Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt?"

Transkript

1 Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/ Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 94 Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt? Tempot i den kinesiska ekonomin avtog under andra kvartalet. Risken för en hård landning kvarstår, men ter sig inte överhängande. Tillväxten rapporterades vara 9,6 procent, vilket var lägre än väntat. Framförallt minskade tillväxten i industrin till 16,2 procent i juni från 19,1 i april och i heta sektorer som t.ex. fordon, aluminium och cement. Kraftig elbrist har tvingat industrier att avbryta tillverkningen. Utan att använda marknadsbaserade instrument, t.ex. räntehöjningar, förutom ökade reservkrav, har åtgärder vidtagits som ledde till lägre tillväxt i investeringar, nya lån och penningmängd, faktorer vilka ansågs ligga bakom den alltför starka ekonomin. Inflationen däremot ökade till 5,0 procent i juni. De ekonomiska reformerna drevs vidare med beslut om att minska det statliga inflytandet över investeringar och ett förslag till ny konkurslag. Nya siffror visade att antalet extremt fattiga ökade under 2003 för första gången sedan Åtstramningen har gett effekt Efter halvårsskiftet föreföll det som om regeringens åtgärder för att dämpa vårens överhettning hade fått effekt. Tillväxten under det andra kvartalet rapporterades vara 9,6 procent vilket var lägre än de 10,5-11,0 procent som de flesta analytiker hade väntat. Den stora skillnaden kan förklaras av att den statistiska byrån samtidigt reviderade tillväxtsiffrorna för det andra kvartalet 2003 från 6,7 till 7,9 procent med motiveringen att den negativa effekten av

2 2(8) SARS-utbrottet under våren föregående år hade överskattats. 1 Samtidigt reviderades tillväxtsiffran för det första kvartalet till 9,8 procent. Det föreföll som om åtstramningarna under det gångna året hade varit effektiva. Tillväxten i industrin 2 avtog till 16,2 procent på årsbasis i juni från 19,1 procent i april. Tillväxten avtog särskilt i överhettade sektorer som fordon, aluminium och cement jämfört med första kvartalet. Åtstramningen drabbade däremot inte jordbrukssektorn, som ökade med 5,1 procent jämfört med 4,5 procent under första kvartalet, och tjänstesektorn som steg till 8,3 procent från 7,7. Flertalet bedömare förväntar sig något lägre tillväxt under andra halvåret. Ett statligt forskningsinstitut förutspår en tillväxt på 8,5 procent under det tredje kvartalet. En bank beräknar tillväxten till 9,0 procent i tredje kvartalet, 8,2 procent i andra, vilket ger 9,2 procent för helåret Asienbanken förväntar sig 8,7 procent för helåret. Under 2005 väntas tillväxten sjunka till 7,7 procent enligt Asienbanken och omkring 8 enligt en oberoende analytiker. Inflationstakten fortsatte däremot sin stigande trend och nådde 5,0 procent på årsbasis i juni. Centralbanken förväntar att inflationstakten kommer att avta mot årets slut, men bedömer att den kommer att fortsätta uppåt under det tredje kvartalet på grund av prisökningar på råvaror, kol, olja, elektricitet och transporter. Banken hade i skrivande stund inte givit några indikationer att den skulle vidta åtgärder trots att inflationen hade nått den kritiska femprocentsnivån. Det råder oenighet i analytikerkåren om inflationstrycket. Vissa stödjer bankens prognos och påpekar att det framförallt är prisökningar på mat, som steg med 14 procent på årsbasis, som har drivit inflationen, och att dessa ökningar väntas avta under hösten. Samtidigt har priserna på tillverkade varor inte rört sig uppåt. Andra är inte fullt så optimistiska och varnar för att inflationstendensen kan tillta mot årets slut. Alltför snabb nedkylning? Regeringens målsättning med åtstramningen har varit att minska investeringar i vissa sektorer som bedömdes vara överhettade genom att begränsa kreditgivning och nya tillstånd. Detta förefaller att ha lyckats. I juli och augusti varnade flera analytiker för att ekonomin till och med riskerade att kylas ned snabbare än önskvärt. 1 Den nationella statistiska byrån ådrog sig skarp kritik från inhemska medier och finansanalytiker för bristande metoder och för att låta sig påverkas av yttre faktorer. 2 Företag med mer än 5 miljoner RMB i försäljning.

3 3(8) Ökningstakten i investeringar under det andra kvartalet sjönk till 22,3 procent på årsbasis från 43,0 procent under det första. Enligt en bank kommer tillväxten i investeringarna att fortsätta att sjunka under de kommande 6-12 månaderna eftersom antalet nya projekt har minskat med 9,5 procent vid utgången av juni jämfört med föregående år. Tillväxten i utländska direktinvesteringar var dock stabil. Under andra kvartalet ökade genomförda projekt med 15 procent på årsbasis och kontrakterade ökade med 37 procent, vilket är i linje med respektive trend. Tillgången till lån begränsades också. Ökningen på årsbasis i den totala kreditmängden i lokal valuta sjönk till 16,3 procent i slutet av andra kvartalet från 20,1 procent i det första. Tillväxten i penningmängden (M2) sjönk till 16,2 procent i slutet av det andra kvartalet från 19,1 procent i slutet av det första. Detta var den lägsta ökningen på nästan två år. Centralbanken förväntar sig fortsatt låg tillväxt i M2 under det tredje kvartalet och att målet på 17 procent ska uppnås. Detta kan eventuellt förklara varför banken ännu inte har vidtagit några ytterligare åtgärder mot inflationen. Den minskade efterfrågan på investeringar har lett till försämringar för företagens finanser vilket kan öka risken för en ny våg av dåliga lån. Dels har tillväxten i lager och obetalda fordringar nästan fördubblats till 19,9 och 18,2 procent respektive på årsbasis i slutet av juni från 10,4 och 9,7 procent ett år tidigare. Dels har vinstökningen på årsbasis sjunkit till 39,5 procent under andra kvartalet från 44,2 under det första. Råvarusektorerna drabbades särskilt. Vinsten minskade med 93 procent mellan april och juni för aluminium och med 54 procent i järn och stålsektorn. Den snabba omsvängningen minskade förtroendet i ekonomin. Både företagar- och konsumentförtroendeindexet sjönk med 5 procent mellan mars och april. Oron för att åtstramningen har varit alltför kraftig fick regeringen att lätta lite på svångremmen i juli. Dessa åtgärder bedömdes av analytiker kunna bidra till en viss uppgång i investeringar, men skulle inte leda till en ny överhettning. Regeringen förefaller nu vilja upprätthålla de vidtagna åtgärderna och avvakta utfallet. En nedgång kan emellertid komma att motverkas av konsumenterna och utlandet. Ökningstakten i detaljhandeln i juni var 13,9 procent vilket var över trenden på ca 10 procent de senaste två åren. Det var framförallt försäljningen av mat som ökade, vilket ledde till att inkomsterna på landsbygden steg med

4 4(8) 16,1 procent under det första halvåret. Det var den högsta nivån sedan 1997, högre än i städerna, och väntades leda till ökade konsumptionsefterfrågan på landsbygden under andra halvåret. En fortsatt stark export, som ökade med 37,1 procent under andra kvartalet, kompenserar också för investeringsbortfallet, men en ännu högre ökning av importen, 42,8 procent, drar ned nettoeffekten på tillväxten. Åtstramningens verktygslåda Åtstramningen av ekonomin har primärt åstadkommits genom administrativa åtgärder. I tre omgångar har reservkraven för bankerna höjts, men andra marknadsbaserade instrument, t.ex. räntehöjningar, har inte använts. Tyngdpunkten har legat på att förbjuda vissa byggprojekt, begränsa tillgången till mark och att uppmana banker och lokala myndigheter att inte bevilja krediter och investeringar för att dämpa aktiviteten i vissa sektorer som bedömdes vara överhettade har genomförts. Provinsregeringar har beordrats att begränsa prisökningar. Uppmjukningar i åtstramningen, som gjordes i juli, var också administrativa. Bankerna instruerades att förse "bra" företag med tillräckligt arbetande kapital. "Viktiga" och "brådskande" investeringsprojekt skulle också få tillåtelse att införskaffa ny mark. Många ekonomer har förståelse för att regeringen i första hand använder sådan typer av administrativa åtgärder. De menar att Kina befinner sig i en övergångsfas mellan planerings- och marknadsekonomin samt att de marknadsbaserade instrumenten är outvecklade, t.ex. saknas en stor statsobligationsmarknad för en effektiv räntepolitik. Samtidigt kan det konstateras att försöken att styra ekonomin med order tenderar att leda till snedvridning av allokeringen av kapital. När t.ex. bankkontoren beordras öka utlåningen till "bra" företag saknas det kriterier för att säkerställa att pengarna kommer till den mest effektiva användningen. Detta riskerar att leda till en ny våg av dåliga lån. Företag med goda guanxi klarar sig! Effekten av amerikanska räntehöjningar Om den amerikanska centralbankens styrränta mot förmodan skulle höjas mycket snabbt skulle det kunna ha en negativ effekt på tillväxten i Kina. Det nuvarande nettoinflödet av utländskt kapital skulle riskera att minska vilket

5 5(8) skulle påverka penningmängden, långivning och i förlängningen investeringar negativt, och därmed öka risken för en hård inbromsning av ekonomin. Den amerikanska centralbankens uttalade avsikt att höja styrräntan i "väl avvägd takt" talar ännu så länge emot det scenariot. Därtill är Kina relativt väl skyddat av den stora reserven av utländskt kapital, som vid andra kvartalets utgång uppgick till 471 miljarder US-dollar. Faktum är att de amerikanska räntehöjningarna ger den kinesiska centralbanken större manöverutrymme att höja räntan för att kontrollera inflationen utan att förstärka inflödet av utländsk valuta. Energikrisen Under det andra kvartalet kom energibristen i Kina och dess negativa effekter på tillväxten alltmer i fokus. Den kraftiga utvecklingen inom den tunga industrin och ökningen av hushållsapparater har drivit efterfrågan på elektricitet långt över tillgången, trots en årlig ökning av energiproduktionen med procent sedan Elunderskottet beräknas kosta landet mellan en och två procentenheter i tillväxt. Hittills i år har 24 av 31 provinser tvingats att ransonera elen. I Kanton har myndigheterna tvingat företag att stänga under två arbetsdagar i veckan. I Shanghai har tiotusentals arbetare uppmanats att ta en veckas semester under sommaren. I Hangzhou har energiintensiva industrier beordrats att stoppa produktionen dagtid fyra dagar i veckan. I Peking uppmanas myndigheter och företag att inte sänka rumstemperaturen under 26 grader. Ibland stängs elen av med bara minuters varsel oavsett konsekvenser för produktionsprocessen. Flera företag rapporterar att det kan ta dagar att komma igång med tillverkningen efter ett avbrott. Otillräcklig sammanlänkning av de regionala transmissionsnäten har begränsat möjligheten att motverka bristsituationen. Elproduktionen har drivit upp priset på kol, den viktigaste energikällan, och lett till en överlastning av transportsystemet där kol tränger ut andra transporter. Ny kapacitet kommer från dyrare dieseldrivna kraftverk. Bristsituationen har tvingat myndigheterna att höja elpriset med omkring 6 procent under det första halvåret. De flesta bedömare menar att detta inte är tillräckligt. För att avhjälpa bristen har 144 nya kraftverk godkänts som ska addera 75 gigawatt (GW) till den installerade kapaciteten på 385 GW, enligt China Economic Quarterly (CEQ). Många fler kan komma att byggas.

6 6(8) Resultatet riskerar att leda till ett allvarligt överskott i kapaciteten om några år, enligt CEQ. Bakgrunden till situationen är planekonomins grepp om energipolitiken, menar CEQ. Elpriserna, som sätts av den f.d. plankommissionen, hålls alltför låga, framförallt för hushållen. Utvecklingen av kraftproduktionen präglas av ryckighet. Plankommissionen underskattade efterfrågeutvecklingen när den senaste femårsplanen lades Nu riskerar de samlade satsningarna att överskatta den framtida efterfrågan. Utbyggnaden av elkraften med dieselgeneratorer och ökningen i försäljningen av bilar har också ökat efterfrågan på olja. Importen av råolja beräknas stiga med 21 procent i år till 110 miljoner ton. Det rekordhöga oljepriset (ca 45 USdollar per fat i skrivande stund) bedöms dock inte få allvarliga direkta konsekvenser för ekonomin. En analytiker menar att en höjning av priset med 10 dollar endast skulle minska tillväxten med 0,25 procentenheter. Beslutsfattare oroar sig dock alltmer för säkerhetsaspekterna av oljeberoendet, bland annat på grund av att 60 procent av importen kommer från Mellanöstern. En strategiskt oljereserv är planerad, men hittills har den inte fyllts eftersom man inte gärna vill köpa den nu rekorddyra oljan. Nya marknadsreformer: konkurslag och investeringsregler Under våren och sommaren har två större förslag till fortsatta marknadsekonomiska reformer presenterats. I juni överlämnades ett utkast till ny konkurslag till folkkongressen. Den nya lagen, som förväntas träda i kraft i början av nästa år, uppges stärka långivares rättigheter och etablera tydligare regler för kreditorer att skydda sina intressen. Viktiga förändringar inkluderar en klar definition av obestånd, juridiskt ramverk för omstrukturering, tydliga intressentklasser och regler mot brottsligt förfarande, t.ex. återbetalning av lån till insiders. Den nya lagen ska gälla både statliga och privata företag, men uppskattningsvis statliga företag kan komma att få en övergångsperiod på uppemot fyra år. Den nya konkurslagen är en viktig komponent för att utveckla marknadsekonomin, bl.a. genom att göra det möjligt att lägga ner företag som kommit på obestånd. Den stärker också möjligheterna att upprätta en fungerande marknad för dåliga lån, vilket är avgörande för att stärka det finansiella systemet.

7 7(8) I juli presenterades en reform av investeringssystemet som lovade att minska det statliga inflytande över investeringsbesluten. Framöver ska endast statligt finansierade investeringar godkännas av myndigheterna. För storskaliga och s.k. begränsade projekt ska myndigheterna endast pröva med hänsyn till ekonomisk säkerhet, sociala effekter, miljöskydd och monopol. Övriga investeringar ska endast registreras för statistiska syften. Enligt en bank stärker investeringsreformen effektiviteten i kapitalallokeringen genom att återföra beslutsfattandet till investerarna och genom att öka transparens och förutsägbarhet. Banken menar också att den kommer att hjälpa de kommersiella bankerna att genomföra sina egna reformer eftersom de nu kommer att överta större ansvar för kreditbeslut som tidigare fattades av industripolitiska hänsyn. Ökat antal extremt fattiga Fattigdomen i Kina ökade under år 2003 för första gången på ett kvarts sekel. Enligt nya officiella siffror föll kineser ned under den officiella fattigdomsgränsen med inkomster lägre än 77 US-dollar per år (0,21 dollar per dag). Det motsvarar en ökning med nästan 3 procent. Officiellt lever 30 miljoner på mindre än 77 US-dollar per år och 65 miljoner på mindre än 106 US-dollar (0,29 dollar per dag). Myndigheterna menar att naturkatastrofer var orsaken bakom den ökande fattigdomen. En annan förklaring är att inkomsterna på landsbygden har ökat betydligt långsammare än i städerna där de positiva effekterna av de ekonomiska reformerna har haft störst effekt. Under 2003 ökade inkomsterna per capita i städerna med 9,0 procent och på landsbygden med 4,3 procent. Statistisk sammanfattning De statistiska uppgifterna i denna rapport bygger (om inte annat anges) på data offentliggjorda av Kinas National Bureau of Statistics. Tillförlitligheten i dessa uppgifter är omdebatterad. Den kraftiga revideringen av tillväxtsiffrorna för 2003 som beskrivs i denna rapport understryker frågetecknen. Den statistiska byrån ska kontinuerligt revidera sina uppgifter enligt internationell standard vilket innebär att uppgifter från tidigare rapporter från ambassaden kan skilja sig från senare rapporter, se t.ex. tillväxtsiffrorna för det första kvartalet i år som har reviderats till 9,8 procent. I den nedanstående tabellen redovisas dock de siffror som rapporterades vid utgången av det första kvartalet.

8 8(8) '03 K1-2 '03 K1-3 '03 K1-4 '04 K1 '04 K1-2 BNP-tillväxt, % 8,2 8,5 9,1 9,7 9,7 BNP mrd USD 604,7 955,5 1405,7 328,6 710,1 Export mrd USD 190,3 307,7 438,4 115,7 258,1 Import mrd USD 185,8 298,6 412,8 124,1 264,9 Ökn statl investeringar % 32,8 31,4 28,4 46,1 28,6 Inflation: KPI % 0,6 0,7 3,1 3,0 5,0 (slutet av perioden, årsbasis) Detaljhandelspriser % -0,4-0,4 1,9 1,7 4,1 (slutet av perioden, årsbasis) Ökn industriproduktion % 16,2 16,5 17,0 17,7 17,7 Utl dir inv (kontr) mrd USD 51,0 80,2 115,1 34,3 72,7 Utl dir inv (real) mrd USD 30,3 41,6 53,5 14,1 33,9 Valutareserv mrd USD 346,5 383,9 403,2 439,8 470,6 Utlandsskuld mrd USD ** ** ** ** ** Växelkurs RMB/USD 8,2774 8,2770 8,2767 8,2771 8,2771 Tillväxt M2% (året före) 20,8 20,7 19,6 19,1 16,2 ** = ingen uppgift LJUNGGREN CC: Shanghai, Generalkonsulat Kanton, Generalkonsulat Hongkong, Generalkonsulat

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108 Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 108 Kinas ekonomi under det tredje kvartalet 2005: Lägre tillväxt i det "harmoniska samhället"? Tillväxten fortsatte

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040513-1 2004-05-13 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 51 Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Sammanfattning Den kinesiska

Läs mer

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr PEKI/20040406-2 2004-04-06 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Sammanfattning Med en tillväxt på 9,1

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni

Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20050530-1 2005-05-30 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni Trots regeringens ambition att strama åt växte den

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 72

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 72 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 72 Kinas ekonomi första kvartalet 2006: Oväntad snabb tillväxt Tillväxten i den kinesiska ekonomin accelererade

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till

Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr PEKI/20050914-1 2005-09-13 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 73 Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till Under det andra kvartalet växte ekonomin

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god

Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god Telemeddelande (A) Sid. 1(13) Mnr PEKI/20070405-1 2007-04-05 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 33 Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god 2006 blev ett rekordår

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Beslut om kontracykliskt buffertvärde 2015-09-07 BESLUT FI Dnr 15-11646 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 5 Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik Idag Pengar och inflation, del 2. Konjunkturer (förändringar i produktion på kort sikt): Definitioner. AD (Aggregated demand)-modellen.

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24. Peking. Ambassaden i Peking Erik Widman. UD-ASO Dnr 64

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24. Peking. Ambassaden i Peking Erik Widman. UD-ASO Dnr 64 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 64 Kinas finansiella sektor: en överblick Sammanfattning Kinas finansiella system har gått

Läs mer

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild 2015-10-01 PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild PMI-total steg från 53,2 i augusti till 53,3 i september främst med stöd från delindex för sysselsättning. Trots uppgången med en tiondel

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad FRÅGA 1. 12 poäng. Varje deluppgift ger 1 poäng. För att få poäng på delfrågorna krävs helt rätt svar. Svar på deluppgifterna skrivs på en och samma sida, som vi kan kalla svarssidan. Eventuella uträkningar

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 New Yorkbörserna USA meddelade att antalet amerikaner som sökte arbetslöshetsunderstöd under förra veckan sjönk till den lägsta nivån, 330.000 personer, på fyra

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Ekonomiska basfakta 2014-03-11

Ekonomiska basfakta 2014-03-11 Ekonomisk rapport Qatar Ekonomiska basfakta Valuta: Qatarisk Riyal (QAR) BNP per capita: Cirka 102 000 USD (2013) Export: Cirka 127 miljarder USD (2013) Främsta exportvara: Naturgas, råolja Största exportpartners:

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Bedömare som i dag vill fördela "skulden" för krisen mellan olika aktörer bör därför inte glömma bort de utländska långivarnas missbedömningar.

Bedömare som i dag vill fördela skulden för krisen mellan olika aktörer bör därför inte glömma bort de utländska långivarnas missbedömningar. DN DEBATT: "Domedagsprofetiorna kommer för tidigt". Assar Lindbeck och Dan Lindbeck analyserar den asiatiska finanskrisen: Västländernas skuld får inte glömmas bort. Asiatiska företag och banker har underskattat

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

PwC:s Energiprisindex mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Den internationella valutamarknaden är ett nätverk av banker, mäklare och valutahandlare runt om i världen Viktigaste marknaderna finns i London, New York, Zürich, Frankfurt, Tokyo,

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Jordbävningen lägger sten på börda

Jordbävningen lägger sten på börda Momentum/fundamenta: Jordbävningen lägger sten på börda Stockholm 110315 Den japanska jordbävningen lägger en ytterligare faktor i den negativa vågskålen för världens börser. Även om USA-börserna steg

Läs mer

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning ANFÖRANDE DATUM: 5-4-6 TALARE: Vice riksbankschef Henry Ohlsson PLATS: Facken inom industrin, Aronsborg, Bålsta SVERIGES RIKSBANK SE- 7 Stockholm (Brunkebergstorg ) Tel +46 8 787 Fax +46 8 5 registratorn@riksbank.se

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser 2014-11-14 Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser Inledning I detta månadsbrev har vi delat upp prisdiskussionen i tre delar; kort sikt (Q1-15), medellång sikt (år 2015) samt lång sikt. För analysen

Läs mer

Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen

Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen Lönebildningsrapporten 211 73 FÖRDJUPNING Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen Den svenska kronan har efter 199-talskrisen varit undervärderat i ett långsiktigt perspektiv. Svagheten har avspeglat

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Marknadskommentar 3 OMXS30, S&P 500 4 Råolja, Naturgas

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Marknadskommentar 3 OMXS30, S&P 500 4 Råolja, Naturgas v.40 Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Marknadskommentar 3 OMXS30, S&P 500 4 Råolja, Naturgas 5 Guld, Koppar 6 USD/SEK, EUR/SEK 7 Silver, Vete 7 Långtidsgrafer 11 Ansvarsfriskrivning 9 januari 2011 vecka 2

Läs mer

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-05-06 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2014

Avgifterna på fondmarknaden 2014 Avgifterna på fondmarknaden 2014 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för åttonde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten försvagas

Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten försvagas Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr PEKI/20061221-1 2006-12-20 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 183 Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

BULL & BEAR TENDENS BULL & BEAR

BULL & BEAR TENDENS BULL & BEAR Nr 102/2013 (sid 1 av 6) Tisdagen den 3 december 2013 BULL & BEAR Anno 2009 2 0 1 3 Nummer 102 OMXS 30 index 1 284,12 OMXS 30 satte 1 316 som högst den 28 november och fastnade i intervallet 1 310-1 325,

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

PwC:s Energiprisindex jan 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex jan 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy jan 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn 14 01 02 PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn PMI-totalt sjönk med 3,8 indexenheter till 52,2 i december. Samtliga ingående delindex, förutom index för leverantörernas

Läs mer

Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år):

Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år): Makroekonomiska begrepp, balanser och samband Förkortningar: Y: BNP = Nationalinkomst C: Privat konsumtion G: Offentlig konsumtion KONS =C+G = total konsumtion I: Investeringar X: Export M: Import S: Sparande

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Skulder, bostadspriser och penningpolitik

Skulder, bostadspriser och penningpolitik Översikt Skulder, bostadspriser och penningpolitik Lars E.O. Svensson Penningpolitikens mandat Facit från de senaste årens penningpolitik Penningpolitiken och hushållens skuldsättning Min slutsats www.larseosvensson.net

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV EUROSYSTEMETS EXPERTER 1

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV EUROSYSTEMETS EXPERTER 1 MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV EUROSYSTEMETS EXPERTER 1 Eurosystemets experter har gjort framtidsbedömningar för den makroekonomiska utvecklingen i euroområdet baserade på de uppgifter

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent.

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 11 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick

Läs mer

Kursnamn/benämning Makroekonomi

Kursnamn/benämning Makroekonomi Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings (fylls i av ansvarig) Datum för tentamen 2008-11-07 Sal TER1 Tid 8-13 Kurskod 730G49 Provkod EXAM Kursnamn/benämning Makroekonomi Institution

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget SNS 21 augusti 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Huvudbudskap Svensk ekonomi utvecklas positivt - expansiv penningpolitik stödjer

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821 Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

Riksbankens direktion

Riksbankens direktion Världens äldsta centralbank Riksbankens roll i svensk ekonomi 8 Sveriges Rikes Ständers Bank 9 Monopol på sedelutgivning 8-talet Affärsbanker bildas Handelshögskolan i Stockholm -- Palmstruch första sedlarna

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer