Nyhetsbrev maj 2011 nr 90 årgång 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev maj 2011 nr 90 årgång 10"

Transkript

1 Nyhetsbrev maj 2011 nr 90 årgång 10 Välkommen till disputation! Marit Karlsson disputerar den 25 maj kl i Stockholm i Radiumhemmets föreläsningssal på CCK på sin avhandling: End of life care and euthanasia : Attitudes of medical students and dying cancer patients Sammanfattning Inledning: En god död är ett mål vid vård i livets slutskede. Värdighet, autonomi och lindrande av lidande uppfattas som centrala faktorer som stöttas i vården. Dessa begrepp används dock samtidigt som argument för dödshjälp, vilket traditionellt anses oförenligt med palliativ vård. I denna avhandling har attityder till och perspektiv på vård i livets slutskede och dödshjälp undersökts bland läkarstudenter och döende cancerpatienter. Material och metod: Avhandlingen bygger på material insamlat vid två separata underökningar. I den första undersökningen har data samlats in genom en enkätundersökning bland 165 läkarstudenter (resultaten presenteras i artikel I och II), och i den andra undersökningen har 66 döende cancerpatienter intervjuats (resultaten presenteras i artikel III och IV). Materialet har analyserats med induktiv kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I undersökningarna framkom varierande attityder till dödshjälp hos både läkarstudenter och döende cancerpatienter. Ingen av de döende cancerpatienterna önskade dödshjälp för egen del vid tiden för intervjun. Läkarstudenterna beskrev att en värdig död innefattar en död med god symtomlindring, med respekt för patientens autonomi, med god omvårdnad given av professionell personal i en trygg miljö, med en personlig acceptans av den förestående döden samt en död med begränsade livsuppehållande medicintekniska insatser. Studenterna kritiserade en medikalisering av döendet och vissa föredrog en naturlig död. När läkarstudenterna resonerade kring dödshjälp använde de välkända argument; en positiv attityd till dödshjälp motiverades med respekt för autonomi och lindrande av lidande, medan en negativ attityd till dödshjälp motiverades med livets okränkbarhet, en rädsla för gradvisa oönskade förändringar i samhällets normer (det lutande planets argument), med tvekan kring den sanna innebörden i dödshjälpsönskemål samt med hänsyn till belastningar på sjukvårdspersonal som genomför dödshjälp. När de döende cancerpatienterna resonerade kring dödshjälp, var deras argument mer komplexa och involverade i större utsträckning hänsyn till egna praktiska problem. Cancerpatienternas perspektiv på autonomi i relation till dödshjälp fokuserade på medicinskt beslutsfattande, där faktorer som makt och tillit var viktiga. Dödshjälp uppfattades inte endast som ett medel att öka patientens inflytande, utan kunde också uppfattas som ett medel SPN Nyhetsbrev maj 2011 nr 90 årgång 10 1 (5)

2 att minska patientens makt. Patienterna uttryckte varierande grader av tilltro till vården, varierande mellan full tilltro och full misstro, vilket påverkade deras attityd till dödshjälp. De döende cancerpatienterna drog också olika slutsatser kring lidande; lidande kan, men behöver inte, leda till förespråkande av dödshjälp. Patienter som upplevde mening i livet samt känslor av tillit, och som hittat strategier att hantera lidande, motsatte sig dödshjälp. Och tvärtom, patienter som upplevde rädslor för framtida flerdimensionellt lidande och som saknade tilltro till möjlighet att på hjälp, förespråkade dödshjälp. Slutsats: Dessa resultat kan användas vid planering av undervisning av läkarstudenter, samt bidra som en bakgrund i debatten kring dödshjälp och vård i livets slutskede. Resultaten kan påverka förståelsen av patienters situation i livets slutskede, och kan visa på ett behov av uppmärksamhet från sjukvårdspersonal på faktorer som tillit, mening och rädslor inför framtida lidande hos patienter. Om du vill ha ett exemplar av avhandlingen så kontakta Marit Karlsson på e-post: Rapport från utbildningsdagen om nutrition för patienter med cancer i ett palliativt skede av sin sjukdom. Bland de frågor som belystes under dagen var kakexi, smak- och luktförändringar och det nya vårdprogrammet om nutrition för patienter med cancer i ett palliativt sjukdomsskede. Rapporten från utbildningsdagen finns att ladda ner från Ersta Sköndal Högskola söker en professor i palliativ vård Vi söker en professor som vill vara med och utveckla den palliativa forskningen som är ett av våra prioriterade forskningsområden. Professuren finansieras genom en särskild satsning från vår delägare Ersta diakoni. Den kommer att heta Ersta diakonis professur i palliativ vård vid Ersta Sköndal högskola. Högskolans intention är att genom denna satsning ytterligare stärka profilområdet palliativ vård med särskilt fokus på forskning som gagnar personcentrerad vård. Idag bedrivs hospicevård för både barn och vuxna inom Ersta diakonis verksamhetsområden vilket främjar möjligheterna att med de kliniska verksamheterna som utgångspunkt bidra till ny och relevant kunskap ur ett livscykelperspektiv. Sista ansökningsdag 9 maj Läs hela annonsen samt kontaktinformation på under Ladda ner filer SPN Nyhetsbrev maj 2011 nr 90 årgång 10 2 (5)

3 Till er som deltar i EAPC:s konferens i Lissabon Det vore kul att ses där! Det är cirka 140 anmälda deltagare från Sverige och vi inbjuder alla som vill till en informell träff över ett glas på torsdag kväll den 19 maj efter konferensen som slutar var och en betalar för sig. Vi har bett de lokala arrangörerna om förslag på plats att mötas och de föreslår Urban Beach som ligger på Av de Brasilia - vid floden och det ska vara ett område som ligger nära konferensanläggningen. Säg till de som åker och de ni träffar att vi ses där. Väl mött! Stora luckor i journaler vid vård i livets slutskede Journaluppgifter saknas för data inrapporterade till Palliativregistret. så lyder rubriken på artikeln i Läkartingen nr 16 april 2011 av Alex Gholiha, läkarstuderande, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, Greger Fransson, överläkare, registerhållare, Svenska palliativregistret, Kalmar, Carl Johan Fürst, adjungerad professor i palliativ medicin, institutionen för onkologi patologi, Karolinska institutet, Stockholm; Stockholms sjukhem, Per-Anders Heedman, överläkare, Palliativt kompetenscentrum i Östergötland, Linköpings universitetssjukhus, Staffan Lundström, med dr, överläkare, Stockholms sjukhem och Bertil Axelsson, med dr, överläkare, adjungerad lektor i palliativ medicin, institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet; kirurgkliniken, Östersunds sjukhus Sammanfattning: Dokumentation av vårdåtgärder och bedömningar är väsentlig för en optimal palliativ vård. I denna studie har vi jämfört åtgärder som inrapporterats till Svenska palliativregistret i samband med dödsfall med den befintliga journaldokumentationen. Genom slumpmässigt urval deltog totalt 14 registeraktiva vårdenheter representerande de fem vanligaste enhetstyperna. De tio senaste dödsfallen på varje enhet granskades med fokus på vårdinnehållet sista veckan i livet. Bristfällig journaldokumentation noterades i stor utsträckning (8 76 procent). Behovet av tydliga sökord är stort för att såväl läkares som sjuksköterskors journaldokumentation ska kunna leva upp till modern standard vad gäller palliativa vårdinsatser i livets slutskede. Hela artikeln finns att läsa på: SPN Nyhetsbrev maj 2011 nr 90 årgång 10 3 (5)

4 En medicinsk kommentar till artikeln lämnas av Eva Thoren Todoulos, ordförande, Svensk förening för palliativ medicin; verksamhetschef, Stockholms sjukhem och Peter Strang, vetenskaplig sekreterare, Svensk förening för palliativ medicin; professor i palliativ medicin, Karolinska institutet, Stockholm Svenska palliativregistret har vetenskapliga brister. Men för eget kvalitetsarbete lämpar det sig bra Sammanfattning: Brister i dokumentationen av palliativ vård innebär inte nödvändigtvis brister i den palliativa vården. Oklar terminologi försvårar tillförlitlig registrering. Svenska palliativregistrets vetenskapliga tillkortakommande gör att det lämpar sig bättre för utvecklingsarbete och självreflexion än för vetenskapligt arbete och rankning. Hela kommentaren finns på: Årsrapport för Svenska Palliativregistret verksamhetsåret 2010 finns på under Ladda ner filer Forskare vid Vårdalinstitutet har i samarbete med Malmö stad sammanställt och utvecklat ett studiematerial på temat palliativ vårdfilosofi vid särskilt boende. Studiematerialet riktar sig i första hand till omsorgspersonal på särskilt boende, men kan (efter viss anpassning) även användas i cirklar för andra yrkesgrupper på boendet, eller i vården och omsorgen i ordinärt boende. I studieplanen finns 6 avsnitt: 1. Palliativ vårdfilosofi inom äldrevården 2. Vem är den äldre personen? 3. Självbestämmande under sista perioden av livet 4. Sociala sammanhang och livet före döden 5. Närståendes situation och behov 6. Stöd till närstående För ytterligare information om materialet se: SPN Nyhetsbrev maj 2011 nr 90 årgång 10 4 (5)

5 Påminnelse: Det går att anmäla sig till den Nordiska Hospicekonferensen september direkt på Ersta diakonis hemsida: t.o.m. den 10 juni Boklotteri Det var 125 som ville vinna en bok i förra månadens boklotteri: Att möta vuxna närstående i sorgens tid av Lars Sundberg. Vann gjorde Ingbritt Borstrand, Västra Frölunda och Ann Guding, Västervik. I maj har vi 2 böcker till utlottning från Gothia förlag: Att lämna svåra besked av Jakob Carlander. Om boken står det: Att lämna ett svårt eller ovälkommet besked känns ofta obehagligt. I boken Att lämna svåra besked av Jakob Carlander finns strategier och konkreta råd för att få mottagaren att ta in vad du säger, acceptera beskedet och gå vidare. Här finns även konkreta exempel från olika yrkeskategorier. Vill du vara med på utlottningen så skicka e-post till senast den 26 maj 2011 och glöm inte uppge namn och adress dit boken ska skickas om du vinner. I CEE & FSU Palliative Care Monthly E mail newsletter för Central o Östeuropa och de fd Sovjetiska republikerna har vi hittat en provocerande film om behov av och brister på smärtlindring och palliativ vård i Ukraina. From Cherkassy i Ukraina sommaren Vänliga hälsningar Sylvia Sauter Carl Johan Fürst Detta nyhetsbrev har gått ut till alla som anmält intresse för att delta i nätverket. Vill du inte längre ha Nyhetsbrevet eller har du bytt e-postadress, vänligen hör av dig till SPN Nyhetsbrev maj 2011 nr 90 årgång 10 5 (5)

Hur ska vi mäta vårdtyngden?

Hur ska vi mäta vårdtyngden? Nyhetsbrev juni 2013 nr 111 årgång 12 Med detta nyhetsbrev - som ska räcka hela sommaren - ber vi att få önska trevlig sommar. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av augusti början på september. Hur ska vi

Läs mer

är en omarbetning av ramberättelsen i Ylva Orrevalls avhandling Nutritional support among cancer patients enrolled in palliative home care services.

är en omarbetning av ramberättelsen i Ylva Orrevalls avhandling Nutritional support among cancer patients enrolled in palliative home care services. Nyhetsbrev november 2010 nr 84 årgång 9 Ny bok! Nutritionsstöd till patienter med cancersjukdom och som vårdas inom specialiserad palliativ hemsjukvård är en omarbetning av ramberättelsen i Ylva Orrevalls

Läs mer

Innehållsföreteckning

Innehållsföreteckning 1 2 Innehållsföreteckning Välkommen 2 Programkommitté 3 Programöversikt 4-5 Program detaljerat per dag 6-13 Förteckning Abstracts 14-19 Abstract Föredrag 20 Abstract Poster 43 Register Abstracts nummerordning

Läs mer

Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård

Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 201345 Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård

Läs mer

Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård?

Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård? Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård? 19 Rapport från idéseminariet om palliativ vård på grundnivå i vårdutbildningarna 3 Inledning 4 Alla

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH Örebro universitet Institutionen för Vårdvetenskap och Omsorg Uppsats 10p inom Omvårdnad, nivå 61-80p D-kurs vt 2004 ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans

Läs mer

LCP Liverpool Care Pathway. Palliativregistret kvalitetsregistret för döende. Nyhetsbrev oktober 2010 nr 83 årgång 9

LCP Liverpool Care Pathway. Palliativregistret kvalitetsregistret för döende. Nyhetsbrev oktober 2010 nr 83 årgång 9 Nyhetsbrev oktober 2010 nr 83 årgång 9 I förra månadens nyhetsbrev fanns en enkät med några frågor om nyhetsbrevet och SPN. Det är få som har svarat på enkäten och vi behöver få mer information om vilka

Läs mer

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål 1 Författare Christina Riddebäck är legitimerad sjuksköterska och projektledare för det sammanhållna projektet, Palliativ Vård i SÄBO. Christina har lång erfarenhet som distriktssköterska och som ledare

Läs mer

Palliativguiden. vägvisaren till lindrande vård

Palliativguiden. vägvisaren till lindrande vård Palliativguiden vägvisaren till lindrande vård 2010 Nationella Rådet för Palliativ Vård NRPV är en ideell förening med uppgift och mål att verka för en samordnad god palliativ vård i hela landet. Rådet

Läs mer

Ja, med detta nyhetsbrev har vi slagit rekord så mycket nytt..det är mycket aktivitet i den palliativa vården!

Ja, med detta nyhetsbrev har vi slagit rekord så mycket nytt..det är mycket aktivitet i den palliativa vården! Nyhetsbrev maj 2010 nr 80 årgång 9 Ja, med detta nyhetsbrev har vi slagit rekord så mycket nytt..det är mycket aktivitet i den palliativa vården! 1:a Nationella konferensen för palliativ vård 12 13 april

Läs mer

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 978-91-85947-30-0 (Webbversion) Innehållsförteckning Del 1. Palliativ vård 1. Inledning 6 1.1 Palliativ vård ur ett samhällsperspektiv 6 1.2 Palliativ

Läs mer

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER 3.e NATIONELLA KONFERENSEN I PALLIATIV VÅRD 4-5 MARS 2014 GÖTEBORG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen 2 Kommittéer 3 Programöversikt 4-5 Kinesiskt Näsduksträd

Läs mer

Landstinget Gävleborgs revisorer

Landstinget Gävleborgs revisorer Jämlik palliativ vård? Landstinget Gävleborgs revisorer Revisionsrapport Mars 2011 Karin Magnusson Innehåll Sammanfattning...3 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund...... 5 1.2 Uppdrag och revisionsfråga... 5

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer vårens nyhetsbrev!

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer vårens nyhetsbrev! Hej, du medlem i SFPO! Här kommer vårens nyhetsbrev! Vi har fått tips om en nyutkommen bok, Vad ska jag tänka på? Den innehåller inspirationsmeningar till barn samt metoder till vuxna och barn om att hantera

Läs mer

Undersköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till äldre personer under livets sista tid på särskilt boende

Undersköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till äldre personer under livets sista tid på särskilt boende Bodil Holmberg Specialistsjuksköterskeutbildning med specialisering mot palliativ vård, Institutionen för vårdvetenskap Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VT 2013 Avancerad nivå Handledare: Jane

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Vård i livets slut. En litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser att vårda döende patienter utanför specifika palliativa vårdenheter

Vård i livets slut. En litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser att vårda döende patienter utanför specifika palliativa vårdenheter Vård i livets slut En litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser att vårda döende patienter utanför specifika palliativa vårdenheter FÖRFATTARE PROGRAM/KURS Fredrick Gran Malin Landervik Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende Nanna Hallgren-Lindgren FoU-trainee Uppsats nr 21 December 2011 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

FoUU-chefen har ordet

FoUU-chefen har ordet Nr 3 december 2012 I det här numret 1 FoUU-chefen har ordet 2 Konferensinbjudan 3 Temaåret 2012 5 Ippi-projektet 9 Fortsatt satsning på teknik för äldre 11 Bättre liv för de mest sjuka äldre - Norrtäljes

Läs mer

Det akademiska vårdboendet

Det akademiska vårdboendet Det akademiska vårdboendet Stureby vård- och omsorgsboende Stureby vård- och omsorgsboende Tussmötevägen 175 122 64 Enskede Telefon 08-508 160 07 Hyresgäster På Stureby bor cirka 200 äldre personer, de

Läs mer

Möjligheter och hinder för att bedriva en god palliativ vård: Vårdpersonalens upplevelser

Möjligheter och hinder för att bedriva en god palliativ vård: Vårdpersonalens upplevelser MAGISTERUPPSATS I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2007:2 Möjligheter och hinder för att bedriva en god palliativ vård: Vårdpersonalens upplevelser SEPIDEH

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Att leva tills man dör

Att leva tills man dör Akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd Att leva tills man dör Distriktssköterskor erfarenheter av avancerad sjukvård i hemmet en intervjustudie Examensarbete i: Vårdvetenskap

Läs mer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer Sahlgrenska akademin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa/socialmedicin Det är nog skam att bli slagen men jag tror att det är ännu skamligare att slå Föreställningar om hinder och möjligheter

Läs mer

Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du.

Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du. INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du. En kvalitativ studie om äldres upplevelser av ålderdomen utifrån förväntningar, ensamhet, beroende

Läs mer