Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval"

Transkript

1 Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/ Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 51 Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Sammanfattning Den kinesiska ekonomin fortsatte att utvecklas i mycket hög takt under det första kvartalet Tillväxten, som enligt officiella siffror låg på 9,7 procent, drevs av investeringar som växte med 43 procent, understött av kraftigt expanderande krediter och stora inflöden av utländskt kapital. Inflationen låg dock på endast 3,0 procent. Regeringen är tydligt oroad för överhettning i vissa sektorer. Hittills har den vidtagit ett flertal administrativa åtgärder, t.ex. investeringsstopp, men inte fördjupat de makroekonomiska instrumenten, t.ex. räntan. Effekten har än så länge uteblivit. Medan flera bedömare tror att en mjuk landning är möjlig, har de långsiktiga strukturella problemen blivit tydligare. Regeringen lägger ny tonvikt vid balanserad utveckling, men håller fast vid tillväxtpolitiken. Den privata äganderättens ställning stärktes genom tillägg till konstitutionen. Utmaningen är nu att upprätthålla makroekonomisk stabilitet och balanserad tillväxt. Fortsatt hög tillväxt Det höga tempot i den kinesiska ekonomin fortsatte med en tillväxt på 9,7 procent under det första kvartalet 2004 jämfört med samma kvartal Att tillväxten var utomordentligt hög står utom tvivel. En utländsk bank beräknar till och med att den var betydligt kraftigare än så. Det var industrin som bidrog mest med en ökning om 11,6 procent. Enligt ett snävare mått (endast 1 I det följande jämförs det statistiska utfallet, t.ex. tillväxten, för de tre första månaderna 2004 med samma period 2003 om inte annat anges.

2 2(8) större industriföretag) växte industrins bidrag med 17,7 procent. Tjänstesektorn växte 7,7 procent och jordbruket endast 4,5 procent. Den viktigaste drivkraften var investeringar i fasta tillgångar, som ökade med 43 procent, och som nu motsvarar 47 procent av BNP vilket överstiger 1993 års nivå, då ekonomin blev överhettad. Investeringarna skedde huvudsakligen i städerna och där framförallt i fastigheter (28 procent) och tillverkning (27 procent). Ökningen var möjlig tack vare en fortsatt kraftig expansion av lån. Den totala lånestocken ökade med 21 procent, och ökningen översteg därmed centralbankens mål på 16 procent. Det kraftiga nettoinflödet av utländsk valuta bidrog till den höga likviditeten. Inflödet av kortsiktigt kapital uppgick till 31 miljarder US-dollar under första kvartalet, vilket motsvarar 31 procent av hela låneexpansionen på 835 miljarder RMB. Reserverna i utländsk valuta ökade under perioden från 403 miljarder US-dollar till 440 miljarder. Utländska direktinvesteringar utgjorde 14 miljarder US-dollar under perioden, vilket var en ökning med 7,5 procent. Inflationen låg enligt konsumentprisindex på 3,0 procent i mars jämfört med mars Den viktigaste faktorn bakom ökningen var matpriserna som steg med 7,9 procent. Även om inflationen kan tyckas beskedlig, finns det ett fortsatt tryck uppåt på priserna. Producentprisindex steg med 3,9 procent och inköpsprisindex för råvaror och energi med 9,5 procent under samma period. Det breda penningmåttet M2 ökade med 19,1 procent, vilket var över centralbankens målsättning på 17 procent. Hong Kongs centralbank påpekar att Kinas konsumentprisindex inte återspeglar den aktuella inflationstakten och beräknar att inflationen låg över 10 procent på årsbasis vid slutet av Banken menar också att detta mått är en bra indikator på framtida utveckling av konsumentprisindex, som således skulle kunna väntas öka. Medierapporter hävdar att regeringen kommer att tolerera en inflation upp till 5 procent utan att vidta åtgärder. Handelsbalansen gick från överskott 2003 till ett underskott på 8,4 miljarder US-dollar under det första kvartalet, vilket underströk den höga efterfrågan i den kinesiska ekonomin. Importen ökade med 42 procent till 124 miljarder US-dollar medan exporten ökade med 34 procent till 116 miljarder. Exporten motsvarar nu 35 procent av BNP. Sveriges export till Kina ökade med 28 procent under januari och februari och uppgick i slutet av februari till 19 miljarder kronor på rullande årsbasis. Importen däremot sjönk med 16

3 3(8) procent under de två första månaderna. På årsbasis ökade den dock till 20 miljarder. Kina är fortsatt Sveriges största handelspartner i Asien. Nu är det officiellt: Överhettning Den kraftiga ekonomiska utvecklingen föranledde premiärminister Wen Jiabao att under folkkongressen i mars uttrycka sin oro för att vissa delar av ekonomin höll på att överhettas. Risken, menade regeringen, var att investeringar som görs i bygg, stål, cement och aluminium ska komma att visa sig olönsamma, vilket i sin tur kan komma att leda till en nedgång i ekonomin. Den kraftiga expansionen i dessa sektorer bedömdes också ha lett till flaskhalsar i råvaror, energi och transporter. De flesta bedömare förefaller stämma in i varningsropen. Världsbanken och IMF menar emellertid att överhettningen gäller hela ekonomin, vilket regeringen fortsatt förnekar officiellt. Det står klart att regeringen bedömer att de åtgärder som vidtagits för att strama åt ekonomin sedan juni 2003 inte har fått effekt. Åtgärderna inkluderar dels en aviserad finansiell åtstramning genom minskning av budgetunderskottet från 2,7 procent av BNP 2003 till 2,2 procent under Dels har myndigheterna sökt att begränsa investeringar genom att höja bankernas reservkrav, styra krediter bort från överhettade sektorer, sterilisera (motverka genom försäljning av obligationer) inflödet av utländskt kapital och öka möjligheterna för inhemska investerare att placera utomlands. Efter folkkongressen i mars trappades åtgärderna upp. Myndigheterna instruerades att se över sina investeringsplaner och att inte godkänna projekt med för låg kvalitet och som inte uppfyllde miljökraven. Den 25 mars höjde centralbanken sin utlåningsränta med 0,63 procentenheter, vilket lyfte 20- dagars lån från 2,7 procent till 3,33. I april höjde centralbanken reservkraven ännu en gång och kopplade nivån till den enskilda bankens finansiella styrka. Mot slutet av april kom emellertid flera rapporter som tydde på att oron hade tilltagit. Före 1:a majledigheten stoppade centralbanken bankernas utlåning i syfte att förhindra en lånetopp som skulle kunna förvrida statistiken. Flera medier rapporterade att regeringen skulle ha diskuterat en höjning av räntan under ett krismöte. Det spekulerades att bankerna skulle ges ökad frihet att höja utlåningsräntan. I skrivande stund kan bankerna sätta räntan mellan 0,9 och 1,7 gånger den ett-åriga basräntan på 5,31 procent. I början av maj beordrades provinsregeringarna att begränsa prisökningar om de översteg en

4 4(8) procent under en månad jämfört med föregående månad eller fyra procent under en tremånadersperiod jämfört med året innan. Exemplet stål Utvecklingen i stålsektorn illustrerar överhettningsproblematiken. Med 220 miljoner ton var Kina en av världens största stålproducenter förra året. Bara under första kvartalet i år var produktionen 60 miljoner ton. De stora investeringarna i infrastruktur och byggnader och tillväxten i bilindustrin drev efterfrågan på stål till skyhöga nivåer. Investeringarna i stålindustrin ökade med 97 procent Inom några få år kommer kapaciteten att ligga på 300 miljoner ton per år. Denna produktionsapparat kommer i sin tur att driva efterfrågan på järnmalm till 1 miljard ton. Också energiresurserna kommer att ansträngas till det yttersta. Kina har t.ex. begränsat exporten av koks till förmån för inhemska köpare. Skulle efterfrågan på stål minska, t.ex. på grund av en åtstramning, eller om tillgången på järnmalm skulle tryta är risken stor att den nya stålkapaciteten kommer att stå outnyttjad och leda till nya dåliga lån hos bankerna. Mjuklandning möjlig Trots varningssignalerna tror många bedömare på en mjuk landning för ekonomin. Flera myndigheter bedömer att tillväxten för helåret kommer att landa på 9 procent. Andra analytiker är med återhållsamma. Världsbanken, IMF och Economist Intelligence Unit (EIU) bedömer att tillväxten för helåret kommer att ligga på 7,7 procent, 8,5 procent, respektive 8,7 procent. Flera utländska bankers prognoser ligger på över 9 procent. Många har höjt sina prognoser sedan i höstas. De flesta bedömare menar också att inflationen kommer att hållas i schack: IMF 3,5 procent och EIU 3,2 procent. Flera faktorer talar för en mjuk landning, menar dessa bedömare. I jämförelse med den förra överhettningsperioden 1993/94 är den kinesiska ekonomin mycket mer utvecklad. Tack vare exportens stora roll i dag skulle en nedgång i investeringarna få relativt sett mindre effekt. Flaskhalsar i t.ex. energi kommer därutöver att strama åt utan att leda till produktionsfall, menar en del. Andra hävdar att regeringen har gått in på ett tidigt stadium för att strama åt, och effekterna bedöms synas under andra halvåret. En bank menar att centralregeringen nu också har fått med sig de lokala myndigheterna i åtstramningspolitiken, vilket skulle undanröja motståndet i provinserna. Slutligen bedömer en del att de administrativa åtgärderna kommer att få effekt.

5 5(8) Svårhanterlig situation En mjuk landning förutsätter emellertid, enligt IMF och Världsbanken, mer åtstramande åtgärder och fortsatta reformer. Medan det är troligt att regeringen kommer att studera utvecklingen av investeringar, lån, handelsbalansen och inflation under de närmaste månaderna finns det anledning att anta att svårigheterna för regeringen att bedriva en effektiv ekonomisk politik har tilltagit. Risken för kraftiga konjunkturella svängningar är därmed större än annars skulle ha varit fallet, vilket den historiska utvecklingen också stödjer. För det första råder det genuin osäkerhet om det ekonomiska läget. Enligt vissa rapporter finns det inte konsensus bland beslutsfattarna om det ekonomiska läget. Svårigheterna måste vara betydande för dem att bedöma huruvida ekonomin håller på att överhettas eller om överhettningen redan är ett faktum och vad orsakerna är. Bristen på tillförlitlig statistik gör bedömningen svår och frånvaron av marknadssignaler i många branscher gör situationen värre. Till exempel slog centralbanken fast vid sitt penningpolitiska möte i mars att prognosinstrumenten behövde stärkas. En korrekt analys är en förutsättning för effektiva åtgärder. För det andra råder det genuin osäkerhet om effekterna av eventuella åtgärder. Medan en räntehöjning skulle kunna minska investeringsefterfrågan genom att höja priset på kapital, skulle den också, enligt vissa bedömare, kunna utlösa en förtroendekris för ekonomin och ett alltför kraftigt fall i likviditeten. Uppenbart är att regeringen själv befarar det. En räntehöjning skulle också kunna motverka sitt syfte genom att ytterligare attrahera kortsiktigt kapital som spekulerar i en revalvering. För det tredje riskerar åtstramande åtgärder att få oönskade effekter i alla fall på kort sikt. Minskad tillväxt kan få negativa konsekvenser för arbetslösheten, något som den nuvarande regeringen absolut vill undvika. En rejäl åtstramning skulle kunna vara önskvärd i tillväxtlokomotiven Shanghai och Peking, men en räntehöjning skulle drabba den fattiga landsbygden alltför hårt. För det fjärde är det tveksamt huruvida regeringen har de nödvändiga instrumenten för att bedriva en effektiv politik. Centralbankens möjligheter att sköta penningpolitiken begränsas av inflytande från andra delar av regeringen. Räntevapnet saknar en väl fungerande värdepappersmarknad för att få full effekt. Valutapolitiken begränsas av behovet av att skydda den svaga

6 6(8) banksektorn. Effekterna av administrativa åtgärder hämmas av de lokala myndigheternas motstånd och bristande kompetens. Samtidigt har de långsiktiga strukturella problemen blivit tydligare. Beroendet av investeringar och ett stort inflöde av spekulativt kapital i dag gör Kinas ekonomi känslig för snabba förändringar i likviditeten. Ett utflöde skulle kunna utlösas av en förtroendekris för ekonomin. En räntehöjning skulle, enligt en analytiker, kunna exponera uppblåsta värden i fastighetssektorn vilka ligger till grund för en stor andel av de nya lånen. En kraftig höjning av den amerikanska styrräntan, vilket i skrivande stund ansågs komma allt närmare, skulle också kunna styra bort en del av det internationella kapitalet från Kina. Regeringens förkärlek till administrativa åtgärder, i stället för t.ex. en räntehöjning, för att stävja investeringar riskerar att förvärra problemet med felallokering av kapital, vilket kan leda till en ny våg av dåliga lån. Åtgärder inkluderar investerings- och kreditstopp i utvalda sektorer, hårdare krav på projekten att uppfylla miljönormer, samt höjda reservkrav för bankerna. Detta leder emellertid inte till att krediter och risker prissätts på kommersiell basis i högre utsträckning. Istället ökar utrymmet för politiskt, eller åtminstone vänskapligt, motiverade investeringsbeslut, utan hänsyn till framtida lönsamhet. Flexibel växelkurs i sikte men ännu långt bort Även om regeringen har uteslutit en revalvering av valutan som ett sätt att komma till rätta med överhettningen har den allt tydligare aviserat åtgärder för att göra valutan mer flexibel och något mer konvertibel. På fem till sex års sikt skulle 70 procent av 43 kategorier i kapitalkontot kunna frigöras. I april presenterades en plan utan hålltider. Kinesiska institutioner, företag och enskilda ska ges större möjlighet att föra ut pengar, utländska företag ska få tillstånd att flytta kapital till och från Kina, och utvalda internationella finansiella institutioner kommer att få lansera obligationer i Kina. Regeringen har dock gjort det klart att en liberalisering av valutan är beroende av att banksektorn saneras först. Omstruktureringen går dock långsammare än planerat. Emedan bankerna rapporterade att andelen dåliga lån sjönk bedömde oberoende analytiker att den främsta drivkraften var den kraftiga låneexpansionen. En ökning av nya dåliga lån vid en eventuell nedgång i ekonomin skulle riskera att i ett slag radera ut de förbättringar som gjorts. Rekapitaliseringen av banksektorn förefaller även mer osäker efter det att

7 7(8) börsnoteringen av en bank uppgavs ha skjutits på framtiden på grund av svårigheterna att sanera balansräkningen Mer fokus på balanserad utveckling Under folkkongressen i mars bekräftade premiärminister Wen Jiabao att tillväxtpolitiken låg fast, men tydligare än tidigare betonades vikten av balans i landets utveckling. Wen menade att reformarbetet måste ta hänsyn till "fem balanserade aspekter", d.v.s. balans mellan stad och landsbygd, mellan regionerna, mellan ekonomisk och social utveckling, mellan människa och natur, samt mellan den inhemska utvecklingen och omvärlden. Den balanserade ansatsen tog sig främst uttryck i större uppmärksamhet och mer resurser till utsatta grupper. Framförallt berörde han behovet av att säkerställa att alla människor ska få tillgång till sina sociala rättigheter, även landsbygdsbefolkningen och migrantarbetarna. Jordbruket, som förra året fick stor uppmärksamhet, lyftes ännu tydligare fram av Wen. Att höja landsbygdsbefolkningens inkomster är en stående angelägenhet, liksom intresset för att öka jordbruksproduktionen. Nytt för i år var en utfasning av jordbruksskatten under fem år, samt ökade investeringar och subventioner. Mer fundamentalt var grundlagsändringen som ger rätt till kompensation vid expropriation av mark. På sikt bör det kunna minska takten som jordbruksland tas ur bruk för bebyggelse och öka investeringarna i jordbruket. Landsbygdsbefolkningens tillgång till grundläggande hälsovård och grundskola underströks också tydligt. Wen bekräftade regeringens prioritering att återuppliva de föråldrade industriella områdena i nordöstra Kina, vilket under året har vuxit fram som en viktig fråga. Detta område har drabbats mycket hårt av arbetslöshet till följd av nedläggningar av gamla statsägda industrier. Därtill har fördelarna av de ekonomiska reformerna, t.ex. utländska investeringar, inte kommit regionen till del. Nordöstra Kina utgör nu tillsammans med den fyra år gamla politiken att utveckla västra Kina de två viktigaste regionala satsningarna. Den ekonomiska tillväxtpolitiken ligger dock fast. Ett viktigt steg var under folkkongressen att stärka skyddet för den privata äganderätten i konstitutionen, vilket bedömdes kunna bidra till den privata sektorns utveckling. I likhet med tidigare år är målsättningen att uppnå stabil och snabb ekonomisk tillväxt. Precis som förra året sattes tillväxtmålet till 7 procent, vilket ligger i linje med målsättningen att fyrdubbla ekonomin mellan

8 8(8) 2000 och Detta är lägre än förra årets officiella tillväxtsiffra på 9,1 procent och efter kongressen uppenbart lägre än prognoserna. Målsättningen är nu att upprätthålla den makroekonomiska stabiliteten för att uppnå snabb, stabil och balanserad tillväxt. Detta är självfallet önskvärt, men som årets första månader har visat utomordentligt svårt. Regeringen står inför en mycket stor utmaning. Statistisk sammanfattning De statistiska uppgifterna i denna rapport bygger (om inte annat anges) på data offentliggjorda av Kinas National Bureau of Statistics. Tillförlitligheten i dessa uppgifter är omdebatterad. Ambassaden bedömer, trots bristerna, att den i stort avspeglar trenderna i ekonomin. Den statistiska byrån har aviserat att den kontinuerligt ska revidera sina statistiska uppgifter enligt internationell standard. '03 K1 '03 K1-2 '03 K1-3 '03 K1-4 '04 K1 BNP-tillväxt, % 9,9 8,2 8,5 9,1 9,7 BNP mrd USD 283,9 604,7 955,5 1405,7 328,6 Export mrd USD 86,3 190,3 307,7 438,4 115,7 Import mrd USD 87,3 185,8 298,6 412,8 124,1 Ökn statl investeringar % 31,6 32,8 31,4 28,4 46,1 Inflation: KPI % 0,5 0,6 0,7 3,1 3,0 (slutet av perioden, årsbasis) Detaljhandelspriser % -0,2-0,4-0,4 1,9 1,7 (slutet av perioden, årsbasis) Ökn industriproduktion % 16,4 16,2 16,5 17,0 17,7 Utl dir inv (kontr) mrd USD 22,98 51,0 80,2 115,1 34,3 Utl dir inv (real) mrd USD 13,09 30,3 41,6 53,5 14,1 Valutareserv mrd USD ,5 383,9 403,2 439,8 Utlandsskuld mrd USD ** ** ** ** ** Växelkurs RMB/USD 8,2771 8,2774 8,2770 8,2767 8,2771 Tillväxt M2% (året före) 18,5 20,8 20,7 19,6 19,1 ** = ingen uppgift LJUNGGREN CC: Shanghai, Generalkonsulat Kanton, Generalkonsulat Hongkong, Generalkonsulat

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr PEKI/20040406-2 2004-04-06 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Sammanfattning Med en tillväxt på 9,1

Läs mer

Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt?

Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt? Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040818-1 2004-08-18 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 94 Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt? Tempot i den kinesiska ekonomin

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108 Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 108 Kinas ekonomi under det tredje kvartalet 2005: Lägre tillväxt i det "harmoniska samhället"? Tillväxten fortsatte

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 72

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 72 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 72 Kinas ekonomi första kvartalet 2006: Oväntad snabb tillväxt Tillväxten i den kinesiska ekonomin accelererade

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni

Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20050530-1 2005-05-30 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni Trots regeringens ambition att strama åt växte den

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24. Peking. Ambassaden i Peking Erik Widman. UD-ASO Dnr 64

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24. Peking. Ambassaden i Peking Erik Widman. UD-ASO Dnr 64 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 64 Kinas finansiella sektor: en överblick Sammanfattning Kinas finansiella system har gått

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Bedömare som i dag vill fördela "skulden" för krisen mellan olika aktörer bör därför inte glömma bort de utländska långivarnas missbedömningar.

Bedömare som i dag vill fördela skulden för krisen mellan olika aktörer bör därför inte glömma bort de utländska långivarnas missbedömningar. DN DEBATT: "Domedagsprofetiorna kommer för tidigt". Assar Lindbeck och Dan Lindbeck analyserar den asiatiska finanskrisen: Västländernas skuld får inte glömmas bort. Asiatiska företag och banker har underskattat

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till

Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr PEKI/20050914-1 2005-09-13 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 73 Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till Under det andra kvartalet växte ekonomin

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Beslut om kontracykliskt buffertvärde 2015-09-07 BESLUT FI Dnr 15-11646 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god

Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god Telemeddelande (A) Sid. 1(13) Mnr PEKI/20070405-1 2007-04-05 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 33 Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god 2006 blev ett rekordår

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Den internationella valutamarknaden är ett nätverk av banker, mäklare och valutahandlare runt om i världen Viktigaste marknaderna finns i London, New York, Zürich, Frankfurt, Tokyo,

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år):

Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år): Makroekonomiska begrepp, balanser och samband Förkortningar: Y: BNP = Nationalinkomst C: Privat konsumtion G: Offentlig konsumtion KONS =C+G = total konsumtion I: Investeringar X: Export M: Import S: Sparande

Läs mer

Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten försvagas

Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten försvagas Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr PEKI/20061221-1 2006-12-20 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 183 Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Skulder, bostadspriser och penningpolitik

Skulder, bostadspriser och penningpolitik Översikt Skulder, bostadspriser och penningpolitik Lars E.O. Svensson Penningpolitikens mandat Facit från de senaste årens penningpolitik Penningpolitiken och hushållens skuldsättning Min slutsats www.larseosvensson.net

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Riksbankens direktion

Riksbankens direktion Världens äldsta centralbank Riksbankens roll i svensk ekonomi 8 Sveriges Rikes Ständers Bank 9 Monopol på sedelutgivning 8-talet Affärsbanker bildas Handelshögskolan i Stockholm -- Palmstruch första sedlarna

Läs mer

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-05-06 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Vietnams ekonomi fortsätter att växa kraftigt

Vietnams ekonomi fortsätter att växa kraftigt Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr HANO/20110208-1 2011-02-08 Hanoi Henrik Gorbow UD-ASO Dnr 7 Vietnam - Ekonomisk och Handelspolitisk rapport Hög tillväxt och en kraftig minskning av inkomstfattigdomen

Läs mer

Skuggdirektionens protokoll, del II. 22/3-2007

Skuggdirektionens protokoll, del II. 22/3-2007 Skuggdirektionens protokoll, del II. 22/3-2007 2007-03-26: Gunnar Örn III. DISKUSSION OM PENNINGPOLITIKEN: Lars Calmfors: Jag har tidigare haft uppfattningen att man skulle höja räntan ganska snabbt, redan

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen

Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen Lönebildningsrapporten 211 73 FÖRDJUPNING Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen Den svenska kronan har efter 199-talskrisen varit undervärderat i ett långsiktigt perspektiv. Svagheten har avspeglat

Läs mer

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns?

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankschef Stefan Ingves SNS/SIFR Finanspanel SNS 6 mars 2015 Vad kan en centralbank

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Ekonomiska basfakta 2014-03-11

Ekonomiska basfakta 2014-03-11 Ekonomisk rapport Qatar Ekonomiska basfakta Valuta: Qatarisk Riyal (QAR) BNP per capita: Cirka 102 000 USD (2013) Export: Cirka 127 miljarder USD (2013) Främsta exportvara: Naturgas, råolja Största exportpartners:

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad FRÅGA 1. 12 poäng. Varje deluppgift ger 1 poäng. För att få poäng på delfrågorna krävs helt rätt svar. Svar på deluppgifterna skrivs på en och samma sida, som vi kan kalla svarssidan. Eventuella uträkningar

Läs mer

Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet

Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet Konjunkturläget augusti FÖRDJUPNING Effekter på svensk ekonomi av en senare återhämtning i euroområdet Konjunkturinstitutets prognos är att en återhämtning inleds i euroområdet under och att resursutnyttjandet

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

Kinesiska makroekonomiska trender fyra heta potatisar

Kinesiska makroekonomiska trender fyra heta potatisar Sid. 1(11) 2010-12-09 Peking Per Linnér, andre ambassadsekreterare Oscar Berger, arbetsmarknadsråd Kinesiska makroekonomiska trender fyra heta potatisar Inflationen nådde i oktober 4,4 procent och utgör

Läs mer

KRISER. Kriser. 90-tals krisen. 90-tals krisen

KRISER. Kriser. 90-tals krisen. 90-tals krisen Kriser KRISER Kris normalt och återkommande! Sverige gått igenom flera oljekrisen, fastighetskrisen och finanskrisen 2008 1990-tals krisen Finanskrisen 2008 90-tals krisen 1990-talets början djup kris

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet?

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? Byggkonjunkturen 2015 Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? FASADDAGEN, MALMÖ BÖRSHUS, 2015-02-05 Fredrik Isaksson Chefekonom Fasaddagen 2015 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Utredningen om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning (SOU 2013:9)

Utredningen om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning (SOU 2013:9) 2013-05-31 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 13-2574 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt?

Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt? Telemeddelande (A) Sid. 1(15) Mnr PEKI/20090225-2 2009-02-25 Peking Andre ambassadsekreterare Markus Lundgren UD-ASO Dnr 21 Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt?

Läs mer

Den senaste utvecklingen på den korta interbankmarknaden

Den senaste utvecklingen på den korta interbankmarknaden 26 7 6 5 4 3 2 2 7 6 5 4 3 2 Diagram R1:1. Skillnaden mellan den korta interbankräntan och Riksbankens reporänta 3 4 Grå yta i detalj 5 6 jan apr jul okt jan apr jul Anm. Grafen illustrerar skillnaden

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU KS

a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU KS Uppgift 1 a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU LS AU KS AE BN* BN b) Kontraktiv penningpolitik: höjd ränta dyrare att låna till investeringar

Läs mer

Brasilien - Säker navigering i farliga vatten

Brasilien - Säker navigering i farliga vatten NUMMER 1, 9 MARS 2011 Brasilien - Säker navigering i farliga vatten Brasilien har haft den högsta tillväxten på 20 år under 2010 men nu återgår ekonomin till en mer stabil tillväxttakt, på grund av ekonomisk

Läs mer

Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11

Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11 Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11 1. Kombinera rätt (3 poäng) a) Kombinera med ett streck land och offentlig skuld av BNP. (1 poäng) USA Japan Finland 1 2 3 Offentlig skuld 250 200 % av BNP 1

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 tyder på att konjunkturläget

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 New Yorkbörserna USA meddelade att antalet amerikaner som sökte arbetslöshetsunderstöd under förra veckan sjönk till den lägsta nivån, 330.000 personer, på fyra

Läs mer

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821 Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 5 Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik Idag Pengar och inflation, del 2. Konjunkturer (förändringar i produktion på kort sikt): Definitioner. AD (Aggregated demand)-modellen.

Läs mer

PROV 1 Konsumentekonomi Lantbruksekonomi och företagande Livsmedelsekonomi och företagande Marknadsföring Skogsekonomi och marknadsföring

PROV 1 Konsumentekonomi Lantbruksekonomi och företagande Livsmedelsekonomi och företagande Marknadsföring Skogsekonomi och marknadsföring Helsingfors universitet Urvalsprovet 30.5.2012 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten PROV 1 Konsumentekonomi Lantbruksekonomi och företagande Livsmedelsekonomi och företagande Marknadsföring Skogsekonomi

Läs mer

Tentamen i nationalekonomi, makro A 15 hp 2011-06-01. Ansvarig lärare: Anders Edfeldt. Viktor Mejman. Kristin Ekblad. Nabil Mouchi

Tentamen i nationalekonomi, makro A 15 hp 2011-06-01. Ansvarig lärare: Anders Edfeldt. Viktor Mejman. Kristin Ekblad. Nabil Mouchi Tentamen i nationalekonomi, makro A 15 hp 2011-06-01 Ansvarig lärare: Anders Edfeldt Viktor Mejman Kristin Ekblad Nabil Mouchi Hjälpmedel: Skrivdon och räknare. Kurslitteratur. Maximal poängsumma: 24 För

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska prognoser

Konjunkturinstitutets finanspolitiska prognoser Offentliga finanser 125 FÖRDJUPNING FÖRDJUPNING Konjunkturinstitutets finanspolitiska prognoser Konjunkturinstitutets prognoser för såväl svensk ekonomi i dess helhet som de offentliga finanserna har hittills

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson Harpsund 21 augusti 2015 AGENDA Det ekonomiska läget Världen Sverige Inriktningen för politiken Sammanfattning

Läs mer

Räddad från nedläggning vid generationsskifte. - Krisen stoppar småföretagens generationsskiften

Räddad från nedläggning vid generationsskifte. - Krisen stoppar småföretagens generationsskiften Räddad från nedläggning vid generationsskifte - Krisen stoppar småföretagens generationsskiften Sammanfattning Redan i början av 2000-talet uppmärksammades att många svenska företagare planerade att pensionera

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Ekonomisk och handelspolitisk grundrapport för Ghana 2011

Ekonomisk och handelspolitisk grundrapport för Ghana 2011 Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr ABUJ/20110507-1 2011-05-07 Abuja Lundgren/Holmström UD-AF Dnr 46 Ekonomisk och handelspolitisk grundrapport för Ghana 2011 Sammanfattning Tillväxten för 2010 låg på 6,6

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/) 1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 10 LEKTION 10: 8 maj 2015 1. Finanskris och skuldkris Före: Gör multimediaövningarna på ekonomiskt ordförråd (se hemsidan)! (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Kvartalsrapport 2012 Q3 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Perioden i korthet 42 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier för export till 118 länder.

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer