ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR (PASSAGERARE OCH BAGAGE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR (PASSAGERARE OCH BAGAGE)"

Transkript

1 ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR (PASSAGERARE OCH BAGAGE) ARTIKEL 1 DEFINITIONER Förutom där kontexten kräver något annat, eller där det på annat sätt är uttryckligen uttryckt, har följande ord och formuleringar i dessa transportvillkor, följande betydelse: "Överenskomna stopp" betyder de platser, förutom utreseort och destination, som finns angivna på din(a) biljett(er) eller som visas i våra tidtabeller som schemalagda stopp på din rutt. "Flygbolagsbeteckningskod" betyder de två tecken eller tre bokstäver som identifierar särskilda flygtransportföretag. "ATM" betyder "Flygtrafikledning". "Auktoriserad återförsäljare" betyder en återförsäljare som har utsetts av oss att representera oss i försäljningen av flygtransporter på våra flyglinjer till våra passagerare. "Bagage" betyder dina personliga ägodelar som följer med dig på din flygresa. Om inte annat anges består det av såväl ditt incheckade bagage som det du inte har checkat in. "Bagagekvitto" betyder de delar av din/a biljett/er som relaterar till transporten av ditt incheckade bagage. "Bagageidentifieringsetikett" betyder ett dokument som utställs enbart för identifiering av incheckat bagage. "Flygbolag" betyder en annan flygtransport än vår, vars flygbolagsbeteckningskod finns på din/a biljett/er eller på din/a anslutningsbiljett/er. "Incheckat bagage" betyder de delar av ditt bagage som vi har i vårt förvar och för vilket vi har utställt ett bagagekvitto och/eller en bagageidentifieringsetikett. "Incheckningsdeadline" betyder den tidsgräns som specificerats av oss och vid vilken du måste ha genomfört incheckningsformaliteterna och fått ditt boardingkort. "Code Share" betyder transport med flyg som flygs av ett annat flygbolag som finns indikerat på biljetten, så som anges i artikel 2.3 nedan. "Kontraktsvillkor" betyder de formuleringar som finns i eller levereras med dina biljetter eller färdplan/kvitto och som har identifierats som sådana och som, genom hänvisningar, innefattar dessa transportvillkor och tillkännagivanden. "Anslutningsbiljett" betyder en biljett som vi har utställt till dig i anslutning till en annan biljett och som tillsammans utgör ett transportavtal. "Konvention" betyder att vilket som helst av följande styrmedel är tillämpliga: Konventionen för sammanslagningen av vissa regler gällande internationell transport med flyg, underskrivet i Warszawa den 12 oktober 1929 (hädanefter "Warszawakonventionen"); Warszawakonventionen så som den ändrades i Haag den 28 september 1955; Warszawakonventionen så som den ändrades genom tilläggsprotokoll 1 i Montreal (1975):

2 Warszawakonventionen med de tillägg som gjordes i Haag och så som den ändrades genom tilläggsprotokoll 2 i Montreal (1975): Guadalajara supplementkonvention (1961) (Guadalajara); Warszawakonventionen med de tillägg som gjordes i Haag och så som den ändrades genom tilläggsprotokoll 4 i Montreal (1975): Konventionen för sammanslagningen av vissa regler gällande internationell transport med flyg, underskrivet i Montreal den 28 maj 1999 (hädanefter "Montrealkonventionen"). "Kupong" betyder en flygkupong av papper eller en elektronisk kupong som berättigar den namngivna passageraren att resa på den specifika flygning som anges på den. "Skada" inkluderar en passagerares död, personskada, inklusive kroppsskada, förlust, partiell förlust, stöld eller annan skada som uppkommer ur, eller i samband med, transport eller andra relaterade tjänster som utförs av oss. "Dagar" betyder kalenderdagar, inklusive alla sju (7) dagar i veckan, men det ska vara tydligt att, i underrättelsesyften, datumet då underrättelsen skickas inte ska räknas och att, i syfte att avgöra en biljetts giltighet, datumet då biljetten är utställd eller en flygning påbörjas inte ska räknas. "Elektronisk kupong" betyder en elektronisk flygkupong eller en elektronisk biljett som finns lagrad i vår databas. "Elektronisk biljett" betyder färdplanen/kvittot, de elektroniska kupongerna och, om tillämpligt, ett boardingdokument utställt av oss eller å våra vägnar. "Flygkupong" betyder en del av biljetten som har noteringen "god för resa" eller, i fall det är en elektronisk biljett, den elektroniska kupongen, och anger de specifika platser mellan vilka du är berättigad att bli transporterad. "force majeure" betyder ovanliga och oförutsägbara omständigheter bortom vår kontroll, vars konsekvenser inte kunde ha undvikits även om all vederbörlig försiktighet har vidtagits. "Färdplan/kvitto" betyder de dokument som vi utställer till passagerare som reser med elektroniska biljetter och som innehåller passagerarens namn, flyginformation och underrättelser. "Passagerare" betyder alla personer, förutom medlemmar av besättningen, som transporteras eller ska transporteras av oss i ett flygplan i enlighet med en biljett. "Passagerarkupong" eller "Passagerarkvitto" betyder en del av biljetten som utställts av oss eller å våra vägnar, som är märkt således och som du ska behålla. "Best. (EG) 261/2004" betyder Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 som upprättar allmänna regler angående kompensation och assistans för passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar, med ändringar. "SDR" betyder särskilda dragningsrätter så som det definieras av Internationella valutafonden. "Uppehåll" betyder ett schemalagt stopp på din resa på en plats mellan din utreseort och din destination.

3 "Tariffer" betyder de publicerade biljettpriserna, avgifterna och/eller relaterade transportvillkor för ett flygbolag, som finns arkiverad, där så krävs, hos berörda myndigheter. "Biljett" betyder antingen det dokument som heter "Passagerarbiljett och bagagekvitto" eller den elektroniska biljetten, som i båda fallen utställts av oss eller å våra vägnar, och inkluderar kontraktsvillkoren, underrättelser och kuponger. "Transitpassagerare" betyder en passagerare som anländer till en flygplats för vidare resa till en annan flygplats: (i) på samma flygplan från den flygplatsen; (ii) på ett anslutande flyg från den flygplatsen eller (iii) på ett anslutande flyg från en annan flygplats. "Ej incheckat bagage" betyder allt ditt bagage som inte är incheckat bagage. "Vi", "vår", "vi själva" och "oss" betyder Transportes Aéreos Portugueses, S.A. eller, förkortat, TAP, S.A., TAP eller TAP Portugal. "Du", "din" och "du själv" betyder passageraren. ARTIKEL 2 TILLÄMPLIGHET 2.1 Allmänt Förutom vad som anges i artiklarna 2.2, 2.4 och 2.5 nedan gäller våra transportvillkor endast på de flygningar eller flygningssegment som har vårt namn eller flygbolagsbeteckningskod (TP) angivet i flygbolagsrutan på biljetterna där namnet på respektive flygtransportbolag ska vara angivet. 2.2 Charterflygningar Om transport genomförs i enlighet med ett charteravtal ska dessa transportvillkor endast gälla i den utsträckning de är inkorporerade, via hänvisning eller på annat sätt, i sådana avtal eller på din/a biljett/er. 2.3 Code Shares På vissa flygningar har vi avtal med andra flygbolag, vilka kallas "Code Shares", som innebär att även om du har en eller fler reservationer hos oss och du har en eller flera biljetter där vårt namn eller flygbolagsbeteckingskod (TP) finns angiven som flygbolag, kan andra flygbolag flyga flygplanet. Dessa transportvillkor gäller på en Code Share-flygning om TP är angiven som flygbolag. Om så är fallet kommer vi att meddela dig om vilket flygbolag som flyger flygplanet när du gör din reservation. För Code Share-flygningar som flygs av ett annat flygbolag är TP under hela Code Shareresan ansvarigt för alla skyldigheter gentemot passagerare som har en biljett som är utställd under vår flygbolagsbeteckningskod (TP), fastställt enligt dessa transportvillkor. Alla Code Share-partners har egna transportvillkor med avseende på driften av sina flygningar som kan skilja sig från våra transportvillkor. Dessa regler finns införlivade häri via hänvisning och utgör en del av dessa transportvillkor. På Code Share-flygningar kan våra partners transportvillkor skilja sig från våra med avseende på: 1) Tidsgränser för incheckning; 2) Minderåriga utan sällskap; 3) Transport av djur; 4) Vägran att transportera; 5) Syreservice; 6) Avvikande hantering; 7) Kompensation vid nekad ombordstigning; 8) Vilket bagage som accepteras, tillåten vikt och ansvar.

4 Du bör noggrant gå igenom våra partners transportvillkor, i synnerhet med avseende på de artiklar som rör de ovan nämnda sakfrågorna. Du kan bekanta dig med sådana villkor genom att gå in på våra partners webbplatser eller genom din resebyrå. När du gör din förfrågan kommer TP att meddela dig om en TP-flygning flygs av ett annat flygbolag enligt ett Code Share-avtal. För Code Share-flygningar som inbegriper en flygplats i USA gäller den katastrofplan för förseningar på flygplansplattan för det flygbolag som sköter flygningen, med avseende på alla förseningar på flygplansplattan på en flygplats i USA. 2.4 Åsidosättande lagar och tariffer Utom i de fall då de strider mot våra tariffer eller gällande lagar ska dessa transportvillkor gälla. Om något villkor i dessa transportvillkor är ogiltigt enligt någon gällande lag, ska de övriga villkoren fortfarande gälla. 2.5 Råda över bestämmelser Förutom som på annat sätt angivits i dessa transportvillkor, ska dessa transportvillkor gälla utom i de fall de strider mot dessa och alla eventuella bestämmelser som gäller särskilda frågor, ARTIKEL 3 BILJETTER 3.1 Allmänt Vi kommer endast att tillhandahålla transport för personen som är namngiven som passagerare på biljetterna. Du kan därför begäras att uppvisa giltiga identitetshandlingar Biljetterna är inte överförbara. Transport kommer endast att tillhandahållas till passageraren som är namngiven på biljetterna och vi förbehåller oss rätten att kontrollera passagerarens identitetshandlingar Vissa biljetter säljs till rabatterade priser och om du ändrar din bokning kan du få betala en straffavgift. För mer detaljerad information råder vi dig att läs våra tariffvillkor Om du har en/flera biljett/er av samma typ som de som angivits i artikel ovan, och om den/de aldrig har använts och du kan inte resa på grund av force majeure, kommer vi att, förutsatt att du omedelbart meddelar oss och förser oss med bevis för sådan force majeure, tillhandahålla dig en kredit på det ej återbetalningsbara beloppet för biljetten, för framtida resor med oss, men med avdrag för administrativa avgifter Biljetten är och förblir alltid det utställande flygbolagets egendom Förutom om du har en elektronisk biljett kommer du inte ha rätt till transport på en flygning om du inte kan uppvisa en giltig biljett som innehåller flygkupongen för den flygningen och alla andra oanvända flygkuponger och passagerarkupongen. Du kommer inte heller ha rätt till transport om biljetten som uppvisas är skadad eller om den har ändrats av någon annan än oss eller vår auktoriserade återförsäljare. Om du har en elektronisk biljett kommer du inte att ha rätt till transport om du inte visar upp en giltig identitetshandling (a) Om du förlorar biljetten eller hela eller delar av biljetten är skadad, eller om biljetten, vid uppvisande, inte innefattar passagerarkupongen och alla oanvända flygkuponger, kan du begära att få en ny biljett (eller en del av den) och vi kommer då att utställa en ny biljett, förutsatt att du vid den tidpunkten, kan bevisa att en giltig biljett för den aktuella flygningen utställdes vederbörligen och förutsatt att du skriver under en försäkran genom vilken du går

5 med på att ersätta oss för alla kostnader och/eller förluster, upp till värdet på den ursprungliga biljetten, som vi eller ett annat flygbolag nödvändigtvis och rimligen kan ådra oss för på grund av missbruk av en sådan biljett. Vi kommer inte att göra anspråk på ersättning från dig för några sådana kostnader och/eller förluster om detsamma är ett resultat av vår egen försumlighet. Det utställande flygbolaget kan ta ut en administrativ avgift för denna service om inte förlusten eller skadan beror på det utställande flygbolaget eller någon av dess återförsäljares försumlighet (b) Vid brist på bevis eller i det fall du inte skriver under en sådan försäkran, enligt artikel a) ovan, kan flygbolaget som ska utställa den nya biljetten kräva att du betalar upp till fullt pris för en ny biljett. Biljetten kan återbetalas om och när flygbolaget som har utställt den förlorade eller skadade biljetten har kommit fram till att den inte har använts före respektive utgångsdatum. Om du hittar den ursprungliga biljetten innan respektive utgångsdatum och du lämnar in den till flygbolaget som utställer den nya biljetten kommer den nämnda återbetalningen omedelbart att genomföras Biljetten är värdefull och du ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda den och se till att den inte försvinner eller blir stulen. 3.2 Giltighetsperiod Förutom där något annat anges på biljetten, i dessa transportvillkor eller i tillämpliga tariffer (som kan begränsa en biljetts giltighet, i vilket fall en sådan begränsning kommer att anges däri), är en biljett giltigt i: a) ett år från det datum den utställs; eller b) är föremål för den första flygning som anges däri och som har gjorts inom ett år från utställandedatumet, ett år från datumet för en sådan flygning Om du är förhindrad att resa inom din biljetts giltighetsperiod därför att vi inte kan bekräfta din bokning vid tiden för denna, kommer giltigheten för sådana biljetter att förlängas; alternativt kan du ha rätt till återbetalning i enlighet med artikel 10 nedan Om du, efter att ha påbörjat din resa, förhindras att resa inom dina biljetters giltighetsperiod (och inte för biljettpriset som hänvisas till däri) med anledning av sjukdom, kan vi förlänga sådana giltighetsperioder fram till det datum när du är frisk nog att resa eller fram till datumet för vår första flygning efter ett sådant datum, som avgår från den plats där du återupptar din resa, förutsatt att det finns lediga platser på planet i den serviceklass som motsvarar det betalda biljettpriset. Sjukdom måste bevisas genom ett patientintagningsintyg från sjukhuset. Om eventuella återstående flygkuponger i en biljett (eller en elektronisk kupong om du har en elektronisk biljett) inbegriper en eller flera uppehåll kan en sådan biljetts giltighet förlängas i upp till tre månader från det tillfrisknandedatum som anges på intyget. Under sådana omständigheter kommer vi även förlänga biljetten/ernas giltighetsperiod/er för andra medlemmar i din närmaste familj som reser tillsammans med dig I händelse av en passagerares dödsfall under en flygning kan biljetten/erna för den/de personer som reser tillsammans med passageraren ifråga modifieras genom att göra avkall på minimivistelsen eller förlänga respektive giltighetsperiod. Vid händelse av dödsfall i den närmaste familjen för en passagerare som har påbörjat sin resa kan giltighetsperioden för passagerarens biljetter och för hans eller hennes närmaste familj som reser tillsammans med passageraren på samma sätt modifieras. Alla sådana modifieringar ska göras mot uppvisande av en giltig dödsattest. Ingen förlängning av en giltighetsperiod ska vara längre än fyrtiofem (45) dagar från dödsdatumet. 3.3 Kupongordningsföljd och användning

6 3.3.1 Biljetten/erna som du köper är giltig(a) endast för den angivna transport, från utreseplatsen, via alla överenskomna stopp, till slutdestinationen. Det biljettpris som du betalar är baserat på våra tariffer, som är en viktig del av vårt kontrakt med dig, och gäller den transport som anges på biljetten/erna Om du ändra någon aspekt av din transport måste du kontakta oss i förväg. Biljettpriset för din nya transport kommer att beräknas och du kommer att få möjlighet att acceptera det nya priset eller behålla den ursprungliga transport som anges på dina biljetter. Om du skulle behöva ändra någon aspekt av din transport på grund av force majeure måste du kontakta oss så snart som möjligt och vi kommer då, utan omberäkning av biljettpriset, göra vad vi kan för att transportera dig till ditt nästa överenskomna stopp eller din slutdestination Om du skulle ändra din transport utan vår vetskap kommer vi att beräkna det korrekta priset för din faktiska resa. Du blir då tvungen att betala mellanskillnaden mellan priset för transporten för vilken din/a biljett/er har utställts och det totala priset som är tillämpligt för din ändrade transport. Om det nya priset är lägre och om biljettpriset för din biljett medger sådan återbetalning kommer vi istället att återbetala mellanskillnaden till dig. I annat fall kommer dina oanvända kuponger att vara värdelösa Observera att medan vissa ändringar inte kräver ändringar av biljettpriset, kan andra, såsom att ändra utreseplats (till exempel om du inte flyger det första segmentet) eller byter riktning på resan, kräva en ökning av priset. Många biljettpriser är endast giltiga på de datum och för de flygningar som visas på din/a biljett/er och kan antingen inte ändras alls, eller bara ändras vid betalning av en tilläggsavgift Alla flygkuponger som ingår i din/a biljett/er kommer att accepteras för transport i den serviceklass, på det datum och för den flygning som bokningen gäller. Om en biljett har blivit utställd utan att specificera en bokning, är det fortfarande möjligt att boka plats vid ett senare tillfälle, men då med reservation för våra tariffer och för platstillgängligheten på den efterfrågade flygningen Observera att om du har valt ett biljettpris som binder dig till att använda biljetten genom att följa en särskild sekvens av flygsegment som anges däri, kommer inte biljetten att accepteras och ska utgå om några av dess kuponger används utanför en sådan bindande sekvens. 3.4 Flygbolagets namn och adress Vårt namn kan vara förkortat till vår flygbolagsbeteckningskod (TP) eller på annat sätt på biljetten. Vår adress ska vara utreseortens flygplats, vilken visas mittemot den första förkortningen av vårt namn i flygbolagsrutan på biljetten, eller, om du har en elektronisk biljett, så som anges för vårt första flygsegment i färdbeskrivningen/kvittot. ARTIKEL 4 BILJETTPRISER, SKATTER, AVGIFTER OCH DEBITERINGAR 4.1 Biljettpriser Förutom där annat anges gäller biljettpriserna endast för transport från flygplatsen på utreseorten till flygplatsen på destinationen. Biljettpriserna inkluderar varken transportservice mellan andra flygplatser eller mellan flygplatser och stadsterminaler. Ditt biljettpris kommer att beräknas i enlighet med vår tariff som gäller för datumet för betalningen av din biljett/er för resa på de specifika datumen, serviceklass/erna och färdbeskrivningen som visas på den/dem. När din/a biljett/er har betalats och om du inte ändrar din färdplan och/eller datum/en för din/a flygning/ar och/eller serviceklass/er som det hänvisas till däri, kommer inga ökningar av biljettpriset som relaterar till det bokade flygdatumet och/eller serviceklass/er att tillkomma.

7 4.2 Skatter, avgifter och debiteringar Du är skyldig att betala alla tillämpliga skatter, avgifter och debiteringar som läggs på av en regering eller annan myndighet eller av den som driver en flygplats. När du köper din/a biljett/er kommer den/de att separat visa de skatter, avgifter och debiteringar som inkluderas däri. Skatterna, avgifterna och debiteringarna som läggs på flygresor ändras kontinuerligt och kan läggas på och/eller modifieras efter din/a biljetts/ers utställandedatum. Vid en eventuell höjning av en skatt och/eller avgift och/eller debitering som visas på din/a biljett/er måste du betala den. Du är även skyldig att betala en ny skatt och/eller avgift och/eller debitering som läggs på efter biljettutställandet. Om någon skatt och/eller avgift och/eller debitering som du har betalat till oss avskaffas eller reduceras så att de inte längre gäller för dig, eller i det fall ett lägre belopp ska betalas, har du rätt att begära återbetalning. 4.3 Valuta Biljettpriser, skatter, avgifter och debiteringar kan betalas i det lands valuta i vilket din/a biljett/er är utställd/a om inte en annan valuta är angiven av oss eller vår auktoriserade återförsäljare, vid eller innan betalningen (till exempel på grund av att den lokala valutan inte kan konverteras). Vi kan efter eget gottfinnande acceptera betalningar i en annan valuta än den som används i det land där din/a biljett/er är utställd/a. ARTIKEL 5 BOKNINGAR 5.1 Bokningskrav Vi eller vår auktoriserade återförsäljare kommer att registrera er/a bokning/er. Du har rätt att begära en skriftlig bekräftelse av din/a bokning/ar av oss eller vår auktoriserade återförsäljare Vissa biljettpriser har villkor som begränsar eller utesluter dina rättigheter att ändra eller göra avbokningar. När du köper en biljett måste du läsa villkoren för det aktuella biljettpriset. 5.2 Tidsgränser för biljettutställande Om du inte har betalat för din/a biljett/er inom den tidsgräns som vi eller vår auktoriserade återförsäljare specificerat kan vi återkalla din/a bokning/ar 5.3 Personlig information Du är medveten om att den personliga information som du har gett oss gavs i syfte att göra en eller fler bokningar, utställa en eller flera biljetter samt för att erhålla stödtjänster, utveckla och tillhandahålla tjänster, underlätta immigrations- och inträdesförfaranden och att göra sådan information tillgänglig för myndigheter i samband med din resa. För sådana syften auktoriserar du oss att behålla och använda sådan information och att överföra densamma till våra kontor, och/eller dotterbolag, och/eller auktoriserade återförsäljare och myndigheter, och/eller andra flygbolag, och/eller de som tillhandahåller ovan nämnda tjänster, och/eller kredit- och andra betalkortsföretag, och/eller informationshanterare som arbetar för oss. 5.4 Sittplatser Vi kommer att försöka tillgodose dina sittplatsönskemål men vi kan inte garantera dig någon specifik sittplats. Vi förbehåller oss rätten att tilldela eller göra om tilldelningen av sittplatser när som helst, till och med efter ombordstigning på flygplanet. Detta kan bli nödvändigt av orsaker som har samband med drift, skydd och säkerhet. 5.5 Återbekräftande av bokningar Vi kräver inte återbekräftelser för våra flygningar, men om en återbekräftelse blir nödvändig på grund av extraordinära omständigheter (politisk instabilitet, strejker som påverkar

8 driften av återkomstflygplatsen, datorsystemsproblem eller andra extraordinära orsaker), ska vi informera dig i förväg Vid resor med andra flygbolag bör du kontrollera behovet av återbekräftelse med dem. När det behövs måste du återbekräfta din bokning med flygbolaget vars kod anges för den aktuella flygningen på biljetten. 5.6 Avbokning Observera att om du inte dyker upp till en viss flygning utan att meddela oss i förväg kan vi annullera hela färdbeskrivningen för din/a bokning/ar. Men om du meddelar oss i förväg kommer vi inte att annullera din/a påföljande flygbokning/ar. Du måste då kontakta vår förvaltning och vi kommer att ändra ditt ursprungliga biljettpris i enlighet med artikel i dessa transportvillkor. ARTIKEL 6 INCHECKNING OCH OMBORDSTIGNING 6.1 Incheckningstid På grund av att incheckningsdeadlines varierar mellan flygplatser rekommenderar vi dig att ta reda vilka tidsgränser som gäller och följa dem. Din resa kommer att bli smidigare om du ger dig själv tid att följa incheckningsdeadlines. Vi förbehåller oss rätten att annullera din/a bokning/ar om du inte följer angivna incheckningsdeadlines. Information angående incheckningsdeadlines för din första flygning med oss finns på vår webbplats ( eller kan erhållas från våra auktoriserade återförsäljare. För alla påföljande flygningar på din resa bör du själv ta reda vilka tidsgränser som gäller. 6.2 Ombordstigningstid Du måste komma till boardinggaten senast vid den tidpunkt som angavs vid incheckning Vi kan annullera din/a bokning/ar om du inte kommer till boardinggaten i tid. 6.3 Konsekvenser Vi ansvarar inte för eventuella förluster eller utlägg på grund av att du inte följer villkoren i artikel 6. ARTIKEL 7 NEKANDE OCH BEGRÄNSNING AV TRANSPORT 7.1 Rätt att neka transport Om vi skriftligen har meddelat dig att vi aldrig mer kommer att transportera dig på våra flygningar, kan vi, så långt som vi anser rimligt, neka att transportera dig och/eller ditt bagage. Under sådana omständigheter kommer du att vara berättigad till återbetalning. Vi kan även neka att transportera dig och/eller ditt bagage i följande situationer: sådant nekande krävs av någon gällande lag, bestämmelse eller föreskrift; transporten av dig eller ditt bagage kan utgöra fara eller påverka andra passagerares säkerhet eller hälsa, eller i väsentlig grad påverka andra passagerares eller besättningsmedlemmars komfort; ditt mentala eller fysiska tillstånd, inklusive försämring av desamma på grund av alkohol eller droger, utgör en fara eller risk för dig själv, passagerare, besättningsmedlemmar eller egendom;

9 7.1.4 du har misskött dig på en tidigare flygning och vi har anledning att tro att du skulle kunna upprepa sådant beteende; du har vägrat att genomgå en säkerhetskontroll; du har inte betalat de tillämpliga biljettpriserna, skatterna, avgifterna eller debiteringarna; du verkar inte ha giltiga resedokument; du kanske försöker ta dig in i ett land genom vilket du är i transit eller som du inte har giltiga resedokument för; du kanske kommer att förstör dina resedokument under flygningen eller vägrar visa dina resedokument för besättningen mot kvittering när du ombes göra det; du visar upp en biljett som har införskaffats olagligen eller som har köpts på något annat sätt än via oss eller vår auktoriserade återförsäljare, eller som har rapporterats som försvunnen eller stulen, eller som är en förfalskning, eller i det fall du inte kan bevisa att du är personen som namnges däri; du har underlåtit att följa våra krav enligt artikel 3.3 ovan angående och kupongernas användning och ordningsföljd eller du uppvisar en biljett som är skadad eller som har utställts eller ändrats av någon annan än oss eller vår auktoriserade återförsäljare; du följer inte våra instruktioner gällande trygghet och säkerhet. 7.2 Särskild assistans Accepterande av transport av barn utan sällskap, handikappade personer, gravida kvinnor, personer med sjukdomar eller andra personer som kräver särskild assistans kan vara föremål för särskilda villkor eller begränsningar som finns att läsa på vår webbplats ( eller kan erhållas från våra auktoriserade återförsäljare när din/a biljett/er utställs. Passagerare som har informerat oss om särskilda krav när biljetten utställdes och vi accepterat dessa krav, kan de inte efter detta nekas transport baserat på deras respektive tillstånd eller särskilda behov I enlighet med för artikel 7.2 ovan har du, om du är i behov av rullstol och själv (eller genom någon annan) intygar att du är kapabel att på egen hand sköta dina fysiska behov (som har samband med hälsa, säkerhet och hygien) under flygningen, tillåts du resa oeskorterad. Vi har ingen skyldighet att tillhandahålla assistans vid ombordstigning om det på något sätt motsäger vad passageraren, eller någon annan å passagerarens vägnar, tidigare intygat, enligt ovan. ARTIKEL 8 BAGAGE 8.1 Tillåten mängd gratis bagage Beroende på våra villkor och begränsningar, som du kan hitta på vår webbplats ( eller som kan erhållas från den av våra auktoriserade återförsäljare som är ansvarig för utställandet av din/a biljett/er, kan du medföra en del bagage avgiftsfritt. Mängden bagage som du får medföra utan avgift kommer att anges på din/a biljett/er eller, om du har en elektronisk biljett, på din färdbeskrivning/kvitto. 8.2 Bagageövervikt Transporten av bagage som överskrider den kostnadsfria bagagemängden är föremål för betalning av en tilläggsavgift, som du kan hitta på vår webbplats ( eller erhållas från den av våra auktoriserade återförsäljare som är ansvarig för utställandet av din/a biljett/er.

10 8.3 Artiklar som inte accepteras som bagage Följande får inte ingå i ditt bagage: Föremål som troligen kan äventyra flygplanets säkerhet, eller personer eller egendom ombord på det, till exempel de som specificeras i International Civil Aviation Organisations (ICAO) tekniska instruktioner för säker transport av farligt gods via flyg, och i International Air Transport Associations (IATA) bestämmelser för farligt gods, samt i våra bestämmelser (ytterligare information tillhandahålles av oss eller våra auktoriserade återförsäljare på din begäran); Föremål som är förbjudna att transportera enligt gällande lagar, bestämmelser eller föreskrift i någon av de stater där avgång eller landning sker, eller som kan påverka tryggheten och/eller säkerheten för flygplanet eller någon person ombord på det; Föremål som vi, med beaktande av flygplanstyp, rimligen kan bedöma vara olämpliga för transport på grund av att de är farliga eller osäkra, eller på grund av deras vikt, storlek, form, karaktär, eller på grund av de är ömtåliga eller förgängliga. Denna information kan du hitta på vår webbplats ( eller erhållas från våra auktoriserade återförsäljare som är ansvariga för utställande av din/a biljett/er Skjutvapen, ammunition och andra vapen som inte är till för jakt och sport får inte transporteras som bagage. Skjutvapen, ammunition och andra vapen för jakt och sport kan accepteras som incheckat bagage, men du måste i sådana fall informera oss om din avsikt att transportera dem när du gör din/a bokning/ar, och visa upp alla nödvändiga dokument. Alla vapen måste vara oladdade, ha säkerhetsspärren på och vara packade på lämpligt sätt. Transport av ammunition är föremål för ICAO:s och IATA:s bestämmelser, vilka specificeras i artikel ovan Vapen, såsom antika skjutvapen, svärd, knivar och liknande föremål, kan accepteras som incheckat bagage efter vårt gottfinnande, men är inte tillåtna i flygplanets kabin Ömtåliga och förgängliga föremål, nycklar, affärsdokument eller akademiska dokument, varuprover, pass eller andra identitetshandlingar och alla värdefulla föremål (som pengar, smycken, värdefulla metaller, glasögon, kontaktlinser, proteser och andra ortopediska anordningar, persondatorer eller annan relaterad utrustning, mobiltelefoner eller andra personliga elektroniska apparater, säljbara papper, värdepapper eller andra värdefulla dokument), får inte ingå i ditt incheckade bagage Om du, trots att det är förbjudet att transportera dem eller trots att de inte acceptras för transport, packar ned sådana föremål som beskrivs i artikel och ovan i ditt bagage ska vi inte hållas ansvariga för förluster av eller skador på sådana föremål Vi ska inte hållas ansvariga för några skador på din surfbräda (eller någon annan bräda för vattensporter, som bodyboard, skim board, wakeboard, vindsurfing eller kitesurf) under transport, om surfbrädan som lämnas till oss vid incheckningen redan är inpackad och du inte tillåter oss att inspektera den. 8.4 Rätt att neka transport Enligt artiklarna och ovan kommer vi att neka att transportera de föremål som beskrivs i artikel 8.3 ovan som bagage eller incheckat bagage, och vi kan neka till fortsatt transport av alla sådana föremål vid upptäckt av desamma.

11 8.4.2 Vi kan neka till att som bagage transportera alla föremål som är olämpliga för transport på grund av dess storlek, form, vikt, innehåll, karaktär eller av orsaker relaterade till trygghet, säkerhet och drift eller till andra passagerares komfort. Denna information kan du hitta på vår webbplats ( eller erhålla från den av våra auktoriserade återförsäljare som är ansvarig för utställande av din/a biljett/er Vi kommer att neka till att acceptera transport av alla föremål som inte är ordentligt och säkert packade i lämpliga behållare. 8.5 Rätt att genomsöka Av säkerhetsskäl kan vi be om ditt tillstånd att genomsöka och/eller scanna av dig samt genomsöka och/eller en scanna och/eller genomföra en röntgenkontroll av ditt bagage. Oaktat av vad som anges ovan kan ditt bagage genomsökas och/eller scannas och/eller röntgenkontrolleras i din frånvaro i syfte att avgöra om det innehåller några av de föremål som beskrivs i artikel ovan, eller skjutvapen, ammunition eller andra vapen som inte accepteras enligt artiklarna eller ovan. Om du inte går med på vår begäran att tillåta en genomsökning och/eller en scanning av dig och/eller en scanning och/eller en röntgenkontroll av ditt bagage kan vi neka transport av dig och/eller ditt bagage. Vid den händelse att en genomsökning och/eller en scanning skadar dig och/eller en röntgenkontroll och/eller en scanning skadar ditt bagage är vi inte ansvarsskyldiga för sådana skador om de inte uppkommit som ett resultat av fel eller försumlighet från vår sida Av säkerhetsskäl kan ditt bagage öppnas och genomsökas, om det finns misstanke om att det innehåller föremål som är förbjudna enligt dessa transportvillkor eller enligt någon gällande lag eller bestämmelse Ditt tillstånd att tillåta genomsökning av ditt bagage är underförstått när du köper en biljett Alla skador orsakade av en genomsökning är ditt eget ansvar Om nödvändigt kan genomsökningen utökas till dig och till dina personliga tillhörigheter. 8.6 Incheckat bagage När du överlämnar det bagage som du vill checka in till oss kommer det att vara i vårt förvar och vi ska utställa en bagageidentifieringsetikett för varje del av ditt incheckade bagage Varje del av ditt incheckade bagage måste vara identifierbart och åtminstone inkludera ditt namn Med undantag av det fall vi av drifts- trygghets- eller säkerhetsskäl, beslutar att transportera ditt incheckade bagage på en annan flygning kommer det, när så är möjligt, att transporteras på det flygplan som du reser med. Om inte gällande lagar kräver att du är närvarande för tullkontroll kommer vi att leverera ditt incheckade bagage som har transporterats på en annan flygning till dig. 8.7 Ej incheckat bagage Vi kan specificera maximala mått och/eller vikt för det bagage som du får medföra på flygplanet. Om vi inte har gjort det måste det bagage som du medför på flygplanet rymmas under sätet framför dig eller i ett förvaringsutrymme i kabinen på flygplanet. Om bagaget av någon anledning inte kan förvaras på angivet sätt, eller om det är för tungt, eller om det anses vara farligt, måste det, om möjligt, transporteras som incheckat bagage.

12 8.7.2 Föremål som inte är lämpliga att transportera i lastutrymmet (såsom ömtåliga musikinstrument) och som inte uppfyller kraven i artikel ovan kommer endast att accepteras för transport i kabinutrymmet om du har meddelat oss i förväg och vi har samtyckt. Eftersom du kan få betala en separat avgift för denna service, bör du be oss eller våra auktoriserade återförsäljare om mer information. 8.8 Upphämtning och leverans av incheckat bagage Enligt artikel ovan ska du hämta ditt incheckade bagage så snart det har gjorts tillgängligt på din destination eller ditt uppehåll. Om du inte hämtar det inom en rimlig tid kan vi debitera en lagringsavgift. Om ditt incheckade bagage inte har upphämtas inom tre (3) månader från det datum då det gjordes tillgängligt har vi rätt att göra oss av med det utan några skyldigheter gentemot dig Endast den person som har korrekt bagagekvitto (om ett sådant har utställts) och bagageidentifieringsetikett har rätt att motta det incheckade bagaget Om en person som gör anspråk på incheckat bagage inte kan visa upp bagagekvittot (om ett sådant har utställts) och inte kan identifiera bagaget med hjälp av en bagageidentifieringsetikett, kan vi endast leverera bagaget till en person under villkor att han eller hon kan bevisa sin rätt till detsamma på ett tillfredsställande sätt Djur Om vi går med på att transportera djur kommer de att transporteras som incheckat bagage och vara föremål för följande villkor: Du måste se till att djur, såsom hundar, katter, hushållsfåglar och andra husdjur, förvaras i en lämplig bur samt kunna uppvisa alla giltiga dokument, dvs. hälso- och vaccinationsintyg, inresetillstånd och andra dokument som krävs i länderna där avfärd, ankomst och transit sker. Om du inte uppfyller villkoren kommer djuren inte att accepteras för transport. Sådan transport kan vara föremål för andra villkor som specificeras av oss och finns tillgängliga vid begäran samt på vår webbplats ( Om djuret accepteras som bagage tillsammans med sin bur och mat ska det inte inkluderas i vår kostnadsfria bagagemängd utan utgöra överviktsbagage, för vilket du måste betala tillämplig avgift; Ledarhundar som reser med handikappade passagerare kommer att transporteras avgiftsfritt som tillägg till den normala kostnadsfria bagagemängden. Transporten av ledarhundar är emellertid föremål för villkor som specificerats av oss och finns tillgängliga vid begäran samt på vår webbplats ( Utan förfång för konventionens regler om ansvarsskyldighet eller andra gällande lagar och under förutsättning att vi inte varit försumliga kan vi inte hållas ansvariga för ett djur skador, sjukdom eller dödsfall eller för förlusten av ett djur som vi transporterat enligt överenskommelse; Vi har inte någon ansvarsskyldighet med avseende på djur som inte har alla nödvändiga utrese-, inrese-, hälso- och andra dokument med avseende på djurets utresa från, inresa till eller passage genom något land, någon stat eller territorium. Den person som transporterar djuret måste ersätta oss för alla straffavgifter, kostnader, förluster eller betalningsskyldigheter som vi rimligen kan beläggas med eller ådras som en följd av detta. ARTIKEL 9

13 TIDTABELLER, FÖRSENINGAR, INSTÄLLDA FLYGNINGAR 9.1 Tidtabeller De flygtider som visas i tidtabellerna kan ändras mellan publiceringsdatumet och datumet för den faktiska resan. Vi garanterar inte att tiderna stämmer och de utgör inte en del av ditt kontrakt med oss Innan vi accepterar din/a bokning/ar kommer vi att informera dig om de beräknade flygtiderna, vilka också kommer att anges på din/a biljett/er. Det kan hända att vi måste ändra flygtiden efter att din/a biljett/er utställts. Om du lämnar din kontaktinformation vid din bokning kommer vi eller vår auktoriserade återförsäljare att meddela dig om alla tidsändringar för flygningen. Utan förfång för andra rättigheter som du kan ha enligt dessa transportvillkor eller enligt någon gällande lag, är du berättigad till återbetalning i enlighet med artikel 10.2 nedan om vi efter att du har köpt din/a biljett/er, gör en väsentlig ändring av den beräknade flygtiden som du inte kan acceptera och vi inte har möjlighet att boka om dig på en annan flygning som du kan godta. 9.2 Inställningar, förseningar, nekad ombordstigning, ruttomläggning, etc Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika förseningar av transporten av dig och/eller ditt bagage. När vi utför dessa åtgärder och för att förhindra att en flygning ställs in kan vi, under exceptionella omständigheter, tillåta att ett annat flygbolag gör en flygning å våra vägnar Vid fall av nekad ombordstigning, inställande eller lång försening av våra flygningar ska vi erbjuda dig assistans och/eller kompensation i enlighet med förordning (EG) 261/2004 som finns att läsa på vår webbplats ( 9.3 Uppgradering och nedgradering Om vi placerar dig i en högre serviceklass än den anges på din biljett ska vi inte kräva ytterligare betalning av dig. Om vi placerar dig i en lägre klass än den som anges på din biljett ska vi ersätta dig i enlighet med förordning (EG) 261/2004, som finns att läsa på vår webbplats ( 9.4 Flera flygplatser Närhelst en stad eller region servas av flera flygplatser och vi, i enlighet med artikel ovan, erbjuder dig en flygning till en annan flygplats än den som gällde vid din bokning, ska vi ersätta kostnaden för din transfer från den alternativa flygplatsen till den flygplats som gällde vid din bokning eller till en närliggande destination som vi kommit överens om. ARTIKEL 10 ÅTERBETALNINGAR 10.1 Återbetalningar Vissa biljetter säljs till rabatterade priser som i vissa fall inte är återbetalbara, helt eller delvis. Vi kommer att återbetala en biljett eller en oanvänd del av den i enlighet med de tariffregler som är tillämpliga på det biljettpris som du har betalat, enligt följande: Med undantag av vad som förutses i denna artikel 10, till den person som anges på biljetten eller förutsatt att dess betalning har gjorts av en annan person till en sådan person; Om en biljett har betalats av en annan person än den passagerare som anges däri och biljetten anger att det finns ett återbetalningsförbehåll, ska vi endast återbetala den personen som betalat för biljetten eller annan person som utsetts av den förstnämnda.

14 Förutom vid den händelse en biljett tappats kommer återbetalningar endast att genomföras vid inlämnande av biljetten och alla oanvända flygkuponger Ofrivilliga återbetalningar Om vi inte kan stanna på din destination eller på något av dina överenskomna stopp, eller om du missa ett anslutande flyg på vilket du har en bekräftad bokning på grund av oss, eller om vi nekar dig transport på grund av att ett gällande flygförbud mot dig ska återbetalningsbeloppet, utan förfång för det som särskilt förutsetts i dessa transportvillkor eller enligt någon gällande lag, vara: om ingen del av din biljett har använts ska beloppet motsvara biljettpriset plus, de skatter, avgifter och debiteringar som betalats återbetalas, enligt gällande lag; om en del av din biljett har använts ska återbetalningsbeloppet motsvara det biljettpris som är tillämpligt för de kuponger i din biljett som ännu inte har använts. Enligt gällande lagar kommer summan för skatter, avgifter och debiteringar som betalats att tas med i beräkningen Frivilliga återbetalningar Om ingen del av din biljett har använts ska återbetalningsbeloppet motsvara det biljettpris som betalats i enlighet med tariffreglerna för det biljettpris som du har betalat, minus alla serviceavgifter, avbokningsavgifter och tillämpliga tilläggsavgifter, plus alla skatter, avgifter och debiteringar som betalats, enligt gällande lag; Om en del av din/a biljett/er har använts ska återbetalningsbeloppet motsvara skillnaden mellan det biljettpris som betalats i enlighet med tillämpliga tariffregler för det biljettpris som du har betalat och det biljettpris som är tillämpligt för resa till de platser som din/a biljett/er har använts till, minus alla serviceavgifter, avbokningsavgifter och tillämpliga tilläggsavgifter, plus alla skatter, avgifter och debiteringar som betalats, enligt gällande lag Vid händelse av dödsfall för en passagerare eller för en medlem av hans/hennes närmaste familj, och vid uppvisande av en giltig dödsattest och bevis för släktskap, kommer vi att återbetala det totala biljettpriset om dödsfallet har inträffat före resan påbörjats. Om dödsfallet inträffar efter att resan har påbörjats kommer belopp motsvara skillnaden mellan hela biljettpriset och det biljettpris som är tillämpligt för de flygsegment/klasser som har använts. Beroende på gällande lag ska de belopp som betalats i skatt, avgifter och debiteringar och som är tillämpliga för de segment som har använts tas med i beräkningen Återbetalning för förlorade biljetter Om du förlorar din/a biljett/er eller en del av den/dem, kommer vi att återbetala till dig så snart som möjligt efter att giltighetsperioden för din/a biljett/er har gått ut, förutsatt att du uppvisa tillfredsställande bevis för förlusten och att du betalar en administrativ avgift och på villkor under förutsättning att: de/den förlorade biljetten/erna eller den förlorade delen av den/dem inte har använts, inte tidigare har återbetalats eller ersatts (förutom när sådan användning, återbetalning eller ersättning är ett resultat av vår egen försumlighet), samt personen till vilken återbetalningen görs åtar sig att, på ett sådant sätt som vi kräver, ge tillbaka det återbetalade beloppet till oss vid händelse av bedrägeri och/eller i den utsträckning som din/a förlorade biljett/er eller förlorade del av den/dem har använts (förutom när sådant bedrägeri uppkommer till följd av vår egen försumlighet).

15 Om vi eller vår auktoriserade återförsäljare förlorar din/a biljett/er eller en del av den/dem ansvarar vi för förlusten Rätt att neka till återbetalning Utan förfång för vad som anges i gällande lag kan vi neka att återbetala en biljett om begäran om återbetalning gjordes efter att giltighetsperioden gått ut Om du inte på ett tillfredsställande sätt kan bevisa att du har tillstånd att stanna kvar i ett visst land, eller att du kommer att lämna landet med ett annat flygbolag eller transportmedel, kan vi neka att återbetala en biljett som har visats för oss eller tjänstemän i det landet som bevis på din avsikt att lämna landet ifråga Valuta Vi förbehåller oss rätten att göra en återbetalning på samma sätt och i samma valuta som användes vid betalningen av din/a biljett/er För vem är biljetter återbetalbara? Endast de flygbolag som utställde biljetten/erna eller dess vederbörligen auktoriserade återförsäljare kan göra frivilliga återbetalningar Tidsperioder för återbetalningar Om du är berättigad till återbetalning av en biljett som är köpt direkt från oss ska vi, med reservation för allt som tidigare angetts i denna artikel 10 och utan förfång för det som särskilt förutsetts i dessa transportvillkor, under normala omständigheter återbetala till dig inom sju (7) arbetsdagar om biljetten har betalats med kreditkort och inom tjugo (20) arbetsdagar om biljetten har betalats med kontanter eller en bankcheck Om din/a biljett/er inte är återbetalbara och den/de inte har använts, ska vi ersätta dig för de skatter, avgifter och debiteringar som betalats med biljettpriset och som anges däri, enligt gällande lag. Sådana återbetalningar kommer att göras med samma villkor, dvs. inom samma tidsgräns som anges i artikel 10.8 ovan. ARTIKEL 11 UPPFÖRANDE OMBORD 11.1 Allmänt Om vi anser att ditt uppförande ombord kan äventyra flygplanet eller egendom ombord, eller hindra besättningen att genomföra sina plikter, eller om du inte följer besättningens instruktioner, beträffande förbud för rökning och konsumtion av alkohol och droger, eller om du uppför dig på ett sätt som kan orsaka obehag, besvär eller skada för andra passagerare eller besättningen, kan vi välja att vidta åtgärder som vi anser är rimliga och nödvändiga för att stoppa situationen. Sådana åtgärder innebär att du arresteras och/eller tvingas lämna flygplanet. Du kan åtalas för lagbrott ombord på flygplanet. Om du tvingas lämna flygplanet kan du nekas transport i framtiden. Om vi, till följd av ovan nämnda situation, tvingar dig att lämna flygplanet och/eller omdirigerar flygplanet är du skyldig att betala alla rimliga kostnader för avstigningen och/eller omdirigeringen Elektroniska apparater Av säkerhetsskäl kan vi förbjuda eller begränsa användningen av elektronisk utrustning ombord på flygplanet, t.ex. mobiltelefoner, bärbara datorer, bärbara bandspelare och radioapparater, CD-spelare, elektroniska spel eller överföringsapparater (som radiostyrda leksaker och walkie-talkies). Användning av hörapparater och pacemakers är tillåten.

16 ARTIKEL 12 YTTERLIGARE TJÄNSTER 12.1 Tredjemanstjänster Om vi genom överenskommelse med tredje man kommer överens om att tredje man ska tillhandahålla andra tjänster än transport med flyg, eller om vi utställer en biljett eller kupong som relaterar till transport eller tjänster (andra än transport med flyg), såsom hotellbokningar eller bilhyrning, kommer vi endast att agera som återförsäljare. Tredje mans villkor och bestämmelser kommer då att gälla Marktransport I den händelse att vi även skulle tillhandahålla marktransport kan den vara föremål för andra villkor, vilka lämnas ut till dig på sin begäran. ARTIKEL 13 ADMINISTRATIVA FORMALITETER 13.1 Allmänt Du är skyldig att skaffa de resehandlingar och visum som krävs och för att följa alla bestämmelser, lagar, beslut, krav, resekrav och regler eller instruktioner i de länder från eller till vilka du kommer att flyga eller genomkorsa Vi ska inte hållas ansvarsskyldiga gentemot någon passagerare för några konsekvenser som uppstår på grund av att hon eller han inte har de dokument eller visum som anges i artikel ovan, eller för att hon eller han inte följer alla de bestämmelser, lagar beslut, krav, resekrav och regler eller instruktioner som anges i nämnda artikel Resehandlingar Innan du reser måste du visa upp alla för utrese-, transit-, inrese- och hälsorelaterade dokument och andra handlingar som krävs enligt lag, bestämmelser, beslut och andra regler i länderna ifråga. Du måste låta oss göra och behålla kopior av dessa och vid begäran lämna ditt pass eller motsvarande resehandling till en medlem av flygplanets besättning tills fram till resans slut. Vi förbehåller oss rätten att neka dig transport om du inte går med på dessa krav eller om dina resehandlingar inte verkar vara i ordning Nekande av inträde Om du nekas inträde i ett land är du skyldig att betala alla viten, straffavgifter, sanktioner eller debiteringar som vi tvingas att betala av någon myndighet i landet i fråga, eller häktningskostnader som vi ålagts betala, eller, för betalning av andra kostnader som vi rimligen kan gå med på att betala, och för kostnaden för att transportera dig från ett sådant land. Det belopp som sammanlagt täcker din transport fram till den plats där du nekas inträde kommer inte att återbetalas av oss Passagerares ansvar för viten, häktningskostnader, etc. Om vi måste betala viten, straffavgifter, avgifter, debiteringar, sanktioner eller kostnader eller dra på oss andra utlägg på grund av att du inte kan följa de lagar, bestämmelser, beslut, krav eller andra resekrav som gäller i länderna ifråga, eller för att du inte kan visa upp de nödvändiga dokumenten, måste du på begäran, ersätta oss för alla belopp som vi betalat eller lagt ut. Vi kan överväga att använda värdet för oanvända transporter på din biljett och/eller alla andra medel i vårt förvar som sådan ersättning Tullinspektion Om det krävs ska du vara närvarande vid inspektion av ditt bagage av tulltjänstemän eller andra tjänstemän. Vi har inget skadeståndsansvar gentemot dig vid eventuella förluster under

17 genomförandet av en sådan inspektion eller på grund av att du inte är närvarande vid inspektionen Säkerhetsinspektion Du måste lämna in och tillåta oss, eller tjänstemän från myndigheter, flygplatser eller flygbolag att lämna in ditt bagage till en säkerhetskontroll. ARTIKEL 14 SAMMANKOPPLADE FLYGBOLAG Transporter som genomförs av oss och andra flygbolag med en biljett eller en förbindelsebiljett betraktas som en enskild händelse enligt konventionen. Men du bör rikta din uppmärksamhet mot artikel nedan. ARTIKEL 15 ANSVARSSKYLDIGHET FÖR SKADA Ansvarsskyldigheten för TAP PORTUGAL och alla andra flygbolag som medverkar vid din resa ska avgöras i enlighet med respektive flygbolags villkor. Våra villkor för ansvarsskyldighet är följande: Om inte annat anges häri är internationell transport, enligt konventionens definition, föremål för konventionens ansvarsskyldighetsregler Vår ansvarsskyldighet för skador vid händelse av dödsfall och skador, inklusive kroppsskador som drabbar en passagerare och som orsakas av en olycka, är inte föremål för någon finansiell gräns, även om en sådan anges i lag, konvention eller kontrakt Försäkringsskyldigheten som anges i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 2407/92 av, den 23 juli 1992 ska tolkas som att vi har krav på oss att vi ska vara försäkrade upp till gränsen för vår ansvarsskyldighet som anges i artikel nedan och efter det upp till en rimlig nivå För alla skadestånd upp till beloppet SDR ska vi inte utesluta eller begränsa vår ansvarsskyldighet genom att bevisa att vi eller våra återförsäljare har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att undvika skadeståndet, eller att det var omöjligt för oss eller våra återförsäljare att vidta sådana åtgärder Förutom i de fall Montrealkonventionen är tillämplig, ska bestämmelserna i artikel ovan inte gälla anspråk som, hur de än görs gällande, görs av ett allmänt försäkringsbolag eller liknande organisation (med undantag av organisationer i USA). Sådana anspråk är underkastade den gräns som specificeras i konventionen och för alla svaromål som beskrivs däri Om vi kan bevisa att skadan helt eller delvis orsakades av den skadade eller avlidna passagerarens försumlighet, kan vi helt eller delvis, och oaktat vad som anges i artikel ovan, frias från vår ansvarsskyldighet i enlighet med gällande lag Vi ska, utan fördröjning och under inga omständigheter senare än femton (15) dagar efter att identiteten på den person som är berättigad till kompensation har fastställts, göra de nödvändiga förskottsutbetalningarna till personen ifråga för att bemöta hans/hennes omedelbara ekonomiska behov i proportion till skadan Utan förfång för vad som anges i artikel ovan, ska förskottsutbetalningen, vid händelse av dödsfall, aldrig vara lägre än motsvarigheten i euro till SDR per passagerare.

18 Det faktum att vi gör en förskottsutbetalning ska inte betyda att vi erkänner någon ansvarsskyldighet Med undantag av de fall som beskrivs i artikel ovan, eller under omständigheter där det i efterhand bevisas att skadan helt eller delvis orsakades av försumlighet från personen som mottog förskottsutbetalningen, eller att personen ifråga inte var den person som var berättigad till kompensation, ska en förskottsutbetalning som gjorts enligt artikel ovan inte vara återbetalbar Om vi inte kan bevisa att vi eller våra anställda eller återförsäljare har vidtagit alla de åtgärder som rimligen kan krävas för att förhindra skadan, eller bevisa att det var omöjligt för oss eller dem att vidta sådana åtgärder, är vi, utan förfång för det som anges i artikel 9 ovan eller i någon gällande lag, inte ansvarsskyldiga, och vår skadeståndsskyldighet på grund av förseningar av transport av personer är begränsat till motsvarigheten i euro till SDR per passagerare Vår ansvarsskyldighet för skador på eller försening av bagage är, enligt konventionen, föremål för begränsningar som inte ska tillämpas om du bevisar att skadan eller förseningen är ett resultat av en handling eller underlåtenhet av oss eller våra anställda eller återförsäljare som gjorts i (i) avsikt att skada eller (ii) med vårdslöshet och vetskap om att en skada förmodligen skulle uppkomma I de flesta fall fastställer Warszawakonventionen med tillägg en betalningsskyldighet på 17 SDR per kilogram incheckat bagage och en betalningsskyldighetsgräns på 332 SDR för allt ej incheckat bagage för en passagerare. Men i de fall Montrealkonventionen är tillämplig begränsas vår skyldighet för transport av bagage till motsvarigheten i euro till SDR per passagerare vid händelse av förstörelse, förlust, skada eller försening. Om du skriftligen deklarerar ett högre värde för ditt bagage vid incheckningen, på en särskild värdedeklarationsblankett som är föremål för en tilläggsavgift, ska vår betalningsskyldighet begränsas till ett sådant högre deklarerat värde. Om någon gällande lag etablerar andra gränser ska sådana gränser gälla Om vikten för ditt incheckade bagage inte finns angivet på ditt bagagekvitto kommer vi att anta att den inte överstiger den kostnadsfria vikten för bagage för den serviceklass som finns angiven på din biljett Vi ska inte heller hållas ansvariga för några sjukdomar, skador, handikapp eller dödsfall, som kan tillskrivas ditt fysiska tillstånd eller en försämring av detta tillstånd, eller för skador som orsakas av ditt bagage Alla skador som ditt bagage orsakar på andras bagage eller på andras egendom, dvs. vår, kommer att vara ditt ansvar Vi ska inte på något sätt hållas ansvariga för skador som relaterar till föremål som du inte får inkludera i ditt bagage enligt artikel 8.3 ovan, såsom ömtåliga, förgängliga och värdefulla föremål (som pengar, smycken, värdefulla metaller, glasögon, kontaktlinser, proteser och andra ortopediska anordningar, persondatorer eller annan relaterad utrustning, mobiltelefoner eller andra personliga elektroniska apparater, säljbara papper, värdepapper eller andra värdefulla dokument), nycklar, affärsdokument eller akademiska dokument, varuprover, pass och andra identitetshandlingar.

19 Vårt ansvar upphör eller reduceras i de fall vi kan bevisa att det var en försumlig handling eller underlåtenhet från din sida som orsakat eller bidragit till skadan Utan förfång för vad som anges i någon gällande lag, ska vi endast hållas ansvariga för skador som uppstår under transport med en flygning eller under ett flygsegment där vår flygbolagsbeteckningskod förekommer i flygbolagsrutan på biljetten för en sådan flygning eller flygsegment. Om vi utställer en biljett, eller om vi checkar in bagage för transport med något annat flygbolag, ska vi endast göra det som återförsäljare för det andra flygbolaget. Du kan emellertid trots detta framställa ett krav till det första eller sista flygbolaget Vi ska inte hållas ansvariga för några skador som uppstår på grund av att vi följt gällande lagar och/eller myndighetsregler och bestämmelser eller på grund av att du inte följt desamma Om det inte uttryckligen anges någon annanstans i dessa transportvillkor eller i någon gällande lag ska vi endast hållas ansvariga för återvinningsbara kompensatoriska skadestånd som relaterar till bevisade förluster och kostnader Transportavtalet, nämligen dessa transportvillkor med dess uteslutningar och begränsningar av ansvarsskyldigheten, gäller för våra auktoriserade återförsäljare, anställda, agenter, representanter och chefer i samma utsträckning som de gäller för oss. Det totala belopp som kan återvinnas från oss och från sådana auktoriserade återförsäljare, tjänstepersoner, anställda, agenter, representanter och chefer får inte överskrida beloppet för vår egen betalningsskyldighet, om någon finns Om ingenting annat uttryckligen anges i dessa transportvillkor ska ingenting i villkoren antyda att vi avstår från några uteslutningar eller begränsningar av vår ansvarsskyldighet enligt konventionen eller andra gällande lagar. ARTIKEL 16 ANSPRÅK OCH PROCESSER 16.1 Anspråk gällande bagage Om innehavaren av bagagekvittot accepterar det incheckade bagaget av utan anmärkning vid tiden för mottagandet, ska det, om du inte kan bevisa annat, räcka som bevis för att det incheckade bagaget har levererats till honom/henne i godtagbart skick och i enlighet med transportavtalet. Om du vill begära skadestånd av oss för skador på bagage måste du göra det så snart du upptäcker desamma och allra senast inom sju (7) dagar från det datum du accepterade bagaget. Om du vill begära skadestånd av oss för försening av bagage måste du göra det inom tjugoen (21) dagar från det datum då bagaget ställdes till ditt förfogande. Sådana anspråk måste göras skriftligen Svar från oss Under normala omständigheter ska vi svara på ett skrivet anspråk från dig inom tjugoåtta (28) arbetsdagar från mottagandedatumet. När en sådan tidsperiod inte är tillräcklig för att vi ska kunna göra en ordentlig utredning av ditt anspråk kommer vi att skicka ett interimssvar som innehåller orsaken till förseningen. För information angående ett skriftligt anspråk som du har gjort hos oss, var vänlig kontakta "Fale Connosco", på en av följande adresser: E-post Telefon Fax

20 16.3 Processbegränsningar Alla rättigheter till skadestånd ska upphöra om en process inte har påbörjats inom två (2) år från ankomstdatumet för flygplanet till destinationen, eller från det datum då flygplanet skulle ha ankommit, eller från det datum på vilket transporten stoppades. Beräkningen av begränsningsperioden ska göras av den domstol som prövar målet. ARTIKEL 17 ÖVRIGA VILLKOR Din transport och transporten av ditt bagage tillhandahålls även i enlighet med vissa andra bestämmelser och villkor som gäller eller har antagits av oss. Sådana bestämmelser och villkor, som ändras från tid till annan, är viktiga och berör bland annat transporten av minderåriga utan sällskap, gravida kvinnor och sjuka passagerare, begränsningar för användning av elektroniska apparater och föremål, rökning och konsumtion av alkoholhaltiga drycker ombord, passagerare med begränsad rörlighet, föremål som är förbjudna i bagaget och bagagebegränsningar med anledning av mått, storlek och vikt. Sådana bestämmelser och villkor ska göras tillgängliga för dig på begäran. ARTIKEL 18 TOLKNING Avsikten med artikelrubrikerna i dessa transportvillkor är endast att underlätta läsningen av dessa villkor och ska inte beaktas vid tolkningar av texten. ARTIKEL 19 ÄNDRINGAR Ingen återförsäljare, anställd, chef eller representant för TAP har rätt att ändra, modifiera eller avstå från några villkor i dessa transportvillkor eller TAP-bestämmelser. ARTIKEL 20 STYRANDE LAG Dessa transportvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med Portugals lagar. ARTIKEL 21 DOMSTOLSBEHÖRIGHET Om inte annat anges i dessa transportvillkor eller i konventionen eller i någon annan gällande lag ska alla tvister angående ditt transportavtal med TAP, ska Lissabons domstolar i Portugal ha exklusiv behörighet framför alla andra domstolar. ARTIKEL 22 GÄLLANDE VERSION Dessa transportvillkor finns i en portugisisk version och i en engelsk version och kan även finnas i versioner på andra språk. Vid motsägelser mellan någon av dessa versioner och den portugisiska versionen, ska den portugisiska versionen ha företräde. TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, S.A.

Innehållsförteckning Version 20120612. Inledning... 2. 1. Definitioner... 2. 2. Tillämplighet... 3. 3. Biljetter... 4

Innehållsförteckning Version 20120612. Inledning... 2. 1. Definitioner... 2. 2. Tillämplighet... 3. 3. Biljetter... 4 Allmänna villkor för transport av passagerare Innehållsförteckning Version 20120612 Inledning... 2 1. Definitioner... 2 2. Tillämplighet... 3 3. Biljetter... 4 4. Biljettpriser, skatter och avgifter...

Läs mer

Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage

Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage Inledning Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan dig som passagerare och oss som transportör avseende din transport på ett flygplan som

Läs mer

Allmänna transportvillkor. September 2011

Allmänna transportvillkor. September 2011 Allmänna transportvillkor September 2011 1 Innehåll Inledning 3 Vad vissa ord och uttryck betyder i dessa villkor, artikel1 3 Giltighet, Artikel 2 6 Biljetter, Artikel 3 7 Priser, skatter och avgifter,

Läs mer

Allmänna transportvillkor. Februari 2013

Allmänna transportvillkor. Februari 2013 Allmänna transportvillkor Februari 2013 1 Innehåll Inledning 3 Vad vissa ord och uttryck betyder i dessa villkor, Artikel1 3 Giltighet, Artikel 2 6 Biljetter, Artikel 3 7 Priser, skatter och avgifter,

Läs mer

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT

FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT DENNA BLANKETT KAN ANVÄNDAS FÖR REKLAMATIONER TILL FLYGBOLAG ELLER NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER Passagerares rättigheter vid nekad ombordstigning, nedgradering

Läs mer

Direktflygs allmänna resebestämmelser för passagerare och bagage.

Direktflygs allmänna resebestämmelser för passagerare och bagage. Direktflygs allmänna resebestämmelser för passagerare och bagage. INLEDNING Dessa transportvillkor reglerar förhållandet mellan dig som passagerare och oss som transportör avseende din transport på ett

Läs mer

Innehållsförteckning Version 2013-02-11. Inledning... 2. 1. Definitioner... 2. 2. Tillämplighet... 3. 3. Biljetter... 4

Innehållsförteckning Version 2013-02-11. Inledning... 2. 1. Definitioner... 2. 2. Tillämplighet... 3. 3. Biljetter... 4 Allmänna villkor för transport av passagerare Innehållsförteckning Version 2013-02-11 Inledning... 2 1. Definitioner... 2 2. Tillämplighet... 3 3. Biljetter... 4 4. Biljettpriser, skatter och avgifter...

Läs mer

Allmänna villkor För transport av passagerare

Allmänna villkor För transport av passagerare Allmänna villkor För transport av passagerare Innehållsförteckning Version 2013-02-11 Inledning 2 1. Definitioner 2 2. Tillämplighet 5 3. Biljetter 5 4. Biljettpriser, skatter och avgifter 8 5. Bokning

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TRANSPORT AV PASSAGERARE OCH BAGAGE HÖGA KUSTEN FLYG AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TRANSPORT AV PASSAGERARE OCH BAGAGE HÖGA KUSTEN FLYG AB 2014-02-11 1/26 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TRANSPORT AV PASSAGERARE OCH BAGAGE HÖGA KUSTEN FLYG AB 2014-02-11 2/26 1. INLEDNING I dessa allmänna villkor regleras dina rättigheter och skyldigheter gentemot oss

Läs mer

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad 2014-02-11

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad 2014-02-11 Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage Senast reviderad 2014-02-11 Senast reviderad 2014-02-11 Sida 2/27 INNEHÅLL 1. Definitioner... 3 2. Tillämplighet... 5 3. Biljetter... 6 4. Återlösen

Läs mer

Bagagekvitto Den del av bagagekupongen som passageraren tar emot som kvitto för incheckat bagage.

Bagagekvitto Den del av bagagekupongen som passageraren tar emot som kvitto för incheckat bagage. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TRANSPORT Avsnitt 1: Definitioner Auktoriserad agent En agent som är godkänd av flygbolaget för att representera bolaget vid försäljning av biljetter till passagerare på flygbolagets

Läs mer

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE 1 Innehållsförteckning Artikel 1. DEFINITIONER... 5 Artikel 2. TILLÄMPLIGHET... 8 2.1. Allmänna bestämmelser... 8 2.2. Chartertransport...

Läs mer

Allmänna transportvillkor. November 2017

Allmänna transportvillkor. November 2017 Allmänna transportvillkor November 2017 1 Innehåll Inledning 3 Vad vissa ord och uttryck betyder i dessa villkor, Artikel1 3 Giltighet, Artikel 2 6 Biljetter, Artikel 3 7 Priser, skatter och avgifter,

Läs mer

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE OCH BAGAGE 1 Innehållsförteckning Artikel 1. DEFINITIONER... 5 Artikel 2. TILLÄMPLIGHET... 8 2.1. Allmänna bestämmelser... 8 2.2. Chartertransport...

Läs mer

Allmänna transportvillkor. Februari 2013

Allmänna transportvillkor. Februari 2013 Allmänna transportvillkor Februari 2013 1 Innehåll Inledning 3 Vad vissa ord och uttryck betyder i dessa villkor, Artikel1 3 Giltighet, Artikel 2 6 Biljetter, Artikel 3 7 Priser, skatter och avgifter,

Läs mer

Snälltåget. Allmänna villkor för tågresor 2 DEFINITIONER 1 INLEDNING

Snälltåget. Allmänna villkor för tågresor 2 DEFINITIONER 1 INLEDNING 1 INLEDNING Resenärens och Snälltågets skyldigheter och rättigheter regleras i järnvägstrafiklagen (1985:192, i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 1371/2007 om rättigheter och skyldighet för

Läs mer

Rättigheter för passagerare som reser med buss sammanfattning 1

Rättigheter för passagerare som reser med buss sammanfattning 1 Rättigheter för passagerare som reser med buss sammanfattning 1 Förordning (EG) nr 181/2011 (förordningen) började tillämpas den 1 mars 2013. I förordningen föreskrivs vissa minimirättigheter för passagerare

Läs mer

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar?

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Denna information är utformad i enlighet med Europaparlamentets och Europeiska unionens råds förordning nr

Läs mer

Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar 1

Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar 1 Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar 1 Förordning (EU) nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar

Läs mer

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter Köpevillkor Definitioner Den person som i eget eller annans namn genomför bokning av flygbiljetter på webbplatsen benämns beställaren. Den vars namn anges i bokningen som resenär benämns resenär. I de

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

Jet Times särskilda villkor för befordran av passagerare och bagage

Jet Times särskilda villkor för befordran av passagerare och bagage Jet Times särskilda villkor för befordran av passagerare och bagage Januari 2015 Kära passagerare hos Jet Time Dessa befordringsvillkor kompletterar det avtal som ingåtts mellan din researrangör och Jet

Läs mer

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU STÄNGT LUFTRUM Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU Det stängda luftrummet har lett till enorma störningar i hela Europa för både turister och affärsresenärer. Men även

Läs mer

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Villkoren anges på denna sida är tänkt som automatiskt av klient med bekräftelse av reservationen av våra tjänster. 1. Bokningsvillkor och betalningssätt För

Läs mer

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage Senast reviderad 2016-10-14 Senast reviderad 2016-10-14 Sida 2/27 INNEHÅLL 1. Definitioner... 3 2. Tillämplighet... 5 3. Biljetter... 6 4. Återlösen

Läs mer

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT ALLMÄNT Dessa avtalsvillkor gäller för företagsprogrammet Finnair Corporate Programme (nedan kallat Programmet). Förutom dessa villkor gäller inga andra regler. Programmet avser hantering av flygresor

Läs mer

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar?

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Denna information är utformad i enlighet med Europaparlamentets och Europeiska unionens råds förordning nr

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Kinaresor Draken AB, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören eller KD),

Läs mer

Allmänna transportvillkor för Wizz Air Hungary Kft.

Allmänna transportvillkor för Wizz Air Hungary Kft. Allmänna transportvillkor för Wizz Air Hungary Kft. Allmänna transportvillkor för Wizz Air Hungary Kft. AVSNITT 1 - DEFINITIONER ALLMÄNNA FLYGTRANSPORTVILLKOR: de villkor för flygtransport av Passagerare

Läs mer

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE... november 2012 Allmänna transportvillkor för Wizz Air Hungary Kft. AVSNITT 1 - DEFINITIONER ALLMÄNNA

Läs mer

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor FINLAND ALLMÄNT

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor FINLAND ALLMÄNT ALLMÄNT Dessa avtalsvillkor gäller för företagsprogrammet Finnair Corporate Programme (nedan kallat Programmet). Förutom dessa villkor gäller inga andra regler. Programmet avser hantering av flygresor

Läs mer

Dina reserättigheter

Dina reserättigheter Dina reserättigheter - när du reser med flyg, tåg, buss eller båt Dina rättigheter EU har regler för alla olika resor. När du reser med flyg, tåg, buss eller båt har du alltid vissa rättigheter när det

Läs mer

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip)

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) BOKNING & ANMÄLNINGSAVGIFT Depositionen är 750 kr per person

Läs mer

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag.

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Europeiska dokument Själva resandet är den första och oftast viktigaste frågan för att kunna delta

Läs mer

Regler & villkor. Eco Biljetten är ombokningsbar mot avgift men är ej återbetalningsbar.

Regler & villkor. Eco Biljetten är ombokningsbar mot avgift men är ej återbetalningsbar. Regler & villkor Biljettregler Flex Biljetten ger dig full valfrihet och kan bokas/avbokas fram till en timme före avresa. Biljetten kan bokas både som en enkel och tur- och retur. Flex är fullt om- och

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Adressat Malmö Aviation AB, 556458-3101 Saken Information om passagerares rättigheter Åläggande att lämna information Konsumentombudsmannen

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Kft. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Kft. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR Wizz Air Hungary Kft. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE September 2013 Innehållstabell AVSNITT 1 - DEFINITIONER... 3 AVSNITT 2 - TILLÄMPLIGHET... 6 AVSNITT

Läs mer

Inledning 1. DEFINITIONER

Inledning 1. DEFINITIONER Inledning Wizz Tours Ltd. (härefter kallat Wizz Tours ), med organisationsnummer 01-09-205337 och säte på adressen 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. A. ép.1. em., Ungern, med momsregistreringsnummer 25194841-2-42

Läs mer

Dina rättigheter som tågresenär inom EU

Dina rättigheter som tågresenär inom EU Tågresenär inom EU Dina rättigheter som tågresenär inom EU I Europa reser miljoner människor med tåg varje dag. Ibland uppstår problem på grund av inställda resor, försenade avgångar och krångliga biljettköp.

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR 2014-04-25 SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ),

Läs mer

1.2.2. Resenären ska för samtliga i resan ingående flygningar ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller annan anvisning.

1.2.2. Resenären ska för samtliga i resan ingående flygningar ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller annan anvisning. 1 VILLKOR FÖR RESOR BeachTravels Sweden AB 1.1 Parter Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan BeachTravels Sweden AB (nämns som arrangören), och resenär vid köp av resa. Utöver dessa villkor

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Resevillkor för Resplusresa

Resevillkor för Resplusresa Resevillkor för Resplusresa INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Dessa Resevillkor för Resplusresa är gemensamma för de trafikföretag (Resplusföretag) som deltar i Resplussamarbetet samt Resplus och gäller för en

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 19 juni 2002 PE 231.734/25-33 ÄNDRINGSFÖRSLAG 25-33 Förslag till yttrande (PE 231.734) Phillip Whitehead Införande av gemensamma

Läs mer

Regler & villkor. Eco Biljetten är ombokningsbar mot avgift men är ej återbetalningsbar.

Regler & villkor. Eco Biljetten är ombokningsbar mot avgift men är ej återbetalningsbar. Regler & villkor Biljettregler Flex Biljetten ger dig full valfrihet och kan bokas/avbokas fram till en timme före avresa. Biljetten kan bokas både som en enkel och tur- och retur. Flex är fullt om- och

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

Europeiska unionens officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 17.2.2004 L 46/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation

Läs mer

Särskilda Resevillkor

Särskilda Resevillkor Page 1/6 Särskilda Resevillkor INLEDNING De paketresor GO Sport Travel erbjuder innehåller vanligtvis flygtransport, övernattningar och evenemangsbiljett, dock finns det undantag där antalet övernattningar

Läs mer

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa.

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Med paketresa menas ett arrangemang som utformats innan avtal ingår och som består av inkvartering och transport

Läs mer

MARKNADSFÖRING AV FLYGRESOR

MARKNADSFÖRING AV FLYGRESOR MARKNADSFÖRING AV FLYGRESOR I marknadsföringen måste priset på flygbiljetter anges som ett totalpris som utöver passagerarpriset även inkluderar alla obligatoriska skatter och avgifter som tillämpas för

Läs mer

Golden Airs allmänna resevillkor*

Golden Airs allmänna resevillkor* Golden Airs allmänna resevillkor* Allmänt Identifikationshandling Bokning Betalning Kortavgifter för betal och kreditkort Biljettpriser skatter och avgifter Av- och ombokning Inställda flyg, förseningar

Läs mer

Allmänna villkor: Köpare

Allmänna villkor: Köpare Allmänna villkor: Köpare Uppskattningar Uppskattningar av objektpris baseras på marknadsvärderingar. Slagpris kan skilja sig nämnvärt från uppskattning. Föremålens skick Objekt säljs "i befintligt skick"

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:15a 2013-08-28 Dnr 2012/1831. Information om passager. Åläggande att lämna information

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:15a 2013-08-28 Dnr 2012/1831. Information om passager. Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:15a 2013-08-28 Dnr 2012/1831 Adressat Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden, 90200-7720 Saken Information om passager KONS UMENTVERKET KONSIffililEt

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

Allmänna resevillkor för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 8

Allmänna resevillkor för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 8 Allmänna resevillkor för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 8 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets Allmänna Resevillkor

Läs mer

Allmänna resevillkor för Serviceresa med Skånetrafiken

Allmänna resevillkor för Serviceresa med Skånetrafiken Allmänna resevillkor för Serviceresa med Skånetrafiken 1 Resevillkorens ändamål och tillämpning 1.1 Dessa Allmänna resevillkor för Serviceresa gäller för resor som beställs genom Skånetrafikens beställningscentral

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Xtravel, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande arrangören ), och resenär vid

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

Anmälningstjänsten. Hej Anna,

Anmälningstjänsten. Hej Anna, Anmälningstjänsten Från: Anna Bergholtz [anna@annasvision.se] Skickat: den 20 november 2009 23:38 Till: Hans Filipsson Ämne: Fw: Förfrågan bokningsbekräftelse Original Message From: "Station Kullaflyg"

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

Hotellrummet står till ditt förfogande senast från kl ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna rummet senast kl

Hotellrummet står till ditt förfogande senast från kl ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna rummet senast kl BOKNINGSREGLER: Allmänt * Receptionen stänger kl. 22.00 alla dagar förutom söndag då vi stänger kl. 15.00, för att komma in krävs en nyckel eller portkod, koden får ni om ni kontaktar receptionen på tel.

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006 26.7.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 204/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter

Läs mer

Allmänna transportvillkor. för passagerare och bagage

Allmänna transportvillkor. för passagerare och bagage Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage 1 Bästa passagerare, Dessa allmänna transportvillkor gäller alla flyg, eller delar av flyg, där KLM:s Flygbolagskod anges i flygbolagsfältet på din

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Tjänstens omfattning. Bokning och kontrakt. Din integritet

Tjänstens omfattning. Bokning och kontrakt. Din integritet Tjänstens omfattning Företaget Turn East anordnar rundturer, evenemang, upplevelser och hotellbokningar med servicepaket som förhandlas individuellt. För dessa paket är företaget Turn East i allmänhet

Läs mer

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Författare: Carina Karlsson 1/6 Flygbussarna - Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för framställningar 27.1.2016 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 1217/2014, ingiven av Florian Bosse, tysk medborgare, om passagerares rättigheter

Läs mer

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Springtime Resor AB (nämns som arrangören), som är medlem i Svenska Resebyråföreningen, och resenär

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN. Åläggande att lämna information. Konsumentombudsmannen (KO) ålägger Turkish Airlines

KONSUMENTOMBUDSMANNEN. Åläggande att lämna information. Konsumentombudsmannen (KO) ålägger Turkish Airlines KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE KONSUMENTVERKET 013-07-04 KONSUMENTOMBUDSMANNEN IF 2013:16 Dnr 2012/1836 INK 2a13-0 M- 01 Dnr... fe Oee....!MOM.... rfflt.nr 60 Turkish, irlines Inc., 1E905433 Saken

Läs mer

Rätt att. Resa. med nedsatt rörelseförmåga. Dina rättigheter vid resa och hur du kan använda dem.

Rätt att. Resa. med nedsatt rörelseförmåga. Dina rättigheter vid resa och hur du kan använda dem. Rätt att Resa med nedsatt rörelseförmåga Dina rättigheter vid resa och hur du kan använda dem. Att försöka hålla koll på alla regler som gäller vid resande kan många gånger vara ett gissel. Förutom det

Läs mer

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland.

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Särskilda betalnings- och avbokningsregler gäller vid bokning av stugor/lägenheter. Vid grupp och skolresebokningar gäller avbokningsregler enligt

Läs mer

... (Kkaii x- res. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:13 2013-07-04 Dnr 2012/1826. Åläggande att lämna information

... (Kkaii x- res. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:13 2013-07-04 Dnr 2012/1826. Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:13 2013-07-04 Dnr 2012/1826 Adressat Norwegian Air Shuttle ASA, NO 965920358 MVA Saken Information om passagerare gntverket KONSU MENTOMBUDSMANNEN INK. 2013-08-

Läs mer

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Ditt kontrakt

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Ditt kontrakt Bokningsvillkor Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") är ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 04.371.920 vars handelsadress är Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick,

Läs mer

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda Författare: Anette Tenggren 1/6 Arlanda Express - Tåg Stockholm-Arlanda Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler 2 5 Biljettyper/distribution

Läs mer

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 7 3 PROTOKOLL 1990-05-29 89/1(3658 Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 1. Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter skall

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd vid svenska mindre flygföretag

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd vid svenska mindre flygföretag LUFTFART Serie SEC Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd vid svenska mindre flygföretag Innehåll Inledande bestämmelser...1 Tillämpningsområde...1 Definitioner och förkortningar...1

Läs mer

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE

WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE WIZZ AIR HUNGARY LTD. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE 1 Innehållsförteckning Artikel 1. DEFINITIONER... 5 Artikel 2. TILLÄMPLIGHET... 8 2.1. Allmänna bestämmelser... 8 2.2. Chartertransport...

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE

AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om marktjänster på flygplatser; SFS 2000:150 Utkom från trycket den 18 april 2000 utfärdad den 6 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande 2. Inledande bestämmelse

Läs mer

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Författare: Carina Karlsson 1/6 Tågab - Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor

Läs mer

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt Bokningsvillkor Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") är ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 04.371.920 vars handelsadress är Sussex House, London Road, East Grinstead,

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 2013/0072(COD) 6.9.2013 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG)

Läs mer

Bokningsvillkor -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt

Bokningsvillkor -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt Bokningsvillkor Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") är ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 04.371.920 vars handelsadress är Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick,

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

Allmänna resevillkor för bussar i linjetrafik (2016) Bilaga 3. Resor som är längre än 250 km (samt tillfällig trafik)

Allmänna resevillkor för bussar i linjetrafik (2016) Bilaga 3. Resor som är längre än 250 km (samt tillfällig trafik) Allmänna resevillkor för bussar i linjetrafik (2016) Bilaga 3. Resor som är längre än 250 km (samt tillfällig trafik) RESOR SOM ÄR LÄNGRE ÄN 250 KM (SAMT TILLFÄLLIG TRAFIK) Allmänna resevillkor för bussar

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Bokningsvillkor -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt

Bokningsvillkor -------------------------------------------------------------------------------- 1. Ditt kontrakt Bokningsvillkor Apolloflex är ett samarbete mellan Apollo (Kuoni Nordic AB) och Lowcostholidays ltd. Därför tillämpas lowcostholidays bokningsvillkor för din resa, vilka skiljer sig från Apollo s bokningsvillkor.

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut som

Läs mer