Publikationer från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Publikationer från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten 2006 2007"

Transkript

1 Publikationer från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten Utgivna av Skatteverket i samarbete med Fritzes offentliga publikationer

2 Så här beställer du: Via internet! Fritzes hemsida Ring kundservice! Mån fre , (styckeorder) (abonnemang) Skicka med fax! Orderfax dygnet runt Skicka med post! Fritzes kundservice Stockholm Skicka e-post! Fritzes order adress Använd gärna beställningskupongen mitt i broschy ren när du beställer per fax eller post! Priser Samtliga priser anges exklusive moms (inom parentes priser inklusive 6% moms). Reservation för eventuella prisändringar. Porto/frakt tillkommer, gäller dock inte prenumerationer där portot ingår. Prenumeration och stående order På vissa publikationer med regelbunden utgivning kan du teckna prenumeration. Prenumerationsperioden är 12 månader och betalas i förskott med ett angivet belopp. En förfrågan om förnyelse av prenumerationen skickas ut till prenumeranterna före periodens slut. Porto- eller fraktkostnader ingår i prenumerationspriserna. Mängdrabatt lämnas ej. Flertalet av Skatteverkets publikationer utkommer i bokform och uppdateras årligen. Du kan abonnera på dessa publikationer genom att teckna en stående order. En stående order gäller tills den sägs upp skriftligt. Publikationens pris och porto faktureras vid leverans. Leverans Lagerförda produkter levereras i regel två dagar efter erhållen beställning. Porto/frakt tillkommer. Om en beställd bok inte finns i lager, restnoterar vi beställningen. Innehåll Beskattning och taxering Skattebetalning Fastighetstaxering Revision Mervärdesskatt Punktskatter Konkurs & exekution Folkbokföring Internationell beskattning Övrig litteratur Skatteaktuellt Skatteverkets författningar Publikationsförteckning

3 Beskattning och taxering Skatte- och taxeringsförfattningarna 2006 Boken innehåller de författningar som direkt reglerar beskattning av inkomst och förmögenhet och författningar som har anknytning till dessa. Innehåller gällande författningar sådana de lyder den 1 januari Best.nr SKV 300 (utgåva 28) Stående ordernr. S0118 Prel. pris 596:- (632:-), ca sidor. Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2006 års taxering I handledningen beskrivs gällande materiella bestämmelser, redogörs för praxis samt Skatteverkets överväganden när det gäller beskattning av inkomst och förmögenhet. Handledningens struktur följer i stora drag inkomstskattelagens uppbyggnad. För den som behöver svar på frågor rörande beskattning av andra fysiska personer än näringsidkare, räcker det med tillgång till del 1. Del 2 och 3 behandlar inkomst av näringsverksamhet. För den som uteslutande sysslar med frågor rörande beskattning av näringsverksamhet kan även del 1 vara av intresse, då denna del bl.a. behandlar vissa grundläggande bestämmelser, samt frågor rörande gränsdragning mellan inkomstlagen tjänst och näringsverksamhet. Den som måste känna till såväl kapital- och fastighetsbeskattning som företags beskattning behöver alla tre delarna. Del 1 3 i paket Best.nr F Stående ordernr. S0066 Prel. pris 985:- (1.044:-). Paketet levereras när alla delarna har utkommit. Del 1 innehåller allmänna bestämmelser om inkomstbeskattning samt om beskattning av tjänst, kapital, fastigheter, bostadsrätter och förmögenhet. Best.nr SKV 301 (utgåva 24) Stående ordernr. S0059 Prel. pris 488:- (517:-), ca 800 sidor. Del 2 innehåller bl.a. en allmän del om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, samt avsnitt om bl.a. fondavsättningar, inkomstuppdelning inom familjen, underskottsavdrag, jord- och skogsbruksbeskattning och uttag ur näringsverksamhet. Best.nr SKV 302 (utgåva 22) Stående ordernr. S0062 Prel. pris 353:- (374:-), ca 500 sidor. Del 3 innehåller bl.a. avsnitt om aktiebolag och ekonomiska föreningar, handelsbolag och EEIG, dödsbon, koncernbidrag, tidigare års underskott, byggnadsrörelse, fåmansföretag, omstrukturering av företag (t.ex. byte av företagsform, underprisöverlåtelser, fusion), inkomstbeskattning vid konkurs och ackord. Best.nr SKV 336 (utgåva 5) Stående ordernr. S6088 Prel. pris 353:- (374:-), ca 600 sidor. Blankettsamling 2006 års taxering Personbeskattning och näringsverksamhet Här finns taxeringsblanketter för företag och löntagare samt de flesta kontrolluppgifterna. Best.nr SKV 311 (utgåva 27) Stående ordernr. S0389 Prel. pris 246:- (261:-), 160 sidor. Handledning för taxeringsförfarandet Kommenterar de bestämmelser i taxeringslagen som rör taxeringsförfarandet med undantag för taxeringsrevisionen. Beaktar lagändringar och avgöranden i Regerings rätten fram t.o.m. den 31 december Best.nr SKV 615 (utgåva 1) Pris 335:- (355:-), 536 sidor. Beställ via 3

4 Handledning för internationell beskattning 2006 En ny omarbetad handledning som behandlar svensk intern skatterätt i förhållande till internationell skatterätt. I särskilda avsnitt behandlas t.ex. tolkning och tillämpning av dubbelbeskattningsavtal, metoder för att undvika internationell dubbelbeskattning, EG-rätt, handräckningsfrågor samt sociala avgifter och egenavgifter. Best.nr SKV 352 (utgåva 10) Stående ordernr. S0236 Prel.pris 499:- (529:-), ca 760 sidor. Utkommer prel. våren 2006 Handledning för gåvobeskattning 2004 Handledningen behandlar bestämmelser om beskattning av gåvor och är främst avsedd att användas vid Skatteverkets fastställande av gåvoskatt. Innehåller avsnitt om gåvobegreppet, skattskyldighetens omfattning, tidpunkt för skattskyldighetens inträde, värdering av egendomen, skatteklasser, sammanläggning och skattens betalning m.m. Här finner man många värdefulla uppgifter av allmänt intresse. Best.nr SKV 422 (utgåva 3) Stående ordernr. S0080 Pris 230:- (244:-), 250 sidor. Författningar om arv och gåva Intagna författningar återges i deras lydelse den 1 januari Best.nr SKV 423 (utgåva 1) Pris 279:- (296:-), 304 sidor. Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning 2006 Handledningen innehåller en sammanfattande beskrivning av lagregler inom redovisningsområdet, Redovisningsrådets rekommendationer och Bokföringsnämndens allmäna råd. Läsaren ska snabbt kunna sätta sig in i innehållet i en specifik rekommendation eller ett allmänt råd utan att behöva läsa det i sin helhet. Till varje rekommendation och allmänt råd hör en redogörelse för eventuella skattemässiga konsekvenser. Redogörelsen behandlar bl.a. skattereglerna och kopplingen till redovisningsreglerna, problemområden och kontrollfrågor samt referat av och kommentar till rättsfall. Best.nr SKV 305 (utgåva 3) Stående ordernr. S6104 Prel.pris 366:- (388:-), ca 360 sidor. Utkommer prel. juni 2006 Skattebetalning Kommunala skattesatser 2006 Förteckning över de kommunala skattesatserna, uppdelade på landstingsskatt, kommunalskatt, begravningsavgift samt avgift till Svenska kyrkan och sju andra trossamfund. Dessutom ingår adresser till skattekontor och länsrätter. Best.nr SKV 402 (utgåva 27) Stående ordernr. S0074 Pris 220:- (233:-), 78 sidor. Författningar om skattebetalning 2006 En sammanställning av lagar och förordningar som reglerar uppbörds- och avgiftsfrågor. Bland annat återges skattebetalningslagen och skattebetalningsförordningen. Författningarna återges i sin lydelse den 1 januari Best.nr SKV 406 (utgåva 8) Stående ordernr. S0050 Prel. pris 352:- (373:-), ca 390 sidor. Utkommer prel. april Handledning för skattebetalning 2006 Handledningen kommenterar främst bestämmelser i skattebetalningslagen och socialavgiftslagen. Härutöver kommenteras vissa bestämmelser i angränsande regelverk. Handledningen behandlar bl.a. registrering, skattekonto, skatteformer, debitering av skatt, socialförsäkringen, socialavgifter, särskild löneskatt, skatteavdrag, skattedeklaration, betalning av skatt, anstånd, ränta, beskatt- 4 Beställ via

5 ningsbeslut, ansvar för skatt, beslutsförfarande, överklagande, indrivning, konkurs, ackord och skuldsanering samt uppgiftsskyldigheten. Best.nr SKV 404 (utgåva 4) Stående ordernr. S6087 Prel. pris 504:- (534:-), ca 800 sidor. Utkommer prel. maj Fastighetstaxering Handbok för fastighetstaxering 2005 Taxeringsregler för lantbruksenheter I denna handbok redovisas och kommenteras de särskilda regler som gäller för lantbrukstaxeringen. Handboken består av två delar: Del 1 Allmänna taxeringsregler. Del 2 Värdering av lantbruksenheter. Best.nr SKV 286 (utgåva 3) Pris 279:- (296:-), 300 sidor. Handledning för förberedande åtgärder inför allmän fastighetstaxering 2007 Inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2007 av hyreshus-, industri- och elproduktionsenheter genomförs ett förberedelsearbete. Genom detta kartläggs prisnivåer m.m. I handledningen lämnas en redogörelse för bestämmelser om detta arbete. Best.nr SKV 303 (utgåva 7) Pris 217:- (230:-), 128 sidor. Handledning för fastighetstaxering 2007 Taxeringsregler för bl.a. hyres-, industrioch elproduktionsenheter. Reglerna för 2007 års allmänna fastighetstaxering av hyres-, industri-, täkt- och elproduktions-enheter samt specialenheter. Handledningen innehåller även allmänna taxeringsregler. Best.nr SKV 312 (utgåva 5) Prel.pris 310:- (329:-), ca 300 sidor. Utkommer prel. oktober Författningar om fastighetstaxering 2006 Författningssamlingen innehåller utöver de författningar som direkt reglerar fastighetstaxeringen även författningar som har anknyt ning till dessa. Författningarna återges i sin lydelse den 1 januari Best.nr X SKV 318 (utgåva 14) Stående ordernr. S0218 Pris 289:- (306:-), 260 sidor. Handbok för fastighetstaxering 2003 Taxeringsregler för småhusenheter I handboken redovisas och kommenteras reglerna för taxering av småhusenheter. Denna handbok består av två delar: Del 1 Allmänna taxeringsregler. Del 2 Värdering av småhusenheter. Best.nr SKV 358 (utgåva 3) Pris 235:- (249:-), 176 sidor. Revision Handledning för skatterevision Regler kring revisionsverksamheten Handledningen informerar om de bestämmelser inom olika områden som har betydelse vid genomförande av skatterevisioner. Den innehåller råd och anvisningar för situationer som vanligen kan förväntas uppkomma i samband med skatterevisioner. Best.nr SKV 621 (utgåva 2) Pris 250:- (265:-), 316 sidor. Handledning för skatterevision Revisionsmodellen Behandlar den inom Skatteverket tillämpade modellen för revisionsarbetet. Best.nr SKV 622 (utgåva 2) Prel. pris 247:- (262:-), ca 200 sidor. Utkommer prel. maj Beställ via 5

6 Handledning för skatterevision Revisionspromemorian Innehåller råd och anvisningar för hur en revisions promemoria ska vara utformad. Best.nr X SKV 626 (utgåva 2) Prel. pris 180:- (191:-), ca 90 sidor. Utkommer prel. juni Mervärdesskatt Författningar om mervärdesskatt 2006 Del 1 2 i paket Best.nr F Stående ordernr. S0051 Prel. pris 725:- (769:-). Del 1 Denna del innehåller bl.a. mervärdesskattelagen, mervärdesskatteförordningen, skattebetalningslagen och skattebetalningsförordningen samt utdrag ur Sveriges anslutningsfördrag med EU. Best.nr SKV 550 (utgåva 23) Prel. pris 441:- (467:-), ca 500 sidor. Del 2 Denna del innehåller rådets sjätte, åttonde och trettonde direktiv samt rådets förordning avseende tillämpningsföreskrifter för sjätte direktivet. Del 2 innehåller även viss övrig EG-rättslig lagstiftning på mervärdesskatteområdet såsom t.ex. rådets förordning avseende informationsutbyte. Best.nr SKV 551 (utgåva 2) Prel. pris 336:- (356:-), ca 340 sidor. Handledning för mervärdesskatt 2006 I handledningen beskrivs gällande materiella bestämmelser och praxis som rör mervärdesskatt. Del 1 2 i paket Best.nr F Stående ordernr. S0264 Prel. pris 725:- (769:-), ca sidor. Utkommer prel. april Del 1 Denna del innehåller bl.a. avsnitt om skattskyldighet, undantag från skatteplikt, beskattningsland för varor och tjänster, beskattningsunderlag, skattesatser, avdragsrätt och fakturering. Best.nr SKV 553 (utgåva 17) Prel. pris 386:- (409:-), ca 550 sidor Utkommer prel. april Del 2 Denna del innehåller bl. a. avsnitt om frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokal, jämkning, byggnadsverksamhet, bilar, sjukvård, utbildning, idrott, kultur, massmediaområdet, serveringstjänster, marginalbeskattning av resetjänster och begagnade varor. Best.nr SKV 554 (utgåva 1) Prel. pris 420:- (445:-), ca 600 sidor Utkommer prel. april Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2004 Handledningen behandlar bestämmelser som rör momsförfarandet. Den innehåller bl.a. avsnitt om registrering, deklaration, kvartalsredovisning, beskattningsbeslut, skattetillägg och förseningsavgift, räntor, inbetalning, återbetalning, anstånd, omprövning och överklagande. I särskilda avsnitt behandlas dessutom förfarandebestämmelserna avseende bl.a. frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokal, utländska företag och representant för enkelt bolag. Best.nr SKV 555 (utgåva 5) Stående ordernr. S6086 Pris 353:- (374:-), 570 sidor. Punktskatter Författningar om punktskatter 2006 Författningssamlingen innehåller författningar om punktskatter, förutom trängselskatt, samt ett antal författningar med anknytning 6 Beställ via

7 till dessa. Författningarna återges i sin lydelse den 1 januari Best.nr SKV 490 (utgåva 26) Stående ordernr. S0193 Prel.pris 352:- (373:-), ca 360 sidor. Handledning för punktskatter 2006 Handledningen behandlar punktskatterna, förutom trängselskatt, med hänvisning till EG:s förordningar och direktiv samt lagar, förordningar och Skatteverkets föreskrifter. Vidare redovisas praxis och Skatteverkets olika ställningstaganden. Best.nr SKV 504 (utgåva 9) Stående ordernr. S0221 Prel. pris 293:- (311:-), ca 490 sidor. Författningar om fordonsskatt och vägavgift Förutom författningar om fordonsskatt och vägavgift innehåller samlingen ett antal författningar som har anknytning till dessa. I denna utgåva återges de författningar som kommit från trycket t.o.m. den 31 december Best. nr SKV 507 (utgåva 10) Prel. pris 293:- (311:-), ca 300 sidor. Konkurs & exekution Ordlista för exekutionsväsendet på engelska, franska och tyska Boken omfattar de vanligaste uttrycken i kronofogdemyndighetens verksamhet översatta till engelska, tyska och franska. Den möter ett behov i kronofogdemyndighetens internationellt inriktade arbete och torde också vara till hjälp för andra som arbetar med obeståndsoch verkställighetsfrågor. Best.nr SKV 903 (utgåva 1) Pris 215:- (228:-), 188 sidor. Utsökning & Indrivning En lärobok och handbok i utsökningsrätt vid kronofogdemyndigheten. En bok användbar också för andra som vill ha en introduktion till utsökningsrätten eller närmare kunskap om arbetet vid en kronofogdemyndighet. Några kapitelrubriker: Förutsättningar för verkställighet, Förhållandet till tredje man vid utmätning, Utmätning av vissa objekt, Försäljning av lös egendom, Försäljning av fast egendom m.m., Löneexekution, Avhysning, Handräckning och kvarstad, Återtagning. Best.nr SKV 901 (utgåva 4) Pris 326:- (346:-), 496 sidor. Konkurs, Företagsrekonstruktion & Ackord Redogör för reglerna om förmånsrätt, konkurs, likvidation, företagsrekonstruktion och ackord, lönegaranti samt näringsförbud. Beaktar lagändringar t.o.m. oktober Marginalrubriker, sakregister och rättsfallsregister underlättar användningen av boken. Best.nr SKV 900 (utgåva 4) Pris 310:- (329:-), 354 sidor. Handledning för företrädaransvar Redovisning av materiella regler och praxis. Handledningen tar upp grundläggande och vanligen återkommande frågor men redovisar också Skatteverkets uppfattning i sådana frågor där rättsläget är oklart. Handledningen har om arbetats med hänsyn till att bestämmelserna om företrädaransvar ändrades den 1 januari 2004, då processen flyttades från allmän domstol till allmän förvaltningsdomstol, rekvisiten uppsåt och grov oaktsamhet återinfördes samt formerna för betalningsuppgörelser reglerades i lag. Den rättsliga redovisningen tar hänsyn till lagändringar och praxis t.o.m. 1 januari Best. nr SKV 443 (utgåva 3) Pris 252:- (267:-), 150 sidor. Beställ via 7

8 ANNONS Svensk internationell exekutions- och obeståndsrätt Regeringskansliets telefonkatalog 2006 Slå en signal till ministern! De aktuella telefonnumren till ministrarna och övriga som jobbar på departementen hittar du i årets upplaga av Regeringskansliets telefonkatalog. Här finns även direktnummer till personer på departementen samt uppgifter om deras funktion/titel. Regeringskansliets telefonkatalog 2006 Best.nr Stående ordernr. S0424 Pris 250:- (265:-), 320 sidor. Utgivare Regeringskansliets förvaltningsavdelning En lärobok och handbok i svensk och internationell exekutions- och obeståndsrätt för personal vid kronofogdemyndigheterna. Den är även av intresse för personal vid Skatteverket och åklagarmyndigheterna samt jurister inom näringslivet som arbetar med internationell verkställighets- och obeståndsjuridik. Boken är en introduktion till arbetet med den svenska internationella exekutions- och obeståndsrätten, ett område som under senare år vuxit i betydelse och genomgått stora förändringar. Den behandlar bl.a. de internationella överenskommelserna om verkställighet av offentligrättsliga och privaträttsliga fordringar, insolvenskonventioner samt svensk konkurs med utlandsanknytning som berör kronofogdemyndigheternas arbete. Best.nr X SKV 942 (utgåva 1) Pris 515:- (546:-), 800 sidor. Handbok för konkurstillsyn En praktisk handbok för konkurstillsynen vid kronofogdemyndigheterna. De centrala avsnitten handlar om förvaltarens omhändertagande av ett konkursbo, konkursutredningen och boets avveckling. Handboken är också användbar för konkursförvaltare, domstolar och konkursborgenärer. Pärm med lösblad. Best.nr SKV 949 (utgåva 1) Pris 1.100:- (1.166:-), ca sidor. Abonnera även på kommande tilläggs- och ändringsblad! Best.nr S Beställ via

9 ANNONS Handledning för summarisk process Handbok för handläggare av ärenden om betalningföreläggande och handräckning vid Kronofogdemyndigheten. Best.nr SKV 928 (utgåva 3). Pris 245:- (260:-), 132 sidor. Handledning för bouppteckningsärenden m.m Handledningen behandlar framför allt bouppteckningar, arvsdeklarationer, arvsskatt och därmed sammanhängande ärenden. Här finns även många värdefulla uppgifter av allmänt intresse. Best.nr SKV460 (utgåva 2) Stående ordernr. S6085 Pris 296:- (314:-), 274 sidor. Folkbokföring Författningar om folkbokföring 2006 Gällande lagstiftning på folkbokföringens område samt närliggande lagstiftning som utdrag ur äktenskapsbalken och föräldrabalken, begravningslag, namnlag m.m. Best.nr X SKV 700 (utgåva 13) Prel. pris 290:- (307:-), ca 160 sidor. Utkommer prel. juni Skatteverket är Central förvaltningsmyndighet för beskattning och folkbokföring i Sverige Central myndighet för kronofogdemyndigheterna Tillsynsmyndighet för ADB-system inom verksamhetsområdet Utbildnings- och informationsorgan inom dessa områden BFN informerar Rättesnöre för god redovisningssed! Här publicerar Bokföringsnämnden normgivning som är vägledande när det gäller redovisningsfrågor. Innehåller Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR) och övrigt material från nämnden. Utkommer med 3 5 nr per år. Prenumeration 2006 Bokföringsnämnden Prenumeration Best.nr. P651. Pris 328:- (348:-) Beställ via 9

10 Så här beställer du: Via Internet! Ring Kundservice! mån-fre 9:00-12:00, 13:00-16: (styckeorder) (abonnemang) Skicka med fax! Orderfax dygnet runt Skicka med post! Fritzes Kundservice Stockholm Skicka e-post! Fritzes orderadress: Beställning Organisations-/Personnr (obligatorisk uppgift) Företag/Organisation Beställare/Referens (för- & efternamn) Avdelning Postadress Postnr och ort Godsadress (obligatorisk uppgift) Postnr och ort Leveransadress (om leverans till annan adress än ovan) Postnr och ort Fakturaadress (om faktura till annan adress än ovan) Postnr och ort Telefon (inkl. riktnr) Fax E-post Leveransvillkor Lagerförda produkter levereras i regel två dagar efter erhållen beställning. Porto/frakt tillkommer. Om en beställd bok inte finns i lager, restnoterar vi beställningen. Alla priser anges både exklusive och inklusive moms. Reservation för eventuella ändringar.

11 SKV 2006 Antal Best. nr Titel D0788F

12 ANNONS Fritzes FS 2006 med Fritzes FS Online! I prenumerationen ingår: Samtliga SFS-författningar samlade i tryckta häften i A4-format Snabb information varje vecka per e- post eller fax om nya SFS Fritzes FS Online med enkla sökfunktioner och SFS i praktiskt pdf-format Fritzes Info om förarbeten m.m., senaste författningsändringar samt sidhänvisningar till Lagboken PublikationsNytt med nyhetsinformation om nya och kommande utredningar (SOU och Ds), propositioner och skrivelser från regeringen Fritzes unika helårs- och halvårsregister Prenumeration 2006 Best.nr P900. Pris 1.690:- (1.791:-) Läs mer på Internationell beskattning Svenska skatteavtal Förutom själva avtalet och övriga författningstexter innehåller häftena även förarbeten, d.v.s. i huvudsak propositionerna eller de delar av dessa som fortfarande är aktuella. Där det behövs för att förstå avtalen redovisas också Skatteverkets bedömning och relevanta rättsfall. I serien har hittills utkommit: Det nordiska skatteavtalet (Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge) Best.nr Pris 194:- (206:-) 150 sidor Amerikas Förenta Stater Best.nr X. Pris 162:- (171:-) 92 sidor Barbados Best.nr Pris 150:- (159:-) 76 sidor Belgien Best.nr Pris 132:- (140:-) 64 sidor Bolivia Best.nr Pris 132:- (140:-) 64 sidor Botswana Best.nr :- (140:-) 64 sidor Bulgarien Best.nr :- (131:-) 56 sidor Cypern Best.nr :- (131:-) 52 sidor Egypten Best.nr :- (163:-) 80 sidor Estland Best.nr :- (159:-) 72 sidor Frankrike Best.nr :- (159:-) 72 sidor Gambia Best.nr :- (140:-) 64 sidor Grekland Best.nr :- (140:-) 64 sidor Indien Best.nr :- (159:-) 72 sidor 12 Beställ via

13 Indonesien Best.nr :- (140:-) Irland Best.nr :- (163:-) Italien Best.nr :- (163:-) Kanada Best.nr :- (140:-) Lettland Best.nr :- (159:-) Litauen Best.nr :- (159:-) Luxemburg Best.nr :- (159:-) Malta Best.nr :- (163:-) Mauritius Best.nr :- (140:-) Mexiko Best.nr :- (140:-) Namibia Best.nr :- (159:-) Nederländerna Best.nr :- (159:-) Ryssland Best.nr :- (159:-) Schweiz Best.nr :- (140:-) Singapore Best.nr :- (140:-) 68 sidor 80 sidor 80 sidor 64 sidor 72 sidor 72 sidor 72 sidor 80 sidor 64 sidor 64 sidor 72 sidor 72 sidor 72 sidor 68 sidor 64 sidor Spanien Best.nr :- (163:-) Storbritannien och Nordirland Best.nr :- (163:-) Sydafrika Best.nr :- (163:-) Thailand Best.nr :- (140:-) Turkiet Best.nr :- (131:-) Tyskland Best.nr :- (172:-) Ukraina Best.nr X. 150:- (159:-) Ungern Best.nr :- (140:-) Vietnam Best.nr :- (140:-) Vitryssland Best.nr :- (131:-) Zimbabwe Best.nr :- (131:-) 80 sidor 80 sidor 78 sidor 68 sidor 54 sidor 92 sidor 72 sidor 64 sidor 64 sidor 56 sidor 56 sidor Beställ via 13

14 Internprissättning och multinationella företag 1991 Tre skattefrågor Översättning av OECD-rapporten Transfer Pricing and Multinational Enterprises. Three Taxation Issues. En vidareutveckling av OECDs föregående rapport Internprissättning och multinationella företag. I boken behandlas tre viktiga frågor: följdjusteringar, internationell bankverksamhet och fördelning av koncerngemensamma kostnader. Best.nr SKV 665 (utgåva 1) Pris 180:- (191:-), 110 sidor. Internprissättning och multinationella företag 1987 Översättning av OECD-rapporten Transfer Pricing and Multinational Enterprises. Syftet med rapporten är att diskutera och beskriva allmänna skatterättsliga principer för att komma fram till vad som kan anses vara acceptabel prissättning vid transaktioner mellan företag med intressegemenskap. Rapporten är viktig läsning för alla som på olika sätt kommer i kontakt med beskattningsfrågor som rör företag med bolag i flera länder. Best.nr SKV 608 (utgåva 1) Pris 150:- (159:-), 136 sidor. Svensk internationell exekutionsoch obeståndsrätt En lärobok och handbok i svensk och internationell exekutions- och obeståndsrätt för personal vid kronofogdemyndigheterna. Den har även intresse för personal vid skatteoch åklagarmyndigheterna samt jurister inom näringslivet som arbetar med internationell verkställighets- och obeståndsjuridik. Boken är en introduktion till arbetet med den svenska internationella exekutions- och obeståndsrätten, ett område som under senare år vuxit i betydelse och genomgått stora förändringar. Den behandlar bl.a. de internationella överenskommelserna om verkställighet av offentligrättsliga och privaträttsliga fordringar, insolvenskonventioner samt svensk konkurs med utlandsanknytning som berör kronofogdemyndigheternas arbete. Best.nr X SKV 942 (utgåva 1) Pris 515:- (546:-), 800 sidor. Handledning för internationell beskattning 2006 En ny omarbetad handledning som behandlar svensk intern skatterätt i förhållande till internationell skatterätt. I särskilda avsnitt behandlas t.ex. tolkning och tillämpning av dubbelbeskattningsavtal, metoder för att undvika internationell dubbelbeskattning, EG-rätt, handräckningsfrågor samt socialavgifter och egenavgifter. Best.nr SKV 352 utgåva 10 Stående ordernr. S0236 Prel.pris 499:- (529:-), ca 760 sidor Utkommer prel. våren 2006 Övrig litteratur Handledning för ersättningslagen I boken behandlas den s.k. ersättningslagen. Boken är tänkt att användas som ett stöd i skatteverkets handläggning av ärenden enligt nämnda lag. Best.nr SKV 230 (utgåva 1) Prel. pris 220:- (233:-), ca 100 sidor. Utkommer prel. maj 2006 Handledning för stiftelser och ideella föreningar 2005 Beskrivning av de skatteregler som gäller för stiftelser och ideella föreningar med referat av aktuella rättsfall och vissa förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Handledningen innehåller även en kortfattad genomgång av de civilrättsliga reglerna. Best.nr X SKV 327 (utgåva 6) Stående ordernr. S6092 Pris 242:- (257:-), 212 sidor. 14 Beställ via

15 ANNONS Skatter i Sverige Skattestatistisk årsbok 2005 Tax Statistical Yearbook of Sweden Innehåller det mesta man behöver veta om våra skatter. De tre tunga kapitlen handlar om skatt på arbete, kapital samt på varor och tjänster. Vidare ingår avsnitt om skatterna i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv, företagsbeskattning, skatt och inkomstfördelning för individer och hushåll samt om svenska skatter i internationell jämförelse. Best.nr SKV 152 (utgåva 8) Stående ordernr. S6062 Pris 315:- (334:-), 340 sidor. Offentligt eller hemligt Redogör för innebörden av offentlighetsprincipen, regler för utlämnande av allmänna handlingar samt sekretesslagen och dess grundläggande begrepp. Här redogörs också för skatte- och domstolssekretessen samt sekretessen i folkbokföringsverksamheten, i den skattebrottsutredande verksamheten och hos kronofogdemyndigheten. Ett särskilt avsnitt ägnas åt frågor om sekretess och offentlighet i samband med elektroniskt lagrad information. Best.nr SKV 148 (utgåva 3) Pris 295:- (313:-), 337 sidor. Rätt handlagt Regler för ärendehandläggning inom skatteförvaltningen Rätt handlagt behandlar bl.a. förvaltnings - myndigheters ärendehantering. Tyngd punkten i framställningen ligger på reglerna i förvaltningslagen och därmed sammanhängande bestämmelser. (Boken behandlar översiktligt även det statliga förvaltningssystemets upp - byggnad samt lagstiftningsmakten.) I denna utgåva har ett avsnitt om bisysslor, tjänsteansvar, skadestånd m.m. tillkommit. Handledningen kan med fördel användas i utbildningen av jurister, revisorer m.fl. Utgiven Best.nr SKV 119 (utgåva 3) Pris 245:- (260:-), 179 sidor. Domstolsverkets Adressförteckning 2006 Domstolsverkets adressförteckning 2006 innehåller adressuppgifter till samtliga myndigheter inom Domstolsverkets verksamhetsområde, samt organisationer i Sverige och EU med anknytning till dessa. Här anges även besöksadresser och telefontider. Domstolarnas koder i målhanteringssystemet MÅHS listas också. Adressförteckning 2006 Domstolsverket Best.nr , ca 82 sidor. Pris 115:- (122:-) Beställ via 15

16 PRENUMERATION 2006 Handledning för betalningssäkring Handledningen behandlar begreppet betalningssäkring och har utarbetats i samarbete mellan Skatteverket och kronofogdemyndigheterna. Best.nr SKV 602 (utgåva 2) Pris 220:- (233:-), 137 sidor. Skatteaktuellt Prenumerationen»Skattenyheter från Skatteverket«heter från och med 2006»Skatteaktuellt» Precis som tidigare innehåller tidningen information om förändringar på skatteområdet med sammanfattningar av ny lagstiftning när det gäller direkt skatt, moms och arbetsgivaravgifter. Här hittar du också Skatteverkets föreskrifter och rekommendationer i vissa beskattningsfrågor och tips om nya publikationer från Skatteverket. Prenumeration 2006 Best.nr. P370 Pris 1.494:- (1.584:-). Inkomstgrundad ålderspension och socialavgifter EU:s regler, socialförsäkringskonventioner, svensk lagstiftning Behandlar i huvudsak frågor om försäkringstillhörighet, intjänande av pensionsrätt och var socialavgifter ska betalas enligt EG:s förordning om social trygghet (1408/71). Tar också upp tillämpningen av konventioner om social trygghet, svenska socialavgiftsregler och vissa skatteregler. Innehåller en särskild bilagedel med bl.a. vissa beslut från administrativa kommissionen, blanketter och domar från EG-domstolen. Best.nr SKV 405 (utgåva 8) Stående ordernr. S6090 Pris 242:- (257:-), 194 sidor. Ordlista för exekutionsväsendet på engelska, franska och tyska Boken omfattar de vanligaste uttrycken i kronofogdemyndighetens verksamhet översatta till engelska, tyska och franska. Den möter ett behov i kronofogdemyndighetens internationellt inriktade arbete och torde också vara till hjälp för andra som arbetar med obeståndsoch verkställighetsfrågor. Best.nr RSV 903 (utgåva 1) Pris 215:- (228:-), 188 sidor. Beställ offentliga publikationer via 16 Beställ via

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Skatteverket; SFS 2003:1106 Utkom från trycket den 16 december 2003 utfärdad den 27 november 2003. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Johansson och Gunnar Rabe Det svenska skattesystemet Fjortonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning 17 Avdelning II: Bakgrund och principer 21 1. Historik 23 1.1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kronofogdemyndigheten; SFS 2006:883 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Rabe och Johan Bojs Det svenska skattesystemet Artonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning Avdelning II: Bakgrund och principer 21 IS 1. Historik 23 1.1 Utvecklingenframtillär

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:585 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKV:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet; SFS 2001:588 Utkom från trycket den 10 juli 2001 utfärdad den 28 juni 2001. Regeringen föreskriver

Läs mer

Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal

Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal ANN-SOPHIE SALLANDER JÖNKÖPING INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL JÖNKÖPING UNIVERSITY Innehållsförteckning Förord 5 Abstract 7 Innehållsförteckning 9 Tabeller.

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Ökad rörlighet över gränserna

Ökad rörlighet över gränserna Ökad rörlighet över gränserna Hur blir det med arbetsgivaravgifter och skatter? Pia Blank Thörnroos, 2015 Att anlita utländska arbetskraft för arbete i Sverige Om arbetet har utförts i Sverige av en fysisk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:369 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:127

Regeringens proposition 2001/02:127 Regeringens proposition 2001/02:127 Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, m.m. Prop. 2001/02:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 april 2002 Göran Persson

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Författningar om skattebetalning 2010

Författningar om skattebetalning 2010 Författningar om skattebetalning 2010 ISBN 978-91-86525-09-5 SKV 406 utgåva 12 Edita i Västerås 2010 3 Förord Denna författningssamling har sammanställts av Skatteverket och avser inkomståret och beskattningsåret

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKM:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

Högre kurs i företagsbeskattning PM 2. Skatteverkets ställning

Högre kurs i företagsbeskattning PM 2. Skatteverkets ställning Högre kurs i företagsbeskattning PM 2 Skatteverkets ställning VT 2015 Jenny Sundbom Inledning Skatteförvaltningen sköts av Skatteverket som är en myndighet vilken bildades 2004 från de tidigare 10 Skattemyndigheterna

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Skatteförfarandeförordning (2011:1261)

Skatteförfarandeförordning (2011:1261) Skatteförfarandeförordning, 2 kap. [5601] Skatteförfarandeförordning (2011:1261) 1 kap. Tillämpningsområde och betydelse av termer och uttryck [5601] Denna förordning gäller vid tillämpning av skatteförfarandelagen

Läs mer

Affärsjuridik, Jan-Olof Andersson, cege Ekström, Dan Ogvall och Claes Petterson, Liber förlag. Senaste utgåvan.

Affärsjuridik, Jan-Olof Andersson, cege Ekström, Dan Ogvall och Claes Petterson, Liber förlag. Senaste utgåvan. Schema VT 2015 Litteratur Affärsjuridik, Jan-Olof Andersson, cege Ekström, Dan Ogvall och Claes Petterson, Liber förlag. Senaste utgåvan. Handels-, Associations- och avtalsrätt Vecka 4 Måndag 19 januari

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

Innehållsregister 2000

Innehållsregister 2000 INNEHÅLL 2000 731 Innehållsregister 2000 Författarregister Alhager, Magnus och Bergmann, Elisabeth: Något om diskrimineringsförbuden i EG-rätten och dubbelbeskattningsavtalen... 4 171 Anclow, Per: Fastighetstaxering

Läs mer

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde Part, Avsnitt 5 57 5 Part Ombud 5.1 Allmänt Den personkrets som ska behandlas som part betecknas som sökande, klagande eller annan part. Partsbegreppets innehåll har inte närmare behandlats i förarbetena

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

Nr 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack

Nr 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack 1(7) 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack * Underrättelse om förrättning i bankfack 1 ska lämnas endast om det kan antas att målets handläggning främjas

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 537 Rådet för finansiell rapportering... 1457 FARs rekommendationer och uttalanden... 1495 BAS... 1647 Sökord...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2003:669 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Skatteavtal Norden. Danmark, Färöarna, Finland, Island och Norge. (1996 års avtal) Författningar t.o.m. SFS 2006:1331 har beaktats.

Skatteavtal Norden. Danmark, Färöarna, Finland, Island och Norge. (1996 års avtal) Författningar t.o.m. SFS 2006:1331 har beaktats. Skatteavtal Norden HO Danmark, Färöarna, Finland, Island och Norge (1996 års avtal) Författningar t.o.m. SFS 2006:1331 har beaktats. Innehåll 5 Innehåll Förord,.... 3 Läsanvisningar...: 9 Förkortningslista

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

4 Beslut om revision m.m. i särskilda fall

4 Beslut om revision m.m. i särskilda fall 59 4 Beslut om revision m.m. i särskilda fall 4.1 Inledning I detta kapitel beskrivs olika särskilda situationer som bl.a. har betydelse för vem beslutet om revision ska avse och vem det ska tillställas.

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

FINNA RATT Juristens källmaterial och arbetsmetoder

FINNA RATT Juristens källmaterial och arbetsmetoder UlfBernitz Lars Heuman Madeleine LeijonhufVud Peter Seipel Wiweka Warnling-Nerep Anders Victorin Hans-Heinrich Vogel FINNA RATT Juristens källmaterial och arbetsmetoder o Attonde upplagan Norstedts Juridik

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar * 1(12) Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar I denna promemoria lämnas reformsynpunkter, och förslag till författningsändringar, angående

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

1 Skattebetalning. 1.1 Allmänt. Skattebetalning Kapitel 1 25

1 Skattebetalning. 1.1 Allmänt. Skattebetalning Kapitel 1 25 Skattebetalning Kapitel 1 25 1 Skattebetalning 1 kap. SBL Prop. 1996/97:100, s. 256-277 (behovet av en reform, huvuddragen), s. 516-522 (författningskommentar till 1 kap. SBL) Prop. 1999/2000:23, s. 188-195,

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7. Ideella föreningar... 87. Trossamfund... 115. Insamlingsregler... 343. Löpande bokföring...

Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7. Ideella föreningar... 87. Trossamfund... 115. Insamlingsregler... 343. Löpande bokföring... Lagförteckning (A Ö)... 5 Stiftelser... 7 Ideella föreningar... 87 Trossamfund... 115 Insamlingsregler... 343 Löpande bokföring... 419 Årsbokslut och årsredovisning... 577 Revision... 999 Sökord... 1049

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Läs mer

Bolag eller inte bolag? det är frågan

Bolag eller inte bolag? det är frågan Anläggningskonferens 2014-11-05 Bolag eller inte bolag? det är frågan Annika Nordqvist, 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Tomas Rosenqvist, 018-65 81 21 tomas.rosenqvist@se.gt.com Föreningen inskränkt

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49 Målnummer: 4676-97 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 1998-09-24 Rubrik: Lagrum: Diskrimineringsförbudet i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Cypern har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Omsättningsland för utbildningstjänster är det möjligt att göra en EG-konform tolkning av de svenska reglerna?

Omsättningsland för utbildningstjänster är det möjligt att göra en EG-konform tolkning av de svenska reglerna? SKATTENYTT 2009 255 Fredrik Lund och Torbjörn Boström Omsättningsland för utbildningstjänster är det möjligt att göra en EG-konform tolkning av de svenska reglerna? Skatteverket har i ett ställningstagande

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 11 december 2014. SFS 2014:1471 Utkom från trycket den 19 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Inför en omsättningsgräns för moms

Inför en omsättningsgräns för moms Finansminister Magdalena Andersson Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-06-05 Inför en omsättningsgräns för moms Sammanfattning Skattskyldighet till moms inträder idag från första kronan

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2003:1134 Utkom från trycket den 19 december 2003 utfärdad den 11 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 28 maj 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern Adam AB, 556594-9699 Ombud: AA och BB Skeppsbron Skatt AB Skeppsbron 20

Läs mer

Internationella fördrag

Internationella fördrag Internationella fördrag När Finland sluter ett internationellt avtal (fördrag) som innehåller en bestämmelse vilken står i strid med SjL eller vilken faller inom landskapets behörighet, fordras lagtingets

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 11 december 2014. SFS 2014:1474 Utkom från trycket den 19 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: Sänkt bolagsskatt, investeraravdrag och stärkt rättssäkerhet

Jobb- och tillväxtsatsningar: Sänkt bolagsskatt, investeraravdrag och stärkt rättssäkerhet Promemoria 2012-09-13 Jobb- och tillväxtsatsningar: Sänkt bolagsskatt, investeraravdrag och stärkt rättssäkerhet Regeringen föreslår att bolagsskatten sänks till 22 procent och aviserar att ett investeraravdrag

Läs mer

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Webinarium 11 december 2014 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Agenda elektroniska tjänster mm Bakgrund Var sker beskattning? Skattesatser? Vilka tjänster omfattas?

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2011:64 Omtryck Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2007:50) om gallring hos Skatteverket;

Läs mer

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln 1 Vilka omfattas av sexmånadersregeln och ettårsregeln? Du som i skattehänseende är bosatt i Sverige och som arbetar

Läs mer

Innehåll. Förord 5. Förkortningar 17

Innehåll. Förord 5. Förkortningar 17 Innehåll Förord 5 Förkortningar 17 1. Inledning 19 1.1 Privaträttsliga associationer och offentligrättsliga organisationer 19 1.2 Gemensamma regler för skilda associationsformer? 22 2. Kort historik 23

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-04. Slopad förmögenhetsskatt m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-04. Slopad förmögenhetsskatt m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-10-04 Närvarande: f.d. justitierådet Nina Pripp, f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson och justitierådet Lars Dahllöf. Slopad förmögenhetsskatt m.m.

Läs mer

Det nya skatteförfarandet

Det nya skatteförfarandet BL Info BILAGA 2011-11-28 Det nya skatteförfarandet Innehåll Ny lag om skatteförfarande Begrepp s 2 Taxeringsår och inkomstår försvinner s 2 s 2 Proportionalitetsprincipen s 2 Deklaration och F-skatt Ändrad

Läs mer

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tvsändningar och elektroniska tjänster

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tvsändningar och elektroniska tjänster Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tvsändningar och elektroniska tjänster Dnr Fi2013/ Promemorians huvudsakliga

Läs mer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen kan inte tillstyrka promemorians

Läs mer

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN 1951 fick Sverige sin första religionsfrihetslag vilket bl a innebar att man ej var skyldig att tillhöra något trossamfund. Senare kom också frågan om stat och kyrka upp på dagordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken; SFS 2013:946 Utkom från trycket den 3 december 2013 utfärdad den 21 november 2013. Regeringen föreskriver

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Gränsöverskridande indrivning av fordringar. 1. Inledning. Gruppe C Av Nils-Bertil Morgell

Gränsöverskridande indrivning av fordringar. 1. Inledning. Gruppe C Av Nils-Bertil Morgell Gränsöverskridande indrivning av fordringar Gruppe C Av Nils-Bertil Morgell 1. Inledning Enligt grundläggande statsrättsliga principer får en stat endast bedriva myndighetsutövning inom det egna territoriet.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om trängselskatt; SFS 2004:629 Utkom från trycket den 30 juni 2004 utfärdad den 17 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser 1 Trängselskatt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 april 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART IKEA Investfast AB, 556409-4596 Box 700 343 81 Älmhult ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 maj 2004 T 3445-02 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART SÅ Ombud, tillika biträde enligt rättshjälpslagen: CGH SAKEN Företrädaransvar

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-10-18. Slopad arvsskatt och gåvoskatt

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-10-18. Slopad arvsskatt och gåvoskatt 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-10-18 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Nina Pripp och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Slopad arvsskatt och gåvoskatt

Läs mer

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs Fördjupningskurs Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs På den här kursen får du grundläggande kunskaper om momsredovisning inom fastighetsbranschen. Vi reder

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 2)

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 2) 123 Karl-Johan Nörklit Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 2) Den s.k. sexmånadersregeln i 3 kap. 9 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, innebär att arbetsinkomster

Läs mer

SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning

SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning KURSPLAN AUKTORISATIONSUTBILDNING STEG 2 EXTERN REDOVISNING MOTSVARANDE 10 HP SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning LÄRANDEMÅL efter genomgången kurs ska följande

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) Mål nr 4383-14 meddelat i Stockholm den 24 november 2014 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Eva Y Nielsen Skattebetalarnas Servicebyrå AB Box 3319 103 66 Stockholm

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 7

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 7 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 7 Målnummer: 6003-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-02-23 Rubrik: Synnerliga skäl för att befria från kostnadsränta enligt skattebetalningslagen

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer