Kallelse och föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 1 (18) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Sammanträdesdatum 13 juni 2013 Ordförande Magnus Edström Plats och tid Ledamöter Ersättare Stadshuset, rum A 391, kl.13:00 Ordförande Magnus Edström (MP) 1:e vice ordförande Solveig Nilsson (S) 2:e vice ordförande Claes Kugelberg (M) Glenn Kvarnryd (S) Johan Lindahl (V) Henrik Östman (FP) Eric Söderberg (KD) Irené Englund (S) Fredrik Brevenäs (S) Håkan Wretljung (MP) Alexandra Hellman (V) Johan Ståhl (M) Thomas Frisk (M) Ulf Jansson (C) Allmänhetens frågestund (max 15 min)

2 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (18) 1. Beslut om offentliga ärenden Ärende 1 till och med 12 i föredragningslistan är offentliga. 2. Val av protokollsjusterare Byggnadsnämnden beslutar att utse... att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 3. Dnr: 2013/67-BN Remiss - Motion från (KD) Underlätta att korttidsangöra vid Östra hamnen och vid Kokpunkten Stadsbyggnadskontorets förslag till yttrande, daterat den 3 juni 2013, överlämnas till kommunstyrelsen som nämndens eget yttrande. Motionärerna menar att det ska vara lika lätt att korttidsangöra med sin båt i Östra hamnen och vid Kokpunkten som att parkera sin cykel eller bil i området. Motionärerna föreslås att förutsättningarna för båtförtöjnings- / båtparkeringsplatser utreds i nära anslutning till Tullkajen och Kokpunkten. Dessutom föreslås att i en utredning lyfta fram nya platser för korttidsangöring med båt längs stadens strandlinje från exempelvis Framnäs till Lövudden. Stadsbyggnadskontorets synpunkter Stadsbyggnadskontoret instämmer i motionärernas önskan att Östra hamnen och Kokpunkten ska vara lättillgängliga för båtburna gästers tillfälliga besök. Vi vill att hela strandzonen ska myllra av liv och rörelse under hela året. I Västerås översiktsplan 2026 står bl.a. att Mälaren med öar och strandområden är en stor tillgång för Västerås. Inriktningen är att öka tillgängligheten till Mälaren för allmänheten. Åtgärder som bidrar till detta är iordningställande av allmänna bryggor och parkeringsmöjligheter. I staden förbättras tillgängligheten genom bl.a. anläggning av Vågholmarna utanför Öster Mälarstrand liksom strandområdet nedanför Stadsträdgården med spänger i vassen m.m. Stadsbyggnadskontoret ser positivt på att förutsättningarna för gästparkering i Östra hamnen och vid Kokpunkten utreds i syfte att göra Mälaren

3 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (18) och strand-zonen än mer attraktiv. Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden, fastighetsnämnden och Mälarhamnar AB delar ansvaret för befintliga kajerna som tillhör staden. Det är därför viktigt att samtliga berörda involveras i en eventuell utredning. Beslutar kommunfullmäktige enligt motionärernas förslag att utreda ytterligare förtöjningsplatser längs strandzonen så deltar givetvis stadsbyggnadskontoret med sin kunskap och kompetens. 4. Dnr: 2013/99-BN Nämndinitiativ från Claes Kugelberg (M), Eric Söderberg (KD) och Ulf Jansson (C) Stadsbyggnadskontorets förslag till yttrande, daterat den 4 juni 2013, antas av nämnden. Nämndinitiativtagarna menar, att bland det stora antal delegerade beslut som enligt byggnadsnämndens delegationsordning tas, finns beslut, som nämnden skulle vilja ha mer information om. Nämndinitiativtagarna föreslår att nämnden vid ett möte kan välja ut max 3 beslut från förteckningen över fattade beslut och att dessa beslut närmare redovisas vid nästa nämndsammanträde. Stadsbyggnadskontorets synpunkter Stadsbyggnadskontoret instämmer i nämndinitiativtagarnas förslag och föreslår att till nämndens dagordning förs en fast punkt för beslut om val av beslut tagna på delegation från förteckningen för redovisning vid näst kommande möte.

4 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (18) 5. Dnr: 2011/111-BN Detaljplan för del av Norra Björnö 1:1, Björnögården 1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för Björnögården enligt stadsbyggnadskontorets skrivelse, daterad den Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i MB 6 kap 11. En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats enligt kraven i PBL 4 kap 34. Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret begärt detaljplan för del av fastigheten Norra Björnön 1:1, Björnögården. Den nuvarande hyresgästen har visat intresse för att utveckla verksamheten. Syftet med planläggning är att skapa möjlighet till övernattning för gäster på Björnögården. Befintlig byggnad rymmer idag endast konferens och restaurang vilket betyder att ny bebyggelse är nödvändig för att kunna utöka verksamheten. En utbyggnad av Björnögården gynnar utvecklingen av Björnön som natur- och rekreationsområde och ökar attraktiviteten för västeråsarna. Under planarbetet kommer projektets omfattning och gestaltning att prövas med särskild vikt på arkitektonisk utformning redan under planarbetet. En naturinventering kring Björnögården har gjorts av Västerås stadsekolog och visar att det är möjligt att bilda en fastighet utan att inskränka på ytor som kräver naturvårdsskötsel.

5 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (18) 6. Dnr: 2012/126-BN Detaljplan för Kol 13, Centrum 1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för Kol 13, centrum, Västerås enligt stadsbyggnadskontorets skrivelse, daterad Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i Miljöbalken 6 kap. 11. En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, behöver därför inte upprättas enligt kraven i Plan- och bygglagen 4 kap Planavtal ska upprättas mellan stadsbyggnadskontoret och Fastigheten Kol 13 AB. Området ligger centralt i Västerås. Genom att utöka byggrätten följs de intentioner som finns i översiktsplanen med förtätning av staden. Enligt översiktsplanen bör också antalet bostäder öka i centrum. Nuvarande plan tillåter bostäder i kvarteret utom i entreplanet där planen anger centrumverksamheter. I befintlig detaljplan tillåts byggnation i tre våningar och den del som vänder sig mot Kopparbergsvägen fyra våningar. Planarbetet kommer att pröva möjligheten att bygga till ytterligare två våningar för boende på befintliga hus. 7. Dnr: 2011/103-BN(49) Detaljplan för Tumstocken 3 - Dp Byggnadsnämnden antar detaljplan för Tumstocken 3, Hemdal, Västerås, daterad Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan och är förenlig med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt MB 3 kap. Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen inom fastigheten Tumstocken 3 till bussgata och park. Marken är idag planlagd för bostadsändamål, men är obebyggd. Detaljplanen är en del av genomförandet av projektet Smartkoll, som syftar till att förbättra kollektivtrafiken i Västerås. Kommunfullmäktige har delegerat till Byggnadsnämnden att anta planer som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt i enlighet med 5 kap 29 PBL.

6 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 6 (18) 8. Dnr: 2011/33-BN Detaljplan för del av Västerås 1:209 Djäkneberget och Ida 27- Dp Med stöd av kommunfullmäktiges beslut för byggnadsnämndens reglemente, den 6 juni 2011, 105, antas detaljplan för del av Västerås 1:209 och Ida 27, daterad Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan och är förenlig med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt MB 3 kap. Huvudsyftet med planen är att möjliggöra en permanent lösning för att åstadkomma minskade barriäreffekter för fridlysta grodor, paddor och ödlor som rör sig mellan vintervistelse på parkmark och trädgårdar i väster och parkens dammar i öster. Planförslaget innebär en avstängning för biltrafik på delar av Djäknebergsgatan samt en utveckling av parkens västra del. Planförslaget kommer även att möjliggöra ett skydd av de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena i vattentornet och vattenborgen samt flerbostadshusen inom fastigheten Ida 27. En översyn av parkeringar ingår också i planen samt en fastighetsreglering av fastigheten Ida 27 planområdets södra del. Planförslaget har varit utställt för granskning mellan 1 och 22 maj Totalt har 5 yttranden inkommit, varav tre är utan erinran. Inga ändringar av planen behöver göras efter granskning men ett förtydligande görs i planbeskrivningen angående Mälarenergis transformatorstation på den västra sidan av Djäknebergsgatan, norr om fastigheten Ida 27.

7 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 7 (18) 9. Dnr: 2011/84-BN Detaljplan för Frösåker 1:3 1. Enligt kommunfullmäktiges beslut för byggnadsnämndens reglemente, den 6 juni 2011, 115, antar byggnadsnämnden ändring av detaljplan för del av Frösåker 1:3, Västerås, DP 1782, daterad Strandskyddet upphävs inom del av planområdet enligt 4 kap. 17 planoch bygglagen. Som särskilt skäl gäller att området behövs för att utvidga pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området enligt 7 kap. 18 c miljöbalken. 3. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan och är förenlig med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 3 kap. miljöbalken. Byggnadsnämnden beslutade att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan del av fastigheten Frösåker 1:3, Västerås. Detaljplanen har handlagts med enkelt planförfarande. Planens syfte är att ge förutsättningar för anordnande av en korthålsgolfbana på del av fastigheten Frösåker 1:3 genom att ändra markens användningssätt från jordbruk till idrott (golf). Platsen för korthålsbanan ligger mellan allmän väg 543 och befintlig golfbaneanläggning. Planens genomförande förutsätter att strandskyddet på den östra sidan av diket upphävs. Som särskilt skäl anges att området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området enligt 7 kap. 18 i miljöbalken. Den föreslagna ändringen innebär avsteg från översiktsplanens intentioner om att använda produktiv jordbruksmark för biologisk produktion. Bedömningen är dock att jordbruksmarkens värden inte kommer att förstöras. Området kan med små åtgärder återställas till sitt ursprungliga användningssätt d.v.s. jordbruksmark. Beredningen föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

8 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 8 (18) 10. Dnr: 2013/31-BN Detaljplan för del av Västerås 2:17, Hammarby - Dp 1794 Överklaganden av byggnadsnämndens beslut att lämna planbesked för del av fastigheten Västerås 2:17, Hammarby, avvisas. Byggnadsnämnden beslutade 25 april 2013, 75, att lämna planbesked för del av fastigheten Västerås 2:17, Hammarby. Samfällighetsföreningen Vällingklockan och Ekonomiska föreningen Ladugården har 17 maj 2013, överklagat detta beslut. Se bifogade skrivelser. Ett planbesked enligt PBL 5 kap 2, går enligt PBL 13 kap 2 inte att överklaga. Överklaganden ska därför avvisas. Om byggnadsnämnden väljer att fullfölja planprocessen och att ställa sig bakom ett beslut om att anta detaljplanen, så kan det beslutet överklagas enligt PBL. 11. Anmälan av handlingar Förteckningen läggs till handlingarna. Förteckning över inkomna handlingar i byggnadsnämndens och lantmäteriförvaltningens diarium anmäls. 12. Anmälan av delegeringsbeslut Förteckningen läggs till handlingarna. Förteckning över beslut meddelade av delegerade enligt byggnadsnämndens delegation.

9 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 9 (18) 13. Dnr: 2013/337-BN Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Långby S:3, Västerås 1. Bygglov beviljas enligt 9 kap. 30 PBL för ett enbostadshus på Långby s:3. 2. De i beslutsbilaga angivna föreskrifterna ska beaktas. 3. Granskningsavgiften fastställs till kronor. NN och NN ansöker om bygglov för ett enbostadshus på Långby s:3. Byggnadnämnden har i beslut , 209, dnr 2011/759-BN, lämnat positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på platsen. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen, som avslog överklagandet , dnr Länsstyrelsens beslut har vunnit laga kraft. Fastigheten Långby s:3 ligger ca 8 km utanför Västerås centrum. Fastigheten är idag en samfällt ägd registerenhet om ca 2000 m2. Fastigheten ligger utmed enskild väg mot Vrånga-Jädra. Två berörda grannar framför bland annat att huset inte passar in på platsen samt att ett ytterligare hus förändrar områdets karaktär. I området finns några äldre bostadshus, men den huvudsakliga bebyggelsen är ny. Ett ytterligare tillkommande bostadshus förändrar därför inte områdets karaktär. Med hänsyn till tomtens höjdskillnader, lokalisering och förhållandena på omgivande fastigheter bedöms föreslaget hus vara anpassat till platsen. Sökanden har i meddelande den 7 maj 2013 omtalat att fastigheten ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt till bredbandsnät. Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4 och 5 samt 8 kap. 9 plan- och bygglagen, PBL. Beredningen föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

10 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 10 (18) 14. Dnr: 2013/174-BN Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Litslunda 2:9 (Litslunda 30), Västerås 1. Bygglov beviljas enligt 9 kap. 30 PBL för ett enbostadshus på Litslunda 2:9. 2. De i beslutsbilaga angivna föreskrifter ska beaktas. 3. Granskningsavgiften fastställs till kronor. NN och NN ansöker om bygglov för ett nytt enbostadshus på sin fastighet Litslunda 2:9. Fastigheten, som är belägen i Lillhärad, är tidigare bebyggd med ett enbostadshus och lantbruksbyggnader. Husplaceringen sker på gårdens mark. Det nya huset placeras i anslutning till de befintliga husen. Tillfart sker från riksväg 66 via väg nr 638, befintlig tillfart till gården nyttjas för det nya huset. Översiktsplanen ÖP 2026 anger endast generella bestämmelser. Buss 514 trafikerar riksväg 66 med 12 turer per dag. Avståndet till hållplats är knappt 500 m. Närmaste service finns i Erikslund, ca 7 km bort. Byggnaden placeras 20 m från gränsen för strandskyddet, som gäller 25 m runt närliggande bäck. Remissinstanserna har ingen erinran mot nybyggnaden av ett enbostadshus. Det nya huset bedöms ansluta sig till befintlig gårdsbildning med ett befintligt bostadshus och lantbruksbyggnader vad gäller placering, utformning, material och färgsättning enligt 2 kap. 3 och 6 plan- och bygglagen (PBL). Marken för det planerade bostadshuset utgörs av gräs och i väster och nordväst ansluter befintliga byggnader. Tomtmarken får inte inkräkta på strandskyddet. Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4 och 5 samt 8 kap. 9 PBL. Beredningen föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

11 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 11 (18) 15. Dnr: 2013/484-BN Bygglov för tillbyggnad av varuhus till flera hyresgäster (skyddsrum hanteras enligt SR 5:34) på fastigheten Köpmannen 5 (Stockholmsvägen 136), Västerås 1. Bygglov beviljas enligt 9 kap. 30 PBL för om- och tillbyggnad av varuhus till fler hyresgäster på Köpmannen De i beslutsbilaga angivna föreskrifterna ska beaktas. 3. Granskningsavgiften fastställs till kronor. Västfast AB, c/o Ikea fastigheter AB i Helsingborg ansöker om bygglov för tillbyggnad av sin fastighet på Köpmannen 5, Hälla. För fastigheten gäller detaljplan Dp 1435, som anger handelsändamål. Ombyggnaden av det tidigare möbelvaruhuset sker till sju separata butiker med sina egna entréer. Tillbyggnaden består i huvudsak av inbyggnad av befintligt skärmtak mot bilparkering samt mot inlastningen enligt gällande detaljplan. Ansökan följer handelsändamålet i gällande detaljplan. Förslaget visar ingen galleria utan butikerna har egna entréer riktade mot bilparkeringen. På fastigheten finns 750 bilplatser, vilket bedöms vara tillräckligt. Inlastning sker på husets västra sida, baksidan, med tillfart från Stockholmsvägen och Hällagatan. Busshållplats finns vid Stockholmsvägen. Cykelparkeringen ska justeras med anpassning till de nya entréerna. 16. Dnr: 2013/582-BN Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (160 lgh) på fastigheten Zethelius 1 Handlingar på bordet

12 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 12 (18) 17. Dnr: 2013/696-BN Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Slottsträdgården 3, Västerås 1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen, PBL. 2. Avgift för bygglov fastställs till kr. 3. Sökanden ska följa stadsbyggnadskontorets föreskrifter. NCC Boende AB har ansökt om bygglov för två flerbostadshus med sammanlagt 52 lägenheter på fastigheten Slottsträdgården 3. Sammanlagt planerar NCC att bygga fem punkthus och elva mindre byggnader i 2-3 våningar. De tre punkthusen som utgör etapp 1 och 2 är under uppbyggnad. Detta blir etapp 3. För fastigheten finns detaljplan, Dp 1664 J. Detaljplanen tillåter fyra för den norra byggnaden och sex våningar för den södra byggnaden, med indraget hösta våningsplan. För den södra byggnaden tillåts även suterrängvåning. Byggnaderna rymmer sammanlagt 52 lägenheter uppdelade på 1, 2, 3 och 4 rok, där 2 rok är den vanligaste lägenhetstypen. Fasaderna är putsade, den norra byggnaden i en röd kulör och den södra byggnaden i en grön kulör, båda med inslag av vitt. Fläktrummet som är delvis nedsänkt i den översta våningen kläs med bandtäckt plåt i silvermetallic. Den indragna våningen kläs med stående träpanel, och fasaden bakom balkongerna med liggande träpanel. Balkongräcket är av aluminium med glasfront. Inglasning med profillös utformning ingår i bygglovet. Byggnaderna har en egen karaktär som skiljer sig från de tre höga punkthusen i söder, men med vissa gemensamma element, som inslag av vit puts och träpanel. Genom sin skala blir de en naturlig länk mellan de höga punkthusen i söder och planerad lägre bebyggelse i norr.

13 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 13 (18) 18. Dnr: 2013/66-BN Olovligt uppförda murar på fastigheten XX, Västerås 1. Ansökan om bygglov för mur på fastigheten XX beviljas till den del som anges på bilagd ritning, A 101, med stöd av 9 kap. 31 b PBL. 2. Bygglovsavgiften fastställs till kronor. 3. Ansökan om bygglov för mur på fastigheten XX avslås till den del som anges på bilagd ritning, A NN ägare till fastigheten XX föreläggs med stöd av 11 kap. 20 PBL, att vid vite av kronor senast ta bort olovligt uppförda murar för vilka bygglovansökan avslås. 5. NN ska enligt 11 kap. 51 och 57 PBL samt 9 kap. 12 pkt 3 PBF, betala byggsanktionsavgift med 0,5 prisbasbelopp, motsvarande kronor för att inte ha sökt bygglov för uppförande av mur. Räkning på avgiften kommer att sändas ut separat. Avgiften ska betalas inom två månader efter det att detta beslut delgivits den avgiftsskyldige. 6. Sökanden ska följa av stadsbyggnadskontoret angivna föreskrifter. Vid ett tillsynsbesök i Kvicksund upptäckte stadsbyggnadskontoret att det på fastigheten XX uppförts murar utan bygglov dels vid tomtgränsen, dels på båda sidor om garageuppfarten. I en skrivelse har kontoret begärt förklaring av fastighetsägaren NN, samt informerat om att murarna till större delen placerats på mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. I skrivelsen informerades också om en preliminärt beräknad byggsanktionsavgift och möjligheten att undgå den om det olovligt utförda undanröjs före ärendets behandling i byggnadsnämnden. Något svar på stadsbyggnadskontorets skrivelse inkom inte inom föreskriven tid. Lägeskontroll lämnades in och bygglovsansökan inkom till byggnadsnämnden Lägeskontrollen visar att den del av murarna som sträcker sig utmed fastigheten xx har placerats 1,1-0,65 meter utanför tomten på gatumark. Den för fastigheten XX gällande detaljplan, Ädp 1606, anger att ett 6 meter brett område närmaste gatan inte får bebyggas, s.k, prickmark. De uppförda murarna strider till större delen mot gällande detaljplan genom att de har placerats dels utanför tomten på gatumark, dels på en del av tomten som inte får bebyggas.

14 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 14 (18) Det saknas förutsättningar att bevilja bygglov för de delar av murarna som uppförts på gatumark liksom huvuddelen av murarna på prickmark. De ska därför tas bort. Eftersom murarna uppförts innan bygglov sökts ska byggsanktionsavgift tas ut enligt 11 kap. 51 PBL (2010:900). Enligt 9 kap. 12, 3 pkt, planoch byggförordningen (PBF), (2011:338) är byggsanktionsavgiften för att inte söka bygglov för en mur 0,5 prisbasbelopp motsvarande kronor. 19. Dnr: 2004/371-BN Föreläggande om rivning av olovligt utförda tillbyggnader på fritidshus på fastigheten XX, Västerås Med stöd av 10 kap. 14 och 18 ÄPBL (1987:10) föreläggs ägaren av fastigheten XX, NN, vid vite av kronor, att till senast riva de olovligt utförda tillbyggnaderna som redovisas på bilagd planritning. Ärendet gäller uppföljning av ett tidigare utfärdat föreläggande om rivning av tillbyggnader som utförts utan bygglov och i strid mot gällande detaljplan. Fastigheten XX ligger inom ett detaljplanerat fritidsbebyggelseområde ca 100 m söder om Sanda badplats och i omedelbar anslutning till järnvägen som passerar genom Kvicksund tätort. Enligt gällande plan, Sanda Pl 714, får varje tomt bebyggas med en största sammanlagd byggnadsyta på 100 m2 varav huvudbyggnaden får uppta högst 70 m2. NN beviljades bygglov , D 1617, för en tillbyggnad av befintligt fritidshus, med 24,4 m2, innebärande att husets totala yta kom att uppgå till 72 m2. Vid ett tillsynsbesök i området år 2001 konstaterade stadsbyggnadskontoret att ytterligare tillbyggnader hade utförts på fritidshuset utöver det beviljade bygglovet med en sammanlagd yta på 32 m2. Frågan om påföljd och ingripande mot det olovligt utförda behandlades av byggnadsnämnden , 51. I utredningen av ärendet uppgav NN att tillbyggnaderna utförts under sommaren 1995, med förhoppning om att detaljplanen skulle komma att ändras med stöd av översiktsplanen för Kvicksund, ÖP 45. Den anger för berört område bl.a. Befintliga fritidshus kan omvandlas till året-runtbostäder med stöd av ny detaljplan. Anordnande av gemensamt avlopp är en förutsättning för att gällande plan ska kunna ändras och större byggrätter tillåtas. Befintlig järnväg utgör såväl en säkerhetsrisk som en bullerkälla.

15 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 15 (18) Nämnden beslutade ( 51/-02) att förelägga fastighetsägarna NN och NN, att riva de olovligt utförda tillbyggnaderna. Föreläggandet var inte förenat med något vite och anstånd med rivning av tillbyggnaderna beviljas till den 1 juli år Fastighetsägarna skulle också betala sanktionsavgift på sammanlagt kronor. Beslutet har efter överklagande till länsstyrelsen och kammarrätten, utan ändring vunnit laga kraft. I beslut D547/04 medgavs ytterligare anstånd med rivningen till 1 juli Fastigheten XX och de övriga fastigheterna utmed Sandatorpstigen ligger så nära järnvägen att det utifrån de nu klarlagda bullerförhållandena från tågtrafiken saknas förutsättningar att ändra detaljplanen för att tillåta ökade byggrätter för detta område. NN och NN har inkommit med en skrivelse daterad Det som framkommit i skrivelsen ändrar inte bedömningen av ärendet. Fastighetens ägoförhållande har ändrats genom att NN överlät sin ägoandel i fastigheten till NN.

16 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 16 (18) 20. Dnr: 2013/743-BN Bygglov för förlängning av lov BN 80 (Dnr 12:60) på fastigheten Rapsbaggen 16, Västerås 1. Tidsbegränsat bygglov för befintliga bostadsmoduler beviljas fram till med stöd av 9 kap 33 PBL. 2. Bygglovavgift fastställs till kronor. På fastigheten som omfattar m2 finns idag två bostadsmoduler. Tidsbegränsat bygglov för dessa moduler beviljades första gången för tidsperioden Byggnadsnämnden förlängde det tidsbegränsade bygglovet till Under tiden skulle sökanden hitta en ny lokalisering till de aktuella bostadsmodulerna. Arbetet pågår fortfarande med att hitta lämplig plats för dessa byggnader. Två ansökningar om bygglov har lämnats in till byggnadsnämnden med förslag på alternativa placeringar. Inget beslut har fattats i dessa ärenden än. Fastighetskontoret har därför ansökt om förlängning av det tidsbegränsade bygglovet på fastigheten Rapsbaggen 16 i ytterligare fem månader. För fastigheten gäller detaljplan DP 1709 G som vunnit laga kraft Genomförandetiden har inte gått ut. Fastigheten Rapsbaggen 16 är enligt detaljplanen avsedd för handel, icke störande småindustri och kontor. Eftersom åtgärden strider mot planbestämmelsen om tillåtet användningssätt har berörda grannar fått möjlighet att lämna synpunkter i ärendet under tiden Bedömningen är att tidsbegränsat bygglov kan beviljas fram till Denna tid anses rimlig för att kunna bevilja bygglov till ny placering och förbereda flytten av både de boenden och bostadsmodulerna. Beredningen föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

17 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 17 (18) 21. Dnr: 2013/584-BN Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (59 lgh) samt garage på fastigheten Västerås 1:141, Lasse Färnlöfs plats, Västerås 1. Bygglov beviljas för nybyggnad av flerbostadshus samt garage på fastigheten Västerås 1:141 med stöd av 9 kap. 31b PBL. 2. Bygglovavgift fastställs till kronor. 3. Sökanden ska följa av stadsbyggnadskontoret angivna föreskrifter. Peab Bostad AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus i stadsdelen Öster Mälarstrand. Bostadshuset är 16 våningar högt och rymmer 59 st. Det föreslagna bostadshuset kommer att vara högsta huset i Öster Mälarstrand och stadens nya landmärke. Konstruktionen bygger på i fasaden tydligt markerade enheter om 2-4 våningsplan i varje enhet. Varje enhet har sin egen fönstersättning och fasadindelning som ingår i en väl sammanhållen och intresseveckande helhet. Parkeringsbehovet för höghuset är enligt gällande riktlinjer för Västerås Stad 61 bilparkeringsplatser samt 135 cykelparkeringsplatser. För fastigheten gäller detaljplan Dp 1718 K som vunnit laga kraft Ansökan om bygglov strider mot detaljplanen eftersom huset hamnar 0,2 meter in på mark som får bebyggas endast med byggnader i en våning. Dessutom kommer balkonger mot Öster Mälarstrands Allé att sticka ut över förgårdsmark i strid mot detaljplanen. Berörda grannar har fått möjlighet att lämna synpunkter i ärendet under tiden Ansökan om bygglov har även annonserats i lokal tidning eftersom byggnaden har stor visuell påverkan på stadsbilden. Inga synpunkter emot byggnaden har inkommit. Enligt 9 kap. 31b plan- och bygglagen (PBL) får bygglov ges till åtgärder som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Bedömningen är att byggnadens placering samt de utstickande balkongerna kan ses som sådan liten avvikelse som är förenlig med detaljplanen. Kraven om byggnadsverksutformning enligt 8 kap. 1 PBL bedöms bli uppfyllda.

18 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 18 (18) 22. Dnr: 2013/666-BN Bygglov för förlängning av förhandsbesked 795 (Dnr 09:972) på fastigheten Husta 1:2 (Husta 4), Västerås 1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17, 18 och 39 PBL förklarar byggnadsnämnden att nybyggnad av tre enbostadshus kan tillåtas inom fastigheten Husta 1:2. 2. De i beslutbilaga angivna föreskrifterna ska beaktas. 3. Granskningsavgiften fastställs till kronor. NN, fick positivt förhandsbesked för tre enbostadshus av byggnadsnämnden den 22 september 2011, 795. Sökanden anger att förhandsbeskedet från år 2011 inte har kunnat nyttjas eftersom tillståndet från Trafikverket gällande infartens läge blev mycket försenat men nu är klart, ärendenummer 2012/37103, och Länsstyrelsens beslut dnr Enligt byggnadsnämndens tidigare beslut ska bostadshusen anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Länsstyrelsen har i sitt beslut förlängt tillståndet om anslutning till allmän väg till och med den 12 juni Trafikverket har i tjänsteanteckning förlängt sitt tillstånd till samma datum. Sökanden anger att avsikten är att Mälarenergi ska ta över Husta-Lundbys VA-anläggning och att sökanden då avser att söka tillstånd för att ansluta de nya tomterna samt befintligt hus till Mälarenergis anläggning. Beredningen föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. 23. Diverse information - Mipim - Motion från (KD) - Solenergi som energikälla för framtidens hus 24. Övriga frågor

Sammanträdesprotokoll 1-15

Sammanträdesprotokoll 1-15 1 (13) Sammanträdesprotokoll 1-15 Sammanträdesdatum 26 januari 2012 Plats och tid Stadshuset, rum A 491, kl 13:00-14:15 Tjänstgörande ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Magnus Edström (MP) 1:e

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 104-126

Sammanträdesprotokoll 104-126 1 (21) Sammanträdesprotokoll 104-126 Sammanträdesdatum 14 juni 2012 Plats och tid Stadshuset, rum A 491, kl 13:00-17:00 Tjänstgörande ledamöter Ordförande Magnus Edström (MP) 1:e vice ordförande Solveig

Läs mer

Ärendelista Bn 808/2014

Ärendelista Bn 808/2014 Ärendelista Bn 808/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-11-19 Klockan: 9:00 - Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II 1 Justering Förslag: Ordinarie: Marcus Willén (MP) Ersättare: Linn Andersson (M) Tid:

Läs mer

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar.

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-02-01 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0136 Byggnadsnämnden Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Ebbasalen, samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), v ice ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2013-12-05 kl 08.30-13.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn. Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson (S), 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M), 2:e vice ordförande

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn. Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson (S), 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M), 2:e vice ordförande 41-46 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn. Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson (S), 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M), 2:e vice ordförande Gunnel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2010-09-14 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-14.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne Elowson (C),

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2010-11-17 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 17 november, kl 13.00-15.00. ande Nils Erik Falk (C), ordförande Tord Berbres (KD) Allan Elfstrand (C) Hans Rostock (FPL)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Att bygga på prickad mark

Att bygga på prickad mark Att bygga på prickad mark Önskemål om att placera Friggebod eller Attefallshus etc närmare tomtgräns än 4,5 m kommer upp med jämna mellanrum. När det gäller att inkräkta på avståndet 4,5 m mot väg, gata,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-05-10 kl 08.30-12.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Eveline Savik, samhällsbyggnadschef

Läs mer

PLANBESKRIVNING. SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2009 10 22 DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:194 M.FL (ICA) I GNOSJÖ TÄTORT

PLANBESKRIVNING. SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2009 10 22 DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:194 M.FL (ICA) I GNOSJÖ TÄTORT PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2009 10 22 DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:194 M.FL (ICA) I GNOSJÖ TÄTORT HANDLINGAR Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Genomförandebeskrivning Upprättad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-21 1 (18) Plats och tid Tekniska kontoret Bäsnarummet, kl. 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tomas Fredén (S) ordförande Ingvar Hagberg (S) Curt

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

Plandata Den aktuella fastigheten Stranden 19:7 är belägen på Hantverkaregatan 8, ca 400 m sydväst om Mora kyrka och omfattar ca 0,1 ha.

Plandata Den aktuella fastigheten Stranden 19:7 är belägen på Hantverkaregatan 8, ca 400 m sydväst om Mora kyrka och omfattar ca 0,1 ha. Granskningshandling Dnr: BN 2014/12 215 Ändring 2 av del av detaljplan S 35 för Stranden 19:7 i Mora kommun, Dalarnas län PLANBESKRIVNING januari 2015 Handlingar Planbeskrivning (denna handling), januari

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung (S), vice ordförande Niels Madsen (M) Alf

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande

Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande Dnr 2008/209 1(7) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Samrådshandling 2008-10-15, rev 2008-XX-XX Antagen 2008-XX-XX Laga kraft 2008-XX-XX Detaljplan för Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum i 2012-06-14 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Vrigstad Värdshus Ordinarie ledamöter: Ingvar Svensson (c) Bo Nilvall (m) Bengt Mattsson (kd), 63-72, 74-80

Läs mer

Detaljplan för Fullerö 2:1 m fl, Fullerö brygga, Västerås

Detaljplan för Fullerö 2:1 m fl, Fullerö brygga, Västerås Anders Brunzell Tel 021-39 10 54 DP 1730 2010-02-16 Dnr 2009/285-BN 213 Detaljplan för Fullerö 2:1 m fl, Fullerö brygga, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med

Läs mer

Ändring av detaljplan P 182, granskningsbeslut

Ändring av detaljplan P 182, granskningsbeslut 1 (2) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-12-21 Dnr Sbn 2012-262 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Saga Wingård Samhällsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan P 182, granskningsbeslut FÖRSLAG

Läs mer

SVÄRDSLILJAN 1 Bygglov för ändrad användning av kontor/industribyggnad till bostäder och nybyggnad av 2 flerbostadshus samt installation av eldstad

SVÄRDSLILJAN 1 Bygglov för ändrad användning av kontor/industribyggnad till bostäder och nybyggnad av 2 flerbostadshus samt installation av eldstad Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer 1 (7) YTTRANDE Sven-Erik Kangas 016-710 29 52 Till Stadsbyggnadsnämnden SVÄRDSLILJAN 1 Bygglov för ändrad användning av kontor/industribyggnad till bostäder och

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall 11-13, 15,16 Robert Yngve 14

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall 11-13, 15,16 Robert Yngve 14 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-03-27, kl 08.30-09.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 2 september 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Justering Allmänna 1 Budgetuppföljning/Delårsbokslut 2009-08-31 2 Ändring av delegeringsordning

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (3) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 7 oktober 2009 kl.18.30 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum 1 1 Justering Allmänna 2 Delårsbokslut 3 Riktlinjer för gäststugor 4

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

DOM 2013-10-15 Stockholm

DOM 2013-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060205 DOM 2013-10-15 Stockholm Mål nr P 8918-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-09-27 i mål nr P 6001-11, se bilaga KLAGANDE 1. I C

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHET GÅRÖ 1:106 I GNOSJÖ TÄTORT ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHET GÅRÖ 1:106 I GNOSJÖ TÄTORT ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHET GÅRÖ 1:106 I GNOSJÖ TÄTORT ANTAGANDEHANDLING HANDLINGAR Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Torpartäppan 6. Samrådshandling augusti, 2014 Dnr 2013 KSM 0856. Samhällsbyggnadsförvaltningen Sophia Norrman Winter, planarkitekt

Torpartäppan 6. Samrådshandling augusti, 2014 Dnr 2013 KSM 0856. Samhällsbyggnadsförvaltningen Sophia Norrman Winter, planarkitekt Samhällsbyggnadsförvaltningen Sophia Norrman Winter, planarkitekt Samrådshandling augusti, 2014 Dnr 2013 KSM 0856 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Torpartäppan 6 Inom Tyresö kommun, Stockholms

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag M U L L S J Ö K O M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-05-21 Innehåll 51 Tillkommande ärenden... 68 52 Föregående protokoll... 69 53 Delgivningar... 70 54 Ekonomiuppföljning av byggnadsnämndens

Läs mer

datum 2014-01-24 Detaljplan för fastighten BÄCKÖRINGEN 6 i Limhamn i Malmö

datum 2014-01-24 Detaljplan för fastighten BÄCKÖRINGEN 6 i Limhamn i Malmö datum 2014-01-24 diarienummer 2013-00469 Dp 5341 UNDERRÄTTELSEHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastighten BÄCKÖRINGEN 6 i Limhamn i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planändringen är

Läs mer

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv

Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv 1(16) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdag den 7 februari 2013, kl 14:00 14:45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

datum 2014-10-27 Detaljplan för del av Tusculanum 10 i Rosengård i Malmö

datum 2014-10-27 Detaljplan för del av Tusculanum 10 i Rosengård i Malmö datum 2014-10-27 diarienummer 2014-884 Dp 5402 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Tusculanum 10 i Rosengård i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen är att utreda möjligheten

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-14 Innehållsförteckning Ärende 1 Reglemente för byggnadsnämnden och trafiknämnden... 2 2 Svar på remiss om motion angående bostadsbyggande i Habo kommun med särskild hänsyn

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

Bo Hallgren, förvaltningschef Håkan von Dolwitz, byggnadsingenjör 34 Lars Henningsson, byggnadsingenjör 39-43

Bo Hallgren, förvaltningschef Håkan von Dolwitz, byggnadsingenjör 34 Lars Henningsson, byggnadsingenjör 39-43 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-05-08 kl 08.30-12.30 Beslutande Robert Yngve (KD), ordförande Britt Wall (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef Håkan von Dolwitz, byggnadsingenjör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS I KARLSUND Östersunds kommun

TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS I KARLSUND Östersunds kommun 1 Detaljplan för Byalaget 27 Samråd- och granskningshandling Dnr Ädh Dnr ByggR TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS I KARLSUND Östersunds kommun PLANBESKRIVNING SAMRÅD- OCH GRANSKNINGSHANDLING Samråd/granskning

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Veronica Sjögren PBN 2013-1773 018-727 47 64 Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-01-03 Kartbild som

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-01-14

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-01-14 1 (19) Paragrafer 1-15 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Detaljplan för kvarteren Tegelbruket och Tegelladan, Framnäs, Västerås

Detaljplan för kvarteren Tegelbruket och Tegelladan, Framnäs, Västerås Handläggare Anders Brunzell Tel 021-39 10 54 Enkelt planförfarande Dp 1707 2009-04-14 Dnr 08:10104-BN 540 Detaljplan för kvarteren Tegelbruket och Tegelladan, Framnäs, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 40-53 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Byggnadsförvaltningen 2014-11-11 kl 16.00

Byggnadsförvaltningen 2014-11-11 kl 16.00 1 Plats och tid, kl 14.00-15.25 i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Niklas Svalö (S) ordförande Alf Persson (S) Olle Lundgren (S) Stig Lundblad (C) Niels Madsen (M) Fredrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-05-18 1(16) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.30 Smedjan, Nämndhuset Franz Maretta (S), ordförande Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Torbjörn

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(11) Planbeskrivning

ANTAGANDEHANDLING. 1(11) Planbeskrivning 1(11) Planbeskrivning tillhörande tillägg till förslag till stadsplan och särskilda byggnadsbestämmelser för Oxelbergen (kv. Hjälmen, Draken, Majelden, Slånet, Vimpeln, Vallen och Åkern) med omgifningar

Läs mer

BN protokoll 2014-01-28

BN protokoll 2014-01-28 BN protokoll 2014-01-28 Plats och tid: Stadshuset, rum 429, 2014-01-28, kl. 13:15 16.15 ande: Ersättare: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson (M) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Per Skantz (M)

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, Håbo kommun, Uppsala län UTSTÄLLNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2013-08-13, kl 8.00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-08-12 om du inte kan justera. 1 (8) Datum 2013-07-30 Ärende Bil. Beslutsförslag

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kroksbo, Heby kommun 13.00 14.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), v ice ordförande Margaretha Quistberg(S) Per

Läs mer

Utskottet för samhällsbyggnad

Utskottet för samhällsbyggnad 1(2) Plats och tid Kommunhusets plenisal, kl 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Anne-Lie Stenberg (M), ordförande Aarno Magnusson (C), 1 vice ordförande Birgitta Jansson (S), 2 vice ordförande Åke Arnesson

Läs mer

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Detaljplan för bostadshus inom del av STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) Stenungsund, Stenungsunds kommun Dnr 0194/06-214 Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsund beslut 2009-05-18 108 Agneta Dejenfelt Sekreterare

Läs mer

Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus

Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus 1 Jamal Esfahani Dnr 2014-0826 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus Förslag till beslut föreslår

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01 PROTOKOLL 1(11) Paragrafer 51-59 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 09.00 10.20 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Agneta Pettersson (C), ordförande

Läs mer

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun S A M R Å D S H A N D L I N G Detaljplan för TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2013-08-19 Reviderad 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 PLANENS

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Lov- och byggprocessen 4 Vad är bygglov? 5 Intervju med Magnus Olsson 6 Vad är syftet med bygglov? 7 Vad är nyttan med bygglov? 8 Olika typer av ärenden

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1740/2011 FASTIGHETEN PUKSLAGAREN ÖSTRA 2 BERGA, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren GERP Maxi Helsingborg KB den 20 oktober 2011.

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-15 1(29) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.30, Smedjan, Nämndhuset Bertil Persson (C), ordförande Gisela Lindh (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Gertowe Thörnros (V) Leif

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-12-16. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-12-16. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-12-16 Innehåll 80 Godkännande av ärendelista... 117 81 Anmälan av delegationsbeslut... 118 82 Delgivningar... 119 83 Handlingsprogram för trygghet och säkerhet för

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.45 ande Lena Vilhelmsson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare Tobias Hellberg

Läs mer

PLANBESKRIVNING Arkivnummer: 0181K-P1681 A LAGA KRAFTHANDLING. Dnr: 2014 01740-214

PLANBESKRIVNING Arkivnummer: 0181K-P1681 A LAGA KRAFTHANDLING. Dnr: 2014 01740-214 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Plan- och bygglovenheten PLANBESKRIVNING Arkivnummer: 0181K-P1681 A Dnr: 2014 01740-214 Detaljplan för fastigheten GRUSÅSEN 1:4 m fl inom Grusåsen i SÖDERTÄLJE Upprättad 2014-11-03

Läs mer

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras.

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras. 21 Dnr 2015/BN 0003 92 Information 1. Informationen och redovisningen noteras. Översiktsplanerare Carolina Fintling Rue informerar om förslaget till ny översiktsplan och bygglovchef Martin Fahlman informerar

Läs mer

Detaljplan för kv. Krankroken 6 m.fl., Erikslund, Västerås

Detaljplan för kv. Krankroken 6 m.fl., Erikslund, Västerås Elisabeth Lindblad 021-39 15 09 DP 1660 2010-02-16 Dnr 07:10058-BN 540 Detaljplan för kv. Krankroken 6 m.fl., Erikslund, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Ruddammen 29 i stadsdelen Norra Djurgården (ca 80 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Ruddammen 29 i stadsdelen Norra Djurgården (ca 80 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2013-05-23 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Ruddammen 29 i stadsdelen

Läs mer

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna.

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 94 BUDGET Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 95 DELEGATIONER Ärenden beviljade med delegation nr 53

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 80-86

Sammanträdesprotokoll 80-86 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 2016-09-27 Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 80-86 Sammanträdesdatum 27 september 2016 Plats och tid Stadshuset, A 587, kl 08:30 10:30 Tjänstgörande ledamöter

Läs mer

INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2. 3. FÖRENLIGT MED 3 OCH 4 kap. MB... 3 4. PLANDATA... 3

INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2. 3. FÖRENLIGT MED 3 OCH 4 kap. MB... 3 4. PLANDATA... 3 Detaljplan för SMEDEN 13 Falköpings tätort (SAMRÅDSHANDLING) Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2 3. FÖRENLIGT MED

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 30.06.2015 4/14. Sammanträdestid Tisdagen den 19 maj 2015, kl. 18:40 20:00 Kommungården i Godby

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 30.06.2015 4/14. Sammanträdestid Tisdagen den 19 maj 2015, kl. 18:40 20:00 Kommungården i Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 30.06.2015 4/14 Sammanträdestid Tisdagen den 19 maj 2015, kl. 18:40 20:00 Kommungården i Godby x Dick Lindström, ordförande

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-09-09 2015-3914. Tillbyggnad av enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-09-09 2015-3914. Tillbyggnad av enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-09-09 2015-3914 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bo 1:168 Fastighetens adress: Fredagsvägen 5 Sökande: Gren, Johan Ärende: Tillbyggnad

Läs mer

2014-09-16 Dnr 2013:130-BN. Detaljplan för Svärdsliljan 5, Gideonsberg, Västerås

2014-09-16 Dnr 2013:130-BN. Detaljplan för Svärdsliljan 5, Gideonsberg, Västerås 2014-09-16 Dnr 2013:130-BN Barbro Sollén Wilcox Tel 021-39 17 58 Byggnadsnämnden Detaljplan för Svärdsliljan 5, Gideonsberg, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Rikshem Västerås HB, ägare av fastigheten Svärdsliljan

Läs mer

2014-08-12. Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-08-1 2, kl. 13.30-14.30

2014-08-12. Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-08-1 2, kl. 13.30-14.30 SAMMAN1RÄDESPROTOKOI.l... 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats, tid Justerade paragrafer Underskrift

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Planbeskrivning Utställningshandling

Planbeskrivning Utställningshandling Planbeskrivning Utställningshandling 1(7) Dnr PLA 07-05 Detaljplan för fastigheten Kruthornet 5 inom Haga- Sandbacka, Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR Detaljplanen omfattar följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2. Dnr. Plan.2012.2 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Vännäs 34:4 i Vännäsby, Vännäs kommun, Västerbottens län

Detaljplan för del av fastigheten Vännäs 34:4 i Vännäsby, Vännäs kommun, Västerbottens län 1(3) ANTAGANDEHANDLING 1(5) Detaljplan för del av fastigheten Vännäs 34:4 i Vännäsby, Vännäs kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Planbeskrivning - Genomförandebeskrivning

Läs mer

DOM 2013-11-07 Stockholm

DOM 2013-11-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060107 DOM 2013-11-07 Stockholm Mål nr P 519-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-21 i mål nr P 675-12, se bilaga A KLAGANDE 1. E K 2. S

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer