På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 december 2013 kl Kaffe serveras från kl. 08.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 december 2013 kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08."

Transkript

1 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 december 2013 kl Kaffe serveras från kl Plats Ärenden Rådhussalen, Rådhuset i Karlshamn Se bifogad föredragningslista och bilagor REGION BLEKINGE Christina Mattisson ordförande Andréa Hellsberg sekreterare Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

2 Regionstyrelsen Föredragningslista Tid Onsdagen den 11 december 2013, kl Plats Rådhuset, Karlshamn Dagordning: Beslutsärenden 1. Projekt; Nationellt uppdrag för Region Blekinge bilaga 2. Budget & verksamhetsplan 2014 med inriktning mot 2015 och 2016 bilaga 3. Regler avseende arvoden & ersättningar kompletteringar bilaga 4. Svar på revisionsrapport; Granskning av allmänna handlingar bilaga Projekt 5. Projekt; Kreativum mötsplats för kreativitet & innovation bilaga 6. Projekt; Kultursamverkan för Blekinge bilaga Informationsärenden 7. Sydsvensk regionbildning 8. Nya strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge 9. Diplomutdelning av kulturstipendier Delegationsbeslut Projekt beslutat av AU South Baltic Training Programme bifall - Folkhälsa, fritid och forskning BHA bifall Anmälningsärenden - Karlskrona kommun; Kommunala val till regionstyrelsen - Regeringsbeslut; Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2013 avs Riksarkivet - Regeringsbeslut; Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende länsstyrelserna

3 Förslag till beslut REGIONSTYRELSEN Dnr Handläggare Christer Nilsson Projekt Nationellt uppdrag för Region Blekinge Region Blekinge ansöker om kr ur anslaget för regionalpolitiska åtgärder för att genomföra projektet Nationellt uppdrag för Region Blekinge. Sammanfattning Region Blekinge har såsom samverkansorgan ett nationellt uppdrag. Uppdraget styrs i grunden av villkorsbrevet och Förbundsordningen. Region Blekinge får nya nationella uppdrag och är den part som för ner och omsätter nationella prioriteringar och nationella strategier till en regional nivå och Region Blekinges medlemmar. En ny strukturfondsperiod kommer att pågå under För att få en ökad kunskap om dessa program krävs en samordning mellan aktörer i och utanför Blekinge där erfarenheter och kompetens sprids till och mellan berörda aktörer Projekttid: Budget Kostnader Totalt Egen personal kr kr kr kr Övriga kostnader kr kr kr kr Totalt kr kr kr kr Finansiering Totalt Region Blekinge kr kr kr kr Region Blekinge kr kr kr kr Totalt kr kr kr kr Beslutsmotivering (inklusive koppling regional strategi) Projektet överensstämmer med insatsområdena i Blekingestrategin. I en allt större global konkurrens ökar betydelsen av regional konkurrenskraft. Detta innebär behov av ökade insatser för tillväxt i regionen, krav på regionala utvecklingsstrategier med utvecklad samsyn om prioriteringar samt ett utvecklat regionalt ansvarstagande för tillväxtfrågorna. Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. Beslutsunderlag Ansökan och budget Förslag till beslut, daterat Arbetsutskottets beslut, Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

4 Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att anvisa kr som medfinansiering för projektet Nationellt uppdrag för Region Blekinge för åren ur anslaget för regionalpolitiska åtgärder Medfinansieringen utgör 50,00 % av projektets totala kostnader. Projektägaren ska delredovisa projektet fyra gånger/år. Utbetalning av bidraget sker efter att nedlagda kostnader har redovisats till Region Blekinge. Slutrapport skall vara Region Blekinge tillhanda senast Beslut på delegation av Regionstyrelsen kan ej överklagas Expedieras: Sökande Akten Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

5 Uppgifter om sökande Organisationens namn Region Blekinge Juridisk form Kommunalförbund Adress Valhallavägen 1 Postnummer Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod Ort Karlskrona Organisationsnummer CFAR-nummer Telefonnummer Arbetsställets besöksadress Region Blekinges kansli Valhallavägen 1 Karlskrona Webbadress e-postadress Behörig att företräda sökande/firmatecknare bifoga protokollsutdrag/intyg Christina Mattisson/Anna-Lena Cederström Kontaktpersoner Kontaktperson hos sökanden Åza Ryden Telefonnummer e-postadress Mobil nr. Projektledare Åza Ryden Telefonnummer e-postadress Allmänna uppgifter Projektets namn Nationellt uppdrag för Region Blekinge Datum för projektstart Datum för projektslut Län som omfattas av projektets verksamhet Blekinge Kommuner som omfattas av projektets verksamhet Samtliga Kontaktperson ekonomi Ingrid Ljungqvist Telefonnummer Mobil nr e-postadress Mobil nr. Sökt belopp

6 Ska samarbete ske med annat projekt? Ja Nej Om Ja: Projektets namn Nationellt uppdrag för Region Blekinge Kontaktperson för projektet Åza Rydén Aktuellt program Betalningssätt Regionala tillväxtmedel utbetalas till sökandes: (ange endast ett alternativ) Plusgiro nr: Bankgiro nr: Bankkonto nr: Moms Är sökanden momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Ja Nej Om Nej, bifoga intyg från Skatteverket. Upphandling Omfattas sökanden av Lagen om Offentlig upphandling? Ja Nej Om Ja, bifoga upphandlingspolicy. Annat stöd (utöver medfinansieringen till denna ansökan) Har annat stöd sökts eller beviljats för samma aktiviteter/utgifter? Ja Nej Om Ja, ange finansiär och belopp. Finansiär Belopp Projektbeskrivning Bakgrund/problemställning Region Blekinge har såsom samverkansorgan ett nationellt uppdrag. Uppdraget styrs i grunden av Vilkorsbrevet och Förbundsordningen. Region Blekinge får nya nationella uppdrag och är den part som för ner och omsätter nationella prioriteringar och nationella strategier till en regional nivå och Region Blekinges medlemmar. Största delen av detta arbete medför inte öronmärkt finansiering utan förväntas hanteras inom Regionala tillväxtmedel (sk 1:1) och medlemmarnas insatser. En ny strukturfondsperiod kommer att pågå under För att få en ökad kunskap om dessa program krävs en samordning mellan aktörer i och utanför Blekinge där erfarenheter

7 och kompetens sprids till och mellan berörda aktörer. Projektets syfte Att säkra kvaliteten i genomförandet av Regionala utvecklingssatasningar genom utlysning av projektmedel, uppföljning, processtöd vid utveckling av nya regionala utvecklingsprojekt, återrapportering och statistisk uppföljning. Att bevaka och påverka nationellnivå för Region Blekinges medlemmars räkning inom regional utveckling och tillgänglighet Att bevaka och påverka nationell och internationell nivå inom Blekingstrategins horisontella perspektiv; internationalisering, hållbarhet, jämställdhet och samverkan. Projektets mål Att uppnå en kvalitetsäkrad hantering av regionala utvecklingsinsatser. Att sprida kompetens om andra tillgängliga medel för att på så sätt kunna växla upp regionala tillväxmedel på bästa möjliga sätt och därmed skapa förutsättningar för att nationella och internationellt finansierade utvecklingsprojekt beviljas och genomförs till nytta för Blekinge. Projektets målgrupp Region Blekinges medlemmar, regionala aktörer i genomförande av utvecklingsprojekt. Projektorganisation och regional samverkan Projektledare är Åza Rydén, Verksamhetschef regional utveckling. Styrgrupp för projektet är Region Blekinges ledningsgrupp. Referensgrupp med särskilt uppföljningsansvar är Regionsstyrelsens arbetsutskott. Genomförande organisation är Verksamhetsområde regional utveckling inom Region Blekinge. Projektaktiviteter

8 - Genomförande av modell för utvecklingsinriktat lärande av projektverksamheten. - Genomförande av kvalitetssäkrad processhantering av projekt från utlysning, ansökan till genomförande och uppföljning. - Integrera horisontella perspektiv i Region Blekinges verksamhet och i de regionala utvecklingsinsatser Region Blekinge medverkar till. - Genomföra kompetensutvecklingsinsatser i stöd till Region Blekinges medlemmar,med anledning av ny programperiod för nationell och internationell finansiering. - Stärka utvecklingen inom ReDA och bredband i samverkan med länsstyrelsen och kommunerna. - Etablera ett Blekingepartnerskap i syfte att öka samverkan mellan olika finansieringsprogram och borga för att de medel som finns tillgängliga nyttjas på bästa möjliga sätt. Koppling till Blekingestrategin Välj insatsområde: Bilden av attraktiva Blekinge Livskvalitet Arbetsliv Tillgänglighet Beskriv hur projektet har koppling till valt/valda insatsområden nedan: Regional utvecklings verksamhet bygger helt på att verka för ett genomförande av Blekingestrategin. Projektet har påverkan inom samtliga insatsområden och de horisontella perspektiven i Blekingestrategin. Regionala tillväxt medel ska användas i syfte att stärka Blekingestrategin och projektet syftar till att kvalitetssäkra den processen. Horisontella mål Beskriv hur projektet bidrar till en hållbar tillväxt utifrån perspektiven: Ekonomi Genom att införa det horisontella perspektivet Hållbarhet i genomförandet av Blekingestrategin och genom att; - Genomförandet av modell för utvecklingsinriktat lärande av projektverksamheten. - Genomförandet av kvalitetssäkrad processhantering av projekt från utlysning, ansökan till genomförande och uppföljning. - Integrera horisontella perspektiv i Region Blekinges verksamhet och i de regionala utvecklingsinsatser Region Blekinge medverkar till. Jämställdhet

9 Genom att införa det horisontella perspektivet Jämställdhet i genomförandet av Blekingestrategin och i en förlängning även införa det i; - Genomförandet av modell för utvecklingsinriktat lärande av projektverksamheten. - Genomförandet av kvalitetssäkrad processhantering av projekt från utlysning, ansökan till genomförande och uppföljning. - Integrera horisontella perspektiv i Region Blekinges verksamhet och i de regionala utvecklingsinsatser Region Blekinge medverkar till. Integration Genom att införa det horisontella perspektivet Mångfald i genomförandet av Blekingestrategin och i en förlängning även införa det i; - Genomförandet av modell för utvecklingsinriktat lärande av projektverksamheten. - Genomförandet av kvalitetssäkrad processhantering av projekt från utlysning, ansökan till genomförande och uppföljning. - Integrera horisontella perspektiv i Region Blekinges verksamhet och i de regionala utvecklingsinsatser Region Blekinge medverkar till. Miljö Genom att införa det horisontella perspektivet Hållbarhet i genomförandet av Blekingestrategin och i en förlängning även införa det i; - Genomförandet av modell för utvecklingsinriktat lärande av projektverksamheten. - Genomförandet av kvalitetssäkrad processhantering av projekt från utlysning, ansökan till genomförande och uppföljning. - Integrera horisontella perspektiv i Region Blekinges verksamhet och i de regionala utvecklingsinsatser Region Blekinge medverkar till. Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering av projektet sker fyra gånger per år. Implementering och spridning av resultat

10 Projektet impelenteras i Region Blekinges verksamhet. Resultatet sprids genom uppföljning av Region Blekinges verksamhetsplan i smaband med bokslutsuppföljning. Indikatorer Nya företag Nya arbetstillfällen Bevarade arbetstillfällen Involverade företag Deltagande individer Antal Män Kvinnor Tids- och aktivitetsplan Aktivitet Startdatum Slutdatum Genomförande av modell för utvecklingsinriktat lärande av projektverksamheten. - Genomförande av kvalitetssäkrad processhantering av projekt från utlysning, ansökan till genomförande och uppföljning. - Integrera horisontella perspektiv i Region Blekinges verksamhet och i de regionala utvecklingsinsatser Region Blekinge medverkar till. - Genomföra kompetensutvecklingsinsatser i stöd till Region Blekinges medlemmar,med anledning av ny programperiod för nationell och internationell finansiering. - Stärka utvecklingen inom ReDA och bredband i samverkan med länsstyrelsen och kommunerna. - Etablera ett Blekingepartnerskap i syfte att öka samverkan mellan olika finansieringsprogram och borga för en större utväxling på varje satsad krona från regionala tillväxtmedel. - Uppföljning och utvärdering

11 Budget och finansieringsplan Fylls i på särskild budgetblankett! Underskrift Genom underskriften intygas att: - de uppgifter som lämnats i ansökan, inklusive bilagor, är riktiga och att de kopior av handlingarna som bifogats ansökan stämmer överens med originalen. - Sökanden har tagit del av Handledning till ansökan, föreskrifter samt förordningar som gäller för det sökta stödet och åtar sig att följa de villkor som gäller för det stöd som eventuellt beviljas. Datum Behörig att företräda den sökande organisationen Namnförtydligande

12 Projekttitel: Stödmottagare: Stödberättigande kostnader Totalt Egen personal inkl soc.avgifter Eget arbete som medfinansiering Ideellt arbete Externa tjänster Lokalkostnader Investeringar/Avskrivningar Indirekta kostnader Övriga kostnader Summa kostnader Projektintäkter, deltagaravg. Summa kostnader efter intäkter Finansiering Nationell offentlig Finansiär: Region Blekinge projektmedel Region Blekinge In natura-finansiering Finansiär: Summa nat. off. finansiering Privat finansiering Finansiär: In natura-finansiering Finansiär: Summa privat finansiering Total finansiering I form av: Totalt Likvida medel " " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 I form av: I form av: Totalt Likvida medel 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 I form av: Budget och finansieringsplan Region Blekinges nationella uppdrag Region Blekinge

13 Förslag till beslut REGIONSTYRELSEN Dnr Handläggare Ingrid Ljungqvist Budget och verksamhetsplan 2014 med inriktning mot 2015 och beslutade regionstyrelsen om en ny Blekingestrategi, Attraktiva Blekinge Blekingestrategins uppgift är att ange Blekinges gemensamma färdriktning där vi tar tillvara Blekinges unika förutsättningar grundat i de styrkor och utmaningar som finns här. På regional nivå ska Blekingestrategin fungera som ett styrverktyg av Blekinges regionala satsningar och kopplar samman den lokala nivån med regional, nationell och EU-nivå. Det är viktigt strategiska projekt drivs gemensamt i Blekinge för att vända Blekinges utveckling både för ungdomar i Blekinge liksom att attrahera flera att besöka Blekinge. Verksamhetsplanen för Region Blekinge omfattar Region Blekinges uppdrag kopplat till Blekingestrategin inkluderande de operativa verksamhetsområden som Region Blekinge har huvudansvar för. Under 2014 kommer Blekingetrafiken AB att överföras till Region Blekinge via en s k inkråmsöverlåtelse, inriktningen är att detta ska ske efter första kvartalet Under 2014 kommer fokus på att fortsätta forma den nya organisationen på ett så effektivt sätt som möjligt. Av gällande förbundsordning framgår att medlemsavgiften för 2014 räknas fram genom 0,3 promille av det definitiva taxeringsutfallet för kommunerna inkomståret Landstinget erlägger motsvarande kommunernas andel. Det innebär att den totala medlemsavgiften för 2014 blir 15,7 mkr. Under den ekonomiska beskrivningen har fokus lagts på att ta fram ett antal finansiella målsättningar som ska följas upp under året. Enligt tidigare modell avseende kultur- och fritidsverksamheten kommer uppgiften om storleken på statliga anslag inte förrän i januari I skrivande stund vet inte Region Blekinge heller hur stora kulturanslagen blir från Landstinget Blekinge, beslutas av Landstingsstyrelsen i december Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

14 Förslag till beslut Beslutsunderlag Budget och verksamhetsplan 2014 med inriktning mot 2015 och 2016 Trafiknämndens protokoll Protokoll samverkansmöte Förslag till beslut, daterat Arbetsutskottets beslut, Arbetsutskottet föreslår regionsstyrelsen besluta att fastställa budget och verksamhetsplan 2014 med inriktning mot 2015 och 2016 att fastställa trafiknämndens förslag till budget 2014 med inriktning mot 2015 och 2016 att kansliet återkommer med nedbruten budget under februari-mars 2014 avseende kultur- och fritidsnämnden Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

15 Budget och verksamhetsplan 2014 med inriktning mot 2015 och 2016

16 Budget och verksamhetsplan Region Blekinge Dnr: Version: 3.0 RS Utskriven

17 Budget och verksamhetsplan 2014 med inriktning mot 2015 och 2016

18 Innehållsförteckning 1. Inledning Blekingestrategin Blekinges utmaningar Region Blekinge och Blekingestrategin - Avgränsning Styrande dokument Vårt uppdrag Uppdrag från medlemmarna Kollektivtrafikmyndigheten Uppdrag från staten, utgiftsområde 19, Regional tillväxt Styrning och finansiering för regionala utvecklingssatsningar Samverkan inom och utanför Blekinge Det attraktiva Blekinge Varumärket Blekinge Region Blekinges organisation Den politiska organisationen Region Blekinges tjänstemannaorganisation Verksamhetsområde Kultur och Fritid Uppdrag Kulturplanen Indikatorer Mål Verksamhetsområde Regional utveckling Uppdrag Indikatorer Mål Verksamhetsområde Trafik/Blekingetrafiken Uppdrag Regionalt trafikförsörjningsprogram för Blekinge Verksamhetsplan Mål och indikatorer Resandeutveckling Klimat- och miljömål Ekonomimål Kvalitetsmål Mål kundfokus Restidsmål Mål priser och biljetter Tillgänglighetsmål Hållbar utveckling Medarbetare (Personalbokslut) Lärande och Kompetensutveckling... 25

19 9.2. Jämställdhet Medarbetarnyckeltal Intern kommunikation Medarbetarenkät Ekonomi God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål och finansiering Resultatbudget Driftbudget per verksamhetsområde Detaljerad projektbudget Investeringsbudget Finansiella mål... 31

20 1. Inledning 1.1. Blekingestrategin Region Blekinge har i uppdrag från både regering och förbundsmedlemmar att verka för Blekinges tillväxt och utveckling. Som samverkansorgan har Region Blekinge, inom ramen för de nationella målen för den regionala tillväxtpolitiken, ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i Blekinge. I detta ingår att ta fram en regional utvecklingsstrategi för Blekinge. I Blekinge benämner vi denna Blekingestrategin. Regionstyrelsen beslutade i juni 2013 om en ny Blekingestrategi, Attraktiva Blekinge Processen inleddes under 2011 med att OECD gjorde en analys, en så kallad Territoriell Review (ett kunskapsunderlag till policyutveckling inom regionala tillväxtfrågor på regional och lokal nivå) av Blekinge och Smålandsregionerna. En utvärdering av det regionala tillväxtarbetet har också genomförts. En bred process följde därpå med stort engagemang med många möten och många involverade bl.a. av Blekinges aktörer, för att processa, prioritera och förankra innehåll och riktning. Blekingestrategins uppgift är att ange Blekinges gemensamma färdriktning där vi tar tillvara Blekinges unika förutsättningar grundat i de styrkor och utmaningar som finns just här. Strategin ska samordna aktörers verksamhet så att det gemensamma resultatet verkar för Blekinges långsiktiga utveckling. På Regional nivå fungerar Blekingestrategin som ett styrverktyg av Blekinges regionala satsningar och kopplar samman den lokala nivån med regional, nationell och EU-nivå. Blekingestrategin omfattar fyra insatsområden; Bilden av attraktiva Blekinge Livskvalitet Arbetsliv Tillgänglighet 6

21 Blekinges utmaningar Vi svenskar blir allt äldre. I Blekinge har andelen äldre ökat snabbare än i riket, samtidigt som antalet invånare länge har legat på samma nivå. Vi behöver alltså fler som flyttar till Blekinge och vi behöver attrahera ungdomar att stanna och/eller flytta till Blekinge. Framtidens kompetensförsörjning för Blekingska företag och arbetsgivare är i fokus. Således är strategiska projekt som drivs gemensamt i Blekinge som Ungdomskraft för halverad ungdomsarbetslöshet till 2017 liksom Strategi för besöksnäringen väsentliga för att vända Blekinges utveckling både för ungdomar i Blekinge liksom att attrahera fler att besöka Blekinge Region Blekinge och Blekingestrategin - Avgränsning Blekingestrategin utgör hela Blekinges strategi för Blekinges utveckling. Verksamhetsplanen för Region Blekinge omfattar Region Blekinges uppdrag med koppling till Blekingestrategin inkluderande de operativa verksamhetsområden som Region Blekinge har huvudansvar för. 2. Styrande dokument Formella; Förbundsordning, Villkorsbrev, Konsortialavtal kollektivtrafik Obligatoriska; Blekingestrategi, Kulturplan, Trafikförsörjningsprogram, Länstransportplan för Blekinge Frivilliga med koppling till nationella/regionala uppdrag ; Innovationsstrategin, Varumärkesstrategi, Kompetensförsörjningsstrategi, Klimat- och energistrategi för Blekinge, Regionala miljökvalitetsmål, Internationell översikt, Strategi för Besöksnäringen i Blekinge och Regional Digital Agenda för Blekinge. 7

22 3. Vårt uppdrag 3.1. Uppdrag från medlemmarna Region Blekinge är ett kommunalförbund som har tillkommit efter överenskommelse mellan Landstinget Blekinge, Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg kommuner. Region Blekinge bildades den 1 januari 2001 och utgör medlemmarnas organ för samarbete i regionala utvecklingsfrågor och för demokratisk förankring av regionalt utvecklingsarbete. Region Blekinge är fr.o.m. den 1 januari 2003 ett kommunalt samverkansorgan som är bildat enligt Lag (2002:34) om samverkansorgan i länen. Region Blekinge ska främja Blekinges utveckling för att ta tillvara regionens möjligheter för att öka Blekinges attraktionskraft. Detta gäller inom förbundets uppgifter som medlemmarna beslutar om att tillföra förbundet. Region Blekinge har tre fokusområden: vara Blekinges regionala politiska företrädare verka för hållbar tillväxt och utveckling i Blekinge samverka inom och utanför Blekinge Regionstyrelsen är från och med 2012 Regional trafikmyndighet enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. Förbundets uppgifter Region Blekinges uppgifter omfattar regionalt utvecklingsarbete, där medlemmarnas intressen ska tillvaratas. Genom sitt arbetssätt ska förbundet stärka gemenskapen och de demokratiska värdena inom regionen. Subsidiaritetsprincipen ska gälla. Medlemmarnas möjligheter till insyn och delaktighet i verksamheten ska beaktas liksom en uthållig utveckling, jämställdhet samt de mervärden som verksamheten inom förbundet ger upphov till. Förbundet har att verkställa uppdraget från staten för att genomföra det regionala tillväxtarbetet och med utgångspunkt från förordningen SFS 2007:713 ta fram en regional utvecklingsstrategi för Blekinge. Med det nationella uppdraget följer med utgångspunkt från förordningen SFS 2003:596 att fatta beslut om regionala tillväxtmedel. Förbundets verksamhet omfattar huvudsakligen verksamheter på regional nivå inom följande politikområden: Näringslivsutveckling Innovation och forskning Utbildning och kompetensförsörjning Sysselsättning och arbetsmarknad Fysisk- och digital infrastruktur, transporter, kollektivtrafik och översiktlig planering Regionintressen inom miljö, klimat och energiområdena Internationellt samarbete Regionalt samarbete Kultur och fördelning av regionala kulturanslag Turism Landsbygdsutveckling Regional kollektivtrafikmyndighet Förbundet ska inom sina områden bedriva omvärldsbevakning samt beakta kunskapsutvecklingen inom dessa. Förbundet ska inom sina områden följa och beakta utvecklingen inom EU:s politikområden som är av betydelse för förbundets verksamhet. Förbundet ska organisera arenor där lokala och regionala aktörer kan mötas i arbetet med Blekinges utveckling. För att stärka demokratin och medborgardialogen skall minst en gång per år anordnas en regional utvecklingsdag Blekingedagen. 8

23 Förbundet ska, där uppgiften inte ankommer på annan, utse eller nominera representanter i regionala organ inom förbundets uppgiftsområde. Förbundets uppgift som regional kollektivtrafikmyndighet regleras i särskilt konsortialavtal, avseende omfattning och finansiering, mellan medlemmarna Kollektivtrafikmyndigheten Den 1 januari 2012 trädde en ny lag om kollektivtrafik i kraft. Lag (2010:1065). Den lagen innebär bl.a. att ansvaret för kollektivtrafiken ska ligga på en regional kollektivtrafikmyndighet. Region Blekinge har fått detta myndighetsuppdrag i vår region. Den nya lagen innebär bl.a. att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna skall upprätta och fatta beslut om regionala trafikförsörjningsprogram. Kollektivtrafik och goda kommunikationer är en viktig pusselbit i länets utveckling och medel för at uppnå ekonomisk tillväxt och utveckling. Kollektivtrafiken är också en viktig förutsättning för att uppnå klimat- och miljömålen. Trafikförsörjningsprogrammets förslag utgår ifrån och binder samman nationella transportpolitiska mål med regionala utvecklingsmål och miljömål mm. Med den nya lagen om kollektivtrafik ges möjlighet för kollektivtrafikföretag att fritt etablera kommersiell kollektivtrafik inom länet. Ett krav för etablering är att detta anmäls till myndigheten (Region Blekinge) och att information lämnas om vilket trafikutbud som avses etableras till ett gemensamt informationssystem. Från 1 januari 2012 inrättades en Trafiknämnd under Regionstyrelsen. Från 2013 övergick det operationella ansvaret för Trafiken till Trafiknämnden och från 2014 avvecklas, Blekingetrafiken AB. Organisation kolletiktrafik 9

24 3.2. Uppdrag från staten, utgiftsområde 19, Regional tillväxt Ansvaret för de Regionala Samverkansorganen regleras i Lagen för kommunala samverkansorgan som trädde i kraft från och i förordningen om regionalt tillväxtarbete (2007:713). I lagen förtydligas samverkansorganens roll och uppdrag avseende det regionala tillväxtarbetet och arbetet med länsplaner för den regionala transportinfrastrukturen. Uppdraget från staten/näringsdepartementet förtydligas årligen i villkorsbrev till regionalt utvecklingsansvariga i länen, i Blekinge - Region Blekinge. Landets tillväxt är summan av den tillväxt som skapas i landets alla delar. Den regionala tillväxtpolitiken skall därför ytterligare stärkas genom ett ökat lokalt och regionalt inflytande över och ansvar för nationella tillväxtresurser. Även landsbygdsperspektivet integreras allt mer i den regionala tillväxtpolitiken där också miljö-, klimat- och energifrågorna får ökad betydelse. På nationell nivå pågår arbetet parallellt med att förhandla en partnerskapsöverenskommelse (EUkommissionen och regeringen) liksom processen med den nationella strategin för attraktionskraft och regional tillväxt. Den nationella strategin skall knyta samman den nationella tillväxtpolitiken med strukturfondspolitiken. Beslut om partnerskapsöverenskommelse liksom nationella strategin förväntas beslutas i inledningen av På regional nivå pågår programmeringsarbetet för Skåne- Blekinge. Detta skall ligga till grund för prioriteringar och beslut i strukturfondspartnerskapet avseende regionala fonden. En regional plan kommer även att tas fram för socialfonden. Kommande programperiod omfattar och första utlysningen förväntas till hösten Den nya förbundsordningen sammanför uppdragen från medlemmarna med uppdraget från nationella nivån för regional tillväxt och utveckling. Uppdraget från Regeringen utgår från nationella strategier (Kommande strategi för attraktionskraft och regional tillsammans med nationell innovationsstrategi m.fl.) och lämnas i årliga villkorsbrev Styrning och finansiering för regionala utvecklingssatsningar EU:s sammanhållningspolitik har som mål att bidra till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom EU. Den syftar till att minska regionala skillnader inom EU samt att frigöra regional tillväxtpotential. Dess främsta instrument för att nå detta är strukturfonderna, som omfattar drygt en tredjedel av EU:s budget. Strukturfonderna är en del av Sveriges och regionernas, Blekinges arbete med att skapa regional tillväxt. Europa 2020-strategin föreslår tre huvudsakliga prioriteringar som ska främja arbetet med att nå dessa mål: Smart tillväxt: utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation Hållbar tillväxt: främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi Tillväxt för alla: stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning Blekingestrategin är en viktig länk mellan kommunala planer och nationella och europeiska strategier. Vi är nu i slutet av den strukturfondsperiod som inleddes 2007 och pågår till och med De viktigaste programmen för Blekinge under denna sjuårsperiod är Regional konkurrenskraft och sysselsättning Skåne-Blekinge, Sociala fonden, det gränsregionala programmet för Södra Östersjön samt det transnationella programmet för Östersjön. EU:s strategi för Östersjöländerna kopplas också allt mer samman med dessa program och fonder på samma sätt liksom EU Programmerings- 10

25 arbetet pågår för kommande programperiod och förväntas beslutas under 2014 såväl vad gäller nationella strategier liksom program för Skåne-Blekinge vad gäller regionalfond och socialfond (strukturfonder) Strukturfondernas program och fonder bidrar till att långsiktigt implementera och förverkliga det regionala utvecklingsprogrammet. Strukturfonden medverkar således också till att det regionala tillväxtanslaget (1:1) kan växlas upp. Därför har också engagemanget varit stort för att delta och påverka arbetet med EU:s nya strategi (EU 2020), sammanhållningspolitiken (EU:s budget) för kommande programperiod som startar 2014, liksom utvecklingen och genomförande av EU:s Östersjöstrategi. 3.4 Samverkan inom och utanför Blekinge Att stärka samverkan inom och utanför regionen är den viktigaste pusselbiten för framgång. Samverkan inom regionen mellan medlemmarna och andra aktörer i regionen (högskola och näringsliv), regionalt forum för tillväxt, kompetensplattformar liksom kultursamverkansplattformar är några exempel på detta. Kompetensplattformarna är ett uppdrag från nationell nivå vilket ger avtryck i olika satsningar bland annat för att matcha behovet hos näringsliv och offentlig sektor med utbud och aktörer. Samverkan med andra regioner, Skåne, Smålandsregionerna, har stärkts genom bland annat gemensamma utvecklingsprojekt och utvecklas fortlöpande inom olika områden. Även samarbetet inom ramen för SydSam finns. Den 13 september 2011 kom Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget Kronoberg, Regionförbundet Södra Småland, Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län samt Region Skåne och Kommunförbundet Skåne överens om att ta fram en gemensam avsiktsförklaring om en regionbildning i södra Sverige. Den 9 augusti 2012 beslöt parterna att bilda en ideell förening med syfte att till januari 2016 driva processen om att ta fram en gemensam ansökan för Sydsvensk Regionbildning. Perspektivet för en ny regionbildning är att denna är genomförd till den 1 januari Beslut om ideell förening är nu fattad av respektive fullmäktige och styrelse. Region Blekinges internationella översikt, ger tydligare färdriktning för framtiden med starkare koppling till tillväxtarbetet. I den internationella strategin har samverkan utanför landets gränser delats in i tre geografiska områden Östersjösamarbetet, Europasamarbetet och Global samverkan. Handlingsplaner har eller kommer att utarbetas för respektive område. Samverkan Småland-Blekinge (regionerna och lärosätena) innebär en gemensam satsning på EUarenan med representation i Bryssel. Utbildningsinsatser kommer att genomföras inom ramen för utbildningsprojekt EU-kompetens, vilken riktar sig till medlemmarna på lokal och regional nivå. Genom samverkan inom och utanför regionen med offentliga, akademi, privata aktörer och organisationer skapas plattformar och arenor för utveckling inom en rad områden. Genom samverkan kan också initiativ och idéer externfinansieras för tillväxt och utveckling. Olika former av samverkan kring kultur- och fritidsfrågor gynnar utvecklingen, idérikedomen och mångfalden i kultur- och fritidslivet. Denna samverkan kan vara på lokal, regional, nationell och internationell nivå och ske i både befintliga och nya sammanhang. Vi ska utveckla och intensifiera kontakterna i både Södra Sverige liksom i Östersjöregionen, för att ta tillvara nya idéer, tankegångar och kontakter. 11

26 3.5 Det attraktiva Blekinge Varumärket Blekinge Blekinge har de bästa förutsättningarna för att vara en både nationellt och internationellt attraktiv och konkurrenskraftig region. Varumärket Blekinge, eller Bilden av Blekinge, byggs kring tre styrkor: Blekinges geografiska läge Blekinge har ett strategiskt läge nära växande marknader i det nya, öppna Europa. Blekinges kust och skärgård Ett unikt kustlandskap och en orörd skärgård ger stora möjligheter för den som söker rekreation eller havsnära miljöer att arbeta och leva i. Kreativitet och innovationsförmåga I Blekinge finns en kreativitet och ett innovationsklimat som präglar allt från industri, kultur till landsbygdsutveckling. Blekingestrategin är en viktig förankringsprocess för Bilden av Blekinge. Genom processen kring Blekingestrategin kommer Bilden av Blekinge att utvecklas ytterligare. Bilden av Blekinge kommer att genomsyra stora delar av Region Blekinges utvecklingsinsatser. Under 2014 kommer Bilden av Blekinge utvecklas ytterligare genom projektet Utveckling av en samlad turismnäring i Blekinge som drivs inom Regional Tillväxt (se sid x). Processen som syftar till att stärka Blekinge som besöksmål kommer att ta fram en strategi, organisation och en finansieringsmodell för Blekinge. Processen kommer att förankras med betydelsefulla aktörer inom besöksnäring och näringsliv i Blekinge. Blekinges tre styrkor, definierade i Bilden av Blekinge, är ett grundfundament som kan komma att utvecklas ytterligare. Processen riktar sig främst till en av målgrupperna för Bilden av Blekinge, besöksnäring, men kommer också att ge dragkraft till och kommunicera med de två andra målgrupperna näringsliv och boende i Blekinge. Genom att använda besöksnäringen som drivkraft för varumärket Blekinge, och engagera de människor i regionen som är involverade i besöksnäringen, etablerar vi en naturlig motor för utvecklingen av Blekinges varumärke. Utvecklingsinsatser för Det attraktiva Blekinge Indikatorer Under ska Attraktionsindex för Blekinge öka från 55 till 65.öka från x till Genom arbetet med Blekingestrategin fortsätta förankringen av Bilden av Blekinge. Utveckla varumärket Blekinge genom projektet Utveckling av en samlad besöksnäring för Blekinge. 12

27 4. Region Blekinges organisation 4.1. Den politiska organisationen Från 2011 gäller en ny förbundsordning för Region Blekinge. Denna innebär att Region Blekinges regionstyrelse är högsta beslutande organ. Förutom förändringar i den politiska organisationen innebär den nya förbundsordningen att verksamhetsuppdraget vidgas bland annat med uppdrag inom området regionala särintressen avseende miljö, klimat och energi. I och med lagen om kollektivtrafikmyndighet och Regionstyrelsens uppdrag som myndighet kompletterades förbundsordning till 2012 även med detta uppdrag. Den politiska organisationen utgörs av två nämnder under regionstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden och Trafiknämnden. Dessutom finns fasta och tillfälliga rapportörer. Fasta rapportörer för områdena Kompetens och Miljö, klimat och energi. Tillfälliga rapportörer finns kopplade till projekten Attraktionskraft Blekinge och Baltic Maritime Science Park Mandatfördelning Region Blekinges styrelse Socialdemokraterna 9 Moderaterna 6 Centerpartiet 2 Sverigedemokraterna 2 Folkpartiet Liberalerna 1 Kristdemokraterna 1 Miljöpartiet de gröna 1 Vänsterpartiet 1 13

28 4.2. Region Blekinges tjänstemannaorganisation I och med Regionstyrelsens uppdrag som kollektivtrafikmyndighet beslutades också om överlåtelse och uppdrag om avveckling av bolaget Blekingetrafiken AB. Den 1 juli 2013 genomfördes verksamhetsövergång och personal på Blekingetrafiken är numera anställda av Region Blekinge. I samband med övertagande av verksamhet från Blekingetrafiken genomfördes en organisationsförändring av Region Blekinges organisation. Verksamheten inom Region Blekinge utgörs från 1 juli av tre verksamhetsområden tillsammans med ledning, administration och kommunikation; Verksamhetsområde Kultur och Fritid Verksamhetsområde Regional Utveckling Verksamhetsområde Trafik/Blekingetrafiken 14

29 5. Verksamhetsområde Kultur och Fritid 5.1. Uppdrag Region Blekinges uppdrag är att främja, utveckla och göra kultur och fritid tillgänglig för alla i Blekinge. Uppdragsgivare är Region Blekinges politiska ledning genom dess Kultur- och fritidsnämnd. I Attraktiva Blekinge Blekingestrategin spelar Kulturen en viktig roll för att kunna uppfylla målen inom insatsområdena Bilden av Attraktiva Blekinge och insatsområdet Livskvalitet. Riksdagen fattade i december 2009 beslut om att införa kultursamverkansmodellen, för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet. Enligt den ska landstingen/regionerna, i samverkan med länets kommuner och kulturlivet, ta fram en regional kulturplan som utgör underlag för statens bidragsgivning. Blekinge har en regional kulturplan som beskriver riktlinjerna för hur kulturen i regionen ska utvecklas och bedrivas i Blekinge. Den utgör också underlaget för Region Blekinges ansökan om statsbidrag till Statens kulturråd i de delar som ska ha statlig medfinansiering. Kulturplanen omfattar tre år men är ett levande dokument som utvecklas, kompletteras och fördjupas varje år. Region Blekinge har under 2013 arbetat efter Blekinges regionala kulturplan och arbetet fortgår under 2014 enligt kulturplanens intentioner och tidsplan. Samverkan och gränsöverskridande samarbeten är basen i utvecklingen av Blekinges kulturliv. Kulturlivet i Blekinge är vitalt med en stor mängd aktörer. Det finns idag samarbeten på olika plan inom kulturområden i Blekinge. Allt från mindre evenemang till större utvecklingsprojekt. Det finns ett långtgående samarbete inom kultur mellan Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Genom att samarbeta får vi resurser för fler satsningar inom kulturområdet. Inom samarbetet finns två gemensamma verksamheter, Dans i Sydost och Reaktor Sydost. Utöver dessa finns även två andra regionala verksamheter som båda täcker Blekinge och Kronoberg, det är Regionteatern Blekinge-Kronoberg och Länsbibliotek Sydost. Länsöverskridande samarbeten finns även med Skåne, främst inom de kulturella och kreativa näringarna. Region Blekinge tecknar överenskommelser med de organisationer som verkställer den politiska viljan inom Kultur och fritidsområdet. Region Blekinge har idag goda kontakter med ett antal europeiska regioner genom utvecklingsprojekt och europeiska nätverk. Region Blekinges uppdrag är att skapa arenor för kulturskapare att mötas och byta erfarenheter och idéer för att i framtiden se internationella samarbeten som en naturlig väg. Kulturpolitiken i Blekinge verkar för att öka tillgängligheten till kultur för regionens invånare och på så sätt skapar vi en grund för att fler ska kunna delta. Det handlar också om att nå nya grupper och arbeta för att Blekinges kulturliv ska vara jämlikt och jämställt. Ett viktigt utvecklingsområde de kommande åren är att förbättra den digitala tillgängligheten och möjligheten att ta till sig information för både boende och besökare i Blekinge. Genom att vi lyfter jämställdhet gällande organisation och verksamhetsinnehåll i de regionala överenskommelserna ansvarar Region Blekinge tillsammans med de regionala kulturverksamheterna för att stimulera ett jämställt kulturliv i regionen Befolkningen i Blekinge präglas allt mer av mångfald som sätter avtryck i kulturella uttryck. Region Blekinge arbetar för att ta vara på olika kulturella uttryck och tillgängliggöra alla invånares rätt att skapa och uttrycka sig. Region Blekinge och Landstinget Blekinge avser att stärka arbetet med kultur och hälsa inom respektive organisation. Kultur ska vara en naturlig del i folkhälsoarbetet i Blekinge, där samarbetet vilar på miljö, upplevelse och kompetensutveckling. 15

30 ORGANISATION Kultur och Fritids kansli har ansvaret för Kultur och Fritids strategiska utvecklingsarbete samt ansvar för uppföljning av verksamheten. Utöver det strategiska uppdraget arbetar verksamhetsområde Kultur och Fritid också operativt genom de verksamheter som ingår i den gemensamma organisationen; Musik i Blekinge och Länsbibliotek Sydost som blev en del av organisationen 2011, Dans i Sydost som blev en del av organisationen 2012 samt Slöjd i Blekinge som blev en del av organisationen Musik i Blekinges uppdrag är att värna om det professionella musiklivet i länet genom att verka för ökade arbetstillfällen för frilansmusiker, delta i fortbildningen av musiker och andra konstnärliga utövare, stödja och stimulera arrangörsledet, stödja och stimulera amatörverksamheten samt medverka i bevarandet och utvecklingen av det svenska musikaliska kulturarvet. Länsbibliotek Sydost är en gemensam verksamhet som ägs tillsammans med Landstinget Kronoberg. Länsbibliotek Sydost uppdrag är att utveckla och komplettera kommunbiblioteken i Kronoberg och Blekinge till exempel genom omvärldsbevakning, information, rådgivning, fortbildning, projekt- och utvecklingsinsatser och kompletterande medieförsörjning. Dans i Sydost är Blekinges verksamhetsutvecklare inom dans, som vi delar med Kalmar och Kronobergs län. Uppdraget för Dans i Sydost är att bredda intresset för dans i sydost, skapa nätverk, ge kunskap om dans i skolan och samarbeta med arrangörsföreningarna kring professionella dansföreställningar i de tre regionerna. Slöjd i Blekinge Slöjd i Blekinges uppdrag är att väcka intresse och att främja och förmedla kunskap om hemslöjd. Slöjd i Blekinge arbetar utifrån ett näringsinriktat, kulturarvs inriktat och kunskapsförmedlande perspektiv. Med den egna regionens traditioner och behov som grund arbetar konsulenterna för att hemslöjden ska leva vidare både som kulturyttring och som näringsgren Kulturplanen Våra gemensamma mål i kulturplanen är att; Arbeta för ett kulturliv som präglas av nyskapande och kvalitet samt speglar en mångfald. Arbeta för att kulturlivet ska vara tillgängligt för deltagare, aktörer och besökare. Finna nya scener och nya former för att fler ska kunna engagera sig och skapa möjligheter för kreativa krafter att utvecklas. Arbeta utifrån barn och ungdomar som en prioriterad målgrupp. Arbetet med att uppnå målen under utgår från fem prioriterade områden. De kulturpolitiskt prioriterade områdena motsvarar övergripande strategiska insatser som berör flera olika konstformer. Utöver dessa görs också insatser inom varje konstform. Kulturpolitiskt prioriterade områden under är; Ökad tillgänglighet Barn och unga Organisation och finansieringsformer Nya samverkansformer Internationella samarbeten 16

31 I Blekinges regionala Kulturplan finns det 23 olika insatsområden med därtill kopplade mål. Dessa följs varje år upp och redogörs för i Kultur och fritidsnämnden Indikatorer Antalet barn och ungas deltagande i den regionala kulturverksamheten. Antal samverkansprojekt som får regionalt stöd. Antal regionala kulturprogram/verksamhet i kommunerna. Mötesplatser för samtal över kommun- och verksamhetsgränser. Tecknande av Regionala överenskommelser med de regionala kultur- och fritidsverksamheterna där ökad tillgänglighet, jämställdhet och mångfald lyfts Mål Övergripande mål för verksamhetsområde Kultur och fritid; Uppfylla samtliga mål i Kulturplanen uppfyllda vid utgången av 2014 framtagande av en ny Kulturplan för perioden

32 6. Verksamhetsområde Regional utveckling 6.1. Uppdrag Inledning OECD pekade i sin analys hösten 2011 på den sårbarhet som följer med beroendet av ett fåtal arbetsgivare med konjunkturkänslig verksamhet. I Blekinge finns ett behov av att öka samverkansytorna så att vi gör det lättare att agera kraftfullt tillsammans i olika satsningar. Kunskapsintensitet och förnyelseförmåga lyfts fram som viktiga komponenter för en regions långsiktiga utveckling. Genom framtagandet av Blekingestrategin har en fokusering på expansivt näringsliv, starkt innovationsklimat, god kompetensförsörjning, miljö-, energi- och klimatsmart näringsliv hamnat i fokus. Detta tillsammans med tillgänglighet, digital infrastruktur, en god livsmiljö och ett attraktivt Blekinge är kärnan i den regionala utvecklingen. Den nya Blekingestrategin och det faktum att vi 2014 går in i en ny programperiod för struktur- och regionalfond, landsbygdsprogram och södra östersjöprogrammet ökar kravet på en flexibel och kvalitetssäker organisation inom verksamhetsområdet Regional Utveckling. Region Blekinges roll är att initiera samverkan, stimulera utvecklingsprojekt, samordna kring finansiering och se till att de regionala tillväxtmedel som finns avsatta ger en god effekt på Blekinges utveckling och att de med ett bra utfall växlas upp med nationella eller internationella medel. Målet för den regionala tillväxtpolitiken är att skapa utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Den regionala tillväxtpolitiken utgör huvuddelen i det nationella uppdraget men det förekommer även inom andra utgiftsområden så som näringspolitiken, utbildningspolitiken, del av forskningspolitiken som avser utveckling av innovationssystem, arbetsmarknadspolitiken, kulturpolitiken och transportpolitiken. För att genomföra den regionala tillväxtpolitiken och EU:s sammanhållningspolitik finns det en röd tråd i form av insatser där de olika nivåerna EU, nationen och regionerna är involverade i varandra och där avsikten är att förtäta och låta insatta resurser fungera med hävstångseffekt. Arbetet med att genomföra EU:s strategi för Östersjöländerna (Östersjöstrategin) är ett exempel på detta som har stor betydelse för regionernas utveckling och tillväxt, inte minst Blekinges. Anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder för regional och central projektverksamhet samt anslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden utgör de ekonomiska resurserna för att genomföra den regionala tillväxtpolitiken och därmed också prioriteringar i Blekingestrategin. ORGANISATION Regional tillväxt Enheten omfattar samverkan inom näringsliv, kompetensförsörjning, besöksnäring samt strategisk projektverksamhet såsom REX, BMSP, Ungdomskraft och Ungsam. Verksamheten formas utifrån insatsområdet Arbetsliv i Blekingestrategin. Kopplingen till kommunernas näringslivsenheter, regionens kluster, BTH och övriga utbildningsanordnare samt Arbetsförmedling och övriga företagsfrämjande organisationer regionalt och nationellt är avgörande för verksamhetens utveckling. Region Blekinges roll är att utifrån ett samlat behov inom Arbetslivet i Blekinge och ur ett underifrånperspektiv stimulera tillväxtinsatser, samordna och vara länken mellan olika initiativ i riktning så att regionala tillväxtmedel får en hävstångseffekt av nationella och internationella finansieringsmöjligheter i Blekinge. Tillgänglighet Enheten omfattar tillgänglighet i form av Länstransportplanen, digital tillgänglighet och strategiska internationella tillgänglighetsprojekt såsom t.ex. TransGovernance. Området bidrar till regional utveckling genom utveckling av transportsystemets infrastruktur och kollektivtrafik. Det sammanlänkar oss inom länet och med omvärlden i och utanför landet. Bidrar till arbetsmarknadsförstoring och sätter länet på kartan som viktigt transit-län för godstransporter och resande. Flera processer finns med koppling till vårt uppdrag med länstransportplanen, trafikförsörjningsprogrammet och våra uppdrag att påverka utvecklingen inom TEN-T/Bryssel, Nationell plan/trafikverket. Alla löper över flera olika nivåer med kontakter från lokal(kommun, hamn, flyg) nivå till nationell och interregional nivå. Främsta inriktningen är att i enlighet med länstransportplanen bidra till att befästa Blekinge som en viktig port för svensk ökad handel över Östersjön mot östra Europa och Centraleuropa. Därutöver att 18

33 bidra till en regionförstoring med möjligheter att pendla över länsgräns, att förtäta genom minskade restider och bättre turtäthet i kollektivtrafiken. Myndighetskontor för regionala tillväxtmedel Enheten hanterar finansiellt stöd enligt förordningen 2003:596, Blekingestrategin, OECD-rapporten, strukturfondsprogrammen och södra Östersjöstrategin. Huvudprocesser inom enheten är rådgivning, ansökan, beslut, rekvisitioner och uppföljning. Processtöd Enheten hanterar utveckling, utlysning, kvalitetssäkring av nya regionala utvecklingsprojekt. Region Blekinges roll är att vara aktiv i framskrivandet av nya finansieringsprogram såsom EU strukturfondsprogram, Landsbygdsprogrammet och Södra Östersjöprogrammet för att på bästa sätt tillgodose Blekinges intressen. Region Blekinge är också kunskapsbärare mellan våra medlemmar och den nationella och internationella nivån. Enheten initierar samverkan mellan olika aktörer och finansieringsformer i syfte att uppnå en god hävstångseffekt på satsade regionala tillväxtmedel. Det innebär att man är brobyggare mellan de regionala strukturfondsprogrammen, Socialfonden landsbygdsprogrammet och de territoriella programmen samt forskningsprogrammen. Inom processtöd finns även både en analysfunktion och en controllerfunktion. Horisontella perspektiv Samverkan Samverkan är grunden i möjliggörandet av regional utveckling. De satsningar Region Blekinge är med och bidrar till genom påverkan, kunskapsspridning, finansiering och i att skapa mötesplatser för genomförs alltid i samverkan mellan flera parter. Samverkan sker inom regionen mellan olika aktörer och kommuner men också med andra regioner, såsom Skåne och Smålands regioner, nationellt och internationellt. Samverkan är genom detta ett horisontellt perspektiv som genomsyrar Region Blekinges verksamhet. Internationalisering Utifrån den internationella översikt som tagits fram under 2013 och i samverkan med utvecklingen av södra Östersjöprogrammet hanteras fyra huvudprocesser: Bevaka och påverka EU-policy och territoriella EU-program Lärande kring Internationella projekt och EU-program Utveckla nätverk kring projekt och kunskap om tematiska EU-program Främja aktörer i regionen genom information och rådgivning. Jämställdhet Jämställdhet är en viktig tillväxtfråga och ska därför genomsyra alla de satsningar som görs av Region Blekinge och de som Region Blekinge är med och finansierar. Under verksamhetsåret kommer politiker, chefer och tjänstemän få en utbildning i hur jämställdhet bidrar till regional tillväxt för att öka förutsättningarna för att fatta jämställdhetsintegrerade beslut. Region Blekinge driver ett av sju pilotprojekt för att jämställdhetsintegrera det företagsfrämjande systemet. Projektet, som kommer att slutföras 2014 har som mål att ta fram ett fungerande verktyg/stöd som kan användas vid handläggning av regionala tillväxtmedel för att bedöma jämställdhetsperspektivet. Projektet är ett samarbete mellan regionen, länsstyrelsen, Almi och Coompanion och kommer även att arbeta med att ta fram ett verktyg/stöd som kan användas i rådgivarprocessen för att säkerställa att kvinnor och män får tillgång till rådgivning och finansiering på lika villkor. Hållbarhet En hållbar utveckling är en förutsättning för vår välfärd. Omställningen av vårt samhälle till att bli långsiktigt hållbart är en väldig utmaning, men det ger också nya affärsmöjligheter. Hållbarhetens tre dimensioner; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet måste beaktas vid allt som görs av 19

34 Region Blekinge samt i allt som Region Blekinge är med och finansierar. Region Blekinge har också tagit beslut att arbeta efter fyra hållbarhetskriterier; Ämnen som är tagna ur berggrunden inte får öka i naturen, ämnen från samhällets produktion inte får öka i naturen, det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte utarmas systematiskt och att vi har en rättvis resursfördelning så att människor kan tillgodose sina behov Indikatorer Genomförande av modell för utvecklingsinriktat lärande av projektverksamheten Genomförande av kvalitetssäkrad processhantering av projekt från utlysning, ansökan till genomförande och uppföljning Integrera horisontella perspektiv i Region Blekinges verksamhet och i de regionala utvecklingsinsatser Region Blekinge medverkar till Mål Stärka genomförandet av Blekingestrategin genom framtagande av handlingsplan för insatsområde Arbetsliv inom Blekingestrategin Stärka genomförandet av Blekingestrategin genom framtagande av handlingsplan för insatsområde Tillgänglighet inom Blekingestrategin Etablera ett Blekingepartnerskap i syfte att öka samverkan mellan olika finansieringsprogram och borga för en större utväxling på varje satsad krona från regionala tillväxtmedel Stärka kunskapen hos aktörerna om nya programperioden Stärka utvecklingen av innovationssystemet i Blekinge genom framtagande av en innovationsstrategi för Blekinge Stärka kompetensförsörjningen i Blekinge genom framtagande av en strategi för kompetensförsörjning i Blekinge för bättre matchning mot arbetsmarknadens behov Driva och genomföra Ungdomskraft 2014 som en kraftsamling i syfte att halvera ungdomsarbetslösheten till 2017 Genomföra bildandet av en regional organisation för Blekinges besöksnäring Genomföra kompetensutvecklingsinsatser i stöd till Region Blekinges medlemmar, med anledning av ny programperiod för nationell och internationell finansiering Ta fram en plan för halvtimmestrafik på BKB för förankring i kommande trafikförsörjningsprogram 2016 Stärka utvecklingen inom ReDA och bredband i samverkan med länsstyrelsen och kommunerna 20

35 7. Verksamhetsområde Trafik/Blekingetrafiken 7.1. Uppdrag Uppdraget för verksamhetsområde Trafik är att bidra till goda resmöjligheter inom länet samt till och från Blekinge, genom att driva och utveckla kollektivtrafiken i Blekinge. Vi vill underlätta vardagen för människorna i Blekinge och erbjuda kollektivtrafikresor som gör att Blekingeborna kan "källsortera" sina resor. Med det menar vi att kollektivtrafiken ska vara det första och enkla valet när det är möjligt. Blekingetrafikens roll är att operativt ansvara för den skattefinansierade kollektivtrafiken, upphandla ny trafik och teckna avtal om trafik. Uppdraget finns att följa i Regionalt trafikförsörjningsprogram för Blekinge , ett strategidokument för hur trafiken ska utvecklas på kort sikt. För det regionala trafikförsörjningsprogrammet ansvarar den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Trafikförsörjningsprogrammet ligger till grund för budgetarbete och trafikplanering, utöver det så finns Verksamhetsplanen för Blekingetrafiken Regionalt trafikförsörjningsprogram för Blekinge Trafikförsörjningsprogrammet är ett program som på ett övergripande sätt visar hur man från ett politiskt perspektiv önskar att kollektivtrafiken utvecklas under kommande år med koppling till strategiska dokument för Blekinges utveckling. Vilken ambitionsnivå skall gälla och vad vill vi uppnå med kollektivtrafiken? Vidare framgår det av programmet hur kollektivtrafiken skall utvecklas för att stödja den regionala utvecklingen. I dokumentet finns tydliga mål och klara indikatorer på hur trafiken ska utvecklas i och mellan de angränsande länen samt hur kollektivtrafiken ska bidra till samhällsutvecklingen. Programmet innehåller följande punkter: behovet av kollektivtrafik i länet samt till angränsande län mål för kollektivtrafiken både trafik som myndigheten anser skall finnas på grundval av allmän trafikplikt och som bedöms kunna utföras på kommersiell grund kollektivtrafikens betydelse för att uppnå miljömålen åtgärder och mål för tillgänglighetsanpassning av kollektivtrafiken viktiga bytespunkter i det regionala kollektivtrafiksystemet omfattningen av färdtjänst och riksfärdtjänst Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är indelad i fyra delar bestående av: Blekingetrafikens uppdrag, vilka mål som finns och vad det innebär för våra kunder och vår marknad. Verktyg som finns för att styra marknad och kunder. Trafiken, infrastrukturen och Mobility management som är realtidslösningar, appar och tekniska styrningar av trafiken. Åtgärder, vilka åtgärder som planeras inom de olika områden där det finns tillgängliga verktyg. Ekonomi, vad får trafiken och åtgärderna kosta och hur ska kostnaderna fördelas. 21

36 7.2. Mål och indikatorer Resandeutveckling Sett till resandeutvecklingen de senaste 20 åren krävs det stora satsningar för att uppnå en resandeökning på 25 % till år 2015 och ett fördubblat resande till år När fördubblingsmålet antogs år 2011 togs också beslut att prioriterade satsningar skulle göras för att utveckla kollektivtrafiken. Fördubblingsmålet ska uppnås 2030, och målet år 2015 är endast ett delmål. Det viktiga är att vi ser att resandet utvecklas mot målet, och att de satsningar vi genomför ger resultat. En förutsättning för att resandet ska utvecklas enligt prognosen är att de åtgärder som förslås i verksamhetsplan genomförs i sin helhet, samt att intentionerna i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet följs. Enligt lagen om kollektivtrafik ska upphandlad trafik vid vissa förutsättningar överlämnas till kommersiella krafter. I resandestatistiken är det därför viktigt att även resandet i kommersiell persontrafik ingår. Indikatorer Resandeutvecklingen sammanställs och redovisas kvartalsvis. Utifrån dessa antaganden och de satsningar som föreslås i verksamhetsplan prognostiserar vi resandet till ca resor år Det mål som gäller för år 2015 är resor Klimat- och miljömål När ny upphandling av busstrafiken genomförts, augusti 2014, kör trafiken övervägande på ett fossilfritt drivmedel, för trafikering i stadsmiljö ställs ännu högre krav på fordonen. Genom att använda elhybrider minskar buller, utsläpp och energiåtgång. Indikator Uppföljning av utsläpp och användning av fossilfritt drivmedel sker genom ett miljöledningssystem och genom årlig uppföljning av våra trafikavtal Ekonomimål Under perioden för verksamhetsplanen ser vi ingen möjlighet att öka kostnadstäckningsgraden om priserna i kollektivtrafiken ska hålla samma nivå eller lägre än den allmänna prisutvecklingen och vi samtidigt ska genomföra stora trafiksatsningar. Indikator Kostnadstäckningsgraden beräknas och redovisas varje år Kvalitetsmål l Verksamhetsplanen föreslås ett stort antal åtgärder för att kollektivtrafiken ska upplevas som attraktiv och ha en hög standard. Att arbeta för en högre kvalité är ett ständigt pågående arbete som genomsyrar hela verksamheten. Att våra kunder alltid ska få svar på de frågor och ärenden de skickar till oss är självklart. Indikatorer Kundundersökningar i tåg och busstrafiken genomförs årligen. Tidhållningen mäts kontinuerligt sammanställning och redovisning sker varje år. 22

37 Mål kundfokus Hela vår verksamhet har kunden och kundens behov och önskemål som utgångspunkt. Vi arbetar för ett ökat resande och då finns naturligtvis kunden i fokus i allt som görs. Det är av yttersta vikt att varumärket Blekingetrafiken står för bra kollektivtrafik. Indikator Mätning av nöjdkundindex, svensk Kollektivtrafiks undersökning Kollektivtrafikbarometern. Mäts och redovisas årligen Restidsmål Under planperioden för verksamhetsplanen ska Blekingetrafiken arbeta med att sänka restiderna i den regionala busstrafiken mellan Ronneby/Karlshamn/Växjö samt Karlskrona- Kalmar. I den lokala busstrafiken ska kollektivtrafikens konkurrenskraft stärkas i förhållande till bilen. Indikator Restidskvoter ska mätas i den regionala busstrafiken samt på ett antal utvalda stråk i den lokala busstrafiken. Redovisning sker årligen Mål priser och biljetter Enkelheten i prisstrukturen är viktig och vi ska arbeta för enklare och färre produkter. Vi ska ha en marknadsmässig prissättning som innebär att kunder upplever att resan känns prisvärd. Indikator Mätning av prisvärdhet, Svensk Kollektivtrafiks undersökning Kollektivtrafikbarometern. Mäts och redovisas årligen Tillgänglighetsmål Blekingetrafiken har kommit långt i arbetet med att tillgänglighetsanpassa våra hållplatser. Ett fåtal hållplatser med fler än 20 resande per dag är inte tillgänglighetsanpassade. Efter att den senaste upphandlingen av ny busstrafik genomförts kommer samtliga fordon vara tillgänglighetsanpassade. Indikator Antalet hållplatser med fler än 20 resenärer som inte är tillgänglighetsanpassade redovisas årligen. 23

38 8. Hållbar utveckling Region Blekinges interna miljöarbete ska utvecklas och Region Blekinge ska vara en föregångare i arbetet för hållbar utveckling. För att åstadkomma det ska en utbildning i hållbar utveckling för all personal genomföras och den ska omfatta de tre dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Regionen har fattat beslut om att arbetet ska ske enligt de fyra hållbarhetskriterierna: 1. Ämnen som är tagna från berggrunden får inte öka i naturen 2. Ämnen från samhällets produktion får inte öka i naturen 3. Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte utarmas 4. Vi ska ha en effektiv och rättvis resursfördelning så att människor kan tillgodose sina behov För att få till stånd hållbara beslut i regionstyrelsen ska en metod testas där beslutsunderlagen ska innehålla en bedömning enligt de fyra hållbarhetskriterierna; en checklista för att få hållbara beslut. Region Blekinge har åtagit sig att vara delaktig i arbetet med vissa av åtgärderna i de regionala miljömålen med särskilt fokus på energi, klimat och Östersjöfrågor och det arbetet kommer att fortsätta. Ett exempel är genom ett samverkansarbete med länsstyrelsen, kommunerna, näringslivet och regionen i Klimatsamverkan Blekinge där arbete med åtgärder i den framtagna klimat- och energistrategi för Blekinge fortsätter i olika temagrupper för att uppnå de uppsatta målen i strategin. Regionen medverkar också i Hållbarhetsforum Blekinge, en plattform för att sprida goda exempel, kunskap och information om hållbar utveckling. Busstrafiken i Blekinge kommer efter senaste upphandlingen att köras på fossilfritt bränsle, och i renodlad stadstrafik med elhybridbussar. I organisationen har också införts förmånen till fritt periodkort (förmånsbeskattas) inom lokaltrafiken för att minska personbilstransporterna för resor till och från arbetet. För tjänsteresor med kollektivtrafik finns reskassa (rabattkort), dessutom testas elcyklar. De leasade tjänstefordonen är dieseldrivna miljöbilar. I arbetet för ett attraktivt Blekinge ska en långsiktigt hållbar utveckling vara ett horisontellt perspektiv och en ledstjärna - både i det regionala utvecklingsarbetet och internt. Mål: Ta fram en metod för att testa hållbarhetsbedömning av beslutsunderlag enligt de fyra hållbarhetskriterierna Mål: Revidera resepolicyn under

39 9. Medarbetare (Personalbokslut) 9.1. Lärande och Kompetensutveckling Ett kontinuerligt lärande och kompetensutveckling för medarbetarna är en självklar förutsättning för en kunskapsintensiv organisation som Region Blekinge. I budgeten finns årligen avsatta medel för att detta ska kunna verkställas. Mål: Samtliga medarbetare ska delta i minst en kompetensutvecklingsinsats varje år Mått: Antal medarbetare som deltagit i minst en kompetensutvecklingsinsats varje år 9.2. Jämställdhet Utdrag ur jämställdhetsplan: Region Blekinge ska vara en attraktiv arbetsplats som främjar kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Målet med jämställdhetsplanen är att få igång ett fortlöpande arbete med jämställdhetsfrågor som ska beröra alla medarbetare och som ska leda till att jämställdhetsfrågor hanteras som en löpande del av verksamheten. Mål: Uppföljning av jämställdhetsplanen under 2014 i enlighet med beslut fattat i Region Blekinges samverkansgrupp. För de mål som inte är uppfyllda ska handlingsplan och datum för genomförande tas fram Medarbetarnyckeltal Utvecklingssamtal/Lönesamtal Samtliga medarbetare har rätt till utvecklingssamtal och lönesamtal med närmaste chef 1 gång/år. Mål: Alla anställda som är i tjänst vid genomförandet av utvecklingssamtal och lönesamtal ska erbjudas dessa Mått: Alla anställda som är i tjänst vid genomförandet av utvecklingssamtal och lönesamtal som erbjudits löneutvecklingssamtal och lönesamtal Frisknärvaro Mål: Minst 80 % av medarbetarna ska helst inte ha några eller som mest 5 sjukfrånvarodagar per år Mått: Andel medarbetare som har 5 sjukfrånvarodagar eller färre per år Lönekartläggning Lönekartläggningar ska ske fortlöpande och kommer att genomföras även Detta för att säkerställa att inga orimliga löneskillnader finns med hänsyn till kompetens, kön mm. Mål: Genomföra lönekartläggning och ta fram ett underlag inför löneförhandlingar utifrån denna Mått: Genomförd lönekartläggning med åtgärdsplan för eventuella löneskillnader som inte är rimliga utifrån kompetens och kön Intern kommunikation En intern kommunikationsplan håller på att tas fram för den nya organisationen fr.o.m Mål: Att den nya interna kommunikationsplanen är känd bland medarbetarna och tillämpas enligt dess intentioner. Mått: Antal anställda som känner till kommunikationsplanen och som känner sig informerade enligt dess intentioner. 25

40 9.5. Medarbetarenkät En medarbetarenkät har genomförts och förslag till åtgärdsplan har tagits fram. I och med att det tar tid för den nya organisationen att sätta sig kommer en ny medarbetarenkät att genomföras under hösten Mål: Genomförande av medarbetarenkät med minst 75 % svar Mått: Antal svar/antal medarbetare 26

41 10. Ekonomi God ekonomisk hushållning Verksamheten ska utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Det gäller exempelvis att vårda tillgångar, ha god framförhållning och effektiv organisation. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Det krävs en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser mot uppställda mål. Verksamhetsplanen för 2014 innebär att uppdraget för Region Blekinge klargörs och att målen har processats och tydliggörs för bättre uppföljning. För att klara detta införs ett nytt ekonomisystem för Region Blekinge fr.o.m. 2014, för att kunna hantera olika verksamheter och dess krav på uppföljning etc. Målen för verksamheten ska vara förenliga med de finansiella målen Verksamhetsmål och finansiering Region Blekinge utgörs av en politisk organisation tillsammans med en kansliorganisation för verkställighet i samverkan med medlemmarna och andra aktörer. Vad gäller Blekingetrafiken AB, planeras en inkråmsöverlåtelse av bolagets tillgångar och skulder till Region Blekinge, vilket innebär att samtliga tillgångar och skulder överförs till Region Blekinge. Denna inkråmsöverlåtelse planeras efter fyra månader, jämfört med tidigare inriktningsbeslut efter tre månader. Detta beror på medlemmarna i de flesta fall inte har tagit ut sina obeskattade reserver som planerat under Tiden har därför skjutits fram för att klara de skattemässiga konsekvenser som uppstår i samband med hantering av de obeskattade reserverna. När detta är genomfört finns verksamhetsområde Trafik helt inom Region Blekinge som juridisk person. Under 2014 kommer fokus att ligga på att fortsätta forma den nya organisationen på ett så effektivt sätt som möjligt. De intäkter som finns hos Region Blekinge består av medlemsintäkter tillsammans med en mindre del statliga medel som utgör basen för Region Blekinges intäkter. Anslaget för regionala tillväxtåtgärder 1:1-medel samt anslaget 1:3 europeiska regionala utvecklingsfonden tillsammans med EUmedel utgör externfinansiering för genomförande av uppdragen i enlighet med verksamhetsplanen och Blekingestrategin. I förslaget till budget har Region Blekinges basuppdrag, nationella uppdrag samt projektverksamhet definierats. De nationella uppdragen är underfinansierade med 5,0 mkr. Underskottet föreslås finansieras med regionala tillväxtmedel. Full kompensation ges inte för de nationella uppdragen, vilket underförstått tolkas som att dessa skall finansieras med regionens regionala tillväxtmedel. Vidare tillkommer medlemsbidrag för att finansiera kollektivtrafiken samt kollektivtrafikmyndigheten medan regionala och statliga medel erhålls inom kultur- och fritidsområdet. Övriga områden har inga specialdestinerade verksamhetsmedel. I förbundsordningen som gäller från framgår att medlemsavgiften ska räknas fram genom en promillesats av det definitiva taxeringsutfallet för kommunerna två år före det aktuella budgetåret, (för budgetåret 2014 gäller det definitiva taxeringsutfallet för 2012). Landstinget ska erlägga lika stort belopp som kommunerna tillsammans. En medlemsdialog har hållits med samtliga kommunstyrelse- och landstingsstyrelseordförande för att testa möjligheten att höja promillesatsen till Detta visade sig inte vara möjligt i dagsläget. Regionstyrelsen har behandlat promillesatsen under hösten 2013 och beslutat att efter detta besked från medlemmarna planera för en promillesats med 0,30. 27

42 10.3. Resultatbudget Hänsyn är taget till uttag av obeskattade reserver för Verksamhetsområde Trafik/Blekingetrafiken. Förslag till budget Alla belopp i TKR Verksamhetens intäkter , , ,7 Verksamhetens kostnader , , ,0 Avskrivningar , , ,8 Verksamhetens nettokostnad , , ,1 Intressentbidrag 1) , , ,8 Finansiella intäkter 100,0 102,5 105,1 Finansiella kostnader , , ,8 Resultat efter finansnetto och intressentbidrag 0,0 0,0 0,0 Jämförelsestörande post 0,0 0,0 0,0 Resultat efter Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 Budgeterat resultat 0,0 0,0 0,0 1) Fördelning intressentbidrag Kollektivtrafik , , ,0 Utnyttjande obeskattade reserver ,0 0,0 0,0 Kollektivtrafikmyndighet 5 550, , ,0 Medlemsavgift , , ,8 Statligt bidrag 2 000, , ,0 Summa , , ,8 28

43 10.4. Driftbudget per verksamhetsområde Driftbudgeten är fördelad enligt den nya organisationen per Intäkter och kostnader är uppräknade enligt kända faktorer per Hänsyn är taget till uttag av obeskattade reserver för Verksamhetsområde Trafik/Blekingetrafiken. Driftbudget 2014 (TKR) Intäkter Kostnader Netto Politik 4 843, ,3 0,0 Verksamhetsområde Kultur och Fritid , ,3 0,0 Verksamhetsområde Regional utveckling , ,1 0,0 Verksamhetsområde Trafik/Blekingetrafiken * , ,3 0,0 Ledningsstöd 5 847, ,8 0,0 Administration 9 921, ,8 0,0 Summa intäkter/kostnader driftredovisnin , ,6 0,0 * Budgetförslag trafiknämnden Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Bastrafik Tilläggstrafik Färdtjänsthandläggning SUMMA Verksamhetsområde Trafik/Blekingetrafiken Trafikintäkter Medlemsbidrag inkl. del av Kollektivtrafikmyndighet Obeskattade reserver Överfört till gemensamma kostnader NETTO

44 10.5. Detaljerad projektbudget 2014 Projekt (Belopp i TKR) 2014 Tillväxt Blekinge ,0 Visit HandiCraft Blekinge ,0 TransGovernance ,0 Media Evolution ,0 UngSam ,0 Framtidssatsning iblekinge Intäktsbas ,0 Värdskap Blekinge ,0 Genomförande Klimat-och Energistrategi ,0 Innovationsstrategi ,0 Attraktionskraft Blekinge ,0 Baltic Maritime Science Park ,0 Nationella uppdrag ,0 Summa projektbudget , Investeringsbudget Investeringsbudget Alla belopp i TKR Trafikinvesteringar 6 052, , ,0 Övriga maskiner och inventarier 400,0 409,6 419,4 Summa investeringar 6 452, , ,4 30

45 10.7. Finansiella mål Finansiella mål krävs för att markera att ekonomi är en restriktion för att bedriva verksamhet. Verksamhetsmål behövs för att klargöra uppdraget och ange vad som kan uppnås med befintliga resurser och därmed anpassa målen till de finansiella målen (restriktionen). Finansiella mål och verksamhetsmål hänger således ihop för att möjliggöra god ekonomisk hushållning. Finansiella mål 2014 Kollektivtrafiken skall planeras så att en kostnadseffektiv trafik erhålls jämfört med andra län och genomsnitt för riket. Kostnadstäckningen för länets kollektivtrafik var år 2011 ca 49 %. För riket var kostnadstäckningsgraden ca 50 % (enligt trafikförsörjningsprogrammet). Alla investeringar som görs i inventarier, datorer mm. Ska finansieras inom den löpande verksamheten, dvs. av internt tillförda medel som motsvaras av resultat och årets avskrivningar(ingen skuldsättning). Upptagande av lån får ske till trafikinvesteringar enligt förbundsordningen. Ingen skuldsättning ska ske utöver utnyttjande av checkkredit (vid tillfällig likviditetsbrist). Detta gäller exkl. trafikinvesteringar enligt ovan. Likviditet. Text från budgetpropositionen Utgiftsområde 19: den regionala tillväxtpolitiken utgör huvuddelen i det nationella uppdraget. Anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder för regional och central projektverksamhet 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden utgör de ekonomiska resurserna för att genomföra politiken. Region Blekinge bedriver för närvarande drygt 40 projekt som projektägare eller Lead Partner. Detta innebär en stor belastning på likviditeten på grund av att utbetalning av EU-medel eller Regionala tillväxtmedel sker i efterskott, efter rekvisition av pengar. Räntekostnader som uppstår är ingen godkänd kostnad utan måste snabbt täckas av Region Blekinges medlemsintäkter. Ambitionen är att så snabbt som möjligt rekvirera medel löpande för att minimera räntekostnaden. Användandet av medlemsavgiften för att finansiera räntekostnaden kan ses som en möjlighet att öka den externa finansieringen. 31

46 Kraft att vilja. Tillsammans är det möjligt. Vi inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa. Tillsammans med våra medlemmar Blekinges kommuner och landsting arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region. Region Blekinge, Valhallavägen 1, Karlskrona Tel E-post

47

48

49 Förslag till beslut REGIONSTYRELSEN Dnr Handläggare Ingrid Ljungqvist Komplettering angående regler avseende arvoden och ersättningar Arvodesberedningen har behandlat ett antal frågeställningar angående regler för arvoden och ersättningar. Arvodesberedningen lämnar därefter förslag till kompletteringar och revideringar. Dessa är rödmarkerade i förslaget. En anpassning har även skett till gällande lagstiftning. Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. Beslutsunderlag Arvoden och ersättningar Mandatperioden Anteckningar från arvodesberedningens sammanträde Förslag till beslut, daterat Arbetsutskottets beslut, Arbetsutskottet föreslår regionsstyrelsen besluta att godkänna föreslagna arvodesregler att gälla fr o m 1 januari 2014 och t o m innevarande mandatperiod Expedieras: Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post Org.nr Bankgiro

50 Sammanträde med Region Blekinges arvodesberedning Plats: Region Blekinge, Valhallavägen 1, Karlskrona Närvarande: Per-Olov Larsen Carl-Eric Birgersson Gerthie Olsson ej närvarande, anmält jäv Ingrid Ljungqvist sekr 1. Kompletteringar till regler angående arvoden och ersättningar Ett antal frågor har kommit upp angående reglerna för arvoden och ersättningar. Arvodesberedningen lämnar förslag till komplettering och revidering av reglerna enligt bilaga 1. En anpassning har gjorts till gällande lagstiftning. Med hänvisning till ovan och bilaga 1 föreslår arvodesberedningen att regionstyrelsen beslutar att föreslagna arvodesregler ska gälla fr o m 1 januari 2014 och tom innevarande mandatperiod. Ingrid Ljungqvist Sekr 1

51 Arvoden och ersättningar mandatperioden Allmänt Arvodesreglerna skall i huvudsak följa Landstinget Blekinges bestämmelser om ekonomiska villkor för förtroendevalda antaget av Landstingsfullmäktige , 149. I samtliga arvodesbelopp ingår semesterlön enligt semesterlagens bestämmelser. Arvodena är pensionsgrundande enligt SKL:s pensionsbestämmelser. Arvoden för heltidsarvoderade politiker hos Region Blekinges medlemmar reduceras enligt följande: Fasta arvoden reduceras till 1 grundbelopp, dessutom utgår inte sammanträdesarvoden eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Grundbelopp Grundbeloppet är kronor 2011 och beräknat på basår Grundbeloppet är kr 2012 (fr o m 1/4 2012) Fasta arvoden Regionstyrelsen Styrelsens ordförande tillika regionråd, 12 grundbelopp Styrelsens förste vice ordförande, 3 grundbelopp Styrelsens andre vice ordförande tillika regionråd, 6 grundbelopp Arbetsutskottet Ledamot (ej ordförande, förste och andre vice ordförande), 3 grundbelopp vardera Fasta rapportörer Fast rapportör, 1,5 grundbelopp Tillfällig rapportör Med hänsyn till uppdragets inriktning och omfattning bestäms arvodet i särskild ordning med en procentsats av grundbeloppet per månad under den tid uppdraget pågår. Kulturnämnden Nämndens ordförande, 1,5 grundbelopp Nämndens vice ordförande, 0,75 grundbelopp Trafiknämnden Nämndens ordförande, 1,5 grundbelopp Nämndens förste vice ordförande, 0,75 grundbelopp Nämndens andre vice ordförande, 0,75 grundbelopp Ledamot trafiknämndens arbetsutskott, 0,5 grundbelopp Revisorer Sammanträdesarvode totalt (budget 2010 och 2011) Sammanträdesarvoden Sammanträdesarvode utgår med 1,4 % av grundbeloppet per dag, dvs 784 kronor per dag med 2011 som basår.

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 111, 2010-09-06, Reviderad: KF 118, 2011-09-05, KF 86 2012-06-18 Förbundsordning för Region Blekinge Region

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 28 januari 2015, kl Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 28 januari 2015, kl Kaffe serveras från kl. 08. 2015-01-19 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 28 januari 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun

Internationell strategi för Ronneby kommun Internationell strategi för Ronneby kommun 2016-2017 Antagen av KF 2015-12-10 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

REGIONSTYRELSEN Arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll Regionstyrelsens sammanträde den 16 mars i Karlshamn

REGIONSTYRELSEN Arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll Regionstyrelsens sammanträde den 16 mars i Karlshamn Dagordning A B C Regionstyrelsens sammanträde den 16 mars i Karlshamn s beslut Information 12 (20) Tid och plats Onsdagen den 2 mars 2016 kl. 09.00-12.00 Region Blekinge, Karlskrona Närvarande Ordförande

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3. Vad behöver göras? ett övergripande styrdokument 4

VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3. Vad behöver göras? ett övergripande styrdokument 4 D.Nr 2011-105 Antagen av Regionförbundet Jämtlands läns styrelse 24/2 2010 REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN VERKSAMHETSPLAN VÄLKOMMEN TILL EN REGION ATT VÄXA I OCH LÄNGTA TILL 2 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG 3

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

2015-xx-xx. Skåne läns landsting JA Hedlunds väg Kristianstad. m.fl. 1 bilaga

2015-xx-xx. Skåne läns landsting JA Hedlunds väg Kristianstad. m.fl. 1 bilaga Regeringsbeslut IV xx Näringsdepartementet 2015-xx-xx N2014/xxxx/RT Ev ärenden att skriva av Se Bilaga 1 Regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik Ina Berggård Tel 54447 Skåne läns landsting JA

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Är vägledande och styrande för det regionala tillväxtarbetet

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Kent Johansson

Kent Johansson Ansvar för regional kulturverksamhet i Kalmar län - en utredning om framtida uppdrag att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag Kent Johansson 2015-09-01 Innehåll 1.

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Dnr 13/0293 2013-10-02 Helen Hägglund Tel. 0470-72 47 37 Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Ärendet Regional kulturplan för Kronobergs län

Läs mer

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg Regionalfonden Småland och Öarna 2014-2020 Aktuellt programgenomförande 2017-03-23 Oskarshamn Henrik Blomberg Resultat Utlysning 2017:1 Utlysningsperiod 12 december 2017 13 mars 2017 Samtliga insatsområden

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Dagordning A B C Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Information Övrigt 1 Tid och plats Onsdagen den 24 oktober 2012 kl. 09.00-12.10 på Region Blekinge, Ronnebygatan 2, Karlskrona Närvarande

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till:

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till: 1(9) Projektansökan Diarienummer RS160128 Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till regionen@regionhalland.se samt skickas i original i pappersformat till: Region Halland Box 517 301 80 Halmstad

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 3 3. Definition... 4 3.1 Avgränsningar... 4 3.2 Beroenden till andra processerv... 4 4. Nuläge... 4

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Policy för internationellt samarbete. KS

Policy för internationellt samarbete. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-31 192 Policy för internationellt samarbete. KS 2015-236 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Projekt Region Uppsala 2017

Projekt Region Uppsala 2017 2015-04-21 Projekt Region Uppsala 2017 Bakgrund Regeringen har uttalat att de landsting som så önskar ges möjlighet att bli regioner. Processen att bilda region i Uppsala län inleddes den 27 januari 2015

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020

Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020 Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020 Villkoren måste uppfyllas för att projektet ska gå vidare i ansökningsprocessen. För kriterier märkta med * finns krav på att uppfylla minst 1 p. För att erhålla

Läs mer

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut. Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-06-01 106 Remiss om Region Uppsala Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund Kommunalförbundets roll. Till Direktionsmötet den 9 december 2005

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund Kommunalförbundets roll. Till Direktionsmötet den 9 december 2005 Till Direktionsmötet den 9 december 2005 VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund 2006 Kommunalförbundets roll Den geografiska närheten och medlemskommunernas i många hänseenden starka inbördes

Läs mer

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen Regionstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-09-13 Dnr 1101007 1 (6) Regionstyrelsen Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Ordförandens förslag 1. Regionfullmäktige godkänner det förslag till process

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Ansökan Kulturprojektmedel

Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan + bilagor skickas i original pappersformat till: Landstinget i Kalmar län Box 601, 391 26 Kalmar Samt digitalt jonas.p.andersson@ltkalmar.se Uppgifter om projektet Projektnamn

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet REGERINGEN Kulturdepartementet 12-23 Regeringsbeslut 63 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm Ku2013/2461/RFS (delvis) Riktlinjer för budgetåret 2014

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen

Regional lärandeplan för strukturfonderna i Stockholmsregionen Regional lärandeplan för strukturfonderna 2014-2020 i Stockholmsregionen 2 (7) Innehåll 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Syftet med lärandeplanen... 4 1.2 Regional kontext... 4 2. En lärandeplan i tre delar

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31

STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31 STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31 INNEHÅLL INLEDNING...5 Strukturfonderna i Sverige 2007-2013...5 Organisation och

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170 154 /1983 Bildande av samrådsgrupp s arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att 1. Utse och Carina Ödebrink till ordinarie ledamöter i den samrådsgrupp som Sveriges Kommuner och Landsting avser

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012 Kultur och regional utveckling Karlstad 12 mars 2012 Med 1995 års kulturutredning etablerades synen på kultur som utvecklingsfaktor i kulturpolitiken Utredningen framhöll kulturens betydelse som kreativitetsutlösande

Läs mer

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 1/5 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 Remiss till betänkandet av Gestaltad livsmiljö- Ny politik för arkitektur, form

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden. Se bifogad dagordning och bilagor

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden. Se bifogad dagordning och bilagor Kallelse Datum 1(1) På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden Tid: 10:00-15:00 2016-12-16 Kaffe från 9:30 Gemensam lunch kl 12:00 Plats: Ronneby Kulturcentrum Ärenden

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-12-30 DIARIENUMMER G30441-69-10 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold/Fyrbodal Att: Yvonne Samuelsson Box 305 451 18 UDDEVALLA

Läs mer