SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 13:30-18:15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15"

Transkript

1 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson (S) Bengt Sävström (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lennart Engström (KD) Stig Andersson (EP) Lars-Erik Stadler (SD) Kjell Erixon (MP) tjg ersättare för Karl-Otto Rosenqvist (MP), 287 Claes Svensson (EP) tjg ersättare för Stig Andersson (EP), 302 Övriga närvarande: Jasna L Martinsson (M) Sven-Ingvar Borgquist (M) Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Jan Magnusson (FP) Åsa Larsson (S) Jeanette Wennberg (S) Kjell Erixon (MP) Claes Svensson (EP) Jan-Inge Hansson (kommundirektör) Lena Tebring (kanslichef) Stefan Marthinsson (ekonomichef) Anders Clark (informatör) Pontus Swahn (stadsarkitekt), 307 Christer Jönsson (M), 307 Karin Valtinat (miljöchef), 307 Diana Olsson (kommunstrateg), 280, 282, 292, 304 Lars-Gunnar Ludvigsson (mark- och exploateringschef), 279, 284, 285, 286, 290, 297, 302, 306 Mats Ulfwinger (kommunsekreterare)

2 2 Utses att justera: Ola Carlsson BrittMarie Hansson Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Mats Ulfwinger _ Åsa Herbst _ Ola Carlsson BrittMarie Hansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten Underskrift Mats Ulfwinger

3 KS 270 Dnr Föredragningslista 270 Föredragningslistan 271 Justerare 272 Motion från Stig Andersson (EP) m fl om att Stortorget åter öppnas för korttidsparkering samt att några handikapplatser upprättas 273 Motion från Eva-lena Lindell (S) m fl om tillgänglig ifnormation för synskadade 274 Motion från Eva Kullenberg om inläsning av kommunens information i Lokaltidningen på cdskiva samt distribution av denna 275 Motion från Liss Böcker (C), m.fl. om landbygdsoch tätortsutveckling 276 Folkomröstning om ny trafikled genom Pyttebroområdet 2011/ / / / / Förslag till program för Trafikplan Ängelholm 2008/ Finanspolicy 2011/ Antagande av detaljplan för Margretetorp 21:47 m. fl., Ängelholms kommun, detaljplan 2010/ Översiktsplan / Ägande och förvaltning av kommunens verksamhetslokaler 2009/303 fortsättning

4 KS Kraftsamling Ängelholm 2011/ Förslag till instruktion för kommunens fullmäktigeberedningar 2011/ Köp av fastigheten Ängelholm 5: / Förvärv av jordbruksmarken från Skörpinge 93:1 2011/ Ny modell för avgäldsreglering av tomträttsavtal 2011/ Framställan från NSR avseende Terracastus biogasanläggning 2010/ Ombyggnation av Nyhemsskolan 2010/ Delårsbokslut 2011/ Exploateringsavtal för Margretetorp 21: / Miljöprogram / Upprustning av åslingan (Rönneå) genom centrum. 2010/ Kommunal snöskottartjänst/jour för sjuka, äldre och funktionsnedsatta som bor kvar i villor och bostadsrätter 2011/ Framtagande av skötselavtal för kommunens lokaler 2011/ Betänkandet Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39) Remiss från Regeringskansliet 296 Förslag till tilläggsavtal med Region Skåne angående finansiering av färdtjänst och riksfärdtjänst 2011/ /179 fortsättning

5 KS 270, forts. 297 Återställning av Kulltorpstippen till eventuell friidrot 2011/ Genomlysning av socialförvaltningens verksamhet 2011/ Samråd gällande Allerum-Hjälmshult, ändring av översiktsplanen inkl miljökonsekvensbeskrivning 2011/ Bredbandstrategi för Skåne 2011/ Åtgärder för att hantera översvämningar och erosion i Ängelholms kommun 302 Arrendeavtal för f d scoutstugan inom Munka Ljungby 105:1 2011/ / Arrendeavtal E-on 2011/ Placering av ny Arena 2010/ s mål / Försäljning av flerbostadstomterna Häcksaxen 5 och Stickspaden 7 till AB Munka Ljungbybyggen 2011/ Idrottsområde Södra Ängelholm, planuppdrag 2011/ Uppföljning av Miljönämndens och Byggnadsnämndens ekonomi och verksamhetsmål 309 Delegationsärenden

6

7 KS 271 Val av justerare BrittMarie Hansson (S) och Ola Carlsson (M) utses att justera protokollet.

8 KS 272 Dnr 2011/54 Motion från Stig Andersson (EP) m fl om att Stortorget åter öppnas för korttidsparkering samt att några handikapplatser upprättas EngelholmsPartiet föreslår i en motion att Stortorget åter öppnas för korttidsparkering (30-45 minuter) samt att 3-4 stycken handikapplatser upprättas. EngelholmsPartiet föreslår kommunfullmäktige besluta att ge tekniska nämnden i uppdrag att utföra dessa åtgärder. Tjänsteutlåtande från tekniska kontoret, daterat 7 mars Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts, daterat 27 april PM Byggnad vid Stortorget detaljplaneuppdrag, daterat 13 maj 2011 Protokollsutdrag från tekniska nämnden, daterat 19 maj 2011 s arbetsutskott behandlade ärendet den 10 augusti 2011, 275 och lämnade nedanstående förslag till beslut. Yrkanden Liss Böcker (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. BrittMarie Hansson (S) och Göran Larsson (M) instämmer. Stig Andersson (EP) yrkar bifall till motionen. Propositioner Ordföranden ställer proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag och dels bifall till Stig Anderssons yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsens bifaller arbetsutskottets förslag. föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om att Stortorget åter öppnas för korttidsparkering samt att några handikapplatser upprättas Reservation Stig Andersson (EP) reserverar sig till förmån för eget förslag. Fortsättning

9 KS 272, forts. et expedieras till: Kommunfullmäktige

10 KS 273 Dnr 2011/198 Motion från Eva-Lena Lindell (S) m. fl. om tillgänglig information för synskadade Motionen inkom den 18 april 2011 från Eva-Lena Lindell m.fl.(s). Motionären föreslår att all kommunal information skall vara inläst på CD. Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för handläggning av kanslienheten och mångfaldssamordnaren, parallellt med motionen av Eva Kullenberg (FP) i samma ämne (dnr 2011/159). Tjänsteutlåtande från kanslienheten inkl. mångfaldssamordnare daterat 30 juni 2011 Motion från Eva-Lena Lindell (S) inkommen 18 april 2011 s arbetsutskott behandlade ärendet den 10 augusti 2011, 273 och lämnade nedanstående förslag till beslut. Yrkanden Göran Larsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till motionen. Stig Andersson (EP) instämmer. Propostioner och omröstning Ordförande ställer proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag och dels bifall till BrittMarie Hansson (S) m fl. yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs och ordföranden ställer följande omröstningsproposition. Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för bifall till BrittMarie Hansson m fl. yrkande. Fortsättning

11 KS 273 Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker x S BrittMarie Hansson x M Ola Carlsson x M Robin Holmberg x M Göran Larsson x FP Eva Kullenberg x KD Lennart Engström x MP Karl-Otto Rosenqvist x S Bengt Sävström x S Lars-Olle Tuvesson x EP Stig Andersson x SD Lars-Erik Stadler x M Ordföranden, Åsa Herbst x 8 5 bifaller arbetsutskottets förslag. föreslår kommunfullmäktige besluta att med kanslienhetens tjänsteutlåtande anse motionens intentioner uppfyllda Reservation BrittMarie Hansson, Bengt Sävström och Lars-Olle Tuvesson (alla S) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Undertecknade reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag vilket innebär bifall till motionen. Vi vill också påminna om mångfaldsplanens intentioner som nyligen tagits i KF. et expedieras till: Kommunfullmäktige

12 KS 274 Dnr 2011/159 Motion från Eva Kullenberg (FP) om inläsning av kommunens information i Lokaltidningen på cd-skiva samt distribution av denna Motion inkom den 4 april 2011 från Eva Kullenberg (FP). Motionären föreslår att kommunens information i lokaltidningen läsas in på cd-skiva och distribueras till de som önskar, exempelvis personer med synnedsättning. Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för handläggning av kanslienheten och mångfaldssamordnaren. Tjänsteutlåtande från kanslienheten inkl. mångfaldssamordnaren daterat den 30 juni 2011 Motion från Eva Kullenberg (FP), daterad 4 april 2011 s arbetsutskott behandlade ärendet den 10 augusti 2011, 274 och lämnade nedanstående förslag till beslut. Yrkanden Eva Kullenberg (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. föreslår kommunfullmäktige besluta att återinföra inläsning av tryckt kommuninformation i samband med nästa upphandling av tryckt kommuninformation och att motionen i och med detta ska anses besvarad. et expedieras till: Kommunfullmäktige

13 KS 275 Dnr 2011/204 Motion från Liss Böcker (C), m.fl. om landbygds- och tätortsutveckling Centerpartiet har inkommit med en motion om landsbygds- och tätortsutveckling. Motionärerna föreslår att kommunen genom ägardirektiv till de kommunala fastighetsbolagen ska reglera att det avsätts en del av det årliga resultatet till landsbygds- och tätortsutveckling. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 21 juli 2011 Motion från Liss Böcker m.fl. om landsbygds- och tätortsutveckling, daterad 26 april 2011 s arbetsutskott behandlade ärendet den 31 augusti, 292 och lämnade följande förslag till beslut. beslutar att återremittera ärendet för att behandlas tillsammans med ägardirektiv och bolagsordning et expedieras till: Ekonomikontoret, Stefan Marthinsson

14 KS 276 Dnr 2008/352 Folkomröstning om ny trafikled genom Pyttebroområdet Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna enligt lagen om kommunala folkomröstningar (folkinitiativ). Se 5 kap 23 kommunallagen. Har ett folkinitiativ väckts enligt ovan ska fullmäktige besluta att folkomröstning ska hållas, om den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den, och om inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget. Se 5 kap 34a kommunallagen. Den 8 augusti 2011 inkom namnlistor från drygt medborgare med begäran om folkomröstning om ny trafikled genom Pyttebroområdet, i frågan om Klippanvägens förlängning, med ny broförbindelse över Rönneå, till Havsbadsvägen. Tjänsteutlåtande från kanslienheten daterat 22 augusti 2011 Kommunfullmäktiges protokoll Valnämndens beslut vid sammanträde s arbetsutskott behandlade ärendet den 31 augusti 2011, 308 och lämnade nedanstående förslag till beslut. Yrkanden Lennart Engström (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med korrigering av att-sats 14 på det sättet att ordet blank tas bort. Samt med tillägg av att-sats 16 och 17. Liss Böcker (C) instämmer. Eva Kullenberg (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag avseende att-sats 13 om en valsedel. Eva Kullenberg avstår vidare från att delta i beslutet om att-sats 14 och yrkar bifall till att-satser 16 och 17. Lars-Erik Stadler (SD) yrkar bifall till alla att-satser förutom 10.

15 BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till valnämndens förslag till beslut avseende att-sats 13 om att det ska vara tre valsedlar samt att när det gäller att-sats 14 ska frågan formuleras enligt valnämndens förslag till beslut samt avslag till att-sats Lars-Olle Tuvesson (S) och Stig Andersson (EP) instämmer. Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar avseende formulering av frågan på valsedeln (att-sats 14) att sista alternativet ska lyda: Kommunfullmäktige avgör frågan. Propositioner och omröstningar Ordföranden ställer först frågan om dels bifall, dels avslag till att-satserna 1-9, och 15. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till nämnda attsatser. Därefter ställer ordföranden proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag till att-sats 10 och dels bifall till Lars-Erik Stadlers yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Ordförande ställer sen proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag om antalet valsedlar ska vara en (1) och dels bifall till BrittMarie Hansson (S) m fl. yrkande om att antalet valsedlar ska vara tre (3). Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag om antalet valsedlar. Omröstning begärs och ordförandens ställer följande omröstningsproposition: Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag och nej-röst för bifall till BrittMarie Hansson m fl. yrkande. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker x S BrittMarie Hansson x M Ola Carlsson x M Robin Holmberg x M Göran Larsson x FP Eva Kullenberg x KD Lennart Engström x MP Karl-Otto Rosenqvist x S Bengt Sävström x S Lars-Olle Tuvesson x EP Stig Andersson x SD Lars-Erik Stadler x M Ordföranden, Åsa Herbst x 9 4 bifaller arbetsutskottets förslag om en (1) valsedel.

16 Ordföranden ställer proposition på bifall till yrkandena om formulering av frågorna på valsedel (att-sats 14). Bifall till arbetsutskottets förslag med korrigering enligt Lennart Engström (KD) m fl. Bifall till BrittMarie Hansson (S) m fl. yrkande och bifall till Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag med korrigering till formulering av frågorna på valsedeln. Till sist ställer ordföranden proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag avseende attsatserna om finansiering av folkomröstningen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller framlagt förslag om finansiering av folkomröstningen. föreslår kommunfullmäktige besluta 1. att notera inlämnat folkinitiativ angående folkomröstning om ny trafikled genom Pyttebroområdet. 2. att även notera kommunfullmäktiges beslut att den 27 november 2011 genomföra folkomröstning om ny trafikled genom Pyttebroområdet i frågan om Klippanvägens förlängning, med ny broförbindelse över Rönneå till Havsbadsvägen. 3. att uppdra åt kommunstyrelsen att vid formulering av frågeställning och svarsalternativ beakta folkinitiativet. 4. att vid folkomröstningen den 27 november 2011 anta ordinarie valdistrikt såsom omröstningsdistrikt, 5. att anta samma lokaler som vid allmänna val 2010 förutom Tåssjö-Össjö, som i stället för Toftaskolan, ska använda Gamla kommunalhuset i Munka-Ljungby som omröstningslokal, samt 6. att öppettider i omröstningslokalerna skall vara from kl tom kl att medge budröstning i samband med folkomröstningen, 8. att avstå från möjlighet att förtidsrösta via lantbrevbärare. 9. att medge förtidsröstning fr. o. m 21 t.o.m. 26 november i följande lokaler: Stadshuset, Stadsbiblioteket samt biblioteksfilialerna i Hjärnarp, Strövelstorp, Munka-Ljungby och Vejbystrand och under ordinarie öppettider,

17 10. att avstå från möjlighet till förtidsröstning på äldreboende och sjukhus. 11. att avstå från möjligheten till utlandsröstning 12. att röstsedlarna skall vara vita, 13. att antalet röstsedlar ska vara en (1). 14. att frågan och svarsalternativen ska vara: Är Du för en ny trafikled i Klippanvägens förlängning genom Pyttebroområdet? 1. Ja. 2. Nej. 3. Jag avstår från att ta ställning. 15. att valnämnden skall sammanträda den 28 november och fastställa den slutliga sammanräkningen. 16. att godkänna upprättat förslag till budget om kronor för genomförande av folkomröstning, varav kronor till valnämnden och kronor till kommunstyrelsen, samt 17. att finansiera kostnaden genom uppräkning av intäkter från exploateringsverksamheten med motsvarande belopp. Reservationer Lars-Erik Stadler (SD) reserverar sig mot beslutet att avstå från möjlighet till förtidsröstning på äldreboende och sjukhus (att-sats 10) BrittMarie Hansson, Bengt Sävström och Lars-Olle Tuvesson (alla S) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: Undertecknade reserverar sig mot beslutet. Vi respekterar valnämndens beslut att tre röstsedlar ska användas med text enligt (S) förslag i Valnämnden. Dessutom har Valnämnden fått uppdraget av KF att formulera förslag om formerna för folkomröstningen. Stig Andersson reserverar sig mot att sats till förmån för eget förslag. BrittMarie Hansson, Bengt Sävström och Lars-Olle Tuvesson (alla S) samt Stig Andersson (EP) reserverar sig också mot beslutet avseendet att-sats et expedieras till: Kommunfullmäktige

18 KS 277 Dnr 2008/352 Förslag till program för Trafikplan Ängelholm Trafikplan för Ängelholm är en översiktlig vägledning för hur trafiken bör utvecklas i Ängelholms stad de närmaste åren. Den långsiktiga bilden utgörs av trafiklösningar med utblick mot 2025 och framåt. Ambitionen är att få en mer heltäckande bild av den önskvärda utvecklingen av alla trafikslagen såsom biltrafik, kollektivtrafik och cykeltrafik och gångtrafik. Trafikplanen ska ge både en lång- och kortsiktig bild av trafikutvecklingen. På KF den 18 april 2011 beslutade man att återremittera förslaget till Trafikplan för Ängelholm för att göra följande kompletteringar: Ytterligare förtydligande och uppdrag kring den centrumnära trafiken för såväl nyttotrafik, övrig fordonstrafik som för de oskyddade trafikanterna. Hänsyn ska tas till FÖP Södra Ängelholm och FÖP Barkåkra. Kompletterande trafikutredning med inriktning mot 2030 där utredning ska tydliggöra effekter av att trafiken leds runt centrum. Hänsyn ska tas till eventuella förändringar i trafikmängd avseende FÖP Södra Ängelholm och FÖP Barkåkra samt till nya pågatågsstationer både i norra och södra Ängelholm. Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret daterat 17 augusti 2011 Komplettering till Trafikplan, daterad 20 juni 2011 Trafikplan, daterad 1 januari 2011 s arbetsutskott behandlade ärendet den 31 augusti 2011, 316 och lämnade nedanstående förslag till beslut. föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga till den kompletterande utredningen till Trafikplanen i avvaktan på beslut et expedieras till: Kommunfullmäktige

19 KS 278 Dnr 2011/293 Finanspolicy Gällande finanspolicy antogs av kommunfullmäktige Kommunledningskontoret har gjort en allmän översyn av policyn samt kompletterat den med ett avsnitt rörande förvaltning av medel för pensionsändamål. Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, daterad 19 augusti 2011 Förslag till ny finanspolicy daterad 19 augusti 2011 s arbetsutskott behandlade ärendet den 31 augusti 2011, 293 och lämnade nedanstående förslag till beslut. Yrkanden Stig Andersson (EP) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare utredning. Proposition Ordföranden ställer proposition på dels bifall dels avslag till yrkandet om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet om återremiss. föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till finanspolicy att upphäva tidigare beslut rörande finanspolicy s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan, uppdra åt kommunledningskontoret att successivt öka aktieexponeringen i de tillgångar som avsatts för pensionsändamål genom placeringar i aktiefonder

20 att skuldebrev avseende lån, inom den av fullmäktige fastställda årliga ramen för kommunen, samt omsättning av befintliga lån undertecknas av kommundirektören och ekonomichefen i förening att besluta att borgensärenden, som avser såväl omsättning av lån som nya borgensärenden skall undertecknas av ekonomichefen Reservation Stig Andersson (EP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. et expedieras till: Kommunfullmäktige

21 KS 279 Dnr 2010/483 Antagande av detaljplan för Margretetorp 21:47 m. fl., Ängelholms kommun, detaljplan Med anledning av att Byggnadsnämnden den 17 maj 2011 beslutade att godkänna rubricerad detaljplan och att översända förslaget till Kommunfullmäktige för antagande bifogas och översänds härmed handlingarna för antagande enligt PBL 5:29. Tjänsteutlåtande från GIs-ingenjören från den 31 maj. Byggnadsnämndens protokoll om godkännande daterat den 17 maj Antagandehandlingar; Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utställningsutlåtande Illustrationskarta Plankarta med bestämmelser s arbetsutskott behandlade ärendet den 22 juni 2011, 244 och lämnade nedanstående förslag till beslut. föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för Margretetorp 21:47 m.fl. i Margretetorp, Ängelholms kommun et expedieras till: Kommunfullmäktige

22 KS 280 Dnr 2011/328 Översiktsplan 2011 Översiktsplanen har en nyckelroll i planeringen. Den är obligatorisk, omfattar hela kommunen och ska hållas aktuell. Översiktsplanen ska ge inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Översiktsplanen är inte bindande men den ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är även en överenskommelse mellan stat och kommun om hur statliga intressen kan beaktas och tas tillvara i kommunens planer. Ängelholm översiktsplan, ÖP 2004, antogs Kommunfullmäktiga ska minst en gång under varje mandatperiod ta ställning till översiktsplanen aktualitet. Kommunfullmäktige fattade beslut om att godkänna att arbetet med att revidera kommunens översiktsplan påbörjas den 1 mars Kommunfullmäktige tog beslut om att godkänna stadsarkitektkontorets modell för fortsatt arbete med kommunens översiktsplan. Arbetet med översiktsplan har dock inte påbörjats. Tjänsteutlåtande från enheten för samhällsplanering och utveckling daterat 17 augusti 2011 Sammanträdesprotokoll från Kommunfullmäktige daterat 23 februari 2009 Sammanträdesprotokoll från Kommunfullmäktige daterat 14 december 2009 Aktualitetsförklaring översiktsplan för Ängelholm s arbetsutskott behandlade ärendet den 31 augusti 2011, 305 och lämnade nedanstående förslag till beslut. föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Ängelholms kommun under mandatperioden. att överföra avsatta medel i budget avseende översiktsplan från år 2011 till år et expedieras till: Kommunfullmäktige

23 KS 281 Dnr 2009/303 Ägande och förvaltning av kommunens verksamhetslokaler Kommunfullmäktige fattade beslut om organisation för Ängelholms kommunala bostadsbolag. Vid samma tillfälle beslöts även att fördjupa utredningen vad gäller organisationen för kommunens verksamhetslokaler enligt följande: att kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en fördjupad utredning om hur samtliga verksamhetslokaler ska förvaltas. En särskild risk/konsekvensbeskrivning med hänsyn tagen till ekonomiska och personella resurser ska redovisas. i detta ärende ska avgöras i kommunfullmäktige i september Kommunen har tidigare givit Fasticon i uppdrag att utreda alternativ till samordning av verksamhetsfastigheterna (Förstudie avseende samordnad fastighetsförvaltning, daterad ) samt fördjupad utredning (PM Organisering och bedömd besparingspotential, daterad ). I alternativ 1 som beskrivs nedan beräknas besparingspotentialen enligt Fasticons fördjupade utredning till ca 7 mnkr/årligen. Till detta kommer effekter av upphandlingar, underhållsprojekt m.m. som utredaren beräknar sparar ytterligare 3,5 7,0 mnkr årligen. Dessa belopp inkluderar även synergieffekter m.m. vid sammanslagning av de två bostadsbolagen. I alternativ 2 nedan beräknas besparingspotentialen till 3-4 mnkr (exkl synergieffekter vid sammanläggning av bostadsbolagen). Vad gäller alternativ 3 nedan så finns inga kostnadsberäkningar eftersom detta inte tidigare utretts som renodlade alternativ. -Tjänsteskrivelse daterad Förteckning över fastigheter som kan överföras genom fastighetsreglering, bilaga 1 -Förteckning över tjänster som kan bli berörda, bilaga 2 -Bilaga, åtgärder vid övertalighet, bilaga 3 -Hantering av MBL och övrig arbetsrätt vid konkurrensutsättning/upphandling, bilaga 4 -Riktlinjer vid upphandling, flödesschema, bilaga 5 fortsättning

24 KS 281, forts. s arbetsutskott behandlade ärendet den 31 augusti 2011, 304 och lämnade nedanstående förslag till beslut. Yrkanden Eva Kullenberg (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget i att-sats ett om helägt dotterbolag. BrittMarie Hansson, Bengt Sävström och Lars-Olle Tuvesson (alla S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras då man saknar den risk/konsekvensbeskrivning med hänsyn tagen till de personella resurserna som angivits i uppdraget. Den ska göras! Dessutom anser man att samverkansavtalets intentioner inte är uppfyllda. Kommunen ska i mycket högre grad lyssna till de fackliga företrädarna. I andra hand yrkar man att samtliga verksamhetslokaler läggs i ett dotterbolag till AB Ängelholmshem, att lokalvårdspersonalen inte förs över till dotterbolaget samt att nämnders och styrelsers kostnader enligt nya hyresavtal med dotterbolaget kompenseras fullt ut i respektive budget. Propositioner och omröstningar Ordföranden ställer först proposition på dels bifall dels avslag till yrkandet om återremiss. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet om återremiss. Omröstning begärs och ordföranden ställer följande omröstningsproposition. Ja-röst för avslag till yrkandet om återremiss. Nej-röst för bifall till yrkandet om återremiss. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker x S BrittMarie Hansson x M Ola Carlsson x M Robin Holmberg x M Göran Larsson x FP Eva Kullenberg x KD Lennart Engström x MP Karl-Otto Rosenqvist x S Bengt Sävström x S Lars-Olle Tuvesson x EP Stig Andersson x SD Lars-Erik Stadler x M Ordföranden, Åsa Herbst x 10 3 avslår yrkandet om återremiss. Fortsättning

25 KS 281, forts. Ordföranden ställer därefter proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag med korrigeringen eller till ett av bolaget helägt dotterbolag lagts till i den första att-satsen och dels bifall till BrittMarie Hansson (S) m fl. yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag med nämnd korrigering. Omröstning begärs och ordföranden ställer följande omröstningsproposition. Ja- röst för bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med korrigering. Nej-röst för bifall till BrittMarie Hansson (S) m fl. yrkande. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker x S BrittMarie Hansson x M Ola Carlsson x M Robin Holmberg x M Göran Larsson x FP Eva Kullenberg x KD Lennart Engström x MP Karl-Otto Rosenqvist x S Bengt Sävström x S Lars-Olle Tuvesson x EP Stig Andersson x SD Lars-Erik Stadler x M Ordföranden, Åsa Herbst x 10 3 bifaller arbetsutskottets förslag till den första att-satsen med korrigering. Ordföranden ställer sen proposition på dels bifall, dels avslag till BrittMarie Hansson (S) m. fl. yrkande om att lokalvårdspersonalen inte förs över till dotterbolaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Omröstning begärs och ordföranden ställer följande omröstningsproposition. Ja-röst för avslag till yrkandet. Nej-röst för bifall till yrkandet. Fortsättning

26 KS 281, forts. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker x S BrittMarie Hansson x M Ola Carlsson x M Robin Holmberg x M Göran Larsson x FP Eva Kullenberg x KD Lennart Engström x MP Karl-Otto Rosenqvist x S Bengt Sävström x S Lars-Olle Tuvesson x EP Stig Andersson x SD Lars-Erik Stadler x M Ordföranden, Åsa Herbst x 9 4 avslår yrkandet. Ordföranden ställer sen proposition på dels bifall, dels avslag till BrittMarie Hansson (S) m. fl. yrkande om att nämnders och styrelsers kostnader enligt nya hyresavtal med dotterbolaget ska kompenseras fullt ut i respektive budget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. föreslår kommunfullmäktige besluta Att ägande, samordning och förvaltning av kommunens verksamhetslokaler ska ske på så sätt som beskrivs i utredningens alternativ 1, bl. a. innebärande att aktuella verksamhetsfastigheter säljs till AB Ängelholmshem eller till ett av bolaget helägt dotterbolag, samt att berörd personal överförs till AB Ängelholmshem eller till ett av bolaget helägt dotterbolag. Att bemyndiga kommunstyrelsen att fatta eventuella ytterligare beslut som behövs för att genomföra ovannämnda utredningsalternativ. Fortsättning

27 KS 281, forts. beslutar för egen del Att uppdra och bemyndiga kommunens ombud för aktierna i AB Ängelholmshem Att representera kommunen vid extra bolagsstämma där beslut om apportemission ska fattas enlig ovan, samt Att teckna nya aktier i AB Ängelholmshem vid ovan redovisad apportemission Reservationer BrittMarie Hansson, Bengt Sävström och Lars-Olle Tuvesson (alla S) reserverar sig i alla delar i beslutet till förmån för egna yrkanden. Stig Andersson (EP) reserverar sig mot beslutet att avslå yrkandet om att nämnders och styrelsers kostnader enligt nya hyresavtal kompenseras fullt ut i respektive budget. et expedieras till: Kommunfullmäktige

28 KS 282 Dnr 2011/386 Kraftsamling Ängelholm Kraftsamling Ängelholm skapar genom en gemensam vision och målbild som en grund för ett Ängelholm år 2020 som präglas av tillväxt och en positiv utveckling. Idéerna har inledningsvis tagits fram av ett brett sammansatt Partnerskap. Partnerskapet består av företrädare för näringslivet, organisationer och föreningar, myndigheter och kommunen. Genom handslaget den 20 januari 2011 fastslogs visionen och de åtta målen för tillväxt. Partnerskapet enades också om att starta 15 olika projekt som ska bidra till en positiv utveckling och måluppfyllelse. För Ängelholms kommun innebär kraftsamlingsarbetet att Kraftsamling blir en del i demokratiutvecklingsarbetet. Genom att skapa påverkansmöjligheter inom ramen för Kraftsamlings åtta målområden för tillväxt så skapar man också en möjlighet för företagare och medborgare att påverka samhällsutvecklingen. Den påverkansmöjlighet som genom detta skapas blir en del av arbetsformerna för fullmäktiges demokratiberedning och den lokala demokratiutvecklingen. Tjänsteutlåtande från enheten för samhällsplanering och utveckling daterat 22 augusti 2011 Projektlista daterad 22 augusti 2011 Logo s arbetsutskott behandlade ärendet den 31 augusti 2011, 306 och lämnade nedanstående förslag till beslut. föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom det fortsatta arbetet med Kraftsamling Ängelholm som en integrerad del i kommunens strategiska arbete att ta emot informationen kring projekt Ung i Ängelholm att för projekt Ung i Ängelholm anslå 6,8 mkr under kommunstyrelsen och att finansiering på motsvarande belopp sker genom EU bidrag samt att projektet ska redovisas under hösten Fortsättning

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 08:30-11:40

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 08:30-11:40 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-08-10 kl 08:30-11:40 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) Övriga närvarande: Ola Carlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-09-18 kl 12:45-13:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Jasna Martinsson (M) tjg. ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-08-21 kl 08:30-09:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: 429, 2013-12-04 Kl. 08:30-09:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Robin Holmberg (M) Ola Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, , kl. 09:00 10:35

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, , kl. 09:00 10:35 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2014-10-29, kl. 09:00 10:35 Beslutande: Ersättare: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Göran Larsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammaträdesrum 429, kl 13:30-15:00

Plats och tid: Stadshuset, sammaträdesrum 429, kl 13:30-15:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammaträdesrum 429, 2011-10-24 kl 13:30-15:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) tjg ersättare för Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Fastighet. Margaretetorp 2:21

Fastighet. Margaretetorp 2:21 D vir löt 1, 424- Förteckning över fastigheter som föreslås överlåtas Overforing Obj id Objektnamn Fastighet (1/R) 1066 Margaretetorps fd skola Margaretetorp 2:21 L 1100 Rebbelberga skola Magistern 5 R

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-07 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-07 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-07 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:15. Utses att justera: Katarina Nilsson Paragrafer:

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:15. Utses att justera: Katarina Nilsson Paragrafer: 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-07-26, kl 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Elisabeth Sandberg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-06-17, kl. 13:30-13:50 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Karin Hyberts (M) tj ersättare för Nils-Göran

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Övriga närvarande:

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadsbiblioteket, hörsalen och sammanträdesrummet, 2013-06-12 kl 09:00-12:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadsbiblioteket, hörsalen och sammanträdesrummet, 2013-06-12 kl 09:00-12:10 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, hörsalen och sammanträdesrummet, 2013-06-12 kl 09:00-12:10 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Lennart Nilsson (C) tjg ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson

Läs mer

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 Paragrafer 367 Kommunstyrelsens ärendelista 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Skuten-Dovern,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grön, , kl. 16: Mötet ajournerades till , kl 16:30-18:00

Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grön, , kl. 16: Mötet ajournerades till , kl 16:30-18:00 Plats och tid: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grön, 2014-09-29, kl. 16:30-17-45 Mötet ajournerades till 2014-10-06 2014-10-06, kl 16:30-18:00 ande: Christer Örning (M) ordf Christer Hansson (S)2:e vice

Läs mer

Valnämnden. Plats och tid: Stadhuset, sammanträdesrum Grön, 2014-02-25, kl. 16:00

Valnämnden. Plats och tid: Stadhuset, sammanträdesrum Grön, 2014-02-25, kl. 16:00 Plats och tid: Stadhuset, sammanträdesrum Grön, 2014-02-25, kl. 16:00 ande: Hans Hammargren (FP) Bo Lager (M) Lars-Olle Tuvesson (S) Gunilla Lindström (M) Lars Linde (C) Bertil Burström (KD) Bengt Sävström

Läs mer

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan Sammanträdesdatum 1(10) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan 13.15-14.35. Annika Högberg (S), ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-11-23 kl 08:30. Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-11-23 kl 08:30. Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-11-23 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429 (BUDGET), kl 13:30-15:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429 (BUDGET), kl 13:30-15:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429 (BUDGET), 2012-10-31 kl 13:30-15:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) Utses att justera: Liss Böcker Paragrafer:

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) Utses att justera: Liss Böcker Paragrafer: 1 Plats och tid: 429, 2012-06-13 kl 08:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (KD) Karl-Otto

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunfullmäktige. Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Sekreterare. Ordförande.

Kommunfullmäktige. Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Sekreterare. Ordförande. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-12-14, kl. 18:00 19:45 ande: Se lista nedan Ersättare: Se lista nedan Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 5 mars 2008, klockan 17.00-18.00 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Grå, 2011-12-15 kl 17:00

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Grå, 2011-12-15 kl 17:00 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Grå, 2011-12-15 kl 17:00 Beslutande: Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S), 2:e vice ordförande Lars Lindström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, , kl. 16:00. Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S)

Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, , kl. 16:00. Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S) Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, 2014-03-03, kl. 16:00 ande: Christer Örning (M) Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S) Ersättare: Hans-Åke Jönsson

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 18 februari 2009 klockan 08.30 11.00 Beslutande: Lennart Engström (KD), tjg. ordförande BrittMarie Hansson (S) Liss Böcker (C) Carl-Gustaf

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anne Marie Lindén (MP) Christer Hansson (S) Claes Svensson (EP) Johan Wifralius (SD) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare)

Kommunstyrelsen. Anne Marie Lindén (MP) Christer Hansson (S) Claes Svensson (EP) Johan Wifralius (SD) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare) Plats och tid: 429, 2014-11-12, kl. 09:00-10:00 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Sven-Ingvar Borgqvist (M) tjg ersättare för Jasna L. Martinsson

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Annie Carlsson (S) Lennart

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Tid och plats 2012-02-13 Kommunhuset klockan 13.30-15.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Arne Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-04-05 Ärendelista Sid nr Justering...2 29 Antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Birstaområdet...3 30 Överenskommelse om samarbete mellan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 21 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 31 mars 2014 kl. 18.15 Plats: Brösarps skola Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun Vo0.201I.030Ö ESLÖVS KOMMUN Eva Aström 0413-627 48 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden 4.(0 INVESTOR IN PEOPLE Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun för Eslövs Förslag till beslut

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 9.00-10.15, 10.30-11.00 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP)

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2014-12-11, klockan 14:00 Ärenden:

Läs mer

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-05-04 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09:

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09: 1 Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-09-19 Kl. 09:00 10.30 Beslutande: Övriga närvarande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Planrummet, kommunhuset kl 13.00 14.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Torsten Bill (M) Sara Asp (S) Deltagande ersättare Övriga deltagande Johan Rosqvist, förvaltningschef

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.45 Ledamöter: Ersättare: Mats Helmfrid (m) ordförande Lars Bergwall (c) 1:e vice ordförande Anders Almgren (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer