Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, , kl. 13:00 15:40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol (S) Jan-Olof Jäghagen (S) Maria Ixcot Nilsson (S) Per Sigvardsson (S) Inger Bark-Lagergren (MP) Sten-Olof Johansson (M) Emma Åhlander Hansson (M) Göran Eriksson (C) ersätter Johan Jonsson (C) Bo Sunesson (C) Anders Johansson (KD) Lars-Olof Hellborg (FP) ersätter Mats Arbring (FP) Tommy Persson, kommunsekreterare Anette Strömblad, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef Maria Holgersson, personalchef Katarina Bondesson, förv. ekonom Hans Erlandsson, räddningschef Åsa Albertsson, avdelningschef tekniska kontoret Utses att justera Emma Åhlander Hansson (M) Justeringens plats och tid Järnvägsgatan 28, Emmaboda, , kl. 09:00 Underskrifter sekreterare Paragrafer Tommy Persson ordförande justerare Ann-Marie Fagerström(S) Emma Åhlander Hansson(M) Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Datum för anslags Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift nedtagande Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda Maria Henningsson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 113 (26) Innehållsförteckning 88 Kommunledningen informerar 89 Besvarande av Medborgarförslag Införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Emmaboda kommun 90 Besvarande av Medborgarförslag Cykel- och Motorcykelmuseum i Emmaboda kommun 91 Besvarande av Motion Temadag i demokrati och antirasism 92 Remissvar Regional miljöövervakning , Kalmar län (2014:244) 93 Remissvar Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmål Hållbar Hälsa och Miljös uppdrag 2014 samt perioden folkhälsomål och genomförandeplanering 95 Taxor Räddningstjänstförbundet 96 Ansökan om föreningsbidrag Civilförsvarsförbundet Emmaboda 97 Barn- och ungdomskulturplan inklusive skolkulturgaranti Utökad satsning inom marknadsföring 99 Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet 100 Remissvar Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel U2014/4061/SF 101 Kulturplan Kalmar län Remissvar Samråd för planerad 400 kv ledning Nybro Hemsjö 103 Meddelanden

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 114 (26) 88 Dnr KS/2014:5 Kommunledningen informerar Kommunchefen informerar Emmaboda kommun har tagit fram en ny film som visar upp Emmabodafestivalen Det har varit invigning av nya pendeltåg mellan Emmaboda och Kalmar. Nya etableringar är gjorda i kommunen och andra är planerade till hösten. Ny badplats i kommunal drift öppnas i Mjursjön/ Lindås Socialchefen har lämnat in sin avskedsansökan. Ny rekrytering av Individ- och familjeomsorgschefen är i gång. Ny ekonomiassisten 29 oktober. Det genomförs underhållsarbeten i kommunhuset. Kommunrevisorerna har startat en granskning över den koncernövergripande administrationen. Val till Riksdag, kommun och landsting har genomförts vad vi kan se på ett mycket bra sätt i Emmaboda kommun. Personalchefen informerar Sjukfrånvaron Den totala sjukfrånvaron har ökat till 4,7 % motsvarande period förra året var 4,2 %. Långtidssjukfrånvaron har ökat till 41,3 % motsvarande period förra året var 35,9 %. Sjukskrivningarna beror främst på allvarliga sjukdomar och psykosocial problematik såsom utmattning. Vad gäller den psykosociala problematiken har arbetsgivaren satt in åtgärder i form av handledning och samtalsstöd via företagshälsovården. Ekonomichefen informerar Den senaste rapporten från SCB visar att Emmaboda har ökat sin befolkning från årsskiftet med 22 st. Glädjande är att flyttningsnettot är positivt, men det dör dubbelt så många som föds. Den senaste arbetslöshetsstatistiken visar att Emmaboda kommunhar sänkt ungdomsarbetslösheten mest i länet (-5,9 %) jämfört med motsvarande period för ett år sedan. Förvaltningsekonomen informerar Förvaltningsekonom Katarina Bondesson presenterar kommunstyrelsens uppföljning januari-augusti Prognosen för årets resultat visar +/- noll mot budget. Kommunstyrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 115 (26) 89 Dnr KS/2014:44 Besvarande av Medborgarförslag Införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Emmaboda kommun Medborgarförslag har inkommit till Emmaboda kommun med begäran att Emmaboda kommun använder trådbunden internet- och telefonuppkoppling istället för trådlös dito i alla kommunala förskolor, grundskolan och gymnasieskolor, för att minska risken för ohälsa bland elever och personal. Medborgarförslaget är remitterat till Bildningsnämnden för yttrande. Bildningsförvaltningens yttrande Som huvudman för verksamheten i skola och förskola i Emmaboda kommun vill vi naturligtvis att det ska vara så riskfritt som möjligt för barn, ungdomar och personal att vistas i våra verksamhetslokaler. Vi har t.ex. årliga återkommande skyddsinspektioner där vi inventerar eventuella säkerhetsrisker och vi åtgärdar där sådana hittas. Inför införandet av trådlöst nätverk i skolor och förskolor har vi tagit del av den erkänt vetenskapliga forskning som gjorts inom området samt iakttagit föreskrifter och rekommendationer från relevant myndighet, i detta fall Strålsäkerhetsmyndigheten. Som kommun har vi att hålla oss till vad statliga myndigheter ålägger oss och det samma gäller statliga rekommendationer av olika slag. När det gäller frågan om trådlösa nätverk i skola och förskola är det därför Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer och rekommendationer vi följer i Emmaboda kommun. Med hänsyn till Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer enligt ovan anser vi att bildningsnämndens verksamhetslokaler är säkra att vistas i ur en strålsäkerhetssynpunkt. Vi menar härmed att det inte finns anledning till att etablera ett övergripande trådbundet nätverk i våra förskolor och skolor. Bildningsnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att med detta yttrande anse medborgarförslaget besvarat. Medborgarförslag Införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Emmaboda kommun Bildningsnämnden beslut Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 116 (26) KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att med hänsyn till Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer anse att bildningsnämndens verksamhetslokaler är säkra att vistas i ur strålsäkerhetssynpunkt varför det saknar anledning att etablera ett övergripande trådbundet nätverk i Emmaboda kommuns förskolor och skolor att därmed anse medborgarförslaget som besvarat. Yrkanden Inger Bark- Lagergren (MP) yrkar att ärendet återremitterar för vidare utredning. Anders Johansson (KD) yrkar bifall till återremiss. Jan-Olof Jäghagen(S) och Stig- Ove Andersson(S) bifaller Kommunstyrelsens förslag till beslut. Proposition Följande proposition godkännes Ska vi besluta om ärendet idag? Ska ärendet beslutas om vid ett senare sammanträde? Ordföranden finner att Kommunstyrelsen kommer besluta att ärendet ska beslutas om idag. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att med hänsyn till Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer anse att bildningsnämndens verksamhetslokaler är säkra att vistas i ur strålsäkerhetssynpunkt varför det saknar anledning att etablera ett övergripande trådbundet nätverk i Emmaboda kommuns förskolor och skolor att därmed anse medborgarförslaget som besvarat. Reservation Inger Bark-Lagergren(MP) och Anders Johansson(KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för förslaget om återremiss.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 117 (26) 90 Dnr KS/2013:357 Besvarande av Medborgarförslag Cykel- och Motorcykelmuseum i Emmaboda kommun Medborgarförslag har inkommit till Emmaboda kommun med förslag om inrättande av Cykel- och Motorcykelmuseum i centrala Emmaboda, där olika tvåhjulingar och leksaker för barn kan ställas ut för allmänheten och att verksamheten ska drivs av en ansvarig förening med styrelse. Medborgarförslaget är remitterat till Teknik- och fritidsnämnden och Bildningsnämnden för yttrande Teknik- och fritidsnämndens synpunkter Teknik- och fritidsnämnden anser att det idag finns en väl fungerande förening inom detta verksamhetsområde Emmaboda Motorveteraner. Denna förening eller någon annan förening skulle kunna driva ett museum om så önskas. En sådan förening/verksamhet kan vända sig till kommunen med bidragsansökningar som sen får hanteras enligt gällande bidragsnormer. Teknik- och fritidsnämnden har inte för avsikt att driva museum. Finns det behov av lokaler kan tekniska kontoret i samråd med föreningen vara behjälpliga att se över vilka lediga lokaler som finns för uthyrning. Teknik- och fritidsnämnden beslutade att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till Tekniska kontorets kommentarer. Bildningsförvaltningens synpunkter Bildningsförvaltningen anser att det vore positivt om en förening bildas som vill starta och driva ett Cykel- och motorcykelmuseum i Emmaboda. Många av de i medborgarförslaget föreslagna aktiviteterna kan säkert vidareutvecklas om en ny förening bildas för ändamålet. När det gäller kommunens ekonomiska stöttning till att driva föreningsverksamhet hänvisar bildningskontoret till kommunens regler för föreningsstöd som kan ge eventuellt bidrag till lokalhyra och aktiviteter. Bildningsförvaltningen har inga egna fastigheter och kan inte uttala sig om huruvida kommunen äger några för ändamålet lämpliga lokaler eller om föreningen måste söka dessa på annat håll. Medborgarförslaget har behandlats i bildningsnämndens kulturutskott den 13 mars. Kulturutskottet står bakom förslaget till yttrande enligt ovan. Bildningsnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att med förvaltningens yttrande anse medborgarförslaget besvarat.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 118 (26) Medborgarförslag Cykel- och Motorcykelmuseum i Emmaboda centrum Teknik- och fritidsnämndens beslut Bildningsnämndens beslut Yrkanden Bo Sunesson(C) och Per Sigvardsson(S) bifaller Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att meddela förslagställaren att Emmaboda kommun ställer sig positiv till att en förening bildas för drivande av ett cykel- och motorcykelmuseum. En sådan förening/verksamhet kan vända sig till kommunen med bidragsansökningar som sen hanteras enligt gällande bidragsnormer. att därmed anse medborgarförslaget som besvarat.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 119 (26) 91 Dnr KS/2012:156 Besvarande av Motion Temadag i demokrati och antirasism Motion har inkommit från Vänsterpartiet med yrkande om att man tar till vara elevernas och läraranas upplevelser av besöken i koncentrationslägret genom att anordna bl.a. öppna möten för allmänheten och att kommunen tillsammans med tjänstemän, politiker arrangerar en årligen för allmänheten återkommande temadag i demokrati och antirasism. Motionen är remitterat till Bildningsnämnden för yttrande. Bildningsförvaltningens yttrande Bildningsförvaltningen delar synen om att det är viktigt att arbeta för att minska rasistiska och främlingsfientliga åsikter. Ett arbete i denna riktning genomförs kontinuerligt i hela undervisningssektorn. Som nämnt ovan naturligtvis i högstadiets Toleransprojekt men också i förskolan och övriga skolans värdegrundsarbete i stort. Särskild kompetensutveckling inom området genomförs bland personalen. Bildningsförvaltningen arbetar ständigt mot kränkande särbehandling och följer upp detta arbete på huvudmannanivå. Rektor på Bjurbäcksskolan 7-9 ställer sig positiv till att utan större organisatoriska och resursmässiga insatser kunna anordna öppna informationsmöten för allmänheten för att informera om erfarenheterna från Toleransprojektet. Detta skulle kunna ske under skol- och lektionstid i samband med att elever och lärare återkommit från studiebesöket i Auschwitz. Om kommunen beslutar att lägga resurser på att anordna en övergripande och återkommande temadag i demokrati och antirasism skulle högstadiets elevers och personals erfarenheter alternativt kunna tas till vara i detta sammanhang. Bildningsnämnden beslutade att till kommunfullmäktige lämna bildningsförvaltningens synpunkter som svar på motionen. Motion Temadag i demokrati och antirasism. Bildningsnämndens beslut Yrkanden Inger Bark-Lagergren(MP) bifallen Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 120 (26) att så som eget yttrande lämna Bildningsnämndens beslut som svar på motionen samt att uppdra till Kommunledningskontoret att i samverkan med Bildningsnämnden anordna en temadag i demokrati och antirasism under 2015 att därmed anse motionen som besvarad.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 121 (26) 92 Dnr KS/2014:244 Remissvar Regional miljöövervakning , Kalmar län Länsstyrelsen har inkommit med remiss Regional miljöövervakning , Kalmar län. Syftet är att med hjälp av miljöövervakning kunna följa förändringar i miljön, upptäcka nya miljöhot samt se resultatet av insatta åtgärder. Länsstyrelsen samordnar miljöövervakning som bedrivs i länet. Sammanfattning av ärendet Arbetet med miljöövervakning i ett regionalt perspektiv är bra. Kommunens bidrag med provtagning och kontroller måste syfta till att kunskaper om tillståndet i miljön ökar, så att åtgärder och förbättringar kan sättas in där det bäst gör nytta. De sammanlagda insatserna med provtagning måste fortsätta i samma eller ökad omfattning de kommande åren, för att säkerställa att miljöarbetet utvecklas i miljömålens riktning, och att risker för hälsa och miljö minimeras. Kalmar läns arbete måste samordnas med intilliggande län och även länder, eftersom naturens gränser inte följer de administrativa. Luft och vatten rör sig över stora områden och över lång tid. Remiss Förslag till Miljöövervakning , Regional miljöövervakning Kalmar län Bygg- och miljönämndens beslut Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att som Emmaboda kommuns svar översända Bygg- och miljönämndens beslut rörande Länsstyrelsens inkomna förslag om miljöövervakning till Länsstyrelsen i Kalmar län.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 122 (26) 93 Dnr KS/2014:169 Remissvar Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmål Länsstyrelsen har inkommit med remiss Hållbar utveckling och en god livsmiljö i Kalmar län Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Programmet ska användas för att öka takten i åtgärdsarbetet och leda till mer samverkan så att länets resurser används mer effektivt. De första miljömålen ska vara uppnådda Sammanfattning Emmaboda kommun arbetar mycket med, och prioriterar miljömålsarbetet högt. Hur vi lyckas kommer att få stor betydelse för kommunens utveckling i regionen och ett hållbart samhälle för kommande generationers livskvalitet. Vi är dock begränsade av de ekonomiska möjligheterna för att nå det resultat vi strävar efter. Följebrev remiss Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmål Remiss Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmål Bygg- och miljönämndens beslut Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att som Emmaboda kommuns svar översända Bygg- och miljönämndens beslut på Länsstyrelsens förslag till Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmål inkommit till Länsstyrelsen i Kalmar län.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 123 (26) 94 Dnr KS/2014:180 Hållbar Hälsa och Miljös uppdrag 2014 samt perioden folkhälsomål och genomförandeplanering Hållbar hälsa och Miljö har arbetat med planering för det fortsatta miljöarbetet och folkhälsoarbetet. Folkhälsa: Folkhälsoplanen, reviderades av kommunfullmäktige , 100, till Folkhälsoplan för Emmaboda kommun , varvid ett folkhälsomål tillfördes: Mål 1. Delaktighet och inflytande i samhället. Orsaken var att fullmäktige ville sammanföra de lokalt prioriterade folkhälsomålen i den lokala planen med de den regionala planen: Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län ; prioriterade mål 1, 3, 11 men inte 8. För de olika målen fanns inte lokala mål formulerade i alla delar. De var inte heller uppdaterade sedan beslutet om den första Folkhälsoplanen efter folkhälsoprofilen. Hållbar Hälsa och Miljö har gjort en sammanställning av regionala folkhälsomål, lokala mål och lokala aktiviteter i Hållbar Hälsa och Miljös uppdrag 2014 samt perioden Folkhälsomål och genomförandeplanering. Miljöarbetet: Avsikten är att under hösten 2014 presentera förlag till Miljömål på samma sätt som för folkhälsoarbetet. För närvarande finns ett utkast Miljömålen för Sverige, Kalmar län och Emmaboda kommun för Genomförandet av uppdraget, beskrivning och fortsatt arbete. Hållbar Hälsa och miljös uppdrag 2014 samt perioden Folkhälsomål och genomförandeplanering Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 124 (26) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att anta Hållbar Hälsa och Miljös uppdrag 2014 samt perioden Folkhälsomål och genomförandeplanering för det fortsatta folkhälsoarbetet.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 125 (26) 95 Dnr KS/2014:xxx Taxor Räddningstjänstförbundet Sammanfattning av ärendet Räddningstjänstförbundet har inkommit med förslag på taxor gällande tillsyn om skydd mot olyckor och om brandfarliga och explosiva varor, för tillstånd för explosiva varor, sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll. Timavgiften föreslås bli 638 kronor per timme. Taxorna räkans ut med hjälp av modell för respektive område beroende av vilken tjänst det berör. Förslag till taxa för brandskyddskontrollen är exklusive moms. Räddningstjänstförbudet Emmaboda Torsås direktionsprotokoll från inklusive bilagor om taxor. Tjänsteskrivelse Räddningschef KS Emmaboda 2014 Taxor Meddelande från Räddningschef angående moms på Brandkontroll Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att anta taxorna enligt förslag från Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås direktionsprotokoll från

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 126 (26) 96 Dnr KS/2014:67 Ansökan om föreningsbidrag Civilförsvarsförbundet Emmaboda Sammanfattning av ärendet Civilförsvarförbundet Emmaboda har inkommit med en ansökan om ett föreningsbidrag på kronor för föreningens administration och medlemsvård. Förbundet har tidigare under 2014 ansökt om bidrag hos Teknik- och fritidsnämnden. Teknik- och fritidsnämnden beslutade att avslå ansökan. Nämnden skriver att de anser att detta inte ingår inom deras verksamhetsområde utan är ett ärende för Räddningstjänstförbundet eller kommunstyrelsen. Konsekvensbeskrivning Kommunstyrelsen har för 2014 inga avsatta medel för att finansiera bidragsansökningar till exempelvis Civilförsvarförbundet Emmaboda. Ekonomichefens föreslår att bidraget på kronor till Civilförsvaret finansieras inom Kommunledningskontorets befintliga budgetram. Ansökan från Civilförsvarsförbundet Emmaboda inkommen Yttrande Ekonomichefen inkommit Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen besluta att bevilja ansökan om föreningsbidrag från Civilförsvarsförbundet Emmaboda inkommen med kronor att bidraget på kronor till Civilförsvaret finansieras inom Kommunstyrelsens befintliga budgetram.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 127 (26) 97 Dnr KS/2014:261 Barn- och ungdomskulturplan inklusive skolkulturgaranti Sammanfattning av ärendet Bildningsnämnden har inkommit med förslag till Barn- och ungdomskulturplan inklusive skolkulturgaranti för Emmaboda kommun. Syftet med barn- och ungdomskulturplanen är att förtydliga kulturplanens intentioner inom området barn och unga med särskilt vikt på kultur i förskola och skola samt att belysa det kulturutbud som finns i Emmaboda kommun idag i ett större perspektiv och sammanshang. Kulturgarantin utgörs av en plan för hur barn och elever möter kulturen i förskola och skola och är en garanti för alla barn och elevers likvärdiga tillgång till all kultur som konsumenter, deltagare och producenter inom ramen för läroplanen. Ban- och ungdomskulturplanen utgör en bilaga till kulturplanen. Konsekvensbeskrivning Emmaboda kommun garanterar samtliga barn och unga ett minimumutbud av kulturupplevelser som resurs för lärandet från 1 års ålder. Kulturaktiviteter som planeras för förskolan och skolan bygger oftast på läroplanen och bidrar till att nå kunskapsmålen i högre grad. Bildningsnämnden beslutade att anta Barn- och ungdomskulturplan inklusive skolkulturgaranti enligt förslag att översända planen till Kommunstyrelsen med förslag att Kommunfullmäktige fastställer Barn- och ungdomskulturplanen Förslag till Barn- och ungdomskulturplan inklusive skolkulturgaranti Bildningsnämndens beslut Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att fastställa Barn- och ungdomskulturplan inklusive skolkulturgaranti

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 128 (26) 98 Dnr KS/2014:263 Utökad satsning inom marknadsföring Kommunchef och administrativ chef har inkommit med skrivelse angående utökad satsning inom marknadsföring. Sammanfattning av ärendet Det blir allt viktigare för platser att attrahera personer/företag/organisationer som kan bidra till vår kommuns utveckling. Det kan handla om att behålla våra invånare, att ha kvar och rekrytera rätt kompetens till vår kommun och att stimulera nysatsningar. Det är också viktigt att vi ger våra målgrupper möjlighet att vara med i vårt utvecklingsarbete av vår kommun på olika sätt. Vi har identifierat ett antal aktuella områden där vi ser att extra insatser under 2014 behövs samt funnit verktyg/alternativ som vi kan använda nu och i framtida koncept. Satsningarna hänger samman med redan planerade insatser. Insatserna som föreslås är: Emmabodafestivalen: Inköp av gåvor till festivalbesökare: Upptryck av vykort kr samt porto: kr = kr Badbollar med tryck (logga samt budskap) 1000 st = kr Kondomer med tryck (logga samt budskap) 5000 st kr Summa: kr Digitalt skärmsystem inkl. teknik till smarta telefoner: Ett digitalt skärmsystem är ett verktyg som underlättar kommunikationen/marknadsföringen till våra målgrupper internt som externt. Det bygger på att man har skärmar (informationsplatser) placerade på strategiska platser i kommunkoncernen så som receptioner, simhall, sporthall, bibliotek, turistbyrå mm. De är portabla vilket innebär att man kan använda dem på tillfälliga informationsplatser, vid mässor på krisinformationsplatser mm. Det övergripande ansvaret för innehåll och upplägg finns på informationsavdelningen där det finns ett fåtal utvalda redaktörer som har som uppdrag att hålla den övergripande informationen på skärmarna aktuell och korrekt. Det kan också finnas lokala redaktörer ex. på ett bibliotek som ansvarar för en egen modul på skärmen som handlar om just den verksamheten. Informationen på skärmen är kompatibel och kan presenteras i alla smarta telefoner. Det leder till att vår information når fler mottagare. Systemet kan användas av arbetsgivaren för att skicka ut information och meddelanden via en app (applikation) till de anställda som har tillgång till en smart telefon. Hårdvara (dator och skärm) = ca kr/st * 3 = kr (gäller KS) Licenskostnad /år kr (detta gäller hela koncernen och obegränsad mängd

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 129 (26) informatorsplatser). Summa: kr Film Flygfilmning som presenterar våra större evenemang samt smultronställen ur ett fågelperspektiv. Kostnaden för den beror på hur många tillfällen vi väljer att ta med, ex. Emmabodafestivalen, Power end of summer meet, golfbanan m.fl. Dessa filmsnuttar kan vi förutom att använda dem var för sig även i framtiden inkludera när vi tar fram en större film om Emmaboda det självkara valet att leva verka och bo i. Summa: kr. Framtagende av Budskapskort och annat tryckt material som ska användas vid möten med våra målgrupper Summa: ca kr. Ny kamerautrustning Inköp av ny kamerautrustning (inkl. egen möjlighet till enkel filmproduktion). Den ska hjälpa till att öka vår synlighet genom bilder och filmer främst på de nya digitala medierna. Med rätt utrustning kan vi göra egen film, kompetensen finns på på informationsavdelningen. Summa: ca kronor Total summa: kr Bakgrund Efter att ha utvärderat koncept som kan stödja Emmaboda kommuns kommunikations och marknadsföringsarbete, diskuterat behov/önskemål om att synas vid strategiskt viktiga tillfällen samt identifierat behovet av att ha rätt utrustning till egen produktion av marknadsföringsmaterial har vi kommit fram till att det behövs ett extra tillskott av resurser för att kunna tillgodose de krav och önskemål som finns i koncernen. Därför äskar kommunledningskontoret, informationsavdelningen ytterligare medel för markandsföring för 2014 eftersom befintlig budget inte rymmer dessa kostnader i andledning av framhållna behov. Konsekvensbeskrivning Eftersom ovanstående marknadsaktiviteter ej är budgeterade i år föreslår ekonomichefen att nämnda belopp (160 tkr) finansieras från kontot Kommunstyrelsens förfogande. Tjänsteskrivelse Anette Strömblad kommunchef och Weronica Stålered administrativ chef Utökad satsning inom marknadsföring (2014:263) Utlåtande Jan Demerud ekonomichef Förslag till beslut

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 130 (26) Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att medge kommunledningskonoret kronor för utökade markandsföringsinsatser Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att medge kommunledningskontoret kronor för utökade marknadsföringsinsatser 2014 att finansiera kronor, såsom investering, från Emmaboda kommuns tillgängliga likvida medel att finansiera kronor, såsom driftskostnad, från kontot Kommunstyrelsens förfogande att till kommunfullmäktige redovisa utvärdering av marknadsföringsinsatser 2014.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 131 (26) 99 Dnr KS/2011:163 Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet Sammanfattning av ärendet 2012 startade kommunerna i Kalmar län upp en gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten i Kalmar län. Vid det tillfället valde Torsås kommun att inte vara med kom önskemål från Torsås kommun om inträde i den kommunala hjälpmedelsverksamheten för Kalmar län. Hjälpmedelsnämnden har hanterat ärendet och beslutat erbjuda Torsås kommun inträde i den kommunala hjälpmedelsverksamheten från och med 1 januari I och med Torsås kommuns inträde behöver ett nytt avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten skrivas så att det gäller för Kalmar läns samtliga 12 kommuner. Tillägg i avtalstexten sidan 1: Torsås kommun kommer fr.o.m. 1 januari 2014 att ingå i nämnden. De bilagor i detta avtal som reglerar själva uppstarten gäller därför inte för Torsås kommun. Torsås kommun får istället betala en kostnad för själva uppstarten och en inträdesavgift enligt bilaga 6. Detta innebär att årsavgiften per kommun räknas om enligt gällande modell i 7 nedan. Konsekvensbeskrivning De samverkande kommunerna svarar för nämndens hjälpmedelsenhets kostnader. Respektive kommun skall utge en årlig avgift till verksamheten med en invånarbaserad andel (antalet kommuninvånare/ antalet invånare i de samverkande kommunerna av de totala kostnaderna). Vid beräkning av budgeten skall invånarantalet den 1 november föregående år ligga till grund för beräkningen. Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet mellan Kommunerna i Kalmar län inkommit med tillhörande 7 bilagor. Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att ställa sig bakom det inkomna förslaget Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet mellan kommunerna i Kalmar län med tillhörande 7 bilagor.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 132 (26) 100 Dnr KS/2014:234 Remissvar Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel U2014/4061/SF Sammanfattning av ärendet Regeringskansliet har inkommit med remisspromemoria angående avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel U2014/406/SF Promemorian innehåller förslag till ändringar i studiestödslagen (1999:1395) och förslaget innebär att åldersavskrivningen av studielån, som i dag sker vid utgången av det år då låntagaren fyller 67 år, avskaffas. Även motsvarande åldersavskrivning vad gäller återkrav av studiemedel (studiebidrag och studielån) föreslås tas bort. Studielån ska dock fortsatt skrivas av om det finns synnerliga skäl för det eller om låntagaren avlider och ska skrivas av vid dödsfall. Ärendet är remitterat till Bildningsnämnden och Socialnämnden för yttrande. Bildningsnämndens yttrande Bildningsnämnden framför i sitt yttrande bl.a. att Om man ska bli betalningsskyldig livet ut kan man befara att de som yrkesväxlar sent kategoriskt väljer yrken med bättre löneutveckling än de ovan nämnda, för att få en högre pension som möjliggör återbetalning. Vi går en lärarbrist tillmötes och förslaget kan komma att innebära att vi inte kan få vuxna att yrkesväxla genom en utbildning baserad på CSN-lån. Även de som vill ta kortare kurser för att uppgradera sig i sitt arbete eller öka möjligheten till avancemang inom sin bransch kan avskräckas från studier om förslaget går igenom. Socialnämndens har meddelat att de avstår yttrande. Remisspromemoria inkommen från Regeringskansliet Utbildningsdepartementet Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel. Bildningsnämndens beslut Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att som Emmaboda kommuns eget yttrande översända Bildningsnämnden beslut från på Remiss från Regeringskansliet Utbildningsdepartementet om Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel inkommit

Sammanträdesdatum 2014-09-29. Leif Karlsson (M) vice ordförande, Per Sigvardsson (S), Gunvor Karlsson (S)

Sammanträdesdatum 2014-09-29. Leif Karlsson (M) vice ordförande, Per Sigvardsson (S), Gunvor Karlsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (20) Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda,, 18:00 19:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol (S) ordförande, Ann-Marie Fagerström (S) Ann-Charlotte Filipsson (C), Emma Åhlander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Förslag till yttrande planerad 400kV ledning mellan Nybro och Hemsjö

Förslag till yttrande planerad 400kV ledning mellan Nybro och Hemsjö TJÄNSTESKRIVELSE 1 Bygg- och miljönämnden 2014-08-28 Förslag till yttrande planerad 400kV ledning mellan Nybro och Hemsjö Bakgrund Svenska kraftnät har inkommit 2014-06-12 med en inbjudan till samråd för

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2012-02-27 10 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2012-02-27, 18:00 19:45 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Ingrid Jensen(c). Gunvor Karlsson(s), Emma Åhlander Hansson(m), Annchristin

Läs mer

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-11-25, 18:00 20:30

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-11-25, 18:00 20:30 2013-11-25 116 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-11-25, 18:00 20:30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Tema Utses att justera Justeringens plats och tid Samtliga närvarande med undantag

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. Tema - Göran Schnell, Brandskyddsföreningen Förstudie förbundsbildning Räddningstjänsten

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. Tema - Göran Schnell, Brandskyddsföreningen Förstudie förbundsbildning Räddningstjänsten 2012-06-25 58 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2012-06-25, kl. 18:00-20:10 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Ingrid Jensen(c), Emma Åhlander Hansson(m), Christer Jonsson(c), Inger

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-11-24. Per Sigvardsson(S)

Sammanträdesdatum 2015-11-24. Per Sigvardsson(S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda,, 17:30-18:30 Beslutande Bo Eddie Rossbol (S) ordför. Ann-Marie Fagerström (S) Bo Sunesson (C) Emma Åhlander Hansson (M) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Plats och tid Möjligheternas Hus AB, Emmaboda, 2014-03-18 13:00 17:00

Plats och tid Möjligheternas Hus AB, Emmaboda, 2014-03-18 13:00 17:00 2014-03-18 37 Plats och tid Möjligheternas Hus AB, Emmaboda, 2014-03-18 13:00 17:00 Beslutande Övriga deltagande Tema Ann-Marie Fagerström (S) Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol (S) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Ann-Marie Fagerström 11-19 Sten-Olof Johansson 20-23

Ann-Marie Fagerström 11-19 Sten-Olof Johansson 20-23 2013-02-05 17 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-02-05, 13:00 14:10 Beslutande Ann-Marie Fagerström (s) ordförande 11-19 Lena Holmqvist (s) ersättare för Ann-Marie Fagerström(s) 20-23

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Årjängs Bad- och Friskvårdscenter den 5 april kl, 15.00 17.00 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Mårten Karlsson (S) Erik Ulriksson (C) Anette Eriksson (C)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef. Ann-Marie Fagerström 2011-05-10 94 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2011-05-10, 13:00 14:45 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Bildningskontoret, Emmaboda kommunhus

Bildningskontoret, Emmaboda kommunhus SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.40 Ajournering kl. 16.30 16.40 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Teknik- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Teknik- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Teknik- och fritidsnämnden Plats och tid Emmaboda idrottsplats inklusive rundresa i kommunen, kl.08:30 16:30. Ajournering 09:05-09.15. Beslutande Övriga deltagande Per Sigvardsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2012-04-19 46 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-16.55 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (6) Plats och tid Beslutande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-11:45 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Ola Ekblom (FP) Inge-Marie Byström

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl 13.00-14.40 Ajournering: 13.55-14.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) 27-29 Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 3 april 2014 kl 08.30-13.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, 15.00-17.15 1 (11) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Ronny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-06-11 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Lilla Intiman, klockan 13.00 13.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30. Dag Segrell, kommunchef, Hanna Hammarlund. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson

Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30. Dag Segrell, kommunchef, Hanna Hammarlund. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Arbetsutskott 2015-08-10 1 (8) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 10:30 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Birgitta Gunnarsson, C, Monika Gideskog, M Ersättare Övriga deltagande Dag

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer