Hög tid för jämställda löner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hög tid för jämställda löner"

Transkript

1 Hög tid för jämställda löner EN GEMENSAM RAPPORT FRÅN KOMMUNAL, LEGITIMERADE SJUKGYMNASTERS RIKSFÖRBUND LSR, AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR, VISION, OCH VÅRDFÖRBUNDET.

2

3 Hög tid för jämställda löner En rapport från Kommunal, Legitimerade Sjukgymnasters Förbund LSR, Akademikerförbundet SSR, Vision och Vårdförbundet Författare: Emma Ölmebäck

4

5 Innehåll Inledning...6 Historisk tillbakablick... 6 Löneskillnaden idag... 7 Olika mått på löneskillnad... 9 Individuell och strukturell diskriminering Myter om varför kvinnor tjänar mindre...13 Åtgärder...16 Källor

6 Inledning Kommunal, Vårdförbundet, Vision, Akademikerförbundet SSR och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund LSR företräder medlemmar med olika utbildningar, yrken och arbetsuppgifter men som har en sak gemensamt de får för lite i lönekuvertet varje månad. Våra medlemmar jobbar till stor del inom vård- och omsorg och hälso- och sjukvård, en sektor som till 84 procent består av kvinnliga arbetstagare. Just på grund av att sektorn domineras av kvinnor, inte arbetets svårighetsgrad eller de enskilda individernas kompetens, värderas arbetet lägre. Denna strukturella diskriminering, som är riktad mot yrken och inte enskilda individer, är den enskilt största förklaringen till lönegapet mellan kvinnor och män. Lönegapet mellan män och kvinnor har legat runt 15 procent sedan 80-talet. Utvecklingen mot jämställda löner har stagnerat. Det är hög tid att ta nästa steg mot en arbetsmarknad utan strukturell diskriminering av kvinnodominerade yrken. Därför presenterar vi idag denna rapport med ett sjupunktsprogram för jämställda löner. Historisk tillbakablick Kvinnors lägre avlöning i förhållande till män hör till de mest konstanta lagbundenheterna inom det ekonomiska livet. (Eli Heckscher, 1912) Citatet från 1912 kommer från en av de största svenska ekonomerna genom tiderna och vittnar om att lönegapet mellan män och kvinnor inte är något ny företeelse. Under den första halvan av 1900-talet fick kvinnor arbeta men med begränsningar i både lön, arbetstid och tillåtna befattningar. Ända fram till 1960 fanns det två kolumner i lönetabellerna en för män och en för kvinnor. Systemet med särskilda lägre kvinnolöner avskaffades på 1960-talet då det uppfattades som diskriminerande. Fortfarande är de faktiska löneskillnaderna mellan kvinnor och män betydande. Kvinnornas arbetsmarknad har historiskt formats av vilka yrken och arbeten som varit möjliga att kombinera med ansvaret för det obetalda hemarbetet. Under och 1970-talet byggdes den offentliga sektorn ut och efterfrågan på arbetskraft ökade kraftigt inom vård- och omsorgsyrken som ansågs passande för kvinnor. Den offentliga sektorn var både en viktig arbetsmarknad som en förutsättning för kvinnor att ta förvärvsarbete. Kvinnors löneutveckling gick till en början åt rätt håll. Från slutet av 1960-talet till i början på 1980-talet minskade löneskillnaderna drastiskt. Den huvudsakliga anledningen var att kvinnor ökade sin förvärvsfrekvens, utbildningsnivå och de låglönesatsningar som genomfördes under denna period. Sedan hände något. Utvecklingen stannade av och under de senaste 30 åren har det inte skett någon förbättring att tala om. Diagrammet visar kvinnors lön som del av mäns lön från 1968 och framåt. Under de senaste 30 åren har löneskillnaderna endast minskat med 3 procentenheter. 6

7 Diagram 1. Kvinnors lön i procent av mäns lön % 85% 80% 75% 70% 65% Diagram 1. Kvinnors lön i procent av mäns lön % Källa: SCB SCB Löneskillnaden idag Löneskillnaden idag År 2010 tjänade kvinnor 85,7 procent av männens löner eller kronor mindre i År månaden tjänade På ett år kvinnor tjänar 85,7 män procent i genomsnitt av männens löner kronor eller mer 4 än 400 kvinnor kronor vilket mindre i månaden. På ett år motsvarar tjänar män matkostnaden i genomsnitt för en hel kronor barnfamilj. mer än Efter kvinnor tio år vilket räcker motsvarar pengarna matkostnaden till att för en hel köpa barnfamilj. en sommarstuga. Efter tio år Det räcker rör sig pengarna således till inte att om köpa några en sommarstuga. små summor. Det Sammantaget små fattas summor. det omkring Sammantaget 70 miljarder fattas i det kvinnors omkring lönekuvert 70 miljarder varje i kvinnors år, om lönekuvert anser att varje år, om vi anser rör sig således inte om några det att är det rimligt är rimligt att kvinnor att kvinnor ska ha ska lika ha lika hög hög lön som lön som män. män. I praktiken I praktiken subventionerar subventionerar kvinnornas låga kvinnornas låga löner medborgarnas användning av välfärdstjänster. Samma mönster gäller akademiskt utbildade kvinnor inom vård och omsorgssektorn. Även inom löner medborgarnas användning av välfärdstjänster. Samma mönster gäller akademiskt utbildade handeln kvinnor och inom till vård viss och del restaurangbranschen omsorgssektorn. Även finansieras inom handeln verksamheterna och till viss till del viss restaurangbranschen del finansieras med låga verksamheterna kvinnolöner. till viss del med låga kvinnolöner. Diagrammet nedan nedan visar visar löneutvecklingen i kronor i kronor för kvinnor för kvinnor och män och under män under senaste de senaste sju åren. I sju kronor åren. I räknat kronor har räknat lönegapet har lönegapet legat konstant legat konstant runt 4runt 0004 kronor 000 kronor i månaden. i 7 5

8 Diagram 2. Medellön för kvinnor och män Diagram 2. Medellön för kvinnor och män Diagram Medellön för kvinnor och män Män Kvinnor Män Kvinnor Källa: SCB:s lönestrukturstatistik Källa: SCB:s lönestrukturstatistik Källa: SCB:s lönestrukturstatistik Löneskillnaderna mellan män och kvinnor finns i alla åldrar. Tittar man även på förvärvsinkomst är det Löneskillnaderna Löneskillnaderna tydligt att skillnaderna mellan mellan ökar män män i och och 30-årsåldern. kvinnor kvinnor finns finns En trolig i alla åldrar. i alla förklaring åldrar. Tittar man Tittar till även man att kurvorna på förvärvsinkomst det kvinnor tydligt i att större även på ser förvärvsinkomst ut som de gör är att är det skillnaderna utsträckning tydligt att skillnaderna ökar än i 30-årsåldern. män är föräldralediga ökar i 30-årsåldern. En trolig och förklaring oftare stannar En trolig förklaring till att hemma kurvorna för till att ser vård ut av som sjuka de gör är kurvorna barn. att kvinnor Den ser ojämställda ut i större som de utsträckning gör fördelningen är att kvinnor än av män i obetalt större är föräldralediga utsträckning hemarbete försvårar än och män oftare är kvinnors föräldralediga stannar deltagande hemma för på vård av sjuka och arbetsmarknaden barn. oftare Den stannar ojämställda hemma och är fördelningen sannolikt vård av en sjuka bidragande av barn. obetalt Den hemarbete orsak ojämställda till att försvårar män fördelningen oftare kvinnors blir av aktuella obetalt chefspositioner. deltagande för bättre på betalda arbetsmarknaden hemarbete försvårar Diagrammet och kvinnors är sannolikt visar deltagande medianinkomst en bidragande på arbetsmarknaden orsak för män till och att och kvinnor män är sannolikt oftare utifrån blir en individernas aktuella för bättre ålder. betalda bidragande orsak till att män oftare blir aktuella för bättre betalda chefspositioner. Diagrammet chefspositioner. visar medianinkomst Diagrammet för visar män och medianinkomst kvinnor utifrån för individernas män och kvinnor ålder. utifrån individernas ålder. Diagram 3. Sammanräknad förvärvsinkomst för personer i åldern år Diagram Sammanräknad förvärvsinkomst för personer i åldern i åldern år år Källa: SCB, Medianinkomst i 1000-tal kronor, år Män Kvinnor Män Kvinnor Sverige 50 utpekas ofta ut som världens mest jämställda land. Tyvärr börjar den bilden Källa: SCB, Medianinkomst i 1000-tal kronor, år 2009 Källa: SCB, Medianinkomst i 1000-tal kronor, år

9 Sverige utpekas ofta ut som världens mest jämställda land. Tyvärr börjar den bilden blekna då Sverige blekna tappar då i internationella Sverige tappar rankingar. i internationella I World rankingar. Economic I World Forum s Economic Global Gender Forum s Gap Report ligger Global Gender Gap Report ligger Sverige nu på fjärde plats efter Island, Norge Sverige nu på fjärde plats efter Island, Norge och Finland. När det gäller löneskillnader mellan män och Finland. När det gäller löneskillnader mellan män och kvinnor ligger Sverige i mittfältet och kvinnor av de ligger europeiska Sverige länderna. i mittfältet Det av ska de europeiska dock tilläggas länderna. att många Det av ska de dock länder tilläggas att många av som de länder har ett som mindre har ett lönegap mindre också lönegap har en också arbetsmarknad har en arbetsmarknad där sysselsättningsgraden där sysselsättningsgraden bland bland kvinnor kvinnor är betydligt är betydligt lägre lägre än i Sverige. än i Sverige. Diagram 4. Procentuell löneskillnad mellan män och kvinnor Diagram 4. Procentuell löneskillnad mellan män och kvinnor 30 Diagram 4. Procentuell löneskillnad mellan män och kvinnor Källa: Eurostat, Gender Pay Gap, Slovenien Italien Malta Rumänien Belgien Polen Portugal Luxemburg Irland Lettland Bulgarien Litauen Frankrike Sverige Spanien Norge Danmark Ungern Nederländerna Finland Storbittanien Cypern Slovakien Tyskland Österrike Tjeckien Källa: Eurostat, Gender Pay Gap, 2009 Olika Olika mått mått på pålöneskillnad Det finns flera sätt att mäta löneskillnader mellan kvinnor och män. Ofta talas om korrigerade Det finns flera och sätt okorrigerade att mäta löneskillnader skillnader. Med mellan okorrigerad kvinnor löneskillnad och män. Ofta avses talas löneskillnaden okorrigerade mellan skillnader. män och Med kvinnor okorrigerad helt utan löneskillnad hänsyn tagen avses till löneskillnaden att andra faktorer mellan än män och kvinnor om korrigerade och könstillhörigheten helt utan hänsyn tagen kan påverka till att andra lönen, faktorer exempelvis än könstillhörigheten utbildningsnivå eller kan påverka sysselsättningsgrad. lönen, exempelvis utbildningsnivå eller sysselsättningsgrad. Löneskillnaderna kan också korrigeras för att ta hänsyn till eventuella andra faktorer Löneskillnaderna än just könstillhörighet kan också. korrigeras Det förekommer för att ta att hänsyn man korrigerar till eventuella för exempelvis andra faktorer än just utbildningsnivå könstillhörighet eller. Det vilken förekommer sektor personen att man korrigerar jobbar i. Det för mått exempelvis på löneskillnader utbildningsnivå eller vilken som sektor oftast personen används jobbar korrigerar i. Det mått för sysselsättningsgrad, på löneskillnader som uppräknat oftast används till heltid, korrigerar den för skillnaden sysselsättningsgrad, är 14,3 procent. uppräknat Korrigerar till heltid, vi för den ålder skillnaden och att är kvinnor 14,3 procent. har längre Korrigerar utbildning kvinnor än män har längre är löneskillnaden utbildning än större; män 16 är procent. löneskillnaden större; 16 procent. vi för ålder och att Ibland beräknas något som kallas oförklarad löneskillnad. Den beräknas med hänsyn Ibland beräknas till att kvinnor något och som män kallas arbetar oförklarad i olika yrken löneskillnad. och sektorer. Den Problemet beräknas med med hänsyn till att kvinnor att och ta män hänsyn arbetar till just i olika att kvinnor yrken och och sektorer. män arbetar Problemet i olika med sektorer att taär hänsyn att man till då just bortser arbetar från den i olika absolut sektorer största är att anledningen man då bortser till kvinnor från den tjänar absolut mindre största än anledningen män. Nämli-till kvinnor tjänar att kvinnor och män gen mindre att stora än män. grupper Nämligen av kvinnodominerade att stora grupper av yrkesgrupper kvinnodominerade idag är felavlönade yrkesgrupper i idag är felavlönade förhållande i förhållande till till den den utbildning utbildning och och det det ansvar ansvar som som krävs krävs i yrket. i yrket. 9 7

10 Metod Skillnad Metod Korrigering för heltid, ålder, utbildning 16 % Skillnad Korrigering för heltid, ålder, utbildning 16 % Korrigering för heltid 14 % Korrigering för heltid 14 % Korrigering Korrigering för heltid, utbildning, för heltid, utbildning, ålder, sektor, ålder, yrke (samma 6 % fråga här) 6 % sektor, yrke (samma fråga här) Källa: Medlingsinstitutet 2010 Källa: Medlingsinstitutet 2010 Individuell och strukturell diskriminering Individuell och strukturell diskriminering Att utan sakliga skäl betala en kvinna lägre lön än en man för lika eller likvärdigt arbete är förbjudet enligt diskrimineringslagen. Det innebär att två individer som har olika arbeten hos en arbetsgivare har de rätt till samma lön om kraven i deras Att utan sakliga arbeten skäl i form betala av utbildning, en kvinna lägre ansvar lön och än en arbetsinsats man för lika bedöms eller som likvärdigt likvärdiga arbete och är förbjudet enligt diskrimineringslagen. arbetsgivaren inte kan Det motivera innebär att löneskillnaden två individer på som annat har olika sätt. Lagen arbeten gäller hos endast arbetsgivare har de rätt till individer samma lön som om arbetar kraven på i deras samma arbeten arbetsplats i form då av arbetsgivare utbildning, ansvar inte kan och hållas arbetsinsats ansvariga för bedöms som likvärdiga och lönesättningen arbetsgivaren hos inte någon kan motivera annan arbetsgivare. löneskillnaden Diskrimineringslagens på annat sätt. Lagen främsta verktyg är lönekartläggning vilket ger de lokala parterna på arbetsmarknaden gäller endast individer som arbetar på samma arbetsplats då arbetsgivare inte kan hållas ansvariga för möjlighet att upptäcka och utjämna könsbundna löneskillnader. Eftersom kvinnor lönesättningen tjänar hos mindre någon än annan män även arbetsgivare. inom yrkesgrupper Diskrimineringslagens är viktig främsta och borde verktyg utnyttjas är i lönekartläggning större utsträckning. vilket ger de Denna lokala typ parterna av diskriminering på arbetsmarknaden kallas individuell möjlighet diskriminering. att upptäcka och utjämna könsbundna löneskillnader. Eftersom kvinnor tjänar mindre än män även inom yrkesgrupper är lagen viktig och Problemet borde utnyttjas är dock i större att män utsträckning. och kvinnor Denna i stor typ utsträckning av diskriminering har olika kallas arbetsgivare. individuell När det gäller den strukturella diskrimineringen mellan olika branscher skapar diskrimineringslagen inga förutsättningar att pröva denna diskriminering diskriminering. juridiskt. Problemet Den är dock svenska att män arbetsmarknaden och kvinnor i stor är tydligt utsträckning könsuppdelad; har olika segregerad. arbetsgivare. De När flesta det sektorer diskrimineringen är antingen starkt mellan kvinnodominerade olika branscher eller skapar starkt diskrimineringslagen mansdominerade. inga Kvinnor förutsättningar gäller den strukturella att pröva denna arbetar diskriminering i stor utsträckning juridiskt. i offentlig sektor; 2009 var 74 procent av de anställda i offentlig sektor kvinnor. I kommuner och landsting är omkring 80 procent av de Den svenska anställda arbetsmarknaden kvinnor medan är tydligt staten könsuppdelad; har en jämnare segregerad. könsfördelning. De flesta sektorer är antingen starkt kvinnodominerade eller starkt mansdominerade. Kvinnor arbetar i stor utsträckning i offentlig sektor; 2009 Yrken var som 74 procent i huvudsak av de innehas anställda av i kvinnor offentlig värderas sektor kvinnor. systematiskt I kommuner lägre än och likvärdiga landsting är yrken som i huvudsak innehas av män, trots att yrkena kan antas vara av lika värde omkring 80 procent av de anställda kvinnor medan staten har en jämnare könsfördelning. med avseende på arbetets svårighetsgrad. Det innebär att det finns en strukturell diskriminering mot kvinnodominerade yrken. Denna diskriminering är riktad mot Yrken som yrken, i huvudsak inte mot innehas individer. av kvinnor Detta gäller värderas både systematiskt i gruppen arbetare lägre än och likvärdiga i gruppen yrken tjänstemän; innehas kvinnodominerade av män, trots att yrkena kan betalas antas lägst vara inom av lika varje värde grupp. med Även avseende män i på kvin- arbetets som i huvudsak svårighetsgrad. nodominerade Det innebär yrken att drabbas. det finns en strukturell diskriminering mot kvinnodominerade yrken. Denna diskriminering är riktad mot yrken, inte mot individer. Detta gäller både i gruppen arbetare och Diagrammet nedan visar att kvinnors arbete värderas lägre än mäns arbete inom i gruppen olika tjänstemän; sektorer kvinnodominerade bland arbetaryrken. yrken Det betalas finns ett lägst negativt inom samband varje grupp. mellan Även lönenivå män i kvinnodominerade och andelen yrken kvinnor drabbas. inom ett avtalsområde. Ju längre till höger i diagrammet, desto större andel kvinnor och desto lägre lön. Den horisontella röda linjen i diagrammet nedan visar att medellönen kvinnors arbete för arbetare värderas lägre Den än vertikala mäns arbete röda inom linjen olika motsvaras sektorer bland Diagrammet arbetaryrken. av 50 Det procent finns ett kvinnor negativt i en samband sektor. Alla mellan sektorer lönenivå som och ligger andelen i den undre kvinnor delen inom av ett avtalsområde. diagrammet Ju längre har till en höger medellön i diagrammet, som ligger desto under större genomsnittet andel kvinnor för arbetare. och desto Dessa lägre lön. Den sektorer är också starkt kvinnodominerade. I övre delen av diagrammet ligger de horisontella röda linjen i diagrammet nedan visar medellönen för arbetare Den vertikala röda sektorer som har en medellön över genomsnittet för arbetare. Dessa sektorer är linjen motsvaras starkt mansdominerade. av 50 procent kvinnor Kommunals i en sektor. avtalsområde Alla sektorer är kvinnodominerat som ligger i den och undre har delen en av diagrammet medellön har en medellön som ligger som cirka ligger under kronor genomsnittet under medellönen för arbetare. för arbetare. Dessa sektorer är också starkt kvinnodominerade. I övre delen av diagrammet ligger de sektorer som har en medellön över genomsnittet för arbetare. Dessa sektorer är starkt mansdominerade. Kommunals avtalsområde är kvinnodominerat och har en medellön som ligger cirka kronor under medellönen för arbetare. 10 8

11 Diagram 5. Samband andel kvinnor inom arbetaryrken och lön Diagram 5. Samband andel kvinnor inom arbetaryrken och lön Medellön Medellön Diagram 5. Samband andel kvinnor inom arbetaryrken och lön Diagram 27 Medellön 5. Samband 000 Bygg andel kvinnor inom arbetaryrken och lön 27 Medellön Bygg Bygg Bygg Stål Papp Verks.ind Transp Partih. Graf Trä.ind Stål Papp Verks.ind Övr. 25 Genomsnittslön arbetare Stål Papp Stat Transp Partih. Stål Verks.ind Papp Livs Graf Trä.ind Transp Partih. Verks.ind Graf Trä.ind Övr. ind Företagstj. Transp Partih. Övr. ind Graf Detaljhand. Genomsnittslön arbetare Trä.ind Stat Vård Genomsnittslön arbetare Övr. ind Stat Livs 23 Kommunal Stat Livs Genomsnittslön arbetare Livs Hotel o rest Äldreoms Företagstj. Företagstj. Detaljhand. Detaljhand. Barnoms Skola Företagstj. Vård Vård Detaljhand. Vård Kommunal Kommunal Andel Hotel kvinnor o rest % Kommunal Äldreoms Hotel o rest Äldreoms Hotel o rest Äldreoms Barnoms Skola Barnoms Källa: SCB, LO och egna beräkningar Barnoms Skola Skola Andel kvinnor % Diagram Nästa diagram 5. Samband visar samma andel samband, kvinnor inom men arbetaryrken för tjänstemän. och I tjänstemannagrupperna lön är sambandet Andel kvinnor % också Källa: SCB, tydligt, LO och i kronor egna beräkningar Andel kvinnor % handlar det dessutom om en större löneskillnad än i gruppen arbetare. Källa: SCB, LO och egna beräkningar Källa: Medellönen SCB, LO och för egna tjänstemän beräkningar är kronor i månaden. För akademiker i den landstingkommunala sektorn Nästa diagram ligger lönerna visar samma betydligt samband, samband, under lönerna men men för för i tjänstemän. den tjänstemän. privata sektorn I I tjänstemannagrupperna tjänstemannagrupperna vilket drabbar kvinnorna är sambandet hårdast Nästa är eftersom också diagram sambandet tydligt, sektorn också i visar kronor samma domineras tydligt, handlar samband, av i kronor det kvinnliga dessutom men för handlar arbetstagare. om tjänstemän. det en dessutom större En majoritet löneskillnad I tjänstemannagrupperna om en större av de än mansdominerade löneskillnad ligger Medellönen än över i gruppen medellönen för tjänstemän arbetare. för tjänstemän. Medellönen är kronor för tjänstemän i månaden. är För 32 akademiker 700 kronor i månaden. landstingkommunala i gruppen är arbetare. sambandet sektorerna också Nästa tydligt, diagrami kronor visar samma handlar samband, det dessutom men om för en tjänstemän. större löneskillnad I tjänstemannagrupperna i gruppen arbetare. är sambandet Medellönen För också akademiker för tjänstemän i den landstingkommunala är kronor i sektorn månaden. ligger För lönerna akademiker betydligt i den under landstingkommunala sektorn tydligt, ligger lönerna i kronor betydligt handlar det under dessutom lönerna om i den privata större sektorn löneskillnad vilket än drabbar i gruppen kvinnorna arbetare. hårdast sektorn lönerna Medellönen ligger i den privata lönerna sektorn betydligt vilket under drabbar lönerna kvinnorna i den privata hårdast sektorn eftersom vilket drabbar sektorn kvinnorna domineras av sektorn kvinnliga domineras arbetstagare. av kvinnliga En majoritet arbetstagare. av de En mansdominerade majoritet av de mansdominerade sektorerna sektorerna hårdast eftersom sektorn för tjänstemän domineras av är 32 kvinnliga 700 kronor arbetstagare. i månaden. En majoritet För akademiker av mansdominerade i den landstingkommunala sektorerna eftersom sektorn ligger över ligger medellönen lönerna betydligt för tjänstemän. under lönerna i den privata sektorn vilket drabbar kvinnorna hårdast ligger över medellönen för tjänstemän. eftersom sektorn domineras av kvinnliga arbetstagare. En majoritet av de mansdominerade sektorerna ligger över medellönen för tjänstemän

12 Diagram 6. Samband andel kvinnor inom tjänstemannayrken och lön Diagram 6. Samband andel kvinnor inom tjänstemannayrken och lön Medellön Medellön Medellön Verks.ind Verks.ind Stål Stål Övr. ind Övr. ind Papp Papp Partih. Partih. Livs Livs Bygg Företagstj. Trä.ind Genomsnittslön tjänstemän tjänstemän Graf Graf Detaljhand. Detaljhand. Transp Transp Hotel o rest SSR Hotel o rest SSR Äldreoms Skola Vårdförb. Äldreoms Skola Sjukgymn. Vårdförb. Sjukgymn. Vision Vision Barnoms Barnoms Andel 40 kvinnor 50 % Andel kvinnor % Källa: SCB, LO och egna beräkningar Källa: SCB, LO och egna beräkningar Diagram 6. Samband andel kvinnor inom tjänstemannayrken och lön Kvinnodominerade yrken inom både arbetare- och tjänstemannaorganisationer värderas systematiskt Kvinnodominerade Källa: lägre SCB, än mansdominerade LO och egna beräkningar yrken yrken. inom Är både det arbetare- då önskvärt och att tjänstemannaorganisationer arbetsmarknaden blir mindre värderas könsuppdelad? systematiskt lägre Är lösningen än mansdominerade att män börjar yrken. arbeta Är som det sjukgymnaster då önskvärt och att arbetsmarknaden biståndsbedömare blir i större mindre utsträckning? könsuppdelad? Kvinnodominerade yrken inom både arbetare- och tjänstemannaorganisationer Är Som värderas lösningen ett långsiktigt systematiskt att män mål börjar vore det lägre än arbeta bra mansdominerade som arbetsmarknaden sjukgymnaster blev yrken. och Är det biståndsbedömare mindre segregerad men då önskvärt att i större det behövs utsträckning? Som även arbetsmarknaden ett akuta långsiktigt åtgärder blir mål för att mindre vore uppvärdera det könsuppdelad? bra om kvinnodominerade arbetsmarknaden yrken Är lösningen blev idag. att män mindre börjar segregerad arbeta men det behövs även som sjukgymnaster akuta åtgärder för och att biståndsbedömare uppvärdera kvinnodominerade i större utsträckning? yrken idag. Som ett långsiktigt mål När vore Medlingsinstitutet det bra om arbetsmarknaden analyserar orsakerna blev till mindre löneskillnaderna segregerad mellan men det kvinnor behövs och även män konstaterar akuta de att åtgärder yrke den för enskilt att uppvärdera största förklaringen. kvinnodominerade Det är uppenbarligen yrken idag. en förklaring som man hittills När Medlingsinstitutet analyserar orsakerna till löneskillnaderna mellan kvinnor och män konstaterar accepterat och inte kopplat samman med diskriminering av kvinnodominerade yrken. Därför ser vi de När att Medlingsinstitutet yrke är den enskilt analyserar största förklaringen. orsakerna till Det löneskillnaderna är uppenbarligen mellan en förklaring kvinnor som man hittills behov av ett breddat uppdrag till Medlingsinstitutet där kartläggning och analys av löneskillnaderna accepterat och mellan män kvinnodominerade konstaterar och inte kopplat de att och yrke samman mansdominerade är den med enskilt diskriminering yrken största ingår. förklaringen. av kvinnodominerade Det är uppenbarligen av en ett förklaring breddat uppdrag som man till hittills Medlingsinstitutet accepterat och där inte kartläggning kopplat samman och analys med av löneskillnaderna yrken. Därför ser vi behov mellan diskriminering Diskrimineringsombudsmannen kvinnodominerade av kvinnodominerade och mansdominerade (DO) har yrken. tillsynsansvar Därför yrken ser för ingår. vi att behov arbetsgivare av ett breddat följer uppdrag diskrimineringslagens till Medlingsinstitutet krav på där lönekartläggningar kartläggning och och analys aktivt av jämställdhetsarbete. löneskillnaderna mellan Sedan JämO:s Diskrimineringsombudsmannen kvinnodominerade och mansdominerade yrken ingår. verksamhet upphörde och den nya (DO) samlade har diskrimineringsmyndigheten tillsynsansvar för att arbetsgivare inrättades följer den 1 januari 2009 diskrimineringslagens Diskrimineringsombudsmannen har inte en enda granskning krav av på arbetsgivares lönekartläggningar (DO) har tillsynsansvar lönekartläggningar och aktivt för att jämställdhetsarbete. genomförts. arbetsgivare Detta följer trots Sedan att JämO:s verksamhet diskrimineringslagens erfarenheterna upphörde från JämO:s och krav den insatser på nya lönekartläggningar på samlade området diskrimineringsmyndigheten visade och att aktivt metoden jämställdhetsarbete. var en effektiv inrättades åtgärd den för att 1 januari rätta 2009 har Sedan till inte ojämställda JämO:s en enda verksamhet löner. granskning DO bör upphörde av inom arbetsgivares ramen och för den sitt lönekartläggningar nya tillsynsansvar samlade diskrimineringsmyndigheten genomföra inrättades systematiska från den JämO:s 1 januari granskningar insatser 2009 har på av området arbetsgivares inte en enda visade lönekartläggningar. granskning att metoden av arbetsgivares en effektiv åtgärd för att rätta omgående genomförts. avdela Detta resurser trots för att erfarenheterna till lönekartläggningar ojämställda löner. genomförts. DO bör inom Detta ramen trots för att sitt erfarenheterna tillsynsansvar från omgående JämO:s insatser avdela resurser för att på Varför området är dessa visade uppdrag att metoden för MI och var DO en effektiv viktiga? Kvinnors åtgärd för löner att rätta sätts till ju inte ojämställda av någon av dessa genomföra systematiska granskningar av arbetsgivares lönekartläggningar. löner. myndigheter. DO bör De inom är viktiga ramen därför sitt att tillsynsansvar ett synliggörande omgående av löneskillnaderna avdela resurser är det för första att och genomföra nödvändiga systematiska steget för en positiv granskningar förändring. av arbetsgivares lönekartläggningar. Varför är dessa uppdrag för MI och DO viktiga? Kvinnors löner sätts ju inte av någon av dessa myndigheter. Varför är dessa De uppdrag är viktiga för därför MI och att DO ett viktiga? synliggörande Kvinnors av löneskillnaderna löner sätts ju inte är av det någon av dessa steget myndigheter. för en positiv De är förändring. viktiga därför att ett synliggörande av löneskillna- första och nödvändiga derna är det första och nödvändiga steget för en positiv förändring

13 Myter Myter om om varför varför kvinnor tjänar mindre Idén om omfördelning mellan olika sektorer på arbetsmarknaden handlar inte om att Idén det finns om omfördelning en utbredd diskriminering mellan olika sektorer på grund på av arbetsmarknaden kön. (Rapporten handlar Kvinnors inte om att det finns en löner, utbredd Svenskt diskriminering Näringsliv på 2010) grund av kön. (Rapporten Kvinnors löner, Svenskt Näringsliv 2010) Det Det finns finns de de som som hävdar hävdar att att strukturell strukturell diskriminering diskriminering mot mot kvinnodominerade kvinnodominerade yrken inte existerar. Att löneskillnaderna mellan kvinnor och män skulle bero på att yrken inte existerar. Att löneskillnaderna mellan kvinnor och män skulle bero på att kvinnors individuella egenskaper, kvinnors individuella egenskaper, exempelvis sämre utbildning. Ingenting kunde vara exempelvis mer felaktigt. sämre utbildning. Ingenting kunde vara mer felaktigt. Kvinnor har idag en en högre utbildningsnivåän män. Det är är betydligt fler manliga arbetstagare som arbetstagare endast har förgymnasial som endast har utbildning. förgymnasial I början utbildning. av 1990-talet I början var av andelen 1990-talet med var förgymnasial utbildning andelen cirka 12 med procent förgymnasial både män utbildning och kvinnor. cirka 12 Sedan procent dess för har både andelen män kvinnor och kvinnor. med förgymnasial Sedan utbildning dess minskat har andelen till 8 kvinnor procent med medan förgymnasial andelen män utbildning ligger kvar minskat på samma till 8 procent nivå som tidigare. medan andelen män ligger kvar på samma nivå som tidigare. Diagram 7. Andel i befolkningen med förgymnasial utbildning Diagram 7. Andel i befolkningen med förgymnasial utbildning Källa: 10 SCB 9 Kvinnor 8 Män Källa:SCB Även när det gäller högre utbildning har kvinnorna dragit ifrån. Andelen kvinnor med eftergymnasial Även utbildning när det har gäller ökat högre markant utbildning under den har senaste kvinnorna tioårsperioden. dragit ifrån. Mer Andelen än var kvinnor fjärde kvinna hade 2010 med minst eftergymnasial en treårig eftergymnasial utbildning har utbildning ökat markant men endast under den knappt senaste var femte tioårsperioden. man. Idag är kvinnorna även i Mer majoritet än var på fjärde doktorandutbildningarna. kvinna hade 2010 minst en treårig eftergymnasial utbildning men endast knappt var femte man. Idag är kvinnorna även i majoritet på doktorandutbildningarna

14 Diagram 8. Andel i i befolkningen med med minst minst 3-årig 3-årig eftergymnasial eftergymnasial utbildning utbildning Kvinnor Män Diagram 8. Andel i befolkningen med minst 3-årig eftergymnasial utbildning Källa: SCB Källa: SCB Det Det andra argumentet som som brukar lyftas fram är är att att kvinnodominerade yrken inte inte har samma har svårighetsgrad samma svårighetsgrad som mansdominerade som mansdominerade yrken; att det yrken; inte att rör det sig inte om rör lika sig avancerade om lika arbetsuppgifter. Det avancerade är svårt att arbetsuppgifter. värdera olika arbetsuppgifter Det är svårt att utifrån värdera svårighetsgrad olika arbetsuppgifter men det finns utifrån metoder och verktyg i svårighetsgrad form av arbetsvärderingssystem. men det finns metoder Arbetsvärdering och verktyg i sätter form arbetet av arbetsvärderingssystem. i centrum Arbetsvärdering vid lönesättning sätter och arbetet är därför eller arbetsuppgiften ett viktigt verktyg och om inte man individen vill åstadkomma i cen- en könsneutral eller arbetsuppgiften och inte individen trum vid lönesättning och är därför ett viktigt verktyg om man vill åstadkomma en värdering av olika arbetsinsatser. könsneutral värdering av olika arbetsinsatser. Det Det går går exempelvis exempelvis att att ifrågasätta ifrågasätta om om en en verkstadsindustiarbetare verkstadsindustiarbetare har har en en större större svårighetsgrad i arbetet svårighetsgrad utifrån kunskap i arbetet och färdigheter, utifrån kunskap ansvar, och ansträngning färdigheter, och ansvar, arbetsförhållanden ansträngning och än en undersköterska arbetsförhållanden som vårdar sjuka äldre. än en Ändå undersköterska skiljer det som minst vårdar 2 600sjuka kronor äldre. i månaden Ändå skiljer i lön mellan det dessa två minst yrkesgrupper kronor i månaden i lön mellan dessa två yrkesgrupper. Socialsekreterare är är ett ett kvinnodominerat yrke med myndighetsutövning och och stort ansvar där man ansvar ibland där måste man fatta ibland beslut måste om fatta tvång beslut mot enskilda om tvång personer. mot enskilda Det kan personer. gälla tvångsomhändertagande Det kan av gälla tvångsomhändertagande av barn eller vuxna missbrukare. Socialsekreterare barn eller vuxna missbrukare. Socialsekreterare har ett personligt straffansvar och kan fällas för har ett personligt straffansvar och kan fällas för tjänstefel. Trots detta är medellönen tjänstefel. för det Trots mansdominerade detta är medellönen yrket IT-konsult för det mansdominerade kronor högre yrket i IT-konsult månaden kronor högre i månaden. Lika anmärkningsvärt är att en specialistutbildad sjuksköterska eller barnmorska tjänar Lika anmärkningsvärt kronor mindre är att i en månaden specialistutbildad än en civilingenjör. sjuksköterska Eller eller att en barnmorska tandsköterska mindre tjänar i månaden än kronor en civilingenjör. mindre i månaden Eller att än en en tandsköterska företagssäljare. tjänar Eller 12 att 000 en kronor mindre i tjänar kronor sjukgymnast månaden än tjänar en företagssäljare kronor Eller mindre att en i månaden sjukgymnast än en tjänar systemutvecklare kronor All mindre den i månaden än en kunskap systemutvecklare. som dessa All yrkesgrupper den kunskap tillför som hälso- dessa och yrkesgrupper sjukvården tillför värderas hälso- inte. och Att sjukvården värderas inte. utveckla Att utveckla vården vården och arbeta och arbeta för alla för människors alla människors goda goda hälsa hälsa och livskvalitet och livskvalitet värderas värderas inte alls lika inte högt alls som lika att högt utveckla som att teknik. utveckla Merparten teknik. av Merparten högskoleutbildningarna av högskoleutbildningarna med negativ avkastning, där med utbildningen negativ avkastning, inte lönar sig där i utbildningen form av högre inte lön, lönar leder sig till i form yrken av som högre är starkt lön, leder kvinnodominerade och till som yrken framför som allt är starkt finns inom kvinnodominerade kommuner och och landsting. som framför allt finns inom kommuner och landsting. En tredje myt är att marknaden på ett rättvist och könsneutralt sätt bestämmer vad olika arbeten och yrken är värda. Marknaden är inte fri från traditionella värderingar av kvinnors och mäns arbeten. Ofast har hänvisningar till marknaden som förklaring till en sämre lön inget att göra med tillgång och efterfrågan på en viss arbetskraft utan är just en spegling av undervärderingen av kvinnodominerade arbetsuppgifter

15 En tredje myt är att marknaden på ett rättvist och könsneutralt sätt bestämmer vad olika arbeten och yrken är värda. Marknaden är inte fri från traditionella värderingar av kvinnors och mäns arbeten. Ofast har hänvisningar till marknaden som förklaring till en sämre lön inget att göra med tillgång och efterfrågan på en viss arbetskraft utan är just en spegling av undervärderingen av kvinnodominerade arbetsuppgifter. 15

16 Åtgärder För att komma tillrätta med den strukturella diskrimineringen föreslår vi följande: 1. Att lönerna för kvinnodominerade yrken uppvärderas i relevans till den kunskap, de krav och det ansvar som arbetet kräver. 2. Att Medlingsinstitutet får i uppdrag att kartlägga och analysera löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade på hela arbetsmarknaden samt i samarbete med arbetsmarknadens parter föreslå åtgärder. 3. Att ett långsiktigt partsgemensamt arbete startas i syfte att utveckla fler karriärbefattningar och nya karriärvägar inom kvinnodominerade yrken. 4. Att regeringen ser över Medlingsinstitutets uppdrag så att industrins norm för lönebildningen blir förenlig med aktiva insatser för att bryta den strukturella lönediskrimineringen mot kvinnodominerade yrken. 5. Att diskrimineringsombudsmannen inom ramen för sitt tillsynsansvar omgående avdelar resurser för att genomföra systematiska granskningar av arbetsgivarnas lönekartläggningar. 6. Att återinföra uppdraget till Försäkringskassan att verka för jämställd fördelning av uttaget av föräldraförsäkringen. 7. Att införa rätt till heltid i kommuner och landsting för ökad sysselsättningsgrad bland kvinnor. 16

17 Källor Eurostat, Gender Pay Gap 2009 Kommunal (2004), Bodil Umegård, Löneskillnader mellan kvinnor och män LO (2011), Mats Larsson, Lönerapport år 2011 Medlingsinstitutet (2010), Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2010? SACO (2011), Thomas Ljunglöf, Lönsamma studier? Livslönerapport 2011 SKL (2011) Här finns Sveriges viktigaste jobb en rekryteringsprognos för välfärdssektorn Statistiska Centralbyrån (2010), På tal om kvinnor och män Statistiska Centralbyrån, Lönestrukturstatistik, Statistiska Centralbyrån, Befolkningens utbildningsnivå, TCO (2011), Jämställdhetspolitiskt program Thoursie Anna (2004), Varför tjänar kvinnor mindre? Handbok i lönediskriminering Unionen (2008), Lönekartläggning lönar sig kön ska inte avgöra lön 17

18

19

20 Hög tid för jämställda löner Rapporten handlar om hur kvinnodominerade yrken diskrimineras på svensk arbetsmarknad samt förslag till åtgärder. År 2010 tjänade kvinnor i genomsnitt 85,7 procent av männens löner. I kronor räknat är skillnaden kronor, varje månad. På ett år tjänar män i genomsnitt kronor mer än kvinnor vilket motsvarar matkostnaden för en hel barnfamilj. Efter tio år räcker pengarna till att köpa en sommarstuga. Det är alltså inga småsummor det rör sig om. Den huvudsakliga orsaken till löneskillnaderna är att det finns en strukturell lönediskriminering mot kvinnodominerade branscher. Yrken som i huvudsak innehas av kvinnor värderas systematiskt lägre än likvärdiga yrken som i huvudsak innehas av män, trots att yrkena kan antas vara av samma svårighetsgrad. Art nr Hög tid för jämställda löner. Produktion Kommunal 2012 EN GEMENSAM RAPPORT FRÅN KOMMUNAL, LEGITIMERADE SJUKGYMNASTERS RIKSFÖRBUND LSR, AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR, VISION, OCH VÅRDFÖRBUNDET.

Hög tid för jämställda löner

Hög tid för jämställda löner Hög tid för jämställda löner EN GEMENSAM RAPPORT FRÅN KOMMUNAL, LEGITIMERADE SJUKGYMNASTERS RIKSFÖRBUND LSR, AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR, VISION, OCH VÅRDFÖRBUNDET. Hög tid för jämställda löner En rapport

Läs mer

Jämställda löner och avtalsrörelsen

Jämställda löner och avtalsrörelsen Kvinnors lägre avlöning i förhållande till män hör till de mest konstanta lagbundenheterna inom det ekonomiska livet. Prof. Eli Heckscher, 1914 Jämställda löner och avtalsrörelsen Konferens Polstjärnan,

Läs mer

Ständigt standby. - en rapport om visstidsanställdas villkor. Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011

Ständigt standby. - en rapport om visstidsanställdas villkor. Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011 Ständigt standby - en rapport om visstidsanställdas villkor Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011 Innehåll Sammanfattning 3. 4 Om rapporten 4. 5 Begrepp i rapporten...4. 5 De otrygga anställningarna

Läs mer

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader.

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Vision fortsätter

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun Lönekartläggning Upplands Väsby kommun 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt lagen mot diskriminering... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

Varför har kvinnor lägre lön än män?

Varför har kvinnor lägre lön än män? februari 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? En rapport om strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? Lönerna är lägre i sektorer

Läs mer

Deltid i Norden. NIIK 22 oktober 2013

Deltid i Norden. NIIK 22 oktober 2013 Deltid i Norden NIIK 22 oktober 2013 Maria Hemström Hemmingsson Delegationen för jämställdhet i arbetslivet maria.hemstrom@regeringskansliet.se Part-time work, gender and economic distribution in the Nordic

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar Faktablad TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar TCOs rapport jämför åtta länders statliga arbetslöshetsförsäkringar i olika inkomstnivåer. Tabellen nedan visar vilken ersättning olika

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 2

Perspektiv på lärarlöner, del 2 Perspektiv på lärarlöner, del 2 om hur lön och kön hänger ihop Rapport från Lärarförbundet 2009-03-05 Det är ju inte klokt! Så tror jag att många spontant kommer att tänka efter att ha läst vår rapport

Läs mer

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning 1. Inledning För att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har samband med kön ska en arbetsgivare vart

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 3

Perspektiv på lärarlöner, del 3 Perspektiv på lärarlöner, del 3 en oroande framtidsspaning Rapport från Lärarförbundet 2010-03-05 Nu brådskar det! Kan det verkligen vara så att kvinnodominerade yrken idag, en bit in på 2000-talet, fortfarande

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Handlingsplan för jämställda löner

Handlingsplan för jämställda löner Handlingsplan för jämställda löner Jämställdhetsnätverket Avdelning 282 Vision 1. Samverkan Det är arbetsgivarens ansvar att genomföra lönekartläggningen, som ska ske i samverkan mellan arbetsgivaren och

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

En föräldraförsäkring i tre lika delar

En föräldraförsäkring i tre lika delar 2015 Thomas Ljunglöf En föräldraförsäkring i tre lika delar En föräldraförsäkring i tre lika delar Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften, men ange källa Josefin Edström och Saco 2015 www.saco.se En

Läs mer

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Rön om lön och kön Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Sammanfattning Löneskillnader mellan kvinnor och män existerar i de flesta delar av arbetsmarknaden. Män har högre genomsnittliga

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Löneskillnader mellan kvinnor och män. En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar

Löneskillnader mellan kvinnor och män. En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar Löneskillnader mellan kvinnor och män En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar 1 Löneskillnader mellan kvinnor och män www.kommunal.se 2 Produktion: Kommunals press-och informationsenhet

Läs mer

Kvinnors löner ett företags- och individperspektiv. Februari 2010

Kvinnors löner ett företags- och individperspektiv. Februari 2010 Kvinnors löner ett företags- och individperspektiv Februari 2010 Kvinnors löner ett företags- och individperspektiv 1 Kvinnors löner ett företags- och individperspektiv LO-förbundens lönekrav i avtalsrörelsen

Läs mer

OKTOBER 2015. Konkurrenskraft för välstånd och jobb

OKTOBER 2015. Konkurrenskraft för välstånd och jobb OKTOBER 2015 Konkurrenskraft för välstånd och jobb Redaktör: Edel Karlsson Håål Författare: Jimmy Boumediene, Bo Ekegren, Susanne Spector Förord Denna skrift beskriver kortfattat några utgångspunkter och

Läs mer

Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt

Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt 1(6) Dnr 2007-00467 Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt Socialfondsprojekt ska enligt det operativa programmet 1 jämställdhetsintegreras. Denna vägledning har tagits fram som ett stöd

Läs mer

Ett år med jämställdhetspotten En delrapport från Handels

Ett år med jämställdhetspotten En delrapport från Handels Ett år med jämställdhetspotten En delrapport från Handels Sammanfattning Den partsgemensamma lönestatistiken för det privata detaljhandelsavtalet är insamlad. Denna visar att 2007 års avtalsrörelse resulterade

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön? Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön? Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också

Läs mer

Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år?

Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år? Befolkning & Hälsa Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år? Svar: % eller personer bor i länet, varav kvinnor och män. Av dessa har

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Jämställdhet och mångfald - en förutsättning för hållbar utveckling. Kicki Borhammar, EDCS

Jämställdhet och mångfald - en förutsättning för hållbar utveckling. Kicki Borhammar, EDCS Jämställdhet och mångfald - en förutsättning för hållbar utveckling Kicki Borhammar, EDCS Uppdrag: att bidra till jämställd utveckling processtöd till projekt inom tillväxtarbetet processtöd till företag

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Staffan Brantingson 3 Bland tre undersökta yrkesgrupper har privatanställda chefer mest att tjäna på en högskoleutbildning. För denna

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

-~~~~ SALA KOMMUN. Lönekartläggning 2014 i Sala kommun

-~~~~ SALA KOMMUN. Lönekartläggning 2014 i Sala kommun Dilagu KS 2015/102/1 -~~~~ KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Lars-Göran Carlsson Kommunstyrelsen 1(2) 2015-04-24 SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning lnk. 2n1S -n,- 1 2 Oiarienr 2.0/t{ /...,00/Aklbilaga

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Svenska lärarlöner i ett europeiskt perspektiv

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Svenska lärarlöner i ett europeiskt perspektiv EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Svenska lärarlöner i ett europeiskt perspektiv Svenska lärarlöner i ett europeiskt perspektiv Innehåll Sammanfattning 6 Lönespridning för lärare 8 Lönespridning efter

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

Jämställda löner tomma ord? En granskning av politiken för att minska lönegapet mellan kvinnor och män

Jämställda löner tomma ord? En granskning av politiken för att minska lönegapet mellan kvinnor och män Jämställda löner tomma ord? En granskning av politiken för att minska lönegapet mellan kvinnor och män Feministiskt initiativ Mars 2011 Sammanfattning Kvinnors månadslön för en heltidstjänst är i genomsnitt

Läs mer

Lönekartläggning Helsingborgs stad

Lönekartläggning Helsingborgs stad Lönekartläggning Helsingborgs stad 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt jämställdhetslagen... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se LÖNEKARTLÄGGNING LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se Inledning Männen är i större utsträckning chefer och har högre och oftare individuell

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 1 Röster om facket och jobbet RAPPORT 1 AV 5 2011 Synen på löner och löneskillnader Innehåll Sammanfattning.3 1 Inledning...6 2 Rimlig lön för olika yrken..7 3 Synen på löneskillnader mellan yrken..22

Läs mer

Livslön välja, studier, arbete, familj Lena Granqvist (red.) Livslön - välja studier, arbete, familj,, 111017

Livslön välja, studier, arbete, familj Lena Granqvist (red.) Livslön - välja studier, arbete, familj,, 111017 Livslön välja, studier, arbete, familj Lena Granqvist (red.) Livslön - välja studier, arbete, familj,, 111017 Innehåll 1. Den obekväma livslönen ett begrepp med många aspekter (Gunnar Wetterberg) 2. Lönestrukturen

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Vem kan jobba till 75? Vem kan jobba till 75?

Vem kan jobba till 75? Vem kan jobba till 75? Vem kan jobba till 75? 1 2 sid 4 sid 5 sid 5 sid 6 sid 6 sid 8 sid 9 sid 1 sid 11 sid 11 sid 13 sid 17 Inledning Den åldrande befolkningen Svenskarna oroar sig minst Synen på arbete efter pensionsåldern

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Lönekartläggning i Fastigo-företagen

Lönekartläggning i Fastigo-företagen Lönekartläggning i Fastigo-företagen www.fastigo.se Kvinnor och män har lika rätt i fråga om arbete, lön och andra anställningsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Löneskillnader som beror på

Läs mer

y Unionen kräver stopp för alla osakliga och diskriminerande löneskillnader.

y Unionen kräver stopp för alla osakliga och diskriminerande löneskillnader. Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön 2011 y Unionen kräver stopp för alla osakliga och diskriminerande löneskillnader. y Unionen ska verka för att förändra diskrimineringslagen så att lönekartläggningar

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Kvinnor och män Jämställdhetsprogram antaget av SEKOs kongress 2006

Kvinnor och män Jämställdhetsprogram antaget av SEKOs kongress 2006 Jämställdhetsprogram antaget av SEKOs kongress 2006 Vi är alla olika men har lika värde och rätt Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Alla människor har rätt att, oberoende av

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Barn, kompetens och karriär

Barn, kompetens och karriär Barn, kompetens och karriär 1 2 Förord Ett föräldravänligt arbetsliv gynnar alla. Unionen har tidigare publicerat ett flertal rapporter för att kartlägga småbarnsföräldrars vardag och mäta föräldravänligheten

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 1 2. Vilhelmina kommuns utgångspunkter för jämställdhetsarbete

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 VÅRA UTMANINGAR Hög arbetsbelastning och för mycket administration Framtida kompetensförsörjning

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Lönekartläggning. En vägledning

Lönekartläggning. En vägledning Sidan 1 av 10 Lönekartläggning En vägledning I avtalsrörelsen 2007 för området branschavtal Energi beslöts att en partsgemensam kansligrupp skulle undersöka vilket material rörande lönekartläggning som

Läs mer

Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner

Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner - En undersökning av svenska folkets inställning till lägstalöner

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Aktiva åtgärder att göra en jämställdhetsplan

Aktiva åtgärder att göra en jämställdhetsplan Handbok 2 Aktiva åtgärder att göra en jämställdhetsplan FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Klass och kön 2006 Handbok 2 Aktiva åtgärder att göra en jämställdhetsplan Innehåll Aktivt jämställdhetsarbete

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015

Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015 Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015 Löneavtal HÖK 11 Bilaga 1 till HÖK 11 1 Grundläggande principer för lönesättningen

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

LIKA LÖN HANDBOKEN. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet

LIKA LÖN HANDBOKEN. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet LIKA LÖN HANDBOKEN Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet 2011 www.likalon.nu Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Stureplan 4c, 114 35 Stockholm Tel 08-611 17 30 www.bao.se Finansförbundet

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 1 Röster om facket och jobbet Rapport 1 av 5 2011 Synen på löner och löneskillnader Innehåll Sammanfattning.3 1 Inledning...6 2 Rimlig lön för olika yrken..7 3 Synen på löneskillnader mellan yrken..22

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor Statistik En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor En reformerad föräldraförsäkring Sofia Larsen, ordförande i Jusek Kvinnor och män ska kunna göra karriär på lika villkor Löneskillnader förklaras

Läs mer

Ademikernas lokala löneprocesser

Ademikernas lokala löneprocesser 2014 Lena Granqvist och Håkan Regnér Ademikernas lokala löneprocesser Akademikernas lokala löneprocesser Lena Granqvist och Håkan Regnér Lena Granqvist och Håkan Regnér och Saco 2014 ISBN: 978-91-87146-96-1

Läs mer

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28 Lönepolicy Innehåll LÖNEPOLITISKA RIKTLINJER... 3 Utvecklingsarbete... 4 Mål... 4 Ansvarsfördelning... 4 Grunder... 6 Förutsättningar och ansvar...

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2012?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2012? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2012? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet är en myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet och har tre huvuduppgifter:

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Dnr TFN-2013-1773 Dpl 16 Bakgrund Syftet med jämställdhetsarbetet är att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer