Kallelse och föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 1 (13) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby Sammanträdesdatum 23 april 2015 Plats och tid Partigruppsmöten Stadshuset, rum A 491, kl.13:00 Majoriteten, rum A 514 (Motet) kl.11:00 Oppositionens sammanträdesrum plan 1 kl.11:00 PBL utbildning steg 2 Stadshuset, rum A 491, kl.09:00 11:00 Ledamöter Ersättare Ordförande Lars Kallsäby (C) 1:e vice ordförande Staffan Jansson (S) 2:e vice ordförande Claes Kugelberg (M) Anny Bustos Teljebäck (S) Håkan Wretljung (MP) Petter Krönmark (M) Henrik Östman (FP) Iréne Englund (S) Tomas Östling (S) Ing-Marie Berndtsson (C) Eric Söderberg (KD) Evelina Goderholt (M) Agneta Persson (M) Jura Miniotaité (FP) Allmänhetens frågestund (max 15 min)

2 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (13) 1. Beslut om offentliga ärenden Ärende 1 till och med 12 i föredragningslistan är offentliga. 2. Val av protokollsjusterare att tillsammans med ordföranden ju- Byggnadsnämnden utser stera dagens protokoll. 3. Diverse information Öppna delen; - Stadsbyggnadsdirektörens punkt Slutna delen; - Information 4. Dnr: 2015/314-BN(3) Remiss - Riktlinje för ärendeprocessen i Västerås stad Förvaltningens yttrande överlämnas till kommunstyrelsen såsom byggnadsnämndens eget. Kommunstyrelsen har till samtliga nämnder och styrelser remitterat förslag om policy och riktlinje för stadens ärendeprocess. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 6/5. Riktlinjen baseras på förslag till policy och ska bidra till att uppnå målen genom att ansvar och roller i ärendeprocessen definieras tillsammans med de instruktioner för handläggning av dokument och handlingar som finns. Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande Förvaltningen bedömer att det finns ett stort värde i att processen tydliggörs avseende roller och uppgifter. Vi ser policyn och riktlinjen som väl formulerade och har inga invändningar mot förslagen. Vi bedömer vidare att nämndens och förvaltningens nuvarande arbetssätt väl ansluter till såväl policyn som riktlinjen. I riktlinjens avslutande avsnitt om detaljplaners behandling i kommunfullmäktige har förvaltningen dock felaktigt benämnts stadsbyggnadskontoret vilket bör korrigeras.

3 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (13) 5. Dnr: 2015/313-BN(2) Remiss - Policy för ärendeprocessen i Västerås stad Förvaltningens yttrande överlämnas till kommunstyrelsen såsom byggnadsnämndens eget. Kommunstyrelsen har till samtliga nämnder och styrelser remitterat förslag om policy och riktlinje för stadens ärendeprocess. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 6/5. Policyn beskriver stadens mål och inriktning för ärendeprocessen. Den ska med tillhörande riktlinjer ge verksamheten ett stöd kring ärendehantering i det dagliga arbetet inom staden och mot stadens invånare. Policyn behandlar aspekter som rättsäkerhet, insyn, tillgänglighet, effektivitet, enhetlighet, klassificering och roller. Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande Förvaltningen bedömer att det finns ett stort värde i att processen tydliggörs avseende roller och uppgifter. Vi ser policyn och riktlinjen som väl formulerade och har inga invändningar mot förslagen. Vi bedömer vidare att nämndens och förvaltningens nuvarande arbetssätt väl ansluter till såväl policyn som riktlinjen. 6. Dnr: 2014/402-BN(4) Detaljplan för Matboden 1, Västerås 1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Matboden 1, Vallby, enligt stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i MB 6 kap 11. En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, behöver därför inte upprättats enligt kraven i PBL 4 kap Planavtal ska upprättas mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och fastighetsägaren. Bostads AB Mimer ansöker om planläggning på den egna fastigheten Matboden 1. Syftet är att bebygga fastigheten med bostäder. Till ansökan har bifogats ett preliminärt förslag som visar två fristående punkthus i sex våningar, med sammanlagt 56 lägenheter. Nuvarande byggnad, en butikslokal i ett plan, ska rivas.

4 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (13) Planen bedöms överrenstämma med följande planeringsriktlinjer i Västerås Översiktplan 2026; Bostäder åt alla, Byggstaden inåt, Hushålla med naturresurserna, Enkelt att gå och cykla, samt Kollektivtrafiknätet som ryggrad. Södra delen av Vallby är idag ett område med hyresrätt som helt dominerande upplåtelseform. Ser man på stadsdelen Vallby som helhet finns det en god blandning av äganderätt och hyresrätt. Dessutom finns området Källtorp med uteslutande äganderätter. Planarbetet för Södra Källtorp har påbörjats och där kan förutses en blandning av upplåtelseformer, med en majoritet av bostadsrätt och äganderätt. Sammantaget bedöms att en planläggning är lämplig från social hållbarhetssynpunkt. Den sociala hållbarheten bör analyseras och beskrivas vidare inom ramen för planarbetet. Andra viktiga frågor vid planläggningen bedöms vara trafikbuller, dagvattenhantering och påverkan på stadsbilden. Det bedöms möjligt att öka exploateringen avseende hushöjderna, under förutsättning att en bra utomhusmiljö och tillräckligt med parkeringsplatser kan anordnas. Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Planarbetet ska till stor del göras som en konsultplan, där konsulten upprättar planhandlingar och ansvarar för alla utredningar. Stadsbyggnadsförvaltningen handlägger den formella hanteringen med samrådsredogörelse, utlåtande mm. 7. Dnr: 2014/403-BN(5) Detaljplan för Allmogekulturen Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Allmogekulturen 10, Vallby, enligt stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i MB 6 kap 11. En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, behöver därför inte upprättats enligt kraven i PBL 4 kap Planavtal ska upprättas mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och fastighetsägaren Bostads AB Mimer ansöker om planläggning på den egna fastigheten Allmogekulturen 10. Syftet är att bebygga fastigheten med bostäder. Till ansökan har bifogats ett preliminärt förslag som visar ett punkthus, alternativt ett lamellhus, med sammanlagt lägenheter. Aktuell del av fastigheten är idag obebyggd. Planen bedöms överrenstämma med följande planeringsriktlinjer i Västerås Översiktplan 2026; Bostäder åt alla, Byggstaden inåt, Hushålla med naturresurserna, Enkelt att gå och cykla samt Kollektivtrafiknätet som ryggrad.

5 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (13) Södra delen av Vallby är idag ett område med hyresrätt som helt dominerande upplåtelseform. Ser man på stadsdelen Vallby som helhet finns det en god blandning av äganderätt och hyresrätt. Dessutom finns området Källtorp med uteslutande äganderätter. Planarbetet för Södra Källtorp har påbörjats och där kan förutses en blandning av upplåtelseformer, med en majoritet av bostadsrätt och äganderätt. Sammantaget bedöms att en planläggning är lämplig från social hållbarhetssynpunkt. Den sociala hållbarheten bör analyseras och beskrivas vidare inom ramen för planarbetet. Andra viktiga frågor vid planläggningen bedöms vara trafikbuller från framför allt bussar, dagvattenhantering och nya byggnaders anpassning till platsen. Det bedöms möjligt att öka exploateringen avseende hushöjderna, under förutsättning att en bra utomhusmiljö och tillräckligt med parkeringsplatser kan anordnas. Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Planarbetet ska till stor del göras som en konsultplan, där konsulten upprättar planhandlingar och ansvarar för alla utredningar. Stadsbyggnadsförvaltningen handlägger den formella hanteringen med samrådsredogörelse, utlåtande mm. 8. Dnr: 2013/92-BN(57) Detaljplan för Orren 9, Vegaskolan, Västerås, Dp 1806 Detaljplanen för Orren 9, Vega, Västerås ska ställas ut för granskning. Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden 1 december 2014 till 12 januari Den 15 december 2014 hölls ett samrådsmöte i Vegaskolan. Cirka 15 personer deltog i mötet. Under samrådstiden inkom 20 yttranden, varav 8 utan synpunkter. Länsstyrelsen, Miljö- och konsumentnämnden och ägarna till fastigheten X har synpunkter kring trafikbuller. Ägarna till fastigheterna XX har synpunkter på exploateringens omfattning, behovet av parkeringsplatser och trafiksituationen i området. Efter samrådet har följande ändringar gjorts; - Bullerutredningen är kompletterad; med större kartor så att bebyggelsen kring planområdet redovisas, med trafikmängder för trafik idag och i framtiden (med och utan planförslaget), samt beskrivning av bullerpåverkan på omgivande befintlig bebyggelse. - Texten på plankartan under rubriken Störningsskydd har ändrats, så att det framgår att bullret inte får överstiga 50 db(a) på den tysta sidan. - Planområdet har utökats (mycket marginellt) i det nordöstra hörnet, så att hela fastigheten Orren 9 omfattas av den nya detaljplanen. - Planbeskrivningen har kompletterats under rubriken Mistlar, med text om att Länsstyrelsen beslutat om dispens för fällande av mistlar, samt villkor för detta. Detaljplanen har utformats enligt intentionerna i Västerås Översiktsplan

6 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 6 (13) 2026, som anger att förtätning kan ske i lägen med närhet till kollektivtrafik, skola, service och rekreationsområden. Förtätning bör i första hand ske inom sedan tidigare exploaterade områden. Den föreslagna bebyggelsen har en låg skala som bedöms ge en god anpassning till området och platsen. Sammanfattningsvis bedöms planen ge en god avvägning mellan allmänna och enskilda intressen och ge förutsättningar för en god bebyggd miljö. 9. Dnr: 2015/19-BN(22) Detaljplan för del av Norra Björnö 1:1, Björnögården, Dp 1795 Detaljplanen för Björnögården, del av Björnö 1:1 ska ställas ut för granskning. Planen syftar till att skapa möjlighet till övernattning för gäster på Björnögården. Befintlig byggnad rymmer idag endast konferens och restaurang vilket betyder att ny bebyggelse är nödvändig för att kunna utöka verksamheten. En utbyggnad av Björnögården ska gynna utvecklingen av Björnön som natur- och rekreationsområde och öka attraktiviteten för västeråsarna. HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Under samrådsskedet för planförslaget har berörda getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Förslaget har varit utsänt på samråd mellan 18 december och 9 februari. Ett samrådsmöte ägde rum den 21 januari på Björnögården. SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER Under samrådstiden inkom 20 yttranden, varav 10 utan erinran. ÄNDRINGAR EFTER SAMRÅDET Mindre ändringar/förtydliganden i texten i planbeskrivningen. Planområdet minskas något för att endast omfatta ianspråktagen yta och inte naturmark. Ytan där strandskyddet upphävs blir därmed mindre. Alla större träd och träd med mistel inom planområdet skyddas i planen.

7 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 7 (13) 10. Detaljplan för Alvesta 3:4 m.fl., Hökåsen, Dp Byggnadsnämnden antar detaljplanen för Alvesta 3:4 m.fl., daterad och reviderad Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan och är förenlig med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt Miljöbalken 3 kap. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att bebygga området med cirka 13 småhus. Området är tidigare inte detaljplanelagt. Efter samrådet minskades planens omfattning så att fyra tomter i norr utgick och därmed sammanhängande förlängning av befintliga Alvestavägen inklusive separat gång- och cykelväg. Det finns kvarstående synpunkter. 11. Anmälan av handlingar Förteckningen läggs till handlingarna. Förteckning över inkomna handlingar i byggnadsnämndens diarium anmäls. 12. Anmälan av delegeringsbeslut Förteckningen läggs till handlingarna. Förteckning över beslut meddelade av delegerade enligt byggnadsnämndens delegation.

8 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 8 (13) 13. Dnr: 2015/349-BN(1) Förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten X, Västerås 1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17,18 och 39 PBL förklarar byggnadsnämnden att nybyggnad av ett enbostadshus kan tillåtas inom fastigheten X. 2. De i bilaga angivna villkoren utgör förutsättning för beviljande av bygglov. 3. Granskningsavgiften fastställs till kr. NN och NN, ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten X, Västerås kommun. Fastigheten är belägen ca 4 kilometer norr om Västerås tätort och omfattas av Västerås kommuns översiktsplan Mot bakgrund av inkomna remissvar, intentionerna i Västerås kommuns översiktplan, landskapsbild samt anslutning till omgivande bebyggelsestruktur bedöms angiven plats lämplig att bebygga. Beredningen föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 14. Dnr: 2015/350-BN(1) Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (36 lägenheter) på fastigheten Kummeln 1, Västerås 1. Bygglov för nybyggnad av flerbostadhus på fastigheten Kummeln 1 beviljas och medgivande till liten avvikelse från detaljplanen lämnas med stöd av 9 kap. 31 b PBL. 2. Bygglovavgiften fastställs till kronor. 3. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter. Riksbyggen ansöker om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Kummeln 1 på Lillåudden. Fastigheten är belägen norr om Lillåuddsallén, öster om Verksgatan, söder om Kummelgatan och väster om Mistlursgatan. Omkringliggande kvarter är i stort sett färdigbyggda. Byggnaden består av ett L-format hus byggt kring en upphöjd innergård. I markplan finns garage och förråd men även två lägenheter.

9 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 9 (13) I hörnet Verksgatan/Kummelgatan rymmer bottenvåningen ett café eller en bar vilket annonseras i en uppglasad del över vilken bostadsdelen får en kraftig utkragning. Detta ger byggnaden karaktär och identitet. Utmed Mistlursgatan resulterar den upphöjda innergården i en sluten fasad. Detta har hanterats gestaltningsmässigt genom att betongen får ett grafiskt naturmotiv. Hörnet Mistlursgatan/Kummelgatan byggs i två plan med miljörum i gatuplan och gemensamhetslokal och övernattningslägenhet i gårdsplan med entréer mot gården. Totalt rymmer byggnaden 36 lägenheter. Lägenheterna upplåts med bostadsrätt. 15. Dnr: 2015/351-BN(1) Bygglov för uppsättning av skylt på fastigheten Ludolf 1, Västerås 1. Bygglov för uppsättning av belyst fasadskylt på fastigheten Ludolf 1 beviljas med stöd av 9 kap. 31 Plan- och bygglagen. 2. Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap. 23 PBL. 3. Bygglovavgiften fastställs till kronor. 4. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter. Bostads AB Mimer ansöker om bygglov för uppsättning av fasadskylt på fastigheten Ludolf 1 mot Östra Ringvägen/Pilgatan. Skyltens bokstäver bildar namnet ÖSTERPORT vilket både Mimer och JM, som bygger på andra sidan Stora gatan, har valt att kalla den delen av Östermalm. Skylten består av fristående bokstäver, var och en 1,2 meter hög, som tillsammans bildar en 16 meter hög skylt på den västra fasaden. Bokstäverna är metallfärgade monterade en bit från fasaden. Skylten är belyst med så kallad corona som lyser bakåt och belyser fasaden bakom bokstaven och gör att bokstäverna framträder i siluett. Beredningen föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.

10 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 10 (13) 16. Dnr: 2015/352-BN(1) Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten X, Västerås 1. Bygglov för tillbyggnad beviljas med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen. 2. Bygglovavgiften fastställs till kronor. 3. NN ska enligt 11 kap 51 PBL och 9 kap. 7 PBF betala byggsanktionsavgift med ett belopp på kronor för att påbörjat tillbyggnaden innan byggnadsnämnden gett startbesked. Avgiften skall betalas inom två månader från den dag detta beslut delgetts. NN har ansökt om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten X. Vid besök på plats, , konstateras det att tillbyggnaden redan är utförd. Ansökan avser tillbyggnad i ett plan med byggnadsarean 76,3 m². Bruttoarean blir densamma. Fasaderna är klädda med stående träpanel och taket är klätt med svart plåt, lika befintlig byggnad. Fastigheten ligger utanför område med detaljplan. Sakägare har med remiss beretts tillfälle att yttra sig och fastighetsägarna till fastighet X påpekar i yttrande att de befarar att åtgärden innebär att angöring med t ex. slambil försvåras. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att tillräckligt utrymme finns för angöring. Beredningen föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 17. Dnr: 2015/354-BN(1) Bygglov för tillbyggnad av altantak och inglasning av uteplats på fastigheten X, Västerås 1. Bygglov för tillbyggnad av inglasad uteplats beviljas och medgivande till liten avvikelse lämnas med stöd av 9 kap. 31 b PBL. 2. Bygglovavgiften fastställs till kronor. 3. Byggsanktionsavgiften fastställs till kronor. 4. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter.

11 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 11 (13) Bygglovansökan för tillbyggnad av altantak och inglasning av uteplats inkom till byggnadsnämnden Vid ett tillsynsbesök i området konstaterade stadsbyggnadsförvaltningen att tillbyggnaden redan var uppförd utan att det funnits något bygglov och innan startbesked getts. Åtgärden avviker från detaljplanen då den dels placeras på mark som inte får bebyggas samt närmare gräns mot granne än 4,5 meter. Eftersom liknande åtgärder beviljats i området och ingen sakägare inkommit med några synpunkter bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att det finns förutsättningar att bevilja bygglov i efterhand. Byggsanktionsavgiften har i detta ärende beräknats till 0,5x (0,005x44500x7) = kronor. På grund av tillbyggnadens ringa storlek och enkla utformning bedöms sanktionsavgiften kunna sättas ner maximalt, vilket innebär 0,25x = kronor. Beredningen föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 18. Dnr: 2015/355-BN(1) Olovligt ibruktagande av lokal utan slutbesked samt uppsättning av skylt utan bygglov på fastigheten X, Västerås 1. Lokalen får tas i bruk enligt 10 kap. 34, PBL. NN, beviljades ett tidsbegränsat bygglov med giltighet till , D 1039, för ändrat användningssätt av bensinstation till bageri i den här aktuella lokalen på rubricerad fastighet. Stadsbyggnadsförvaltningen har konstaterat att lokalen tagits i bruk för annan verksamhet än den som bygglovet avsåg utan att slutbesked getts. Lokalen används nu för reparation, service och försäljning av datorer m.m. Den ändrade användningen av lokalen från lovgivet bageri till datorreparationsverkstad bedöms i detta fall inte vara en sådan väsentlig ändring att den i sig är lovpliktig. Den kontrollansvarige har i kontrollplanen skrivit ett utlåtande daterat med följande lydelse: Vid kontroll på plats bedöms att golvets uppbyggnad, ventilationen och utrymning i händelse av brand är tillfredställande för denna verksamhet. Utifrån rådande omständigheter, kan slutbesked utfärdas. Eftersom lokalen tagits i bruk innan byggnadsnämnden gett slutbesked ska nämnden enligt 11 kap. 51 plan- och bygglagen, PBL, pröva frågan om uttag av byggsanktionsavgift enligt vad som närmare anges i plan- och

12 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 12 (13) byggförordningen, PBF. Med giltighet från den 1 juli 2013 har betydande ändringar gjorts i PBF (2013:308). Enligt punkt 3 i övergångsbestämmelserna gäller dock fortfarande de äldre föreskrifterna, PBF (2011:338) för förseelser som ägt rum före den 1 juli De nya föreskrifterna ska tillämpas om de leder till lindrigare påföljd. Lokalen togs i bruk före 1 juli Förordningen i dess äldre lydelse ska därför tillämpas i första hand. Av 9 kap. 20 PBF (2011:338) framgår att sanktionsavgift endast ska tas ut i fråga om byggnader för vilka bruttoarea kan beräknas, till skillnad mot den nya ändrade förordningen (2013:308) där även ändrat användningssätt är sanktionsbelagt. Någon byggsanktionsavgift ska således inte tas ut. Beredningen föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 19. Dnr: 2015/364-BN(1) Bygglov för uppsättning av skylt (tidsbegränsat) på fastigheten X, Västerås 1. Tidsbegränsat bygglov för skylt beviljas med stöd av 9 kap. 33, PBL att gälla till Bygglovavgiften fastställs till kronor. NN har sökt tidsbegränsat bygglov för en skylt på fasaden till den lokal där datorservice m.m. bedrivs. Tidsbegränsat bygglov beviljades , D1039, för ändrat användningssätt av bensinstation till bageri för den aktuella lokalen, med giltighet till Vid ett tillsynsbesök på fastigheten har stadsbyggnadsförvaltningen konstaterat att lokalen tagits i bruk för den nu bedrivna verksamheten istället för lovgivet bageri utan att slutbesked har getts och att den nya skylten satts upp utan att det funnits bygglov för den. Frågan om slutbesked och byggsanktionsavgift för den redan ibruktagna lokalen prövas separat i ärende, nr Skylten är lämpligt utformad och placerad på byggnaden. Tidsbegränsat bygglov kan därför beviljas för samma tidsperiod som gäller lokalen för datorservice. Eftersom skylten satts upp utan att bygglov sökts och därmed utan startbe-

13 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 13 (13) sked ska nämnden enligt 11 kap. 51 plan- och bygglagen, PBL pröva frågan om uttag av byggsanktionsavgift enligt vad som närmare anges i plan- och byggförordningen, PBF. Med giltighet från den 1 juli 2013 har betydande ändringar gjorts i PBF (2013:308). Enligt punkt 3 i övergångsbestämmelserna gäller dock fortfarande de äldre föreskrifterna, PBF (2011:338) för förseelser som ägt rum före den 1 juli De nya föreskrifterna ska tillämpas om de leder till lindrigare påföljd. Skylten sattes upp före 1 juli Förordningen i dess äldre lydelse ska därför tillämpas i första hand. Den primära grunden för att ta ut sanktionsavgift är då att inte ha sökt bygglov. Den förseelsen är inte belagd med sanktion i förordningens nu gällande lydelse. Enligt principen om lindrigaste påföljd ska någon avgift inte tas ut för den förseelsen. Förseelsen att sätta upp skylten innan startbesked getts är däremot belagd med avgift i både den äldre och den nya förordningen. Av 9 kap. 20 PBF (2011:338) framgår att sanktionsavgift endast ska tas ut i fråga om byggnader för vilka bruttoarea kan beräknas, till skillnad mot den nya ändrade förordningen (2013:308) där även skyltar och ljusanordningar är sanktionsbelagda. Någon byggsanktionsavgift ska således inte tas ut. Beredningen föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 20. Övriga frågor

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 7/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen.

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen. 1 Ingrid Legrell Crona Tel: 021-39 15 58 Utlåtande 2012-10-30, kompletteratt efter KS beslut 2012-11-21 Delges: De som lämnat synpunkter VÄSTERÅS ÖVERSIKTSPLAN 2026 med utblick mot 2050 UTLÅTANDE EFTER

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Exempel på tillsynsplan

Exempel på tillsynsplan Exempel på tillsynsplan Ett samarbetsprojekt mellan Jönköping, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommuner Conny Eskilsson, Eva-Lott Karlsson, Bengt Ramde, Maria Thulin och Emilia Svenningsson 2014-05-01 TILLSYNSPLAN

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare Plats och tid Timrå kommunalkontor, Redligheten,, kl 13.00-15.50 Beslutande Håkan Lundberg (S) Roger Öberg (S) Christer Brodén (S) Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Kjell Wiklund

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer