Ja, med detta nyhetsbrev har vi slagit rekord så mycket nytt..det är mycket aktivitet i den palliativa vården!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ja, med detta nyhetsbrev har vi slagit rekord så mycket nytt..det är mycket aktivitet i den palliativa vården!"

Transkript

1 Nyhetsbrev maj 2010 nr 80 årgång 9 Ja, med detta nyhetsbrev har vi slagit rekord så mycket nytt..det är mycket aktivitet i den palliativa vården! 1:a Nationella konferensen för palliativ vård april 2010 Bilden föreställer mingel efter första dagens avslutade program foto: M Spiik Nedan följer information och länkar till och om konferensen Vi börjar med en personlig reflektion av en av deltagarna Jag fick frågan om jag ville dela med mig av mina reflektioner från Första Nationella Palliativa konferensen. Visst ville jag! Programmet var mustigt och väckte intresse. Jag kom dit med förväntan och blev inte besviken. Visst gav det tyngd åt konferensen med Drottningens närvaro. Hon inledde konferensen personligt, med genuint intresse för palliativa frågor. Tre högaktuella ämnen hörde jag upprepas dessa dagar i olika delar av programmet och i seminarier. Dessa har följt mig mest i tankarna efteråt. Det var forskning som berörde dödsångest, dödshjälp och palliativ sedering. Nu är det bekräftat att den som upplever dödsångest har snabba känslosvängningar och pendlar mellan olika känslor samtidigt. Exempelvis skrattar gråter, rädd - inte rädd, dödsvilja inte dödsvilja. Inte helt oviktigt i dödshjälpsdebatten. I länder där det förekommer läkarassisterat självmord finns ett nytt bekymmer som inte vi har här. Den sjuke kan må dåligt för viljan att leva när upplevelsen är att vara till besvär. Kan man få fullgod symtomlindring där? Om de sista dagarna är svåra såsom med smärta och förvirring, kan då obehag minskas med en lätt sedering som följd? Erbjuds det där? Forskning visar återkommande att man omvärderar livet när man lever nära döden. SPN Nyhetsbrev maj 2010 nr 80 årgång 9 1 (12)

2 Det var spännande inför paneldebatten om "Dödshjälpsdebatten och den palliativa vården". Skulle de nå kärna och essens? Jag tycker den var bäst i början och i slutet. I allmänhet finns inte kunskap om hur den palliativa vården kan lindra symtom i livets slut, alla tänker inte heller på att det finns dom som lever hela sitt liv på det sätt, som andra beskriver som ovärdigt. Det märktes på konferensen att det är hög tid att vi inom den palliativa vården deltar i debatten. Avsaknaden av en specialitet inom palliativ medicin och utrymme för utbildning i palliation inom all vårdutbildning togs också återkommande upp. Vem ska ta ansvar för det? Inte verkar det vara politiker, socialstyrelsen eller lärosäten i alla fall. Men alla är eniga om att den palliativa rörelsen inte kan fortsätta att dra skutan! Katarina Ramqvist Biträdande vårdchef på ASIH och Palliativa enheten Handengeriatriken e-post: Nedan följer en lista över alla abstrakts namn och titel. Hela programboken inklusive alla abstrakts finns på under Ladda ner filer. Abstrakt föredrag F01 Ek Kristina, Sträva för att behålla livsutrymmet: berättelser om att leva med avancerad kroniskt obstruktiv lungsjukdom och vara ensamboende. F02 Milberg Anna, Vad är en trygg bas i dödens närhet? Studie med anknytningsteoretisk referensram av vuxna patienters respektive närståendes er farenheter av palliativ hemsjukvård. F03 Benkel Inger, Närståendes process till insikt att en patient är döende F04 Carlsson Maria, Betydelsen av trötthet hos närstående till patienter som vårdas på en palliativ enhet F05 Henriksson Anette, Ett stödprogram för närstående till patienter inom palliativ vård F06 James Inger, Mötet mellan den informella och professionella omsorgen vid vård i livets slut. F07 Lind Susanne, När ett vuxet barn får cancer och dör F08 Borstrand Ingbritt, Att bli bemött med respekt och lyhördhet i kontakten med det palliativa hemsjukvårdteam F09 Grenklo Bylund Tove, Att inte kunna lita på att döende föräldrar fått bästa möjliga vård. Avsaknad av tillit till sjukvården av döende föräldrar och psykisk ohälsa hos efterlevande tonårsdöttrar SPN Nyhetsbrev maj 2010 nr 80 årgång 9 2 (12)

3 F10 Åkerlund Kerstin, Samtalsgrupper för närstående till patienter med sjukdom ALS - erfarenheter och resultat F11 Andersson Magdalena, Att vara en hängiven medresenär under resan mot det ofrånkomliga slutet F12 Andersson Eva-Lena, Hur använder vi medicinsk onkologisk behandling till cancerpatienter i livets slutskede F13 Randén Margareta, Spridd cancer med okänd primärtumör- erfarenheter efter sex års arbete F14 Zachrisson Ulla, Sedering vid parenteral symtomlindrande behandling vid vård i livets slut. Erfarenheter från specialiserad palliativ vård F15 Lindblad Annette ASCITES NÄR? HUR? VAR? AV VEM? F16 Sand Lisa Upplevelser av existentiell ensamhet inför egen, annalkande d F17 Cronfalk Seiger Berit Det är en bekräftelse på att vi finns efterlevandes upplevelser av att få mjuk massage F18 Karlsson Marit Dödshjälp en kvalitativ studie av döende cancerpatienters inställning. F19 Browall Maria, Vårdpersonalens uppfattningar om existentiella frågor hos patienter med cancer F20 Fürst Carl Johan, OPCARE9 - Ett europeiskt samarbetsprojekt mellan forskare och kliniskt verksamma inom palliativ vård. F21 Lindqvist Olav, Icke-farmakologiska vårdaktiviteter - En internationell inventering av vad vårdpersonalen gör under de sista dagarna av en patients liv F22 Lindqvist Olav, Utveckling av ett basalt läkemedelskit för de sista dagarna i livet ur ett europeiskt perspektiv - Vilka läkemedel bör finnas tillgängligt oberoende av var personen vårdas F23 Österlind Jane, Som en främling i en okänd kultur äldre personers erfarenheter av livets slutskede på vård- och omsorgsboende F24 Ålstig Berit, Palliativ omvårdnadsutbildning för hemtjänsten SPN Nyhetsbrev maj 2010 nr 80 årgång 9 3 (12)

4 F25 Åstradsson Eva Utvärdering av Basutbildning i palliativ vård i livets slutskede kan en halv dag göra skillnad? F26 Wijk H, Antecipatorisk sorg hos närstående till personer med demenssjukdom F28 Olsson Louise, S trategies for maintaining hope close to death: an interview study of patients in palliative home care. F29 Erichsén Eva, Sjuksköterskors upplevelser av ärlighet i palliativ vård F30 Ahlsén Marjatta, Täckningsgrad för inrapporterade dödsfall i Svenska palliativregistret skillnader mellan olika vårdenhetstyper. F31 Martinsson Lisa, Validering av Svenska palliativregistrets dödsfallsenkät F32 Gholiha Alireza, Bristande journaldokumentation gällande vård i livets slutskede F33 Bergdahl Elisabeth, Utveckling av sjuksköterskors förmåga att reflektera över hur goda vårdrelationer kan skapas till döende människor. F34 Fredriksson Kristina, Kvalitetssäkring av samtalsformer inom avancerad palliativ vård. F35 Hultberg Gunhild, Omhändertagande av avliden patient. F36 Dufva Susanne, Onkologisk sårmottagning för patienter med maligna tumörsår F37 Brattgård Daniel Existentiell och andlig smärta vid livets slut F44 Gustavsson Margareta Transfusion av erytrocytkoncentrat till patienter med palliativt vårdbehov i ordinärt och särskilt boende. En retrospektiv studie i Värnamo sjukvårdsområde. F57 Wallerstedt Birgitta, Att dela livet och döendet - en balansakt mellan utsatthet och trygghet. Undersköterskors upplevelser av att arbeta som vak hos döende personer F58 Dwyer Lise-Lotte Värdighet på äldreboende SPN Nyhetsbrev maj 2010 nr 80 årgång 9 4 (12)

5 F60 Riddebäck C, Kvalitet i livets slutskede - palliativ vård för äldre på vård- och omsorgsboenden F61 Unnerstedt Kerstin, Blir patienterna symptomlindrade av blodtransfusioner? En utvärdering av 30 transfusioner i avancerad hemsjukvård F62 Molander Ulla, Olika mål för fortsatt vård en metod att finna en fungerande lösning för patient och närstående. F63 Söderberg Lena, Lokalt vårdprogram. Nutrition i palliativ vård. F64 Ekeström Marie-Louise, Liverpool Care Pathway Vägledning för vård av döende F65 Källström Karlsson Inga-Lill Att vårda i dödens närhet Abstrakt posterpresentationer P38 Benkel Inger, Planeringssamtalet grunden för en individuell planering. P39 Bladfält Anita, Terminal sedering som omvårdnadsåtgärd i livets slutskede. P40 Brian Matthias Mellannorrlands Hospice, en nystartad specialiserad palliativ slutenvårdsenhet P41 Grenklo Bylund Tove, Talade du och din döende förälder om det som var viktigt? Skuldkänslor hos efterlevande tonårsdöttrar. P42 Eriksson Ingegerd, Nätverkssamverkan för palliativ vård P43 Eriksson Inger, En studie om poesigrupper på sjukhem och hospice P45 Jedeward Marie, Kan införandet av återkommande Nortonbedömningar minska utvecklingen av trycksår? P46 Koopmans Jet, Utvärdering av efterlevandestödet som ges av palliativa enheterna inom palliativt kompetenscentrum Uppsala. P47 Lundström Staffan, Går det att använda mobiltelefoner för symtomskattning i palliativ vård? Resultat från en reliabilitetsstudie på patienter med avancerad cancersjukdom. SPN Nyhetsbrev maj 2010 nr 80 årgång 9 5 (12)

6 P48 Lundström Staffan, Den typiske patienten med prostatacancer i palliativ vård hur ser han ut? P49 Lövgren Malin, Tid i sjukdom och vård: En studie om hur patienter med lungcancer upplever tid P50 Melin-Johansson Christina, Dokumentation vid vård av patienter med demenssjukdom i palliativt skede på särskilda boenden en retrospektiv studie P51 Wahlström Norlin Maria, Omfamna livet Uttryckande konstterapi inom palliativ vård P52 Wijk H, Antecipatorisk sorg. Den föregripande sorgen före förlusten är tung att bära. P53 Ångman Birgitta, Mjukmassage - taktil beröring P54 Kreicbergs Ulrika, Nationellt Nätverk för Pediatrisk Palliativ Vård P55 Ångström Henrik, D-dimer eller ej? Venös tromboembolism vid tumörsjukdom med tonvikt på D-dimer P56 Thoren Todoulos Eva, Palliativ specialistutbildning - grunden för palliativ medicin som t illäggsspecialitet P59 Windus Mary-Jane, Att införa Liverpool Care Pathway (LCP) på särskilda boenden (SÄBO) i Stockholm Artikelserie i DN samband med konferensen: Till er som deltog i konferensen. Det finns ett stort intresse från arrangörerna att få reda på vad ni tycker om konferensen. Här finns en länk till utvärderingen ni vänligen ombeds fylla i Två artiklar i Dagens Medicin SPN Nyhetsbrev maj 2010 nr 80 årgång 9 6 (12)

7 Avhandling Linnéuniversitetet Anna Sandgren försvarar sin avhandling - Deciphering Unwritten Rules. Patients, relatives and nurses in palliative cancer care - vid offentlig disputation, 21 maj 2010, klockan i sal Myrdal, Hus K, Växjö, Sammanfattning: This thesis focuses on palliative cancer care in acute care hospitals and home care settings. The overall aim was to generate a grounded theory explaining the latent patterns of behaviour of patients, relatives and nurses. The thesis includes one populationbased study with cross-sectional design and four classic grounded theory studies. Study I was conducted in two acute care hospitals. In this 5-year follow-up study, the proportion of hospitalized palliative cancer patients had decreased. The patients were older with more symptoms and care needs per patient. In both years, the most common symptoms were pain and deterioration and the most common cancer sites were prostate and colorectal. The results showed that associations between symptoms, care needs and cancer site were mostly weak. In study II, striving for emotional survival emerged as the pattern of behaviour through which nurses in acute care hospitals deal with their main concern, the risk of being emotionally overloaded. Striving for emotional survival involves emotional shielding, emotional processing and emotional postponing. In study III, doing good care emerged as the pattern of behaviour through which nurses in home care deal with their main concern, their desire to give good care. Doing good care involves three different caring behaviours: anticipatory caring, momentary caring and stagnated caring. In study IV, living on hold emerged as the pattern of behaviour through which patients and relatives deal with their main concern, being put on hold. Living on hold involves three modes: fighting, adjusting and surrendering. The overall theory, deciphering unwritten rules, explains how patients, relatives and nurses are dealing with the uncertainty of how to act and behave. Deciphering unwritten rules involves figuring out, deliberating, manoeuvring and evaluating. In conclusion, this thesis demonstrates the complexities of palliative cancer care and the importance of knowledge, resources and counselling. Patients should be cared for at the right care level according to their care needs and the care focus should be on treating symptoms irrespective of the diagnosis. The palliative care approach therefore needs to be implemented in all caring contexts with dying people. SPN Nyhetsbrev maj 2010 nr 80 årgång 9 7 (12)

8 En svensk sammanfattning kommer efter disputationen att finnas för nedladdning på För ytterligare information kontakta Anna Sandgren; e-post: tel: Boken kan beställas av Kerstin Brodén, e-post: tel: Länkar till några utbildningar som startar i höst Undersköterskeutbildning på distans Internetbaserad kurs på distans i basal palliativ vård för undersköterskor, sjuksköterskor och paramedicinsk personal Start av ett Nationellt Nätverk för Pediatrisk Palliativ Vård I Sverige dör drygt 600 barn/år och av dessa är närmare 300 mellan 0-1 år. År 2007 dog tre av fyra barn på sjukhus. Svårt sjuka barn vårdas på olika platser, på olika sätt, av olika vårdgivare. Vårdnivå och rutiner varierar utifrån lokala resurser och tolkningar av vetenskap och praxis. Detta skapar oro och osäkerhet för familjerna i frågan om vårdkvalitet och rätten till vård i hemmet. Syftet med nätverket är att samla den kunskap och kompetens som finns i palliativ vård för barn i Sverige i ett multidisciplinärt nätverk för ett bättre och enhetligare omhändertagande av barn och familj. WHO: s definition av palliativ vård för barn och deras familjer lyder; Palliativ vård av barn är en aktiv vård av barnets kropp, själ och ande, och innebär också att ge stöd till familjen. Den börjar när sjukdomen är diagnostiserad, och fortsätter oavsett om barnet får behandling riktad mot sjukdomen eller ej. Vårdgivaren måste utvärdera och lindra barnets fysiska, psykiska och sociala symptom. God palliativ vård kräver bred tvärvetenskaplig kompetens och alla tillgängliga resurser. Palliativ vård för barn kan ges av ett flertal olika vårdgivare. Är Du intresserad och vill vara med och bidra till ett nationellt nätverk för palliativ vård av barn, skicka e-post märkt Nätverk och Ditt namn till; SPN Nyhetsbrev maj 2010 nr 80 årgång 9 8 (12)

9 Palliativregistret Den 20 april hade Svenska Palliativregistret sin återkommande årskonferens i Stockholm. Årets konferens var den mest besökande hittills med 220 deltagare från hela Sverige. Trots askmoln så kunde de flesta komma till huvudstaden. Vi fick där bl.a. lyssna på slutsatserna i årsrapporten, vad vi kan tänka på vid svåra samtal och hur det nya prestationsbaserade ersättningssystemet som regeringen har infört fungerar. På eftermiddagen var det parallella sessioner med bl.a information om det nationella vårdprogrammet och hur vi plockar ut data från registret. I år utlystes även en tävling för det bästa förbättringsarbetet med stöd av Svenska Palliativregistret. Första pris vann Mats Linderholm, Stockholms Sjukhem med följande motivering: Mats har genom att använda Svenska Palliativregistret utvecklat och förbättrat vården på Stockholms Sjukhem. Han har på ett föredömligt sätt tittat på registerdata, uppmärksammat ett problem, åtgärdat och sedan utvärderat. Hans arbete är ett klassiskt exempel på hur vi kan och bör använda Svenska Palliativregistret i ett förbättringsarbete Andra pris fick Sunée Rahiminejad, avd 353 SU/Östra sjukhuset Göteborg för arbetet med att minska frekvensen av trycksår. Tredje pris fick Birgitta Martens, ASIH Ängelholm med arbetet för att få in Svenska Palliativregistret som en indikator i det Balanserade styrkortet. Första pris var gratis deltagande på konferensen för två personer, andra och tredje pris var gratis deltagande för en person vardera. Deadline för nästa års tävling är 15 januari se mer information på Maria Olsson, koordinator på Svenska Palliativregistret e-post: Rapporten för 2009 kan laddas ner bl.a från hemsidan INVITATION Moving Palliative and End of life Care Forward May 17 21, 2010 Discussion Forums You are cordially invited to attend, in person or through your computer, one or more presentations and discussion forums taking place Monday May 17 through Friday May 21, The agenda and speaker information is attached in the PDF-file. Registration is not needed and there is no cost to attend. This information-sharing series is organized by a cross-canada and international team of CIHR-funded researchers and healthcare providers headed by Allison Williams and Donna Wilson. SPN Nyhetsbrev maj 2010 nr 80 årgång 9 9 (12)

10 We would like to hear from you about your concerns, programs, and/or services at this conference; and we would like to share our completed research that addresses these concerns: - the number of people who pass away each year is doubling, with advance planning needed for good deaths. - most (80-90%) of the people who die today in Canada and other developed countries are advanced in age and/or have advanced end-stage illnesses; their care and support needs differ from those who die suddenly. - a major shift of death and dying out of hospital has occurred without planning in Canada, leaving nursing homes and families with few resources to cope with greater palliative and end-of-life care roles. - people who live in rural/remote areas have unique needs and interests, such as transportation and care transition concerns, a distinct culture, and less access to the specialized palliative care and other end-of-life services that commonly exist now in urban areas. If you attend in person, each session will begin in the Tory Building (Tory Basement, room TB 95), at the north end of the University of Alberta s north or main campus, Edmonton, Alberta, Canada. If you are attending through your computer, we are using the real-time Elluminate program so that you can see, hear, and take part in the discussions (Alberta has Mountain Standard Time). Our conference URL will be active May 17-21, and we will send that URL out later. Another URL is active now to test your computer in advance about using the FREE Elluminate program. Please check your computer now to make sure it can use Elluminate. ** If you have any difficulties with the following link or with the Elluminate program, please check with your local IT/computer experts as your computer may have a firewall. ** Please paste and clip the following E-address into your browser:http://www.elluminate.com/support/?id=62/ ** This URL and the webpage that opens will automatically detect whether the computer has what is needed to run Elluminate. People will either get a check mark if everything is ok or a red x along with information that will let them know what they are missing. Once it has started, go to the configuration room to test your computer s audio. Clicking on the configuration room link should trigger the Elluminate session to open and it will be self-explanatory after this. ** We will send out another link, closer to the May conference, for the conference itself. We encourage you to attend and to invite others, as we look forward to many good discussions! An agenda and speaker information is provided below or as attached. See additional information and speaker photographs, as well as information about this CIHR-funded team of researchers and their research at our website: SPN Nyhetsbrev maj 2010 nr 80 årgång 9 10 (12)

11 Donna Wilson, RN, PhD Edmonton host - inquiries by or by phone: En PDF-fil med hela programmet, presentationer av föreläsare etc finns att ladda ner från hemsidan Specialistutbildning för sjuksköterskor med specialisering mot palliativ vård 60 högskolepoäng (hp) vid Ersta Sköndal Högskola Sista ansökningsdag 15 maj 2010 Vid institutionen för vårdvetenskap startar underhöstterminen en ny specialistutbildning för sjuksköterskor med specialisering mot Palliativ vård 60 högskolepoäng (hp). Utbildningen genomförs till övervägande del som halvfartsstudier och med nätbaserat stöd. Halvfartsstudier kräver ca 20 timmars arbetsinsats/vecka. Undervisningsmetodiken bygger på ett aktivt problembaserat arbetssätt med tonvikt på utveckling av ett kritiskt förhållningssätt. Utbildningen kan utöver specialistsjuksköterskeexamen ge en magisterexamen i vårdvetenskap eller att delar av utbildningen tillgodoräknas inom ramen för en magisterexamen i vårdvetenskap. Utbildningen är upplagd med ett antal delkurser som tillsammans ger specialistsjuksköterskeexamen. Kursernas innehåll är palliativa vårdens filosofi och etiska förhållningssätt, specialistsjuksköterskans funktion inom den palliativa vårdens organisation, palliativ medicin, vetenskaplig metod, självständigt arbete och verksamhetsförlagd utbildning. I utbildningsprogrammet ingår även en valbar kurs. I det självständiga arbetet väljer studenten att fördjupa sig i palliativ frågeställning. Utbildningen startar torsdagen den 26 augusti I de flesta fall är den lärarledda undervisningen förlagd till torsdagar. Sista ansökningsdag: 15 maj Ansökningsblankett finns som PDF-fil att laddas ner på skickas till Ersta Sköndal högskola, Att: Per Jonsson, Box 11189, Stockholm e-post: För ytterligare information om utbildningen kontakta gärna Studierektor Anette Erdner, e-post eller tfn SPN Nyhetsbrev maj 2010 nr 80 årgång 9 11 (12)

12 Utlottning av böcker Förra månadens böcker till utlottning var i randig skjorta i kylfack av Mimmi Palm. Vinnarna var Ann-Sofi Schäufele, Kalix, Magnus Hallqvist, Fellingsbro, Benthe Skale Kungsbacka, Agneta Hedberg Norrtälje, Astrid Segerlund Norrtälje Till maj månads utlottning av Min mamma är död av Claes Britton har Bonniers bidragit med 5 böcker. Såhär står det som beskrivning av boken: I Min mamma är död skildrar Claes Britton smärtsamt personligt sin mor Mona Brittons lidande och död i en sällsynt plågsam form av cancer, från de första symptomen fram till dödsögonblicket och tiden efter. Självutlämnande berättar han utifrån moderns bortgång om förhållandet till sina föräldrar, om den egna brokiga, bråkiga uppväxten på Östermalm och Dalarö, om sin egen ofrivilliga barnlöshet, om att själv åldras och om sitt förhållande till döden. Till tals kommer också läkaren Ulla Zachrisson, som modern, själv läkare, utsåg till sin "dödsmorska", och som arbetar med vård av obotligt sjuka i livets slutskede. En svindlande vacker text som blir märkvärdigt ljus, trots de mörka omgivningarna. Vill du vara med på utlottningen så skicka e-post till senast den 28 maj och uppge namn och adress dit boken ska skickas om du vinner. Norrländska palliativa nätverksmötet september 2010 Reservera redan nu i almanackan för det 12:e mötet för det Norrländska palliativa nätverket! Start den 28 september ca kl på Nordkalottens Konferenscenter och mötet avslutas den 29 efter lunch. Nordkalottens konferenscenter ligger strax söder om Luleå inte långt från Kallax flygplats. Mer information kommer så snart programmet är fastställt. Katarina Brottman, för Palliativa rådgivningsteamet i Norrbotten PRT e-post: Vänliga hälsningar Sylvia Sauter Carl Johan Fürst Detta nyhetsbrev har gått ut till alla som anmält intresse för att delta i nätverket. Vill du inte längre ha Nyhetsbrevet eller har du bytt e-postadress, vänligen hör av dig till SPN Nyhetsbrev maj 2010 nr 80 årgång 9 12 (12)

Innehållsföreteckning

Innehållsföreteckning 1 2 Innehållsföreteckning Välkommen 2 Programkommitté 3 Programöversikt 4-5 Program detaljerat per dag 6-13 Förteckning Abstracts 14-19 Abstract Föredrag 20 Abstract Poster 43 Register Abstracts nummerordning

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2011 nr 90 årgång 10

Nyhetsbrev maj 2011 nr 90 årgång 10 Nyhetsbrev maj 2011 nr 90 årgång 10 Välkommen till disputation! Marit Karlsson disputerar den 25 maj kl. 13.00 i Stockholm i Radiumhemmets föreläsningssal på CCK på sin avhandling: End of life care and

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Efterlevandesamtal. Yvonne Hajradinovic Tarja Dahlin Lindhe. PKC Palliativt kompetenscentrum i Östergötlandtland

Efterlevandesamtal. Yvonne Hajradinovic Tarja Dahlin Lindhe. PKC Palliativt kompetenscentrum i Östergötlandtland Efterlevandesamtal Närståendestöd efter vårdtidenv Yvonne Hajradinovic Tarja Dahlin Lindhe Många berörs rs av sorg & dödd 80% (=72 000) dör d r den långsamma l dödend den (SOU 2001:6) > 90 000 individer

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

LCP Liverpool Care Pathway. Palliativregistret kvalitetsregistret för döende. Nyhetsbrev oktober 2010 nr 83 årgång 9

LCP Liverpool Care Pathway. Palliativregistret kvalitetsregistret för döende. Nyhetsbrev oktober 2010 nr 83 årgång 9 Nyhetsbrev oktober 2010 nr 83 årgång 9 I förra månadens nyhetsbrev fanns en enkät med några frågor om nyhetsbrevet och SPN. Det är få som har svarat på enkäten och vi behöver få mer information om vilka

Läs mer

God palliativ vård state of the art

God palliativ vård state of the art God palliativ vård state of the art Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet, Stockholm Stockholms sjukhem 2015-03-11 Professor P Strang Vård av döende Vård av döende har alltid

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Efterlysning Anhöriggrupper för närstående till patienter i hemsjukvård

Efterlysning Anhöriggrupper för närstående till patienter i hemsjukvård Nyhetsbrev september 2010 nr 82 årgång 9 Hej nu är det snart höst och då är det bland annat dags för SPN:s nyhetsbrev igen. Det är 9:e året vi skickar ut nyhetsbrevet och nu har vi snart 2500 e postadresser

Läs mer

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Gick av stapeln i Umeå och det var runt 50 deltagare som lyssnade på mycket intressanta och bra föreläsare. Vi tackade även av Elenor Granström från

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Stockholms Sjukhem. Carl Johan Fürst docent. Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem

Stockholms Sjukhem. Carl Johan Fürst docent. Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem Palliativ vård 2009 Psykisk ohälsa i palliativ vård skillnaden mellan sorg och depression som kräver behandling Kulturella skillnader i synen på smärta, sjukdom och död LCP, Liverpool Care of dying Pathway

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

Vårdnivåer. Gränsdragning mellan allmän och specialiserad palliativ vård

Vårdnivåer. Gränsdragning mellan allmän och specialiserad palliativ vård Arbetsmaterial 140216 Vårdnivåer. Gränsdragning mellan allmän och specialiserad palliativ vård Arbetsgrupp i SFPM: Elisabet Löfdahl, Karin Fransson, Ursula Scheibling, Matthias Brian, Margareta Persson,

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Personlig information

Personlig information Min dagbok Personlig information Namn: Adress: Postnr: Postadress: Tel: E-post: Läkare/sjuksköterska Namn: Tel: Min dagbok Du har ordinerats cytostatikabehandling för behandling av din cancersjukdom. Denna

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

IF XT002_ (RELATIONSHIP TO THE DECEASED) = 7. Annan släkting (specificera)

IF XT002_ (RELATIONSHIP TO THE DECEASED) = 7. Annan släkting (specificera) Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW [Namn på den avlidne] medverkade i SHARE-projektet innan [han/hon] gick bort. [Hans/Hennes] bidrag var mycket värdefullt.

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden Närståendestöd kring den palliativa patienten

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

Omvårdnadspersonal - specialister att se det som inte syns och höra det som inte hörs.

Omvårdnadspersonal - specialister att se det som inte syns och höra det som inte hörs. Omvårdnadspersonal - specialister att se det som inte syns och höra det som inte hörs. Med ökad kunskap och förståelse av den palliativa vårdformen ökar förutsättningarna att uppnå högre vårdkvalitet i

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG. MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care

UTBILDNINGSPLAN. MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG. MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care 120 ECTS credits 1 (8) Masterprogram i vårdvetenskap palliativ

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Bertil Axelsson Adj lektor i palliativ medicin, Umeå universitet Öl Storsjögläntans palliativa hemsjukvårdsteam

Bertil Axelsson Adj lektor i palliativ medicin, Umeå universitet Öl Storsjögläntans palliativa hemsjukvårdsteam Bertil Axelsson Adj lektor i palliativ medicin, Umeå universitet Öl Storsjögläntans palliativa hemsjukvårdsteam Mortaliteten i befolkningen = 100% 90-95 000 dör varje år i Sverige ( 1%) 76 000 (=80%) dör

Läs mer

Minnesanteckningar Palliativa rådet 2014-11-11

Minnesanteckningar Palliativa rådet 2014-11-11 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Marit Raninen Lundin 023-77 70 59 Datum 2014-11-11 Minnesanteckningar Palliativa rådet 2014-11-11 1. Välkomna Nya ordförande Gunilla Lundquist och alla närvarande

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1 Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Svenska Diabetesförbundet Lillemor Fernström Utredare Hälso- och sjukvårdsfrågor Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes och Tillstyrkes

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten - Vitalis 2015 Tieto Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Nyhetsbrev # 2. 2012. Stockholm Sverige 16 juni

Nyhetsbrev # 2. 2012. Stockholm Sverige 16 juni Nyhetsbrev # 2. 2012 Stockholm Sverige 16 juni Kära gåvogivare, medlemmar och samarbetspartners! Nu är sommaren snart här på riktigt och vi hoppas ni alla får en skön ledighet lite längre fram. Vi har

Läs mer

Ekholm och Ulla Molander.

Ekholm och Ulla Molander. Nyhetsbrev juni 2010 nr 81 årgång 9 Ny verksamhet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset SU i Göteborg Enheten för palliativ utveckling och rådgivning Hur nå ut med att vi finns? från vänster Inger Benkel.

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier Studiedesign eller, hur vet vi egentligen det vi vet? MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? Disposition Bakgrund Experiment Observationsstudier Studiedesign Experiment Observationsstudier

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Hur ett team kan använda palliativa registret för att hitta förbättringsområden

Hur ett team kan använda palliativa registret för att hitta förbättringsområden Hur ett team kan använda palliativa registret för att hitta förbättringsområden Töreboda kommun Cirka 9000 invånare Glesbygd Små industrier Västra stambanan Gbg- Sthlm Göta kanal Elisa (körslaget) och

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1 Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes och Tillstyrkes (inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. Terminologiska

Läs mer

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga Stockholms Sjukhem Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga frågor. Om vad som är viktigt här

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing I 60 ECTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 september 2009 TALARE Stockholms stad Ewa Samuelsson (kd) Christer Neleryd Umeå Universitet Ersta Sköndahl Högskola Astrid

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Framtidsplan för Specialiserad Palliativ Vård

Framtidsplan för Specialiserad Palliativ Vård Framtidsplan för Specialiserad Palliativ Vård Specialitetsgruppen i palliativ vård. Ulrika Gärdsback, ordförande specialitetsgruppen palliativ vård. Palliativ vård definieras enligt Världshälsoorganisationen

Läs mer

OBS: All inrapportering görs digitalt efter inloggning via www.palliativ.se

OBS: All inrapportering görs digitalt efter inloggning via www.palliativ.se Fylls i av ansvarig läkare eller sjuksköterska gärna efter samråd i arbetslaget. Förtydligande till frågorna hittar du genom att klicka på dödsfallsenkäten efter inloggning. - symbolen i den digitala 1.

Läs mer

Nationell konferens i palliativ vård

Nationell konferens i palliativ vård Nationell konferens i palliativ vård För andra gången anordnades en nationell konferens i palliativ vård denna gång med temat Palliativ Vård för Alla. Konferensen hölls i City Conference Centre Folkets

Läs mer

Att få leva tills man dör

Att få leva tills man dör Att få leva tills man dör Studiematerial kring palliativ vård och omsorg om äldre Mötesplats äldreomsorg 9-10 okt Sara Nordenhielm, FoU i Väst/GR Gunilla Karaviotis, Flatås gård Lotta Ekberg, Flatås gård

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Vårdkvalitet i livets slutskede - att mäta för att veta

Vårdkvalitet i livets slutskede - att mäta för att veta Vårdkvalitet i livets slutskede - att mäta för att veta Exempel från Sahlgrenska Universitetssjukhuset Maria Taranger Överläkare internmedicin och hematologi Sektionschef 353 Med/Ger/Akutenhet Östra Sahlgrenska

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Bakgrund: WHO har gjort en beskrivning av palliativ vård vilken är översatt till svenska år 2002: Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Anna Forssell. AHS-Viool Skellefteå. Copyright Anna Forssell

Anna Forssell. AHS-Viool Skellefteå. Copyright Anna Forssell Anna Forssell AHS-Viool Skellefteå VIC Vårdpersonal inom cardiologi www.v-i-c.nu Hjärtsviktsdagar i Göteborg 15-16 oktober 2009 Ur programmet; Teamet runt patienten Palliativ vård Hjärtsvikt och palliativ

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Närståendestöd Svenska palliativregistret För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Svenska palliativregistret Södra Långgatan 2 392 32 Kalmar Telefon 0480-41 80 40 http://palliativ.se Steget

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Palliativt forskningscentrum vid Ersta Sköndal högskola och Ersta sjukhus i Stockholm

Palliativt forskningscentrum vid Ersta Sköndal högskola och Ersta sjukhus i Stockholm Palliativt forskningscentrum vid Ersta Sköndal högskola och Ersta sjukhus i Stockholm Joakim Öhlén 1 Britt-Marie Ternestedt 2 1 Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal högskola och Ersta sjukhus, Box

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Palliativ vård med fokus på cancer inom södra sjukvårdsregionen

Palliativ vård med fokus på cancer inom södra sjukvårdsregionen Palliativ vård med fokus på cancer inom södra sjukvårdsregionen Syfte Syftet med den föreliggande rapporten är att kartlägga strukturen, beskriva framtidplaner och identifiera utvecklingsområden inom den

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer