ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL"

Transkript

1 Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod Ort Karlshamn Organisationsnummer CFAR-nummer Telefonnummer Arbetsställets besöksadress Karlshamns kommun Rådhuset Webbadress e-postadress Behörig att företräda sökande/firmatecknare bifoga protokollsutdrag/intyg Sven-Åke Svensson Kontaktpersoner Kontaktperson hos sökanden Ulrika Nordén Johansson Telefonnummer e-postadress Mobil nr Projektledare Telefonnummer Kontaktperson ekonomi Kent Wahnström Telefonnummer Mobil nr e-postadress Mobil nr. e-postadress Allmänna uppgifter Projektets namn Hästnäringen i Blekinge län Datum för projektstart Datum för projektslut Sökt belopp kronor Län som omfattas av projektets verksamhet Blekinge Kommuner som omfattas av projektets verksamhet Sölvesborg, Olofström, Karlshamn, Ronneby, Karlskrona

2 Ska samarbete ske med annat projekt? Ja Nej Om Ja: Projektets namn Hästnäringen i Blekinge län Kontaktperson för projektet Ulrika Nordén Johansson, Karlshamns kommun Aktuellt program Regionala tillväxtmedel Betalningssätt Regionala tillväxtmedel utbetalas till sökandes: (ange endast ett alternativ) Plusgiro nr: Bankgiro nr: Bankkonto nr: Moms Är sökanden momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Ja Nej Om Nej, bifoga intyg från Skatteverket. Upphandling Omfattas sökanden av Lagen om Offentlig upphandling? Ja Nej Om Ja, bifoga upphandlingspolicy. Annat stöd (utöver medfinansieringen till denna ansökan) Har annat stöd sökts eller beviljats för samma aktiviteter/utgifter? Ja Nej Om Ja, ange finansiär och belopp. Finansiär Belopp Projektbeskrivning Bakgrund/problemställning En förstudie som gick ut på att inventera och kartlägga hästnäringen i Karlshamns kommun genomfördes under andra halvan av Förstudien visade bland annat att det fanns ca 80 företag som hade en direkt koppling till hästnäringen och dessa företag hade en årlig omsättning på ca 65 miljoner kronor. Företagen sysselsatte ca 200 personer på hel- eller deltid varje år. Det kvinnliga företagandet var överrepresenterat när vi talar om små företag (eneller fåmansföretag) men att när vi kommer in mot lantbrukssidan och några av de större företagen med flera anställda, jämnade siffrorna ut sig eftersom dessa till största del drevs av män. I förstudien genomfördes också en behovsanalys riktad till våra företagare inom

3 hästnäringen. Behovsanalysen visade att man som företagare inom hästnäringen önskade känna sig mer välkommen som företagare i kommunen. När vi definierade "att känna sig välkommen" såg företagararna till exempel vikten av en väl genomarbetad översiktsplan som inte försvårar eller förhindrar möjligheten att bedriva företag inom hästnäringen i kommunen, skyltning av vägar vid hästtäta områden i kommunen, förbättrade ridmöjlighet såsom ridvägar, med mera. Viktigt att tänka på är att företagandet inom hästnäringen bygger på andra människors möjlighet att utöva sin fritid. En annan aktivitet som företagarna ansåg vara viktig var en företagsmässa. Mässan skulle göra det möjligt att nå fler kunder, nya som gamla på ett enkelt sätt. I samband med förstudien startades också ett litet nätverk som redan under förstudiens korta tid gjorde att två företagare började samarbeta med varandra och att ett företag gick från hobbyverksamhet till verkligt företag. Med denna förstudie som grund och det arbetssätt som vi tillämpade där och då, vill vi nu implementera arbetssättet och utvidga kartläggningen till hela Blekinge län. Kartläggningen ger ökad kunskap om näringens storlek och bredd i Blekinge. Här fångar vi även upp besöksnäringen. Samtidigt ämnar vi verkställa några av de behov som framkommit i den behovsanalys som gjordes bland företag och föreningar. Detta gynnar företagandet inom hästnäringen i hela länet. Projektets syfte Projektets huvudsakliga syfte är att stärka och skapa bättre förutsättningar för företagandet inom hästnäringen i Blekinge. Projektet kommer lägga en grund för att deltagarna ska ges kunskap om och möjlighet till att ta steget och utveckla företagen för bredare marknad, samt ge de som idag driver verksamhet på hobbynivå, vågar ta steget att starta företag. Projektet ska dessutom ge verktyg för företag inom besöksnäringen för att de ska kunna diversifiera sin verksamhet med inriktning mot häst. Projektet syftar också till att öka den allmänna kunskapen om hästnäringens betydelse i länet både hos politiker/tjänstemän samt allmänheten. Projektets mål - Kartlägga hästnäringen i Sölvesborgs, Olofströms, Ronnebys och Karlskronas kommuner. - Göra behovsanalys grundat på kartläggningen som underlag för kommande genomförandefas. - Genomföra två företagsmässor med lokala och regionala företag inom branschen. - Genomföra en workshop/seminarium som lyfter fram integrations och jämställdhetsfrågorna inom branschen. - Genomföra fyra workshops/seminarium som lyfter småföretagandet inom branschen. - Genomföra två workshops/seminarium med besöksnäringen för utveckling av samarbeten kopplat till hästnäringen. - Skapa underlag till en kommande genomförandefas av ett ridvägsnät lokalt och regionalt för säkra och hållbara ridvägar. - Skapa ett underlag för en framtida branschorganisation.

4 Projektets målgrupp - Företagare inom hästnäringen - Företagare inom besöksnäringen - Aktiva föreningar inom hästnäringen som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet - Politiker, tjänstemän och beslutsfattare inom kommunala och regionala organisationer. - Allmänheten Projektorganisation och regional samverkan Karlshamns kommun kommer att agera projektägare för "Hästnäringen i Blekinge län" En projektledare med nödvändig kompetens kommer att anställas på 50% under projektperioden för att samordna och driva arbetet med att utveckla hästnäringen i länet. Till sin hjälp i projektadministrationen kommer projektledaren att ha en av Karlshamns kommuns ekonomer som har gedigen erfarenhet av EU-projektekonomi. Inom Karlshamns kommuns organisation samverkar Näringslivsenheten genom dess Landsbygdsutvecklare. Samverkan kommer också att ske med företagare och föreningar i hela länet. Styrgruppen kommer att bestå av bl.a projektägaren, projektledaren, samt representanter från samtliga medfinansiärer. Projektaktiviteter - För att stimulera företagandet inom hästnäringen i länet kommer projektet att genomföra en företagsmässa/år under 2015 och Genom dessa når fler företagare ut till fler kunder på ett effektivt sätt och kan på så sätt öka sin omsättning. Projektet ämnar även medverka till att någon form av gemensam marknadsföring av hästnäringen i Blekinge. - För att utveckla företag inom besöksnäringen att lägga till hästturism i sin befintliga verksamhet kommer vi att bjuda in redan verksamma företagare som ser möjligheterna med, tex. samverkan och som vill utveckla och diversiera sina verksamheter. Projektet kommer i samband med detta att stimulera nätverkandet och genom tydliga informationsinsatser visa företagarna vilka hjälpmedel som finns, var de finns och hur de kan användas. Här kommer också projektet att ta fram ett underlag till en kommande genomförandefas av att ett ridvägsnätverk utvecklas. Det skall bidra till säkrare och hållbarare ridvägar både för vardagsutnyttjande samt för besöksnäringen. - För att få företagare och föreningar inom hästnäringen att lära sig se nyttan av nätverkandet och att arbeta mot gemensamma mål vill projektet genom workshops, utbildningar samt seminarium påvisa vikten av ökad samverkan för fortsatt utveckling. Projektet kommer också att skapa underlag för en framtida branschorganisation bildas som fortsättningsvis står för

5 fortsatt förvaltning och drift av olika evenemang som stimulerar företagandet inom hästnäringen i regionen. - För att belysa vikten av fortsatt jämställdhetsarbete och integrationsarbete inom föreningarna kommer projektet att visa på lyckade aktiviteter som är genomförda för ökad jämställdhet inom ridsporten samt aktivt medverka att en aktivitet genomförs som hjälper utlandsfödda att hitta vägen till ridskolorna. Dessutom vill vi bjuda in ett lyckat integrationsprojekt, "Grön resurs" till en av våra workshops så att de kan visa och berätta om sin verksamhet. - För att förse våra politiker och tjänstemän med den information som är viktig i deras vardagliga arbete, i sina ordinarie uppdrag kommer projektet att kartlägga och inventera antalet företag, deras cirkaomsättning samt hur många som har sin sysselsättning inom hästnäringen i respektive kommun. Dessutom kommer det att genomföras en behovsanalys där företagare och föreningar visar på de behov som de ser är viktiga för att kunna utveckla sina verksamheter. - För att öka den allmäna kunskapen om hästnäringens betydelse i våra kommuner kommer projektet att aktiv marknadsföra näringens betydelse för kommunerna. Detta genom att medverka på olika mässor, använda sig av media samt framträda vid olika event. I samband med denna marknadsföring stärks också länets strategi som en attraktiv plats att bo och verka i. - Projektet kommer att ha regelbundna projektledningsmöten (minst 6 ggr/år) - Projektet kommer att ha regelbundna projektmöten med styrgruppen (minst 4 ggr/år) - Informationsspridning - Resultatsammanställning - Utvärdering Koppling till Blekingestrategin Välj insatsområde: Bilden av attraktiva Blekinge Livskvalitet Arbetsliv Tillgänglighet Beskriv hur projektet har koppling till valt/valda insatsområden nedan: Vision: Projektet bidrar till bilden av Blekingestrategins insatsområde Det attraktiva Blekinge genom att bidra till att stärka bilden av Blekinge som besöksmål inom hästturism. Det ska vi göra genom att bjuda in företagare inom befintliga besöksnäringen och sammanföra dem med hästnäringens aktörer för att hitta samarbeten för att utveckla de befintliga företagen till att kunna ta emot fler besökare. Man kan utveckla begreppet Bed and Box för att attrahera besökare från andra kommuner och länder, det vill säga, att man utvecklar möjligheten att ta med sig sin häst under semestern och rida i den Blekingska naturen. Projektet bidrar till bilden av Blekingestrategins insatsområde Livskvalitet genom att samordna insatser för att visa på att Blekinge är en utmärkt plats att verka och bo i om man har häst. Här finns de bästa förutsättningarna för att locka nya invånare, fler sysselsatta och fler besökare genom att Blekinge är välkomnande och lyhörd för vad hästnäringen behöver vilket gör att fler personer som är på väg att flytta väljer Blekinge och någon av dess kommuner. Där kan de själva eller deras barn på ett enkelt, smidigt och på ett förhållandevis billigt sätt utvecklas inom sin idrott eller utveckla sitt företag. Länet ligger dessutom väl tillgängligt för intressenter från så väl Danmark/Tyskland/Norge som från Polen och de Baltiska staterna. Detta öppnar upp för en framtida samverkan som sträcker sig inte bara över länets gränser utan även över landets gränser. Blekinge län har, i sin litenhet en optimal och central placering.

6 Projektet bidrar till bilden av Blekingestrategins insatsområde Arbetsliv genom att stärka företagandet inom hästnäringen. Vi vill genom projektet lyfta de lokala företagen som är kopplade till hästnäringen genom att ge företagen möjligheter att träffa nya kunder genom att skapa en plattform där de får möjlighet att marknadsföra sin verksamhet och produkter. Inom hästnäringen finns idag ett stort behov av arbetskraft och många unga får sitt första jobb i stallet. Stallet kan för många vara vägen in i arbetslivet. Hästnäringen har goda möjligheter att ta emot grupper som kan ha svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, som till exempel ungdomar, personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning och nyanlända. Horisontella mål Beskriv hur projektet bidrar till en hållbar tillväxt utifrån : Jämställdhet Ridsporten är Sveriges näst största ungdomsidrott och Sveriges näst största tjejidrott. Ridsporten är en av de få sporter där man tränar och tävlar mot varandra på precis samma villkor, oavsett om man är kvinna eller man och oavsett om det är på hobbynivå eller elitnivå. Bara detta gör att ridsporten är en av de mest jämställda sporterna som vi har i landet. Det är dock ändå tydligt att det är en sport och en branch som för många är relativt osynlig. Kanske för att den klassas som en tjejidrott Genom detta regionala projekt lyfts en branch och sport som attraherar många och då framför allt tjejer och kvinnor. Branschen och sporten syns mer, fakta redovisas och blir på det sättet mer legitimerad. Genom projektet höjs den allmänna kunskapsnivån och inställningen till branschen förändras hos såväl allmänheten som hos tex. näringslivsenheterna i våra kommuner. Detta gör att befintliga föreningar och företag förhoppningsvis har lättare att utvecklas och att nya företagare vågar ta steget fullt ut och verkligen gå från hobbyverksamhet till företagare. Då ger vi, på sikt fler tjejer och killar bättre möjligheter att stanna kvar i länet och ändå utvecklas inom sin idrott. Samtidigt stimulerar det ett ökat företagande för så väl kvinnor som män. Projektet ämnar även att vid tillfälle visa på lyckade aktiviteter som har banat väg till fler ridande killar på våra ridskolor samt det arbete som Svenska ridsportförbundet gör för att jobba för att få fler killar in i ridsporten.

7 Integration Vid ett av projektets workshops kommer projektet att bjuda in framgångsrika integrationsprojekt, till exempel "Grön resurs" ( Ett arbetslag som utvecklar lantbruksnära tjänster. Detta arbetslag består enbart av utlandsfödda personer) för att se om samverkan kan komma till stånd. I samband med dessa seminarium hoppas vi också att idéer väcks som kan leda till fler satstningar som leder till ökad integration inom de gröna näringarna. Projektet ämnar även att genomföra en aktivitet som visar utlandsfödda vägen till hästnäringen och till ridskolan. Miljö Vi vill framhålla det lokala och regionala företagandet då de aktiva inom hästnäringen till största del använder sig av resurser inom dess närområde. Tex. köper hästägaren allra helst foder som är producerat i närheten, man anlitar tränare och hovslagare som bor i närområdet och använder sig av anläggningar som finns i dess närområde. Detta gör att man minskar transportsträckan vid leverans av tex. foder, det bidrar till att hålla landskapet öppet och till stimulans hos de lokala företagarna. De verksamma inom hästnäringen, vare sig de är aktiva på hobbynivå eller professionellt spenderar dessutom den mesta av sin tid i sin hemkommun. Detta innebär att de inte bara spenderar sina pengar hos lokala företag, de bidrar i väldigt liten grad till ökat utsläpp genom tex. flygresor till andra länder. I projektet kommer alla inbjudningar att skickas elektronisk för att minska påverkan på miljön. Vid workshops och seminarium kommer vi att ha ambitionen att använda oss av lokalt och härproducerad mat.

8 Uppföljning och utvärdering I slutet av projektet kommer en uppföljning och utvärdering att genomföras där projektets samtliga aktörer kommer att vara delaktiga dels genom möten men också med att de får en elektronisk enkät skickad till sig för att utvärdera projektet. Under projektet genomförs en behovsanalys som kan ligga till grund för uppföljningsarbete inom vissa specifika områden. Efter projektidens slut vill vi genomföra en utvärdering som skall visa på projektets styrkor och svagheter. Vi vill genom utvärderingen även få svar på om vi använt oss av våra resurser på ett effektivt och nyttigt sätt. Implementering och spridning av resultat Resultatredovisning i form av slutrapport som presenteras för berörda enheter inom de olika kommunerna. Vi kommer att använda oss av media för att sprida resultat och arbete. Projektbeskrivning och slutrapport kommer att ligga på kommunernas hemsidor. Våra resultat kommer att spridas även via Blekinge Ridsportförbund och HNS; Hästnäringens Nationella Stiftelse. Indikatorer Antal Män Kvinnor Nya företag Nya arbetstillfällen Bevarade arbetstillfällen Involverade företag Deltagande individer Tids- och aktivitetsplan Aktivitet Startdatum Slutdatum Kartläggning och behovsanalys i Sölvesborgs och Olofströms kommuner Kartläggning och behovsanlys i Ronnebys och Karlskronas kommuner Besöksnäringen bjuda in till samtal västra delen av länet Besöksnäringen bjuda in till samtal östra delen av länet Aktivitet besöksnäringen Marknadsföring löpande över hela perioden Skapande av nätverksgrupper pågående under hela perioden Löpande planering och arbete med företagsmässa/-or

9 2 st företagsmässor under projekttiden Information vad gäller tidigare ridvägs-/ridstigsprojekt i andra kommuner i landet samt ytterligare planering och nätverkande inom detta område. Uppföljning besöksnäringen Workshop jämställdhet och integration, Vad kan Vi göra? Genomförande av en aktivitet, integration Workshop/seminarium 4 st Budget och finansieringsplan Fylls i på särskild budgetblankett! Underskrift Genom underskriften intygas att: - de uppgifter som lämnats i ansökan, inklusive bilagor, är riktiga och att de kopior av handlingarna som bifogats ansökan stämmer överens med originalen. - Sökanden har tagit del av Handledning till ansökan, föreskrifter samt förordningar som gäller för det sökta stödet och åtar sig att följa de villkor som gäller för det stöd som eventuellt beviljas. Datum Behörig att företräda den sökande organisationen Namnförtydligande

Uppgifter om sökande Organisationens namn Filmregion Stockholm- Ansökan om Regionala tillväxtmedel Organisationsnummer 556753-7583 Mälardalen Juridisk form Bransch/SNI-kod AB Adress Telefonnummer Greta

Läs mer

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kr inom Sverige för att främja kvinnors företagande varav 3,8

Läs mer

Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag

Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-03-18 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-03-18 kl. 13.00- Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag Ordförande Carina Blank Förhinder

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Ansökan projektstöd Region Dalarna

Ansökan projektstöd Region Dalarna Ansökan projektstöd Region Dalarna (fylls i av Region Dalarna) Handläggare: (fylls i av Region Dalarna) Ankomststämpel/Diarienummer NYPS Stödid: 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Avesta 2020 Sökt

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (13) Utlysningens namn och diarienummer Förstudier och fördjupade implementeringar år 2014 2013-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Samordningsförbundet

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001

Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 ANSÖKAN Diarienummer 2011-3040078 Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Kompetensförsörjning - genomförande med möjlighet till mobiliseringsfas. 2011-5040001 Uppgifter om organisationen Organisationens

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001

Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001 ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont - en utvärdering av Leader Höga kusten Vi har haft förmånen att få fördjupa oss i leader och i Leader Höga kusten i synnerhet. Det har varit många

Läs mer

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg Vård-SFI PROJEKTPLAN Norra Mellansverige PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL Lära och utvecklas tillsammans SFI Vård och omsorg Förberedande program för Omvårdnadsprogrammet Projektplan för Vård-Sfi Projektplan

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer