bort från överhettade sektorer, sterilisera (motverka genom försäljning av obligationer) inflödet av utländskt kapital och öka möjligheterna för inhemska investerare att placera utomlands. Efter folkkongressen i mars trappades åtgärderna upp. Myndigheterna instruerades att se över sina investeringsplaner och att inte godkänna projekt med för låg kvalitet och som inte uppfyllde miljökraven. Den 25 mars höjde centralbanken sin utlåningsränta med 0,63 procentenheter, vilket lyfte 20- dagars lån från 2,7 procent till 3,33. I april höjde centralbanken reservkraven ännu en gång och kopplade nivån till den enskilda bankens finansiella styrka. Mot slutet av april kom emellertid flera rapporter som tydde på att oron hade tilltagit. Före 1:a majledigheten stoppade centralbanken bankernas utlåning i syfte att förhindra en lånetopp som skulle kunna förvrida statistiken. Flera medier rapporterade att regeringen skulle ha diskuterat en höjning av räntan under ett krismöte. Det spekulerades att bankerna skulle ges ökad frihet att höja utlåningsräntan. I skrivande stund kan bankerna sätta räntan mellan 0,9 och 1,7 gånger den ett-åriga basräntan på 5,31 procent. I början av maj beordrades provinsregeringarna att begränsa prisökningar om de översteg en

4 4(8) procent under en månad jämfört med föregående månad eller fyra procent under en tremånadersperiod jämfört med året innan. Exemplet stål Utvecklingen i stålsektorn illustrerar överhettningsproblematiken. Med 220 miljoner ton var Kina en av världens största stålproducenter förra året. Bara under första kvartalet i år var produktionen 60 miljoner ton. De stora investeringarna i infrastruktur och byggnader och tillväxten i bilindustrin drev efterfrågan på stål till skyhöga nivåer. Investeringarna i stålindustrin ökade med 97 procent Inom några få år kommer kapaciteten att ligga på 300 miljoner ton per år. Denna produktionsapparat kommer i sin tur att driva efterfrågan på järnmalm till 1 miljard ton. Också energiresurserna kommer att ansträngas till det yttersta. Kina har t.ex. begränsat exporten av koks till förmån för inhemska köpare. Skulle efterfrågan på stål minska, t.ex. på grund av en åtstramning, eller om tillgången på järnmalm skulle tryta är risken stor att den nya stålkapaciteten kommer att stå outnyttjad och leda till nya dåliga lån hos bankerna. Mjuklandning möjlig Trots varningssignalerna tror många bedömare på en mjuk landning för ekonomin. Flera myndigheter bedömer att tillväxten för helåret kommer att landa på 9 procent. Andra analytiker är med återhållsamma. Världsbanken, IMF och Economist Intelligence Unit (EIU) bedömer att tillväxten för helåret kommer att ligga på 7,7 procent, 8,5 procent, respektive 8,7 procent. Flera utländska bankers prognoser ligger på över 9 procent. Många har höjt sina prognoser sedan i höstas. De flesta bedömare menar också att inflationen kommer att hållas i schack: IMF 3,5 procent och EIU 3,2 procent. Flera faktorer talar för en mjuk landning, menar dessa bedömare. I jämförelse med den förra överhettningsperioden 1993/94 är den kinesiska ekonomin mycket mer utvecklad. Tack vare exportens stora roll i dag skulle en nedgång i investeringarna få relativt sett mindre effekt. Flaskhalsar i t.ex. energi kommer därutöver att strama åt utan att leda till produktionsfall, menar en del. Andra hävdar att regeringen har gått in på ett tidigt stadium för att strama åt, och effekterna bedöms synas under andra halvåret. En bank menar att centralregeringen nu också har fått med sig de lokala myndigheterna i åtstramningspolitiken, vilket skulle undanröja motståndet i provinserna. Slutligen bedömer en del att de administrativa åtgärderna kommer att få effekt.

5 5(8) Svårhanterlig situation En mjuk landning förutsätter emellertid, enligt IMF och Världsbanken, mer åtstramande åtgärder och fortsatta reformer. Medan det är troligt att regeringen kommer att studera utvecklingen av investeringar, lån, handelsbalansen och inflation under de närmaste månaderna finns det anledning att anta att svårigheterna för regeringen att bedriva en effektiv ekonomisk politik har tilltagit. Risken för kraftiga konjunkturella svängningar är därmed större än annars skulle ha varit fallet, vilket den historiska utvecklingen också stödjer. För det första råder det genuin osäkerhet om det ekonomiska läget. Enligt vissa rapporter finns det inte konsensus bland beslutsfattarna om det ekonomiska läget. Svårigheterna måste vara betydande för dem att bedöma huruvida ekonomin håller på att överhettas eller om överhettningen redan är ett faktum och vad orsakerna är. Bristen på tillförlitlig statistik gör bedömningen svår och frånvaron av marknadssignaler i många branscher gör situationen värre. Till exempel slog centralbanken fast vid sitt penningpolitiska möte i mars att prognosinstrumenten behövde stärkas. En korrekt analys är en förutsättning för effektiva åtgärder. För det andra råder det genuin osäkerhet om effekterna av eventuella åtgärder. Medan en räntehöjning skulle kunna minska investeringsefterfrågan genom att höja priset på kapital, skulle den också, enligt vissa bedömare, kunna utlösa en förtroendekris för ekonomin och ett alltför kraftigt fall i likviditeten. Uppenbart är att regeringen själv befarar det. En räntehöjning skulle också kunna motverka sitt syfte genom att ytterligare attrahera kortsiktigt kapital som spekulerar i en revalvering. För det tredje riskerar åtstramande åtgärder att få oönskade effekter i alla fall på kort sikt. Minskad tillväxt kan få negativa konsekvenser för arbetslösheten, något som den nuvarande regeringen absolut vill undvika. En rejäl åtstramning skulle kunna vara önskvärd i tillväxtlokomotiven Shanghai och Peking, men en räntehöjning skulle drabba den fattiga landsbygden alltför hårt. För det fjärde är det tveksamt huruvida regeringen har de nödvändiga instrumenten för att bedriva en effektiv politik. Centralbankens möjligheter att sköta penningpolitiken begränsas av inflytande från andra delar av regeringen. Räntevapnet saknar en väl fungerande värdepappersmarknad för att få full effekt. Valutapolitiken begränsas av behovet av att skydda den svaga

6 6(8) banksektorn. Effekterna av administrativa åtgärder hämmas av de lokala myndigheternas motstånd och bristande kompetens. Samtidigt har de långsiktiga strukturella problemen blivit tydligare. Beroendet av investeringar och ett stort inflöde av spekulativt kapital i dag gör Kinas ekonomi känslig för snabba förändringar i likviditeten. Ett utflöde skulle kunna utlösas av en förtroendekris för ekonomin. En räntehöjning skulle, enligt en analytiker, kunna exponera uppblåsta värden i fastighetssektorn vilka ligger till grund för en stor andel av de nya lånen. En kraftig höjning av den amerikanska styrräntan, vilket i skrivande stund ansågs komma allt närmare, skulle också kunna styra bort en del av det internationella kapitalet från Kina. Regeringens förkärlek till administrativa åtgärder, i stället för t.ex. en räntehöjning, för att stävja investeringar riskerar att förvärra problemet med felallokering av kapital, vilket kan leda till en ny våg av dåliga lån. Åtgärder inkluderar investerings- och kreditstopp i utvalda sektorer, hårdare krav på projekten att uppfylla miljönormer, samt höjda reservkrav för bankerna. Detta leder emellertid inte till att krediter och risker prissätts på kommersiell basis i högre utsträckning. Istället ökar utrymmet för politiskt, eller åtminstone vänskapligt, motiverade investeringsbeslut, utan hänsyn till framtida lönsamhet. Flexibel växelkurs i sikte men ännu långt bort Även om regeringen har uteslutit en revalvering av valutan som ett sätt att komma till rätta med överhettningen har den allt tydligare aviserat åtgärder för att göra valutan mer flexibel och något mer konvertibel. På fem till sex års sikt skulle 70 procent av 43 kategorier i kapitalkontot kunna frigöras. I april presenterades en plan utan hålltider. Kinesiska institutioner, företag och enskilda ska ges större möjlighet att föra ut pengar, utländska företag ska få tillstånd att flytta kapital till och från Kina, och utvalda internationella finansiella institutioner kommer att få lansera obligationer i Kina. Regeringen har dock gjort det klart att en liberalisering av valutan är beroende av att banksektorn saneras först. Omstruktureringen går dock långsammare än planerat. Emedan bankerna rapporterade att andelen dåliga lån sjönk bedömde oberoende analytiker att den främsta drivkraften var den kraftiga låneexpansionen. En ökning av nya dåliga lån vid en eventuell nedgång i ekonomin skulle riskera att i ett slag radera ut de förbättringar som gjorts. Rekapitaliseringen av banksektorn förefaller även mer osäker efter det att

7 7(8) börsnoteringen av en bank uppgavs ha skjutits på framtiden på grund av svårigheterna att sanera balansräkningen Mer fokus på balanserad utveckling Under folkkongressen i mars bekräftade premiärminister Wen Jiabao att tillväxtpolitiken låg fast, men tydligare än tidigare betonades vikten av balans i landets utveckling. Wen menade att reformarbetet måste ta hänsyn till "fem balanserade aspekter", d.v.s. balans mellan stad och landsbygd, mellan regionerna, mellan ekonomisk och social utveckling, mellan människa och natur, samt mellan den inhemska utvecklingen och omvärlden. Den balanserade ansatsen tog sig främst uttryck i större uppmärksamhet och mer resurser till utsatta grupper. Framförallt berörde han behovet av att säkerställa att alla människor ska få tillgång till sina sociala rättigheter, även landsbygdsbefolkningen och migrantarbetarna. Jordbruket, som förra året fick stor uppmärksamhet, lyftes ännu tydligare fram av Wen. Att höja landsbygdsbefolkningens inkomster är en stående angelägenhet, liksom intresset för att öka jordbruksproduktionen. Nytt för i år var en utfasning av jordbruksskatten under fem år, samt ökade investeringar och subventioner. Mer fundamentalt var grundlagsändringen som ger rätt till kompensation vid expropriation av mark. På sikt bör det kunna minska takten som jordbruksland tas ur bruk för bebyggelse och öka investeringarna i jordbruket. Landsbygdsbefolkningens tillgång till grundläggande hälsovård och grundskola underströks också tydligt. Wen bekräftade regeringens prioritering att återuppliva de föråldrade industriella områdena i nordöstra Kina, vilket under året har vuxit fram som en viktig fråga. Detta område har drabbats mycket hårt av arbetslöshet till följd av nedläggningar av gamla statsägda industrier. Därtill har fördelarna av de ekonomiska reformerna, t.ex. utländska investeringar, inte kommit regionen till del. Nordöstra Kina utgör nu tillsammans med den fyra år gamla politiken att utveckla västra Kina de två viktigaste regionala satsningarna. Den ekonomiska tillväxtpolitiken ligger dock fast. Ett viktigt steg var under folkkongressen att stärka skyddet för den privata äganderätten i konstitutionen, vilket bedömdes kunna bidra till den privata sektorns utveckling. I likhet med tidigare år är målsättningen att uppnå stabil och snabb ekonomisk tillväxt. Precis som förra året sattes tillväxtmålet till 7 procent, vilket ligger i linje med målsättningen att fyrdubbla ekonomin mellan

8 8(8) 2000 och Detta är lägre än förra årets officiella tillväxtsiffra på 9,1 procent och efter kongressen uppenbart lägre än prognoserna. Målsättningen är nu att upprätthålla den makroekonomiska stabiliteten för att uppnå snabb, stabil och balanserad tillväxt. Detta är självfallet önskvärt, men som årets första månader har visat utomordentligt svårt. Regeringen står inför en mycket stor utmaning. Statistisk sammanfattning De statistiska uppgifterna i denna rapport bygger (om inte annat anges) på data offentliggjorda av Kinas National Bureau of Statistics. Tillförlitligheten i dessa uppgifter är omdebatterad. Ambassaden bedömer, trots bristerna, att den i stort avspeglar trenderna i ekonomin. Den statistiska byrån har aviserat att den kontinuerligt ska revidera sina statistiska uppgifter enligt internationell standard. '03 K1 '03 K1-2 '03 K1-3 '03 K1-4 '04 K1 BNP-tillväxt, % 9,9 8,2 8,5 9,1 9,7 BNP mrd USD 283,9 604,7 955,5 1405,7 328,6 Export mrd USD 86,3 190,3 307,7 438,4 115,7 Import mrd USD 87,3 185,8 298,6 412,8 124,1 Ökn statl investeringar % 31,6 32,8 31,4 28,4 46,1 Inflation: KPI % 0,5 0,6 0,7 3,1 3,0 (slutet av perioden, årsbasis) Detaljhandelspriser % -0,2-0,4-0,4 1,9 1,7 (slutet av perioden, årsbasis) Ökn industriproduktion % 16,4 16,2 16,5 17,0 17,7 Utl dir inv (kontr) mrd USD 22,98 51,0 80,2 115,1 34,3 Utl dir inv (real) mrd USD 13,09 30,3 41,6 53,5 14,1 Valutareserv mrd USD ,5 383,9 403,2 439,8 Utlandsskuld mrd USD ** ** ** ** ** Växelkurs RMB/USD 8,2771 8,2774 8,2770 8,2767 8,2771 Tillväxt M2% (året före) 18,5 20,8 20,7 19,6 19,1 ** = ingen uppgift LJUNGGREN CC: Shanghai, Generalkonsulat Kanton, Generalkonsulat Hongkong, Generalkonsulat

Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt?

Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt? Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040818-1 2004-08-18 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 94 Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt? Tempot i den kinesiska ekonomin

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24. Peking. Ambassaden i Peking Erik Widman. UD-ASO Dnr 64

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24. Peking. Ambassaden i Peking Erik Widman. UD-ASO Dnr 64 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 64 Kinas finansiella sektor: en överblick Sammanfattning Kinas finansiella system har gått

Läs mer

Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt?

Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt? Telemeddelande (A) Sid. 1(15) Mnr PEKI/20090225-2 2009-02-25 Peking Andre ambassadsekreterare Markus Lundgren UD-ASO Dnr 21 Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt?

Läs mer

Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten försvagas

Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten försvagas Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr PEKI/20061221-1 2006-12-20 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 183 Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Eastern European Outlook

Eastern European Outlook EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA OKTOBER MARS 27 28 Eastern European Outlook Tema: Utmaningar Ryssland efter för baltisk valen export Important your attention is drawn to the statement on the back cover

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS RAPPORT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS RAPPORT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 4.7.2003 KOM(2003) 396 slutlig KOMMISSIONENS RAPPORT till den budgetansvariga myndigheten om garantier som berör den allmänna budgeten per den 31 december

Läs mer

Högt sparande i Kina och oljeproducerande länder har bidragit till låga räntor och kreditexpansion i ett antal länder

Högt sparande i Kina och oljeproducerande länder har bidragit till låga räntor och kreditexpansion i ett antal länder ANFÖRANDE DATUM: 2009-05-06 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Avanza Bank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Vietnams ekonomi fortsätter att växa kraftigt

Vietnams ekonomi fortsätter att växa kraftigt Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr HANO/20110208-1 2011-02-08 Hanoi Henrik Gorbow UD-ASO Dnr 7 Vietnam - Ekonomisk och Handelspolitisk rapport Hög tillväxt och en kraftig minskning av inkomstfattigdomen

Läs mer

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT

KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT KONJUNKTURFOKUS FEBRUARI 2014 SAKTA FRAMÅT Innehåll Sammanfattning s. 2 Världsekonomin s. 3 USA s. 4 Storbritannien s. 5 Japan s. 5 Eurozonen s. 5 Nordiska grannar s. 6 Svensk ekonomi s. 7 Fastighetsmarknaden

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN ECB EZB EKT BCE EKP ÅRSRAPPORT

EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN ECB EZB EKT BCE EKP ÅRSRAPPORT SV EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN ECB EZB EKT BCE EKP ÅRSRAPPORT 1999 ÅRSRAPPORT 1999 EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT 1999 Europeiska centralbanken, 2000 Besöksadress Kaiserstrasse

Läs mer

En global balansakt. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. om sparandeobalanser och kriser. Mats Kinnwall/Stefan Ackerby

En global balansakt. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. om sparandeobalanser och kriser. Mats Kinnwall/Stefan Ackerby En global balansakt om sparandeobalanser och kriser Mats Kinnwall/Stefan Ackerby Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa Rapportserien Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa bygger på

Läs mer

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA FEBRUARI 27 Nordic Outlook Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden Important your attention is drawn to the statement

Läs mer

Risker i det finansiella systemet

Risker i det finansiella systemet Risker i det finansiella systemet november 29 1 november 29 innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Finansinspektionens expertpanel 7 Det makroekonomiska läget 11 Banker och värdepappersbolag 17 Försäkringsbolag

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi 2011

Utmaningar för svensk ekonomi 2011 1234 Utmaningar för svensk ekonomi 211 det går bra för sverige.trots att svensk ekonomi vintern 21 211 är i anmärkningsvärt god kondition finns det många stora och viktiga utmaningar. Finansmarknaderna

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Det japanska deflationsproblemet-

Det japanska deflationsproblemet- Det japanska deflationsproblemet- En historisk redogörelse och analys Av: Caspar Flink Greiff Kandidatuppsats Nationalekonomiska institutionen Lunds universitet Handledare: Fredrik NG Andersson 1 Abstract

Läs mer

Spaniens finanspolitik under 2000-talet

Spaniens finanspolitik under 2000-talet Spaniens finanspolitik under 2000-talet En makroekonomisk analys av finanspolitikens roll i skapandet av och under budgetkrisen Fiscal Policy in Spain During the 21st Century A macroeconomic analysis of

Läs mer

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 USA-ledd återhämtning trots geopolitisk oro Nya stimulanser från ECB och Riksbanken Innehållsförteckning Internationell översikt 5 USA 12 Tema: Hur stram är amerikansk

Läs mer