BÖCKER OCH BROSCHYRER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÖCKER OCH BROSCHYRER"

Transkript

1 SKV 120 utgåva BÖCKER OCH BROSCHYRER Utgivna av Skatteverket och Kronofogdemyndigheten Innehållsförteckning Allmän information 3 Rättsfrågor 6 Tekniska beskrivningar 6 Inkomstskatt 7 Fastighetstaxering 10 Skatteavtal 11 Skattebetalning 12 Punktskatter 14 Moms 15 Kontroll 16 Folkbokföring 18 Driftteknik 18 Kronofogden 19 Broschyrer på övriga språk 20 Skatteverkets rapporter 22 1

2 Skatteverkets böcker och broschyrer I den här broschyren pre sen te ras Skat te ver kets pu bli ka tio ner. Förteckningen är gjord våren 2007 och omfattar i princip alla publikationer som fanns utgivna i början av Skatteverkets trycksaker kan delas in i föl jan de grup per: Blanketter Publikationer Utbildningsmaterial Författningssamling, allmänna råd och meddelanden Rapporter Övrigt Blanketter, publikationer och ut bild nings ma te ri al num re ras efter vissa gemensamma prin ci per. Alla blan ket ter (hit räknas även en del sär tryck av anvisningar) till de las ett fyrsiffrigt num mer, t.ex. In komst - de kla ra tion 1, som har beteckningen SKV Av numret kan man normalt utläsa till vilket sakområde blanketten hör. Blanketter i och se rien är taxeringsblanketter, blan ket ter i serien är blanketter för skattebetalning osv. Numreringen av publikationer (böck er, bro schy rer, foldrar, in for ma tions blad m.m.) följer samma system men omfattar bara tre siff ror. Pu bli ka tio ner inom tax e rings om rå det ingår i 200- och 300- serien, publikationer inom skattebetalningsom rå det har nummer inom 400- serien osv. Hand led ning för be skatt ning av inkomst och för mö gen het m.m. har t.ex. num mer SKV 301. Kommunikationsenheten på verksamhetsstöd för skatt och KFM ansvarar för nummersättning och produktion av blanketter och publikationer. För det ma te ri el la innehållet i publikationerna sva rar res pek - tive sakenhet. Verkets utbildningsmaterial num re ras av personalen he ten i sär skild ordning. Personalenheten lämnar upp lys ning ar om ver kets ut bild nings ma te ri al. Utgivningen av Skat te ver kets författningssamling, all män na råd och meddelanden ad mi nis tre ras inom huvudkontoret av rättsav del ning en, som bl.a. numrerar och re gist re rar dessa tryck sa ker. Skatteverkets rapporter ges fr.o.m ut i en särskild rapportserie och får årtal och ett löpnum mer, t.ex. Rapport 2005:2. Num re ring och re gist re ring av rapporter handläggs av kommunikationsenheten. Övriga tryck sa ker kan t.ex. vara skri vel ser, promemorior m.m. och dessa re gist re ras nor malt hos Skat te ver kets diarier och får ett diarienummer. Upplagorna på pu bli ka tio ner varierar från flera miljo ner ex em plar och ned till ett par tusen. En del pu bli ka tio ner, främst författningssammanställningar och hand led ning ar, finns att köpa via Fritzes Kundservice, Stock holm, tfn: , fax: , e-post: Internet: el ler i bok han deln. Vil ka dessa pu bli ka tio ner är finns an gi vet i detta häfte med as te risk vid pu bli ka tion ens titel. Verksamhetsstöd för skatt och KFM skickar ut de olika publikationerna till skattekontoren och Kronofogden. Skattekontoren ska t.ex. inte köpa sina författningar och hand led ning ar i bokhandeln el ler hos Fritzes utan får dem via verksamhetsstöd. En del av Skatteverkets broschyrer kan beställas via vår servicetelefon. En förteckning över alla tjäns ter som ser vi ce te le fo nen erbjuder kan er hål las på föl j - ande sätt: ring , vänta på svar, slå sedan direktval I denna broschyr ang es numret för direktval i texten till de broschyrer som finns för beställning i ser vi ce te le fo nen. På finns för ut om omfattande information och fakta även våra vanligaste broschyrer. Denna förteckning över Skat te ver kets publikationer har pro du ce rats av kommunikationsenheten på verksamhetsstöd för skatt och KFM. 2

3 Allmän information Verksamhetsplan 2007 (SKV 100, 12 sidor) En beskrivning av mål, produktionsplan och utvecklingsplan för verksamhetsstöd för skatt och KFM. Råd och regler när du skriver (SKV 103, 28 sidor) Broschyren innehåller dels råd om vad man bör tänka på för att skriva begripliga och tydliga texter, dels mer formella språkregler (t.ex. förkortningar, kommatering, av stav - ning). Taxes in Sweden (SKV 104, 48 sidor + omslag) Ett sammandrag på engelska av Skatter i Sverige Skat te sta tis tisk årsbok (SKV 152). Mapp för 10 mm informationsmaterial (SKV 105, 4 sidor) Mappen för innehåll upp till 10 mm (med svensk och engelsk text) används vid besök som sam lings mapp för information. Mapp för 4 mm informationsmaterial (SKV 106, 4 sidor) Mappen för innehåll upp till 4 mm (med svensk och engelsk text) används vid besök som sam lings mapp för information. Svenska skatternas historia (SKV 107, 6 sidor) En folder som innehåller en kortfattad historik över de svens ka skatternas uppkomst och ut veck ling, författad av docent Stellan Dahl gren, Upp sa la Universitet. Svenska skatternas historia (SKV 109) En tredelad affisch som i text och bild informerar om de svenska skatter nas historia. Affischen är en ex akt kopia av den skärm ut ställ ning som togs fram 1982 och skickades till skattekontoren. Allmän information Svenska skatternas historia (SKV ) Vykort med fyra motiv ur de svens ka skatternas historia. A fiscal history of Sweden (SKV 114B, 16 sidor + om slag) En engelskspråkig, illustrerad version av foldern SKV 107 (se ovan), främst avsedd för utländska besökare. Kommentar till indrivningspolicy (SKV 115, 16 sidor) Skatteverket har fastställt en indrivningspolicy för landets kronofogdemyndigheter, SKV 169. I denna broschyr kom men te ras och ut veck las policyns olika av snitt. De svenska skatternas historia (SKV 117, 28 sidor + omslag) En illustrerad broschyr som innehåller en serie artiklar författade av jur. kand. Susanne Löwnertz och som över sikt ligt behandlar de svens ka skat ter nas historia från all ra för sta början fram till idag. Taxfree inom EU upphör (SKV 118, 16 sidor) Broschyren informerar om vilka regler som gäl ler med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphört. Broschyren har tagits fram i samarbete med Tullverket. Broschy ren finns även i engelsk version (SKV 118B). Rätt handlagt* (SKV 119, 180 sidor + om slag) I boken behandlas bl.a. förvaltningsmyndigheters ärendehantering. Det finns även ett avsnitt om bisysslor, tjänsteansvar, skadestånd m.m. Boken är av sedd som ett stöd i den dagliga ärendehanteringen. Den kan med för del även an vän das vid in troduktion och ut bild ning av per so nal. Böcker och bro schy rer (SKV 120, 24 sidor) Broschyren informerar om Skatteverkets oli ka böcker och bro schy rer och redogör i korthet för innehållet i varje produkt. Policy för mångfald (SKV 124, 4 sidor) En folder som beskriver hur vår förvalt ning ska arbeta med att ta till vara mångfalden i vårt samhälle. Affischer (70 x 100 cm) Ska du flytta? (SKV ) Dekla rera via Internet, sms eller telefon / Skatteåterbäring före midsommar? (SKV ) Starta eget KFM (SKV ) Nu kan du ringa oss till kl. 19 / Vi vill ha ett samhälle där alla vill göra rätt för sig! (SKV ) Vill du veta mer om utslag och prickar...? / Vi vill ha ett samhälle där alla vill göra rätt för sig (SKV ) Skattungen.se / Så här används dina skattepengar per hundralapp (SKV ) Hej! Jag heter Kim! (SKV ) Deklaration och skatter i Sverige (SKV 132, 8 sidor) I broschyren ges en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Det finns ock så kort information om hur man de kla re rar och betalar skatt. Bro schy ren finns även i eng elsk version (SKV 132B). Årets färg (SKV 144, 2 sidor, 2 olika blad) Två blad med färgprover på Årets färg, som är den fastställda de kor - fär gen för trycksaker m.m. Det ena är tryckt på matt pap per och det an dra på glättat papper. Publikationer från Skatteverket och Kro no fog de n (SKV 147, 20 sidor) Katalog över de böcker m.m. som säljs via Fritzes. Offentligt eller hemligt* (SKV 148, 338 sidor + om slag) Boken behandlar offentlighetsprincipen, allmänna handlingar samt sekretesslagen och dess grund läg - gan de begrepp. Dess ut om redogörs för skatte- och dom stols se kre tess, sekretess i folkbokföringsverksamheten, i den skattebrottsutredande verksamheten och hos kronofogdemyndigheten samt frågor om sekretess och offentlighet i samband med elektronisk lagrad information. * Kan köpas via Fritzes Kundservice, se information på sidan 2. 3

4 Rätt avsändare på rätt sätt (SKV 150, 14 sidor + omslag) Ett häfte som beskriver hur vi ska använ da vårt märke och våra logo ty per. Finns endast som pdf-fil på Skatteverkets intranät under Bildarkivet. Skatter i Sverige Skatte statistisk årsbok* (SKV 152, 330 sidor + omslag) Boken innehåller det mesta man be hö ver veta om våra skatter. De tre tunga kapitlen handlar om skatt på arbete, kapital samt på varor och tjäns ter. Det ingår också avsnitt om skat ter na i ett eko no miskt och his to - riskt perspektiv, fö re tags be skatt ning, skatt och inkomstfördelning för in di - vi der och hushåll samt om svenska skatter i internationell jämförelse. Ett sammandrag av boken finns även i engelsk version (SKV 104). Medarbetarpolicy (SKV 153, 4 sidor) I denna folder redovisas för valt - ning ens grundsyn på relationerna mellan ar bets gi va re och anställda. Den inne hål ler även en medarbetarprofil och en ledarprofil som vi sar vad som krävs av med ar be ta re och chefer. Foldern finns endast som pdf-fil på Skatteverkets intranät under Personalinformation. Budgetunderlag för Skatte verket och Kronofogdemyndigheten (SKV 155, 22 sidor + omslag) Budgetförslag för räkenskapsåren Välkommen till Skatteparadiset (SKV 159, 12 sidor) En rekryteringsbroschyr som beskriver Skatteverket som arbetsplats. Årsredovisning för Skatteverket och Kronofogdemyndigheten (SKV 165, 124 sidor + omslag) Innehåller resultatredovisning för Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. I häf tet ingår även re sul tatoch balansräkning m.m. Allmän information AU-handbok Acceptansprovning (SKV 168, 37 sidor + omslag) Handbok som beskriver arbetssättet vid acceptansprovning av IT-stöd. Bygger på koncernens AU-modell. Indrivningspolicy (SKV 169, 4 sidor) Foldern beskriver grunden för styrning, planering och uppföljning av indrivningsverksamheten. AU-handbok Förvaltning (SKV 172, 64 sidor + omslag) Inom Skatteverket och Kronofogdemyndigheten har en modell för administrativ utveckling tagits fram. Denna handbok innehåller en beskrivning av förvaltningsmodellen. Byråkrater berättar* (SKV 180, 254 sidor) Byråkrater berättar är en bok som innehåller en brokig sam ling av minnen och anek do ter berättelser som färg starkt skildrar livet som tjäns te man i förvaltningen förr i tiden. Riktlinjer för telefoni inom Skatteverket och Kronofogdemyndigheten (SKV 182, 4 sidor) Information, i formatet 10,5 x 15 cm, om röststyrd telefoni, hur man hänvisar sin telefon och allmänt om en god telefonkultur. Euron ur ett skatteoch indrivningsperspektiv (SKV 184, 4 sidor) Foldern innehåller in for ma tion till fram för allt företag och upp gifts - läm na re om hur in fö ran det av den nya va lu tan euro kan komma att påverka skatteredovisningen. Kontrollpolicy (SKV 186, 4 sidor) En folder med policy om allmänna utgångspunkter för kontrollen, kontroll ens syfte, fram gångs fak to rer och mål samt grund läg gan de prin ci per för kontrollens in rikt ning och utförande. Det finns även en bilaga med kommentarer till förvaltningens kontrollpolicy. Foldern finns även i engelsk version (SKV 186B). Övergripande rapportering 2012 (SKV 189, 84 sidor + omslag) Dokumentet innehåller en genomgång av våra mål på lång sikt och ska ge en helhetsbild av verksamhetsområdet skatt. Skatte verkets verksamhetsmål 2007 (SKV 190, 4 sidor) Foldern inne hål ler vision, syfte samt mål och aktiviteter. Hela verksamhetsplanen finns på Intranätet/Övergripande styrning. En förvaltning i medborgarnas tjänst (SKV 191, 8 sidor) En beskrivning av hur Skatteverket och Kronofogdemyndigheten ska bli den bästa offentliga för valt ning en i medborgarnas tjänst. Etik i praktiken Vägledning för etikarbetet (SKV 199, 20 sidor) Denna vägledning ska ge argument för betydelsen av att etikfrågorna diskuteras inom vår förvaltning och ge förslag på olika arbetssätt och metoder. Etik i praktiken Diskussionsmaterial (SKV 200, 104 sidor + omslag) Ett diskussionsmaterial som beskri ver olika situationer där vårt förhållningssätt och värderingar spelar en stor roll. Informationssäkerhet för Skatteverket och kronofogdemyndigheten (SKV 201, 16 sidor) En lathund som riktar sig till alla medarbetare och som innehåller ett antal regler för och tips på vad du kan göra för att upprätthålla en god informationssäkerhet. Incident 2000 (SKV 203, 6 sidor i fickformat) I foldern beskrivs hur förvaltningens sys tem för rapportering av incidenter ska användas. Ledningssystem för in for ma tions sä ker het (SKV 204, 4 sidor) I foldern förklaras innebörden av ledningssystemet. 4

5 Allmän information Sekretesslathund (SKV 205, 100 sidor + omslag) En lathund som är tänkt att vara till hjälp i de vanligaste situationerna kring offentlighet och sekretess. E-legitimation och Skatteverkets e-tjänster (SKV 206, 16 sidor) I broschyren finns information om hur du skaffar en e-legitimation och vilka e-tjänster som finns idag. (Direktval 7917**) Vad finns på de olika vå nings pla nen? (SKV 211, 12 sidor) Kartor över våningarna i Skatteverkets hus i kvarteren Nöten och Päronet i Solna. Välkommen (SKV 212, mapp 4 sidor) Denna mapp är avsedd för material som delas ut i samband med in tro - duktion för nyanställda. Deklarationen 100 år och andra tillbakablickar* (SKV 216, 172 sidor + omslag) En jubileumsbok som gavs ut 2003 för att uppmärksamma att det då var 100 år sedan den allmänna självdeklarationen lämnades första gången. Boken ger också en del av bakgrunden till det nuvarande inkomstskattesystemet, deklarationsplikten och utvecklingen under de gångna 100 åren. Verksamhetens inriktning för Skatteverket (SKV 218, 36 sidor) Detta dokument beskriver innehållet i den långsiktiga styrningen av Skatteverket och den strategiska inriktningen. Kort om företagsregistrering (SKV 219, 4 sidor) Information, i formatet 10,5 x 15 cm, till företagare om den service de kan få på Bolagsverkets och Skatteverkets webbplats, Deklarera via Internet, sms eller telefon (SKV 220, 6 sidor i fickformat) Information om hur du kan godkänna förtryckta uppgifter i din deklaration via Internet, sms eller telefon. Skattungen.se (SKV 221, bokmärke 4 x 21 cm) Bokmärke och visitkort med kort information om Skatteverkets ungdomssida. Neutrala föreläsarkort (SKV 222) Kortet finns i formaten A6 och A5 i styvt papper. Vår logotype är på ena sidan och den andra sidan är blank för anteckningar. Konferensblock (SKV 224, 16 sidor) Block i A4-format med Skatteverkets logotype. I varje kartong ligger 200 block. Bärkasse i plast (SKV 225) Vita plastpåsar med snurran och skatteverket.se. I varje kartong ligger 500 påsar. Självbetjäning och personlig service (SKV 226) Information, i kontokortsformat, om vår webbplats, servicetelefonen och Skatteupplysningen. Hej! Jag heter Kim! (SKV 227) Information, i kontokortsformat, om skattungen.se där ungdomar kan få svar på frågor om körkort, starta företag, jobb m.m. Ny organisation för Skatteverket (SKV 228, 6 sidor) En organisationsplan över verksamhetsstöd för skatt och KFM, huvudkontoret och Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Huvudkontoret (SKV 232, 4 sidor) En beskrivning av huvudkontorets organisation. Så här används dina skattepengar per hundralapp (SKV 233, 4 sidor) Information, i formatet 8,5 x 10 cm, om var skattepengarna kommer från och till vilka områden de går. ** Kan beställas via Skatteverkets servicetelefon Direktval: se ovan. 5

6 Rättsfrågor / Tekniska beskrivningar Rättsfrågor Förvaltningslagen en mer ser vi ce in rik tad verksamhet (SKV 202, 52 sidor + omslag) Ett häfte med information om förvaltningslagen, som bl.a. be to nar rättssäkerheten och servicen till allmän heten i den stat li ga för valt - ningen m.m. Handledning för handläggning av ärenden enligt ersättningslagen* (SKV 230, 116 sidor + omslag) Boken behandlar lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, den s.k. ersättningslagen. Boken är tänkt att användas som ett stöd i Skatteverkets handläggning av dessa ärenden. Handledning Särskilda avgifter enligt taxerings lagen* (SKV 231, ca 300 sidor + omslag) I boken kommenteras bestämmelser om skattetillägg och förseningsavgift (särskilda avgifter) samt andra bestämmelser som gäller för särskilda avgifter vid inkomsttaxeringen. Tekniska beskrivningar Tekniska beskrivningar för elektronisk redovisning och beställning av taxeringsuppgifter på ADB-medium Dessa beskrivningar innehåller bland annat postbeskrivningar, hur ADB-me di ets innehåll kan se ut, be skriv ning av termerna och tes ter. Kontrolluppgifter teknisk beskrivning (SKV 260, 146 sidor + omslag) Taxeringsuppgifter m.m. för taxeringsår 2006 (SKV 263, 12 sidor + omslag) Näringsuppgifter (SRU) Anstånd (SKV 269, 88 sidor) Felmeddelanden (SRU) (SKV 271, 12 sidor) Avdrag för preliminär skatt (SKV 272, 20 sidor) Mediefakta (SKV 274, 16 sidor) (Direktval 7904**) Mervärdesskatt Kvartalsredovisning (SKV 278, 11 sidor) Finns endast på Registreringsprogram för kon troll upp gif ter (SKV 261, 16 sidor) Broschyr med information om registreringsprogrammet. Pro gram met kan an vän das för re gist re ring av kontrolluppgifter för lön, ränteinkomst, ränteut gift och skuld, utdelning och innehav av delägarrätter, överlåtelse av bo stadsrätt och förmögenhetsvärde bostadsrätt. Cd bifogas. Programmet kan även laddas ner på (Direktval 6807**) 6 ** Kan beställas via Skatteverkets servicetelefon Direktval: se ovan.

7 Inkomstskatt Inkomstskatt Rutiner för Skatteverkets han te ring av skattskyldiga i konkurs (SKV 251, 40 sidor) Häftet innehåller riktlinjer för vad som sker när en skattskyldig har försatts i konkurs samt en be skriv ning av det praktiska för fa ran det. Häftet innehåller även en kort ma te ri ell be skriv ning av den lag stift ning som gäller. Bokföring, bokslut och deklaration, Del 1 (SKV 282, 48 sidor) I broschyren beskrivs och förklaras de regler som gäller för enskilda näringsidkares bokföring och årsbokslut. Broschyren är framtagen i samarbete med Bokföringsnämnden. (Direktval 7617**) Dags att deklarera Nä rings verk sam het utan årsbokslut (SKV 283, 32 sidor) Broschyren har tagits fram som ett stöd för den som ska de kla re ra näringsverksamhet utan årsbokslut och fylla i blan ket ter na N1, N1A, N6 och Inkomstdeklaration 1. (Direktval 7107**) Dags att deklarera Nä rings verk sam het med årsbokslut (SKV 285, 48 sidor) Broschyren har tagits fram som ett stöd för den som ska de kla re ra näringsverksamhet och har gjort årsbokslut samt fylla i blan ket ter na N2, N2A, N4, N6, N7, INK1, INK2, INK4 och K4C. I broschyren finns även koppling mellan SRU-koderna och BAS-kon to pla ner na. (Direktval 7106**) Socialavgifter för dig som bedriver näringsverksamhet utomlands (SKV 291, 4 sidor) Information om de regler som gäller för socialavgifter och socialförsäkring för egenföretagare som också arbetar utomlands, även om de är bosatta i Sverige. Skatteregler för delägare i fåmansföretag (SKV 292, 48 sidor) Broschyren innehåller in for ma tion om de regler som gäller för delägare i fåmansföretag och när stå en de till delägare. (Direktval 7615**) Skatteregler för samfälligheter (SKV 293, 20 sidor) Broschyren behandlar de skattefrågor som är aktuella för samfälligheter och deras delägare. (Direktval 7921**) Skatteregler för aktieoch handelsbolag (SKV 294, 20 sidor) Broschyren vänder sig till den som är delägare i mindre aktie-/han delsbo lag och som själv upprättar bok slut och deklaration. (Direktval 7616**) Skatteregler för enskilda näringsidkare (SKV 295, 56 sidor) Broschyren innehåller regler om beskattning av enskild nä rings verk - samhet. (Direktval 7603**) Fastighetsskatt (SKV 296, 16 sidor) Broschyren informerar om vilka fastigheter som är skattepliktiga och vem som ska betala fast ig hets skatt samt innehåller ex em pel och tabeller för uträkning av fast ig hets skat ten. Innehåller även en mall för beräkning av underlaget för fastighetsskatt. (Direktval 7501**) Skattenämndens arbete (SKV 297, 6 sidor) Information till valda skat te nämnds - ledamöter om den årliga taxeringen. Foldern finns endast som pdf-fil på Skatteregler för del ä ga re i han dels bo lag (SKV 299, 36 sidor) Broschyren innehåller regler om beskattning av delägare i handels- och kommanditbolag. Gäller både för fysiska och juridiska personer. (Direktval 7604**) Skatte- och taxeringsförfattningarna* (SKV 300, ca sidor + om slag, årlig) Boken innehåller de författningar som direkt reglerar beskattning av in komst och förmögenhet och författningar som har anknytning till dessa. Handledning för beskattning av in komst och förmögenhet m.m.* Del 1* (SKV 301, ca 900 sidor + om slag) Denna del innehåller allmänna bestämmelser om inkomstbeskattning samt beskattning av tjänst, kapital, fast ig he ter, bo stads rät ter och förmögenhet. Del 2* (SKV 302, ca 500 sidor + om slag) Denna del innehåller en allmän del om beskattning av näringsverksamhet, fondavsättningar, in komst upp - del ning inom familjen, un der skotts - av drag, jord- och skogs bruksbeskattning och uttag ur näringsverksamhet. Del 3* (SKV 336, ca 700 sidor + omslag) Denna del innehåller bl.a. avsnitt om aktiebolag och ekonomiska för en - ing ar, handelsbolag och EEIG, dödsbon, koncernbidrag, tidigare års underskott, byggnadsrörelse, fåmansföretag, omstrukturering av företag (t.ex. byte av företagsform, underprisöverlåtelse, fusion), in komst be - skatt ning vid kon kurs och ackord. Kontrolluppgifter lön, förmåner m.m. (SKV 304, 40 sidor, årlig) Broschyren, som skickas till alla ar bets gi va re, innehåller allmän in for - mation om kontrolluppgiftsskyldigheten samt hur man fyller i kon troll - uppgiften från arbetsgivare m.fl, den gula och den gröna kontrolluppgiften samt kontrolluppgifterna för sjöin komst. På ett upp slag vi sas ock så hur sam man dra get av kon troll upp - gifter fylls i. (Direktval 7612**) Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning* (SKV 305, ca 430 sidor + omslag) Boken innehåller en sammanfattande beskrivning av lagregler inom redovisningsområdet, Redovisningsrådets rekommendationer och Bokföringsnämndens allmänna råd. Ny utgåva utkommer preliminärt i juni ** Kan beställas via Skatteverkets servicetelefon Direktval: se ovan. 7

8 Inkomstskatt Bilförmån och andra förmåner (SKV 308, 152 sidor + om slag) Information om Skatteverkets föreskrifter och meddelanden om för mån av fri och delvis fri bil och vissa förmå ner så som lun cher m.m. samt fri kost vid tjäns te re sa och re pre sen ta tion. Utländska företag med fast drift stäl le i Sverige (SKV 309, 8 sidor) Broschyren innehåller en kortfattad information på svenska och engelska om vad en ut ländsk fö re ta ga re bör kän na till om verk sam he ten inte kom mer att dri vas i aktiebolag. ELDA (SKV 310, 2 sidor) Ett blad som beskriver hur man överför näringsuppgifter och kvartalsredovis ning via mo dem eller Internet till Skatteverket. Programmet är gratis och kan laddas ner på (Direktval 7610**) Blankettsamling Personbeskattning och näringsverksamhet* (SKV 311, 164 sidor + om slag) Häftet innehåller taxeringsblanketter för företag och lön ta ga re samt de flesta kontrolluppgifterna. Försäljning av näringsfastighet (SKV 313, 12 sidor) I broschyren förklaras vilka skat te - reg ler som gäller och hur man ska deklarera försäljningen av en nä rings - fastighet. Informationen vänder sig till fysiska per so ner och döds bon. (Direktval 7602**) Snabbfakta om skatter Foldrar (10 x 21 cm) med kort fattad information. Moms vid uthyrning av lokaler (SKV 315-1, 4 sidor) Vad är moms? (SKV 315-2, 6 sidor) Ska du köpa hus? (SKV 315-3, 4 sidor) Ska du köpa en bostadsrätt? (SKV 315-4, 4 sidor) Har du sålt aktier? (SKV 315-5, 4 sidor) Traktamente och bilersättning (SKV 315-6, 4 sidor) Hemresor när du arbetar på annan ort (SKV 315-7, 4 sidor) Tillfälligt arbete på annan ort än bostadsorten (SKV 315-8, 4 sidor) Dubbel bosättning (SKV 315-9, 4 sidor) Är du god man eller förvaltare (SKV , 4 sidor) Tillfälligt anställda i Sverige (SKV , 4 sidor) Skatteåterbäring före midsommar? (SKV 316, visitkortsformat) Information om vilka förutsättningar som gäller för att få skatteåterbäring före midsommar. Deklarera din näringsverksamhet på Internet (SKV 317, 4 sidor) Information om vilka fördelarna är med att deklarera näringsverksamhet på Internet. Med e-legitimation lämnar man N1 och N6 tillsammans med inkomstdeklarationen. Deklarera via Internet, sms eller telefon och anmäl konto! (SKV 319, 4 sidor) Information om vilka förutsättningar som gäller för att få skatte återbäring före midsommar. Det finns även en kontoanmälan bifogad och hur man gör för att anmäla konto. (Direktval 7108**) Deklarera på Internet med e-legitimation (SKV 320, 4 sidor) Information om vad en e-legitimation är och vad den kan användas till och hur man deklarerar på Internet. Försäljning av bostadsrätt (SKV 321, 24 sidor) Broschyr med information till den som ska de kla re ra för sälj ning av bostadsrätt som är privatbostad. Inne hål ler även exempel på hur blanketten ska fyllas i. (Direktval 7407**) Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) (SKV 323, 8 sidor) Information till ägare av småhus och ägare av lantbruksenhet med småhus om skattereduktion för miljöförbättrande installationer mellan den 1 januari 2004 och den 31 december Ansökningsblanketter följer med broschyren. (Direktval 7906**) Skatteregler för ideella för en ing ar och stiftelser (SKV 324, 8 sidor) Broschyren informerar om de regler som gäller för ideella föreningars och stiftelsers skatt- och de kla ra tions skyldighet avseende inkomst- och förmögenhetsskatt samt moms. Vidare behandlas frågor som rör ideella förening ar och stiftelser i egen skap av arbets- och uppdragsgivare. (Direktval 7918**) Dags att deklarera på Inkomstdeklaration 1 (SKV 325, 32 sidor, årlig) Information om hur man deklarerar och hur man gör en preliminär skat teut räk ning. Innehåller även in for mation om skattekonto och re do gör för hur inkomstdeklarationen ska kontrolleras och fyllas i. (Direktval 7101**) Deklarera via Internet, sms eller telefon! (SKV 326, 4 sidor, 10 x 21 cm) Information om vilka förutsättningar som gäller för att få skatteåterbäring före midsommar. Foldern finns även på engelska (SKV 326B). Handledning för stiftelser, ide el la föreningar och samfälligheter m.fl.* (SKV 327, 294 sidor + om slag) Boken beskriver de skatteregler som gäller för stiftelser, ideella föreningar, samfälligheter och registrerade trossamfund samt en kortfattad ge nom - gång av de civilrättsliga reglerna. Så här deklarerar du dina inkomster (SKV 328, 20 sidor, årlig) Broschyr för skolbruk med två övningsuppgifter, som visar hur man de kla re rar på In komst de kla ra tion 1 och räknar ut skatten. Dessutom beskrivs hur man kan lämna sin deklaration via Internet med e-legitimation, telefon eller sms samt konsekvenserna av att jobba svart. Broschy ren le ve re ras i klass upp sätt ning på 35 ex. till sam mans med 35 ex. av vardera Dags att deklarera och Sommar- och extrajobb. In formation om ma te ri a let samt re kvi si tionsblanket ter skick as var je år efter års skif tet till sko lor na. 8 ** Kan beställas via Skatteverkets servicetelefon Direktval: se ovan.

9 Inkomstskatt Skatteregler för pri vat per so ner (SKV 330, 64 sidor, årlig) Broschyr med information främst för dem som haft litet mer in veck la de inkomstförhållanden att redovisa än enbart lön eller pen si on, såsom trakta men te och ak tie för sälj ning m.m. (Direktval 7103**) Försäljning av aktier (SKV 332, 28 sidor) Broschyren vänder sig till den som har sålt marknadsnoterade aktier och har löst in eller sålt nollkupongare eller aktieindexobligationer. De vanli gas te reg ler na för ak tie för sälj ning ar tas upp och flera ex em pel visar hur aktieförsäljningar ska deklareras. (Di rekt val 7405**) Så här deklarerar du i Sverige (SKV 334, 28 sidor) En kort sammanfattning av hur det går till att deklarera i Sverige. Innehål ler text på svenska, albanska, bosniska/kroatiska/serbiska, eng el - ska, finska, polska, ryska, somaliska, spanska, turkiska, sorani, persiska och arabiska. Skattereduktion för virke från stormfälld skog (SKV 338, 8 sidor) Information till ägare av lantbruksenhet med stormskog om skattereduktion för stormvirke. Skattereduktionen är avsedd för skogsägare som drabbades av stormen Gudrun i januari Ansökningsblanketter följer med broschyren. (Direktval 7920**) Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? sexmånadersregeln och ett års re geln (SKV 339, 4 sidor) Kort information om för ut sätt ning ar för befrielse från att betala skatt i Sverige på utlandsinkomsten för den som har ar be tat ut om lands minst ett år m.m. (Direktval 7303**) Servicetelefonen tar alltid emot ditt samtal! (SKV 340, 4 sidor) Detta är en folder som beskriver hur man använder Skatteverkets ser vi cetelefon. Här finns också en för teck - ning över samtliga direktval som servicetelefonen erbjuder. (Direktval 8999**) Information till utländska fastighetsägare (SKV 341, 8 sidor) Broschyr med information om bl.a. adressändring, deklaration och skattebetalning för den som äger en fastighet i Sverige och bor i ett annat land. Innehåller text på svenska, engelska och tyska. Inkomstdeklaration information till personer som bor i annat land (SKV 342, 8 sidor) Den här broschyren vänder sig till dig som bor i annat land, men som ska deklarera i Sverige. Innehåller text på svenska, engelska och tyska. Utländska fastighetsägare försäljning (SKV 343, 8 sidor) Broschyr med information till den som har sålt en fastighet i Sverige och bor i ett annat land. Innehåller text på svenska, engelska och tyska. Hobbyverksamhet (SKV 344, 4 sidor) Foldern vänder sig till per so ner som driver hobbybetonad verksamhet och innehåller in for ma tion om hur hobby beskattas. (Direktval 7301**) Handledning för internationell be skatt ning* (SKV 352, ca 900 sidor + om slag) Handledning som be hand lar svensk intern skat te rätt i för hål lan de till internationell skatterätt. I särskilda avsnitt be hand las t.ex. tolkning och tilllämpning av dubbelbeskattningsavtal, metoder för att undvika internationell dubbelbeskattning, EG-rätt, handräck nings frå gor samt so ci al av gif ter och egen av gif ter. Traktamenten och andra kost nads er sätt ning ar (SKV 354, 12 sidor) I broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjäns te re sor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar ut till sina anställda. Broschyren är uppdelad i en del för arbetsgivare och en del för anställda. (Direktval 7302**) Utländska kapitalförsäkringar (SKV 355, 2 sidor) I informationsbladet beskrivs vilka regler som gäller vid redovisning av utländska kapitalförsäkringar och vilka uppgifter som ska lämnas till Skatteverket och Finansinspektionen. Kon troll upp gif ter ränta, ut del ning m.m. (SKV 373, 48 sidor) Broschyr med information om de bestäm mel ser som gäller skyldig heten att läm na kon troll upp gif ter för ka pi - talinkomster, förmögenhet, pensionsoch kapitalförsäkringar, betalningar till och från utlandet samt skogskonto och skogsskadekonto. (Direktval 7613) Arbete i Sverige (SKV 376, 4 sidor) Denna folder behandlar kortfattat de regler som gäller folkbokföring, socialförsäkring och skatter i Sverige. Foldern finns även på eng elska (SKV 376B). Skatteregler för bo stads rätts för en ing ar och deras medlemmar (SKV 378, 32 sidor) Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlem mar och behandlar de skat te - frå gor som kan bli aktuella. (Direktval 7916**) Försäljning av småhus (SKV 379, 24 sidor) Broschyren förklarar de skatteregler som gäller när man säl jer små hus (vil la och fri tids hus) som är pri vatbostad. I broschyren finns flera ex em pel på hur man deklarerar och fyller i blanketterna. (Direktval 7401**) Hur man deklarerar sin bostad i utlandet (SKV 398, 8 sidor) Broschyren vänder sig till den som är bosatt i Sverige eller vis tas här sta dig va ran de och äger bostad i utlan det. De skat te mäs si ga kon se kven - ser na både under inne havs ti den och vid en even tu ell för sälj ning behandlas. (Direktval 7404**) Skattereduktion för bredband (SKV 399, 8 sidor) I broschyren finns information om vem som kan ansöka om skat te re - duk tion och hur man ansöker samt vilka förutsättningar som gäller. Ansökningsblanketter följer med broschyren. (Di rekt val 7915**) ** Kan beställas via Skatteverkets servicetelefon Direktval: se ovan. 9

10 Fastighetstaxering Fastighetstaxering Handbok för fastighetstaxering 2005* (Taxeringsregler Lantbruk) (SKV 286, 300 sidor + omslag ) Handboken består av två delar: allmänna taxeringsregler och regler om värderingen av lantbruksenheter. Skatteverkets beskrivning av värdeområden för skogsmark (SKV 288, 48 sidor) I häftet finns en sammanställning av samtliga värdeområden. Skatteverkets beskrivning av värdeområden för åker- och betesmark samt ekonomibyggnader (SKV 289, 32 sidor) I häftet finns en sammanställning av samtliga värdeområden. Hyreshus Genomsnittshyror (SKV 290, 52 sidor) I häftet finns en sammanställning av de genomsnittshyror som gäller inför den allmänna fastighetstaxeringen av hyreshus Handledning för be re dan de åt gär der inför AFT2007* (SKV 303, 128 sidor + om slag) Handledningen innehåller regler m.m. om förberedelserna inför den allmänna fastighetstaxeringen av hyres hus-, industri- och elproduktionsenheter och om den värdering som ska til läm pas vid AFT2007. Handledning för be re dan de åt gär der inför AFT2009* (SKV 303, 128 sidor + om slag) Handledningen innehåller regler m.m. om förberedelserna inför den allmänna fastighetstaxeringen av småhus och om den värdering som ska til läm pas vid AFT2009. Utkommer preliminärt i oktober Handledning för fastighetstaxering 2007 Taxeringsregler* (SKV 312, 308 sidor + omslag) Reglerna för 2007 års allmänna fast ig - hets tax e ring av hyres-, in du stri-, täktoch elproduktionsenheter samt specialenheter. Handledningen innehåller även allmänna taxeringsregler. Författningar om fastighetstaxering 2007* (SKV 318, 268 sidor + om slag) Författningssamlingen innehåller utöver de författningar som di rekt reglerar fastighetstaxeringen även författningar som har anknytning till dessa. Handbok för granskning och gallring ortsprisregistret (SKV 333, 46 sidor + omslag) Handboken redogör för upp bygg - na den av och innehållet i Skatteverkets orts pris re gis ter samt regler för granskning och gallring. Handbok för fastighetstaxering 2003* (Taxeringsregler Småhus) (SKV 358, 176 si dor + om slag) Handboken innehåller riktlinjer för taxe ring sarbe tet, bl.a. i frå ga om värderingsmodell, arbetsgång och om be räk ning av oli ka rikt vär den. Innehål ler även tabeller för grund- och marginalvärden samt nedräkningsfaktorer, exempel på riktvärdekarta m.m. Industri Beräkningsbilaga (SKV 387, 16 sidor) Broschyren innehåller en be skriv - ning av den värderingsmodell som används vid taxering av produktionskostnadsberäknad industri. Allmän fastighetstaxering / Förenklad fastighetstaxering Information finns i respektive broschyr om hur blanketterna för all män eller förenklad fast ig hets tax e ring fylls i. Ny utgåva kom mer in för varje allmän eller förenklad fast ig hets - taxering. Lantbruk (SKV 335, 36 sidor) Specialenhet (SKV 380, 4 sidor) Industri (SKV 381, 16 sidor) Täkt i industri (SKV 382, 4 sidor) Hyreshus (SKV 384, 12 sidor) Elproduktion (SKV 386, 8 sidor) Småhus (SKV 389, 28 sidor) Särskild fastighetstaxering Information finns i respektive broschyr om hur blanketterna för särskild fastighetstaxering fylls i, när de ska läm nas samt vilka skäl som gäl ler för sär skild fast ig hets tax e ring. Småhus (SKV 361, 24 sidor) Lantbruk (SKV 362, 32 sidor) Täkt i industri (SKV 390, 4 si dor) Industri (SKV 392, 16 si dor) Hyreshus (SKV 393, 16 si dor) Specialenhet (SKV 395, 4 si dor) Elproduktion (SKV 396, 8 si dor) 10

11 Skatteavtal Skatteavtal Svenska skatteavtal Häftena innehåller, förutom avtalen och övriga författningstexter, även förarbeten samt vissa rättsfall. Norden (Danmark, Färöarna, Finland, Is land, Norge)* (SKV , 207 sidor + omslag) Amerikas Förenta Stater* (SKV , 92 sidor + omslag) Barbados* (SKV , 74 sidor + omslag) Belgien* (SKV , 64 sidor + omslag) Bolivia* (SKV , 54 sidor + omslag) Botswana* (SKV , 60 sidor + omslag) Bulgarien* (SKV , 54 sidor + omslag) Cypern* (SKV , 52 sidor + omslag) Egypten* (SKV , 74 sidor + omslag) Estland* (SKV , 72 sidor + omslag) Frankrike* (SKV , 72 sidor + omslag) Gambia* (SKV , 64 sidor + omslag) Grekland* (SKV , 60 sidor + omslag) Indien* (SKV , 72 sidor + omslag) Indonesien* (SKV , 68 sidor + omslag) Irland* (SKV , 80 sidor + omslag) Italien* (SKV , 76 sidor + omslag) Kanada* (SKV , 64 sidor + omslag) Lettland* (SKV , 72 sidor + omslag) Litauen* (SKV , 72 sidor + omslag) Luxemburg* (SKV , 70 sidor + omslag) Malta* (SKV , 80 sidor + omslag) Mauritius* (SKV , 64 sidor + omslag) Mexiko* (SKV , 64 sidor + omslag) Namibia* (SKV , 70 sidor + omslag) Nederländerna* (SKV , 72 sidor + omslag) Ryssland* (SKV , 72 sidor + omslag) Schweiz* (SKV , 68 sidor + omslag) Singapore* (SKV , 64 sidor + omslag) Spanien* (SKV , 80 sidor + omslag) Storbritannien och Nordirland* (SKV , 78 sidor + omslag) Sydafrika* (SKV , 78 sidor + omslag) Thailand* (SKV , 66 sidor + omslag) Turkiet* (SKV , 54 sidor + omslag) Tyskland* (SKV , 92 sidor + omslag) Ukraina* (SKV , 72 sidor + omslag) Ungern* (SKV , 66 sidor + omslag) Vietnam* (SKV , 64 sidor + omslag) Vitryssland* (SKV , 56 sidor + omslag) Zimbabwe* (SKV , 56 sidor + omslag) Österrike* (SKV , 56 sidor + omslag) 11

12 Skattebetalning Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter (SKV 401, 40 sidor) Broschyr för arbetsgivare med in for - ma tion om reglerna för skyl dig het att betala ar betsgivaravgifter och särskild löneskatt samt göra skatteavdrag. (Direktval 7606**) Kommunala skattesatser* (SKV 402, 80 sidor + omslag, år lig) Förteckning över skat te- och av gifts - sat ser för landstings skatt, kom mu nal - skatt, begravningsavgift och kyrkoavgift till Svens ka kyr kan och åtta andra tros sam fund. I häf tet finns också adres ser till skattekontor och länsrätter. Skattetabell 2006 (SKV 403, 24 sidor, årlig) Samlingstabell för beräkning av skat te av drag. Inne hål ler även an vis - ning ar om skat te av drag samt in for - ma tion om vär den på skattepliktiga förmåner m.m. (Direktval 7712**) Handledning för skattebetalning* (SKV 404, ca 800 sidor) Handledningen kommenterar främst bestämmelser i skattebetalningslagen och so ci al av gif tslagen samt vissa bestämmelser i angränsande regelverk. Inkomstgrundad ålderspension och socialavgifter* (SKV 405, 194 sidor + omslag) I materialet behandlas frågor om försäkringstillhörighet, intjänande av pensionsrätt och betalning av avgifter enligt rådets förordning (EEG). Även socialförsäkringskonventioner och vissa skat te reg ler tas upp. Författningar om skattebetalning* (SKV 406, ca 390 sidor + omslag) En sam man ställ ning av la gar och förordningar som reglerar uppbördsoch av gifts frå gor. Bland an nat återges skat te be tal ning sla gen och skat te - betalningsförordningen. Skattebetalning Skattekontobroschyren (SKV 408, 24 sidor) Broschyr med information till alla löntagare, pensionärer och företagare om skat te kon tot hos Skatteverket och hur det fungerar. (Direktval 7701**) Skattedeklarationsbroschyren (SKV 409, 24 sidor) Broschyren beskriver hur man re do - vi sar och betalar moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. (Di rekt val 7702**) Så fyller du i Skatteoch avgiftsanmälan (SKV 418, 28 sidor, årlig) Broschyren innehåller information till den som tänker starta företag och hur man fyller i blanketten skat te- och avgiftsanmälan avsnitt för avsnitt med förklaringar och exempel. Två exemplar av blanketten finns i mitten av broschyren. (Direktval 7605**) Skatteanmälan för utländska företagare (SKV 419, 16 sidor) Broschyren vänder sig till utländska företagare som ska bedriva näringsverksamhet i Sverige och inte är fast etablerade i Sverige. Två exemplar av blanketten finns i mitten av broschyren. Broschyren finns även på engelska (SKV 419B), tyska (SKV 419C) och polska (SKV 419J). Handledning för gåvobeskattning* (SKV 422, 242 sidor + om slag) Handledningen behandlar bestämmelser om beskattning av gåvor. Innehåller avsnitt om gåvobegreppet, skattskyldighetens omfattning, tidpunkt för skattskyldighetens inträde, värdering av egendomen, skatteklasser, sammanläggning och skattens betalning m.m. Författningar om arv och gåva* (SKV 423, 304 sidor) En sammanställning av lagar och förordningar som reglerar arv och gåva. Omläggning av räkenskapsår i ak tie bo lag (SKV 424, 8 sidor) Broschyren redogör för reglerna för om lägg ning av rä ken skaps år. Den inne hål ler även praktiska an vis ning ar för hur man gör en an mä lan för regist re ring av nytt rä ken skaps år. Broschyren är ut gi ven i sam ar be te med Bolagsverket. Skat te ut räk nings bro schy ren (SKV 425, 44 sidor + 4 sidor bi la ga, årlig) Broschyr för löntagare, pensionärer, dödsbon och fysiska personer som har näringsverksamhet. Innehåller regler för att man ska kunna göra en fullständig skatteuträkning. (Direktval 7105**) Sommar- och extrajobb (SKV 430, 8 sidor inkl. blanketter) Foldern riktar sig till ungdomar som jobbar extra och förklarar hur de ska göra för att få rätt skatteavdrag. Ansökningsblanketten Ändrad beräkning och intyget till arbetsgivare för utbetalning av lön utan skatteavdrag samt kontoanmälan följer med foldern. F-skattsedel för företagare (SKV 432, 4 sidor) Den här informationen vänder sig till företagare/näringsidkare, han dels - bo lag och deras delägare, arbetsgivare/utbetalare. (Direktval 7609**) Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 (SKV 433, 28 sidor, årlig) Information främst till arbetsgivare, programvaruföretag m.fl. som beskriver vilka förutsättningar som gäller för be räk ning av skatteavdrag enligt tabell. Skatteregler för pensionärer som bor utomlands (SKV 441, 2 sidor) Informationsblad med regler för pensi o nä rer som bor ut om lands och som ska be ta la särskild in komst skatt för bl.a. pen si o ner och er sätt ning från försäkringskassa. (Direktval 7304**) 12 ** Kan beställas via Skatteverkets servicetelefon Direktval: se ovan.

13 Skattebetalning Skatteregler för personer som bor utomlands (SKV 442, 12 sidor) Broschyr på svens ka, finska, engelska, tyska och spanska med information om regler för personer som bor ut om lands och som ska betala särskild inkomstskatt. Handledning för företrädaransvar* (SKV 443, 190 sidor) Handledningen redovisar såväl materiella regler och praxis som Skatteverkets uppfattning i sådana frågor där rättsläget är oklart. Handledning för solidariskt ansvar i handelsbolag (SKV 444, 136 sidor + omslag) Handledningen innehåller en redogörelse för de grundläggande bolagsrättsliga reglerna för handelsbolag och vad som gäller bolagsmännens personliga ansvar samt en översikt av beskattningsreglerna för handelsbolag. Förenklad skattedeklaration för privata tjäns ter (SKV 448, 8 sidor inkl. blankett och inbetalningskort) Broschyren vänder sig till den som privat betalar ut ersättning för arbete till en person som har A-skatt. (Direktval 7714**) Skattetabell 2007 (SKV 453, 40 sidor) Skattetabell för beräkning av skat te - av drag för sjömän i närfart/fjärrfart. Information för arbetsgivare (SKV 454, 152 sidor + omslag) Informationsmaterial till arbetsgivarträffar om de reg ler som gäl ler för re do vis ning av skat ter och av gif ter. Information till allmännyttiga idrottsföreningar (SKV 455, 20 sidor) Denna information vänder sig till mindre idrottsföreningar med allmännyttig verksamhet för att underlätta för föreningarna att lämna deklarationer och kontrolluppgifter m.m. Bouppteckning (SKV 461, 16 sidor) I broschyren finns information om vad en bouppteckning är och hur bouppteckningsblanketten ska fyllas i. (Direktval 7912**) Starta företag (SKV 462, 20 sidor) Broschyren innehåller fakta och vägledning till att starta ett eget företag. Broschyren har tagits fram av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Nutek, Skatteverket och Tullverket. (Direktval 7601**) Fakta för arbetsgivare och företag om datum, belopp och procentsatser 2007 (SKV 463, 4 sidor) Folder innehåller deklarationsoch betalningsdagar samt fakta för arbetsgivare och företagare. (Direktval 7902**) Bilaga till skat te - de kla ra tio nen (SKV 464) Information som skickas ut till sam - mans med skattedeklarationerna som berör arbetsgivare och arbetstagare. Skatteregler för dödsbon (SKV 465, 4 sidor) Broschyren innehåller information om när och hur dödsboet ska deklarera och de särskilda skatteregler som gäller för dödsbon. (Direktval 7919**) Du vet väl att du kan lämna skattedeklaration via Internet (eskd) (SKV 466, 2 sidor) Information som skickas ut till dem som lämnar skattedeklaration om fördelarna att lämna skattedeklaration via Internet. Handledning för bouppteckningsärenden m.m.* (SKV 460, 274 sidor) Handledningen behandlar bouppteckningar, arvsdeklarationer och arvsskatt. ** Kan beställas via Skatteverkets servicetelefon Direktval: se ovan. 13

14 Punktskatter Punktskatter Författningar om punktskatter* (SKV 490, ca 370 sidor + om slag) Boken innehåller författningar om punktskatter, förutom trängselskatt, samt ett antal författningar som har anknytning till dessa. Fordonsskattetabeller (SKV 491, 106 sidor + om slag) Skattetabeller som gäller för per son - bi lar, lastbilar, bussar, motorcyklar, trak to rer, mo tor red skap, ter räng - vagnar och släpvagnar. Fakta om Sveriges punktskatter (SKV 493, 8 sidor, årlig) Vikfolder i fickformat med in for - ma tion om olika punkt skatte ob jekt, antal skatt skyl di ga ett visst år samt upp börd för samma år och skat te - satser. Bro schy ren finns även i eng elsk ver sion (SKV 493B). Reklamskatt (SKV 500, 12 sidor) Broschyren innehåller en sam man - fatt ning av reklamskattelagen och för kla rar och ger information om vad som är reklamtrycksak, skatteplikt un dan tag från skat te plikt, skatt skyl - dighet, beskattningsvärde m.m., både be träf fan de re klam tryck sak och an nons eller an nan skat te plik tig reklam. Punktskatter Information om förfarandet (SKV 502, 44 sidor + omslag) Häfte som informerar om beskattningsförfarandet för punkt skat ter. Här finns också de fö re skrif ter m.m. som Skatteverket meddelat om tilllämpning av skatteförfattningarna. Handledning för punktskatter* (SKV 504, ca 490 sidor + om slag) Handledningen behandlar punktskatterna, förutom trängselskatt, med hänvisning till EG:s förordningar och direktiv samt lagar, förordningar och Skatteverkets föreskrifter. Punktskatter (SKV 505, 16 sidor) Illustrerad broschyr som inne hål ler kort redogörelse för samt li ga punktskat ter, vem som är skatt skyl dig, hur stor skatten är etc., samt hur man re do vi sar och betalar punktskatt. Författningar om vägtrafikskatt och vägavgift* (SKV 507, ca 300 sidor) Förutom författningar om vägtrafikskatt (fordonsskatt och saluvagnsskatt) och vägavgift innehåller samlingen ett antal författningar som har anknytning till dessa. Excise duties (SKV 510, 16 sidor) Broschyren ger en kort information på engelska om punktskatter. Handledning för vägtrafikskatt (SKV 512, ca 80 sidor + omslag) Redogör för praxis och tillämpning av reglerna om vägtrafikskatt (fordonsskatt och saluvagnsskatt). Särskild inkomstskatt för ut om lands bosatta artister, idrottsmän m.fl. (SKV 520, 4 sidor) Foldern informerar om de skat te - reg ler som gäller för ar tis ter m.fl., som är bo sat ta ut an för Sverige samt om skatt skyl dig het, skat te plik tig inkomst samt re do vis ning och be tal - ning av skatt. Foldern inne hål ler även in for ma tion på engelska. (Direktval 7903**) Regler för betalning, redovisning och åter be tal ning av punktskatt (SKV 531, 4 sidor) Information till den som deklarerar, betalar eller ansöker om åter be tal - ning av punktskatter. Skattefria inköp av alkohol (SKV 574, 2 sidor) Information om vilka regler som gäller för skattefria inköp av alkohol för användning i tillverkningsprocesser m.m. Skattefria inköp av bräns len (SKV 575, 2 sidor) Information om vilka regler som gäller för skattefria inköp av bränslen. 14 ** Kan beställas via Skatteverkets servicetelefon Direktval: se ovan.

15 Moms Författningar om mervärdesskatt* Del 1* (SKV 550, 510 sidor + om slag) Denna del innehåller lagen och förordningen om mervärdesskatt och skattebetalning samt utdrag ur Sveriges anslutningsfördrag med EU. Del 2* (SKV 551, 580 sidor + omslag) Denna del innehåller rådets mer - värdes skattedirektiv, åttonde och tretton de direktiven samt rådets förordning om informations utbyte och tillämpnings föreskrifter för mervärdesskattedirektivet. Momsbroschyren (SKV 552, 32 sidor) Översiktlig information om mervärdesskatt. Bro schy ren tar upp frågor som de flesta företagare kan komma i kontakt med. Broschyren finns även i engelsk version (SKV 552B). (Direktval 7607**) Handledning för mervärdesskatt* Handledningen innehåller materiella bestämmelser och praxis som gäller mervärdesskatt. Del 1* (SKV 553, 590 sidor + om slag) Denna del innehåller bl.a. avsnitt om skattskyldighet, undantag från skatteplikt, beskattningsland för varor och tjänster, beskattningsunderlag, skattesatser, avdragsrätt och fakturering. Del 2* (SKV 554, 580 sidor + omslag) Denna del innehåller bl.a. avsnitt om fri villig skattskyldighet för ut hyr ning av verksamhetslokal, jämkning, byggnadsverksamhet, bilar, sjuk vård, utbildning, idrott, kultur, mass me diaom rå det, ser ve rings tjäns ter, marginalbeskattning av re se tjäns ter och begagnade varor. Moms Handledning för mervärdesskatteförfarandet* (SKV 555, 570 sidor + omslag) I handledningen behandlas be stäm - mel ser som rör momsförfarandet, registrering, deklaration, kvartalsredovisning, be skatt nings be slut, skattetillägg och förseningsavgift, räntor, inbetalning, återbetalning, anstånd, omprövning och över kla - gan de. Dessutom behandlas förfarandebestämmelserna för frivillig skattskyldighet för uthyrning av verk sam hets lo kal, utländska fö re tag och re pre sen tant för en kelt bo lag. Moms på nya bilar, mo tor - cyk lar, båtar och flygplan (SKV 556, 4 sidor) Information om de regler som gäller för moms på transportmedel. Foldern innehåller också blanketten An mä lan om förvärv av nytt transportmedel i annat EG-land. (Direktval 7914**) How to recover value added tax on goods bought in Sweden (SKV 559, 20 sidor i fickformat) Information på svenska, engelska, franska, polska, spanska, tyska, rys ka, kinesiska och japanska om hur man får till ba ka moms på varor inköpta i Sverige. Moms vid utrikeshandel (SKV 560, 48 sidor) Broschyren informerar företagare om hur de ska hantera momsen vid utrikeshandel. Det finns också information om vem som ska lämna kvartalsredovisning och hur den ska fyllas i samt ett avsnitt om momsregler för privatpersoner som köper varor och tjänster i andra länder eller flyttar till eller från Sverige. (Direktval 7608**) Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn (SKV 561, 4 sidor) Information till byggföretag om nya regler för redovisning av moms från och med den 1 juli Foldern finns även i engelsk version (SKV 561B) på Moms inom kulturområdet (SKV 562, 16 sidor) Broschyren vänder sig i första hand till konstnärer, artister, författare som är verksamma inom kulturområdet och tar upp de vanligaste moms - frågorna. (Direktval 7907**) Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler (SKV 563, 16 sidor) Broschyren beskriver huvuddragen i de momsregler som gäller vid ut hyr - ning av butikslokaler, kon tors lo ka ler, industrilokaler och hela bygg na der som används i moms plik tig verksamhet. Snabbfakta om moms Se SKV 315 på sidan 8. ** Kan beställas via Skatteverkets servicetelefon Direktval: se ovan. 15

16 Kontroll Safir32 (SKV 601, 309 sidor + omslag) Användarhandbok för Skatteverkets revisionsstödsystem Safir (Skatteverkets ADB-sys tem För In te gre rat Revisionsstöd). Handledning för betalningssäkring* (SKV 602, 140 sidor + omslag) Handledningen be hand lar betalningssäkring och har utarbetats i samarbete mellan Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! (SKV 603, 6 sidor) I foldern beskrivs hur Skatte verket kan hjälpa myn dig he ter och företag att göra rätt re dan från bör jan. Torg- och marknadshandel (SKV 604, 2 sidor) Bladet innehåller information till den som upplåter plats för torg- och marknadshandel. Personalliggare (SKV 605, 192 sidor + omslag) I boken, som har tagits fram för att underlätta för företagare inom restaurang- och frisörbranschen, finns anvisningar om hur liggaren ska användas. Information om doku mentationskrav på internprissättning (SKV 607, 2 sidor) Ett informationsblad om de regler som gäller för internprissättning. Internprissättning och mul ti na tio nel la företag* (Transfer Pricing and Multi - national Enterprises) (SKV 608, 110 sidor) En OECD-rapport, översatt till sven s ka, som ger underlag för diskus sion och beskrivning av all män na skatterättsliga prin ci per. Det ta för att kom ma fram till en ac cep ta bel prissätt ning vid trans ak tio ner mellan fö re tag med in tres se ge men skap. Se även SKV 665. Kontroll Handledning för taxeringsförfarandet* (SKV 615, 536 sidor + omslag) I boken kommenteras de be stäm - mel ser i taxeringslagen som rör taxeringsförfarandet med undantag för taxeringsrevisionen. Handledning i skatterevision all män del (SKV 618, 474 sidor + om slag) Denna handledning behandlar översikt ligt hela re vi sion som rå det. Den informerar om de be stäm mel ser inom olika områden som har be ty - delse för genomförandet av skatterevisioner samt ger råd och an vis - ningar för situationer som kan uppkomma i samband med revisioner. Handledning för skatterevision Reglerna kring revisionsverksamheten* (SKV 621, 316 sidor + omslag) Handledningen informerar om de bestämmelser inom olika områden som har betydelse vid ge nom för an de av skatterevisioner. Den inne hål ler råd och anvisningar för si tu a tio ner som van ligen kan förväntas upp kom ma i samband med revisioner. Handledning för skatterevision Revisionsmodellen* (SKV 622, 144 sidor + omslag) Behandlar den inom Skatteverket tillämpade mo del len för revisionsarbetet. Handledning för skatterevision Revisionspromemorian* (SKV 626, 90 sidor + omslag) Handledningen innehåller råd och anvisningar om hur en re vi sions - pro me mo ria ska vara utformad. Kartläggningspromemorior Sedan 1985 pågår en sys tema tisk kart lägg ning av vissa bran scher. Syftet är bl.a. att ge gran ska re och re vi so rer ett hjälp me del vid ge nom - för an det av kon trol ler av fö re tag. Pro me mo ri or har kommit ut enligt följande: Herrfrisörer (SKV 631, 54 sidor + omslag) Auktionsföretag (SKV 632, 32 sidor + omslag) Kreaturshandel (SKV 633, 36 sidor + omslag) Kust- och havsfiske (SKV 634, 82 sidor + omslag) Begravningsentreprenörer (SKV 635, 42 sidor + om slag) Datakonsultbranschen (SKV 636, 72 sidor + om slag) Fastighetsmäklare (SKV 637, 70 sidor + om slag) Städbranschen (SKV 638, 30 sidor + om slag) Skogen i Sverige (SKV 639, 40 sidor + om slag) Skogsavverkning/Skogsentreprenörer (SKV 640, 96 sidor + omslag) Handeln med vilda bär (SKV 641, 48 sidor + om slag) Sågverk (SKV 642, 128 sidor + om slag) Reklambranschen (SKV 643, 94 sidor + om slag) Virkesuppköp (SKV 644, 66 sidor + om slag) Äkta mattor (SKV 645, 52 sidor + om slag) Optiker (SKV 646, 42 sidor + omslag) Taxi (SKV 647, 74 sidor + om slag) Skogstransporter med lastbil (SKV 648, 54 sidor + om slag) Glasmästerier (SKV 649, 60 sidor + om slag) Elinstallatörer (SKV 650, 50 sidor + omslag) Rörinstallatörer (SKV 651, 68 sidor + omslag) Måleribranschen (SKV 652, 56 sidor + omslag) Byggnadsplåtslageri (SKV 653, 42 sidor + omslag) Byggkonsulter (SKV 654, 84 sidor + omslag) 16

17 Kontroll Golvläggare (SKV 655, 58 sidor + omslag) Byggnadsentreprenörer (SKV 656, 464 sidor + för sätts blad för lösbladspärm) Se även SKV 671 SKV 687. Allmänt om taxeringsoch skatterevision (SKV 663, 4 sidor) I denna folder förklaras över sikt ligt vad en skatterevision inne bär, hur ett beslut om skat te re vi si on ser ut och vad det innebär, vilka rät tig he ter och skyldigheter den reviderade har samt vilka lagar och fö re skrif ter som gäller. Internprissättning och mul ti na tio nel la företag* Tre skattefrågor (Transfer pricing and mul ti nationell enterprises. Three taxation issues) (SKV 665, 110 sidor + om slag) Detta är en OECD-rapport, över satt till svenska, som är en fort sätt ning på en föregående OECD-rap port. Se även SKV 608. Bilhandel (SKV 681, 106 sidor + omslag) Bensinstationer (SKV 682, 104 sidor + omslag) Tryckerier (SKV 683, 84 sidor + omslag) Sport- och fritidshandeln (SKV 684, 64 sidor + omslag) Auktoriserade och godkända re vi so rer (SKV 685, 78 sidor) Vin- och spritimportörer (SKV 686, 80 sidor + omslag) Radio- och TV-pro gram pro duk tion (SKV 687, 40 sidor + omslag) Kött (SKV 688, 86 sidor) Se även SKV 630 SKV 656. Kartläggningspromemorior Advokatbyråer (SKV 671, 66 sidor + omslag) Åkerier (SKV 672, 112 sidor + omslag) Hotell (SKV 673, 104 sidor + omslag) Restauranger (SKV 674, 104 sidor + omslag) Taxi (SKV 675, 104 sidor + omslag) Spel- och vadhållningsombud (SKV 676, 56 sidor + omslag) Dagligvaruhandeln (SKV 677, 148 sidor + omslag) Databranschen (SKV 678, 104 sidor + omslag) Camping (SKV 679, 24 sidor + omslag) Hälsokost (SKV 680, 48 sidor + omslag) 17

18 Folkbokföring / Driftteknik Folkbokföring Författningar om folkbokföring* (SKV 700, ca 160 sidor + omslag) Innehåller gällande lagstiftning på folkbokföringens område samt närliggande lagstiftning som utdrag ur äktenskapsbalken och föräldrabalken, begravningslag, namnlag m.m. Flytta utomlands (SKV 701, 4 sidor) Folder med information på svenska och engelska till den som tänker flyt ta utomlands eller bor utomlands. Folkbokföringsverksamheten i Sverige (SKV 702, 32 sidor) Publikationen innehåller samtliga Sveriges kommuner i alfabetisk ordning med hän vis ning till aktuellt skat te kon tor samt adres ser, telefonoch telefaxnummer. Snabbfakta om folkbokföring Foldrar (10 x 21 cm) med kortfattad information. Flytta inom Sverige (SKV 703-1, 4 sidor) Foldern finns även på engelska (SKV 703-1B) Flytta från Sverige (SKV 703-2, 4 sidor) Foldern finns även på engelska (SKV 703-2B) Vigsel och registrerat partnerskap (SKV 703-3, 4 sidor) Barn och vårdnad (SKV 703-4, 4 sidor) Foldern finns även på engelska (SKV 703-4B) Flytta till Sverige (SKV 703-5, 4 sidor) Foldern finns även på engelska (SKV 703-5B) Personnummer (SKV 704, 2 sidor) Bladet innehåller en be skriv ning av personnumret och dess användning. Samordningsnummer (SKV 707, 4 sidor) Foldern innehåller en beskrivning av samordningsnumret och dess användning. Innehåller information på svenska och engelska. Organisationsnummer (SKV 709, 4 sidor) En folder som innehåller en be skriv - ning av or ga ni sa tions num ret som gäller för myn dig he ter, fö re tag m.fl. or ga ni sa tio ner (i regel s.k. ju ri dis ka personer) samt lagbestämmelser. Den svenska folkbokföringens his to ria under tre sekler (SKV 710, 48 sidor + omslag) En broschyr som innehåller en artikelserie av prosten Arvid Wannerdt. Den behandlar den svens ka folkbokföringens his to ria från 1600-talet fram till idag. Folkbokföring i Sverige (SKV 717, 12 sidor) I broschyren redogörs för hur viktigt det är att vara rätt folkbokförd för att uppgifter om namn, identitet och familjeförhållanden ska bli registrerade. Broschyren finns även på engelska (SKV 717B). Ska du flytta? Gör din flyttanmälan på (SKV 718, vykort i A6-format) Vykort som kan användas för att meddela ny adress och informera om Skatteverkets e-tjänst. Driftteknik Strategisk inriktning för utvecklingen av IT-stödet (SKV 800, 12 sidor) Detta dokument beskriver hur ITstödet ska förvaltas och utvecklas för att stödja verksamheten och dess utveckling på kort och lång sikt. 18

19 Kronofogden Verksamhetens inriktning för Kronofogdemyndigheten (KFM 218, 36 sidor) Detta dokument beskriver den långsiktiga styrningen och den strategiska inriktningen. Konkurs, Företagsrekonstruktion & Ackord* (KFM 900, 354 sidor + om slag) Boken informerar om de regler som gäller för bl.a. förmånsrätt, kon kurs, likvidation, företagsrekonstruktion och ackord, lönegaranti samt nä ringsför bud. Tyngd punk ten i bo ken är av snit tet om kon kurs. Utsökning & Indrivning* (KFM 901, 496 sidor + om slag) Det här är en lä ro bok och handbok i utsökningsrätt avsedd främst för anställda vid Kronofogdemyndigheten. Avgifter hos kronofogden (KFM 902, 4 sidor) I foldern redogörs för vilka av gif ter som förekommer hos kro no fog den, t. ex. vid be tal nings fö re läg gan de, handräck ning och ut sök ning. Ordlista för exekutionsväsendet på engelska, franska och tyska* (KFM 903, 190 sidor + om slag) Boken omfattar de vanligaste uttrycken i kronofogdemyndighetens verksamhet i det in ter na tio nellt inriktade arbetet. Kort om kontanter (KFM 907, 8 sidor) En ordlista, i kontokortsformat, som förklarar krångliga ord inom kronofogdemyndigheten. Används främst som in for ma tions ma te ri al till skolungdom. Några glimtar ur exekutionsväsendets historia (KFM 909, 4 sidor) En folder där förre kro no fog den Sten Sjöholm ger några glimtar ur exekutionsväsendets historia från 1700-talet och framåt. (Särtryck ur SKV Info 6/85.) Kronofogden Om... jag bara hade vetat! (KFM 910, 20 sidor) I tidningen riktad till ungdomar finns information om per son lig ekono mi och vad man ska tänka på för att undvika ekonomiska problem och hamna i skuldfällor. Tidningen är framtagen i samarbete mellan kro no - fog de myn dig he ten och Kon sumentverket. Snabbfakta om kronofogden Folder (10 x 21 cm) med kortfattad information. Kronofogden till hjälp för alla (KFM 911-1, 4 sidor) Indrivning av skulder (KFM 911-2, 4 sidor) Behöver du få någon vräkt (avhyst)? (KFM 911-3, 1 blad) Tycker du att kronofogdens beslut är felaktigt? (KFM 911-4, 4 sidor) Riskerar du att bli vräkt (avhyst)? (KFM 911-5, 4 sidor) Löneutmätning för dig som är skyldig pengar (KFM 911-6, 4 sidor) Kronofogdens avgifter (KFM 911-7, 4 sidor) Om någon är skyldig dig pengar (KFM 911-8, 4 sidor) Att få skadestånd i brottmål (KFM 911-9, 4 sidor) Att betala skadestånd i brottmål (KFM , 4 sidor) Betalningsanmärkning (KFM , 6 sidor) Nya förmånsrättsregler (KFM , 4 sidor) Skuldsanering (KFM , 4 sidor) Att köpa något hos kronofogden (KFM , 4 sidor) System för dokumentering (KFM 913, 16 sidor) Häftet beskriver kortfattat hur rutinerna för dokumentering av uppgif ter och förvaring av gäldenärsakter är upp bygg da och hur sys te met är tänkt att användas i praktiken. Betalningsföreläggande och handräckning (KFM 926, 8 sidor) I broschyren beskrivs hur en an sö kan till kro no fog de myn dig he ten ska vara utformad, vilka typer av ären den som kro no fog de myn dig he ten kan hjälpa till med samt hur be slu tet verkställs. Handledning för summarisk process* (KFM 928, 132 sidor + omslag) Handbok för handläggare av ärenden om betalningsföreläggande och handräckning vid kronofogdemyndigheten. Konsten att inte förlora allt (KFM 930, 20 sidor) Broschyren riktar sig till gäldenärer med små skulder. Den inne hål ler information om kronofogdemyndighetens arbete med in driv ning samt inne hål ler en del prak tis ka tips och vad som hän der om man inte betalar sina skul der i tid. Skuldsanering (KFM 935, 16 sidor inkl. blanketter) Broschyren beskriver hur man ansöker om skuldsanering. Broschyren innehåller tre ansökningsblanketter. Checklista för att undvika de vanligaste fallgroparna när du ansöker om skuldsanering! (KFM 936, 1 blad) Informationsblad som skickas ut tillsammans med broschyren Skuldsanering (SKV 935). Svensk internationell exekutions- och obeståndsrätt* (KFM 942, 830 sidor + omslag) En lärobok och handbok i svensk och internationell exekutions- och obeståndsrätt för personal vid Kro no - fogdemyndigheten. Kro no fog de myn dig he tens tillsyn över nä rings för bud (KFM 948, 16 sidor) I broschyren redovisas Skatteverkets syn på hur tillsynen ska utövas och att den ska vara enhetlig och effektiv. Handbok för konkurstillsyn* (KFM 949, ca sidor i pärm) Handbok för konkurstillsynen vid Kronofogdemyndigheten. De cen trala avsnitten handlar om för valtarens omhändertagande av ett konkursbo, konkursutredningen och boets avveckling. Handboken är också användbar för konkursför valtare, domstolar och konkursborgenärer. 19

20 Riktlinjer för borgenärsarbetet hos kro no fog demyn dig he ten (KFM 950, 28 sidor) Denna broschyr riktar sig till de med ar be ta re inom kro no fog de myndigheten som arbetar med borgenärs frå gor. Syftet är att det ska vara vägledande och ligga till grund för styrning, pla ne ring och upp följ ning. På riktigt en bok om livskunskap från kronofogde myndigheten (KFM 951, 110 sidor) Syftet med boken är att öka kunskapen och medvetenheten hos våra ungdomar så att de ska göra val som leder till bra liv med en hållbar ekonomi. Hur du betalar din tv-avgift och vad händer om du inte gör det (SKV 954, 4 sidor) Information från Radiotjänst och Kronofogdemyndigheten om tvav giften och konsekvenserna om man inte betalar den. Vykort från Kronofogden (SKV 956) Ett vykort som skickas till skolor för att informera om att det finns ett utbildningsmaterial på Materialet kan användas för att ge eleverna kunskap om ekonomi och skuldsättning. Verksamhetsmål 2007 för Kronofogdemyndigheten (KFM 990, affisch i A3-format) En beskrivning av Kronofogdemyndighetens övergripande mål. Kronofogden / Övriga språk Broschyrer på övriga språk Allmän information Taxes in Sweden (SKV 104, 48 sidor) En sammanfattning av Skatter i Sverige Skat te sta tis tisk årsbok på engelska. Mapp för informationsmaterial (SKV 106) Samlingsmapp med svensk och engelsk text. A fiscal history of Sweden (SKV 114B, 16 sidor + omslag) (Svenska skatternas historia) Taxfree in the EU ends (SKV 118B, 16 sidor) (Taxfree inom EU upphör) Income self assessment and taxes in Sweden (SKV 132B, 12 sidor) (Deklaration och skatter i Sverige) Compliance Policy (SKV 186B, 4 sidor) (Kontrollpolicy) Inkomstskatt Utländska företag med fast driftställe i Sverige (SKV 309, 8 sidor) Broschyren innehåller både svensk och engelsk text. Submit your tax return via the internet, text message or phone! (SKV 326B, 4 sidor) (Deklarera via Internet, sms eller telefon!) Så här deklarerar du i Sverige (SKV 334, 28 sidor) Broschyren innehåller text på svens ka, albanska, bosniska/kro a- tiska/serbiska, engelska, finska, pols ka, ryska, somaliska, spanska, turkiska, sorani, persiska och arabiska. Information till utländska fastighetsägare (SKV 341, 8 sidor) Broschyren innehåller text på svenska, engelska och tyska. Inkomstdeklaration information till personer som bor i annat land (SKV 342, 8 sidor) Broschyren innehåller text på svenska, engelska och tyska. Utländska fastighetsägare försäljning (SKV 343, 8 sidor) Broschyren innehåller text på svenska, engelska och tyska. Working in Sweden (SKV 376B, 4 sidor) (Arbete i Sverige) Skattebetalning VAT and PAYE return brochure (SKV 409B, 29 sidor) (Skattedeklarationsbroschyren). Den engelska versionen finns endast på Tax application for foreign entrepreneurs (SKV 419B, 16 sidor) (Skatteanmälan för utländska företagare ) Steueranmeldung für ausländische Unternehmer (SKV 419C, 16 sidor) (Skatteanmälan för utländska företagare ) Wniosek podatkowy dla przedsiebiorców zagranicznych (SKV 419J, 16 sidor) (Skatteanmälan för utländska företagare ) Skatteregler för personer som bor utomlands (SKV 442, 12 sidor) Broschyren innehåller text på svenska, finska, engelska, tyska och spanska. 20

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00!

Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Dekl@rera 2010 Dags att deklarera Senast måndagen den 3 maj klockan 24:00! Deklarera på Internet, sms eller telefon enkelt och säkert! Självbetjäning dygnet runt Webbplats: skatteverket.se Servicetelefon:

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 34 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via internet, app, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2013 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 19 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2009 skatteverket.se Information för arbetsgivare Välkommen till Skatteverkets Arbetsgivardag! Som arbetsgivare eller ansvarig för ett företags personal- eller ekonomiavdelning fyller du

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 32 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, mobil, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2011 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 5 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 13 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbets givaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skatte deklaration

Läs mer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer SKV 409 utgåva 15 Moms- och arbetsgivardeklarationer Den här broschyren innehåller information om hur moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska redovisas och betalas. Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 31 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2010 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 20 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Moms inom kulturområdet

Moms inom kulturområdet SKV 562 utgåva 2 Moms inom kulturområdet Broschyren vänder sig till Broschyren vänder sig i första hand till konstnärer, artister, författare och andra som är verksamma inom kulturområdet. Vare sig du

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Moms inom kulturområdet

Moms inom kulturområdet SKV 562 utgåva 3 Moms inom kulturområdet Broschyren vänder sig till Broschyren vänder sig i första hand till konstnärer, artister, författare och andra som är verksamma inom kulturområdet. Vare sig du

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 21 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten.

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten. 2015 Skatteregler för privatpersoner Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten. 1 2 Innehållsförteckning Allmänna upplysningar 5 Inkomstskattesystemet 5 Anteckningar

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2003 www.rsv.se Information för arbetsgivare Välkommen till skattemyndighetens Arbetsgivardag Som arbetsgivare eller anställd på ett företags personal- eller ekonomiavdelning är du en viktig

Läs mer

Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005

Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005 SKV 461 utgåva 4 Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005 Den här broschyren vänder sig till dödsboet efter en avliden person. Här finns information

Läs mer

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln 1 Vilka omfattas av sexmånadersregeln och ettårsregeln? Du som i skattehänseende är bosatt i Sverige och som arbetar

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer