Sekretariatet Miranda Fredriksson LK/120831

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sekretariatet Miranda Fredriksson 2012-04-27 LK/120831"

Transkript

1 Sekretariatet Miranda Fredriksson LK/ Miljöredovisning 2011

2 LANDSTINGET I VÄRMLAND (11) Sammanfattning och slutsatser Fortsatt minskad total klimatpåverkan Landstinget i Värmlands klimatpåverkan har totalt sett fortsatt att minska under Om utsläppskällorna studeras var för sig blir det tydligt att det fortfarande behövs insatser för att nå en halverad klimatpåverkan inom respektive område. Detta gäller framför allt det utsläpp av växthusgaser som härrör från lustgasanvändningen och tjänsteresor med egen bil (se figur 1). Ton koldioxidekvivalenter Figur 1. Landstingets utsläpp av växthusgaser 2007, 2010 och 2011 till följd av förbrukning av värmeoch elenergi, lustgasinköp samt tjänsteresor med bil. I jämförelse med basåret för det miljöpolitiska programmet har dock det totala utsläppet uttryckt i koldioxidekvivalenter minskat med 57 procent, från ton 2007 till ton Inköp av 100 procent ursprungsmärkt el under året utgör ensamt den största anledningen till minskningen (se figur 1). Förändrat avtal för elinköp, en i huvudsak administrativ åtgärd, är naturligtvis bra men bör dock inte kunna tas som intäkt för att avstå från andra mera konkreta och verksamhetsmässiga insatser. Landstingsfullmäktige har i Handlingsplan för att minska den negativa miljöpåverkan från Landstinget i Värmlands läkemedelsanvändning, en bilaga till landstingets miljöpolitiska program för åren , exempelvis angett att klimatpåverkan som härrör från lustgasanvändning ska minska med 50 procent genom installation av en reningsanläggning under Förutsättningar finns också för att minska klimatpåverkan från tjänsteresor med egen bil, bland annat genom en förändrad möteskultur där telefon-, videosamt webbmöten är naturliga mötesformer.

3 LANDSTINGET I VÄRMLAND (11) Miljöpolitiskt program för minskad klimatpåverkan Grunden för Landstinget i Värmlands miljöarbete är de av Riksdagen beslutade miljökvalitets- och folkhälsomål. I det miljöpolitiska programmet för inriktas det interna miljöarbetet på att minska klimatpåverkan från landstingets verksamheter. Som övergripande och utmanande mål gäller att utsläppen av växthusgaser ska ha halverats till 2012 med 2007 som basår. Det interna miljöarbetet under perioden koncentrerar sig på tre viktiga och klimatpåverkande verksamheter: Fastighetsdrift Transporter Mat och måltider Miljöredovisningen under programtiden fokuserar på att redovisa ovannämnda områden med utgångspunkt från basåret Redovisningen följer också upp landstingets arbete med avfallshantering, läkemedels miljöeffekter samt miljöanpassad upphandling. I bilaga 1-9 presenteras de årliga redovisningarna från verksamheterna. Klimatkompensation och miljöåtgärder Från och med hösten 2009 till och med december 2011 klimatkompenserade landstinget egna tjänsteresor med bil och flyg. Detta innebar att kostnaden för att använda tjänstebil och att flyga höjdes med 5 respektive 15 procent. Syftet var att minska dessa tjänsteresor och i stället öka samåkningsfrekvensen, resande med kollektivtrafik samt genomförande av telefon-, video- och webbmöten. På årsbasis inbringade kompensationen knappt 1 Mkr. Intäkterna användes till åtgärder inom ramen för det miljöpolitiska programmet. Nedan ges exempel på åtgärder under 2011: Inköp av elcyklar och vanliga cyklar till Landstingshuset, CSK samt sjukhusen i Arvika och Torsby. Installation av två videokonferensanläggningar på CSK för vårdplanering och en på Torsby sjukhus för katastrofledningsgruppen samt övrig personal på sjukhuset. Installation av en luftpump för cyklar i samband med ombyggnationen vid CSK:s huvudentré. Databas för miljöuppföljning. Uppföljningsinstrument för tjänsteresor i Diveport. Genomförande av seminariet Varning för värmebölja! tillsammans med länsstyrelsen. Utrustning av källsorteringsmoduler i Landstingshuset.

4 LANDSTINGET I VÄRMLAND (11) Under hösten fanns det möjlighet att söka stimulansbidrag för miljöåtgärder inom landstinget inom ramen för den interna klimatkompenseringen. Fyra olika enheter utnyttjade tillfället och samtliga beviljades bidrag för sina åtgärder. Som exempel kan nämnas att Vuxenhabiliteringen ansökte om bidrag för inköp av elcyklar och enheten för upphandling och avtal ansökte om bidrag för utbildning i Ecodriving. Fastighetsdrift Uppvärmning och elanvändning Landstingsfastigheters klimatpåverkan som härrör från uppvärmning och elanvändning minskade avsevärt under Se figur 2. Endast ursprungsmärkt el från vind- och vattenkraft köptes in under året. Samtidigt genomfördes ytterligare åtgärder för att optimera energianvändningen inom fastighetsbeståndet. I förhållande till energiförbrukning och lokalyta ser resultatet lite annorlunda ut. Värmeförbrukningen minskade markant jämfört med föregående år, från 85,0 till 60,1 KWh/kvm BRA(t). Elförbrukningen var i princip konstant på cirka 102 KWh/kvm BRA(t). Den minskade värmeförbrukningen kan härledas till den nya energicentralen på CSK samt de nya husen på sjukhusområdet som togs i bruk hösten Ton koldioxidekvivalenter Lustgas Uppvärmning El Figur 2. Koldioxidutsläpp till följd av landstingets förbrukning av värme- och elenergi samt lustgasinköp 2007, 2010 och Lustgas Landstingets klimatpåverkan när det gäller lustgas var högre under 2011 jämfört med 2010 (se figur 2). Den utsläppta mängden motsvarar inköpt mängd, varför det inte går att visa om den faktiska förbrukningen av lustgas förändrats. Anmärkningsvärt är ändå att klimatpåverkan från lustgasförbrukningen var cirka dubbelt så stor som den från värme- och elförbrukningen tillsammans.

5 LANDSTINGET I VÄRMLAND (11) För att nå en halverad klimatpåverkan från lustgasanvändningen krävs installation av en lustgasdestruktionsanläggning. Enligt Handlingsplan för att minska den negativa miljöpåverkan från Landstinget i Värmlands läkemedelsanvändning, en bilaga till landstingets miljöpolitiska program för åren , ska en sådan anläggning installeras under Målet för programperioden är att klimatpåverkan som härrör från lustgasanvändning ska minska med 50 procent. Transporter Tjänsteresor Bil Landstinget totala transportsträcka för tjänsteresor med leasingbil och egen bil minskade åter under 2011 efter en ökning Sett över tiden är resbehovet relativt konstant. En allt större andel av transportsträckan utgörs emellertid av resor med egen bil. Se figur 3. Detta har troligen sin orsak i att antalet verksamhetsanknutna bilar minskat successivt. För att såväl resorna med egen bil som tjänstebil ska minska är en förändrad möteskultur inom landstinget avgörande. Resfria möten såsom telefon-, video- samt webbmöten behöver bli mer naturliga mötesformer Antal mil Egen bil Leasingbil Figur 3. Transportsträcka för landstingets tjänsteresor med leasingbil och egen bil 2007, 2010 och Tjänsteresorna med bil genererade ett utsläpp på totalt 800 ton koldioxidekvivalenter under 2011, en liten minskning jämfört med föregående år (se figur 4). Hälften av utsläppet stod resorna med egen bil för.

6 LANDSTINGET I VÄRMLAND (11) 1200 Ton koldioxidekvivalenter Egen bil Leasingbil Figur 4. Koldioxidutsläpp som härrör från landstingets tjänsteresor med leasingbil och egen bil 2007, 2009 och Tåg, flyg och buss/taxi Tågresorna genererade även 2011 ett klimatavtryck på cirka 7 kg koldioxid, vilket motsvarar utsläppen från 3 liter bensin. Samma sträcka med bil skulle ha medfört ett utsläpp på så mycket som 640 ton koldioxid. Antalet resor med tåg samt den totala transportsträckan ökade något under 2011 jämfört med tidigare år. Se tabell 1. Tabell 1. Jämförelse över landstingets tågresor 2008, 2010 och TÅGRESOR Antal resor Kostnad (tusen kr) Sträcka (km) Emission CO2 (kg) 7,52 6,93 7,06 Variationen av antal flygresor mellan åren är betydande. En tydlig tendens är emellertid att den totala klimatpåverkan tycks minska för varje år. Se tabell 2. Tabell 2. Jämförelse över landstingets flygresor 2008, 2010 och FLYGRESOR Antal resor Kostnad (tusen kr) Sträcka (personkm) Emission CO2 (kg)

7 LANDSTINGET I VÄRMLAND (11) Kostnaderna för buss och taxi minskade från cirka 670 tkr 2010 till cirka 600 tkr Sjukresor Landstingets totala kostnad för sjukresor med Resetjänsten Taxi och Servicelinjer, Jumbolans, Samres och privat bil var 2011 drygt 70 Mkr, cirka 10 Mkr högre än föregående år (se tabell 3). Detta främst till följd av ett försämrat avtal med Resetjänsten Taxi som trädde i kraft juli Kostnaden för taxiresorna ökade med 20 procent, från 41 Mkr 2010 till 50 Mkr Inga större förändringar kan urskiljas vid jämförelse mellan åren när det gäller transportsträcka och klimatpåverkan. Av den totala transportsträckan 2011 för ovan nämnda sjukresor, utgjorde resor med egen bil två tredjedelar och taxi en femtedel. Landstinget betalar också ut ersättning för sjukresa till de patienter som använt allmänna kommunikationer (tåg, buss och flyg inom samt utom länet), men sträckan och därmed klimatpåverkan för dessa resor kan tyvärr inte beräknas. Tabell 3. Sammanställning av sjukresornas ekonomiska och miljömässiga effekter 2008, 2010 och SJUKRESOR Kostnad (miljoner kr) 62,7 59,4 70,63 Total sträcka (mil) Emission CO2 (ton) Kg CO2/mil 2,04 2,06 2,13 Under 2011 fortsatte arbetet med att revidera reglerna för ekonomisk ersättning vid sjukresa i syfte att styra över resandet till Servicelinjerna samt kollektivtrafiken. De nya reglerna om ersättning för sjukresor började gälla från och med 1 januari Arbetsresor Landstinget i Värmland deltar tillsammans med Karlstads universitet och Hammarö kommun i projektet 2xKoll åren Projektet drivs av Värmlandstrafik och syftar till att förändra attityder kring resande med kollektivtrafik. Under våren påbörjades arbetet med att ta fram en aktivitetsplan för projektet samt en tidsplan. Där ingår bland annat en resvaneundersökning för de anställda under våren 2012 samt en testresenärsmånad (på kollektivtrafiken) senare samma år.

8 LANDSTINGET I VÄRMLAND (11) Mat och måltider Klimatsmart och ekologisk mat Landstingets kostverksamhet fortsatte under året sitt arbete med klimatsmarta livsmedel. Ett tydligt exempel på detta utgör det successivt ökade inköpet av ekologiska livsmedel. Landstingets inköpsandel av ekologiska livsmedel ökade från 14,5 procent 2010 till 21,9 procent 2011 (räknat i kronor), vilket motsvarar en ökning på 50 procent. Se figur 5 nedan. 25 Andel inköp ekologiskt i procent av totalt livsmedelsinköp (SEK) Figur 5. Andelen inköp av ekologiska livsmedel i landstinget 2008 (inkl. patienthotellet), 2010 och Inköpet avser endast produktion i egenregi. Antalet ekologiska produkter inom landstingets sortiment ökar ständigt. Inköpet fördelar sig huvudsakligen på fyra varugrupper. I figur 6 nedan redovisas andelen ekologiskt inköp inom respektive varugrupp under sista kvartalet Av diagrammet kan utläsas att det ekologiska inköpet ökade inom varugrupperna fisk och mejeriprodukter, men minskade något i grupperna kaffe samt färska grönskaker, frukt och potatis. Andel inköp ekologiskt i procent av totalt livsmedelsinköp (SEK) Kaffe Fisk Mejeriprodukter Färska grönsaker, frukt och potatis Figur 6. Andelen inköp av ekologiska livsmedel inom de största varugrupperna för helåret 2011 (inkl. patienthotellet), jämfört med fjärde kvartalet 2010 och helåret Inköpet avser endast produktion i egenregi.

9 LANDSTINGET I VÄRMLAND (11) Under året påbörjades arbetet med en ny livsmedelsupphandling. I förfrågningsunderlaget ligger stort fokus på ekologiska och närproducerade livsmedel där det är möjligt. Det genomfördes också en informationsinsats i form av bordsinformation på restaurangerna Valhall och Solsidan med syfte att öka kunskapen om klimatsmart mat samt lyfta fram det arbete som genomförs inom landstinget för att öka andelen klimatsmarta måltider. Övriga arbetsområden Avfallshantering De miljönyckeltal som används för att följa utvecklingen av landstingets avfallshantering visar endast på marginella förändringar jämfört med föregående år. Jämfört med basåret 2007 har samtliga parametrar som mäts förbättrats. Se tabell 4. Tabell 4. Indikatortal som beskriver utvecklingen av landstingets avfallshantering ur ett miljöperspektiv 2007, 2010 och Andel sorterad mängd av totalmängd (%) Andel återvunnen mängd av totalmängd (%) Andel deponerad mängd av totalmängd (%) Andel förbränd mängd av totalmängd (%) Läkemedels miljöeffekter Landstinget i Värmland deltog aktivt i Landstingens nätverk för läkemedel och miljö under 2011, bland annat genom att ta fram ett gemensamt informationsblad och affisch riktad till användare av läkemedel med information om vilka överblivna läkemedel och läkemedelsrester som ska återlämnas till apoteket. Informationsmaterialet kommer att skickas till mottagningar inom Landstinget i Värmland och Hälsoval Värmland våren En handlingsplan, för hur Landstinget i Värmland ska arbeta med att minska sin miljöpåverkan från läkemedel, utarbetades under Handlingsplanen ingår som en bilaga till det miljöpolitiska programmet för åren Genomförda åtgärder samt resultat i förhållande till satta mål i handlingsplanen kommer från och med 2012 att rapporteras i miljöredovisningen. Miljöanpassad upphandling Hösten 2011 infördes ett nytt arbetssätt för att förbättra och förenkla processen med att ställa miljökrav i upphandlingar. Tanken är bland annat att i ökad utsträckning använda Miljöstyrningsrådets kriterier vid leverantörsdialog för att få en uppfattning om vilka kriterier - bas, avancerad eller spjutspetsnivå - som är lämpliga att ha med i upphandlingsunderlaget. En tydligare uppföljning av ställda miljökrav kommer också att genomföras.

10 LANDSTINGET I VÄRMLAND (11) Under året ställdes miljökrav vid upphandling av bland annat persondatorer och dataskärmar, inkontinenshjälpmedel, ljuskällor och AV-utrustning. Vid upphandlingarna användes Miljöstyrningsrådets kriterier som utgångspunkt. Övriga aktiviteter Aktiviteter inom energieffektivisering Landstinget får energieffektiviseringsstöd från Energimyndigheten sedan Stödet på 345 tkr betalas ut årligen till och med En strategi med olika åtgärder togs fram i början på WSP Group har fått i uppdrag av landstinget att bistå med hjälp att genomföra åtgärderna samt rapporteringen av det löpande arbetet till Energimyndigheten. Två av åtgärderna i strategin genomfördes/påbörjades under hösten: Åtgärden benämnd Metodik för miljöhänsyn vid projektering och upphandling i strategidokumentet är påbörjad men ej avslutad. Åtgärden är tänkt att omfatta flera steg där LCC-utveckling är en del. Åtgärden benämnd Programvara för fastighetsförvaltning i strategidokumentet har utförts. Såväl hantering av energiuppföljning och underhållsplanering kommer hädanefter att ske med samma system. Seminarium om klimatanpassning och värmeböljor Samtidigt som åtgärder genomförs för att minska landstingets klimatpåverkan behöver också verksamheten förbereda sig på och anpassas till ett förändrat klimat. Värmeböljor är ett väderfenomen som kommer innebära en stor belastning för sjukvården i framtiden. Hur ska vi klara en värmebölja i Värmland liknande dem vi sett i Europa de senaste åren? För att belysa effekterna av värmeböljor på människors hälsa samt behovet av beredskapsåtgärder inom kommun och landsting anordnade landstinget och länsstyrelsen ett seminarium Varning för värmebölja! i september. Seminariet samlade drygt sextio deltagare med representanter från länets kommuner, landsting, länsstyrelse, frivilligorganisationer, räddningstjänstförbund m.fl. Nationell miljökonferens Ett fyrtiotal deltagare från andra landsting och regioner samt ett tiotal politiker deltog på den årligt återkommande miljökonferensen som i oktober arrangerades i Karlstad av Landstinget i Värmland. Konferensen blev mycket lyckad. Föredragen spände över ett brett antal miljöområden och innehöll mycket praktiska erfarenheter blandat med information om olika arbetsmetoder. Som exempel kan nämnas ett webbinarium (seminarium via webben) om resfria möten. Nytt femte perspektiv och miljöpolitiskt program Efter ett förslag från den politiska majoriteten tog landstingsfullmäktige i november beslut om att Miljö ska utgöra ett femte perspektiv i landstingets flerårsplan Det strategiska målet är en klimat- och resurseffektiv verksamhet.

11 LANDSTINGET I VÄRMLAND (11) Under året arbetades också ett förslag fram till miljöpolitiskt program för åren Energi, transporter, mat och måltider samt avfall utgör fokusområden. Övriga mål finns för läkemedel, kemikalier, hälsofrämjande och trivsamma inne- och utemiljöer samt ledning, styrning och samordning. Programmet antogs av landstingsfullmäktige i mars Då det föregående programmet gäller för åren kommer de två programmen att överlappa varandra under 2012.

12 Bilaga 1 Egenkontroll MILJÖ Reviderad: Ansvarig: MF FASTIGHET Uppgiftslämnare Datum Avser år Gunnar Ohlsson och Bengt-Åke Karlsson Uppgift Enhet EWC-kod LiV totalt CSK Lokalytor - Tempererad bruksarea BRA(t) Energi - Köpt värmeenergi tot (graddkorr) , ,8 MWh KWh/kvm BRA(t) 60,1 29,2 -- Fjärrvärme (graddkorr) MWh , ,8 -- Olja (graddkorr) MWh 66 - Elenergi tot MWh KWh/kvm BRA(t) ,2 -- El för värmepumpar MWh 1 907, Fastighetsel MWh , El nordisk mix MWh - Ursprungsmärkt el MWh Koldioxidutsläpp - Fjärrvärme (MWh*34 1 ) Kg CO2/år El nordisk mix (MWh*90,6 2 ) Kg CO2/år - Ursprungsmärkt el (MWh*1,0) Kg CO2/år Olja (MWh*331,2) Kg CO2/år ,2 Miljöåtgärder Genomförda miljöåtgärder Fritext i bilaga 1 Utsläpp som genereras vid produktion av fjärrvärme inkl. ledningsförluster, Karlstads Energi AB (2008) 2 Nordisk mix enligt Energihandboken, Bilaga 1 Årlig redovisning - FASTIGHET_2011.doc 1(2)

13 2 Egenkontroll MILJÖ Reviderad: Ansvarig: MF FASTIGHET Byggavfall - Isolermtrl inneh asbets Ton/år * - Byggfrakt inneh Hg Ton/år * - Byggfrakt inneh PCB Ton/år * - Övrigt byggavfall Ton/år Lysrör St/år * Reningsanläggningar - Fett/slamavskiljare Kbm/år till deponi / Kbm/år till rötning /09 1,5 - Fast avfall från oljeavskiljare Ton/år * 1,8 0,5 - Slam från oljeavskiljare Ton/år * 7,0 Vatten - Vattenförbrukning Kbm/år Lustgas - Lustgasinköp Kg/år Läckage köldmedia - Påfylld mängd köldmedier Kg/år 38,7 Bilaga 1 Årlig redovisning - FASTIGHET_2011.doc 2(2)

14 Bilaga 2 Egenkontroll MILJÖ Reviderad: Ansvarig: MF EXTERNA ENTREPRENÖRERS BYGGAVFALL Uppgiftslämnare Datum Avser år Gunnar Ohlsson Uppgift Enhet EWC-kod LiV totalt CSK Avfall - Brännbart Kg/år Obrännbart (betong,tegel o.dyl.) Kg/år Osorterat Kg/år Metallskrot Kg/år Miljöfarligt - Kvicksilver Kg/år Asbest Kg/år Färg o lack Kg/år 114 Bilaga 2 Årlig redovisning - EXTERNA ENTREPRENÖRERS BYGGAVFALL_2011.doc 1(1)

15 Bilaga 3 Egenkontroll MILJÖ Reviderad: Ansvarig: MF EXTERNA ENTREPRENÖRER för YTTRE SKÖTSEL Uppgiftslämnare Datum Avser år Gunnar Ohlsson Uppgift Enhet EWC-kod LiV totalt CSK Bränsle - Bensin Liter/år Diesel Liter/år Oljor - Smörjolja Liter/år 15 - Träolja Liter/år 50 Halkbekämpningsmedel - Sand/stenflis Ton/år Salt Kg/år 0 Bilaga 3 Årlig redovisning - EXTERNA ENTREPRENÖRER för YTTRE SKÖTSEL_2011.doc 1(1)

16 Bilaga 4 Egenkontroll MILJÖ Reviderad: Ansvarig: MF TRANSPORT Uppgiftslämnare Datum Avser år Peder Röhr och Torbjörn Nyvall Uppgift Enhet EWC-kod LiV totalt CSK Farligt avfall - Xylene (ej redovisat av Sita, uppskattat samma som 2010) Liter/år * Framkallare Liter/år * Fixerbad Liter/år * Blyfolie Kg/år * Blyförkläden Kg/år * Formaldehyd (ej redovisat av Sita) Liter/år * Smittförande Ton/år * 31,6 19,2 - Smittförande skär/stick Kg/år * Avfall från labb, diagnos.. Liter/år * Cytostat/cytotox läkm Ton/år * 20,7 16,4 - Lösningsmedel Kg/år * Syror Kg/år * Basiskt avfall Kg/år * Bekämpningsmedel Kg/år * Kvicksilverhaltigt avfall (lysrör Kg/år * Olja/fett Kg/år * Färg, lim etc Kg/år * Rengöringsmedel Kg/år * Batterier Kg/år * Trä inneh farliga ämnen Kg/år * Fotokemikalier Kg/år * Vattenhaltigt avfall f rökgasrening Kg/år * Laboratoriekemikalier Kg/år * Avfall som återvinns - Papper Ton/år Kartong/wellpapp Ton/år Ofärgat glas Ton/år Färgat glas Ton/år ,2 - El, elektronik Ton/år / Mjukplast (sträckfilm) Ton/år ,9 - Hårda plastförpackningar Ton/år se mjukplast Bilaga 4 Årlig redovisning - TRANSPORT_2011.docx 1(3)

17 Egenkontroll MILJÖ Reviderad: Ansvarig: MF - Metaller Ton/år Organiskt mtrl Ton/år TRANSPORT Övrigt avfall - Kroppsdelar och organ Kg/år Avfall (sopor) till förbränning Ton/år Avfall (sopor) till deponi Ton/år Transporter bil - Antal bilar 1) bensin St inköpt mängd bensin Liter/år total körsträcka Km/år Antal bilar 1) etanol St inköpt mängd etanol E85 Liter/år total körsträcka Km/år Antal bilar 2) diesel St inköpt mängd diesel Liter/år total körsträcka Km/år Antal bilar gas St 2 -- inköpt mängd gas Kbm/år 1,5 --- total körsträcka Km/år Antal bilar el St 0 -- inköpt mängd el kwh/år --- total körsträcka Km/år - Kostnad resor egen bil Kr/år förbrukad mängd bensin 3) Liter/år total beräknad körsträcka Km/år Transporter ambulans/sjuktransport - Antal ambulanser bensin St (1 reserv) - Antal ambulanser diesel St 25 ordinarie - Antal sjuktrpfordon (diesel) St 8 ordinarie -- inköpt mängd bensin 4) Liter/år inköpt mängd diesel 4) Liter/år total körsträcka Km/år Övriga transportslag - Kostnad tåg Kr/år antal resor St/år total körsträcka Km/år Kostnad buss (taxiresor ingår) Kr/år antal resor St/år Statistik saknas --- total körsträcka Km/år Statistik saknas Bilaga 4 Årlig redovisning - TRANSPORT_2011.docx 2(3)

18 Egenkontroll MILJÖ Reviderad: Ansvarig: MF - Kostnad taxi Kr/år Se buss -- antal resor St/år Statistik saknas --- total körsträcka Km/år Statistik saknas - Kostnad flyg Kr/år antal resor St/år total körsträcka Km/år Koldioxidutsläpp Bensin (liter bensin tot*2,36) Kg CO2/år E85 (liter E85 tot*0,42) Kg CO2/år Diesel (liter diesel tot*2,54) Kg CO2/år Gas (kubikmeter biogas tot*0,51) Kg CO2/år 0,765 El (kwh el tot*x) Kg CO2/år Tågresor Kg CO2/år 7,06 Taxi Kg CO2/år Statistik saknas Bussresor Kg CO2/år Statistik saknas Flygresor Kg CO2/år Miljöåtgärder Genomförda miljöåtgärder Fritext i bilaga TRANSPORT 1) Avser poolbilar samt bilar knutna till enheter. Även antal körda km och bensinförbrukning för dagleasing ingår. 2) Avser poolbilar, bilar knutna till enheter samt lastbilar. 3) Förutsättningar: samtliga bilar bensindrivna med medelförbrukning på 0,8 liter bensin/mil. 4) Beräknat. Bilaga 4 Årlig redovisning - TRANSPORT_2011.docx 3(3)

19 Bilaga 5 Egenkontroll MILJÖ Reviderad: Ansvarig: MF FOLKTANDVÅRDEN Uppgiftslämnare Datum Avser år Maj-Lis Larsson Uppgift Enhet EWC-kod LiV totalt CSK Avfall - Mängd amalgam Kg/år * 140,24 kg** Drifts- och produktionsförhållanden - Antal distriktstandvårdskliniker 25* St * totalt 31 kliniker inkl specialistkliniker har lämnat amalgamavfall ** varav 28,85 kg är låghaltigt amalgamavfall Bilaga 5 Årlig redovisning - FOLKTANDVÅRDEN_2011.doc 1(1)

20 Bilaga 6 Egenkontroll MILJÖ Reviderad: Ansvarig: MF FLYGPLATSCHEF Uppgiftslämnare Datum Avser år Carl-Henrik Andersen Uppgift Enhet EWC-kod LiV totalt Akutsjh Helikoptertrafik - Antal flygrörelser CSK St/år Antal flygrörelser Torsby St/år 24 - Antal flygrörelser Arvika St/år 32 Avisningsmedel - Totalt inköp Kg/år 425 Bilaga 6 Årlig redovisning - FLYGPLATSCHEF_2011.doc 1(1)

21 Bilaga 7 Egenkontroll MILJÖ Reviderad: Ansvarig: MF KVALITETSENHETEN Uppgiftslämnare Datum Avser år Hans Carlsson Uppgift Enhet EWC-kod LiV totalt CSK Specialistvård - Antal vårdplatser St/år Antal vårdtillfällen St/år Antal vårddagar totalt St/år Antal operationer St/år - Antal läkarbesök St/år Primärvård - Antal vårdcentraler St/år 28 - Antal läkarbesök St/år Bilaga 7 Årlig redovisning - KVALITETSENHETEN_2011.doc 1(1)

22 Bilaga 8 Egenkontroll MILJÖ Reviderad: Ansvarig: MF PA-STRATEGI Uppgiftslämnare Datum Avser år Laine Hammarbo Uppgift Enhet EWC-kod LiV totalt CSK Årsarbeten (omräknade heltider) - Antal årsarbeten St/år 6 788,7 Bilaga 8 Årlig redovisning - PA-STRATEGI_2011.doc 1(1)

23 Bilaga 9 Egenkontroll MILJÖ Reviderad: Ansvarig: MF SJUKRESOR Uppgiftslämnare Datum Avser år Annika Lindgren Uppgift Enhet EWC-kod LiV totalt CSK Resetjänsten Taxi - Antal resor St/år Antal resenärer St/år Kostnad Kr/år Transportsträcka Km/år Resetjänsten Servicelinjer - Antal resor St/år Antal resenärer St/år Kostnad Kr/år Transportsträcka Km/år Jumbolans/Falck - Antal resor St/år Antal resenärer St/år Kostnad Kr/år Transportsträcka Km/år Samres - Antal resor St/år Antal resenärer St/år Statistik saknas - Kostnad Kr/år Transportsträcka Km/år Statistik saknas Labbil Säffle - Antal resor St/år Antal resenärer St/år Kostnad Kr/år Transportsträcka Km/år Egen bil ( Sjukresa ) - Antal resor St/år Kostnad Kr/år Transportsträcka Km/år Statistik saknas Buss Sjukresa - Antal resor St Kostnad Kr Transportsträcka Km Statistik saknas Bilaga 9 Årlig redovisning - PATIENTRESOR_2011.doc 1(2)

24 Egenkontroll MILJÖ Reviderad: Ansvarig: MF Sjukresor Tåg inom länet Sjukresa - Antal resor St/år Kostnad Kr/år Transportsträcka Km/år Statistik saknas Tåg utom länet (Sjukresa + Resia) - Antal resor St/år Kostnad Kr/år Transportsträcka Km/år Statistik saknas Flyg (Resia) - Antal resor St/år 6 - Kostnad Kr/år Transportsträcka Km/år Statistik saknas Taxi - Antal resor St/år Kostnad Kr/år Transportsträcka Km/år Statistik saknas Miljöåtgärder Genomförda miljöåtgärder Fritext i bilaga Bilaga 9 Årlig redovisning - PATIENTRESOR_2011.doc 2(2)

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 Uppföljning 2012 Agneta Bergman, Klimatsamordnare Miljöenheten April 2013 2 / 8 Målsättning Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015, antogs i juni

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014.

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014. Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 27-22. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 211-214. Miljöredovisning för år 211 Sammanfattning Detaljmål 211 214 211 Resultat 211 1.

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Miljöredovisning 2009. Landstinget Sörmland

Miljöredovisning 2009. Landstinget Sörmland Landstinget Sörmland Foto: Catharina Krumlinde 2010-02-22 Landstinget Sörmland Miljöenheten Innehåll SAMMANFATTNING... 2 A. EFFEKTIVT MILJÖARBETE... 3 1. STYRNING AV MILJÖARBETET...3 2. UPPHANDLING...

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Vår väg mot ett. bättre klimat

Vår väg mot ett. bättre klimat Vår väg mot ett bättre klimat UPPFÖLJNING AV DET MILJÖPOLITISKA PROGRAMMET 2009 2012 Redaktörer: Miranda Fredriksson och Curt Monfelt Skribenter: Foto: Grafisk form: Tryckt hos: Katarina Averås, Miranda

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB Antal sidor: 11 SLUTLIG Malmö COWI AB Postadress: Södra Förstadsgatan 26 211 43 MALMÖ Telefon 1 85 25 Telefax 1 85 25 1 Dokumentnr: 1(1) dat. / Date of rev. FAKTA TITEL: SLUTLIG REVISION NR: DATUM: BESTÄLLARE:

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Hotell Kristina AB Kontaktperson är Pernilla Olsen Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012 Antal

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun 2010-2020 Ljusdals kommun Lennart Wing Bengt Gustafsson 2011-03-24 2 (14) Sammanfattning Denna strategi utgör kommunens övergripande riktlinjer för ett gemensamt strategiskt arbete med energieffektivisering

Läs mer

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Summering för kvalitetsredovisning 2013 2013-08-22 www.sustainable-approach.se Hållbarhetsanalys 2013 Under 2013 tog miljöarbetet på Myrsjöskolan ett stort steg framåt. I

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Mål Målvärde 2007 2009 Målvärde 2008-2010 Koldioxidutsläppen från Jämtlands läns landstings fordonstrafik ska minska

Mål Målvärde 2007 2009 Målvärde 2008-2010 Koldioxidutsläppen från Jämtlands läns landstings fordonstrafik ska minska Upprättad av Åsa Paletun 2009-09-21 reviderad 2009-12-07 Miljöbokslut för 2008 I enlighet med landstingets miljöledningssystem och EMAS-registrering publiceras miljöbokslutet på intranätet samt görs tillgängligt

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Oskarshamns Kommun 21-2757 Roger Gunnarsson Box 76 572 28 OSKARSHAMN Strategi Kommun/Landsting Oskarshamns Kommun Antal årsarbetskrafter: 2496 Antal invånare: 26131 Målsättning

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2013 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Riktlinjer för Karlstads kommuns klimatkompensation

Riktlinjer för Karlstads kommuns klimatkompensation MILJÖFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-03-19 Henric Barkman, 054-540 4706 henric.barkman@karlstad.se Riktlinjer för Karlstads kommuns klimatkompensation Bakgrund och underlag Kommunfullmäktige beslutade år 2008

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE FÖRÄNDRADE METODER FORTSÄTTER TRENDEN MED MINSKADE CO2-UTSLÄPP FÖRVÄRV PÅVERKAR VÅR KLIMATPÅVERKAN

VÅRT MILJÖARBETE FÖRÄNDRADE METODER FORTSÄTTER TRENDEN MED MINSKADE CO2-UTSLÄPP FÖRVÄRV PÅVERKAR VÅR KLIMATPÅVERKAN HÄNT UNDER 2013 Arbetet med bostadsrättsföreningar Miljöföredrag på temat nyheter inom miljöområdet genomfördes på Ordförandekonferensen i mars. Projektledning av flera renoveringsprojekt har genomförts,

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002

Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 2002 Miljöredovisning för Länsstyrelsen i Jönköpings län år 22 Meddelande 23:9 Angående frågor och synpunkter på rapporten, kontakta Stefan Lundvall Länsstyrelsen i Jönköpings län 551 86 Jönköping Telefon direkt:

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport Edita Bobergs AB - extern klimatrapport FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.editabobergs.se Verksamhetsområde Grafisk industri Beräkningsperiod 2008 Kontaktperson Peter Danielsen NYCKELTAL Antal Anställda

Läs mer

Klimatrapport 2013. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2013. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2013 Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB, kontaktperson är Hanna

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter IFL Kämpasten AB (www. kampasten.se) Kontaktperson är Margareta Axelsson Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Birgitta Wessmark (SIV)

Birgitta Wessmark (SIV) Protokoll 1 (6) Teknikutskottet Sekretariatet Susanne Jangentorp 2015-01-14 LK/150028 Plats Landstingshuset, Nordstjärnan Beslutande Eva Hallström, ordförande 3 7 Per Gruvberger, vice ordförande, ordförande

Läs mer

Klimatrapport 2014. 32 rum & kök AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se

Klimatrapport 2014. 32 rum & kök AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Klimatrapport 2014 32 rum & kök AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se Företagsuppgifter 32 rum & kök AB (www.32rok.se/), kontaktperson är Erika Jangbratt Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Miljöprogram 2014-2016 Capio S:t Görans Sjukhus

Miljöprogram 2014-2016 Capio S:t Görans Sjukhus Ingår i Miljöledningssystem 14001 Titel: Miljöprogram - Capio St Görans Sjukhus.doc Dokumentkategori: Plan Dokumenttyp: Styrande Enhet: Capio St Görans Sjukhus Dokumentägare: Britta Wallgren, VD Capio

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Helena

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist.

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist. 1(9) Handläggare Marie Rosenqvist Mörbylånga Kommun 21-2912 Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 8 MÖRBYLÅNGA Strategi Kommun/Landsting Mörbylånga Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 1421

Läs mer

Miljöplan 2014-2020. Inledning

Miljöplan 2014-2020. Inledning Miljöplan 2014-2020 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida invånare i kommunen. För att fortsätta

Läs mer

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 Ystad kommun Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Nationella mål... 3 Ystad kommun... 3 Nulägesanalys av energianvändning i Ystads kommuns verksamhet...

Läs mer

HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER

HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Tove Zellman, Region Skåne Vilka utmaningar

Läs mer

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009

Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Läkemedelsverkets miljöarbete 2009 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00 Fax:

Läs mer

Klimatrapport 2014. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Sigtunahöjden Hotell och Konferens AB, kontaktperson är Helena

Läs mer

Tonvikt på energi och

Tonvikt på energi och Miljöbokslut 2010. Tonvikt på energi och klimatavtryck. Årets miljöbokslut är LSR:s allra första. Här fokuserar vi på insamling och behandling av hushållsavfall. Tonvikten ligger på energi och klimatavtryck.

Läs mer

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 2.1 Byggnader 4 2.2 Transporter 5 3 MÅL 7 3.1 Byggnader 7 3.2 Transporter 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 Inledning Denna strategi syftar till att

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Klimatrapport 2014. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2014. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2014 Clarion Hotel Arlanda Airport Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Clarion Hotel Arlanda Airport, kontaktperson är Sara Dahlberg Denna

Läs mer

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Radisson Arlandia Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Jenny Storm Denna rapport täcker

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energieffektivisering i

Läs mer

Analys klimatbokslut 2014

Analys klimatbokslut 2014 Analys klimatbokslut 2014 Kontaktinformation: Göran Wiklund goran.wiklund@uandwe.se +46 707 682059 Summering SBAB har upprättat klimatbokslut för 2014. Det har utförts av U&We med användning av dataverktyget

Läs mer

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och förordning (SFS 2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor,

Läs mer

Grön och hållbar tillväxt

Grön och hållbar tillväxt Grön och hållbar tillväxt Jörgen Qwist 2014-09-17 Terminstart Telekom 1 Computer Sweden 2014-08-13 2 1 Mot en klimatkatastrof 450 400 350 300 250 1550 1590 1630 1670 1710 1750 1790 1830 1870 1910 1950

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Theo Richter. Denna rapport täcker verksamhetsåret

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Skyways - Klimatrapport

Skyways - Klimatrapport Skyways - Klimatrapport 2007 Koldioxidutsläpp Utsläpp Fokker 50 AKTIVITET Ton CO 2 Klimatpåverkan från egenägda källor 216 909.88 Uppvärmning 8.91 Eldningsolja 2-5 8.91 Egenägda tjänstebilar, egna fordon

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB.

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. Golfa i grön miljö, dä ä Solklart! Karlstad GK. Inledning Golf är en helhetsupplevelse för både kropp och själ. Inte minst viktig är naturupplevelsen under en golfrunda.

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Informationsärenden. Landstingshuset, sammanträdesrum Nordstjärnan. Beslutande. Karin Andersson (M) Birgitta Kringlund (FP) Aina Wåhlund (S) Ersättare

Informationsärenden. Landstingshuset, sammanträdesrum Nordstjärnan. Beslutande. Karin Andersson (M) Birgitta Kringlund (FP) Aina Wåhlund (S) Ersättare Protokoll 1 (5) Teknikutskottet 2013-08-13 LK/130062 Plats Landstingshuset, sammanträdesrum Nordstjärnan Beslutande Ersättare Eva Hallström (MP) Mats Sandström (S) Karin Andersson (M) Birgitta Kringlund

Läs mer

Asso Zand (MP), Karlstad, ordförande Ann-Katrin Järåsen (S), Torsby, vice ordförande

Asso Zand (MP), Karlstad, ordförande Ann-Katrin Järåsen (S), Torsby, vice ordförande Sekretariatet Anders Ajaxson MINNESANTECKNINGAR FRAMTIDSBEREDNINGEN 2011-01-27 LK/110121 Plats Brage, Landstingshuset, torsdag 27 januari kl. 09:00-12:00 Närvarande: Från presidiet Övriga ledamöter Ersättare

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

Landstingshuset, sammanträdesrum Nordstjärnan

Landstingshuset, sammanträdesrum Nordstjärnan Protokoll 1 (8) Teknikutskottet Susanne Jangentorp 2012-06-05 LK/120094 Plats Landstingshuset, sammanträdesrum Nordstjärnan Beslutande Ersättare Eva Hallström (MP), ordförande Birgitta Kringlund (FP) Mats

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET Åsa Paletun - Miljöstrateg ÄR VÅR MILJÖ VÄRD ATT VARA RÄDD OM? Bilder från WWF och eget foto HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER Tecknare: Max Gustafsson Vi har den planet vi har

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi 2014

Miljöinformation Skara Energi 2014 Miljöinformation Skara Energi 2014 2 Miljöinformation Skara Energi 2014 Skara Energi har under 2014 arbetat med att lyfta in miljömål i bolagets styrkort för att miljömålen ska bli tydligare i helheten

Läs mer