Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/ Peking. Ambassaden i Peking Erik Widman. UD-ASO Dnr 64

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24. Peking. Ambassaden i Peking Erik Widman. UD-ASO Dnr 64"

Transkript

1 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/ Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 64 Kinas finansiella sektor: en överblick Sammanfattning Kinas finansiella system har gått från en tid då centralbanken var den enda banken till att i dag omfatta ett stort antal banker och två börser. Större beslut i finansiella frågor fattas av partiets/landets högsta ledning efter samråd i en bred krets. De mest framträdande finansiella myndigheterna är centralbanken och övervakningskommissionerna för bank, värdepapper och försäkring. Penningpolitiken hämmas av outvecklade instrument, däribland bristande information. Valutapolitiken styrs i stort av hänsyn till det svaga banksystemet. Banksystemet domineras av fyra statliga banker, vilka alla tyngs av dåliga lån som uppgår till ca en femtedel av tillgångarna. Kapitalmarknaderna spelar i dag en underordnad roll som finansieringskanal i förhållande till banklån. Kinas finansiella sektor Den finansiella sektorn i Kina har under de senaste 20 åren genomgått betydande förändringar. Regeringens målsättning är tydligt att utveckla sektorn till stöd för det övergripande målet att åstadkomma snabb och stabil ekonomisk tillväxt som kommer hela landet till godo. Även om den grundläggande strukturen nu är på plats präglas det kinesiska finansiella systemet av en omfattande felallokering av kapital, vilket bl.a. har resulterat i en stor börda i form av dåliga lån, och av en avsaknad av effektiva penningpolitiska instrument. I det följande görs en översiktlig beskrivning av det kinesiska finansiella systemet och några av de grundläggande problemen.

2 2(9) Underlaget kommer delvis från ett möte med Li Ruogu, biträdande guvernör i centralbanken. Övergripande styrning Medan avgörande beslut fattas på allra högsta nivå i den kinesiska stats- och partiapparaten bereds frågor i en mycket bred krets. Större finansiella beslut fattas av det högsta beslutande statliga organet, statsrådet (SC 1 ), efter godkännande av kommunistpartiets politbyrå/centralkommitté. Inom centralkommittén bereds finansfrågor i flera olika arbetsgrupper. SC inhämtar synpunkter från ministerier, rådgivande grupper och forskningscentra. Den finansiella sektorn styrs av flera olika institutioner som alla rapporterar direkt till SC. Här återfinns centralbanken och tre kommissioner för övervakning av bankerna, kapitalmarknaderna och försäkringsbolagen. En annan viktig aktör är den tidigare plankommissionen, som numera kallas den nationella utvecklings- och reformkommissionen (NDRC 2 ) som dels ansvarar för industripolitiken och dels har stort inflytande i SC. Finansministeriet spelar i sammanhanget en mindre roll. En av de viktigaste reformerna under senare år har varit att tydligare separera styrningen från genomförande, samt att separera övervakningen av bankerna från penningpolitiken. Huruvida detta kommer att leda till bättre styrning återstår dock att se. Penning- och valutapolitik I avgörande penningpolitiska frågor väger flera organisationers synpunkter tungt när beslut ska fattas av SC. Den s.k. penningpolitiska kommittén, som ger rekommendationer till SC, är en nyckelgrupp. Den finns organisatoriskt inom centralbanken och leds av bankens guvernör. Medlemmarna representerar bl.a. NDRC, finansministeriet, de finansiella kommissionerna, bankföreningen och den kinesiska sociala vetenskapsakademin. Den s.k. 'State Council Central Leading Group for Financial Security' ansvarar för att förebygga och begränsa finansiella risker och skydda landets finansiella säkerhet. Dess medlemmar omfattar centralbanken och andra reglerande organ. People's Bank of China (PBC): Centralbanken People's Bank of China (PBC), som är Kinas centralbank, har två huvuduppgifter, dels penningpolitiken och dels den övergripande finansiella stabiliteten. Banken cirkulerar valuta och upprätthåller betalningssystemet. 1 State Council. I det följande kommer de engelska förkortningarna att användas. 2 National Development and Reform Commission.

3 3(9) Den reglerar de finansiella marknaderna och godkänner finansiella institutioner. Banken grundades 1948 genom en sammanslagning av tre andra banker. Under lång tid var PBC den enda banken i Kina fick den centralbanksfunktionen men behöll länge sin egen kreditgivning, inklusive till industri, jordbruk etc, utöver uppgifterna att bedriva penningpolitik och att övervaka finanssektorn, t.o.m. pantaffärerna. På 90-talet inleddes en process att separera övervakningen från PBC. Nya myndigheter etablerades för finansmarknaderna (1992) och försäkringar (1998). Så sent som 2003 skiljdes centralbanken från sitt ansvar för att övervaka bankerna. Det övergick till den nya bankinspektionen. Därmed skulle banken kunna fokusera mer på penningpolitiken. En viktig prioritering för banken är i dag att stärka instrumenten för att övervaka den ekonomiska och finansiella utvecklingen. Under ADB:s möte i Sydkorea i mitten av maj erkände en hög tjänsteman t.ex. att PBC inte hade god kunskap om fastighetsmarknaden, trots dess viktiga roll i ekonomin. I synnerhet vill banken stärka metoderna att följa prisnivåerna, likviditeten, kreditutvecklingen och kapitalflödena. Den vill också stärka förmågan att förhindra penningtvätt, vilket är en ny uppgift. En särskild prioritering är att bygga upp ett övervakningssystem för finansiella risker. Vikten av denna funktion underströks när banken i egenskap av "lender-of-last-resort" fick ta över "Southern Securities", en aktiefond som gick omkull häromåret. Penningpolitiken Banken ska, enligt egen uppgift, upprätthålla en "sund penningpolitik" för att den kinesiska ekonomin ska växa relativt snabbt och stabilt. Med detta menar banken att tillväxten av valuta och krediter ska hållas på en "lämplig nivå". De kända målsättningarna för 2004 är att M1 och M2 båda ska öka med 17 procent och att RMB-lån ska öka med ungefär miljarder RMB 3, vilket är lägre än Det finns inte ett explicit mål för prisökningar, men banken ska "fästa vikt vid att förhindra inflation". Li Ruogu bedömer att prisökningar på mer än 1 procent under fem månader är ett tecken på inflation. PBC har under våren varnat för överhettning och stigande inflation, och vidtagit vissa åtgärder för att begränsa likviditeten i ekonomin. Reservkraven för bankerna har höjts och banken har steriliserat inflödet av utländsk valuta. I sina månatliga möten, s.k. 'window guidance meetings', med de 3 1 US-dollar = 8,2771 RMB per den sista mars 2003.

4 4(9) kommersiella bankerna har PBC manat dem att vara 'försiktiga' i sin utlåning till de sektorer som bedömdes vara överhettade. Det har emellertid visat sig svårt för banken att få gehör. Under det första kvartalet fortsatte lånen att växa, och M1 växte med 20 procent och M2 med 19 procent vilket var över målet. Banken har både offentligt och mer informellt sagt sig vara beredd att höja räntan för att motverka inflationen, men denna åtgärd har hittills uteblivit. En förklaring kan vara att banken möter stort motstånd från bl.a. NDRC. NDRC:s ansvar för de statliga företagen och arbetslösheten skulle försvåras av en räntehöjning. Avgörandet ligger hos SC, som prioriterar jobb och stabilitet. Li Ruogu menar att premiärministern förstår situationen väl. SC förefaller beredd att agera men vill undvika dramatiska svängningar. Li Ruogu var dock orolig för att en räntehöjning skulle utlösa en förtroendekris för ekonomin i sig. En höjning skulle därför ses som en sista möjlighet. En 'negativ reaktion' skulle riskera den positiva stämning som trots allt råder i den kinesiska ekonomin. Li menar att investerarna agerar individuellt rationellt, men kollektivt irrationellt. En räntehöjning skulle, enligt en utländsk bank, kunna exponera uppblåsta värden i fastighetssektorn, vilka ligger till grund för de stora investeringarna. Valutapolitiken PBC ansvarar också för valutapolitiken. Förvaltningen av valutafrågorna har emellertid delegerats till 'State Administration of Foreign Exchange' (SAFE), som upprättar, reglerar och övervakar alla aktiviteter som rör utländsk valuta, inklusive valutareserven som uppgick till 440 miljarder US-dollar i slutet av mars. Liksom inom penningpolitiken fattas emellertid större beslut om valutapolitiken på SC-nivå. Även om regeringen har förklarat att en flexibel och mer konvertibel valuta är målet har den inte förbundit sig för en tidsplan. Inom den närmaste tiden kommer det att bli lättare för enskilda, företag och institutioner att föra ut pengar och för utländska institutioner att utfärda obligationer i Kina. Någon förändring av själva växelkursen har inte aviserats. Klart är att det återstår många år innan målet en konvertibel växelkurs kan uppnås. Regeringen menar att lånekrisen i banksektorn först måste lösas. Utan nuvarande kapitalreglering är det inte troligt att bankerna skulle kunna konkurrera om spararnas insättningar, vilka håller systemet under armarna idag. Därutöver saknas i dag grundläggande transaktionsinstrument som t.ex. valutaterminer.

5 5(9) För närvarande är valutan knuten till US-dollarn inom ett mycket snävt band omkring 8,28 RMB per dollar. Renminbin är fullt konvertibel för affärstransaktioner, men endast begränsat konvertibel på kapitalkontot. Enligt handeln i Hong Kong med s.k. 'non-deliverable-forwards', som möjliggör viss handel i valutaterminer utan underliggande transaktioner, förväntar sig marknaden en revalvering om ett fåtal procent under året. Det spekuleras att valutan kan komma att handlas inom ett bredare spann och att växelkursen skulle läggas om till en korg med flera valutor. Banksektorn Banklån är den viktigaste externa finansieringskällan för företag i Kina. Under 2003 ställde kinesiska banker ut lån om miljarder RMB, vilket motsvarar 70 procent av totala investeringar i fasta tillgångar samma år. Detta skulle kunna jämföras med den totala emissionlikviden vid börserna i Fastlandskina som uppgick till 700 miljarder RMB sedan de öppnade China Banking Regulatory Commission (CBRC) Bankkommissionen (CBRC) är den senaste av de nya organen som etablerats för att reglera den finansiella sektorn övertog den ansvaret från PBC att övervaka och reglera bankerna, förvaltare, investeringsföretag och andra institutioner som tar insättningar i syfte att skydda ett "legitimt och sunt bankväsende". CBRC ger oktroj, godkänner ledande bankpersonal och övervakar att de enskilda institutionerna följer gällande regler. En av kommissionens viktigaste uppgifter är också att föreslå hur bankkrisen ska hanteras. Bankerna och lånekrisen Banksektorn domineras av fyra stora statliga banker 4 som uppskattas stå för upp emot 75 procent av den totala lånestocken och ha 1,7 miljoner anställda. Det finns ett flertal statligt ägda mindre kommersiella banker, provinsbanker och kreditkooperationer på landsbygden. Fem banker är börsnoterade. Det finns en privat kinesisk bank, China Minsheng Bank. Idag får utländska banker endast verka i ett fåtal städer fanns det 181 utländska bankkontor i Kina. Under 2006 ska alla restriktioner som begränsar utländska bankers aktiviteter undanröjas. Det är emellertid troligt att det också i fortsättningen kommer att finnas regler, t.ex. höga kapitalkrav, som begränsar 4 Bank of China (BOC), Agricultural Bank of China (ABC), China Construction Bank (CCB) och Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)

6 6(9) utländska bankers roll. Ingen svensk bank har aviserat planer på att öppna filial, men de fyra största har alla representanter på plats. Det är svårt för privata företag att få lånefinansiering. Bankerna har under lång tid använts för att finansiera politiskt motiverade projekt och statliga företag utan hänsyn till risk och lönsamhet, vilket har resulterat i en stor andel dåliga lån. Enligt officiella siffror låg andelen dåliga lån hos de fyra stora bankerna på 20,36 procent vid slutet av mars. 5 Det finns de som tror att den verkliga siffran är betydligt högre, ända upp emot hälften 6. Därtill kommer de dåliga lån på totalt miljarder RMB som 1998 lyftes av från bankerna och lades i fyra nya förvaltningsbolag ('asset management companies' (AMC)) 7. Bolagen fick i uppgift att rädda så mycket av värdet som möjligt under en 10- årsperiod, vilket har visat sig mycket svårt. Hittills har de endast gjort sig av med 35 procent av lånen och då fick de bara tillbaka 17 procent av värdet. Oberoende bedömare menar att risken är stor att dessa dåliga lån kommer att leta sig tillbaka till bankerna om bolagen inte lyckas bättre. Nya regler har införts för att stoppa flödet av nya dåliga lån etablerades tre så kallade policybanker 8, vilka fick ta över ansvaret för de politiskt motiverade lånen från de kommersiella bankerna, som fick nya krav att endast låna ut på affärsmässig grund. Bankerna saknar emellertid i stor utsträckning incitament och kompetens att göra det. Dels finns varken system eller erfarenhet av kommersiella metoder. Dels sker uppemot 80 procent av alla investeringsbeslut på lokal nivå där banden mellan statligt ägda banker, statliga företag och politiskt ledarskap ofta är mycket nära. Man kan tala om ett symbiotiskt beroende. Staten har vid flera tillfällen tillfört bankerna nytt kapital fick de fyra stora ett tillskott på ca 270 miljarder RMB. Det senaste tillskottet kom i slutet av 2003 då BOC och CCB delade på 45 miljarder US-dollar som fördes över från valutareserven. ICBC har också utlovats 40 miljarder US-dollar under Bankkommissionen har aviserat planer på att notera bankerna på börsen för att ytterligare stärka deras balansräkningar och för att förbättra styrningen. 5 Totalt uppgick de fyra bankernas dåliga lån till miljarder RMB, enligt officiella siffror: CCB 9,25%, 193 miljarder RMB; BOC 16%, 344 miljarder RMB; ICBC >700 miljarder RMB; ABC >700 miljarder RMB 6 Standard and Poor's 7 China Orient AMC, Great Wall AMC, Cinda AMC och China Huarong AMC 8 China Development Bank, Agricultural Development Bank och Export-Import Bank of China

7 7(9) Den åtgärd som haft störst effekt för att sänka andelen dåliga lån är troligtvis den kraftiga ökningen av utlåningen. Denna expansion illustreras av att kvoten mellan lån och BNP ökade från 1,17 till 1,47 mellan 2001 och Bankerna ska minska andelen dåliga lån till 15 procent till De fyra stora har också lyckats sänka andelen från i genomsnitt 26 procent till dagens ca 20 procent på ett år. Oberoende bedömare menar emellertid att åtminstone två tredjedelar av denna sänkning kommer av en ökning av lånestocken. Skulle dessa nya lån visa sig vara dåliga skulle det i ett slag kunna radera ut tillskotten av kapital. Välbehövliga åtgärder till trots har regeringen ännu inte adresserat det grundläggande problemet i banksektorn: den bristfälliga prismekanismen. Bankerna får sätta utlåningsräntan mellan 0,9 och 1,7 gånger den ett-åriga basräntan på 5,31 procent, som fastställs av centralbanken. Inlåningsräntan är 1,98 procent. Därtill finns det en implicit garanti från staten vilken begränsar intresset för lönsamhet. Reformer inom bankväsendet är emellertid beroende av reformer i de statliga företagen, som är de huvudsakliga mottagarna av bankernas lån. Regeringens, kanske högsta, prioritet är att undvika en kraftigt ökande arbetslöshet som skulle kunna destabilisera delar av landet. Kapitalmarknaderna Kina har marknader för aktier, obligationer och terminer. Alla marknaderna befinner sig i ett tidigt stadium av sin utveckling. De kan ännu inte erbjuda effektiv kapitalallokering, riskspridning för investerare eller penningpolitiska transmissionsmekanismer. China Securities Regulatory Commission (CSRC) Värdepapperskommissionen etablerades 1992, men först 1998 fick den ensam ansvaret för de finansiella marknaderna. Kommissionen förvaltar, reglerar och övervakar marknaderna för aktiehandel, obligationer och terminer. En notering på börsen, eller nyemission, måste godkännas av kommissionen. Kommissionen övervakar även mäklarhus och fondförvaltare. I denna roll fick CSRC kritik för bristande kontroll i samband med att 'Southern Securities' gick omkull. Börserna Aktiemarknaden har kommit längst, men är långt ifrån den roll som aktiemarknader i utvecklade länder spelar. Totalt finns bolag med en total marknadsvärdering på miljarder RMB noterade vid börserna i

8 8(9) Shanghai och Shenzhen, vilket motsvarar 43 procent av BNP Det inkluderar även en stor statlig andel som inte handlas fritt. Börsernas roll som kapitalanskaffning var emellertid obefintlig 2003 då ingen emission genomfördes. 173 kinesiska bolag med en värdering på miljarder HKdollar 10 handlas också i Hong Kong. Dessa bolag drog in 53 miljarder HKdollar i emissioner under Introduktionen av China Life var världens största under Börsernas roll i ekonomin påverkas negativt av att det existerande regelverket inte följs, bristande redovisningsstandarder och transparens, samt av statens dominerande roll. Trots att privata bolag i teorin nu ska likabehandlas med statliga, fortsätter de att diskrimineras, vilket är en hämsko på den privata sektorns utveckling. Handeln med kinesiska företag i Hong Kong anses ha drivit utvecklingen av 'good governance' och transparens i positiv riktning. Obligationer 1981 började staten ge ut obligationer, men marknaden är långtifrån välutvecklad. OTC-handeln har pågått i flera år. Sedan några få år handlas obligationer också på Shanghaibörsen, vilket är ett stort steg framåt för att utveckla en andrahandsmarknad. Utbudet av produkter med olika löptider är fortsatt begränsat. Utgivningen av företagsobligationer mycket kringskuren till följd av en uttalad politik att kanalisera upphandlingen till statsobligationer. Terminer En vildvuxen terminsmarknad för råvaror växte upp under 90-talet. Sedan den reglerats består den av handel med terminer i 10 råvaror på tre handelsplatser 11. Denna handel omsatte miljarder RMB Försäkringar China Insurance Regulatory Commission (CIRC) 1998 etablerades försäkringskommissionen, CIRC, för att reglera och övervaka försäkringsbranschen. Huvuduppgifterna består av att formulera nya lagar och regler, samt att stödja försäkringsbolagen att utveckla moderna affärsmetoder, bl.a. riskhantering. Försäkringsmarknaden 9 Som jämförelse värderades Stockholmsbörsen till miljarder kronor per den 31 mars US-dollar = 7,79 HK-dollar per 24 maj Shanghai, Zhengzhou och Dalian.

9 9(9) Den kinesiska försäkringsmarknaden är också relativt outvecklad. Ett företag, PICC, dominerar marknaden, men p.g.a. WTO öppnas den alltmer för utländska bolag. Skandia är det första utländska bolaget att etablera sig i Peking med livförsäkringar, genom ett joint-venture. Än så länge är utbudet av produkter på marknaden relativt begränsat och de lokala bolagens arbetsmetoder, t.ex. riskbedömning, relativt outvecklade omsatte försäkringspremier totalt 388 miljarder RMB, vilket motsvarar 3,33 procent av BNP. Livpremier uppgick till 301 miljarder och sakpremier till 87 miljarder. Försäkringsbolagens totala tillgångar var 1,010 miljarder RMB i slutet av april. LJUNGGREN CC: Shanghai, Generalkonsulat Hongkong, Generalkonsulat Kanton, Generalkonsulat

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040513-1 2004-05-13 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 51 Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Sammanfattning Den kinesiska

Läs mer

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr PEKI/20040406-2 2004-04-06 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Sammanfattning Med en tillväxt på 9,1

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108 Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 108 Kinas ekonomi under det tredje kvartalet 2005: Lägre tillväxt i det "harmoniska samhället"? Tillväxten fortsatte

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni

Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20050530-1 2005-05-30 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni Trots regeringens ambition att strama åt växte den

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt?

Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt? Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040818-1 2004-08-18 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 94 Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt? Tempot i den kinesiska ekonomin

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 72

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 72 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 72 Kinas ekonomi första kvartalet 2006: Oväntad snabb tillväxt Tillväxten i den kinesiska ekonomin accelererade

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Förvaltning av guld- och valutareserven

Förvaltning av guld- och valutareserven Förvaltning av guld- och valutareserven Innehåll Riksbankens mål och syftet med guld- och valutareserven Vad innebär förvaltningsuppdraget? Guldreserven Valutareserven Styrande regelverk Riksbankens guld-

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 955 mnkr. Det är en ökning med 7 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Riksbankens kompletterande penningpolitiska åtgärder

Riksbankens kompletterande penningpolitiska åtgärder Riksbankens kompletterande penningpolitiska åtgärder PENNINGPOLITISK RAPPORT FEBRUARI 215 39 Riksbankens direktion har beslutat att göra penningpolitiken mer expansiv. Om detta inte räcker för att inflationen

Läs mer

Chefdirektörens hälsning

Chefdirektörens hälsning Finlands Bank Chefdirektörens hälsning Ett stabilt penningvärde och ett väl fungerande finanssystem är viktiga för oss alla. Att sörja för det är centralbankernas uppgift. Centralbankerna i de länder

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer Det penningpolitiska styrsystemet i Sverige kan med relativt enkla medel styra och stabilisera dagslåneräntan. Erfarenheterna från den senaste finansiella krisen visar att styrsystemet

Läs mer

Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till

Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr PEKI/20050914-1 2005-09-13 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 73 Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till Under det andra kvartalet växte ekonomin

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

27 MARS 2008 DNR :9. Marknadsoron och de svenska bankerna

27 MARS 2008 DNR :9. Marknadsoron och de svenska bankerna 7 MARS 8 DNR 8-9 8:9 Marknadsoron och de svenska bankerna Marknadsoron och de svenska bankerna SLUTSATSER De svenska bankerna har klarat sig förhållandevis bra i den internationella turbulens som råder

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709)

Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709) Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Yttrande 2008-10-24 Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709) Sammanfattning Försäkringsförbundet har inte i sig någon invändning mot de föreslagna

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik

Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik Protokollsbilaga B DATUM: 2016-04-20 AVDELNING: Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Ett förstärkt ramverk för finansiell stabilitet

Ett förstärkt ramverk för finansiell stabilitet 2013-08-26 Finansdepartementet Ett förstärkt ramverk för finansiell stabilitet Regeringen har för avsikt att besluta att: ett formaliserat stabilitetsråd inrättas som ska bedöma finansiell stabilitet och

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Riksbankens roll i svensk ekonomi

Riksbankens roll i svensk ekonomi Riksbankens roll i svensk ekonomi Stockholms universitet 11-1- Lars E.O. Svensson 1 Världens äldsta centralbank 1668 Sveriges Rikes Ständers Bank 183-talet Affärsbanker bildas 19 Monopol på sedelutgivning

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN 26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN Centralbanker fortsätter att vara i fokus. I veckan som gick fick vi se PBOC sänka räntan i Kina och ECB öppnade dörren på vid gavel för utvidgade

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

sfei tema - högfrekvenshandel

sfei tema - högfrekvenshandel Kort fakta om högfrekvenshandel Vad är högfrekvenshandel? Högfrekvenshandel är en form av datoriserad handel med målsättning att skapa vinster genom att utföra ett mycket stort antal, oftast mindre affärer

Läs mer

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 05.08.2009 K(2009)6228 slutlig Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet Herr Minister, FÖRFARANDE (1) Genom

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Finanskrisen och centralbankernas. balansräkning. FÖRDJUPNING

Finanskrisen och centralbankernas. balansräkning. FÖRDJUPNING Fördjupning i Konjunkturläget mars 29 (Konjunkturinstitutet) Finansmarknader och penningpolitik FÖRDJUPNING Finanskrisen och centralbankernas balansräkningar Till följd av den finansiella krisen har många

Läs mer

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna

Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna PROMEMORIA Datum 2011-11-25 Frågor och svar om förslaget till högre kapitaltäckningskrav för de stora svenska bankgrupperna Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering Ability Hedge Aktieförvaltning med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag

Läs mer

Imageundersökning 2004

Imageundersökning 2004 Imageundersökning 2004 - Sveriges riksbank T-110746 Sveriges Riksbank: Temo AB: Madelene Sandgren Gun Pettersson Elinor Tilander Datum: 2004-12 - 01 Sida 2 Innehållsförteckning Kort sammanfattning av resultaten

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:73

Regeringens proposition 2008/09:73 Regeringens proposition 2008/09:73 Överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt utlåning från AB Svensk Exportkredit och Almi Företagspartner AB Prop. 2008/09:73

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2013 LÅNGSIKTIG FINANSIERING AV EUROPAS EKONOMI

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2013 LÅNGSIKTIG FINANSIERING AV EUROPAS EKONOMI SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2013 8 APRIL 2013 Utges av Svenska Fondhandlareföreningens Service AB Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll LÅNGSIKTIG FINANSIERING AV EUROPAS

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA

7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA 7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA I väntan på en närstående räntehöjning i USA är den amerikanska ekonomin tudelad. Arbetsmarknaden utvecklas bra, medan frågetecknen framförallt

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20061006-1 2006-10-06. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 144

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20061006-1 2006-10-06. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 144 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20061006-1 2006-10-06 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 144 Kinas ekonomi andra kvartalet 2006: Tillväxten rekordhög men fortfarande exportledd och resursslukande Den

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING! Svårigheten för företag att få extern finansiering är ett stort tillväxthinder.

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 1

Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Presentation lärare - Johan Holmgren (kursansvarig) Presentation kursupplägg och examination - Övningsuppgifter med och utan svar - Börssalen - Portföljvalsprojekt 10p

Läs mer

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns?

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankschef Stefan Ingves SNS/SIFR Finanspanel SNS 6 mars 2015 Vad kan en centralbank

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

DNR 2015-332. Marknadsaktörers syn på risker och de svenska ränteoch valutamarknadernas funktionssätt

DNR 2015-332. Marknadsaktörers syn på risker och de svenska ränteoch valutamarknadernas funktionssätt DNR 2015-332 Marknadsaktörers syn på risker och de svenska ränteoch valutamarknadernas funktionssätt VÅREN 2015 Marknadsaktörernas syn på risker och de svenska ränteoch valutamarknadernas funktionssätt

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-09-30 statliga stabilitetsåtgärderna Nionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND FI:s uppdrag BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER Marknadsräntornas utveckling Bankernas

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer