Kent Johansson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kent Johansson"

Transkript

1 Ansvar för regional kulturverksamhet i Kalmar län - en utredning om framtida uppdrag att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag Kent Johansson

2 Innehåll 1. Uppdrag och arbetssätt Uppdrag Arbetssätt Ansvarsområden för stöd till regional kultur Regionförbundet Landstinget Länsstyrelsen Kulturinstitutioner och organisationer Regionförbundets ansvar för strategi och planering Regionala utvecklingsstrategin (RUS) Kultursamverkansmodellen Regional biblioteksplan Finansiering av regional kulturverksamhet Landstingets finansiering Regionförbundets finansiering av kultur och organisationer Förutsättningar och slutsatser Förutsättningar Slutsatser Sammanställning; anslag och bidrag Bilagor... 11

3 1. Uppdrag och arbetssätt I detta avsnitt redovisas Landstingets beslut att utreda framtida organisation när det gäller det regionala ansvaret för stöd till kultur i länet. Avsnittet ger också en beskrivning hur uppdraget har genomförts Uppdrag I samband med att Landstingsfullmäktige beslutade om utredning kring förändring av det regionala utvecklingsansvaret beslutade man även att ge utredaren i uppdrag att utreda framtida organisation avseende det regionala ansvaret för stöd till kultur i Kalmar län. Detta uppdrag har sin bakgrund i att Landstingsfullmäktige i landstingsplan för har gett landstingsdirektören i uppdrag att utreda framtida organisation avseende det regionala ansvaret för stöd till kultur i länet. Motiven för detta uppdrag var bl. a enligt Landstingsfullmäktiges beslut: Det regionala stödet till kulturverksamheter i länet finansieras genom medel från landstinget. Stödet kanaliseras via Regionförbundet i Kalmar län, som har ansvar för prioritering av statligt och regionalt stöd på kulturområdet. Idag prioriteras stöd till länets kulturinstitutioner (Kalmar läns musikstiftelse, Kalmar läns museum och Byteatern Kalmar länsteater, Kalmar konstmuseum), regionala organisationer, konsulentverksamhet och utvecklingsbidrag till kulturprojekt. Kulturplanen är underlaget för de prioriteringar som görs på kulturområdet i länet. Det är planeringsunderlag för landstinget stöd till kulturen. För att få långsiktighet i planeringen krävs en god dialog kring kulturplanen och kring de satsningar som kräver ytterligare finansiering. Detta uppdrag hänger nära samman med frågan om ny regionkommun och man har därför beslutat att dessa båda utredningar bör samordnas. Uppdraget att svara för utredningen har lämnats till Kent Johansson, Johansson Sweden Consulting AB. Utredningen om det regionala ansvaret för stöd till kultur i länet ska enligt uppdraget ske i Landstingsstyrelsen oktober 2015.

4 1.2. Arbetssätt Uppdraget att ta fram underlag till förändrat ansvar för kulturområdet och uppdraget om förändrat regionalt utvecklingsansvar från och med 2019 skiljer sig åt när det gäller uppdragsgivare. Uppdraget att ta fram underlag för ett förändrat ansvar för kulturområdet är ett uppdrag från Landstinget. Det regionala utvecklingsuppdraget är ett likalydande uppdrag från både Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse. Eftersom uppdragen hänger nära samman så har jag valt att genomföra de båda uppdragen parallellt när det gäller att inhämta underlagsmaterial samt samråd och information med olika parter. En ytterligare anledning att genomföra uppdraget i nära kontakt med Regionförbundet har varit att få hjälp med att ta fram underlag när det gäller Regionförbundets nuvarande verksamhet, ekonomi och personalorganisation för regional kulturverksamhet. Regionförbundet och dess medlemmar är också berörda genom att vissa formella beslut behöver tas om Landsstinget önskar fullfölja sin avsikt att överta ansvaret för regional kulturverksamhet från och med verksamhetsåret Vidare har jag valt att, efter samråd med berörda parter, tidigarelägga tidpunkten för redovisning av detta uppdrag. Uppdraget redovisas den 1 september 2015 för att kunna vara en del i budgetarbete för Ett ytterligare motiv för att tidigarelägga tidpunkten för redovisning är att ge tid för Regionförbundet att föreslå sina medlemmar ändring av nuvarande förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län. Vidare ger det möjlighet för Landstinget och Regionförbundet att inlämna en gemensam anmälan till Statens Kulturråd om förändrat ansvar för Kultursamverkansmodellen i Kalmar län. I beskrivningar som ligger till grund för Landstingsfullmäktiges beslut beskrivs uppdraget på olika sätt. En beskrivning är att Landstinget avser att utreda huvudmannaskapsfrågan gällande kulturen. I min redovisning av Landstingsfullmäktiges uppdrag har jag valt att utgå från att förändringen gäller det ansvar som idag finns formulerat i Regionförbundets uppdrag att ansvara för regional kulturverksamhet. Det är också rubriken för denna redovisning: Ansvar för regional kulturverksamhet i Kalmar län en utredning om framtida uppdrag att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag Jag har valt att i några avsnitt göra beskrivningar av hur nuvarande verksamhet, organisation och finansiering har utformats i Kalmar län när det gäller regional kulturverksamhet. Det

5 avslutande avsnittet beskriver förutsättningar och slutsatser om Landstinget önskar fullfölja sin avsikt att överta det framtida ansvaret för regional kulturverksamhet. Regionförbundets och Landstingets kanslier har medverkat genom att presentera underlag för att kunna beskriva nuvarande organsation och verksamhetsområden. För vissa beskrivningar har jag valt att hämta uppgifter och beskrivningar från olika organisationers hemsidor. 2. Ansvarsområden för stöd till regional kultur I detta avsnitt redovisas översiktligt nuvarande ansvarsområden för regional kulturverksamhet och regionalt stöd till organisationer och föreningsliv Regionförbundet Enligt förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län skall Regionförbundet ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag. Vidare svarar Regionförbundet för det regionala stödet till studieförbund, ungdomsorganisationer och idrottsförbund. Regionförbundet är även regional part för ansvaret inom den nationella Kultursamverkansmodellen. Detta innebär att man ansvarar för att ta fram, besluta om och följa upp den regionala kulturplanen. Finansiering av den verksamhet och de aktiviteter som Regionförbundet beslutar om sker genom det särskilda anslaget från landstinget samt det statsbidrag som förmedlas via beslut av Statens Kulturråd inom Kultursamverkansmodellen. Vidare använder Regionförbundet delar av det statliga regionala stödet (1:1 -medlen). Detta regionala stöd är avsett för att stärka regional tillväxt och omfattar medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd Landstinget Landstinget var innan Regionförbundet bildades ansvarig för regional kulturverksamhet i Kalmar län. I samband med att Regionförbundet bildades överlämnades ansvaret för

6 regional kulturverksamhet till Regionförbundet. Landstinget ansvarar alltså idag inte för regionala kulturverksamheter. Däremot beslutar Landstinget i varje årsbudget om ett särskilt anslag till regional kulturverksamhet som utbetalas till Regionförbundet som sedan fattar beslut om anslag och finansiering. De kulturella och konstnärliga verksamheter som man i dag svarar för och finanisererar är direkt kopplade till landstingets egen verksamhet och organisation. Det handlar om frågor som rör konstnärlig utsmyckning vid Landstingets egna verksamheter. Biblioteksverksamhet i Landstinget är t ex enbart kopplad till sjukhusbibliotekens referenslitteratur för anställda samt biblioteksverksamhet för studerande vid Landstingets folkhögskolor Länsstyrelsen Den övergripande utgångspunkten för Länsstyrelsens arbete med samhällsplanering är att man ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Frågor som rör kulturmiljön är en viktig del av detta arbete. Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för kulturmiljövård och kulturarv och fattar beslut enligt kulturminneslagen. Det innebär att Länsstyrelsen inom dessa områden samverkar med bl. a länsmuseum, kommunala museer och andra verksamheter som är aktiva inom regional kulturverksamhet Kulturinstitutioner och organisationer Det är olika kulturinstitutioner och organisationer som utför verksamhet och aktiviteter inom kulturområdet. Huvudmannaskapen för dessa är ofta kopplade till egna stiftelser eller föreningar. Det är egentligen enbart inom biblioteksområdet som det är landsting/regionförbund eller kommuner som är huvudmän för kulturinstitutioner. Av de regionala institutioner och verksamhet som Regionförbundet ger anslag till är det endast Regionbiblioteket som också har Regionförbundet som huvudman. 3. Regionförbundets ansvar för strategi och planering I detta avsnitt redovisas Regionförbundets ansvar för de regionala strategier och planer som direkt berör ansvaret för regional kulturverksamhet.

7 Utöver vad som redovisas i avsnittet finns det flera strategier och planer, t ex Kompetensplattformen, som berör och påverkar förutsättningarna för regional kulturverksamhet. Arbetet med dessa planer och strategier redovisas inte då de inte direkt påverkar en förändring av ansvaret regional kulturverksamhet Regionala utvecklingsstrategin (RUS) Den regionala utvecklingsstrategin ska innehålla visioner, mål och långsiktiga prioriteringar för genomförandet av det regionala tillväxtarbetet i syfte att uppnå en hållbar regional tillväxt och utveckling. Den regionala utvecklingsstrategin är därför inriktningsgivande för andra strategier, program, insatser och utvecklingsprocesser i det regionala tillväxtarbetet. Den ska också fungera som en plattform för dialog och samverkan mellan aktörer på lokal, regional och nationell nivå och gentemot aktörer i Europeiska sammanhang. Vidare ska förutsättningar skapas för samordning och gemensam inriktning för sammanhållningspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken samt andra politiska ansvarsområden med betydelse för hållbar regional tillväxt. Vid utarbetandet av program och strategier inom sammanhållningspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken är den regionala utvecklingsstrategin därför den central utgångpunkten. Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län är de strategidokument som gäller idag. Beslut har tagits för att ta fram underlag för att anta en ny regional utvecklingsstrategi Kultursamverkansmodellen Kultursamverkansmodellen sjösattes 2011 för att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer inom kulturområdet. Tidigare har staten avgjort vilka regionala kulturinstitutioner som är berättigade till statligt stöd. Regioner, landsting och regionförbund som ingår i modellen beslutar, i samverkan med länets kommuner och kulturlivet, hur det statliga bidraget fördelas till regional kulturverksamhet. Samtliga län, utom Stockholm, är sedan 2013 med i Kultursamverkansmodellen. Statens Kulturråd beslutar om fördelning av statliga medel till regional kulturverksamhet. Underlag för statens bidragsgivning är den regionala kulturplanen som fastställs av Regionförbundet.

8 Stöd får lämnas till teater-, dans- och musikinstitutioner inklusive länsmusikverksamhet; regionala museer; länsbibliotek, verksamhet med länskonstnärer; regionala konsulenter för mångkultur; regionala arkivinstitutioner och regionala resurscentrum för film och video. Kultursamverkansmodellen ska ge länets invånare möjlighet att ta del av ett varierat kulturutbud präglat av förnyelse och kvalitet. Den kulturella infrastrukturen ska utvecklas, den regionala mångfalden ska främjas och kulturskapare i hela landet ska kunna utveckla sitt konstnärskap. Gällande kulturplan Kulturplan för Kalmar län antogs av Regionförbundets styrelse Regional biblioteksplan Kommuner och regionalt ansvariga har enligt bibliotekslagen skyldighet att upprätta kommunal respektive regional biblioteksplan. Regionala biblioteksplaner innehåller planer för den regionala biblioteksverksamheten men också planer för sjukhusbibliotek och olika typer av medieförsörjning och medieplanering. Samarbete mellan olika bibliotekstyper bör vara beskrivna i såväl kommunala biblioteksplaner som i den regionala biblioteksplanen. Biblioteksplanen bör också ge besked om verksamhetens inriktning och omfattning så att medborgarna har möjlighet att påverka. Arbete pågår nu med att utarbeta regional biblioteksplan för Kalmar län. Remissbehandling beräknas ske under 2015 avsikten är att regional biblioteksplan ska antas under Finansiering av regional kulturverksamhet I detta avsnitt redovisas hur Landstinget och Regionförbundet finansierar verksamheten inom regional kulturverksamhet och regionalt stöd till föreningar och organisationer Landstingets finansiering Landstinget har 2015 inom ramen för Landstingsplanens rubrik Regional utveckling anslagit 67,9Mkr till Regionförbundets verksamhet. Av dessa 67,9Mkr miljoner avser 8,4Mkr medlemsavgift till Regionförbundet. 59,5 Mkr avser ett bidrag bl. a till organisationer inom områdena näringsliv, politik, kultur och folkbildning.

9 4.2. Regionförbundets finansiering av kultur och organisationer Regionförbundet har under 2015 budgeterat Landstingsanslag om 59,5Mkr enligt följande: Institutions-, bidrag kulturprojekt 34,924 Organisationsbidrag 15,418 Kanslikostnader för kulturuppdraget 1,438 S:a anslag och kostnader inom kulturområdet 51,780 ALMI 5,221 Övriga kostnader regional utveckling 2,499 Summa ALMI och övriga kostnader regional utveckling 7,720 Total summa motsvarande Landstingets anslag 59,500Mkr När det gäller de totala bidragen till institutions-, bidrag kulturprojekt uppgår dessa till sammanlagt 63,704Mkr genom att det till det regionala landstingsbidraget om 34,924Mkr tillkommer 28,780Mkr i statligt bidrag till regional kulturverksamhet. Regionförbundet använder också delar av det statliga regionala stödet (1:1 -medlen) till projekt som har anknytning till regional kulturverksamhet. Under åren 2013, 2014 och 2015 uppgår dessa beslutade medel till ca 10,3Mkr. Detta innebär ekonomiska medel för utvecklingsverksamhet som motsvarar ca 3,4Mkr/år. Projektbidrag för dessa medel beslutas enligt de grunder som gäller för stöd inom regional tillväxtpolitik. 5. Förutsättningar och slutsatser I detta avsnitt beskrivs förutsättningar och slutsatser som kan utgöra underlag för de beslut som fordras om Landstinget önskar fullfölja sin avsikt att överta ansvaret för regional kulturverksamhet Förutsättningar Slutsatsen efter genomförd utredning är att Landstinget kan fullfölja sin avsikt att överta ansvaret för regional kulturverksamhet genom att Landstinget enskilt eller tillsammans med Regionförbundet fattar ett antal beslut.

10 En förutsättning är att Regionförbundets medlemar beslutar om ändring av nuvarande förbundsordning. Detta kan ske genom att Regionförbundets styrelse föreslår respektive medlem att besluta om ändring av nuvarande förbundsordning genom att uppgiften att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag utgår ur förbundsordningen. Landstinget bör samtidigt som man för egen del beslutar om ändring av förbundsordningen för Regionförbundet också besluta om ändring av regelmenten för att överta ansvar för regional kulturverksamhet och fördela regionala kulturanslag. I ett kommande reglemente bör även ingå att fördela anslag till regionala organisationer för studieförbund, ungdomsorganisationer och idrott. Regionbiblioteket bör som utförarorganisation kvarstå inom Regionförbundets organisation. Det innebär en tydlighet i skillnaden att ansvara för regionala strategier och planer i förhållande till att svara för genomförande av verksamhet och aktiviteter. Landstingsfullmäktige beslutar om en ändring av sin politiska organisation genom att inrätta särskild politisk organisation med egen av Landstingsfullmäktige beslutad årsbudget att svara för de ansvarsområden som övertas från Regionförbundet. Det finns en tydligt uttalad uppfattning att Landstinget genom övertagandet av ansvaret för regional kulturverksamhet också visar att man avser att ge frågor som rör strategiska utvecklingsfrågor ett särskilt arbetssätt och särskild politisk organisation. Detta tillgodoses bäst genom att Landstinget för återstående delen av mandatperioden inrättar en särskild politisk nämnd för att ansvara för regional kulturverksamhet och stöd till föreningar och organisationsliv. En av konsekvenserna vid övertagandet av det regionala kulturansvaret bör vara att Landstinget i Landstingsplanen upprättar ett särskilt avsnitt med rubriken Regional kulturverksamhet och organisationsstöd. Tidigare anslag för denna verksamhet till Regionförbundet utgör då grunden i den budget som är finansiering av den nya politiska nämndens ansvarsområde. Detta avsnitt inom Landstingsplanen bör beskriva hur Landstinget avser att fullfölja de visioner och mål som finns i Kulturplanen för kommande år i form av bl. a årsbudget och flerårsplan. I den första planen som antas i samband med förändrat ansvar för regional kulturverksamhet är det särskilt viktigt att Landstinget anger sina prioriteringar och avsikter när det gäller framtida ekonomiska förutsättningar för stöd till kulturverksamhet och regionala organisationslivet. Överläggningar bör ske mellan Regionförbundet och Landstinget för att diskutera samspelet mellan de stöd som beviljats inom de regionala 1:1-medlen och de anslag som beslutas med kulturpolitiska medel. Detta är viktigt för att se samspelet, men också de olika grunder som

11 finns, mellan stöd inom regional tillväxtpolitik och finansiering utifrån de kulturpolitiska målen som gäller för det kulturpolitiska stödet. Arbete pågår nu inom Regionförbundet att ta fram överenskommelser med organisationer och kulturinstitutioner. Landstinget och Regionförbundet bör komma överens om formerna för det fortsatta arbetet. Det är också angeläget att Landstinget i ett tidigt skede tar ställning till de framställningar och önskemål som finns om såväl utökade regionala anslag som att ytterligare verksamheter och organsationer önskar få del av kommande anslag till regional kulturverksamhet. Vid en förändring av ansvaret för regional kulturverksamhet och ansvaret för stöd till studieförbund och övrigt organisationsliv övertar Landstinget även det regionala ansvaret för uppföljning av de av riksdagen beslutade kulturpolitiska målen liksom målet för folkbildning. Överenskommelse ska ske mellan Regionförbundet och Landstinget om förändringar som innebär ändrat arbetsgivaransvar för berörd personal. Detta bör ske genom överenskommelse mellan Regionförbundet och Landstinget om att tillämpa principerna för verksamhetsövergång. En genomgång har gjorts med Regionförbundet och Landstinget för att beskriva vilka tjänster som påverkas och hur stor omfattningen är för de tjänster som nu berörs av förändrat arbetsgivaransvar. Regionförbundet och Landstinget beslutar om att gemensamt anmäla till Statens Kulturråd att förändring sker av ansvaret för Kultursamverkansmodellen i Kalmar län från och med Det finns också anledning att Landstinget inlämnar en uppdaterad framställning till Statens Kulturråd när det gäller statliga medel för En sådan framställning inlämnas senast den 1 november Det är angeläget att Landstinget finner former för en öppen och systematisk samverkan med kommunerna, Regionförbundet, Länsstyrelsen, kulturinstitutionerna, föreningsliv och övriga parter. Ett förslag kan vara att i april/maj genomföra en årlig kulturkonferens med bl. a politiska företrädare och verksamhetsföreträdare för länets kommuner samt företrädare för olika institutioners och organisationers styrelser och verksamhetsansvariga. Då kan det ske en uppföljning av de uppdrag som lämnats innevarande år liksom att diskutera framtida visioner och planer. Ett av de förslag som framkommit i kontakterna kring ett framtida ändrat ansvar för det regionala utvecklingsansvaret är att Landstinget under resterande tid av innevarande mandatperiod engagerar sig i framtagandet av olika regionala strategier och planer som kommer att vara gällande nästa mandatperiod när regionkommunen bildats. Detta innebär att Landstinget redan nu bör förbereda hur dessa frågor ska beslutas samt hur de ska beredas inom tjänstemannaorganisationen.

12 5.2. Slutsatser Slutsatsen efter genomförd utredning är att Landstinget kan fullfölja sin avsikt att överta ansvaret för regional kulturverksamhet genom att; Regionförbundets styrelse föreslår respektive medlem av Regionförbundet att besluta om ändring av nuvarande förbundsordning genom att uppgiften att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag utgår ur förbundsordningen. Landstinget beslutar om ändring av förbundsordningen för Regionförbundet samt att för egen del överta ansvar för regional kulturverksamhet, fördela regionala kulturanslag, fördela anslag till regionala organisationer för studieförbund, ungdomsorganisationer och idrott samt ändrar reglementen i enlighet med detta. Landstingsfullmäktige beslutar om att inrätta särskild politisk organisation med egen av Landstingsfullmäktige beslutad årsbudget att svara för de ansvarsområden som övertas från Regionförbundet Landstinget och Regionförbundet gör överenskommelse om vilka anslag som övergår från Regionförbundet till att vara Landstingets ansvar. Regionförbundet och Landstinget beslutar om att gemensamt anmäla till Statens Kulturråd att förändring sker av ansvaret för kultursamverkansmodellen i Kalmar län från och med 2016 Förändring av arbetsgivaransvar för berörd personal mellan Regionförbundet och Landstinget sker genom principerna för verksamhetsövergång. 6. Sammanställning; anslag och bidrag Här redovisas sammanställningar från Regionförbundet som på ett överskådligt sätt beskriver vilka anslagsposter som berörs av förändringen av ansvaret för regional kulturverksamhet Bilagor

13

14

15

16

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Spela samman - En ny modell for statens stöd till regional kulturverksamhet Sida 1 av 2 dh 1'1 ---::R-=E~G~E R~I-:-:N GS KA:--:-":N"=-S~LI"'::':ET=- 0204 Spela samman - En ny modell för statens stöd till

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

INLEDNING Bakgrund och nuläge

INLEDNING Bakgrund och nuläge INLEDNING Vår verksamhet ska kännetecknas av en kvalitativ och bred verksamhet, väl spridd över hela länet. Landstingets stöd till kultur, folkbildning, föreningsliv och skolor främjar ett aktivt medborgarskap

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till

Läs mer

Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län

Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län EN REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGARNA ATT BILDA REGIONKOMMUN I KALMAR LÄN Kent Johansson, 2015-11-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Uppdrag och arbetssätt.... 1 1.1.

Läs mer

Projektnamn: Projektägare: 1. Grundläggande information PROJEKTDIREKTIV 1 (5) 1.1. Bakgrund Verksamhetsstrategi. Region Norrbotten.

Projektnamn: Projektägare: 1. Grundläggande information PROJEKTDIREKTIV 1 (5) 1.1. Bakgrund Verksamhetsstrategi. Region Norrbotten. PROJEKTDIREKTIV 1 (5) Projektnamn: Region Norrbotten. Projektägare: Landstingsdirektören. 1. Grundläggande information 1.1. Bakgrund Landstinget har hos regeringen ansökt om att få överta det regionala

Läs mer

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Dnr 13/0293 2013-10-02 Helen Hägglund Tel. 0470-72 47 37 Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Ärendet Regional kulturplan för Kronobergs län

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling TJÄNSTESKRIVELSE Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150410 DNKS150152 Driftnämnden Kultur och skola Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet.

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet. 1 Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers remissyttrande över betänkandet Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11). Folkets Hus och Parker (FHP) är positiva

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Halmstad 2017-06-o7 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Riksteatern

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Budget fördelning av anslag

Budget fördelning av anslag Bildnings- och kulturförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2016-02-19 1(2) KN160085 Kulturnämnden Budget 2016 - fördelning av anslag Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar i enlighet med förslag om fördelning

Läs mer

Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/

Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 9 (36) 2016-01-25 Kf Ks Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/309-010 Landstingsfullmäktige beslutade den 3 juni 2015 att tillsammans

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Kultursamverkansmodellen i Skåne

Kultursamverkansmodellen i Skåne Kultursamverkansmodellen i Skåne Tillsammans utvecklar vi Skåne! Ett ökat deltagande i kulturlivet bidrar till medborgarnas välbefinnande och regionens utveckling. Kulturen ska vara livskraftig i alla

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tid: 2016-09-28 kl.09.00-12.00 Plats: Regionens hus, sal B 11 Tidsplan och arbetsstruktur för ny kulturplan 2018-2020 Diarienummer:

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Budget för Kulturförvaltningen 2014

Budget för Kulturförvaltningen 2014 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Kultur i Halland 2013-09-24 RS130356 Eva Nyhammar, förvaltningschef 035-17 98 89 REGIONSTYRELSEN Budget för Kulturförvaltningen 2014 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2016-03-15 Sida 1 (5) Dnr LD15/04485 Falun 2016-03-15 Dnr: Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad

Läs mer

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram

Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 2015-05-27 1(6) Revidering och förankring av Regionalt utvecklingsprogram 1. Sammanfattning Region Örebro län bildades 1 januari 2015. Regionbildningen syftar till att skapa en samlad demokratisk organisation

Läs mer

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 1/5 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 Remiss till betänkandet av Gestaltad livsmiljö- Ny politik för arkitektur, form

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

att med eleven i centrum och läroplanen som ramverk, gemensamt verka för ökad måluppfyllelse.

att med eleven i centrum och läroplanen som ramverk, gemensamt verka för ökad måluppfyllelse. Projektbeskrivning och budget Skola & Kultur - samverkan för ökad måluppfyllelse i Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län, Riksteatern Kalmar län och Riksteatern har gemensamt tagit initiativ till ett

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län

Regional biblioteksplan för Stockholms län KUN 2008/388 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Regional biblioteksplan för Stockholms län 2009 2011 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Yttrande avseende Departementsskrivelsen (Ds 2017:8) Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop

Yttrande avseende Departementsskrivelsen (Ds 2017:8) Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2017-06-07 Sida 1 (7) Dnr Dnr: LD 17/01174 Falun 2017-05-16 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm avseende Departementsskrivelsen (Ds 2017:8) Kultursamverkan för

Läs mer

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 21 april 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 5 BARN OCH UNGAS RÄTT

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Bildnings- och kulturförvaltningen 2017-11-28 Diarienummer KN170076 Kulturnämnden Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i Förslag till beslut 1. Kulturnämnden fastställer disposition

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Inledning Regionförbundet Sörmland har funnits sedan 2003. En interrimstyrelse tillsattes för de förberedande aktiviteterna och den 12 juni ägde

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen )

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen ) VERKSAMHETSPLAN 2013 (Fastställd av styrelsen 2012-11-29) ORGANISATION Hallands bildningsförbund är folkbildningens samverkansorganisation i Hallands län. Verksamheten har till syfte att ge stärka folkbildningen

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål

Innehållsförteckning. 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål Innehållsförteckning 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål 2 Organisation 2.1 Arbetet med regional kulturplan i Uppsala län

Läs mer

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut. Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-06-01 106 Remiss om Region Uppsala Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos

Läs mer

2. Kulturpolitiska prioriteringar

2. Kulturpolitiska prioriteringar 2. Kulturpolitiska prioriteringar 2A. Stärkt kulturell infrastruktur 2B. Förbättrade villkor för konstnärligt skapande 2C. Kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga 2D. Ökad tillgång och tillgänglighet

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna. Gäller fr o m. 2014-01-01

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna. Gäller fr o m. 2014-01-01 Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella idéburna organisationer i Dalarna Gäller fr o m. 2014-01-01 Beslutad av Kultur- och bildningsnämnden 2013-05-28, 37 Kontaktuppgifter Landstinget Dalarna,

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) 1 YTTRANDE 2010-06-04 Dnr Ku2010/292/KV Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Sammanfattning och allmänt Svenska Tornedalingars

Läs mer

Förslag till fördelning av stöd till ideella idéburna organisationer 2015

Förslag till fördelning av stöd till ideella idéburna organisationer 2015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2015-02-16 Sida 1 (1) Kultur- och bildningskansli Dnr LD14/02412 Uppdnr 932 2014-12-09 Kultur- och bildningsnämnd 2015-02-16

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sammanträde 2015-12-08 Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-12-08 Kl 9.00-17.00 Plats: Tjärnkraften, Klöverstigen 10 C Borlänge Dessa

Läs mer

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum Skellefteås kulturplan Kultur i centrum Dialog Nu är vi alltså i fasen där vi talar med medborgare, föreningar och förbund om vad de tror om kulturen i Skellefteå och om vad de vill se hända! Därför vill

Läs mer

Yttrande över Landstingets i Kalmar län ansökan om att bilda regionkommun

Yttrande över Landstingets i Kalmar län ansökan om att bilda regionkommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-12-23 KS 2015/1130 Kommunfullmäktige Yttrande över Landstingets i Kalmar län ansökan om att bilda regionkommun Förslag till beslut Kalmar kommun

Läs mer

Spela samman. en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet. Delbetänkande av Kultursamverkansutredningen. Stockholm 2010 SOU 2010:11

Spela samman. en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet. Delbetänkande av Kultursamverkansutredningen. Stockholm 2010 SOU 2010:11 Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Delbetänkande av Kultursamverkansutredningen Stockholm 2010 SOU 2010:11 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige Regeringsbeslut 2 Kulturdepartementet 2015-06-11 Ku2014/01693/KI Kungl. biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm Ku2015/00747/KI Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13)

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13) YTTRANDE 1 (5) s.registrator@regeringskansliet.se s.sfo@regeringskansliet.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM S2013/2054/SFÖ Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens

Läs mer

Projekt Region Uppsala 2017

Projekt Region Uppsala 2017 2015-04-21 Projekt Region Uppsala 2017 Bakgrund Regeringen har uttalat att de landsting som så önskar ges möjlighet att bli regioner. Processen att bilda region i Uppsala län inleddes den 27 januari 2015

Läs mer

Region Örebro Förslag - Regionens roll och uppdrag. Inledning och syfte. Roller och uppdrag i dag

Region Örebro Förslag - Regionens roll och uppdrag. Inledning och syfte. Roller och uppdrag i dag Projekt Region 2015 130513 ver 9 Region Örebro 2015 Förslag - Regionens roll och uppdrag Inledning och syfte Regionbildningen i Örebro län innebär att den regionala politiska nivån tar på sig en annan

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet 2010-06-22 KUR 2010/3140 Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Innehåll 1. Samverkansrådet

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-04-15 Dnr: RS 2015-277 Regionstyrelsen Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner Bakgrund Enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Läs mer

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård BESLUTSUNDERLAG 1(2) Richard Widén 2014-05-26 Dnr: LiÖ 2014-660 Landstingsstyrelsen Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård Landstinget i Östergötland

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 Effektivitet genom samverkan Verksamhetsinriktning för Västmanlands kommuner och landsting inför mandatperioden 2014 2018 Västmanlands kommuner och landsting har alltid arbetat

Läs mer

Landstingets Utvecklingsmedel

Landstingets Utvecklingsmedel Landstingets Utvecklingsmedel Kenneth Sjaunja Avdelningen för regional utveckling 2014-11-25 Projektfinansiering BILD 1 Landstingets vision Landstingets vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014 KUN 2011-11-01, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-10-27 KUN 2011/472 Handläggare: Hans Ullström Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm ÄRENDET Regionplanenämnden förslag till Regional

Läs mer

Region Norrbotten ett bokslut

Region Norrbotten ett bokslut Region Norrbotten ett bokslut Ansvarig minister meddelade i slutet av september att de inte avser godkänna landstingets ansökan att få överta det regionala utvecklingsuppdraget från 2015. Det innebär att

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella, idéburna organisationer i Dalarna

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella, idéburna organisationer i Dalarna Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Ideella, idéburna organisationer i Dalarna Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutade av Kultur och bildningsnämnden 2013-05-28 37 Reviderade vid kultur och bildningsnämndens

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-01-28 1 (6) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-02-05 kl. 09.00 Plats: Arkitektskolan, Sölvegatan 24, Lund 1. Val

Läs mer

Kultursamverkansmodellen. Styrning och bidragsfördelning. Rapport 2013: 2

Kultursamverkansmodellen. Styrning och bidragsfördelning. Rapport 2013: 2 Kultursamverkansmodellen. Styrning och bidragsfördelning. Rapport 2013: 2 Utvärdering av kultursamverkansmodellen Tre slutsatser Den statliga styrningen av den regionala kulturpolitiken är fortsatt stark,

Läs mer

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län 2016-08-16 1 (8) Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län Kommunerna i Stockholms län har fått möjlighet att yttra sig över Stockholms läns landstings intention att skicka in en ansökan om

Läs mer

Dagordning , kl

Dagordning , kl Dagordning 160115, kl 09.00-12.00 09.00-10.00 Dagens ämne förankrat i dialog och kultur- och bildningsplanen Information kulturpris kulturstipendier projektstöd föreningsstöd Paus 15 min 10.00-11.00 Diskussion

Läs mer

PROTOKOLL. C red Centrum för redesign, Kulturparken Småland, Växjö

PROTOKOLL. C red Centrum för redesign, Kulturparken Småland, Växjö 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2013-02-14 Kulturberedningen Tid Fredagen den 1 februari 2013 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting.

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län

Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Bildnings- och kulturförvaltningen Datum 2016-04-25 Referens KN 160098 Kulturnämnden Remiss Regional biblioteksplan för Kalmar län 2017-2021 Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2012-05-24 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid KilArena, torsdag 24 maj 2012, kl. 19.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Bilaga: Utdrag ur tjänsteutlåtande till Landstingsstyrelsen, Dnr LS-LED15-0577-2 Långsiktigt hållbar finansiering av regionalt stöd inom socialtjänst och vård Sammanfattning Sörmland behöver en långsiktigt

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-09-30 Möte nr 3 Sida 1(7) Landstingsfullmäktige Elin Beyersdorff Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsfullmäktige Datum

Läs mer

Från försöksverksamhet till regionreform

Från försöksverksamhet till regionreform Från försöksverksamhet till regionreform Regionbildning en demokratisk utveckling Innehåll Vad innebär regionalisering Vad har skett i Sverige Erfarenheter Vad har skett i Norrbotten Var står vi nu? Regionfrågan

Läs mer

Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen?

Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen? Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen? Region Skåne Joakim Lloyd Raboff Claus Pedersen claus.pedersen@skane.se Inledning RUS och det regionala utvecklingsuppdraget

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet REGERINGEN Kulturdepartementet 12-23 Regeringsbeslut 63 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm Ku2013/2461/RFS (delvis) Riktlinjer för budgetåret 2014

Läs mer