Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till"

Transkript

1 Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr PEKI/ Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 73 Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till Under det andra kvartalet växte ekonomin i fortsatt hög takt: 9,5 procent, framförallt tack vare en mycket kraftig exportsektor och i viss mån investeringar. Inflationen var låg och utsikterna för resten av året pekar mot en s.k. mjuk landning. Beroendet av exporten illustrerades av de konflikter om tekohandeln som Kina tvingades ta med USA och EU. De marknadsekonomiska reformerna gjorde viktiga framsteg i och med att valutans koppling till US-dollarn blev mer flexibel i juli, sammanslagningen av de olika aktieslagen på börserna inleddes och de tre stora ledande bankerna säkrade utländska strategiska investerare. Kinesiska bolag gjorde uppmärksammade företagsköp i utlandet. Ekonomin fortsatt het Den av många väntade nedkylningen av ekonomin inträffade inte under det andra kvartalet. BNP växte med fortsatt höga 9,5 procent mest tack vare ett mycket starkt bidrag från ett kraftigt expanderande handelsöverskott, men även på grund av fortsatt starka investeringssiffror. Tillväxten skedde mest inom storindustrin som ökade med fortsatt höga 16,4 procent. Utvecklingen var särskilt stark i järn och stål, energi samt elektronik och teko. Den kinesiska ekonomin präglas av att handelsöverskottet ökar kraftigt. Under det första halvåret uppgick det till 39 miljarder US-dollar, en omsvängning från handelsunderskottet under motsvarande period förra året.

2 2(11) Orsaken är att importen ökade i betydligt lägre takt än tidigare, endast 14 procent, vilket är mindre än hälften motsvarande period Detta berodde på att åtstramningen av investeringar minskade efterfrågan på importerade maskiner och utrustning, att den inhemska produktionen inom vissa sektorer, t.ex. järn och stål, ökade, importbehovet av mat sjönk p.g.a. goda skördar, samt på att importefterfrågan på olja planat ut p.g.a. priskontrollerna. Samtidigt fortsatte exporten att växa med 33 procent under det första halvåret, vilket resulterade i det expanderande handelsöverskottet. I juli och augusti steg överskottet ännu mer. För helåret kan överskottet bli uppemot 80 miljarder eller till och med mer. Handelsöverskottet har framförallt ökat i relation till USA och EU, som nu har betydande underskott i handeln med Kina: 49 miljarder US-dollar respektive 32 miljarder för första halvåret, enligt kinesisk statistik. Om man räknar in transithandeln över Hongkong blir överskotten ännu större. Kina har fortsatt handelsunderskott med övriga partners, framförallt de asiatiska ekonomierna Japan, Sydkorea, Taiwan och ASEAN. Trots åtstramningsåtgärder steg den nominella investeringstakten under det andra kvartalet ökade till omkring 28 procent från 23 procent under det första. Ökningen var särskilt stor inom järn, kemi och fordon. Utländska direktinvesteringar minskade emellertid med 3 procent under det första halvåret, bl.a. p.g.a. fallande vinstnivåer för utländska företag. Fallande allmänna vinstnivåer och sjunkande nyutlåning pekar på att investeringsefterfrågan kommer att avta framöver. Den inhemska konsumtionen gick uppåt svagt. Detaljhandeln ökade 12 procent under första halvåret, vilket var i linje med föregående år. Statistiken över detaljhandeln är emellertid inte en perfekt mätare av konsumtionen i Kina. Den inkluderar inte alla tjänster eller offentlig konsumtion. Däremot inkluderar den produkter som kan användas som investeringar, t.ex. bilar och elektrisk utrustning. Inflationen förefaller för närvarande begränsad. Konsumentprisindex höll sig nere på 1,6 procents årlig ökning i juni och därmed upprätthölls den sjunkande trenden för priserna. I augusti förra året toppade indexet på 5,3 procent. Också det underligliggande inflationstrycket minskar. Både producentprisindex och råvaruindex ökade långsammare än tidigare. Ökningstakten sjönk till 5,2 procent respektive 9,0 procent i juni från topparna på 8,4 procent respektive 14,0 procent i oktober förra året. Det är

3 3(11) emellertid viktigt att notera att priset på vissa viktiga insatsvaror, framförallt el, gas och olja är kontrollerade av staten. Det höga oljepriset har därför inte slagit igenom fullt ut ännu i den kinesiska ekonomin. Penningmängdtillväxten (M2) steg något, men var under kontroll. I slutet av det andra kvartalet ökade tillväxten 15,7 procent på årsbasis från 14,0 procent vid slutet av det första kvartalet. Det var något över målet för helåret på 15 procent. Redan under det första kvartalet var prisutvecklingen för fastigheter ett allvarligt orosmoment. I maj vidtogs ytterligare åtgärder för att kyla ned fastighetsmarknaden. Lokala myndigheter fick i uppgift att säkerställa tillräckligt med nybyggnation av billiga bostäder. Bankerna uppmanades att skärpa kontrollen av utlåning till fastigheter. En reavinstskatt på försäljning inom två år infördes. I det andra kvartalet sjönk den genomsnittliga årliga prisökningen för fastigheter till 8 procent från 10 procent i det första, vilket antyder att åtgärderna har fått viss effekt. Det återstår dock att se huruvida effekten blir bestående. Utsikterna för resten av året och nästa år pekar på en svagt avtagande tillväxt på grund av en något långsammare utveckling av exportefterfrågan och sjunkande inhemska investeringar. Asiatiska utvecklingsbanken beräknar den årliga tillväxten 2005 till 9,2 procent och Världsbanken 9,0 procent. Givet att tillväxten under det första halvåret var 9,5 procent innebär det en tillväxttakt under det andra halvåret på under 9 procent. Utsikterna för 2006 är något lägre. Världsbanken förutspår 7,9 procents tillväxt och den Asiatiska utvecklingsbanken en tillväxt på 8,8 procent. Exportberoendet är en risk Utvecklingen under det andra kvartalet illustrerar hur strukturen i den kinesiska ekonomin gör den särskilt utsatt för externa chocker. Den primära dragkraften i ekonomin utgörs av exportsektorn och det växande handelsöverskottet. Exporten motsvarade hela 42 procent av BNP under det första halvåret. Det gör Kina extra känsligt för protektionistiska åtgärder från USA och EU, de huvudsakliga köparna av kinesiska exportvaror, eller en ekonomisk nedgång i de länderna. Svårigheterna för Kina att komma överens med EU och USA om tekohandeln återspeglar denna situation. Mot bakgrund av en mycket högljudd tekoindustri i Europa gjorde EU och Kina en uppgörelse i juni om

4 4(11) att begränsa ökningen av tekoimporten till 8-12,5 procent per år fram till och med 2007 varpå frihandel skulle råda. Fram till dess att avtalet skulle träda i kraft i juli hann kvoterna för vissa varor, bl.a. tröjor, byxor och damunderkläder, fyllas och överskridas, vilket ledde till att stora partier blockerades av tullarna inom EU. För att undvika att europeiska importörer, varav många mindre, skulle drabbas och kanske gå i konkurs, tvingades EU till en ny uppgörelse med Kina i början av september. Alla blockerade varor släpptes in mot att en mindre del procent enligt Kommerskollegiets beräkningar räknades av mot nästa års kvoter. Nästa års import blir 1,5 procent lägre än den annars skulle ha varit. I skrivande stund hade USA och Kina inte nått en uppgörelse om tekohandeln. I frånvaro av ett avtal begränsar USA de årliga importökningarna till 7,5 procent i enlighet med Kinas anslutningsprotokoll till WTO. Det stigande oljepriset utgör också ett orosmoment. Givet Kinas stora importbehov riskerar ett högt oljepris att minska handelsöverskottet och därmed dragkraften i ekonomin. Därutöver kan det leda till ett ökat inflationstryck, som än så länge inte blivit verklighet p.g.a. priskontroller. De reglerade priserna på bl.a. bensin har lett till viss brist vid en del tankstationer eftersom det blir allt mindre lönsamt att importera olja. Vidare har Peking stad sett sig tvingad att ge alla taxichaufförer en månatlig subvention för att kompensera för de stigande bensinkostnaderna, som inte kan föras vidare till taxiresenärerna p.g.a. att färdpriserna är fast reglerade. Vidare gör Kinas beroende av investeringar, som motsvarade extremt höga 49 procent av BNP under det första halvåret, landet också känsligt för en kreditåtstramning i världsekonomin eller en förtroendekris för ekonomin. IMF pekar i sin senaste utvärdering på riskerna med de globala obalanserna i kapitalflödena. Ny kinesisk valutapolitik Den 21 juli kom den förändring i valutapolitiken som många bedömare under en längre tid hade förväntat. Dels revalverades yuankursen med 2,1 procent från 8,28 till 8,11 per US-dollar. Dels aviserades att yuanen inte längre skulle vara fast knuten till US-dollarn. Istället ska växelkursen övergå i en s.k. "managed floating" regim, där utbud och efterfrågan ska spela en större roll och kursen sättas med "referens" till en korg av valutor. Växelkurssvängningarna ska begränsas till +/-0,3 procent per dag gentemot US-dollarn och +/-1,5 procent mot övriga valutor i korgen.

5 5(11) Sedan revalveringen har yuanen fluktuerat mycket lite gentemot US-dollarn, men stigit något, vilket antyder att centralbanken fortsatt väljer att ankra kursen nära dollarn. Den 12 september låg kursen på 8,0956. Banken har varken förbundit sig att följa korgen eller avslöjat de ingående valutornas viktning. Enligt banken dominerar dollarn, euron, yenen och koreanska wonen. Andra valutor som också inkluderas är singaporedollarn, brittiska pundet, malaysiska ringgit, rubeln, australiska dollarn, thai baht och den kanadensiska dollarn. Den observante noterar att den taiwanesiska och hongkongdollarn inte är med, trots att dessa ekonomier är viktiga handelspartner för Kina. Centralbanken har således ännu mycket stor flexibilitet i att styra valutakursen. Startskott för mer reformer Den nya valutapolitiken markerar inledningen av en ny fas i reformarbetet på de finansiella marknaderna. Genom att grunden för en mer rörlig växelkurs nu har lagts kan myndigheterna och finansmarknadens aktörer börja utveckla de system och instrument som krävs för en mer marknadsanpassad valuta. Framförallt vill centralbanken att bankerna ska utveckla nya finansiella tjänster för att hantera ökade valutarisker, t.ex. s.k. valutaterminer, och att företag ska anpassa sina rörelser. I början av augusti distribuerades nya licenser för penninghandel, vilket är ett steg i reformerna och ett tecken på att takten kan komma att öka. Syftet är att gå mot mer, och på längre sikt full, marknadsanpassning av valutapolitiken. Detta är ett led i de övergripande marknadsreformerna och det ekonomiska öppnandet mot omvärlden. Det kommer emellertid att ta flera år för den kinesiska finansiella sektorn att fullt utveckla de system som krävs för att hantera en flytande valuta. Banken har gjort klart att reformerna kommer att genomföras gradvis för att säkerställa att företag och institutioner kan hantera dem. Enligt centralbanken kommer yuanen tillåtas att fluktuera mer framöver. På kort och medellång sikt kommer banken emellertid inte att tolerera stora svängningar i valutakursen för att undvika instabilitet på de finansiella marknaderna och i ekonomin. På sikt ska valutakursen anpassas mer efter utbud och efterfrågan. Det kan innebära att yuanen kommer att appreciera. Centralbanken vill emellertid motverka sådana förväntningar och har förklarat att ytterligare revalveringar inte är aktuella.

6 6(11) Revalvering för att tillfredsställa USA Centralbanken menar att revalveringen var nödvändig för att hantera det växande handelsöverskottet och undvika "handelsfriktion", vilket ska läsas med USA. 2,1 procents revalvering kommer emellertid inte ha någon real effekt på ekonomin eller utrikeshandeln. De flesta kalkyler pekar på att yuanen skulle behöva öka med minst 20 procent för att handelsöverskottet med USA skulle kunna minska i någon större utsträckning. Det återstår att se huruvida den genomförda åtgärden tillsammans med den ökade flexibiliteten får någon bestående effekt på kritikerna i Washington. En större revalvering vore inte möjligt med hänsyn till de inhemska företagens motståndskraft ('resilience'), menar banken. Kommentar Betydelsen av valutareformen i juli kan inte underskattas. Nu har regeringen lagt grunden för en marknadsanpassning av valutapolitiken. Det är ett avgörande steg för att förbättra resursallokeringen i landet, vilket är det fundamentala problemet i den kinesiska ekonomin. Mer flexibilitet är bra för den kinesiska ekonomin och för de kinesiska konsumenterna. Det är också bra för omvärlden. Reformen markerar också yuanens framväxt som betydande internationell valuta. Hur Kina hanterar denna valutareform blir avgörande för landets, och kanske världens, ekonomiska utveckling. När Japan inledde motsvarande reform i början av 80-talet bidrog det till prisbubblor på börsen och i fastigheter, som när de sprack utlöste en deflationistisk spiral som ännu idag hämmar Japans ekonomi. Kinesiska beslutsfattare torde ha studerat det exemplet noga. Ett annat exempel som centralbanken har studerat noga är Singapores "krypande peg", som sedan början av 70-talet stadigt ökat valutakursen gentemot dollarn och därmed minskat inflationstrycket från importerade varor och motiverat en omställning till mer högförädlad produktion. Under alla omständigheter kommer det att ta många år innan regeringen låter valutan röra sig fullt ut enligt utbud och efterfrågan. Inte heller torde en kraftig revalvering vara att vänta under de närmaste åren. Centralbankens avsikt är att behålla kontrollen och valutan i närheten av nuvarande nivå. Några äventyrligheter kommer inte att tillåtas. Stabilitet är nyckelordet inför OS 2008 i Peking.

7 7(11) Utländska investeringar i storbankerna Jakten på utländska strategiska investerare till de kinesiska bankerna kom närmare avslutning under sommaren. De tre stora och ledande bankerna, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Bank of China (BOC) och China Construction Bank (CCB) har nu fått stora och välkända utländska partners som ska kunna driva på omvandlingen till konkurrenskraftiga finanshus. Den fjärde stora banken, Agricultural Bank of China, har ännu inte figurerat i diskussionerna om utländska investerare. I juni investerade Bank of America och Temasek totalt 3,5 miljarder US-dollar för totalt 12 procent av China Construction Bank. I augusti köpte Royal Bank of Scotland, Li Ka-Shingstiftelsen, Merrill Lynch och Temasek totalt 20,1 procent av Bank of China för totalt 6,2 miljarder US-dollar. Goldman Sachs, Allianz och American Express köpte 10 procent av Industrial and Commercial Bank of China för omkring 3 miljarder US-dollar i slutet av augusti. Singapore är numera via Temasek den största utländska investeraren i den kinesiska finansiella sektorn med totalt 4,6 miljarder US-dollar i åtaganden. Andra stora affärer inkluderar banken Standard Chartered som i början av september aviserade att den skulle köpa 19,9 procent i den nyligen upprättade Bohai Bank. HSBC köpte redan förra året 19,9 procent av Bank of Communications för 1,7 miljarder US-dollar. Citigroup äger 4,6 procent av Shanghai Pudong Development Bank. Priset som de utländska bankerna har betalat indikerar att de tre största bankerna värderas till ca 30 miljarder US-dollar styck, totalt ca 90 miljarder, vilket är bara något mer än de 75 miljarder de sammanlagt fått i form av kapitalinjektioner av staten under de senaste två åren. De fyra stora bankernas andel icke-presterande lån föll, enligt officiella uppgifter, till 10,1 procent av tillgångarna från 15,6 procent i början av året, framförallt genom att ICBC i april lyfte över 459 miljoner yuan i tillgångar till de förvaltningsföretag som hanterar de dåliga lånen. I och med de strategiska investerarna och bättre balansräkningar faller några av stenarna på plats inför de planerade börsnoteringarna av de stora bankerna. Först står CCB som kan introduceras mot slutet av året eller i början av nästa. BOC planerar för 2006 och ICBC för 2006 eller 2007.

8 8(11) Sammanslagning av olika aktieslag på börserna Ett allvarligt problem för börserna i Shanghai och Shenzhen är att omkring 70 procent av alla aktier kontrolleras av staten eller statliga företag och inte får säljas. Denna tudelning av marknaden har förhindrat en effektiv prisbildning, vilket är en av börsens primära funktioner, och bidragit till dess dåliga utveckling. För att åtgärda problemet har värdepapperskommissionen under våren genomfört försök med att göra dessa aktier tillgängliga för handel. 46 börsnoterade företag deltog i en pilotstudie för att omvandla de icke-handlade aktierna. De ursprungliga ägarna till de handlade aktierna skulle få kompensation i form av nya aktier eller kontanter. Omkring 15 företag har slutfört processen. Marknadsvärderingen av de första företagen föll med mellan ca en tiondel och en fjärdedel i och med omvandlingen på grund av det ökade utbudet av aktier. De flesta aktierna steg emellertid sedermera så pass mycket att de i slutet augusti var värderade mellan 11 och 29 procent högre. Processen underlättades av att börserna steg kraftigt under augusti, bl.a. tack vare att statsföretag åter fick tillstånd att investera på börsen och att centralbanken återfinansierade konkursade fondmäklare. Sedan värdepappersmyndigheten deklarerat att försöket var en framgång har reformen vidgats till resterande företag. I början av september aviserades att ytterligare 40 företag skulle genomföra omvandlingen, bl.a. de välkända Minsheng Bank och Shanghai Automotive. Det finns emellertid omkring totalt företag på börserna och det kommer att ta mycket lång tid att slutföra denna process, som bl.a. innebär en komplicerad förhandling mellan aktieägare. Vidare förhindrar nuvarande regler ägarna av icke-handlade aktier från att sälja mer än en tiondel av aktiekapitalet under en treårsperiod. Det kommer således att ta ännu längre innan börserna fungerar väl. Kinesiska investeringar utomlands Kinesiska bolag har blivit en viktig kraft i internationella företagsköp. Expansionen utomlands går under den statsledda devisen "Go abroad!" som lanserades Under det första halvåret genomförde kinesiska företag uppköp om 3,4 miljarder US-dollar, vilket är en ökning jämfört med 4 miljarder för helåret Under sommaren fick två genomförda affärer stor uppmärksamhet. China National Petroleum Corporation (CNPC) köpte Petrokazakhstan för 4,18

9 9(11) miljarder US-dollar. I konkurrens med ett indiskt bolag bjöd det kinesiska mer. CNPC ansågs vara i bättre position att hantera de politiska utmaningarna i Kazakhstan tack vare de goda relationerna mellan regeringarna i Peking och Astana. Den mindre kända biltillverkaren Nanjing Automobile Group köpte resterna av den konkursade brittiska biltillverkaren MG Rover för 687 miljoner US-dollar. Detta är företagets första internationella engagemang och Kinas andra i bilbranschen. Två misslyckade affärer fick också stor uppmärksamhet. Oljebolaget CNOOC drog tillbaka sitt bud på det amerikanska olje- och gasföretaget Unocal efter omfattande politiskt frågetecken i den amerikanska kongressen kring eventuella säkerhetspolitiska konsekvenser. Budet på 18,5 miljarder US-dollar var högre än det konkurrerande från amerikanska Chevron. Vitvarutillverkaren Haier fick se sitt bud på amerikanska Maytag för 1,28 miljarder US-dollar slaget av den amerikanska konkurrenten Whirlpool. Tidigare under våren visade det sig att sjumiljarderdollaraffären mellan Minmetal, ett gruvbolag och Noranda, ett kanadensiskt gruvbolag, inte heller skulle bli av. Dessa affärer illustrerar den kinesiska internationella expansionen på flera sätt. För det första söker sig kinesiska, framförallt statsägda, företag ut i världen för att säkerställa tillgång till råvaror, i synnerhet olja, gas och malm. Det återspeglar den kinesiska ekonomins råvaruberoende och dominansen av industrin. På en globaliserad råvarumarknad är det emellertid inte självklart att ägande är bättre än att köpa på långa kontrakt. Många av dessa uppköp av naturresurser görs också av s.k. "strategiska" skäl, för vilka man får betala ett premium, d.v.s. dyrt. För det andra är det ett sätt för kinesiska tillverkande företag att växa och bli en av de globalt konkurrenskraftiga företag som regeringen vill ha inom några år. Flera bolag, t.ex. Haier, tvingas ut på världsmarknaden eftersom det vore svårt för dem att ta ännu större marknadsandelar på den kinesiska marknaden. Givet att dessa företag i stort sett saknar välkända varumärken och internationella distributionsnät har uppköp blivit ett sätt att snabbt skaffa det. För en del kan ett uppköp också vara ett sätt att skaffa sig tillgång till världsledande företagsledning, system och teknik, vilket har varit viktigt för t.ex. Lenovo i dess köp av IBM:s PC-division. Dessa tillverkare hoppas kunna utnyttja sin lågkostnadsproduktion för att skapa en internationellt slagkraftig kombination.

10 10(11) För det tredje möjliggörs dessa affärer av tillgången på mycket billigt kapital. CNOOC:s bud på Unocal var helt kontant och delvis finansierat med fördelaktiga lån från en statlig bank. Tillgången är delvis stor på grund av att den kinesiska ekonomin flödar över av likviditet, men den är särskilt god för de bolag, framförallt statliga, som har goda kontakter och räknas som "strategiska" i någon mening. För centralbanken är detta ett välkommet sätt att diversifiera den stora valutareserven till mer produktiva tillgångar än amerikanska statspapper. För det fjärde återspeglar de misslyckade affärerna i USA, i synnerhet CNOOC:s bud, den politiska känslighet som den växande ekonomiska stormakten Kina kan framkalla, i synnerhet när det rör sig om något så centralt som energisektorn även om Unocal bara svarar för en mycket liten del av USA:s energiförsörjning. Risken för "China bashing" är högst verklig. För de kinesiska företagen och regeringen var det en läxa att de behöver bli mycket bättre på att förklara sina intentioner och att förankra dem även på politisk nivå och hos allmänheten. Även om regeringen beklagar sig över otillbörliga statliga ingrepp i sådana uppköp torde den vara relativt försiktig i sin kritik. Risken finna att andra länder än mer uppmärksammar de omfattande begränsningarna för utländska företag att köpa stora statliga kinesiska företag. Kommentar Sommaren år 2005 gav en försmak på det som komma skall i kölvattnet av den växande ekonomiska stormakten Kina. Friktionen inom teko illustrerar hur den effektiva kinesiska exportmaskinen drabbar länder och industrier som inte förmår att anpassa sig till ökad frihandel. I takt med att världshandeln liberaliseras allt mer och världens produktion flyttar till de orter där den är jämförelsevis mest konkurrenskraftig, i många fall i Kina, kommer antalet handelskonflikter att tillta. För Kina är detta ett orosmoln på grund av exportsektorns stora roll. Framöver kommer antalet kinesiska företagsköp utomlands troligtvis också att växa. Åter en gång är det troligt att det kommer att mötas med viss skepsis i många länder, som kanske oroar sig för den kinesiska statens framträdande roll i dessa affärer. I de allra flesta fall är denna utveckling emellertid att välkomna. Steget mot mer flexibilitet signalerade också yuanens mognadsprocess mot att bli en världsvaluta. Grunden har nu lagts för en marknadsanpassning av

11 11(11) valuta- och penningpolitiken, avgörande både för den makroekonomiska stabiliteten, men även för en framtida utveckling av konsumtion, tjänstesektorn och mer högförädlad industri. Ekonomer och finansanalytiker kommer framöver att lyssna ännu närmare till de ekonomiska beslut som fattas i Kina. Problemen i Kinas ekonomi är många, men Kinas framväxt som en riktigt stor ekonomi väl integrerad med den globala är och förblir en realitet. Statistisk sammanfattning De statistiska uppgifterna i denna rapport bygger (om inte annat anges) på information från Kinas 'National Bureau of Statistics'. Tillförlitligheten i dessa uppgifter är omdebatterad. Den statistiska byrån ska kontinuerligt revidera sina uppgifter vilket innebär att uppgifter från tidigare rapporter från ambassaden kan skilja sig från senare rapporter. '04 K1-2 '04 K1-3 '04 K1-4 '05 K1 '05 K1-2 BNP-tillväxt, % 9,7 9,5 9,5 9,5 9,5 BNP mrd USD 710,1 1137, ,1 814,6 Export mrd USD 258,1 416,2 593,4 155,9 342,3 Import mrd USD 264,9 412,3 561,4 139,3 302,7 Ökn statl investeringar % 28,6 27,7 25,8 22,8 25,4 Inflation: KPI % 5,0 5,2 2,7 2,7 1,6 (slutet av perioden, årsbasis) Detaljhandelspriser % 4,1 4,3 1,9 (nov) 1,4 0,5 (slutet av perioden, årsbasis) Ökn industriproduktion % 17,7 16,1 16,7 16,2 16,4 Utl dir inv (kontr) mrd USD 72,7 107,4 137,9 35,2 86,2 Utl dir inv (real) mrd USD 33,9 48,7 60,6 13,4 28,6 Valutareserv mrd USD 470,6 514,5 609,9 659,1 710,0 Utlandsskuld mrd USD ** ** ** ** ** Växelkurs RMB/USD 8,2771 8,2767 8,2765 8,2765 8,2765 8,11(21/7) Tillväxt M2% (året före) 16,2 13,9 14,6 14,0 15,7 ** = ingen uppgift LJUNGGREN CC: Shanghai, Generalkonsulat Kanton, Generalkonsulat Hongkong, Generalkonsulat

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108 Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 108 Kinas ekonomi under det tredje kvartalet 2005: Lägre tillväxt i det "harmoniska samhället"? Tillväxten fortsatte

Läs mer

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr PEKI/20040406-2 2004-04-06 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Sammanfattning Med en tillväxt på 9,1

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni

Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20050530-1 2005-05-30 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni Trots regeringens ambition att strama åt växte den

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040513-1 2004-05-13 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 51 Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Sammanfattning Den kinesiska

Läs mer

Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt?

Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt? Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040818-1 2004-08-18 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 94 Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt? Tempot i den kinesiska ekonomin

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Aktuell kinesisk handelspolitik en uppdatering

Aktuell kinesisk handelspolitik en uppdatering Peking Andre ambassadsekreterare Per Linnér Aktuell kinesisk handelspolitik en uppdatering Kinas handelsöverskott är fortsatt stort vilket bekymrar USA och EU som menar att Kina skapar sig orättvisa exportfördelar

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24. Peking. Ambassaden i Peking Erik Widman. UD-ASO Dnr 64

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24. Peking. Ambassaden i Peking Erik Widman. UD-ASO Dnr 64 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 64 Kinas finansiella sektor: en överblick Sammanfattning Kinas finansiella system har gått

Läs mer

Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen

Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen Lönebildningsrapporten 211 73 FÖRDJUPNING Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen Den svenska kronan har efter 199-talskrisen varit undervärderat i ett långsiktigt perspektiv. Svagheten har avspeglat

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Den internationella valutamarknaden är ett nätverk av banker, mäklare och valutahandlare runt om i världen Viktigaste marknaderna finns i London, New York, Zürich, Frankfurt, Tokyo,

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-05-06 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god

Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god Telemeddelande (A) Sid. 1(13) Mnr PEKI/20070405-1 2007-04-05 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 33 Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god 2006 blev ett rekordår

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Jag fokuserar på Kina, Japan, Sydkorea och

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Bedömare som i dag vill fördela "skulden" för krisen mellan olika aktörer bör därför inte glömma bort de utländska långivarnas missbedömningar.

Bedömare som i dag vill fördela skulden för krisen mellan olika aktörer bör därför inte glömma bort de utländska långivarnas missbedömningar. DN DEBATT: "Domedagsprofetiorna kommer för tidigt". Assar Lindbeck och Dan Lindbeck analyserar den asiatiska finanskrisen: Västländernas skuld får inte glömmas bort. Asiatiska företag och banker har underskattat

Läs mer

Vietnams ekonomi fortsätter att växa kraftigt

Vietnams ekonomi fortsätter att växa kraftigt Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr HANO/20110208-1 2011-02-08 Hanoi Henrik Gorbow UD-ASO Dnr 7 Vietnam - Ekonomisk och Handelspolitisk rapport Hög tillväxt och en kraftig minskning av inkomstfattigdomen

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten försvagas

Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten försvagas Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr PEKI/20061221-1 2006-12-20 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 183 Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten

Läs mer

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sammanfattande skrift av utredningen The relationship between international trade and foreign direct investments. Kommerskollegium Kommerskollegium

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV EUROSYSTEMETS EXPERTER 1

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV EUROSYSTEMETS EXPERTER 1 MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV EUROSYSTEMETS EXPERTER 1 Eurosystemets experter har gjort framtidsbedömningar för den makroekonomiska utvecklingen i euroområdet baserade på de uppgifter

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/) 1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 10 LEKTION 10: 8 maj 2015 1. Finanskris och skuldkris Före: Gör multimediaövningarna på ekonomiskt ordförråd (se hemsidan)! (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Beslut om kontracykliskt buffertvärde 2015-09-07 BESLUT FI Dnr 15-11646 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Läs mer

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission Del 9 Råvaror 1 Innehåll 1. Att investera i råvaror 2. Uppkomsten av en organiserad marknad 3. Råvarumarknadens aktörer 4. Vad styr råvarupriserna? 5. Handel med råvaror 6. Spotmarknaden och terminsmarknaden

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Kursnamn/benämning Makroekonomi

Kursnamn/benämning Makroekonomi Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings (fylls i av ansvarig) Datum för tentamen 2008-11-07 Sal TER1 Tid 8-13 Kurskod 730G49 Provkod EXAM Kursnamn/benämning Makroekonomi Institution

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK v.40 29 november 2009 Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Majs, Vete 7 Dubai debt fear 8 Råvarukommentar 9 Högbergs högläge: Mjölkkossor

Läs mer

Bomull. färdigplockat? börs. Halverat bomullspris

Bomull. färdigplockat? börs. Halverat bomullspris Bomull färdigplockat? En analys framtagen av Börs Sveriges ledande webbplats för teknisk trejding av aktier, index, råvaror och valutor. Halverat bomullspris I början av året låg bomullspriset på $2.20

Läs mer

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 5 Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik Idag Pengar och inflation, del 2. Konjunkturer (förändringar i produktion på kort sikt): Definitioner. AD (Aggregated demand)-modellen.

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11

Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11 Ekonomiguru 2013, 16 januari 2013 kl. 9 11 1. Kombinera rätt (3 poäng) a) Kombinera med ett streck land och offentlig skuld av BNP. (1 poäng) USA Japan Finland 1 2 3 Offentlig skuld 250 200 % av BNP 1

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Sveriges bytesbalansöverskott. Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006

Sveriges bytesbalansöverskott. Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006 Sveriges bytesbalansöverskott Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006 Sveriges bytesbalansöverskott Inledning och bakgrund - Data - Global obalans? Orsaker till bytesbalansöverskott

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år):

Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år): Makroekonomiska begrepp, balanser och samband Förkortningar: Y: BNP = Nationalinkomst C: Privat konsumtion G: Offentlig konsumtion KONS =C+G = total konsumtion I: Investeringar X: Export M: Import S: Sparande

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr KUAL/20060504-1 2006-05-04. Kuala Lumpur. Eva Nilsson Mansfeld. Malaysia från tenn till islamiskt finanscentrum?

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr KUAL/20060504-1 2006-05-04. Kuala Lumpur. Eva Nilsson Mansfeld. Malaysia från tenn till islamiskt finanscentrum? Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr KUAL/20060504-1 2006-05-04 Kuala Lumpur Eva Nilsson Mansfeld Malaysia från tenn till islamiskt finanscentrum? Sammanfattning: Malaysia har en stabilt växande ekonomi med

Läs mer

Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam

Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam Konjunkturläget december 2011 33 FÖRDJUPNING Oordnad upplösning av skuldkrisen i euroområdet alltför kostsam I denna fördjupning beskrivs det euroländerna redan gjort för att hantera skuldkrisen i euroområdet

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Ekonomisk och handelspolitisk grundrapport för Ghana 2011

Ekonomisk och handelspolitisk grundrapport för Ghana 2011 Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr ABUJ/20110507-1 2011-05-07 Abuja Lundgren/Holmström UD-AF Dnr 46 Ekonomisk och handelspolitisk grundrapport för Ghana 2011 Sammanfattning Tillväxten för 2010 låg på 6,6

Läs mer

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821 Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman 2015

VD:s anförande vid årsstämman 2015 VD:s anförande vid årsstämman 2015 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 2014 var ett bra år för bankens kunder och för er bankens ägare. De senaste decennierna har

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER

BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER VARNING HÖGRISKINVESTERING: valutahandel (forex) och spekulationer i prisförändringar (CFD:s) är mycket spekulativa och innebär en hög risknivå och passar kanske inte alla

Läs mer

Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006

Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006 Jan Bohlin Ekonomisk-historiska institutionen Handelshögskolan Göteborgs universitet Box 720 405 30 Göteborg Sverige E-post: Jan.Bohlin@econhist.gu.se Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006 1. Källor

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen I en period av stora förändringar och osäkerhet är det den absolut sämsta tiden för afrikanska regeringar att skriva på bindande avtal som minskar rätten att själva bestämma över sin ekonomiska utveckling

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Kinesiska makroekonomiska trender fyra heta potatisar

Kinesiska makroekonomiska trender fyra heta potatisar Sid. 1(11) 2010-12-09 Peking Per Linnér, andre ambassadsekreterare Oscar Berger, arbetsmarknadsråd Kinesiska makroekonomiska trender fyra heta potatisar Inflationen nådde i oktober 4,4 procent och utgör

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

Något om nationalekonomi

Något om nationalekonomi Tradingguiden kap 4 02-01-30 14.19 Sida 89 KAPITEL 4 Något om nationalekonomi Wall Street når nya höjder. Ökad arbetslöshet gav glädjefnatt. Stockholmsbörsen följde efter. Rubrik i Dagens Nyheter 1998

Läs mer

Varför är inflationen låg?

Varför är inflationen låg? Varför är inflationen låg? PENNINGPOLITISK RAPPORT 5 Inflationen har varit låg i Sverige de senaste åren och föll ytterligare under senare delen av, då främst prisökningstakten för tjänster avtog. Denna

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad FRÅGA 1. 12 poäng. Varje deluppgift ger 1 poäng. För att få poäng på delfrågorna krävs helt rätt svar. Svar på deluppgifterna skrivs på en och samma sida, som vi kan kalla svarssidan. Eventuella uträkningar

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

PwC:s Energiprisindex mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Köpläge i vete. En analys framtagen av Börstjänaren Sveriges ledande webbplats för teknisk trejding av aktier, index, råvaror och valutor.

Köpläge i vete. En analys framtagen av Börstjänaren Sveriges ledande webbplats för teknisk trejding av aktier, index, råvaror och valutor. Köpläge i vete En analys framtagen av Börs Sveriges ledande webbplats för teknisk trejding av aktier, index, råvaror och valutor. Efter flera månader med sidledes rörelser börjar spannmålsprodukterna röra

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport mars 2014 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport mars 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2

Läs mer

Statens upplåning i en överskottsmiljö

Statens upplåning i en överskottsmiljö Statens upplåning i en överskottsmiljö Sammanfattning av tal av Thomas Olofsson, upplåningschef på Riksgäldskontoret, på Nordeas Fixed Income Seminarium i Köpenhamn torsdagen den 18 maj 2006. Svenska staten

Läs mer

Sparsamma hushåll har skapat ett stort överskott i den svenska bytesbalansen

Sparsamma hushåll har skapat ett stort överskott i den svenska bytesbalansen Konjunkturläget mars 11 1 FÖRDJUPNING Sparsamma hushåll har skapat ett stort överskott i den svenska bytesbalansen På år har den svenska bytesbalansen gått från att visa ett underskott på nära miljarder

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer