Att ansöka om regionala projektmedel. Anvisningar till ansökningsblanketten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att ansöka om regionala projektmedel. Anvisningar till ansökningsblanketten"

Transkript

1 Att ansöka om regionala projektmedel Anvisningar till ansökningsblanketten

2 Del Allmänna uppgifter Projektets namn Ange det namn som projektet kommer att ha under hela genomförandet. Välj gärna ett kort namn som ger förståelse för projektets innehåll. Projektnamnet bör användas konsekvent vid all kommunikation som rör projektet och dess verksamhet. Projektperiod Datum för projektstart och projektslut avser den period inom vilken projektets kostnader kommer att vara bokförda. Kostnader före eller efter perioden är inte stödberättigade. Projektet kan starta tidigast den dag ansökan inkommit till Region Gävleborg. Projektstart innan beslut sker på egen risk. Belopp som söks Ange den summa som söks från Region Gävleborg. Summan ska överensstämma med summan som anges under punkten 20.1 Kontant finansiering- Region Gävleborg i projektansökans budget (Ansökan Del 2). Andelen anslag kan uppgå till högst 50 % av den totala projektkostnaden. Län som omfattas av projektets verksamhet Ange vilket eller vilka län som kommer att vara delaktiga i projektet. Kommuner som omfattas av projektets verksamhet Om ansökan inte omfattar hela län ska de kommuner som omfattas av ansökan anges här. Om alla kommuner i det/de berörda länet/länen omfattas, skriv "samtliga" i denna ruta. 2. Uppgifter om sökande Sökande organisations namn Ange den sökande organisationens juridiska namn. Endast en juridisk person kan stå som sökande. Organisationsnummer Ange den sökande organisationens organisationsnummer. Juridisk form Ange den juridiska formen för den sökande organisationen, t.ex. stiftelse, ekonomisk eller ideell förening. Sökande ska bifoga dokumentation som styrker den juridiska statusen, t.ex. registeringsbevis. Se även punkt 9 Obligatoriska bilagor. CFAR-nummer/Arbetsställenummer Ange aktuellt CFAR-nummer. CFAR-nummer är Statistiska Centralbyråns åttasiffriga identifikationsnummer för arbetsställen. CFAR-nummer kan sökas på Vid övriga frågor se 2(12)

3 Adress/Postnummer/Ort/Telefonnummer/Webbadress Ange fullständig postadress, telefonnummer och i förekommande fall webbadress till den sökande organisationen. Arbetsställets namn/arbetsställets besöksadress Ange namnet på det arbetsställe där projektet kommer att bedrivas, t ex avdelnings- eller enhetsnamn. Om t ex. en kommun är sökande är arbetsstället den enhet inom kommunen där projektet praktiskt kommer att bedrivas. Ange också besöksadressen till arbetsstället, om den skiljer sig från sökandens ordinarie besöksadress. Behörig att företräda sökande Uppge vem/vilka som är behörig/a firmatecknare. Kom ihåg att bifoga registreringsbevis, föreningsstadgar eller motsvarande som styrker detta. Se även punkt 9 Obligatoriska bilagor. 3. Kontaktpersoner Ange kontaktperson hos den sökande organisationen samt telefonnummer, mobiltelefonnummer och e-postadress till kontaktpersonen. Tänk på att kontaktperson hos sökande ska finnas tillgänglig för att kunna svara på frågor och lämna förtydliganden gällande projektansökan under tiden då ansökan utformas och cirka åtta veckor efter sista ansökningsdag i aktuell ansökningsomgång. Ange motsvarande uppgifter för den person som kommer att ansvara för den ekonomiska redovisningen av projektet. Om en projektledare finns utsedd ska motsvarande uppgifter anges även för denna person. 4. Betalningssätt Ange det plusgiro- eller bankgironummer som ska användas vid utbetalning av beviljat projektstöd. Använd endast ett alternativ. 5. Moms Är sökanden momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Ange det alternativ som gäller för projektets verksamhet. Kontakta Skatteverket för mer information om osäkerhet finns. Om sökande har rätt att dra av moms för projektet ska svaret vara Ja. Kostnaden exklusive moms är då stödberättigad. Om sökande inte har rätt att dra av momsen ska svaret vara Nej. Då är hela kostnaden inklusive moms stödberättigad. Ett intyg från skattemyndigheten som styrker detta krävs då, se punkt 10 Bilagor i förekommande fall. 3(12)

4 6. Upphandling Omfattas sökanden av Lagen om Offentlig upphandling? Ange det alternativ som gäller för den sökande organisationen, Ja eller Nej. Om sökanden inte omfattas av Lagen om offentlig upphandling ska affärsmässiga villkor tillämpas. 7. Projektbeskrivning 7.1 Behovsanalys Beskriv på vilket sätt det finns ett konstaterat behov av att projektet genomförs. Varför behöver projektet genomföras? Är projektet efterfrågat, av vilka och varför? 7.2 Syfte a) Beskriv kortfattat syftet med projektet. Max 30 ord. Vad är avsikten/ändamålet med projektet? b) Hur är syftet kopplat till hållbar utveckling? Hur många och vilken typ av utvecklingsmöjligheter kan skapas? T.ex. arbetstillfällen/företag/utbildningsmöjligheter. Inom vilka yrkesgrupper/näringar och branscher/ utbildningar? Bidrar projektet till att kvinnor och män, flickor och pojkar kan driva företag, utbilda sig eller få arbete som går att försörja sig på? 7.3 Mål Ange mål samt delmål för projektet. Målen ska vara konkreta och möjliga att följa upp. Mål som berör individer ska beskrivas uppdelat på kön. Målbeskrivningen ska innehålla svar på följande frågor: - Finns det i projektet specifika mål: för jämställdhet? med fokus på åldersintegrering? för integration? för tillgänglighet? för miljö? - Om inte, hur kan projektets mål formuleras utifrån jämställdhet, åldersintegrering, integration, tillgänglighet och miljö? 7.4 Målgrupp Beskriv projektets målgrupp. Om projektet har både en direkt och en indirekt målgrupp bör båda beskrivas. Redogör för hur fördelningen ser ut mellan olika grupper av människor. Hur kommer projektet kvinnor och män, flickor och pojkar i olika åldrar till godo? Hur kommer projektet kvinnor och män, flickor och pojkar med olika etnicitet och kulturell bakgrund till godo? Hur kommer projektet kvinnor och män, flickor och pojkar med olika funktionsmöjligheter till godo? 4(12)

5 7.5 Projektorganisation Redogör för projektets organisation och sammansättning. Beakta fördelning och kompetens relaterat till hållbar utveckling. Hur säkerställs projektorganisationens kompetens så att hållbarhetsperspektiven integreras i projektgenomförandet i t.ex. styrgrupp och eventuella arbets-, referens- och deltagargupper? 7.6 Aktiviteter och verksamhetsbeskrivning Beskriv de aktiviteter som skall genomföras för att uppnå projektets syfte och mål. Hur skiljer sig projektet från organisationens ordinarie verksamhet? Vilka aktiviteter planeras för att nå projektets mål när det gäller: jämställdhet? ålder? integration? tillgänglighet? miljö? 7.7 Tids- och aktivitetsplan för projektet. Specificera projektets aktiviteter under projektperioden. 7.8 Samverkan och samarbetspartners Beskriv eventuell samverkan och samarbeten med andra projekt eller insatser som pågår och på vilket sätt projektet kompletterar befintliga insatser eller nuvarande arbetssätt/metoder. 7.9 Plan för kommunikation och resultatspridning Beskriv till vilka och hur projektet kommer att kommuniceras, såväl under projekttiden som efter periodens slut. Bifoga en kommunikationsplan som innehåller aktiviteter, tidsplan för kommunikation under projekttiden och en sammantagen budget för kommunikationsinsatser, egen kompetens och eventuella konsulter samt områdesspridning. Se även punkt 9 Obligatoriska bilagor Plan för uppföljning/utvärdering Beskriv hur projektet skall följas upp och utvärderas. Om projektet ska tillhandahålla individbaserad statistik ska den redovisas fördelad på kön Kortfattad sammanfattning av projektet Gör en kortfattad beskrivning av projektet med max 150 ord. 8. Förväntade resultat och effekter 8.1 Förväntade resultat och effekter efter projektperioden Beskriv projektets förväntade resultat och effekter på sikt. Hur kommer projektet på längre sikt att bidra till att målen uppnås i utvecklingsstrategin RUS Nya Möjligheter eller programmen inom t.ex. infrastruktur, näringsliv eller motsvarande? 5(12)

6 Ange förväntade effekter relaterade till hållbar utveckling ur de tre perspektiven social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. På vilket sätt kommer projektets effekter att påverka: jämställdhet? olika åldersgrupper? integration? tillgänglighet? folkhälsan? miljön? den ekonomiska hållbarheten? 8.2 Verksamhet efter projektperioden Beskriv om och i så fall hur projektet är tänkt att drivas vidare efter projektperioden. Kommer t.ex. arbetet att implementeras i ordinarie verksamhet? 9. Obligatoriska bilagor Underlag som stödjer sökandes juridiska status. Underlag som styrker vem/vilka som har rätt att företräda den sökande, t ex ett protokollsutdrag om firmatecknare, registreringsbevis eller föreningsstadgar. Medfinansieringsintyg som styrker den åberopade medfinansieringen. Intygandet ska ske på Region Gävleborgs blankett Medfinansieringsintyg för offentlig medfinansiering av projekt delfinansierat med Regionala projektmedel från Region Gävleborg. Kommunikationsplan med tillhörande budget. 10. Bilagor i förekommande fall Utöver de obligatoriska bilagorna kan följande bilagor vara nödvändiga för handläggningen för att styrka uppgifter i er ansökan: Intyg om mervärdesskatteskyldighet, om ej momspliktig Underlag som styrker lokalkostnader Upphandlingspolicy Beräkningsunderlag för indirekta kostnader, OH-kostnader Beräkningsunderlag för resekostnader Annan bilaga som sökande önskar åberopa. Om sökanden anser att det finns andra bilagor av betydelse för handläggning av ansökan, ska dessa bifogas och anges med namn och bilagenummer. 6(12)

7 11. Underskrift Ansökan ska skrivas under av firmatecknare, dvs. den/de som är behörig/a att företräda den sökande organisationen. Genom underskriften intygar sökanden att: sökanden har tagit del av dokumenten Handledning, att ansöka om regionala projektmedel och Anvisningar till ansökningsblanketten. se uppgifter som lämnats i ansökan, inklusive bilagor, är riktiga och de kopior av handlingarna som bifogats ansökan stämmer överens med originalen. sökanden har tagit del av föreskrifter och förordningar som gäller för det sökta stödet och åtar sig att följa de villkor som gäller för det. projektmedarbetare ska informeras om att uppgifterna i ansökan kan komma att behandlas i elektronisk form i enlighet med Personuppgiftslagen, PUL. 7(12)

8 Del 2 Budget Anvisning för ifyllande av fliken Specifikation av kostnader För att fylla i projektets budget ska Exelfilen Ansökan del 2 Budget användas. Budgeten består av två flikar; Spec av kostnader respektive Budgetsammanställning. För att ändra årtal i budgetmallen gå in i fliken Spec av kostnader och gör önskade ändringar på rad 20. När årtalen på rad 20 ändras uppdateras automatiskt budgetens alla årsfält. För utskrift av hela budgeten, dvs. båda flikarna, välj skriva ut hela arbetsboken i utskriftens inställningsfunktion. Följ turordningen enligt dessa anvisningar när budgeten ska läggas in. Börja med att fylla i fliken Spec av kostnader. För in projektets budgeterade kostnader år för år. Siffrorna summeras automatiskt till totalsummor och till totalbudget under fliken Budgetsammanställning. 12. Personal 12.1 Personal Kostnadsslaget personal avser lönekostnader för personer som är anställda för projektet och som avlönas av den sökande organisationen. Det är endast den tid som personen arbetar i projektet som är stödberättigande. Ange namn eller befattning på den personal som budgeterats för projektet. Ange aktuell månadslön exkl. sociala avgifter, sysselsättningsgrad samt hur många månader respektive person/befattning beräknas arbeta i projektet. Projektets lönebikostnader beräknas med ett lönekostnadspåslag. Lönekostnadspåslaget är ett schablonpåslag på 42,68 procent av periodens lönekostnader. Lönebikostnadspåslaget räknas ut automatiskt i budgetblanketten. Påslaget motsvarar ett genomsnitt av lagstadgade arbetsgivaravgifter, kollektivavtalade pensioner samt avtalsförsäkringar för hela arbetsmarknaden. Ni ska använda schablonen för all personal i projektet, oavsett vilka faktiska lönebikostnader ni har för personalen. Ni behöver sen inte bokföra lönebikostnaderna på projektet. Eftersom de stödberättigande lönebikostnaderna beräknas med schablonen behöver ni inte heller skicka in kopior på betalda pensionspremier och liknande. 8(12)

9 12.2 Personal fördelat per år Efter summering av den totala kostnaden för personal ska summan fördelas per år. Gör en så rättvis fördelning som möjligt och ta hänsyn till om hela eller delar av respektive år omfattas av projektperioden. 13. Externa tjänster 13.1 Externa tjänster Kostnadsslaget externa tjänster avser kostnader för externa tjänster där den sökande organisationen inte har arbetsgivaransvar. Konsultkostnader är en vanlig kostnad under detta kostnadsslag. Ange typ av tjänst och kostnad. Tänk på att krav på upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling eller ett upphandlingsliknande förfarande kan bli aktuellt för detta kostnadsslag Externa tjänster fördelat per år Efter summering av den totala kostnaden för externa tjänster ska summan fördelas per år. Gör en så rättvis fördelning som möjligt och ta hänsyn till om hela eller delar av respektive år omfattas av projektperioden. 14. Investeringar 14.1 Investeringar Kostnadsslaget investeringar omfattar inköp av utrustning för stadigvarande bruk samt inköp/uppförande av byggnad. Det som tas upp som en investering bör ha en ekonomisk livslängd på minst tre år. Kostnader för investeringar kan vara stödberättigande i sin helhet eller till den del som avser avskrivningskostnaden för projektperioden. Om den stödberättigade investeringen säljs eller förs över till annan verksamhet under projektperioden måste intäkten tas upp i projektet. Ange budgeterade investeringar samt beräknat investeringsdatum och beräknat inköpspris Investeringar fördelat per år Efter summering av den totala kostnaden för investeringar ska summan fördelas per år. Gör en så rättvis fördelning som möjligt och ta hänsyn till om hela eller delar av respektive år omfattas av projektperioden. 15. Övriga kostnader 15.1 Övriga kostnader Kostnadsslaget övriga kostnader omfattar kostnader som inte kan delas upp i de andra kostnadsslagen. Exempel på kostnader kan vara marknadsföringskostnader, resor, logi och extern representation. Om projektet beräknas ha resekostnader ska ett underlag som visar hur ni beräknat dessa kostnader bifogas ansökan (se punkt 10 Bilagor i förekommande fall). Ange typ av kostnad samt budgeterat belopp. 9(12)

10 Om projektet har personalkostnader beräknas projektets stödberättigande indirekta kostnader (OH) enligt en schablon. Det finns två olika schablonsatser för de indirekta kostnaderna, beroende på vilken typ av stödmottagare ni är: 20 procent för universitet och högskolor 15 procent för övriga stödmottagare. I budgetblanketten under punkten 15.1 Övriga kostnader finns en automatisk beräkning av indirekta kostnader på 15% av Personalkostnaderna inklusive lönebikostnader. Om den sökande organisationen är ett universitet eller en högskola ska ni kontakta en projekthandläggare på Region Gävleborg för en blankett som beräknar OH på 20% istället. I schablonen ingår kostnader för: kontorslokaler som används av personal som arbetar i projektet, till exempel kostnader för hyra, el, gas, värme, vatten, säkerhet, underhåll, städning och reparationer inköp, avskrivning, hyra, leasing, reparation och underhåll av kontorsutrustning, till exempel möbler och datorer inklusive programvaror försäkringsavgifter och skatter för kontorslokaler och för kontorsutrustning IT-system utbildning för projektpersonal sjuk- och hälsovård för projektpersonal frisk- och personalvård för projektpersonal intern representation, frukt, fika, fikabröd och annan förtäring för projektpersonal interna konferenser övriga indirekta personalkostnader i organisationen som rör personal som inte arbetar direkt i projektet, till exempel ledning, kundservice, personalenhet, ekonomi, administration, IT-support, information, marknadsföring och juridik kontorsmaterial kontorsservice kopiering reception registratur och arkivering rekryteringskostnader, till exempel annonsering av tjänst bankavgifter för konton och kort kommunikation, till exempel telefon, fax, internet, porto, visitkort böcker och tidningar parkeringskostnader medlemsavgifter Ni får inte budgetera eller redovisa några kostnader i listan som direkta kostnader. Ni behöver sen inte verifiera kostnaderna med fakturor eller projektbokföra dem Övriga kostnader fördelat per år Efter summering av den totala kostnaden för övriga kostnader ska summan fördelas per år. Gör en så rättvis fördelning som möjligt och ta hänsyn till om hela eller delar av respektive år omfattas av projektperioden. 10(12)

11 16. Intäkter i projektet 16.1 Intäkter i projektet Om ett projekt som finansieras med projektmedel förväntas ge upphov till intäkter ska dessa anges under denna punkt. Exempel på intäkter kan vara biljettintäkter, deltagaravgifter, försäljningsintäkter och uthyrning. Ange typ av intäkt som projektet förväntas ge upphov till. Observera att summan intäkter i projektet skall anges med ett negativt belopp, dvs. sätt ett minustecken (-) framför summan Intäkter i projektet fördelat per år Efter summering av de totala intäkterna ska summan fördelas per år. Gör en så rättvis fördelning som möjligt och ta hänsyn till om hela eller delar av respektive år omfattas av projektperioden. Observera att summan intäkter i projektet ska anges med ett negativt belopp, dvs. sätt ett minustecken (-) framför summan. 17. Bidrag i annat än pengar 17.1 Bidrag i annat än pengar Bidrag i annat än pengar är kostnader i projektet som inte betalas av den sökande organisationen utan av utomstående aktörer. Denna typ av kostnad ska redovisas både som en kostnad under punkt 17.1 Bidrag i annat än pengar och som en medfinansiering under punkt 19.2 Bidrag i annat än pengar. Ange namnet på aktören och vad bidraget består av. Ange antal timmar/enheter samt värde per timme/enhet. För all form av medfinansiering i annat än pengar, gäller att ett beräkningsunderlag ska bifogas medfinansieringsintyget. Medfinansiering i form av tid beräknas på schablonbeloppet 330 kronor/timme Bidrag i annat än pengar fördelat per år Efter summering av samtliga bidrag i annat än pengar ska summan fördelas per år. Gör en så rättvis fördelning som möjligt och ta hänsyn till om hela eller delar av respektive år omfattas av projektperioden. När Spec av kostnader är ifylld går ni vidare till fliken Budgetsammanställning och fyller i finansieringen i under punkt 20, Finansiering av resurserna i projektet. Kostnader och finansiering ska vara lika per år. 18. Resurser i projektet Dessa fält är låsta och summeras automatiskt när ni fyller i uppgifterna under fliken Spec av kostnader Faktiska kostnader 18.2 Bidrag i annat än pengar 11(12)

12 19. Finansiering av resurserna i projektet 19.1 Kontant finansiering Fyll i sökt belopp från Region Gävleborg fördelat per år. Den totala andelen projektmedel kan uppgå till högst 50 % av den totala projektkostnaden. Summan ska överensstämma med summan som anges under punkt 1, Allmänna uppgifter, Belopp som söks på ansökans första sida. Avrunda inte. Längst ned på sidan finner ni att mallen automatiskt räknar ut Region Gävleborgs andel av faktiska och totala kostnader: Region Gävleborgs andel av faktiska kostnader: ########## Region Gävleborgs andel av totala kostnader: ########## Uppge de aktörer som medfinansierar projektet med kontanta medel och fördela medfinansieringen per år. Medfinansieringen ska verifieras på blanketten Medfinansieringsintyg för offentlig medfinansiering av projekt delfinansierat med Regionala projektmedel från Region Gävleborg som finns att hämta på Det är viktigt att specificera alla finansiärer. Om ni behöver fler rader i budgetmallen för att kunna göra detta, kontakta Region Gävleborg: 12(12)

13 19.2 Bidrag i annat än pengar Uppge de aktörer som medfinansierar projektet med bidrag i annat än pengar och fördela medfinansieringen per år. Bidrag i annat än pengar kan t ex. bestå av arbetsinsatser. För all form av medfinansiering i annat än pengar ska ett beräkningsunderlag bifogas medfinansieringsintyget. Bidrag i annat än pengar tillsammans med kontant finansiering och strukturfondsstöd utgör grund för beräkning av stöd från Region Gävleborg Strukturfondsstöd Ange det stödbelopp som söks inom strukturfondsprogrammet, fördelat per år. Stödbeloppet kan inte överskrida en viss procent i förhållande till den angivna offentliga medfinansieringen. Läs mer om detta i aktuellt strukturfondsprogram eller ta kontakt med Tillväxtverkets programkontor för mer information. Summa finansiering = Summa kostnader per år Tänk på att: Summa kontant finansiering ska vara densamma som Summa faktiska kostnader per år. Summa total finansiering ska vara densamma som Summa totala kostnader per år. 13(12)

Indelning av kostnader

Indelning av kostnader 1 (6) Indelning av kostnader När ni budgeterar för projektets kostnader ska ni dela in dem i nedanstående kostnadsslag. Läs under respektive rubrik här nedan, för mer information och exempel hur ni ska

Läs mer

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20 Projekthandbok Uppdaterad 2015-10-20 Sida 2 av 7 Övergripande Enligt Förordning (2003:596) 5 får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) Rundvirkesstiftelsen Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd från Rundvirkesstiftelsen. Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Anvisning till Budgetmall Projektstöd

Anvisning till Budgetmall Projektstöd Anvisning till Budgetmall Projektstöd Du ska göra en detaljerad budget för ditt projekt. Budgeten ska innehålla en sammanställning av alla utgifter som du räknar med att ha, kopplat till projektets aktiviteter.

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Anvisningar ansökansformuläret

Anvisningar ansökansformuläret Anvisningar ansökansformuläret Ansökansformuläret är uppdelat i nio flikar. I varje flik finns en klickbar informationsruta (i) som tar dig till anvisningarna. Allmänna uppgifter Fliken Allmänna uppgifter

Läs mer

Anvisning till Budgetmall Projektstöd

Anvisning till Budgetmall Projektstöd Anvisning till Budgetmall Projektstöd Du ska göra en detaljerad budget för ditt projekt. Budgeten ska innehålla en sammanställning av alla utgifter som du söker stöd för, kopplat till projektets aktiviteter.

Läs mer

Ansökan Kulturprojektmedel

Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan + bilagor skickas i original pappersformat till: Landstinget i Kalmar län Box 601, 391 26 Kalmar Samt digitalt jonas.p.andersson@ltkalmar.se Uppgifter om projektet Projektnamn

Läs mer

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning Denna blankett använder du när du vill söka utbetalning av projektstöd inom Leader. Tänk på: Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen.

Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. Kulturmiljonen Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. Kulturmiljonen beviljar stöd för: Projekt Insats (förstudie, konferens,

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt 1. Scannar

Läs mer

Allmänna uppgifter Avsnittet Allmänna uppgifter består av grunduppgifter om projektet.

Allmänna uppgifter Avsnittet Allmänna uppgifter består av grunduppgifter om projektet. Anvisningar ansökansformuläret Ansökansformuläret är uppdelat i nio avsnitt. I varje avsnitt finns en klickbar informationsruta (i) som tar dig till anvisningarna. Allmänna uppgifter Avsnittet Allmänna

Läs mer

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Från den dag vi har din kompletta ansökan vill vi ge dig besked inom tre månader om vi kan bevilja dig medel. Som sökande

Läs mer

Seminarium 28 januari 2015

Seminarium 28 januari 2015 Seminarium 28 januari 2015 Ansökan om avräkning och Villkor för verksamhetsbidrag, Resurscentra för kvinnor 2013-2015 1 Verksamhetsbidrag i förskott Ansökan om verksamhetsbidrag och förskott, gäller för

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka projektstöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Förtydligande Innehåll

Förtydligande Innehåll Förtydligande Innehåll På kommande sidor förtydligas Vad Ansökan om utbetalning ska innehålla Hur kostnader redovisas Vad som ska bifogas Hur verifieringen ska ske Rapportering Viktigt! Redovisning av

Läs mer

R Kvinno- och tjejjourer

R Kvinno- och tjejjourer R90063-2 Kvinno- och tjejjourer 2017-2018 1 Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2017 och 2018 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 1 oktober 2016. Så

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1 (7) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Anvisning till Budgetmall Projektstöd

Anvisning till Budgetmall Projektstöd Anvisning till Budgetmall Projektstöd Du ska göra en detaljerad budget för ditt projekt. Budgeten ska innehålla en sammanställning av alla utgifter som du räknar med att ha, kopplat till projektets aktiviteter.

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska söka projektstöd och som ska göra något av nedanstående. Utveckla annan verksamhet än

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LITTERÄRA EVENEMANG I UTLANDET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt

Allmänna villkor för stöd till projekt Allmänna villkor för stöd till projekt 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på projekt där det framgår av beslutet att Allmänna villkor för stöd till projekt ska tillämpas

Läs mer

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT Ansökan Mål 1 Södra Skogslänsregionen Växtkraft. Åtgärd 2:1 Ankomstdatum/Diarienr (ifylls av LST) Europeiska socialfonden Innan ni fyller i ansökan rekommenderas ni att läsa igenom anvisningarna till blanketten

Läs mer

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader Indirekta kostnader Definition Indirekta kostnader är kostnader för gemensamma resurser och funktioner i stödmottagarens organisation, som projektet har behov av och som inte är direkt hänförliga till

Läs mer

Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Dnr 9.1-11438/2015 Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 1. Uppgifter om organisationen 1a. Grunduppgifter Den ideella föreningens

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE SISTA ANSÖKNINGSDAG: 7 NOVEMBER 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2014 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 4 NOVEMBER 2013 UPPGIFTER OM SÖKANDEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2014 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 4 NOVEMBER 2013 UPPGIFTER OM SÖKANDEN ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2014 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 4 NOVEMBER 2013 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Fyll i uppgifterna om sökande förening. * Sökande förening enligt registreringsbevis * Organisationsnummer

Läs mer

Stödberättigade utgifter

Stödberättigade utgifter Stödberättigade utgifter Utgiften ska alltid kunna kopplas till beslut och projektplan Viktigt att läsa igenom beslut och projektplan innan utgiften uppstår Utgiften ska alltid kunna hittas i läges- och

Läs mer

Guide till projektansökan i Jordbruksverkets e-tjänst

Guide till projektansökan i Jordbruksverkets e-tjänst 1 Guide till projektansökan i Jordbruksverkets e-tjänst Följande uppgifter är hämtade från e-ansökan under Jordbruksverkets Mina sidor. Ändringar och/eller förtydliganden är skrivet i kursiv stil. Fullmakt

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG (DANSOMRÅDET) För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

Budgetmall ver

Budgetmall ver Instruktioner för dig som använder skärmläsare eller förstorande hjälpmedel Budgetmall ver 1.1 213-4-15 Läs detta innan du fyller i mallen: Börja med att spara ner mallen på din dator. Läs sedan igenom

Läs mer

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till:

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till: 1(9) Projektansökan Diarienummer RS160128 Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till regionen@regionhalland.se samt skickas i original i pappersformat till: Region Halland Box 517 301 80 Halmstad

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd. Ska du ansöka om utbetalning av projektstöd

Läs mer

För att utbetalning av stöd skall kunna ske skall stödmottagaren följa bestämmelserna i dessa föreskrifter.

För att utbetalning av stöd skall kunna ske skall stödmottagaren följa bestämmelserna i dessa föreskrifter. Verket för näringslivsutvecklings föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden inom ramen för regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Paraplyprojekt - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare, bedöma projektidéns

Läs mer

Ansökan projektstöd Region Dalarna

Ansökan projektstöd Region Dalarna Ansökan projektstöd Region Dalarna (fylls i av Region Dalarna) Handläggare: (fylls i av Region Dalarna) Ankomststämpel/Diarienummer NYPS Stödid: 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: House of Dalarna

Läs mer

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl.

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. 1. Kontaktuppgifter Organisationsnummer alt. personnummer Postadress Besöksadress Kommun Län Eventuellt faxnummer

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM TONSÄTTARBIDRAG 2010 REGIONALA OCH LOKALA TDM- INSTITUTIONER, FRIA TEATER-, DANS- OCH MUSIKGRUPPER M.FL. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN SISTA ANSÖKNINGSDAG: 15 FEBRUARI 2010 Observera Denna onlineansökan

Läs mer

Hjälptext för ansökan om verksamhetsbidrag till stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar 2018

Hjälptext för ansökan om verksamhetsbidrag till stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar 2018 Hjälptext för ansökan om verksamhetsbidrag till stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar 2018 2 (5) Anvisningar för att fylla i ansökningsblanketten I ansökningsblanketten ska ni tydligt

Läs mer

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson REKVISITION Inkom (plats för Region Norrbottens stämpel) Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt Annat Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer Betalningsmottagare Organisationsnummer Postadress Kontaktperson

Läs mer

Ansökan om utbetalning av arealstöd Bevara och utveckla skogens mångfald

Ansökan om utbetalning av arealstöd Bevara och utveckla skogens mångfald Ansökan om utbetalning av arealstöd Bevara och utveckla skogens mångfald 1(7) Ansökan skickas till Skogsstyrelsen Box 241 372 21 Ronneby På den här blanketten ansöker du om utbetalning av beviljat arealstöd

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag

Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt 1. Scannar

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG UTSTÄLLNINGSARRANGÖRER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Grunduppgifter. 1. Sökande organisation. 2. Om projektet. 3. Vilket område avser projektet? Kryssa i en av rutorna.

Grunduppgifter. 1. Sökande organisation. 2. Om projektet. 3. Vilket område avser projektet? Kryssa i en av rutorna. Ansökningsblankett - Version 2 Ansökan om medel till verkningsfulla förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor samt regionala insatser för skydd och stöd för våldsutsatta Grunduppgifter 1. Sökande

Läs mer

VÄGLEDNING TILL ANSÖKNINGSBLANKETT FÖRPROJEKT

VÄGLEDNING TILL ANSÖKNINGSBLANKETT FÖRPROJEKT VÄGLEDNING TILL ANSÖKNINGSBLANKETT FÖRPROJEKT 9 juni 2010 1 (12) ANSÖKAN OM STÖD FÖR FÖRPROJEKT FRÅN INTERREG IV A ÖRESUND/KATTEGAT/SKAGERRAK-PROGRAMMET Denna vägledning ska fungera som stöd och hjälp

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

LYHS långtgående yrkeshögskolesamverkan

LYHS långtgående yrkeshögskolesamverkan Tjänsteskrivelse 1(2) 2015-10-26 Regionledningskontoret Johanna Sjöström Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet LYHS långtgående yrkeshögskolesamverkan Förslag till beslut Projekt LYHS

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR FÖREBYGGANDE HIV/STI-PROJEKT/ VERKSAMHET PÅ LOKAL/REGIONAL NIVÅ

ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR FÖREBYGGANDE HIV/STI-PROJEKT/ VERKSAMHET PÅ LOKAL/REGIONAL NIVÅ ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR FÖREBYGGANDE HIV/STI-PROJEKT/ VERKSAMHET PÅ LOKAL/REGIONAL NIVÅ Kommun/Landsting/Region Ansökan för år/en Söker belopp Beviljat belopp föregående år Börja här Grunduppgifter Ansvarig

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan EM4000, v5.0, 2016-09-01 2017-01-11 1 (5) Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till dig som söker ekonomiskt stöd inom forsknings- och innovationsprogrammet El från solen. Det är viktigt

Läs mer

Ansökan om bidrag ur landstingets skärgårdsanslag

Ansökan om bidrag ur landstingets skärgårdsanslag Ansökan om bidrag ur landstingets skärgårdsanslag Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt 1.

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

Information och råd. Ver. 1, 071217

Information och råd. Ver. 1, 071217 Information och råd till dem som beviljats stöd ur något av de Regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Ver. 1, 071217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Information

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

Projektbidrag till projekt: "Kompletterande åtgärder avseende mål 2 projekt, muddring av farled Karlsborgs hamn"

Projektbidrag till projekt: Kompletterande åtgärder avseende mål 2 projekt, muddring av farled Karlsborgs hamn BESLUT Länsstyrelsen Beslutsdatum 2013-10-09 (16212000-2692) Kalix kommun Nygatan 4 95281 KALIX Diarienummer 303-303-10603-13 Ärendeid 00178308 Projektbidrag till projekt: "Kompletterande åtgärder avseende

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FRÄMJANDEORGANISATIONER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG TILL INTERNATIONELLA NÄTVERK För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap

Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap PROJEKT Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap Projektets namn: Diarienummer (ifylls av ICLD): Sökt belopp (per projektår): Projektets längd (1,2 el 3 år): År 1: År 2: År:3 Svensk sökande organisation:

Läs mer

Guide till projektansökan i Jordbruksverkets ansökningssystem

Guide till projektansökan i Jordbruksverkets ansökningssystem Guide till projektansökan i Jordbruksverkets ansökningssystem Följande uppgifter är hämtade från e-ansökan under Jordbruksverkets Mina sidor. Ändringar och/eller förtydliganden är skrivet i kursiv stil.

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG. Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande. Projektmedel för pilotprojekt. näringarna i gles- och landsbygd

ANSÖKNINGSOMGÅNG. Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande. Projektmedel för pilotprojekt. näringarna i gles- och landsbygd ANSÖKNINGSOMGÅNG Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande Projektmedel för pilotprojekt inom de gröna näringarna i gles- och landsbygd Ansökningar tas emot löpande fram till 16/9 2010

Läs mer

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur Att söka projektmedel av Innovativ Kultur I detta dokument finner du information om vilka som kan söka medel från Innovativ Kultur, vad man kan söka för, hur ansökan går till, vad den ska innehålla mm.

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Till Svenska artprojektet ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Ansökningstillfälle: 5 april 2013 Inkom datum Dnr Ansökan avser: Bidrag t. tillsvidareanställn. Bidrag t. tidsbegränsad tjänst (fler

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd

Anvisning till ansökan om projektstöd Anvisning till ansökan om projektstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 SAMARBETE INOM DEN GRÖNA SEKTORN En särskild anvisning för dig som företagare som i samarbete med andra vill utveckla

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets webbplats

Läs mer

E-BOKEN Ange bland annat totalt antal titlar som ansökan omfattar, upphovspersonens namn, bokens titel, språk samt eventuell översättare.

E-BOKEN Ange bland annat totalt antal titlar som ansökan omfattar, upphovspersonens namn, bokens titel, språk samt eventuell översättare. ANSÖKAN OM STÖD ELEKTRONISK UTGIVNING AV KVALITETSLITTERATUR För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

E-BOKEN Ange bland annat totalt antal titlar som ansökan omfattar, upphovspersonens namn, bokens titel, språk samt eventuell översättare.

E-BOKEN Ange bland annat totalt antal titlar som ansökan omfattar, upphovspersonens namn, bokens titel, språk samt eventuell översättare. ANSÖKAN OM STÖD ELEKTRONISK UTGIVNING AV KVALITETSLITTERATUR För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera ANSÖKAN OM UTVECKLINGSSTÖD FONOGRAM SISTA ANSÖKNINGSDAG: 15 SEPTEMBER Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar

Läs mer

Budgeten i Projektrummet

Budgeten i Projektrummet 1(10) Senast uppdaterad 2009-03-20 Budgeten i Projektrummet Budgeten för en ansökan är i Projektrummet indelad i tre nivåer: 1. Aktivitet (huvudrubriksnivå) 2. Utgiftsslag (underrubriksnivå) 3. Specificering

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM BIDRAG TILL INTERNATIONELLA NÄTVERK SISTA ANSÖKNINGSDAG: 1 DECEMBER 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller

Läs mer

Observera att för sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

Observera att för sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG Yrkesverksamma fria grupper - dansområdet 1/12 Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar även

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan kommer inte att bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan kommer inte att bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

Information till sökande finns att läsa på Kulturrådets hemsida. Informationen kan förändras över tid.

Information till sökande finns att läsa på Kulturrådets hemsida. Informationen kan förändras över tid. ANSÖKAN OM INTERNATIONELLT MARKNADSSTÖD FONOGRAM För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG SKÅDEBANEVERKSAMHET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG SKÅDEBANEVERKSAMHET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG SKÅDEBANEVERKSAMHET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2016 ARRANGÖRSBIDRAG SISTA ANSÖKNINGSDAG: 4 OKTOBER 2015 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Fyll i uppgifterna om sökande förening. *Sökande förening enligt registreringsbevis *Organisationsnummer

Läs mer

Att ansöka om projekt hos Leader Nordvästra Skaraborg

Att ansöka om projekt hos Leader Nordvästra Skaraborg Senast uppdaterad: 2016-12-01 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39 lovisa@leadernvskaraborg.se Emma Häggberg: 070-25 770 93 emma@leadernvskaraborg.se info@leadernvskaraborg.se Att ansöka om projekt

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Tillämpningsområde och status Vid finansiering av projekt inom ramen för Ålands operativa program

Läs mer

Checklista inför del/slutredovisning av projekt

Checklista inför del/slutredovisning av projekt Checklista inför del/slutredovisning av projekt Redovisningen är viktig. För att undvika felaktigheter rekommenderar vi att redan från början skapa rutiner. Det är betydligt svårare att i efterhand begära

Läs mer

Tillväxtverkets författningssamling

Tillväxtverkets författningssamling Tillväxtverkets författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, chefsjurist ISSN 2000-4494 Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inom

Läs mer

Anvisning Tänk på att om du skickar in ansökan via e-tjänsten, så kan vi påbörja handläggningen snabbare.

Anvisning Tänk på att om du skickar in ansökan via e-tjänsten, så kan vi påbörja handläggningen snabbare. fritidsförvaltingen Kultur Lund Anvisning 2016-03-01 1(1) Anvisning Ansökan om utvecklingsbidrag Ansökan om utvecklingsbidrag kan du välja att göra via e-tjänst eller blankett. Oavsett om du väljer att

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD Datum ÅÅÅÅ-MM-DD. Allmänna uppgifter 1(3) Läromedelsproducenten AB. Produktgatan 100

ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD Datum ÅÅÅÅ-MM-DD. Allmänna uppgifter 1(3) Läromedelsproducenten AB. Produktgatan 100 1(3) ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Till Specialpedagogiska skolmyndigheten, Box 1100, 871 29 HÄRNÖSAND SEKRETESS Delar av ansökningshandlingarna kan beläggas med sekretess om det kan antas

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd

Anvisning till ansökan om projektstöd Anvisning till ansökan om projektstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska du använda om ni har en idé som ni vill ta fram

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2012 YRKESVERKSAMMA FRIA TEATERGRUPPER SISTA ANSÖKNINGSDAG: 31 MAJ 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer