Det nya skatteförfarandet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det nya skatteförfarandet"

Transkript

1 BL Info BILAGA Det nya skatteförfarandet Innehåll Ny lag om skatteförfarande Begrepp s 2 Taxeringsår och inkomstår försvinner s 2 s 2 Proportionalitetsprincipen s 2 Deklaration och F-skatt Ändrad deklarationstidpunkt s 3 Deklarationsombud s 3 Svårare att få anstånd med deklarationen... s 3...men lättare att få anstånd med skattebetalning s 3 Betalning av F-skatt s 3 Godkännande för F-skatt s 3 Skatteavdrag vid F-skatt s 4 Moms Momsredovisning s 4 Ändrad momsredovisningsperiod s 4 11 Övrigt Punktskatt för helår s 4 Uppgifter för A-SINK s 4 Inget skatteavdrag för dricks s 4 Kontrolluppgift på ränta s 4 Skattetillägg s 4 Ränta på skattekontot s 5 Ikraftträdande s 5

2 Nya regler om skatteförfarande Beslut En helt ny lag om skatteförfarande börjar gälla 1 januari Alla deklarationer ska få lämnas genom ombud. Deklarationstidpunkten och tidpunkten för betalning av F-skatt ändras för brutna räkenskapsår. Helårsmoms ska redovisas i skattedeklarationer. Byråanstånd för juridiska personer slopas. Speciella övergångsregler ska gälla för att övergången till de nya reglerna inte ska bli alltför omvälvande. Ny lag om skatteförfarande Reglerna för taxering, skattebetalning, självdeklarationer och kontrolluppgifter finns idag utspridda i framför allt tre stora lagar, vilket innebär problem med t ex dubbla bestämmelser (om samma sak), omfattande hänvisningar och gränsdragningar. Nu har riksdagen beslutat om en rad förändringar samt att alla regler inom det här området samlas i en ny lag som ska heta Skatteförfarandelagen. Den nya lagen ersätter följande lagar: Skattebetalningslagen Taxeringslagen Lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter Lagen om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel mm (torgkontrollagen) Lagen om särskild skattekontroll i vissa branscher (personalliggare) Kassaregisterlagen Betalningssäkringslagen Tvångsåtgärdslagen Ersättningslagen Lagen om allmänt ombud hos Skatteverket Lagen om deklarationsombud. Begrepp Vissa av dagens begrepp ändras i Skatteförfarandelagen: Nuvarande begrepp Självdeklaration Förenklad skattedeklaration Nytt begrepp Inkomstdeklaration Förenklad arbetsgivardeklaration Begreppet skattedeklaration blir samlingsnamn för: arbetsgivardeklaration förenklad arbetsgivardeklaration momsdeklaration punktskattedeklaration särskild skattedeklaration. Taxeringsår och inkomstår försvinner Termerna taxeringsår och inkomstår kommer inte att användas i skatteförfarandelagen. I lagtexten kommer istället enbart termen beskattningsår (se nedan) att användas. För fysiska personer är beskattningsåret ett kalenderår. et för juridiska personer är normalt detsamma som räkenskapsåret. Juridiska personer med brutet räkenskapsår ska dock i vissa fall anses ha ett annat beskattningsår än räkenskapåret. Detta gäller i följande fall: Tidpunkt för inkomstdeklaration och preliminär inkomstdeklaration Debitering och betalning av preliminär skatt Besked om slutlig skatt Beräkning av ränta Omprövning av debiterad preliminär skatt Normalt tillgängligt kontrollmaterial. et är i dessa fall de tidigare traditionella räkenskapsåren : Bokslutsdatum 31/1, 28-29/2, 31/3 eller 30/4 1/5-30/4 (april) 31/5 eller 30/6 1/7-30/6 (juni) 31/7 eller 31/8 1/9-31/8 (augusti) 30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 1/1-31/12 (december) Proportionalitetsprincipen Skatteförfarandet ska innehålla en upplysning om att proportionalitetsprincipen gäller. Denna princip är redan idag hävdvunnen i svensk rätt och innebär att ett beslut om åtgärd endast får fattas om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för enskilda. Det ska alltså finnas en rimlig balans eller proportionalitet mellan fördelarna för det allmänna och nackdelarna för den skattskyldige. Före beslut om kontroll, tvång och sanktioner ska en proportionalitetsavvägning göras. Beskattningsbeslut Beslut om skatt 2

3 Deklaration och F-skatt Ändrad deklarationstidpunkt Den 2 maj är enligt dagens regler gemensam deklarationsdag för alla, oavsett om det gäller en privatperson eller ett företag. Och oavsett om ett företag har kalenderår som räkenskapsår eller brutet år. Det fasta deklarationsdatumet ersätts nu med en deklarationsfrist på sex månader för alla juridiska personer utom dödsbon. Om deklarationen lämnas elektroniskt senareläggs deklarationsdatumet med en månad. Deklarationsfristen innebär att juridiska personer (utom dödsbon) ska lämna inkomstdeklarationen senast följande datum: (se ovan) Deklaration på pappersblankett Elektronisk deklaration april 1 november 1 december juni 15 december 15 januari augusti 1 mars 1 april december 1 juli 1 augusti För fysiska personer och dödsbon ska 2 maj även i fortsättningen vara senaste deklarationsdag. Under Ikraftträdande nedan kan du läsa om när de nya reglerna ska tillämpas första gången. Svårare att få anstånd med deklarationen... Med de nya deklarationsdatumen sprids arbetet för t ex redovisningsbyråer. Byråanstånd ska därför inte få beviljas för andra juridiska personer än dödsbon. För fysiska personer och dödsbon ska byråanstånd fortfarande kunna beviljas. Individuellt anstånd för juridiska personer ska vara möjligt att få bara om det finns synnerliga skäl, dvs i rena undantagssituationer. Några exempel på vad som kan vara synnerliga skäl lämnades tyvärr inte....men lättare att få anstånd med skattebetalning Det ska bli lättare att få anstånd med betalning av skatt. Så fort det är tveksamt hur stor den slutliga skatten kommer att bli ska anstånd beviljas. Betalning av F-skatt Betalningen av F-skatt ska följa beskattningsåret (se ovan) istället för kalenderåret. Ett företag som har ett beskattningsår som påbörjas 1/5 ska därmed göra den första betalningen av F-skatt för detta räkenskapsår den 12/6. F-skatt betalas* 1/5-30/4 (april) 12 juni - 12 maj 1/7-30/6 (juni) 17 augusti - 12 juli 1/9-31/8 (augusti) 12 oktober - 12 september 1/1-31/12 (december) 12 februari - 17 januari * Första respektive sista betalning av F-skatt för beskattningsåret. Under Ikraftträdande nedan kan du läsa om vilka övergångsbestämmelser som ska gälla vid betalning av F-skatt. Deklarationsombud Enligt dagens regler är det bara skattedeklarationer som kan lämnas genom ombud. Riksdagen har nu beslutat att alla deklarationer, dvs även inkomstdeklarationer och punktskattedeklarationer, ska kunna lämnas genom ombud. Deklarationsombud ska dock bara kunna lämna deklarationerna elektroniskt. Den som redan idag är deklarationsombud för skattedeklarationer kommer att bli automatiskt godkänd som ombud för alla deklarationer. Ändringen innebär att det kommer att vara möjligt att lämna inkomstdeklaration via ombud redan vid taxeringen Betalningsfristen för slutlig skatt kommer även i fortsättningen att vara 90 dagar. Det ska bli lättare att få justering av preliminär F- eller särskild A-skatt. Kravet på att skillnaden mellan preliminär och beräknad slutlig skatt ska vara ca 30% av den preliminära skatten för att justering ska medges, slopas. För att få en justering krävs dock en inte obetydlig förbättring av överensstämmelsen mellan preliminär och slutlig skatt. Godkännande för F-skatt Enligt dagens regler måste en näringsidkare som säljer tjänster uppge att denne har en F-skattsedel för att uppdragsgivaren ska slippa redovisa socialavgifter och preliminärskatteavdrag på ersättningen till näringsidkaren. Denna koppling till F-skattsedeln slopas och uttrycket godkänd för F-skatt ska istället användas. Ändringen innebär inte någon praktisk skillnad, mer än att texten om F-skattsedel på fakturan ska ändras till godkänd för F-skatt. 3

4 Skatteavdrag vid F-skatt Riksdagen har beslutat att skatteavdrag ska göras i vissa fall även om betalningsmottagaren är godkänd för F-skatt. Detta gäller ersättning för: ökade levnadskostnader, till den del ersättningen överstiger schablonbeloppen för traktamente (se Tjänsteresor i Faktabanken) logi, till den del ersättningen överstiger den faktiska kostnaden andra kostnader i tjänsten som betalningsmottagaren inte får göra avdrag för. Anledningen till denna regeländring var enligt regeringen effektivitet, likhet och enkelhet vid förfarandet vid uttag av skatter och avgifter. Vår uppfattning är dock att denna regel snarare krånglar till ett annars enkelt förfarande. Hur ska uppdragsgivaren kunna kontrollera om uppdragstagaren debiterar faktisk kostnad eller vad denne har rätt att göra avdrag för? Vill man undvika detta problem bör ersättning för omkostnader som avser ökade levnadskostnader och logi mm bakas in i arvodet istället för att debiteras separat. Moms Momsredovisning Den som har ett beskattningsunderlag för moms på högst 1 miljon kronor kan enligt dagens regler redovisa momsen helårsvis i inkomstdeklarationen. För handelsbolag är gränsen för helårsmoms kr i beskattningsunderlag. Handelsbolag kan dock inte redovisa helårsmomsen i inkomstdeklarationen utan ska redovisa denna i en skattedeklaration. Av förenklingsskäl höjs gränsen för helårsmoms för handelsbolag till 1 miljon kronor. Dessutom ska alla redovisa helårsmoms i en skattedeklaration. Detta för att undvika risken att moms redovisas dubbelt, t ex genom att rutorna för redovisning av moms i inkomstdeklaration fylls i av dem som inte har helårsmoms. Skattedeklarationen ska lämnas senast den 26:e i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång. För företag med kalenderår som räkenskapsår innebär det att skattedeklarationen ska lämnas (vara Skatteverket tillhanda) senast 26 februari. Om det finns särskilda skäl ska det liksom tidigare vara möjligt att få anstånd med skattedeklarationen. Med särskilda skäl menas t ex sjukdom, olyckshändelse eller datorfel. För enskilda näringsidkare som redovisar helårsmoms förkortas alltså tidsfristen med drygt två månader. Det kommer alltså att krävas lite mer framförhållning för att redovisningen ska hinna färdigställas för dessa företag. Skatteutskottet har påpekat problemet med att efter varje år behöva lämna två deklarationer (dels inkomstdeklaration och dels skattedeklaration) vid olika tidpunkter och utgår från att regeringen försöker få igenom ett undantag från EU-direktivet innan alla de företag som har helårsmoms och kalenderår som beskattningsår ska börja tillämpa reglerna. Under Ikraftträdande nedan kan du läsa om när de nya reglerna ska tillämpas första gången. Ändrad momsredovisningsperiod Riksdagen har beslutat att den nya lagen ska reglera från vilken tidpunkt en ändring av momsredovisningsperiod ska gälla. Vid en ändring till månadsmoms från kvartalsmoms eller omvänt ska ändringen gälla från utgången av det kalenderkvartal då Skatteverket underrättades om ändringen eller då Skatteverket beslutade om ändringen. Vid en ändring till helårsmoms ska ändringen gälla från utgången av det beskattningsår Skatteverket underrättats om ändringen eller då Skatteverket beslutade om ändringen. En ändring från helårsmoms ska gälla från ingången av det beskattningsår Skatteverket underrättats om ändringen eller då Skatteverket beslutade om ändringen. Vid bytet får perioder som redan passerat slås ihop och redovisas i en enda skattedeklaration. Övrigt Punktskatt för helår Gränsen för att få redovisa punktskatt per helår höjs från kr (i beskattningsunderlag) till kr. Uppgifter för A-SINK Skatteavdrag för A-SINK (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister mfl) ska redovisas i arbetsgivardeklarationen (på samma sätt som SINK redovisas redan idag). Den som betalar ut ersättningen ska även lämna en bilaga med detaljerade uppgifter för varje betalningsmottagare. Bilagan ska innehålla id-uppgifter samt uppgifter om ersättning, skatteavdrag samt skattefria ersättningar och förmåner. Inget skatteavdrag för dricks Arbetsgivares skyldighet att göra skatteavdrag på drickspengar slopas. Detta gäller oavsett om dricksen betalas kontant eller anges vid betalning med kontoeller kreditkort. Dricks är dock liksom tidigare en skattepliktig ersättning som ska tas upp i inkomstdeklarationen av den som får drickspengarna. Kontrolluppgift på ränta Enskilda näringsidkare och dödsbon ska inte längre behöva lämna kontrolluppgifter om ränteinkomster och ränteutgifter. Ränteuppgifterna kommer därmed inte att förtryckas i deklarationen för den som tagit 4

5 emot eller betalat räntan. Denne får istället själv ändra sina uppgifter i deklarationen. Skattetillägg Reglerna om skattetillägg ska ändras. Bland annat ska det bli lättare att slippa skattetillägg för den som gör en frivillig rättelse även om Skatteverket meddelat att man kommer att göra en generell kontrollaktion. Normalt tillgängligt kontrollmaterial ska få större betydelse vid bedömningen om skattetillägg ska tas ut. Skattetillägget för den som inte gjort skatteavdrag sänks från 20% till 5%. Ränta på skattekontot Enligt dagens regler beräknas ränta på underskott på skattekontot enligt flera olika nivåer. Riksdagen har nu beslutat om en enklare beräkning av räntan. Kostnadsränta på slutlig skatt ska beräknas enligt låg kostnadsränta oavsett skattens storlek. Den låga kostnadsräntan ska liksom idag motsvara basräntan (se Faktabanken). Basräntan ska dock fastställas till lägst 1,25%. Räntan ska beräknas från och med den 13:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång. För belopp upp till kr ska räntan dock beräknas först från och med den 4:e i femte månaden efter beskattningsåret. Ikraftträdande Skatteförfarandelagen träder i kraft 1 januari 2012 och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar 1 februari 2012 och senare. Speciella övergångsbestämmelser ska dock tillämpas. Förlängda och förkortade räkenskapsår Förlängda räkenskapsår som avslutas efter 2012 omfattas också av de nya reglerna, även om räkenskapsåret börjat innan 1 februari Förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012 ska hanteras som om det hade avslutats 30 april Deklaration och F-skatt för juridiska personer Den första inkomstdeklaration som ska lämnas enligt de nya reglerna blir 1 november 2013 och kommer att avse bokslut per 31 januari, 28 februari, 31 mars och 30 april Följande datum gäller för när de nya reglerna ska användas första gången för juridiska personer (utom dödsbon): Bokslutsdatum 2013* 31/1, 28-29/2, 31/3 eller 30/4 Deklarationsdatum** 1 nov /5 eller 30/6 15 dec /7 eller 31/8 1 mars /9, 31/10, 30/11 eller 31/12 1 juli 2014 F-skatt betalas*** 12 juni maj aug juli okt sep feb jan 2014 * Gäller endast beskattningsår som börjat 1 februari 2012 och senare ** Lämnas deklarationen elektroniskt får den lämnas en månad senare. *** Första respektive sista betalning av F-skatt för beskattningsåret. Olle har en enskild firma och räknar med en kvarskatt på kr. För att slippa kostnadsränta gör han en extra inbetalning till skattekontot på kr 13 februari och ytterligare en på kr 4 maj. Ett aktiebolag har brutet räkenskapsår med bokslut 30 april. Beräknad kvarskatt för bolaget är kr. För att slippa kostnadsränta görs en extra inbetalning till skattekontot på kr 13 juni och ytterligare en på kr 4 september. Vid skönsbeskattning och vid för sen betalning ska kostnadsräntan liksom idag vara basräntan plus 15 procentenheter. F-skatt för det beskattningsår som föregår dessa betalas endast till och med månaden innan F-skatten enligt det nya systemet ska betalas. Vid övergången till de nya reglerna innebär detta att F-skatt kommer att betalas under färre än 12 månader för räkenskapsår som avslutas under perioden januari-augusti Bokslutsdatum 2012 F-skatt tax /1, 28-29/2, 31/3 eller 30/4 12 feb-12 maj 2012 (4 mån) 31/5 eller 30/6 12 feb-12 juli 2012 (6 mån) 31/7 eller 31/8 12 feb-12 sep 2012 (8 mån) Någon justering av den debiterade F-skatten görs inte, utan betalning görs enbart av den andel av F-skatten som motsvarar betalningstiden. 5

6 Den debiterade F-skatten för Senskatt AB är kr för räkenskapsåret 1 maj april Betalning ska göras med kr varje månad. För taxeringen 2013 kommer Senskatt AB dock enbart att betala 4 x = kr i F-skatt. Övergången innebär att företag med bokslut under det första halvåret kommer att lämna dubbla deklarationer under Dels 2 maj för bokslut under 2012, och dels 1 november respektive 15 december för bokslut under Dessutom ska slutskatten för båda räkenskapsåren betalas under Ett företag har bokslut 30/4. Inkomstdeklaration för räkenskapsåret 1/ / ska lämnas 2 maj Inkomstdeklarationen för det följande räkenskapsåret ska lämnas 1 november 2013, dvs bara sex månader efter den föregående. Slutskatten för räkenskapsåret 1/ / ska vara betald senast runt 12 mars 2014 (90 dagar efter slutskattebeskedet). För detta räkenskapsår kommer F-skatt bara ha betalats för fyra månader. För det följande räkenskapsåret ska slutskatten vara betald senast runt 12 juli 2014, dvs bara fyra månader efter den föregående. Bokslutsdatum 2013* Skattedeklaration helårsmoms 31 januari 26 mars februari 26 april mars 26 maj 2013 etc 31 december 26 februari 2014 * Gäller endast beskattningsår som börjat 1 februari 2012 och senare Taxeringen 2013 är alltså sista gången som en momsbilaga ska lämnas med inkomstdeklarationen. Kontrolluppgifter De nya reglerna om kontrolluppgifter ska gälla uppgifter som avser kalenderåret Ränta Räntereglerna ska tillämpas på ränta som hör till tid från och med 1 januari 2013.» Regeringens prop. 2010/11:165, Skatteutskottets betänkande 2011/12:SkU4 Deklarationsombud Reglerna om deklarationsombud gäller redan vid taxeringen Byråanstånd Taxeringen 2013 är sista gången som byråanstånd för juridiska personer (utom dödsbon) kommer att beviljas. Därefter kommer synnerliga skäl krävas för anstånd med inkomstdeklarationen. För fysiska personer och dödsbon kommer det även i fortsättningen att vara möjligt att få byråanstånd. Skattedeklaration och moms De nya reglerna om skattedeklaration ska tillämpas första gången på den redovisningsperiod som börjar 1 januari Den första skattedeklarationen för helårsmoms ska dock lämnas först 26 mars 2013 (avser redovisningsperioden som börjar 1 februari 2012). Den som redovisar helårsmoms och har kalenderår som räkenskapsår kommer därmed att lämna den första skattedeklarationen 26 februari 2014 (avser räkenskapsåret 2013). 6

Information om nya skatteförfarandet

Information om nya skatteförfarandet Information om nya skatteförfarandet Förra hösten beslutade riksdagen om en ny och mycket omfattande lag Skatteförfarandelagen (förkortas SFL). Lagen kommer att ersätta flera äldre lagar som reglerat hur

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Skatteförfarandeförordning (2011:1261)

Skatteförfarandeförordning (2011:1261) Skatteförfarandeförordning, 2 kap. [5601] Skatteförfarandeförordning (2011:1261) 1 kap. Tillämpningsområde och betydelse av termer och uttryck [5601] Denna förordning gäller vid tillämpning av skatteförfarandelagen

Läs mer

1 kap. Lagens innehåll [5201] 2 kap. Lagens tillämpning [5202 5206] 3 kap. Definitioner och förklaringar [5207 5224]

1 kap. Lagens innehåll [5201] 2 kap. Lagens tillämpning [5202 5206] 3 kap. Definitioner och förklaringar [5207 5224] Skatteförfarandelag, 1 kap. [5201] 11 Skatteförfarande Skatteförfarandelag (2011:1244) Avdelning I. Innehåll, tillämpning och definitioner 1 kap. Lagens innehåll 1 [5201] I denna lag finns bestämmelser

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2013 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

36 Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter

36 Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter, Avsnitt 36 1 36 Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter Övergångsbestämmelser Laga förfall anstånd behövs inte 36.1 Inledning

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl.

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Den här informationen vänder sig till: artister och idrottsutövare som är bosatta utanför Sverige utländska artistföretag

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl.

Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister, idrottsutövare m.fl. Den här informationen vänder sig till: artister och idrottsutövare som är bosatta utanför Sverige utländska artistföretag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 10 oktober 2013. SFS 2013:772 Utkom från trycket den 22 oktober 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2015 Obs. Med hänsyn till det parlamentariska läget kan vissa av nedanstående belopp komma att ändras, det gäller framför

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

20 Ränta. Sammanfattning. Ränta Kapitel 20 553

20 Ränta. Sammanfattning. Ränta Kapitel 20 553 Ränta Kapitel 20 553 20 Ränta 19 kap. SBL 20 kap. 6 SBL 23 kap. 1 SBL 56 skattebetalningsförordning Prop. 1996/97:100 (om ett nytt system för skattebetalningar, m.m.) Prop. 1997/98:33 (om utfärdande av

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter, ny skatteförfarandelag, lundinreglerna fåmansföretagen och dess ägare, karensbolag m.m. 12.00-13.00 Lunch

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före tagare

Läs mer

1 Skattebetalning. 1.1 Allmänt. Skattebetalning Kapitel 1 25

1 Skattebetalning. 1.1 Allmänt. Skattebetalning Kapitel 1 25 Skattebetalning Kapitel 1 25 1 Skattebetalning 1 kap. SBL Prop. 1996/97:100, s. 256-277 (behovet av en reform, huvuddragen), s. 516-522 (författningskommentar till 1 kap. SBL) Prop. 1999/2000:23, s. 188-195,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-06-21

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-06-21 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-06-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin samt justitieråden Carina Stävberg och Ella Nyström. Skatteförfarandet Enligt en lagrådsremiss den 13

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Innehåll. 65 Ränta... 1

Innehåll. 65 Ränta... 1 Innehåll 65 Ränta... 1 65.1 Innehåll...1 65.2 Grunder för ränteberäkningen...2 65.2.1 Basränta...2 65.2.2 Kostnadsränta...3 65.3 Kostnadsränta på sent debiterad preliminär skatt...4 65.4 Kostnadsränta

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om anstånd med att lämna skattedeklaration, punktskattedeklaration, särskild skattedeklaration och förenklad skattedeklaration samt anstånd

Läs mer

Skatteförfarandelagen

Skatteförfarandelagen Lotta Gahm Kristoffer Skoog Skatteförfarandelagen Påverkan på företag med brutet räkenskapsår under övergångsperioden Tax Law Procedure Impact on companies with broken financial year under the transition

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 11 december 2014. SFS 2014:1474 Utkom från trycket den 19 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 15 1 15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Övergångsbestämmelser 15.1 Innehåll Regler om kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

4 Deklaration. 4.1 Allmänt

4 Deklaration. 4.1 Allmänt Deklaration, Avsnitt 4 63 4 Deklaration EG-rätt 4.1 Allmänt I 10 kap. SBL behandlas skyldighet att lämna deklaration. Preliminär självdeklaration tas upp i 1 8, skalbolagsdeklaration tas upp i 8 a 8 c,

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:585 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Författningar om skattebetalning 2010

Författningar om skattebetalning 2010 Författningar om skattebetalning 2010 ISBN 978-91-86525-09-5 SKV 406 utgåva 12 Edita i Västerås 2010 3 Förord Denna författningssamling har sammanställts av Skatteverket och avser inkomståret och beskattningsåret

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram

Skattenyheter. Visma Skatteprogram Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Dela upp aktiebolagen inom familjen...... 2 Ändringar i beräkning av löneunderlag och kapitalunderlag från 2012...

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Eget Aktiebolag. Aktivera programmet för 2013. Vad händer när du öppnar ditt företag i årgång 2013?

Versionsnyheter. Visma Eget Aktiebolag. Aktivera programmet för 2013. Vad händer när du öppnar ditt företag i årgång 2013? Visma Eget Aktiebolag Versionsnyheter I årgång 2013 av programmet Visma Eget AB har vi gjort mer än 100 olika stora och små förbättringar och ändringar jämfört med förra årets program. Här i Versionsnyheter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2011:1289 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Enskild Firma. Aktivera programmet för 2013. Vad händer när du öppnar ditt företag i årgång 2013?

Versionsnyheter. Visma Enskild Firma. Aktivera programmet för 2013. Vad händer när du öppnar ditt företag i årgång 2013? Visma Enskild Firma Versionsnyheter I årgång 2013 av programmet Visma Enskild Firma har vi gjort mer än 100 olika stora och små förbättringar och ändringar jämfört med förra årets program. Här i Versionsnyheter

Läs mer

Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige.

Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige. Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige. Nyhet! För att med automatik få en utbetalning under 2 000 kr måste du ha

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:127

Regeringens proposition 2001/02:127 Regeringens proposition 2001/02:127 Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, m.m. Prop. 2001/02:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 april 2002 Göran Persson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skatteförfarandelag; utfärdad den 1 december 2011. SFS 2011:1244 Utkom från trycket den 13 december 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. AVDELNING I. INNEHÅLL,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2003:669 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Författningar om punktskatter 2011

Författningar om punktskatter 2011 Författningar om punktskatter 2011 ISBN 978-91-86525-32-3 SKV 490 utgåva 31 Elanders i Sverige 2011 Innehåll 3 Innehåll Förord... 5 Gemensamma författningar Skattebetalningslag (1997:483)... 7 Skattebetalningsförordning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 april 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART IKEA Investfast AB, 556409-4596 Box 700 343 81 Älmhult ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

30 Författningskommentar

30 Författningskommentar 30 Författningskommentar 30.1 Förslaget till skattebetalningslag Allmänt Bestämmelser om fastställelse av underlaget för att ta ut skatt enligt bl.a. kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576)

Läs mer

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop.

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. Regeringens proposition 1995/96:19 Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt Prop. 1995/96:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 1995

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Socialavgiftslag; utfärdad den 23 november 2000. SFS 2000:980 Utkom från trycket den 5 december 2000 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Innehåll och definitioner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 11 december 2014. SFS 2014:1471 Utkom från trycket den 19 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:369 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

O M. Grundnivå. Vad är moms?

O M. Grundnivå. Vad är moms? 1/11 Vad är moms? Mervärdesskatt kallas i dagligt tal för moms. På engelska heter det VAT (Value Added Tax). Alla företag som är skattskyldiga för moms ska ha ett momsreg.nr/vat-nr. M O M S 2/11 Vem är

Läs mer

J-Å Gross Revisionsbyrå AB

J-Å Gross Revisionsbyrå AB J-Å Gross Revisionsbyrå AB Kundträff 2011-12-05 Program Redovisning K2 och K3 Skatter Skatteförfarandelagen 3:12 Skatter övrigt Övrigt Mutor Kassaregister Investeringssparkonto / Investeringsfonder Rättsfall

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2009 skatteverket.se Information för arbetsgivare Välkommen till Skatteverkets Arbetsgivardag! Som arbetsgivare eller ansvarig för ett företags personal- eller ekonomiavdelning fyller du

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE Haga Mark & Anläggning AB Masmovägen 21 B 143 32 Vårby MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Skatteförfarandeutredningens betänkande Skatteförfarandet (SOU 2009:58)

Skatteförfarandeutredningens betänkande Skatteförfarandet (SOU 2009:58) REMISSYTTRANDE 1 (21) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Skatteförfarandeutredningens betänkande Skatteförfarandet (SOU 2009:58) (dnr Fi2009/4718) Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om hur man startar en idrottsförening och vad som händer de två första åren. Innehåll Det första året 3 Idrottsföreningen bildas

Läs mer

Versionsnyheter, version 2013.1

Versionsnyheter, version 2013.1 Visma Enskild Firma Versionsnyheter, version 2013.1 I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt, hänvisar vi till hjälptexterna.

Läs mer

Föreningen behöver inte vara registrerad hos någon myndighet för att ha rättskapacitet.

Föreningen behöver inte vara registrerad hos någon myndighet för att ha rättskapacitet. Ideella föreningar En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell. En förening som främjar sina medlemmars ekonomiska intressen anses inte ha ett ideellt

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Slopad skattereduktion för gåvor

Slopad skattereduktion för gåvor Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Slopad skattereduktion för gåvor Februari 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Författningsförslag... 4 1.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

10 Skatteavdrag för preliminär skatt... 1

10 Skatteavdrag för preliminär skatt... 1 Innehåll 10 Skatteavdrag för preliminär skatt... 1 10.1 Innehåll...1 10.2 Skyldighet att göra skatteavdrag...3 10.2.1 Huvudreglerna...3 10.2.2 Vem ska göra skatteavdrag från ersättning för arbete?...4

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKM:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKV:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

Versionsnyheter, version 2013.1

Versionsnyheter, version 2013.1 Visma Eget Aktiebolag Versionsnyheter, version 2013.1 I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt, hänvisar vi till

Läs mer

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 2 Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 Representationskostnader 58 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AB Oskar Jansson Plåt & Smide Ombud: Advokat Börje Leidhammar Wistrand Advokatbyrå Box 7543 103 93 Stockholm Stefan

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 mars 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 10 februari 2014 i mål

Läs mer

Handledning. Särskilda avgifter enligt skattebetalningslagen

Handledning. Särskilda avgifter enligt skattebetalningslagen Handledning Särskilda avgifter enligt skattebetalningslagen 106 47 Stockholm Tel 08-690 91 90 Fax 08-690 91 91 order.fritzes@nj.se www.fritzes.se ISBN 978-91-38-32415-8 SKV 241 utgåva 1 STC i Avesta AB

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen

Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen Mars 2015 1 Innehållsförteckning 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 2 Promemorians lagförslag...

Läs mer

Inkomstskatt. www.skatteverket.se

Inkomstskatt. www.skatteverket.se Inkomstskatt www.skatteverket.se A-Ö S skolungdom Inkomstskatt Enklast jämkar du elektroniskt, via vår e-tjänst Skattejämkning. Du behöver inte ha en e-legitimation för denna tjänst. www.skatteverket.se/jamkning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel; SFS 2011:74 Utkom från trycket den 8 februari 2011 utfärdad den 27 januari 2011. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skatteförfarandeförordning; utfärdad den 1 december 2011. SFS 2011:1261 Utkom från trycket den 13 december 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Tillämpningsområde och

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:91

Regeringens proposition 2009/10:91 Regeringens proposition 2009/10:91 Förlängning av tillfälliga skatteanstånd Prop. 2009/10:91 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 januari 2010 Fredrik Reinfeldt Anders

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

1 Användarhandledning

1 Användarhandledning Uppdragsanmälan version 1.2 1 Användarhandledning Processen att skicka uppdragsanmälan För att skicka uppdragsanmälan måste en fil med namnet "uppdragsanmalan.xml" skickas till Skatteverket (OBS namnet

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2003 www.rsv.se Information för arbetsgivare Välkommen till skattemyndighetens Arbetsgivardag Som arbetsgivare eller anställd på ett företags personal- eller ekonomiavdelning är du en viktig

Läs mer

Så registrerar du ditt företag

Så registrerar du ditt företag Så registrerar du ditt företag Tycker du att det verkar krångligt att starta företag? Lugn. De här sidorna förklarar exakt hur du registrerar företaget och får en F-skattsedel. Följer du guiden är du klar

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för anställda i Sverige och utomlands Den här broschyren innehåller information till arbetsgivare i Sverige och utomlands om reglerna för skyldighet att betala arbetsgivaravgifter

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 december 2014 KLAGANDE Bladängens Bygg & Service AB, 556653-9556 Bladängen 309 748 95 Örbyhus MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter

Klara, färdiga gå! Idrott och skatter Klara, färdiga gå! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3 Bokföringsskyldighet

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer