Det nya skatteförfarandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det nya skatteförfarandet"

Transkript

1 BL Info BILAGA Det nya skatteförfarandet Innehåll Ny lag om skatteförfarande Begrepp s 2 Taxeringsår och inkomstår försvinner s 2 s 2 Proportionalitetsprincipen s 2 Deklaration och F-skatt Ändrad deklarationstidpunkt s 3 Deklarationsombud s 3 Svårare att få anstånd med deklarationen... s 3...men lättare att få anstånd med skattebetalning s 3 Betalning av F-skatt s 3 Godkännande för F-skatt s 3 Skatteavdrag vid F-skatt s 4 Moms Momsredovisning s 4 Ändrad momsredovisningsperiod s 4 11 Övrigt Punktskatt för helår s 4 Uppgifter för A-SINK s 4 Inget skatteavdrag för dricks s 4 Kontrolluppgift på ränta s 4 Skattetillägg s 4 Ränta på skattekontot s 5 Ikraftträdande s 5

2 Nya regler om skatteförfarande Beslut En helt ny lag om skatteförfarande börjar gälla 1 januari Alla deklarationer ska få lämnas genom ombud. Deklarationstidpunkten och tidpunkten för betalning av F-skatt ändras för brutna räkenskapsår. Helårsmoms ska redovisas i skattedeklarationer. Byråanstånd för juridiska personer slopas. Speciella övergångsregler ska gälla för att övergången till de nya reglerna inte ska bli alltför omvälvande. Ny lag om skatteförfarande Reglerna för taxering, skattebetalning, självdeklarationer och kontrolluppgifter finns idag utspridda i framför allt tre stora lagar, vilket innebär problem med t ex dubbla bestämmelser (om samma sak), omfattande hänvisningar och gränsdragningar. Nu har riksdagen beslutat om en rad förändringar samt att alla regler inom det här området samlas i en ny lag som ska heta Skatteförfarandelagen. Den nya lagen ersätter följande lagar: Skattebetalningslagen Taxeringslagen Lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter Lagen om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel mm (torgkontrollagen) Lagen om särskild skattekontroll i vissa branscher (personalliggare) Kassaregisterlagen Betalningssäkringslagen Tvångsåtgärdslagen Ersättningslagen Lagen om allmänt ombud hos Skatteverket Lagen om deklarationsombud. Begrepp Vissa av dagens begrepp ändras i Skatteförfarandelagen: Nuvarande begrepp Självdeklaration Förenklad skattedeklaration Nytt begrepp Inkomstdeklaration Förenklad arbetsgivardeklaration Begreppet skattedeklaration blir samlingsnamn för: arbetsgivardeklaration förenklad arbetsgivardeklaration momsdeklaration punktskattedeklaration särskild skattedeklaration. Taxeringsår och inkomstår försvinner Termerna taxeringsår och inkomstår kommer inte att användas i skatteförfarandelagen. I lagtexten kommer istället enbart termen beskattningsår (se nedan) att användas. För fysiska personer är beskattningsåret ett kalenderår. et för juridiska personer är normalt detsamma som räkenskapsåret. Juridiska personer med brutet räkenskapsår ska dock i vissa fall anses ha ett annat beskattningsår än räkenskapåret. Detta gäller i följande fall: Tidpunkt för inkomstdeklaration och preliminär inkomstdeklaration Debitering och betalning av preliminär skatt Besked om slutlig skatt Beräkning av ränta Omprövning av debiterad preliminär skatt Normalt tillgängligt kontrollmaterial. et är i dessa fall de tidigare traditionella räkenskapsåren : Bokslutsdatum 31/1, 28-29/2, 31/3 eller 30/4 1/5-30/4 (april) 31/5 eller 30/6 1/7-30/6 (juni) 31/7 eller 31/8 1/9-31/8 (augusti) 30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 1/1-31/12 (december) Proportionalitetsprincipen Skatteförfarandet ska innehålla en upplysning om att proportionalitetsprincipen gäller. Denna princip är redan idag hävdvunnen i svensk rätt och innebär att ett beslut om åtgärd endast får fattas om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för enskilda. Det ska alltså finnas en rimlig balans eller proportionalitet mellan fördelarna för det allmänna och nackdelarna för den skattskyldige. Före beslut om kontroll, tvång och sanktioner ska en proportionalitetsavvägning göras. Beskattningsbeslut Beslut om skatt 2

3 Deklaration och F-skatt Ändrad deklarationstidpunkt Den 2 maj är enligt dagens regler gemensam deklarationsdag för alla, oavsett om det gäller en privatperson eller ett företag. Och oavsett om ett företag har kalenderår som räkenskapsår eller brutet år. Det fasta deklarationsdatumet ersätts nu med en deklarationsfrist på sex månader för alla juridiska personer utom dödsbon. Om deklarationen lämnas elektroniskt senareläggs deklarationsdatumet med en månad. Deklarationsfristen innebär att juridiska personer (utom dödsbon) ska lämna inkomstdeklarationen senast följande datum: (se ovan) Deklaration på pappersblankett Elektronisk deklaration april 1 november 1 december juni 15 december 15 januari augusti 1 mars 1 april december 1 juli 1 augusti För fysiska personer och dödsbon ska 2 maj även i fortsättningen vara senaste deklarationsdag. Under Ikraftträdande nedan kan du läsa om när de nya reglerna ska tillämpas första gången. Svårare att få anstånd med deklarationen... Med de nya deklarationsdatumen sprids arbetet för t ex redovisningsbyråer. Byråanstånd ska därför inte få beviljas för andra juridiska personer än dödsbon. För fysiska personer och dödsbon ska byråanstånd fortfarande kunna beviljas. Individuellt anstånd för juridiska personer ska vara möjligt att få bara om det finns synnerliga skäl, dvs i rena undantagssituationer. Några exempel på vad som kan vara synnerliga skäl lämnades tyvärr inte....men lättare att få anstånd med skattebetalning Det ska bli lättare att få anstånd med betalning av skatt. Så fort det är tveksamt hur stor den slutliga skatten kommer att bli ska anstånd beviljas. Betalning av F-skatt Betalningen av F-skatt ska följa beskattningsåret (se ovan) istället för kalenderåret. Ett företag som har ett beskattningsår som påbörjas 1/5 ska därmed göra den första betalningen av F-skatt för detta räkenskapsår den 12/6. F-skatt betalas* 1/5-30/4 (april) 12 juni - 12 maj 1/7-30/6 (juni) 17 augusti - 12 juli 1/9-31/8 (augusti) 12 oktober - 12 september 1/1-31/12 (december) 12 februari - 17 januari * Första respektive sista betalning av F-skatt för beskattningsåret. Under Ikraftträdande nedan kan du läsa om vilka övergångsbestämmelser som ska gälla vid betalning av F-skatt. Deklarationsombud Enligt dagens regler är det bara skattedeklarationer som kan lämnas genom ombud. Riksdagen har nu beslutat att alla deklarationer, dvs även inkomstdeklarationer och punktskattedeklarationer, ska kunna lämnas genom ombud. Deklarationsombud ska dock bara kunna lämna deklarationerna elektroniskt. Den som redan idag är deklarationsombud för skattedeklarationer kommer att bli automatiskt godkänd som ombud för alla deklarationer. Ändringen innebär att det kommer att vara möjligt att lämna inkomstdeklaration via ombud redan vid taxeringen Betalningsfristen för slutlig skatt kommer även i fortsättningen att vara 90 dagar. Det ska bli lättare att få justering av preliminär F- eller särskild A-skatt. Kravet på att skillnaden mellan preliminär och beräknad slutlig skatt ska vara ca 30% av den preliminära skatten för att justering ska medges, slopas. För att få en justering krävs dock en inte obetydlig förbättring av överensstämmelsen mellan preliminär och slutlig skatt. Godkännande för F-skatt Enligt dagens regler måste en näringsidkare som säljer tjänster uppge att denne har en F-skattsedel för att uppdragsgivaren ska slippa redovisa socialavgifter och preliminärskatteavdrag på ersättningen till näringsidkaren. Denna koppling till F-skattsedeln slopas och uttrycket godkänd för F-skatt ska istället användas. Ändringen innebär inte någon praktisk skillnad, mer än att texten om F-skattsedel på fakturan ska ändras till godkänd för F-skatt. 3

4 Skatteavdrag vid F-skatt Riksdagen har beslutat att skatteavdrag ska göras i vissa fall även om betalningsmottagaren är godkänd för F-skatt. Detta gäller ersättning för: ökade levnadskostnader, till den del ersättningen överstiger schablonbeloppen för traktamente (se Tjänsteresor i Faktabanken) logi, till den del ersättningen överstiger den faktiska kostnaden andra kostnader i tjänsten som betalningsmottagaren inte får göra avdrag för. Anledningen till denna regeländring var enligt regeringen effektivitet, likhet och enkelhet vid förfarandet vid uttag av skatter och avgifter. Vår uppfattning är dock att denna regel snarare krånglar till ett annars enkelt förfarande. Hur ska uppdragsgivaren kunna kontrollera om uppdragstagaren debiterar faktisk kostnad eller vad denne har rätt att göra avdrag för? Vill man undvika detta problem bör ersättning för omkostnader som avser ökade levnadskostnader och logi mm bakas in i arvodet istället för att debiteras separat. Moms Momsredovisning Den som har ett beskattningsunderlag för moms på högst 1 miljon kronor kan enligt dagens regler redovisa momsen helårsvis i inkomstdeklarationen. För handelsbolag är gränsen för helårsmoms kr i beskattningsunderlag. Handelsbolag kan dock inte redovisa helårsmomsen i inkomstdeklarationen utan ska redovisa denna i en skattedeklaration. Av förenklingsskäl höjs gränsen för helårsmoms för handelsbolag till 1 miljon kronor. Dessutom ska alla redovisa helårsmoms i en skattedeklaration. Detta för att undvika risken att moms redovisas dubbelt, t ex genom att rutorna för redovisning av moms i inkomstdeklaration fylls i av dem som inte har helårsmoms. Skattedeklarationen ska lämnas senast den 26:e i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång. För företag med kalenderår som räkenskapsår innebär det att skattedeklarationen ska lämnas (vara Skatteverket tillhanda) senast 26 februari. Om det finns särskilda skäl ska det liksom tidigare vara möjligt att få anstånd med skattedeklarationen. Med särskilda skäl menas t ex sjukdom, olyckshändelse eller datorfel. För enskilda näringsidkare som redovisar helårsmoms förkortas alltså tidsfristen med drygt två månader. Det kommer alltså att krävas lite mer framförhållning för att redovisningen ska hinna färdigställas för dessa företag. Skatteutskottet har påpekat problemet med att efter varje år behöva lämna två deklarationer (dels inkomstdeklaration och dels skattedeklaration) vid olika tidpunkter och utgår från att regeringen försöker få igenom ett undantag från EU-direktivet innan alla de företag som har helårsmoms och kalenderår som beskattningsår ska börja tillämpa reglerna. Under Ikraftträdande nedan kan du läsa om när de nya reglerna ska tillämpas första gången. Ändrad momsredovisningsperiod Riksdagen har beslutat att den nya lagen ska reglera från vilken tidpunkt en ändring av momsredovisningsperiod ska gälla. Vid en ändring till månadsmoms från kvartalsmoms eller omvänt ska ändringen gälla från utgången av det kalenderkvartal då Skatteverket underrättades om ändringen eller då Skatteverket beslutade om ändringen. Vid en ändring till helårsmoms ska ändringen gälla från utgången av det beskattningsår Skatteverket underrättats om ändringen eller då Skatteverket beslutade om ändringen. En ändring från helårsmoms ska gälla från ingången av det beskattningsår Skatteverket underrättats om ändringen eller då Skatteverket beslutade om ändringen. Vid bytet får perioder som redan passerat slås ihop och redovisas i en enda skattedeklaration. Övrigt Punktskatt för helår Gränsen för att få redovisa punktskatt per helår höjs från kr (i beskattningsunderlag) till kr. Uppgifter för A-SINK Skatteavdrag för A-SINK (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister mfl) ska redovisas i arbetsgivardeklarationen (på samma sätt som SINK redovisas redan idag). Den som betalar ut ersättningen ska även lämna en bilaga med detaljerade uppgifter för varje betalningsmottagare. Bilagan ska innehålla id-uppgifter samt uppgifter om ersättning, skatteavdrag samt skattefria ersättningar och förmåner. Inget skatteavdrag för dricks Arbetsgivares skyldighet att göra skatteavdrag på drickspengar slopas. Detta gäller oavsett om dricksen betalas kontant eller anges vid betalning med kontoeller kreditkort. Dricks är dock liksom tidigare en skattepliktig ersättning som ska tas upp i inkomstdeklarationen av den som får drickspengarna. Kontrolluppgift på ränta Enskilda näringsidkare och dödsbon ska inte längre behöva lämna kontrolluppgifter om ränteinkomster och ränteutgifter. Ränteuppgifterna kommer därmed inte att förtryckas i deklarationen för den som tagit 4

5 emot eller betalat räntan. Denne får istället själv ändra sina uppgifter i deklarationen. Skattetillägg Reglerna om skattetillägg ska ändras. Bland annat ska det bli lättare att slippa skattetillägg för den som gör en frivillig rättelse även om Skatteverket meddelat att man kommer att göra en generell kontrollaktion. Normalt tillgängligt kontrollmaterial ska få större betydelse vid bedömningen om skattetillägg ska tas ut. Skattetillägget för den som inte gjort skatteavdrag sänks från 20% till 5%. Ränta på skattekontot Enligt dagens regler beräknas ränta på underskott på skattekontot enligt flera olika nivåer. Riksdagen har nu beslutat om en enklare beräkning av räntan. Kostnadsränta på slutlig skatt ska beräknas enligt låg kostnadsränta oavsett skattens storlek. Den låga kostnadsräntan ska liksom idag motsvara basräntan (se Faktabanken). Basräntan ska dock fastställas till lägst 1,25%. Räntan ska beräknas från och med den 13:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång. För belopp upp till kr ska räntan dock beräknas först från och med den 4:e i femte månaden efter beskattningsåret. Ikraftträdande Skatteförfarandelagen träder i kraft 1 januari 2012 och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar 1 februari 2012 och senare. Speciella övergångsbestämmelser ska dock tillämpas. Förlängda och förkortade räkenskapsår Förlängda räkenskapsår som avslutas efter 2012 omfattas också av de nya reglerna, även om räkenskapsåret börjat innan 1 februari Förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012 ska hanteras som om det hade avslutats 30 april Deklaration och F-skatt för juridiska personer Den första inkomstdeklaration som ska lämnas enligt de nya reglerna blir 1 november 2013 och kommer att avse bokslut per 31 januari, 28 februari, 31 mars och 30 april Följande datum gäller för när de nya reglerna ska användas första gången för juridiska personer (utom dödsbon): Bokslutsdatum 2013* 31/1, 28-29/2, 31/3 eller 30/4 Deklarationsdatum** 1 nov /5 eller 30/6 15 dec /7 eller 31/8 1 mars /9, 31/10, 30/11 eller 31/12 1 juli 2014 F-skatt betalas*** 12 juni maj aug juli okt sep feb jan 2014 * Gäller endast beskattningsår som börjat 1 februari 2012 och senare ** Lämnas deklarationen elektroniskt får den lämnas en månad senare. *** Första respektive sista betalning av F-skatt för beskattningsåret. Olle har en enskild firma och räknar med en kvarskatt på kr. För att slippa kostnadsränta gör han en extra inbetalning till skattekontot på kr 13 februari och ytterligare en på kr 4 maj. Ett aktiebolag har brutet räkenskapsår med bokslut 30 april. Beräknad kvarskatt för bolaget är kr. För att slippa kostnadsränta görs en extra inbetalning till skattekontot på kr 13 juni och ytterligare en på kr 4 september. Vid skönsbeskattning och vid för sen betalning ska kostnadsräntan liksom idag vara basräntan plus 15 procentenheter. F-skatt för det beskattningsår som föregår dessa betalas endast till och med månaden innan F-skatten enligt det nya systemet ska betalas. Vid övergången till de nya reglerna innebär detta att F-skatt kommer att betalas under färre än 12 månader för räkenskapsår som avslutas under perioden januari-augusti Bokslutsdatum 2012 F-skatt tax /1, 28-29/2, 31/3 eller 30/4 12 feb-12 maj 2012 (4 mån) 31/5 eller 30/6 12 feb-12 juli 2012 (6 mån) 31/7 eller 31/8 12 feb-12 sep 2012 (8 mån) Någon justering av den debiterade F-skatten görs inte, utan betalning görs enbart av den andel av F-skatten som motsvarar betalningstiden. 5

6 Den debiterade F-skatten för Senskatt AB är kr för räkenskapsåret 1 maj april Betalning ska göras med kr varje månad. För taxeringen 2013 kommer Senskatt AB dock enbart att betala 4 x = kr i F-skatt. Övergången innebär att företag med bokslut under det första halvåret kommer att lämna dubbla deklarationer under Dels 2 maj för bokslut under 2012, och dels 1 november respektive 15 december för bokslut under Dessutom ska slutskatten för båda räkenskapsåren betalas under Ett företag har bokslut 30/4. Inkomstdeklaration för räkenskapsåret 1/ / ska lämnas 2 maj Inkomstdeklarationen för det följande räkenskapsåret ska lämnas 1 november 2013, dvs bara sex månader efter den föregående. Slutskatten för räkenskapsåret 1/ / ska vara betald senast runt 12 mars 2014 (90 dagar efter slutskattebeskedet). För detta räkenskapsår kommer F-skatt bara ha betalats för fyra månader. För det följande räkenskapsåret ska slutskatten vara betald senast runt 12 juli 2014, dvs bara fyra månader efter den föregående. Bokslutsdatum 2013* Skattedeklaration helårsmoms 31 januari 26 mars februari 26 april mars 26 maj 2013 etc 31 december 26 februari 2014 * Gäller endast beskattningsår som börjat 1 februari 2012 och senare Taxeringen 2013 är alltså sista gången som en momsbilaga ska lämnas med inkomstdeklarationen. Kontrolluppgifter De nya reglerna om kontrolluppgifter ska gälla uppgifter som avser kalenderåret Ränta Räntereglerna ska tillämpas på ränta som hör till tid från och med 1 januari 2013.» Regeringens prop. 2010/11:165, Skatteutskottets betänkande 2011/12:SkU4 Deklarationsombud Reglerna om deklarationsombud gäller redan vid taxeringen Byråanstånd Taxeringen 2013 är sista gången som byråanstånd för juridiska personer (utom dödsbon) kommer att beviljas. Därefter kommer synnerliga skäl krävas för anstånd med inkomstdeklarationen. För fysiska personer och dödsbon kommer det även i fortsättningen att vara möjligt att få byråanstånd. Skattedeklaration och moms De nya reglerna om skattedeklaration ska tillämpas första gången på den redovisningsperiod som börjar 1 januari Den första skattedeklarationen för helårsmoms ska dock lämnas först 26 mars 2013 (avser redovisningsperioden som börjar 1 februari 2012). Den som redovisar helårsmoms och har kalenderår som räkenskapsår kommer därmed att lämna den första skattedeklarationen 26 februari 2014 (avser räkenskapsåret 2013). 6

Information om nya skatteförfarandet

Information om nya skatteförfarandet Information om nya skatteförfarandet Förra hösten beslutade riksdagen om en ny och mycket omfattande lag Skatteförfarandelagen (förkortas SFL). Lagen kommer att ersätta flera äldre lagar som reglerat hur

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2007:1377 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 1998:347 Utkom från trycket den 12 juni 1998 utfärdad den 4 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2004:1345 Utkom från trycket den 27 december 2004 utfärdad den 16 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

54 Beslut om särskild inkomstskatt

54 Beslut om särskild inkomstskatt Beslut om särskild inkomstskatt, Avsnitt 54 1 54 Beslut om särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL 54.1 Inledning I 54 kap. SFL finns bestämmelser om beslut om särskild inkomstskatt. Kapitlet innehåller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2015:633 Utkom från trycket den 24 november 2015 utfärdad den 12 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Skatteförfarandeförordning (2011:1261)

Skatteförfarandeförordning (2011:1261) Skatteförfarandeförordning, 2 kap. [5601] Skatteförfarandeförordning (2011:1261) 1 kap. Tillämpningsområde och betydelse av termer och uttryck [5601] Denna förordning gäller vid tillämpning av skatteförfarandelagen

Läs mer

28 Preliminär inkomstdeklaration

28 Preliminär inkomstdeklaration Preliminär, Avsnitt 28 1 28 Preliminär Övergångsbestämmelser 28.1 Inledning Regler om preliminär finns i 28 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelserna om syftet med preliminär (28 kap. 1 ), se avsnitt

Läs mer

55 Beslut om preliminär skatt... 1

55 Beslut om preliminär skatt... 1 Innehåll 55 Beslut om preliminär skatt... 1 55.1 Innehåll... 1 55.2 55.2.1 Beslut om debitering av preliminär skatt... 2 Beräkning enligt schablon... 3 55.2.2 Beräkning enligt tillgängliga uppgifter...

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 1999:1300 Utkom från trycket den 27 december 1999 utfärdad den 16 december 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

15 januari Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

15 januari Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår: Januari 3 januari Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto för att undvika kostnadsränta. Det gäller om underskott av slutlig skatt beräknas till högst 30 000 kronor. Fr.o.m. den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2016:1075 Utkom från trycket den 2 december 2016 utfärdad den 24 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

1 kap. Lagens innehåll [5201] 2 kap. Lagens tillämpning [5202 5206] 3 kap. Definitioner och förklaringar [5207 5224]

1 kap. Lagens innehåll [5201] 2 kap. Lagens tillämpning [5202 5206] 3 kap. Definitioner och förklaringar [5207 5224] Skatteförfarandelag, 1 kap. [5201] 11 Skatteförfarande Skatteförfarandelag (2011:1244) Avdelning I. Innehåll, tillämpning och definitioner 1 kap. Lagens innehåll 1 [5201] I denna lag finns bestämmelser

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:182

Regeringens proposition 2008/09:182 Regeringens proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. Prop. 2008/09:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

36 Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter

36 Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter, Avsnitt 36 1 36 Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter Övergångsbestämmelser Laga förfall anstånd behövs inte 36.1 Inledning

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster Skatter m.m./mervärdesskatt 1 Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster Innehåll 1 [6601] Denna lag innehåller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 10 oktober 2013. SFS 2013:772 Utkom från trycket den 22 oktober 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Ändrade räntebestämmelser i skattekontosystemet

Ändrade räntebestämmelser i skattekontosystemet Skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU35 Ändrade räntebestämmelser i skattekontosystemet Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2008/09:181) om en mindre ändring i räntebestämmelserna

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

11 Beskattningsbeslut

11 Beskattningsbeslut 11 Beskattningsbeslut Beskattningsbeslut Kapitel 11 403 1 kap. 4 SBL 11 kap. 1-2, 16-20 SBL 27-28 SBF prop. 1996/97:100 sid. 531, 578-579, 586-589 (ett nytt system för skatteinbetalningar, m.m.) prop.

Läs mer

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl.

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Den här informationen vänder sig till: artister och idrottsutövare som är bosatta utanför Sverige utländska artistföretag

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2007:462 Utkom från trycket den 15 juni 2007 utfärdad den 7 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Viktiga datum, 2014-års kalender

Viktiga datum, 2014-års kalender av 20 2014-01-03 09:52 Viktiga datum, 2014-års kalender Privat Företag & organisationer Visa alla datum 3 januari Företag En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete; SFS 2009:194 Utkom från trycket den 31 mars 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

62 Betalning av skatter och avgifter... 1

62 Betalning av skatter och avgifter... 1 Innehåll 62 Betalning av skatter och avgifter... 1 62.1 Innehåll...1 62.2 Inbetalning till det särskilda kontot för skattebetalningar...2 62.3 När ska skatter och avgifter som redovisas i en skattedeklaration

Läs mer

Innehåll. 2.1 Inledning Innehåll 1

Innehåll. 2.1 Inledning Innehåll 1 Innehåll 1 Innehåll 2.1 Inledning... 1 2.2 2.2.1 Tillämpningsområde... 3 Allmänt om SFL:s tillämpningsområde... 3 2.2.2 Skatter som omfattas av SFL... 4 2.2.3 Skatter som inte omfattas av SFL... 5 2.2.4

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om utfärdande och återkallelse av F-skattsedel * I detta meddelande finns information om de regler som gäller för utfärdande och återkallelse

Läs mer

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl.

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Den här informationen vänder sig till: artister och idrottsutövare som är bosatta utanför Sverige utländska artistföretag

Läs mer

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter Klara, färdiga gå! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3 Bokföringsskyldighet

Läs mer

61 Skattekonton. avstämning av skattekontot görs varje månad som det förekommit någon annan transaktion än registrering av ränta,

61 Skattekonton. avstämning av skattekontot görs varje månad som det förekommit någon annan transaktion än registrering av ränta, Skattekonton, Avsnitt 61 1 61 Skattekonton Huvudprinciper för skattekontot 61.1 Inledning Regler om skattekonton finns i 61 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelserna om vad som ska registreras på ett

Läs mer

Kommittédirektiv. Beräkning av skattetillägg. Dir. 2016:88. Beslut vid regeringssammanträde den 19 oktober 2016

Kommittédirektiv. Beräkning av skattetillägg. Dir. 2016:88. Beslut vid regeringssammanträde den 19 oktober 2016 Kommittédirektiv Beräkning av skattetillägg Dir. 2016:88 Beslut vid regeringssammanträde den 19 oktober 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över bestämmelserna om beräkning av skattetillägg

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2013 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2007:1409 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-09-21 Närvarande: Regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Skattelättnader för förmån av hushållstjänster

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2003:747 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter, ny skatteförfarandelag, lundinreglerna fåmansföretagen och dess ägare, karensbolag m.m. 12.00-13.00 Lunch

Läs mer

Skatteförfarandet. Slutbetänkande av Skatteförfarandeutredningen. Stockholm 2009 SOU 2009:58

Skatteförfarandet. Slutbetänkande av Skatteförfarandeutredningen. Stockholm 2009 SOU 2009:58 Skatteförfarandet Slutbetänkande av Skatteförfarandeutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:58 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459

Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 Sjöinkomst, Avsnitt 22 459 22 Sjöinkomst 8 kap. 23 IL 11 kap. 4 5 IL 12 kap. 4 IL 64 kap. IL 65 kap. 11 IL prop. 1995/96:227 Sammanfattning Med sjöinkomst avses i skattelagstiftningen inkomst ombord på

Läs mer

20 Ränta. Sammanfattning. Ränta Kapitel 20 553

20 Ränta. Sammanfattning. Ränta Kapitel 20 553 Ränta Kapitel 20 553 20 Ränta 19 kap. SBL 20 kap. 6 SBL 23 kap. 1 SBL 56 skattebetalningsförordning Prop. 1996/97:100 (om ett nytt system för skattebetalningar, m.m.) Prop. 1997/98:33 (om utfärdande av

Läs mer

Skattekontot och intäktsräntan

Skattekontot och intäktsräntan PM 1(23) Mats Andersson 010-574 80 84 Patrik Andreasson 010-573 51 14 Skattekontot och intäktsräntan 1 Bakgrund Skatteverket har under senare tid sett flera tecken på att skattekontot har börjat användas

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före tagare

Läs mer

17 Inbetalning av skatt

17 Inbetalning av skatt Inbetalning av skatt, Kapitel 17 555 17 Inbetalning av skatt 16 kap. SBL 44 45 SBF Prop. 1996/97:100 s. 279 297 (tidpunkter för betalning av skatter och avgifter), s. 604 610 (författningskommentar till

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om anstånd med att lämna skattedeklaration, punktskattedeklaration, särskild skattedeklaration och förenklad skattedeklaration samt anstånd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2011:1253 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

10 Ränta. 10.1 Allmänt. 10.2 Grunder för ränteberäkning m.m. Ränta, Avsnitt 10 199

10 Ränta. 10.1 Allmänt. 10.2 Grunder för ränteberäkning m.m. Ränta, Avsnitt 10 199 Ränta, Avsnitt 10 199 10 Ränta 10.1 Allmänt I avsnittet behandlas bestämmelserna om ränta i 19 kap. SBL. Bestämmelserna om ränta enligt SBL ersätter bestämmelserna om dröjsmålsavgift, anståndsränta, respitränta,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2009:197 Utkom från trycket den 31 mars 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:131

Regeringens proposition 2014/15:131 Regeringens proposition 2014/15:131 Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor Prop. 2014/15:131 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 juni

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-06-21

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-06-21 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-06-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin samt justitieråden Carina Stävberg och Ella Nyström. Skatteförfarandet Enligt en lagrådsremiss den 13

Läs mer

Innehåll. 65 Ränta... 1

Innehåll. 65 Ränta... 1 Innehåll 65 Ränta... 1 65.1 Innehåll...1 65.2 Grunder för ränteberäkningen...2 65.2.1 Basränta...2 65.2.2 Kostnadsränta...3 65.3 Kostnadsränta på sent debiterad preliminär skatt...4 65.4 Kostnadsränta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2009:1335 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Kompletterande förslag till ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Kompletterande förslag till ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Kompletterande förslag till ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare 1 Innehållsförteckning 1 Lagtext...5 1.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Lagrådsremiss. Arvs- och gåvoskattens infogning i skattekontosystemet, m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Arvs- och gåvoskattens infogning i skattekontosystemet, m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Arvs- och gåvoskattens infogning i skattekontosystemet, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 8 mars 2001 Bosse Ringholm Anita Saldén Enérus (Finansdepartementet)

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2015 Obs. Med hänsyn till det parlamentariska läget kan vissa av nedanstående belopp komma att ändras, det gäller framför

Läs mer

Uppgifter om utnyttjande av vissa personaloptioner på individnivå i arbetsgivardeklarationen

Uppgifter om utnyttjande av vissa personaloptioner på individnivå i arbetsgivardeklarationen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01205/S3 Uppgifter om utnyttjande av vissa personaloptioner på individnivå i arbetsgivardeklarationen Mars 2017 1 Innehållsförteckning 1 Promemorians

Läs mer

12 Inbetalning av skatt

12 Inbetalning av skatt Inbetalning av skatt, Avsnitt 12 221 12 Inbetalning av skatt 12.1 Allmänt I 16 kap. SBL finns bestämmelser om inbetalning av skatt. I artikel 22.5 i sjätte direktivet anges att varje skattskyldig ska betala

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 3 oktober Anders Borg Jan Larsson (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Författningar om skattebetalning 2010

Författningar om skattebetalning 2010 Författningar om skattebetalning 2010 ISBN 978-91-86525-09-5 SKV 406 utgåva 12 Edita i Västerås 2010 3 Förord Denna författningssamling har sammanställts av Skatteverket och avser inkomståret och beskattningsåret

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 14 mars 2016 följande beslut (mål nr ).

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 14 mars 2016 följande beslut (mål nr ). HFD 2016 ref. 24 Kammarrätten har utan yrkande och till klagandens nackdel upphävt förvaltningsrättens dom i viss del. Kammarrättens avgörande har undanröjts med tillämpning av 29 förvaltningsprocesslagen.

Läs mer

Skatteförfarandelagen

Skatteförfarandelagen Lotta Gahm Kristoffer Skoog Skatteförfarandelagen Påverkan på företag med brutet räkenskapsår under övergångsperioden Tax Law Procedure Impact on companies with broken financial year under the transition

Läs mer

1 Skattebetalning. 1.1 Allmänt. Skattebetalning Kapitel 1 25

1 Skattebetalning. 1.1 Allmänt. Skattebetalning Kapitel 1 25 Skattebetalning Kapitel 1 25 1 Skattebetalning 1 kap. SBL Prop. 1996/97:100, s. 256-277 (behovet av en reform, huvuddragen), s. 516-522 (författningskommentar till 1 kap. SBL) Prop. 1999/2000:23, s. 188-195,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:585 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva; SFS 2011:1269 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram

Skattenyheter. Visma Skatteprogram Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Dela upp aktiebolagen inom familjen...... 2 Ändringar i beräkning av löneunderlag och kapitalunderlag från 2012...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 11 december 2014. SFS 2014:1474 Utkom från trycket den 19 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl.

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Den här informationen vänder sig till: artister och idrottsutövare som är bosatta utanför Sverige utländska artistföretag

Läs mer

Monica Falck (Finansdepartementet)

Monica Falck (Finansdepartementet) Lagrådsremiss Definition av beskattningsår för vissa punktskatter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 21 april 2016 Magdalena Andersson Monica Falck (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Skatteförfarandet. Slutbetänkande av Skatteförfarandeutredningen. Stockholm 2009 SOU 2009:58

Skatteförfarandet. Slutbetänkande av Skatteförfarandeutredningen. Stockholm 2009 SOU 2009:58 Skatteförfarandet Slutbetänkande av Skatteförfarandeutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:58 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Skyldighet för dem som lämnar förenklad skattedeklaration att uppge utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande

Skyldighet för dem som lämnar förenklad skattedeklaration att uppge utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande Promemoria 2005-05-18 Fi2005/2323 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för skatteadministration, S5 Skyldighet för dem som lämnar förenklad skattedeklaration att uppge utländskt skatteregistreringsnummer

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

Definition av beskattningsår för vissa punktskatter

Definition av beskattningsår för vissa punktskatter PROMEMORIA Datum 2015-06-01 1 31 294149-15/113 Bilaga till dnr Definition av beskattningsår för vissa punktskatter Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se

Läs mer

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för anställda i Sverige och utomlands Den här broschyren innehåller information till arbetsgivare i Sverige och utomlands om reglerna för skyldighet att betala arbetsgivaravgifter

Läs mer

8 Beskattningsbeslut

8 Beskattningsbeslut 8 Beskattningsbeslut Beskattningsbeslut, Avsnitt 8 147 8.1 Allmänt I 11 kap. SBL finns bestämmelserna om beskattningsbeslut. I detta avsnitt behandlas de bestämmelser i 11 kap. SBL som berör moms. 8.2

Läs mer

Slopande av särskilt tillägg vid återföring av preliminärt uppskovsbelopp

Slopande av särskilt tillägg vid återföring av preliminärt uppskovsbelopp *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr: 131 625836-08/113 2008-10-27 Promemoria Slopande av särskilt tillägg vid återföring av preliminärt uppskovsbelopp www.skatteverket.se Postadress Telefon

Läs mer

UTSKICK Nr 2 2014-02-07

UTSKICK Nr 2 2014-02-07 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2013/14 Vi tackar alla våra deltagare på skattedagarna 2013/14 och önskar er alla en god vår. Utlandskonferenser 2014 Inom en mycket snar framtid

Läs mer

2002-04-08 Fi2002/1565. Promemoria. Finansdepartementet. Uppskov med betalning av preliminär skatt för nystartade företag

2002-04-08 Fi2002/1565. Promemoria. Finansdepartementet. Uppskov med betalning av preliminär skatt för nystartade företag Promemoria 2002-04-08 Fi2002/1565 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Skatteadministrativa enheten Uppskov med betalning av preliminär skatt för nystartade företag I promemorian föreslås att

Läs mer

Frågor om dricks särskilt vid betalning med kontokort

Frågor om dricks särskilt vid betalning med kontokort Frågor om dricks särskilt vid betalning med kontokort 2015-06-29 Områden: Bokföring & redovisning, Inkomstskatt (Tjänst, Näringsverksamhet) Datum: 2015-06-29 Dnr: 131 356228-15/111 1 Sammanfattning I främst

Läs mer

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m.

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m. 101 10 Allmänna avdrag 62 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43, SkU7

Läs mer

Regeringens proposition 1993/94:151

Regeringens proposition 1993/94:151 Regeringens proposition 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen Prop. 1993/94:151 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 februari 1994 Carl Bildt Bo Lundgren (Finansdepartementet)

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129

10 Allmänna avdrag. 10.1 Påförda egenavgifter m.m. Allmänna avdrag 129 Allmänna avdrag 129 10 Allmänna avdrag prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43,

Läs mer

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 15 1 15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Övergångsbestämmelser 15.1 Innehåll Regler om kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget

Läs mer

Författningar om punktskatter 2011

Författningar om punktskatter 2011 Författningar om punktskatter 2011 ISBN 978-91-86525-32-3 SKV 490 utgåva 31 Elanders i Sverige 2011 Innehåll 3 Innehåll Förord... 5 Gemensamma författningar Skattebetalningslag (1997:483)... 7 Skattebetalningsförordning

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer