Det nya skatteförfarandet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det nya skatteförfarandet"

Transkript

1 BL Info BILAGA Det nya skatteförfarandet Innehåll Ny lag om skatteförfarande Begrepp s 2 Taxeringsår och inkomstår försvinner s 2 s 2 Proportionalitetsprincipen s 2 Deklaration och F-skatt Ändrad deklarationstidpunkt s 3 Deklarationsombud s 3 Svårare att få anstånd med deklarationen... s 3...men lättare att få anstånd med skattebetalning s 3 Betalning av F-skatt s 3 Godkännande för F-skatt s 3 Skatteavdrag vid F-skatt s 4 Moms Momsredovisning s 4 Ändrad momsredovisningsperiod s 4 11 Övrigt Punktskatt för helår s 4 Uppgifter för A-SINK s 4 Inget skatteavdrag för dricks s 4 Kontrolluppgift på ränta s 4 Skattetillägg s 4 Ränta på skattekontot s 5 Ikraftträdande s 5

2 Nya regler om skatteförfarande Beslut En helt ny lag om skatteförfarande börjar gälla 1 januari Alla deklarationer ska få lämnas genom ombud. Deklarationstidpunkten och tidpunkten för betalning av F-skatt ändras för brutna räkenskapsår. Helårsmoms ska redovisas i skattedeklarationer. Byråanstånd för juridiska personer slopas. Speciella övergångsregler ska gälla för att övergången till de nya reglerna inte ska bli alltför omvälvande. Ny lag om skatteförfarande Reglerna för taxering, skattebetalning, självdeklarationer och kontrolluppgifter finns idag utspridda i framför allt tre stora lagar, vilket innebär problem med t ex dubbla bestämmelser (om samma sak), omfattande hänvisningar och gränsdragningar. Nu har riksdagen beslutat om en rad förändringar samt att alla regler inom det här området samlas i en ny lag som ska heta Skatteförfarandelagen. Den nya lagen ersätter följande lagar: Skattebetalningslagen Taxeringslagen Lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter Lagen om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel mm (torgkontrollagen) Lagen om särskild skattekontroll i vissa branscher (personalliggare) Kassaregisterlagen Betalningssäkringslagen Tvångsåtgärdslagen Ersättningslagen Lagen om allmänt ombud hos Skatteverket Lagen om deklarationsombud. Begrepp Vissa av dagens begrepp ändras i Skatteförfarandelagen: Nuvarande begrepp Självdeklaration Förenklad skattedeklaration Nytt begrepp Inkomstdeklaration Förenklad arbetsgivardeklaration Begreppet skattedeklaration blir samlingsnamn för: arbetsgivardeklaration förenklad arbetsgivardeklaration momsdeklaration punktskattedeklaration särskild skattedeklaration. Taxeringsår och inkomstår försvinner Termerna taxeringsår och inkomstår kommer inte att användas i skatteförfarandelagen. I lagtexten kommer istället enbart termen beskattningsår (se nedan) att användas. För fysiska personer är beskattningsåret ett kalenderår. et för juridiska personer är normalt detsamma som räkenskapsåret. Juridiska personer med brutet räkenskapsår ska dock i vissa fall anses ha ett annat beskattningsår än räkenskapåret. Detta gäller i följande fall: Tidpunkt för inkomstdeklaration och preliminär inkomstdeklaration Debitering och betalning av preliminär skatt Besked om slutlig skatt Beräkning av ränta Omprövning av debiterad preliminär skatt Normalt tillgängligt kontrollmaterial. et är i dessa fall de tidigare traditionella räkenskapsåren : Bokslutsdatum 31/1, 28-29/2, 31/3 eller 30/4 1/5-30/4 (april) 31/5 eller 30/6 1/7-30/6 (juni) 31/7 eller 31/8 1/9-31/8 (augusti) 30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 1/1-31/12 (december) Proportionalitetsprincipen Skatteförfarandet ska innehålla en upplysning om att proportionalitetsprincipen gäller. Denna princip är redan idag hävdvunnen i svensk rätt och innebär att ett beslut om åtgärd endast får fattas om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för enskilda. Det ska alltså finnas en rimlig balans eller proportionalitet mellan fördelarna för det allmänna och nackdelarna för den skattskyldige. Före beslut om kontroll, tvång och sanktioner ska en proportionalitetsavvägning göras. Beskattningsbeslut Beslut om skatt 2

3 Deklaration och F-skatt Ändrad deklarationstidpunkt Den 2 maj är enligt dagens regler gemensam deklarationsdag för alla, oavsett om det gäller en privatperson eller ett företag. Och oavsett om ett företag har kalenderår som räkenskapsår eller brutet år. Det fasta deklarationsdatumet ersätts nu med en deklarationsfrist på sex månader för alla juridiska personer utom dödsbon. Om deklarationen lämnas elektroniskt senareläggs deklarationsdatumet med en månad. Deklarationsfristen innebär att juridiska personer (utom dödsbon) ska lämna inkomstdeklarationen senast följande datum: (se ovan) Deklaration på pappersblankett Elektronisk deklaration april 1 november 1 december juni 15 december 15 januari augusti 1 mars 1 april december 1 juli 1 augusti För fysiska personer och dödsbon ska 2 maj även i fortsättningen vara senaste deklarationsdag. Under Ikraftträdande nedan kan du läsa om när de nya reglerna ska tillämpas första gången. Svårare att få anstånd med deklarationen... Med de nya deklarationsdatumen sprids arbetet för t ex redovisningsbyråer. Byråanstånd ska därför inte få beviljas för andra juridiska personer än dödsbon. För fysiska personer och dödsbon ska byråanstånd fortfarande kunna beviljas. Individuellt anstånd för juridiska personer ska vara möjligt att få bara om det finns synnerliga skäl, dvs i rena undantagssituationer. Några exempel på vad som kan vara synnerliga skäl lämnades tyvärr inte....men lättare att få anstånd med skattebetalning Det ska bli lättare att få anstånd med betalning av skatt. Så fort det är tveksamt hur stor den slutliga skatten kommer att bli ska anstånd beviljas. Betalning av F-skatt Betalningen av F-skatt ska följa beskattningsåret (se ovan) istället för kalenderåret. Ett företag som har ett beskattningsår som påbörjas 1/5 ska därmed göra den första betalningen av F-skatt för detta räkenskapsår den 12/6. F-skatt betalas* 1/5-30/4 (april) 12 juni - 12 maj 1/7-30/6 (juni) 17 augusti - 12 juli 1/9-31/8 (augusti) 12 oktober - 12 september 1/1-31/12 (december) 12 februari - 17 januari * Första respektive sista betalning av F-skatt för beskattningsåret. Under Ikraftträdande nedan kan du läsa om vilka övergångsbestämmelser som ska gälla vid betalning av F-skatt. Deklarationsombud Enligt dagens regler är det bara skattedeklarationer som kan lämnas genom ombud. Riksdagen har nu beslutat att alla deklarationer, dvs även inkomstdeklarationer och punktskattedeklarationer, ska kunna lämnas genom ombud. Deklarationsombud ska dock bara kunna lämna deklarationerna elektroniskt. Den som redan idag är deklarationsombud för skattedeklarationer kommer att bli automatiskt godkänd som ombud för alla deklarationer. Ändringen innebär att det kommer att vara möjligt att lämna inkomstdeklaration via ombud redan vid taxeringen Betalningsfristen för slutlig skatt kommer även i fortsättningen att vara 90 dagar. Det ska bli lättare att få justering av preliminär F- eller särskild A-skatt. Kravet på att skillnaden mellan preliminär och beräknad slutlig skatt ska vara ca 30% av den preliminära skatten för att justering ska medges, slopas. För att få en justering krävs dock en inte obetydlig förbättring av överensstämmelsen mellan preliminär och slutlig skatt. Godkännande för F-skatt Enligt dagens regler måste en näringsidkare som säljer tjänster uppge att denne har en F-skattsedel för att uppdragsgivaren ska slippa redovisa socialavgifter och preliminärskatteavdrag på ersättningen till näringsidkaren. Denna koppling till F-skattsedeln slopas och uttrycket godkänd för F-skatt ska istället användas. Ändringen innebär inte någon praktisk skillnad, mer än att texten om F-skattsedel på fakturan ska ändras till godkänd för F-skatt. 3

4 Skatteavdrag vid F-skatt Riksdagen har beslutat att skatteavdrag ska göras i vissa fall även om betalningsmottagaren är godkänd för F-skatt. Detta gäller ersättning för: ökade levnadskostnader, till den del ersättningen överstiger schablonbeloppen för traktamente (se Tjänsteresor i Faktabanken) logi, till den del ersättningen överstiger den faktiska kostnaden andra kostnader i tjänsten som betalningsmottagaren inte får göra avdrag för. Anledningen till denna regeländring var enligt regeringen effektivitet, likhet och enkelhet vid förfarandet vid uttag av skatter och avgifter. Vår uppfattning är dock att denna regel snarare krånglar till ett annars enkelt förfarande. Hur ska uppdragsgivaren kunna kontrollera om uppdragstagaren debiterar faktisk kostnad eller vad denne har rätt att göra avdrag för? Vill man undvika detta problem bör ersättning för omkostnader som avser ökade levnadskostnader och logi mm bakas in i arvodet istället för att debiteras separat. Moms Momsredovisning Den som har ett beskattningsunderlag för moms på högst 1 miljon kronor kan enligt dagens regler redovisa momsen helårsvis i inkomstdeklarationen. För handelsbolag är gränsen för helårsmoms kr i beskattningsunderlag. Handelsbolag kan dock inte redovisa helårsmomsen i inkomstdeklarationen utan ska redovisa denna i en skattedeklaration. Av förenklingsskäl höjs gränsen för helårsmoms för handelsbolag till 1 miljon kronor. Dessutom ska alla redovisa helårsmoms i en skattedeklaration. Detta för att undvika risken att moms redovisas dubbelt, t ex genom att rutorna för redovisning av moms i inkomstdeklaration fylls i av dem som inte har helårsmoms. Skattedeklarationen ska lämnas senast den 26:e i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång. För företag med kalenderår som räkenskapsår innebär det att skattedeklarationen ska lämnas (vara Skatteverket tillhanda) senast 26 februari. Om det finns särskilda skäl ska det liksom tidigare vara möjligt att få anstånd med skattedeklarationen. Med särskilda skäl menas t ex sjukdom, olyckshändelse eller datorfel. För enskilda näringsidkare som redovisar helårsmoms förkortas alltså tidsfristen med drygt två månader. Det kommer alltså att krävas lite mer framförhållning för att redovisningen ska hinna färdigställas för dessa företag. Skatteutskottet har påpekat problemet med att efter varje år behöva lämna två deklarationer (dels inkomstdeklaration och dels skattedeklaration) vid olika tidpunkter och utgår från att regeringen försöker få igenom ett undantag från EU-direktivet innan alla de företag som har helårsmoms och kalenderår som beskattningsår ska börja tillämpa reglerna. Under Ikraftträdande nedan kan du läsa om när de nya reglerna ska tillämpas första gången. Ändrad momsredovisningsperiod Riksdagen har beslutat att den nya lagen ska reglera från vilken tidpunkt en ändring av momsredovisningsperiod ska gälla. Vid en ändring till månadsmoms från kvartalsmoms eller omvänt ska ändringen gälla från utgången av det kalenderkvartal då Skatteverket underrättades om ändringen eller då Skatteverket beslutade om ändringen. Vid en ändring till helårsmoms ska ändringen gälla från utgången av det beskattningsår Skatteverket underrättats om ändringen eller då Skatteverket beslutade om ändringen. En ändring från helårsmoms ska gälla från ingången av det beskattningsår Skatteverket underrättats om ändringen eller då Skatteverket beslutade om ändringen. Vid bytet får perioder som redan passerat slås ihop och redovisas i en enda skattedeklaration. Övrigt Punktskatt för helår Gränsen för att få redovisa punktskatt per helår höjs från kr (i beskattningsunderlag) till kr. Uppgifter för A-SINK Skatteavdrag för A-SINK (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister mfl) ska redovisas i arbetsgivardeklarationen (på samma sätt som SINK redovisas redan idag). Den som betalar ut ersättningen ska även lämna en bilaga med detaljerade uppgifter för varje betalningsmottagare. Bilagan ska innehålla id-uppgifter samt uppgifter om ersättning, skatteavdrag samt skattefria ersättningar och förmåner. Inget skatteavdrag för dricks Arbetsgivares skyldighet att göra skatteavdrag på drickspengar slopas. Detta gäller oavsett om dricksen betalas kontant eller anges vid betalning med kontoeller kreditkort. Dricks är dock liksom tidigare en skattepliktig ersättning som ska tas upp i inkomstdeklarationen av den som får drickspengarna. Kontrolluppgift på ränta Enskilda näringsidkare och dödsbon ska inte längre behöva lämna kontrolluppgifter om ränteinkomster och ränteutgifter. Ränteuppgifterna kommer därmed inte att förtryckas i deklarationen för den som tagit 4

5 emot eller betalat räntan. Denne får istället själv ändra sina uppgifter i deklarationen. Skattetillägg Reglerna om skattetillägg ska ändras. Bland annat ska det bli lättare att slippa skattetillägg för den som gör en frivillig rättelse även om Skatteverket meddelat att man kommer att göra en generell kontrollaktion. Normalt tillgängligt kontrollmaterial ska få större betydelse vid bedömningen om skattetillägg ska tas ut. Skattetillägget för den som inte gjort skatteavdrag sänks från 20% till 5%. Ränta på skattekontot Enligt dagens regler beräknas ränta på underskott på skattekontot enligt flera olika nivåer. Riksdagen har nu beslutat om en enklare beräkning av räntan. Kostnadsränta på slutlig skatt ska beräknas enligt låg kostnadsränta oavsett skattens storlek. Den låga kostnadsräntan ska liksom idag motsvara basräntan (se Faktabanken). Basräntan ska dock fastställas till lägst 1,25%. Räntan ska beräknas från och med den 13:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång. För belopp upp till kr ska räntan dock beräknas först från och med den 4:e i femte månaden efter beskattningsåret. Ikraftträdande Skatteförfarandelagen träder i kraft 1 januari 2012 och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar 1 februari 2012 och senare. Speciella övergångsbestämmelser ska dock tillämpas. Förlängda och förkortade räkenskapsår Förlängda räkenskapsår som avslutas efter 2012 omfattas också av de nya reglerna, även om räkenskapsåret börjat innan 1 februari Förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012 ska hanteras som om det hade avslutats 30 april Deklaration och F-skatt för juridiska personer Den första inkomstdeklaration som ska lämnas enligt de nya reglerna blir 1 november 2013 och kommer att avse bokslut per 31 januari, 28 februari, 31 mars och 30 april Följande datum gäller för när de nya reglerna ska användas första gången för juridiska personer (utom dödsbon): Bokslutsdatum 2013* 31/1, 28-29/2, 31/3 eller 30/4 Deklarationsdatum** 1 nov /5 eller 30/6 15 dec /7 eller 31/8 1 mars /9, 31/10, 30/11 eller 31/12 1 juli 2014 F-skatt betalas*** 12 juni maj aug juli okt sep feb jan 2014 * Gäller endast beskattningsår som börjat 1 februari 2012 och senare ** Lämnas deklarationen elektroniskt får den lämnas en månad senare. *** Första respektive sista betalning av F-skatt för beskattningsåret. Olle har en enskild firma och räknar med en kvarskatt på kr. För att slippa kostnadsränta gör han en extra inbetalning till skattekontot på kr 13 februari och ytterligare en på kr 4 maj. Ett aktiebolag har brutet räkenskapsår med bokslut 30 april. Beräknad kvarskatt för bolaget är kr. För att slippa kostnadsränta görs en extra inbetalning till skattekontot på kr 13 juni och ytterligare en på kr 4 september. Vid skönsbeskattning och vid för sen betalning ska kostnadsräntan liksom idag vara basräntan plus 15 procentenheter. F-skatt för det beskattningsår som föregår dessa betalas endast till och med månaden innan F-skatten enligt det nya systemet ska betalas. Vid övergången till de nya reglerna innebär detta att F-skatt kommer att betalas under färre än 12 månader för räkenskapsår som avslutas under perioden januari-augusti Bokslutsdatum 2012 F-skatt tax /1, 28-29/2, 31/3 eller 30/4 12 feb-12 maj 2012 (4 mån) 31/5 eller 30/6 12 feb-12 juli 2012 (6 mån) 31/7 eller 31/8 12 feb-12 sep 2012 (8 mån) Någon justering av den debiterade F-skatten görs inte, utan betalning görs enbart av den andel av F-skatten som motsvarar betalningstiden. 5

6 Den debiterade F-skatten för Senskatt AB är kr för räkenskapsåret 1 maj april Betalning ska göras med kr varje månad. För taxeringen 2013 kommer Senskatt AB dock enbart att betala 4 x = kr i F-skatt. Övergången innebär att företag med bokslut under det första halvåret kommer att lämna dubbla deklarationer under Dels 2 maj för bokslut under 2012, och dels 1 november respektive 15 december för bokslut under Dessutom ska slutskatten för båda räkenskapsåren betalas under Ett företag har bokslut 30/4. Inkomstdeklaration för räkenskapsåret 1/ / ska lämnas 2 maj Inkomstdeklarationen för det följande räkenskapsåret ska lämnas 1 november 2013, dvs bara sex månader efter den föregående. Slutskatten för räkenskapsåret 1/ / ska vara betald senast runt 12 mars 2014 (90 dagar efter slutskattebeskedet). För detta räkenskapsår kommer F-skatt bara ha betalats för fyra månader. För det följande räkenskapsåret ska slutskatten vara betald senast runt 12 juli 2014, dvs bara fyra månader efter den föregående. Bokslutsdatum 2013* Skattedeklaration helårsmoms 31 januari 26 mars februari 26 april mars 26 maj 2013 etc 31 december 26 februari 2014 * Gäller endast beskattningsår som börjat 1 februari 2012 och senare Taxeringen 2013 är alltså sista gången som en momsbilaga ska lämnas med inkomstdeklarationen. Kontrolluppgifter De nya reglerna om kontrolluppgifter ska gälla uppgifter som avser kalenderåret Ränta Räntereglerna ska tillämpas på ränta som hör till tid från och med 1 januari 2013.» Regeringens prop. 2010/11:165, Skatteutskottets betänkande 2011/12:SkU4 Deklarationsombud Reglerna om deklarationsombud gäller redan vid taxeringen Byråanstånd Taxeringen 2013 är sista gången som byråanstånd för juridiska personer (utom dödsbon) kommer att beviljas. Därefter kommer synnerliga skäl krävas för anstånd med inkomstdeklarationen. För fysiska personer och dödsbon kommer det även i fortsättningen att vara möjligt att få byråanstånd. Skattedeklaration och moms De nya reglerna om skattedeklaration ska tillämpas första gången på den redovisningsperiod som börjar 1 januari Den första skattedeklarationen för helårsmoms ska dock lämnas först 26 mars 2013 (avser redovisningsperioden som börjar 1 februari 2012). Den som redovisar helårsmoms och har kalenderår som räkenskapsår kommer därmed att lämna den första skattedeklarationen 26 februari 2014 (avser räkenskapsåret 2013). 6

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter, ny skatteförfarandelag, lundinreglerna fåmansföretagen och dess ägare, karensbolag m.m. 12.00-13.00 Lunch

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram

Skattenyheter. Visma Skatteprogram Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll Dela upp aktiebolagen inom familjen...... 2 Ändringar i beräkning av löneunderlag och kapitalunderlag från 2012...

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop.

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. Regeringens proposition 1995/96:19 Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt Prop. 1995/96:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 1995

Läs mer

Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige.

Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige. Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige. Nyhet! För att med automatik få en utbetalning under 2 000 kr måste du ha

Läs mer

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer SKV 409 utgåva 15 Moms- och arbetsgivardeklarationer Den här broschyren innehåller information om hur moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska redovisas och betalas. Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2009 skatteverket.se Information för arbetsgivare Välkommen till Skatteverkets Arbetsgivardag! Som arbetsgivare eller ansvarig för ett företags personal- eller ekonomiavdelning fyller du

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

Innehåll. 65 Ränta... 1

Innehåll. 65 Ränta... 1 Innehåll 65 Ränta... 1 65.1 Innehåll...1 65.2 Grunder för ränteberäkningen...2 65.2.1 Basränta...2 65.2.2 Kostnadsränta...3 65.3 Kostnadsränta på sent debiterad preliminär skatt...4 65.4 Kostnadsränta

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks. Kräver vinst före bolagsskatt för 2012 Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Tantiem kan ge rejäl skattevinst när bolagsskatten sänks Låt aktiebolaget med kalenderår som räkenskapsår sätta av till tantiem i årsredovisningen

Läs mer

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31 Skatteguiden 2014 FÖRORD I denna upplaga av Skatteguiden har vi tagit med förändringar och nyheter som inträffat fram till 7 januari 2014. Alla fakta och uppgifter gäller beskattningsåren 2013 och 2014.

Läs mer

Hej. 6 mars 2009. På återhörande. Urban Åhgren Naturvetarna. tel: 0706 61 03 91 e-post: foretagare@naturvetarna.se

Hej. 6 mars 2009. På återhörande. Urban Åhgren Naturvetarna. tel: 0706 61 03 91 e-post: foretagare@naturvetarna.se 6 mars 2009 Hej Eftersom jag fått förtroendet att svara för servicen till förbundets företagarmedlemmar vill jag helt kort nämna hur nyhetsbrevet är uppbyggt. Brevet kommer ut i början av mars, juni, september

Läs mer

ILLUSTRATION: XXXXX XXXX

ILLUSTRATION: XXXXX XXXX ILLUSTRATION: XXXXX XXXX newset 10 09 INNEHÅLL Riksdagsbeslut Beskattning av utländska artister 2 Begreppet förbjudna lån utvidgas 2 Finansdepartementet Egenavgifterna avgiftssänkning 3 Notis Begära återbetalning

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2009 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Förenklat årsbokslut eller

Läs mer

Skatteregler för samfälligheter

Skatteregler för samfälligheter SKV 293 utgåva 2 Skatteregler för samfälligheter Broschyren behandlar de skattefrågor som är aktuella för samfälligheter och deras delägare. Här behandlas således, förutom inkomstskattefrågor, även deklarations-

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2014 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2015 Obs. Med hänsyn till det parlamentariska läget kan vissa av nedanstående belopp komma att ändras, det gäller framför

Läs mer

9 Godkännande för F-skatt... 1

9 Godkännande för F-skatt... 1 Innehåll 9 Godkännande för F-skatt... 1 9.1 Inledning...1 9.2 Förutsättningar för godkännande...2 9.2.1 Ansökan...3 9.2.2 Starttidpunkt...5 9.2.3 Förutsättningar för godkännande saknas...7 9.2.3.1 Näringsverksamhet

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2008 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Nyheter bokslut för samtliga

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2003 www.rsv.se Information för arbetsgivare Välkommen till skattemyndighetens Arbetsgivardag Som arbetsgivare eller anställd på ett företags personal- eller ekonomiavdelning är du en viktig

Läs mer

30 Författningskommentar

30 Författningskommentar 30 Författningskommentar 30.1 Förslaget till skattebetalningslag Allmänt Bestämmelser om fastställelse av underlaget för att ta ut skatt enligt bl.a. kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576)

Läs mer

Skattenyheter 2014. Innehåll

Skattenyheter 2014. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES PENSIONSSPARAVDRAG...

Läs mer