Verksamhetsberättelse för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för 2010-2011"

Transkript

1 Datum Verksamhetsberättelse för WIN SVERIGES STRATEGISKA PLAN Grunden till WiN Sveriges strategiska plan lades under styrelsens planeringsworkshop den 19 februari Detta arbete fortsatte under WiN Sverige vill: Erbjuda sina medlemmar och deras företag ett kvalificerat kompetensnätverk och kompetensresurs Erbjuda sina medlemmar karriär- och kompetensutveckling Utgöra en viktig samarbetspartner främst till strategiska organisationer inom energi- och strålningsrelaterade branscher Öka sin informationsverksamhet mot väldefinerade målgrupper (t ex politiker, kvinnor) Påverka och delta i WiN Globals verksamhet Delta i debatt och stärka anknytningen till samhället För att nå målen kommer WiN Sverige att; Fortsätta satsningen på uppsökande verksamhet, ställa sig till förfogande som resurs för våra företag Utveckla träffar, seminarieverksamhet och andra forum för att främja våra medlemmars utveckling Utveckla samarbetet med högskolor och utbildningar Utveckla mötesplatser på webben och s k sociala medier Erbjuda aktiviteter som t ex mentorskap riktat till högskolor, medverka vid personalintroduktion mm. Förutsättningar för att lyckas att uppnå målen; Engagerade medlemmar som arbetskraft. Verksamheten i WiN Sverige kommer att fortsätta att bedrivas ideellt. Att våra företagsledningar (högsta och mellanchefer) ställer sig bakom WiN på ett tydligare sätt än tidigare Samordnad finansiering av kostnaderna för WiNs löpande verksamhet och enskilda WiN-projekt. Finansieringen av kostnaderna borde ingå i våra företags budgeteringsprocess, på samma sätt som med Young Generation.

2 1.1 Fokusområden WiN Sveriges strategiska plan består av följande fem fokusområden för verksamheten: Årsmöte Styrelse Ekonomi Nätverk Information Fokusområden består av ett antal aktiviteter som är indelade i olika tidsperiod: Påbörjade Inom 1 år Inom 3 år Inom 5 år 1.2 Uppföljning och utvärdering av planen Aktiviteterna i planen följs upp vid varje styrelsemöte. Utvärderingen av plan jämfört med mål görs på hösten varje år och resultatet redovisas i WiN Sveriges verksamhetsberättelse för året. Planen uppdateras av styrelsen i början av det nya verksamhetsåret. Uppnådda resultat för perioden inom varje fokusområde redovisas nedan. 2 FOKUSOMRÅDEN 2.1 ÅRSMÖTE WiN:s årsmöte 2010 genomfördes november i Forsmark. Årsmötet finansierades av Forsmarks Kraftgrupp AB, SKB, Vattenfall Power Consultant och OKG AB. Förutom den formella delen av årsmötet bestod programmet av följande punkter: Strålning - Vad är strålning och på vilket sätt påverkar den oss? Virva Nilsson, Strålskyddsföreståndare, Forsmarks Kraftgrupp AB Hiroshima - Virva Nilsson berättar i ord och bild från sitt studiebesök i Hiroshima Nästa milstolpe i det svenska kärnavfallsprogammet valde SKB plats för Kärnbränsleförvaret, och nu är det snart dags att lämna in ansökningarna. Den här föreläsningen ger en initierad snabbkurs om ansökans- och tillståndsprocessen. Erik Setzman, enhetschef SKB Studiebesök på anläggningen Forsmark 3 (FKA) samt platsen för Kärnbränsleförvaret (SKB) Årsmötet anordnades av Martina Strand, Elin Bergqvist och Eva Fischer (Forsmarks Kraftgrupp AB) samt stöd från Karin Aquilonius (Studsvik Nuclear), Mona Eriksson (KSU) och Eva-Lena Lindgren (Studsvik AB).

3 Catrin Baureus Koch, Hannah Brorsson och Emelie Johannesson har arbetat med förberedelserna inför årsmöte 2011 i Oskarshamn. 2.2 STYRELSE Styrelsen hade 12 möten under perioden. Två av dessa möten var fysiska möten i Stockholm (värd februari: Nordic Nuclear Insurers, i augusti SKB Blekholmsterassen ) och resterande 10 var telefonmöten. 2.3 EKONOMI WiN Sverige tar inte ut medlemsavgifter. Verksamheten finansieras av de organisationer där medlemmarna är anställda. Finansieringen av verksamheten sker på projekt- /evenemangsbasis. Följande projekt har finansierats under året: WiN-mentorskap, Vattenfall AB WiNs årsmöte 2010 Forsmark OKG AB, SKB och VPC WiNs hemsida Studsvik AB Svensk/tyskt WiN seminarium 5-6 augusti i Malmö/Barsebäck Eon Kärnkraft, Studsvik Nuclear AB, OKG, AB, BKAB Informationsmaterial (framtagande av rollups, broschyr) Vattenfall AB, Ringhals AB, Studsvik AB Medlemmar Medlemstalet har under 2011 fortsatt öka. Den 13 oktober 2011 noterades 309 medlemmar. Under de senaste 3 åren har vi fått runt 40 nya medlemmar per år.

4 2.4 NÄTVERK WiN Sverige-Tyskland seminarium För tredje året i rad anordnades ett WiN Sverige-Tyskland seminarium.. Tema: avveckling och rivning Antal deltagare: 35 deltagare från både Tyskland och Sverige. Dag 1: föreläsare från Barsebäcks Kraft AB (BKAB), Eon Kernkraft i Tyskland, SKB, Studsvik och även ordförande från WiN Tyskland. Under sessionen behandlades hur avvecklingen av Barsebäcksverket planeras och framskrider och exempel på hur man löser vissa praktiska problem som till exempel lyfta ut reaktortanken ur byggnaden (föredragshållare Leif Johansson, BKAB). Inge Weber från Eon Kernkraft beskrev hur Tysklands plan för nedläggning av kärnkraftverken såg ut efter det politiska beslutet som togs på grund av Fukushimahändelsen. Avvecklingsplanerna skiljer sig från de svenska dels på grund av att de har delstatsstyrning och inte en enda nationell övervakningsmyndighet som Sverige har i (SSM) och dels på grund av åldern på verken. Dämpad stämning råder generellt på verken i Tyskland. Jenny Rees från SKB berättade om det svenska slutförvaret som troligtvis hamnar i Östhammar kommun och om utbyggnaden av SFR. Mycket energi har lagts på att föra dialoger med allmänheten. Från ordförande för WiN Tyskland (Beate Scheffler) fick deltagarna en inblick i hur folkopinionen om kärnkraften i Tyskland skiljer sig från den i Sverige. Detta gör att de anställda inom kärnkraftsbranschen känner sig utsatta och nedläggningshoten gör att de känner att framtiden är oviss. Ett uppskattat tekniskt inslag kom från Studsvik i form av intressanta elektronmikroskopiska bilder på beläggningar på bränsle och systemytor (Maria Hövling). Dag 2: Busstur från Malmö till BKAB där Leif Roth höll ett förlängt anförande om hur personalen togs omhand efter beslutet om avveckling och hur personalminskningen gått till i olika etapper. Detta mynnade ut i en intressant och lång diskussion mest från tyskarnas sida om hur bra och positivt BKAB behandlat dessa mjuka frågor och att det är något man kan dra erfarenheter ifrån. Infocentret på BKAB erbjöd intressanta utställningar om avvecklings- och rivningsplanerna för BKAB och om avfallshantering genom SKB. Dagen avslutades med rundvandring på anläggningen som på grund av avställningen var lättillgänglig. Olika pågående projekt (testning) och undervisning i verkslika miljöer väckte stort intresse bland besökarna. Slutsats: Våra tyska medwinare eftersöker någon form av kollegialt stöd i sin svåra situation med avvecklingen av kärnkraften i Tyskland. De svenska erfarenheterna kan vara till god nytta för dem. Catrin Bareus Koch (OKG) och Maria Taranger (BKAB) var ansvariga för arrangemanget WiN mentorskap WiN mentorskapet som påbörjades 2010 fortsätter även I september 2011 började 12 studenter att läsa på det ettåriga högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik på Uppsala Universitet. En månad senare hade samtliga valt att anmäla sig till WiN Mentorskap vilket är oerhört glädjande. Det är

5 andra året av genomförande för WiNs del och till studenterna står ett 10-tal hugade mentorer till förfogande. Det ekonomiska stödet från Vattenfall möjliggör att en projektledare kan kopplas programåret - Elisabeth Tengborn, Vattenfall tillsammans med Mona Eriksson, KSU. Mentorskapet organiseras under sex mötestillfällen som fördelas över utbildningsåret fram till maj Teman för årets träffar är stresstester, kärnkraften i vår omvärld, strålning, kärnämneskontroll samt Människa-Teknik-Organisation Programåret inleddes med en kick off och mentorsutbildning i Västerås i början av oktober. Därefter har en gemensam introduktion och matchningsprocess vidtagit. Genom kontakten med mentorer från kärnkraftsbranschen ges studenterna en chans att fundera på karriärvägar och att redan före examen lära känna branschen. Studenterna har goda utsikter att få jobb efter utbildningen eftersom efterfrågan är stor på kvalificerad personal inom kärnkraftsindustrin. Mona Eriksson (KSU) är huvudansvarig för WiN mentorskapet Lokala grupper Följande personer är kontaktpersoner för lokala grupper: Namn Företag E-post Agneta Ganna- Ringhals Lundgren Carina Olsson OKG Karin Aquilonius Studsvik (sammankallande) Nuclear Martina Strand Forsmark (sammankallande) Malin Gustafsson SKB Maria Taranger BKAB Mona Eriksson KSU Monica Bowen- Vattenfall Schrire Patricia Quaglia Westinghouse Electric Sweden AB Ringhals WiN Ringhals anordnar lunchträffar en gång i månaden. Meningen med träffarna är att komman samman och skapa nätverk för erfarenhetsutbyte. Kallelse skickas ut till samtliga WiN Ringhalsmedlemmar.

6 Några gånger per år anordnas till exempel studiebesök på någon avdelning, enhet eller grupp. Information om WiN på Ringhals samt WiN Sverige finns på Ringhals intranät, Insidan. Man hittar WiN Ringhals under Medarbetare, Nätverk & föreningar. En gemensam lunch i månaden. Deltagare 4-11 personer. 19 maj 2011 berättade en av medlemmarna, Marie Hansson, om sitt arbete: RTHH - Härdteknik Forsmark Lokala gruppen genomfört ett telefonmöte. Vid mötet utbyttes erfarenheter kring aktiviteter som kan gynna vårt nätverk som tex gemensamma luncher med föreläsningar. Under året har 7 gemensamma luncher varav 3 med föredrag har genomförts. Föredragen har handlat om Fysiskt skydd, information om nya intranätet Canalen samt Forsmarks kommande WANO granskning. Deltagandet vid luncherna har varierat mellan 3 till 16 medlemmar OKG/SKB OKG har ett väl fungerande nätverkande genom gemnsamma luncher varje månad. Man har arrangerad en del luncher ihop med SKB och man har haft gästföreläsare i samband med lunchen. Det föreläsningar som gjorts är från stora projekt så som kraftprojekter, fysiskt skydd, inköp, fjärrvärme Studsvik/KSU Studsvik samarbetar med KSU och har gemensamma luncher i gång i månaden och man har konkreta frågor att diskutera. Man kan ha riktade områden som tex att knyta an till WiN nyhetsbrev Westinghouse Ingen aktivitet för närvarande Kontakter med andra organisationer Under perioden har kontakterna fortsatt med Uppsala Universitet och Svenskt kärntekniskt centrum (SKC ) Stadgegruppen Stadgegruppen har, formulerat ett förslag på stadgeändring för att förtydliga att föreningen är öppen även för manliga medlemmar.

7 2.4.6 WiN Global WiN Globals årliga kongress ägde rum i Varna, Bulgarien, den 6 9 juni Monica Bowen-Schrire representerade WiN Sverige och rapporterade om de senaste händelserna inom kärnkraftsområdet i Sverige och om WiN Sveriges verksamhet. Monica Bowen-Schrire är medlem i WiN Global Executive och Olga Ernandes (Nordic Nuclear Insurers) är WiN Sveriges representant i WiN Global Board. WiN Globals hemsida är: Ändrad fältko WiN Sverige kommer att anordna nästa WiN Global kongress i Kalmar, Sverige, 28 maj 1 juni, Temat är: Safety in the Nuclear Lifecycle. From Design to Disposal. I allt arbete som förekommer på den globala arenan för kärnteknisk verksamhet är säkerheten av största vikt. Vi måste se hur säkerhetstänkandet samverkar när det gäller nybygge, drift, avveckling och slutbehandling/förvaring av radioaktivt avfall över hela världen. De nationella skillnaderna är ibland stora vi kan lära oss av hur andra löser sina problem och vi kan också dela med oss av vår kunskap. Kongressen hölls på engelska. Organisation och samordning: Monica Bowen-Schrire (Vattenfall), Marguerite Mitte Nilsson (SKB), Catrin Bareus Koch (OKG). Program och medverkandekontakt: Maria Taranger (Barsebäck), Regina Scheer (KSU), Catrin Bareus Koch (OKG). Kongressbyrå: Konferenskonsult Berit Rudolfsson AB WiN Europe WiN Europe bildades 2 oktober 2010 vid ett möte i Budapest. WiN Europe lanserades i samband med PIME 2011 i Bryssel, februari WiN Europe är en del av WiN Global-nätverket och har samma syften och organisatorisk struktur som WiN Global, men är en juridisk enhet med säte i Frankrike. Monica Bowen-Schrire är WiN Sveriges representant i WiN Europes Board. Individer kan bli medlemmar i WiN Europe mot betalning av en medlemsavgift. Det specifika syftet med bildandet av WiN Europe är att främja samordningen och finansieringen av det arbete som WiN-nätverk inom regionen gör inom områden som är av gemensamt intresse. WiN Europes hemsida är: Ändrad fältko Information Under året har ny hemsida lanserats (oktober 2011) samt s.k. Teamroom för styrelsen. Arbetet har genomförts av Eva-Lena Lindgren, Studsvik. WiN Sveriges styrelse

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman.

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman. Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 13 september 2007, klockan 09.00 12.30. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Forsmarks hamn. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare.

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste 1 Sören Norrby PM Olof Söderberg 2007-10-11 Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige Denna promemoria är avsett att vara: informationsmaterial

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

tid är här Nytt konsultbolag i Studsvik-gruppen Framtidens kärnkraft Vi har köpt en kronjuvel Sid 12

tid är här Nytt konsultbolag i Studsvik-gruppen Framtidens kärnkraft Vi har köpt en kronjuvel Sid 12 SENASTE NYTT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN NR 3 DECEMBER 2008 tid är här Världens mäktigaste politiker i G8-gruppen konstaterade i sitt slutdokument från mötet i somras att kärnkraften måste få en nyckelroll

Läs mer

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir Rapport Demensnätverket En kompetensutvecklingsmetod för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland av Bertha Ragnarsdóttir INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Inledning 1 Bakgrund... 1 Syfte... 2 Kunskapsöversikt

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER

ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER ÖREBRO UNIVERSITET ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER Utvärdering av nationella alumnkonferensen 2010 21-22 oktober på Örebro universitet Leona Axelsson 5/11/2010 Ett 60-tal personer från landets

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport 2007:7 från Statens råd för kärnavfallsfrågor Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007 Statens råd för kärnavfallsfrågor

Läs mer

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Rapport 2007/2008 Vision Våra destinationer, teman, upplevelser och evenemang ska bli de mest efterfrågade bland Stockholm Plus alternativen,

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm UNF FS 2011-09-23 25 Protokoll nr 3 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm Närvarande ledamöter: Närvarande tjänstemän:

Läs mer