Kallelse och föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 KALLELSE 1 (12) Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby Sammanträdesdatum 25 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset A491, 13:00 Partigruppsmöte Majoriteten, rum C 419 (Betong) kl 11:00 Oppositionen, sammanträdesrum plan 1 kl 12:00 Ledamöter Ersättare Ordförande Lars Kallsäby (C) 1:e vice ordförande Staffan Jansson (S) 2:e vice ordförande Claes Kugelberg (M) Anny Bustos Teljebäck (S) Håkan Wretljung (MP) Petter Krönmark (M) Henrik Östman (L) Iréne Englund (S) Tomas Östling (S) Ing-Marie Berndtsson (C) Evelina Goderholt (M) Eric Söderberg (KD) Agneta Persson (M) Ugne Miniotaite (L) Allmänhetens frågestund (max 15 min)

2 (12) 1 Beslut om offentliga ärenden Ärende 1 till och med 12 i föredragningslistan är offentliga. 2 Val av protokollsjusterare utser protokoll. att tillsammans med ordföranden justera dagens 3 Diverse information Öppna delen av sammanträdet: - Stadsbyggnadsdirektörens punkt - Status digitalisering av bygglov och e-tjänst - Förstudie Arosvallen Slutna delen av sammanträdet: - Länsstyrelsens uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn enligt miljöbalken. 4 Dnr BN 2016/00609 Remiss "Plan för inriktning och samverkan vid samhällsstörningar" Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande godkänns som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har remitterat planen för yttrande, med begäran om svar senast 31 augusti. Planen beskriver hur staden i samverkan med andra aktörer i samhället ska hantera, eller vid risk för att drabbas av, en extraordinär händelse. Den ska användas även vid samhällsstörningar som inte betecknas som extraordinära händelser i lagens mening, men ändå utsätter stadens organisation, eller delar av den, för stor påfrestning. Planen har tagits fram av stadsledningskontoret och ersätter den fastställda krishanteringsplanen från 2011.

3 (12) Planens beskrivning innefattar bland annat mål för krishantering, grunder för samverkan och ledning, ansvar och roller, övergripande prioriteringar samt lokaler, utrustning och samband. I avsnittet om ansvar och roller anges för stadens förvaltningar, bolag och förbund: Tillhandahålla en kontakt till organisationen. Antingen genom beredskap/jourfunktion eller via en kontaktlista. Delta i stadens inriktning och samordningsfunktion/stab om TIB (Tjänsteperson i beredskap) kallar. Ingå eller bidra i inriktning och samordningsfunktionens stab. Fastställa och upprätthålla en aktuell krishanteringsplan för den egna verksamheten. Delta på övningar och utbildningar enligt denna plan. Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande Förvaltningen har inga invändningar emot remitterat förslag. berörs till vissa delar. Samtliga chefer inom förvaltningen finns med på krisledningens kontaktlista. GIS-ingenjörer från förvaltningen har vid olika tillfällen deltagit i krisarbete och finns tillgängliga om TIB kallar. har i dagsläget ingen egen krishanteringsplan men frågan finns med i förvaltningens verksamhetsplanering. 5 Dnr BN 2016/00705 Remiss "Handlingsplan för natur- och kulturmiljö i Västerås - revidering" Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande godkänns som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen. Gällande handlingsplan för natur- och kulturmiljön i Västerås antogs i Kommunstyrelsen Handlingsplanen gäller för perioden och ska enligt beslut revideras efter halva tiden. Natur- och kulturmiljöplanen beskriver mål och åtgärder för bevarande och förbättrande av natur- och kulturmiljön i Västerås. Syftet med revidering av handlingsplan för natur- och kulturmiljön i Västerås är att göra planen mer användarvänlig och effektiv. En stor förändring är att de flesta målen har omformulerats eller förtydligats och några mål försvinner ur den reviderade planen. Mål som försvinner ur planen gör det på grund av att de finns med i andra handlingsplaner, att målet redan uppnåtts eller att målet inte kan uppnås inom en rimlig tid då föreslagna åtgärder berör icke kommunal mark. Stadsbyggnadsförvaltningens synpunkter

4 (12) Stadsbyggnadsförvaltningen tycker att reviderad Handlingsplan för naturoch kulturmiljön i Västerås är bra strukturerad, kortfattad och lätt begriplig. Några mindre kommentarer följer nedan: - Det bör framgå i handlingsplanen till vem den årliga uppföljningen av mål och åtgärder i handlingsplanen ska redovisas. - Förtydliga eller exemplifiera gärna vad som menas med kulturhistoriska spår. - Lyft fram syftet med att utöka eller skapa ett nytt kommunalt reservat och ifall det redan finns utvalda områden. - Tydliggör syfte och hur processen kring framtagandet av vilka arter som kommunen ska ta ansvar för ska gå till, då det kan vara en viktig del i att visa upp kommunens naturarbete. - I handlingsplanen bör det tydligt framgå om det är några, och i så fall vilka, föreslagna mål och åtgärder som även omfattar icke kommunal mark. - När det gäller invasiva arter saknas mål och åtgärder för ett fungerande samarbete med privata markägare och Länsstyrelsen samt hur ansvaret fördelas. - Bilaga med åtgärder som är tänkta att utföras efter år 2018 var tyvärr inte med i utskicket. 6 Dnr BN 2016/00732 Namn på två parkeringshus på Öster Mälarstrand fastställer namnen Däcket och Dockan. Vid den fortsatta byggnationen på Öster Mälarstrand kommer Västerås Stad att anlägga och driva två parkeringshus. Det ena placeras i kvarteret Bäckahästen och det andra i ett ännu ej namnsatt kvarter längre åt sydost. Parkeringshuset i kvarteret Bäckahästen föreslås få namnet Däcket. Det parkeringshus som byggs i ett senare skede ges namnet Dockan. Eftersom övriga namn i området har vatten- och båtanknytning föreslår vi Dockan som ju är en sorts parkeringsplats för båtar (torrdocka/flytdocka), och Däcket som är en företeelse som kan knytas till både båtar och bilar. Samråd har skett med Tekniska kontoret som tillstyrker namnförslagen. Arbetsutskottet föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.

5 (12) 7 Dnr BN 2015/00061 Detaljplan för Lothar 5, Hahrska palatset 1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Lothar 5, Östermalm, Västerås, enligt stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i Miljöbalken 6 kap. 11. En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, behöver därför inte upprättas enligt kraven i Plan- och bygglagen 4 kap Planavtal ska upprättas mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och Imperia Fastigheter AB. Planändringen skall göra det möjligt att bygga en tillbyggnad söder om befintliga byggnaden på fastigheten Lothar 5. Nya byggnaden ska användas som kontorslokal och ska vara i glasform i 3 våningar och ansluten till vind på huvudbyggnaden. Material valet ska vara koppar, glas och sedum. 8 Dnr BN 2016/ Detaljplan för del av Västerås 3:24, Bjurhovda, Västerås 1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Västerås 3:24, Bjurhovda, enligt stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad den Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i MB 6 kap 11. En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, behöver/har därför inte upprättats enligt kraven i PBL 4 kap Förslag till detaljplan ska skickas ut på samrådsremiss. Fastighetskontoret ansökte om ändring av detaljplanen på del av Västerås 3:24 i enlighet med tagna beslut i fastighetsnämnd och fastighetsdelegation. Markanvisningsavtal mellan Västerås stad och exploatören PEAB Bostad AB har tecknats. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ca 60 nya lägenheter som är anpassade till platsen och den befintliga bebyggelsen. Inom planområdet möjliggörs även byggnation av lokaler för handels- och serviceverksamheter. Planens genomförande kommer att innebära en viss påverkan på miljön, då andelen hårdgjord mark ökar. Planens genomförande bedöms dock inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i Miljöbalken (MB) 6 kap 11 miljöbalken. En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, behöver därför inte upprättas enligt kraven i plan- och bygglagen (PBL) 4 kap 34.

6 (12) 9 Dnr BN 2015/00841 Detaljplan för del av Västerås 2:70, Käringbacken 1, Västerås 1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Käringbacken och del av Västerås 2:70, enligt stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad den Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i MB 6 kap 11. En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, behöver därför inte upprättats enligt kraven i PBL 4 kap Planavtal ska upprättas mellan stadsbyggnadsförvaltningen och Riksbyggen. Fastighetskontoret och Riksbyggen kom tillsammans in med en ansökan om detaljplan , för Käringbacken och del av Västerås 2:70, Vasastaden. Planens syfte är att utreda möjligheten att planlägga för bostäder inom kvarteret och möjliggöra för handel i bottevåningen. Angränsande kvarteret Magna är utpekat i Västerås stads bevarandeprogram och dess värden ska tas i beaktan vid utformning av planområdet. Till grund för detaljplanen finns planprogrammet PP35, Oxbackens centrum som antogs av byggnadsnämnden juni En behovsbedömning är genomförd i vilken det framkom att projektets storlek och omfattning är begränsad så någon miljökonsekvensbeskrivning behövs inte. 10 Dnr BN 2016/00751 Detaljplan för Björnen 4 samt del av Västerås 4:91, Västerås 1. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Björnen 4 och del av Västerås 4:91, Skallberget, enligt stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse, daterad Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i MB 6 kap 11. En miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, behöver därför inte upprättats enligt kraven i PBL 4 kap Planavtal ska upprättas mellan Stadsbyggnadsförvaltningen och Bostads AB Mimer. Syftet är att bebygga fastigheten med bostäder och en förskola. Till ansökan har bifogats ett preliminärt förslag som visar tre fristående punkthus i sex till

7 (12) åtta våningar, med sammanlagt ca 70 lägenheter. Förskolan, med fyra avdelningar, föreslås placeras i anslutning till Skallbergsskolan Planarbetet ska till stor del göras som en konsultplan, där konsulten upprättar planhandlingar och ansvarar för alla utredningar. Stadsbyggnadsförvaltningen handlägger den formella hanteringen med samrådsredogörelse, utlåtande m.m. Planen bedöms överrenstämma med följande planeringsriktlinjer i Västerås Översiktplan 2026; Bostäder åt alla, Bygg staden inåt, Hushålla med naturresurserna, Enkelt att gå och cykla, samt Kollektivtrafiknätet som ryggrad. En behovsbedömning är genomförd i vilken det konstateras att projektets storlek och omfattning är begränsad, varför miljökonsekvensbeskrivning inte behöver göras. 11 Anmälan av handlingar Förteckningen läggs till handlingarna. Förteckning över inkomna handlingar i byggnadsnämndens diarium anmäls. 12 Anmälan av delegeringsbeslut Förteckningen läggs till handlingarna. Förteckning över beslut meddelade av delegerade enligt byggnadsnämndens delegation.

8 (12) 13 Dnr BN 2016/00874 Bygglov för tillbyggnad av förråd och inglasning av altan på fastigheten X, Västerås 1. Bygglov beviljas för fastigheten X med stöd av 9 kap. 31b plan- och bygglagen, PBL. 2. Bygglovavgiften fastställs till 4578 kronor. 3. NN ska enligt 11 kap 51 PBL och 9 kap. 7 PBF betala byggsanktionsavgift med ett belopp på 7708 kronor för att ha påbörjat tillbyggnaden innan byggnadsnämnden gett startbesked och tagit den i bruk innan slutbesked getts. Avgiften ska betalas inom två månader från den dag detta beslut delgetts. 4. Slutbesked för tillbyggnaden ges och byggnadsverket får tas i bruk enligt 10 kap. 34 PBL. NN inkom med en ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med förråd och inglasning av befintlig uteplats. Vid ett besök på plats konstaterade Stadsbyggnadsförvaltningen att åtgärden redan var utförd. Tillkommande byggnadsarea är 18 m2 och bruttoarea 31 m2. För fastigheten finns detaljplan SPL 578 J. Enligt gällande detaljplan får maximalt 66 procent av tomten bebyggas vilket blir 140,6 m2. Den totala byggnadsarean med tillbyggnaden är 167,3 m2 vilket gör att den maximalt tillåtna byggnadsarean överskrids. Den inglasade uteplatsen är placerad närmare tomtgräns än 4,5 meter. Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig. Några yttranden har inte inkommit. Eftersom tillbyggnaden byggts och uteplatsen glasats in utan bygglov och därmed utan startbesked samt även tagits i bruk utan slutbesked ska nämnden enligt 11 kap. 51 plan- och bygglagen, PBL besluta om uttag av byggsanktionsavgift enligt vad som närmare anges i plan- och byggförordningen, PBF. Den totala sanktionsavgiften har beräknats till kronor. Sökande har uppgett att inglasningen gjordes 10 veckor efter att bygglov sökts och att tillbyggnaden uppfördes som en friggebod med berörd grannes medgivande. Enligt rättsfall (KR Göteborg , mål nr , avd. 2) får inte en friggebod byggas ihop med en annan byggnad, utan ska vara fristående. På grund av att bygglov hade sökts innan åtgärderna utförts samt deras enkla art bedöms sanktionsavgiften kunna sättas ner till en fjärdedel, vilket innebär 0,25x30832= 7708 kr Den utförda tillbyggnadens inverkan på bebyggelsemiljön är begränsad. Motsvarande åtgärd har tidigare godtagits inom området. Planavvikelsen bedöms som liten och förenlig med detaljplanens syfte.

9 (12) Arbetsutskottet föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 14 Dnr BN 2016/00875 Bygglov för tillbyggnad av inglasad uteplats på fastigheten X, Västerås 1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31b plan- och bygglagen, PBL. 2. Bygglovavgiften fastställs till 2165 kronor. 3. Slutbesked för tillbyggnaden ges och byggnadsverket får tas i bruk enligt 10 kap. 34 PBL. NN inkom med en ansökan om bygglov för en redan utförd tillbyggnad av enbostadshus med en inglasad uteplats. Fastigheten är ett dödsbo och sökande har uppgett att den inglasade uteplatsen tros ha byggts år Tillkommande byggnadsarea och bruttoarea är 15 m2. Den inglasade uteplatsen är utformad med glaspartier och ett sadeltak med kanalplast. Tillbyggnaden är placerad nästan 7 meter från tomtgräns. För fastigheten finns detaljplan 935 K, förre detta avstyckningsplan. Detaljplanen innehåller inga bestämmelser. Eftersom den inglasade uteplatsen byggts utan bygglov och därmed utan startbesked ska nämnden enligt 11 kap. 51 plan- och bygglagen, PBL pröva om ett uttag av byggsanktionsavgift enligt vad som närmare anges i plan- och byggförordningen, PBF. Den 2 maj 2011 trädde den nya plan- och bygglagen (PBL) i kraft och den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL) upphörde att gälla. Enligt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till den nya lagen ska för överträdelse som ägt rum för de 2 maj 2011 äldre bestämmelser tillämpas på prövningen i sak. Den nya lagen ska dock tillämpas, om den leder till lindrigare påföljder. Fastighetsägaren har uppgivit att den inglasade uteplatsen byggdes i början av år 2011, det vill säga innan den nya lagen trätt i kraft. Efter granskning av tillgängliga flygbilder över området har inte framkommit något som motsäger den uppgiften. Mark och-miljööverdomstolen har i en prejudicerande dom , P , avgjort att för överträdelse som ägt rum före den 2 maj 2011 kan någon sanktionsavgift inte tas ut om grunden för avgiften inte har någon motsvarighet i nu gällande plan-och byggförordningen. Överträdelsen i det här aktuella fallet består i att i början av 2011 ha utfört en tillbyggnad utan bygglov. Någon sanktionsavgift som motsvarar den tidigare avgiftsbelagda förseelsen, att bygga utan lov finns inte i nuvarande PBF. Med stöd av den refererade domen finner Stadsbyggnadsförvaltningen att någon sanktionsavgift inte ska tas ut. Den inglasade uteplatsen är anpassad efter befintlig bebyggelse.

10 (12) Förslaget är förenligt med detaljplanen. Arbetsutskottet föreslår byggnadsnämnden besluta enligt stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 15 Dnr BN 2016/00876 Bygglov för nybyggnad av 9 st radhus samt rivningslov för befintliga byggnader och mur på fastigheten Backsippan 16-19, Västerås 1. Rivningslov beviljas av nuvarande byggnad och mur på Backsippan med stöd av 9 kap. 34 plan- och bygglagen, PBL 2. Bygglov beviljas för 9 radhus på nuvarande fastigheter Backsippan 16-19, med stöd av 9 kap. 31 b, PBL 3. Sökande ska efterfölja Stadsbyggnadsförvaltningens bilagda föreskrifter. 4. Bygglovavgiften fastställs till kronor. Stadsklockan AB har ansökt om bygglov för 9 stycken radhus i 2 plan samt takterrass. Radhusen är tänkta som äganderätter och omfattar 1343 kvm bruttoarea och 146 kvm öppenarea. Gällande detaljplan 1790J, är en "infillplan" i Gideonsberg som vann laga kraft Förslaget omfattar också rivning av befintlig byggnad och mur. Förslaget avviker från gällande detaljplan då en av p-platserna är placerad på mark där detaljplanen föreskriver "ej parkering" samt på mark som ej får bebyggas. Förslagets placering av p-platsen är en naturlig förlängning av föreskriven parkering och strider inte mot utfartsförbudet i korsningen. Avvikelsen betraktas därför som liten. Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig över avvikelsen, men ingen har haft något att erinra. Avvikelsen betraktas som liten och strider inte mot detaljplanens syfte. Förslaget bedöms inte utgöra någon olägenhet för omgivningarna. De nya byggnadernas skala är väl anpassad till omgivande radhusbebyggelse. 16 Dnr BN 2016/00877 Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (32 lgh) på fastigheten Signalisten 12, Västerås Handlingar på bordet

11 (12) 17 Dnr BN 2016/00878 Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Neptun 1, Västerås Handlingar på bordet 18 Dnr BN 2016/00880 Bygglov för nybyggnad av ridhus/lagerhall på fastigheten Skerike-Lista 5:10, Västerås 1. Bygglov för nybyggnad av ridhus på fastigheten Skerike Lista 5:10 beviljas med stöd av kap 9 31a plan- och bygglagen 2. Bygglovavgift fastställs till kronor. 3. Sökanden ska följa stadsbyggnadsförvaltningens föreskrifter. Ansökan om bygglov för nybyggnad av ridhus/lagerhall på fastigheten Skerike Lista 5:10 i Skultuna socken lämnades in Fastigheten ligger i Skerike Lista. Området är utpekat som ett kommunalt kulturmiljöhänsynsområde, samt som riksintresset för kulturmiljövård Svartådalen. Den planerade byggnaden är utvidgning av befintlig gårdsstruktur. Ridhusets fasader kommer att utföras i faluröd plåt med en ljus grå sockel. Flera höga fönster med vita omfattningar ska placeras på långsidorna samt fönstren på ena gaveln. En stor port öppnas på samma gavel. Taket kommer att utformas som sadeltak samt att täckas med svart plåt. Ridhuset kommer att uppföras i en våning 8,15 m högt till nock. Tillkommande bruttoarea och byggnadsarea är 924 m2. För fastigheten finns inte detaljplan eller områdesbestämmelser. Förhandsbeskedet beviljades Berörda grannar har fått möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. Sista dag för att lämna synpunkter är Ridhuset/lagerhallens placering och utformning följer förhandsbeskedets villkor. Volymen smälter in i Svartådalens landskap och gårdsstruktur. Ridhuset/lagerhallen bedöms inte heller medföra en någon olägenhet för omgivningen. 19 Anmälan av lagakraftvunna detaljplaner Följande detaljplan har vunnit laga kraft: - Detaljplan för Kungsljuset 2, Gideonsberg, Västerås, Dp Laga kraft Detaljplan för del av Västerås 2:33 m.fl., Hacksta, Västerås, Dp Laga kraft

12 (12) 20 Övriga frågor

Sammanträdesprotokoll 62-66

Sammanträdesprotokoll 62-66 1 (5) Sammanträdesprotokoll 62-66 Sammanträdesdatum 16 augusti 2016 Plats och tid A 402, kl. 08:30 11:40 Tjänstgörande ledamöter Ordförande Lars Kallsäby (C) 2:e vice ordförande Claes Kugelberg (M) Adjungerande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby Sammanträdesdatum 28 januari 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 491, kl 13:00 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) 2016-11-15 Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 99-105 Sammanträdesdatum 15 november 2016 Plats och tid Tjänstgörande ledamöter Stadshuset A587, kl:08:30-12:00

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (13) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby Sammanträdesdatum 23 april 2015 Plats och tid Partigruppsmöten Stadshuset, rum A 491, kl.13:00 Majoriteten,

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1-15

Sammanträdesprotokoll 1-15 1 (13) Sammanträdesprotokoll 1-15 Sammanträdesdatum 26 januari 2012 Plats och tid Stadshuset, rum A 491, kl 13:00-14:15 Tjänstgörande ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Magnus Edström (MP) 1:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 80-86

Sammanträdesprotokoll 80-86 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 2016-09-27 Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 80-86 Sammanträdesdatum 27 september 2016 Plats och tid Stadshuset, A 587, kl 08:30 10:30 Tjänstgörande ledamöter

Läs mer

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-07 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0133 Byggnadsnämnden Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark Förslag till

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 70-88

Sammanträdesprotokoll 70-88 1 (16) Sammanträdesprotokoll 70-88 Sammanträdesdatum 23 april 2015 Plats och tid Tjänstgörande ledamöter Tjänstgörande ersättare Stadshuset, rum A 491, kl.13:00-14:40 Ordförande Lars Kallsäby (C) 1:e vice

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2016-09-22 Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 166-180 Sammanträdesdatum 22 september 2016 Plats och tid Stadshuset A491, kl 13:00-16:45 Tjänstgörande ledamöter Lars Kallsäby

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

DOM 2013-10-15 Stockholm

DOM 2013-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060205 DOM 2013-10-15 Stockholm Mål nr P 8918-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-09-27 i mål nr P 6001-11, se bilaga KLAGANDE 1. I C

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Byggsanktioner från och med den 1 juli 2013. Yvonne Svensson Rättschef

Byggsanktioner från och med den 1 juli 2013. Yvonne Svensson Rättschef Byggsanktioner från och med den 1 juli 2013 Yvonne Svensson Rättschef Byggsanktionssystemet från 2 maj 2011 En sanktionsavgift har ersatt de tre tidigare Avgiften tillfaller och administreras av kommunen

Läs mer

Dnr 2013/75-BN 213 Marie Ahnfors Tel Byggnadsnämnden. Detaljplan för Kettil 7 mfl (Sigmavaruhuset), City, Västerås

Dnr 2013/75-BN 213 Marie Ahnfors Tel Byggnadsnämnden. Detaljplan för Kettil 7 mfl (Sigmavaruhuset), City, Västerås 2014-01-14 Dnr 2013/75-BN 213 Marie Ahnfors Tel 021-39 32 94 Byggnadsnämnden Detaljplan för Kettil 7 mfl (Sigmavaruhuset), City, Västerås PLANUPPDRAG Syfte Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (18) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Sammanträdesdatum 13 juni 2013 Ordförande Magnus Edström Plats och tid Ledamöter Ersättare Stadshuset, rum A 391, kl.13:00 Ordförande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter november Intern kontrollplan 2017 MBN 16/74

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter november Intern kontrollplan 2017 MBN 16/74 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-12-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 december 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30 Byggnadsnämndens arbetsutskott Beslutsprotokoll 2013-10-24 84 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-10-24 kl 10.00-11.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport

Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-16 B 2015-002079 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport Förslag till beslut Ansökan avslås med

Läs mer

Jävsnämnden 2014-12-16

Jävsnämnden 2014-12-16 Jävsnämnden 2014-12-16 Jn 23 Kalendarium 2015... 2 Jn 24 Information... 3 Jn 25 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 26 Eken 3, Säter Uppsättning av skylt lov i efterhand... 5 Jn 27 Övriga ärenden...

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Syfte Ändringen syftar till att upphäva tomtindelningen för fastigheterna Holland 3 och Holland 6 för att möjliggöra en ny fastighetsreglering.

Syfte Ändringen syftar till att upphäva tomtindelningen för fastigheterna Holland 3 och Holland 6 för att möjliggöra en ny fastighetsreglering. 2014-10-14 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/611 Upprättad: 2014-06-24 Laga Kraft: 2014-10-13 Ändring av detaljplan för HOLLAND 3 och 6 i Sölvesborgs stad, Sölvesborgs kommun

Läs mer

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Bakgrund Prop.2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter Ändringar i Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2014:224) Beslutades i riksdagen

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Kommunala beslut. Sida 2 av 7

Kommunala beslut. Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Figur 1 Planområdets ungefärliga läge (markeras med röd ring) BEHOVSBEDÖMNING en bedöms vara av begränsad betydelse och inte av allmänt intresse. Då planen också är förenlig med översiktsplanens

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Diarienummer: Veronica Sjögren PBN 2014-2469 Planbeskrivning Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande

Läs mer

PM 2012:156 RIII (Dnr /2012)

PM 2012:156 RIII (Dnr /2012) PM 2012:156 RIII (Dnr 001-1270/2012) Förslag till ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) samt plan- och byggförordningen (2011:338) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 7 december 2012 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 11 december 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Bygglovbefriade åtgärder

Bygglovbefriade åtgärder Bygglovbefriade åtgärder Informationskväll på SBK Mari von Sivers och Beatrice Udén Bygglovbefriad tillbyggnad En tillbyggnad max 15 kvm bruttoarea, inte över taknockshöjd och inte närmare tomtgräns än

Läs mer

Olovligt byggande och bygglov i efterhand

Olovligt byggande och bygglov i efterhand TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-17 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0398 Byggnadsnämnden Olovligt byggande och bygglov i efterhand Förslag till beslut 1. Med stöd av 11 kap. 51 plan-

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Sydnärkes Byggförvaltning

Sydnärkes Byggförvaltning Sydnärkes Byggförvaltning Laxå Askersund Lekeberg 2016 830 st dokumenterade ärenden varav 87 i nämnden Totalt har Sydnärkes Byggnämnd handlagt: 384 bygglov, 70 st anmälan, 403 startbesked/slutbesked, 58

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

DOM 2013-05-15 Stockholm

DOM 2013-05-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 2013-05-15 Stockholm Mål nr P 98-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-06 i mål nr P 2592-12, se bilaga A KLAGANDE Byggnadsnämnden

Läs mer

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 19 april 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060302 DOM 2016-04-14 Stockholm Mål nr P 10645-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-11-12 i mål nr P 2358-15, se bilaga

Läs mer

Kallelse- och föredragningslista

Kallelse- och föredragningslista 2009-02-12 Kallelse- och föredragningslista Sammanträde med Enligt uppdrag av Fastighetsnämnden Ordförande Göran Landerdahl Sammanträdesdatum Torsdagen den 19 februari 2009 Plats och tid Sammanträdesrum

Läs mer

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig?

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig? Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen (PBL) så att det inte längre behövs bygglov för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. I de allra flesta fall behöver du göra en anmälan till kommunen och

Läs mer

DOM 2013-11-07 Stockholm

DOM 2013-11-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060107 DOM 2013-11-07 Stockholm Mål nr P 519-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-21 i mål nr P 675-12, se bilaga A KLAGANDE 1. E K 2. S

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (12) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 24 januari 2013 Plats och tid Stadshuset, rum A 491, kl. 13:00 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2014:471 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om plan-

Läs mer

Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh

Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-27 B 2016-000483 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh Förslag till beslut 1. Bygglov

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 december 2016 kl 15:00, Dalkarlen

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 december 2016 kl 15:00, Dalkarlen KALLELSE 1 (8) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 15 december 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, Kulturhuset pl 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Olle Nykvist Beredningen sammanträder den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1.

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1. 2014-06-24 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/504 Upprättad: 2014-06-24 Laga kraft: 2014-09-22 Ändring av detaljplan för Hörby 42:1 i Hällevik, Sölvesborgs kommun Syfte Ändringen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

DOM 2014-05-06 Stockholm

DOM 2014-05-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2014-05-06 Stockholm Mål nr P 11603-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-28 i mål nr P 1609-13, se

Läs mer

DOM 2013-01-03 i Stockholm

DOM 2013-01-03 i Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2013-01-03 i Stockholm Mål nr P 2696-12 Sid. 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-13 i mål nr P

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Jonas Nyberg (S) Anna Ahlin (C) Viktoria Wennberg (S) Jenny Lundström (MP) Jim Blomstedt (M)

Jonas Nyberg (S) Anna Ahlin (C) Viktoria Wennberg (S) Jenny Lundström (MP) Jim Blomstedt (M) 2015-04-21 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 08:00 08:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Per Jonsson, chef Medborgarservice Maria Wikström, chef Bygg- och miljö Helena Lundberg,

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

MALMEN 6 (Uppgift utelämnad) - Avskrivning av anmälan olovlig åtgärd.

MALMEN 6 (Uppgift utelämnad) - Avskrivning av anmälan olovlig åtgärd. NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-11-25 SBN 2013-001242 1 (2) HANDLÄGGARE Rickard Castillo-Bengtsson Rickard.castillo-bengtsson@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 1002-1005 Sekreterare

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar.

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-02-01 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0136 Byggnadsnämnden Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring,

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060110 DOM 2014-11-04 Stockholm Mål nr P 2337-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-02-12 i mål nr P 4406-13, se

Läs mer