Observera att dagen för sammanträdet är en torsdag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Observera att dagen för sammanträdet är en torsdag."

Transkript

1 1 KALLELSE Datum SOCIALFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Torsdagen den 18 december 2014, kl. 15:00 Plats Hotell Statt, Storgatan 20 Katrineholm Lokal: Två-Trean (Ingång vid hotellets reception) Nr Ärenden Handl. Sid 1. Upprop Val av protokollsjusterare Fastställande av dagordning TEMA Öppna jämförelser - kl:15:10 15: Sekretessärenden - Se separat kallelse Revidering av del av socialnämndens delegationsordning LF 2 8. Tillsynsplan gällande serveringstillstånd för 2015 CB 3 9. Rapporter och information - Verksamhetsuppföljning - Muntligt - Ekonomisk uppföljning november Statistik ekonomiskt bistånd - Statistik barn, unga och vuxna samt öppenvård 10. Meddelanden Delegationsbeslut Nya frågor Pat Werner ORDFÖRANDE Observera att dagen för sammanträdet är en torsdag. Kallelse SOCIALFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer Telefon: (vxl) Telefax: E-post:

2 2 1 (1) Datum SOCIALFÖRVALTNINGEN Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Revidering av del av socialnämndens delegationsordning Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att revidera del av socialnämndens delegationsordning i enlighet med socialförvaltningens upprättade förslag. Ärendebeskrivning Socialförvaltningen har gjort en översyn av nu gällande delegationsordning med anledning av ny mandatperiod. Socialförvaltningen har upprättat förslag till reviderad del av delegationsordning där föreslagna förändringar enligt nedan: Att förordna Pat Werner (S), ordförande, Christer Sundqvist (M), 1:e vice ordförande, och Joha Frondelius (KD), 2:e vice ordförande, att besluta i ärenden enligt 6, 11, 27 och 43 lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt i ärenden enligt 13 lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Lorraine Fröberg Förvaltningschef SOCIALFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer Telefon: (vxl) Telefax: E-post:

3 SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Vår beteckning : Vår handläggare Ert datum Er beteckning Curt Benckert 3 1 (1) Socialnämnden Tillsynsplan gällande serveringstillstånd 2015 Kommunerna ska enligt 9 kap 2 alkohollagen utöva tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna om servering i alkohollagen. En tillsynsplan för år 2015 gällande serveringstillstånd i Katrineholms kommun har arbetats fram. Tillsynsplanen redovisas i sammanträdeshandlingarna. Socialförvaltningens förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta a t t godkänna tillsynsplanen, enligt 9 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för år 2015 gällande serveringstillstånd i Katrineholms kommun. I tjänsten Curt Benckert Alkoholinspektör/jur. kand Katrineholms kommun Besöksadress: Västgötagatan 18 SOCIALFÖRVALTNINGEN Telefon: KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer Tjäns - Tillsynsplan 2015 Skrivelse serveringstillstånd

4 4 TILLSYNSPLAN AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN ÅR 2015 Antagen av Socialnämnden

5 5 1 Innehållsförteckning TILLSYNSPLAN TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2015 KATRINEHOLMS KOMMUN BAKGRUND OCH BESKRIVNING AV TILLSYNSPLANENS INNEHÅLL Inledning AL:s huvudsyften Vad innebär tillsynsansvaret? Hur bedrivs tillsyn?... 3 a) Inre tillsyn... 4 b) Yttre tillsyn... 4 c) Förebyggande arbete RIKTLINJER FÖR ALKOHOLTILLSTÅND... 5

6 TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2015 KATRINEHOLMS KOMMUN Månad Typ av tillsyn Inriktning på tillsyn Januari Inre Ekonomi, skatt, skulder Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Yttre Inre Inre Förebyggande Yttre Inre Yttre Inre Yttre Inre Yttre Inre Yttre Inre Kväll, Barmeny, priser, överservering Ekonomi, skatt, skulder Ekonomi, skatt, skulder samt vandel Krögarträff med information Kväll Länsgemensam tillsyn Ekonomi, skatt, skulder Dagtid, Ekonomi, skatt, skulder Dag- och kvällstid stadigvarande och tillfälliga tillstånd uteserveringar/åldersgränser/nykterhet/ordning/mat Ekonomi, skatt, skulder Kvällstid Ekonomi, skatt, skulder Kvällstid Ekonomi, skatt, skulder September Yttre Samtliga Dagtid ordning/nykterhet/personal/kassa/mat Ekonomi, skatt, skulder Oktober Yttre Inre Förebyggande Länsgemensam kvällstid Ekonomi, skatt, skulder Krögarträff med information November Yttre Inre December Yttre Inre Dag och kvällstid återstående objekt Ekonomi, skatt, skulder Kvällstid Ekonomi, skatt, skulder Detta motsvarar sammantaget över 300 inre och yttre tillsyner samt förebyggande tillsynsåtgärder.

7 BAKGRUND OCH BESKRIVNING AV TILLSYNSPLANENS INNEHÅLL 2.1 Inledning Tillståndsenheten har tagit fram denna skrivelse i syfte att beskriva och informera om hur tillsyn på alkohollagens (nedan kallad AL) område bedrivs/kommer att bedrivas under år 2015 i Katrineholm kommun. I övrigt hänvisas till de av kommunfullmäktige antagna Riktlinjerna för alkoholtillstånd. 2.2 AL:s huvudsyften AL är en skyddslagstiftning vars huvudmål är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion av alkohol och alltför tidig alkoholdebut. Kravet på ordning och nykterhet har också en framskjuten plats i lagstiftningen. En väl fungerande tillsynsverksamhet är en hörnsten i det alkoholskadeförebyggande arbetet. Bestämmelserna om administrativa ingripanden, såsom erinran, varning och återkallelse av serveringstillstånd, är till för att få bort missförhållanden och för att förhindra att nya uppstår. Åtgärder mot en tillståndshavare är inte avsedda att vara ett straff utan är ett medel för att skapa en god restaurangmiljö. Det är tillståndsenhetens målsättning att arbeta enligt lagstiftarens ovan angivna synsätt samt de kommunala riktlinjerna, dvs att dels bedriva tillsyn av att de alkoholpolitiska syftena med lagen upprätthålls samt dels att bevaka att alkohollagens krav på tillståndshavarens lämplighet alltjämt är uppfyllda. 2.3 Vad innebär tillsynsansvaret? Servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet på serveringsställena inte uppstår. Som ett särskilt skydd för ungdomen finns åldersgränser. Dessutom skall, som ovan nämnts, förutsättningarna för att få tillstånd vara uppfyllda även sedan tillstånd meddelats, dvs det finns krav på tillståndshavarens fortsatta lämplighet m m. Kommunen skall enligt lagen bedriva tillsyn över att alkohollagens bestämmelser efterlevs. Om missförhållanden föreligger har kommunen att i första hand meddela en erinran, vid återfall och/eller upprepade överträdelser en varning. Om varning inte bedöms som tillräckligt finns möjligheten till att återkalla serveringstillståndet. ( 9 kap 17 o 18 AL) 2.4 Hur bedrivs tillsyn? Det finns flera former för tillsyn, som för överskådlighetens skull kan indelas som följer. a) Inre tillsyn b) Yttre tillsyn c) Förebyggande tillsyn Nedan följer en beskrivning av vad de olika formerna av tillsyn normalt sett innebär.

8 8 4 a) Inre tillsyn Inre tillsyn innebär att en skrivbordsbaserad kontroll görs avseende om förutsättningarna för tillstånd fortfarande föreligger. Sådan tillsyn bör ske på regelbunden basis minst en gång per år och tillståndshavare. Tillståndsenheten tar varje år emot tillståndshavarnas restaurangrapport och tar på basis av denna ut tillsynsavgift. Restaurangrapporten granskas med avseende på avvikelser; t ex att en orimligt stor del av omsättningen härrör från alkoholförsäljning. Uppgift om hur en tillståndshavare sköter sig i ekonomiskt hänseende inhämtas från skattemyndigheten eller kronofogdemyndigheten. Uppgift om hans personliga lämplighet består kan inhämtas via polisen ur belastningsoch misstankeregister. Uppgift kan även hämtas från Bolagsverket för kontroll av huruvida den personkrets som lämplighetsprövades inför tillståndsgivningen består eller om förändringar i denna har skett utan att anmälas till tillsynsmyndigheten. Information inkommer också till tillståndsenheten via samverkande myndigheter och från andra källor såsom allmänhet och media. Samverkande myndigheter gör kontroller utifrån sina egna ansvarsområden men skatteverket kan också anlitas av kommunen för sakkunniguppdrag. Uppföljning ska ske av uppgifter som indikerar att en tillståndshavares lämplighet ur personlig eller ekonomisk synvinkel kan ifrågasättas. b) Yttre tillsyn Besök på serveringsstället som kan genomföras av kommunala tjänstemän på egen hand eller i samverkan med andra myndigheter såsom polis, räddningstjänst, miljöförvaltning, skattemyndighet m fl. Yttre tillsynsbesök kan uppdelas i rutinbesök, påkallade besök och uppföljningsbesök. Det är tillståndsenhetens målsättning att genomföra minst ett rutinbesök per tillståndshavare och år. Påkallade besök görs då inre tillsyn givit anledning till det. Uppföljningsbesök blir aktuella då missförhållanden förelegat vid tidigare besök. Tillståndsenheten kontrollerar att de alkoholpolitiska kraven i lagen efterlevs genom observationer av hur verksamheten bedrivs med avseende på ordning och nykterhet. Kontroll av att servering inte sker till underåriga och/eller märkbart påverkade personer. Vidare kontrolleras förekomsten av lagad mat samt att serveringsansvarig finns på plats. Kontroll sker också av att försäljningen sker i enlighet med tillståndet som det framgår av tillståndsbeviset. Hit hör frågor som rör vilka slag av alkoholdrycker som serveras, om servering sker till allmänheten eller till slutet sällskap, serveringslokalernas och kökets beskaffenhet, matutbud, serveringstid samt, i förekommande fall, om meddelade villkor för tillståndet följs. Vidare kontrolleras att förvarings- och förtäringsförbuden efterlevs, tillgången på lättdrycker samt att de särskilda bestämmelserna i 7 kap AL om marknadsföring följs. De observationer som görs vid tillsynsbesök dokumenteras. Även goda förhållanden skall dokumenteras. Tillståndshavaren skall få kopia av tillsynsprotokollet med tillfälle att yttra sig över det.

9 9 5 c) Förebyggande arbete Förebyggande tillsyn kan röra vitt skilda områden men grundtanken är ändå att genom sådan tillsyn förebygga överträdelser av alkohollagen. Tillståndshavaren kan t ex vända sig till tillsynsmyndigheten för svar på sina frågor för att kunna vara säker på vad som förväntas av honom. Även om en tillståndshavare förutsätts ha kunskap i alkohollagen för att vara lämplig att inneha ett serveringstillstånd, är det tillsynsmyndighetens uppgift att informera samtliga tillståndshavare om t ex kommunala riktlinjer, aktuella lagändringar eller ny rättspraxis. Vidare är det myndighetens uppgift att tillhandahålla informationsmaterial och blanketter samt att sammanställa statistik. Myndigheten kan även arrangera krögarmöten eller utbildningar för restaurangpersonal. En del i det förebyggande arbetet är effektiv och regelbunden yttre och inre tillsyn. 2.5 Prioriteringar En del i tillsynsarbetet är hur det prioriteras, Katrineholms alkoholhandläggare arbetar efter följande modell. Mycket hög prioritet Hög alkoholförsäljning låg matförsäljning Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten Tidigare brister, förseelser och störning Tidigare varningar Serveringstider Hög prioritet Verksamheter som riktar sig till ungdomar Hög alkoholförsäljning Brister av mindre allvarlig karaktär Låg prioritet Inga kända störningar Låg alkoholförsäljning Inget nöjesutbud Mycket låg prioritet Endast slutna sällskap Inga kända ordningsstörningar 3. RIKTLINJER FÖR ALKOHOLTILLSTÅND Kommunen har antagit Riktlinjer för alkoholtillstånd där information rörande kommunens syn på tillstånd för alkoholservering redovisas. I tjänsten Curt Benckert Alkoholinspektör

10 10 Månadsrapport Socialnämnden

11 11 Socialnämnden 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt Socialförvaltningen Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott år 2014 på ca tkr. Underskottet fortsätter främst bero på institutionsplaceringar på vuxensidan och ökade insatser som behövs för att hantera det stora ärendeinflödet avseende barn och unga. Socialförvaltningen redovisar ett utfall på tkr för perioden , det är ca tkr högre är budgeterat för perioden. Socialförvaltningen fortsätter sakna tillgång till två viktiga insatser eftersom förvaltningen är beroende av andra aktörers bidragande samarbete, dessa insatser har saknats under hela året. Utebliven mobil öppenvård vars syfte är att stödja samsjuka har medfört ökad kostnad för perioden på ca tkr och utebliven vård i egen regi, som är anpassad för individer som idag får äldrevård på institution, har medfört ökad kostnad för perioden på ca tkr. Totalt planerade socialförvaltningen att dessa insatser skulle minska kostnader för perioden med ca tkr. Socialförvaltningen har beviljats tkr i början av året för kvalitetshöjande åtgärder och per den sista november är hela summan förbrukad men kostnaderna har ännu inte reglerats i resultaträkningen, reglering sker i december. Om socialförvaltningen tar hänsyn till effekten av insatserna ovan och beviljade medel för kvalitetshöjande åtgärder så blir resultatet för perioden ca tkr, jämfört med budgeterat resultat på tkr för perioden Mer än hälften av alla 19 vuxenplaceringar som är aktuella i slutet av november fortsätter vara i behov av ovannämnda insatser som idag ännu saknas i kommunen. Socialförvaltningen fortsätter bidra till att på kort sikt kunna erbjuda tak över huvudet till fyra klienter via förvaltningens moduler, däremot är det viktigt att förstå att modulerna kan nyttjas under klientens utredningstid och ingen behandling kan ske i modulerna. Institutionsplaceringar av barn och unga har fortsatt öka under november månad och orsaken fortsätter vara ett ökat vårdbehov bland unga katrineholmare och mottagande av ensamkommande asylsökande barn samt ökade insatser av konsulentstödda familjehem för barn, unga och vuxna. Under november var 28 barn och unga placerade på institution och av dessa är 16 ensamkommande barn och unga som har anvisats till kommunen. Kostnaderna för placeringar av ensamkommande barn och unga återsökas från Migrationsverket men socialförvaltningen kommer inte får ersättning för personalinsatserna som läggs på detta integrationsarbete och samma gäller andra sorters omkostnader som kan kopplas till individerna, dessa kostnader uppgår i år till ca tkr. Socialförvaltningen har ansökt om stöd från kommunens integrationsfond för att förstärka detta arbete men inget beslut har ännu meddelats från kommunstyrelsen om huruvida förvaltningen beviljas förstärkning. Från januari till november har socialförvaltningen beviljat ekonomsikt bistånd på totalt tkr, det är ca 861 tkr lägre än motsvarande period föregående år. Under året har utvecklingen av ekonomiskt bistånd varit stabil trots att antalet hushåll, som är i behov av ekonomiskt stöd, har ökat från ett genomsnitt på 664 hushåll år 2013 till ett genomsnitt på 675 hushåll fram till och med sista november år Socialförvaltningen har sedan tidigare redovisat trender i behov av ekonomiskt stöd där bland annat behovet tenderar att öka vissa specifika månader under året. Orsaken till det ökade behovet av stöd beror bland annat på att hushåll som erhåller CSN bidrag eller CSN lån inte beviljas dessa inkomster vid studieuppehåll som inträffar under sommar och julledigheten. 2

12 12 Socialnämnden Staben Under ledning av stabens utvecklingsledare har projektet SkolFam kommit igång. Pedagoger, socialsekreterare och psykolog har varit och träffat skolan, familjehem och berörda barn. De psykologiska testerna är genomförda. Utvecklingsledaren har tagit fram informationsmaterial till SkolFam och materialet kommer att delas ut till berörda familjehem och skolor med flera. I november har socialförvaltningen haft en soppföreläsning för att inspirera, motivera och stärka förvaltningens medarbetare. Soppföreläsningarna riktar sig till förvaltningens medarbetare men administreras av stabens utvecklingsledare. Socialförvaltningen bjöd in en föreläsare som pratade om Mindfulness och hur vi kan använda oss av det, både i arbetet men även privat. Totalt deltog 53 medarbetare på föreläsningen och de allra flesta tyckte att de fick med sig bra kunskap som de kan använda i arbetet. Utvecklingsledaren har även under november månad övertagit projektet våld i nära relationer och kommer inom kort att revidera socialförvaltningens handlingsplan. Socialförvaltningens handlingsplan utgår ifrån den kommunövergripande handlingsplanen för våld i nära relationer. Utvecklingsledaren kommer driva vidare förvaltningens arbete med projektet tillsammans med en styrgrupp. Alkoholhandläggaren höll i en krögarträff under november månad där han bland annat presenterade socialförvaltningens nya e-tjänster gällande serveringstillstånd. Alkoholhandläggaren har också genomfört en tillsyn gemensamt med polismyndigheten, skatteverket, räddningstjänsten och samhällsbyggnadsförvaltningen. Från den första november har kommunens växel övertagit alla inkomna telefonsamtal till socialförvaltningen i ett led att utveckla växeln till kontaktcenter. Detta har bidragit till att förbättra arbetsbelastningen för staben. I samband med redovisning av "Slutrapport projektet Arbetslinjen" som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 26 mars 2014, uppmanade kommunstyrelsen att socialförvaltningen ska återkomma med en ekonomisk redovisning samt en uppföljning av projektets mål efter att sista anställningen avslutats. Controller har i november presenterat en ekonomisk redovisning av projektets mål i enlighet med kommunstyrelsens uppmaning till förvaltningen. Under november månad har controller bjudit in och genomfört budgetsamtal med enhetscheferna inom förvaltningen och ett förslag till internbudget 2015 kommer att skickas ut till ledningsgruppen under december. I november har fem medarbetare från staben gått utbildningen " Medarbetarskap kommunikation och förändringskommunikation " och resten av enhetens medarbetare kommer gå samma kurs vid nästa tillfälle som den ges via Viadidakt. Utbildningens syfte är ett ge introduktion till medarbetarskap och medledare samt reflektion kring hur vi förstår kommunikation. Medarbetarna fick en genomgång av upplevelsekuben, Jag -budskap och därefter fick de diskutera tillsammans med andra deltagare kring hanteting av egna och andras känslor. I slutet av november hade staben sin planeringsdag där enheten arbetade med sin verksamhetsplan för nästkommande år. Arbetet på planeringsdagen utgick ifrån ständiga förbättringar och med hjälp av så kallat fiskbensmetoden. 3

13 13 Socialnämnden Myndighet Inom enheten ekonomiskt bistånd har en hel del arbete fått ägnas åt rekrytering av personal, bland annat på grund av att flera i personalen påbörjat eller kommer att gå på föräldraledighet. Rekryteringarbetet har fallit väl ut och innebär att vi får in både nyutbildad personal men även de med stor erfarenhet. All personal ställer upp på ett bra sätt och ger våra nya medarbetare goda förutsättningar att komma in i och trivas på arbetsplatsen. Verksamhetsledaren och en socialsekreterare från mottagningen har varit en dag i Örebro då socialstyrelsen informerat om senaste nytt inom området våld i nära relationer och hur vi bör arbeta med dessa frågor. Budget och skuldrådgivarna har varit på två dagars kompetenspåfyllnad i Kalmar. När det gäller arbetet med sociala kontrakt är det mycket problematiskt. Det är många som hör av sig till socialförvaltning då de har svårt att få egen lägenhet, framförallt på grund av skulder. Under senaste månaden har socialförvaltningen inte tilldelats mer en någon enstaka lägenhet från kommunens fastighetsägare, detta får till följd att oavsett ett gynnade beslut får den enskilde ingen bostad. En översyn pågår kring hur det fortsatta arbetet kring de sociala kontrakten ska se ut. Under november månad har det genomförts en hel dag tillsammans med flera andra Sörmanlandskommuner och landstinget där arbetet kring TRIS, tidig rehabilitering i samverkan, har uppmärksammats. Det har gjorts en uppföljning av nuvarande arbetssätt och hur samverkan fungerat, men har även sett över de blanketter som används i samarbetet. Två socialsekreterare på försörjningsstöd har särskilt uppdrag att finnas med i TRIS sammanhang. Arbetet i Katrineholm har fungerat väldigt bra. Arbetslinjen 2.0 har under november månad inte kunna anställa fler men ett arbete pågår för närvarande för att under nästa år starta upp arbetslinjen 3.0. Utbetalningarna av försörjningsstöd är fortsatt enligt prognos. Under hela november har det pågått ett rekryteringsarbete inom enheten bistånd barn, unga och vuxna. En medarbetare har valt att gå vidare till annat arbete och tidigare rekryteringsprocess innebar en del intern omflyttning. Sammanfattningsvis kan konstateras att det är svårt att anställa medarbetare med både utbildning och erfarenhet. Detta innebär att flera nya måste läras upp för att successivt komma in i arbetet. Det har även varit viss långtidssjukskrivning inom utredningsgruppen, vilket självklart påverkar arbetssituationen. Under november har en av konsulterna inriktat sig på att utifrån intervjuer och deltagande i verksamheten, vara behjälplig med att hitta nya bättre fungerande strukturer och rutiner för framförallt mottagningen, utredande socialsekreterare samt våra nya verksamhetsledare. Positivt är att frågan om personalförsörjning lyfts inom länet och ett pilotprojekt påbörjas nu. Länets FOU enhet (forskning och utveckling) håller i detta. Förhoppningen är att kommunerna i länet även framåt ska kunna samarbeta kring kompetensförsörjningen av framförallt socialsekreterare inom den sociala barnavården. Framåt är tanken att kommunerna ska samarbeta med gemensamma utbildningsinsatser och yrkeshandledning för att ge nya socialsekreterare vägledning i yrkesrollen. Socialförvaltningen har till de två första grupperna anmält fem socialsekreterare som ska delta i projektet. Syftet är att få yrkeshandledning tillsammans med andra nya med fokus på yrkesrollen. Under november har enhetens verksamhetsledare gått en tre dagars fördjupnings kurs i Signs of saftey, en risk- och skyddsbedömningsmetod som alla socialsekreterare fått utbildning i tidigare. Syftet är nu att verksamhetsledarna ska kunna ge stöd och ärende handledning utifrån metoden. Enhetschef och verksamhetsledare har även varit på två dagars kompetensutbildning där det varit en gemensam dag med viktiga frågor kring socialt arbete samt en dag som varit inriktat på 4

14 14 Socialnämnden olika områden såsom barn, vuxna, ekonomiskt bistånd och ledarskap. Utifrån utbildning har enhetschefen tagit till sig ett sätt att göra arbetstyngdsmätning vilket kommer att påbörjas när medarbetarsamtalen är klara. Några socialsekreterare har varit på förläsning kring ämnena MI (motiverande intervju). Våra mest erfarna socialsekreterare har fått frågan att delta i FOU:s forskningscirklar kring barns och ungdomars delaktighet inom socialtjänsten. Under november gick våra tre BBIC (Barns behov i centrum) utbildare de sista utbildningsdagarna hos socialstyrelsen och är nu redo att utbilda vidare både internt och externt. Familjerättssekreterarna har fått utbildning via socialstyrelsen utifrån en förändring i lagstiftningen som infördes första juli Förändringen innebär att socialtjänsten även har ett ansvar att ta upp frågan om barns ekonomiska villkor. Under november har mottagningen och verksamhetsledaren haft dialog och samverkansmöte med skolans kuratorer. Socialförvaltningens avdelningschefer har deltagit på bildningsförvaltningens rektorskonferens för att informera om socialförvaltningens arbete och ha en dialog kring samverkan mellan skola och socialtjänst. Familjehemsgruppens samarbete med skolan SkolFam fortskrider enligt plan och när det gäller placeringar på HVB är det en liten ökning av både ungdomar och vuxna. Det är även ett fortsatt stor inflöde av ensamkommande barn och det förväntas bli ännu högre under nästa år. Öppenvård Klivet, tillsammans med flera andra verksamheter inom enheten öppna insatser, har varit och tittat på lokalerna som kommer att bli aktuella för verksamheten i vår och man har lämnat en riskbedömning som avser lokalbyte. På Klivet har man haft en omflyttning inom verksamheten av en ungdom och en nyinflyttad tjej. Information till en ny ungdom har delgivits och Klivet har påbörjat arbete kring en ungdom som eventuellt ska flytta in. Per den sista november finns det två lediga platser på Klivet. November har varit en intensiv månad med många föräldramöten och högt tryck på Ungdomssupportens verksamhet. Ungdomssupport har haft en föreläsning på Duveholmsgymnasiet tillsammans med polisen, dit det kom ca 100 besökare. Verksamheten har påbörjat föreläsningar kring konsekvenser av brott och under november besökt fem klasser på Tallås. Ungdomssupporten har varit och informerat personal och föräldrar på Erlaskolan om nätdroger vid två skilda tillfällen samt hunnit med att träffa årskurs två på Ellwynska skolan för att prata om beroendesjukdomen och vårdkedjan. Ungdomssupporten har en ny Facebooksida och just nu är det 255 personer som följer verksamhetens arbete genom sidan. Ungdomsupporten har träffat alla skolor via nätverk som vanligt, på gymnasienivå drog man ihop ett stort nätverk och samlade alla skolor samt Åsa folkhögskola för att prata rutiner och struktur inför nästa år. Nätverksmötet resulterade i en överenskommelse där nätverket kommer att träffas i samma form en till två gånger per termin och samverka kring strukturella frågor. För Ungdomssupport avslutades november med en planeringsdag där man jobbade med verksamhetsbeskrivning, årsberättelse, ständiga förbättringar och nya utvecklingsområden och Facebook. På FRIDA är man igång med utvecklings- och förbättringsarbete bland annat genom att föra statistik digitalt. Under november har verksamheten träffat Miranda och på det mötet deltog även verksamhetsledaren från utredningsgruppen med inriktning vuxna ärenden. FRIDA har träffat sin blivande handledare och kommit överens om former för handledning med början efter årsskiftet. Några av så kallade fiskbenen efter vår planeringsdag är alltså sjösatta. Det har varit tre dagars utbildning; Krutondagen i Stockholm samt socialstyrelsens/länsstyrelsens utbildningsdagar för våld i nära relationer. Boendestödet har börjat utveckla sitt arbetssätt och metoder vilket kommer att förbättra 5

15 15 Socialnämnden arbetsmiljön och ge våra klienter bra och rätt stöd. Boendestödet har en verksamhetsledare från och med första december vilket medarbetarna ser mycket positivt på utifrån stöd och hjälp i det dagliga arbetet. Man håller på och förbättrar genomförandeplan för att kunna ge klienterna ett bättre stöd. En av medarbetarna inom boendestöd har varit på MI (motiverande intervju) utbildning i två dagar. Bemanningen på MERCUR har varit god och verksamhetens fokus har legat på utvecklingsarbete, vardagliga arbetet med grupper, boenden och samverkan. Medarbetarna på MERCUR ser att inflödet av ärenden är i en jämn ström, det är många som söker förlängd behandling på Vårnäs och man misstänker att det kan dämpa flödet temporärt. Jessica Zingmark, som under hösten har varit tillförordnad verksamhetsledare för familjeenheten, kommer från och med december månad att tillträda verksamhetsledartjänsten. Två medarbetare från familjeenheten har varit och informerat utredningsgruppen inom enheten bistånd barn, unga och vuxna om familjeenhetens verksamhet. Syftet med informationsträffen var att fortsätta stärka den interna samverkan. Två medarbetare ur gruppen har även haft särskild genomgång om familjeenhetens verksamhet med nyanställda inom förvaltningen. Under november månad närvarade fyra medarbetare på Landstinget Sörmlands konferensdag om barnoch ungdomars hälsa. Konferensdagen hade sin avstamp i den folkhälsoenkät Liv & Hälsa ung som fyllts i av årskurs nio. Ett av fokusen för dagen var unga tjejers psykiska hälsa. En medarbetare har varit i Stockholm och deltagit i föreläsning om socialstyrelsens nya föreskrifter om våld i nära relationer. Under november månad har HVB Kollektivet arbetat med att planera inför jul-och nyår när det gäller vikarier. De flesta ledighetsansökningar som kommit in kommer beviljas. Enhetens verksamhetsplan för år 2015 samt verksamhetsbeskrivning är klar. Vid budgetsamtalet påtalades extra kostnader gällande personal under år 2015 på grund av utbildningar för tillsvidareanställd personal på Kollektivet. Enheten budgeterade även för en utökning av 1,5 tjänster vid en utökning av två platser. HVB Kollektivet har haft en inflytt under november månad så nu är Kollektivet fullbelagt. Enhetschefen för HVB Kollektivet har, tillsammans med förvaltningschefen och avdelningschefen för öppenvård, haft ett möte med Björn Johansson på KFAB angående Kollektivets hyror. Björn Johansson skulle lämna förslag på ett nytt hyresavtal till avdelningschefen, men något förslag har inte kommit per den sista november. 6

16 16 Socialnämnden redovisas i TKR Ack Fg år Förändring mellan åren Intäkter Utfall Utfall Förändring Planerat för perioden avvikelse mellan årets utfall och peridens budget Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Kostnader Anlägg o uhållsmaterial Bidrag varav ekonomiskt bistånd Köp av vht inkl konsultkostn varav Institutionsplaceringar Personalkostnader varav Familjehem varav Kontaktpersoner Externa hyror varav Sociala kontrakt Övr vht kostnader Interna övr kostnader Kapitalkostnader Finansposter Summa kostnader RESULTAT

17 17 Socialnämnden 1.2 Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ekonomisk effekt Inget övrigt att rapportera. 1.3 Investeringar Investeringarna följer fastställd plan. 8

18 18 Socialnämnden 2 Resultatmål Resultatmål Utfall Målvär de Period Senaste kommentar Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling Minskad klimatpåverkan - utsläpp av klimatpåverkande gaser per invånare ska minska 2014 Andelen barn och unga som mår bra ska öka 2014 Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka 78% 2014 Andelen medborgare som får ett direkt svar på en enkel fråga när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon ska öka Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka 60% 89% 2014 Socialnämnden har utökat sin tillgänglighet via telefon, genom att inte bara ha telefontider på morgonen utan kan nu även nås övrig tid, då socialsekreterna inte är upptagna av besökare

19 19 Statistik försörjningsstöd 2014 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Totalt antal hushåll försörjningsstöd Antal barn som ingår i försörjningsstöd Varav 18-24år Varav antal med utbet. under månaden Män Kvinnor Varav 18-24år Män Kvinnor Samtliga ärendetyper (Förs. stöd, 2:a handskontr. Egna medel) Avslutade ärenden Varav 18-24år Aktualiseringar Startade utredningar Varav 18-24år Utbetalt försörjningsstöd under månaden Genomsnitt per hushåll

20 Beslutsstatistik orsak till försörjningsstöd Orsak Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Annat försörjningshinder Varav år Arbetar deltid ofriv otillräcklig inkomst Varav år Arbetar deltid ofriv väntar inkomst Varav år Arbetar heltid otillräcklig inkomst Varav år Arbetar heltid väntar inkomst Varav år Arbetslös ingen ersättning Varav år Arbetslös otillr ers/aktivstöd Varav år Arbetslös otillr ers/a, -Alfakassa Varav år Arbetslös väntar på ers A, -Alfakassa

21 21 Orsak Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Varav år Arbetslös väntar på ers Aktivitetsstöd Varav år Arbetshinder, sociala skäl Varav år Föräldraledig otillr föräldrap Varav år Föräldraledig väntar föräldrap Varav år Sjuk- eller aktivers otillräcklig ers Varav år Sjuk- eller aktivers väntar ers Varav år Sjukskriven läkarintyg, ingen sjukpenning Varav år Sjukskriven läkarintyg otillr sjukpenning Varav år Sjukskriven läkarintyg väntar sjukpenning Varav år

22 22 Orsak Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Språkhinder Varav år Utan försörjningshinder Varav år Överklagningsärende Varav år Övrigt Varav år Övrigt 4: Varav år Totalt antal beslut Varav år Antal unika ärenden varav kvinnor varav män Antal unika ärendepersoner varav kvinnor varav män

23 Statistik barn, unga och vuxna samt öppenvård Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Aktualiseringar Barn Vuxna Förlängning av utredning Barn Nystartade utredningar Barn Vuxna Pågående utredningar Barn Vuxna Avslutade utredningar Barn Vuxna Familjehemsplacerade <21 år SoL Flickor Pojkar Vårdnadsöverflyttade Flickor Pojkar Familjehemsplacerade < 21 år LVU Flickor Pojkar Tillfälliga placeringar Flickor Pojkar Barn HVB /SoL < 21 år Flickor Pojkar

24 Barn SIS < 21 år Flickor Pojkar Barn HVB /LVU < 21 år Flickor Pojkar Barn, Klivet SoL< 21 år Lägenhetsboendet, 10 platser Kollektivet, 6 platser Barn, Klivet LVU <21 år Kollektivet Barn, Klivet JOUR <21 år Kollektivet Pågående insatser - Kontaktfamiljer/ Komplementfamiljer/Kontaktpersoner Flickor Pojkar Vuxna HVB/SOL Kvinnor Män Vuxna LVM/SIS Kvinnor Män Vuxna, familjehemsplacering Kvinnor Män Familjerätten Aktualiseringar Påg. Utredningar inkl. samarbetssam Tingsrätten Påg. samarbetssamtal exl Tingsrätten 24

25 Nystartade utredningar Avslutade utredningar Skrivna Avtal, vårdnad, boende umgänge Dödsboanmälningar

26 26 Meddelanden Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att ta anmälan av meddelanden till handlingarna. In- och utgående skrivelser Utdrag ur socialnämndens diarium över handlingar för perioden Förteckning över handlingarna finns på socialförvaltningen, Västgötagatan 18, Katrineholm. ---

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 TILLSYNSPLAN AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN ÅR 2015 Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 1 Innehållsförteckning TILLSYNSPLAN... 0 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2015 KATRINEHOLMS KOMMUN... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun. Socialnämnden

Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun. Socialnämnden Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun Socialnämnden 2016 Innehållsförteckning 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2016 KATRINEHOLMS KOMMUN... 3 2. BAKGRUND OCH BESKRIVNING AV TILLSYNSPLANENS INNEHÅLL...

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2014-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2014-11 Månadsrapport Socialnämnden -11 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt Socialförvaltningen Socialförvaltningen

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd

Tillsynsplan av serveringstillstånd Tillsynsplan av serveringstillstånd Innehåll Tillsynsplan av serveringstillstånd... 1 Innehåll... 2 Tillsynsplan... 3 Bakgrund och beskrivning av tillsynsplanens innehåll... 4 Inledning... 4 Alkohollagens

Läs mer

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 Division Social omsorg TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014 Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 1 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen...

Läs mer

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen 1 Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen 2 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen... 3 Tillståndsprövning av serveringstillstånd... 4 Förebyggande arbete... 4 Inre tillsyn...

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen 2014-04

Månadsrapport. Socialförvaltningen 2014-04 Månadsrapport Socialförvaltningen 2014-04 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt Socialförvaltningen prognostiserar

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen 2015-01

Månadsrapport. Socialförvaltningen 2015-01 Månadsrapport Socialförvaltningen -01 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 3 1.2

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan för år 2016 1. Kommunens tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen Alkohollagen ar

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Apr 2016

Månadsrapport. Socialförvaltningen Apr 2016 Månadsrapport Socialförvaltningen Apr 2016 Innehållsförteckning 1 Drift... 3 1.1 Helårsprognos... 3 1.2 Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen... 4 1.3 Integration och mottagande... 5 2 Investeringar...

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen Datum 2013-01-02 Handläggare SN Tillsynsplan enligt alkohollagen En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. Den ska hjälpa till med

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid 1. Upprop - - 2. Val av protokollsjusterare - - 3. Fastställande av dagordning - - 4. TEMA Hedersrelaterat våld

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid 1. Upprop - - 2. Val av protokollsjusterare - - 3. Fastställande av dagordning - - 4. TEMA Hedersrelaterat våld KALLELSE Datum SOCIALFÖRVALTNINGEN 2014-05-13 Sammanträdande organ SOCIALNÄMNDEN Tid Onsdagen den 21 maj 2014, kl 15:00 Plats Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm Nr Ärenden Handl. Sid 1. Upprop - -

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel KS-2010/212

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel KS-2010/212 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-01 Kommunstyrelsen Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Förslag till

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen. Tillsyn av serveringstillstånd

Tillsynsplan enligt alkohollagen. Tillsyn av serveringstillstånd ÅTVIDABERGS KOMMUN Sid 1 av 7 Tillsynsplan enligt alkohollagen Alkohollagen är en skyddslagsstiftning med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen har företräde framför

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Anette Borglin 0413-621 55 Vo0.2012.0098 2012-03-29 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till tillsynsplan 2012 Ärendebeskrivning En ny alkohollag (2010:1622) trädde i kraft den

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen September 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen September 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen September 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Ingvar Kylestorp (C) Paragrafer 75-87

Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Ingvar Kylestorp (C) Paragrafer 75-87 SOCIALNÄMNDEN 2016-12-07 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15:00 16:35 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Maj 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Maj 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Maj 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln 2017 Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND Servering av starköl, vin, spritdrycker och

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-29 180 Tillsynsplan för utövande av tillsyn i Vallentuna kommun enligt alkohollagen och tobakslagen (SN 2016.184) Beslut Arbetsutskottet beslutar

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid. Plats. Socialnämnden kl. 15:00. Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm

Sammanträdande organ. Tid. Plats. Socialnämnden kl. 15:00. Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm 1 KALLELSE Datum SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015-10-12 Sammanträdande organ Socialnämnden Tid 2015-10-21 kl. 15:00 Plats Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av protokollsjusterare

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN HALLAND

LÄNSSTYRELSEN HALLAND 1 LÄNSSTYRELSEN HALLAND 2 Enligt 8 kap 1 alkohollagen (1994:1738) skall länsstyrelsen utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen i länet. Länsstyrelsen skall också biträda kommunerna med råd i deras verksamhet.

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Ekonomisk rapport efter maj 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2017

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2017 Tjänsteskrivelse 2017-01 - 17 Handläggare Renée Roslycke Utvecklingsavdelningen Diarienummer 2017SCN/0007 Socialnämnden Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2014-2015 Tyresö kommun / 2014-01-30 2 (10) Tyresö kommun / 2014-01-30 3 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Tillsyn över serveringstillstånd...

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun RIKTLINJER Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål... 3 Inledning... 4 Servering av alkoholdrycker... 4 Ansökan... 4 Serveringstillstånd... 4 Kunskapsprov...

Läs mer

Antagen av socialnämnden SN2012/0158

Antagen av socialnämnden SN2012/0158 RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND I DANDERYD Antagen av socialnämnden 2012-12-17 SN2012/0158 1 Krogmiljön i Danderyd kan sammanfattas som angenäm och trevlig. Danderyds kommun kommer att arbeta för

Läs mer

Alf Andersson (S), Magnus Esko (S), Anneli Swärd (M), Roger Karlsson (MP) Paragrafer. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Alf Andersson (S), Magnus Esko (S), Anneli Swärd (M), Roger Karlsson (MP) Paragrafer. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SOCIALNÄMNDEN 2016-01-20 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15:00 16:00 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun 1(6) Annika Borg Direkt: 019-19 35 63 annika.borg@lansstyrelsen.se Kumla kommun Kommunstyrelsen Torget 1 69280 Kumla Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun Beslut Länsstyrelsen bedömer

Läs mer

Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Magnus Esko (S), Louise Axelsson (FP), Roger Karlsson (MP)

Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Magnus Esko (S), Louise Axelsson (FP), Roger Karlsson (MP) SOCIALNÄMNDEN 2015-09-23 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl 15:00 16:35 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e vice ordförande, Johanna Karlsson (S), Matti

Läs mer

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen Kommunstyrelsen 2011 03 14 82 165 Arbets och personalutskottet 2011 02 28 43 84 Dnr 11.138 192 marsks14 Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt

Läs mer

Dnr 2016/KS Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen

Dnr 2016/KS Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen Dnr 2016/KS 0041 Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2016-2017 Tyresö kommun / 2016-01-18 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Tillsyn över serveringstillstånd... 3 Serveringstillstånd

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

TILLSYNSPLAN ENLIGT ALKOHOLLAGEN 2010:1622 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015

TILLSYNSPLAN ENLIGT ALKOHOLLAGEN 2010:1622 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015 1 (10) TILLSYNSPLAN ENLIGT ALKOHOLLAGEN 2010:1622 VÄRNAMO KOMMUN 2013-2015 B E S Ö K S A D R E S S Stadshuset P O S T A D R E S S 331 83 Värnamo T E L E F ON 0370-37 70 00 vx O R G N R 212000-0555 E P

Läs mer

Datum 2014-10-13 2014:63 759. Yttrande angående motion om att fasa ut Fas 3 ur kommunal regi

Datum 2014-10-13 2014:63 759. Yttrande angående motion om att fasa ut Fas 3 ur kommunal regi KALLELSE Datum SOCIALFÖRVALTNINGEN 2014-10-14 Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Onsdagen den 22 oktober 2014, kl. 15:00 Plats Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm Nr Ärenden Dnr Handl. Sid 1. Upprop

Läs mer

Tillsynsplan 2015-2018

Tillsynsplan 2015-2018 Dnr 2015/402.700 Id 22829 Socialförvaltningen Tillsynsplan 2015-2018 enligt Alkohollagen (2010:1622), Tobakslagen (1993:581) och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker 1 (8) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: SN 2012-05-02 Uppdateras: Riktlinjer för servering av alkoholdrycker Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Utredning och beslut om

Läs mer

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en ansvarsfull

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-08-14 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 20 augusti kl.16.00 Kommunhuset - Öckerösalen OBS! TID! Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2015-03-31 Nämnden för arbete och välfärd Avgifter för och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) beslut Nämnden för arbete och välfärd beslutar att anta förslaget till nya er och hos kommunfullmäktige

Läs mer

Nr Ärenden Handl. Sid 1. Upprop Val av protokollsjusterare Dagordning TEMA - Öppna jämförelser - 15:10-15:30

Nr Ärenden Handl. Sid 1. Upprop Val av protokollsjusterare Dagordning TEMA - Öppna jämförelser - 15:10-15:30 1 KALLELSE - reviderad Datum SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013-12-02 Sammanträdande organ Tid Onsdagen den 11 december 2013 kl 15:00 Plats Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm Nr Ärenden Handl. Sid 1. Upprop

Läs mer

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Den här broschyren är tänkt som ett stöd för dig som är politiker/beslutsfattare i kommunen och har till uppgift att fatta beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Har du frågor eller vill beställa

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid kl. 15:00 Plats. Socialnämnden. Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm

Sammanträdande organ. Tid kl. 15:00 Plats. Socialnämnden. Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm KALLELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN 21-1-12 Sammanträdande organ Socialnämnden Tid 21-1-2 kl. 15: Plats Solrosen, Västgötagatan 1 Katrineholm Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av

Läs mer

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP)

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) SOCIALNÄMNDEN 2016-09-21 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15.00-16.45 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Ekonomisk rapport efter juli 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen 2010:1622 Prop. 2009/10:125 Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Alf Andersson (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Louise Axelsson (L), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) Paragrafer 67-74

Alf Andersson (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Louise Axelsson (L), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) Paragrafer 67-74 SOCIALNÄMNDEN 2016-10-19 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15:00 16:35 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e vice ordförande, Matti Turunen (S), Britt-Inger

Läs mer

Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11

Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11 Antagen av socialnämnden 2013-02-07, 11 2 Tillsynsplan enligt Alkohollagen (2010:1622) Alkohollagen är en skyddslagstiftning med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun 1(7) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Socialnämnden Tingshuset 713 80 Nora Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun Inledning Kommunerna

Läs mer

ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 1 INLEDNING Syftet med socialnämndens riktlinjer för serveringstillstånd är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Anne Hagberg (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP)

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Anne Hagberg (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) SOCIALNÄMNDEN 2016-06-15 1 Plats och tid Vårnäs behandlingshem, Vingåker, kl 14.00 16.00 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e vice

Läs mer

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Krokoms kommun Alkoholpolicy Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Policy antagen av Kommunstyrelsen Serveringsbestämmelser, allmänna

Läs mer

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun 1(6) Hanna Bergström Direkt: 010-224 86 02 hanna.bergstrom@lansstyrelsen.se Örebro kommun Socialnämnd Öster 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun Beslut Länsstyrelsen har uppmärksammat

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö Inledning Alkohollagen är en skyddslag. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet

Läs mer

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2015-11-17 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef

Läs mer

Ekonomirapport efter juli 2014

Ekonomirapport efter juli 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport

Läs mer

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel 1 (7) Anders Rickler Alkoholhandläggare 2008-11-14 Dan Ottosson Alkohol- och drogsamordnare Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel Inledning Den gällande alkohollagen antogs

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun 1(6) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Tillståndsenheten Box 341 45 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun Inledning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) M. 2.1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I LOMMA KOMMUN 1. Bakgrund Ett huvudmål för svensk alkoholpolitik är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Gotlands län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (54) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag:

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-09-20 Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. Förslag till beslut Socialförvaltningens förslår att socialnämnden lämnar följande förslag till

Läs mer

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Utredningen ställer en hel del frågor och ger valbara alternativ. Saknar konkret förslag vilket gör det svårt att besvara remissen. och reglerat förhållande genom avtal

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016 1 2012-05-04 Son 2012/142 r för alkoholservering 2012-2016 Alkohollagen - en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar samt att skydda människors hälsa, tex. berusningsdrickande

Läs mer

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga:

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga: 2009-04-16 Serveringstillstånd Tillstånd beviljas utifrån följande kriterier. Sökandens lämplighet (AL 7 kap 7 ) Serveringsställets lämplighet (AL 7 kap 8 ) Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (AL

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Blekinge län Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (86) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, Plats och tid socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:40 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge S Christina Knutsson, 85-86,

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Ekonomisk rapport efter mars 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19) Socialnämndens arbetsutskott 2015-05-11 63 Ansökan om stadigvarande utökad serveringstid, Nya Våning 1 (SN 2015.081) Beslut Arbetsutskottet beslutar att

Läs mer

Alkoholservering i Ljungby kommun

Alkoholservering i Ljungby kommun www.ljungby.se Alkoholservering i Ljungby kommun Riktlinjer för serveringstillstånd anvisningar för allmänheten 2013-05-16 Ett rikt restaurangliv - en levande kommun I dialog och samverkan med restaurangbranschen

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län

Länsrapport 2012 Norrbottens län Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix

Läs mer

1 Ekonomisk månadsrapport per juni (SN 2013:1) 2 Revidering av delegationsordning för socialnämnden (SN 2010:238)

1 Ekonomisk månadsrapport per juni (SN 2013:1) 2 Revidering av delegationsordning för socialnämnden (SN 2010:238) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-26 Tid 2014-08-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Ekonomisk månadsrapport per juni (SN 2013:1) 2 Revidering av delegationsordning

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

I Mark Socialförvaltningen

I Mark Socialförvaltningen I Mark ALKOHOLSERVERING I MARK för serveringstillstånd Inledning Varje kommun beslutar om tillstånd för servering och provsmakning som sker i kommunen. Kommunen ska informera om alkohollagen (010:16),

Läs mer

Information om serveringstillstånd

Information om serveringstillstånd 1 Information om serveringstillstånd 2011-09-20 2 Information om serveringstillstånd Innehållsförteckning: Innehållsförteckning 2 Inledning 3 När tillstånd inte behövs 3 Alkohollagen 3 Om riktlinjer 3-4

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013 KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013 ENHET/ BUDGETENHET Familjeeneheten TIDSPERIOD 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Familjeenheten handlägger ärenden som gäller barn och ungdomar

Läs mer

Länsrapport avseende alkoholfrågor år 2000. Sociala enheten 2001-06-18

Länsrapport avseende alkoholfrågor år 2000. Sociala enheten 2001-06-18 Länsrapport avseende alkoholfrågor år 2000 Sociala enheten 2001-06-18 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 51-1029-2001 FÖRORD Från att tidigare ha haft det direkta ansvaret för hanteringen av serveringstillstånd

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande:

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande: Bilaga till Dnr: VoO.2014.0016 1 (5) 2015-02-03 Vård och Omsorg Marcus Strömberg Tillsynsplan 2014- Uppföljning Alkoholservering I Eslövs kommun fanns vid årsskiftet 2013/2014, 28 stadigvarande serveringstillstånd.

Läs mer

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER En kort presentation från enheten för serveringstillstånd Lite historik 1467 Brännvinet

Läs mer