Smittskydd - historia, principer, organisation och lagar Åke Örtqvist, Smittskyddsläkare,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smittskydd - historia, principer, organisation och lagar Åke Örtqvist, Smittskyddsläkare, 141111"

Transkript

1 Smittskydd - historia, principer, organisation och lagar Åke Örtqvist, Smittskyddsläkare, sidan 1

2 sidan 2

3 sidan 3

4 Teorier om epidemiernas orsaker Hippokratiska - från antiken in på 1800-talet Marcus Terentius Varro (ca 100 år f Kr) - osynliga varelser tränger in i kroppen från luften Miasma - ur marken kommande ämnen som påverkade luften Effluvium - utdunstning Contagium - okänt ämne som spreds från person till person sidan 4

5 Två grundläggande smittbekämpningsprinciper Miasma Sanitation Contagium Karantän - välkänt från pestepidemierna på 1300-talet, karantänssjukhus inrättades dock redan på 1100-talet sidan 5

6 sidan 6

7 sidan 7

8 Redan de gamla grekerna skapade smittbekämpningsrutiner/lagar Hälsovårdsinspektörer - för kontroll av vatten, avlopp renhållning och livsmedelshygien - inrättades i Aten och Pireus på förslag från Platon Rom, ca 450 f Kr, de tolv tavlornas lag som reglerade vatten- och avloppsförhållanden, begravningsväsende, livsmedelshygien och renhållning sidan 8

9 Historiska smittskyddsåtgärder i Sverige 1440-talet, landslag - angav krav på renhållning utanför fastigheterna samt jordande av lik inom 5 d. 1577, första karantänskungörelsen Början av 1800-talet, allmän smittkoppsvaccination 1857, första epidemistadgan - permanentade sundhetsnämnder i städerna 1858, Sundhetsstyrelsen - central myndighet bestående av lagfaren, tekniskt bildad och läkare 1874, första hälsovårdsstadgan - till stor del för bekämpande av farsoter och smittsamma sjukdomar sidan 9

10 Historiska smittskyddsåtgärder i Sverige 1904, anmälningsplikt för dödsfall i tbc, 1914 för all tbc 1918, venerologisk lag med krav på smittspårning. Undersökning och beh. kostnadsfritt 1919, lag för övriga smittsamma sjukdomar, ledde bl.a. till byggande av epidemisjukhus och mikrobiologiska laboratorier 1960-talet - smittsamma sjukdomar samlas i en lag, revideras nuvarande SmL Sverige anslutet till WHO s International Health Regulations (IHR) Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (SFS 2006:1570) sidan 10

11 Organisation av smittskydd i Sverige Socialstyrelsen Tillsynsmyndighet Folkhälsomyndigheten Expertorgan Myndighetsrollen Landstingsledning (Landstingsdir/Hälsooch sjukvårdsdir) Smittskyddsläkare i varje län Operativ myndighet Tjänstemannarollen sidan 11

12 Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm Drygt 30 tal medarbetare - läkare - sköterskor - epidemiologer - jurist - psykolog - socionom - smittspårningsassistenter - adm personal STRAMA-enhet, sedan hösten 2009, 6 personer sidan 12

13 Smittskyddslagen, SFS 2004:168 1 kap. 1 Samhällets smittskydd skall tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar 6 Den som är verksam inom smittskyddet ska värna både om skyddet för osmittade och om dem som bär på en smittsam sjukdom. De smittade skall få det stöd och den vård som behövs ur smittskyddssynpunkt. sidan 13

14 Smittskyddsläkarens arbete Regleras direkt av Smittskyddslagen SFS 2004:168 och Smittskyddsförordningen SFS 2004:255 sidan 14

15 Smittskyddsläkaren Har övergripande ansvaret för smittskyddet, ska planera, organisera och leda smittskyddsarbetet verka för effektivitet, samordning och likformighet följa smittskyddsläget följa upp och vidta behövliga åtgärder vid anmälningar av fall / ärenden, samt vid anhopningar av sjukdomsfall hålla allmänheten informerad ge råd och anvisningar till grupper särskilt utsatta för smittrisk se till att förebyggande åtgärder vidtas stödja övriga aktörer verksamma inom smittskyddet bevaka att de som bär på en smittsam sjukdom får det stöd/vård de behöver vid objektsburen smitta underrätta myndighet / kommun sidan 15

16 Smittskydd Stockholm Varför så hemligt? Behandling av sekretesskyddade uppgifter gällande t.ex. hiv, hepatiter och tuberkulos. Kraftiga befogenheter. Smittskyddsläkaren kan om så behövs hämta in uppgifter från hälso- och sjukvården, socialtjänsten, försäkringskassan, migrationsverket, polisen, fängelser m.m. Ovanstående uppgifter förs i journaler och ärendehanteringssystem som är unika och därmed kräver hög säkerhet. Klientbesök av personer som inte följt sina förhållningsregler vid allmänfarliga sjukdomar. sidan 16

17 Miljö- och hälsoskyddsnämnd i kommunen Myndighet i kommun med tillsyn över hanteringen av livsmedel, djurskydd, hälsoskydd, smittskydd och miljöskydd smittskyddslag, livsmedelslag, miljöbalk objektinriktade åtgärder ingripa mot smittkällor i den fysiska miljön sidan 17

18 Andra viktiga aktörer Statens livsmedelsverk (SLV) - tillsyn enl livsmedelslagen Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) - myndighet under jordbruksdepartementet (som SMI för djursidan) Statens jordbruksverk (SJV) - chefsmyndighet för distriktsveterinärer. Ansvar för livsmedelsberedskap Länsstyrelse/länsveterinär - tillsyn över livsmedels-lag, djurskyddslag, zoonoslag och epizootilag sidan 18

19 Masar Miljö och hälsoskyddsnämnd i 26 kommuner Laboratorier 40 st ungdomsmottagningar Smittskydd Stockholm SLL HSf REK Vårdhygien Strama Lokalt smittskyddsansvariga ca 80 läkare och 80 sköterskor, ca 190 vårdcentraler Frivilliga organisationer Patienter Infektionsklinik 5 st sex och samlevnadsmottagningar Annan sjukvårdsinträttning Kriminalvård Länsveterinär Socialtjänsten LAFA sidan 19

20 Smittsamma sjukdomar Smittsamma sjukdomar som kan innebära ett inte ringa hot mot människors hälsa Anmälningspliktiga sjukdomar ca 60 st Allmänfarliga sjukdomar 26 st *** *** Samhällsfarliga sjukdomar: Smittkoppor, SARS och Ebola sidan 20

21 Principer GÖR OFARLIG! - behandla - informera - ge förh.regler - isolera HINDRA SMITTA! - bryt smittvägar - barriärer - miljö, hygien - myggbekämpning SKYDDA! - immunisera - isolera - informera - ändra beteende sidan 21

22 Vad arbetar vi huvudsakligen med? Diagnoser t.ex. tarmsmittor, hepatiter, STI/hiv, Tbc, barnsjukdomarna, luftvägsinfektioner, hjärnhinne-/hjärninflammationer Infektioner hos olika befolkningsgrupper - barn/förskolor, ex. pneumokocker - ungdomar, ex. klamydia - missbrukare, ex. hiv, hepatit B och C - asylsökande/anhöriginvandrare, ex. tbc, hepatit B, hiv - MSM, ex. hiv/ dubbelinfektioner sidan 22

23 Vad arbetar vi huvudsakligen med? Övergripande mikrobiologiska problem - antibiotikaresistenta bakterier, ex MRSA, VRE - vårdrelaterade infektioner Prevention - information; hemsida, kampanjer, möten med vården/allmänheten ex. ebolaarbetet just nu - utbildningar för vård och andra samarbetspartners - vaccinationspolicies och kampanjer Epidemi/pandemiplanering sidan 23

24 Hur jobbar vi med detta? Prevention Övervakning ex. Sminet Personärenden ex. brott mot förhållningsregler Utbrottsutredning Strategisk planering ex. TBC-vård, minskad blodsmitta hos iv missbrukare genom sprutbyte, hälsosamtal, pandemiplan Nationell och internationell samverkan sidan 24

25 Några exempel sidan 25

26 Smittskyddsanmälan SMInet Smittskydd Stockholm Smittskyddsinstitutet Server Databas Behandlande läkare Laboratoriet sidan 26

27 Utbrott av magsjuka Samarbete med Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen. Provtagning av sjuka. Frågar var/när/hur de ätit. Detta sker numera till största delen med enkätverktyg via internet. Analyserar för att få fram smittkällan, t.ex. ruccola. sidan 27

28 Fästingar - Varje år tar vi fram en karta över riskområden för TBE - Studie (2013)för att få fram hur stor andel av befolkningen som är vaccinerade sidan 28

29 Övervakning av olika sjukdomar för att upptäcka utbrott, exempelvis hiv 45 sidan 29

30 Hiv/STI kan spridas exponentiellt och mycket snabbt! Hiv-positiv patient sidan 30

31 MRSA smittursprung sidan 31

32 Andel MRSA av positiva blododlingar med S.aureus, Antal S.aur bakteriemier MRSA+ % Antal S.aur Andel MRSA mån 0 sidan 32

33 Trend TBC: ökning , sedan återgång till tidigare nivåer mäter varifrån migrationsströmmarna kommer sidan 33

34 TBC. 87% smittade utomlands sidan 34

35 TBC: Huvuddelen relativt unga nyanlända personer med utländsk bakgrund sidan 35

36 Tuberkulos; Ålder och ursprung 2010 i Stockholms län (n=178) Antal anmälda fall Födda i Sverige Födda utomlands år år år år år år år år 80 år > sidan 36

37 sidan 37

38 ..smittskyddsläkaren får överta smittspårningsärendet.. Smittspårning/Utbrott TUBERKULOS sidan 38

39 Län/miljö Index Antal testade Antal smittade Antal sjuka tbc Stockholm norr: Skola Samma klass Samma skolenhet Resten av skolan 13 år Etiopien adoptivbarn (64%) Tuberkulintest (PPD) elever, per grupp 17 Latent behandling Aktiv TBC Samma klass Samma enhet Resten sidan 39

40 Epidemiberedskap i SLL Reviderad i mars 2011 sidan 40

41 Epidemiska hot under 2000-talet Spridning av antraxsporer per brev, 2001 SARS, 2003 Fågelinfluensa A/H5N1, 2005 Influensapandemin A/H1N1 svininfluensan, 2009 Ökande antibiotikaresistens MERS-CoV Ebola 2014 sidan 41

42 Pandemier (t.ex. nya influensan) Planerar för och beslutar hur en pandemi hanteras inom vård och samhälle i länet. Samordnar inköp av skyddsutrustning. Handskar, munskydd m.m. Distribution av medicin och vacciner. sidan 42

43 Antal rapporterade vaccinationer Dos 1 med Pandemrix i Stockholms län 2009 (kumulativ registrering) Antal rapporterade vaccinationer Antal doser till riskgrupp Antal doser till gravida Antal Uppskattat antal personer med kronisk sjukdom i länet > 80% av gravida i SLL V 42 V 43 V 44 V 45 V 46 V 47 V 48 V 49 V 50 V 51 V 52 V 53 Vecka sidan 43

44 Ansvarsområden för lokalt smittskyddsansvariga läkare och sjuksköterskor sidan 44

45 Regelbok husläkarverksamhet, allmänna villkor Vårdgivaren ska följa och tillämpa lagar och förordningar avseende smittskydd vid utförandet av hälso- och sjukvård som bedrivs enligt avtalet. Vårdgivaren har också att följa nationella och regionala riktlinjer avseende smittskydd, vårdhygien och antibiotikabehandling vid utförande av hälso- och sjukvård enligt avtalet, se, och Vårdgivaren ansvarar för att vårdlokalerna är anpassade och utrustade så att vården kan bedrivas i enlighet med god vård-hygienisk standard sidan 45

46 Almänna villkor, forts Enligt smittskyddslagen SFS 2004:168 är varje läkare skyldig att ta de prover som behövs för att diagnostisera en misstänkt allmänfarlig eller annan smittspårnings-pliktig sjukdom, att utan dröjsmål anmäla denna sjukdom till smittskyddsläkaren och att genomföra smittspårning. sidan 46

47 Uppdrag Husläkarverksamhet Närområdesplanens ansvarsfördelning Ansvarsområde 1 Befolkningsinriktat smittskyddsarbete enligt Stockholms läns landstings smittskyddsenhets riktlinjer. Ansvarsområde 3 Ansvara för vaccinationsverksamhet enligt de beslut som tas av Stockholms läns landstings smittskyddsenhet. För de vaccinationer som ingår i vårdvaccination ska Vårdgivaren följa de regler som gäller för Vårdval vaccination. sidan 47

48 Lokalt smittskyddsansvariga läkare - idag Två lokalt smittskyddsansvariga läkare verkar som smittskyddsläkarens lokala representant inom ett visst område (kommun/stadsdel i Stockholm) fördelar själva arbetet sinsemellan samordnar verksamheten med lokalt smittskyddsansvariga sjuksköterskor vid fall av smittsam sjukdom och vid utbrott bistå SmE på t.ex. förskolor eller arbetsplatser med information, smittspårning, provtagning samt profylax sidan 48

49 Lokalt smittskyddsansvariga läkare i morgon En läkare, smittskyddsansvarig och stramaansvarig, och en smittskyddssköterska per vårdcentral Vårdcentralen rapporterar till Smittskydd Stockholm / Strama Stockholm vilka personerna är Rapporteras ingen person är verksamhetschefen den som är ansvarig. Om verksamhetschefen inte är läkare blir det den medicinskt ansvarige läkaren som är ansvarig Vårdcentralen får ökad ersättning per antal listade patienter i olika åldersklasser sidan 49

50 Tack! sidan 50

EPIDEMIBEREDSKAPSPLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SMITTSKYDDSLÄKAREN OCH REK

EPIDEMIBEREDSKAPSPLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SMITTSKYDDSLÄKAREN OCH REK EPIDEMIBEREDSKAPSPLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SMITTSKYDDSLÄKAREN OCH REK Epidemiberedskapsplan plan, vilket möjliggör en samverkan i att ställa om hela landstingets sjukvårdsorganisation inom öppen och

Läs mer

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Mål med smittskydd Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Sidan 1 Smittskyddslagen I varje landsting ska det finnas en smittskyddsläkare. 1:9 SmL

Läs mer

Epidemiberedskapsplan för Region Skåne

Epidemiberedskapsplan för Region Skåne Epidemiberedskapsplan för Region Skåne inklusive Beredskap vid pandemisk influensa Fastställd av Regionstyrelsen 2012-12-11 286 Innehållsförteckning: 1. Allmänt s 3 2. Internationella hälsoreglementet

Läs mer

Behovsanalys Sexuellt överförbara sjukdomar, STD 1

Behovsanalys Sexuellt överförbara sjukdomar, STD 1 1 (15) Behovsanalys Sexuellt överförbara sjukdomar, STD 1 Inledning Sexuellt överförbara sjukdomar har följt människan i årtusenden och är ett av vår tids stora folkhälsoproblem. I antikens Grekland beskrevs

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm SMITTSKYDDSENHETEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 1/28, ÅRGÅNG 19 INNEHÅLL Smittskyddsläkaren informerar... 1 Anmälningspliktiga sjukdomar... 2 Hepatit B och C / Harpest... 3 Hiv/STI...

Läs mer

Pandemisk influensa - beredskapsplan för Blekinge

Pandemisk influensa - beredskapsplan för Blekinge Pandemisk influensa - beredskapsplan för Blekinge Rev jan 2014 Smittskyddsläkaren Pandemisk influensa beredskapsplan för Blekinge, reviderad januari 2014 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Hygien, smittskydd och miljöbalken. Objektburen smitta

Hygien, smittskydd och miljöbalken. Objektburen smitta Hygien, smittskydd och miljöbalken Objektburen smitta Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet

Läs mer

Reglering av yrkesmässig hygienisk verksamhet och behandling

Reglering av yrkesmässig hygienisk verksamhet och behandling Reglering av yrkesmässig hygienisk verksamhet och behandling Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Lathund vid smittspårning av klamydia

Lathund vid smittspårning av klamydia Lathund vid smittspårning av klamydia Lathunden är framtagen av Smittskydd Stockholm och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Utgivningsdatum: 2014-04-09. Revideras senast 2015-08-31 2 (17) Förord Begreppet

Läs mer

PANDEMIPLANERING Lokala riktlinjer

PANDEMIPLANERING Lokala riktlinjer SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (28) 2009-08-13 PANDEMIPLANERING Lokala riktlinjer kicki.elofsson@soder.stockholm.se SID 2 (28) 1. SYFTET MED EN PANDEMIPLAN...3 2. FAKTA OM PANDEMI...3 Historik...3

Läs mer

del Vägledning inför kriser del 2. att planera för en pandemi kbm rekommenderar 2008:1

del Vägledning inför kriser del 2. att planera för en pandemi kbm rekommenderar 2008:1 del 2 Vägledning inför kriser del 2. att planera för en pandemi kbm rekommenderar 2008:1 kbm rekommenderar 2008:1 Vägledning inför kriser del 2. att planera för en pandemi Titel: Vägledning inför kriser.

Läs mer

Innehåll 2014 års rekommendationer

Innehåll 2014 års rekommendationer Enheten för smittskydd och vårdhygien Information från smittskydd, vårdhygien och Strama Årgång 15, Nr 1, april 2014 Innehåll 2014 års rekommendationer om TBE-vaccination Resistenta bakterier ett ständigt

Läs mer

SmittNytt. Information från smittskyddet och mikrobiologen

SmittNytt. Information från smittskyddet och mikrobiologen SMI TT NY Maj 2004 Nr 37 Information från smittskyddet och mikrobiologen Innehåll Antibiotikaanvändning i Vietnam 3 Vårdrelaterad legionellainfektion 9 Campylobacter och flugor 12 CRP 15 Mellanakt 18 Mycoplasma

Läs mer

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4 1 (32) Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3 Telefonlista... 4 Akademiska sjukhuset... 4 Vårdhygien... 4 Infektionsmottagningen... 4 Lungklinikens mottagning...

Läs mer

Den nya influensan A (H1N1) i VGR

Den nya influensan A (H1N1) i VGR Den nya influensan A (H1N1) i VGR Foto: Johannes Jansson/norden.org Utvärdering med lärande ansats av pandemiplanering inklusive vaccinationsprogram i Västra Götalandsregionen Lars Edgren, Stefan Thorpenberg,

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 3/2012, ÅRGÅNG 23 Tema BARN Tarminfektioner hos barn Barnvaccinationer utanför programmet Resistenta pneumokocker MRSA via tvål- och pappershållare?

Läs mer

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete

God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård. Möjligheter till förbättringsarbete God hygienisk standard i kommunal vård, omsorg och hemsjukvård Möjligheter till förbättringsarbete Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Redovisningar

Läs mer

Villkoren för veterinär verksamhet

Villkoren för veterinär verksamhet Rapport 2002/03: 4 Villkoren för veterinär verksamhet RIKSDAGENS REVISORER 100 12 STOCKHOLM TEL 08-786 40 00 FAX 08-786 61 88 www.riksdagen.se/rr Förord Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2012

Epidemiologisk årsrapport 2012 Epidemiologisk årsrapport 212 Epidemiologisk årsrapport 212 Totalt har antalet rapporterade, anmälningspliktiga sjukdomar har varit relativt stabilt i Sverige sedan flera år. Under 212 anmäldes 7227 fall,

Läs mer

Krisberedskap för hälsoskydd och objektinriktat smittskydd

Krisberedskap för hälsoskydd och objektinriktat smittskydd Krisberedskap för hälsoskydd och objektinriktat smittskydd Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Underlag från experter och bygger på vetenskap och

Läs mer

Blodsmittotillbud och åtgärder därom inom polisen

Blodsmittotillbud och åtgärder därom inom polisen Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Höstterminen, 2006 Rapport nr. 343 Blodsmittotillbud och åtgärder därom inom polisen Erik Crona Jörgen Axelsson Abstract Inom polisen

Läs mer

Pandemiberedskap i Ängelholms kommun 2009-09-30

Pandemiberedskap i Ängelholms kommun 2009-09-30 i 2009-09-30 Sammanställning gjord av Roger Ekström och Camilla Jönsson 2009 1 Innehåll MÅL 1 Åtgärder... 5 1.1 Vilken situation planerar vi för?... 5 1.2 Vilka åtgärder genomförs?... 5 2 Den nya influensan...

Läs mer

Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA

Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA 1 1 Direktiven finns att ladda hem från www.sll.se (Arbeta hos oss, Landstinget som arbetsgivare) samt www.smittskyddsenheten.nu Bilagor: se www.intranat.sll.se

Läs mer

Finlands nationella beredskapsplan för en influensaepidemi

Finlands nationella beredskapsplan för en influensaepidemi Finlands nationella beredskapsplan för en influensaepidemi Förslag av arbetsgruppen för nationell pandemiberedskap Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2006 3 INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...5 1.1

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2013 1 (13) Enheten för smittskydd och vårdhygien 214-4-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 213 Tabell över anmälda fall under åren 29 213 29 21 211 212 213 Atypiska mykobakterier

Läs mer

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län. Blodburen smitta bland barn och ungdomar Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län Blodburen smitta bland barn och ungdomar Blodburen smitta bland barn och ungdomar Denna broschyr är framtagen augusti 2013 av Nationellt kunskaps- och

Läs mer

Handlingsplan Sex. & Hälsa 03-02-24 11.43 Sida 1 Magdalena Lindelöw HD: JOBB:SEXUALITET OCH HÄLSA: HANDLINGSPLAN FÖR.

Handlingsplan Sex. & Hälsa 03-02-24 11.43 Sida 1 Magdalena Lindelöw HD: JOBB:SEXUALITET OCH HÄLSA: HANDLINGSPLAN FÖR. Handlingsplan Sex. & Hälsa 03-02-24 11.43 Sida 1 Magdalena Lindelöw HD: JOBB:SEXUALITET OCH HÄLSA: & HÄLSA HANDLINGSPLAN FÖR 2002 SEXUALITET Folkhälsoenheten Handlingsplan Sex. & Hälsa 03-02-24 11.43 Sida

Läs mer

Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv. Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet?

Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv. Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet? Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet? 2 MSB:s kontaktpersoner: Maria Wahlberg, 010-240 4222 Oscar Jonsson, 010-240

Läs mer