Publikationer från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Publikationer från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten 2006 2007"

Transkript

1 Publikationer från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten Utgivna av Skatteverket i samarbete med Fritzes offentliga publikationer

2 Så här beställer du: Via internet! Fritzes hemsida Ring kundservice! Mån fre , (styckeorder) (abonnemang) Skicka med fax! Orderfax dygnet runt Skicka med post! Fritzes kundservice Stockholm Skicka e-post! Fritzes order adress Använd gärna beställningskupongen mitt i broschy ren när du beställer per fax eller post! Priser Samtliga priser anges exklusive moms (inom parentes priser inklusive 6% moms). Reservation för eventuella prisändringar. Porto/frakt tillkommer, gäller dock inte prenumerationer där portot ingår. Prenumeration och stående order På vissa publikationer med regelbunden utgivning kan du teckna prenumeration. Prenumerationsperioden är 12 månader och betalas i förskott med ett angivet belopp. En förfrågan om förnyelse av prenumerationen skickas ut till prenumeranterna före periodens slut. Porto- eller fraktkostnader ingår i prenumerationspriserna. Mängdrabatt lämnas ej. Flertalet av Skatteverkets publikationer utkommer i bokform och uppdateras årligen. Du kan abonnera på dessa publikationer genom att teckna en stående order. En stående order gäller tills den sägs upp skriftligt. Publikationens pris och porto faktureras vid leverans. Leverans Lagerförda produkter levereras i regel två dagar efter erhållen beställning. Porto/frakt tillkommer. Om en beställd bok inte finns i lager, restnoterar vi beställningen. Innehåll Beskattning och taxering Skattebetalning Fastighetstaxering Revision Mervärdesskatt Punktskatter Konkurs & exekution Folkbokföring Internationell beskattning Övrig litteratur Skatteaktuellt Skatteverkets författningar Publikationsförteckning

3 Beskattning och taxering Skatte- och taxeringsförfattningarna 2006 Boken innehåller de författningar som direkt reglerar beskattning av inkomst och förmögenhet och författningar som har anknytning till dessa. Innehåller gällande författningar sådana de lyder den 1 januari Best.nr SKV 300 (utgåva 28) Stående ordernr. S0118 Prel. pris 596:- (632:-), ca sidor. Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2006 års taxering I handledningen beskrivs gällande materiella bestämmelser, redogörs för praxis samt Skatteverkets överväganden när det gäller beskattning av inkomst och förmögenhet. Handledningens struktur följer i stora drag inkomstskattelagens uppbyggnad. För den som behöver svar på frågor rörande beskattning av andra fysiska personer än näringsidkare, räcker det med tillgång till del 1. Del 2 och 3 behandlar inkomst av näringsverksamhet. För den som uteslutande sysslar med frågor rörande beskattning av näringsverksamhet kan även del 1 vara av intresse, då denna del bl.a. behandlar vissa grundläggande bestämmelser, samt frågor rörande gränsdragning mellan inkomstlagen tjänst och näringsverksamhet. Den som måste känna till såväl kapital- och fastighetsbeskattning som företags beskattning behöver alla tre delarna. Del 1 3 i paket Best.nr F Stående ordernr. S0066 Prel. pris 985:- (1.044:-). Paketet levereras när alla delarna har utkommit. Del 1 innehåller allmänna bestämmelser om inkomstbeskattning samt om beskattning av tjänst, kapital, fastigheter, bostadsrätter och förmögenhet. Best.nr SKV 301 (utgåva 24) Stående ordernr. S0059 Prel. pris 488:- (517:-), ca 800 sidor. Del 2 innehåller bl.a. en allmän del om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, samt avsnitt om bl.a. fondavsättningar, inkomstuppdelning inom familjen, underskottsavdrag, jord- och skogsbruksbeskattning och uttag ur näringsverksamhet. Best.nr SKV 302 (utgåva 22) Stående ordernr. S0062 Prel. pris 353:- (374:-), ca 500 sidor. Del 3 innehåller bl.a. avsnitt om aktiebolag och ekonomiska föreningar, handelsbolag och EEIG, dödsbon, koncernbidrag, tidigare års underskott, byggnadsrörelse, fåmansföretag, omstrukturering av företag (t.ex. byte av företagsform, underprisöverlåtelser, fusion), inkomstbeskattning vid konkurs och ackord. Best.nr SKV 336 (utgåva 5) Stående ordernr. S6088 Prel. pris 353:- (374:-), ca 600 sidor. Blankettsamling 2006 års taxering Personbeskattning och näringsverksamhet Här finns taxeringsblanketter för företag och löntagare samt de flesta kontrolluppgifterna. Best.nr SKV 311 (utgåva 27) Stående ordernr. S0389 Prel. pris 246:- (261:-), 160 sidor. Handledning för taxeringsförfarandet Kommenterar de bestämmelser i taxeringslagen som rör taxeringsförfarandet med undantag för taxeringsrevisionen. Beaktar lagändringar och avgöranden i Regerings rätten fram t.o.m. den 31 december Best.nr SKV 615 (utgåva 1) Pris 335:- (355:-), 536 sidor. Beställ via 3

4 Handledning för internationell beskattning 2006 En ny omarbetad handledning som behandlar svensk intern skatterätt i förhållande till internationell skatterätt. I särskilda avsnitt behandlas t.ex. tolkning och tillämpning av dubbelbeskattningsavtal, metoder för att undvika internationell dubbelbeskattning, EG-rätt, handräckningsfrågor samt sociala avgifter och egenavgifter. Best.nr SKV 352 (utgåva 10) Stående ordernr. S0236 Prel.pris 499:- (529:-), ca 760 sidor. Utkommer prel. våren 2006 Handledning för gåvobeskattning 2004 Handledningen behandlar bestämmelser om beskattning av gåvor och är främst avsedd att användas vid Skatteverkets fastställande av gåvoskatt. Innehåller avsnitt om gåvobegreppet, skattskyldighetens omfattning, tidpunkt för skattskyldighetens inträde, värdering av egendomen, skatteklasser, sammanläggning och skattens betalning m.m. Här finner man många värdefulla uppgifter av allmänt intresse. Best.nr SKV 422 (utgåva 3) Stående ordernr. S0080 Pris 230:- (244:-), 250 sidor. Författningar om arv och gåva Intagna författningar återges i deras lydelse den 1 januari Best.nr SKV 423 (utgåva 1) Pris 279:- (296:-), 304 sidor. Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning 2006 Handledningen innehåller en sammanfattande beskrivning av lagregler inom redovisningsområdet, Redovisningsrådets rekommendationer och Bokföringsnämndens allmäna råd. Läsaren ska snabbt kunna sätta sig in i innehållet i en specifik rekommendation eller ett allmänt råd utan att behöva läsa det i sin helhet. Till varje rekommendation och allmänt råd hör en redogörelse för eventuella skattemässiga konsekvenser. Redogörelsen behandlar bl.a. skattereglerna och kopplingen till redovisningsreglerna, problemområden och kontrollfrågor samt referat av och kommentar till rättsfall. Best.nr SKV 305 (utgåva 3) Stående ordernr. S6104 Prel.pris 366:- (388:-), ca 360 sidor. Utkommer prel. juni 2006 Skattebetalning Kommunala skattesatser 2006 Förteckning över de kommunala skattesatserna, uppdelade på landstingsskatt, kommunalskatt, begravningsavgift samt avgift till Svenska kyrkan och sju andra trossamfund. Dessutom ingår adresser till skattekontor och länsrätter. Best.nr SKV 402 (utgåva 27) Stående ordernr. S0074 Pris 220:- (233:-), 78 sidor. Författningar om skattebetalning 2006 En sammanställning av lagar och förordningar som reglerar uppbörds- och avgiftsfrågor. Bland annat återges skattebetalningslagen och skattebetalningsförordningen. Författningarna återges i sin lydelse den 1 januari Best.nr SKV 406 (utgåva 8) Stående ordernr. S0050 Prel. pris 352:- (373:-), ca 390 sidor. Utkommer prel. april Handledning för skattebetalning 2006 Handledningen kommenterar främst bestämmelser i skattebetalningslagen och socialavgiftslagen. Härutöver kommenteras vissa bestämmelser i angränsande regelverk. Handledningen behandlar bl.a. registrering, skattekonto, skatteformer, debitering av skatt, socialförsäkringen, socialavgifter, särskild löneskatt, skatteavdrag, skattedeklaration, betalning av skatt, anstånd, ränta, beskatt- 4 Beställ via

5 ningsbeslut, ansvar för skatt, beslutsförfarande, överklagande, indrivning, konkurs, ackord och skuldsanering samt uppgiftsskyldigheten. Best.nr SKV 404 (utgåva 4) Stående ordernr. S6087 Prel. pris 504:- (534:-), ca 800 sidor. Utkommer prel. maj Fastighetstaxering Handbok för fastighetstaxering 2005 Taxeringsregler för lantbruksenheter I denna handbok redovisas och kommenteras de särskilda regler som gäller för lantbrukstaxeringen. Handboken består av två delar: Del 1 Allmänna taxeringsregler. Del 2 Värdering av lantbruksenheter. Best.nr SKV 286 (utgåva 3) Pris 279:- (296:-), 300 sidor. Handledning för förberedande åtgärder inför allmän fastighetstaxering 2007 Inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2007 av hyreshus-, industri- och elproduktionsenheter genomförs ett förberedelsearbete. Genom detta kartläggs prisnivåer m.m. I handledningen lämnas en redogörelse för bestämmelser om detta arbete. Best.nr SKV 303 (utgåva 7) Pris 217:- (230:-), 128 sidor. Handledning för fastighetstaxering 2007 Taxeringsregler för bl.a. hyres-, industrioch elproduktionsenheter. Reglerna för 2007 års allmänna fastighetstaxering av hyres-, industri-, täkt- och elproduktions-enheter samt specialenheter. Handledningen innehåller även allmänna taxeringsregler. Best.nr SKV 312 (utgåva 5) Prel.pris 310:- (329:-), ca 300 sidor. Utkommer prel. oktober Författningar om fastighetstaxering 2006 Författningssamlingen innehåller utöver de författningar som direkt reglerar fastighetstaxeringen även författningar som har anknyt ning till dessa. Författningarna återges i sin lydelse den 1 januari Best.nr X SKV 318 (utgåva 14) Stående ordernr. S0218 Pris 289:- (306:-), 260 sidor. Handbok för fastighetstaxering 2003 Taxeringsregler för småhusenheter I handboken redovisas och kommenteras reglerna för taxering av småhusenheter. Denna handbok består av två delar: Del 1 Allmänna taxeringsregler. Del 2 Värdering av småhusenheter. Best.nr SKV 358 (utgåva 3) Pris 235:- (249:-), 176 sidor. Revision Handledning för skatterevision Regler kring revisionsverksamheten Handledningen informerar om de bestämmelser inom olika områden som har betydelse vid genomförande av skatterevisioner. Den innehåller råd och anvisningar för situationer som vanligen kan förväntas uppkomma i samband med skatterevisioner. Best.nr SKV 621 (utgåva 2) Pris 250:- (265:-), 316 sidor. Handledning för skatterevision Revisionsmodellen Behandlar den inom Skatteverket tillämpade modellen för revisionsarbetet. Best.nr SKV 622 (utgåva 2) Prel. pris 247:- (262:-), ca 200 sidor. Utkommer prel. maj Beställ via 5

6 Handledning för skatterevision Revisionspromemorian Innehåller råd och anvisningar för hur en revisions promemoria ska vara utformad. Best.nr X SKV 626 (utgåva 2) Prel. pris 180:- (191:-), ca 90 sidor. Utkommer prel. juni Mervärdesskatt Författningar om mervärdesskatt 2006 Del 1 2 i paket Best.nr F Stående ordernr. S0051 Prel. pris 725:- (769:-). Del 1 Denna del innehåller bl.a. mervärdesskattelagen, mervärdesskatteförordningen, skattebetalningslagen och skattebetalningsförordningen samt utdrag ur Sveriges anslutningsfördrag med EU. Best.nr SKV 550 (utgåva 23) Prel. pris 441:- (467:-), ca 500 sidor. Del 2 Denna del innehåller rådets sjätte, åttonde och trettonde direktiv samt rådets förordning avseende tillämpningsföreskrifter för sjätte direktivet. Del 2 innehåller även viss övrig EG-rättslig lagstiftning på mervärdesskatteområdet såsom t.ex. rådets förordning avseende informationsutbyte. Best.nr SKV 551 (utgåva 2) Prel. pris 336:- (356:-), ca 340 sidor. Handledning för mervärdesskatt 2006 I handledningen beskrivs gällande materiella bestämmelser och praxis som rör mervärdesskatt. Del 1 2 i paket Best.nr F Stående ordernr. S0264 Prel. pris 725:- (769:-), ca sidor. Utkommer prel. april Del 1 Denna del innehåller bl.a. avsnitt om skattskyldighet, undantag från skatteplikt, beskattningsland för varor och tjänster, beskattningsunderlag, skattesatser, avdragsrätt och fakturering. Best.nr SKV 553 (utgåva 17) Prel. pris 386:- (409:-), ca 550 sidor Utkommer prel. april Del 2 Denna del innehåller bl. a. avsnitt om frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokal, jämkning, byggnadsverksamhet, bilar, sjukvård, utbildning, idrott, kultur, massmediaområdet, serveringstjänster, marginalbeskattning av resetjänster och begagnade varor. Best.nr SKV 554 (utgåva 1) Prel. pris 420:- (445:-), ca 600 sidor Utkommer prel. april Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2004 Handledningen behandlar bestämmelser som rör momsförfarandet. Den innehåller bl.a. avsnitt om registrering, deklaration, kvartalsredovisning, beskattningsbeslut, skattetillägg och förseningsavgift, räntor, inbetalning, återbetalning, anstånd, omprövning och överklagande. I särskilda avsnitt behandlas dessutom förfarandebestämmelserna avseende bl.a. frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokal, utländska företag och representant för enkelt bolag. Best.nr SKV 555 (utgåva 5) Stående ordernr. S6086 Pris 353:- (374:-), 570 sidor. Punktskatter Författningar om punktskatter 2006 Författningssamlingen innehåller författningar om punktskatter, förutom trängselskatt, samt ett antal författningar med anknytning 6 Beställ via

7 till dessa. Författningarna återges i sin lydelse den 1 januari Best.nr SKV 490 (utgåva 26) Stående ordernr. S0193 Prel.pris 352:- (373:-), ca 360 sidor. Handledning för punktskatter 2006 Handledningen behandlar punktskatterna, förutom trängselskatt, med hänvisning till EG:s förordningar och direktiv samt lagar, förordningar och Skatteverkets föreskrifter. Vidare redovisas praxis och Skatteverkets olika ställningstaganden. Best.nr SKV 504 (utgåva 9) Stående ordernr. S0221 Prel. pris 293:- (311:-), ca 490 sidor. Författningar om fordonsskatt och vägavgift Förutom författningar om fordonsskatt och vägavgift innehåller samlingen ett antal författningar som har anknytning till dessa. I denna utgåva återges de författningar som kommit från trycket t.o.m. den 31 december Best. nr SKV 507 (utgåva 10) Prel. pris 293:- (311:-), ca 300 sidor. Konkurs & exekution Ordlista för exekutionsväsendet på engelska, franska och tyska Boken omfattar de vanligaste uttrycken i kronofogdemyndighetens verksamhet översatta till engelska, tyska och franska. Den möter ett behov i kronofogdemyndighetens internationellt inriktade arbete och torde också vara till hjälp för andra som arbetar med obeståndsoch verkställighetsfrågor. Best.nr SKV 903 (utgåva 1) Pris 215:- (228:-), 188 sidor. Utsökning & Indrivning En lärobok och handbok i utsökningsrätt vid kronofogdemyndigheten. En bok användbar också för andra som vill ha en introduktion till utsökningsrätten eller närmare kunskap om arbetet vid en kronofogdemyndighet. Några kapitelrubriker: Förutsättningar för verkställighet, Förhållandet till tredje man vid utmätning, Utmätning av vissa objekt, Försäljning av lös egendom, Försäljning av fast egendom m.m., Löneexekution, Avhysning, Handräckning och kvarstad, Återtagning. Best.nr SKV 901 (utgåva 4) Pris 326:- (346:-), 496 sidor. Konkurs, Företagsrekonstruktion & Ackord Redogör för reglerna om förmånsrätt, konkurs, likvidation, företagsrekonstruktion och ackord, lönegaranti samt näringsförbud. Beaktar lagändringar t.o.m. oktober Marginalrubriker, sakregister och rättsfallsregister underlättar användningen av boken. Best.nr SKV 900 (utgåva 4) Pris 310:- (329:-), 354 sidor. Handledning för företrädaransvar Redovisning av materiella regler och praxis. Handledningen tar upp grundläggande och vanligen återkommande frågor men redovisar också Skatteverkets uppfattning i sådana frågor där rättsläget är oklart. Handledningen har om arbetats med hänsyn till att bestämmelserna om företrädaransvar ändrades den 1 januari 2004, då processen flyttades från allmän domstol till allmän förvaltningsdomstol, rekvisiten uppsåt och grov oaktsamhet återinfördes samt formerna för betalningsuppgörelser reglerades i lag. Den rättsliga redovisningen tar hänsyn till lagändringar och praxis t.o.m. 1 januari Best. nr SKV 443 (utgåva 3) Pris 252:- (267:-), 150 sidor. Beställ via 7

8 ANNONS Svensk internationell exekutions- och obeståndsrätt Regeringskansliets telefonkatalog 2006 Slå en signal till ministern! De aktuella telefonnumren till ministrarna och övriga som jobbar på departementen hittar du i årets upplaga av Regeringskansliets telefonkatalog. Här finns även direktnummer till personer på departementen samt uppgifter om deras funktion/titel. Regeringskansliets telefonkatalog 2006 Best.nr Stående ordernr. S0424 Pris 250:- (265:-), 320 sidor. Utgivare Regeringskansliets förvaltningsavdelning En lärobok och handbok i svensk och internationell exekutions- och obeståndsrätt för personal vid kronofogdemyndigheterna. Den är även av intresse för personal vid Skatteverket och åklagarmyndigheterna samt jurister inom näringslivet som arbetar med internationell verkställighets- och obeståndsjuridik. Boken är en introduktion till arbetet med den svenska internationella exekutions- och obeståndsrätten, ett område som under senare år vuxit i betydelse och genomgått stora förändringar. Den behandlar bl.a. de internationella överenskommelserna om verkställighet av offentligrättsliga och privaträttsliga fordringar, insolvenskonventioner samt svensk konkurs med utlandsanknytning som berör kronofogdemyndigheternas arbete. Best.nr X SKV 942 (utgåva 1) Pris 515:- (546:-), 800 sidor. Handbok för konkurstillsyn En praktisk handbok för konkurstillsynen vid kronofogdemyndigheterna. De centrala avsnitten handlar om förvaltarens omhändertagande av ett konkursbo, konkursutredningen och boets avveckling. Handboken är också användbar för konkursförvaltare, domstolar och konkursborgenärer. Pärm med lösblad. Best.nr SKV 949 (utgåva 1) Pris 1.100:- (1.166:-), ca sidor. Abonnera även på kommande tilläggs- och ändringsblad! Best.nr S Beställ via

9 ANNONS Handledning för summarisk process Handbok för handläggare av ärenden om betalningföreläggande och handräckning vid Kronofogdemyndigheten. Best.nr SKV 928 (utgåva 3). Pris 245:- (260:-), 132 sidor. Handledning för bouppteckningsärenden m.m Handledningen behandlar framför allt bouppteckningar, arvsdeklarationer, arvsskatt och därmed sammanhängande ärenden. Här finns även många värdefulla uppgifter av allmänt intresse. Best.nr SKV460 (utgåva 2) Stående ordernr. S6085 Pris 296:- (314:-), 274 sidor. Folkbokföring Författningar om folkbokföring 2006 Gällande lagstiftning på folkbokföringens område samt närliggande lagstiftning som utdrag ur äktenskapsbalken och föräldrabalken, begravningslag, namnlag m.m. Best.nr X SKV 700 (utgåva 13) Prel. pris 290:- (307:-), ca 160 sidor. Utkommer prel. juni Skatteverket är Central förvaltningsmyndighet för beskattning och folkbokföring i Sverige Central myndighet för kronofogdemyndigheterna Tillsynsmyndighet för ADB-system inom verksamhetsområdet Utbildnings- och informationsorgan inom dessa områden BFN informerar Rättesnöre för god redovisningssed! Här publicerar Bokföringsnämnden normgivning som är vägledande när det gäller redovisningsfrågor. Innehåller Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR) och övrigt material från nämnden. Utkommer med 3 5 nr per år. Prenumeration 2006 Bokföringsnämnden Prenumeration Best.nr. P651. Pris 328:- (348:-) Beställ via 9

10 Så här beställer du: Via Internet! Ring Kundservice! mån-fre 9:00-12:00, 13:00-16: (styckeorder) (abonnemang) Skicka med fax! Orderfax dygnet runt Skicka med post! Fritzes Kundservice Stockholm Skicka e-post! Fritzes orderadress: Beställning Organisations-/Personnr (obligatorisk uppgift) Företag/Organisation Beställare/Referens (för- & efternamn) Avdelning Postadress Postnr och ort Godsadress (obligatorisk uppgift) Postnr och ort Leveransadress (om leverans till annan adress än ovan) Postnr och ort Fakturaadress (om faktura till annan adress än ovan) Postnr och ort Telefon (inkl. riktnr) Fax E-post Leveransvillkor Lagerförda produkter levereras i regel två dagar efter erhållen beställning. Porto/frakt tillkommer. Om en beställd bok inte finns i lager, restnoterar vi beställningen. Alla priser anges både exklusive och inklusive moms. Reservation för eventuella ändringar.

11 SKV 2006 Antal Best. nr Titel D0788F

12 ANNONS Fritzes FS 2006 med Fritzes FS Online! I prenumerationen ingår: Samtliga SFS-författningar samlade i tryckta häften i A4-format Snabb information varje vecka per e- post eller fax om nya SFS Fritzes FS Online med enkla sökfunktioner och SFS i praktiskt pdf-format Fritzes Info om förarbeten m.m., senaste författningsändringar samt sidhänvisningar till Lagboken PublikationsNytt med nyhetsinformation om nya och kommande utredningar (SOU och Ds), propositioner och skrivelser från regeringen Fritzes unika helårs- och halvårsregister Prenumeration 2006 Best.nr P900. Pris 1.690:- (1.791:-) Läs mer på Internationell beskattning Svenska skatteavtal Förutom själva avtalet och övriga författningstexter innehåller häftena även förarbeten, d.v.s. i huvudsak propositionerna eller de delar av dessa som fortfarande är aktuella. Där det behövs för att förstå avtalen redovisas också Skatteverkets bedömning och relevanta rättsfall. I serien har hittills utkommit: Det nordiska skatteavtalet (Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge) Best.nr Pris 194:- (206:-) 150 sidor Amerikas Förenta Stater Best.nr X. Pris 162:- (171:-) 92 sidor Barbados Best.nr Pris 150:- (159:-) 76 sidor Belgien Best.nr Pris 132:- (140:-) 64 sidor Bolivia Best.nr Pris 132:- (140:-) 64 sidor Botswana Best.nr :- (140:-) 64 sidor Bulgarien Best.nr :- (131:-) 56 sidor Cypern Best.nr :- (131:-) 52 sidor Egypten Best.nr :- (163:-) 80 sidor Estland Best.nr :- (159:-) 72 sidor Frankrike Best.nr :- (159:-) 72 sidor Gambia Best.nr :- (140:-) 64 sidor Grekland Best.nr :- (140:-) 64 sidor Indien Best.nr :- (159:-) 72 sidor 12 Beställ via

13 Indonesien Best.nr :- (140:-) Irland Best.nr :- (163:-) Italien Best.nr :- (163:-) Kanada Best.nr :- (140:-) Lettland Best.nr :- (159:-) Litauen Best.nr :- (159:-) Luxemburg Best.nr :- (159:-) Malta Best.nr :- (163:-) Mauritius Best.nr :- (140:-) Mexiko Best.nr :- (140:-) Namibia Best.nr :- (159:-) Nederländerna Best.nr :- (159:-) Ryssland Best.nr :- (159:-) Schweiz Best.nr :- (140:-) Singapore Best.nr :- (140:-) 68 sidor 80 sidor 80 sidor 64 sidor 72 sidor 72 sidor 72 sidor 80 sidor 64 sidor 64 sidor 72 sidor 72 sidor 72 sidor 68 sidor 64 sidor Spanien Best.nr :- (163:-) Storbritannien och Nordirland Best.nr :- (163:-) Sydafrika Best.nr :- (163:-) Thailand Best.nr :- (140:-) Turkiet Best.nr :- (131:-) Tyskland Best.nr :- (172:-) Ukraina Best.nr X. 150:- (159:-) Ungern Best.nr :- (140:-) Vietnam Best.nr :- (140:-) Vitryssland Best.nr :- (131:-) Zimbabwe Best.nr :- (131:-) 80 sidor 80 sidor 78 sidor 68 sidor 54 sidor 92 sidor 72 sidor 64 sidor 64 sidor 56 sidor 56 sidor Beställ via 13

14 Internprissättning och multinationella företag 1991 Tre skattefrågor Översättning av OECD-rapporten Transfer Pricing and Multinational Enterprises. Three Taxation Issues. En vidareutveckling av OECDs föregående rapport Internprissättning och multinationella företag. I boken behandlas tre viktiga frågor: följdjusteringar, internationell bankverksamhet och fördelning av koncerngemensamma kostnader. Best.nr SKV 665 (utgåva 1) Pris 180:- (191:-), 110 sidor. Internprissättning och multinationella företag 1987 Översättning av OECD-rapporten Transfer Pricing and Multinational Enterprises. Syftet med rapporten är att diskutera och beskriva allmänna skatterättsliga principer för att komma fram till vad som kan anses vara acceptabel prissättning vid transaktioner mellan företag med intressegemenskap. Rapporten är viktig läsning för alla som på olika sätt kommer i kontakt med beskattningsfrågor som rör företag med bolag i flera länder. Best.nr SKV 608 (utgåva 1) Pris 150:- (159:-), 136 sidor. Svensk internationell exekutionsoch obeståndsrätt En lärobok och handbok i svensk och internationell exekutions- och obeståndsrätt för personal vid kronofogdemyndigheterna. Den har även intresse för personal vid skatteoch åklagarmyndigheterna samt jurister inom näringslivet som arbetar med internationell verkställighets- och obeståndsjuridik. Boken är en introduktion till arbetet med den svenska internationella exekutions- och obeståndsrätten, ett område som under senare år vuxit i betydelse och genomgått stora förändringar. Den behandlar bl.a. de internationella överenskommelserna om verkställighet av offentligrättsliga och privaträttsliga fordringar, insolvenskonventioner samt svensk konkurs med utlandsanknytning som berör kronofogdemyndigheternas arbete. Best.nr X SKV 942 (utgåva 1) Pris 515:- (546:-), 800 sidor. Handledning för internationell beskattning 2006 En ny omarbetad handledning som behandlar svensk intern skatterätt i förhållande till internationell skatterätt. I särskilda avsnitt behandlas t.ex. tolkning och tillämpning av dubbelbeskattningsavtal, metoder för att undvika internationell dubbelbeskattning, EG-rätt, handräckningsfrågor samt socialavgifter och egenavgifter. Best.nr SKV 352 utgåva 10 Stående ordernr. S0236 Prel.pris 499:- (529:-), ca 760 sidor Utkommer prel. våren 2006 Övrig litteratur Handledning för ersättningslagen I boken behandlas den s.k. ersättningslagen. Boken är tänkt att användas som ett stöd i skatteverkets handläggning av ärenden enligt nämnda lag. Best.nr SKV 230 (utgåva 1) Prel. pris 220:- (233:-), ca 100 sidor. Utkommer prel. maj 2006 Handledning för stiftelser och ideella föreningar 2005 Beskrivning av de skatteregler som gäller för stiftelser och ideella föreningar med referat av aktuella rättsfall och vissa förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Handledningen innehåller även en kortfattad genomgång av de civilrättsliga reglerna. Best.nr X SKV 327 (utgåva 6) Stående ordernr. S6092 Pris 242:- (257:-), 212 sidor. 14 Beställ via

15 ANNONS Skatter i Sverige Skattestatistisk årsbok 2005 Tax Statistical Yearbook of Sweden Innehåller det mesta man behöver veta om våra skatter. De tre tunga kapitlen handlar om skatt på arbete, kapital samt på varor och tjänster. Vidare ingår avsnitt om skatterna i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv, företagsbeskattning, skatt och inkomstfördelning för individer och hushåll samt om svenska skatter i internationell jämförelse. Best.nr SKV 152 (utgåva 8) Stående ordernr. S6062 Pris 315:- (334:-), 340 sidor. Offentligt eller hemligt Redogör för innebörden av offentlighetsprincipen, regler för utlämnande av allmänna handlingar samt sekretesslagen och dess grundläggande begrepp. Här redogörs också för skatte- och domstolssekretessen samt sekretessen i folkbokföringsverksamheten, i den skattebrottsutredande verksamheten och hos kronofogdemyndigheten. Ett särskilt avsnitt ägnas åt frågor om sekretess och offentlighet i samband med elektroniskt lagrad information. Best.nr SKV 148 (utgåva 3) Pris 295:- (313:-), 337 sidor. Rätt handlagt Regler för ärendehandläggning inom skatteförvaltningen Rätt handlagt behandlar bl.a. förvaltnings - myndigheters ärendehantering. Tyngd punkten i framställningen ligger på reglerna i förvaltningslagen och därmed sammanhängande bestämmelser. (Boken behandlar översiktligt även det statliga förvaltningssystemets upp - byggnad samt lagstiftningsmakten.) I denna utgåva har ett avsnitt om bisysslor, tjänsteansvar, skadestånd m.m. tillkommit. Handledningen kan med fördel användas i utbildningen av jurister, revisorer m.fl. Utgiven Best.nr SKV 119 (utgåva 3) Pris 245:- (260:-), 179 sidor. Domstolsverkets Adressförteckning 2006 Domstolsverkets adressförteckning 2006 innehåller adressuppgifter till samtliga myndigheter inom Domstolsverkets verksamhetsområde, samt organisationer i Sverige och EU med anknytning till dessa. Här anges även besöksadresser och telefontider. Domstolarnas koder i målhanteringssystemet MÅHS listas också. Adressförteckning 2006 Domstolsverket Best.nr , ca 82 sidor. Pris 115:- (122:-) Beställ via 15

16 PRENUMERATION 2006 Handledning för betalningssäkring Handledningen behandlar begreppet betalningssäkring och har utarbetats i samarbete mellan Skatteverket och kronofogdemyndigheterna. Best.nr SKV 602 (utgåva 2) Pris 220:- (233:-), 137 sidor. Skatteaktuellt Prenumerationen»Skattenyheter från Skatteverket«heter från och med 2006»Skatteaktuellt» Precis som tidigare innehåller tidningen information om förändringar på skatteområdet med sammanfattningar av ny lagstiftning när det gäller direkt skatt, moms och arbetsgivaravgifter. Här hittar du också Skatteverkets föreskrifter och rekommendationer i vissa beskattningsfrågor och tips om nya publikationer från Skatteverket. Prenumeration 2006 Best.nr. P370 Pris 1.494:- (1.584:-). Inkomstgrundad ålderspension och socialavgifter EU:s regler, socialförsäkringskonventioner, svensk lagstiftning Behandlar i huvudsak frågor om försäkringstillhörighet, intjänande av pensionsrätt och var socialavgifter ska betalas enligt EG:s förordning om social trygghet (1408/71). Tar också upp tillämpningen av konventioner om social trygghet, svenska socialavgiftsregler och vissa skatteregler. Innehåller en särskild bilagedel med bl.a. vissa beslut från administrativa kommissionen, blanketter och domar från EG-domstolen. Best.nr SKV 405 (utgåva 8) Stående ordernr. S6090 Pris 242:- (257:-), 194 sidor. Ordlista för exekutionsväsendet på engelska, franska och tyska Boken omfattar de vanligaste uttrycken i kronofogdemyndighetens verksamhet översatta till engelska, tyska och franska. Den möter ett behov i kronofogdemyndighetens internationellt inriktade arbete och torde också vara till hjälp för andra som arbetar med obeståndsoch verkställighetsfrågor. Best.nr RSV 903 (utgåva 1) Pris 215:- (228:-), 188 sidor. Beställ offentliga publikationer via 16 Beställ via

BÖCKER OCH BROSCHYRER

BÖCKER OCH BROSCHYRER SKV 120 utgåva 22 2007 BÖCKER OCH BROSCHYRER Utgivna av Skatteverket och Kronofogdemyndigheten Innehållsförteckning Allmän information 3 Rättsfrågor 6 Tekniska beskrivningar 6 Inkomstskatt 7 Fastighetstaxering

Läs mer

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö Förklaringar: B = Betänkanden och förslag F I L LR P PU RA RF RI RU S U UD Ö = RSV:s föreskrifter och rekommendationer = RSV Informerar = Ny lagstiftning = Lagrådsremisser = Propositioner = Publikationer

Läs mer

Handledning för företrädaransvar

Handledning för företrädaransvar Handledning för företrädaransvar 106 47 Stockholm Tel 08-598 191 90 Fax 08-598 191 91 order.fritzes@nj.se www.fritzes.se ISBN 978-91-38-32512-4 SKV ISBN XX-XX-XXXXX-X 443 utgåva 4 ISBN XXX-XX-XX-XXXXX-X

Läs mer

Skatteverkets handlingsplan för att minska företagens administrativa börda

Skatteverkets handlingsplan för att minska företagens administrativa börda 2004-05-10 Rapport 2004:11 Skatteverkets handlingsplan för att minska företagens administrativa börda * Skatteverket Uppdrag till Skatteverket att göra en genomgång av myndighetens regelverk m.m. (Fi2003/5093)....1

Läs mer

Gränsöverskridande indrivning av fordringar. 1. Inledning. Gruppe C Av Nils-Bertil Morgell

Gränsöverskridande indrivning av fordringar. 1. Inledning. Gruppe C Av Nils-Bertil Morgell Gränsöverskridande indrivning av fordringar Gruppe C Av Nils-Bertil Morgell 1. Inledning Enligt grundläggande statsrättsliga principer får en stat endast bedriva myndighetsutövning inom det egna territoriet.

Läs mer

3 Inkomst av näringsverksamhet

3 Inkomst av näringsverksamhet 119 3 Inkomst av näringsverksamhet 3.1 Obegränsad skattskyldighet Fysisk person Juridisk person Formella kriterier, registrering etc. Byte av hemvist EEIG civilrätt 3.1.1 I Sverige hemmahörande En fysisk

Läs mer

ISBN 978-91-38-32400-4 KFM 901 utgåva 5. 106 47 Stockholm Tel 08-690 91 90 Fax 08-690 91 91 order.fritzes@nj.se www.fritzes.se

ISBN 978-91-38-32400-4 KFM 901 utgåva 5. 106 47 Stockholm Tel 08-690 91 90 Fax 08-690 91 91 order.fritzes@nj.se www.fritzes.se Utmätning 106 47 Stockholm Tel 08-690 91 90 Fax 08-690 91 91 order.fritzes@nj.se www.fritzes.se ISBN 978-91-38-32400-4 KFM 901 utgåva 5 Illustrationer: Keje Gustafsson, Gustafsson & Löthman AB Elanders

Läs mer

Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar

Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar Betänkande av Skatteincitamentsutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds

Läs mer

ÄR MYNDIGHETSFEL SKÄL FÖR RÄTTELSE?

ÄR MYNDIGHETSFEL SKÄL FÖR RÄTTELSE? JURIDISKA INSTITUTIONEN ÄR MYNDIGHETSFEL SKÄL FÖR RÄTTELSE? Meliha Sevinc Tillämpade studier 20 poäng Juris kandidat Programmet Handledare Robert Påhlsson, professor i skatterätt Ämnesområde Förvaltningsrätt

Läs mer

30 Författningskommentar

30 Författningskommentar 30 Författningskommentar 30.1 Förslaget till skattebetalningslag Allmänt Bestämmelser om fastställelse av underlaget för att ta ut skatt enligt bl.a. kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576)

Läs mer

Nya Faktureringsregler -Implementeringen av direktiv 2001/115/EG i svensk lag

Nya Faktureringsregler -Implementeringen av direktiv 2001/115/EG i svensk lag JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Johan Nilsson Nya Faktureringsregler -Implementeringen av direktiv 2001/115/EG i svensk lag Examensarbete 20 poäng Christina Moell Skatterätt VT 2004 Innehåll

Läs mer

SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Skatter i Sverige. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2008

SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Skatter i Sverige. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2008 2008 SKATTESTATISTISK ÅRSBOK Skatter i Sverige Tax Statistical Yearbook of Sweden 2008 2008 Skatter i Sverige SkatteStatiStiSk årsbok Tax Statistical Yearbook of Sweden 2008 Via Skatteverkets webbplats

Läs mer

Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2006

Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK. Tax Statistical Yearbook of Sweden 2006 2006 Skatter i Sverige SKATTESTATISTISK ÅRSBOK Tax Statistical Yearbook of Sweden 2006 Via Skatteverkets webbplats på Internet, www.skatteverket.se, kan man dygnet runt ladda ner eller beställa blanketter

Läs mer

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013 Utgåva 8 THINKTax Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Faktureringsskyldighet enligt momslagen... 2 3 När kan man underlåta att upprätta en faktura?...

Läs mer

Företrädaransvar. - enligt Skattebetalningslagen 12:6. Handelsrätt D. Uppsats HT 2006. Författare: Malin Mälarstig. Handledare: Stephan Alm

Företrädaransvar. - enligt Skattebetalningslagen 12:6. Handelsrätt D. Uppsats HT 2006. Författare: Malin Mälarstig. Handledare: Stephan Alm Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt D Uppsats HT 2006 Företrädaransvar - enligt Skattebetalningslagen 12:6 Författare: Malin Mälarstig Handledare: Stephan Alm Förord

Läs mer

den enskilde näringsidkarens tillgångar och skulder

den enskilde näringsidkarens tillgångar och skulder den enskilde näringsidkarens tillgångar och skulder 112403Naringsidkaren_ORI.indd 1 11-07-19 15.19.08 112403Naringsidkaren_ORI.indd 2 11-07-19 15.19.08 Peter Nilsson Den enskilde näringsidkarens tillgångar

Läs mer

Handledning för skatterevision. Revisionsmodellen

Handledning för skatterevision. Revisionsmodellen Handledning för skatterevision Revisionsmodellen 3 Förord Handledning för skatterevision, Revisionsmodellen, beskriver hur Skatteverkets revisionsarbete ska bedrivas för att uppnå hög effektivitet och

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

Hybridsituationer inom bolagssektorn Gränsöverskridande och särskilt i samband med finansiering

Hybridsituationer inom bolagssektorn Gränsöverskridande och särskilt i samband med finansiering *Skatteverket RAPPORT Datum Dnr 2012-04-23 131-183077- 12/1211 Hybridsituationer inom bolagssektorn Gränsöverskridande och särskilt i samband med finansiering SKATTEVERKET www.skatteverket.se Postadress

Läs mer

Skatteregler för samfälligheter

Skatteregler för samfälligheter SKV 293 utgåva 2 Skatteregler för samfälligheter Broschyren behandlar de skattefrågor som är aktuella för samfälligheter och deras delägare. Här behandlas således, förutom inkomstskattefrågor, även deklarations-

Läs mer

Den svarta byggbranschen

Den svarta byggbranschen Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2005 Den svarta byggbranschen - Går det att komma tillrätta med svartjobben? Författare: Malin Mälarstig och Daniel Andersson

Läs mer

ILLUSTRATION: XXXXX XXXX

ILLUSTRATION: XXXXX XXXX ILLUSTRATION: XXXXX XXXX newset 10 09 INNEHÅLL Riksdagsbeslut Beskattning av utländska artister 2 Begreppet förbjudna lån utvidgas 2 Finansdepartementet Egenavgifterna avgiftssänkning 3 Notis Begära återbetalning

Läs mer

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter, ny skatteförfarandelag, lundinreglerna fåmansföretagen och dess ägare, karensbolag m.m. 12.00-13.00 Lunch

Läs mer

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner,

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, m.m. Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan

Läs mer

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln 1 Vilka omfattas av sexmånadersregeln och ettårsregeln? Du som i skattehänseende är bosatt i Sverige och som arbetar

Läs mer

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1480 Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1310 1314 2010 2012 1214 1215 1216 1217 1012 1014 1016 Innehållsförteckning IDROTTENS REDOVISNING Definitioner

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Författningar om punktskatter 2011

Författningar om punktskatter 2011 Författningar om punktskatter 2011 ISBN 978-91-86525-32-3 SKV 490 utgåva 31 Elanders i Sverige 2011 Innehåll 3 Innehåll Förord... 5 Gemensamma författningar Skattebetalningslag (1997:483)... 7 Skattebetalningsförordning

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Du tar hand om lokal, förtäring och deltagare Vi tar hand om kursinnehåll och genomförande!

Du tar hand om lokal, förtäring och deltagare Vi tar hand om kursinnehåll och genomförande! Skräddarsydd kurs Arrangera en egen skräddarsydd kursdag erbjud dina kollegor och kunder de allra senaste skattenyheterna. Heldag eller halvdag, dagtid eller kvällstid med våra professionella föreläsare

Läs mer