ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE"

Transkript

1 ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE... november 2012

2

3 Allmänna transportvillkor för Wizz Air Hungary Kft. AVSNITT 1 - DEFINITIONER ALLMÄNNA FLYGTRANSPORTVILLKOR: de villkor för flygtransport av Passagerare och Bagage utförd av Wizz Air enligt vad som beskrivs i detta dokument. ANKOMMANDE FLIGHT / ANKOMMANDE RESA: det sista segmentet av en returresa eller själva flighten när det gäller enkelresor. ANSLUTANDE FLYG: två eller fler flygsegment per riktning som bokats i samma bokning. ANSVARSBEGRÄNSNINGSETIKETT: dokument som förklarar vårt begränsade ansvar för Incheckat bagage som på något sätt är skadat eller ej av rätt storlek eller skick, eller som innehåller ömtåliga föremål som accepterats av oss för transport. Etiketten dokumenterar de ovan nämnda bristfälligheterna och egenskaperna. AVBOKNINGSAVGIFT: det belopp som ska utbetalas om Passageraren avbokar bokningen enligt vad som anges på Webbplatsen. AVGIFTER FÖR ANDRA TJÄNSTER/SERVICEAVGIFTER: den summa som ska erläggas för diverse tjänster i samband med flygresa enligt vad som anges på Webbplatsen, förutom Flygstolsskyddsavgift och Avbokningsavgift. AVRESEPLATS: den plats som i Resplanen och i vår databas anges som startpunkt för flygtransporten. AVTAL (OM TRANSPORT): avtal gällande flygtransport av Passagerare och Bagage som ingås mellan dig och oss i enlighet med Avtalsvillkoren. I enlighet med Avtalet (om transport) transporterar vi dig och ditt Bagage från Avreseplatsen till Destinationen. Avtalet representeras av Resplanen och Bagageidentifieringen. AVTALSVILLKOR: uppgifter och meddelanden på din Resplan, dessa Allmänna transportvillkor, Sekretesspolicyn samt tillämpliga delar av Gällande lag. BAGAGE: avser dina tillhörigheter som du har med dig på resan i form av Incheckat bagage, Icke incheckat bagage/handbagage eller personliga tillhörigheter. Bagage innefattar inte personliga tillhörigheter som du inte får/fått ta med dig på flygresan. BAGAGEBEVIS: ett dokument som utfärdas enbart för identifiering av Incheckat bagage och som fästs på ditt Boardingkort. BAGAGEIDENTIFIERING: ett dokument som utfärdas enbart för identifiering av Incheckat bagage och som fästs vid det Incheckade bagaget. BESTÄMMELSE: EU-bestämmelse nr 261/2004 utfärdad av Europaparlamentet och Rådet, Bestämmelse nr 1107/2006/EU utfärdat av Europaparlamentet och Rådet och Bestämmelse nr 2027/97/EG utfärdad av Europarådet, inklusive fortlöpande ändringar och tillägg. BESÄTTNING: auktoriserad personal som ombord på flygplanet utför arbetsuppgifter uppräknade i flygordningen: t.ex. piloter, flygvärdinnor,

4 teknisk personal och säkerhetspersonal som agerar inom sitt yrkesområde. BILJETTPRIS: priset för flygtransport mellan Avreseplats och Destination. Biljettpriset innefattar avgifter och skatter och så låga Avgifter för andra tjänster som möjligt. BOARDINGKORT: ett dokument (i) som utfärdas vid incheckningsdisken mot din bokningskod eller din Resplan och giltiga resehandlingar; eller (ii) som du skrivit ut själv efter att du checkat in på webben, som ger dig tillstånd att stiga ombord på flygplanet. CALLCENTER: kundtjänst via telefon. Aktuella nummer hittar du på Webbplatsen. CHARTERAVTAL: avtal om chartertransport som ingås i enlighet med dessa Allmänna transportvillkor. DAG(AR): kalenderdagar inklusive veckans alla sju dagar. Dock räknas inte den dag då ett meddelande skickats. DESTINATION: den destinationsflygplats för flygtransporten som anges i Resplanen och i vår databas. DU, DIG, DITT, DIN(A) avser den person som namnges i Resplan utfärdad av oss efter betalning av Totalpris. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och dess medlemsländer. EXTRAORDINÄRA OMSTÄNDIGHETER; händelser som inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder vidtagits, som till exempel, men inte begränsat till, force majeure, politisk instabilitet, meteorologiska förhållanden som gör att den aktuella flighten inte kan genomföras, säkerhetsrisker, strejker, oväntade flygsäkerhetsbrister och beslut från flygledningen som påverkar ett visst flygplan en viss dag genom att det uppstår långa förseningar eller att en eller flera flighter med detta plan måste inställas. EU: Europeiska unionen och dess medlemsländer. FLYGBOLAGETS URSKILJNINGSKOD: två eller tre bokstäver eller tecken som identifierar ett flygbolag. Wizz Airs koder är W6 och WZZ. FLYGSTOLSSKYDDSAVGIFT: det belopp som utbetalas enligt vad som anges på Webbplatsen om Wizz Air väljer att utöva sin återkallanderätt och avbokar reservationen av orsaker som kan hänföras till Passageraren i överensstämmelse med dessa Allmänna transportvillkor. GODKÄND STOPPLATS: en landningsplats indikerad som sådan på Resplan och i vår databas och som inte anses vara en Avreseplats eller Destination. GÄLLANDE LAG: Ungerns lagar som är tillämpliga med avseende på förhållandet som uppstår genom Avtalet; Bestämmelserna och Konventionen i sina aktuella versioner. IATA: International Air Transport Association (Internationella Flygtransportförbundet). ICKE INCHECKAT BAGAGE: ditt Bagage utöver det incheckade Bagaget, som du ansvarar för under hela resan. INCHECKAT BAGAGE: ditt Bagage som vi tar hand om, och för vilket vi har utfärdat en Bagageidentifiering och ett Bagagebevis.

5 INCHECKNINGSSTOPP: den tidsgräns som specificeras av oss i dessa Allmänna transportvillkor före vilken du måste ha fullföljt incheckningsformaliteterna och mottagit ditt Boardingkort. KONVENTION: Montrealkonventionen om vissa enhetliga bestämmelser för internationella lufttransporter, underskriven i Montreal den 5 maj 1999, inklusive fortlöpande tillägg och ändringar. KVITTO PÅ BAGAGEÖVERVIKT: ett dokument utfärdat efter betalning för Bagageövervikt. PASSAGERARE: personen som omnämns som sådan i den av oss utfärdade Resplanen och som registreras som sådan i vår databas. PASSAGERARE MED BEGRÄNSAD RÖRLIGHET ELLER MED BEHOV AV SPECIALASSISTANS: en person vars rörlighet är begränsad på grund av fysisk oförmåga (motorisk eller sensorisk), begåvningshandikapp, ålder, sjukdom, eller annan orsak till handikapp vid utnyttjande av transport, och vars situation kräver att den service som erbjuds alla Passagerare måste anpassas till en enskild persons behov. PERSONLIG(A) EGENDOM(AR): hänvisar till egendom enligt definitionen i paragraf som du kan ta med dig ombord, förutom handbagaget, utan att betala en hanteringsavgift. REGERINGSFÖRORDNING/FÖRORDNING: Den ungerska regeringens förordning 25/1999 (II: 12), inklusive ändringar och tillägg, gällande regler för flygtransport av passagerare. RESEDOKUMENT: dokument som krävs enligt lagar och bestämmelser i de Stater som berörs av transporten för att passera gränsen, transitera och/eller uppehålla sig i nämnda stat. RESPLAN: dokument som utfärdas till Passagerare sedan han/hon betalat hela Totalpriset till Wizz Air. Resplanen innehåller Passagerarens namn och flightuppgifter som Avreseplats, Destination och Godkänd stopplats (om sådan finns) samt avgångs- och ankomsttider. Resplanen innehåller även hänvisningar till Avtalsvillkoren och andra viktiga meddelanden. Om bokningen gjorts via internet skall du själv skriva ut Resplanen på papper. Om bokningen gjorts på en resebyrå får du Resplanen av resebyrån. Om du gör din bokning via vårt Callcenter, kommer du att få en bokningskod, och Resplan faxas, e-postas eller skickas via post till dig i enlighet med dessa Allmänna transportvillkor SDR: Särskilda dragningsrätter enligt Internationella Valutafondens definition. (Aktuellt värde för denna valuta finns på fondens webbplats och på ekonomisidorna i stora tidningar.) SEKRETESSPOLICY: en på vår Webbplats publicerad policy som reglerar hanteringen av personuppgifter om Passagerare och Transportbetalande personer. SPÄDBARN: ett barn vars ålder understiger två år på resdagen. STATER SOM BERÖRS AV TRANSPORTEN: de länder där Avreseplatsen, Destinationen och Godkänd stopplats är belägna. TARIFFER: dels regler och bestämmelser tillgängliga på Webbplatsen gällande Totalpriset och avgifter för olika tjänster som tillhandahålls av

6 oss, dels andra bestämmelser utfärdade av Wizz Air. Ytterligare information om våra tariffer finns på vår webbplats. TIDTABELL: de ankomst- och avgångstider för individuella flighter som bestäms av Wizz Air och publiceras på Webbplatsen. TOTALPRIS: det pris som skall erläggas för alla tjänster som Wizz Air tillhandahåller dig. Detta innefattar Biljettpriset och Avgifter för andra tjänster. TRANSPORTBETALANDE PERSON: en fysisk person eller juridisk person som betalar Totalavgiften för flygtransport av en Passagerare angiven på Resplanen. UTGÅENDE FLIGHT / UTGÅENDE RESA: det första segmentet av en returresa eller själva flighten när det gäller enkelresor. VI, VÅRT, VÅR(A), OSS, WIZZ AIR avser Wizz Air Hungary Ltd och dess anställda, representanter och agenter. WEBBPLATS: wizzair.com AVSNITT 2 - TILLÄMPLIGHET 2.1 ALLMÄNNA VILLKOR Villkoren i dessa Allmänna transportvillkor för Passagerare och Bagage med den räckvidd som anges i paragraf 2.2 utgör en del av Avtalet mellan dig och oss. 2.2 TILLÄMPLIGHET Transport av Passagerare och Bagage faller under den version av dessa Allmänna transportvillkor som är giltig det datum Resplanen utfärdats, såvida Wizz Air anges som transportföretag på Resplanen. 2.3 CHARTERVERKSAMHET Om transporten utförs enligt ett Charteravtal, gäller dessa Allmänna transportvillkor endast i den utsträckning eller med de tillägg och ändringar som anges i Charteravtalet, i Charterbestämmelserna i avsnitt 19 eller i charterbiljetten. 2.4 ÅSIDOSÄTTANDE LAG Eventuella föreskrifter i dessa Allmänna transportvillkor som inte överensstämmer med tvingande bestämmelser i Gällande lag skall ses som ogiltiga. De andra föreskrifterna skall dock fortfarande anses giltiga. I stället för de ogiltigförklarade föreskrifterna skall Gällande lag träda in. 2.5 VILLKOR HAR FÖRETRÄDE FRAMFÖR RIKTLINJER När de Allmänna transportvillkoren skiljer sig från andra riktlinjer och policyer som vi eventuellt tillämpar i olika sammanhang ska de Allmänna transportvillkoren ha företräde, förutom då annat anges i dessa Allmänna transportvillkor. AVSNITT 3 - TARIFFER 3.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra våra Tariffer. På begäran från vårt Callcenter kan du få information om våra Tariffer.

7 3.2 Våra anställda, representanter och agenter är förpliktade att följa våra Tariffer. AVSNITT 4 - TIDTABELL Förordningen 4. Avgångs- och ankomsttider som visas i våra Tidtabeller, andra tidtabeller och på andra platser är inte garanterade och vi förbehåller oss rätten att ändra dem. AVSNITT 5 - AVTAL OM FLYGTRANSPORT Förordningen AVTALETS INGÅENDE OCH INNEHÅLL Avtalet om flygtransport ingås när betalning av Totalpriset erlagts och Resplanen utfärdats. Avtalsvillkoren tillämpas på Avtalet om flygtransport mellan dig och oss enligt följande: (a) villkor och kungörelser i din Resplan, om vilka du kommer att informeras muntligen i det fall bokning sker via vårt Callcenter, (b) dessa Allmänna transportvillkor; (c) Integritetspolicyn (d) Gällande lag RESPLAN Förordningen Resplanen (eller, i fråga om transport av bagage, Bagageidentifieringen) bekräftar att ett Avtal upprättats mellan dig och oss. Ingen annan biljett kommer att utfärdas Vi transporterar endast Passagerare som namnges i Resplanen. Om du inte har någon Resplan när du checkar in måste du uppge din bokningskod för incheckningspersonalen. Du kommer att anmodas att visa upp giltiga Resedokument vid incheckningen Du kan begära att din Resplan eller bokningskod skickas till dig igen (ersättning) genom att ringa vårt Callcenter. Wizz Air kan debitera en serviceavgift för detta. AVSNITT 6 BOKNING OCH SITTPLACERING 6.1 BOKNING Du kan boka via Webbplatsen, vårt Callcenter eller resebyrå Bokning godtas ej utan omedelbar betalning av Totalpriset, men banköverföring godtas för bokning av resor som påbörjas i vissa länder. Banköverföring godtas i dessa fall endast från det land där Avreseplatsen är belägen. Mer information om detta finns på vår Webbplats. Vid banköverföring är antalet bokningar som betalas från samma bankkonto

8 och antalet flyg som kan bokas i samma bokning begränsat tills Wizz Air har mottagit kvitto på hela betalningen för Totalpriset Du måste ge oss korrekta kontaktuppgifter via vilka du alltid är nåbar (telefonnummer/ mobiltelefonnummer och e-postadress). Du är skyldig att uppge en korrekt e-postadress och att se till att du har tillgång till och regelbundet kontrollerar din e-post. Du är skyldig att uppge korrekta telefonnummer, inklusive lands- och riktnummer (också om någon annan gör bokningen åt dig). Du måste alltid kunna nås på åtminstone ett av de telefonnummer du angivit i bokningen. Wizz är inte ansvarigt för skador som uppkommit på grund av att du inte uppfyllt ovanstående villkor. Om din bokning har gjorts av en resebyrå och du inte har någon e-postadress, ska resebyrån ange sin egen e-postadress vid bokningen, och resebyrån informerar dig om alla meddelanden Wizz Air skickar till resebyrån som påverkar din bokning Du måste ge oss passagerarens fullständiga namn precis som det står skrivet i passagerarens resdokument som ska användas för resan. Om du inte gör det när du bokar, eller inom två timmar efter bokningen via vårt Callcenter, ska en namnavgift betalas för att korrigera passagerarens namn. Information om summan finns på webbplatsen och i vårt Callcenter. 6.2 BOKNINGSKRAV Förordningen Om du kräver speciell assistans ska du eller den Transportbetalande personen vid bokningstillfället informera vårt Callcenter om ditt fysiska handikapp eller begränsade rörlighet Eftersom vi inte har möjlighet att bekräfta din hälsostatus är det, om du lider av en allvarlig eller smittsam sjukdom eller något annat tillstånd som kräver läkarvård, din skyldighet att kontakta läkare för att ta reda på om du är frisk nog att flyga. I enlighet med föreskrifterna i dessa Allmänna transportvillkor är Wizz Air inte ansvarigt för skador eller försämringar av hälsotillståndet som du ådrar dig under flygresan och som beror på ett sådant tillstånd. Wizz Air är heller inte ansvarigt om du avlider under flygresan till följd av ett sådant tillstånd Vi förbehåller oss rätten att kräva ett fullständigt medicinskt intyg gällande ditt hälsotillstånd och dina medicinska förutsättningar att genomföra en flygresa, innehållande uttryckligt medicinskt godkännande av din flygresa, i alla de fall som nämns i paragraf Vi kan även kräva att du åtföljs av person med kvalificerad medicinsk kompetens eller sjuksköterska om så krävs Skulle du inte uppfylla kraven som beskrivs i paragraferna och 6.2.2, eller om vi ombord på det flygplan vi använder enligt Tidtabellen inte kan uppfylla de villkor som ställs upp i ditt sjukintyg, kommer vi att neka dig bokning och transport och återbetala Biljettpriset efter att avgifterna för andra tjänster och stolbokningsavgiften har dragits av

9 6.2.5 Skulle du önska medföra bagage av särskild natur eller föremål som endast transporteras under vissa villkor, skall du eller personen som bokar meddela vårt Callcenter detta (se paragraf 14.4). 6.3 SITTPLACERING Vi erbjuder inte sittplatsbokning på något av våra flyg (och därför syns heller ingen sittplacering på Resplanen). Passagerare med särskilda behov och föräldrar som reser med småbarn erbjuds emellertid att gå ombord först, förutsatt att de upplyser oss om detta vid utgången när ombordstigningen påbörjas. Du kan dock köpa prioriterad ombordstigning, stolar med extra benutrymme eller boka stolar mot en avgift. Priset för detta finns på Webbplatsen. 6.4 ÄNDRINGAR GJORDA AV PASSAGERAREN Bokningen såsom den anges i Resplanen är inte överlåtbar eller ändringsbar på annat sätt än det som anges nedan Om du önskar ändra de flighttider eller den resrutt som anges i Resplanen kan du göra dessa ändringar via Webbplatsen eller via Callcentret fram till 3 timmar före tidtabellsenlig avgång och innan du checkar in. Du måste då betala en flightändringsavgift och skillnaden mellan ditt ursprungliga och nya Biljettpris (inklusive alla skatteändringar, avgifter och Avgifter för andra tjänster.) Skulle det nya Totalpriset vara lägre än det ursprungliga har du inte rätt till återbetalning, förutom summan av de lägre skatterna och avgifterna Om du önskar ändra namn på Passagerare skall du meddela detta till Callcentret senast 3 timmar före den Utgående flightens tidtabellsenliga avgångstid. Du måste då betala en namnändringsavgift. Information om beloppet finns på Webbplatsen och hos Callcentret. Namnändring är bara tillåten för alla sektorer skapade i en och samma bokning enligt vad som framgår av Resplanen. 6.5 AVBOKNING GJORD AV PASSAGERARE Förordningen 22. (3), 25. och Du kan avboka din bokning fram till den fjortonde (14:e) dagen före tidtabellsenlig tid för avgång för din Flight. Du har rätt till återbetalning av Totalpriset efter avdrag för Avbokningsavgiften. Om du gör en avbokning mindre än fjorton (14) dagar före den tidtabellsenliga avgången för din Flight, återbetalas Totalpriset efter avdrag för Avgift för andra tjänster och Flygstolsskyddsavgift Om en nära anhörig (förälder, syskon, mor- eller farförälder, barn, barnbarn, man, hustru, sambo, registrerad partner) avlider inom en månad före den tidtabellsenliga avgångstiden för flighten som anges på Resplanen, återbetalar vi, om begäran därom inkommer inom en månad efter dödsfallet, Totalpriset för den del av flygresan som inte utnyttjats, under förutsättning att du insänder en kopia av dödsattesten inom sju dagar efter begäran om återbetalning Om Wizz Air ändrar en rutt eller tidtabellslagd flygtid som ingår i din Resplan enligt avsnitt 15.1, utelämnar Godkänd stopplats eller lägger till

10 en ny stopplats, har du rätt att bryta Avtalet och erhålla återbetalning av Totalpriset. AVSNITT 7 TOTALPRIS, BILJETTPRIS, SKATTER, AVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR ANDRA TJÄNSTER 7.1 TOTALPRIS, BILJETTPRIS Om inte annat uttryckligen uppges av Wizz Air, inkluderar Totalpriset Biljettpriset, skatter, avgifter och Avgifter för andra tjänster. Information om de olika delarna i Totalpriset och deras respektive summor kommer att meddelas dig under bokningsprocessen på Webbplatsen, av Callcentret eller resebyrån, beroende på var du gör din bokning Om inte annat uttryckligen uppges, inkluderar Biljettpriset endast transport från Avreseplatsen till Destinationen samt tillhörande skatter och avgifter. Biljettpriset inkluderar inte marktransport mellan flygplatsterminaler eller mellan flygplatsen och cityterminaler eller Avgifter för andra tjänster som du begärt Biljettpriset räknas ut i enlighet med de på bokningsdagen aktuella beloppen för den bokade transporten enligt vad som anges på Webbplatsen. Biljettpriset skall inte påverkas om dessa belopp ändras mellan bokningsdagen och det datum då resan på börjas (förutom vad som anges i paragraf 6.4 och 7.2.2) Överlag är biljettpriset lägre ju tidigare du bokar, men vi förbehåller oss rätten att införa kampanjpriser mellan din bokningsdag och avresedagen (en sådan kampanj kan påverka en rutt för vilken du har en bokning gjord före kampanjens startdatum). Kampanjpriser ger dig inte rätt att begära återbetalning av skillnaden mellan det Totalpris du betalat för bokningen och Totalpriset enligt kampanjen. 7.2 SKATTER, AVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR ANDRA TJÄNSTER Biljettpriset innefattar generellt skatter och avgifter förelagda av regeringar eller annan myndighet eller av flygplatsen eller Wizz Air. Biljettpriset innefattar även den lägsta möjliga summan av oundvikliga Avgifter för andra tjänster som är nödvändiga för att bokningen ska kunna genomföras enligt de nivåer som gäller vid bokningstidpunkten (köpet). Dessa kostnader redovisas vanligen separat på Resplanen vid Biljettpris. Du får även information om dessa belopp under bokningsprocessen. Flygplatsavgiften som inkluderas i beloppet betalar för de tjänster som flygplatsens ägare tillhandahåller Wizz Air förbehåller sig rätten att kunna, och genom att acceptera dessa Allmänna transportvillkor medger du att Wizz Air kan, kräva betalning av dig för alla nya eller höjda skatter eller avgifter (inklusive Avgifter för andra tjänster) som påverkar din resa och som beslutas av regeringar, andra myndigheter eller flygplatsoperatörer mellan datum för utfärdande av Resplan och datum för din resa med retroaktiv verkan,

11 vilket kan inträffa. Om du inte betalar dessa belopp har Wizz Air rätt att vägra transport av Passagerare bokade på den berörda bokningen enligt paragraf En del av tjänsterna kan köpas av passageraren efter bokningen har gjorts, men innan flyget avgår, via Internet eller på flygplatsen beroende på tjänst. I dessa fall ska avgiften för sådana tjänster vara den avgift för Andra tjänster som gäller på inköpsdatumet, som finns tillgängliga på vår webbplats eller från vårt Callcenter. 7.3 VALUTA Biljettpriset, skatter, avgifter och Avgifter för andra tjänster anges och betalas i den valuta som gäller på Avreseplatsen, om inte en annan valuta indikeras av oss före eller vid tidpunkten för betalning (t.ex. på grund av att den lokala valutan inte är växlingsbar). Fakturan kommer att utställas i den valuta som används för betalning, 74 BETALNING ALLMÄNT Betalning av Totalpriset ska göras med betal- eller kreditkort vid bokningen eller med penningöverföring för resor som påbörjas i vissa länder (se paragraf 6.1.2). I vissa undantagsfall som du kommer att få besked om vid reservationen kommer du att vara tvungen att betala skatter och avgifter separat, på begäran (vissa flygplatser kan kräva betalning på plats) Om skatterna och avgifterna och Avgifterna för andra tjänster debiterats felaktigt, ska du eller den Transportbetalande personen betala mellanskillnaden eller få rätt till en återbetalning. Återbetalningen ska begäras av dig eller den Transportbetalande personen och endast från utfärdaren av Resplanen Passageraren är ansvarig för betalning av Totalpriset även om Totalpriset betalats av tredje part. Wizz Air kan efter eget gottfinnande, på grundval av bokningsuppgifterna, kortet som används för betalning eller betalningen genom banköverföring dra slutsatsen att det föreligger hög risk för bedrägeri. I sådant fall kommer vi att kontakta dig och/eller den Transportbetalande personen via de telefonnummer som angivits vid din bokning, för att verifiera bokningen och betalningsuppgifterna. Om vi inte kan komma i kontakt via dessa nummer, eller om du inte kan verifiera betalnings- eller bokningsuppgifterna, har vi rätt att avboka hela bokningen och återbetala Totalpriset Du går med på att Wizz air tillhandahåller dig med en elektronisk faktura som innehåller information om den totala avgiften och du går uttrycklgen med på att en sådan elektronisk faktura tillhandahålls. Elektroniska fakturor skickas endast med elektronsika metoder och endast till e-postadressen som du uppgav då bokningen gjordes. Elektroniska fakturor utfärdas i enlighet med tillämpliga ungerska rättsregler (särskilt paragraf 167 i den ungerska laghandlingen nr C från 2000 om bokföring).

12 Dessutom kan en papperskopia av den elektroniska fakturan begäras via Callcentret mot en avgift. Information om avgiftens storlek finns på vår Webbplats eller kan fås via Callcentret. Sådan pappersfaktura skickas med posten till den adress som du uppger för Callcentret. Du kan begära en modifierad faktura som innehåller andra faktureringsuppgifter än de som angavs vid bokningstillfället; vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift för detta Betalning av Totalpriset ska göras i den valuta som Biljettpriset anges i, om inte annat överenskommits BETALNING VID ONLINEBOKNING När bokning görs via Internet ska du eller den Transportbetalande personen betala Totalpriset med ett bankkort lämpligt för betalning via Internet eller genom banköverföring (om möjligt) inom den tidsfrist som angetts för betalning genom banköverföring) BETALNING VID BOKNING GJORD VIA VÅRT CALLCENTER Om du gör en bokning via vårt Callcenter måste du uppge dina kortuppgifter för Callcenteragenten, som arrangerar betalningen vid bokningstillfället. Betalning av Totalpriset skall göras vid bokningstillfället. I vissa fall kan du betala med banköverföring. Detaljerad information om detta finns på Webbplatsen och kan fås via vårt Callcenter (se paragraf 6.1.2). Information om Callcenteravgifter för bokningar gjorda via Callcentret finns på vår Webbplats eller hos vårt Callcenter BETALNING VID BOKNING GJORD GENOM RESEBYRÅ Om du gör din bokning via resebyrå anordnar resebyrån betalningen till oss. Du ska betala den summa som resebyrån begär. Det är resebyråns ansvar att informera dig om våra Allmänna transportvillkor och att förse dig med en Resplan. Avtalet om flygtransport upprättas mellan dig och oss. Om du är berättigad till återbetalning i enlighet med dessa Allmänna transportvillkor ska du skicka in en skriftlig begäran till Wizz Air. Återbetalningen hanteras i enlighet med dessa Allmänna transportvillkor. Vår kontaktinformation finns på vår Webbplats eller hos vårt Callcenter BETALNING GENOM BANKÖVERFÖRING Vid banköverföring måste alla kostnader i samband med banköverföringen bäras av dig. Det överförda beloppet måste täcka hela det exakta beloppet för Totalpriset och ska vara Wizz Air tillhanda inom den tidsfrist som anges på vår webbplats. I annat fall är bokningen ogiltig och kommer att annulleras. Vid betalning genom banköverföring är bokningstiden begränsad. Om du inte får bokningsbekräftelse inom 5 dagar från bokningstillfället till den e- postadress du gav när du gjorde bokningen, måste du ta kontakt med Callcenter och kontrollera att din betalning tagits emot. Wizz-Air skickar tillbaka alla oidentifierade betalningar till det avsändande bankkontot. Alla kostnader som uppkommer på grund av sådan överföring bärs av dig eller den Transportbetalande personen. AVSNITT 8 - DATASKYDD

13 8.1 Wizz Air behandlar dina personuppgifter enligt tillämpliga dataskyddslagar, Du kan läsa mer om vår Sekretesspolicy på vår Webbplats eller vända dig till vårt Callcenter för att begära mer detaljerad information om detta Genom att godkänna dessa Allmänna transportvillkor godkänner du Sekretesspolicyn. AVSNITT 9 INCHECKNING OCH OMBORDSTIGNING Förordningen.9 och Incheckningen börjar 2 timmar och stänger vanligtvis 40 minuter före avgång enligt Tidtabellen på flygplatsen eller Avreseplatsen. På vissa flygplatser, information om vilka finns tillgänglig på vår webbplatsen eller från vårt Callcenter stänger incheckningen 60 min före avgång enligt Schemat på vår webbplats eller från vårt Callcenter. Om du (a) inte fullföljer incheckningsproceduren före sista incheckningstid eller (b) av någon anledning kommer för sent till incheckningen eller utgången/gaten, kommer vi att stryka din bokning. Du kommer inte att tillåtas gå ombord på flygplanet, och du kommer att få en återbetalning av Totalpriset exklusive Avgifter för andra tjänster och Flygstolsskyddsavgift. Vi råder dig att köpa en försäkring som täcker förlust på grund av att du inte kunnat resa eller komma till flygplatsen i tid för sista incheckning av någon anledning. 9.2 Vid incheckningen skall du kunna styrka din identitet och visa din bokningskod samt giltiga Resedokument enligt kraven i avsnitt 11. I annat fall kommer vi att neka dig transport. och återbetala Totalpriset exklusive Avgifter för andra tjänster och Flygstolsskyddsavgift. 9.3 Vid vissa flygplatser kan ett foto tas av Passageraren vid incheckningstillfället av säkerhetsskäl. 9.4 Om din Resplan utfärdats för två eller fler segment per enkelresa, är det ditt ansvar att vid anländandet till varje övergångsflygplats passera in i landet (gå igenom tull-, gräns- och säkerhetskontroll), ta hand om Incheckat bagage och checka in på nästa flight i enlighet med rutinerna och reglerna i Wizz Airs Allmänna transportvillkor. 9.5 Incheckning online är tillgängligt på vissa sträckor under följande villkor. Barn under 14 år måste åtföljas och checkas in online av en Passagerare som är över 16 år. I vissa länder kan reglerna beträffande resande barn skilja sig från ovanstående och i så fall är det de reglerna som gäller. Du kan checka in online på webbplatsen mellan 7 dagar och 3 timmar före flightens Tidtabellsenliga avgång. Du måste skriva ut Boardingkortet och visa upp det tillsammans med dina giltiga Resedokument vid säkerhetskontrollen och avgångsgaten på flygplatsen. Om Passageraren inte kan visa upp Boardingkortet och/eller samma resedokument som användes vid incheckningen på webben i säkerhetskontrollen eller vid gaten, kan vi vägra transport. Passagerare

14 som checkat in online måste vara klar för ombordstigning vid gaten senast 30 minuter före flightens tidtabellsenliga avgång. Passagerare med incheckat bagage måste visa upp sitt bagage vid bagageinlämningsdisken senast 40 minuter före flightens tidtabellsenliga avgång. På vissa flygplatser fungerar incheckningsdisken även som bagageinlämningsdisk. När Passageraren har checkat in online (i) kan inga fler ändringar göras av Passagerarens namn, flygdatum flygtid och rutt; (ii) extratjänster kan läggas till online för en avgift. Om de läggs till på flygplatsen måste en full betalning av avgifterna för tjänsterna göras.. Information om serviceavgifterna finns på webbplatsen, i callcentret och hos resebyrån. Om du lade till de extra tjänsterna efter att du checkade in online ska du skriva ut boardingkortet som innehåller de extra tjänsterna och visa upp det tillsammans med dina giltiga resedokument vid säkerhetskontrollen och gaten 9.6 Oberoende av vad som bestäms i avsnitt 9.5 måste passagerare som checkat in online och inte är EU/EES-medborgare komma till incheckningsdisken minst 40 minuter före Tidtabellsenlig avgångstid för att visa upp sina Resedokument och låta stämpla Boardingkortet. Om Passageraren inte kan visa upp ett stämplat Boardingkort vid gaten kan vi vägra transport. 9.7 Om du reser på rutter där incheckning på webben är tillgänglig, får du vid bokningen välja om du vill checka in online eller på flygplatsen. Om du väljer att checka in på flygplatsen, tar vi ut en icke återbetalningsbar serviceavgift som betalas i samband med bokningen. Om du väljer incheckning på webben vid bokningen, kan du senare bestämma dig för att checka in på flygplatsen i stället, men i det fallet får du betala en serviceavgift på flygplatsen. Information om avgift för incheckning på flygplatsen får du på vår Webbplats eller från Callcenter. 9.8 När du reser till vissa Destinationer måste du lämna information om dina Resedokument på vår Webbplats för att uppfylla lokala säkerhetsbestämmelser senast 4 timmar före tidtabellsenlig avgång. Om du inte gör det, kan vi vägra dig transport. AVSNITT 10 GRÄNS-, TULL- OCH SÄKERHETSKONTROLL Förordningen Alla Passagerare som flyger med Wizz Air skall gå genom inresekontroller och annan säkerhetsformalia. Skulle du inte uppfylla dessa krav kommer du att nekas transport. Vi kommer att stryka din bokning och du kommer inte att tillåtas gå ombord på flygplanet. Vi

15 kommer att återbetala Totalpriset exklusive Avgift för andra tjänster och Flygstolsskyddsavgift Du ska underkasta dig säkerhetskontrollerna som utförs av regerings- eller flygplatsmyndigheter i de Stater som berörs av transporten, av flygplatsoperatören och av transportören Om lagen i de Stater som berörs av transporten kräver det, ska du medverka när tulltjänstemän eller andra myndighetspersoner inspekterar ditt Bagage Så långt lagen medger frånsäger vi oss allt ansvar för skada som uppkommer till följd av sådan inspektion, din vägran att delta i eller låta ditt bagage utsättas för sådan inspektion eller på grund av att du inte uppfyller krav som nämns i paragraf 10.1, 10.2 eller AVSNITT 11 RESEDOKUMENT Förordningen Före avresa krävs att du uppvisar nödvändiga Resedokument och uppfyller de regler som gäller i de Stater som berörs av transporten. Wizz Air ansvarar inte för att förse dig med Resedokument eller för att dina Resedokument är riktiga och giltiga. Skulle du inte uppfylla dessa regler och krav eller skulle dina Resedokument inte vara korrekta, avsäger vi oss allt ansvar för skador som uppstår till följd av sådan brist Om giltigt visum krävs för inresa i det land där transferflygplatsen är belägen, måste detta innehas vid ankomsten. Skulle du inte uppfylla detta krav är Wizz Air inte ansvarigt för skada som uppkommit till följd därav Om visum krävs för att vistas på din Destination men inte för genomresa ska du, om du endast ämnar resa genom landet (transitresa), framlägga bevis för att du endast gör en transitresa. Om du inte kan framlägga sådana bevis kommer du att nekas transport. Vi kommer att stryka din bokning och återbetala Totalpriset exklusive Avgifter för andra tjänster och Flygstolsskyddsavgift Om vi blir tvungna att betala böter eller viten, eller om någon utgift uppstår för oss på grund av att du inte uppfyller reglerna som nämns i paragraf , ska du på begäran ersätta oss för dessa utgifter. Du ska också på begäran bära kostnaderna för transport från den stat som inte tillåtit inresa. Vi kommer inte att återbetala den del av Biljettpriset som avser transporten till staten som inte tillåtit inresa Förutom i enlighet med vad som anges i ungersk civilrätt (lag nr IV från 1959) kan vi inte ställas till svars för att ha nekat dig transport om vi har rimliga skäl att tro att tillämpliga lagar och regler inte tillåter din transport. AVSNITT 12 VÄGRAD TRANSPORT Förordningen 25.

16 12.1 Förutom de fall som definieras i andra avsnitt i dessa Allmänna transportvillkor förbehåller vi oss rätten att vägra transport eller ytterligare transport av dig och/eller ditt Bagage under förutsättning att a) vi har anledning att tro att vägrad transport är nödvändig av säkerhetsskäl (t.ex. att du är berusad); b) vi har anledning att tro att transport kan medföra fara för ditt och/eller andra ombordvarandes liv, hälsa, fysiska integritet och bekvämlighet; c) vi har anledning att tro att din ålder eller ditt mentala eller fysiska tillstånd kan vara en fara för dig eller de ombordvarande och/eller dina eller deras ägodelar; d) du eller ditt beteende eller kläder skrämmer, äcklar eller chockerar de ombordvarande; e) du brutit mot uppförandekoden på en tidigare flygning och vi har anledning att tro att du kommer att upprepa detta beteende; f) vi tidigare har meddelat dig skriftligen att vi överhuvudtaget inte kommer att transportera dig på någon av våra flygningar; g) vi även kan/kunde ha nekat din bokning; h) du har vägrat att gå igenom inrese- och/eller tullformaliteterna; i) du har vägrat att underkasta dig eller ditt Bagage en säkerhetskontroll; j) du inte har betalat tillämpligt Totalpris, skatter, avgifter eller Avgifter för andra tjänster; k) du är skyldig oss pengar för en tidigare flygning; l) vi har anledning att tro att vägran av transport är nödvändig för att uppfylla reglerna och bestämmelserna i någon av Stater som berörs av transporten; m) du inte har ett giltigt Boardingkort eller giltiga Resedokument (inklusive dokument som förstörts under transporten) eller inte kan visa upp de Resedokument du använde vid incheckning på webben vid ombordstigningen eller om du inte är EES/EU-medborgare och använde incheckning på webben och inte kan visa upp ett stämplat Boardingkort vid incheckningsdisken; n) om du inte uppfyller, eller om vi har skäl att tro att du inte uppfyller, inresekraven i det land där den Godkända stopplatsen eller Destinationen är belägen (inklusive att du inte lämnar information om dina Resedokument via vår Webbplats senast 4 timmar före tidtabellsenlig avgång när du reser till Destinationer där det är obligatoriskt) ; o) du försöker resa in i ett land som du bara får resa genom (transitresa); p) du vägrar lämna över dina Resedokument till oss eller myndighet mot en mottagningskvittering när så krävs; q) du inte kan bevisa att du är personen namngiven i bokningen; särskilt om namnet i bokningen inte är identiskt med namnet i resedokumentet som du framvisar på flygplatsen. r) du inte informerat oss om dina speciella behov eller om din avsikt att medföra Bagage av särskild natur eller föremål som endast transporteras under vissa villkor; s) du behöver särskild hjälp som vi inte kan erbjuda eller som skulle orsaka orimligt höga kostnader.

17 12.2 Om ditt beteende utgör en förseelse eller ger upphov till rimlig misstanke om brott, eller om du röker ombord, kommer vi att inleda rättsliga åtgärder hos lämpliga myndigheter Om vi efter rimliga och omdömesgilla överväganden vägrar dig transport eller avlägsnar dig från flighten en route med stöd av vad som sägs i detta Avsnitt, kommer vi att återbetala Totalpriset exklusive Avgifter för andra tjänster och Flygstolsskyddsavgift. Vi ansvarar inte för påföljande förlust eller skada som uppstått på grund av sådan transportvägran eller avlägsning från flighten en route. AVSNITT 13 SÄRSKILDA REGLER GÄLLANDE FLYGTRANSPORT AV PASSAGERARE 1107/2006/EU Bestämmelse 13.1 TRANSPORT AV PASSAGERARE MED SÄRSKILDA BEHOV Skulle du ha särskilda behov måste du informera oss i förväg, när du bokar (se paragraf 6.2) Maximalt 28 Passagerare med tillfälliga eller bestående funktionshinder eller Passagerare med begränsad rörlighet, inklusive maximalt 10 Passagerare som kräver rullstol från incheckningen till flygplansstolen, kan transporteras samtidigt på samma flygplan Gravida kvinnor får inte resa med Wizz Airs flygningar efter den 34:e graviditetsveckan. Kvinnor som passerat 28:e graviditetsveckan får bara resa med Wizz Air bara på villkor att de skaffar ett läkarintyg som godkänner att de får flyga. Wizz Air ansvarar endast enligt vad som anges i dessa Allmänna transportvillkor för hälsoproblem hos gravida kvinnor och/eller deras ofödda barn som kan uppstå under eller som ett resultat av flygtransport Vi accepterar inte Passagerare på bår Vi accepterar Passagerare som är i behov av extra syre för medicinskt bruk endast under förutsättning att de uppvisar läkarintyg på att de kan genomföra en flygresa. Av säkerhetsskäl får passagerare inte ta med eget syre ombord och Wizz Air kan inte tillhandahålla syre ombord utom i nödsituationer Vi accepterar resande som normalt behöver extra syre av medicinska skäl om de har ett doktorsceritifkat som bekräftar att de får flyga utan extra syre under flyget i fråga. Passagerare som inte kan visa upp ett certifikat vid incheckningen får inte flyga. Passagerare får inte ta med sig sitt eget syre på flyget och Wizz Air tillhandahåller inte syre ombord i dessa fall TRANSPORT AV SPÄDBARN OCH PERSONER UNDER 14 ÅR Spädbarn under 2 års ålder får resa i förälders knä. Endast ett Spädbarn får resa med en vuxen. Maximalt 18 Spädbarn får transporteras ombord på samma flygplan.

18 Ifall du bokar en returresa och spädbarnet fyller två innan återresan måste en separat bokning göras för återresan eftersom barnet inte anses vara ett spädbarn längre. Avgifterna för transport av Spädbarn finns på vår Webbplats och kan fås via vårt Callcenter Vi tillåter inte personer under 14 år att resa utan sällskap. Barn under 14 år måste resa i sällskap med en person som är minst 16 år gammal. En person över 16 års ålder får resa med maximalt 10 personer under 14 års ålder. I vissa länder är regelverket för underåriga personer som reser annorlunda än vad som angivits ovan; i dessa fall gäller dessa länders regelverk BETEENDE OMBORD Förordningen 9. (2) Du måste alltid följa besättningens instruktioner Av säkerhetsskäl kan vi förbjuda eller begränsa användandet ombord på flygplanet av elektronisk utrustning, inklusive men inte begränsat till, mobiltelefoner, bärbara datorer, bärbar inspelningsutrustning, bärbara radioapparater, CD-spelare, elektroniska spel eller enheter med radiosändare, radiostyrda leksaker och walkie talkies. Användning av hörapparater och pacemakers är tillåten Av säkerhetsskäl får du bara förtära alkoholhaltiga drycker köpta ombord Om du a) enligt Besättningens rimliga bedömning, genom ditt beteende äventyrar säkerheten för de ombordvarande och deras ägodelar; b) muntligt eller fysiskt antastar Besättningsmedlemmar eller hindrar dem från att utföra sina uppgifter; c) inte följer Besättningens instruktioner (inklusive varningar gällande alkoholkonsumtion, droger/läkemedel och rökning samt gällande användning av elektroniska apparater); d) orsakar obehag eller avsky, skada eller fysisk skada för de ombordvarande; har vi rätt att tillgripa alla medel, inklusive tvång, som bedöms nödvändiga för att motverka eller avbryta sådant beteende och du ska hålla oss skadeslösa för skador eller kostnader som uppstår till följd av ditt beteende. Vi förbehåller oss rätten att genomdriva våra anspråk på rättslig väg I andra avseenden gäller Tokyokonventionen om brott och vissa andra handlingar begångna ombord på luftfartyg, undertecknad 14 september 1963, och andra tillämpliga lagar för alla handlingar som utförs ombord All rökning är förbjuden ombord på våra flygplan. Brott mot denna regel kan resultera i grava rättsliga påföljder, och vi kan komma att begära skadestånd av dig SERVERING OCH ANDRA TJÄNSTER Förordningen 9. (2), Konventionsavsnitt 36.

19 Vi erbjuder drycker och lättare förtäring till försäljning på våra flygningar Om vi för din räkning från tredje part beställer tjänster eller service som inte innebär flygtransport, eller om vi utfärdar en biljett eller voucher relaterad till transport eller service utförd av tredje part som inte innebär flygtransport, t.ex. hotellbokning eller hyrbil, agerar vi enbart som ditt ombud. Härvid ska de villkor och bestämmelser gälla som tillämpas av serviceföretaget, ovan omnämnt som tredje part. Vi frånsäger oss allt ansvar för sådana tjänster. Om en resa ska utföras av flera olika transportbolag, ska Wizz Air endast anses ansvarigt (i enlighet med dessa Allmänna transportvillkor) för det segment av resan som anordnats av Wizz Air Om vi även anordnar marktransport åt dig, kan andra villkor gälla för marktransporten. Dessa villkor finns på vår Webbplats och kan fås via vårt Callcenter. AVSNITT 14 - BAGAGE Förordningen BAGAGETYPER, FRI BAGAGEMÄNGD Vi tar ut en hanteringsavgift för varje Incheckat bagagekolli. Avgiftens storlek finns på vår Webbplats och kan fås via Callcentret. Avgiften för Bagageövervikt skall betalas på flygplatsen vid incheckning Av hälso- och säkerhetsskäl får det Incheckade bagagets vikt inte överskrida 32 kilogram per kolli. Wizz Air förbehåller sig rätten att begränsa antalet Incheckade Bagage per passagerare. Information om sådana begränsningar ges på vår Webbplats eller av Callcenter. Vi förbehåller oss rätten att vägra transport av Incheckat Bagage som överstiger de gränser som anges i denna punkt 14.1 eller för vilket serviceavgiften inte betalts Du får bara bära ett stycke Handbagage per passagerare, vars vikt inte får överskrida 10 kilogram och vars storlek inte får överskrida 56 x 25 x 45 cm. Dessa mått inkluderar hjul, handtag och sidofickor. Vi tar en avgift för varje handbagage om storleken överskrider 42 x 25 x 32 cm. Om storleken på ditt handbagage inte överstiger 42 x 25 x 32 cm får du ta med ditt handbagage gratis. För ytterligare information hänvisar vi dig till vår webbplats eller vårt Call center Förutom handbagaget får du ta med följande små föremål ombord: a) en kappa/rock eller filt b) en mobiltelefon; c) lektyr för användning under resan; d) för barn under två års ålder: mat för flyget; e) artiklar som inhandlats i avgångshallen efter säkerhetskontrollen; f) ett par kryckor för personer med fysiskt handikapp.

20 g) bilbarnstol för barn under två ifall spädbarnet sitter i en separat stol, och bilstolen har ett säkerhetsbälte och kan fästas med hjälp av flygplansstolens säkerhetsbälte Vissa flygplatser har regler om att passagerare bara får ha ett handbagage och att ytterligare Bagage eller andra föremål inte får tas ombord. I sådana fall gäller flygplatsens regler Om ditt handbagage inte uppfyller kraven i detta avsnitt 14.1 (i synnerhet begränsningarna av bagagets kvantitet och vikt) transporterar Wizz Air Bagaget som Incheckat Bagage mot betalning av serviceavgiften för Incheckat Bagage. På vissa flygplatser kan avgiften endast betalas med ett kredit- eller debitkort. Vi hänvisar till vår webbplats eller vårt Call center för mer information. Den uppdaterade listan över sådana flygplatser finns tillgänglig på webbplatsen. Om Wizz Air inte uppdaterar listan över sådana flyplatser på sin webbplats är det ansvarsskyldigt för eventuella skador som uppstår ur sådan uraktlåtenhet enligt definitionen i dessa allmänna transportvillkor och relevanta bestämmelser. Om du inte betalar avgiften, förbehåller sig Wizz Air rätten att vägra att befordra ditt Bagage. Wizz Air avsäger sig härmed allt ansvar för skada som uppstår på grund av denna vägran Du ska förvara ditt Handbagage och andra ombordtagna föremål på sådant sätt att gångarna och nödutgångarna är fria, i enlighet med Besättningens instruktioner Barnvagnar och rullstolar ska checkas in med annat Bagage och medtas utan kostnad, om användaren reser tillsammans med utrustningen Om ditt Handbagage inte uppfyller kraven i denna paragraf 14.1 (särskilt mängd- och viktrestriktioner av Handbagage), förbehåller sig Wizz Air rätten att vägra transportera ditt Bagage som Handbagage. I detta fall transporterar Wizz Air ditt Bagage som Incheckat bagage mot att du betalar den avgift som gäller för Incheckat bagage. Om du inte betalar avgiften, förbehåller sig Wizz Air rätten att vägra transportera dig och/eller ditt Bagage. Wizz Air avsäger sig härmed allt ansvar för skador som kan uppstå på grund av sådan vägran GODKÄNNANDE AV BAGAGE När vi godtar ditt Bagage för transport som Incheckat bagage utfärdar vi en Bagageidentifiering och ett Bagagebevis för varje kolli Ditt Incheckade bagage kommer att transporteras på samma flygplan som du FÖREMÅL SOM UNDANTAS FRÅN TRANSPORT Följande föremål är undantagna från transport och får inte placeras i ditt Incheckade bagage eller Handbagage eller medtas som personliga tillhörigheter: a) vapen, ammunition och explosiva ämnen inklusive jakt- och sportvapen enligt definitionen i lagen i de Stater som berörs av transporten enligt uppräkningen i Resplanen; b) föremål eller ämnen som ser ut som vapen, ammunition eller explosiva ämnen;

Resevillkor. Ansvar för resans utförande

Resevillkor. Ansvar för resans utförande Resevillkor Ansvar för resans utförande Travelpartner är endast en förmedlare av flygbiljetter, hotell, hyrbilar och kring arrangemang. Vi ansvarar inte för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg,

Läs mer

Holiday Autos - hyresvillkor

Holiday Autos - hyresvillkor Holiday Autos - hyresvillkor Vi (Holiday Autos) vill att din biluthyrning skall gå så smidigt som möjligt. Läs därför noga igenom dessa villkor och alla andra dokument vi skickar till dig. Villkoren reglerar

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

Att tänka på inför och under flygresan

Att tänka på inför och under flygresan Att tänka på inför och under flygresan Information från Svenska Resebyråföreningen Information från Svenska Resebyråföreningen 1 Att tänka på inför och under flygresan Svenska Resebyråföreningen har i

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt i ditt handbagage. Visum Visum behövs inte för svenska medborgare på någon av våra resor. Det kan krävas visum i vissa

Läs mer

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se.

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Reseförsäkring Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: support.fga@se.falck.com Medicinsk dygnet-runt-assistans (vid medicinska nödlägen

Läs mer

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Observera att du nu genomför en bokning direkt hos rentalcars.com och inte hos Supersavertravel.se

Observera att du nu genomför en bokning direkt hos rentalcars.com och inte hos Supersavertravel.se Observera att du nu genomför en bokning direkt hos rentalcars.com och inte hos Supersavertravel.se rentalcars.com har sitt kontor i St Georges House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, Storbritannien

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande. Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som

Läs mer

Resevillkor- Båtar. (se punkt 1.3.3. nedan).

Resevillkor- Båtar. (se punkt 1.3.3. nedan). Resevillkor- Båtar 1.2 Betalning och bokning 1.2.1. Efter att bokning har inkommit till Adriatiska Resor är bokningen bindande. Den som har inkommit med bokningen är bokningsansvarig. Bokningsansvarig

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

TellerAvtal Villkor. Juli 2011

TellerAvtal Villkor. Juli 2011 Juli 2011 TellerAvtal Villkor Teller is part of the Nets group Teller A/S, Danmark, fillial Sverige (org.nr: 516407-1846) och Teller AS, Norge, fillial Sverige (org.nr: 516405-4321) Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor.

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor. ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Dalarna AB (VDAB) och Dig när du bokar via Siljan Turism AB. Avtalet kan gälla boende, transport, köp av andra produkter och tjänster,

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT

FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT I händelse av sjukhusvistelse eller dödsfall, repatriering till Sverige och ersättningslogi, kontakta omedelbart: Falck TravelCare, + 46 8 587 717 17, dag eller natt; fax

Läs mer

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer