Verksamhetsredogörelse för budgetåret 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsredogörelse för budgetåret 2009"

Transkript

1

2 Årsredovisning Datum Vårt dnr Sidnr /2010 Ert datum Ert dnr 2(17) Verksamhetsredogörelse för budgetåret 2009 Inledning Gentekniknämnden inrättades den 1 juli Nämnden har enligt sin instruktion (2007:1075) till uppgift att genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas. Nämnden ska i det sammanhanget ta hänsyn till vikten av att ett gott forskningspolitiskt klimat upprätthålls. Nämnden ska yttra sig vid ansökningar om tillstånd enligt 13 kap. 12 miljöbalken samt följa utvecklingen inom gentekniken och särskilt beakta nya förhållanden som har eller kan få betydelse för det allmännas tillsyn av användningen av gentekniken. Varje år ska nämnden i samband med årsredovisningen till regeringen lämna en översiktlig redovisning av utvecklingen av gentekniken under det senaste räkenskapsåret med uppgift om hur forskning och utveckling har påverkats av miljöbalkens regler på området och de föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa regler. Denna redovisning insänds separat till regeringen. Gentekniknämnden har under 2009 hållit 10 sammanträden. Nämndens ordförande Birgitta Eilemar anställdes den 1 september Fram till dess leddes nämndens arbete av vice ordföranden Fredrik von Arnold Nämnden har ett kansli med två fast anställda, en kanslichef och en kanslisekreterare. En konsult har anlitats under 2009 för att följa forskning och utveckling inom det medicinsk-genetiska området. Nämndens verksamhet redovisas under rubrikerna människors hälsa, djurs hälsa, miljöskydd och övrigt. 1 Gentekniknämndens verksamhet under Människors hälsa Nämnden har under året lämnat synpunkter till Livsmedelsverket på fem ansökningar om marknadsgodkännande av genetiskt modifierade grödor för livsmedel, foder, import och bearbetning samt lämnat synpunkter till Jordbruksverket på fem ansökningar gällande kommersiell odling av genetiskt modifierade grödor. Nämnden har vidare tagit del av betänkandet: Klinisk forskning ett lyft för sjukvården (SOU 2009:43). 1.2 Djurs hälsa De ansökningar om marknadsgodkännande av genetiskt modifierade grödor som inkommit under 2009 och som presenteras under rubriken människors hälsa innefattar även användning som djurfoder.

3 Årsredovisning Datum Vårt dnr Sidnr /2010 3(17) 1.3 Miljöskydd Förutom de fem ansökningarna om odling av genetiskt modifierade grödor som redovisas under rubriken människors hälsa, har nämnden lämnat synpunkter på Jordbruksverkets rapport om övervakning och tillsyn av fältförsök med genetiskt modifierade växter. 1.4 Övrigt EU-arbete Kanslichefen har under året deltagit i en av EU-kommissionen tillsatt vetenskaplig arbetsgrupp som har till uppgift att analysera nya tekniker i förhållande till direktiv (2001/18/EG) om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och direktiv (2009/41/EG) om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer. Tre 2-dagarsmöten och ett endagsmöte har under året hållits i Bryssel. Däremellan har gruppens medlemmar arbetat självständigt och hållit kontakt via e-post och telefon. Kansliet Under året har kanslisekreteraren administrerat kansliets sammanträdes-, ekonomi- personal- och övrig administration samt konsultupphandling, IT-support m.m. Därutöver representerar kanslisekreteraren nämnden i språkvårdsfrågor. Riksarkivet inspekterade nämndens arkivvård den 3 november. Riksarkivet ansåg att när det gäller pappershandlingar är arkivvården vid kansliet fullt tillfredsställande, men påpekade i sin inspektionsrapport att nämnden även ska bevara sina elektroniska handlingar (dvs. webbplatserna genteknik.se och genteknik.nu) och redovisa dem i arkivförteckningen. I december besökte Kammarkollegiet kansliet för att diskutera verksamhetsförsäkringsfrågor. Kansliet har deltagit i de två möten som under året arrangerats inom GMOmyndigheternas nätverk. Vid mötet i november deltog även ordföranden. Studiebesök Den 19 augusti besökte nämnden ett antal fältförsök med genetiskt modifierade grödor. Åtta ledamöter, två tjänstemän samt tillträdande ordföranden deltog i studiebesöket. Konferenser och möte Den 21 oktober anordnade nämnden i samarbete med Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare (Rifo) en populärvetenskaplig konferens med 135 deltagare på temat Genteknikens roll i ett förändrat klimat. Konferensen uppmärksammades bl.a. med en ledare i Dagens industri. Kanslichefen har deltagit i planeringsarbetet inför Jordbruksverkets konferens om risker och riskuppfattning som planeras till mars Gentekniknämnden deltar som medarrangör i konferensen. Kanslichefen har under året deltagit i ett seminarium i Köpenhamn arrangerat av Institutet för Livsmedel och Bioteknik och en internationell konferens i Paris som bl.a. behandlade samexistensfrågor och detektion av GMO i livsmedels- och fo-

4 Årsredovisning Datum Vårt dnr Sidnr /2010 4(17) derkedjan. Konferensen arrangerades av Co-Extra, ett forskningsprojekt som ingår i EU:s 6:e ramprogram för Mat, säkerhet och kvalitet. Nämndens konsult Henrik Brändén har deltagit i en konferens i Genève. Konferensen behandlade kartläggning av individuella mänskliga genom och hur detta påverkar samhället och reser etiska frågor. Konferensen arrangerades av Human Genome Organisation (HUGO). Information/föreläsningar Kanslichefen har under året - hållit föreläsningar om Gentekniknämnden och om nya tekniker för mastersstudenter och forskare vid Chalmers tekniska högskola/göteborgs universitet och vid Linköpings universitet. Hon har även medverkat vid ett seminarium med rubriken Epigenetik och Darwin anordnat av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien - hållit en seminarieserie om genetik och genteknik för nämndens ledamöter. Vid dessa seminarier deltog även politiker utanför nämnden. - intervjuats av Vetenskapsradion och Jordbruksaktuellt med anledning av EU-kommissionens arbetsgrupp om nya tekniker. - svarat på frågor från allmänheten. Ledamoten Nils Uddenberg har i samband med sina uppdrag som föreläsare också informerat om Gentekniknämnden och dess roll. Arbetet med utbildningswebbplatsen pågår och beräknas kunna publiceras i början av Föreläsningar vid nämndens möten Ledamoten Sten Stymne höll ett föredrag om växter som kemisk fabrik med genteknik, ersättaren Anna Qvarnström berättade om artbildning och evolution i hybridzoner och ledamoten Anne Lundén föreläste om kloning. Professor Anders Nordgren, Linköpings universitet, deltog vid ett av nämndens möten för att referera från en konferens i Köpenhamn. Konferensen handlade om genetiska självtester och arrangerades av Nordiska kommittén för bioetik. Professor Nancy Pedersen, Karolinska Institutet, presenterade projektet LifeGene ett svenskt forskningsprojekt som drivs av sex universitet. Syfte med projektet är att kartlägga orsakerna bakom våra vanligaste folksjukdomar. Henrik Brändén rapporterade från HUGO-konferensen som behandlade kartläggning av individuella mänskliga genom. Statskontorets utredning Under året gav regeringen Statskontoret i uppdrag att ge förslag på hur sektorsövergripande frågeställningar om etik och riskbedömningar i ärenden om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade livsmedel och foder kan fördjupas när myndighe-

5 Årsredovisning Datum Vårt dnr Sidnr /2010 5(17) terna utarbetar underlag till svensk ståndpunkt. Inledningsvis besvarade nämnden en enkät från Statskontoret. Därefter intervjuades kanslichefen och ledamot Nils Uddenberg. Kanslichefen och Nils Uddenberg deltog även i ett samrådsmöte med Statskontoret och andra berörda GMO-myndigheter. Nämnden lämnade synpunkter på Statskontorets PM Tre alternativ för en fördjupning av sektorsövergripande frågeställningar och ökad samordning i GMO-ärenden. Policydokument Den 14 januari antog nämnden en reviderad policy angående antibiotikaresistensgener i växtmaterial. Policydokumentet finns publicerad på nämndens webbplats. Övriga yttranden Nämnden har - yttrat sig till Jordbruksdepartementet angående en enkät om den socioekonomiska innebörden av marknadsgodkännande av genetiskt modifierade organismer för odling. Enkäten har skickats till medlemsstaterna från kommissionen på uppmaning av ministerrådet - lämnat synpunkter till Jordbruksverket på tre ansökningar om marknadsgodkännande inom EU av tre genetiskt modifierade nejlikor. - lämnat synpunkter till Jordbruksverket angående en anmälan om nya uppgifter gällande den genetiskt modifierade rapsen Rf3.

6 RESULTATRÄKNING (tkr) Not (17) Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Finansiella intäkter Summa Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader 0-1 Avskrivningar och nedskrivningar -5-6 Summa Verksamhetsutfall Årets kapitalförändring

7 BALANSRÄKNING (tkr) Not TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Maskiner, inventarier, installationer m.m Summa 12 7 Fordringar Fordringar hos andra myndigheter Summa Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader Summa Avräkning med statsverket Avräkning med statsverket Summa Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Summa SUMMA TILLGÅNGAR KAPITAL OCH SKULDER Myndighetskapital Statskapital Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring enligt resultaträkningen Summa Skulder m.m. Skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Övriga skulder Summa Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader Summa SUMMA KAPITAL OCH SKULDER (17)

8 ANSLAGSREDOVISNING 8(17) Redovisning mot anslag Anslag Ing. över- Årets till- Utnyttjad Indrag- Totalt Utgifter Utgående (tkr) förings- delning del av ning disponi- överbelopp enl. regl. medgivet belt föringsbrev Överskri- belopp belopp Not dande Uo 4 1:9 Ramanslag ap.1 Gentekniknämnden Uo 26 1:4 Ramanslag Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning ap.56 Gentekniknämnden Summa

9 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 9(17) Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan avrundningsdifferenser förekomma. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper Gentekniknämndens bokföring följer förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. Efter brytdagen har fakturor överstigande 10 tkr bokförts som periodavgränsningsposter. Övergång till kostnadsmässig anslagsavräkning De nya reglerna om kostnadsmässig anslagsavräkning från och med den 1 januari 2009 innebär att kostnader, inte utgifter, avräknas anslag. För att anslagsmässigt hantera periodiseringar som gjordes i årsbokslutet 2008 har myndigheten fått en anslagspost under det särskilda anslaget Uo 26 1:4 ap.135, Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning. Dessa periodiseringar, 105 tkr, har inte påverkat resultaträkningen under år 2009, utan bokförts direkt mellan posten Balanserad kapitalförändring och det särskilda anslaget. Upplysningar om avvikelser Avvikelser från ekonomiadministrativa regler Gentekniknämnden skall inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgälden enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar skall istället finansieras från anslaget 4 1:9 Gentekniknämnden. Gentekniknämnden undantas från kraven enligt 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen skall nämnden dock översiktligt ange hur verksamheten bedrivits.

10 10(17) Värderingsprinciper Anläggningstillgångar Som anläggningstillgångar redovisas förbättringsutgift på annans fastighet, datorer samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 10 tkr. och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod. Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk. Tillämpade avskrivningstider 3 år Förbättringsutgifter på annans fastighet Datorer och kringutrustning, (bärbara datorer kostnadsförs direkt) Maskiner och tekniska anläggningar 5 år Övriga kontorsmaskiner 10 år Inredningsinventarier Omsättningstillgångar Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning beräknas bli betalda. Skulder Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.

11 11(17) Ersättningar och andra förmåner Ledamöter och ersättare / övriga styrelseuppdrag Ersättning Ordinarie ledamöter Eilemar Birgitta Inga andra uppdrag 148 von Arnold Fredrik Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar 66 Bill Per Infobill AB 18 Kornevik Jakobsson Maria Inga andra uppdrag 14 Ericson Lars-Ivar Statens ansvarsnämnd Tysklind Lars Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 20 Socialstyrelsens rättsliga råd Oskarsson Irene Jordbruksverkets insynsråd 18 Jönköpings läns styrelses insynsråd Eriksson Alf Riksrevisionen, länsstyrelsen i Halland, 16 Statens oljekrisnämnd Frid Egon Inga andra uppdrag 21 Ehn Tina Inga andra uppdrag 18 Lundén Anne FunboGen AB 8 Stymne Sten Scandinavian Biotechnology Research 13 (ScanBiRes) AB Bhalero Rishikesh P Inga andra uppdrag 18 Höglund Jacob Inga andra uppdrag 6 Eklöf Jenny Inga andra uppdrag 11 Wedell Anna Karolinska institutet University Press AB Masucci Maria Inga andra uppdrag Uddenberg Nils Inga andra uppdrag 20

12 12(17) Ersättare Hjälmered Lars Göteborgs kommunala förvaltningsaktiebolag 12 Lodenius Per Inga andra uppdrag 4 Lundqvist-Brömster Maria Offentliga sektorns särskilda nämnd 1 Patientskadenämnden Landgren Per Inga andra uppdrag 1 Svedberg Per Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 3 Wahlén Gunilla Inga andra uppdrag Wennberg Niklas Hyla Pond AB 1 Wallgren Per Inga andra uppdrag 5 Jonsson Lisbeth Inga andra uppdrag 12 Mutvei Berrez Ann Inga andra uppdrag 3 Qvarnström Anna Inga andra uppdrag 6 Petersson Bo Centrala Etikprövningsnämnden 1 Holmberg Dan Inga andra uppdrag 3 Welin Stellan Inga andra uppdrag 7 Anställdas sjukfrånvaro Redovisning av de anställdas sjukfrånvaro lämnas inte eftersom medeltalet av antalet anställda vid myndigheten de två senaste räkenskapsåren inte överstigit tio personer.

13 13(17) Noter (tkr) Resultaträkning Not 1 Intäkter av anslag Intäkter av anslag Summa Summa "Intäkter av anslag" (3 663 tkr) skiljer sig från summa "Utgifter" (3 778 tkr) på anslagen Uo 4 1:9 och Uo 26 1:4. Skillnaden (115 tkr) beror på total övergångseffekt med anledning av införandet av kostnadsmässig anslagsavräkning (-105 tkr) samt anskaffning av anläggningstillgång som anslagsfinansierats under året (-10 tkr). Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av avgifter enligt 4 avgiftsförordningen 2 1 Summa 2 1 Not 3 Finansiella intäkter Ränteintäkter räntekonto i Riksgäldskontoret 4 13 Summa 4 13 Not 4 Kostnader för personal Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal) Övriga kostnader för personal Summa Not 5 Årets kapitalförändring Avskrivningar avseende anläggningstillgångar finansierade med anslag -5-6 Övriga periodiseringsdifferenser 0 21 Summa Från och med år 2009 anslagsavräknas övriga periodiseringar

14 Balansräkning 14(17) Not 6 Maskiner, inventarier, installationer m.m. Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar 10 0 Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde Summa anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar -5-6 Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar Summa ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde 12 7 Not 7 Förutbetalda kostnader Förutbetalda hyreskostnader 64 0 Övriga förutbetalda kostnader Summa Not 8 Avräkning med statsverket Anslag i räntebärande flöde Ingående balans Redovisat mot anslag Anslagsmedel som tillförts räntekonto Återbetalning av anslagsmedel Skulder avseende anslag i räntebärande flöde Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag Ingående balans 36 0 Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 36 0 Summa Avräkning med statsverket Not 9 Statskapital Ingående balans Nyanskaffning anläggningstillgångar finansierade med anslag 10 0 Överföring från balanserad kapitalförändring - avskrivningar avseende anläggningstillgångar finansierade med anslag -6-7 Utgående balans 17 14

15 15(17) Not 10 Balanserad kapitalförändring Ingående balans -162 kapitalförändring enligt resultaträkningen avgår skuld avseende semesterdagar intjänade före avgår övergångseffekter kostnadsmässig anslagsavräkning avgår avskrivningar omförda till statskapital 6 Periodiseringsdifferenser Summa Not 11 Upplupna kostnader Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Summa Anslagsredovisning Not 12 Uo 4 1:9 ap.1 Gentekniknämnden får disponera 118 tkr av det ingående överföringsbeloppet, d.v.s. 3% av föregående års tilldelning tkr enligt regleringsbrevet. Enligt regleringsbrevet disponerar Gentekniknämnden en anslagskredit på 120 tkr. Not 13 Uo 26 1:4 ap. 56 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning, Gentekniknämnden Enligt regeringsbeslutet , dnr FI2009/4428, har Gentekniknämnden tilldelats rätten att överskrida anslagsposten 56 under anslaget med 105 tkr.

16 16(17) SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER (tkr) Låneram Riksgäldskontoret Ej tillämplig Kontokrediter Riksgäldskontoret Beviljad Maximalt utnyttjad Räntekonto Riksgäldskontoret Ränteintäkter Räntekostnader Avgiftsintäkter Avgiftsintäkter som disponeras Övriga avgiftsintäkter Anslagskredit Beviljad Utnyttjad Anslag Ramanslag Anslagssparande varav intecknat Bemyndiganden Ej Tillämplig Personal Antalet årsarbetskrafter (st) Medelantalet anställda (st) Driftkostnad per årsarbetskraft Kapitalförändring* Årets Balanserad * Fr.o.m. år 2009 avräknas anslag kostnadsmässigt. Årets kapitalförändring år 2009 består enbart av avskrivningar på anslagsfinansierade anläggningstillgångar. Balanserad kapitalförändring från 2008 har reglerats under det särskilda anslaget Uo 26 1:4 i samband med övergången till kostnadsmässig anslagsavräkning. Belopp avseende semesterlöneskulden t.o.m har omförts till posten Avräkning med statsverket enligt undantagsbestämmelsen. Den del av årets kapitalförändring som motsvarar avskrivningarna av anläggningstillgångarna har omförts till statskapital året efter.

17 17(17) Årsredovisningen har fastställts den 17 februari Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Birgitta Eilemar Ordförande Fredrik von Arnold Vice ordförande Per Bill Maria Kornevik Jakobsson Lars Tysklind Irene Oskarsson Alf Eriksson Egon Frid Tina Ehn Anne Lundén Sten Stymne Rishikesh Bhalerao Jacob Höglund Jenny Eklöf Anna Wedell Nils Uddenberg Marie Nyman Kanslichef

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2008 Postadress: Box 22523 Besöksadress: Norr Mälarstrand 6, Stockholm Telefon: 08-617 98 00 Telefax: 08-617 98 88 E-post: sakint@sakint.se Webbplats:

Läs mer

Ingen dramatik i vår butik

Ingen dramatik i vår butik Årsredovisning 2013 Ingen dramatik i vår butik Bilden på årsredovisningens framsida visar vår gata, Kungsholmstorg, i lugnt väder och får symbolisera verksamhetsåret som löpt på utan mankemang och överraskningar.

Läs mer

Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34)

Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34) Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34) 2(34) Medlingsinstitutet Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning GD kommenterar det gångna året... 3 Resultatredovisning... 4 1. Inledning... 4 2.

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(31) 2013-02-20 Dnr 2012-1667 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. Årsredovisning 2009 Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll GD HAR ORDET...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR INSÄTTNINGSGARANTINÄMNDEN AVSEENDE BUDGETÅRET 1998

ÅRSREDOVISNING FÖR INSÄTTNINGSGARANTINÄMNDEN AVSEENDE BUDGETÅRET 1998 ÅRSREDOVISNING FÖR INSÄTTNINGSGARANTINÄMNDEN AVSEENDE BUDGETÅRET 1998 2 1999-02-19 4/99 Årsredovisning för Insättningsgarantinämnden avseende budgetåret 1998 Insättningsgarantinämnden beslutar härmed Insättningsgarantinämndens

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011

Revisionsrapport. Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011 Revisionsrapport Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Datum Dnr 2012-06-19 32-2011-0743 Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08 Ekonomihandboken Uppdaterad 2014-07-08 Har du synpunkter och förslag på hur ekonomihandboken kan förbättras? Emaila då redovisning@ki.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Centrala begrepp... 5 Bokföringsskyldighet...

Läs mer

EA 2015. Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18

EA 2015. Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18 EA 2015 Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18 ESV 2015:18 EA 2015 Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet Bestämmelser om finansiering, betalnings- och räntefrågor,

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Årets nyheter...sid 6 Ägardirektiv...sid 8 Förvaltningsberättelse...sid 10 Omsättning,

Läs mer

Lotteriinspektionen 2014

Lotteriinspektionen 2014 Lotteriinspektionen 2014 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Nyckeltal år 2014...5 Den svenska spelmarknaden...8 Om oss...9 Organisation...9 Resultaträkning...10 Balansräkning...11 Antal tillstånd/kontroller/anmärkningar...

Läs mer

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30

Läs mer

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden 2010:18 Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden MISSIV DATUM DIARIENR 2010-08-23 2010/75-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-04-22 IJ2010/754/KO Regeringen Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103

Läs mer

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF)

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFÖRBUNDETS STYRELSE 2006-04-06 06-004 7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2006-03-28, 1, enligt nedan:

Läs mer

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 Semester Lön Pension s g Avtal Handledning Personalkostnader Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 24 Styrelsen skall svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

Erhållna bidrag och donationer

Erhållna bidrag och donationer ESV 2005:14 Erhållna bidrag och donationer I handledningen beskrivs hur erhållna bidrag och donationer kan redovisas Innehåll FÖRORD... 3 1. DEFINITION AV BIDRAG... 4 1.1 DONATIONSFÖRORDNINGEN... 5 1.2

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer