ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE"

Transkript

1 ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE... november 2012

2

3 Allmänna transportvillkor för Wizz Air Hungary Kft. AVSNITT 1 - DEFINITIONER ALLMÄNNA FLYGTRANSPORTVILLKOR: de villkor för flygtransport av Passagerare och Bagage utförd av Wizz Air enligt vad som beskrivs i detta dokument. ANKOMMANDE FLIGHT / ANKOMMANDE RESA: det sista segmentet av en returresa eller själva flighten när det gäller enkelresor. ANSLUTANDE FLYG: två eller fler flygsegment per riktning som bokats i samma bokning. ANSVARSBEGRÄNSNINGSETIKETT: dokument som förklarar vårt begränsade ansvar för Incheckat bagage som på något sätt är skadat eller ej av rätt storlek eller skick, eller som innehåller ömtåliga föremål som accepterats av oss för transport. Etiketten dokumenterar de ovan nämnda bristfälligheterna och egenskaperna. AVBOKNINGSAVGIFT: det belopp som ska utbetalas om Passageraren avbokar bokningen enligt vad som anges på Webbplatsen. AVGIFTER FÖR ANDRA TJÄNSTER/SERVICEAVGIFTER: den summa som ska erläggas för diverse tjänster i samband med flygresa enligt vad som anges på Webbplatsen, förutom Flygstolsskyddsavgift och Avbokningsavgift. AVRESEPLATS: den plats som i Resplanen och i vår databas anges som startpunkt för flygtransporten. AVTAL (OM TRANSPORT): avtal gällande flygtransport av Passagerare och Bagage som ingås mellan dig och oss i enlighet med Avtalsvillkoren. I enlighet med Avtalet (om transport) transporterar vi dig och ditt Bagage från Avreseplatsen till Destinationen. Avtalet representeras av Resplanen och Bagageidentifieringen. AVTALSVILLKOR: uppgifter och meddelanden på din Resplan, dessa Allmänna transportvillkor, Sekretesspolicyn samt tillämpliga delar av Gällande lag. BAGAGE: avser dina tillhörigheter som du har med dig på resan i form av Incheckat bagage, Icke incheckat bagage/handbagage eller personliga tillhörigheter. Bagage innefattar inte personliga tillhörigheter som du inte får/fått ta med dig på flygresan. BAGAGEBEVIS: ett dokument som utfärdas enbart för identifiering av Incheckat bagage och som fästs på ditt Boardingkort. BAGAGEIDENTIFIERING: ett dokument som utfärdas enbart för identifiering av Incheckat bagage och som fästs vid det Incheckade bagaget. BESTÄMMELSE: EU-bestämmelse nr 261/2004 utfärdad av Europaparlamentet och Rådet, Bestämmelse nr 1107/2006/EU utfärdat av Europaparlamentet och Rådet och Bestämmelse nr 2027/97/EG utfärdad av Europarådet, inklusive fortlöpande ändringar och tillägg. BESÄTTNING: auktoriserad personal som ombord på flygplanet utför arbetsuppgifter uppräknade i flygordningen: t.ex. piloter, flygvärdinnor,

4 teknisk personal och säkerhetspersonal som agerar inom sitt yrkesområde. BILJETTPRIS: priset för flygtransport mellan Avreseplats och Destination. Biljettpriset innefattar avgifter och skatter och så låga Avgifter för andra tjänster som möjligt. BOARDINGKORT: ett dokument (i) som utfärdas vid incheckningsdisken mot din bokningskod eller din Resplan och giltiga resehandlingar; eller (ii) som du skrivit ut själv efter att du checkat in på webben, som ger dig tillstånd att stiga ombord på flygplanet. CALLCENTER: kundtjänst via telefon. Aktuella nummer hittar du på Webbplatsen. CHARTERAVTAL: avtal om chartertransport som ingås i enlighet med dessa Allmänna transportvillkor. DAG(AR): kalenderdagar inklusive veckans alla sju dagar. Dock räknas inte den dag då ett meddelande skickats. DESTINATION: den destinationsflygplats för flygtransporten som anges i Resplanen och i vår databas. DU, DIG, DITT, DIN(A) avser den person som namnges i Resplan utfärdad av oss efter betalning av Totalpris. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och dess medlemsländer. EXTRAORDINÄRA OMSTÄNDIGHETER; händelser som inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder vidtagits, som till exempel, men inte begränsat till, force majeure, politisk instabilitet, meteorologiska förhållanden som gör att den aktuella flighten inte kan genomföras, säkerhetsrisker, strejker, oväntade flygsäkerhetsbrister och beslut från flygledningen som påverkar ett visst flygplan en viss dag genom att det uppstår långa förseningar eller att en eller flera flighter med detta plan måste inställas. EU: Europeiska unionen och dess medlemsländer. FLYGBOLAGETS URSKILJNINGSKOD: två eller tre bokstäver eller tecken som identifierar ett flygbolag. Wizz Airs koder är W6 och WZZ. FLYGSTOLSSKYDDSAVGIFT: det belopp som utbetalas enligt vad som anges på Webbplatsen om Wizz Air väljer att utöva sin återkallanderätt och avbokar reservationen av orsaker som kan hänföras till Passageraren i överensstämmelse med dessa Allmänna transportvillkor. GODKÄND STOPPLATS: en landningsplats indikerad som sådan på Resplan och i vår databas och som inte anses vara en Avreseplats eller Destination. GÄLLANDE LAG: Ungerns lagar som är tillämpliga med avseende på förhållandet som uppstår genom Avtalet; Bestämmelserna och Konventionen i sina aktuella versioner. IATA: International Air Transport Association (Internationella Flygtransportförbundet). ICKE INCHECKAT BAGAGE: ditt Bagage utöver det incheckade Bagaget, som du ansvarar för under hela resan. INCHECKAT BAGAGE: ditt Bagage som vi tar hand om, och för vilket vi har utfärdat en Bagageidentifiering och ett Bagagebevis.

5 INCHECKNINGSSTOPP: den tidsgräns som specificeras av oss i dessa Allmänna transportvillkor före vilken du måste ha fullföljt incheckningsformaliteterna och mottagit ditt Boardingkort. KONVENTION: Montrealkonventionen om vissa enhetliga bestämmelser för internationella lufttransporter, underskriven i Montreal den 5 maj 1999, inklusive fortlöpande tillägg och ändringar. KVITTO PÅ BAGAGEÖVERVIKT: ett dokument utfärdat efter betalning för Bagageövervikt. PASSAGERARE: personen som omnämns som sådan i den av oss utfärdade Resplanen och som registreras som sådan i vår databas. PASSAGERARE MED BEGRÄNSAD RÖRLIGHET ELLER MED BEHOV AV SPECIALASSISTANS: en person vars rörlighet är begränsad på grund av fysisk oförmåga (motorisk eller sensorisk), begåvningshandikapp, ålder, sjukdom, eller annan orsak till handikapp vid utnyttjande av transport, och vars situation kräver att den service som erbjuds alla Passagerare måste anpassas till en enskild persons behov. PERSONLIG(A) EGENDOM(AR): hänvisar till egendom enligt definitionen i paragraf som du kan ta med dig ombord, förutom handbagaget, utan att betala en hanteringsavgift. REGERINGSFÖRORDNING/FÖRORDNING: Den ungerska regeringens förordning 25/1999 (II: 12), inklusive ändringar och tillägg, gällande regler för flygtransport av passagerare. RESEDOKUMENT: dokument som krävs enligt lagar och bestämmelser i de Stater som berörs av transporten för att passera gränsen, transitera och/eller uppehålla sig i nämnda stat. RESPLAN: dokument som utfärdas till Passagerare sedan han/hon betalat hela Totalpriset till Wizz Air. Resplanen innehåller Passagerarens namn och flightuppgifter som Avreseplats, Destination och Godkänd stopplats (om sådan finns) samt avgångs- och ankomsttider. Resplanen innehåller även hänvisningar till Avtalsvillkoren och andra viktiga meddelanden. Om bokningen gjorts via internet skall du själv skriva ut Resplanen på papper. Om bokningen gjorts på en resebyrå får du Resplanen av resebyrån. Om du gör din bokning via vårt Callcenter, kommer du att få en bokningskod, och Resplan faxas, e-postas eller skickas via post till dig i enlighet med dessa Allmänna transportvillkor SDR: Särskilda dragningsrätter enligt Internationella Valutafondens definition. (Aktuellt värde för denna valuta finns på fondens webbplats och på ekonomisidorna i stora tidningar.) SEKRETESSPOLICY: en på vår Webbplats publicerad policy som reglerar hanteringen av personuppgifter om Passagerare och Transportbetalande personer. SPÄDBARN: ett barn vars ålder understiger två år på resdagen. STATER SOM BERÖRS AV TRANSPORTEN: de länder där Avreseplatsen, Destinationen och Godkänd stopplats är belägna. TARIFFER: dels regler och bestämmelser tillgängliga på Webbplatsen gällande Totalpriset och avgifter för olika tjänster som tillhandahålls av

6 oss, dels andra bestämmelser utfärdade av Wizz Air. Ytterligare information om våra tariffer finns på vår webbplats. TIDTABELL: de ankomst- och avgångstider för individuella flighter som bestäms av Wizz Air och publiceras på Webbplatsen. TOTALPRIS: det pris som skall erläggas för alla tjänster som Wizz Air tillhandahåller dig. Detta innefattar Biljettpriset och Avgifter för andra tjänster. TRANSPORTBETALANDE PERSON: en fysisk person eller juridisk person som betalar Totalavgiften för flygtransport av en Passagerare angiven på Resplanen. UTGÅENDE FLIGHT / UTGÅENDE RESA: det första segmentet av en returresa eller själva flighten när det gäller enkelresor. VI, VÅRT, VÅR(A), OSS, WIZZ AIR avser Wizz Air Hungary Ltd och dess anställda, representanter och agenter. WEBBPLATS: wizzair.com AVSNITT 2 - TILLÄMPLIGHET 2.1 ALLMÄNNA VILLKOR Villkoren i dessa Allmänna transportvillkor för Passagerare och Bagage med den räckvidd som anges i paragraf 2.2 utgör en del av Avtalet mellan dig och oss. 2.2 TILLÄMPLIGHET Transport av Passagerare och Bagage faller under den version av dessa Allmänna transportvillkor som är giltig det datum Resplanen utfärdats, såvida Wizz Air anges som transportföretag på Resplanen. 2.3 CHARTERVERKSAMHET Om transporten utförs enligt ett Charteravtal, gäller dessa Allmänna transportvillkor endast i den utsträckning eller med de tillägg och ändringar som anges i Charteravtalet, i Charterbestämmelserna i avsnitt 19 eller i charterbiljetten. 2.4 ÅSIDOSÄTTANDE LAG Eventuella föreskrifter i dessa Allmänna transportvillkor som inte överensstämmer med tvingande bestämmelser i Gällande lag skall ses som ogiltiga. De andra föreskrifterna skall dock fortfarande anses giltiga. I stället för de ogiltigförklarade föreskrifterna skall Gällande lag träda in. 2.5 VILLKOR HAR FÖRETRÄDE FRAMFÖR RIKTLINJER När de Allmänna transportvillkoren skiljer sig från andra riktlinjer och policyer som vi eventuellt tillämpar i olika sammanhang ska de Allmänna transportvillkoren ha företräde, förutom då annat anges i dessa Allmänna transportvillkor. AVSNITT 3 - TARIFFER 3.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra våra Tariffer. På begäran från vårt Callcenter kan du få information om våra Tariffer.

7 3.2 Våra anställda, representanter och agenter är förpliktade att följa våra Tariffer. AVSNITT 4 - TIDTABELL Förordningen 4. Avgångs- och ankomsttider som visas i våra Tidtabeller, andra tidtabeller och på andra platser är inte garanterade och vi förbehåller oss rätten att ändra dem. AVSNITT 5 - AVTAL OM FLYGTRANSPORT Förordningen AVTALETS INGÅENDE OCH INNEHÅLL Avtalet om flygtransport ingås när betalning av Totalpriset erlagts och Resplanen utfärdats. Avtalsvillkoren tillämpas på Avtalet om flygtransport mellan dig och oss enligt följande: (a) villkor och kungörelser i din Resplan, om vilka du kommer att informeras muntligen i det fall bokning sker via vårt Callcenter, (b) dessa Allmänna transportvillkor; (c) Integritetspolicyn (d) Gällande lag RESPLAN Förordningen Resplanen (eller, i fråga om transport av bagage, Bagageidentifieringen) bekräftar att ett Avtal upprättats mellan dig och oss. Ingen annan biljett kommer att utfärdas Vi transporterar endast Passagerare som namnges i Resplanen. Om du inte har någon Resplan när du checkar in måste du uppge din bokningskod för incheckningspersonalen. Du kommer att anmodas att visa upp giltiga Resedokument vid incheckningen Du kan begära att din Resplan eller bokningskod skickas till dig igen (ersättning) genom att ringa vårt Callcenter. Wizz Air kan debitera en serviceavgift för detta. AVSNITT 6 BOKNING OCH SITTPLACERING 6.1 BOKNING Du kan boka via Webbplatsen, vårt Callcenter eller resebyrå Bokning godtas ej utan omedelbar betalning av Totalpriset, men banköverföring godtas för bokning av resor som påbörjas i vissa länder. Banköverföring godtas i dessa fall endast från det land där Avreseplatsen är belägen. Mer information om detta finns på vår Webbplats. Vid banköverföring är antalet bokningar som betalas från samma bankkonto

8 och antalet flyg som kan bokas i samma bokning begränsat tills Wizz Air har mottagit kvitto på hela betalningen för Totalpriset Du måste ge oss korrekta kontaktuppgifter via vilka du alltid är nåbar (telefonnummer/ mobiltelefonnummer och e-postadress). Du är skyldig att uppge en korrekt e-postadress och att se till att du har tillgång till och regelbundet kontrollerar din e-post. Du är skyldig att uppge korrekta telefonnummer, inklusive lands- och riktnummer (också om någon annan gör bokningen åt dig). Du måste alltid kunna nås på åtminstone ett av de telefonnummer du angivit i bokningen. Wizz är inte ansvarigt för skador som uppkommit på grund av att du inte uppfyllt ovanstående villkor. Om din bokning har gjorts av en resebyrå och du inte har någon e-postadress, ska resebyrån ange sin egen e-postadress vid bokningen, och resebyrån informerar dig om alla meddelanden Wizz Air skickar till resebyrån som påverkar din bokning Du måste ge oss passagerarens fullständiga namn precis som det står skrivet i passagerarens resdokument som ska användas för resan. Om du inte gör det när du bokar, eller inom två timmar efter bokningen via vårt Callcenter, ska en namnavgift betalas för att korrigera passagerarens namn. Information om summan finns på webbplatsen och i vårt Callcenter. 6.2 BOKNINGSKRAV Förordningen Om du kräver speciell assistans ska du eller den Transportbetalande personen vid bokningstillfället informera vårt Callcenter om ditt fysiska handikapp eller begränsade rörlighet Eftersom vi inte har möjlighet att bekräfta din hälsostatus är det, om du lider av en allvarlig eller smittsam sjukdom eller något annat tillstånd som kräver läkarvård, din skyldighet att kontakta läkare för att ta reda på om du är frisk nog att flyga. I enlighet med föreskrifterna i dessa Allmänna transportvillkor är Wizz Air inte ansvarigt för skador eller försämringar av hälsotillståndet som du ådrar dig under flygresan och som beror på ett sådant tillstånd. Wizz Air är heller inte ansvarigt om du avlider under flygresan till följd av ett sådant tillstånd Vi förbehåller oss rätten att kräva ett fullständigt medicinskt intyg gällande ditt hälsotillstånd och dina medicinska förutsättningar att genomföra en flygresa, innehållande uttryckligt medicinskt godkännande av din flygresa, i alla de fall som nämns i paragraf Vi kan även kräva att du åtföljs av person med kvalificerad medicinsk kompetens eller sjuksköterska om så krävs Skulle du inte uppfylla kraven som beskrivs i paragraferna och 6.2.2, eller om vi ombord på det flygplan vi använder enligt Tidtabellen inte kan uppfylla de villkor som ställs upp i ditt sjukintyg, kommer vi att neka dig bokning och transport och återbetala Biljettpriset efter att avgifterna för andra tjänster och stolbokningsavgiften har dragits av

9 6.2.5 Skulle du önska medföra bagage av särskild natur eller föremål som endast transporteras under vissa villkor, skall du eller personen som bokar meddela vårt Callcenter detta (se paragraf 14.4). 6.3 SITTPLACERING Vi erbjuder inte sittplatsbokning på något av våra flyg (och därför syns heller ingen sittplacering på Resplanen). Passagerare med särskilda behov och föräldrar som reser med småbarn erbjuds emellertid att gå ombord först, förutsatt att de upplyser oss om detta vid utgången när ombordstigningen påbörjas. Du kan dock köpa prioriterad ombordstigning, stolar med extra benutrymme eller boka stolar mot en avgift. Priset för detta finns på Webbplatsen. 6.4 ÄNDRINGAR GJORDA AV PASSAGERAREN Bokningen såsom den anges i Resplanen är inte överlåtbar eller ändringsbar på annat sätt än det som anges nedan Om du önskar ändra de flighttider eller den resrutt som anges i Resplanen kan du göra dessa ändringar via Webbplatsen eller via Callcentret fram till 3 timmar före tidtabellsenlig avgång och innan du checkar in. Du måste då betala en flightändringsavgift och skillnaden mellan ditt ursprungliga och nya Biljettpris (inklusive alla skatteändringar, avgifter och Avgifter för andra tjänster.) Skulle det nya Totalpriset vara lägre än det ursprungliga har du inte rätt till återbetalning, förutom summan av de lägre skatterna och avgifterna Om du önskar ändra namn på Passagerare skall du meddela detta till Callcentret senast 3 timmar före den Utgående flightens tidtabellsenliga avgångstid. Du måste då betala en namnändringsavgift. Information om beloppet finns på Webbplatsen och hos Callcentret. Namnändring är bara tillåten för alla sektorer skapade i en och samma bokning enligt vad som framgår av Resplanen. 6.5 AVBOKNING GJORD AV PASSAGERARE Förordningen 22. (3), 25. och Du kan avboka din bokning fram till den fjortonde (14:e) dagen före tidtabellsenlig tid för avgång för din Flight. Du har rätt till återbetalning av Totalpriset efter avdrag för Avbokningsavgiften. Om du gör en avbokning mindre än fjorton (14) dagar före den tidtabellsenliga avgången för din Flight, återbetalas Totalpriset efter avdrag för Avgift för andra tjänster och Flygstolsskyddsavgift Om en nära anhörig (förälder, syskon, mor- eller farförälder, barn, barnbarn, man, hustru, sambo, registrerad partner) avlider inom en månad före den tidtabellsenliga avgångstiden för flighten som anges på Resplanen, återbetalar vi, om begäran därom inkommer inom en månad efter dödsfallet, Totalpriset för den del av flygresan som inte utnyttjats, under förutsättning att du insänder en kopia av dödsattesten inom sju dagar efter begäran om återbetalning Om Wizz Air ändrar en rutt eller tidtabellslagd flygtid som ingår i din Resplan enligt avsnitt 15.1, utelämnar Godkänd stopplats eller lägger till

10 en ny stopplats, har du rätt att bryta Avtalet och erhålla återbetalning av Totalpriset. AVSNITT 7 TOTALPRIS, BILJETTPRIS, SKATTER, AVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR ANDRA TJÄNSTER 7.1 TOTALPRIS, BILJETTPRIS Om inte annat uttryckligen uppges av Wizz Air, inkluderar Totalpriset Biljettpriset, skatter, avgifter och Avgifter för andra tjänster. Information om de olika delarna i Totalpriset och deras respektive summor kommer att meddelas dig under bokningsprocessen på Webbplatsen, av Callcentret eller resebyrån, beroende på var du gör din bokning Om inte annat uttryckligen uppges, inkluderar Biljettpriset endast transport från Avreseplatsen till Destinationen samt tillhörande skatter och avgifter. Biljettpriset inkluderar inte marktransport mellan flygplatsterminaler eller mellan flygplatsen och cityterminaler eller Avgifter för andra tjänster som du begärt Biljettpriset räknas ut i enlighet med de på bokningsdagen aktuella beloppen för den bokade transporten enligt vad som anges på Webbplatsen. Biljettpriset skall inte påverkas om dessa belopp ändras mellan bokningsdagen och det datum då resan på börjas (förutom vad som anges i paragraf 6.4 och 7.2.2) Överlag är biljettpriset lägre ju tidigare du bokar, men vi förbehåller oss rätten att införa kampanjpriser mellan din bokningsdag och avresedagen (en sådan kampanj kan påverka en rutt för vilken du har en bokning gjord före kampanjens startdatum). Kampanjpriser ger dig inte rätt att begära återbetalning av skillnaden mellan det Totalpris du betalat för bokningen och Totalpriset enligt kampanjen. 7.2 SKATTER, AVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR ANDRA TJÄNSTER Biljettpriset innefattar generellt skatter och avgifter förelagda av regeringar eller annan myndighet eller av flygplatsen eller Wizz Air. Biljettpriset innefattar även den lägsta möjliga summan av oundvikliga Avgifter för andra tjänster som är nödvändiga för att bokningen ska kunna genomföras enligt de nivåer som gäller vid bokningstidpunkten (köpet). Dessa kostnader redovisas vanligen separat på Resplanen vid Biljettpris. Du får även information om dessa belopp under bokningsprocessen. Flygplatsavgiften som inkluderas i beloppet betalar för de tjänster som flygplatsens ägare tillhandahåller Wizz Air förbehåller sig rätten att kunna, och genom att acceptera dessa Allmänna transportvillkor medger du att Wizz Air kan, kräva betalning av dig för alla nya eller höjda skatter eller avgifter (inklusive Avgifter för andra tjänster) som påverkar din resa och som beslutas av regeringar, andra myndigheter eller flygplatsoperatörer mellan datum för utfärdande av Resplan och datum för din resa med retroaktiv verkan,

11 vilket kan inträffa. Om du inte betalar dessa belopp har Wizz Air rätt att vägra transport av Passagerare bokade på den berörda bokningen enligt paragraf En del av tjänsterna kan köpas av passageraren efter bokningen har gjorts, men innan flyget avgår, via Internet eller på flygplatsen beroende på tjänst. I dessa fall ska avgiften för sådana tjänster vara den avgift för Andra tjänster som gäller på inköpsdatumet, som finns tillgängliga på vår webbplats eller från vårt Callcenter. 7.3 VALUTA Biljettpriset, skatter, avgifter och Avgifter för andra tjänster anges och betalas i den valuta som gäller på Avreseplatsen, om inte en annan valuta indikeras av oss före eller vid tidpunkten för betalning (t.ex. på grund av att den lokala valutan inte är växlingsbar). Fakturan kommer att utställas i den valuta som används för betalning, 74 BETALNING ALLMÄNT Betalning av Totalpriset ska göras med betal- eller kreditkort vid bokningen eller med penningöverföring för resor som påbörjas i vissa länder (se paragraf 6.1.2). I vissa undantagsfall som du kommer att få besked om vid reservationen kommer du att vara tvungen att betala skatter och avgifter separat, på begäran (vissa flygplatser kan kräva betalning på plats) Om skatterna och avgifterna och Avgifterna för andra tjänster debiterats felaktigt, ska du eller den Transportbetalande personen betala mellanskillnaden eller få rätt till en återbetalning. Återbetalningen ska begäras av dig eller den Transportbetalande personen och endast från utfärdaren av Resplanen Passageraren är ansvarig för betalning av Totalpriset även om Totalpriset betalats av tredje part. Wizz Air kan efter eget gottfinnande, på grundval av bokningsuppgifterna, kortet som används för betalning eller betalningen genom banköverföring dra slutsatsen att det föreligger hög risk för bedrägeri. I sådant fall kommer vi att kontakta dig och/eller den Transportbetalande personen via de telefonnummer som angivits vid din bokning, för att verifiera bokningen och betalningsuppgifterna. Om vi inte kan komma i kontakt via dessa nummer, eller om du inte kan verifiera betalnings- eller bokningsuppgifterna, har vi rätt att avboka hela bokningen och återbetala Totalpriset Du går med på att Wizz air tillhandahåller dig med en elektronisk faktura som innehåller information om den totala avgiften och du går uttrycklgen med på att en sådan elektronisk faktura tillhandahålls. Elektroniska fakturor skickas endast med elektronsika metoder och endast till e-postadressen som du uppgav då bokningen gjordes. Elektroniska fakturor utfärdas i enlighet med tillämpliga ungerska rättsregler (särskilt paragraf 167 i den ungerska laghandlingen nr C från 2000 om bokföring).

12 Dessutom kan en papperskopia av den elektroniska fakturan begäras via Callcentret mot en avgift. Information om avgiftens storlek finns på vår Webbplats eller kan fås via Callcentret. Sådan pappersfaktura skickas med posten till den adress som du uppger för Callcentret. Du kan begära en modifierad faktura som innehåller andra faktureringsuppgifter än de som angavs vid bokningstillfället; vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift för detta Betalning av Totalpriset ska göras i den valuta som Biljettpriset anges i, om inte annat överenskommits BETALNING VID ONLINEBOKNING När bokning görs via Internet ska du eller den Transportbetalande personen betala Totalpriset med ett bankkort lämpligt för betalning via Internet eller genom banköverföring (om möjligt) inom den tidsfrist som angetts för betalning genom banköverföring) BETALNING VID BOKNING GJORD VIA VÅRT CALLCENTER Om du gör en bokning via vårt Callcenter måste du uppge dina kortuppgifter för Callcenteragenten, som arrangerar betalningen vid bokningstillfället. Betalning av Totalpriset skall göras vid bokningstillfället. I vissa fall kan du betala med banköverföring. Detaljerad information om detta finns på Webbplatsen och kan fås via vårt Callcenter (se paragraf 6.1.2). Information om Callcenteravgifter för bokningar gjorda via Callcentret finns på vår Webbplats eller hos vårt Callcenter BETALNING VID BOKNING GJORD GENOM RESEBYRÅ Om du gör din bokning via resebyrå anordnar resebyrån betalningen till oss. Du ska betala den summa som resebyrån begär. Det är resebyråns ansvar att informera dig om våra Allmänna transportvillkor och att förse dig med en Resplan. Avtalet om flygtransport upprättas mellan dig och oss. Om du är berättigad till återbetalning i enlighet med dessa Allmänna transportvillkor ska du skicka in en skriftlig begäran till Wizz Air. Återbetalningen hanteras i enlighet med dessa Allmänna transportvillkor. Vår kontaktinformation finns på vår Webbplats eller hos vårt Callcenter BETALNING GENOM BANKÖVERFÖRING Vid banköverföring måste alla kostnader i samband med banköverföringen bäras av dig. Det överförda beloppet måste täcka hela det exakta beloppet för Totalpriset och ska vara Wizz Air tillhanda inom den tidsfrist som anges på vår webbplats. I annat fall är bokningen ogiltig och kommer att annulleras. Vid betalning genom banköverföring är bokningstiden begränsad. Om du inte får bokningsbekräftelse inom 5 dagar från bokningstillfället till den e- postadress du gav när du gjorde bokningen, måste du ta kontakt med Callcenter och kontrollera att din betalning tagits emot. Wizz-Air skickar tillbaka alla oidentifierade betalningar till det avsändande bankkontot. Alla kostnader som uppkommer på grund av sådan överföring bärs av dig eller den Transportbetalande personen. AVSNITT 8 - DATASKYDD

13 8.1 Wizz Air behandlar dina personuppgifter enligt tillämpliga dataskyddslagar, Du kan läsa mer om vår Sekretesspolicy på vår Webbplats eller vända dig till vårt Callcenter för att begära mer detaljerad information om detta Genom att godkänna dessa Allmänna transportvillkor godkänner du Sekretesspolicyn. AVSNITT 9 INCHECKNING OCH OMBORDSTIGNING Förordningen.9 och Incheckningen börjar 2 timmar och stänger vanligtvis 40 minuter före avgång enligt Tidtabellen på flygplatsen eller Avreseplatsen. På vissa flygplatser, information om vilka finns tillgänglig på vår webbplatsen eller från vårt Callcenter stänger incheckningen 60 min före avgång enligt Schemat på vår webbplats eller från vårt Callcenter. Om du (a) inte fullföljer incheckningsproceduren före sista incheckningstid eller (b) av någon anledning kommer för sent till incheckningen eller utgången/gaten, kommer vi att stryka din bokning. Du kommer inte att tillåtas gå ombord på flygplanet, och du kommer att få en återbetalning av Totalpriset exklusive Avgifter för andra tjänster och Flygstolsskyddsavgift. Vi råder dig att köpa en försäkring som täcker förlust på grund av att du inte kunnat resa eller komma till flygplatsen i tid för sista incheckning av någon anledning. 9.2 Vid incheckningen skall du kunna styrka din identitet och visa din bokningskod samt giltiga Resedokument enligt kraven i avsnitt 11. I annat fall kommer vi att neka dig transport. och återbetala Totalpriset exklusive Avgifter för andra tjänster och Flygstolsskyddsavgift. 9.3 Vid vissa flygplatser kan ett foto tas av Passageraren vid incheckningstillfället av säkerhetsskäl. 9.4 Om din Resplan utfärdats för två eller fler segment per enkelresa, är det ditt ansvar att vid anländandet till varje övergångsflygplats passera in i landet (gå igenom tull-, gräns- och säkerhetskontroll), ta hand om Incheckat bagage och checka in på nästa flight i enlighet med rutinerna och reglerna i Wizz Airs Allmänna transportvillkor. 9.5 Incheckning online är tillgängligt på vissa sträckor under följande villkor. Barn under 14 år måste åtföljas och checkas in online av en Passagerare som är över 16 år. I vissa länder kan reglerna beträffande resande barn skilja sig från ovanstående och i så fall är det de reglerna som gäller. Du kan checka in online på webbplatsen mellan 7 dagar och 3 timmar före flightens Tidtabellsenliga avgång. Du måste skriva ut Boardingkortet och visa upp det tillsammans med dina giltiga Resedokument vid säkerhetskontrollen och avgångsgaten på flygplatsen. Om Passageraren inte kan visa upp Boardingkortet och/eller samma resedokument som användes vid incheckningen på webben i säkerhetskontrollen eller vid gaten, kan vi vägra transport. Passagerare

14 som checkat in online måste vara klar för ombordstigning vid gaten senast 30 minuter före flightens tidtabellsenliga avgång. Passagerare med incheckat bagage måste visa upp sitt bagage vid bagageinlämningsdisken senast 40 minuter före flightens tidtabellsenliga avgång. På vissa flygplatser fungerar incheckningsdisken även som bagageinlämningsdisk. När Passageraren har checkat in online (i) kan inga fler ändringar göras av Passagerarens namn, flygdatum flygtid och rutt; (ii) extratjänster kan läggas till online för en avgift. Om de läggs till på flygplatsen måste en full betalning av avgifterna för tjänsterna göras.. Information om serviceavgifterna finns på webbplatsen, i callcentret och hos resebyrån. Om du lade till de extra tjänsterna efter att du checkade in online ska du skriva ut boardingkortet som innehåller de extra tjänsterna och visa upp det tillsammans med dina giltiga resedokument vid säkerhetskontrollen och gaten 9.6 Oberoende av vad som bestäms i avsnitt 9.5 måste passagerare som checkat in online och inte är EU/EES-medborgare komma till incheckningsdisken minst 40 minuter före Tidtabellsenlig avgångstid för att visa upp sina Resedokument och låta stämpla Boardingkortet. Om Passageraren inte kan visa upp ett stämplat Boardingkort vid gaten kan vi vägra transport. 9.7 Om du reser på rutter där incheckning på webben är tillgänglig, får du vid bokningen välja om du vill checka in online eller på flygplatsen. Om du väljer att checka in på flygplatsen, tar vi ut en icke återbetalningsbar serviceavgift som betalas i samband med bokningen. Om du väljer incheckning på webben vid bokningen, kan du senare bestämma dig för att checka in på flygplatsen i stället, men i det fallet får du betala en serviceavgift på flygplatsen. Information om avgift för incheckning på flygplatsen får du på vår Webbplats eller från Callcenter. 9.8 När du reser till vissa Destinationer måste du lämna information om dina Resedokument på vår Webbplats för att uppfylla lokala säkerhetsbestämmelser senast 4 timmar före tidtabellsenlig avgång. Om du inte gör det, kan vi vägra dig transport. AVSNITT 10 GRÄNS-, TULL- OCH SÄKERHETSKONTROLL Förordningen Alla Passagerare som flyger med Wizz Air skall gå genom inresekontroller och annan säkerhetsformalia. Skulle du inte uppfylla dessa krav kommer du att nekas transport. Vi kommer att stryka din bokning och du kommer inte att tillåtas gå ombord på flygplanet. Vi

15 kommer att återbetala Totalpriset exklusive Avgift för andra tjänster och Flygstolsskyddsavgift Du ska underkasta dig säkerhetskontrollerna som utförs av regerings- eller flygplatsmyndigheter i de Stater som berörs av transporten, av flygplatsoperatören och av transportören Om lagen i de Stater som berörs av transporten kräver det, ska du medverka när tulltjänstemän eller andra myndighetspersoner inspekterar ditt Bagage Så långt lagen medger frånsäger vi oss allt ansvar för skada som uppkommer till följd av sådan inspektion, din vägran att delta i eller låta ditt bagage utsättas för sådan inspektion eller på grund av att du inte uppfyller krav som nämns i paragraf 10.1, 10.2 eller AVSNITT 11 RESEDOKUMENT Förordningen Före avresa krävs att du uppvisar nödvändiga Resedokument och uppfyller de regler som gäller i de Stater som berörs av transporten. Wizz Air ansvarar inte för att förse dig med Resedokument eller för att dina Resedokument är riktiga och giltiga. Skulle du inte uppfylla dessa regler och krav eller skulle dina Resedokument inte vara korrekta, avsäger vi oss allt ansvar för skador som uppstår till följd av sådan brist Om giltigt visum krävs för inresa i det land där transferflygplatsen är belägen, måste detta innehas vid ankomsten. Skulle du inte uppfylla detta krav är Wizz Air inte ansvarigt för skada som uppkommit till följd därav Om visum krävs för att vistas på din Destination men inte för genomresa ska du, om du endast ämnar resa genom landet (transitresa), framlägga bevis för att du endast gör en transitresa. Om du inte kan framlägga sådana bevis kommer du att nekas transport. Vi kommer att stryka din bokning och återbetala Totalpriset exklusive Avgifter för andra tjänster och Flygstolsskyddsavgift Om vi blir tvungna att betala böter eller viten, eller om någon utgift uppstår för oss på grund av att du inte uppfyller reglerna som nämns i paragraf , ska du på begäran ersätta oss för dessa utgifter. Du ska också på begäran bära kostnaderna för transport från den stat som inte tillåtit inresa. Vi kommer inte att återbetala den del av Biljettpriset som avser transporten till staten som inte tillåtit inresa Förutom i enlighet med vad som anges i ungersk civilrätt (lag nr IV från 1959) kan vi inte ställas till svars för att ha nekat dig transport om vi har rimliga skäl att tro att tillämpliga lagar och regler inte tillåter din transport. AVSNITT 12 VÄGRAD TRANSPORT Förordningen 25.

16 12.1 Förutom de fall som definieras i andra avsnitt i dessa Allmänna transportvillkor förbehåller vi oss rätten att vägra transport eller ytterligare transport av dig och/eller ditt Bagage under förutsättning att a) vi har anledning att tro att vägrad transport är nödvändig av säkerhetsskäl (t.ex. att du är berusad); b) vi har anledning att tro att transport kan medföra fara för ditt och/eller andra ombordvarandes liv, hälsa, fysiska integritet och bekvämlighet; c) vi har anledning att tro att din ålder eller ditt mentala eller fysiska tillstånd kan vara en fara för dig eller de ombordvarande och/eller dina eller deras ägodelar; d) du eller ditt beteende eller kläder skrämmer, äcklar eller chockerar de ombordvarande; e) du brutit mot uppförandekoden på en tidigare flygning och vi har anledning att tro att du kommer att upprepa detta beteende; f) vi tidigare har meddelat dig skriftligen att vi överhuvudtaget inte kommer att transportera dig på någon av våra flygningar; g) vi även kan/kunde ha nekat din bokning; h) du har vägrat att gå igenom inrese- och/eller tullformaliteterna; i) du har vägrat att underkasta dig eller ditt Bagage en säkerhetskontroll; j) du inte har betalat tillämpligt Totalpris, skatter, avgifter eller Avgifter för andra tjänster; k) du är skyldig oss pengar för en tidigare flygning; l) vi har anledning att tro att vägran av transport är nödvändig för att uppfylla reglerna och bestämmelserna i någon av Stater som berörs av transporten; m) du inte har ett giltigt Boardingkort eller giltiga Resedokument (inklusive dokument som förstörts under transporten) eller inte kan visa upp de Resedokument du använde vid incheckning på webben vid ombordstigningen eller om du inte är EES/EU-medborgare och använde incheckning på webben och inte kan visa upp ett stämplat Boardingkort vid incheckningsdisken; n) om du inte uppfyller, eller om vi har skäl att tro att du inte uppfyller, inresekraven i det land där den Godkända stopplatsen eller Destinationen är belägen (inklusive att du inte lämnar information om dina Resedokument via vår Webbplats senast 4 timmar före tidtabellsenlig avgång när du reser till Destinationer där det är obligatoriskt) ; o) du försöker resa in i ett land som du bara får resa genom (transitresa); p) du vägrar lämna över dina Resedokument till oss eller myndighet mot en mottagningskvittering när så krävs; q) du inte kan bevisa att du är personen namngiven i bokningen; särskilt om namnet i bokningen inte är identiskt med namnet i resedokumentet som du framvisar på flygplatsen. r) du inte informerat oss om dina speciella behov eller om din avsikt att medföra Bagage av särskild natur eller föremål som endast transporteras under vissa villkor; s) du behöver särskild hjälp som vi inte kan erbjuda eller som skulle orsaka orimligt höga kostnader.

17 12.2 Om ditt beteende utgör en förseelse eller ger upphov till rimlig misstanke om brott, eller om du röker ombord, kommer vi att inleda rättsliga åtgärder hos lämpliga myndigheter Om vi efter rimliga och omdömesgilla överväganden vägrar dig transport eller avlägsnar dig från flighten en route med stöd av vad som sägs i detta Avsnitt, kommer vi att återbetala Totalpriset exklusive Avgifter för andra tjänster och Flygstolsskyddsavgift. Vi ansvarar inte för påföljande förlust eller skada som uppstått på grund av sådan transportvägran eller avlägsning från flighten en route. AVSNITT 13 SÄRSKILDA REGLER GÄLLANDE FLYGTRANSPORT AV PASSAGERARE 1107/2006/EU Bestämmelse 13.1 TRANSPORT AV PASSAGERARE MED SÄRSKILDA BEHOV Skulle du ha särskilda behov måste du informera oss i förväg, när du bokar (se paragraf 6.2) Maximalt 28 Passagerare med tillfälliga eller bestående funktionshinder eller Passagerare med begränsad rörlighet, inklusive maximalt 10 Passagerare som kräver rullstol från incheckningen till flygplansstolen, kan transporteras samtidigt på samma flygplan Gravida kvinnor får inte resa med Wizz Airs flygningar efter den 34:e graviditetsveckan. Kvinnor som passerat 28:e graviditetsveckan får bara resa med Wizz Air bara på villkor att de skaffar ett läkarintyg som godkänner att de får flyga. Wizz Air ansvarar endast enligt vad som anges i dessa Allmänna transportvillkor för hälsoproblem hos gravida kvinnor och/eller deras ofödda barn som kan uppstå under eller som ett resultat av flygtransport Vi accepterar inte Passagerare på bår Vi accepterar Passagerare som är i behov av extra syre för medicinskt bruk endast under förutsättning att de uppvisar läkarintyg på att de kan genomföra en flygresa. Av säkerhetsskäl får passagerare inte ta med eget syre ombord och Wizz Air kan inte tillhandahålla syre ombord utom i nödsituationer Vi accepterar resande som normalt behöver extra syre av medicinska skäl om de har ett doktorsceritifkat som bekräftar att de får flyga utan extra syre under flyget i fråga. Passagerare som inte kan visa upp ett certifikat vid incheckningen får inte flyga. Passagerare får inte ta med sig sitt eget syre på flyget och Wizz Air tillhandahåller inte syre ombord i dessa fall TRANSPORT AV SPÄDBARN OCH PERSONER UNDER 14 ÅR Spädbarn under 2 års ålder får resa i förälders knä. Endast ett Spädbarn får resa med en vuxen. Maximalt 18 Spädbarn får transporteras ombord på samma flygplan.

18 Ifall du bokar en returresa och spädbarnet fyller två innan återresan måste en separat bokning göras för återresan eftersom barnet inte anses vara ett spädbarn längre. Avgifterna för transport av Spädbarn finns på vår Webbplats och kan fås via vårt Callcenter Vi tillåter inte personer under 14 år att resa utan sällskap. Barn under 14 år måste resa i sällskap med en person som är minst 16 år gammal. En person över 16 års ålder får resa med maximalt 10 personer under 14 års ålder. I vissa länder är regelverket för underåriga personer som reser annorlunda än vad som angivits ovan; i dessa fall gäller dessa länders regelverk BETEENDE OMBORD Förordningen 9. (2) Du måste alltid följa besättningens instruktioner Av säkerhetsskäl kan vi förbjuda eller begränsa användandet ombord på flygplanet av elektronisk utrustning, inklusive men inte begränsat till, mobiltelefoner, bärbara datorer, bärbar inspelningsutrustning, bärbara radioapparater, CD-spelare, elektroniska spel eller enheter med radiosändare, radiostyrda leksaker och walkie talkies. Användning av hörapparater och pacemakers är tillåten Av säkerhetsskäl får du bara förtära alkoholhaltiga drycker köpta ombord Om du a) enligt Besättningens rimliga bedömning, genom ditt beteende äventyrar säkerheten för de ombordvarande och deras ägodelar; b) muntligt eller fysiskt antastar Besättningsmedlemmar eller hindrar dem från att utföra sina uppgifter; c) inte följer Besättningens instruktioner (inklusive varningar gällande alkoholkonsumtion, droger/läkemedel och rökning samt gällande användning av elektroniska apparater); d) orsakar obehag eller avsky, skada eller fysisk skada för de ombordvarande; har vi rätt att tillgripa alla medel, inklusive tvång, som bedöms nödvändiga för att motverka eller avbryta sådant beteende och du ska hålla oss skadeslösa för skador eller kostnader som uppstår till följd av ditt beteende. Vi förbehåller oss rätten att genomdriva våra anspråk på rättslig väg I andra avseenden gäller Tokyokonventionen om brott och vissa andra handlingar begångna ombord på luftfartyg, undertecknad 14 september 1963, och andra tillämpliga lagar för alla handlingar som utförs ombord All rökning är förbjuden ombord på våra flygplan. Brott mot denna regel kan resultera i grava rättsliga påföljder, och vi kan komma att begära skadestånd av dig SERVERING OCH ANDRA TJÄNSTER Förordningen 9. (2), Konventionsavsnitt 36.

19 Vi erbjuder drycker och lättare förtäring till försäljning på våra flygningar Om vi för din räkning från tredje part beställer tjänster eller service som inte innebär flygtransport, eller om vi utfärdar en biljett eller voucher relaterad till transport eller service utförd av tredje part som inte innebär flygtransport, t.ex. hotellbokning eller hyrbil, agerar vi enbart som ditt ombud. Härvid ska de villkor och bestämmelser gälla som tillämpas av serviceföretaget, ovan omnämnt som tredje part. Vi frånsäger oss allt ansvar för sådana tjänster. Om en resa ska utföras av flera olika transportbolag, ska Wizz Air endast anses ansvarigt (i enlighet med dessa Allmänna transportvillkor) för det segment av resan som anordnats av Wizz Air Om vi även anordnar marktransport åt dig, kan andra villkor gälla för marktransporten. Dessa villkor finns på vår Webbplats och kan fås via vårt Callcenter. AVSNITT 14 - BAGAGE Förordningen BAGAGETYPER, FRI BAGAGEMÄNGD Vi tar ut en hanteringsavgift för varje Incheckat bagagekolli. Avgiftens storlek finns på vår Webbplats och kan fås via Callcentret. Avgiften för Bagageövervikt skall betalas på flygplatsen vid incheckning Av hälso- och säkerhetsskäl får det Incheckade bagagets vikt inte överskrida 32 kilogram per kolli. Wizz Air förbehåller sig rätten att begränsa antalet Incheckade Bagage per passagerare. Information om sådana begränsningar ges på vår Webbplats eller av Callcenter. Vi förbehåller oss rätten att vägra transport av Incheckat Bagage som överstiger de gränser som anges i denna punkt 14.1 eller för vilket serviceavgiften inte betalts Du får bara bära ett stycke Handbagage per passagerare, vars vikt inte får överskrida 10 kilogram och vars storlek inte får överskrida 56 x 25 x 45 cm. Dessa mått inkluderar hjul, handtag och sidofickor. Vi tar en avgift för varje handbagage om storleken överskrider 42 x 25 x 32 cm. Om storleken på ditt handbagage inte överstiger 42 x 25 x 32 cm får du ta med ditt handbagage gratis. För ytterligare information hänvisar vi dig till vår webbplats eller vårt Call center Förutom handbagaget får du ta med följande små föremål ombord: a) en kappa/rock eller filt b) en mobiltelefon; c) lektyr för användning under resan; d) för barn under två års ålder: mat för flyget; e) artiklar som inhandlats i avgångshallen efter säkerhetskontrollen; f) ett par kryckor för personer med fysiskt handikapp.

20 g) bilbarnstol för barn under två ifall spädbarnet sitter i en separat stol, och bilstolen har ett säkerhetsbälte och kan fästas med hjälp av flygplansstolens säkerhetsbälte Vissa flygplatser har regler om att passagerare bara får ha ett handbagage och att ytterligare Bagage eller andra föremål inte får tas ombord. I sådana fall gäller flygplatsens regler Om ditt handbagage inte uppfyller kraven i detta avsnitt 14.1 (i synnerhet begränsningarna av bagagets kvantitet och vikt) transporterar Wizz Air Bagaget som Incheckat Bagage mot betalning av serviceavgiften för Incheckat Bagage. På vissa flygplatser kan avgiften endast betalas med ett kredit- eller debitkort. Vi hänvisar till vår webbplats eller vårt Call center för mer information. Den uppdaterade listan över sådana flygplatser finns tillgänglig på webbplatsen. Om Wizz Air inte uppdaterar listan över sådana flyplatser på sin webbplats är det ansvarsskyldigt för eventuella skador som uppstår ur sådan uraktlåtenhet enligt definitionen i dessa allmänna transportvillkor och relevanta bestämmelser. Om du inte betalar avgiften, förbehåller sig Wizz Air rätten att vägra att befordra ditt Bagage. Wizz Air avsäger sig härmed allt ansvar för skada som uppstår på grund av denna vägran Du ska förvara ditt Handbagage och andra ombordtagna föremål på sådant sätt att gångarna och nödutgångarna är fria, i enlighet med Besättningens instruktioner Barnvagnar och rullstolar ska checkas in med annat Bagage och medtas utan kostnad, om användaren reser tillsammans med utrustningen Om ditt Handbagage inte uppfyller kraven i denna paragraf 14.1 (särskilt mängd- och viktrestriktioner av Handbagage), förbehåller sig Wizz Air rätten att vägra transportera ditt Bagage som Handbagage. I detta fall transporterar Wizz Air ditt Bagage som Incheckat bagage mot att du betalar den avgift som gäller för Incheckat bagage. Om du inte betalar avgiften, förbehåller sig Wizz Air rätten att vägra transportera dig och/eller ditt Bagage. Wizz Air avsäger sig härmed allt ansvar för skador som kan uppstå på grund av sådan vägran GODKÄNNANDE AV BAGAGE När vi godtar ditt Bagage för transport som Incheckat bagage utfärdar vi en Bagageidentifiering och ett Bagagebevis för varje kolli Ditt Incheckade bagage kommer att transporteras på samma flygplan som du FÖREMÅL SOM UNDANTAS FRÅN TRANSPORT Följande föremål är undantagna från transport och får inte placeras i ditt Incheckade bagage eller Handbagage eller medtas som personliga tillhörigheter: a) vapen, ammunition och explosiva ämnen inklusive jakt- och sportvapen enligt definitionen i lagen i de Stater som berörs av transporten enligt uppräkningen i Resplanen; b) föremål eller ämnen som ser ut som vapen, ammunition eller explosiva ämnen;

Allmänna transportvillkor för Wizz Air Hungary Kft.

Allmänna transportvillkor för Wizz Air Hungary Kft. Allmänna transportvillkor för Wizz Air Hungary Kft. Allmänna transportvillkor för Wizz Air Hungary Kft. AVSNITT 1 - DEFINITIONER ALLMÄNNA FLYGTRANSPORTVILLKOR: de villkor för flygtransport av Passagerare

Läs mer

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Kft. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Kft. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR Wizz Air Hungary Kft. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE September 2013 Innehållstabell AVSNITT 1 - DEFINITIONER... 3 AVSNITT 2 - TILLÄMPLIGHET... 6 AVSNITT

Läs mer

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE 1 Innehållsförteckning Artikel 1. DEFINITIONER... 5 Artikel 2. TILLÄMPLIGHET... 8 2.1. Allmänna bestämmelser... 8 2.2. Chartertransport...

Läs mer

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE 1 Innehållsförteckning Artikel 1. DEFINITIONER... 5 Artikel 2. TILLÄMPLIGHET... 8 2.1. Allmänna bestämmelser... 8 2.2. Chartertransport...

Läs mer

Innehållsförteckning Version 20120612. Inledning... 2. 1. Definitioner... 2. 2. Tillämplighet... 3. 3. Biljetter... 4

Innehållsförteckning Version 20120612. Inledning... 2. 1. Definitioner... 2. 2. Tillämplighet... 3. 3. Biljetter... 4 Allmänna villkor för transport av passagerare Innehållsförteckning Version 20120612 Inledning... 2 1. Definitioner... 2 2. Tillämplighet... 3 3. Biljetter... 4 4. Biljettpriser, skatter och avgifter...

Läs mer

FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT

FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT DENNA BLANKETT KAN ANVÄNDAS FÖR REKLAMATIONER TILL FLYGBOLAG ELLER NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER Passagerares rättigheter vid nekad ombordstigning, nedgradering

Läs mer

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE 1 Innehållsförteckning Artikel 1. DEFINITIONER... 5 Artikel 2. TILLÄMPLIGHET... 8 2.1. Allmänna bestämmelser... 8 2.2. Chartertransport...

Läs mer

Rättigheter för passagerare som reser med buss sammanfattning 1

Rättigheter för passagerare som reser med buss sammanfattning 1 Rättigheter för passagerare som reser med buss sammanfattning 1 Förordning (EG) nr 181/2011 (förordningen) började tillämpas den 1 mars 2013. I förordningen föreskrivs vissa minimirättigheter för passagerare

Läs mer

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage

Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage Inledning Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan dig som passagerare och oss som transportör avseende din transport på ett flygplan som

Läs mer

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE. Gäller från den 24 april 2017

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE. Gäller från den 24 april 2017 WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE Gäller från den 24 april 2017 1 Innehållsförteckning Artikel 1. DEFINITIONER OCH TOLKNING... 5 Artikel 2. TILLÄMPLIGHET... 8 2.1.

Läs mer

Direktflygs allmänna resebestämmelser för passagerare och bagage.

Direktflygs allmänna resebestämmelser för passagerare och bagage. Direktflygs allmänna resebestämmelser för passagerare och bagage. INLEDNING Dessa transportvillkor reglerar förhållandet mellan dig som passagerare och oss som transportör avseende din transport på ett

Läs mer

Allmänna transportvillkor. Februari 2013

Allmänna transportvillkor. Februari 2013 Allmänna transportvillkor Februari 2013 1 Innehåll Inledning 3 Vad vissa ord och uttryck betyder i dessa villkor, Artikel1 3 Giltighet, Artikel 2 6 Biljetter, Artikel 3 7 Priser, skatter och avgifter,

Läs mer

Snälltåget. Allmänna villkor för tågresor 2 DEFINITIONER 1 INLEDNING

Snälltåget. Allmänna villkor för tågresor 2 DEFINITIONER 1 INLEDNING 1 INLEDNING Resenärens och Snälltågets skyldigheter och rättigheter regleras i järnvägstrafiklagen (1985:192, i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 1371/2007 om rättigheter och skyldighet för

Läs mer

Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar 1

Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar 1 Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar 1 Förordning (EU) nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar

Läs mer

Innehållsförteckning Version 2013-02-11. Inledning... 2. 1. Definitioner... 2. 2. Tillämplighet... 3. 3. Biljetter... 4

Innehållsförteckning Version 2013-02-11. Inledning... 2. 1. Definitioner... 2. 2. Tillämplighet... 3. 3. Biljetter... 4 Allmänna villkor för transport av passagerare Innehållsförteckning Version 2013-02-11 Inledning... 2 1. Definitioner... 2 2. Tillämplighet... 3 3. Biljetter... 4 4. Biljettpriser, skatter och avgifter...

Läs mer

Allmänna villkor För transport av passagerare

Allmänna villkor För transport av passagerare Allmänna villkor För transport av passagerare Innehållsförteckning Version 2013-02-11 Inledning 2 1. Definitioner 2 2. Tillämplighet 5 3. Biljetter 5 4. Biljettpriser, skatter och avgifter 8 5. Bokning

Läs mer

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR (PASSAGERARE OCH BAGAGE)

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR (PASSAGERARE OCH BAGAGE) ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR (PASSAGERARE OCH BAGAGE) ARTIKEL 1 DEFINITIONER Förutom där kontexten kräver något annat, eller där det på annat sätt är uttryckligen uttryckt, har följande ord och formuleringar

Läs mer

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar?

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Denna information är utformad i enlighet med Europaparlamentets och Europeiska unionens råds förordning nr

Läs mer

Allmänna transportvillkor. September 2011

Allmänna transportvillkor. September 2011 Allmänna transportvillkor September 2011 1 Innehåll Inledning 3 Vad vissa ord och uttryck betyder i dessa villkor, artikel1 3 Giltighet, Artikel 2 6 Biljetter, Artikel 3 7 Priser, skatter och avgifter,

Läs mer

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Villkoren anges på denna sida är tänkt som automatiskt av klient med bekräftelse av reservationen av våra tjänster. 1. Bokningsvillkor och betalningssätt För

Läs mer

Inledning 1. DEFINITIONER

Inledning 1. DEFINITIONER Inledning Wizz Tours Ltd. (härefter kallat Wizz Tours ), med organisationsnummer 01-09-205337 och säte på adressen 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. A. ép.1. em., Ungern, med momsregistreringsnummer 25194841-2-42

Läs mer

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter Köpevillkor Definitioner Den person som i eget eller annans namn genomför bokning av flygbiljetter på webbplatsen benämns beställaren. Den vars namn anges i bokningen som resenär benämns resenär. I de

Läs mer

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU STÄNGT LUFTRUM Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU Det stängda luftrummet har lett till enorma störningar i hela Europa för både turister och affärsresenärer. Men även

Läs mer

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip)

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) BOKNING & ANMÄLNINGSAVGIFT Depositionen är 750 kr per person

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TRANSPORT AV PASSAGERARE OCH BAGAGE HÖGA KUSTEN FLYG AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TRANSPORT AV PASSAGERARE OCH BAGAGE HÖGA KUSTEN FLYG AB 2014-02-11 1/26 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TRANSPORT AV PASSAGERARE OCH BAGAGE HÖGA KUSTEN FLYG AB 2014-02-11 2/26 1. INLEDNING I dessa allmänna villkor regleras dina rättigheter och skyldigheter gentemot oss

Läs mer

MARKNADSFÖRING AV FLYGRESOR

MARKNADSFÖRING AV FLYGRESOR MARKNADSFÖRING AV FLYGRESOR I marknadsföringen måste priset på flygbiljetter anges som ett totalpris som utöver passagerarpriset även inkluderar alla obligatoriska skatter och avgifter som tillämpas för

Läs mer

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar?

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Denna information är utformad i enlighet med Europaparlamentets och Europeiska unionens råds förordning nr

Läs mer

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad 2014-02-11

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad 2014-02-11 Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage Senast reviderad 2014-02-11 Senast reviderad 2014-02-11 Sida 2/27 INNEHÅLL 1. Definitioner... 3 2. Tillämplighet... 5 3. Biljetter... 6 4. Återlösen

Läs mer

Anmälningstjänsten. Hej Anna,

Anmälningstjänsten. Hej Anna, Anmälningstjänsten Från: Anna Bergholtz [anna@annasvision.se] Skickat: den 20 november 2009 23:38 Till: Hans Filipsson Ämne: Fw: Förfrågan bokningsbekräftelse Original Message From: "Station Kullaflyg"

Läs mer

Dina rättigheter som tågresenär inom EU

Dina rättigheter som tågresenär inom EU Tågresenär inom EU Dina rättigheter som tågresenär inom EU I Europa reser miljoner människor med tåg varje dag. Ibland uppstår problem på grund av inställda resor, försenade avgångar och krångliga biljettköp.

Läs mer

1.2.2. Resenären ska för samtliga i resan ingående flygningar ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller annan anvisning.

1.2.2. Resenären ska för samtliga i resan ingående flygningar ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller annan anvisning. 1 VILLKOR FÖR RESOR BeachTravels Sweden AB 1.1 Parter Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan BeachTravels Sweden AB (nämns som arrangören), och resenär vid köp av resa. Utöver dessa villkor

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR 2014-04-25 SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ),

Läs mer

Golden Airs allmänna resevillkor*

Golden Airs allmänna resevillkor* Golden Airs allmänna resevillkor* Allmänt Identifikationshandling Bokning Betalning Kortavgifter för betal och kreditkort Biljettpriser skatter och avgifter Av- och ombokning Inställda flyg, förseningar

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

Jet Times särskilda villkor för befordran av passagerare och bagage

Jet Times särskilda villkor för befordran av passagerare och bagage Jet Times särskilda villkor för befordran av passagerare och bagage Januari 2015 Kära passagerare hos Jet Time Dessa befordringsvillkor kompletterar det avtal som ingåtts mellan din researrangör och Jet

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Kinaresor Draken AB, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören eller KD),

Läs mer

Allmänna transportvillkor. November 2017

Allmänna transportvillkor. November 2017 Allmänna transportvillkor November 2017 1 Innehåll Inledning 3 Vad vissa ord och uttryck betyder i dessa villkor, Artikel1 3 Giltighet, Artikel 2 6 Biljetter, Artikel 3 7 Priser, skatter och avgifter,

Läs mer

Hotellrummet står till ditt förfogande senast från kl ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna rummet senast kl

Hotellrummet står till ditt förfogande senast från kl ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna rummet senast kl BOKNINGSREGLER: Allmänt * Receptionen stänger kl. 22.00 alla dagar förutom söndag då vi stänger kl. 15.00, för att komma in krävs en nyckel eller portkod, koden får ni om ni kontaktar receptionen på tel.

Läs mer

Bagagekvitto Den del av bagagekupongen som passageraren tar emot som kvitto för incheckat bagage.

Bagagekvitto Den del av bagagekupongen som passageraren tar emot som kvitto för incheckat bagage. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TRANSPORT Avsnitt 1: Definitioner Auktoriserad agent En agent som är godkänd av flygbolaget för att representera bolaget vid försäljning av biljetter till passagerare på flygbolagets

Läs mer

Tjänstens omfattning. Bokning och kontrakt. Din integritet

Tjänstens omfattning. Bokning och kontrakt. Din integritet Tjänstens omfattning Företaget Turn East anordnar rundturer, evenemang, upplevelser och hotellbokningar med servicepaket som förhandlas individuellt. För dessa paket är företaget Turn East i allmänhet

Läs mer

Allmänna och särskilda villkor

Allmänna och särskilda villkor Allmänna villkor Köpevillkor Allmänna och särskilda villkor Som kund till Coach M: - Är jag medveten om att jag måste vara över 18 år och myndig med full juridisk rätt för att ingå avtal med Coach M. Coach

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

Resevillkor för Resplusresa

Resevillkor för Resplusresa Resevillkor för Resplusresa INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Dessa Resevillkor för Resplusresa är gemensamma för de trafikföretag (Resplusföretag) som deltar i Resplussamarbetet samt Resplus och gäller för en

Läs mer

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT ALLMÄNT Dessa avtalsvillkor gäller för företagsprogrammet Finnair Corporate Programme (nedan kallat Programmet). Förutom dessa villkor gäller inga andra regler. Programmet avser hantering av flygresor

Läs mer

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa.

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Med paketresa menas ett arrangemang som utformats innan avtal ingår och som består av inkvartering och transport

Läs mer

Särskilda Resevillkor

Särskilda Resevillkor Page 1/6 Särskilda Resevillkor INLEDNING De paketresor GO Sport Travel erbjuder innehåller vanligtvis flygtransport, övernattningar och evenemangsbiljett, dock finns det undantag där antalet övernattningar

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland.

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Särskilda betalnings- och avbokningsregler gäller vid bokning av stugor/lägenheter. Vid grupp och skolresebokningar gäller avbokningsregler enligt

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Adressat Malmö Aviation AB, 556458-3101 Saken Information om passagerares rättigheter Åläggande att lämna information Konsumentombudsmannen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; SFS 1999:268 Utkom från trycket den 1 juni 1999 utfärdad den 12 maj 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Allmänna transportvillkor. Februari 2013

Allmänna transportvillkor. Februari 2013 Allmänna transportvillkor Februari 2013 1 Innehåll Inledning 3 Vad vissa ord och uttryck betyder i dessa villkor, Artikel1 3 Giltighet, Artikel 2 6 Biljetter, Artikel 3 7 Priser, skatter och avgifter,

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

Europeiska unionens officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 17.2.2004 L 46/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation

Läs mer

Dina reserättigheter

Dina reserättigheter Dina reserättigheter - när du reser med flyg, tåg, buss eller båt Dina rättigheter EU har regler för alla olika resor. När du reser med flyg, tåg, buss eller båt har du alltid vissa rättigheter när det

Läs mer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Distriktsguvernörer kan begära ersättning för följande aktiviteter. Alla resor måste göras på billigast möjliga sätt. 1. EVENEMANG SOM ERSÄTTS a. KLUBBESÖK För

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt Bokningsvillkor Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") är ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 04.371.920 vars handelsadress är Sussex House, London Road, East Grinstead,

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en näringsidkare eller annan juridisk

Läs mer

Bokningsvillkor -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt

Bokningsvillkor -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt Bokningsvillkor Apolloflex är ett samarbete mellan Apollo (Kuoni Nordic AB) och Lowcostholidays ltd. Därför tillämpas lowcostholidays bokningsvillkor för din resa, vilka skiljer sig från Apollo s bokningsvillkor.

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Xtravel, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ), och resenär vid

Läs mer

Allmänna resevillkor för Serviceresa med Skånetrafiken

Allmänna resevillkor för Serviceresa med Skånetrafiken Allmänna resevillkor för Serviceresa med Skånetrafiken 1 Resevillkorens ändamål och tillämpning 1.1 Dessa Allmänna resevillkor för Serviceresa gäller för resor som beställs genom Skånetrafikens beställningscentral

Läs mer

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Ditt kontrakt

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Ditt kontrakt Bokningsvillkor Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") är ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 04.371.920 vars handelsadress är Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick,

Läs mer

Bokningsvillkor -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt

Bokningsvillkor -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt Bokningsvillkor Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") är ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 04.371.920 vars handelsadress är Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick,

Läs mer

Bokningsregler 2014-2015

Bokningsregler 2014-2015 Bokningsregler 2014-2015 1. Vänligen kontrollera din bokning och kontakta oss omedelbart om det är något som inte stämmer För att muntliga löften ska kunna åberopas måste de vara skriftligen bekräftade.

Läs mer

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN?

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? Gunnarsgården i Sälen s Allmänna bokningsvillkor Dessa allmänna villkor gäller mellan Gunnarsgården i Sälen och den som själv eller genom annan träffar

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Regler & villkor. Eco Biljetten är ombokningsbar mot avgift men är ej återbetalningsbar.

Regler & villkor. Eco Biljetten är ombokningsbar mot avgift men är ej återbetalningsbar. Regler & villkor Biljettregler Flex Biljetten ger dig full valfrihet och kan bokas/avbokas fram till en timme före avresa. Biljetten kan bokas både som en enkel och tur- och retur. Flex är fullt om- och

Läs mer

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären.

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären. Frågor och Svar om Resplus Resevillkor Övergripande Resevillkoren för Resplus är anpassade efter gällande lagar och förordningar och påverkar resenärens rättigheter och trafikföretagens skyldigheter både

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Författare: Carina Karlsson 1/6 Flygbussarna - Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer

Läs mer

Regler & villkor. Eco Biljetten är ombokningsbar mot avgift men är ej återbetalningsbar.

Regler & villkor. Eco Biljetten är ombokningsbar mot avgift men är ej återbetalningsbar. Regler & villkor Biljettregler Flex Biljetten ger dig full valfrihet och kan bokas/avbokas fram till en timme före avresa. Biljetten kan bokas både som en enkel och tur- och retur. Flex är fullt om- och

Läs mer

Skadeanmälan för personligt ansvar

Skadeanmälan för personligt ansvar Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag.

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Europeiska dokument Själva resandet är den första och oftast viktigaste frågan för att kunna delta

Läs mer

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD

FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM 2015-2016 FAKTABLAD VAD INNEBÄR FINANSIELLT STÖD TILL MULTIPELDISTRIKTETS LEDARUTVECKLINGSPROGRAM? Detta program erbjuder begränsade finansiella

Läs mer

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER 27.4.2011 BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER Dessa avtalsvillkor som träder i kraft 1.3.2011 har upprättats av Matkailuja Ravintolapalvelut MaRa ry och granskats av konsumentombudsmannen.

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage Senast reviderad 2016-10-14 Senast reviderad 2016-10-14 Sida 2/27 INNEHÅLL 1. Definitioner... 3 2. Tillämplighet... 5 3. Biljetter... 6 4. Återlösen

Läs mer

ÅLDERSKONTROLL Du måste ha fyllt 18 år för att köpa en resa hos Opodo. Genom att använda Opodos hemsida garanterar köparen att denne fyllt 18 år.

ÅLDERSKONTROLL Du måste ha fyllt 18 år för att köpa en resa hos Opodo. Genom att använda Opodos hemsida garanterar köparen att denne fyllt 18 år. OPODOS RESEVILLKOR Vi förbehåller oss rätten att återkomma inom 24 timmar vid eventuella tekniska fel eller prisfel. Vid bokning under helg samt helgdagar har vi rätt att återkomma nästkommande vardag.

Läs mer

Explore Tours AB's Särskilda Resevillkor

Explore Tours AB's Särskilda Resevillkor Explore Tours AB's Särskilda Resevillkor Reservation för ändringar Explore Tours resor och program är unika. Det innebär också att vi inte till hundra procent kan garantera att den ursprungliga resplanen

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:15a 2013-08-28 Dnr 2012/1831. Information om passager. Åläggande att lämna information

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:15a 2013-08-28 Dnr 2012/1831. Information om passager. Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:15a 2013-08-28 Dnr 2012/1831 Adressat Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden, 90200-7720 Saken Information om passager KONS UMENTVERKET KONSIffililEt

Läs mer

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor FINLAND ALLMÄNT

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor FINLAND ALLMÄNT ALLMÄNT Dessa avtalsvillkor gäller för företagsprogrammet Finnair Corporate Programme (nedan kallat Programmet). Förutom dessa villkor gäller inga andra regler. Programmet avser hantering av flygresor

Läs mer

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige

Läs mer

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141.

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141. Betalning & resevillkor ALLMÄNNA VILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Höga Kusten Turism AB, och för Dig som själv eller genom annan träffar avtal med Höga Kusten Turism AB, enligt vad som angetts

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

Formulär för sjukvårdskostnader och rese avbrott

Formulär för sjukvårdskostnader och rese avbrott Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en konsument ( Kund ) gör ett köp

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

... (Kkaii x- res. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:13 2013-07-04 Dnr 2012/1826. Åläggande att lämna information

... (Kkaii x- res. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:13 2013-07-04 Dnr 2012/1826. Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:13 2013-07-04 Dnr 2012/1826 Adressat Norwegian Air Shuttle ASA, NO 965920358 MVA Saken Information om passagerare gntverket KONSU MENTOMBUDSMANNEN INK. 2013-08-

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

UNITY LINE LIMITED & EUROAFRICA SHIPPING LINES CYPRUS LIMITED STANDARDVILLKOR FÖR ATT BOKA TRANSPORT AV PASSAGERARE OCH BAGAGE TILL SJÖSS

UNITY LINE LIMITED & EUROAFRICA SHIPPING LINES CYPRUS LIMITED STANDARDVILLKOR FÖR ATT BOKA TRANSPORT AV PASSAGERARE OCH BAGAGE TILL SJÖSS UNITY LINE LIMITED & EUROAFRICA SHIPPING LINES CYPRUS LIMITED STANDARDVILLKOR FÖR ATT BOKA TRANSPORT AV PASSAGERARE OCH BAGAGE TILL SJÖSS Gäller från 1.6.2016 1. Allmänt om villkorens omfattning 1.1. Följande

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer