Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, , kl. 13:00 15:40

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol (S) Jan-Olof Jäghagen (S) Maria Ixcot Nilsson (S) Per Sigvardsson (S) Inger Bark-Lagergren (MP) Sten-Olof Johansson (M) Emma Åhlander Hansson (M) Göran Eriksson (C) ersätter Johan Jonsson (C) Bo Sunesson (C) Anders Johansson (KD) Lars-Olof Hellborg (FP) ersätter Mats Arbring (FP) Tommy Persson, kommunsekreterare Anette Strömblad, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef Maria Holgersson, personalchef Katarina Bondesson, förv. ekonom Hans Erlandsson, räddningschef Åsa Albertsson, avdelningschef tekniska kontoret Utses att justera Emma Åhlander Hansson (M) Justeringens plats och tid Järnvägsgatan 28, Emmaboda, , kl. 09:00 Underskrifter sekreterare Paragrafer Tommy Persson ordförande justerare Ann-Marie Fagerström(S) Emma Åhlander Hansson(M) Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Datum för anslags Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift nedtagande Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda Maria Henningsson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 113 (26) Innehållsförteckning 88 Kommunledningen informerar 89 Besvarande av Medborgarförslag Införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Emmaboda kommun 90 Besvarande av Medborgarförslag Cykel- och Motorcykelmuseum i Emmaboda kommun 91 Besvarande av Motion Temadag i demokrati och antirasism 92 Remissvar Regional miljöövervakning , Kalmar län (2014:244) 93 Remissvar Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmål Hållbar Hälsa och Miljös uppdrag 2014 samt perioden folkhälsomål och genomförandeplanering 95 Taxor Räddningstjänstförbundet 96 Ansökan om föreningsbidrag Civilförsvarsförbundet Emmaboda 97 Barn- och ungdomskulturplan inklusive skolkulturgaranti Utökad satsning inom marknadsföring 99 Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet 100 Remissvar Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel U2014/4061/SF 101 Kulturplan Kalmar län Remissvar Samråd för planerad 400 kv ledning Nybro Hemsjö 103 Meddelanden

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 114 (26) 88 Dnr KS/2014:5 Kommunledningen informerar Kommunchefen informerar Emmaboda kommun har tagit fram en ny film som visar upp Emmabodafestivalen Det har varit invigning av nya pendeltåg mellan Emmaboda och Kalmar. Nya etableringar är gjorda i kommunen och andra är planerade till hösten. Ny badplats i kommunal drift öppnas i Mjursjön/ Lindås Socialchefen har lämnat in sin avskedsansökan. Ny rekrytering av Individ- och familjeomsorgschefen är i gång. Ny ekonomiassisten 29 oktober. Det genomförs underhållsarbeten i kommunhuset. Kommunrevisorerna har startat en granskning över den koncernövergripande administrationen. Val till Riksdag, kommun och landsting har genomförts vad vi kan se på ett mycket bra sätt i Emmaboda kommun. Personalchefen informerar Sjukfrånvaron Den totala sjukfrånvaron har ökat till 4,7 % motsvarande period förra året var 4,2 %. Långtidssjukfrånvaron har ökat till 41,3 % motsvarande period förra året var 35,9 %. Sjukskrivningarna beror främst på allvarliga sjukdomar och psykosocial problematik såsom utmattning. Vad gäller den psykosociala problematiken har arbetsgivaren satt in åtgärder i form av handledning och samtalsstöd via företagshälsovården. Ekonomichefen informerar Den senaste rapporten från SCB visar att Emmaboda har ökat sin befolkning från årsskiftet med 22 st. Glädjande är att flyttningsnettot är positivt, men det dör dubbelt så många som föds. Den senaste arbetslöshetsstatistiken visar att Emmaboda kommunhar sänkt ungdomsarbetslösheten mest i länet (-5,9 %) jämfört med motsvarande period för ett år sedan. Förvaltningsekonomen informerar Förvaltningsekonom Katarina Bondesson presenterar kommunstyrelsens uppföljning januari-augusti Prognosen för årets resultat visar +/- noll mot budget. Kommunstyrelsen beslutar att anteckna informationen till protokollet.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 115 (26) 89 Dnr KS/2014:44 Besvarande av Medborgarförslag Införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Emmaboda kommun Medborgarförslag har inkommit till Emmaboda kommun med begäran att Emmaboda kommun använder trådbunden internet- och telefonuppkoppling istället för trådlös dito i alla kommunala förskolor, grundskolan och gymnasieskolor, för att minska risken för ohälsa bland elever och personal. Medborgarförslaget är remitterat till Bildningsnämnden för yttrande. Bildningsförvaltningens yttrande Som huvudman för verksamheten i skola och förskola i Emmaboda kommun vill vi naturligtvis att det ska vara så riskfritt som möjligt för barn, ungdomar och personal att vistas i våra verksamhetslokaler. Vi har t.ex. årliga återkommande skyddsinspektioner där vi inventerar eventuella säkerhetsrisker och vi åtgärdar där sådana hittas. Inför införandet av trådlöst nätverk i skolor och förskolor har vi tagit del av den erkänt vetenskapliga forskning som gjorts inom området samt iakttagit föreskrifter och rekommendationer från relevant myndighet, i detta fall Strålsäkerhetsmyndigheten. Som kommun har vi att hålla oss till vad statliga myndigheter ålägger oss och det samma gäller statliga rekommendationer av olika slag. När det gäller frågan om trådlösa nätverk i skola och förskola är det därför Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer och rekommendationer vi följer i Emmaboda kommun. Med hänsyn till Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer enligt ovan anser vi att bildningsnämndens verksamhetslokaler är säkra att vistas i ur en strålsäkerhetssynpunkt. Vi menar härmed att det inte finns anledning till att etablera ett övergripande trådbundet nätverk i våra förskolor och skolor. Bildningsnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att med detta yttrande anse medborgarförslaget besvarat. Medborgarförslag Införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Emmaboda kommun Bildningsnämnden beslut Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 116 (26) KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att med hänsyn till Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer anse att bildningsnämndens verksamhetslokaler är säkra att vistas i ur strålsäkerhetssynpunkt varför det saknar anledning att etablera ett övergripande trådbundet nätverk i Emmaboda kommuns förskolor och skolor att därmed anse medborgarförslaget som besvarat. Yrkanden Inger Bark- Lagergren (MP) yrkar att ärendet återremitterar för vidare utredning. Anders Johansson (KD) yrkar bifall till återremiss. Jan-Olof Jäghagen(S) och Stig- Ove Andersson(S) bifaller Kommunstyrelsens förslag till beslut. Proposition Följande proposition godkännes Ska vi besluta om ärendet idag? Ska ärendet beslutas om vid ett senare sammanträde? Ordföranden finner att Kommunstyrelsen kommer besluta att ärendet ska beslutas om idag. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att med hänsyn till Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer anse att bildningsnämndens verksamhetslokaler är säkra att vistas i ur strålsäkerhetssynpunkt varför det saknar anledning att etablera ett övergripande trådbundet nätverk i Emmaboda kommuns förskolor och skolor att därmed anse medborgarförslaget som besvarat. Reservation Inger Bark-Lagergren(MP) och Anders Johansson(KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för förslaget om återremiss.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 117 (26) 90 Dnr KS/2013:357 Besvarande av Medborgarförslag Cykel- och Motorcykelmuseum i Emmaboda kommun Medborgarförslag har inkommit till Emmaboda kommun med förslag om inrättande av Cykel- och Motorcykelmuseum i centrala Emmaboda, där olika tvåhjulingar och leksaker för barn kan ställas ut för allmänheten och att verksamheten ska drivs av en ansvarig förening med styrelse. Medborgarförslaget är remitterat till Teknik- och fritidsnämnden och Bildningsnämnden för yttrande Teknik- och fritidsnämndens synpunkter Teknik- och fritidsnämnden anser att det idag finns en väl fungerande förening inom detta verksamhetsområde Emmaboda Motorveteraner. Denna förening eller någon annan förening skulle kunna driva ett museum om så önskas. En sådan förening/verksamhet kan vända sig till kommunen med bidragsansökningar som sen får hanteras enligt gällande bidragsnormer. Teknik- och fritidsnämnden har inte för avsikt att driva museum. Finns det behov av lokaler kan tekniska kontoret i samråd med föreningen vara behjälpliga att se över vilka lediga lokaler som finns för uthyrning. Teknik- och fritidsnämnden beslutade att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till Tekniska kontorets kommentarer. Bildningsförvaltningens synpunkter Bildningsförvaltningen anser att det vore positivt om en förening bildas som vill starta och driva ett Cykel- och motorcykelmuseum i Emmaboda. Många av de i medborgarförslaget föreslagna aktiviteterna kan säkert vidareutvecklas om en ny förening bildas för ändamålet. När det gäller kommunens ekonomiska stöttning till att driva föreningsverksamhet hänvisar bildningskontoret till kommunens regler för föreningsstöd som kan ge eventuellt bidrag till lokalhyra och aktiviteter. Bildningsförvaltningen har inga egna fastigheter och kan inte uttala sig om huruvida kommunen äger några för ändamålet lämpliga lokaler eller om föreningen måste söka dessa på annat håll. Medborgarförslaget har behandlats i bildningsnämndens kulturutskott den 13 mars. Kulturutskottet står bakom förslaget till yttrande enligt ovan. Bildningsnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att med förvaltningens yttrande anse medborgarförslaget besvarat.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 118 (26) Medborgarförslag Cykel- och Motorcykelmuseum i Emmaboda centrum Teknik- och fritidsnämndens beslut Bildningsnämndens beslut Yrkanden Bo Sunesson(C) och Per Sigvardsson(S) bifaller Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att meddela förslagställaren att Emmaboda kommun ställer sig positiv till att en förening bildas för drivande av ett cykel- och motorcykelmuseum. En sådan förening/verksamhet kan vända sig till kommunen med bidragsansökningar som sen hanteras enligt gällande bidragsnormer. att därmed anse medborgarförslaget som besvarat.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 119 (26) 91 Dnr KS/2012:156 Besvarande av Motion Temadag i demokrati och antirasism Motion har inkommit från Vänsterpartiet med yrkande om att man tar till vara elevernas och läraranas upplevelser av besöken i koncentrationslägret genom att anordna bl.a. öppna möten för allmänheten och att kommunen tillsammans med tjänstemän, politiker arrangerar en årligen för allmänheten återkommande temadag i demokrati och antirasism. Motionen är remitterat till Bildningsnämnden för yttrande. Bildningsförvaltningens yttrande Bildningsförvaltningen delar synen om att det är viktigt att arbeta för att minska rasistiska och främlingsfientliga åsikter. Ett arbete i denna riktning genomförs kontinuerligt i hela undervisningssektorn. Som nämnt ovan naturligtvis i högstadiets Toleransprojekt men också i förskolan och övriga skolans värdegrundsarbete i stort. Särskild kompetensutveckling inom området genomförs bland personalen. Bildningsförvaltningen arbetar ständigt mot kränkande särbehandling och följer upp detta arbete på huvudmannanivå. Rektor på Bjurbäcksskolan 7-9 ställer sig positiv till att utan större organisatoriska och resursmässiga insatser kunna anordna öppna informationsmöten för allmänheten för att informera om erfarenheterna från Toleransprojektet. Detta skulle kunna ske under skol- och lektionstid i samband med att elever och lärare återkommit från studiebesöket i Auschwitz. Om kommunen beslutar att lägga resurser på att anordna en övergripande och återkommande temadag i demokrati och antirasism skulle högstadiets elevers och personals erfarenheter alternativt kunna tas till vara i detta sammanhang. Bildningsnämnden beslutade att till kommunfullmäktige lämna bildningsförvaltningens synpunkter som svar på motionen. Motion Temadag i demokrati och antirasism. Bildningsnämndens beslut Yrkanden Inger Bark-Lagergren(MP) bifallen Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 120 (26) att så som eget yttrande lämna Bildningsnämndens beslut som svar på motionen samt att uppdra till Kommunledningskontoret att i samverkan med Bildningsnämnden anordna en temadag i demokrati och antirasism under 2015 att därmed anse motionen som besvarad.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 121 (26) 92 Dnr KS/2014:244 Remissvar Regional miljöövervakning , Kalmar län Länsstyrelsen har inkommit med remiss Regional miljöövervakning , Kalmar län. Syftet är att med hjälp av miljöövervakning kunna följa förändringar i miljön, upptäcka nya miljöhot samt se resultatet av insatta åtgärder. Länsstyrelsen samordnar miljöövervakning som bedrivs i länet. Sammanfattning av ärendet Arbetet med miljöövervakning i ett regionalt perspektiv är bra. Kommunens bidrag med provtagning och kontroller måste syfta till att kunskaper om tillståndet i miljön ökar, så att åtgärder och förbättringar kan sättas in där det bäst gör nytta. De sammanlagda insatserna med provtagning måste fortsätta i samma eller ökad omfattning de kommande åren, för att säkerställa att miljöarbetet utvecklas i miljömålens riktning, och att risker för hälsa och miljö minimeras. Kalmar läns arbete måste samordnas med intilliggande län och även länder, eftersom naturens gränser inte följer de administrativa. Luft och vatten rör sig över stora områden och över lång tid. Remiss Förslag till Miljöövervakning , Regional miljöövervakning Kalmar län Bygg- och miljönämndens beslut Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att som Emmaboda kommuns svar översända Bygg- och miljönämndens beslut rörande Länsstyrelsens inkomna förslag om miljöövervakning till Länsstyrelsen i Kalmar län.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 122 (26) 93 Dnr KS/2014:169 Remissvar Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmål Länsstyrelsen har inkommit med remiss Hållbar utveckling och en god livsmiljö i Kalmar län Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Programmet ska användas för att öka takten i åtgärdsarbetet och leda till mer samverkan så att länets resurser används mer effektivt. De första miljömålen ska vara uppnådda Sammanfattning Emmaboda kommun arbetar mycket med, och prioriterar miljömålsarbetet högt. Hur vi lyckas kommer att få stor betydelse för kommunens utveckling i regionen och ett hållbart samhälle för kommande generationers livskvalitet. Vi är dock begränsade av de ekonomiska möjligheterna för att nå det resultat vi strävar efter. Följebrev remiss Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmål Remiss Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmål Bygg- och miljönämndens beslut Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att som Emmaboda kommuns svar översända Bygg- och miljönämndens beslut på Länsstyrelsens förslag till Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmål inkommit till Länsstyrelsen i Kalmar län.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 123 (26) 94 Dnr KS/2014:180 Hållbar Hälsa och Miljös uppdrag 2014 samt perioden folkhälsomål och genomförandeplanering Hållbar hälsa och Miljö har arbetat med planering för det fortsatta miljöarbetet och folkhälsoarbetet. Folkhälsa: Folkhälsoplanen, reviderades av kommunfullmäktige , 100, till Folkhälsoplan för Emmaboda kommun , varvid ett folkhälsomål tillfördes: Mål 1. Delaktighet och inflytande i samhället. Orsaken var att fullmäktige ville sammanföra de lokalt prioriterade folkhälsomålen i den lokala planen med de den regionala planen: Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län ; prioriterade mål 1, 3, 11 men inte 8. För de olika målen fanns inte lokala mål formulerade i alla delar. De var inte heller uppdaterade sedan beslutet om den första Folkhälsoplanen efter folkhälsoprofilen. Hållbar Hälsa och Miljö har gjort en sammanställning av regionala folkhälsomål, lokala mål och lokala aktiviteter i Hållbar Hälsa och Miljös uppdrag 2014 samt perioden Folkhälsomål och genomförandeplanering. Miljöarbetet: Avsikten är att under hösten 2014 presentera förlag till Miljömål på samma sätt som för folkhälsoarbetet. För närvarande finns ett utkast Miljömålen för Sverige, Kalmar län och Emmaboda kommun för Genomförandet av uppdraget, beskrivning och fortsatt arbete. Hållbar Hälsa och miljös uppdrag 2014 samt perioden Folkhälsomål och genomförandeplanering Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 124 (26) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att anta Hållbar Hälsa och Miljös uppdrag 2014 samt perioden Folkhälsomål och genomförandeplanering för det fortsatta folkhälsoarbetet.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 125 (26) 95 Dnr KS/2014:xxx Taxor Räddningstjänstförbundet Sammanfattning av ärendet Räddningstjänstförbundet har inkommit med förslag på taxor gällande tillsyn om skydd mot olyckor och om brandfarliga och explosiva varor, för tillstånd för explosiva varor, sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll. Timavgiften föreslås bli 638 kronor per timme. Taxorna räkans ut med hjälp av modell för respektive område beroende av vilken tjänst det berör. Förslag till taxa för brandskyddskontrollen är exklusive moms. Räddningstjänstförbudet Emmaboda Torsås direktionsprotokoll från inklusive bilagor om taxor. Tjänsteskrivelse Räddningschef KS Emmaboda 2014 Taxor Meddelande från Räddningschef angående moms på Brandkontroll Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att anta taxorna enligt förslag från Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås direktionsprotokoll från

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 126 (26) 96 Dnr KS/2014:67 Ansökan om föreningsbidrag Civilförsvarsförbundet Emmaboda Sammanfattning av ärendet Civilförsvarförbundet Emmaboda har inkommit med en ansökan om ett föreningsbidrag på kronor för föreningens administration och medlemsvård. Förbundet har tidigare under 2014 ansökt om bidrag hos Teknik- och fritidsnämnden. Teknik- och fritidsnämnden beslutade att avslå ansökan. Nämnden skriver att de anser att detta inte ingår inom deras verksamhetsområde utan är ett ärende för Räddningstjänstförbundet eller kommunstyrelsen. Konsekvensbeskrivning Kommunstyrelsen har för 2014 inga avsatta medel för att finansiera bidragsansökningar till exempelvis Civilförsvarförbundet Emmaboda. Ekonomichefens föreslår att bidraget på kronor till Civilförsvaret finansieras inom Kommunledningskontorets befintliga budgetram. Ansökan från Civilförsvarsförbundet Emmaboda inkommen Yttrande Ekonomichefen inkommit Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen besluta att bevilja ansökan om föreningsbidrag från Civilförsvarsförbundet Emmaboda inkommen med kronor att bidraget på kronor till Civilförsvaret finansieras inom Kommunstyrelsens befintliga budgetram.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 127 (26) 97 Dnr KS/2014:261 Barn- och ungdomskulturplan inklusive skolkulturgaranti Sammanfattning av ärendet Bildningsnämnden har inkommit med förslag till Barn- och ungdomskulturplan inklusive skolkulturgaranti för Emmaboda kommun. Syftet med barn- och ungdomskulturplanen är att förtydliga kulturplanens intentioner inom området barn och unga med särskilt vikt på kultur i förskola och skola samt att belysa det kulturutbud som finns i Emmaboda kommun idag i ett större perspektiv och sammanshang. Kulturgarantin utgörs av en plan för hur barn och elever möter kulturen i förskola och skola och är en garanti för alla barn och elevers likvärdiga tillgång till all kultur som konsumenter, deltagare och producenter inom ramen för läroplanen. Ban- och ungdomskulturplanen utgör en bilaga till kulturplanen. Konsekvensbeskrivning Emmaboda kommun garanterar samtliga barn och unga ett minimumutbud av kulturupplevelser som resurs för lärandet från 1 års ålder. Kulturaktiviteter som planeras för förskolan och skolan bygger oftast på läroplanen och bidrar till att nå kunskapsmålen i högre grad. Bildningsnämnden beslutade att anta Barn- och ungdomskulturplan inklusive skolkulturgaranti enligt förslag att översända planen till Kommunstyrelsen med förslag att Kommunfullmäktige fastställer Barn- och ungdomskulturplanen Förslag till Barn- och ungdomskulturplan inklusive skolkulturgaranti Bildningsnämndens beslut Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att fastställa Barn- och ungdomskulturplan inklusive skolkulturgaranti

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 128 (26) 98 Dnr KS/2014:263 Utökad satsning inom marknadsföring Kommunchef och administrativ chef har inkommit med skrivelse angående utökad satsning inom marknadsföring. Sammanfattning av ärendet Det blir allt viktigare för platser att attrahera personer/företag/organisationer som kan bidra till vår kommuns utveckling. Det kan handla om att behålla våra invånare, att ha kvar och rekrytera rätt kompetens till vår kommun och att stimulera nysatsningar. Det är också viktigt att vi ger våra målgrupper möjlighet att vara med i vårt utvecklingsarbete av vår kommun på olika sätt. Vi har identifierat ett antal aktuella områden där vi ser att extra insatser under 2014 behövs samt funnit verktyg/alternativ som vi kan använda nu och i framtida koncept. Satsningarna hänger samman med redan planerade insatser. Insatserna som föreslås är: Emmabodafestivalen: Inköp av gåvor till festivalbesökare: Upptryck av vykort kr samt porto: kr = kr Badbollar med tryck (logga samt budskap) 1000 st = kr Kondomer med tryck (logga samt budskap) 5000 st kr Summa: kr Digitalt skärmsystem inkl. teknik till smarta telefoner: Ett digitalt skärmsystem är ett verktyg som underlättar kommunikationen/marknadsföringen till våra målgrupper internt som externt. Det bygger på att man har skärmar (informationsplatser) placerade på strategiska platser i kommunkoncernen så som receptioner, simhall, sporthall, bibliotek, turistbyrå mm. De är portabla vilket innebär att man kan använda dem på tillfälliga informationsplatser, vid mässor på krisinformationsplatser mm. Det övergripande ansvaret för innehåll och upplägg finns på informationsavdelningen där det finns ett fåtal utvalda redaktörer som har som uppdrag att hålla den övergripande informationen på skärmarna aktuell och korrekt. Det kan också finnas lokala redaktörer ex. på ett bibliotek som ansvarar för en egen modul på skärmen som handlar om just den verksamheten. Informationen på skärmen är kompatibel och kan presenteras i alla smarta telefoner. Det leder till att vår information når fler mottagare. Systemet kan användas av arbetsgivaren för att skicka ut information och meddelanden via en app (applikation) till de anställda som har tillgång till en smart telefon. Hårdvara (dator och skärm) = ca kr/st * 3 = kr (gäller KS) Licenskostnad /år kr (detta gäller hela koncernen och obegränsad mängd

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 129 (26) informatorsplatser). Summa: kr Film Flygfilmning som presenterar våra större evenemang samt smultronställen ur ett fågelperspektiv. Kostnaden för den beror på hur många tillfällen vi väljer att ta med, ex. Emmabodafestivalen, Power end of summer meet, golfbanan m.fl. Dessa filmsnuttar kan vi förutom att använda dem var för sig även i framtiden inkludera när vi tar fram en större film om Emmaboda det självkara valet att leva verka och bo i. Summa: kr. Framtagende av Budskapskort och annat tryckt material som ska användas vid möten med våra målgrupper Summa: ca kr. Ny kamerautrustning Inköp av ny kamerautrustning (inkl. egen möjlighet till enkel filmproduktion). Den ska hjälpa till att öka vår synlighet genom bilder och filmer främst på de nya digitala medierna. Med rätt utrustning kan vi göra egen film, kompetensen finns på på informationsavdelningen. Summa: ca kronor Total summa: kr Bakgrund Efter att ha utvärderat koncept som kan stödja Emmaboda kommuns kommunikations och marknadsföringsarbete, diskuterat behov/önskemål om att synas vid strategiskt viktiga tillfällen samt identifierat behovet av att ha rätt utrustning till egen produktion av marknadsföringsmaterial har vi kommit fram till att det behövs ett extra tillskott av resurser för att kunna tillgodose de krav och önskemål som finns i koncernen. Därför äskar kommunledningskontoret, informationsavdelningen ytterligare medel för markandsföring för 2014 eftersom befintlig budget inte rymmer dessa kostnader i andledning av framhållna behov. Konsekvensbeskrivning Eftersom ovanstående marknadsaktiviteter ej är budgeterade i år föreslår ekonomichefen att nämnda belopp (160 tkr) finansieras från kontot Kommunstyrelsens förfogande. Tjänsteskrivelse Anette Strömblad kommunchef och Weronica Stålered administrativ chef Utökad satsning inom marknadsföring (2014:263) Utlåtande Jan Demerud ekonomichef Förslag till beslut

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 130 (26) Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att medge kommunledningskonoret kronor för utökade markandsföringsinsatser Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att medge kommunledningskontoret kronor för utökade marknadsföringsinsatser 2014 att finansiera kronor, såsom investering, från Emmaboda kommuns tillgängliga likvida medel att finansiera kronor, såsom driftskostnad, från kontot Kommunstyrelsens förfogande att till kommunfullmäktige redovisa utvärdering av marknadsföringsinsatser 2014.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 131 (26) 99 Dnr KS/2011:163 Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet Sammanfattning av ärendet 2012 startade kommunerna i Kalmar län upp en gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten i Kalmar län. Vid det tillfället valde Torsås kommun att inte vara med kom önskemål från Torsås kommun om inträde i den kommunala hjälpmedelsverksamheten för Kalmar län. Hjälpmedelsnämnden har hanterat ärendet och beslutat erbjuda Torsås kommun inträde i den kommunala hjälpmedelsverksamheten från och med 1 januari I och med Torsås kommuns inträde behöver ett nytt avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten skrivas så att det gäller för Kalmar läns samtliga 12 kommuner. Tillägg i avtalstexten sidan 1: Torsås kommun kommer fr.o.m. 1 januari 2014 att ingå i nämnden. De bilagor i detta avtal som reglerar själva uppstarten gäller därför inte för Torsås kommun. Torsås kommun får istället betala en kostnad för själva uppstarten och en inträdesavgift enligt bilaga 6. Detta innebär att årsavgiften per kommun räknas om enligt gällande modell i 7 nedan. Konsekvensbeskrivning De samverkande kommunerna svarar för nämndens hjälpmedelsenhets kostnader. Respektive kommun skall utge en årlig avgift till verksamheten med en invånarbaserad andel (antalet kommuninvånare/ antalet invånare i de samverkande kommunerna av de totala kostnaderna). Vid beräkning av budgeten skall invånarantalet den 1 november föregående år ligga till grund för beräkningen. Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet mellan Kommunerna i Kalmar län inkommit med tillhörande 7 bilagor. Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att ställa sig bakom det inkomna förslaget Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet mellan kommunerna i Kalmar län med tillhörande 7 bilagor.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 132 (26) 100 Dnr KS/2014:234 Remissvar Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel U2014/4061/SF Sammanfattning av ärendet Regeringskansliet har inkommit med remisspromemoria angående avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel U2014/406/SF Promemorian innehåller förslag till ändringar i studiestödslagen (1999:1395) och förslaget innebär att åldersavskrivningen av studielån, som i dag sker vid utgången av det år då låntagaren fyller 67 år, avskaffas. Även motsvarande åldersavskrivning vad gäller återkrav av studiemedel (studiebidrag och studielån) föreslås tas bort. Studielån ska dock fortsatt skrivas av om det finns synnerliga skäl för det eller om låntagaren avlider och ska skrivas av vid dödsfall. Ärendet är remitterat till Bildningsnämnden och Socialnämnden för yttrande. Bildningsnämndens yttrande Bildningsnämnden framför i sitt yttrande bl.a. att Om man ska bli betalningsskyldig livet ut kan man befara att de som yrkesväxlar sent kategoriskt väljer yrken med bättre löneutveckling än de ovan nämnda, för att få en högre pension som möjliggör återbetalning. Vi går en lärarbrist tillmötes och förslaget kan komma att innebära att vi inte kan få vuxna att yrkesväxla genom en utbildning baserad på CSN-lån. Även de som vill ta kortare kurser för att uppgradera sig i sitt arbete eller öka möjligheten till avancemang inom sin bransch kan avskräckas från studier om förslaget går igenom. Socialnämndens har meddelat att de avstår yttrande. Remisspromemoria inkommen från Regeringskansliet Utbildningsdepartementet Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel. Bildningsnämndens beslut Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att som Emmaboda kommuns eget yttrande översända Bildningsnämnden beslut från på Remiss från Regeringskansliet Utbildningsdepartementet om Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel inkommit

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer