Att ansöka om regionala projektmedel. Anvisningar till ansökningsblanketten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att ansöka om regionala projektmedel. Anvisningar till ansökningsblanketten"

Transkript

1 Att ansöka om regionala projektmedel Anvisningar till ansökningsblanketten

2 Del Allmänna uppgifter Projektets namn Ange det namn som projektet kommer att ha under hela genomförandet. Välj gärna ett kort namn som ger förståelse för projektets innehåll. Projektnamnet bör användas konsekvent vid all kommunikation som rör projektet och dess verksamhet. Projektperiod Datum för projektstart och projektslut avser den period inom vilken projektets kostnader kommer att vara bokförda. Kostnader före eller efter perioden är inte stödberättigade. Projektet kan starta tidigast den dag ansökan inkommit till Region Gävleborg. Projektstart innan beslut sker på egen risk. Belopp som söks Ange den summa som söks från Region Gävleborg. Summan ska överensstämma med summan som anges under punkten 20.1 Kontant finansiering- Region Gävleborg i projektansökans budget (Ansökan Del 2). Andelen anslag kan uppgå till högst 50 % av den totala projektkostnaden. Län som omfattas av projektets verksamhet Ange vilket eller vilka län som kommer att vara delaktiga i projektet. Kommuner som omfattas av projektets verksamhet Om ansökan inte omfattar hela län ska de kommuner som omfattas av ansökan anges här. Om alla kommuner i det/de berörda länet/länen omfattas, skriv "samtliga" i denna ruta. 2. Uppgifter om sökande Sökande organisations namn Ange den sökande organisationens juridiska namn. Endast en juridisk person kan stå som sökande. Organisationsnummer Ange den sökande organisationens organisationsnummer. Juridisk form Ange den juridiska formen för den sökande organisationen, t.ex. stiftelse, ekonomisk eller ideell förening. Sökande ska bifoga dokumentation som styrker den juridiska statusen, t.ex. registeringsbevis. Se även punkt 9 Obligatoriska bilagor. CFAR-nummer/Arbetsställenummer Ange aktuellt CFAR-nummer. CFAR-nummer är Statistiska Centralbyråns åttasiffriga identifikationsnummer för arbetsställen. CFAR-nummer kan sökas på Vid övriga frågor se 2(12)

3 Adress/Postnummer/Ort/Telefonnummer/Webbadress Ange fullständig postadress, telefonnummer och i förekommande fall webbadress till den sökande organisationen. Arbetsställets namn/arbetsställets besöksadress Ange namnet på det arbetsställe där projektet kommer att bedrivas, t ex avdelnings- eller enhetsnamn. Om t ex. en kommun är sökande är arbetsstället den enhet inom kommunen där projektet praktiskt kommer att bedrivas. Ange också besöksadressen till arbetsstället, om den skiljer sig från sökandens ordinarie besöksadress. Behörig att företräda sökande Uppge vem/vilka som är behörig/a firmatecknare. Kom ihåg att bifoga registreringsbevis, föreningsstadgar eller motsvarande som styrker detta. Se även punkt 9 Obligatoriska bilagor. 3. Kontaktpersoner Ange kontaktperson hos den sökande organisationen samt telefonnummer, mobiltelefonnummer och e-postadress till kontaktpersonen. Tänk på att kontaktperson hos sökande ska finnas tillgänglig för att kunna svara på frågor och lämna förtydliganden gällande projektansökan under tiden då ansökan utformas och cirka åtta veckor efter sista ansökningsdag i aktuell ansökningsomgång. Ange motsvarande uppgifter för den person som kommer att ansvara för den ekonomiska redovisningen av projektet. Om en projektledare finns utsedd ska motsvarande uppgifter anges även för denna person. 4. Betalningssätt Ange det plusgiro- eller bankgironummer som ska användas vid utbetalning av beviljat projektstöd. Använd endast ett alternativ. 5. Moms Är sökanden momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Ange det alternativ som gäller för projektets verksamhet. Kontakta Skatteverket för mer information om osäkerhet finns. Om sökande har rätt att dra av moms för projektet ska svaret vara Ja. Kostnaden exklusive moms är då stödberättigad. Om sökande inte har rätt att dra av momsen ska svaret vara Nej. Då är hela kostnaden inklusive moms stödberättigad. Ett intyg från skattemyndigheten som styrker detta krävs då, se punkt 10 Bilagor i förekommande fall. 3(12)

4 6. Upphandling Omfattas sökanden av Lagen om Offentlig upphandling? Ange det alternativ som gäller för den sökande organisationen, Ja eller Nej. Om sökanden inte omfattas av Lagen om offentlig upphandling ska affärsmässiga villkor tillämpas. 7. Projektbeskrivning 7.1 Behovsanalys Beskriv på vilket sätt det finns ett konstaterat behov av att projektet genomförs. Varför behöver projektet genomföras? Är projektet efterfrågat, av vilka och varför? 7.2 Syfte a) Beskriv kortfattat syftet med projektet. Max 30 ord. Vad är avsikten/ändamålet med projektet? b) Hur är syftet kopplat till hållbar utveckling? Hur många och vilken typ av utvecklingsmöjligheter kan skapas? T.ex. arbetstillfällen/företag/utbildningsmöjligheter. Inom vilka yrkesgrupper/näringar och branscher/ utbildningar? Bidrar projektet till att kvinnor och män, flickor och pojkar kan driva företag, utbilda sig eller få arbete som går att försörja sig på? 7.3 Mål Ange mål samt delmål för projektet. Målen ska vara konkreta och möjliga att följa upp. Mål som berör individer ska beskrivas uppdelat på kön. Målbeskrivningen ska innehålla svar på följande frågor: - Finns det i projektet specifika mål: för jämställdhet? med fokus på åldersintegrering? för integration? för tillgänglighet? för miljö? - Om inte, hur kan projektets mål formuleras utifrån jämställdhet, åldersintegrering, integration, tillgänglighet och miljö? 7.4 Målgrupp Beskriv projektets målgrupp. Om projektet har både en direkt och en indirekt målgrupp bör båda beskrivas. Redogör för hur fördelningen ser ut mellan olika grupper av människor. Hur kommer projektet kvinnor och män, flickor och pojkar i olika åldrar till godo? Hur kommer projektet kvinnor och män, flickor och pojkar med olika etnicitet och kulturell bakgrund till godo? Hur kommer projektet kvinnor och män, flickor och pojkar med olika funktionsmöjligheter till godo? 4(12)

5 7.5 Projektorganisation Redogör för projektets organisation och sammansättning. Beakta fördelning och kompetens relaterat till hållbar utveckling. Hur säkerställs projektorganisationens kompetens så att hållbarhetsperspektiven integreras i projektgenomförandet i t.ex. styrgrupp och eventuella arbets-, referens- och deltagargupper? 7.6 Aktiviteter och verksamhetsbeskrivning Beskriv de aktiviteter som skall genomföras för att uppnå projektets syfte och mål. Hur skiljer sig projektet från organisationens ordinarie verksamhet? Vilka aktiviteter planeras för att nå projektets mål när det gäller: jämställdhet? ålder? integration? tillgänglighet? miljö? 7.7 Tids- och aktivitetsplan för projektet. Specificera projektets aktiviteter under projektperioden. 7.8 Samverkan och samarbetspartners Beskriv eventuell samverkan och samarbeten med andra projekt eller insatser som pågår och på vilket sätt projektet kompletterar befintliga insatser eller nuvarande arbetssätt/metoder. 7.9 Plan för kommunikation och resultatspridning Beskriv till vilka och hur projektet kommer att kommuniceras, såväl under projekttiden som efter periodens slut. Bifoga en kommunikationsplan som innehåller aktiviteter, tidsplan för kommunikation under projekttiden och en sammantagen budget för kommunikationsinsatser, egen kompetens och eventuella konsulter samt områdesspridning. Se även punkt 9 Obligatoriska bilagor Plan för uppföljning/utvärdering Beskriv hur projektet skall följas upp och utvärderas. Om projektet ska tillhandahålla individbaserad statistik ska den redovisas fördelad på kön Kortfattad sammanfattning av projektet Gör en kortfattad beskrivning av projektet med max 150 ord. 8. Förväntade resultat och effekter 8.1 Förväntade resultat och effekter efter projektperioden Beskriv projektets förväntade resultat och effekter på sikt. Hur kommer projektet på längre sikt att bidra till att målen uppnås i utvecklingsstrategin RUS Nya Möjligheter eller programmen inom t.ex. infrastruktur, näringsliv eller motsvarande? 5(12)

6 Ange förväntade effekter relaterade till hållbar utveckling ur de tre perspektiven social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. På vilket sätt kommer projektets effekter att påverka: jämställdhet? olika åldersgrupper? integration? tillgänglighet? folkhälsan? miljön? den ekonomiska hållbarheten? 8.2 Verksamhet efter projektperioden Beskriv om och i så fall hur projektet är tänkt att drivas vidare efter projektperioden. Kommer t.ex. arbetet att implementeras i ordinarie verksamhet? 9. Obligatoriska bilagor Underlag som stödjer sökandes juridiska status. Underlag som styrker vem/vilka som har rätt att företräda den sökande, t ex ett protokollsutdrag om firmatecknare, registreringsbevis eller föreningsstadgar. Medfinansieringsintyg som styrker den åberopade medfinansieringen. Intygandet ska ske på Region Gävleborgs blankett Medfinansieringsintyg för offentlig medfinansiering av projekt delfinansierat med Regionala projektmedel från Region Gävleborg. Kommunikationsplan med tillhörande budget. 10. Bilagor i förekommande fall Utöver de obligatoriska bilagorna kan följande bilagor vara nödvändiga för handläggningen för att styrka uppgifter i er ansökan: Intyg om mervärdesskatteskyldighet, om ej momspliktig Underlag som styrker lokalkostnader Upphandlingspolicy Beräkningsunderlag för indirekta kostnader, OH-kostnader Beräkningsunderlag för resekostnader Annan bilaga som sökande önskar åberopa. Om sökanden anser att det finns andra bilagor av betydelse för handläggning av ansökan, ska dessa bifogas och anges med namn och bilagenummer. 6(12)

7 11. Underskrift Ansökan ska skrivas under av firmatecknare, dvs. den/de som är behörig/a att företräda den sökande organisationen. Genom underskriften intygar sökanden att: sökanden har tagit del av dokumenten Handledning, att ansöka om regionala projektmedel och Anvisningar till ansökningsblanketten. se uppgifter som lämnats i ansökan, inklusive bilagor, är riktiga och de kopior av handlingarna som bifogats ansökan stämmer överens med originalen. sökanden har tagit del av föreskrifter och förordningar som gäller för det sökta stödet och åtar sig att följa de villkor som gäller för det. projektmedarbetare ska informeras om att uppgifterna i ansökan kan komma att behandlas i elektronisk form i enlighet med Personuppgiftslagen, PUL. 7(12)

8 Del 2 Budget Anvisning för ifyllande av fliken Specifikation av kostnader För att fylla i projektets budget ska Exelfilen Ansökan del 2 Budget användas. Budgeten består av två flikar; Spec av kostnader respektive Budgetsammanställning. För att ändra årtal i budgetmallen gå in i fliken Spec av kostnader och gör önskade ändringar på rad 20. När årtalen på rad 20 ändras uppdateras automatiskt budgetens alla årsfält. För utskrift av hela budgeten, dvs. båda flikarna, välj skriva ut hela arbetsboken i utskriftens inställningsfunktion. Följ turordningen enligt dessa anvisningar när budgeten ska läggas in. Börja med att fylla i fliken Spec av kostnader. För in projektets budgeterade kostnader år för år. Siffrorna summeras automatiskt till totalsummor och till totalbudget under fliken Budgetsammanställning. 12. Personal 12.1 Personal Kostnadsslaget personal avser lönekostnader för personer som är anställda för projektet och som avlönas av den sökande organisationen. Det är endast den tid som personen arbetar i projektet som är stödberättigande. Ange namn eller befattning på den personal som budgeterats för projektet. Ange aktuell månadslön exkl. sociala avgifter, sysselsättningsgrad samt hur många månader respektive person/befattning beräknas arbeta i projektet. Projektets lönebikostnader beräknas med ett lönekostnadspåslag. Lönekostnadspåslaget är ett schablonpåslag på 42,68 procent av periodens lönekostnader. Lönebikostnadspåslaget räknas ut automatiskt i budgetblanketten. Påslaget motsvarar ett genomsnitt av lagstadgade arbetsgivaravgifter, kollektivavtalade pensioner samt avtalsförsäkringar för hela arbetsmarknaden. Ni ska använda schablonen för all personal i projektet, oavsett vilka faktiska lönebikostnader ni har för personalen. Ni behöver sen inte bokföra lönebikostnaderna på projektet. Eftersom de stödberättigande lönebikostnaderna beräknas med schablonen behöver ni inte heller skicka in kopior på betalda pensionspremier och liknande. 8(12)

9 12.2 Personal fördelat per år Efter summering av den totala kostnaden för personal ska summan fördelas per år. Gör en så rättvis fördelning som möjligt och ta hänsyn till om hela eller delar av respektive år omfattas av projektperioden. 13. Externa tjänster 13.1 Externa tjänster Kostnadsslaget externa tjänster avser kostnader för externa tjänster där den sökande organisationen inte har arbetsgivaransvar. Konsultkostnader är en vanlig kostnad under detta kostnadsslag. Ange typ av tjänst och kostnad. Tänk på att krav på upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling eller ett upphandlingsliknande förfarande kan bli aktuellt för detta kostnadsslag Externa tjänster fördelat per år Efter summering av den totala kostnaden för externa tjänster ska summan fördelas per år. Gör en så rättvis fördelning som möjligt och ta hänsyn till om hela eller delar av respektive år omfattas av projektperioden. 14. Investeringar 14.1 Investeringar Kostnadsslaget investeringar omfattar inköp av utrustning för stadigvarande bruk samt inköp/uppförande av byggnad. Det som tas upp som en investering bör ha en ekonomisk livslängd på minst tre år. Kostnader för investeringar kan vara stödberättigande i sin helhet eller till den del som avser avskrivningskostnaden för projektperioden. Om den stödberättigade investeringen säljs eller förs över till annan verksamhet under projektperioden måste intäkten tas upp i projektet. Ange budgeterade investeringar samt beräknat investeringsdatum och beräknat inköpspris Investeringar fördelat per år Efter summering av den totala kostnaden för investeringar ska summan fördelas per år. Gör en så rättvis fördelning som möjligt och ta hänsyn till om hela eller delar av respektive år omfattas av projektperioden. 15. Övriga kostnader 15.1 Övriga kostnader Kostnadsslaget övriga kostnader omfattar kostnader som inte kan delas upp i de andra kostnadsslagen. Exempel på kostnader kan vara marknadsföringskostnader, resor, logi och extern representation. Om projektet beräknas ha resekostnader ska ett underlag som visar hur ni beräknat dessa kostnader bifogas ansökan (se punkt 10 Bilagor i förekommande fall). Ange typ av kostnad samt budgeterat belopp. 9(12)

10 Om projektet har personalkostnader beräknas projektets stödberättigande indirekta kostnader (OH) enligt en schablon. Det finns två olika schablonsatser för de indirekta kostnaderna, beroende på vilken typ av stödmottagare ni är: 20 procent för universitet och högskolor 15 procent för övriga stödmottagare. I budgetblanketten under punkten 15.1 Övriga kostnader finns en automatisk beräkning av indirekta kostnader på 15% av Personalkostnaderna inklusive lönebikostnader. Om den sökande organisationen är ett universitet eller en högskola ska ni kontakta en projekthandläggare på Region Gävleborg för en blankett som beräknar OH på 20% istället. I schablonen ingår kostnader för: kontorslokaler som används av personal som arbetar i projektet, till exempel kostnader för hyra, el, gas, värme, vatten, säkerhet, underhåll, städning och reparationer inköp, avskrivning, hyra, leasing, reparation och underhåll av kontorsutrustning, till exempel möbler och datorer inklusive programvaror försäkringsavgifter och skatter för kontorslokaler och för kontorsutrustning IT-system utbildning för projektpersonal sjuk- och hälsovård för projektpersonal frisk- och personalvård för projektpersonal intern representation, frukt, fika, fikabröd och annan förtäring för projektpersonal interna konferenser övriga indirekta personalkostnader i organisationen som rör personal som inte arbetar direkt i projektet, till exempel ledning, kundservice, personalenhet, ekonomi, administration, IT-support, information, marknadsföring och juridik kontorsmaterial kontorsservice kopiering reception registratur och arkivering rekryteringskostnader, till exempel annonsering av tjänst bankavgifter för konton och kort kommunikation, till exempel telefon, fax, internet, porto, visitkort böcker och tidningar parkeringskostnader medlemsavgifter Ni får inte budgetera eller redovisa några kostnader i listan som direkta kostnader. Ni behöver sen inte verifiera kostnaderna med fakturor eller projektbokföra dem Övriga kostnader fördelat per år Efter summering av den totala kostnaden för övriga kostnader ska summan fördelas per år. Gör en så rättvis fördelning som möjligt och ta hänsyn till om hela eller delar av respektive år omfattas av projektperioden. 10(12)

11 16. Intäkter i projektet 16.1 Intäkter i projektet Om ett projekt som finansieras med projektmedel förväntas ge upphov till intäkter ska dessa anges under denna punkt. Exempel på intäkter kan vara biljettintäkter, deltagaravgifter, försäljningsintäkter och uthyrning. Ange typ av intäkt som projektet förväntas ge upphov till. Observera att summan intäkter i projektet skall anges med ett negativt belopp, dvs. sätt ett minustecken (-) framför summan Intäkter i projektet fördelat per år Efter summering av de totala intäkterna ska summan fördelas per år. Gör en så rättvis fördelning som möjligt och ta hänsyn till om hela eller delar av respektive år omfattas av projektperioden. Observera att summan intäkter i projektet ska anges med ett negativt belopp, dvs. sätt ett minustecken (-) framför summan. 17. Bidrag i annat än pengar 17.1 Bidrag i annat än pengar Bidrag i annat än pengar är kostnader i projektet som inte betalas av den sökande organisationen utan av utomstående aktörer. Denna typ av kostnad ska redovisas både som en kostnad under punkt 17.1 Bidrag i annat än pengar och som en medfinansiering under punkt 19.2 Bidrag i annat än pengar. Ange namnet på aktören och vad bidraget består av. Ange antal timmar/enheter samt värde per timme/enhet. För all form av medfinansiering i annat än pengar, gäller att ett beräkningsunderlag ska bifogas medfinansieringsintyget. Medfinansiering i form av tid beräknas på schablonbeloppet 330 kronor/timme Bidrag i annat än pengar fördelat per år Efter summering av samtliga bidrag i annat än pengar ska summan fördelas per år. Gör en så rättvis fördelning som möjligt och ta hänsyn till om hela eller delar av respektive år omfattas av projektperioden. När Spec av kostnader är ifylld går ni vidare till fliken Budgetsammanställning och fyller i finansieringen i under punkt 20, Finansiering av resurserna i projektet. Kostnader och finansiering ska vara lika per år. 18. Resurser i projektet Dessa fält är låsta och summeras automatiskt när ni fyller i uppgifterna under fliken Spec av kostnader Faktiska kostnader 18.2 Bidrag i annat än pengar 11(12)

12 19. Finansiering av resurserna i projektet 19.1 Kontant finansiering Fyll i sökt belopp från Region Gävleborg fördelat per år. Den totala andelen projektmedel kan uppgå till högst 50 % av den totala projektkostnaden. Summan ska överensstämma med summan som anges under punkt 1, Allmänna uppgifter, Belopp som söks på ansökans första sida. Avrunda inte. Längst ned på sidan finner ni att mallen automatiskt räknar ut Region Gävleborgs andel av faktiska och totala kostnader: Region Gävleborgs andel av faktiska kostnader: ########## Region Gävleborgs andel av totala kostnader: ########## Uppge de aktörer som medfinansierar projektet med kontanta medel och fördela medfinansieringen per år. Medfinansieringen ska verifieras på blanketten Medfinansieringsintyg för offentlig medfinansiering av projekt delfinansierat med Regionala projektmedel från Region Gävleborg som finns att hämta på Det är viktigt att specificera alla finansiärer. Om ni behöver fler rader i budgetmallen för att kunna göra detta, kontakta Region Gävleborg: 12(12)

13 19.2 Bidrag i annat än pengar Uppge de aktörer som medfinansierar projektet med bidrag i annat än pengar och fördela medfinansieringen per år. Bidrag i annat än pengar kan t ex. bestå av arbetsinsatser. För all form av medfinansiering i annat än pengar ska ett beräkningsunderlag bifogas medfinansieringsintyget. Bidrag i annat än pengar tillsammans med kontant finansiering och strukturfondsstöd utgör grund för beräkning av stöd från Region Gävleborg Strukturfondsstöd Ange det stödbelopp som söks inom strukturfondsprogrammet, fördelat per år. Stödbeloppet kan inte överskrida en viss procent i förhållande till den angivna offentliga medfinansieringen. Läs mer om detta i aktuellt strukturfondsprogram eller ta kontakt med Tillväxtverkets programkontor för mer information. Summa finansiering = Summa kostnader per år Tänk på att: Summa kontant finansiering ska vara densamma som Summa faktiska kostnader per år. Summa total finansiering ska vara densamma som Summa totala kostnader per år. 13(12)

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel KOM 0026 Tillväxtverket Stockholm juni 2009, uppdaterad mars 2012, februari 2013

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge Att söka regionala tillväxtmedel Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge www.regionblekinge.se version 1:2015 Att söka regionala tillväxtmedel Region Blekinge 2015-06-23

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Handledning och upplysningar

Handledning och upplysningar Uppdat 23.01.2012 Handledning och upplysningar Europeiskt territoriellt samarbete Gränsöverskridande samarbete 2007-2013 www.interregnord.com Uppdat 23.01.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 1 ATT

Läs mer

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Datum 2009-03-30 Version 2009-02-04 Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013, Sverige

Läs mer

Hur man fyller i ansökan och budget

Hur man fyller i ansökan och budget 1(13) Datum 2015-04-30 Dnr Hur man fyller i ansökan och budget Innehåll Bakgrund... 2 Fead:s förväntade resultat och effekter... 2 Fead:s urvalskriterier... 3 Obligatoriska underlag för ansökan... 4 Ansökningsmallen...

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet

Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet 1(6) Stäm av kontinuerligt mot aktivitetsplanen. Planera in egna avstämningar i kalendern. Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet Lämnade uppgifter Den organisation som får medel för

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Datum: Version 2015-06-24 1.03 Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Handledning till manuell budgetmall Innehåller uppdaterade enhetskostnader som gäller för projekt som startar från och med

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28 Handbok för projekt inom Leader 2009-09-28 GENOMFÖRANDE... 2 LEADERPROJEKT... 2 TYDLIG AVGRÄNSNING GENTEMOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 2 LÅNGSIKTIGHET... 2 ANVÄNDNING AV EU- OCH LEADERLOGOTYP... 3 REDOVISNING

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

2012-03-26. Handbok. för projekt inom Leader

2012-03-26. Handbok. för projekt inom Leader 2012-03-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Datum: Version 2015-02-03 1.01 Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Handledning till manuell budgetmall Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Box 47141, 100 74 Stockholm Besöksadress: Rosterigränd

Läs mer

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Datum: Version 2015-01-05 1.0 Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Handledning till manuell budgetmall Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Box 47141, 100 74 Stockholm Besöksadress: Rosterigränd

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande.

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande. ANSÖKNINGSGUIDE Finansieringsstöd för socialt företagande i Göteborgs Stad Bakgrund (BRG) ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG bidrar till att

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag

Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-03-18 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-03-18 kl. 13.00- Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag Ordförande Carina Blank Förhinder

Läs mer