Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Uppgifter om sökande Organisationens namn Filmregion Stockholm- Ansökan om Regionala tillväxtmedel Organisationsnummer Mälardalen Juridisk form Bransch/SNI-kod AB Adress Telefonnummer Greta Garbos väg Postnummer Ort Solna Behörig att företräda sökande/firmatecknare bifoga protokollsutdrag/intyg Anette Mattsson CFAR-nummer e-postadress Kontaktpersoner Kontaktperson hos sökanden Åke Lundström Telefonnummer e-postadress e Projektledare Åke Lundström Telefonnummer e-postadress Kontaktperson ekonomi Andreas bergelin Mobil nr e-postadress Mobil nr Telefonnummer Mobil nr Allmänna uppgifter Projektets namn MUNK 2 (Musik-utbildning-näring-kultur) Datum för projektstart Datum för projektslut Sökt belopp Län som omfattas av projektets verksamhet Örebro län Kommuner som omfattas av projektets verksamhet I och med att MUNK 2 kommer att arbeta mycket mot USÖ och övriga sjukhus i länet kommer projektet främst att omfattas av kommuner där sådana finns. Stöd söks från målområde inom Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Betalningssätt Regionala tillväxtmedel utbetalas till sökandes (ange endast ett alternativ): Plusgiro nr: Bankgiro nr: Bankkonto nr: Moms Är sökanden momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

17 Ja Nej Om Nej, bifoga intyg från Skatteverket. Upphandling Omfattas sökanden av Lagen om Offentlig upphandling? En förutsättning för att stöd ska betalas ut är att LOU följts. Ja Nej Ej aktuellt Projektbeskrivning Sammanfattande projektbeskrivning Projektet MUNK (Musik utbildning- näring- kultur) är ett projekt som utvecklar kulturen och de kreativa och kulturella näringarna I Örebro län genom att skapa en plattform och teknik för TVsändningar av kulturevenemang från Örebro län. Samarbetspartners är Svenska Kammarorkestern, Musikhögskolan I Örebro och Länsteatern I Örebro. Projektet arbetar också med att skapa bättre förutsättningar för unga kulturentreprenörer att utvecklas I Örebro län. Bakgrund/problemställning (skäl för projektet) Under hösten 211 och våren 212 pågår projektet MUNK. Det står för Musik, Utbildning, Näring, Kultur och är ett projekt som finansieras av Filmregion Stockholm- Mälardalen, Regionförbundet Örebro, Tillväxtverket, Örebro kommun och Örebro universitet. I projektet ingår också Svenska kammarorkestern, Musikhögskolan Örebro och Länsteatern Örebro. Projektet ska bistå kulturen i Örebro län att komma ut till en större publik. Men också att skapa ett samarbete mellan kulturutövarna genom ett gemensamt projekt för direktsända evenemang, konserter och föreställningar via internet. Projektet pågår fram till och med augusti 212 och då har tre av Svenska kammarorkesterns konserter, en föreställning från länsteatern och två evenemang från musikhögskolan direktsänts. Under ovanstående projekttid har tekniken utvecklas. Sändningarna går via en sida som heter Cineplay.se. Från den kommer vi också att kunna ta betalt per sändning. Genom detta kan t. ex Svenska kammarorkestern höja sina biljettintäkter. Både från nya intäkterna via sändningar men också för att vi vet att de flesta människor fungerar så att det de sett på TV eller på en film vill de gärna uppleva i verkligheten. Det gör att ju fler tittare föreställningarna eller konserterna får genom direktsändningarna, desto fler biljetter säljs också till teater och/eller konserter. Direktsändningarna ger möjligheter att sända föreställningar och konserter till olika lokaler och till en publik som själva kan ha svårt att uppleva kultur på plats. Alla slags föreställningar kan sändas till äldreboende och till sjukhus, till större samlingssalar eller direkt till en TV på rummet. Allt detta måste naturligtvis finansieras. Men eftersom det, av konsument, kommer att tas ut en avgift för en direktsänd konsert/teater så kommer sändningarna med tiden att

18 bli självfinansierande. Vi har i nuvarande projektet förhandlat om rättigheter för sändningar. Allt går inte att lösa idag när det gäller att sända till konsument, men att sända till landstingets verksamhet är lättare. Nu vill vi skapa en fortsättning för att projektet ska leva vidare.

19 Projektets syfte De kreativa och kulturella näringarna är en av de branscher som idag utvecklas mest i Sverige. I och med att vi skapar en plattform för direktsändningar på nätet ges möjlighet att skapa innehåll och därmed en stadigvarande TV och filmproduktion i Örebro län. I och med att vi säljer sändningar direkt till konsument går det att skapa förutsättningar för att dessa kan betala sig själv. Projektet ger positiva resultat på flera sätt. - Kulturen, som regionen redan finansierar, når vården på ett sätt som tidigare inte var möjligt. - Kulturen från Örebro når utanför länets gränser och kan få större publik som ger större möjligheter till intäkter för länets kulturutövare, men det ger också en bättre bild utanför gränserna av Örebro som det stora kulturlän som det är. - De kreativa och kulturella näringarna utvecklas än mer i Örebro län. Kultur i vården Örebro har idag ett fantastiskt kulturutbud. Med den här tekniken kan vi göra den tillgänglig på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Den går att skicka sändningarna till TV-apparater på USÖ, andra sjukhus och vårdcentraler. Det går också att göra större visningar på duk i samlingssalar mm. Att få möjlighet att se direktsända konserter och/eller teaterföreställningar innebär att Örebro läns landsting är först i landet med att erbjuda patienter den upplevelsen. Kulturen som landstingen redan finansierar blir tillgänglig på ett helt annat sätt än tidigare. Kultur för unga MUNK-projektet har engagerat unga människor som mycket snabbt har förstått och lärt sig och som bidragit på många sätt. Ambitionen är att fortsätta ge unga människor möjligheten att komma in och jobba inom kulturbranschen. Det är också så verksamheten utvecklas. Genom att vi skapat Cineplay.se ges unga också möjlighet till egna initiativ inom TV- branschen. Filmer och TV-program av hög kvalitet från Örebro län får en distributionskanal för att nå sin publik. Det innebär att fler arrangemang från Örebro län kan sändas direkt. T.ex någon av musikfestivalerna, ÖSK:s träningsmatcher, Opera på skäret eller andra evenemang. Entreprenörskap Redan idag driver Filmregion Stockholm-Mälardalen Örebrokontor en verksamhet som

20 kallas Manusverkstaden, där unga författare får chansen att utvecklas som manusförfattare och Örebro universitet driver kurser i manusförfattande. Nu vill vi skapa ytterligare en verkstad Producentverkstaden, för producenter som har kunskap och framåtanda och som vill vara projektledare inom i första hand den audivisuella industrin. Även här har vi startat ett samarbete med Örebro Universitet och planen är att under 213 starta en kurs tillsammans med musikhögskolan. I Örebro finns idag finansieringsmöjligheter för film och TV genom samarbetet med Filmregion Stockholm-Mälardalen och de två investeringsbolag för film som idag finns i länet. Det finns studio och distributionsmöjligheter. Dessutom finns manusförfattare genom de initiativ filmregionen arbetar med. Med projektledare som kan utveckla och finansiera TV-, film-, och andra projekt inom de kreativa och kulturella näringarna finns stora möjligheter att utveckla branschen i länet. Ett exempel är SMASK Sveriges musikakademikers sång kåntest, som är musikhögskolornas melodifestival. Där har en projektledare, i samarbete med MUNKprojektet utvecklat festivalen till en riksfestival som nu, i samarbete med Nerikes allehanda och promedia, direktsändes över hela landet via cineplay.se. I samband med TV-sändningar får deltagarna i Producentverkstaden möjlighet att lära sig och får chans att utvecklas. Det kommer att göra det möjligt att fortsätta och att sända ännu mer från Örebro och ger möjlighet till direktsändningar i fler evenemang som arrangeras i länet. Till exempel från musikfestivaler el. dyl. Projektets resultatmål En direktsändning av Svenska kammarorkestern mot USÖ ( En fungerande organisation för projektets fortsättning 213. Planerad start av ny entreprenörsutbildning I samarbete med Örebro universitet På vilket sätt kommer projektet att bidra till att nå målområdets inriktnings-/ etappmål (se Utvecklingsstrategi för Örebroregionen) Projektet uppfyller den regionala utvecklingsstrategins utvecklingsområde 2 Innovationer och entreprenörskap genom att fler arbetstillfällen skapas och genom att musik- och teaterföreställningarna kommer att få fler besökare och därmed ökade intäkter. Studenter på Örebro universitetet får genom att en ny entreprenörskapsutbildning som ligger inom musik-, teater- och filmutbildningarna kunskap och inspiration att starta eget företag. Projektet uppfyller också den regionala utvecklingsstrategins utvecklingsområde 3 Lustfyllda möten och upplevelser genom att olika TV-program kommer att sändas och

21 om fler och fler besöker musik- och teaterföreställningar kan också fler och fler föreställningar ges. Projektets målgrupp Svenska Kammarorkestern, Länsteatern I Örebro, Musikhögskolan I Örebro, USÖ och andra sjukhus och vårdinrättningar, samt vanliga kulturkonsumenter. Projektets innehåll (arbetssätt och verksamhetsbeskrivning) Tids- och aktivitetsplan Aktivitet Startdatum Slutdatum Direktsändning av konsert till USÖ Start entreprenörskurs Avtal med fackförbund och STIM kontakt med investerare Kontakt med kommuner och landsting i länet Uppföljning och utvärdering Nyskapande (beskriv på vilket sätt projektet tillför något nytt, finns andra liknande verksamheter idag?) Mer och mer TV-tittande sker idag på nätet. De traditionella TV-kanalerna får mindre och mindre betydelse och tittaren söker efter det som den är intresserad av. I diskussioner med organisationer som Svensk scenkonst och teaterförbundet är de medvetna om att teater och music kommer att behova få sin plats på nätet och de uppmuntrar project av den här typen. Idag finns det ingen som kommit lika långt som vi. Det finns initiativ I samarbete med Stadsteatern i Stockholm och även ett projekt I Malmö, men ingen har idag sändningar på det sättet som vi gjort under projekttiden för det första MUNK-projektet. Det innebär att Örebro tar en tätposition inom kulturområdet. Regional samverkan (idémässig, finansiell och geografisk förankring i regionen) Svenska kammarorkestern och länsteatern är en angelägenhet för hela länet. Bägge två har varit mycket tydliga med att det här inte på något sätt ska ersätta turner I länet, men samtidigt är inte allt möjligt att turnera med. Därför ger det en bättre möjlighet för befolkningen I länet att se det som produceras I länet. I en förlängning ger det också en möjlighet att TV-sända även andra föreställningar från länet. Stadra och Opera på skäret är exempel på sådana. Genomsyrande perspektiv - Beskriv projektets påverkan inom följande områden: Ekologiskt hållbart Projektet har en viss påverkan på miljön genom att utvecklingen av ett digitalt

22 sändningsverktyg innebär att det inte via t ex genom biltransporter skickas filmkopior utan distributionen sker via internet. I övrigt är bedömningen att satsningen inte påverkar miljön i någon större omfattning. Mångfald och integration Projektet ska arbeta aktivt för att på bästa sätt ta tillvara de resurser som finns i ett mångkulturellt perspektiv. En ökad mångfald ska eftersträvas och det är inte minst betydelsefullt när det gäller framtida kompetens och företagande. Barn och unga Film och filminspelningar har alltid lockat ungdomar. Redan i det MUNK-projekt som pågår nu har ungdomar fått chensen att arbeta tillsammans med erfarna yrkeskunniga människor inom branschen. I och med nya utbildningar I entreprenörsskap kommer projektet att skapa än bättre förutsättningar för unga att kunna arbeta professionellt inom mediebranschen. En jämställd region Den sektor som projektet vänder sig till, film, teater och musik, har totalt en relativt jämn könsfördelning. projektet kommer att vara uppmärksam på och strategiskt föra fram den underrepresenterade inom just det området. De effekter som satsningen förväntas ge kommer både kvinnor och män tillgodo genom ökad sysselsättning och nya arbetstillfällen. En god folkhälsa Film är både en näringslivs- och en kulturyttring och det finns vetenskapliga bevis för hur kultur i olika former kan läka och hur ett välbefinnande i högsta grad påverkar oss och påverkar hälsan. Hade vi inte kultur så skulle vår hälsa och vår stimulans vara betydligt torftigare. Ett samhälle utan olika kultur-yttringar är ett samhälle utan utveckling. Projektet jobbar nu aktivt med att visa kultur på sjukhus och äldreboende för att skapa möjligheter för en publik som tidigare haft svårt att kunna se kultureevenemang från länet. Resultatspridning (hur sprids resultatet till projektets målgrupp/er?) Resultat kommer att delges medfinansiärer och samarbetspartners genom slutrapport. Hur aktiviteterna framskrider under projektettiden kommer att delges via delrapporter. Spridning kommer att ske genom Filmregion Stockholm-Mälardalens och samarbetspartnernas hemsida. Långsiktighet (hur ska verksamheten drivas vidare och finansieras efter projekttiden?) Det finns nu ett bolag, Spången AB, som äger portalen cineplay.se. Bolaget ägs av

23 Filminvestering I Örebro, Filmregion Stockholm-Mälardalen och ett antal privata aktörer. Målet är att, genom att ta betalt för visningar, kunna nå så många tittare att TV-visningarna ska kunna gå runt av sig själv. Detta tillsammans med ett avtal med lanstinget om visningar på sjukhus och vårdcentraler och avtal med kommunerna om visningar på äldreboende hoppas vi att visningarna ska kunna finansiera sig själv. Uppföljning och utvärdering (hur ska projektet följas upp?) En avslutande projekterapport kommer att skrivas och presenteras i början av 213 då projektet ska vara finansierad för att bli en permanets verksamhet. Projektorganisation (befattningar, styrgrupper och eventuella referensgrupper Åke Lundström är projektledare och han arbetar nära Andreas Bergelin som har ansvar för den ekonomiska rapporteringen och Eva Krause som gör de skriftliga rapporterna. En styrgrupp med representanter för alla deltagare I projektet träffas regelbundet. Avgränsning från ordinarie verksamhet (ange hur projektet skiljer sig från er ordinarie verksamhet) Filmregion Stockholm-Mälardalen arbetar med tre delar: - Filmfinansiering. - Filmkommission. - Utvecklingsfrågor inom film. Samtliga delar arbetar strikt med filmproduktion, framförallt med filmer för bio. Eftersom det här projektet ska arbeta klusterutveckling, få till stånd entreprenörskapsutbildning inom musik- film- och teaterutbildningar på universitetet och med nya former av TV-sändningar så blir det ett komplement till Filmregioin Stockholm-Mälardalens ordinarie verksamhet och därmed en avgränsning mot nuvarande verksamhet. Budget och finansieringsplan Fylls i på särskild budgetblankett! Underskrift Genom underskriften intygas att: de uppgifter som lämnats i ansökan, inklusive bilagor, är riktiga och att de kopior av handlingarna som bifogats ansökan stämmer överens med originalen. Sökanden har tagit del av Anvisningar för Ansökan om regionala tillväxtmedel, Allmänna villkor för medfinansiering och åtar sig att följa de villkor som gäller för det stöd som eventuellt beviljas. Datum Behörig att företräda den sökande organisationen Namnförtydligande Anette Mattsson

24 Budget och finansieringsplan Projekttitel: MUNK 2 Stödmottagare: Bokförda kostnader Totalt Egen personal inkl soc.avgifter Externa tjänster 2 2 Lokalkostnader Investeringar Övriga kostnader Summa bokförda kostnader 2 2 Finansiering Offentlig finansiär: Totalt Regionförbundet Örebro Örebro läns landsting 1 1 Adolf Lindgrens Stftelse 5 5 Tillväxtverket 5 5 Summa off. finansiering 2 2 Privat finansiering: Totalt Summa privat finansiering Total finansiering 2 2 Direktfinansierade kostnader (in natura) Finansiär: Totalt Summa direktfinansierade kostnader

25

26

27

28

29

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kr inom Sverige för att främja kvinnors företagande varav 3,8

Läs mer

Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag

Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-03-18 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-03-18 kl. 13.00- Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag Ordförande Carina Blank Förhinder

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

SLUTRAPPORT. DIGITAL LIVE ARENA Kultur online

SLUTRAPPORT. DIGITAL LIVE ARENA Kultur online DIGITAL LIVE ARENA Kultur online Utvecklingsprojekt 20122013: En satsning på infrastruktur och kommunikation för att tillmötesgå samtidens kulturkonsumenter genom digital kulturdistribution SLUTRAPPORT

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001

Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001 ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer En samlad strategi för film och rörlig bild i Botkyrka kommun Augusti 2008 1 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 3 2. INLEDNING 4 2.1 KARTLÄGGNING 4 2.2

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer