Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till"

Transkript

1 Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr PEKI/ Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 73 Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till Under det andra kvartalet växte ekonomin i fortsatt hög takt: 9,5 procent, framförallt tack vare en mycket kraftig exportsektor och i viss mån investeringar. Inflationen var låg och utsikterna för resten av året pekar mot en s.k. mjuk landning. Beroendet av exporten illustrerades av de konflikter om tekohandeln som Kina tvingades ta med USA och EU. De marknadsekonomiska reformerna gjorde viktiga framsteg i och med att valutans koppling till US-dollarn blev mer flexibel i juli, sammanslagningen av de olika aktieslagen på börserna inleddes och de tre stora ledande bankerna säkrade utländska strategiska investerare. Kinesiska bolag gjorde uppmärksammade företagsköp i utlandet. Ekonomin fortsatt het Den av många väntade nedkylningen av ekonomin inträffade inte under det andra kvartalet. BNP växte med fortsatt höga 9,5 procent mest tack vare ett mycket starkt bidrag från ett kraftigt expanderande handelsöverskott, men även på grund av fortsatt starka investeringssiffror. Tillväxten skedde mest inom storindustrin som ökade med fortsatt höga 16,4 procent. Utvecklingen var särskilt stark i järn och stål, energi samt elektronik och teko. Den kinesiska ekonomin präglas av att handelsöverskottet ökar kraftigt. Under det första halvåret uppgick det till 39 miljarder US-dollar, en omsvängning från handelsunderskottet under motsvarande period förra året.

2 2(11) Orsaken är att importen ökade i betydligt lägre takt än tidigare, endast 14 procent, vilket är mindre än hälften motsvarande period Detta berodde på att åtstramningen av investeringar minskade efterfrågan på importerade maskiner och utrustning, att den inhemska produktionen inom vissa sektorer, t.ex. järn och stål, ökade, importbehovet av mat sjönk p.g.a. goda skördar, samt på att importefterfrågan på olja planat ut p.g.a. priskontrollerna. Samtidigt fortsatte exporten att växa med 33 procent under det första halvåret, vilket resulterade i det expanderande handelsöverskottet. I juli och augusti steg överskottet ännu mer. För helåret kan överskottet bli uppemot 80 miljarder eller till och med mer. Handelsöverskottet har framförallt ökat i relation till USA och EU, som nu har betydande underskott i handeln med Kina: 49 miljarder US-dollar respektive 32 miljarder för första halvåret, enligt kinesisk statistik. Om man räknar in transithandeln över Hongkong blir överskotten ännu större. Kina har fortsatt handelsunderskott med övriga partners, framförallt de asiatiska ekonomierna Japan, Sydkorea, Taiwan och ASEAN. Trots åtstramningsåtgärder steg den nominella investeringstakten under det andra kvartalet ökade till omkring 28 procent från 23 procent under det första. Ökningen var särskilt stor inom järn, kemi och fordon. Utländska direktinvesteringar minskade emellertid med 3 procent under det första halvåret, bl.a. p.g.a. fallande vinstnivåer för utländska företag. Fallande allmänna vinstnivåer och sjunkande nyutlåning pekar på att investeringsefterfrågan kommer att avta framöver. Den inhemska konsumtionen gick uppåt svagt. Detaljhandeln ökade 12 procent under första halvåret, vilket var i linje med föregående år. Statistiken över detaljhandeln är emellertid inte en perfekt mätare av konsumtionen i Kina. Den inkluderar inte alla tjänster eller offentlig konsumtion. Däremot inkluderar den produkter som kan användas som investeringar, t.ex. bilar och elektrisk utrustning. Inflationen förefaller för närvarande begränsad. Konsumentprisindex höll sig nere på 1,6 procents årlig ökning i juni och därmed upprätthölls den sjunkande trenden för priserna. I augusti förra året toppade indexet på 5,3 procent. Också det underligliggande inflationstrycket minskar. Både producentprisindex och råvaruindex ökade långsammare än tidigare. Ökningstakten sjönk till 5,2 procent respektive 9,0 procent i juni från topparna på 8,4 procent respektive 14,0 procent i oktober förra året. Det är

3 3(11) emellertid viktigt att notera att priset på vissa viktiga insatsvaror, framförallt el, gas och olja är kontrollerade av staten. Det höga oljepriset har därför inte slagit igenom fullt ut ännu i den kinesiska ekonomin. Penningmängdtillväxten (M2) steg något, men var under kontroll. I slutet av det andra kvartalet ökade tillväxten 15,7 procent på årsbasis från 14,0 procent vid slutet av det första kvartalet. Det var något över målet för helåret på 15 procent. Redan under det första kvartalet var prisutvecklingen för fastigheter ett allvarligt orosmoment. I maj vidtogs ytterligare åtgärder för att kyla ned fastighetsmarknaden. Lokala myndigheter fick i uppgift att säkerställa tillräckligt med nybyggnation av billiga bostäder. Bankerna uppmanades att skärpa kontrollen av utlåning till fastigheter. En reavinstskatt på försäljning inom två år infördes. I det andra kvartalet sjönk den genomsnittliga årliga prisökningen för fastigheter till 8 procent från 10 procent i det första, vilket antyder att åtgärderna har fått viss effekt. Det återstår dock att se huruvida effekten blir bestående. Utsikterna för resten av året och nästa år pekar på en svagt avtagande tillväxt på grund av en något långsammare utveckling av exportefterfrågan och sjunkande inhemska investeringar. Asiatiska utvecklingsbanken beräknar den årliga tillväxten 2005 till 9,2 procent och Världsbanken 9,0 procent. Givet att tillväxten under det första halvåret var 9,5 procent innebär det en tillväxttakt under det andra halvåret på under 9 procent. Utsikterna för 2006 är något lägre. Världsbanken förutspår 7,9 procents tillväxt och den Asiatiska utvecklingsbanken en tillväxt på 8,8 procent. Exportberoendet är en risk Utvecklingen under det andra kvartalet illustrerar hur strukturen i den kinesiska ekonomin gör den särskilt utsatt för externa chocker. Den primära dragkraften i ekonomin utgörs av exportsektorn och det växande handelsöverskottet. Exporten motsvarade hela 42 procent av BNP under det första halvåret. Det gör Kina extra känsligt för protektionistiska åtgärder från USA och EU, de huvudsakliga köparna av kinesiska exportvaror, eller en ekonomisk nedgång i de länderna. Svårigheterna för Kina att komma överens med EU och USA om tekohandeln återspeglar denna situation. Mot bakgrund av en mycket högljudd tekoindustri i Europa gjorde EU och Kina en uppgörelse i juni om

4 4(11) att begränsa ökningen av tekoimporten till 8-12,5 procent per år fram till och med 2007 varpå frihandel skulle råda. Fram till dess att avtalet skulle träda i kraft i juli hann kvoterna för vissa varor, bl.a. tröjor, byxor och damunderkläder, fyllas och överskridas, vilket ledde till att stora partier blockerades av tullarna inom EU. För att undvika att europeiska importörer, varav många mindre, skulle drabbas och kanske gå i konkurs, tvingades EU till en ny uppgörelse med Kina i början av september. Alla blockerade varor släpptes in mot att en mindre del procent enligt Kommerskollegiets beräkningar räknades av mot nästa års kvoter. Nästa års import blir 1,5 procent lägre än den annars skulle ha varit. I skrivande stund hade USA och Kina inte nått en uppgörelse om tekohandeln. I frånvaro av ett avtal begränsar USA de årliga importökningarna till 7,5 procent i enlighet med Kinas anslutningsprotokoll till WTO. Det stigande oljepriset utgör också ett orosmoment. Givet Kinas stora importbehov riskerar ett högt oljepris att minska handelsöverskottet och därmed dragkraften i ekonomin. Därutöver kan det leda till ett ökat inflationstryck, som än så länge inte blivit verklighet p.g.a. priskontroller. De reglerade priserna på bl.a. bensin har lett till viss brist vid en del tankstationer eftersom det blir allt mindre lönsamt att importera olja. Vidare har Peking stad sett sig tvingad att ge alla taxichaufförer en månatlig subvention för att kompensera för de stigande bensinkostnaderna, som inte kan föras vidare till taxiresenärerna p.g.a. att färdpriserna är fast reglerade. Vidare gör Kinas beroende av investeringar, som motsvarade extremt höga 49 procent av BNP under det första halvåret, landet också känsligt för en kreditåtstramning i världsekonomin eller en förtroendekris för ekonomin. IMF pekar i sin senaste utvärdering på riskerna med de globala obalanserna i kapitalflödena. Ny kinesisk valutapolitik Den 21 juli kom den förändring i valutapolitiken som många bedömare under en längre tid hade förväntat. Dels revalverades yuankursen med 2,1 procent från 8,28 till 8,11 per US-dollar. Dels aviserades att yuanen inte längre skulle vara fast knuten till US-dollarn. Istället ska växelkursen övergå i en s.k. "managed floating" regim, där utbud och efterfrågan ska spela en större roll och kursen sättas med "referens" till en korg av valutor. Växelkurssvängningarna ska begränsas till +/-0,3 procent per dag gentemot US-dollarn och +/-1,5 procent mot övriga valutor i korgen.

5 5(11) Sedan revalveringen har yuanen fluktuerat mycket lite gentemot US-dollarn, men stigit något, vilket antyder att centralbanken fortsatt väljer att ankra kursen nära dollarn. Den 12 september låg kursen på 8,0956. Banken har varken förbundit sig att följa korgen eller avslöjat de ingående valutornas viktning. Enligt banken dominerar dollarn, euron, yenen och koreanska wonen. Andra valutor som också inkluderas är singaporedollarn, brittiska pundet, malaysiska ringgit, rubeln, australiska dollarn, thai baht och den kanadensiska dollarn. Den observante noterar att den taiwanesiska och hongkongdollarn inte är med, trots att dessa ekonomier är viktiga handelspartner för Kina. Centralbanken har således ännu mycket stor flexibilitet i att styra valutakursen. Startskott för mer reformer Den nya valutapolitiken markerar inledningen av en ny fas i reformarbetet på de finansiella marknaderna. Genom att grunden för en mer rörlig växelkurs nu har lagts kan myndigheterna och finansmarknadens aktörer börja utveckla de system och instrument som krävs för en mer marknadsanpassad valuta. Framförallt vill centralbanken att bankerna ska utveckla nya finansiella tjänster för att hantera ökade valutarisker, t.ex. s.k. valutaterminer, och att företag ska anpassa sina rörelser. I början av augusti distribuerades nya licenser för penninghandel, vilket är ett steg i reformerna och ett tecken på att takten kan komma att öka. Syftet är att gå mot mer, och på längre sikt full, marknadsanpassning av valutapolitiken. Detta är ett led i de övergripande marknadsreformerna och det ekonomiska öppnandet mot omvärlden. Det kommer emellertid att ta flera år för den kinesiska finansiella sektorn att fullt utveckla de system som krävs för att hantera en flytande valuta. Banken har gjort klart att reformerna kommer att genomföras gradvis för att säkerställa att företag och institutioner kan hantera dem. Enligt centralbanken kommer yuanen tillåtas att fluktuera mer framöver. På kort och medellång sikt kommer banken emellertid inte att tolerera stora svängningar i valutakursen för att undvika instabilitet på de finansiella marknaderna och i ekonomin. På sikt ska valutakursen anpassas mer efter utbud och efterfrågan. Det kan innebära att yuanen kommer att appreciera. Centralbanken vill emellertid motverka sådana förväntningar och har förklarat att ytterligare revalveringar inte är aktuella.

6 6(11) Revalvering för att tillfredsställa USA Centralbanken menar att revalveringen var nödvändig för att hantera det växande handelsöverskottet och undvika "handelsfriktion", vilket ska läsas med USA. 2,1 procents revalvering kommer emellertid inte ha någon real effekt på ekonomin eller utrikeshandeln. De flesta kalkyler pekar på att yuanen skulle behöva öka med minst 20 procent för att handelsöverskottet med USA skulle kunna minska i någon större utsträckning. Det återstår att se huruvida den genomförda åtgärden tillsammans med den ökade flexibiliteten får någon bestående effekt på kritikerna i Washington. En större revalvering vore inte möjligt med hänsyn till de inhemska företagens motståndskraft ('resilience'), menar banken. Kommentar Betydelsen av valutareformen i juli kan inte underskattas. Nu har regeringen lagt grunden för en marknadsanpassning av valutapolitiken. Det är ett avgörande steg för att förbättra resursallokeringen i landet, vilket är det fundamentala problemet i den kinesiska ekonomin. Mer flexibilitet är bra för den kinesiska ekonomin och för de kinesiska konsumenterna. Det är också bra för omvärlden. Reformen markerar också yuanens framväxt som betydande internationell valuta. Hur Kina hanterar denna valutareform blir avgörande för landets, och kanske världens, ekonomiska utveckling. När Japan inledde motsvarande reform i början av 80-talet bidrog det till prisbubblor på börsen och i fastigheter, som när de sprack utlöste en deflationistisk spiral som ännu idag hämmar Japans ekonomi. Kinesiska beslutsfattare torde ha studerat det exemplet noga. Ett annat exempel som centralbanken har studerat noga är Singapores "krypande peg", som sedan början av 70-talet stadigt ökat valutakursen gentemot dollarn och därmed minskat inflationstrycket från importerade varor och motiverat en omställning till mer högförädlad produktion. Under alla omständigheter kommer det att ta många år innan regeringen låter valutan röra sig fullt ut enligt utbud och efterfrågan. Inte heller torde en kraftig revalvering vara att vänta under de närmaste åren. Centralbankens avsikt är att behålla kontrollen och valutan i närheten av nuvarande nivå. Några äventyrligheter kommer inte att tillåtas. Stabilitet är nyckelordet inför OS 2008 i Peking.

7 7(11) Utländska investeringar i storbankerna Jakten på utländska strategiska investerare till de kinesiska bankerna kom närmare avslutning under sommaren. De tre stora och ledande bankerna, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Bank of China (BOC) och China Construction Bank (CCB) har nu fått stora och välkända utländska partners som ska kunna driva på omvandlingen till konkurrenskraftiga finanshus. Den fjärde stora banken, Agricultural Bank of China, har ännu inte figurerat i diskussionerna om utländska investerare. I juni investerade Bank of America och Temasek totalt 3,5 miljarder US-dollar för totalt 12 procent av China Construction Bank. I augusti köpte Royal Bank of Scotland, Li Ka-Shingstiftelsen, Merrill Lynch och Temasek totalt 20,1 procent av Bank of China för totalt 6,2 miljarder US-dollar. Goldman Sachs, Allianz och American Express köpte 10 procent av Industrial and Commercial Bank of China för omkring 3 miljarder US-dollar i slutet av augusti. Singapore är numera via Temasek den största utländska investeraren i den kinesiska finansiella sektorn med totalt 4,6 miljarder US-dollar i åtaganden. Andra stora affärer inkluderar banken Standard Chartered som i början av september aviserade att den skulle köpa 19,9 procent i den nyligen upprättade Bohai Bank. HSBC köpte redan förra året 19,9 procent av Bank of Communications för 1,7 miljarder US-dollar. Citigroup äger 4,6 procent av Shanghai Pudong Development Bank. Priset som de utländska bankerna har betalat indikerar att de tre största bankerna värderas till ca 30 miljarder US-dollar styck, totalt ca 90 miljarder, vilket är bara något mer än de 75 miljarder de sammanlagt fått i form av kapitalinjektioner av staten under de senaste två åren. De fyra stora bankernas andel icke-presterande lån föll, enligt officiella uppgifter, till 10,1 procent av tillgångarna från 15,6 procent i början av året, framförallt genom att ICBC i april lyfte över 459 miljoner yuan i tillgångar till de förvaltningsföretag som hanterar de dåliga lånen. I och med de strategiska investerarna och bättre balansräkningar faller några av stenarna på plats inför de planerade börsnoteringarna av de stora bankerna. Först står CCB som kan introduceras mot slutet av året eller i början av nästa. BOC planerar för 2006 och ICBC för 2006 eller 2007.

8 8(11) Sammanslagning av olika aktieslag på börserna Ett allvarligt problem för börserna i Shanghai och Shenzhen är att omkring 70 procent av alla aktier kontrolleras av staten eller statliga företag och inte får säljas. Denna tudelning av marknaden har förhindrat en effektiv prisbildning, vilket är en av börsens primära funktioner, och bidragit till dess dåliga utveckling. För att åtgärda problemet har värdepapperskommissionen under våren genomfört försök med att göra dessa aktier tillgängliga för handel. 46 börsnoterade företag deltog i en pilotstudie för att omvandla de icke-handlade aktierna. De ursprungliga ägarna till de handlade aktierna skulle få kompensation i form av nya aktier eller kontanter. Omkring 15 företag har slutfört processen. Marknadsvärderingen av de första företagen föll med mellan ca en tiondel och en fjärdedel i och med omvandlingen på grund av det ökade utbudet av aktier. De flesta aktierna steg emellertid sedermera så pass mycket att de i slutet augusti var värderade mellan 11 och 29 procent högre. Processen underlättades av att börserna steg kraftigt under augusti, bl.a. tack vare att statsföretag åter fick tillstånd att investera på börsen och att centralbanken återfinansierade konkursade fondmäklare. Sedan värdepappersmyndigheten deklarerat att försöket var en framgång har reformen vidgats till resterande företag. I början av september aviserades att ytterligare 40 företag skulle genomföra omvandlingen, bl.a. de välkända Minsheng Bank och Shanghai Automotive. Det finns emellertid omkring totalt företag på börserna och det kommer att ta mycket lång tid att slutföra denna process, som bl.a. innebär en komplicerad förhandling mellan aktieägare. Vidare förhindrar nuvarande regler ägarna av icke-handlade aktier från att sälja mer än en tiondel av aktiekapitalet under en treårsperiod. Det kommer således att ta ännu längre innan börserna fungerar väl. Kinesiska investeringar utomlands Kinesiska bolag har blivit en viktig kraft i internationella företagsköp. Expansionen utomlands går under den statsledda devisen "Go abroad!" som lanserades Under det första halvåret genomförde kinesiska företag uppköp om 3,4 miljarder US-dollar, vilket är en ökning jämfört med 4 miljarder för helåret Under sommaren fick två genomförda affärer stor uppmärksamhet. China National Petroleum Corporation (CNPC) köpte Petrokazakhstan för 4,18

9 9(11) miljarder US-dollar. I konkurrens med ett indiskt bolag bjöd det kinesiska mer. CNPC ansågs vara i bättre position att hantera de politiska utmaningarna i Kazakhstan tack vare de goda relationerna mellan regeringarna i Peking och Astana. Den mindre kända biltillverkaren Nanjing Automobile Group köpte resterna av den konkursade brittiska biltillverkaren MG Rover för 687 miljoner US-dollar. Detta är företagets första internationella engagemang och Kinas andra i bilbranschen. Två misslyckade affärer fick också stor uppmärksamhet. Oljebolaget CNOOC drog tillbaka sitt bud på det amerikanska olje- och gasföretaget Unocal efter omfattande politiskt frågetecken i den amerikanska kongressen kring eventuella säkerhetspolitiska konsekvenser. Budet på 18,5 miljarder US-dollar var högre än det konkurrerande från amerikanska Chevron. Vitvarutillverkaren Haier fick se sitt bud på amerikanska Maytag för 1,28 miljarder US-dollar slaget av den amerikanska konkurrenten Whirlpool. Tidigare under våren visade det sig att sjumiljarderdollaraffären mellan Minmetal, ett gruvbolag och Noranda, ett kanadensiskt gruvbolag, inte heller skulle bli av. Dessa affärer illustrerar den kinesiska internationella expansionen på flera sätt. För det första söker sig kinesiska, framförallt statsägda, företag ut i världen för att säkerställa tillgång till råvaror, i synnerhet olja, gas och malm. Det återspeglar den kinesiska ekonomins råvaruberoende och dominansen av industrin. På en globaliserad råvarumarknad är det emellertid inte självklart att ägande är bättre än att köpa på långa kontrakt. Många av dessa uppköp av naturresurser görs också av s.k. "strategiska" skäl, för vilka man får betala ett premium, d.v.s. dyrt. För det andra är det ett sätt för kinesiska tillverkande företag att växa och bli en av de globalt konkurrenskraftiga företag som regeringen vill ha inom några år. Flera bolag, t.ex. Haier, tvingas ut på världsmarknaden eftersom det vore svårt för dem att ta ännu större marknadsandelar på den kinesiska marknaden. Givet att dessa företag i stort sett saknar välkända varumärken och internationella distributionsnät har uppköp blivit ett sätt att snabbt skaffa det. För en del kan ett uppköp också vara ett sätt att skaffa sig tillgång till världsledande företagsledning, system och teknik, vilket har varit viktigt för t.ex. Lenovo i dess köp av IBM:s PC-division. Dessa tillverkare hoppas kunna utnyttja sin lågkostnadsproduktion för att skapa en internationellt slagkraftig kombination.

10 10(11) För det tredje möjliggörs dessa affärer av tillgången på mycket billigt kapital. CNOOC:s bud på Unocal var helt kontant och delvis finansierat med fördelaktiga lån från en statlig bank. Tillgången är delvis stor på grund av att den kinesiska ekonomin flödar över av likviditet, men den är särskilt god för de bolag, framförallt statliga, som har goda kontakter och räknas som "strategiska" i någon mening. För centralbanken är detta ett välkommet sätt att diversifiera den stora valutareserven till mer produktiva tillgångar än amerikanska statspapper. För det fjärde återspeglar de misslyckade affärerna i USA, i synnerhet CNOOC:s bud, den politiska känslighet som den växande ekonomiska stormakten Kina kan framkalla, i synnerhet när det rör sig om något så centralt som energisektorn även om Unocal bara svarar för en mycket liten del av USA:s energiförsörjning. Risken för "China bashing" är högst verklig. För de kinesiska företagen och regeringen var det en läxa att de behöver bli mycket bättre på att förklara sina intentioner och att förankra dem även på politisk nivå och hos allmänheten. Även om regeringen beklagar sig över otillbörliga statliga ingrepp i sådana uppköp torde den vara relativt försiktig i sin kritik. Risken finna att andra länder än mer uppmärksammar de omfattande begränsningarna för utländska företag att köpa stora statliga kinesiska företag. Kommentar Sommaren år 2005 gav en försmak på det som komma skall i kölvattnet av den växande ekonomiska stormakten Kina. Friktionen inom teko illustrerar hur den effektiva kinesiska exportmaskinen drabbar länder och industrier som inte förmår att anpassa sig till ökad frihandel. I takt med att världshandeln liberaliseras allt mer och världens produktion flyttar till de orter där den är jämförelsevis mest konkurrenskraftig, i många fall i Kina, kommer antalet handelskonflikter att tillta. För Kina är detta ett orosmoln på grund av exportsektorns stora roll. Framöver kommer antalet kinesiska företagsköp utomlands troligtvis också att växa. Åter en gång är det troligt att det kommer att mötas med viss skepsis i många länder, som kanske oroar sig för den kinesiska statens framträdande roll i dessa affärer. I de allra flesta fall är denna utveckling emellertid att välkomna. Steget mot mer flexibilitet signalerade också yuanens mognadsprocess mot att bli en världsvaluta. Grunden har nu lagts för en marknadsanpassning av

11 11(11) valuta- och penningpolitiken, avgörande både för den makroekonomiska stabiliteten, men även för en framtida utveckling av konsumtion, tjänstesektorn och mer högförädlad industri. Ekonomer och finansanalytiker kommer framöver att lyssna ännu närmare till de ekonomiska beslut som fattas i Kina. Problemen i Kinas ekonomi är många, men Kinas framväxt som en riktigt stor ekonomi väl integrerad med den globala är och förblir en realitet. Statistisk sammanfattning De statistiska uppgifterna i denna rapport bygger (om inte annat anges) på information från Kinas 'National Bureau of Statistics'. Tillförlitligheten i dessa uppgifter är omdebatterad. Den statistiska byrån ska kontinuerligt revidera sina uppgifter vilket innebär att uppgifter från tidigare rapporter från ambassaden kan skilja sig från senare rapporter. '04 K1-2 '04 K1-3 '04 K1-4 '05 K1 '05 K1-2 BNP-tillväxt, % 9,7 9,5 9,5 9,5 9,5 BNP mrd USD 710,1 1137, ,1 814,6 Export mrd USD 258,1 416,2 593,4 155,9 342,3 Import mrd USD 264,9 412,3 561,4 139,3 302,7 Ökn statl investeringar % 28,6 27,7 25,8 22,8 25,4 Inflation: KPI % 5,0 5,2 2,7 2,7 1,6 (slutet av perioden, årsbasis) Detaljhandelspriser % 4,1 4,3 1,9 (nov) 1,4 0,5 (slutet av perioden, årsbasis) Ökn industriproduktion % 17,7 16,1 16,7 16,2 16,4 Utl dir inv (kontr) mrd USD 72,7 107,4 137,9 35,2 86,2 Utl dir inv (real) mrd USD 33,9 48,7 60,6 13,4 28,6 Valutareserv mrd USD 470,6 514,5 609,9 659,1 710,0 Utlandsskuld mrd USD ** ** ** ** ** Växelkurs RMB/USD 8,2771 8,2767 8,2765 8,2765 8,2765 8,11(21/7) Tillväxt M2% (året före) 16,2 13,9 14,6 14,0 15,7 ** = ingen uppgift LJUNGGREN CC: Shanghai, Generalkonsulat Kanton, Generalkonsulat Hongkong, Generalkonsulat

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108 Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 108 Kinas ekonomi under det tredje kvartalet 2005: Lägre tillväxt i det "harmoniska samhället"? Tillväxten fortsatte

Läs mer

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr PEKI/20040406-2 2004-04-06 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Sammanfattning Med en tillväxt på 9,1

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni

Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20050530-1 2005-05-30 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni Trots regeringens ambition att strama åt växte den

Läs mer

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Promemoria Erik Widman +86 1 6532 979, 8282 erik.widman@foreign.ministry.se Delges: Enl. bif. lista Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Kina har trätt fram som Sveriges viktigaste handelspartner

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040513-1 2004-05-13 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 51 Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Sammanfattning Den kinesiska

Läs mer

Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt?

Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt? Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040818-1 2004-08-18 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 94 Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt? Tempot i den kinesiska ekonomin

Läs mer

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008 Sid. 1(5) Moskva Anders Eriksson Rysk ekonomi september 2010 Den ryska ekonomin visar åter tillväxt, prognosen för 2010 är 4%. Tillväxten avmattas dock, försiktighet råder och ovissheten om styrkan i återhämtningen

Läs mer

Trots tuff start står sig Kinas ekonomi stark första halvåret 2008

Trots tuff start står sig Kinas ekonomi stark första halvåret 2008 Telemeddelande (A) Sid. 1(12) Mnr PEKI/20080618-1 2008-06-17 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 78 Trots tuff start står sig Kinas ekonomi stark första halvåret 2008 Starten på 2008 har kantats av motgångar;

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20061006-1 2006-10-06. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 144

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20061006-1 2006-10-06. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 144 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20061006-1 2006-10-06 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 144 Kinas ekonomi andra kvartalet 2006: Tillväxten rekordhög men fortfarande exportledd och resursslukande Den

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 72

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 72 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 72 Kinas ekonomi första kvartalet 2006: Oväntad snabb tillväxt Tillväxten i den kinesiska ekonomin accelererade

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-06-07 Stark efterfrågan driver världsmarknaderna Världsmarknadspriserna på spannmål väntas minska något i reala termer de kommande tio åren, i takt

Läs mer

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR SAMMANFATTNING Återhämtningen i svensk ekonomi har tappat fart till följd av den mycket tröga utvecklingen på många av landets viktigaste exportmarknader.

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Aktuell kinesisk handelspolitik en uppdatering

Aktuell kinesisk handelspolitik en uppdatering Peking Andre ambassadsekreterare Per Linnér Aktuell kinesisk handelspolitik en uppdatering Kinas handelsöverskott är fortsatt stort vilket bekymrar USA och EU som menar att Kina skapar sig orättvisa exportfördelar

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24. Peking. Ambassaden i Peking Erik Widman. UD-ASO Dnr 64

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24. Peking. Ambassaden i Peking Erik Widman. UD-ASO Dnr 64 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 64 Kinas finansiella sektor: en överblick Sammanfattning Kinas finansiella system har gått

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Gör vi motsvarande övning men fokuserar på relativa arbetskraftskostnader istället för relativ KPI framträder i grunden samma mönster.

Gör vi motsvarande övning men fokuserar på relativa arbetskraftskostnader istället för relativ KPI framträder i grunden samma mönster. Avtalsrörelsen avgörande för konkurrenskraften! Ett vanligt argument som framförs i debatten kring avtalsförhandlingarna är att det egentligen inte spelar någon större roll för industrins konkurrenskraft

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Den internationella valutamarknaden är ett nätverk av banker, mäklare och valutahandlare runt om i världen Viktigaste marknaderna finns i London, New York, Zürich, Frankfurt, Tokyo,

Läs mer

Konjunkturindikatorer 2015

Konjunkturindikatorer 2015 Översikter och indikatorer 2013:1 Översikter och indikatorer 2016:2 Publicerad: 21-01-2016 Richard Palmer, utredare, tel. +358 (0)18 25 4 89 Konjunkturindikatorer 2015 I korthet - Förändringar i råoljepriset

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Bra, men inte tillräckligt

Bra, men inte tillräckligt Bra, men inte tillräckligt Den kinesiska centralbanken meddelade i juni att den har för avsikt att öka flexibiliteten i landets växelkursregim. Ett positivt men blygsamt och otillräckligt första steg för

Läs mer

TCO-ekonomerna analyserar. Svensk ekonomi bättre än sitt rykte!

TCO-ekonomerna analyserar. Svensk ekonomi bättre än sitt rykte! TCO-ekonomerna analyserar Svensk ekonomi bättre än sitt rykte! Hur förändras bilden av svensk ekonomi i och med revideringen av Nationalräkenskaperna? Inledning 1 Den 5 december publicerade Statistiska

Läs mer

Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen

Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen Lönebildningsrapporten 211 73 FÖRDJUPNING Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen Den svenska kronan har efter 199-talskrisen varit undervärderat i ett långsiktigt perspektiv. Svagheten har avspeglat

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Makroekonomiska framtidsbedömningar för euroområdet av Eurosystemets experter

Makroekonomiska framtidsbedömningar för euroområdet av Eurosystemets experter Makroekonomiska framtidsbedömningar för euroområdet av Eurosystemets experter Eurosystemets experter har gjort framtidsbedömningar för den makroekonomiska utvecklingen i euroområdet baserat på de uppgifter

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 9 795 mnkr. Det är en minskning med 10 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Ekonomisk översikt. Hösten 2016

Ekonomisk översikt. Hösten 2016 Ekonomisk översikt Hösten 2016 Innehåll Till läsaren........................................ 3 Sammanfattning..................................... 4 Hemlandet........................................ 6

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011 Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ For ytterligare information, kontakta: Fredrik Wincrantz Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Jag fokuserar på Kina, Japan, Sydkorea och

Läs mer

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ Presskontakt: Gustav Dahlgren Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management gustav.dahlgren@bm.com

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

IHÅLLANDE MOTVIND MARKNADSINSIKT

IHÅLLANDE MOTVIND MARKNADSINSIKT IHÅLLANDE MOTVIND MARKNADSINSIKT BUSINESS SWEDEN, 27 SEPTEMBER 2016 IHÅLLANDE MOTVIND I VÄRLDSEKONOMIN Den globala ekonomin återhämtar sig i måttlig takt med en BNP-tillväxt på 3 procent i år som ökar

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland?

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Pentti Hakkarainen Finlands Bank Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Mariehamn, 15.8.2016 15.8.2016 1 Ekonomiska utsikter för euroområdet 15.8.2016 Pentti Hakkarainen 2 Svagare

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Utgångspunkter för AVTAL16

Utgångspunkter för AVTAL16 Utgångspunkter för AVTAL16 201 1(4) Utgångspunkter för Avtal-16 Den 31 mars 2016 löper de största kollektivavtalen inom handeln ut. Under februari och mars kommer Svensk Handel tillsammans med Handelsanställdas

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Tentamen på grundkurserna EC1201 och EC1202: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 13 februari 2010 kl 9-14.

Tentamen på grundkurserna EC1201 och EC1202: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 13 februari 2010 kl 9-14. STOCKHOLMS UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen Mats Persson Tentamen på grundkurserna EC1201 och EC1202: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 13 februari 2010 kl 9-14.

Läs mer

Ekonomisk rapport. Utgåva 6 / ,5E 7,5E

Ekonomisk rapport. Utgåva 6 / ,5E 7,5E konomisk rapport 30 Utgåva 6 / 2015 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 Den ekonomiska och monetära utvecklingen Översikt n granskning av ny statistik, CB-experternas nya makroekonomiska framtidsbedömningar och

Läs mer

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID SAMMANFATTNING Vi bedömer att den korta boräntan (tre månader) bottnar på 2,75 procent i slutet av nästa år för att därefter successivt stiga

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Varför politiska konflikter just nu? Kina,

Läs mer

VALUTAPROGNOS OKTOBER 2014

VALUTAPROGNOS OKTOBER 2014 VALUTA OKTOBER 2014 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN BRL/SEK 3,45 3,25 3,05 2,85 2,65 2,45 INR/SEK + 8 % + 16 % 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 2,25 BRLSEK BRL/SEK 0,09

Läs mer

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik Ruta MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV :S EXPERTER Det ekonomiska läget är för närvarande mycket osäkert i och med att det är avhängigt av både framtida penningpolitiska beslut och

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-11-06 statliga stabilitetsåtgärderna Tionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER 4 Marknadsräntornas utveckling 4 Bankernas

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Euro-dollar, Sterling 3 Dollar-yen, Swissy 4 Loonie, Aussie 5 Kiwi, Dollar-sek

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Euro-dollar, Sterling 3 Dollar-yen, Swissy 4 Loonie, Aussie 5 Kiwi, Dollar-sek v.40 Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Euro-dollar, Sterling 3 Dollar-yen, Swissy 4 Loonie, Aussie 5 Kiwi, Dollar-sek 6 Dollar-index, Euro-sek 7 Veckans trade 8 Krönika 9 Graföversikt 10 Ansvarsfriskrivning

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Cecilia Hermansson Nr 3 2010 04 16

Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Cecilia Hermansson Nr 3 2010 04 16 Månadsbrev från Swedbanks Ekonomiska sekretariat författat av Cecilia Hermansson Tillväxtländerna driver den globala tillväxten och industriländerna halkar efter störst är utmaningarna i Europa Världshandel

Läs mer

PwC:s Energiprisindex juni 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex juni 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer kostnadsutvecklingen

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Ekonomisk rapport för Brasilien Betoning på den finansiella krisen

Ekonomisk rapport för Brasilien Betoning på den finansiella krisen Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr BRAS/20090217-2 2009-02-17 Brasilia Ambassadrådet Christian de Filippi +55 61 8127 4623 Praktikant Therese Sandell UD-AME Dnr 17 Ekonomisk rapport för Brasilien Betoning

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONIMI Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONOMISKA MÅL Makroekonomi är en analys av samhället som helhet. Den aggregerade (totala) effekten i fokus; de totala utgifterna,

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 216 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 365 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden, 77% av ramen är utnyttjad.

Läs mer