Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt?"

Transkript

1 Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/ Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 94 Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt? Tempot i den kinesiska ekonomin avtog under andra kvartalet. Risken för en hård landning kvarstår, men ter sig inte överhängande. Tillväxten rapporterades vara 9,6 procent, vilket var lägre än väntat. Framförallt minskade tillväxten i industrin till 16,2 procent i juni från 19,1 i april och i heta sektorer som t.ex. fordon, aluminium och cement. Kraftig elbrist har tvingat industrier att avbryta tillverkningen. Utan att använda marknadsbaserade instrument, t.ex. räntehöjningar, förutom ökade reservkrav, har åtgärder vidtagits som ledde till lägre tillväxt i investeringar, nya lån och penningmängd, faktorer vilka ansågs ligga bakom den alltför starka ekonomin. Inflationen däremot ökade till 5,0 procent i juni. De ekonomiska reformerna drevs vidare med beslut om att minska det statliga inflytandet över investeringar och ett förslag till ny konkurslag. Nya siffror visade att antalet extremt fattiga ökade under 2003 för första gången sedan Åtstramningen har gett effekt Efter halvårsskiftet föreföll det som om regeringens åtgärder för att dämpa vårens överhettning hade fått effekt. Tillväxten under det andra kvartalet rapporterades vara 9,6 procent vilket var lägre än de 10,5-11,0 procent som de flesta analytiker hade väntat. Den stora skillnaden kan förklaras av att den statistiska byrån samtidigt reviderade tillväxtsiffrorna för det andra kvartalet 2003 från 6,7 till 7,9 procent med motiveringen att den negativa effekten av

2 2(8) SARS-utbrottet under våren föregående år hade överskattats. 1 Samtidigt reviderades tillväxtsiffran för det första kvartalet till 9,8 procent. Det föreföll som om åtstramningarna under det gångna året hade varit effektiva. Tillväxten i industrin 2 avtog till 16,2 procent på årsbasis i juni från 19,1 procent i april. Tillväxten avtog särskilt i överhettade sektorer som fordon, aluminium och cement jämfört med första kvartalet. Åtstramningen drabbade däremot inte jordbrukssektorn, som ökade med 5,1 procent jämfört med 4,5 procent under första kvartalet, och tjänstesektorn som steg till 8,3 procent från 7,7. Flertalet bedömare förväntar sig något lägre tillväxt under andra halvåret. Ett statligt forskningsinstitut förutspår en tillväxt på 8,5 procent under det tredje kvartalet. En bank beräknar tillväxten till 9,0 procent i tredje kvartalet, 8,2 procent i andra, vilket ger 9,2 procent för helåret Asienbanken förväntar sig 8,7 procent för helåret. Under 2005 väntas tillväxten sjunka till 7,7 procent enligt Asienbanken och omkring 8 enligt en oberoende analytiker. Inflationstakten fortsatte däremot sin stigande trend och nådde 5,0 procent på årsbasis i juni. Centralbanken förväntar att inflationstakten kommer att avta mot årets slut, men bedömer att den kommer att fortsätta uppåt under det tredje kvartalet på grund av prisökningar på råvaror, kol, olja, elektricitet och transporter. Banken hade i skrivande stund inte givit några indikationer att den skulle vidta åtgärder trots att inflationen hade nått den kritiska femprocentsnivån. Det råder oenighet i analytikerkåren om inflationstrycket. Vissa stödjer bankens prognos och påpekar att det framförallt är prisökningar på mat, som steg med 14 procent på årsbasis, som har drivit inflationen, och att dessa ökningar väntas avta under hösten. Samtidigt har priserna på tillverkade varor inte rört sig uppåt. Andra är inte fullt så optimistiska och varnar för att inflationstendensen kan tillta mot årets slut. Alltför snabb nedkylning? Regeringens målsättning med åtstramningen har varit att minska investeringar i vissa sektorer som bedömdes vara överhettade genom att begränsa kreditgivning och nya tillstånd. Detta förefaller att ha lyckats. I juli och augusti varnade flera analytiker för att ekonomin till och med riskerade att kylas ned snabbare än önskvärt. 1 Den nationella statistiska byrån ådrog sig skarp kritik från inhemska medier och finansanalytiker för bristande metoder och för att låta sig påverkas av yttre faktorer. 2 Företag med mer än 5 miljoner RMB i försäljning.

3 3(8) Ökningstakten i investeringar under det andra kvartalet sjönk till 22,3 procent på årsbasis från 43,0 procent under det första. Enligt en bank kommer tillväxten i investeringarna att fortsätta att sjunka under de kommande 6-12 månaderna eftersom antalet nya projekt har minskat med 9,5 procent vid utgången av juni jämfört med föregående år. Tillväxten i utländska direktinvesteringar var dock stabil. Under andra kvartalet ökade genomförda projekt med 15 procent på årsbasis och kontrakterade ökade med 37 procent, vilket är i linje med respektive trend. Tillgången till lån begränsades också. Ökningen på årsbasis i den totala kreditmängden i lokal valuta sjönk till 16,3 procent i slutet av andra kvartalet från 20,1 procent i det första. Tillväxten i penningmängden (M2) sjönk till 16,2 procent i slutet av det andra kvartalet från 19,1 procent i slutet av det första. Detta var den lägsta ökningen på nästan två år. Centralbanken förväntar sig fortsatt låg tillväxt i M2 under det tredje kvartalet och att målet på 17 procent ska uppnås. Detta kan eventuellt förklara varför banken ännu inte har vidtagit några ytterligare åtgärder mot inflationen. Den minskade efterfrågan på investeringar har lett till försämringar för företagens finanser vilket kan öka risken för en ny våg av dåliga lån. Dels har tillväxten i lager och obetalda fordringar nästan fördubblats till 19,9 och 18,2 procent respektive på årsbasis i slutet av juni från 10,4 och 9,7 procent ett år tidigare. Dels har vinstökningen på årsbasis sjunkit till 39,5 procent under andra kvartalet från 44,2 under det första. Råvarusektorerna drabbades särskilt. Vinsten minskade med 93 procent mellan april och juni för aluminium och med 54 procent i järn och stålsektorn. Den snabba omsvängningen minskade förtroendet i ekonomin. Både företagar- och konsumentförtroendeindexet sjönk med 5 procent mellan mars och april. Oron för att åtstramningen har varit alltför kraftig fick regeringen att lätta lite på svångremmen i juli. Dessa åtgärder bedömdes av analytiker kunna bidra till en viss uppgång i investeringar, men skulle inte leda till en ny överhettning. Regeringen förefaller nu vilja upprätthålla de vidtagna åtgärderna och avvakta utfallet. En nedgång kan emellertid komma att motverkas av konsumenterna och utlandet. Ökningstakten i detaljhandeln i juni var 13,9 procent vilket var över trenden på ca 10 procent de senaste två åren. Det var framförallt försäljningen av mat som ökade, vilket ledde till att inkomsterna på landsbygden steg med

4 4(8) 16,1 procent under det första halvåret. Det var den högsta nivån sedan 1997, högre än i städerna, och väntades leda till ökade konsumptionsefterfrågan på landsbygden under andra halvåret. En fortsatt stark export, som ökade med 37,1 procent under andra kvartalet, kompenserar också för investeringsbortfallet, men en ännu högre ökning av importen, 42,8 procent, drar ned nettoeffekten på tillväxten. Åtstramningens verktygslåda Åtstramningen av ekonomin har primärt åstadkommits genom administrativa åtgärder. I tre omgångar har reservkraven för bankerna höjts, men andra marknadsbaserade instrument, t.ex. räntehöjningar, har inte använts. Tyngdpunkten har legat på att förbjuda vissa byggprojekt, begränsa tillgången till mark och att uppmana banker och lokala myndigheter att inte bevilja krediter och investeringar för att dämpa aktiviteten i vissa sektorer som bedömdes vara överhettade har genomförts. Provinsregeringar har beordrats att begränsa prisökningar. Uppmjukningar i åtstramningen, som gjordes i juli, var också administrativa. Bankerna instruerades att förse "bra" företag med tillräckligt arbetande kapital. "Viktiga" och "brådskande" investeringsprojekt skulle också få tillåtelse att införskaffa ny mark. Många ekonomer har förståelse för att regeringen i första hand använder sådan typer av administrativa åtgärder. De menar att Kina befinner sig i en övergångsfas mellan planerings- och marknadsekonomin samt att de marknadsbaserade instrumenten är outvecklade, t.ex. saknas en stor statsobligationsmarknad för en effektiv räntepolitik. Samtidigt kan det konstateras att försöken att styra ekonomin med order tenderar att leda till snedvridning av allokeringen av kapital. När t.ex. bankkontoren beordras öka utlåningen till "bra" företag saknas det kriterier för att säkerställa att pengarna kommer till den mest effektiva användningen. Detta riskerar att leda till en ny våg av dåliga lån. Företag med goda guanxi klarar sig! Effekten av amerikanska räntehöjningar Om den amerikanska centralbankens styrränta mot förmodan skulle höjas mycket snabbt skulle det kunna ha en negativ effekt på tillväxten i Kina. Det nuvarande nettoinflödet av utländskt kapital skulle riskera att minska vilket

5 5(8) skulle påverka penningmängden, långivning och i förlängningen investeringar negativt, och därmed öka risken för en hård inbromsning av ekonomin. Den amerikanska centralbankens uttalade avsikt att höja styrräntan i "väl avvägd takt" talar ännu så länge emot det scenariot. Därtill är Kina relativt väl skyddat av den stora reserven av utländskt kapital, som vid andra kvartalets utgång uppgick till 471 miljarder US-dollar. Faktum är att de amerikanska räntehöjningarna ger den kinesiska centralbanken större manöverutrymme att höja räntan för att kontrollera inflationen utan att förstärka inflödet av utländsk valuta. Energikrisen Under det andra kvartalet kom energibristen i Kina och dess negativa effekter på tillväxten alltmer i fokus. Den kraftiga utvecklingen inom den tunga industrin och ökningen av hushållsapparater har drivit efterfrågan på elektricitet långt över tillgången, trots en årlig ökning av energiproduktionen med procent sedan Elunderskottet beräknas kosta landet mellan en och två procentenheter i tillväxt. Hittills i år har 24 av 31 provinser tvingats att ransonera elen. I Kanton har myndigheterna tvingat företag att stänga under två arbetsdagar i veckan. I Shanghai har tiotusentals arbetare uppmanats att ta en veckas semester under sommaren. I Hangzhou har energiintensiva industrier beordrats att stoppa produktionen dagtid fyra dagar i veckan. I Peking uppmanas myndigheter och företag att inte sänka rumstemperaturen under 26 grader. Ibland stängs elen av med bara minuters varsel oavsett konsekvenser för produktionsprocessen. Flera företag rapporterar att det kan ta dagar att komma igång med tillverkningen efter ett avbrott. Otillräcklig sammanlänkning av de regionala transmissionsnäten har begränsat möjligheten att motverka bristsituationen. Elproduktionen har drivit upp priset på kol, den viktigaste energikällan, och lett till en överlastning av transportsystemet där kol tränger ut andra transporter. Ny kapacitet kommer från dyrare dieseldrivna kraftverk. Bristsituationen har tvingat myndigheterna att höja elpriset med omkring 6 procent under det första halvåret. De flesta bedömare menar att detta inte är tillräckligt. För att avhjälpa bristen har 144 nya kraftverk godkänts som ska addera 75 gigawatt (GW) till den installerade kapaciteten på 385 GW, enligt China Economic Quarterly (CEQ). Många fler kan komma att byggas.

6 6(8) Resultatet riskerar att leda till ett allvarligt överskott i kapaciteten om några år, enligt CEQ. Bakgrunden till situationen är planekonomins grepp om energipolitiken, menar CEQ. Elpriserna, som sätts av den f.d. plankommissionen, hålls alltför låga, framförallt för hushållen. Utvecklingen av kraftproduktionen präglas av ryckighet. Plankommissionen underskattade efterfrågeutvecklingen när den senaste femårsplanen lades Nu riskerar de samlade satsningarna att överskatta den framtida efterfrågan. Utbyggnaden av elkraften med dieselgeneratorer och ökningen i försäljningen av bilar har också ökat efterfrågan på olja. Importen av råolja beräknas stiga med 21 procent i år till 110 miljoner ton. Det rekordhöga oljepriset (ca 45 USdollar per fat i skrivande stund) bedöms dock inte få allvarliga direkta konsekvenser för ekonomin. En analytiker menar att en höjning av priset med 10 dollar endast skulle minska tillväxten med 0,25 procentenheter. Beslutsfattare oroar sig dock alltmer för säkerhetsaspekterna av oljeberoendet, bland annat på grund av att 60 procent av importen kommer från Mellanöstern. En strategiskt oljereserv är planerad, men hittills har den inte fyllts eftersom man inte gärna vill köpa den nu rekorddyra oljan. Nya marknadsreformer: konkurslag och investeringsregler Under våren och sommaren har två större förslag till fortsatta marknadsekonomiska reformer presenterats. I juni överlämnades ett utkast till ny konkurslag till folkkongressen. Den nya lagen, som förväntas träda i kraft i början av nästa år, uppges stärka långivares rättigheter och etablera tydligare regler för kreditorer att skydda sina intressen. Viktiga förändringar inkluderar en klar definition av obestånd, juridiskt ramverk för omstrukturering, tydliga intressentklasser och regler mot brottsligt förfarande, t.ex. återbetalning av lån till insiders. Den nya lagen ska gälla både statliga och privata företag, men uppskattningsvis statliga företag kan komma att få en övergångsperiod på uppemot fyra år. Den nya konkurslagen är en viktig komponent för att utveckla marknadsekonomin, bl.a. genom att göra det möjligt att lägga ner företag som kommit på obestånd. Den stärker också möjligheterna att upprätta en fungerande marknad för dåliga lån, vilket är avgörande för att stärka det finansiella systemet.

7 7(8) I juli presenterades en reform av investeringssystemet som lovade att minska det statliga inflytande över investeringsbesluten. Framöver ska endast statligt finansierade investeringar godkännas av myndigheterna. För storskaliga och s.k. begränsade projekt ska myndigheterna endast pröva med hänsyn till ekonomisk säkerhet, sociala effekter, miljöskydd och monopol. Övriga investeringar ska endast registreras för statistiska syften. Enligt en bank stärker investeringsreformen effektiviteten i kapitalallokeringen genom att återföra beslutsfattandet till investerarna och genom att öka transparens och förutsägbarhet. Banken menar också att den kommer att hjälpa de kommersiella bankerna att genomföra sina egna reformer eftersom de nu kommer att överta större ansvar för kreditbeslut som tidigare fattades av industripolitiska hänsyn. Ökat antal extremt fattiga Fattigdomen i Kina ökade under år 2003 för första gången på ett kvarts sekel. Enligt nya officiella siffror föll kineser ned under den officiella fattigdomsgränsen med inkomster lägre än 77 US-dollar per år (0,21 dollar per dag). Det motsvarar en ökning med nästan 3 procent. Officiellt lever 30 miljoner på mindre än 77 US-dollar per år och 65 miljoner på mindre än 106 US-dollar (0,29 dollar per dag). Myndigheterna menar att naturkatastrofer var orsaken bakom den ökande fattigdomen. En annan förklaring är att inkomsterna på landsbygden har ökat betydligt långsammare än i städerna där de positiva effekterna av de ekonomiska reformerna har haft störst effekt. Under 2003 ökade inkomsterna per capita i städerna med 9,0 procent och på landsbygden med 4,3 procent. Statistisk sammanfattning De statistiska uppgifterna i denna rapport bygger (om inte annat anges) på data offentliggjorda av Kinas National Bureau of Statistics. Tillförlitligheten i dessa uppgifter är omdebatterad. Den kraftiga revideringen av tillväxtsiffrorna för 2003 som beskrivs i denna rapport understryker frågetecknen. Den statistiska byrån ska kontinuerligt revidera sina uppgifter enligt internationell standard vilket innebär att uppgifter från tidigare rapporter från ambassaden kan skilja sig från senare rapporter, se t.ex. tillväxtsiffrorna för det första kvartalet i år som har reviderats till 9,8 procent. I den nedanstående tabellen redovisas dock de siffror som rapporterades vid utgången av det första kvartalet.

8 8(8) '03 K1-2 '03 K1-3 '03 K1-4 '04 K1 '04 K1-2 BNP-tillväxt, % 8,2 8,5 9,1 9,7 9,7 BNP mrd USD 604,7 955,5 1405,7 328,6 710,1 Export mrd USD 190,3 307,7 438,4 115,7 258,1 Import mrd USD 185,8 298,6 412,8 124,1 264,9 Ökn statl investeringar % 32,8 31,4 28,4 46,1 28,6 Inflation: KPI % 0,6 0,7 3,1 3,0 5,0 (slutet av perioden, årsbasis) Detaljhandelspriser % -0,4-0,4 1,9 1,7 4,1 (slutet av perioden, årsbasis) Ökn industriproduktion % 16,2 16,5 17,0 17,7 17,7 Utl dir inv (kontr) mrd USD 51,0 80,2 115,1 34,3 72,7 Utl dir inv (real) mrd USD 30,3 41,6 53,5 14,1 33,9 Valutareserv mrd USD 346,5 383,9 403,2 439,8 470,6 Utlandsskuld mrd USD ** ** ** ** ** Växelkurs RMB/USD 8,2774 8,2770 8,2767 8,2771 8,2771 Tillväxt M2% (året före) 20,8 20,7 19,6 19,1 16,2 ** = ingen uppgift LJUNGGREN CC: Shanghai, Generalkonsulat Kanton, Generalkonsulat Hongkong, Generalkonsulat

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108 Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 108 Kinas ekonomi under det tredje kvartalet 2005: Lägre tillväxt i det "harmoniska samhället"? Tillväxten fortsatte

Läs mer

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr PEKI/20040406-2 2004-04-06 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Sammanfattning Med en tillväxt på 9,1

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040513-1 2004-05-13 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 51 Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Sammanfattning Den kinesiska

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni

Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20050530-1 2005-05-30 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi första kvartalet 2005: Tillväxt vs harmoni Trots regeringens ambition att strama åt växte den

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 72

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 72 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20060529-1 2006-05-26 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 72 Kinas ekonomi första kvartalet 2006: Oväntad snabb tillväxt Tillväxten i den kinesiska ekonomin accelererade

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20061006-1 2006-10-06. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 144

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20061006-1 2006-10-06. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 144 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20061006-1 2006-10-06 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 144 Kinas ekonomi andra kvartalet 2006: Tillväxten rekordhög men fortfarande exportledd och resursslukande Den

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008 Sid. 1(5) Moskva Anders Eriksson Rysk ekonomi september 2010 Den ryska ekonomin visar åter tillväxt, prognosen för 2010 är 4%. Tillväxten avmattas dock, försiktighet råder och ovissheten om styrkan i återhämtningen

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Trots tuff start står sig Kinas ekonomi stark första halvåret 2008

Trots tuff start står sig Kinas ekonomi stark första halvåret 2008 Telemeddelande (A) Sid. 1(12) Mnr PEKI/20080618-1 2008-06-17 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 78 Trots tuff start står sig Kinas ekonomi stark första halvåret 2008 Starten på 2008 har kantats av motgångar;

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 9 juli 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Centralbankerna i Kina,

Läs mer

ANFÖRANDE. Det ekonomiska läget. Ännu inget slut på finanskrisen. 1. Den internationella utvecklingen

ANFÖRANDE. Det ekonomiska läget. Ännu inget slut på finanskrisen. 1. Den internationella utvecklingen ANFÖRANDE DATUM: 2008-08-21 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Svante Öberg Malmö SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 9 795 mnkr. Det är en minskning med 10 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys 2 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 46 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 46 84 2 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Inflationstakten i sjönk,7% i juli

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

Ekonomisk rapport. Utgåva 6 / ,5E 7,5E

Ekonomisk rapport. Utgåva 6 / ,5E 7,5E konomisk rapport 30 Utgåva 6 / 2016 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 Den ekonomiska och monetära utvecklingen Översikt Vid sitt penningpolitiska sammanträde den 8 september 2016 utvärderade CB-rådet de ekonomiska

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 216 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 365 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden, 77% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder

Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Nationalekonomi Peter Andersson Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder Denna övning syftar till att öka förståelsen

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 4 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - x - Den svenska konjunkturdatan

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Bra, men inte tillräckligt

Bra, men inte tillräckligt Bra, men inte tillräckligt Den kinesiska centralbanken meddelade i juni att den har för avsikt att öka flexibiliteten i landets växelkursregim. Ett positivt men blygsamt och otillräckligt första steg för

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 25 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - IFO-index föll för andra

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till

Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr PEKI/20050914-1 2005-09-13 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 73 Kinas ekonomi andra kvartalet 2005: En ekonomisk stormakt blir till Under det andra kvartalet växte ekonomin

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 Baltikum snabbväxande ekonomier men få nya jobb skapas Bland de nya EU-medlemmarna är det de baltiska länderna som framstår som snabbväxare. Under perioden 1996-2004

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde? A) vinst B) utgifter på insatsvaror C) löner D) ränteutgifter

2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde? A) vinst B) utgifter på insatsvaror C) löner D) ränteutgifter 1. Vad räknas inte till privata investeringar? A) Nyproduktion av bostäder B) En ökning av lager C) Nyproducerade fabriker D) Företags inköp av begagnade maskiner 2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde?

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Beslut om kontracykliskt buffertvärde 2015-09-07 BESLUT FI Dnr 15-11646 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONIMI Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONOMISKA MÅL Makroekonomi är en analys av samhället som helhet. Den aggregerade (totala) effekten i fokus; de totala utgifterna,

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 955 mnkr. Det är en ökning med 7 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild 2015-10-01 PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild PMI-total steg från 53,2 i augusti till 53,3 i september främst med stöd från delindex för sysselsättning. Trots uppgången med en tiondel

Läs mer

Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god

Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god Telemeddelande (A) Sid. 1(13) Mnr PEKI/20070405-1 2007-04-05 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 33 Kinas ekonomi 2006: tillväxten slår förväntningarna igen utblicken för 2007 är god 2006 blev ett rekordår

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016 Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden Helåret 2015 och prognos för 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Bättre konjunktur ökar efterfrågan från affärs- och konferenssegmenten... 4 Högsta beläggningsgraden

Läs mer

Kontracykliskt buffetvärde

Kontracykliskt buffetvärde 17-7-1 BESLUT Kontracykliskt buffetvärde FI Dnr 17-99 Finansinspektionen Box 71 SE-13 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel + 9 Fax + 13 3 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Finansinspektionens beslut Finansinspektionen

Läs mer

PMI föll till 53,3 i februari svagare faktisk produktion men ljusare framtidsplaner

PMI föll till 53,3 i februari svagare faktisk produktion men ljusare framtidsplaner 2015 03 02 PMI föll till 53,3 i februari svagare faktisk produktion men ljusare framtidsplaner PMI-total föll med 1,9 indexenheter till 53,3 i februari. Delindex för produktion är den främsta förklaringsfaktorn

Läs mer

Finansräkenskaper 2009

Finansräkenskaper 2009 Nationalräkenskaper 21 Finansräkenskaper 29 Hushållen placerade ifjol i aktier och fonder Den kraftiga ökningen av hushållens insättningar stannade av år 29. Istället gjorde hushållen placeringar i aktier

Läs mer

Vad händer om huspriserna i USA rasar?

Vad händer om huspriserna i USA rasar? Fördjupning i Konjunkturläget januari 28 (Konjunkturinstitutet) Internationell konjunkturutveckling 3 FÖRDJUPNING Vad händer om huspriserna i USA rasar? En simulering av ett 3-procentigt husprisfall i

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 Räkna med minskad husköpkraft när räntorna stiger! I takt med att ränteläget stiger de närmaste åren riskerar den svenska husköpkraften att dämpas. Idag

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB september 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 640 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 81%

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 september 2010 Den globala ekonomiska krisens inverkan på Sveriges utrikeshandel Här kan du löpande följa

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

En god fortsättning? En sammanfattning av julhelgens nyckeltal. (23 december 6 januari)

En god fortsättning? En sammanfattning av julhelgens nyckeltal. (23 december 6 januari) En god fortsättning? En sammanfattning av julhelgens nyckeltal. (23 december 6 januari) Januari 2014 Andreas Wallström Torbjörn Isaksson Nordea Research 1 Bakhal global återhämtning Den amerikanska ekonomin

Läs mer

Sätta ihop tre relationer till en modell för BNP, arbetslöshet och inflation på kort och medellång sikt: Okuns lag

Sätta ihop tre relationer till en modell för BNP, arbetslöshet och inflation på kort och medellång sikt: Okuns lag Dagens föreläsning Sätta ihop tre relationer till en modell för BNP, arbetslöshet och inflation på kort och medellång sikt: Okuns lag Efterfrågekurvan (AD-relationen) Phillipskurvan Nominell kontra real

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer