1(17) ÅRSREDOVISNING 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(17) ÅRSREDOVISNING 2011"

Transkript

1 1(17) ÅRSREDOVISNING 2011

2 Årsredovisning Datum Vårt dnr Sidnr /2012 2(17) Ert datum Ert dnr Verksamhetsredogörelse för budgetåret 2011 Inledning Gentekniknämnden inrättades den 1 juli Nämnden har till uppgift att genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas. I det sammanhanget ska hänsyn tas till vikten av att ett gott forskningspolitiskt klimat upprätthålls. Nämnden ska yttra sig vid ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken, ge råd till berörda myndigheter i frågor om genteknik samt sprida kunskap om den gentekniska utvecklingen. I samband med årsredovisningen ska nämnden till regeringen lämna en översiktlig redovisning av utvecklingen av gentekniken under det senaste räkenskapsåret med uppgift om hur forskning och utveckling har påverkats av miljöbalkens regler på området och de föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa regler. Dessa redovisas separat till regeringen. Den 1 januari 2011 påbörjade nämndens ledamöter en ny mandatperiod och i samband därmed fick nämnden sju nya ledamöter och lika många nya ersättare. Samtidigt ändrades nämndens instruktion och antalet ledamöter och ersättare utökades från 14 till 15 personer Under 2011 har 11 sammanträden hållits i nämnden. Nämnden har ett kansli med två anställda. En konsult anlitades under året för att följa och rapportera om forskning och utveckling inom främst det medicinsk-genetiska området. Gentekniknämndens verksamhet Människors hälsa, djurs hälsa och miljöskydd 1 Yttranden Nämnden har: till Socialdepartementet lämnat synpunkter på betänkandet En ny biobankslag, SOU 2010:81. till Miljödepartementet lämnat synpunkter på författningsförslag med anledning av inrättandet av Havs-och vattenmyndigheten. till Landsbygdsdepartementet lämnat synpunkter på promemorian Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används for vetenskapliga ändamål. till Livsmedelsverket lämnat synpunkter på åtta ansökningar om marknadsgodkännande av genetiskt modifierade grödor för livsmedel, foder, import och bearbetning.

3 Årsredovisning Datum Vårt dnr Sidnr /2012 3(17) till Jordbruksverket lämnat synpunkter på tre ansökningar om kommersiell odling av genetiskt modifierade växter, sex ansökningar om tillstånd att få bedriva fältförsök och en ansökan om marknadsgodkännande för livsmedel, foder, import och bearbetning. till Jordbruksverket lämnar synpunkter på den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndighetens GMO-panels uppdaterade riktlinjer för miljöriskbedömning av genetiskt modifierade växter och ett bakgrundsdokument om icke-målorganismer. tagit del av GMO-panelens uppdaterade riktlinjer for miljöövervakning av genetiskt modifierade växter. till Arbetsmiljöverket lämnat synpunkter på förslag till föreskrifter om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. till Naturvårdsverket lämnat synpunkter på Sveriges andra nationalrapport till Cartagenaprotokollet. Dessutom har nämnden lämnat in en skrivelse om kommersiella gentester och nya tekniker och GMO-lagstiftningen till Justitiedepartementet. 2 Information Kanslichefen har under året: föreläst om lagstiftningen kring genetiskt modifierade organismer (GMO) för mastersstudenter vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. föreläst om GMO-lagstiftningen och deltagit i en paneldiskussion under en forskarutbildningskurs vid Sveriges lantbruksuniversitet. deltagit i planeringsarbetet av forskningsrådet Formas populärvetenskapliga bok Genteknik som tar skruv samt skrivit bokens faktaruta om GMO-lagstiftningen. medverkat vid två möten anordnande av LRF:s genteknikkommitté och bl.a. informerat om nya tekniker. Vi dessa möten deltog bl.a. företrädare för departement, myndigheter, Biodlarnas riksförbund, Ekologiska odlare, livsmedelsföretag och förädlingsföretag. medverkat vid två nätverksmöten kring GMO-frågor arrangerade av Bio- Consult AB och informerat om nämndens etiska bedömningar och om nya tekniker och GMO-lagstiftningen. Vid dessa möten deltog bl.a. företrädare för departement, myndigheter, livsmedelsföretag, förädlingsföretag, forskare och konsumentorganisationer. intervjuats för artiklar i Vetenskap & historia, Världshorisont, Naturvetaren, Helsingborgsposten och Svenska Dagbladet. kontinuerligt uppdaterat Forskningsnytt på nämndens webbplats. besvarat frågor om genteknik via telefon och e-post. En väsentlig del av informationsarbetet utgörs av den årliga rapporten Genteknikens utveckling. Rapporten består av populärvetenskapliga sammanfattningar från artiklar publicerade i internationella, vetenskapliga tidskrifter samt information om olika händelser inom EU. Rapporten sammanställs av kanslichefen och nämndens konsult Natalie von der Lehr.

4 Årsredovisning Datum Vårt dnr Sidnr /2012 4(17) 3 Seminarier och möten Kansliet har deltagit i de två möten som under året arrangerats inom GMOmyndigheternas nätverk. Vid ett av dessa möten deltog även ordföranden. Kanslichefen och ledamot Nils Uddenberg medverkade som kommentatorer vid workshopen Innovation och risker exemplen nanoteknologi och GMO. Vid workshopen deltog även några av nämndens politiskt valda ledamöter. En fransk parlamentarisk, vetenskaplig kommission har initierat arbetet Innovationer risker och rädsla som ska ligga till grund för beslutsfattare. Workshopen arrangerades av Svensk-franska vänföreningen i riksdagen med syftet att jämföra franska och svenska erfarenheter och ge en bild av hur försiktighetsprincipen används på nationell och europeisk nivå. Kanslichefen och ordföranden har deltagit i konferensen Nordic Biobank Research i Uppsala. Konferensen anordnades av Nordiska ministerrådets bioetikkommitté, Centrum för forsknings- & bioetik vid Uppsala universitet och Biobanking and Molecular Resources Infrastructure of Sweden. Kansliet och ordföranden har informerat Justitieutskottet om Gentekniknämnden och aktuella frågor på området. Kanslichefen har under året: tillsammans med Katarina Eskils från Arbetsmiljöverket via en föreläsning och efterföljande diskussion informerat tjänstemän vid Landsbygdsdepartementet, Miljödepartementet och Utrikesdepartementet om nya tekniker i förhållande till nuvarande GMO-lagstiftning. medverkat vid Miljö- och jordbruksutskottets seminarium/utfrågning om GMO. deltagit i ett forskningsseminarium om genetiskt modifierade träd och klonskogsbruk arrangerat av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. deltagit i seminariet Genmodifiering och mat arrangerat av Vetenskap och allmänhet inom det europeiska projektet ComScience. Projektet syfte är att prova nya former för samtal om forskning. deltagit vid seminariet Genvägar eller senvägar arrangerat av Expertgruppen för miljöstudier vid Finansdepartementet. Vid mötet deltog även några av nämndens politiskt valda ledamöter. 4 Föredrag vid nämndens möten Lars Johansson, Läkemedelsverket, informerade nämnden om omarbetningen av EU-direktivet om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik. Doktor Viktoria Wibeck, Linköpings universitet, föreläste under rubriken Hur osäkerheter och risker med GMO kommuniceras till och uppfattas av medborgarna. Vice ordförande Fredrik von Arnold informerade nämndens ledamöter om patentlagstiftningen och växtförädlarrätten. Lotta Rydhmer informerade nämnden om forskningsprogrammet Mistra Biotech. Kanslichefen höll fyra föreläsningar i grundläggande genetik, genteknik och nya tekniker.

5 Årsredovisning Datum Vårt dnr Sidnr /2012 5(17) Följande personer bjöds in till ett av nämndens möten för att ge sin syn på hur forskning och utveckling påverkas av miljöbalkens regler på genteknikområdet: Professor Stefan Jansson, institutionen för växtfysiologi, Umeå universitet Doktor Iréne Kamnert, Plant Science Sweden BASF 5 Studiebesök Den 9 september besökte nämnden Science for Life Lab vid Karolinska institutet i Solna. Science for Life Lab är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Uppsala universitet. Centret kombinerar avancerat tekniskt kunnande med spjutspetsteknologi som används inom olika molekylära biovetenskaper. Nämnden fick bland annat ta del av två olika forskningsprojekt inom vilka centrets kunskap och utrustning används, dels analys av populationer av mikroorganismer i Östersjön, dels analys av monogent nedärvda sjukdomar. 6 EU-arbete Kanslichefen har under året deltagit i en av EU-kommissionen tillsatt vetenskaplig arbetsgrupp som har till uppgift att analysera nya tekniker i förhållande till direktiv (2001/18/EG) om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och direktiv (2009/41/EG) om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer. Två två-dagarsmöten har hållits i Bryssel och en rapport färdigställts via e-post.

6 6(17) RESULTATRÄKNING (tkr) Not Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag 0 1 Finansiella intäkter Summa Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Avskrivningar och nedskrivningar -1-5 Summa Verksamhetsutfall -1-5 Årets kapitalförändring

7 7(17) BALANSRÄKNING (tkr) Not TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Maskiner, inventarier, installationer m.m Summa 7 8 Fordringar Fordringar hos andra myndigheter Summa Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader Summa Avräkning med statsverket Avräkning med statsverket Summa Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Summa SUMMA TILLGÅNGAR KAPITAL OCH SKULDER Myndighetskapital Statskapital Kapitalförändring enligt resultaträkningen -1-5 Summa 7 8 Avsättningar Övriga avsättningar Summa Skulder m.m. Skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Övriga skulder Summa Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader Summa SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

8 8(17) ANSLAGSREDOVISNING Redovisning mot anslag Anslag Ing. över- Årets till- Totalt Utgifter Utgående (tkr) förings- delning disponi- överbelopp enl. regl. belt föringsbrev belopp belopp Not Uo 4 1:9 Ramanslag ap.1 Gentekniknämnden Summa

9 9(17) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan summeringsdifferenser förekomma. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper Gentekniksnämndens bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 FBF tillämpar myndigheten brytdagen den 5 januari. Brytdagen föregående år var den 10 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande 10 tkr bokförts som periodavgränsningsposter. Kostnadsmässig anslagsavräkning Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr. o. m. år 2009 anslaget först vid uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2010, 34 tkr, har år 2011 inte minskat. Upplysningar om avvikelser Avvikelser från ekonomiadministrativa regler Gentekniknämnden undantas från kraven enligt 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen ska nämnden dock översikligt ange hur verksamheten bedrivits. Gentekniknämnden ska inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar ska i stället finansieras från anslaget. Värderingsprinciper Anläggningstillgångar Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod. Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk. Tillämpade avskrivningstider 3 år Förbättringsutgifter på annans fastighet Datorer och kringutrustning (bärbara datorer kostnadsförs direkt). Maskiner och tekniska anläggningar 5 år Övriga kontorsmaskiner 10 år Inredningsinventarier Omsättningstillgångar Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning beräknas bli betalda. Skulder Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.

10 10(17) Ersättningar och andra förmåner Styrelse ledamöter och ersättare / övriga styrelseuppdrag Ordinarie ledamöter Ersättning Eilemar Birgitta 493 von Arnold Fredrik 35 Uppsala tingsrätt, Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar, Fredrik von Arnold Juristkonsult AB Pyry Niemi 19 Trenide AB Svensson Suzanne ( ) 8 Statsvapnet AB Karlsson Ulrika 7 Styrelsen för polisforskning vid Uppsala universitet, Kriminalvårdsnämnden, Riksdagens överklagandenämnd, Polisstyrelsen i Uppsala län Nordqvist Kew 16 Jönköpings läns polisstyrelse, Havs- och vattenmyndighetens insynsråd Tysklind Lars 20 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnden, Socialstyrelsen rättsliga råd, Abortnämnden Havs- och vattenmyndighetens insynsråd Jonsson Anders W 18 Fransson Josef 20 Berg Marianne 16 Oskarsson Irene 14 Jordbruksverkets insynsråd, Jönköpings läns styrelses insynsråd Uddenberg Nils 20 Bhalero Rishikesh P 11 D Hertefeldt Tina 16 Eklöf Jenny 16 Rydhmer Lotta 14 Stymne Sten 14 Scandinavian Biotechnology Research (ScanBiRes) AB Wedell Anna 14 Styrelsen för forskning - Karolinska Institutet, Karolinska Institutet University Press AB PRIMA Barn- och ungdomspsykiatri AB

11 11(17) Ersättningar och andra förmåner Styrelse ledamöter och ersättare / övriga styrelseuppdrag Personlig ersättare för ledamot Ersättning Karlsson Christina ( ) 2 Örnsköldsvik Airport AB Hultberg Johan 16 Polisstyrelsen i Kronobergs läns Ehn Tina 7 Lundqvist-Brömster Maria 2 Patientskadenämnden, Smittkyddsinstitutets insynsråd Qarlsson Annika 10 Randello AB Isovaara Lars 4 ProMesh AB Holm Jens 0 Skånberg Tuve 13 Welin Stellan 9 Mutvei Berez Ann 3 Qvarnström Anna 0 Nordgren Anders 9 Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Wallgren Per 5 Jonsson Lisbeth 7 Johanson Gunnar 6 Anställdas sjukfrånvaro Redovisning av de anställdas sjukfrånvaro lämnas inte eftersom medeltalet av antalet anställda vid myndigheten de två senaste räkenskapsåren inte överstigit tio personer.

12 12(17) Noter (tkr) Resultaträkning Not 1 Intäkter av anslag Intäkter av anslag Summa Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter enligt 4 avgiftsförordningen 0 1 Summa 0 1 Not 3 Finansiella intäkter Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 9 2 Summa 9 2 Not 4 Kostnader för personal Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal) Övriga kostnader för personal Summa Not 5 Årets kapitalförändring Avskrivningar avseende anläggningstillgångar finansierade med anslag -1-5 Summa -1-5

13 13(17) Noter (tkr) Balansräkning Not 6 Maskiner, inventarier, installationer m.m. Ingående anskaffningsvärde Summa anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar -1-4 Summa ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde 7 8 Not 7 Förutbetalda kostnader Förutbetalda hyreskostnader Övriga förutbetalda kostnader Summa Not 8 Avräkning med statsverket Anslag i räntebärande flöde Ingående balans Redovisat mot anslag Anslagsmedel som tillförts räntekonto Återbetalning av anslagsmedel Skulder avseende anslag i räntebärande flöde Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag Ingående balans Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln 0-2 Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag Summa Avräkning med statsverket Not 9 Statskapital Ingående balans Överföring från balanserad kapitalförändring - avskrivningar -4-5 avseende anläggningstillgångar finansierade med anslag Utgående balans 8 12 Not 10 Övriga avsättningar Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder Ingående balans Årets förändring 4 5 Utgående balans 48 44

14 14(17) Noter (tkr) Balansräkning Not 11 Upplupna kostnader Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Summa Anslagsredovisning Not 12 Uo 4 1:9 ap.1 Gentekniknämnden Gentekniknämnden får disponera hela det ingående överföringsbeloppet då detta understiger 3% av föregående års tilldelning tkr enligt regleringsbrevet. Anslaget är räntebärande. Enligt regleringsbrevet disponerar Gentekniknämnden en anslagskredit på 129 tkr.

15 15(17) SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER (tkr) Låneram Riksgäldskontoret Ej tillämplig Kontokrediter Riksgäldskontoret Beviljad Maximalt utnyttjad Räntekonto Riksgäldskontoret Ränteintäkter Räntekostnader Avgiftsintäkter Avgiftsintäkter som disponeras Beräknat belopp enligt regleringsbrev Övriga avgiftsintäkter Anslagskredit Beviljad Utnyttjad Anslag Ramanslag Anslagssparande varav intecknat Bemyndiganden Ej tillämplig Personal Antalet årsarbetskrafter (st) Medelantalet anställda (st) Driftkostnad per årsarbetskraft Kapitalförändring* Årets Balanserad * Fr.o.m. år 2009 avräknas anslag kostnadsmässigt. Årets kapitalförändring består enbart av avskrivningar på anslagsfinansierade anläggningstillgångar, som omförts till statskapital året efter.

16 16(17) Årsredovisningen har fastställts den 15 februari Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Birgitta Eilemar Ordförande Fredrik von Arnold Vice ordförande Pyry Niemi Ulrika Karlsson Kew Nordqvist Lars Tysklind Anders W Jonsson Josef Fransson Marianne Berg Irene Oskarsson Nils Uddenberg Rishikesh Bhalerao

17 17(17) [forts från fg sida] Årsredovisningen har fastställts den 15 februari Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Tina D Hertefeldt Jenny Eklöf Lotta Rydhmer Sten Stymne Anna Wedell Marie Nyman Kanslichef

Verksamhetsredogörelse för budgetåret 2009

Verksamhetsredogörelse för budgetåret 2009 Årsredovisning Datum Vårt dnr Sidnr 2010-02-17 001/2010 Ert datum Ert dnr 2(17) Verksamhetsredogörelse för budgetåret 2009 Inledning Gentekniknämnden inrättades den 1 juli 1994. Nämnden har enligt sin

Läs mer

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2008 Postadress: Box 22523 Besöksadress: Norr Mälarstrand 6, Stockholm Telefon: 08-617 98 00 Telefax: 08-617 98 88 E-post: sakint@sakint.se Webbplats:

Läs mer

Datum 2014-02-21. Diarienummer 2013/0121

Datum 2014-02-21. Diarienummer 2013/0121 Datum 2014-02-21 Diarienummer 2013/0121 Årsredovisning 2013 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, Titel: Årsredovisning 2013 Handisam Serie A 2013:6 (diarienummer: 2013/0121) ISBN: 978-91-980064-5-2

Läs mer

Ingen dramatik i vår butik

Ingen dramatik i vår butik Årsredovisning 2013 Ingen dramatik i vår butik Bilden på årsredovisningens framsida visar vår gata, Kungsholmstorg, i lugnt väder och får symbolisera verksamhetsåret som löpt på utan mankemang och överraskningar.

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING

MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING 2012 2 (34) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Rättslig prövning... 5 2.1 Marknadsdomstolens mål... 5 2.2 Återrapportering... 5 2.2.1 Antalet inkomna och avgjorda mål/ärenden

Läs mer

1 (30) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2013

1 (30) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2013 1 (30) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2013 Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2013 2 (30) Innehållsförteckning Om Bokföringsnämnden... 3 Sammanställning över väsentliga uppgifter... 4 Resultatredovisning...

Läs mer

Årsredovisning. Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Årsredovisning. Internationella programkontoret för utbildningsområdet Årsredovisning 2000 Internationella programkontoret för utbildningsområdet Innehållsförteckning Inledande kommentarer 3 Verksamhetsmål 1 5 Verksamhetsmål 2 11 Verksamhetsmål 3 19 Resultaträkning 17 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34)

Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34) Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34) 2(34) Medlingsinstitutet Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning GD kommenterar det gångna året... 3 Resultatredovisning... 4 1. Inledning... 4 2.

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING BROTTSOFFERMYNDIGHETEN BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2007 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN innehåll RESULTATREDOVISNING GENERALDIREKTÖRENS KOMMENTAR 2 BROTTSSKADEÄRENDEN 4 BROTTSOFFERFONDEN 8 KUNSKAPSCENTRUM 11 ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(31) 2013-02-20 Dnr 2012-1667 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2011-12-05

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2011-12-05 Ekonomihandboken Uppdaterad 2011-12-05 Uppdatering från tidigare version 2011-10-03 har skett av följande kapitel Förbättringsutgift på annans fastighet Kapitel, sida 1.1.3.1 Maskiner, inventarier, installationer,

Läs mer

Härmed fastställes 1999 års årsredovisning innehållande

Härmed fastställes 1999 års årsredovisning innehållande ~~ INSPEKTIONEN FÖR c~ STRATEGISKA PRODUKTER (ISP) 2000-02-28 Dnr 00886/2000 ISP:s årsredovisning 1999-12-31 Härmed fastställes 1999 års årsredovisning innehållande Resultatredovisning Resultaträkning

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08 Ekonomihandboken Uppdaterad 2014-07-08 Har du synpunkter och förslag på hur ekonomihandboken kan förbättras? Emaila då redovisning@ki.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Centrala begrepp... 5 Bokföringsskyldighet...

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. Årsredovisning 2009 Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll GD HAR ORDET...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR INSÄTTNINGSGARANTINÄMNDEN AVSEENDE BUDGETÅRET 1998

ÅRSREDOVISNING FÖR INSÄTTNINGSGARANTINÄMNDEN AVSEENDE BUDGETÅRET 1998 ÅRSREDOVISNING FÖR INSÄTTNINGSGARANTINÄMNDEN AVSEENDE BUDGETÅRET 1998 2 1999-02-19 4/99 Årsredovisning för Insättningsgarantinämnden avseende budgetåret 1998 Insättningsgarantinämnden beslutar härmed Insättningsgarantinämndens

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från www.esv.se Datum: 2015-07-17 Dnr: 3.8-667/2015 ESV-nr: 2015:53 Copyright:

Läs mer

Rapport Förslag till förordningsändringar

Rapport Förslag till förordningsändringar Rapport Förslag till förordningsändringar Redovisning av regeringsuppdrag rörande förslag till förordningsändringar inom området finansiell redovisning ESV 2014:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011

Revisionsrapport. Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011 Revisionsrapport Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Datum Dnr 2012-06-19 32-2011-0743 Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till kapitalförsörjningsförordningen (10) ESV beslutade den 30 mars 2011.

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

EA 2015. Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18

EA 2015. Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18 EA 2015 Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18 ESV 2015:18 EA 2015 Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet Bestämmelser om finansiering, betalnings- och räntefrågor,

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

Styrelsen för Sveriges författarfond. Verksamhetsberättelse för år 2013 med räkenskaps- och redovisningshandlingar

Styrelsen för Sveriges författarfond. Verksamhetsberättelse för år 2013 med räkenskaps- och redovisningshandlingar Styrelsen för Sveriges författarfond Verksamhetsberättelse för år 2013 med räkenskaps- och redovisningshandlingar Innehållsförteckning sid. 1 Ändamål och verksamheter... 5 1.1 Biblioteksersättningen...

Läs mer