Trots tuff start står sig Kinas ekonomi stark första halvåret 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trots tuff start står sig Kinas ekonomi stark första halvåret 2008"

Transkript

1 Telemeddelande (A) Sid. 1(12) Mnr PEKI/ Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 78 Trots tuff start står sig Kinas ekonomi stark första halvåret 2008 Starten på 2008 har kantats av motgångar; jordbävningen i Sichuan som krävt över människors liv, det värsta snöovädret på många år, kraftiga prisökningar, en fallande aktiemarknad, och upploppen i Tibet. Ekonomiskt ska dessa motgångar ses mot bakgrund av en stark finansiell utveckling under Utmaningarna på kort sikt ligger i att hantera den höga inflationstakten och en avstannande tillväxt i USA. Utmaningar på lång sikt handlar om gapet mellan stad och landsbygd som fortsätter att växa, det minst sagt bristfälliga sociala skyddsnätet och den enorma miljöförstöringen. Kinas styrkor inkluderar den stora arbetskraften, en satsning på infrastruktur utan like och en växande inhemsk marknad. Mjuka faktorer som befolkningens starka vilja att förbättra sin levnadsstandard, beredskap att arbeta hårt, entreprenöranda och prioritering av utbildning spelar även en viktig roll. Den omedelbara framtiden ser något osäkrare ut än föregående år, men förväntningarna på tillväxten för 2008 ligger ändå kring 10%.

2 2(12) Skakig början på råttans år De första månaderna i råttans år har inte varit lätta för Kina och den kinesiska regeringen. Året började med ett ovanligt hårt snöoväder i södra Kina. Officiella beräkningar visar att notan för snö- och isstormarna kommer att överstiga 150 miljarder yuan (ungefär lika många kronor). Området som drabbades inkluderade pärlflodsdeltat och yangtzeeflodsdeltat vilka är produktionstäta och utgör nyckeldelar i den kinesiska exportinfrastrukturen. Därutöver förlorade drygt 1,5 miljoner människor sina hem och 20% av jordbrukskörden i området skadades eller förstördes helt. Upploppen i Tibet, vars omfattning kom som en överraskning för regeringen, förvärrades för den kinesiska ledningen av omvärldens koppling till OS som är det nationella prestigeprojektet. När OS-facklan väl kom till kinesisk mark och välkomnades, som förväntat, med öppna armar andades ledningen ut. Ett par veckor senare skedde dock den värsta naturkatastrofen på många år - jordbävningen i Sichuan, som krävde över människors liv. Ekonomiskt fick jordbävningen en mindre direkt inverkan än snöovädret. Sichuan står endast för 3% av landets varuexport. Däremot är området rikt på jordbruksmark och naturgas. Naturgasanläggningar stängdes temporärt av säkerhetsskäl och en del av transporterna av jordbruksprodukter avstannade p.g.a. av det skadade vägnätet 1. Trots dessa faktorer kan den samlade effekten paradoxallt nog bli att BNP ökar till följd av katastrofen. Återuppbyggnaden av hus och vägnät kommer att kräva omfattande investeringar. De stora bankerna har redan, efter uppmaningar från ledningen, lovat att låna ut 83 miljarder yuan i de värst drabbade områdena samt skriva av dåliga lån till ett värde av 6,5 miljarder yuan till låntagare i samma område. Mycket pengar strömmar också in från omvärlden. Även vissa av de fattigaste länderna i världen, t ex Nordkorea och Mauretanien har gett donationer. Händelsen har till viss del vänt den negativa press Kina fick kring händelserna i Tibet och man möts nu istället av sympatiyttringar. En annan omständighet som påverkat människors vardag under våren är de stigande priserna på livsmedel. Samtidigt har aktiemarknaden sjunkit rejält. Shanghaiindex föll från ca punkter i oktober 2007 till ca i juni. Under samma period sjönk p/e-talen från 44 till Europeiska kommissionens delegation i Peking The Economic Impact of the Earthquake in Sichuan Province av Leila Fernandez-Stembridge den 14 Maj 2008.

3 3(12) Motgångarna ska ses mot bakgrund av en stark ekonomisk utveckling under Tillväxten var med 11,4% den högsta på 14 år. Konsumtionens betydelse för tillväxten växte, vilket länge varit en viktig målsättning för regeringen som vill komma bort från ett alltför stort beroende av investeringar och export. Målen om minskad energiintensitet uppfylldes i stort sett. Bolagens vinsterna ökade; i tillverkningsindustrin växte de med 36,7%. Kinesiska banker verkar inte heller ha påverkats i någon större utsträckning av den amerikanska bolånekrisen. Utmaningar på kort sikt: Inflationen, kraftigt minskat förtroende på börsen och svag tillväxt i USA Inflationen sociala konsekvenser och makroekonomisk balansgång Priserna på framförallt livsmedel och råvaror steg ordentligt under 2007 och fortsatte att öka under Tillsammans med överlikviditeten i ekonomin innebar dessa faktorer att inflationen, mätt i konsumentprisindex, nådde i genomsnitt 8,3% under våren (januari maj). Denna nivå är betydligt högre än de senaste årens inflation på en till två procent. De höjda priserna för livsmedel hänger samman med de växande världsmarknadspriserna för spannmål och annat livsmedel. Orsakerna till de höga livsmedelspriserna är många. I utvecklingsländer med stora befolkningar såsom Kina och Indien stiger medelinkomsterna och därmed efterfrågan på mer varierad kost. I Kina ökade t ex den årliga genomsnittskonsumtionen av kött från 10 kg per person 1997 till 50 kg per person 2007 enligt FAO. Vidare, vilket gärna framhålls av kinesiska myndighetsrepresentanter, används spannmål i allt högre utsträckning som bioenergi i väst. Priserna i Kina förvärrades av ett antal utbudschocker, en omfattande grissjukdom som drabbade hälften av landets svinpopulation samt snöstormen och kraftiga översvämningar. En mer långsiktig faktor är att delar av jordbruksmarken omvandlas till industriparker, städer och infrastrukturprojekt. Att likviditeten i ekonomin vuxit hör samman med en rad faktorer 2. Handelsöverskottet, höga investeringsnivåer, ökade lån och centralbankens försök att hålla valutans koppling till en valutakorg (framförallt dollarn) stabil 2 Christer Ljungwall, bitr. professor Handelshögskolan i Stockholm, gästforskare vid China Center for Economic Research vid Pekings Universitet, Vad driver Inflationen i Kina, den 2 april 2008.

4 4(12) är de främsta anledningarna. För att kontrollera valutakursen är centralbanken tvingad att köpa utländsk valuta/utländska statspapper. Historiskt har man förvärvat nästan uteslutande amerikanska statspapper men i och med den sjunkande dollarn försöker man göra en gradvis övergång till euron och andra stora valutor. I dagsläget är valutareserven miljarder US-dollar, vilket vida överstiger rekommenderade miniminivåer för ekonomier av Kinas storlek. För att inte den växande valutareserven ska öka penningmängden i landet och därmed skapa inflation måste centralbanken neutralisera inköpen (t ex genom att sälja kinesiska statsobligationer av samma värde). Detta har man inte lyckats göra i tillräcklig omfattning vilket således spätt på inflationstrycket. Effekten av prisökningarna blir speciellt allvarlig för Kinas många fattiga, vars begränsade inkomst nästan uteslutande går till att täcka kostnader för mat och boende. Enligt en undersökning på People s daily hemsida (en av de största nyhetstidningarna i Kina och partiets språkrör) ansåg en majoritet att prisökningarna borde vara den enskilt viktigaste frågan inför folkkongressen i våras. Det är ännu oklart hur allvarlig den makroekonomiska effekten blir. Än så länge verkar inte inflationen spridits till den övriga ekonomin. Lönenivåerna har stigit i vissa regioner och vissa sektorer, men på aggregerad nivå är uppgången ännu modest jämfört med prisökningarna för livsmedel och olja. Livsmedelsprisernas, som står för en tredjedel av Kinas konsumentprisindex, betydelse i inflationsökningen illustreras i grafen nedan. Under våren har matpriserna ökat med ca 20% medan övriga konsumentprodukter vuxit med 2%. Ökningstakten i matpriser ser nu ut att vika något. Däremot nådde PPI, producentköpsindex 8,2% i maj, vilket främst speglar de ökade energipriserna. Samtidigt är Kina bättre lämpat att bekämpa inflationen än många av sina asiatiska grannar i och med de stora investeringar som gjorts.

5 5(12) Inflationen uppdelat i matpriser och övrig inflation (fram till dec 2007) Källa: Världsbanken Den kinesiska regeringen annonserade nyligen att man skulle använda sig av a thousand ways and a hundred plans to control prices. Sedan årsskiftet har man höjt reservkraven för bankerna fem gånger. Andra åtgärder inkluderar utlåningstak för bankerna (vilka man dock släppt för utlåning i jordbävningsdrabbade Sichuan), priskontroller i olika branscher och subventionspaket till jordbruket, med syfte att öka produktionen. Eventuella subventioner till jordbruket kan dock ifrågasättas ur ett ekonomiskt perspektiv då de höga livsmedelspriserna i sig ger incitament för ökad produktion, samtidigt som det kan vara svårt att ta bort subventionerna i ett läge där priserna sjunker och inkomsterna för lantbrukarna således minskar. Priskontroller kan resultera i, vilket redan skett, svart handel och olaglig export. Om man kunde bekämpa korruptionen mellan bankerna och viktiga personer i provinserna samt införa bättre rutiner för riskbedömning skulle detta få samma effekt som lånetaken/kvoterna, men en sådan förändring är givetvis svår att åstadkomma på kort sikt. Många menar att det som borde genomföras är ytterligare ränthöjningar, då realräntan i dagsläget är negativ. Samtidigt försvåras beslutet av att den nominella räntan är betydligt högre i Kina än i t ex USA eller grannen Hongkong. Appreciering av valutan är en ytterligare möjlig, men omdiskuterad åtgärd. Yuanen har apprecierat med 20% mot dollarn sedan juli 2005, vilket kinesiska myndigheter gärna framhåller. Samtidigt har den deprecierat gentemot euron (och kronan). Det som är svårt att hantera är förväntningarna om att valutan ska appreciera. Om den fortsätter att stadigt och gradvis appreciera gentemot dollarna befästs dessa förväntningar och apprecieringstrycket stärks ytterligare vilket innebär att inflödet av utländskt kapital ökar.

6 6(12) En annan åtgärd har varit att sänka tullar på över 20 varugrupper, bl a fläskkött, fisk och mediciner. Samtidigt är det inte tullarna utan andra icketariffiära handelshinder som verkar hindrande för importen. Att minska dessa importrestriktioner skulle få större effekt. Här hamnar man dock i en målkonflikt då ett av huvudmålen för administrationen är att skydda bönderna från utländsk konkurrens. Även exporttullar för en del produkter har införts. Tidigare under året försökte man också tala ned inflationen, genom att framföra att inflationen på årsbasis skulle hamna på 4,8% för Även om inflationsbekämpningen nu är högprioriterat är ledningen angelägen om att inte dra åt för hårt. En tillväxtnivå om minst 8% per år behövs för att uppnå regeringens målsättning om att skapa 50 miljoner nya arbetstillfällen de kommande fem åren. En svagare ekonomi i omvärlden talar också emot en alltför strikt monetär politik. Börsen bubblan som sprack Shanghaibörsen har sett sitt största fall någonsin under våren I oktober låg index på rekordhöga 6000 punkter medan index i dagarna har gått ned till låga 3000 punkter. Att börsen skulle falla var enligt många oundvikligt p/etalen för enskilda aktier låg ofta över 50. Men storleken på raset överraskade de allra flesta. Vidare trodde många att ett dramatisk fall inte skulle tillåtas ske månaderna före OS, utan snarare efter OS. Att så inte blev fallet illustrerar, kanske tursamt, att regeringen inte har så stor inverkan på börsen som befarats. På senare tid ser man dock av regeringens oro över utvecklingen. För några veckor sedan minskade man engångsskatten på transaktioner på börsen, som infördes förra året, från 0,3% till 0,1%. Man hade befarat att ett börsras av denna storlek skulle förknippas med social oro, men så har inte skett. Man ser att många tar tillbaka sina insättningar till tryggare bankkonton. För landets mognad som finansiell aktör och allmänheten som aktieägare kan det t o m vara nyttigt att ha upplevt att börsen kan gå ned lika snabbt som den gått upp. Avsaknaden av proteseter kan också ha att göra med att allmänheten inte ser nedgången som regeringens fel, men även att missnöjesyttringar i media begränsas eller helt förbjuds. Det finns säkerligen flera faktorer bakom börsfallet. Även om kinesiska banker inte drabbats av bolånekrisen är det troligt att Shanghaibörsen påverkats genom att mängden globalt kapital och intresset hos globala

7 7(12) investerare minskat till följd av krisen. Oron för växande oljepriser och inflation och försämrade framtidsutsikter påverkar också. Man ser redan att den kinesiska exporttillväxten minskat. Vidare är man rädd att regeringens åtstramningspolitik hämmar företagens expansionsplaner. Paradoxalt nog gjorde många börsnoterade kinesiska företag, t ex bankerna, rekordvinster under Men värdet på aktierna speglar, som bekant, framförallt förväntningarna om utvecklingen framöver, och här är tydligt att många tror på tuffare klimat den närmsta tiden. Bankerna drabbas av regeringens åtstramningspolitik och har även tvingats skriva av dåliga lån i Sichuan-provinsen till följd av jordbävningen. Konkurrensen för de statliga bankerna kommer att öka då fler utländska banker ökar sin närvaro på marknaden men kanske framförallt då dörrarna öppnas för inhemska privata banker. Även om siffrorna är dramatiska är det viktigt att komma ihåg att börsen utgör en fortsatt liten del av den kinesiska kapitalmarknaden och att effekterna på ekonomin som helhet därför inte ska överdrivas. Svag ekonomisk utveckling i USA Ett av Kinas orosmoln är den avtagande tillväxten i USA. USA är Kinas andra största handelspart och största exportmarknad. Aktuella siffror visar att 17% av kinesiska textilföretag idag går med förlust. Effekten förvärras av dollarfallet, då mycket av handeln sker i US-dollar. Frågan är hur stor betydelse minskningen av exporttillväxten får i Kina. Kina handlar idag med allt fler länder och USA:s relativa betydelse som exportdestination minskar. Som exempel kan nämnas att Kinas handel med Ryssland och Chile steg med närmare 80% under Sprider sig avmattningen till andra delar av omvärlden, t ex Europa, blir effekten självklart allvarligare. De senaste handelssiffrorna visar en minskning av exporttillväxten och (se grafen nedan). Importtillväxten är nu högre än exporttillväxten vilket nog är första gången på flera år. Fallet i februari torde spegla effekten av snöovädret i början av året samt det kinesiska nyåret som är Kinas största högtid. Den avtagande exporttillväxten är också delvis kopplad till valutakursen som gjort Kina mindre konkurrenskraftig där handeln sker i dollar. En ytterligare anledning är att transporter blir dyrare till följd av det höga oljepriset. Detta borde göra det än mer angeläget att utveckla järnvägen som transportmedel.

8 8(12) Kinas import- och exporttillväxt 2007 och 2008 % Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Export (%) Import (%) Källa: Kinesiska tullverket, ambassadens beräkningar Utmaningarna på lång sikt Gapet mellan stad och landsbygd Kinas utveckling har som bekant främst skett i kustregionerna i södra och östra Kina. En stor del av befolkningen i de inre delarna av landet lever fortfarande under nära medeltida förhållanden. En titt på fördelningen av BNP i jämförelse med arbetskraftens fördelning illustrerar problemen ur en ekonomisk synvinkel. Jordbruket bidrar endast med 12% av BNP men sysselsätter 42% av Kinas arbetskraft. Industrin är landets mest effektiva näring med 49% av ekonomin och endast 26% av arbetskraften. Detta belyser ineffektiviteten i jordbruket och den utmaning som det är att modernisera denna näring. Men det kan även ses som en ytterligare möjlighet till en fortsatt stark tillväxt, i och med de resurser som finns tillgängliga men som inte används effektivt. Structure of the Economy 2007 (Share of GDP) Allocation of the Labour Force % 32% 39% Agriculture Industry Services 42% Agriculture Industry Services 49% Källa: Kinas statistikbyrå, ambassadens beräkningar 26%

9 9(12) Svag social välfärd: hälso- och sjukvård som exempel En av Kinas större utmaningar är det bristande sociala skyddsnätet. Detta är en starkt bidragande faktor till Kinas höga sparandegrad. I genomsnitt 40-50% av inkomsterna sparas, vilket hämmar utvecklingen av den inhemska konsumtionen. De mest omfattande svårigheterna finns inom hälso- och sjukvården. Traditionella hälsoindikatorer ser bra ut. Den förväntade livslängden i Kina är omkring 73 år, vilket kan jämföras med 63 år i Indien och 66 år i Ryssland. Spädbarnsdödligheten är 27 per 1000 födslar, jämfört med 58 i Indien och 28 i Brasilien 3. Dessa är, med tanke på Kinas BNP/per capita, mycket imponerande siffror. De härrör emellertid till stor del från Maos tid. De så kallade barfotaläkarna, som egentligen var hälsoarbetare snarare än utbildade läkare, spelade en viktig roll. Deras insats låg framförallt i att informera om grundläggande hälsofrågor, exempelvis vikten av god hygien. I dagsläget saknar en stor del av landsbygdsbefolkningen och även många inom städerna tillfredsställande hälsovård. Statens andel av de totala hälsoutgifterna har sjunkit från 80% 1980 till 39%. Många väljer idag bort behandling av kostnadsskäl och sjukdom är nu den vanligaste anledningen till djup fattigdom i Kina. Avsaknaden av ett pålitligt nätverk av närsjukvårdsinrättningar utgör ett stort problem. På sjukhusen arbetar mest specialister och även om besöksavgiften är reglerad av staten blir kostnaden ofta mycket hög. Det finns en incitamentsstruktur för läkare att dryga ut lönerna genom att ordinera för mycket och för dyra mediciner (läkarna får vanligtvis en andel av försäljningspriset) samt att rekommendera kostsamma undersökningar. Läkarna, vars löner inte är så höga, får ofta bonus relaterad till de intäkter de drar in till sjukhusen. OECD har räknat ut att relativt inkomstnivån är priset på en sjukhusvistelse i Kina långt högre än någon annanstans i världen. Mellan 1997 och 2006 växte hälsorelaterade utgifter i Kina nästan dubbelt så snabbt som inkomsterna. I samarbete med internationella och kinesiska experter planerar den kinesiska regeringen en övergripande sjukvårds- och hälsoreform. Miljöförstöringen Miljöförstöringen är kanske den svåraste utmaningen för Kina på lång sikt. 30% av landets vattendrag är allvarligt förorenade. 16 av världens 20 mest förorenade städer finns i Kina. I Peking registreras 1000 nya bilar per dag. Det 3 Siffrorna kommer från WHO och är från 2005.

10 10(12) finns flera orsaker. Den tunga industrin är speciellt betydande och framgångsrik i Kina. I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att ca 60% av Kinas export kommer från utlandsägda företag. En ytterligare faktor är medelklassen som växer och som vill ha en västerländsk levnadsstandard. Den viktigaste förklaringsfaktorn är emellertid kolet. Kolkraft står för 70% av energiförsörjningen. Detta har resulterat i att Kina numera har världens största koldioxidutsläpp, även om per-capita talen är fortsatt låga. Medvetenheten hos det kinesiska ledarskapet om dessa utmaningar växer och i den nuvarande femårsplanen finns tydliga kvantitativa målsättningar: i) energiförbrukningen ska minska relativt BNP med 20% till 2010 ii) andelen förnyelsebara energikällor ska öka från 5 till 15% till Detta ska genomföras genom 30 nya kärnkraftverk, vattenkraft (t ex Three Gorges, som är världens störst damm), vindkraft, biomassa, och bergvärme m.m. Energieffektivisering är även en viktig komponent. I dessa satsningar är Sverige en förebild. Ekonomiskt och säkerhetspolitiskt är det viktigt att notera att Kina har en hög självförsörjandegrad. Endast en del av oljan måste importeras. Styrkor Mjuka faktorer Kinas kanske viktigaste styrkor ligger i mjuka faktorer. Det finns en imponerande drivkraft hos befolkningen att förbättra sin och sina barns levnadsstandard. Man ser på framtiden med hopp och med en försäkran om att den kommer att bli bättre än nuläget. Globaliseringen och frihandel åtnjuter generellt starkt stöd hos folkopinionen (även om det finns vissa protektionistiska tendenser hos den politiska ledningen). Respekten för utbildning är uttalad och gammal tradition med rötter i Konfucius-idealen. Slutligen finns en medvetenhet och öppenhet om Kinas stora utmaningar (kanske med undantag av de politiska) och en vilja till pragmatiska lösningar. Hårda faktorer Kinas största tillgång är den enormt stora arbetskraften. En annan tillgång, som även möjliggjort och påskyndat landets position som en av världens största handelsnationer, är de ansenliga infrastrukturinvesteringarna. Kinas motorvägsnät nu näst störst i världen. 72 miljarder dollar ska investeras i järnvägsnätet under de kommande fem åren och ytterligare 97 flygplatser ska byggas till Denna jättesatsning är intressant att jämföra med

11 11(12) förhållanden i Indien, som inte alls gjort så stora investeringar, och vars näringsliv nu klagar över hur detta hämmar landets utveckling. Utöver den växande handeln växer även en betydande inhemsk marknad fram i Kina. Medelklassen ökar i antal och beräknas inom kort omfatta 200 miljoner människor. Detta innebär en stark potential för försäljning av varor och tjänster till kinesiska konsumenter. Framtiden Givet de omedelbara utmaningarna ser 2008 något osäkrare ut än föregående år. Förväntningarna på tillväxten hos bedömare som Världsbanken, Asiatiska utvecklingsbanken och kinesiska institut ligger ändå kring 10%. Detta beror givetvis på hur man lyckas hantera utmaningar såsom den höga inflationen. Samtidigt är de fundamentala tillväxtfaktorerna i ekonomin starka. De ökande livsmedelspriserna torde vara en temporär effekt. Det finns stort utrymme att öka den globala livsmedelsproduktionen. Oljepriserna är värre, Kina måste liksom de flesta andra länder bli bättre på att utveckla substitut, inte minst i transportsektorn samt skapa mer energieffektiv produktion och levnadsstil. Ett annalkande OS gör att frågor som Tibet och det politiska systemet lyfts fram i ljuset. Att OS skulle följas av en ekonomisk nedgång som skett i många andra arrangörsländer verkar i dagsläget inte sannolikt. Fundamenten ser trots allt starka ut och snart väntar nästa jätteprojekt, världsutställningen i Shanghai 2010, som säkert också kommer fungera som en accelerator för ekonomin. Statistisk sammanfattning De statistiska uppgifterna i denna rapport bygger (om inte annat anges) på information från Kinas 'National Bureau of Statistics'. Tillförlitligheten i dessa uppgifter är omdebatterad. Den statistiska byrån ska kontinuerligt revidera sina uppgifter vilket innebär att uppgifter från tidigare rapporter från ambassaden kan skilja sig från senare rapporter. '06 K1-3 '06 K1-4 '07 K1-2 '07 K1-3 '08 K1-2 4 BNP-tillväxt, procent 10,7 10,7 11,5 11,5 10,6 BNP mrd USD ,3 889 Export mrd USD 691,2 969,1 546,7 878,3 424,6 Import mrd USD 581,4 791,6 434,2 692,6 366,6 Ökn statl investeringar 27,3 24,0 26,7 25,7 25,7 4 Januari april 2008

12 12(12) procent Inflation: KPI procent 1,5 1,5 3,2 4,1 8,5 (slutet av perioden, årsbasis) Ökn industriproduktion 17,2 12,5 13,6 13,5 11,5 procent Utl dir inv (real) mrd USD 42,6 63,0 31,9 47,2 27,4 Valutareserv mrd USD 987, , ,6 1682,2 Växelkurs RMB/USD 7,904 7,8041 7,5650 7,3950 6,9180 Tillväxt M2procent (året före) 16,8 16,9 17,1 18,45 16,9 HJELMBORN

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Bra, men inte tillräckligt

Bra, men inte tillräckligt Bra, men inte tillräckligt Den kinesiska centralbanken meddelade i juni att den har för avsikt att öka flexibiliteten i landets växelkursregim. Ett positivt men blygsamt och otillräckligt första steg för

Läs mer

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008 Sid. 1(5) Moskva Anders Eriksson Rysk ekonomi september 2010 Den ryska ekonomin visar åter tillväxt, prognosen för 2010 är 4%. Tillväxten avmattas dock, försiktighet råder och ovissheten om styrkan i återhämtningen

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik Ruta MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV :S EXPERTER Det ekonomiska läget är för närvarande mycket osäkert i och med att det är avhängigt av både framtida penningpolitiska beslut och

Läs mer

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Jag har svarat på följande fyra frågor: 1 2 3 4 5 6 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen Makroekonomi NA0133 Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Regler Svara på 4 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

Konjunkturindikatorer 2015

Konjunkturindikatorer 2015 Översikter och indikatorer 2013:1 Översikter och indikatorer 2016:2 Publicerad: 21-01-2016 Richard Palmer, utredare, tel. +358 (0)18 25 4 89 Konjunkturindikatorer 2015 I korthet - Förändringar i råoljepriset

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Stävrullen Finans AB (publ) org. nr. 556125-5851 1 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Handel med värdepapper Bolagets verksamhetsidé är att genom en långsiktig kapitalförvaltning

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen MEDELKLASSEN I ASIEN NOVEMBER 2015 INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen De senaste decennierna har en rad asiatiska länder tagit ett ekonomiskt tigersprång, vilket kan komma att vända upp och ner

Läs mer

Penningpolitisk rapport september 2015

Penningpolitisk rapport september 2015 Penningpolitisk rapport september 2015 Kapitel 1 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-11-06 statliga stabilitetsåtgärderna Tionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER 4 Marknadsräntornas utveckling 4 Bankernas

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA JANUARI 2015 Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 Enligt Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 är

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Tentamen i nationalekonomi, makro A 11 hp 2013-05-30. Ansvarig lärare: Anders Edfeldt (0705103009) Hjälpmedel: Skrivdon och miniräknare.

Tentamen i nationalekonomi, makro A 11 hp 2013-05-30. Ansvarig lärare: Anders Edfeldt (0705103009) Hjälpmedel: Skrivdon och miniräknare. Tentamen i nationalekonomi, makro A 11 hp 2013-05-30 Ansvarig lärare: Anders Edfeldt (0705103009) Hjälpmedel: Skrivdon och miniräknare. Maximal poängsumma: 24 För betyget G krävs: 12 För VG: 18 Antal frågor:

Läs mer

Översikten i sammandrag

Översikten i sammandrag OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Swedish OECD-FAO:s jordbruksöversikt 2009 Sammanfattning på svenska Översikten i sammandrag De makroekonomiska villkor som bildar underlaget för den här halvtidsrapporten

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-09-30 statliga stabilitetsåtgärderna Nionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND FI:s uppdrag BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER Marknadsräntornas utveckling Bankernas

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108 Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 108 Kinas ekonomi under det tredje kvartalet 2005: Lägre tillväxt i det "harmoniska samhället"? Tillväxten fortsatte

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr PEKI/20040406-2 2004-04-06 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Sammanfattning Med en tillväxt på 9,1

Läs mer

Internationella rapporten 2013

Internationella rapporten 2013 Internationella rapporten 2013 Ingvar Eriksson, Svenska Pig Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. I nätverket jämförs produktionsresultat från medlemsländerna och ekonomiska parametrar.

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 25 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - IFO-index föll för andra

Läs mer

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik Ruta MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV :S EXPERTER :s experter har gjort framtidsbedömningar för den makroekonomiska utvecklingen i euroområdet baserade på de uppgifter som fanns tillgängliga

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Quick FX Update. Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK. Valutaanalys. Swedbank Markets. Sammanfattning och slutsatser.

Quick FX Update. Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK. Valutaanalys. Swedbank Markets. Sammanfattning och slutsatser. Quick FX Update Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK Valutaanalys Swedbank Markets 6 augusti 2008 Sammanfattning och slutsatser Konjunkturen i EMU har försvagats påtagligt under sommaren Samtidigt

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 216 SVERIGE- BAROMETERN Sammanfattning 215 blev ännu ett starkt år för fastighetsbranschen. Stigande fastighetsvärden drev upp totalavkastningen till drygt 14

Läs mer

Kan USA öka importen?

Kan USA öka importen? Kan USA öka importen? Produktion USAs produktion toppade 97 och nådde då (mfpd). Sedan dess har produktionen fallit till hälften och ligger idag på ca. 5 mfpd. Ökningen runt 8-talet berodde på att USA

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Nationalekonomi på högskolan består av: Mikroekonomi producenter och konsumenter Makroekonomi hela landet Internationell ekonomi handel mellan länder Varför

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

Marginellt ökad aktieandel. Positiv

Marginellt ökad aktieandel. Positiv Tellus Midas Strategi under oktober Kraftig nedgång gav köptillfälle I korthet: Månaden inleddes i kraftig mollstämning. Tron på en ekonomisk återhämtning i Europa försvann helt. Konflikten i Ukraina,

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker.

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker. Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 3 Länsutveckling... 5 Boxholms kommun... 6 Linköping kommun... 7 Övriga kommuner...8 Slutsatser och policyförslag... 9 Om Årets Företagarkommun...

Läs mer

7,5 högskolepoäng. Internationell Ekonomi. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 22/11 2013 Tid: 9:00 14:00

7,5 högskolepoäng. Internationell Ekonomi. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 22/11 2013 Tid: 9:00 14:00 Internationell Ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 22/11 2013 Tid: 9:00 14:00 Hjälpmedel: Miniräknare, linjal,

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Den globala ekonomin - handel utvecklingsekonomi och globalisering. The Global Economy kap. 15

Den globala ekonomin - handel utvecklingsekonomi och globalisering. The Global Economy kap. 15 Den globala ekonomin - handel utvecklingsekonomi och globalisering The Global Economy kap. 15 1 procent Export i procent av BNP 60 50 Sweden 40 Russian Federation United States Germany 30 Iceland 20 10

Läs mer

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR SAMMANFATTNING Återhämtningen i svensk ekonomi har tappat fart till följd av den mycket tröga utvecklingen på många av landets viktigaste exportmarknader.

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent Bild 1 8 BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 198 till kv 3 26 Procent 6 4 2-2 2 21 22 23 24 25 26 Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Bild

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Effekter av den finanspolitiska åtstramningen

Effekter av den finanspolitiska åtstramningen Internationell konjunkturutveckling 35 Effekter av den finanspolitiska åtstramningen i 2007 De tyska offentliga finanserna har utvecklats svagt sedan konjunkturnedgången 2001/2002. 2005 överskred underskottet

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders Tellus Midas Strategi under november Marknadsbrev November 2015 September215 2015 I I korthet: Avkastning Avkastning november: MIDAS MIDAS 0,71% 5,93% Bekräftelse av starkt säsongsmönster STOXX600 2,65%

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

Provet i samhällslära 18.3.2009 - svarsförslag

Provet i samhällslära 18.3.2009 - svarsförslag Provet i samhällslära 18.3.2009 - svarsförslag 1. Vilka är de olika skedena i regeringsbildningen, och när avgår statsrådet (regeringen)? Regeringen bildas alltid efter riksdagsvalen. Efter riksdagsvalen

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Sammanfattning Hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter

Läs mer

VECKOBREV v.43 okt-13

VECKOBREV v.43 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Föregående vecka blev förhållandevis lugn ur nyhetssynpunkt där Riksbankens räntebesked var den stora behållningen. Både riksbankschefs Ingves och Stellan Lundström,

Läs mer

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget ANFÖRANDE DATUM: 21 augusti 2015 TALARE: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick PLATS: SNS, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID SAMMANFATTNING Vi bedömer att den korta boräntan (tre månader) bottnar på 2,75 procent i slutet av nästa år för att därefter successivt stiga

Läs mer

Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK. Riktiga ekonomer.

Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK. Riktiga ekonomer. v.40 15 november 2009 Innehåll 1 BBC-mätning, Riktiga ekonomer 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Majs, Vete 7 Råvaruindex 8 Råvarukanalen 9 Graföversikt 11 Ansvarsfriskrivning

Läs mer

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation ANFÖRANDE DATUM: 2007-10-08 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg Swedbank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse Frihandel ger tillväxt Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse sverige och frihandeln En allt öppnare världshandel, tillsammans med ett stabilt regelverk och fungerande samhällsinstitutioner,

Läs mer

INTERNATIONELL RESURSFÖRDELNING

INTERNATIONELL RESURSFÖRDELNING INTERNATIONELL RESURSFÖRDELNING Varför handlar länder med varandra? Vad bestämmer handelsstrukturen? Vilka effekter får handel på produktion och priser i ett land? Vilka effekter får handel på välfärden

Läs mer

Tillväxt och konjunkturer

Tillväxt och konjunkturer Tillväxt och konjunkturer Produktion För att producera krävs: Råvaror Arbetskraft Realkapital och humankapital (mänskliga tekniska kunskaper) Dessa tillsammans kallas för produktionsfaktorerna Bruttonationalprodukten

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen JÖNKÖPINGS LÄN Juni Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Allting prioriteras i Kinas femårsplan 1 bil.

Allting prioriteras i Kinas femårsplan 1 bil. Peking Andre ambassadsekreterare Per Linnér Allting prioriteras i Kinas femårsplan 1 bil. Som ambassaden tidigare rapporterat i en övergripande rapport klubbades en ny femårsplan igenom av Nationella folkkongressen

Läs mer

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand 1 Utvecklingen i några viktiga regioner - Ändring i BNP, % per år - 14 12 - - 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 OECD, Nov -12

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20061006-1 2006-10-06. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 144

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20061006-1 2006-10-06. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 144 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20061006-1 2006-10-06 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 144 Kinas ekonomi andra kvartalet 2006: Tillväxten rekordhög men fortfarande exportledd och resursslukande Den

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Penningpolitisk rapport April 2016

Penningpolitisk rapport April 2016 Penningpolitisk rapport April 2016 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade terminsräntors

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 4 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - x - Den svenska konjunkturdatan

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M)

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M) Utlåtande 2015: RI (Dnr 309-1479/2014) Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Konjunkturläget december 7 FÖRDJUPNING Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Tillgångar bedöms i dagsläget vara högt värderade på många finansiella marknader. Konjunkturinstitutet uppskattar

Läs mer

Råoljeprisets betydelse för konsumentpriserna

Råoljeprisets betydelse för konsumentpriserna Konjunkturläget mars 1 85 FÖRDJUPNING Råoljeprisets betydelse för konsumentpriserna Priset på råolja har sjunkit betydligt sedan mitten av. Bara sedan sommaren i fjol har priset på Nordsjöolja fallit med

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040513-1 2004-05-13 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 51 Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Sammanfattning Den kinesiska

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Månadsrapporten för Rostfritt Stål

Månadsrapporten för Rostfritt Stål Månadsrapporten för Rostfritt Stål Marknadsnyheter Nr 19, Augusti/September 2009 Innehåll Rostfritt i korthet PMI Purchasing Manufacturing Index Branschnytt i Europa På gång i Damstahl-land This report

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Kommittédirektiv Översyn av energipolitiken Dir. 2015:25 Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Sammanfattning En kommitté i form av en parlamentariskt sammansatt kommission ska lämna underlag

Läs mer

Policy Brief Nummer 2012:4

Policy Brief Nummer 2012:4 Policy Brief Nummer 2012:4 Export av livsmedel till vilket pris? Exporterande företag sätter ofta olika pris på en vara på olika marknader. Traditionellt tänker man sig att det beror på att företag anpassar

Läs mer

FÖRDEL TREMÅNADERS- RÄNTAN

FÖRDEL TREMÅNADERS- RÄNTAN RÄNTEFOKUS APRIL 2013 FÖRDEL TREMÅNADERS- RÄNTAN SAMMANFATTNING Vid sitt aprilmöte lämnade Riksbanken reporäntan oförändrad på 1 procent. Samtidigt sköts tidpunkten för en kommande höjning fram med ett

Läs mer