BÖCKER OCH BROSCHYRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÖCKER OCH BROSCHYRER"

Transkript

1 SKV 120 utgåva BÖCKER OCH BROSCHYRER Utgivna av Skatteverket och Kronofogdemyndigheten Innehållsförteckning Allmän information 3 Rättsfrågor 6 Tekniska beskrivningar 6 Inkomstskatt 7 Fastighetstaxering 10 Skatteavtal 11 Skattebetalning 12 Punktskatter 14 Moms 15 Kontroll 16 Folkbokföring 18 Driftteknik 18 Kronofogden 19 Broschyrer på övriga språk 20 Skatteverkets rapporter 22 1

2 Skatteverkets böcker och broschyrer I den här broschyren pre sen te ras Skat te ver kets pu bli ka tio ner. Förteckningen är gjord våren 2007 och omfattar i princip alla publikationer som fanns utgivna i början av Skatteverkets trycksaker kan delas in i föl jan de grup per: Blanketter Publikationer Utbildningsmaterial Författningssamling, allmänna råd och meddelanden Rapporter Övrigt Blanketter, publikationer och ut bild nings ma te ri al num re ras efter vissa gemensamma prin ci per. Alla blan ket ter (hit räknas även en del sär tryck av anvisningar) till de las ett fyrsiffrigt num mer, t.ex. In komst - de kla ra tion 1, som har beteckningen SKV Av numret kan man normalt utläsa till vilket sakområde blanketten hör. Blanketter i och se rien är taxeringsblanketter, blan ket ter i serien är blanketter för skattebetalning osv. Numreringen av publikationer (böck er, bro schy rer, foldrar, in for ma tions blad m.m.) följer samma system men omfattar bara tre siff ror. Pu bli ka tio ner inom tax e rings om rå det ingår i 200- och 300- serien, publikationer inom skattebetalningsom rå det har nummer inom 400- serien osv. Hand led ning för be skatt ning av inkomst och för mö gen het m.m. har t.ex. num mer SKV 301. Kommunikationsenheten på verksamhetsstöd för skatt och KFM ansvarar för nummersättning och produktion av blanketter och publikationer. För det ma te ri el la innehållet i publikationerna sva rar res pek - tive sakenhet. Verkets utbildningsmaterial num re ras av personalen he ten i sär skild ordning. Personalenheten lämnar upp lys ning ar om ver kets ut bild nings ma te ri al. Utgivningen av Skat te ver kets författningssamling, all män na råd och meddelanden ad mi nis tre ras inom huvudkontoret av rättsav del ning en, som bl.a. numrerar och re gist re rar dessa tryck sa ker. Skatteverkets rapporter ges fr.o.m ut i en särskild rapportserie och får årtal och ett löpnum mer, t.ex. Rapport 2005:2. Num re ring och re gist re ring av rapporter handläggs av kommunikationsenheten. Övriga tryck sa ker kan t.ex. vara skri vel ser, promemorior m.m. och dessa re gist re ras nor malt hos Skat te ver kets diarier och får ett diarienummer. Upplagorna på pu bli ka tio ner varierar från flera miljo ner ex em plar och ned till ett par tusen. En del pu bli ka tio ner, främst författningssammanställningar och hand led ning ar, finns att köpa via Fritzes Kundservice, Stock holm, tfn: , fax: , e-post: Internet: el ler i bok han deln. Vil ka dessa pu bli ka tio ner är finns an gi vet i detta häfte med as te risk vid pu bli ka tion ens titel. Verksamhetsstöd för skatt och KFM skickar ut de olika publikationerna till skattekontoren och Kronofogden. Skattekontoren ska t.ex. inte köpa sina författningar och hand led ning ar i bokhandeln el ler hos Fritzes utan får dem via verksamhetsstöd. En del av Skatteverkets broschyrer kan beställas via vår servicetelefon. En förteckning över alla tjäns ter som ser vi ce te le fo nen erbjuder kan er hål las på föl j - ande sätt: ring , vänta på svar, slå sedan direktval I denna broschyr ang es numret för direktval i texten till de broschyrer som finns för beställning i ser vi ce te le fo nen. På finns för ut om omfattande information och fakta även våra vanligaste broschyrer. Denna förteckning över Skat te ver kets publikationer har pro du ce rats av kommunikationsenheten på verksamhetsstöd för skatt och KFM. 2

3 Allmän information Verksamhetsplan 2007 (SKV 100, 12 sidor) En beskrivning av mål, produktionsplan och utvecklingsplan för verksamhetsstöd för skatt och KFM. Råd och regler när du skriver (SKV 103, 28 sidor) Broschyren innehåller dels råd om vad man bör tänka på för att skriva begripliga och tydliga texter, dels mer formella språkregler (t.ex. förkortningar, kommatering, av stav - ning). Taxes in Sweden (SKV 104, 48 sidor + omslag) Ett sammandrag på engelska av Skatter i Sverige Skat te sta tis tisk årsbok (SKV 152). Mapp för 10 mm informationsmaterial (SKV 105, 4 sidor) Mappen för innehåll upp till 10 mm (med svensk och engelsk text) används vid besök som sam lings mapp för information. Mapp för 4 mm informationsmaterial (SKV 106, 4 sidor) Mappen för innehåll upp till 4 mm (med svensk och engelsk text) används vid besök som sam lings mapp för information. Svenska skatternas historia (SKV 107, 6 sidor) En folder som innehåller en kortfattad historik över de svens ka skatternas uppkomst och ut veck ling, författad av docent Stellan Dahl gren, Upp sa la Universitet. Svenska skatternas historia (SKV 109) En tredelad affisch som i text och bild informerar om de svenska skatter nas historia. Affischen är en ex akt kopia av den skärm ut ställ ning som togs fram 1982 och skickades till skattekontoren. Allmän information Svenska skatternas historia (SKV ) Vykort med fyra motiv ur de svens ka skatternas historia. A fiscal history of Sweden (SKV 114B, 16 sidor + om slag) En engelskspråkig, illustrerad version av foldern SKV 107 (se ovan), främst avsedd för utländska besökare. Kommentar till indrivningspolicy (SKV 115, 16 sidor) Skatteverket har fastställt en indrivningspolicy för landets kronofogdemyndigheter, SKV 169. I denna broschyr kom men te ras och ut veck las policyns olika av snitt. De svenska skatternas historia (SKV 117, 28 sidor + omslag) En illustrerad broschyr som innehåller en serie artiklar författade av jur. kand. Susanne Löwnertz och som över sikt ligt behandlar de svens ka skat ter nas historia från all ra för sta början fram till idag. Taxfree inom EU upphör (SKV 118, 16 sidor) Broschyren informerar om vilka regler som gäl ler med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphört. Broschyren har tagits fram i samarbete med Tullverket. Broschy ren finns även i engelsk version (SKV 118B). Rätt handlagt* (SKV 119, 180 sidor + om slag) I boken behandlas bl.a. förvaltningsmyndigheters ärendehantering. Det finns även ett avsnitt om bisysslor, tjänsteansvar, skadestånd m.m. Boken är av sedd som ett stöd i den dagliga ärendehanteringen. Den kan med för del även an vän das vid in troduktion och ut bild ning av per so nal. Böcker och bro schy rer (SKV 120, 24 sidor) Broschyren informerar om Skatteverkets oli ka böcker och bro schy rer och redogör i korthet för innehållet i varje produkt. Policy för mångfald (SKV 124, 4 sidor) En folder som beskriver hur vår förvalt ning ska arbeta med att ta till vara mångfalden i vårt samhälle. Affischer (70 x 100 cm) Ska du flytta? (SKV ) Dekla rera via Internet, sms eller telefon / Skatteåterbäring före midsommar? (SKV ) Starta eget KFM (SKV ) Nu kan du ringa oss till kl. 19 / Vi vill ha ett samhälle där alla vill göra rätt för sig! (SKV ) Vill du veta mer om utslag och prickar...? / Vi vill ha ett samhälle där alla vill göra rätt för sig (SKV ) Skattungen.se / Så här används dina skattepengar per hundralapp (SKV ) Hej! Jag heter Kim! (SKV ) Deklaration och skatter i Sverige (SKV 132, 8 sidor) I broschyren ges en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Det finns ock så kort information om hur man de kla re rar och betalar skatt. Bro schy ren finns även i eng elsk version (SKV 132B). Årets färg (SKV 144, 2 sidor, 2 olika blad) Två blad med färgprover på Årets färg, som är den fastställda de kor - fär gen för trycksaker m.m. Det ena är tryckt på matt pap per och det an dra på glättat papper. Publikationer från Skatteverket och Kro no fog de n (SKV 147, 20 sidor) Katalog över de böcker m.m. som säljs via Fritzes. Offentligt eller hemligt* (SKV 148, 338 sidor + om slag) Boken behandlar offentlighetsprincipen, allmänna handlingar samt sekretesslagen och dess grund läg - gan de begrepp. Dess ut om redogörs för skatte- och dom stols se kre tess, sekretess i folkbokföringsverksamheten, i den skattebrottsutredande verksamheten och hos kronofogdemyndigheten samt frågor om sekretess och offentlighet i samband med elektronisk lagrad information. * Kan köpas via Fritzes Kundservice, se information på sidan 2. 3

4 Rätt avsändare på rätt sätt (SKV 150, 14 sidor + omslag) Ett häfte som beskriver hur vi ska använ da vårt märke och våra logo ty per. Finns endast som pdf-fil på Skatteverkets intranät under Bildarkivet. Skatter i Sverige Skatte statistisk årsbok* (SKV 152, 330 sidor + omslag) Boken innehåller det mesta man be hö ver veta om våra skatter. De tre tunga kapitlen handlar om skatt på arbete, kapital samt på varor och tjäns ter. Det ingår också avsnitt om skat ter na i ett eko no miskt och his to - riskt perspektiv, fö re tags be skatt ning, skatt och inkomstfördelning för in di - vi der och hushåll samt om svenska skatter i internationell jämförelse. Ett sammandrag av boken finns även i engelsk version (SKV 104). Medarbetarpolicy (SKV 153, 4 sidor) I denna folder redovisas för valt - ning ens grundsyn på relationerna mellan ar bets gi va re och anställda. Den inne hål ler även en medarbetarprofil och en ledarprofil som vi sar vad som krävs av med ar be ta re och chefer. Foldern finns endast som pdf-fil på Skatteverkets intranät under Personalinformation. Budgetunderlag för Skatte verket och Kronofogdemyndigheten (SKV 155, 22 sidor + omslag) Budgetförslag för räkenskapsåren Välkommen till Skatteparadiset (SKV 159, 12 sidor) En rekryteringsbroschyr som beskriver Skatteverket som arbetsplats. Årsredovisning för Skatteverket och Kronofogdemyndigheten (SKV 165, 124 sidor + omslag) Innehåller resultatredovisning för Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. I häf tet ingår även re sul tatoch balansräkning m.m. Allmän information AU-handbok Acceptansprovning (SKV 168, 37 sidor + omslag) Handbok som beskriver arbetssättet vid acceptansprovning av IT-stöd. Bygger på koncernens AU-modell. Indrivningspolicy (SKV 169, 4 sidor) Foldern beskriver grunden för styrning, planering och uppföljning av indrivningsverksamheten. AU-handbok Förvaltning (SKV 172, 64 sidor + omslag) Inom Skatteverket och Kronofogdemyndigheten har en modell för administrativ utveckling tagits fram. Denna handbok innehåller en beskrivning av förvaltningsmodellen. Byråkrater berättar* (SKV 180, 254 sidor) Byråkrater berättar är en bok som innehåller en brokig sam ling av minnen och anek do ter berättelser som färg starkt skildrar livet som tjäns te man i förvaltningen förr i tiden. Riktlinjer för telefoni inom Skatteverket och Kronofogdemyndigheten (SKV 182, 4 sidor) Information, i formatet 10,5 x 15 cm, om röststyrd telefoni, hur man hänvisar sin telefon och allmänt om en god telefonkultur. Euron ur ett skatteoch indrivningsperspektiv (SKV 184, 4 sidor) Foldern innehåller in for ma tion till fram för allt företag och upp gifts - läm na re om hur in fö ran det av den nya va lu tan euro kan komma att påverka skatteredovisningen. Kontrollpolicy (SKV 186, 4 sidor) En folder med policy om allmänna utgångspunkter för kontrollen, kontroll ens syfte, fram gångs fak to rer och mål samt grund läg gan de prin ci per för kontrollens in rikt ning och utförande. Det finns även en bilaga med kommentarer till förvaltningens kontrollpolicy. Foldern finns även i engelsk version (SKV 186B). Övergripande rapportering 2012 (SKV 189, 84 sidor + omslag) Dokumentet innehåller en genomgång av våra mål på lång sikt och ska ge en helhetsbild av verksamhetsområdet skatt. Skatte verkets verksamhetsmål 2007 (SKV 190, 4 sidor) Foldern inne hål ler vision, syfte samt mål och aktiviteter. Hela verksamhetsplanen finns på Intranätet/Övergripande styrning. En förvaltning i medborgarnas tjänst (SKV 191, 8 sidor) En beskrivning av hur Skatteverket och Kronofogdemyndigheten ska bli den bästa offentliga för valt ning en i medborgarnas tjänst. Etik i praktiken Vägledning för etikarbetet (SKV 199, 20 sidor) Denna vägledning ska ge argument för betydelsen av att etikfrågorna diskuteras inom vår förvaltning och ge förslag på olika arbetssätt och metoder. Etik i praktiken Diskussionsmaterial (SKV 200, 104 sidor + omslag) Ett diskussionsmaterial som beskri ver olika situationer där vårt förhållningssätt och värderingar spelar en stor roll. Informationssäkerhet för Skatteverket och kronofogdemyndigheten (SKV 201, 16 sidor) En lathund som riktar sig till alla medarbetare och som innehåller ett antal regler för och tips på vad du kan göra för att upprätthålla en god informationssäkerhet. Incident 2000 (SKV 203, 6 sidor i fickformat) I foldern beskrivs hur förvaltningens sys tem för rapportering av incidenter ska användas. Ledningssystem för in for ma tions sä ker het (SKV 204, 4 sidor) I foldern förklaras innebörden av ledningssystemet. 4

5 Allmän information Sekretesslathund (SKV 205, 100 sidor + omslag) En lathund som är tänkt att vara till hjälp i de vanligaste situationerna kring offentlighet och sekretess. E-legitimation och Skatteverkets e-tjänster (SKV 206, 16 sidor) I broschyren finns information om hur du skaffar en e-legitimation och vilka e-tjänster som finns idag. (Direktval 7917**) Vad finns på de olika vå nings pla nen? (SKV 211, 12 sidor) Kartor över våningarna i Skatteverkets hus i kvarteren Nöten och Päronet i Solna. Välkommen (SKV 212, mapp 4 sidor) Denna mapp är avsedd för material som delas ut i samband med in tro - duktion för nyanställda. Deklarationen 100 år och andra tillbakablickar* (SKV 216, 172 sidor + omslag) En jubileumsbok som gavs ut 2003 för att uppmärksamma att det då var 100 år sedan den allmänna självdeklarationen lämnades första gången. Boken ger också en del av bakgrunden till det nuvarande inkomstskattesystemet, deklarationsplikten och utvecklingen under de gångna 100 åren. Verksamhetens inriktning för Skatteverket (SKV 218, 36 sidor) Detta dokument beskriver innehållet i den långsiktiga styrningen av Skatteverket och den strategiska inriktningen. Kort om företagsregistrering (SKV 219, 4 sidor) Information, i formatet 10,5 x 15 cm, till företagare om den service de kan få på Bolagsverkets och Skatteverkets webbplats, Deklarera via Internet, sms eller telefon (SKV 220, 6 sidor i fickformat) Information om hur du kan godkänna förtryckta uppgifter i din deklaration via Internet, sms eller telefon. Skattungen.se (SKV 221, bokmärke 4 x 21 cm) Bokmärke och visitkort med kort information om Skatteverkets ungdomssida. Neutrala föreläsarkort (SKV 222) Kortet finns i formaten A6 och A5 i styvt papper. Vår logotype är på ena sidan och den andra sidan är blank för anteckningar. Konferensblock (SKV 224, 16 sidor) Block i A4-format med Skatteverkets logotype. I varje kartong ligger 200 block. Bärkasse i plast (SKV 225) Vita plastpåsar med snurran och skatteverket.se. I varje kartong ligger 500 påsar. Självbetjäning och personlig service (SKV 226) Information, i kontokortsformat, om vår webbplats, servicetelefonen och Skatteupplysningen. Hej! Jag heter Kim! (SKV 227) Information, i kontokortsformat, om skattungen.se där ungdomar kan få svar på frågor om körkort, starta företag, jobb m.m. Ny organisation för Skatteverket (SKV 228, 6 sidor) En organisationsplan över verksamhetsstöd för skatt och KFM, huvudkontoret och Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Huvudkontoret (SKV 232, 4 sidor) En beskrivning av huvudkontorets organisation. Så här används dina skattepengar per hundralapp (SKV 233, 4 sidor) Information, i formatet 8,5 x 10 cm, om var skattepengarna kommer från och till vilka områden de går. ** Kan beställas via Skatteverkets servicetelefon Direktval: se ovan. 5

6 Rättsfrågor / Tekniska beskrivningar Rättsfrågor Förvaltningslagen en mer ser vi ce in rik tad verksamhet (SKV 202, 52 sidor + omslag) Ett häfte med information om förvaltningslagen, som bl.a. be to nar rättssäkerheten och servicen till allmän heten i den stat li ga för valt - ningen m.m. Handledning för handläggning av ärenden enligt ersättningslagen* (SKV 230, 116 sidor + omslag) Boken behandlar lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, den s.k. ersättningslagen. Boken är tänkt att användas som ett stöd i Skatteverkets handläggning av dessa ärenden. Handledning Särskilda avgifter enligt taxerings lagen* (SKV 231, ca 300 sidor + omslag) I boken kommenteras bestämmelser om skattetillägg och förseningsavgift (särskilda avgifter) samt andra bestämmelser som gäller för särskilda avgifter vid inkomsttaxeringen. Tekniska beskrivningar Tekniska beskrivningar för elektronisk redovisning och beställning av taxeringsuppgifter på ADB-medium Dessa beskrivningar innehåller bland annat postbeskrivningar, hur ADB-me di ets innehåll kan se ut, be skriv ning av termerna och tes ter. Kontrolluppgifter teknisk beskrivning (SKV 260, 146 sidor + omslag) Taxeringsuppgifter m.m. för taxeringsår 2006 (SKV 263, 12 sidor + omslag) Näringsuppgifter (SRU) Anstånd (SKV 269, 88 sidor) Felmeddelanden (SRU) (SKV 271, 12 sidor) Avdrag för preliminär skatt (SKV 272, 20 sidor) Mediefakta (SKV 274, 16 sidor) (Direktval 7904**) Mervärdesskatt Kvartalsredovisning (SKV 278, 11 sidor) Finns endast på Registreringsprogram för kon troll upp gif ter (SKV 261, 16 sidor) Broschyr med information om registreringsprogrammet. Pro gram met kan an vän das för re gist re ring av kontrolluppgifter för lön, ränteinkomst, ränteut gift och skuld, utdelning och innehav av delägarrätter, överlåtelse av bo stadsrätt och förmögenhetsvärde bostadsrätt. Cd bifogas. Programmet kan även laddas ner på (Direktval 6807**) 6 ** Kan beställas via Skatteverkets servicetelefon Direktval: se ovan.

7 Inkomstskatt Inkomstskatt Rutiner för Skatteverkets han te ring av skattskyldiga i konkurs (SKV 251, 40 sidor) Häftet innehåller riktlinjer för vad som sker när en skattskyldig har försatts i konkurs samt en be skriv ning av det praktiska för fa ran det. Häftet innehåller även en kort ma te ri ell be skriv ning av den lag stift ning som gäller. Bokföring, bokslut och deklaration, Del 1 (SKV 282, 48 sidor) I broschyren beskrivs och förklaras de regler som gäller för enskilda näringsidkares bokföring och årsbokslut. Broschyren är framtagen i samarbete med Bokföringsnämnden. (Direktval 7617**) Dags att deklarera Nä rings verk sam het utan årsbokslut (SKV 283, 32 sidor) Broschyren har tagits fram som ett stöd för den som ska de kla re ra näringsverksamhet utan årsbokslut och fylla i blan ket ter na N1, N1A, N6 och Inkomstdeklaration 1. (Direktval 7107**) Dags att deklarera Nä rings verk sam het med årsbokslut (SKV 285, 48 sidor) Broschyren har tagits fram som ett stöd för den som ska de kla re ra näringsverksamhet och har gjort årsbokslut samt fylla i blan ket ter na N2, N2A, N4, N6, N7, INK1, INK2, INK4 och K4C. I broschyren finns även koppling mellan SRU-koderna och BAS-kon to pla ner na. (Direktval 7106**) Socialavgifter för dig som bedriver näringsverksamhet utomlands (SKV 291, 4 sidor) Information om de regler som gäller för socialavgifter och socialförsäkring för egenföretagare som också arbetar utomlands, även om de är bosatta i Sverige. Skatteregler för delägare i fåmansföretag (SKV 292, 48 sidor) Broschyren innehåller in for ma tion om de regler som gäller för delägare i fåmansföretag och när stå en de till delägare. (Direktval 7615**) Skatteregler för samfälligheter (SKV 293, 20 sidor) Broschyren behandlar de skattefrågor som är aktuella för samfälligheter och deras delägare. (Direktval 7921**) Skatteregler för aktieoch handelsbolag (SKV 294, 20 sidor) Broschyren vänder sig till den som är delägare i mindre aktie-/han delsbo lag och som själv upprättar bok slut och deklaration. (Direktval 7616**) Skatteregler för enskilda näringsidkare (SKV 295, 56 sidor) Broschyren innehåller regler om beskattning av enskild nä rings verk - samhet. (Direktval 7603**) Fastighetsskatt (SKV 296, 16 sidor) Broschyren informerar om vilka fastigheter som är skattepliktiga och vem som ska betala fast ig hets skatt samt innehåller ex em pel och tabeller för uträkning av fast ig hets skat ten. Innehåller även en mall för beräkning av underlaget för fastighetsskatt. (Direktval 7501**) Skattenämndens arbete (SKV 297, 6 sidor) Information till valda skat te nämnds - ledamöter om den årliga taxeringen. Foldern finns endast som pdf-fil på Skatteregler för del ä ga re i han dels bo lag (SKV 299, 36 sidor) Broschyren innehåller regler om beskattning av delägare i handels- och kommanditbolag. Gäller både för fysiska och juridiska personer. (Direktval 7604**) Skatte- och taxeringsförfattningarna* (SKV 300, ca sidor + om slag, årlig) Boken innehåller de författningar som direkt reglerar beskattning av in komst och förmögenhet och författningar som har anknytning till dessa. Handledning för beskattning av in komst och förmögenhet m.m.* Del 1* (SKV 301, ca 900 sidor + om slag) Denna del innehåller allmänna bestämmelser om inkomstbeskattning samt beskattning av tjänst, kapital, fast ig he ter, bo stads rät ter och förmögenhet. Del 2* (SKV 302, ca 500 sidor + om slag) Denna del innehåller en allmän del om beskattning av näringsverksamhet, fondavsättningar, in komst upp - del ning inom familjen, un der skotts - av drag, jord- och skogs bruksbeskattning och uttag ur näringsverksamhet. Del 3* (SKV 336, ca 700 sidor + omslag) Denna del innehåller bl.a. avsnitt om aktiebolag och ekonomiska för en - ing ar, handelsbolag och EEIG, dödsbon, koncernbidrag, tidigare års underskott, byggnadsrörelse, fåmansföretag, omstrukturering av företag (t.ex. byte av företagsform, underprisöverlåtelse, fusion), in komst be - skatt ning vid kon kurs och ackord. Kontrolluppgifter lön, förmåner m.m. (SKV 304, 40 sidor, årlig) Broschyren, som skickas till alla ar bets gi va re, innehåller allmän in for - mation om kontrolluppgiftsskyldigheten samt hur man fyller i kon troll - uppgiften från arbetsgivare m.fl, den gula och den gröna kontrolluppgiften samt kontrolluppgifterna för sjöin komst. På ett upp slag vi sas ock så hur sam man dra get av kon troll upp - gifter fylls i. (Direktval 7612**) Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning* (SKV 305, ca 430 sidor + omslag) Boken innehåller en sammanfattande beskrivning av lagregler inom redovisningsområdet, Redovisningsrådets rekommendationer och Bokföringsnämndens allmänna råd. Ny utgåva utkommer preliminärt i juni ** Kan beställas via Skatteverkets servicetelefon Direktval: se ovan. 7

8 Inkomstskatt Bilförmån och andra förmåner (SKV 308, 152 sidor + om slag) Information om Skatteverkets föreskrifter och meddelanden om för mån av fri och delvis fri bil och vissa förmå ner så som lun cher m.m. samt fri kost vid tjäns te re sa och re pre sen ta tion. Utländska företag med fast drift stäl le i Sverige (SKV 309, 8 sidor) Broschyren innehåller en kortfattad information på svenska och engelska om vad en ut ländsk fö re ta ga re bör kän na till om verk sam he ten inte kom mer att dri vas i aktiebolag. ELDA (SKV 310, 2 sidor) Ett blad som beskriver hur man överför näringsuppgifter och kvartalsredovis ning via mo dem eller Internet till Skatteverket. Programmet är gratis och kan laddas ner på (Direktval 7610**) Blankettsamling Personbeskattning och näringsverksamhet* (SKV 311, 164 sidor + om slag) Häftet innehåller taxeringsblanketter för företag och lön ta ga re samt de flesta kontrolluppgifterna. Försäljning av näringsfastighet (SKV 313, 12 sidor) I broschyren förklaras vilka skat te - reg ler som gäller och hur man ska deklarera försäljningen av en nä rings - fastighet. Informationen vänder sig till fysiska per so ner och döds bon. (Direktval 7602**) Snabbfakta om skatter Foldrar (10 x 21 cm) med kort fattad information. Moms vid uthyrning av lokaler (SKV 315-1, 4 sidor) Vad är moms? (SKV 315-2, 6 sidor) Ska du köpa hus? (SKV 315-3, 4 sidor) Ska du köpa en bostadsrätt? (SKV 315-4, 4 sidor) Har du sålt aktier? (SKV 315-5, 4 sidor) Traktamente och bilersättning (SKV 315-6, 4 sidor) Hemresor när du arbetar på annan ort (SKV 315-7, 4 sidor) Tillfälligt arbete på annan ort än bostadsorten (SKV 315-8, 4 sidor) Dubbel bosättning (SKV 315-9, 4 sidor) Är du god man eller förvaltare (SKV , 4 sidor) Tillfälligt anställda i Sverige (SKV , 4 sidor) Skatteåterbäring före midsommar? (SKV 316, visitkortsformat) Information om vilka förutsättningar som gäller för att få skatteåterbäring före midsommar. Deklarera din näringsverksamhet på Internet (SKV 317, 4 sidor) Information om vilka fördelarna är med att deklarera näringsverksamhet på Internet. Med e-legitimation lämnar man N1 och N6 tillsammans med inkomstdeklarationen. Deklarera via Internet, sms eller telefon och anmäl konto! (SKV 319, 4 sidor) Information om vilka förutsättningar som gäller för att få skatte återbäring före midsommar. Det finns även en kontoanmälan bifogad och hur man gör för att anmäla konto. (Direktval 7108**) Deklarera på Internet med e-legitimation (SKV 320, 4 sidor) Information om vad en e-legitimation är och vad den kan användas till och hur man deklarerar på Internet. Försäljning av bostadsrätt (SKV 321, 24 sidor) Broschyr med information till den som ska de kla re ra för sälj ning av bostadsrätt som är privatbostad. Inne hål ler även exempel på hur blanketten ska fyllas i. (Direktval 7407**) Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) (SKV 323, 8 sidor) Information till ägare av småhus och ägare av lantbruksenhet med småhus om skattereduktion för miljöförbättrande installationer mellan den 1 januari 2004 och den 31 december Ansökningsblanketter följer med broschyren. (Direktval 7906**) Skatteregler för ideella för en ing ar och stiftelser (SKV 324, 8 sidor) Broschyren informerar om de regler som gäller för ideella föreningars och stiftelsers skatt- och de kla ra tions skyldighet avseende inkomst- och förmögenhetsskatt samt moms. Vidare behandlas frågor som rör ideella förening ar och stiftelser i egen skap av arbets- och uppdragsgivare. (Direktval 7918**) Dags att deklarera på Inkomstdeklaration 1 (SKV 325, 32 sidor, årlig) Information om hur man deklarerar och hur man gör en preliminär skat teut räk ning. Innehåller även in for mation om skattekonto och re do gör för hur inkomstdeklarationen ska kontrolleras och fyllas i. (Direktval 7101**) Deklarera via Internet, sms eller telefon! (SKV 326, 4 sidor, 10 x 21 cm) Information om vilka förutsättningar som gäller för att få skatteåterbäring före midsommar. Foldern finns även på engelska (SKV 326B). Handledning för stiftelser, ide el la föreningar och samfälligheter m.fl.* (SKV 327, 294 sidor + om slag) Boken beskriver de skatteregler som gäller för stiftelser, ideella föreningar, samfälligheter och registrerade trossamfund samt en kortfattad ge nom - gång av de civilrättsliga reglerna. Så här deklarerar du dina inkomster (SKV 328, 20 sidor, årlig) Broschyr för skolbruk med två övningsuppgifter, som visar hur man de kla re rar på In komst de kla ra tion 1 och räknar ut skatten. Dessutom beskrivs hur man kan lämna sin deklaration via Internet med e-legitimation, telefon eller sms samt konsekvenserna av att jobba svart. Broschy ren le ve re ras i klass upp sätt ning på 35 ex. till sam mans med 35 ex. av vardera Dags att deklarera och Sommar- och extrajobb. In formation om ma te ri a let samt re kvi si tionsblanket ter skick as var je år efter års skif tet till sko lor na. 8 ** Kan beställas via Skatteverkets servicetelefon Direktval: se ovan.

9 Inkomstskatt Skatteregler för pri vat per so ner (SKV 330, 64 sidor, årlig) Broschyr med information främst för dem som haft litet mer in veck la de inkomstförhållanden att redovisa än enbart lön eller pen si on, såsom trakta men te och ak tie för sälj ning m.m. (Direktval 7103**) Försäljning av aktier (SKV 332, 28 sidor) Broschyren vänder sig till den som har sålt marknadsnoterade aktier och har löst in eller sålt nollkupongare eller aktieindexobligationer. De vanli gas te reg ler na för ak tie för sälj ning ar tas upp och flera ex em pel visar hur aktieförsäljningar ska deklareras. (Di rekt val 7405**) Så här deklarerar du i Sverige (SKV 334, 28 sidor) En kort sammanfattning av hur det går till att deklarera i Sverige. Innehål ler text på svenska, albanska, bosniska/kroatiska/serbiska, eng el - ska, finska, polska, ryska, somaliska, spanska, turkiska, sorani, persiska och arabiska. Skattereduktion för virke från stormfälld skog (SKV 338, 8 sidor) Information till ägare av lantbruksenhet med stormskog om skattereduktion för stormvirke. Skattereduktionen är avsedd för skogsägare som drabbades av stormen Gudrun i januari Ansökningsblanketter följer med broschyren. (Direktval 7920**) Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? sexmånadersregeln och ett års re geln (SKV 339, 4 sidor) Kort information om för ut sätt ning ar för befrielse från att betala skatt i Sverige på utlandsinkomsten för den som har ar be tat ut om lands minst ett år m.m. (Direktval 7303**) Servicetelefonen tar alltid emot ditt samtal! (SKV 340, 4 sidor) Detta är en folder som beskriver hur man använder Skatteverkets ser vi cetelefon. Här finns också en för teck - ning över samtliga direktval som servicetelefonen erbjuder. (Direktval 8999**) Information till utländska fastighetsägare (SKV 341, 8 sidor) Broschyr med information om bl.a. adressändring, deklaration och skattebetalning för den som äger en fastighet i Sverige och bor i ett annat land. Innehåller text på svenska, engelska och tyska. Inkomstdeklaration information till personer som bor i annat land (SKV 342, 8 sidor) Den här broschyren vänder sig till dig som bor i annat land, men som ska deklarera i Sverige. Innehåller text på svenska, engelska och tyska. Utländska fastighetsägare försäljning (SKV 343, 8 sidor) Broschyr med information till den som har sålt en fastighet i Sverige och bor i ett annat land. Innehåller text på svenska, engelska och tyska. Hobbyverksamhet (SKV 344, 4 sidor) Foldern vänder sig till per so ner som driver hobbybetonad verksamhet och innehåller in for ma tion om hur hobby beskattas. (Direktval 7301**) Handledning för internationell be skatt ning* (SKV 352, ca 900 sidor + om slag) Handledning som be hand lar svensk intern skat te rätt i för hål lan de till internationell skatterätt. I särskilda avsnitt be hand las t.ex. tolkning och tilllämpning av dubbelbeskattningsavtal, metoder för att undvika internationell dubbelbeskattning, EG-rätt, handräck nings frå gor samt so ci al av gif ter och egen av gif ter. Traktamenten och andra kost nads er sätt ning ar (SKV 354, 12 sidor) I broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjäns te re sor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar ut till sina anställda. Broschyren är uppdelad i en del för arbetsgivare och en del för anställda. (Direktval 7302**) Utländska kapitalförsäkringar (SKV 355, 2 sidor) I informationsbladet beskrivs vilka regler som gäller vid redovisning av utländska kapitalförsäkringar och vilka uppgifter som ska lämnas till Skatteverket och Finansinspektionen. Kon troll upp gif ter ränta, ut del ning m.m. (SKV 373, 48 sidor) Broschyr med information om de bestäm mel ser som gäller skyldig heten att läm na kon troll upp gif ter för ka pi - talinkomster, förmögenhet, pensionsoch kapitalförsäkringar, betalningar till och från utlandet samt skogskonto och skogsskadekonto. (Direktval 7613) Arbete i Sverige (SKV 376, 4 sidor) Denna folder behandlar kortfattat de regler som gäller folkbokföring, socialförsäkring och skatter i Sverige. Foldern finns även på eng elska (SKV 376B). Skatteregler för bo stads rätts för en ing ar och deras medlemmar (SKV 378, 32 sidor) Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlem mar och behandlar de skat te - frå gor som kan bli aktuella. (Direktval 7916**) Försäljning av småhus (SKV 379, 24 sidor) Broschyren förklarar de skatteregler som gäller när man säl jer små hus (vil la och fri tids hus) som är pri vatbostad. I broschyren finns flera ex em pel på hur man deklarerar och fyller i blanketterna. (Direktval 7401**) Hur man deklarerar sin bostad i utlandet (SKV 398, 8 sidor) Broschyren vänder sig till den som är bosatt i Sverige eller vis tas här sta dig va ran de och äger bostad i utlan det. De skat te mäs si ga kon se kven - ser na både under inne havs ti den och vid en even tu ell för sälj ning behandlas. (Direktval 7404**) Skattereduktion för bredband (SKV 399, 8 sidor) I broschyren finns information om vem som kan ansöka om skat te re - duk tion och hur man ansöker samt vilka förutsättningar som gäller. Ansökningsblanketter följer med broschyren. (Di rekt val 7915**) ** Kan beställas via Skatteverkets servicetelefon Direktval: se ovan. 9

10 Fastighetstaxering Fastighetstaxering Handbok för fastighetstaxering 2005* (Taxeringsregler Lantbruk) (SKV 286, 300 sidor + omslag ) Handboken består av två delar: allmänna taxeringsregler och regler om värderingen av lantbruksenheter. Skatteverkets beskrivning av värdeområden för skogsmark (SKV 288, 48 sidor) I häftet finns en sammanställning av samtliga värdeområden. Skatteverkets beskrivning av värdeområden för åker- och betesmark samt ekonomibyggnader (SKV 289, 32 sidor) I häftet finns en sammanställning av samtliga värdeområden. Hyreshus Genomsnittshyror (SKV 290, 52 sidor) I häftet finns en sammanställning av de genomsnittshyror som gäller inför den allmänna fastighetstaxeringen av hyreshus Handledning för be re dan de åt gär der inför AFT2007* (SKV 303, 128 sidor + om slag) Handledningen innehåller regler m.m. om förberedelserna inför den allmänna fastighetstaxeringen av hyres hus-, industri- och elproduktionsenheter och om den värdering som ska til läm pas vid AFT2007. Handledning för be re dan de åt gär der inför AFT2009* (SKV 303, 128 sidor + om slag) Handledningen innehåller regler m.m. om förberedelserna inför den allmänna fastighetstaxeringen av småhus och om den värdering som ska til läm pas vid AFT2009. Utkommer preliminärt i oktober Handledning för fastighetstaxering 2007 Taxeringsregler* (SKV 312, 308 sidor + omslag) Reglerna för 2007 års allmänna fast ig - hets tax e ring av hyres-, in du stri-, täktoch elproduktionsenheter samt specialenheter. Handledningen innehåller även allmänna taxeringsregler. Författningar om fastighetstaxering 2007* (SKV 318, 268 sidor + om slag) Författningssamlingen innehåller utöver de författningar som di rekt reglerar fastighetstaxeringen även författningar som har anknytning till dessa. Handbok för granskning och gallring ortsprisregistret (SKV 333, 46 sidor + omslag) Handboken redogör för upp bygg - na den av och innehållet i Skatteverkets orts pris re gis ter samt regler för granskning och gallring. Handbok för fastighetstaxering 2003* (Taxeringsregler Småhus) (SKV 358, 176 si dor + om slag) Handboken innehåller riktlinjer för taxe ring sarbe tet, bl.a. i frå ga om värderingsmodell, arbetsgång och om be räk ning av oli ka rikt vär den. Innehål ler även tabeller för grund- och marginalvärden samt nedräkningsfaktorer, exempel på riktvärdekarta m.m. Industri Beräkningsbilaga (SKV 387, 16 sidor) Broschyren innehåller en be skriv - ning av den värderingsmodell som används vid taxering av produktionskostnadsberäknad industri. Allmän fastighetstaxering / Förenklad fastighetstaxering Information finns i respektive broschyr om hur blanketterna för all män eller förenklad fast ig hets tax e ring fylls i. Ny utgåva kom mer in för varje allmän eller förenklad fast ig hets - taxering. Lantbruk (SKV 335, 36 sidor) Specialenhet (SKV 380, 4 sidor) Industri (SKV 381, 16 sidor) Täkt i industri (SKV 382, 4 sidor) Hyreshus (SKV 384, 12 sidor) Elproduktion (SKV 386, 8 sidor) Småhus (SKV 389, 28 sidor) Särskild fastighetstaxering Information finns i respektive broschyr om hur blanketterna för särskild fastighetstaxering fylls i, när de ska läm nas samt vilka skäl som gäl ler för sär skild fast ig hets tax e ring. Småhus (SKV 361, 24 sidor) Lantbruk (SKV 362, 32 sidor) Täkt i industri (SKV 390, 4 si dor) Industri (SKV 392, 16 si dor) Hyreshus (SKV 393, 16 si dor) Specialenhet (SKV 395, 4 si dor) Elproduktion (SKV 396, 8 si dor) 10

11 Skatteavtal Skatteavtal Svenska skatteavtal Häftena innehåller, förutom avtalen och övriga författningstexter, även förarbeten samt vissa rättsfall. Norden (Danmark, Färöarna, Finland, Is land, Norge)* (SKV , 207 sidor + omslag) Amerikas Förenta Stater* (SKV , 92 sidor + omslag) Barbados* (SKV , 74 sidor + omslag) Belgien* (SKV , 64 sidor + omslag) Bolivia* (SKV , 54 sidor + omslag) Botswana* (SKV , 60 sidor + omslag) Bulgarien* (SKV , 54 sidor + omslag) Cypern* (SKV , 52 sidor + omslag) Egypten* (SKV , 74 sidor + omslag) Estland* (SKV , 72 sidor + omslag) Frankrike* (SKV , 72 sidor + omslag) Gambia* (SKV , 64 sidor + omslag) Grekland* (SKV , 60 sidor + omslag) Indien* (SKV , 72 sidor + omslag) Indonesien* (SKV , 68 sidor + omslag) Irland* (SKV , 80 sidor + omslag) Italien* (SKV , 76 sidor + omslag) Kanada* (SKV , 64 sidor + omslag) Lettland* (SKV , 72 sidor + omslag) Litauen* (SKV , 72 sidor + omslag) Luxemburg* (SKV , 70 sidor + omslag) Malta* (SKV , 80 sidor + omslag) Mauritius* (SKV , 64 sidor + omslag) Mexiko* (SKV , 64 sidor + omslag) Namibia* (SKV , 70 sidor + omslag) Nederländerna* (SKV , 72 sidor + omslag) Ryssland* (SKV , 72 sidor + omslag) Schweiz* (SKV , 68 sidor + omslag) Singapore* (SKV , 64 sidor + omslag) Spanien* (SKV , 80 sidor + omslag) Storbritannien och Nordirland* (SKV , 78 sidor + omslag) Sydafrika* (SKV , 78 sidor + omslag) Thailand* (SKV , 66 sidor + omslag) Turkiet* (SKV , 54 sidor + omslag) Tyskland* (SKV , 92 sidor + omslag) Ukraina* (SKV , 72 sidor + omslag) Ungern* (SKV , 66 sidor + omslag) Vietnam* (SKV , 64 sidor + omslag) Vitryssland* (SKV , 56 sidor + omslag) Zimbabwe* (SKV , 56 sidor + omslag) Österrike* (SKV , 56 sidor + omslag) 11

12 Skattebetalning Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter (SKV 401, 40 sidor) Broschyr för arbetsgivare med in for - ma tion om reglerna för skyl dig het att betala ar betsgivaravgifter och särskild löneskatt samt göra skatteavdrag. (Direktval 7606**) Kommunala skattesatser* (SKV 402, 80 sidor + omslag, år lig) Förteckning över skat te- och av gifts - sat ser för landstings skatt, kom mu nal - skatt, begravningsavgift och kyrkoavgift till Svens ka kyr kan och åtta andra tros sam fund. I häf tet finns också adres ser till skattekontor och länsrätter. Skattetabell 2006 (SKV 403, 24 sidor, årlig) Samlingstabell för beräkning av skat te av drag. Inne hål ler även an vis - ning ar om skat te av drag samt in for - ma tion om vär den på skattepliktiga förmåner m.m. (Direktval 7712**) Handledning för skattebetalning* (SKV 404, ca 800 sidor) Handledningen kommenterar främst bestämmelser i skattebetalningslagen och so ci al av gif tslagen samt vissa bestämmelser i angränsande regelverk. Inkomstgrundad ålderspension och socialavgifter* (SKV 405, 194 sidor + omslag) I materialet behandlas frågor om försäkringstillhörighet, intjänande av pensionsrätt och betalning av avgifter enligt rådets förordning (EEG). Även socialförsäkringskonventioner och vissa skat te reg ler tas upp. Författningar om skattebetalning* (SKV 406, ca 390 sidor + omslag) En sam man ställ ning av la gar och förordningar som reglerar uppbördsoch av gifts frå gor. Bland an nat återges skat te be tal ning sla gen och skat te - betalningsförordningen. Skattebetalning Skattekontobroschyren (SKV 408, 24 sidor) Broschyr med information till alla löntagare, pensionärer och företagare om skat te kon tot hos Skatteverket och hur det fungerar. (Direktval 7701**) Skattedeklarationsbroschyren (SKV 409, 24 sidor) Broschyren beskriver hur man re do - vi sar och betalar moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. (Di rekt val 7702**) Så fyller du i Skatteoch avgiftsanmälan (SKV 418, 28 sidor, årlig) Broschyren innehåller information till den som tänker starta företag och hur man fyller i blanketten skat te- och avgiftsanmälan avsnitt för avsnitt med förklaringar och exempel. Två exemplar av blanketten finns i mitten av broschyren. (Direktval 7605**) Skatteanmälan för utländska företagare (SKV 419, 16 sidor) Broschyren vänder sig till utländska företagare som ska bedriva näringsverksamhet i Sverige och inte är fast etablerade i Sverige. Två exemplar av blanketten finns i mitten av broschyren. Broschyren finns även på engelska (SKV 419B), tyska (SKV 419C) och polska (SKV 419J). Handledning för gåvobeskattning* (SKV 422, 242 sidor + om slag) Handledningen behandlar bestämmelser om beskattning av gåvor. Innehåller avsnitt om gåvobegreppet, skattskyldighetens omfattning, tidpunkt för skattskyldighetens inträde, värdering av egendomen, skatteklasser, sammanläggning och skattens betalning m.m. Författningar om arv och gåva* (SKV 423, 304 sidor) En sammanställning av lagar och förordningar som reglerar arv och gåva. Omläggning av räkenskapsår i ak tie bo lag (SKV 424, 8 sidor) Broschyren redogör för reglerna för om lägg ning av rä ken skaps år. Den inne hål ler även praktiska an vis ning ar för hur man gör en an mä lan för regist re ring av nytt rä ken skaps år. Broschyren är ut gi ven i sam ar be te med Bolagsverket. Skat te ut räk nings bro schy ren (SKV 425, 44 sidor + 4 sidor bi la ga, årlig) Broschyr för löntagare, pensionärer, dödsbon och fysiska personer som har näringsverksamhet. Innehåller regler för att man ska kunna göra en fullständig skatteuträkning. (Direktval 7105**) Sommar- och extrajobb (SKV 430, 8 sidor inkl. blanketter) Foldern riktar sig till ungdomar som jobbar extra och förklarar hur de ska göra för att få rätt skatteavdrag. Ansökningsblanketten Ändrad beräkning och intyget till arbetsgivare för utbetalning av lön utan skatteavdrag samt kontoanmälan följer med foldern. F-skattsedel för företagare (SKV 432, 4 sidor) Den här informationen vänder sig till företagare/näringsidkare, han dels - bo lag och deras delägare, arbetsgivare/utbetalare. (Direktval 7609**) Skatteavdrag enligt tabell med ADB 2007 (SKV 433, 28 sidor, årlig) Information främst till arbetsgivare, programvaruföretag m.fl. som beskriver vilka förutsättningar som gäller för be räk ning av skatteavdrag enligt tabell. Skatteregler för pensionärer som bor utomlands (SKV 441, 2 sidor) Informationsblad med regler för pensi o nä rer som bor ut om lands och som ska be ta la särskild in komst skatt för bl.a. pen si o ner och er sätt ning från försäkringskassa. (Direktval 7304**) 12 ** Kan beställas via Skatteverkets servicetelefon Direktval: se ovan.

13 Skattebetalning Skatteregler för personer som bor utomlands (SKV 442, 12 sidor) Broschyr på svens ka, finska, engelska, tyska och spanska med information om regler för personer som bor ut om lands och som ska betala särskild inkomstskatt. Handledning för företrädaransvar* (SKV 443, 190 sidor) Handledningen redovisar såväl materiella regler och praxis som Skatteverkets uppfattning i sådana frågor där rättsläget är oklart. Handledning för solidariskt ansvar i handelsbolag (SKV 444, 136 sidor + omslag) Handledningen innehåller en redogörelse för de grundläggande bolagsrättsliga reglerna för handelsbolag och vad som gäller bolagsmännens personliga ansvar samt en översikt av beskattningsreglerna för handelsbolag. Förenklad skattedeklaration för privata tjäns ter (SKV 448, 8 sidor inkl. blankett och inbetalningskort) Broschyren vänder sig till den som privat betalar ut ersättning för arbete till en person som har A-skatt. (Direktval 7714**) Skattetabell 2007 (SKV 453, 40 sidor) Skattetabell för beräkning av skat te - av drag för sjömän i närfart/fjärrfart. Information för arbetsgivare (SKV 454, 152 sidor + omslag) Informationsmaterial till arbetsgivarträffar om de reg ler som gäl ler för re do vis ning av skat ter och av gif ter. Information till allmännyttiga idrottsföreningar (SKV 455, 20 sidor) Denna information vänder sig till mindre idrottsföreningar med allmännyttig verksamhet för att underlätta för föreningarna att lämna deklarationer och kontrolluppgifter m.m. Bouppteckning (SKV 461, 16 sidor) I broschyren finns information om vad en bouppteckning är och hur bouppteckningsblanketten ska fyllas i. (Direktval 7912**) Starta företag (SKV 462, 20 sidor) Broschyren innehåller fakta och vägledning till att starta ett eget företag. Broschyren har tagits fram av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Nutek, Skatteverket och Tullverket. (Direktval 7601**) Fakta för arbetsgivare och företag om datum, belopp och procentsatser 2007 (SKV 463, 4 sidor) Folder innehåller deklarationsoch betalningsdagar samt fakta för arbetsgivare och företagare. (Direktval 7902**) Bilaga till skat te - de kla ra tio nen (SKV 464) Information som skickas ut till sam - mans med skattedeklarationerna som berör arbetsgivare och arbetstagare. Skatteregler för dödsbon (SKV 465, 4 sidor) Broschyren innehåller information om när och hur dödsboet ska deklarera och de särskilda skatteregler som gäller för dödsbon. (Direktval 7919**) Du vet väl att du kan lämna skattedeklaration via Internet (eskd) (SKV 466, 2 sidor) Information som skickas ut till dem som lämnar skattedeklaration om fördelarna att lämna skattedeklaration via Internet. Handledning för bouppteckningsärenden m.m.* (SKV 460, 274 sidor) Handledningen behandlar bouppteckningar, arvsdeklarationer och arvsskatt. ** Kan beställas via Skatteverkets servicetelefon Direktval: se ovan. 13

14 Punktskatter Punktskatter Författningar om punktskatter* (SKV 490, ca 370 sidor + om slag) Boken innehåller författningar om punktskatter, förutom trängselskatt, samt ett antal författningar som har anknytning till dessa. Fordonsskattetabeller (SKV 491, 106 sidor + om slag) Skattetabeller som gäller för per son - bi lar, lastbilar, bussar, motorcyklar, trak to rer, mo tor red skap, ter räng - vagnar och släpvagnar. Fakta om Sveriges punktskatter (SKV 493, 8 sidor, årlig) Vikfolder i fickformat med in for - ma tion om olika punkt skatte ob jekt, antal skatt skyl di ga ett visst år samt upp börd för samma år och skat te - satser. Bro schy ren finns även i eng elsk ver sion (SKV 493B). Reklamskatt (SKV 500, 12 sidor) Broschyren innehåller en sam man - fatt ning av reklamskattelagen och för kla rar och ger information om vad som är reklamtrycksak, skatteplikt un dan tag från skat te plikt, skatt skyl - dighet, beskattningsvärde m.m., både be träf fan de re klam tryck sak och an nons eller an nan skat te plik tig reklam. Punktskatter Information om förfarandet (SKV 502, 44 sidor + omslag) Häfte som informerar om beskattningsförfarandet för punkt skat ter. Här finns också de fö re skrif ter m.m. som Skatteverket meddelat om tilllämpning av skatteförfattningarna. Handledning för punktskatter* (SKV 504, ca 490 sidor + om slag) Handledningen behandlar punktskatterna, förutom trängselskatt, med hänvisning till EG:s förordningar och direktiv samt lagar, förordningar och Skatteverkets föreskrifter. Punktskatter (SKV 505, 16 sidor) Illustrerad broschyr som inne hål ler kort redogörelse för samt li ga punktskat ter, vem som är skatt skyl dig, hur stor skatten är etc., samt hur man re do vi sar och betalar punktskatt. Författningar om vägtrafikskatt och vägavgift* (SKV 507, ca 300 sidor) Förutom författningar om vägtrafikskatt (fordonsskatt och saluvagnsskatt) och vägavgift innehåller samlingen ett antal författningar som har anknytning till dessa. Excise duties (SKV 510, 16 sidor) Broschyren ger en kort information på engelska om punktskatter. Handledning för vägtrafikskatt (SKV 512, ca 80 sidor + omslag) Redogör för praxis och tillämpning av reglerna om vägtrafikskatt (fordonsskatt och saluvagnsskatt). Särskild inkomstskatt för ut om lands bosatta artister, idrottsmän m.fl. (SKV 520, 4 sidor) Foldern informerar om de skat te - reg ler som gäller för ar tis ter m.fl., som är bo sat ta ut an för Sverige samt om skatt skyl dig het, skat te plik tig inkomst samt re do vis ning och be tal - ning av skatt. Foldern inne hål ler även in for ma tion på engelska. (Direktval 7903**) Regler för betalning, redovisning och åter be tal ning av punktskatt (SKV 531, 4 sidor) Information till den som deklarerar, betalar eller ansöker om åter be tal - ning av punktskatter. Skattefria inköp av alkohol (SKV 574, 2 sidor) Information om vilka regler som gäller för skattefria inköp av alkohol för användning i tillverkningsprocesser m.m. Skattefria inköp av bräns len (SKV 575, 2 sidor) Information om vilka regler som gäller för skattefria inköp av bränslen. 14 ** Kan beställas via Skatteverkets servicetelefon Direktval: se ovan.

15 Moms Författningar om mervärdesskatt* Del 1* (SKV 550, 510 sidor + om slag) Denna del innehåller lagen och förordningen om mervärdesskatt och skattebetalning samt utdrag ur Sveriges anslutningsfördrag med EU. Del 2* (SKV 551, 580 sidor + omslag) Denna del innehåller rådets mer - värdes skattedirektiv, åttonde och tretton de direktiven samt rådets förordning om informations utbyte och tillämpnings föreskrifter för mervärdesskattedirektivet. Momsbroschyren (SKV 552, 32 sidor) Översiktlig information om mervärdesskatt. Bro schy ren tar upp frågor som de flesta företagare kan komma i kontakt med. Broschyren finns även i engelsk version (SKV 552B). (Direktval 7607**) Handledning för mervärdesskatt* Handledningen innehåller materiella bestämmelser och praxis som gäller mervärdesskatt. Del 1* (SKV 553, 590 sidor + om slag) Denna del innehåller bl.a. avsnitt om skattskyldighet, undantag från skatteplikt, beskattningsland för varor och tjänster, beskattningsunderlag, skattesatser, avdragsrätt och fakturering. Del 2* (SKV 554, 580 sidor + omslag) Denna del innehåller bl.a. avsnitt om fri villig skattskyldighet för ut hyr ning av verksamhetslokal, jämkning, byggnadsverksamhet, bilar, sjuk vård, utbildning, idrott, kultur, mass me diaom rå det, ser ve rings tjäns ter, marginalbeskattning av re se tjäns ter och begagnade varor. Moms Handledning för mervärdesskatteförfarandet* (SKV 555, 570 sidor + omslag) I handledningen behandlas be stäm - mel ser som rör momsförfarandet, registrering, deklaration, kvartalsredovisning, be skatt nings be slut, skattetillägg och förseningsavgift, räntor, inbetalning, återbetalning, anstånd, omprövning och över kla - gan de. Dessutom behandlas förfarandebestämmelserna för frivillig skattskyldighet för uthyrning av verk sam hets lo kal, utländska fö re tag och re pre sen tant för en kelt bo lag. Moms på nya bilar, mo tor - cyk lar, båtar och flygplan (SKV 556, 4 sidor) Information om de regler som gäller för moms på transportmedel. Foldern innehåller också blanketten An mä lan om förvärv av nytt transportmedel i annat EG-land. (Direktval 7914**) How to recover value added tax on goods bought in Sweden (SKV 559, 20 sidor i fickformat) Information på svenska, engelska, franska, polska, spanska, tyska, rys ka, kinesiska och japanska om hur man får till ba ka moms på varor inköpta i Sverige. Moms vid utrikeshandel (SKV 560, 48 sidor) Broschyren informerar företagare om hur de ska hantera momsen vid utrikeshandel. Det finns också information om vem som ska lämna kvartalsredovisning och hur den ska fyllas i samt ett avsnitt om momsregler för privatpersoner som köper varor och tjänster i andra länder eller flyttar till eller från Sverige. (Direktval 7608**) Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn (SKV 561, 4 sidor) Information till byggföretag om nya regler för redovisning av moms från och med den 1 juli Foldern finns även i engelsk version (SKV 561B) på Moms inom kulturområdet (SKV 562, 16 sidor) Broschyren vänder sig i första hand till konstnärer, artister, författare som är verksamma inom kulturområdet och tar upp de vanligaste moms - frågorna. (Direktval 7907**) Frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler (SKV 563, 16 sidor) Broschyren beskriver huvuddragen i de momsregler som gäller vid ut hyr - ning av butikslokaler, kon tors lo ka ler, industrilokaler och hela bygg na der som används i moms plik tig verksamhet. Snabbfakta om moms Se SKV 315 på sidan 8. ** Kan beställas via Skatteverkets servicetelefon Direktval: se ovan. 15

16 Kontroll Safir32 (SKV 601, 309 sidor + omslag) Användarhandbok för Skatteverkets revisionsstödsystem Safir (Skatteverkets ADB-sys tem För In te gre rat Revisionsstöd). Handledning för betalningssäkring* (SKV 602, 140 sidor + omslag) Handledningen be hand lar betalningssäkring och har utarbetats i samarbete mellan Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! (SKV 603, 6 sidor) I foldern beskrivs hur Skatte verket kan hjälpa myn dig he ter och företag att göra rätt re dan från bör jan. Torg- och marknadshandel (SKV 604, 2 sidor) Bladet innehåller information till den som upplåter plats för torg- och marknadshandel. Personalliggare (SKV 605, 192 sidor + omslag) I boken, som har tagits fram för att underlätta för företagare inom restaurang- och frisörbranschen, finns anvisningar om hur liggaren ska användas. Information om doku mentationskrav på internprissättning (SKV 607, 2 sidor) Ett informationsblad om de regler som gäller för internprissättning. Internprissättning och mul ti na tio nel la företag* (Transfer Pricing and Multi - national Enterprises) (SKV 608, 110 sidor) En OECD-rapport, översatt till sven s ka, som ger underlag för diskus sion och beskrivning av all män na skatterättsliga prin ci per. Det ta för att kom ma fram till en ac cep ta bel prissätt ning vid trans ak tio ner mellan fö re tag med in tres se ge men skap. Se även SKV 665. Kontroll Handledning för taxeringsförfarandet* (SKV 615, 536 sidor + omslag) I boken kommenteras de be stäm - mel ser i taxeringslagen som rör taxeringsförfarandet med undantag för taxeringsrevisionen. Handledning i skatterevision all män del (SKV 618, 474 sidor + om slag) Denna handledning behandlar översikt ligt hela re vi sion som rå det. Den informerar om de be stäm mel ser inom olika områden som har be ty - delse för genomförandet av skatterevisioner samt ger råd och an vis - ningar för situationer som kan uppkomma i samband med revisioner. Handledning för skatterevision Reglerna kring revisionsverksamheten* (SKV 621, 316 sidor + omslag) Handledningen informerar om de bestämmelser inom olika områden som har betydelse vid ge nom för an de av skatterevisioner. Den inne hål ler råd och anvisningar för si tu a tio ner som van ligen kan förväntas upp kom ma i samband med revisioner. Handledning för skatterevision Revisionsmodellen* (SKV 622, 144 sidor + omslag) Behandlar den inom Skatteverket tillämpade mo del len för revisionsarbetet. Handledning för skatterevision Revisionspromemorian* (SKV 626, 90 sidor + omslag) Handledningen innehåller råd och anvisningar om hur en re vi sions - pro me mo ria ska vara utformad. Kartläggningspromemorior Sedan 1985 pågår en sys tema tisk kart lägg ning av vissa bran scher. Syftet är bl.a. att ge gran ska re och re vi so rer ett hjälp me del vid ge nom - för an det av kon trol ler av fö re tag. Pro me mo ri or har kommit ut enligt följande: Herrfrisörer (SKV 631, 54 sidor + omslag) Auktionsföretag (SKV 632, 32 sidor + omslag) Kreaturshandel (SKV 633, 36 sidor + omslag) Kust- och havsfiske (SKV 634, 82 sidor + omslag) Begravningsentreprenörer (SKV 635, 42 sidor + om slag) Datakonsultbranschen (SKV 636, 72 sidor + om slag) Fastighetsmäklare (SKV 637, 70 sidor + om slag) Städbranschen (SKV 638, 30 sidor + om slag) Skogen i Sverige (SKV 639, 40 sidor + om slag) Skogsavverkning/Skogsentreprenörer (SKV 640, 96 sidor + omslag) Handeln med vilda bär (SKV 641, 48 sidor + om slag) Sågverk (SKV 642, 128 sidor + om slag) Reklambranschen (SKV 643, 94 sidor + om slag) Virkesuppköp (SKV 644, 66 sidor + om slag) Äkta mattor (SKV 645, 52 sidor + om slag) Optiker (SKV 646, 42 sidor + omslag) Taxi (SKV 647, 74 sidor + om slag) Skogstransporter med lastbil (SKV 648, 54 sidor + om slag) Glasmästerier (SKV 649, 60 sidor + om slag) Elinstallatörer (SKV 650, 50 sidor + omslag) Rörinstallatörer (SKV 651, 68 sidor + omslag) Måleribranschen (SKV 652, 56 sidor + omslag) Byggnadsplåtslageri (SKV 653, 42 sidor + omslag) Byggkonsulter (SKV 654, 84 sidor + omslag) 16

17 Kontroll Golvläggare (SKV 655, 58 sidor + omslag) Byggnadsentreprenörer (SKV 656, 464 sidor + för sätts blad för lösbladspärm) Se även SKV 671 SKV 687. Allmänt om taxeringsoch skatterevision (SKV 663, 4 sidor) I denna folder förklaras över sikt ligt vad en skatterevision inne bär, hur ett beslut om skat te re vi si on ser ut och vad det innebär, vilka rät tig he ter och skyldigheter den reviderade har samt vilka lagar och fö re skrif ter som gäller. Internprissättning och mul ti na tio nel la företag* Tre skattefrågor (Transfer pricing and mul ti nationell enterprises. Three taxation issues) (SKV 665, 110 sidor + om slag) Detta är en OECD-rapport, över satt till svenska, som är en fort sätt ning på en föregående OECD-rap port. Se även SKV 608. Bilhandel (SKV 681, 106 sidor + omslag) Bensinstationer (SKV 682, 104 sidor + omslag) Tryckerier (SKV 683, 84 sidor + omslag) Sport- och fritidshandeln (SKV 684, 64 sidor + omslag) Auktoriserade och godkända re vi so rer (SKV 685, 78 sidor) Vin- och spritimportörer (SKV 686, 80 sidor + omslag) Radio- och TV-pro gram pro duk tion (SKV 687, 40 sidor + omslag) Kött (SKV 688, 86 sidor) Se även SKV 630 SKV 656. Kartläggningspromemorior Advokatbyråer (SKV 671, 66 sidor + omslag) Åkerier (SKV 672, 112 sidor + omslag) Hotell (SKV 673, 104 sidor + omslag) Restauranger (SKV 674, 104 sidor + omslag) Taxi (SKV 675, 104 sidor + omslag) Spel- och vadhållningsombud (SKV 676, 56 sidor + omslag) Dagligvaruhandeln (SKV 677, 148 sidor + omslag) Databranschen (SKV 678, 104 sidor + omslag) Camping (SKV 679, 24 sidor + omslag) Hälsokost (SKV 680, 48 sidor + omslag) 17

18 Folkbokföring / Driftteknik Folkbokföring Författningar om folkbokföring* (SKV 700, ca 160 sidor + omslag) Innehåller gällande lagstiftning på folkbokföringens område samt närliggande lagstiftning som utdrag ur äktenskapsbalken och föräldrabalken, begravningslag, namnlag m.m. Flytta utomlands (SKV 701, 4 sidor) Folder med information på svenska och engelska till den som tänker flyt ta utomlands eller bor utomlands. Folkbokföringsverksamheten i Sverige (SKV 702, 32 sidor) Publikationen innehåller samtliga Sveriges kommuner i alfabetisk ordning med hän vis ning till aktuellt skat te kon tor samt adres ser, telefonoch telefaxnummer. Snabbfakta om folkbokföring Foldrar (10 x 21 cm) med kortfattad information. Flytta inom Sverige (SKV 703-1, 4 sidor) Foldern finns även på engelska (SKV 703-1B) Flytta från Sverige (SKV 703-2, 4 sidor) Foldern finns även på engelska (SKV 703-2B) Vigsel och registrerat partnerskap (SKV 703-3, 4 sidor) Barn och vårdnad (SKV 703-4, 4 sidor) Foldern finns även på engelska (SKV 703-4B) Flytta till Sverige (SKV 703-5, 4 sidor) Foldern finns även på engelska (SKV 703-5B) Personnummer (SKV 704, 2 sidor) Bladet innehåller en be skriv ning av personnumret och dess användning. Samordningsnummer (SKV 707, 4 sidor) Foldern innehåller en beskrivning av samordningsnumret och dess användning. Innehåller information på svenska och engelska. Organisationsnummer (SKV 709, 4 sidor) En folder som innehåller en be skriv - ning av or ga ni sa tions num ret som gäller för myn dig he ter, fö re tag m.fl. or ga ni sa tio ner (i regel s.k. ju ri dis ka personer) samt lagbestämmelser. Den svenska folkbokföringens his to ria under tre sekler (SKV 710, 48 sidor + omslag) En broschyr som innehåller en artikelserie av prosten Arvid Wannerdt. Den behandlar den svens ka folkbokföringens his to ria från 1600-talet fram till idag. Folkbokföring i Sverige (SKV 717, 12 sidor) I broschyren redogörs för hur viktigt det är att vara rätt folkbokförd för att uppgifter om namn, identitet och familjeförhållanden ska bli registrerade. Broschyren finns även på engelska (SKV 717B). Ska du flytta? Gör din flyttanmälan på (SKV 718, vykort i A6-format) Vykort som kan användas för att meddela ny adress och informera om Skatteverkets e-tjänst. Driftteknik Strategisk inriktning för utvecklingen av IT-stödet (SKV 800, 12 sidor) Detta dokument beskriver hur ITstödet ska förvaltas och utvecklas för att stödja verksamheten och dess utveckling på kort och lång sikt. 18

19 Kronofogden Verksamhetens inriktning för Kronofogdemyndigheten (KFM 218, 36 sidor) Detta dokument beskriver den långsiktiga styrningen och den strategiska inriktningen. Konkurs, Företagsrekonstruktion & Ackord* (KFM 900, 354 sidor + om slag) Boken informerar om de regler som gäller för bl.a. förmånsrätt, kon kurs, likvidation, företagsrekonstruktion och ackord, lönegaranti samt nä ringsför bud. Tyngd punk ten i bo ken är av snit tet om kon kurs. Utsökning & Indrivning* (KFM 901, 496 sidor + om slag) Det här är en lä ro bok och handbok i utsökningsrätt avsedd främst för anställda vid Kronofogdemyndigheten. Avgifter hos kronofogden (KFM 902, 4 sidor) I foldern redogörs för vilka av gif ter som förekommer hos kro no fog den, t. ex. vid be tal nings fö re läg gan de, handräck ning och ut sök ning. Ordlista för exekutionsväsendet på engelska, franska och tyska* (KFM 903, 190 sidor + om slag) Boken omfattar de vanligaste uttrycken i kronofogdemyndighetens verksamhet i det in ter na tio nellt inriktade arbetet. Kort om kontanter (KFM 907, 8 sidor) En ordlista, i kontokortsformat, som förklarar krångliga ord inom kronofogdemyndigheten. Används främst som in for ma tions ma te ri al till skolungdom. Några glimtar ur exekutionsväsendets historia (KFM 909, 4 sidor) En folder där förre kro no fog den Sten Sjöholm ger några glimtar ur exekutionsväsendets historia från 1700-talet och framåt. (Särtryck ur SKV Info 6/85.) Kronofogden Om... jag bara hade vetat! (KFM 910, 20 sidor) I tidningen riktad till ungdomar finns information om per son lig ekono mi och vad man ska tänka på för att undvika ekonomiska problem och hamna i skuldfällor. Tidningen är framtagen i samarbete mellan kro no - fog de myn dig he ten och Kon sumentverket. Snabbfakta om kronofogden Folder (10 x 21 cm) med kortfattad information. Kronofogden till hjälp för alla (KFM 911-1, 4 sidor) Indrivning av skulder (KFM 911-2, 4 sidor) Behöver du få någon vräkt (avhyst)? (KFM 911-3, 1 blad) Tycker du att kronofogdens beslut är felaktigt? (KFM 911-4, 4 sidor) Riskerar du att bli vräkt (avhyst)? (KFM 911-5, 4 sidor) Löneutmätning för dig som är skyldig pengar (KFM 911-6, 4 sidor) Kronofogdens avgifter (KFM 911-7, 4 sidor) Om någon är skyldig dig pengar (KFM 911-8, 4 sidor) Att få skadestånd i brottmål (KFM 911-9, 4 sidor) Att betala skadestånd i brottmål (KFM , 4 sidor) Betalningsanmärkning (KFM , 6 sidor) Nya förmånsrättsregler (KFM , 4 sidor) Skuldsanering (KFM , 4 sidor) Att köpa något hos kronofogden (KFM , 4 sidor) System för dokumentering (KFM 913, 16 sidor) Häftet beskriver kortfattat hur rutinerna för dokumentering av uppgif ter och förvaring av gäldenärsakter är upp bygg da och hur sys te met är tänkt att användas i praktiken. Betalningsföreläggande och handräckning (KFM 926, 8 sidor) I broschyren beskrivs hur en an sö kan till kro no fog de myn dig he ten ska vara utformad, vilka typer av ären den som kro no fog de myn dig he ten kan hjälpa till med samt hur be slu tet verkställs. Handledning för summarisk process* (KFM 928, 132 sidor + omslag) Handbok för handläggare av ärenden om betalningsföreläggande och handräckning vid kronofogdemyndigheten. Konsten att inte förlora allt (KFM 930, 20 sidor) Broschyren riktar sig till gäldenärer med små skulder. Den inne hål ler information om kronofogdemyndighetens arbete med in driv ning samt inne hål ler en del prak tis ka tips och vad som hän der om man inte betalar sina skul der i tid. Skuldsanering (KFM 935, 16 sidor inkl. blanketter) Broschyren beskriver hur man ansöker om skuldsanering. Broschyren innehåller tre ansökningsblanketter. Checklista för att undvika de vanligaste fallgroparna när du ansöker om skuldsanering! (KFM 936, 1 blad) Informationsblad som skickas ut tillsammans med broschyren Skuldsanering (SKV 935). Svensk internationell exekutions- och obeståndsrätt* (KFM 942, 830 sidor + omslag) En lärobok och handbok i svensk och internationell exekutions- och obeståndsrätt för personal vid Kro no - fogdemyndigheten. Kro no fog de myn dig he tens tillsyn över nä rings för bud (KFM 948, 16 sidor) I broschyren redovisas Skatteverkets syn på hur tillsynen ska utövas och att den ska vara enhetlig och effektiv. Handbok för konkurstillsyn* (KFM 949, ca sidor i pärm) Handbok för konkurstillsynen vid Kronofogdemyndigheten. De cen trala avsnitten handlar om för valtarens omhändertagande av ett konkursbo, konkursutredningen och boets avveckling. Handboken är också användbar för konkursför valtare, domstolar och konkursborgenärer. 19

20 Riktlinjer för borgenärsarbetet hos kro no fog demyn dig he ten (KFM 950, 28 sidor) Denna broschyr riktar sig till de med ar be ta re inom kro no fog de myndigheten som arbetar med borgenärs frå gor. Syftet är att det ska vara vägledande och ligga till grund för styrning, pla ne ring och upp följ ning. På riktigt en bok om livskunskap från kronofogde myndigheten (KFM 951, 110 sidor) Syftet med boken är att öka kunskapen och medvetenheten hos våra ungdomar så att de ska göra val som leder till bra liv med en hållbar ekonomi. Hur du betalar din tv-avgift och vad händer om du inte gör det (SKV 954, 4 sidor) Information från Radiotjänst och Kronofogdemyndigheten om tvav giften och konsekvenserna om man inte betalar den. Vykort från Kronofogden (SKV 956) Ett vykort som skickas till skolor för att informera om att det finns ett utbildningsmaterial på Materialet kan användas för att ge eleverna kunskap om ekonomi och skuldsättning. Verksamhetsmål 2007 för Kronofogdemyndigheten (KFM 990, affisch i A3-format) En beskrivning av Kronofogdemyndighetens övergripande mål. Kronofogden / Övriga språk Broschyrer på övriga språk Allmän information Taxes in Sweden (SKV 104, 48 sidor) En sammanfattning av Skatter i Sverige Skat te sta tis tisk årsbok på engelska. Mapp för informationsmaterial (SKV 106) Samlingsmapp med svensk och engelsk text. A fiscal history of Sweden (SKV 114B, 16 sidor + omslag) (Svenska skatternas historia) Taxfree in the EU ends (SKV 118B, 16 sidor) (Taxfree inom EU upphör) Income self assessment and taxes in Sweden (SKV 132B, 12 sidor) (Deklaration och skatter i Sverige) Compliance Policy (SKV 186B, 4 sidor) (Kontrollpolicy) Inkomstskatt Utländska företag med fast driftställe i Sverige (SKV 309, 8 sidor) Broschyren innehåller både svensk och engelsk text. Submit your tax return via the internet, text message or phone! (SKV 326B, 4 sidor) (Deklarera via Internet, sms eller telefon!) Så här deklarerar du i Sverige (SKV 334, 28 sidor) Broschyren innehåller text på svens ka, albanska, bosniska/kro a- tiska/serbiska, engelska, finska, pols ka, ryska, somaliska, spanska, turkiska, sorani, persiska och arabiska. Information till utländska fastighetsägare (SKV 341, 8 sidor) Broschyren innehåller text på svenska, engelska och tyska. Inkomstdeklaration information till personer som bor i annat land (SKV 342, 8 sidor) Broschyren innehåller text på svenska, engelska och tyska. Utländska fastighetsägare försäljning (SKV 343, 8 sidor) Broschyren innehåller text på svenska, engelska och tyska. Working in Sweden (SKV 376B, 4 sidor) (Arbete i Sverige) Skattebetalning VAT and PAYE return brochure (SKV 409B, 29 sidor) (Skattedeklarationsbroschyren). Den engelska versionen finns endast på Tax application for foreign entrepreneurs (SKV 419B, 16 sidor) (Skatteanmälan för utländska företagare ) Steueranmeldung für ausländische Unternehmer (SKV 419C, 16 sidor) (Skatteanmälan för utländska företagare ) Wniosek podatkowy dla przedsiebiorców zagranicznych (SKV 419J, 16 sidor) (Skatteanmälan för utländska företagare ) Skatteregler för personer som bor utomlands (SKV 442, 12 sidor) Broschyren innehåller text på svenska, finska, engelska, tyska och spanska. 20

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2006 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Skatteavdraget kan bli för stort för dig som bara jobbar extra. Jämka så blir

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

Information från Skatteverket. Oslo Simone Johansson

Information från Skatteverket. Oslo Simone Johansson Information från Skatteverket Oslo 2017-10-25 Simone Johansson Tänk på, det är 4 olika regelverk Folkbokföring Inkomstskatt Sociala avgifter Moms Den anställde Svensk eller norsk arbetsgivare? Företaget/

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina in kom ster och

Läs mer

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms?

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms? S N A B B F A K T A O M S K A T T E R Vad är moms? Här behandlas de vanligaste frågorna och begreppen. Det finns andra mer omfattande broschyrer om moms. Vi betalar alla moms (mervärdesskatt) när vi köper

Läs mer

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2009 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 18 200 kr eller mer under år 2009. Skatteavdraget

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Publikationer från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten 2006 2007

Publikationer från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten 2006 2007 Publikationer från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten 2006 2007 Utgivna av Skatteverket i samarbete med Fritzes offentliga publikationer Så här beställer du: Via internet! Fritzes hemsida www.fritzes.se

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Sommar- och extrajobb

Sommar- och extrajobb 2007 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 17 100 kr eller mer. Skatteavdraget kan bli för

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT)

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) SKV 323 utgåva 1 Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) Denna information vänder sig till ägare av småhus ägare av lantbruksenhet med småhus Du kan få skattereduktion om

Läs mer

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl.

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Den här informationen vänder sig till: artister och idrottsutövare som är bosatta utanför Sverige utländska artistföretag

Läs mer

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013

E-deklarera 2013. Dags att deklarera 2013 E-deklarera 2013 Vad kan lämnas elektroniskt? Huvudblanketter Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 2 första sidan Bilagor E-tjänsten Inkomstdeklaration

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2007:1409 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:182

Regeringens proposition 2008/09:182 Regeringens proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. Prop. 2008/09:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Deklaration och skatter i Sverige

Deklaration och skatter i Sverige Deklaration och skatter i Sverige I den här broschyren får du en översiktlig bild av det svenska skattesystemet och Skatteverket. Du får även kort information om hur du deklarerar dina inkomster och betalar

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Så här går det till att deklarera. Kontrollera!

Så här går det till att deklarera. Kontrollera! Kontrollera! Börja med att riva isär blanketterna vid perforeringen. Ta fram alla kon troll upp gif ter som du har fått från ar bets gi va re, ban ker, för säk - rings kas sa, kon to korts fö re tag m.fl.

Läs mer

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter Klara, färdiga gå! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3 Bokföringsskyldighet

Läs mer

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för anställda i Sverige och utomlands Den här broschyren innehåller information till arbetsgivare i Sverige och utomlands om reglerna för skyldighet att betala arbetsgivaravgifter

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Inkomstskatt. www.skatteverket.se

Inkomstskatt. www.skatteverket.se Inkomstskatt www.skatteverket.se A-Ö S skolungdom Inkomstskatt Enklast jämkar du elektroniskt, via vår e-tjänst Skattejämkning. Du behöver inte ha en e-legitimation för denna tjänst. www.skatteverket.se/jamkning

Läs mer

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster?

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Om du får överskott på din hobbyverksamhet ska du betala skatt för det. Hobbyn kan till exempel vara hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt,

Läs mer

Sommar- och extrajobb

Sommar- och extrajobb 2016 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Du betalar skatt om du tjänar 18 739 kronor eller mer under år 2016. Skatteavdraget

Läs mer

Viktiga datum, 2014-års kalender

Viktiga datum, 2014-års kalender av 20 2014-01-03 09:52 Viktiga datum, 2014-års kalender Privat Företag & organisationer Visa alla datum 3 januari Företag En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:585 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln 1 Vilka omfattas av sexmånadersregeln och ettårsregeln? Du som i skattehänseende är bosatt i Sverige och som arbetar

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan.

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan. Senast den 3 maj kl. 24.00 2004 Dags att deklarera Deklarera på Internet läs mer på sidan 3. Deklarera på telefon läs mer på sidan 4. Deklarera via SMS läs mer på sidan 4. Deklarera på den blankett du

Läs mer

Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan

Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan 2016 Om du som privatperson ska köpa en ny bil eller annat nytt transportmedel från ett annat EU-land ska du själv betala moms i Sverige. Nya transportmedel

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl.

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Den här informationen vänder sig till: artister och idrottsutövare som är bosatta utanför Sverige utländska artistföretag

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl.

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Den här informationen vänder sig till: artister och idrottsutövare som är bosatta utanför Sverige utländska artistföretag

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 8 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 0 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2011:1253 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare:

Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare: Cirkulärnr: 1999:10 Diarienr: 1999/0054 Handläggare: Skatteexperten Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 1999-01-14 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen

Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Cirkulärnr: 2001:11 Diarienr: 2001/0068 Handläggare: Jan Svensson Sektion/Enhet: Civilrättssektionen Datum: 2001-01-15 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Rubrik: Kontrolluppgifter

Läs mer

Avsluta företag Enskild näringsverksamhet Försäljning Försäljningen ska tas upp till beskattning

Avsluta företag Enskild näringsverksamhet Försäljning Försäljningen ska tas upp till beskattning Avsluta företag... 7 1 Enskild näringsverksamhet... 8 1.1 Försäljning... 8 1.1.1 Försäljningen ska tas upp till beskattning... 8 1.1.2 Anmäl avregistrering till Skatteverket... 9 1.1.3 Betala rätt preliminär

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om hur man startar en idrottsförening och vad som händer de två första åren. Innehåll Det första året 3 Idrottsföreningen bildas

Läs mer

1 Principer för inkomstbeskattningen

1 Principer för inkomstbeskattningen 19 1 Principer för inkomstbeskattningen m.m. 1.1 Allmänt Kapitlet innehåller en översikt över de grundläggande regler som gäller för inkomstbeskattningen av näringsverksamhet. För fysisk person och dödsbo

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren 2013

Skatteuträkningsbroschyren 2013 Skatteuträkningsbroschyren 2013 Inkomståret 2012 SKV 425 utgåva 19 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 1999:1300 Utkom från trycket den 27 december 1999 utfärdad den 16 december 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

nationella miljökvalitetsmål

nationella miljökvalitetsmål MILJÖKVALITETSMÅL NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL 1 Frisk luft 2 Grundvatten av god kvalitet 3 Levande sjöar och vattendrag 4 Myllrande våtmarker 5 Hav i balans samt levande kust och skärgård 6 Ingen övergödning

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets föreskrifter om gallring hos Skatteverket; beslutade den 22 augusti 2007. RA-MS 2007:74 Riksarkivet beslutar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Skatteverket; SFS 2003:1106 Utkom från trycket den 16 december 2003 utfärdad den 27 november 2003. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Ökad rörlighet över gränserna

Ökad rörlighet över gränserna Ökad rörlighet över gränserna Hur blir det med arbetsgivaravgifter och skatter? Pia Blank Thörnroos, 2015 Att anlita utländska arbetskraft för arbete i Sverige Om arbetet har utförts i Sverige av en fysisk

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Det nya skatteförfarandet

Det nya skatteförfarandet BL Info BILAGA 2011-11-28 Det nya skatteförfarandet Innehåll Ny lag om skatteförfarande Begrepp s 2 Taxeringsår och inkomstår försvinner s 2 s 2 Proportionalitetsprincipen s 2 Deklaration och F-skatt Ändrad

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Johansson och Gunnar Rabe Det svenska skattesystemet Fjortonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning 17 Avdelning II: Bakgrund och principer 21 1. Historik 23 1.1

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

4 Skattskyldighet Sammanfattning

4 Skattskyldighet Sammanfattning Skattskyldighet 37 4 Skattskyldighet SOU 1962:59, prop. 1966:127, bet. 1966:BevU54 SOU 1969:16, prop. 1974:181, bet. 1974:SkU64 Ds Fi 1974:10, prop. 1975:48, bet. 1975:SkU22 prop. 1975/76:178, bet. 1975/76:SkU68

Läs mer

15 januari Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

15 januari Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår: Januari 3 januari Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto för att undvika kostnadsränta. Det gäller om underskott av slutlig skatt beräknas till högst 30 000 kronor. Fr.o.m. den

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Nyheter för redovisningsperioderna januari maj 2016 Sjukförsäkringsavgiften höjs från 4,35 % till 4,85 %

Läs mer

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Fallstudie 24 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Anna Lock Michael Koucky Anna Carlsson Joel Görsch Kerstin Boström

Läs mer

54 Beslut om särskild inkomstskatt

54 Beslut om särskild inkomstskatt Beslut om särskild inkomstskatt, Avsnitt 54 1 54 Beslut om särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL 54.1 Inledning I 54 kap. SFL finns bestämmelser om beslut om särskild inkomstskatt. Kapitlet innehåller

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

Folkbokföring och skatter

Folkbokföring och skatter Folkbokföring och skatter Innehåll Folkbokföring Id-kort Våra skatter Börja arbeta vad behöver du tänka på? Konsekvenserna av svartarbete Vad arbetar Skatteverket med? Folkbokföring Skatt Service Information

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2003:747 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2007:462 Utkom från trycket den 15 juni 2007 utfärdad den 7 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Rabe och Johan Bojs Det svenska skattesystemet Artonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning Avdelning II: Bakgrund och principer 21 IS 1. Historik 23 1.1 Utvecklingenframtillär

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

Förord. Om författarna

Förord. Om författarna Förord Beskattning av kulturverksamhet är ett område som kan få väldigt stor påverkan på den enskilde, samtidigt som en stor del av de aktiva inom kultursfärerna inte i första hand bedriver sin verksamhet

Läs mer