Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt?"

Transkript

1 Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/ Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 94 Kinas ekonomi andra kvartalet 2004: Stabiliserad tillväxt? Tempot i den kinesiska ekonomin avtog under andra kvartalet. Risken för en hård landning kvarstår, men ter sig inte överhängande. Tillväxten rapporterades vara 9,6 procent, vilket var lägre än väntat. Framförallt minskade tillväxten i industrin till 16,2 procent i juni från 19,1 i april och i heta sektorer som t.ex. fordon, aluminium och cement. Kraftig elbrist har tvingat industrier att avbryta tillverkningen. Utan att använda marknadsbaserade instrument, t.ex. räntehöjningar, förutom ökade reservkrav, har åtgärder vidtagits som ledde till lägre tillväxt i investeringar, nya lån och penningmängd, faktorer vilka ansågs ligga bakom den alltför starka ekonomin. Inflationen däremot ökade till 5,0 procent i juni. De ekonomiska reformerna drevs vidare med beslut om att minska det statliga inflytandet över investeringar och ett förslag till ny konkurslag. Nya siffror visade att antalet extremt fattiga ökade under 2003 för första gången sedan Åtstramningen har gett effekt Efter halvårsskiftet föreföll det som om regeringens åtgärder för att dämpa vårens överhettning hade fått effekt. Tillväxten under det andra kvartalet rapporterades vara 9,6 procent vilket var lägre än de 10,5-11,0 procent som de flesta analytiker hade väntat. Den stora skillnaden kan förklaras av att den statistiska byrån samtidigt reviderade tillväxtsiffrorna för det andra kvartalet 2003 från 6,7 till 7,9 procent med motiveringen att den negativa effekten av

2 2(8) SARS-utbrottet under våren föregående år hade överskattats. 1 Samtidigt reviderades tillväxtsiffran för det första kvartalet till 9,8 procent. Det föreföll som om åtstramningarna under det gångna året hade varit effektiva. Tillväxten i industrin 2 avtog till 16,2 procent på årsbasis i juni från 19,1 procent i april. Tillväxten avtog särskilt i överhettade sektorer som fordon, aluminium och cement jämfört med första kvartalet. Åtstramningen drabbade däremot inte jordbrukssektorn, som ökade med 5,1 procent jämfört med 4,5 procent under första kvartalet, och tjänstesektorn som steg till 8,3 procent från 7,7. Flertalet bedömare förväntar sig något lägre tillväxt under andra halvåret. Ett statligt forskningsinstitut förutspår en tillväxt på 8,5 procent under det tredje kvartalet. En bank beräknar tillväxten till 9,0 procent i tredje kvartalet, 8,2 procent i andra, vilket ger 9,2 procent för helåret Asienbanken förväntar sig 8,7 procent för helåret. Under 2005 väntas tillväxten sjunka till 7,7 procent enligt Asienbanken och omkring 8 enligt en oberoende analytiker. Inflationstakten fortsatte däremot sin stigande trend och nådde 5,0 procent på årsbasis i juni. Centralbanken förväntar att inflationstakten kommer att avta mot årets slut, men bedömer att den kommer att fortsätta uppåt under det tredje kvartalet på grund av prisökningar på råvaror, kol, olja, elektricitet och transporter. Banken hade i skrivande stund inte givit några indikationer att den skulle vidta åtgärder trots att inflationen hade nått den kritiska femprocentsnivån. Det råder oenighet i analytikerkåren om inflationstrycket. Vissa stödjer bankens prognos och påpekar att det framförallt är prisökningar på mat, som steg med 14 procent på årsbasis, som har drivit inflationen, och att dessa ökningar väntas avta under hösten. Samtidigt har priserna på tillverkade varor inte rört sig uppåt. Andra är inte fullt så optimistiska och varnar för att inflationstendensen kan tillta mot årets slut. Alltför snabb nedkylning? Regeringens målsättning med åtstramningen har varit att minska investeringar i vissa sektorer som bedömdes vara överhettade genom att begränsa kreditgivning och nya tillstånd. Detta förefaller att ha lyckats. I juli och augusti varnade flera analytiker för att ekonomin till och med riskerade att kylas ned snabbare än önskvärt. 1 Den nationella statistiska byrån ådrog sig skarp kritik från inhemska medier och finansanalytiker för bristande metoder och för att låta sig påverkas av yttre faktorer. 2 Företag med mer än 5 miljoner RMB i försäljning.

3 3(8) Ökningstakten i investeringar under det andra kvartalet sjönk till 22,3 procent på årsbasis från 43,0 procent under det första. Enligt en bank kommer tillväxten i investeringarna att fortsätta att sjunka under de kommande 6-12 månaderna eftersom antalet nya projekt har minskat med 9,5 procent vid utgången av juni jämfört med föregående år. Tillväxten i utländska direktinvesteringar var dock stabil. Under andra kvartalet ökade genomförda projekt med 15 procent på årsbasis och kontrakterade ökade med 37 procent, vilket är i linje med respektive trend. Tillgången till lån begränsades också. Ökningen på årsbasis i den totala kreditmängden i lokal valuta sjönk till 16,3 procent i slutet av andra kvartalet från 20,1 procent i det första. Tillväxten i penningmängden (M2) sjönk till 16,2 procent i slutet av det andra kvartalet från 19,1 procent i slutet av det första. Detta var den lägsta ökningen på nästan två år. Centralbanken förväntar sig fortsatt låg tillväxt i M2 under det tredje kvartalet och att målet på 17 procent ska uppnås. Detta kan eventuellt förklara varför banken ännu inte har vidtagit några ytterligare åtgärder mot inflationen. Den minskade efterfrågan på investeringar har lett till försämringar för företagens finanser vilket kan öka risken för en ny våg av dåliga lån. Dels har tillväxten i lager och obetalda fordringar nästan fördubblats till 19,9 och 18,2 procent respektive på årsbasis i slutet av juni från 10,4 och 9,7 procent ett år tidigare. Dels har vinstökningen på årsbasis sjunkit till 39,5 procent under andra kvartalet från 44,2 under det första. Råvarusektorerna drabbades särskilt. Vinsten minskade med 93 procent mellan april och juni för aluminium och med 54 procent i järn och stålsektorn. Den snabba omsvängningen minskade förtroendet i ekonomin. Både företagar- och konsumentförtroendeindexet sjönk med 5 procent mellan mars och april. Oron för att åtstramningen har varit alltför kraftig fick regeringen att lätta lite på svångremmen i juli. Dessa åtgärder bedömdes av analytiker kunna bidra till en viss uppgång i investeringar, men skulle inte leda till en ny överhettning. Regeringen förefaller nu vilja upprätthålla de vidtagna åtgärderna och avvakta utfallet. En nedgång kan emellertid komma att motverkas av konsumenterna och utlandet. Ökningstakten i detaljhandeln i juni var 13,9 procent vilket var över trenden på ca 10 procent de senaste två åren. Det var framförallt försäljningen av mat som ökade, vilket ledde till att inkomsterna på landsbygden steg med

4 4(8) 16,1 procent under det första halvåret. Det var den högsta nivån sedan 1997, högre än i städerna, och väntades leda till ökade konsumptionsefterfrågan på landsbygden under andra halvåret. En fortsatt stark export, som ökade med 37,1 procent under andra kvartalet, kompenserar också för investeringsbortfallet, men en ännu högre ökning av importen, 42,8 procent, drar ned nettoeffekten på tillväxten. Åtstramningens verktygslåda Åtstramningen av ekonomin har primärt åstadkommits genom administrativa åtgärder. I tre omgångar har reservkraven för bankerna höjts, men andra marknadsbaserade instrument, t.ex. räntehöjningar, har inte använts. Tyngdpunkten har legat på att förbjuda vissa byggprojekt, begränsa tillgången till mark och att uppmana banker och lokala myndigheter att inte bevilja krediter och investeringar för att dämpa aktiviteten i vissa sektorer som bedömdes vara överhettade har genomförts. Provinsregeringar har beordrats att begränsa prisökningar. Uppmjukningar i åtstramningen, som gjordes i juli, var också administrativa. Bankerna instruerades att förse "bra" företag med tillräckligt arbetande kapital. "Viktiga" och "brådskande" investeringsprojekt skulle också få tillåtelse att införskaffa ny mark. Många ekonomer har förståelse för att regeringen i första hand använder sådan typer av administrativa åtgärder. De menar att Kina befinner sig i en övergångsfas mellan planerings- och marknadsekonomin samt att de marknadsbaserade instrumenten är outvecklade, t.ex. saknas en stor statsobligationsmarknad för en effektiv räntepolitik. Samtidigt kan det konstateras att försöken att styra ekonomin med order tenderar att leda till snedvridning av allokeringen av kapital. När t.ex. bankkontoren beordras öka utlåningen till "bra" företag saknas det kriterier för att säkerställa att pengarna kommer till den mest effektiva användningen. Detta riskerar att leda till en ny våg av dåliga lån. Företag med goda guanxi klarar sig! Effekten av amerikanska räntehöjningar Om den amerikanska centralbankens styrränta mot förmodan skulle höjas mycket snabbt skulle det kunna ha en negativ effekt på tillväxten i Kina. Det nuvarande nettoinflödet av utländskt kapital skulle riskera att minska vilket

5 5(8) skulle påverka penningmängden, långivning och i förlängningen investeringar negativt, och därmed öka risken för en hård inbromsning av ekonomin. Den amerikanska centralbankens uttalade avsikt att höja styrräntan i "väl avvägd takt" talar ännu så länge emot det scenariot. Därtill är Kina relativt väl skyddat av den stora reserven av utländskt kapital, som vid andra kvartalets utgång uppgick till 471 miljarder US-dollar. Faktum är att de amerikanska räntehöjningarna ger den kinesiska centralbanken större manöverutrymme att höja räntan för att kontrollera inflationen utan att förstärka inflödet av utländsk valuta. Energikrisen Under det andra kvartalet kom energibristen i Kina och dess negativa effekter på tillväxten alltmer i fokus. Den kraftiga utvecklingen inom den tunga industrin och ökningen av hushållsapparater har drivit efterfrågan på elektricitet långt över tillgången, trots en årlig ökning av energiproduktionen med procent sedan Elunderskottet beräknas kosta landet mellan en och två procentenheter i tillväxt. Hittills i år har 24 av 31 provinser tvingats att ransonera elen. I Kanton har myndigheterna tvingat företag att stänga under två arbetsdagar i veckan. I Shanghai har tiotusentals arbetare uppmanats att ta en veckas semester under sommaren. I Hangzhou har energiintensiva industrier beordrats att stoppa produktionen dagtid fyra dagar i veckan. I Peking uppmanas myndigheter och företag att inte sänka rumstemperaturen under 26 grader. Ibland stängs elen av med bara minuters varsel oavsett konsekvenser för produktionsprocessen. Flera företag rapporterar att det kan ta dagar att komma igång med tillverkningen efter ett avbrott. Otillräcklig sammanlänkning av de regionala transmissionsnäten har begränsat möjligheten att motverka bristsituationen. Elproduktionen har drivit upp priset på kol, den viktigaste energikällan, och lett till en överlastning av transportsystemet där kol tränger ut andra transporter. Ny kapacitet kommer från dyrare dieseldrivna kraftverk. Bristsituationen har tvingat myndigheterna att höja elpriset med omkring 6 procent under det första halvåret. De flesta bedömare menar att detta inte är tillräckligt. För att avhjälpa bristen har 144 nya kraftverk godkänts som ska addera 75 gigawatt (GW) till den installerade kapaciteten på 385 GW, enligt China Economic Quarterly (CEQ). Många fler kan komma att byggas.

6 6(8) Resultatet riskerar att leda till ett allvarligt överskott i kapaciteten om några år, enligt CEQ. Bakgrunden till situationen är planekonomins grepp om energipolitiken, menar CEQ. Elpriserna, som sätts av den f.d. plankommissionen, hålls alltför låga, framförallt för hushållen. Utvecklingen av kraftproduktionen präglas av ryckighet. Plankommissionen underskattade efterfrågeutvecklingen när den senaste femårsplanen lades Nu riskerar de samlade satsningarna att överskatta den framtida efterfrågan. Utbyggnaden av elkraften med dieselgeneratorer och ökningen i försäljningen av bilar har också ökat efterfrågan på olja. Importen av råolja beräknas stiga med 21 procent i år till 110 miljoner ton. Det rekordhöga oljepriset (ca 45 USdollar per fat i skrivande stund) bedöms dock inte få allvarliga direkta konsekvenser för ekonomin. En analytiker menar att en höjning av priset med 10 dollar endast skulle minska tillväxten med 0,25 procentenheter. Beslutsfattare oroar sig dock alltmer för säkerhetsaspekterna av oljeberoendet, bland annat på grund av att 60 procent av importen kommer från Mellanöstern. En strategiskt oljereserv är planerad, men hittills har den inte fyllts eftersom man inte gärna vill köpa den nu rekorddyra oljan. Nya marknadsreformer: konkurslag och investeringsregler Under våren och sommaren har två större förslag till fortsatta marknadsekonomiska reformer presenterats. I juni överlämnades ett utkast till ny konkurslag till folkkongressen. Den nya lagen, som förväntas träda i kraft i början av nästa år, uppges stärka långivares rättigheter och etablera tydligare regler för kreditorer att skydda sina intressen. Viktiga förändringar inkluderar en klar definition av obestånd, juridiskt ramverk för omstrukturering, tydliga intressentklasser och regler mot brottsligt förfarande, t.ex. återbetalning av lån till insiders. Den nya lagen ska gälla både statliga och privata företag, men uppskattningsvis statliga företag kan komma att få en övergångsperiod på uppemot fyra år. Den nya konkurslagen är en viktig komponent för att utveckla marknadsekonomin, bl.a. genom att göra det möjligt att lägga ner företag som kommit på obestånd. Den stärker också möjligheterna att upprätta en fungerande marknad för dåliga lån, vilket är avgörande för att stärka det finansiella systemet.

7 7(8) I juli presenterades en reform av investeringssystemet som lovade att minska det statliga inflytande över investeringsbesluten. Framöver ska endast statligt finansierade investeringar godkännas av myndigheterna. För storskaliga och s.k. begränsade projekt ska myndigheterna endast pröva med hänsyn till ekonomisk säkerhet, sociala effekter, miljöskydd och monopol. Övriga investeringar ska endast registreras för statistiska syften. Enligt en bank stärker investeringsreformen effektiviteten i kapitalallokeringen genom att återföra beslutsfattandet till investerarna och genom att öka transparens och förutsägbarhet. Banken menar också att den kommer att hjälpa de kommersiella bankerna att genomföra sina egna reformer eftersom de nu kommer att överta större ansvar för kreditbeslut som tidigare fattades av industripolitiska hänsyn. Ökat antal extremt fattiga Fattigdomen i Kina ökade under år 2003 för första gången på ett kvarts sekel. Enligt nya officiella siffror föll kineser ned under den officiella fattigdomsgränsen med inkomster lägre än 77 US-dollar per år (0,21 dollar per dag). Det motsvarar en ökning med nästan 3 procent. Officiellt lever 30 miljoner på mindre än 77 US-dollar per år och 65 miljoner på mindre än 106 US-dollar (0,29 dollar per dag). Myndigheterna menar att naturkatastrofer var orsaken bakom den ökande fattigdomen. En annan förklaring är att inkomsterna på landsbygden har ökat betydligt långsammare än i städerna där de positiva effekterna av de ekonomiska reformerna har haft störst effekt. Under 2003 ökade inkomsterna per capita i städerna med 9,0 procent och på landsbygden med 4,3 procent. Statistisk sammanfattning De statistiska uppgifterna i denna rapport bygger (om inte annat anges) på data offentliggjorda av Kinas National Bureau of Statistics. Tillförlitligheten i dessa uppgifter är omdebatterad. Den kraftiga revideringen av tillväxtsiffrorna för 2003 som beskrivs i denna rapport understryker frågetecknen. Den statistiska byrån ska kontinuerligt revidera sina uppgifter enligt internationell standard vilket innebär att uppgifter från tidigare rapporter från ambassaden kan skilja sig från senare rapporter, se t.ex. tillväxtsiffrorna för det första kvartalet i år som har reviderats till 9,8 procent. I den nedanstående tabellen redovisas dock de siffror som rapporterades vid utgången av det första kvartalet.

8 8(8) '03 K1-2 '03 K1-3 '03 K1-4 '04 K1 '04 K1-2 BNP-tillväxt, % 8,2 8,5 9,1 9,7 9,7 BNP mrd USD 604,7 955,5 1405,7 328,6 710,1 Export mrd USD 190,3 307,7 438,4 115,7 258,1 Import mrd USD 185,8 298,6 412,8 124,1 264,9 Ökn statl investeringar % 32,8 31,4 28,4 46,1 28,6 Inflation: KPI % 0,6 0,7 3,1 3,0 5,0 (slutet av perioden, årsbasis) Detaljhandelspriser % -0,4-0,4 1,9 1,7 4,1 (slutet av perioden, årsbasis) Ökn industriproduktion % 16,2 16,5 17,0 17,7 17,7 Utl dir inv (kontr) mrd USD 51,0 80,2 115,1 34,3 72,7 Utl dir inv (real) mrd USD 30,3 41,6 53,5 14,1 33,9 Valutareserv mrd USD 346,5 383,9 403,2 439,8 470,6 Utlandsskuld mrd USD ** ** ** ** ** Växelkurs RMB/USD 8,2774 8,2770 8,2767 8,2771 8,2771 Tillväxt M2% (året före) 20,8 20,7 19,6 19,1 16,2 ** = ingen uppgift LJUNGGREN CC: Shanghai, Generalkonsulat Kanton, Generalkonsulat Hongkong, Generalkonsulat

Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt?

Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt? Telemeddelande (A) Sid. 1(15) Mnr PEKI/20090225-2 2009-02-25 Peking Andre ambassadsekreterare Markus Lundgren UD-ASO Dnr 21 Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt?

Läs mer

Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten försvagas

Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten försvagas Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr PEKI/20061221-1 2006-12-20 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 183 Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24. Peking. Ambassaden i Peking Erik Widman. UD-ASO Dnr 64

Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24. Peking. Ambassaden i Peking Erik Widman. UD-ASO Dnr 64 Telemeddelande (A) Sid. 1(9) Mnr PEKI/20040524-1 2004-05-24 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 64 Kinas finansiella sektor: en överblick Sammanfattning Kinas finansiella system har gått

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Eastern European Outlook

Eastern European Outlook EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA OKTOBER MARS 27 28 Eastern European Outlook Tema: Utmaningar Ryssland efter för baltisk valen export Important your attention is drawn to the statement on the back cover

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 Ura 2007:4 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 AMS Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se Konjunktur & räntor SBAB:s konjunkturbrev nr 4 n 14 augusti 2006 Konjunkturbrevet i korthet n Internationella konjunkturen robust men sårbar. n USA-ekonomin kyls av. Svår riskavvägning för Fed. n Konjunkturen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS RAPPORT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS RAPPORT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 4.7.2003 KOM(2003) 396 slutlig KOMMISSIONENS RAPPORT till den budgetansvariga myndigheten om garantier som berör den allmänna budgeten per den 31 december

Läs mer

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA FEBRUARI 27 Nordic Outlook Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden Important your attention is drawn to the statement

Läs mer

Det japanska deflationsproblemet-

Det japanska deflationsproblemet- Det japanska deflationsproblemet- En historisk redogörelse och analys Av: Caspar Flink Greiff Kandidatuppsats Nationalekonomiska institutionen Lunds universitet Handledare: Fredrik NG Andersson 1 Abstract

Läs mer

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Oktober 2014

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Oktober 2014 Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Oktober 2014 Gradvis återhämtning trots svagt Ryssland och Ukraina Tema: Eurasiska ekonomiska unionen (EEU) Ekonomisk Analys Eastern European Outlook utkommer

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Högt sparande i Kina och oljeproducerande länder har bidragit till låga räntor och kreditexpansion i ett antal länder

Högt sparande i Kina och oljeproducerande länder har bidragit till låga räntor och kreditexpansion i ett antal länder ANFÖRANDE DATUM: 2009-05-06 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Avanza Bank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 3 JUNI 3 Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker för deflation, det vill säga fallande priser, präglar för närvarande de finansiella marknaderna. Att centralbankerna

Läs mer

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI Nordic Outlook Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects

Läs mer

Konjunktur laget Juni 2015

Konjunktur laget Juni 2015 Konjunktur laget Juni Konjunkturläget Juni KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 36, 3 6 STOCKHOLM TEL: 8-53 59 INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 3-363, ISBN 978-9-863-6- Konjunkturinstitutet är en statlig

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

En global balansakt. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. om sparandeobalanser och kriser. Mats Kinnwall/Stefan Ackerby

En global balansakt. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. om sparandeobalanser och kriser. Mats Kinnwall/Stefan Ackerby En global balansakt om sparandeobalanser och kriser Mats Kinnwall/Stefan Ackerby Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa Rapportserien Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa bygger på

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken ANFÖRANDE DATUM: 2004-04-01 TALARE: PLATS: Riksbankschef Lars Heikensten Riksdagens finansutskott SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Penningpolitiskt protokoll

Penningpolitiskt protokoll Penningpolitiskt protokoll DECEMBER 1 Sammanfattning Vid det penningpolitiska mötet den 17 december beslutade Riksbankens direktion att sänka reporäntan med,5 procentenheter till 1, procent och att justera

Läs mer