SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 13:30-18:15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15"

Transkript

1 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson (S) Bengt Sävström (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lennart Engström (KD) Stig Andersson (EP) Lars-Erik Stadler (SD) Kjell Erixon (MP) tjg ersättare för Karl-Otto Rosenqvist (MP), 287 Claes Svensson (EP) tjg ersättare för Stig Andersson (EP), 302 Övriga närvarande: Jasna L Martinsson (M) Sven-Ingvar Borgquist (M) Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Jan Magnusson (FP) Åsa Larsson (S) Jeanette Wennberg (S) Kjell Erixon (MP) Claes Svensson (EP) Jan-Inge Hansson (kommundirektör) Lena Tebring (kanslichef) Stefan Marthinsson (ekonomichef) Anders Clark (informatör) Pontus Swahn (stadsarkitekt), 307 Christer Jönsson (M), 307 Karin Valtinat (miljöchef), 307 Diana Olsson (kommunstrateg), 280, 282, 292, 304 Lars-Gunnar Ludvigsson (mark- och exploateringschef), 279, 284, 285, 286, 290, 297, 302, 306 Mats Ulfwinger (kommunsekreterare)

2 2 Utses att justera: Ola Carlsson BrittMarie Hansson Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Mats Ulfwinger _ Åsa Herbst _ Ola Carlsson BrittMarie Hansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten Underskrift Mats Ulfwinger

3 KS 270 Dnr Föredragningslista 270 Föredragningslistan 271 Justerare 272 Motion från Stig Andersson (EP) m fl om att Stortorget åter öppnas för korttidsparkering samt att några handikapplatser upprättas 273 Motion från Eva-lena Lindell (S) m fl om tillgänglig ifnormation för synskadade 274 Motion från Eva Kullenberg om inläsning av kommunens information i Lokaltidningen på cdskiva samt distribution av denna 275 Motion från Liss Böcker (C), m.fl. om landbygdsoch tätortsutveckling 276 Folkomröstning om ny trafikled genom Pyttebroområdet 2011/ / / / / Förslag till program för Trafikplan Ängelholm 2008/ Finanspolicy 2011/ Antagande av detaljplan för Margretetorp 21:47 m. fl., Ängelholms kommun, detaljplan 2010/ Översiktsplan / Ägande och förvaltning av kommunens verksamhetslokaler 2009/303 fortsättning

4 KS Kraftsamling Ängelholm 2011/ Förslag till instruktion för kommunens fullmäktigeberedningar 2011/ Köp av fastigheten Ängelholm 5: / Förvärv av jordbruksmarken från Skörpinge 93:1 2011/ Ny modell för avgäldsreglering av tomträttsavtal 2011/ Framställan från NSR avseende Terracastus biogasanläggning 2010/ Ombyggnation av Nyhemsskolan 2010/ Delårsbokslut 2011/ Exploateringsavtal för Margretetorp 21: / Miljöprogram / Upprustning av åslingan (Rönneå) genom centrum. 2010/ Kommunal snöskottartjänst/jour för sjuka, äldre och funktionsnedsatta som bor kvar i villor och bostadsrätter 2011/ Framtagande av skötselavtal för kommunens lokaler 2011/ Betänkandet Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39) Remiss från Regeringskansliet 296 Förslag till tilläggsavtal med Region Skåne angående finansiering av färdtjänst och riksfärdtjänst 2011/ /179 fortsättning

5 KS 270, forts. 297 Återställning av Kulltorpstippen till eventuell friidrot 2011/ Genomlysning av socialförvaltningens verksamhet 2011/ Samråd gällande Allerum-Hjälmshult, ändring av översiktsplanen inkl miljökonsekvensbeskrivning 2011/ Bredbandstrategi för Skåne 2011/ Åtgärder för att hantera översvämningar och erosion i Ängelholms kommun 302 Arrendeavtal för f d scoutstugan inom Munka Ljungby 105:1 2011/ / Arrendeavtal E-on 2011/ Placering av ny Arena 2010/ s mål / Försäljning av flerbostadstomterna Häcksaxen 5 och Stickspaden 7 till AB Munka Ljungbybyggen 2011/ Idrottsområde Södra Ängelholm, planuppdrag 2011/ Uppföljning av Miljönämndens och Byggnadsnämndens ekonomi och verksamhetsmål 309 Delegationsärenden

6

7 KS 271 Val av justerare BrittMarie Hansson (S) och Ola Carlsson (M) utses att justera protokollet.

8 KS 272 Dnr 2011/54 Motion från Stig Andersson (EP) m fl om att Stortorget åter öppnas för korttidsparkering samt att några handikapplatser upprättas EngelholmsPartiet föreslår i en motion att Stortorget åter öppnas för korttidsparkering (30-45 minuter) samt att 3-4 stycken handikapplatser upprättas. EngelholmsPartiet föreslår kommunfullmäktige besluta att ge tekniska nämnden i uppdrag att utföra dessa åtgärder. Tjänsteutlåtande från tekniska kontoret, daterat 7 mars Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts, daterat 27 april PM Byggnad vid Stortorget detaljplaneuppdrag, daterat 13 maj 2011 Protokollsutdrag från tekniska nämnden, daterat 19 maj 2011 s arbetsutskott behandlade ärendet den 10 augusti 2011, 275 och lämnade nedanstående förslag till beslut. Yrkanden Liss Böcker (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. BrittMarie Hansson (S) och Göran Larsson (M) instämmer. Stig Andersson (EP) yrkar bifall till motionen. Propositioner Ordföranden ställer proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag och dels bifall till Stig Anderssons yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsens bifaller arbetsutskottets förslag. föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om att Stortorget åter öppnas för korttidsparkering samt att några handikapplatser upprättas Reservation Stig Andersson (EP) reserverar sig till förmån för eget förslag. Fortsättning

9 KS 272, forts. et expedieras till: Kommunfullmäktige

10 KS 273 Dnr 2011/198 Motion från Eva-Lena Lindell (S) m. fl. om tillgänglig information för synskadade Motionen inkom den 18 april 2011 från Eva-Lena Lindell m.fl.(s). Motionären föreslår att all kommunal information skall vara inläst på CD. Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för handläggning av kanslienheten och mångfaldssamordnaren, parallellt med motionen av Eva Kullenberg (FP) i samma ämne (dnr 2011/159). Tjänsteutlåtande från kanslienheten inkl. mångfaldssamordnare daterat 30 juni 2011 Motion från Eva-Lena Lindell (S) inkommen 18 april 2011 s arbetsutskott behandlade ärendet den 10 augusti 2011, 273 och lämnade nedanstående förslag till beslut. Yrkanden Göran Larsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till motionen. Stig Andersson (EP) instämmer. Propostioner och omröstning Ordförande ställer proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag och dels bifall till BrittMarie Hansson (S) m fl. yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs och ordföranden ställer följande omröstningsproposition. Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för bifall till BrittMarie Hansson m fl. yrkande. Fortsättning

11 KS 273 Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker x S BrittMarie Hansson x M Ola Carlsson x M Robin Holmberg x M Göran Larsson x FP Eva Kullenberg x KD Lennart Engström x MP Karl-Otto Rosenqvist x S Bengt Sävström x S Lars-Olle Tuvesson x EP Stig Andersson x SD Lars-Erik Stadler x M Ordföranden, Åsa Herbst x 8 5 bifaller arbetsutskottets förslag. föreslår kommunfullmäktige besluta att med kanslienhetens tjänsteutlåtande anse motionens intentioner uppfyllda Reservation BrittMarie Hansson, Bengt Sävström och Lars-Olle Tuvesson (alla S) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Undertecknade reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag vilket innebär bifall till motionen. Vi vill också påminna om mångfaldsplanens intentioner som nyligen tagits i KF. et expedieras till: Kommunfullmäktige

12 KS 274 Dnr 2011/159 Motion från Eva Kullenberg (FP) om inläsning av kommunens information i Lokaltidningen på cd-skiva samt distribution av denna Motion inkom den 4 april 2011 från Eva Kullenberg (FP). Motionären föreslår att kommunens information i lokaltidningen läsas in på cd-skiva och distribueras till de som önskar, exempelvis personer med synnedsättning. Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för handläggning av kanslienheten och mångfaldssamordnaren. Tjänsteutlåtande från kanslienheten inkl. mångfaldssamordnaren daterat den 30 juni 2011 Motion från Eva Kullenberg (FP), daterad 4 april 2011 s arbetsutskott behandlade ärendet den 10 augusti 2011, 274 och lämnade nedanstående förslag till beslut. Yrkanden Eva Kullenberg (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. föreslår kommunfullmäktige besluta att återinföra inläsning av tryckt kommuninformation i samband med nästa upphandling av tryckt kommuninformation och att motionen i och med detta ska anses besvarad. et expedieras till: Kommunfullmäktige

13 KS 275 Dnr 2011/204 Motion från Liss Böcker (C), m.fl. om landbygds- och tätortsutveckling Centerpartiet har inkommit med en motion om landsbygds- och tätortsutveckling. Motionärerna föreslår att kommunen genom ägardirektiv till de kommunala fastighetsbolagen ska reglera att det avsätts en del av det årliga resultatet till landsbygds- och tätortsutveckling. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 21 juli 2011 Motion från Liss Böcker m.fl. om landsbygds- och tätortsutveckling, daterad 26 april 2011 s arbetsutskott behandlade ärendet den 31 augusti, 292 och lämnade följande förslag till beslut. beslutar att återremittera ärendet för att behandlas tillsammans med ägardirektiv och bolagsordning et expedieras till: Ekonomikontoret, Stefan Marthinsson

14 KS 276 Dnr 2008/352 Folkomröstning om ny trafikled genom Pyttebroområdet Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna enligt lagen om kommunala folkomröstningar (folkinitiativ). Se 5 kap 23 kommunallagen. Har ett folkinitiativ väckts enligt ovan ska fullmäktige besluta att folkomröstning ska hållas, om den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den, och om inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget. Se 5 kap 34a kommunallagen. Den 8 augusti 2011 inkom namnlistor från drygt medborgare med begäran om folkomröstning om ny trafikled genom Pyttebroområdet, i frågan om Klippanvägens förlängning, med ny broförbindelse över Rönneå, till Havsbadsvägen. Tjänsteutlåtande från kanslienheten daterat 22 augusti 2011 Kommunfullmäktiges protokoll Valnämndens beslut vid sammanträde s arbetsutskott behandlade ärendet den 31 augusti 2011, 308 och lämnade nedanstående förslag till beslut. Yrkanden Lennart Engström (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med korrigering av att-sats 14 på det sättet att ordet blank tas bort. Samt med tillägg av att-sats 16 och 17. Liss Böcker (C) instämmer. Eva Kullenberg (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag avseende att-sats 13 om en valsedel. Eva Kullenberg avstår vidare från att delta i beslutet om att-sats 14 och yrkar bifall till att-satser 16 och 17. Lars-Erik Stadler (SD) yrkar bifall till alla att-satser förutom 10.

15 BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till valnämndens förslag till beslut avseende att-sats 13 om att det ska vara tre valsedlar samt att när det gäller att-sats 14 ska frågan formuleras enligt valnämndens förslag till beslut samt avslag till att-sats Lars-Olle Tuvesson (S) och Stig Andersson (EP) instämmer. Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar avseende formulering av frågan på valsedeln (att-sats 14) att sista alternativet ska lyda: Kommunfullmäktige avgör frågan. Propositioner och omröstningar Ordföranden ställer först frågan om dels bifall, dels avslag till att-satserna 1-9, och 15. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till nämnda attsatser. Därefter ställer ordföranden proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag till att-sats 10 och dels bifall till Lars-Erik Stadlers yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Ordförande ställer sen proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag om antalet valsedlar ska vara en (1) och dels bifall till BrittMarie Hansson (S) m fl. yrkande om att antalet valsedlar ska vara tre (3). Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag om antalet valsedlar. Omröstning begärs och ordförandens ställer följande omröstningsproposition: Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag och nej-röst för bifall till BrittMarie Hansson m fl. yrkande. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker x S BrittMarie Hansson x M Ola Carlsson x M Robin Holmberg x M Göran Larsson x FP Eva Kullenberg x KD Lennart Engström x MP Karl-Otto Rosenqvist x S Bengt Sävström x S Lars-Olle Tuvesson x EP Stig Andersson x SD Lars-Erik Stadler x M Ordföranden, Åsa Herbst x 9 4 bifaller arbetsutskottets förslag om en (1) valsedel.

16 Ordföranden ställer proposition på bifall till yrkandena om formulering av frågorna på valsedel (att-sats 14). Bifall till arbetsutskottets förslag med korrigering enligt Lennart Engström (KD) m fl. Bifall till BrittMarie Hansson (S) m fl. yrkande och bifall till Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag med korrigering till formulering av frågorna på valsedeln. Till sist ställer ordföranden proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag avseende attsatserna om finansiering av folkomröstningen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller framlagt förslag om finansiering av folkomröstningen. föreslår kommunfullmäktige besluta 1. att notera inlämnat folkinitiativ angående folkomröstning om ny trafikled genom Pyttebroområdet. 2. att även notera kommunfullmäktiges beslut att den 27 november 2011 genomföra folkomröstning om ny trafikled genom Pyttebroområdet i frågan om Klippanvägens förlängning, med ny broförbindelse över Rönneå till Havsbadsvägen. 3. att uppdra åt kommunstyrelsen att vid formulering av frågeställning och svarsalternativ beakta folkinitiativet. 4. att vid folkomröstningen den 27 november 2011 anta ordinarie valdistrikt såsom omröstningsdistrikt, 5. att anta samma lokaler som vid allmänna val 2010 förutom Tåssjö-Össjö, som i stället för Toftaskolan, ska använda Gamla kommunalhuset i Munka-Ljungby som omröstningslokal, samt 6. att öppettider i omröstningslokalerna skall vara from kl tom kl att medge budröstning i samband med folkomröstningen, 8. att avstå från möjlighet att förtidsrösta via lantbrevbärare. 9. att medge förtidsröstning fr. o. m 21 t.o.m. 26 november i följande lokaler: Stadshuset, Stadsbiblioteket samt biblioteksfilialerna i Hjärnarp, Strövelstorp, Munka-Ljungby och Vejbystrand och under ordinarie öppettider,

17 10. att avstå från möjlighet till förtidsröstning på äldreboende och sjukhus. 11. att avstå från möjligheten till utlandsröstning 12. att röstsedlarna skall vara vita, 13. att antalet röstsedlar ska vara en (1). 14. att frågan och svarsalternativen ska vara: Är Du för en ny trafikled i Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet? 1. Ja. 2. Nej. 3. Jag avstår från att ta ställning. 15. att valnämnden skall sammanträda den 28 november och fastställa den slutliga sammanräkningen. 16. att godkänna upprättat förslag till budget om kronor för genomförande av folkomröstning, varav kronor till valnämnden och kronor till kommunstyrelsen, samt 17. att finansiera kostnaden genom uppräkning av intäkter från exploateringsverksamheten med motsvarande belopp. Reservationer Lars-Erik Stadler (SD) reserverar sig mot beslutet att avstå från möjlighet till förtidsröstning på äldreboende och sjukhus (att-sats 10) BrittMarie Hansson, Bengt Sävström och Lars-Olle Tuvesson (alla S) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: Undertecknade reserverar sig mot beslutet. Vi respekterar valnämndens beslut att tre röstsedlar ska användas med text enligt (S) förslag i Valnämnden. Dessutom har Valnämnden fått uppdraget av KF att formulera förslag om formerna för folkomröstningen. Stig Andersson reserverar sig mot att sats till förmån för eget förslag. BrittMarie Hansson, Bengt Sävström och Lars-Olle Tuvesson (alla S) samt Stig Andersson (EP) reserverar sig också mot beslutet avseendet att-sats et expedieras till: Kommunfullmäktige

18 KS 277 Dnr 2008/352 Förslag till program för Trafikplan Ängelholm Trafikplan för Ängelholm är en översiktlig vägledning för hur trafiken bör utvecklas i Ängelholms stad de närmaste åren. Den långsiktiga bilden utgörs av trafiklösningar med utblick mot 2025 och framåt. Ambitionen är att få en mer heltäckande bild av den önskvärda utvecklingen av alla trafikslagen såsom biltrafik, kollektivtrafik och cykeltrafik och gångtrafik. Trafikplanen ska ge både en lång- och kortsiktig bild av trafikutvecklingen. På KF den 18 april 2011 beslutade man att återremittera förslaget till Trafikplan för Ängelholm för att göra följande kompletteringar: Ytterligare förtydligande och uppdrag kring den centrumnära trafiken för såväl nyttotrafik, övrig fordonstrafik som för de oskyddade trafikanterna. Hänsyn ska tas till FÖP Södra Ängelholm och FÖP Barkåkra. Kompletterande trafikutredning med inriktning mot 2030 där utredning ska tydliggöra effekter av att trafiken leds runt centrum. Hänsyn ska tas till eventuella förändringar i trafikmängd avseende FÖP Södra Ängelholm och FÖP Barkåkra samt till nya pågatågsstationer både i norra och södra Ängelholm. Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret daterat 17 augusti 2011 Komplettering till Trafikplan, daterad 20 juni 2011 Trafikplan, daterad 1 januari 2011 s arbetsutskott behandlade ärendet den 31 augusti 2011, 316 och lämnade nedanstående förslag till beslut. föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga till den kompletterande utredningen till Trafikplanen i avvaktan på beslut et expedieras till: Kommunfullmäktige

19 KS 278 Dnr 2011/293 Finanspolicy Gällande finanspolicy antogs av kommunfullmäktige Kommunledningskontoret har gjort en allmän översyn av policyn samt kompletterat den med ett avsnitt rörande förvaltning av medel för pensionsändamål. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 19 augusti 2011 Förslag till ny finanspolicy daterad 19 augusti 2011 s arbetsutskott behandlade ärendet den 31 augusti 2011, 293 och lämnade nedanstående förslag till beslut. Yrkanden Stig Andersson (EP) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare utredning. Proposition Ordföranden ställer proposition på dels bifall dels avslag till yrkandet om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet om återremiss. föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till finanspolicy att upphäva tidigare beslut rörande finanspolicy s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan, uppdra åt kommunledningskontoret att successivt öka aktieexponeringen i de tillgångar som avsatts för pensionsändamål genom placeringar i aktiefonder

20 att skuldebrev avseende lån, inom den av fullmäktige fastställda årliga ramen för kommunen, samt omsättning av befintliga lån undertecknas av kommundirektören och ekonomichefen i förening att besluta att borgensärenden, som avser såväl omsättning av lån som nya borgensärenden skall undertecknas av ekonomichefen Reservation Stig Andersson (EP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. et expedieras till: Kommunfullmäktige

21 KS 279 Dnr 2010/483 Antagande av detaljplan för Margretetorp 21:47 m. fl., Ängelholms kommun, detaljplan Med anledning av att Byggnadsnämnden den 17 maj 2011 beslutade att godkänna rubricerad detaljplan och att översända förslaget till Kommunfullmäktige för antagande bifogas och översänds härmed handlingarna för antagande enligt PBL 5:29. Tjänsteutlåtande från GIs-ingenjören från den 31 maj. Byggnadsnämndens protokoll om godkännande daterat den 17 maj Antagandehandlingar; Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utställningsutlåtande Illustrationskarta Plankarta med bestämmelser s arbetsutskott behandlade ärendet den 22 juni 2011, 244 och lämnade nedanstående förslag till beslut. föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för Margretetorp 21:47 m.fl. i Margretetorp, Ängelholms kommun et expedieras till: Kommunfullmäktige

22 KS 280 Dnr 2011/328 Översiktsplan 2011 Översiktsplanen har en nyckelroll i planeringen. Den är obligatorisk, omfattar hela kommunen och ska hållas aktuell. Översiktsplanen ska ge inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Översiktsplanen är inte bindande men den ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är även en överenskommelse mellan stat och kommun om hur statliga intressen kan beaktas och tas tillvara i kommunens planer. Ängelholm översiktsplan, ÖP 2004, antogs Kommunfullmäktiga ska minst en gång under varje mandatperiod ta ställning till översiktsplanen aktualitet. Kommunfullmäktige fattade beslut om att godkänna att arbetet med att revidera kommunens översiktsplan påbörjas den 1 mars Kommunfullmäktige tog beslut om att godkänna stadsarkitektkontorets modell för fortsatt arbete med kommunens översiktsplan. Arbetet med översiktsplan har dock inte påbörjats. Tjänsteutlåtande från enheten för samhällsplanering och utveckling daterat 17 augusti 2011 Sammanträdesprotokoll från Kommunfullmäktige daterat 23 februari 2009 Sammanträdesprotokoll från Kommunfullmäktige daterat 14 december 2009 Aktualitetsförklaring översiktsplan för Ängelholm s arbetsutskott behandlade ärendet den 31 augusti 2011, 305 och lämnade nedanstående förslag till beslut. föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Ängelholms kommun under mandatperioden. att överföra avsatta medel i budget avseende översiktsplan från år 2011 till år et expedieras till: Kommunfullmäktige

23 KS 281 Dnr 2009/303 Ägande och förvaltning av kommunens verksamhetslokaler Kommunfullmäktige fattade beslut om organisation för Ängelholms kommunala bostadsbolag. Vid samma tillfälle beslöts även att fördjupa utredningen vad gäller organisationen för kommunens verksamhetslokaler enligt följande: att kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en fördjupad utredning om hur samtliga verksamhetslokaler ska förvaltas. En särskild risk/konsekvensbeskrivning med hänsyn tagen till ekonomiska och personella resurser ska redovisas. i detta ärende ska avgöras i kommunfullmäktige i september Kommunen har tidigare givit Fasticon i uppdrag att utreda alternativ till samordning av verksamhetsfastigheterna (Förstudie avseende samordnad fastighetsförvaltning, daterad ) samt fördjupad utredning (PM Organisering och bedömd besparingspotential, daterad ). I alternativ 1 som beskrivs nedan beräknas besparingspotentialen enligt Fasticons fördjupade utredning till ca 7 mnkr/årligen. Till detta kommer effekter av upphandlingar, underhållsprojekt m.m. som utredaren beräknar sparar ytterligare 3,5 7,0 mnkr årligen. Dessa belopp inkluderar även synergieffekter m.m. vid sammanslagning av de två bostadsbolagen. I alternativ 2 nedan beräknas besparingspotentialen till 3-4 mnkr (exkl synergieffekter vid sammanläggning av bostadsbolagen). Vad gäller alternativ 3 nedan så finns inga kostnadsberäkningar eftersom detta inte tidigare utretts som renodlade alternativ. -Tjänsteskrivelse daterad Förteckning över fastigheter som kan överföras genom fastighetsreglering, bilaga 1 -Förteckning över tjänster som kan bli berörda, bilaga 2 -Bilaga, åtgärder vid övertalighet, bilaga 3 -Hantering av MBL och övrig arbetsrätt vid konkurrensutsättning/upphandling, bilaga 4 -Riktlinjer vid upphandling, flödesschema, bilaga 5 fortsättning

24 KS 281, forts. s arbetsutskott behandlade ärendet den 31 augusti 2011, 304 och lämnade nedanstående förslag till beslut. Yrkanden Eva Kullenberg (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget i att-sats ett om helägt dotterbolag. BrittMarie Hansson, Bengt Sävström och Lars-Olle Tuvesson (alla S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras då man saknar den risk/konsekvensbeskrivning med hänsyn tagen till de personella resurserna som angivits i uppdraget. Den ska göras! Dessutom anser man att samverkansavtalets intentioner inte är uppfyllda. Kommunen ska i mycket högre grad lyssna till de fackliga företrädarna. I andra hand yrkar man att samtliga verksamhetslokaler läggs i ett dotterbolag till AB Ängelholmshem, att lokalvårdspersonalen inte förs över till dotterbolaget samt att nämnders och styrelsers kostnader enligt nya hyresavtal med dotterbolaget kompenseras fullt ut i respektive budget. Propositioner och omröstningar Ordföranden ställer först proposition på dels bifall dels avslag till yrkandet om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet om återremiss. Omröstning begärs och ordföranden ställer följande omröstningsproposition. Ja-röst för avslag till yrkandet om återremiss. Nej-röst för bifall till yrkandet om återremiss. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker x S BrittMarie Hansson x M Ola Carlsson x M Robin Holmberg x M Göran Larsson x FP Eva Kullenberg x KD Lennart Engström x MP Karl-Otto Rosenqvist x S Bengt Sävström x S Lars-Olle Tuvesson x EP Stig Andersson x SD Lars-Erik Stadler x M Ordföranden, Åsa Herbst x 10 3 avslår yrkandet om återremiss. Fortsättning

25 KS 281, forts. Ordföranden ställer därefter proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag med korrigeringen eller till ett av bolaget helägt dotterbolag lagts till i den första att-satsen och dels bifall till BrittMarie Hansson (S) m fl. yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag med nämnd korrigering. Omröstning begärs och ordföranden ställer följande omröstningsproposition. Ja- röst för bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med korrigering. Nej-röst för bifall till BrittMarie Hansson (S) m fl. yrkande. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker x S BrittMarie Hansson x M Ola Carlsson x M Robin Holmberg x M Göran Larsson x FP Eva Kullenberg x KD Lennart Engström x MP Karl-Otto Rosenqvist x S Bengt Sävström x S Lars-Olle Tuvesson x EP Stig Andersson x SD Lars-Erik Stadler x M Ordföranden, Åsa Herbst x 10 3 bifaller arbetsutskottets förslag till den första att-satsen med korrigering. Ordföranden ställer sen proposition på dels bifall, dels avslag till BrittMarie Hansson (S) m. fl. yrkande om att lokalvårdspersonalen inte förs över till dotterbolaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Omröstning begärs och ordföranden ställer följande omröstningsproposition. Ja-röst för avslag till yrkandet. Nej-röst för bifall till yrkandet. Fortsättning

26 KS 281, forts. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker x S BrittMarie Hansson x M Ola Carlsson x M Robin Holmberg x M Göran Larsson x FP Eva Kullenberg x KD Lennart Engström x MP Karl-Otto Rosenqvist x S Bengt Sävström x S Lars-Olle Tuvesson x EP Stig Andersson x SD Lars-Erik Stadler x M Ordföranden, Åsa Herbst x 9 4 avslår yrkandet. Ordföranden ställer sen proposition på dels bifall, dels avslag till BrittMarie Hansson (S) m. fl. yrkande om att nämnders och styrelsers kostnader enligt nya hyresavtal med dotterbolaget ska kompenseras fullt ut i respektive budget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. föreslår kommunfullmäktige besluta Att ägande, samordning och förvaltning av kommunens verksamhetslokaler ska ske på så sätt som beskrivs i utredningens alternativ 1, bl. a. innebärande att aktuella verksamhetsfastigheter säljs till AB Ängelholmshem eller till ett av bolaget helägt dotterbolag, samt att berörd personal överförs till AB Ängelholmshem eller till ett av bolaget helägt dotterbolag. Att bemyndiga kommunstyrelsen att fatta eventuella ytterligare beslut som behövs för att genomföra ovannämnda utredningsalternativ. Fortsättning

27 KS 281, forts. beslutar för egen del Att uppdra och bemyndiga kommunens ombud för aktierna i AB Ängelholmshem Att representera kommunen vid extra bolagsstämma där beslut om apportemission ska fattas enlig ovan, samt Att teckna nya aktier i AB Ängelholmshem vid ovan redovisad apportemission Reservationer BrittMarie Hansson, Bengt Sävström och Lars-Olle Tuvesson (alla S) reserverar sig i alla delar i beslutet till förmån för egna yrkanden. Stig Andersson (EP) reserverar sig mot beslutet att avslå yrkandet om att nämnders och styrelsers kostnader enligt nya hyresavtal kompenseras fullt ut i respektive budget. et expedieras till: Kommunfullmäktige

28 KS 282 Dnr 2011/386 Kraftsamling Ängelholm Kraftsamling Ängelholm skapar genom en gemensam vision och målbild som en grund för ett Ängelholm år 2020 som präglas av tillväxt och en positiv utveckling. Idéerna har inledningsvis tagits fram av ett brett sammansatt Partnerskap. Partnerskapet består av företrädare för näringslivet, organisationer och föreningar, myndigheter och kommunen. Genom handslaget den 20 januari 2011 fastslogs visionen och de åtta målen för tillväxt. Partnerskapet enades också om att starta 15 olika projekt som ska bidra till en positiv utveckling och måluppfyllelse. För Ängelholms kommun innebär kraftsamlingsarbetet att Kraftsamling blir en del i demokratiutvecklingsarbetet. Genom att skapa påverkansmöjligheter inom ramen för Kraftsamlings åtta målområden för tillväxt så skapar man också en möjlighet för företagare och medborgare att påverka samhällsutvecklingen. Den påverkansmöjlighet som genom detta skapas blir en del av arbetsformerna för fullmäktiges demokratiberedning och den lokala demokratiutvecklingen. Tjänsteutlåtande från enheten för samhällsplanering och utveckling daterat 22 augusti 2011 Projektlista daterad 22 augusti 2011 Logo s arbetsutskott behandlade ärendet den 31 augusti 2011, 306 och lämnade nedanstående förslag till beslut. föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom det fortsatta arbetet med Kraftsamling Ängelholm som en integrerad del i kommunens strategiska arbete att ta emot informationen kring projekt Ung i Ängelholm att för projekt Ung i Ängelholm anslå 6,8 mkr under kommunstyrelsen och att finansiering på motsvarande belopp sker genom EU bidrag samt att projektet ska redovisas under hösten Fortsättning

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376)

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Dnr KS/2013:376 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer