Att ansöka om regionala projektmedel. Anvisningar till ansökningsblanketten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att ansöka om regionala projektmedel. Anvisningar till ansökningsblanketten"

Transkript

1 Att ansöka om regionala projektmedel Anvisningar till ansökningsblanketten

2 Del Allmänna uppgifter Projektets namn Ange det namn som projektet kommer att ha under hela genomförandet. Välj gärna ett kort namn som ger förståelse för projektets innehåll. Projektnamnet bör användas konsekvent vid all kommunikation som rör projektet och dess verksamhet. Projektperiod Datum för projektstart och projektslut avser den period inom vilken projektets kostnader kommer att vara bokförda. Kostnader före eller efter perioden är inte stödberättigade. Projektet kan starta tidigast den dag ansökan inkommit till Region Gävleborg. Projektstart innan beslut sker på egen risk. Belopp som söks Ange den summa som söks från Region Gävleborg. Summan ska överensstämma med summan som anges under punkten 20.1 Kontant finansiering- Region Gävleborg i projektansökans budget (Ansökan Del 2). Andelen anslag kan uppgå till högst 50 % av den totala projektkostnaden. Län som omfattas av projektets verksamhet Ange vilket eller vilka län som kommer att vara delaktiga i projektet. Kommuner som omfattas av projektets verksamhet Om ansökan inte omfattar hela län ska de kommuner som omfattas av ansökan anges här. Om alla kommuner i det/de berörda länet/länen omfattas, skriv "samtliga" i denna ruta. 2. Uppgifter om sökande Sökande organisations namn Ange den sökande organisationens juridiska namn. Endast en juridisk person kan stå som sökande. Organisationsnummer Ange den sökande organisationens organisationsnummer. Juridisk form Ange den juridiska formen för den sökande organisationen, t.ex. stiftelse, ekonomisk eller ideell förening. Sökande ska bifoga dokumentation som styrker den juridiska statusen, t.ex. registeringsbevis. Se även punkt 9 Obligatoriska bilagor. CFAR-nummer/Arbetsställenummer Ange aktuellt CFAR-nummer. CFAR-nummer är Statistiska Centralbyråns åttasiffriga identifikationsnummer för arbetsställen. CFAR-nummer kan sökas på Vid övriga frågor se 2(12)

3 Adress/Postnummer/Ort/Telefonnummer/Webbadress Ange fullständig postadress, telefonnummer och i förekommande fall webbadress till den sökande organisationen. Arbetsställets namn/arbetsställets besöksadress Ange namnet på det arbetsställe där projektet kommer att bedrivas, t ex avdelnings- eller enhetsnamn. Om t ex. en kommun är sökande är arbetsstället den enhet inom kommunen där projektet praktiskt kommer att bedrivas. Ange också besöksadressen till arbetsstället, om den skiljer sig från sökandens ordinarie besöksadress. Behörig att företräda sökande Uppge vem/vilka som är behörig/a firmatecknare. Kom ihåg att bifoga registreringsbevis, föreningsstadgar eller motsvarande som styrker detta. Se även punkt 9 Obligatoriska bilagor. 3. Kontaktpersoner Ange kontaktperson hos den sökande organisationen samt telefonnummer, mobiltelefonnummer och e-postadress till kontaktpersonen. Tänk på att kontaktperson hos sökande ska finnas tillgänglig för att kunna svara på frågor och lämna förtydliganden gällande projektansökan under tiden då ansökan utformas och cirka åtta veckor efter sista ansökningsdag i aktuell ansökningsomgång. Ange motsvarande uppgifter för den person som kommer att ansvara för den ekonomiska redovisningen av projektet. Om en projektledare finns utsedd ska motsvarande uppgifter anges även för denna person. 4. Betalningssätt Ange det plusgiro- eller bankgironummer som ska användas vid utbetalning av beviljat projektstöd. Använd endast ett alternativ. 5. Moms Är sökanden momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Ange det alternativ som gäller för projektets verksamhet. Kontakta Skatteverket för mer information om osäkerhet finns. Om sökande har rätt att dra av moms för projektet ska svaret vara Ja. Kostnaden exklusive moms är då stödberättigad. Om sökande inte har rätt att dra av momsen ska svaret vara Nej. Då är hela kostnaden inklusive moms stödberättigad. Ett intyg från skattemyndigheten som styrker detta krävs då, se punkt 10 Bilagor i förekommande fall. 3(12)

4 6. Upphandling Omfattas sökanden av Lagen om Offentlig upphandling? Ange det alternativ som gäller för den sökande organisationen, Ja eller Nej. Om sökanden inte omfattas av Lagen om offentlig upphandling ska affärsmässiga villkor tillämpas. 7. Projektbeskrivning 7.1 Behovsanalys Beskriv på vilket sätt det finns ett konstaterat behov av att projektet genomförs. Varför behöver projektet genomföras? Är projektet efterfrågat, av vilka och varför? 7.2 Syfte a) Beskriv kortfattat syftet med projektet. Max 30 ord. Vad är avsikten/ändamålet med projektet? b) Hur är syftet kopplat till hållbar utveckling? Hur många och vilken typ av utvecklingsmöjligheter kan skapas? T.ex. arbetstillfällen/företag/utbildningsmöjligheter. Inom vilka yrkesgrupper/näringar och branscher/ utbildningar? Bidrar projektet till att kvinnor och män, flickor och pojkar kan driva företag, utbilda sig eller få arbete som går att försörja sig på? 7.3 Mål Ange mål samt delmål för projektet. Målen ska vara konkreta och möjliga att följa upp. Mål som berör individer ska beskrivas uppdelat på kön. Målbeskrivningen ska innehålla svar på följande frågor: - Finns det i projektet specifika mål: för jämställdhet? med fokus på åldersintegrering? för integration? för tillgänglighet? för miljö? - Om inte, hur kan projektets mål formuleras utifrån jämställdhet, åldersintegrering, integration, tillgänglighet och miljö? 7.4 Målgrupp Beskriv projektets målgrupp. Om projektet har både en direkt och en indirekt målgrupp bör båda beskrivas. Redogör för hur fördelningen ser ut mellan olika grupper av människor. Hur kommer projektet kvinnor och män, flickor och pojkar i olika åldrar till godo? Hur kommer projektet kvinnor och män, flickor och pojkar med olika etnicitet och kulturell bakgrund till godo? Hur kommer projektet kvinnor och män, flickor och pojkar med olika funktionsmöjligheter till godo? 4(12)

5 7.5 Projektorganisation Redogör för projektets organisation och sammansättning. Beakta fördelning och kompetens relaterat till hållbar utveckling. Hur säkerställs projektorganisationens kompetens så att hållbarhetsperspektiven integreras i projektgenomförandet i t.ex. styrgrupp och eventuella arbets-, referens- och deltagargupper? 7.6 Aktiviteter och verksamhetsbeskrivning Beskriv de aktiviteter som skall genomföras för att uppnå projektets syfte och mål. Hur skiljer sig projektet från organisationens ordinarie verksamhet? Vilka aktiviteter planeras för att nå projektets mål när det gäller: jämställdhet? ålder? integration? tillgänglighet? miljö? 7.7 Tids- och aktivitetsplan för projektet. Specificera projektets aktiviteter under projektperioden. 7.8 Samverkan och samarbetspartners Beskriv eventuell samverkan och samarbeten med andra projekt eller insatser som pågår och på vilket sätt projektet kompletterar befintliga insatser eller nuvarande arbetssätt/metoder. 7.9 Plan för kommunikation och resultatspridning Beskriv till vilka och hur projektet kommer att kommuniceras, såväl under projekttiden som efter periodens slut. Bifoga en kommunikationsplan som innehåller aktiviteter, tidsplan för kommunikation under projekttiden och en sammantagen budget för kommunikationsinsatser, egen kompetens och eventuella konsulter samt områdesspridning. Se även punkt 9 Obligatoriska bilagor Plan för uppföljning/utvärdering Beskriv hur projektet skall följas upp och utvärderas. Om projektet ska tillhandahålla individbaserad statistik ska den redovisas fördelad på kön Kortfattad sammanfattning av projektet Gör en kortfattad beskrivning av projektet med max 150 ord. 8. Förväntade resultat och effekter 8.1 Förväntade resultat och effekter efter projektperioden Beskriv projektets förväntade resultat och effekter på sikt. Hur kommer projektet på längre sikt att bidra till att målen uppnås i utvecklingsstrategin RUS Nya Möjligheter eller programmen inom t.ex. infrastruktur, näringsliv eller motsvarande? 5(12)

6 Ange förväntade effekter relaterade till hållbar utveckling ur de tre perspektiven social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. På vilket sätt kommer projektets effekter att påverka: jämställdhet? olika åldersgrupper? integration? tillgänglighet? folkhälsan? miljön? den ekonomiska hållbarheten? 8.2 Verksamhet efter projektperioden Beskriv om och i så fall hur projektet är tänkt att drivas vidare efter projektperioden. Kommer t.ex. arbetet att implementeras i ordinarie verksamhet? 9. Obligatoriska bilagor Underlag som stödjer sökandes juridiska status. Underlag som styrker vem/vilka som har rätt att företräda den sökande, t ex ett protokollsutdrag om firmatecknare, registreringsbevis eller föreningsstadgar. Medfinansieringsintyg som styrker den åberopade medfinansieringen. Intygandet ska ske på Region Gävleborgs blankett Medfinansieringsintyg för offentlig medfinansiering av projekt delfinansierat med Regionala projektmedel från Region Gävleborg. Kommunikationsplan med tillhörande budget. 10. Bilagor i förekommande fall Utöver de obligatoriska bilagorna kan följande bilagor vara nödvändiga för handläggningen för att styrka uppgifter i er ansökan: Intyg om mervärdesskatteskyldighet, om ej momspliktig Underlag som styrker lokalkostnader Upphandlingspolicy Beräkningsunderlag för indirekta kostnader, OH-kostnader Beräkningsunderlag för resekostnader Annan bilaga som sökande önskar åberopa. Om sökanden anser att det finns andra bilagor av betydelse för handläggning av ansökan, ska dessa bifogas och anges med namn och bilagenummer. 6(12)

7 11. Underskrift Ansökan ska skrivas under av firmatecknare, dvs. den/de som är behörig/a att företräda den sökande organisationen. Genom underskriften intygar sökanden att: sökanden har tagit del av dokumenten Handledning, att ansöka om regionala projektmedel och Anvisningar till ansökningsblanketten. se uppgifter som lämnats i ansökan, inklusive bilagor, är riktiga och de kopior av handlingarna som bifogats ansökan stämmer överens med originalen. sökanden har tagit del av föreskrifter och förordningar som gäller för det sökta stödet och åtar sig att följa de villkor som gäller för det. projektmedarbetare ska informeras om att uppgifterna i ansökan kan komma att behandlas i elektronisk form i enlighet med Personuppgiftslagen, PUL. 7(12)

8 Del 2 Budget Anvisning för ifyllande av fliken Specifikation av kostnader För att fylla i projektets budget ska Exelfilen Ansökan del 2 Budget användas. Budgeten består av två flikar; Spec av kostnader respektive Budgetsammanställning. För att ändra årtal i budgetmallen gå in i fliken Spec av kostnader och gör önskade ändringar på rad 20. När årtalen på rad 20 ändras uppdateras automatiskt budgetens alla årsfält. För utskrift av hela budgeten, dvs. båda flikarna, välj skriva ut hela arbetsboken i utskriftens inställningsfunktion. Följ turordningen enligt dessa anvisningar när budgeten ska läggas in. Börja med att fylla i fliken Spec av kostnader. För in projektets budgeterade kostnader år för år. Siffrorna summeras automatiskt till totalsummor och till totalbudget under fliken Budgetsammanställning. 12. Personal 12.1 Personal Kostnadsslaget personal avser lönekostnader för personer som är anställda för projektet och som avlönas av den sökande organisationen. Det är endast den tid som personen arbetar i projektet som är stödberättigande. Ange namn eller befattning på den personal som budgeterats för projektet. Ange aktuell månadslön exkl. sociala avgifter, sysselsättningsgrad samt hur många månader respektive person/befattning beräknas arbeta i projektet. Projektets lönebikostnader beräknas med ett lönekostnadspåslag. Lönekostnadspåslaget är ett schablonpåslag på 42,68 procent av periodens lönekostnader. Lönebikostnadspåslaget räknas ut automatiskt i budgetblanketten. Påslaget motsvarar ett genomsnitt av lagstadgade arbetsgivaravgifter, kollektivavtalade pensioner samt avtalsförsäkringar för hela arbetsmarknaden. Ni ska använda schablonen för all personal i projektet, oavsett vilka faktiska lönebikostnader ni har för personalen. Ni behöver sen inte bokföra lönebikostnaderna på projektet. Eftersom de stödberättigande lönebikostnaderna beräknas med schablonen behöver ni inte heller skicka in kopior på betalda pensionspremier och liknande. 8(12)

9 12.2 Personal fördelat per år Efter summering av den totala kostnaden för personal ska summan fördelas per år. Gör en så rättvis fördelning som möjligt och ta hänsyn till om hela eller delar av respektive år omfattas av projektperioden. 13. Externa tjänster 13.1 Externa tjänster Kostnadsslaget externa tjänster avser kostnader för externa tjänster där den sökande organisationen inte har arbetsgivaransvar. Konsultkostnader är en vanlig kostnad under detta kostnadsslag. Ange typ av tjänst och kostnad. Tänk på att krav på upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling eller ett upphandlingsliknande förfarande kan bli aktuellt för detta kostnadsslag Externa tjänster fördelat per år Efter summering av den totala kostnaden för externa tjänster ska summan fördelas per år. Gör en så rättvis fördelning som möjligt och ta hänsyn till om hela eller delar av respektive år omfattas av projektperioden. 14. Investeringar 14.1 Investeringar Kostnadsslaget investeringar omfattar inköp av utrustning för stadigvarande bruk samt inköp/uppförande av byggnad. Det som tas upp som en investering bör ha en ekonomisk livslängd på minst tre år. Kostnader för investeringar kan vara stödberättigande i sin helhet eller till den del som avser avskrivningskostnaden för projektperioden. Om den stödberättigade investeringen säljs eller förs över till annan verksamhet under projektperioden måste intäkten tas upp i projektet. Ange budgeterade investeringar samt beräknat investeringsdatum och beräknat inköpspris Investeringar fördelat per år Efter summering av den totala kostnaden för investeringar ska summan fördelas per år. Gör en så rättvis fördelning som möjligt och ta hänsyn till om hela eller delar av respektive år omfattas av projektperioden. 15. Övriga kostnader 15.1 Övriga kostnader Kostnadsslaget övriga kostnader omfattar kostnader som inte kan delas upp i de andra kostnadsslagen. Exempel på kostnader kan vara marknadsföringskostnader, resor, logi och extern representation. Om projektet beräknas ha resekostnader ska ett underlag som visar hur ni beräknat dessa kostnader bifogas ansökan (se punkt 10 Bilagor i förekommande fall). Ange typ av kostnad samt budgeterat belopp. 9(12)

10 Om projektet har personalkostnader beräknas projektets stödberättigande indirekta kostnader (OH) enligt en schablon. Det finns två olika schablonsatser för de indirekta kostnaderna, beroende på vilken typ av stödmottagare ni är: 20 procent för universitet och högskolor 15 procent för övriga stödmottagare. I budgetblanketten under punkten 15.1 Övriga kostnader finns en automatisk beräkning av indirekta kostnader på 15% av Personalkostnaderna inklusive lönebikostnader. Om den sökande organisationen är ett universitet eller en högskola ska ni kontakta en projekthandläggare på Region Gävleborg för en blankett som beräknar OH på 20% istället. I schablonen ingår kostnader för: kontorslokaler som används av personal som arbetar i projektet, till exempel kostnader för hyra, el, gas, värme, vatten, säkerhet, underhåll, städning och reparationer inköp, avskrivning, hyra, leasing, reparation och underhåll av kontorsutrustning, till exempel möbler och datorer inklusive programvaror försäkringsavgifter och skatter för kontorslokaler och för kontorsutrustning IT-system utbildning för projektpersonal sjuk- och hälsovård för projektpersonal frisk- och personalvård för projektpersonal intern representation, frukt, fika, fikabröd och annan förtäring för projektpersonal interna konferenser övriga indirekta personalkostnader i organisationen som rör personal som inte arbetar direkt i projektet, till exempel ledning, kundservice, personalenhet, ekonomi, administration, IT-support, information, marknadsföring och juridik kontorsmaterial kontorsservice kopiering reception registratur och arkivering rekryteringskostnader, till exempel annonsering av tjänst bankavgifter för konton och kort kommunikation, till exempel telefon, fax, internet, porto, visitkort böcker och tidningar parkeringskostnader medlemsavgifter Ni får inte budgetera eller redovisa några kostnader i listan som direkta kostnader. Ni behöver sen inte verifiera kostnaderna med fakturor eller projektbokföra dem Övriga kostnader fördelat per år Efter summering av den totala kostnaden för övriga kostnader ska summan fördelas per år. Gör en så rättvis fördelning som möjligt och ta hänsyn till om hela eller delar av respektive år omfattas av projektperioden. 10(12)

11 16. Intäkter i projektet 16.1 Intäkter i projektet Om ett projekt som finansieras med projektmedel förväntas ge upphov till intäkter ska dessa anges under denna punkt. Exempel på intäkter kan vara biljettintäkter, deltagaravgifter, försäljningsintäkter och uthyrning. Ange typ av intäkt som projektet förväntas ge upphov till. Observera att summan intäkter i projektet skall anges med ett negativt belopp, dvs. sätt ett minustecken (-) framför summan Intäkter i projektet fördelat per år Efter summering av de totala intäkterna ska summan fördelas per år. Gör en så rättvis fördelning som möjligt och ta hänsyn till om hela eller delar av respektive år omfattas av projektperioden. Observera att summan intäkter i projektet ska anges med ett negativt belopp, dvs. sätt ett minustecken (-) framför summan. 17. Bidrag i annat än pengar 17.1 Bidrag i annat än pengar Bidrag i annat än pengar är kostnader i projektet som inte betalas av den sökande organisationen utan av utomstående aktörer. Denna typ av kostnad ska redovisas både som en kostnad under punkt 17.1 Bidrag i annat än pengar och som en medfinansiering under punkt 19.2 Bidrag i annat än pengar. Ange namnet på aktören och vad bidraget består av. Ange antal timmar/enheter samt värde per timme/enhet. För all form av medfinansiering i annat än pengar, gäller att ett beräkningsunderlag ska bifogas medfinansieringsintyget. Medfinansiering i form av tid beräknas på schablonbeloppet 330 kronor/timme Bidrag i annat än pengar fördelat per år Efter summering av samtliga bidrag i annat än pengar ska summan fördelas per år. Gör en så rättvis fördelning som möjligt och ta hänsyn till om hela eller delar av respektive år omfattas av projektperioden. När Spec av kostnader är ifylld går ni vidare till fliken Budgetsammanställning och fyller i finansieringen i under punkt 20, Finansiering av resurserna i projektet. Kostnader och finansiering ska vara lika per år. 18. Resurser i projektet Dessa fält är låsta och summeras automatiskt när ni fyller i uppgifterna under fliken Spec av kostnader Faktiska kostnader 18.2 Bidrag i annat än pengar 11(12)

12 19. Finansiering av resurserna i projektet 19.1 Kontant finansiering Fyll i sökt belopp från Region Gävleborg fördelat per år. Den totala andelen projektmedel kan uppgå till högst 50 % av den totala projektkostnaden. Summan ska överensstämma med summan som anges under punkt 1, Allmänna uppgifter, Belopp som söks på ansökans första sida. Avrunda inte. Längst ned på sidan finner ni att mallen automatiskt räknar ut Region Gävleborgs andel av faktiska och totala kostnader: Region Gävleborgs andel av faktiska kostnader: ########## Region Gävleborgs andel av totala kostnader: ########## Uppge de aktörer som medfinansierar projektet med kontanta medel och fördela medfinansieringen per år. Medfinansieringen ska verifieras på blanketten Medfinansieringsintyg för offentlig medfinansiering av projekt delfinansierat med Regionala projektmedel från Region Gävleborg som finns att hämta på Det är viktigt att specificera alla finansiärer. Om ni behöver fler rader i budgetmallen för att kunna göra detta, kontakta Region Gävleborg: 12(12)

13 19.2 Bidrag i annat än pengar Uppge de aktörer som medfinansierar projektet med bidrag i annat än pengar och fördela medfinansieringen per år. Bidrag i annat än pengar kan t ex. bestå av arbetsinsatser. För all form av medfinansiering i annat än pengar ska ett beräkningsunderlag bifogas medfinansieringsintyget. Bidrag i annat än pengar tillsammans med kontant finansiering och strukturfondsstöd utgör grund för beräkning av stöd från Region Gävleborg Strukturfondsstöd Ange det stödbelopp som söks inom strukturfondsprogrammet, fördelat per år. Stödbeloppet kan inte överskrida en viss procent i förhållande till den angivna offentliga medfinansieringen. Läs mer om detta i aktuellt strukturfondsprogram eller ta kontakt med Tillväxtverkets programkontor för mer information. Summa finansiering = Summa kostnader per år Tänk på att: Summa kontant finansiering ska vara densamma som Summa faktiska kostnader per år. Summa total finansiering ska vara densamma som Summa totala kostnader per år. 13(12)

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Förtydligande Innehåll

Förtydligande Innehåll Förtydligande Innehåll På kommande sidor förtydligas Vad Ansökan om utbetalning ska innehålla Hur kostnader redovisas Vad som ska bifogas Hur verifieringen ska ske Rapportering Viktigt! Redovisning av

Läs mer

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning Denna blankett använder du när du vill söka utbetalning av projektstöd inom Leader. Tänk på: Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Stödberättigade utgifter

Stödberättigade utgifter Stödberättigade utgifter Utgiften ska alltid kunna kopplas till beslut och projektplan Viktigt att läsa igenom beslut och projektplan innan utgiften uppstår Utgiften ska alltid kunna hittas i läges- och

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader Indirekta kostnader Definition Indirekta kostnader är kostnader för gemensamma resurser och funktioner i stödmottagarens organisation, som projektet har behov av och som inte är direkt hänförliga till

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd

Anvisning till ansökan om projektstöd Anvisning till ansökan om projektstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska du använda om ni har en idé som ni vill ta fram

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

Seminarium 28 januari 2015

Seminarium 28 januari 2015 Seminarium 28 januari 2015 Ansökan om avräkning och Villkor för verksamhetsbidrag, Resurscentra för kvinnor 2013-2015 1 Verksamhetsbidrag i förskott Ansökan om verksamhetsbidrag och förskott, gäller för

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE SISTA ANSÖKNINGSDAG: 7 NOVEMBER 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

Checklista inför del/slutredovisning av projekt

Checklista inför del/slutredovisning av projekt Checklista inför del/slutredovisning av projekt Redovisningen är viktig. För att undvika felaktigheter rekommenderar vi att redan från början skapa rutiner. Det är betydligt svårare att i efterhand begära

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG UTSTÄLLNINGSARRANGÖRER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Vart ska ni skicka blanketten? Du ska skicka ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, Företagsstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl.

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. 1. Kontaktuppgifter Organisationsnummer alt. personnummer Postadress Besöksadress Kommun Län Eventuellt faxnummer

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel KOM 0026 Tillväxtverket Stockholm juni 2009, uppdaterad mars 2012, februari 2013

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Till Svenska artprojektet ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Ansökningstillfälle: 5 april 2013 Inkom datum Dnr Ansökan avser: Bidrag t. tillsvidareanställn. Bidrag t. tidsbegränsad tjänst (fler

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet

Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet 1(6) Stäm av kontinuerligt mot aktivitetsplanen. Planera in egna avstämningar i kalendern. Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet Lämnade uppgifter Den organisation som får medel för

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING PROJEKTBIDRAG NATIONELLT MOBILITETSSTÖD/ ARRANGÖRSSAMVERKAN INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG CENTRALA AMATÖRKULTUR- ORGANISATIONER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG CENTRALA AMATÖRKULTUR- ORGANISATIONER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG CENTRALA AMATÖRKULTUR- ORGANISATIONER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTURVERKSAMHET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojektet Startgas Leader KalmarÖland. Bankkontonr.

Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojektet Startgas Leader KalmarÖland. Bankkontonr. 1(5) Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojektet Startgas. Sökande Bankgiro Bankgironr Bankkonto Clearingnr Bankkontonr. Är du medlem i någon producentorganisation för frukt och grönt? (Ringa in ett

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FRÄMJANDEORGANISATIONER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 Bilaga Kostnadsspecifikation Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 X 2015 X 2017 Beloppen anges i EURO Beloppen anges: Exkl. moms Inkl. moms Utgifter

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande.

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande. ANSÖKNINGSGUIDE Finansieringsstöd för socialt företagande i Göteborgs Stad Bakgrund (BRG) ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG bidrar till att

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET. För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG REGIONAL KULTURVERKSAMHET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan 1(5) LANDSKAPSUTVECKLINGSPENGAR Anvisningar för ifyllande av blanketten för finansieringsansökan 0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan Ny ansökan är den första

Läs mer

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SCENKONST. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN SCENKONST. För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN REVIDERAD PLAN SCENKONST För sista dag att inkomma med blanketten, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget:

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget: Kostnadsförslag och finansieringsplan Sökandes namn: Projektets namn: Projekttid: Moms ingår i beloppen, ja/nej: Kostnadsförslag per år Lönekostnader Xbefattning anställd på xx % av heltid: Bruttolön/månad

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Bilaga 2. Steg-för-steg-guide. Fortsättningsprojekt

Bilaga 2. Steg-för-steg-guide. Fortsättningsprojekt 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på att ansökningsprocessen tar lång tid även då man är

Läs mer

Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283)

Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283) Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283) Insändes till: Länsstyrelsen Gävleborg 801 70 Gävle Företagets fullständiga namn Organisationsnr. Adress Postnr Postadress Kontaktperson

Läs mer

Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag)

Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag) Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag) Du är nu på väg att ansöka om innovationsbidrag via webbansökan en tjänst framtagen av Tillväxtverket och Länsstyrelsen Västerbotten m.fl. Skriv

Läs mer

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land KV2 1 (3) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 6 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand)

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Del A A 1 Projektansökan ESF Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Uppgifter om sökande

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Anvisning till anmälan om. Var finns blanketter?

Anvisning till anmälan om. Var finns blanketter? Anvisning till anmälan om fastställande av driftsfond för producentorganisationer för frukt och grönsaker Var finns blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets webbplats (www.jordbruksverket.se).

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Anvisningar till sökande

Anvisningar till sökande 1 (5) Datum 2014-01-23 Dnr: 2014-000190 Anvisningar till sökande Detta dokument är avsett som en hjälp till dig som ämnar lämna in en ansökan till Utlysning inom biogasprogrammet. Sista ansökningsdatum

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12 Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum Beteckning R8114 1(3) Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart:

Läs mer

Ansökan om projektstöd för fiberbredband

Ansökan om projektstöd för fiberbredband Hemmesjö 2012-10-29 Länsstyrelsen Kronoberg 351 86 Växjö Ref: Anders Meijer, Allan Karlsson Ansökan om projektstöd för fiberbredband Härmed kompletterar Billa-Hemmesjö Fibernät ekonomisk förening vår tidigare

Läs mer

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer):

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer): Ansökan Starthjälpen 1. Namn på projektet: Skoterpatrullutbildning 2010 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Mårten Suorra Adress: Offerdalsvägen 8 Postadress: 835 80 KROKOM Telefon: 0640-163

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING FRI SCENKONST VERKSAMHETSBIDRAG OCH PROJEKTBIDRAG För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten.

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. ^^^ trm.^^ rl Länsstyrelsen Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i s län Avdelning Näringsliv 971 86 LULEÅ ^> nr ^^S 2^^ ^j ^^^y Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. Ansökan om bidrag

Läs mer

Bilaga 1. Steg-för-steg-guide. Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt

Bilaga 1. Steg-för-steg-guide. Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på att ansökningsprocessen tar lång tid även då man är

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial REDOVISNING SAMVERKAN MED KOMPONISTER För sista redovisningsdag, se Kulturrådets beslut. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial REDOVISNING ARRANGÖRER INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar

Läs mer

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Datum 2015-03-16 1 (6) Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Gäller från 2015-01-01 Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagande av budget i projektansökningar

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd

Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Använd checklistan så undviker du de vanligaste misstagen! 1. Har du läst igenom

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Vägen till kontrakt Ansökningar inkommer Formell projektgranskning Projektgranskning och dialog Expertbedömning Kontraktsmöte Granskning och dialog

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS Referens Ola Olsson ~,...,;~ B~e;~n;~g 3 J_ÖN_Kö_.PI_NG_S_LÄ_N _ Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart: År och månad för projektavslut: status: Antal sidor

Läs mer

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Plats för länsstyrelsens ankomststämpel ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Sökande Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Datum 2009-03-30 Version 2009-02-04 Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013, Sverige

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt; SFS 2014:1374 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 13 november 2014.

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN. ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och Utkom från trycket den 30 december 2014 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden; utfärdad den 18 december 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

PROJEKTPLANEN. ORDNING

PROJEKTPLANEN. ORDNING 2010-06-22 Leaderkontorets genomgång av projektets Ansökan om utbetalning Leaderkontoret är inte formellt ansvariga för att kontrollera projektens ansökningar om utbetalningar innan de skickas till länsstyrelsen.

Läs mer

Förprojekteringsansökan ESF

Förprojekteringsansökan ESF si Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Förprojekteringsansökan ESF Kompetens och delaktighet Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand. 1 Uppgifter om sökande

Läs mer

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader 2012-04460_15 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 4 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader. Dnr 2012-04460_17

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader. Dnr 2012-04460_17 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Dnr 2012-04460_17 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 3 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2014-02-05 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

EKONOMISKT UTFALL Det är obligatoriskt att redovisa de ekonomiska uppgifterna i redovisningsblanketten. Ange samtliga belopp i hela kronor.

EKONOMISKT UTFALL Det är obligatoriskt att redovisa de ekonomiska uppgifterna i redovisningsblanketten. Ange samtliga belopp i hela kronor. REDOVISNING KONSTOMRÅDESÖVERGRIPANDE ARRANGÖRER SISTA REDOVISNINGSDAG: 28 APRIL 2014 ANVISNINGAR FÖR REDOVISNINGEN Observera Denna onlineblankett är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE

ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller

Läs mer