Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/ Peking. Ambassaden i Peking Erik Widman. UD-ASO Dnr 64

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24. Peking. Ambassaden i Peking Erik Widman. UD-ASO Dnr 64"

Transkript

1 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/ Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 64 Kinas finansiella sektor: en överblick Sammanfattning Kinas finansiella system har gått från en tid då centralbanken var den enda banken till att i dag omfatta ett stort antal banker och två börser. Större beslut i finansiella frågor fattas av partiets/landets högsta ledning efter samråd i en bred krets. De mest framträdande finansiella myndigheterna är centralbanken och övervakningskommissionerna för bank, värdepapper och försäkring. Penningpolitiken hämmas av outvecklade instrument, däribland bristande information. Valutapolitiken styrs i stort av hänsyn till det svaga banksystemet. Banksystemet domineras av fyra statliga banker, vilka alla tyngs av dåliga lån som uppgår till ca en femtedel av tillgångarna. Kapitalmarknaderna spelar i dag en underordnad roll som finansieringskanal i förhållande till banklån. Kinas finansiella sektor Den finansiella sektorn i Kina har under de senaste 20 åren genomgått betydande förändringar. Regeringens målsättning är tydligt att utveckla sektorn till stöd för det övergripande målet att åstadkomma snabb och stabil ekonomisk tillväxt som kommer hela landet till godo. Även om den grundläggande strukturen nu är på plats präglas det kinesiska finansiella systemet av en omfattande felallokering av kapital, vilket bl.a. har resulterat i en stor börda i form av dåliga lån, och av en avsaknad av effektiva penningpolitiska instrument. I det följande görs en översiktlig beskrivning av det kinesiska finansiella systemet och några av de grundläggande problemen.

2 2(9) Underlaget kommer delvis från ett möte med Li Ruogu, biträdande guvernör i centralbanken. Övergripande styrning Medan avgörande beslut fattas på allra högsta nivå i den kinesiska stats- och partiapparaten bereds frågor i en mycket bred krets. Större finansiella beslut fattas av det högsta beslutande statliga organet, statsrådet (SC 1 ), efter godkännande av kommunistpartiets politbyrå/centralkommitté. Inom centralkommittén bereds finansfrågor i flera olika arbetsgrupper. SC inhämtar synpunkter från ministerier, rådgivande grupper och forskningscentra. Den finansiella sektorn styrs av flera olika institutioner som alla rapporterar direkt till SC. Här återfinns centralbanken och tre kommissioner för övervakning av bankerna, kapitalmarknaderna och försäkringsbolagen. En annan viktig aktör är den tidigare plankommissionen, som numera kallas den nationella utvecklings- och reformkommissionen (NDRC 2 ) som dels ansvarar för industripolitiken och dels har stort inflytande i SC. Finansministeriet spelar i sammanhanget en mindre roll. En av de viktigaste reformerna under senare år har varit att tydligare separera styrningen från genomförande, samt att separera övervakningen av bankerna från penningpolitiken. Huruvida detta kommer att leda till bättre styrning återstår dock att se. Penning- och valutapolitik I avgörande penningpolitiska frågor väger flera organisationers synpunkter tungt när beslut ska fattas av SC. Den s.k. penningpolitiska kommittén, som ger rekommendationer till SC, är en nyckelgrupp. Den finns organisatoriskt inom centralbanken och leds av bankens guvernör. Medlemmarna representerar bl.a. NDRC, finansministeriet, de finansiella kommissionerna, bankföreningen och den kinesiska sociala vetenskapsakademin. Den s.k. 'State Council Central Leading Group for Financial Security' ansvarar för att förebygga och begränsa finansiella risker och skydda landets finansiella säkerhet. Dess medlemmar omfattar centralbanken och andra reglerande organ. People's Bank of China (PBC): Centralbanken People's Bank of China (PBC), som är Kinas centralbank, har två huvuduppgifter, dels penningpolitiken och dels den övergripande finansiella stabiliteten. Banken cirkulerar valuta och upprätthåller betalningssystemet. 1 State Council. I det följande kommer de engelska förkortningarna att användas. 2 National Development and Reform Commission.

3 3(9) Den reglerar de finansiella marknaderna och godkänner finansiella institutioner. Banken grundades 1948 genom en sammanslagning av tre andra banker. Under lång tid var PBC den enda banken i Kina fick den centralbanksfunktionen men behöll länge sin egen kreditgivning, inklusive till industri, jordbruk etc, utöver uppgifterna att bedriva penningpolitik och att övervaka finanssektorn, t.o.m. pantaffärerna. På 90-talet inleddes en process att separera övervakningen från PBC. Nya myndigheter etablerades för finansmarknaderna (1992) och försäkringar (1998). Så sent som 2003 skiljdes centralbanken från sitt ansvar för att övervaka bankerna. Det övergick till den nya bankinspektionen. Därmed skulle banken kunna fokusera mer på penningpolitiken. En viktig prioritering för banken är i dag att stärka instrumenten för att övervaka den ekonomiska och finansiella utvecklingen. Under ADB:s möte i Sydkorea i mitten av maj erkände en hög tjänsteman t.ex. att PBC inte hade god kunskap om fastighetsmarknaden, trots dess viktiga roll i ekonomin. I synnerhet vill banken stärka metoderna att följa prisnivåerna, likviditeten, kreditutvecklingen och kapitalflödena. Den vill också stärka förmågan att förhindra penningtvätt, vilket är en ny uppgift. En särskild prioritering är att bygga upp ett övervakningssystem för finansiella risker. Vikten av denna funktion underströks när banken i egenskap av "lender-of-last-resort" fick ta över "Southern Securities", en aktiefond som gick omkull häromåret. Penningpolitiken Banken ska, enligt egen uppgift, upprätthålla en "sund penningpolitik" för att den kinesiska ekonomin ska växa relativt snabbt och stabilt. Med detta menar banken att tillväxten av valuta och krediter ska hållas på en "lämplig nivå". De kända målsättningarna för 2004 är att M1 och M2 båda ska öka med 17 procent och att RMB-lån ska öka med ungefär miljarder RMB 3, vilket är lägre än Det finns inte ett explicit mål för prisökningar, men banken ska "fästa vikt vid att förhindra inflation". Li Ruogu bedömer att prisökningar på mer än 1 procent under fem månader är ett tecken på inflation. PBC har under våren varnat för överhettning och stigande inflation, och vidtagit vissa åtgärder för att begränsa likviditeten i ekonomin. Reservkraven för bankerna har höjts och banken har steriliserat inflödet av utländsk valuta. I sina månatliga möten, s.k. 'window guidance meetings', med de 3 1 US-dollar = 8,2771 RMB per den sista mars 2003.

4 4(9) kommersiella bankerna har PBC manat dem att vara 'försiktiga' i sin utlåning till de sektorer som bedömdes vara överhettade. Det har emellertid visat sig svårt för banken att få gehör. Under det första kvartalet fortsatte lånen att växa, och M1 växte med 20 procent och M2 med 19 procent vilket var över målet. Banken har både offentligt och mer informellt sagt sig vara beredd att höja räntan för att motverka inflationen, men denna åtgärd har hittills uteblivit. En förklaring kan vara att banken möter stort motstånd från bl.a. NDRC. NDRC:s ansvar för de statliga företagen och arbetslösheten skulle försvåras av en räntehöjning. Avgörandet ligger hos SC, som prioriterar jobb och stabilitet. Li Ruogu menar att premiärministern förstår situationen väl. SC förefaller beredd att agera men vill undvika dramatiska svängningar. Li Ruogu var dock orolig för att en räntehöjning skulle utlösa en förtroendekris för ekonomin i sig. En höjning skulle därför ses som en sista möjlighet. En 'negativ reaktion' skulle riskera den positiva stämning som trots allt råder i den kinesiska ekonomin. Li menar att investerarna agerar individuellt rationellt, men kollektivt irrationellt. En räntehöjning skulle, enligt en utländsk bank, kunna exponera uppblåsta värden i fastighetssektorn, vilka ligger till grund för de stora investeringarna. Valutapolitiken PBC ansvarar också för valutapolitiken. Förvaltningen av valutafrågorna har emellertid delegerats till 'State Administration of Foreign Exchange' (SAFE), som upprättar, reglerar och övervakar alla aktiviteter som rör utländsk valuta, inklusive valutareserven som uppgick till 440 miljarder US-dollar i slutet av mars. Liksom inom penningpolitiken fattas emellertid större beslut om valutapolitiken på SC-nivå. Även om regeringen har förklarat att en flexibel och mer konvertibel valuta är målet har den inte förbundit sig för en tidsplan. Inom den närmaste tiden kommer det att bli lättare för enskilda, företag och institutioner att föra ut pengar och för utländska institutioner att utfärda obligationer i Kina. Någon förändring av själva växelkursen har inte aviserats. Klart är att det återstår många år innan målet en konvertibel växelkurs kan uppnås. Regeringen menar att lånekrisen i banksektorn först måste lösas. Utan nuvarande kapitalreglering är det inte troligt att bankerna skulle kunna konkurrera om spararnas insättningar, vilka håller systemet under armarna idag. Därutöver saknas i dag grundläggande transaktionsinstrument som t.ex. valutaterminer.

5 5(9) För närvarande är valutan knuten till US-dollarn inom ett mycket snävt band omkring 8,28 RMB per dollar. Renminbin är fullt konvertibel för affärstransaktioner, men endast begränsat konvertibel på kapitalkontot. Enligt handeln i Hong Kong med s.k. 'non-deliverable-forwards', som möjliggör viss handel i valutaterminer utan underliggande transaktioner, förväntar sig marknaden en revalvering om ett fåtal procent under året. Det spekuleras att valutan kan komma att handlas inom ett bredare spann och att växelkursen skulle läggas om till en korg med flera valutor. Banksektorn Banklån är den viktigaste externa finansieringskällan för företag i Kina. Under 2003 ställde kinesiska banker ut lån om miljarder RMB, vilket motsvarar 70 procent av totala investeringar i fasta tillgångar samma år. Detta skulle kunna jämföras med den totala emissionlikviden vid börserna i Fastlandskina som uppgick till 700 miljarder RMB sedan de öppnade China Banking Regulatory Commission (CBRC) Bankkommissionen (CBRC) är den senaste av de nya organen som etablerats för att reglera den finansiella sektorn övertog den ansvaret från PBC att övervaka och reglera bankerna, förvaltare, investeringsföretag och andra institutioner som tar insättningar i syfte att skydda ett "legitimt och sunt bankväsende". CBRC ger oktroj, godkänner ledande bankpersonal och övervakar att de enskilda institutionerna följer gällande regler. En av kommissionens viktigaste uppgifter är också att föreslå hur bankkrisen ska hanteras. Bankerna och lånekrisen Banksektorn domineras av fyra stora statliga banker 4 som uppskattas stå för upp emot 75 procent av den totala lånestocken och ha 1,7 miljoner anställda. Det finns ett flertal statligt ägda mindre kommersiella banker, provinsbanker och kreditkooperationer på landsbygden. Fem banker är börsnoterade. Det finns en privat kinesisk bank, China Minsheng Bank. Idag får utländska banker endast verka i ett fåtal städer fanns det 181 utländska bankkontor i Kina. Under 2006 ska alla restriktioner som begränsar utländska bankers aktiviteter undanröjas. Det är emellertid troligt att det också i fortsättningen kommer att finnas regler, t.ex. höga kapitalkrav, som begränsar 4 Bank of China (BOC), Agricultural Bank of China (ABC), China Construction Bank (CCB) och Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)

6 6(9) utländska bankers roll. Ingen svensk bank har aviserat planer på att öppna filial, men de fyra största har alla representanter på plats. Det är svårt för privata företag att få lånefinansiering. Bankerna har under lång tid använts för att finansiera politiskt motiverade projekt och statliga företag utan hänsyn till risk och lönsamhet, vilket har resulterat i en stor andel dåliga lån. Enligt officiella siffror låg andelen dåliga lån hos de fyra stora bankerna på 20,36 procent vid slutet av mars. 5 Det finns de som tror att den verkliga siffran är betydligt högre, ända upp emot hälften 6. Därtill kommer de dåliga lån på totalt miljarder RMB som 1998 lyftes av från bankerna och lades i fyra nya förvaltningsbolag ('asset management companies' (AMC)) 7. Bolagen fick i uppgift att rädda så mycket av värdet som möjligt under en 10- årsperiod, vilket har visat sig mycket svårt. Hittills har de endast gjort sig av med 35 procent av lånen och då fick de bara tillbaka 17 procent av värdet. Oberoende bedömare menar att risken är stor att dessa dåliga lån kommer att leta sig tillbaka till bankerna om bolagen inte lyckas bättre. Nya regler har införts för att stoppa flödet av nya dåliga lån etablerades tre så kallade policybanker 8, vilka fick ta över ansvaret för de politiskt motiverade lånen från de kommersiella bankerna, som fick nya krav att endast låna ut på affärsmässig grund. Bankerna saknar emellertid i stor utsträckning incitament och kompetens att göra det. Dels finns varken system eller erfarenhet av kommersiella metoder. Dels sker uppemot 80 procent av alla investeringsbeslut på lokal nivå där banden mellan statligt ägda banker, statliga företag och politiskt ledarskap ofta är mycket nära. Man kan tala om ett symbiotiskt beroende. Staten har vid flera tillfällen tillfört bankerna nytt kapital fick de fyra stora ett tillskott på ca 270 miljarder RMB. Det senaste tillskottet kom i slutet av 2003 då BOC och CCB delade på 45 miljarder US-dollar som fördes över från valutareserven. ICBC har också utlovats 40 miljarder US-dollar under Bankkommissionen har aviserat planer på att notera bankerna på börsen för att ytterligare stärka deras balansräkningar och för att förbättra styrningen. 5 Totalt uppgick de fyra bankernas dåliga lån till miljarder RMB, enligt officiella siffror: CCB 9,25%, 193 miljarder RMB; BOC 16%, 344 miljarder RMB; ICBC >700 miljarder RMB; ABC >700 miljarder RMB 6 Standard and Poor's 7 China Orient AMC, Great Wall AMC, Cinda AMC och China Huarong AMC 8 China Development Bank, Agricultural Development Bank och Export-Import Bank of China

7 7(9) Den åtgärd som haft störst effekt för att sänka andelen dåliga lån är troligtvis den kraftiga ökningen av utlåningen. Denna expansion illustreras av att kvoten mellan lån och BNP ökade från 1,17 till 1,47 mellan 2001 och Bankerna ska minska andelen dåliga lån till 15 procent till De fyra stora har också lyckats sänka andelen från i genomsnitt 26 procent till dagens ca 20 procent på ett år. Oberoende bedömare menar emellertid att åtminstone två tredjedelar av denna sänkning kommer av en ökning av lånestocken. Skulle dessa nya lån visa sig vara dåliga skulle det i ett slag kunna radera ut tillskotten av kapital. Välbehövliga åtgärder till trots har regeringen ännu inte adresserat det grundläggande problemet i banksektorn: den bristfälliga prismekanismen. Bankerna får sätta utlåningsräntan mellan 0,9 och 1,7 gånger den ett-åriga basräntan på 5,31 procent, som fastställs av centralbanken. Inlåningsräntan är 1,98 procent. Därtill finns det en implicit garanti från staten vilken begränsar intresset för lönsamhet. Reformer inom bankväsendet är emellertid beroende av reformer i de statliga företagen, som är de huvudsakliga mottagarna av bankernas lån. Regeringens, kanske högsta, prioritet är att undvika en kraftigt ökande arbetslöshet som skulle kunna destabilisera delar av landet. Kapitalmarknaderna Kina har marknader för aktier, obligationer och terminer. Alla marknaderna befinner sig i ett tidigt stadium av sin utveckling. De kan ännu inte erbjuda effektiv kapitalallokering, riskspridning för investerare eller penningpolitiska transmissionsmekanismer. China Securities Regulatory Commission (CSRC) Värdepapperskommissionen etablerades 1992, men först 1998 fick den ensam ansvaret för de finansiella marknaderna. Kommissionen förvaltar, reglerar och övervakar marknaderna för aktiehandel, obligationer och terminer. En notering på börsen, eller nyemission, måste godkännas av kommissionen. Kommissionen övervakar även mäklarhus och fondförvaltare. I denna roll fick CSRC kritik för bristande kontroll i samband med att 'Southern Securities' gick omkull. Börserna Aktiemarknaden har kommit längst, men är långt ifrån den roll som aktiemarknader i utvecklade länder spelar. Totalt finns bolag med en total marknadsvärdering på miljarder RMB noterade vid börserna i

8 8(9) Shanghai och Shenzhen, vilket motsvarar 43 procent av BNP Det inkluderar även en stor statlig andel som inte handlas fritt. Börsernas roll som kapitalanskaffning var emellertid obefintlig 2003 då ingen emission genomfördes. 173 kinesiska bolag med en värdering på miljarder HKdollar 10 handlas också i Hong Kong. Dessa bolag drog in 53 miljarder HKdollar i emissioner under Introduktionen av China Life var världens största under Börsernas roll i ekonomin påverkas negativt av att det existerande regelverket inte följs, bristande redovisningsstandarder och transparens, samt av statens dominerande roll. Trots att privata bolag i teorin nu ska likabehandlas med statliga, fortsätter de att diskrimineras, vilket är en hämsko på den privata sektorns utveckling. Handeln med kinesiska företag i Hong Kong anses ha drivit utvecklingen av 'good governance' och transparens i positiv riktning. Obligationer 1981 började staten ge ut obligationer, men marknaden är långtifrån välutvecklad. OTC-handeln har pågått i flera år. Sedan några få år handlas obligationer också på Shanghaibörsen, vilket är ett stort steg framåt för att utveckla en andrahandsmarknad. Utbudet av produkter med olika löptider är fortsatt begränsat. Utgivningen av företagsobligationer mycket kringskuren till följd av en uttalad politik att kanalisera upphandlingen till statsobligationer. Terminer En vildvuxen terminsmarknad för råvaror växte upp under 90-talet. Sedan den reglerats består den av handel med terminer i 10 råvaror på tre handelsplatser 11. Denna handel omsatte miljarder RMB Försäkringar China Insurance Regulatory Commission (CIRC) 1998 etablerades försäkringskommissionen, CIRC, för att reglera och övervaka försäkringsbranschen. Huvuduppgifterna består av att formulera nya lagar och regler, samt att stödja försäkringsbolagen att utveckla moderna affärsmetoder, bl.a. riskhantering. Försäkringsmarknaden 9 Som jämförelse värderades Stockholmsbörsen till miljarder kronor per den 31 mars US-dollar = 7,79 HK-dollar per 24 maj Shanghai, Zhengzhou och Dalian.

9 9(9) Den kinesiska försäkringsmarknaden är också relativt outvecklad. Ett företag, PICC, dominerar marknaden, men p.g.a. WTO öppnas den alltmer för utländska bolag. Skandia är det första utländska bolaget att etablera sig i Peking med livförsäkringar, genom ett joint-venture. Än så länge är utbudet av produkter på marknaden relativt begränsat och de lokala bolagens arbetsmetoder, t.ex. riskbedömning, relativt outvecklade omsatte försäkringspremier totalt 388 miljarder RMB, vilket motsvarar 3,33 procent av BNP. Livpremier uppgick till 301 miljarder och sakpremier till 87 miljarder. Försäkringsbolagens totala tillgångar var 1,010 miljarder RMB i slutet av april. LJUNGGREN CC: Shanghai, Generalkonsulat Hongkong, Generalkonsulat Kanton, Generalkonsulat

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040513-1 2004-05-13 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 51 Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Sammanfattning Den kinesiska

Läs mer

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr PEKI/20040406-2 2004-04-06 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Sammanfattning Med en tillväxt på 9,1

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni

Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20050530-1 2005-05-30 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni Trots regeringens ambition att strama åt växte den

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108 Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 108 Kinas ekonomi under det tredje kvartalet 2005: Lägre tillväxt i det "harmoniska samhället"? Tillväxten fortsatte

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt?

Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt? Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040818-1 2004-08-18 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 94 Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt? Tempot i den kinesiska ekonomin

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 72

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 72 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 72 Kinas ekonomi första kvartalet 2006: Oväntad snabb tillväxt Tillväxten i den kinesiska ekonomin accelererade

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till

Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr PEKI/20050914-1 2005-09-13 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 73 Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till Under det andra kvartalet växte ekonomin

Läs mer

Riksbankens kompletterande penningpolitiska åtgärder

Riksbankens kompletterande penningpolitiska åtgärder Riksbankens kompletterande penningpolitiska åtgärder PENNINGPOLITISK RAPPORT FEBRUARI 215 39 Riksbankens direktion har beslutat att göra penningpolitiken mer expansiv. Om detta inte räcker för att inflationen

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Finanskrisen och centralbankernas. balansräkning. FÖRDJUPNING

Finanskrisen och centralbankernas. balansräkning. FÖRDJUPNING Fördjupning i Konjunkturläget mars 29 (Konjunkturinstitutet) Finansmarknader och penningpolitik FÖRDJUPNING Finanskrisen och centralbankernas balansräkningar Till följd av den finansiella krisen har många

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709)

Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709) Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Yttrande 2008-10-24 Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709) Sammanfattning Försäkringsförbundet har inte i sig någon invändning mot de föreslagna

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 1

Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Presentation lärare - Johan Holmgren (kursansvarig) Presentation kursupplägg och examination - Övningsuppgifter med och utan svar - Börssalen - Portföljvalsprojekt 10p

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Bankföreningens policy om NSFR, Net Stable Funding Ratio

Bankföreningens policy om NSFR, Net Stable Funding Ratio Bankföreningens policy om NSFR, Net Stable Funding Ratio Bakgrund Efter Lehman-kraschen 2008 blev det uppenbart att många stora systemviktiga banker hade tagit på sig omfattande likviditetsrisker. De hade

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Chefdirektörens hälsning

Chefdirektörens hälsning Finlands Bank Chefdirektörens hälsning Ett stabilt penningvärde och ett väl fungerande finanssystem är viktiga för oss alla. Att sörja för det är centralbankernas uppgift. Centralbankerna i de länder

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Protokollsbilaga C Direktionens protokoll 110207, 6 c)

Protokollsbilaga C Direktionens protokoll 110207, 6 c) Protokollsbilaga C Direktionens protokoll 110207, 6 c) PM DATUM: 2011-02-07 AVDELNING: Stabsavdelningen HANDLÄGGARE: Sigvard Ahlzén SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 ECB sänkte som väntat räntan i början av juni. Man sänkte utlåningsräntan med tio punkter till 0,15 procent och depositräntan, den ränta bankerna får på pengar deponerade i ECB, till minus

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Den senaste utvecklingen på den korta interbankmarknaden

Den senaste utvecklingen på den korta interbankmarknaden 26 7 6 5 4 3 2 2 7 6 5 4 3 2 Diagram R1:1. Skillnaden mellan den korta interbankräntan och Riksbankens reporänta 3 4 Grå yta i detalj 5 6 jan apr jul okt jan apr jul Anm. Grafen illustrerar skillnaden

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Riksbankens direktion

Riksbankens direktion Världens äldsta centralbank Riksbankens roll i svensk ekonomi 8 Sveriges Rikes Ständers Bank 9 Monopol på sedelutgivning 8-talet Affärsbanker bildas Handelshögskolan i Stockholm -- Palmstruch första sedlarna

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING! Svårigheten för företag att få extern finansiering är ett stort tillväxthinder.

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

Riksrevisionens granskning av Sveriges riksbank 2003

Riksrevisionens granskning av Sveriges riksbank 2003 Revisionsrapport Sveriges riksbank Direktionen 103 37 STOCKHOLM Datum 2004-03-19 Dnr 32-2004-0135 Riksrevisionens granskning av Sveriges riksbank 2003 Inledning Riksrevisionen har granskat Sveriges riksbanks

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering Ability Hedge Aktieförvaltning med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick. Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick. Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm ANFÖRANDE DATUM: 2015-01-23 TALARE: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick PLATS: Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns?

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankschef Stefan Ingves SNS/SIFR Finanspanel SNS 6 mars 2015 Vad kan en centralbank

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Global Stadgar för värdepappersfonden ODIN Global 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Global är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitaltillskott från en obestämd krets

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet två huvuduppgifter för Riksbanken

Penningpolitik och finansiell stabilitet två huvuduppgifter för Riksbanken ANFÖRANDE DATUM: 2008-10-02 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg SCB SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet

Alliance Oils preferensaktie och erbjudandet i korthet PREFERENSAKTIEEMISSION I ALLIANCE OIL COMPANY LTD Erbjudande avseende teckning av preferensaktier i Alliance Oil Nu erbjuds du möjligheten att teckna preferensaktier, genom depåbevis, i Alliance Oil. Utdelningen

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem

Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Sid. 1 (5) Peking Oscar Berger, arbetsmarknadsråd Per Linnér, andre ambassadsekreterare Nya regler för införlivandet av utländsk arbetskraft i Kinas socialförsäkringssystem Företag med utländska arbetstagare

Läs mer

Undermining our Future

Undermining our Future November 2015 Svensk sammanfattning av de svenska bankernas resultat i Fair Finance Guides internationella rapport Undermining our Future Kort om de svenska bankernas resultat Trots löften om att ta ansvar

Läs mer

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Finanskrisens händelser dramatiska, men var de aldrig tidigare skådade? We came very, very close to a global financial meltdown

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Bedömare som i dag vill fördela "skulden" för krisen mellan olika aktörer bör därför inte glömma bort de utländska långivarnas missbedömningar.

Bedömare som i dag vill fördela skulden för krisen mellan olika aktörer bör därför inte glömma bort de utländska långivarnas missbedömningar. DN DEBATT: "Domedagsprofetiorna kommer för tidigt". Assar Lindbeck och Dan Lindbeck analyserar den asiatiska finanskrisen: Västländernas skuld får inte glömmas bort. Asiatiska företag och banker har underskattat

Läs mer

Kinas kapitalmarknader En studie av utvecklingen av Kinas kapitalmarknader i Shanghai och Shenzhen.

Kinas kapitalmarknader En studie av utvecklingen av Kinas kapitalmarknader i Shanghai och Shenzhen. Kinas kapitalmarknader En studie av utvecklingen av Kinas kapitalmarknader i Shanghai och Shenzhen. Av Cecilia Barck-Holst På uppdrag av Sveriges Ambassad i Peking Maj 2004 2 Förord Denna studie är beställd

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/1 Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Clas Bergström Handelshögskolan i Stockholm Finanskrisen och Sverige Likviditetsaspekt:

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Finansiella reformer och finansiell kris svenska erfarenheter

Finansiella reformer och finansiell kris svenska erfarenheter ANFÖRANDE DATUM: 2006-03-28 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Central Bank of Sri Lanka SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Lagnummer: Svenska Mästerskapen i Ekonomi 2013. Semifinalstentamen. 1. Marknadsföring och organisation (5 poäng)

Lagnummer: Svenska Mästerskapen i Ekonomi 2013. Semifinalstentamen. 1. Marknadsföring och organisation (5 poäng) Svenska Mästerskapen i Ekonomi 2013 Semifinalstentamen 1. Marknadsföring och organisation (5 poäng) Beskriv de, enligt Kotler, fem viktigaste faktorerna du vid marknadsföringsstudier bör ta hänsyn till

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Den internationella valutamarknaden är ett nätverk av banker, mäklare och valutahandlare runt om i världen Viktigaste marknaderna finns i London, New York, Zürich, Frankfurt, Tokyo,

Läs mer

Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser

Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser Bilaga 1 2012-10-17 1 (5) Pensionsadministrationsavdelningen Håkan Tobiasson Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser Utgångspunkter för avkastningsantagande Det finns flera tungt vägande

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (64) tkr. Periodens

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Placeringspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Förvaltningsorganisation... 1 3 Placeringspolicyns

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 New Yorkbörserna USA meddelade att antalet amerikaner som sökte arbetslöshetsunderstöd under förra veckan sjönk till den lägsta nivån, 330.000 personer, på fyra

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer OTC-derivatmarknaden fyller en viktig funktion i det finansiella systemet. På denna marknad måste därför riskhanteringen vara god och transparensen hög. En EU-förordning som syftar

Läs mer

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821 Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1) REGERINGSRAPPORT 1 (4) Hanteringsklass: Öppen 2015-03-13 Dnr 2015/215 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer