Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling"

Transkript

1 Mål med smittskydd Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Sidan 1

2 Smittskyddslagen I varje landsting ska det finnas en smittskyddsläkare. 1:9 SmL Smittskyddsläkaren utses av nämnd i enlighet med 10 HSL Smittskyddsläkaren är en myndighet i enlighet med regeringsformen 12:2 I frågor som inte gäller myndighetsutövning ska smittskyddsläkaren verka under nämnden 1:9 SmL Sml ansvarar för att: -allmänheten är informerad Smittskyddsläkaren har ett samlat ansvar för smittskyddsarbetet i landstinget. Planera, organisera och leda. 6:1 SmL -speciellt riskutsatta grupper har fått råd och anvisningar -se till att förebyggande åtgärder vidtas -stödja och ge råd om lämpliga åtgärder till vårdpersonal och annan persona Folkhälsomyndigheten (Socialstyrelsen) kan med stöd av 9:4 SmL och 12 smittskyddsförordningen meddela föreskrifter om vaccinationer -följa upp anmälningar om inträffade sjukdomsfall och se till att behövliga åtgärder vidtas för att finna smittkällan -följa att vårdgivare vidtar de åtgärder som krävs för att förebygga smittspridning, samt -fortlöpande följa smittskyddsläget Sidan 2

3 Riksdagen Regeringen (Socialdepartementet) Folkhälsomyndigheten fr. o. m. 1/ Smittskydd Landstingsfullmäktige Smittskyddsläkaren SOS/FoHM Vårdhygien, Strama Kommunen Behandlande läkare Lab Miljö- och hälsoskyddsnämnd Sidan 3

4 Proportionalitetsprincipen i praktiken Tvångsundersökning Tvångsisolering Tvång Tuberkulos Frivillighet Anmaning Smittspårning Avstängning Salmonella Allmänfarliga Klamydia, EHEC Klamydia Frivillighet Alla sjukdomar Sidan 4

5 Författningar - hierarki Lag - Smittskyddslag SFS 2004:168 - Hälso- och sjukvårdslag SFS 1982:763 - Offentlighets- och sekretesslagen SFS 2009:400 - Arbetsmiljölagen SFS 1977: Patientdatalagen SFS 2008:355 - Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 - Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa SFS 2006:1570 Förordning - Smittskyddsförordningen SFS 2004:255 Föreskrifter - Smittspårningsföreskrift SOSFS 2005:23 - Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. SOSFS 2007:19 Sidan 5

6 Smittskydd Övervakning Beredskap Ärendehantering Prevention Operativ insatser Utbrottsutredning Sidan 6

7 Systematiskt insamlande av data Sammanställning och tolkning av data Återrapportering till Anmälare/kliniker och förvaltning/politiken Operativa åtgärder Sidan 7

8 Smittsamma sjukdomar Med smittsamma sjukdomar avser smittskyddslagen alla sjukdomar som kan överföras till eller mellan människor och som kan innebära ett inte ringa hot mot människors hälsa. (1:3 ) Sidan 8

9 Smittskyddslagen Ca 60 anmälningspliktiga sjukdomar varav 26 allmänfarliga ( ska ) övriga anmälningspliktiga ( bör ) Alla allmänfarliga är smittspårningspliktiga + 15 st av de övriga anmälningspliktiga Sidan 9

10 Smittsamma sjukdomar Smittsamma sjukdomar som kan innebära ett inte ringa hot mot människors hälsa Anmälningspliktiga sjukdomar Allmänfarliga sjukdomar Sidan 10

11 Patientens skyldigheter Den som har anledning anta att han har smittats av en allmänfarlig sjukdom är skyldig att Söka läkare Låta sig provtas Följa förhållningsregler Medverka till smittspårning Sidan 11

12 Provtagning enligt 3 kap. 1 SmL Den som vet eller har anledning att misstänka att hon eller han bär på en allmänfarlig sjukdom är skyldig att omedelbart gå och provta sig. Skäl att anta eller misstänka att man är smittad kan vara t.ex. då man har symtom som är typiska för sjukdomen då man utsatts för risk att smittas av någon som man vet eller får reda på är smittad om man underrättas om att smitta kan ha överförts i ett smittspårningsärende Sidan 12

13 Patientens skyldigheter enligt SmL Söka läkare Låta sig provtas Följa förhållningsregler Medverka i smittspårning Sidan 13

14 Förhållningsregler vid provtagning/diagnos Patienten är skyldig att följa de individuellt utformade förhållningsregler som behandlande läkare beslutat om.4 kap, 2 SmL Allmänfarliga sjukdomar inskränkningar i arbete, skolgång etc. förbud donera blod och organ förbud dela injektionsverktyg informera vårdgivare, även icke-medicinska ingrepp informera sexualpartner minimera risk för smittspridning vid sex (ej samlagsförbud mao) iaktta särskilda hygienrutiner regelbunden kontakt med behandlande läkare F-regler ska dokumenteras i journal och meddelas skriftligen och muntligen till patient. Sidan 14

15 Patientens skyldigheter enligt SmL Söka läkare Låta sig provtas Följa förhållningsregler Medverka i smittspårning Sidan 15

16 Smittspårningens syfte Syftet med en smittspårning är att hitta vem som smittat eller blivit smittad av index, d.v.s. index partners/kontakter. Dessa partners/kontakter måste sedan lämna prov. Genom smittspårning minimeras smittspridning i samhället. Sidan 16

17 Smittspårning: terminologi En lathund gällande smittspårning av klamydia finns på SmSt:s hemsida Smittspårning åtgärd för att ta reda på av vem patient/index blivit smittad och vilka andra som kan ha blivit smittade. Index varje ny person med positivt testresultat eller misstänkt sjukdomsfall, som påträffas i smittspårningsarbetet och följaktligen kan ha smittat eller kan komma att sprida smittan vidare till andra personer. Kontakt/partner person som riskerar att vara smittad p.g.a. sexuell kontakt. Behandlande läkare den läkare som provtar en person som kan vara smittad med en smittsam sjukdom. Förhållningsregler om en patient diagnostiseras med en allmänfarlig sjukdom ska behandlande läkare besluta om individuellt utformade regler i syfte att hindra smittspridning. Partnerbrev - brev (med uppmaning att provta sig för viss sjukdom) att skickas med indexpatienten eller att skickas till partner enligt överenskommelse med patienten. Patient - person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård. Patientjournal en eller flera journalhandlingar som rör samma patient. Smittspårningshandlingar anteckningar som görs och handlingar som upprättas eller kommer in i samband med smittspårning. samtliga kontakter registreras i smittspårningshandlingen. Sexuell kontakt samlag (vaginal, analt eller oralt) eller annan intim sexuell kontakt, t ex petting. Smittspårningsärende utredning om vem som kan ha överfört smittan till en patient och vilka andra personer som kan ha smittats. sme alt sml = smittskyddsenheten/ smittskyddsläkaren. Sidan 17

18 Smittspårning/partnerspårning Om en behandlande läkare konstaterar eller misstänker att en undersökt patient har smittats av en allmänfarlig sjukdom eller en annan smittspårningspliktig sjukdom skall läkaren eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens försöka få upplysningar från patienten om vem eller vad som kan ha överfört smittan och om andra personer kan ha smittats. Den enskilde är skyldig att lämna de upplysningar han eller hon förmår lämna. / / (SmL 3:4 ) Sidan 18

19 Vem får smittspåra Den som har en grundutbildning samt genomgått utbildning för särskild kompetens enligt smittskyddslagen får genomföra smittspårning oavsett om man är landstingsanställd, kommunalt anställd eller privat anställd. Exempel på yrkeskategorier som lämpligen kan smittspåra är läkare, barnmorskor, kuratorer, sjuksköterskor, undersköterskor, m.fl.. Kommunalt anställd personal definieras som hälso- och sjukvårdspersonal på grundval av 1 kap. 4 2 alt 3 p patientsäkerhetslagen. Observera att åtgärder enligt smittskyddslagen definieras enligt patientdatalagen som hälso- och sjukvård. Sidan 19

20 Med särskild kompetens avses: Viss medicinsk kunskap om smittsamhet, smittvägar inkubationstider samt kunskaper i samtalsmetodik och om gällande regelverk. Lämpliga personliga egenskaper och, när det t.ex. gäller sjukdomar som överförs sexuellt, ett förhållningssätt som inger förtroende och motiverar delaktighet i utredningen. Sidan 20

21 Utbildningar smittspårning Smittspårning gällande samtliga smittspårningspliktiga sjukdomar (SmSt). - Tidig vår 2016 Smittspårning sti. SmSt i samarbete med Sesammottagningarna i Stockholm. - Fyra gånger per år, nästa 21 maj, sista anmälningsdag 11/5, heldag, gratis, Sidan 21

22 Behandlande läkares skyldigheter dvs. Ta prov för att fastställa allmänfarlig sjukdom eller annan smittspårningspliktig sjukdom Informera om sjukdomens art och smittsamhet Förhållningsregler för att hindra smittspridning Smittspåra: Varifrån och vart? Anmäla till smittskyddsläkaren om förhållningsregler och smittspårning inte följs Smittskyddsanmäla Sidan 22

23 Rapportering/anmälan En läkare som i sin verksamhet misstänker eller konstaterar fall av allmänfarlig sjukdom eller annan anmälningspliktig sjukdom, skall utan dröjsmål anmäla detta till smittskyddsläkaren i det landsting där den anmälande läkaren har sin yrkesverksamhet och till Smittskyddsinstitutet. (/ /) (2:5 ) STI sjukdomarna och hiv skall anmälas på rikskod Sidan 23

24 Inmatade klinanmälningar i SmiNet2 Procent % jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 inf web sme Sminet är smittskyddets- och sjukvårdens system för att anmäla smittsamma sjukdomar. Sidan 24

25 Sidan 25

26 Anmälan till smittskyddsläkaren när: person uppgiven i smittspårning gällande allmänfarlig sjukdom inte kommer för provtagning patient med nyupptäckt allmänfarlig sjukdom som inte kan nås för besked om sin diagnos patient som avbrutit sin kontakt med behandlande läkare och som bedöms utgöra en risk för att smitta andra. patient som trots försök från behandlande läkare att förmå patienten att ändra ett smittfarligt beteende fortsätter att utsätta andra personer för smittrisk personer som inte nåtts av kallelse och där ni tror att smittskyddsläkaren har större möjlighet att hitta rätt adress eller få kontakt med patienten. patient som avbrutit sin läkarkontakt och som dyker upp som kontakt i en smittspårning dvs misstänks ha smittat någon annan. unga personer med höga virusnivåer av hepatit B avbryter sin kontakt med behandlande läkare. Sidan 26

27 Sidan 27

28 Sidan 28

29 Sidan 29

Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA

Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA 1 1 Direktiven finns att ladda hem från www.sll.se (Arbeta hos oss, Landstinget som arbetsgivare) samt www.smittskyddsenheten.nu Bilagor: se www.intranat.sll.se

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Legionella - Handläggarstöd

Legionella - Handläggarstöd 1(6) Legionella - Handläggarstöd Allmänt om legionella Legionella är namnet på en familj av bakterier som förekommer naturligt i mark och vatten. Det är genom vattnet som bakterierna kommer in i våra vattensystem.

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet

Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet 2014-11-12 Hiv Behandling ger livskvalitet och minskad smittsamhet Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Hiv- Humant Immunbrist Virus Isolerades 1983 i Frankrike. Namn HIV-1 1985.

Läs mer

KORT LAGEN. För alla som arbetar inom hälso- och sjukvården. Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS)

KORT LAGEN. För alla som arbetar inom hälso- och sjukvården. Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) KORT OM LAGEN För alla som arbetar inom hälso- och sjukvården Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) Lagen om yrkesverksamhet på hälsooch sjukvårdens område (LYHS) Denna lag är

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Meddelandeblad. Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård. Mottagare: Nr. 7/2010 September 2010

Meddelandeblad. Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård. Mottagare: Nr. 7/2010 September 2010 Meddelandeblad Mottagare: Vårdgivare Verksamhetschefer Hälso- och sjukvårdspersonal Nr. 7/2010 September 2010 Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård Barnets rättsliga ställning inom hälso- och

Läs mer

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för socialtjänst, verksamhet enligt LSS och kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), verksamhetschefer

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 1 Inledning... 5 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård... 9 2.2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4 1 (32) Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3 Telefonlista... 4 Akademiska sjukhuset... 4 Vårdhygien... 4 Infektionsmottagningen... 4 Lungklinikens mottagning...

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Pliktverkets riktlinjer

Pliktverkets riktlinjer Pliktverkets riktlinjer Riktlinjer för Pliktverkets tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser om anmälan om missförhållanden 2004:1 Generaldirektören fastställer dessa riktlinjer till stöd för Pliktverkets

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Tystnadsplikt och sekretess i vården

Tystnadsplikt och sekretess i vården Tystnadsplikt och sekretess i vården Regelverket om tystnadsplikt och sekretess i vården är komplicerat, omfattande och svårt att få en överblick över. Den här texten anger endast huvuddragen i regelverket.

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Ska vi ringa polisen?

Ska vi ringa polisen? Ska vi ringa polisen? Vad gäller när en elev begår en handling i skolan som kan uppfattas som brott? 1 Till läsaren Den här informationen hoppas vi ska vara till hjälp och stöd när skolans vardagsliv för

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

A. Journal, journalskrivning, VFU regler och hur man förklarar regler för patienten

A. Journal, journalskrivning, VFU regler och hur man förklarar regler för patienten 1 Duggor Juridik termin 1 programmet A. Journal, journalskrivning, VFU regler och hur man förklarar regler för patienten 1. Tag ställning till riktigheten i följande påståenden: a) Om du inte är läkare

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer