Tendenser under

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tendenser under 2014 2015-07-09"

Transkript

1 Promemoria Sid. 1(9) Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Honduras 2014 Tendenser under 2014 BNP ökade med drygt 3 procent under 2014, vilket är positivt men otillräckligt för att framgångsrikt kunna reducera den utbredda fattigdomen och stärka statens roll och näringslivets förmåga att främja ekonomisk utveckling. En viktig reducering av budgetunderskottet skedde mellan 2013 (7,9 %) och 2014 (5,2 %). Det sjunkande budgetunderskottet kan tillskrivas skattereformen som antogs i slutet av 2013 och ökade skatteintäkterna, samt lägre internationella oljepriser och ökade penningförsändelser från migranter. Den gynnsamma makroekonomiska utvecklingen ledde till att en ny låneuppgörelse med IMF (ett s.k. Stand By Agreement) kunde träffas i slutet av 2014, vilket ger tillgång till fler, mer förmånliga lån och krediter. Exporten ökade med 3 procent och importen med 2 procent. Underskottet i handelsbalansen reducerades därmed något och uppgick till 15 procent. Det bi-regionala associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika är sedan hösten 2013 i kraft vad gäller handelsdelen i samtliga centralamerikanska länder men mycket återstår innan avtalet kan nå sin fulla potential. Exporten från Sverige till Honduras uppgick till 160 miljoner SEK år 2014 och importen uppgick under samma period till 187 miljoner SEK. De främsta svenska exportprodukterna till Honduras är verkstadsprodukter och livsmedel och den viktigaste importprodukten är kaffe, som utgör nästan all import från landet.

2 2(9) Bakgrund Fattigdomen i Honduras är utbredd och omfattande. Drygt 60 procent av befolkningen är fattiga, varav cirka 35 procent är extremt fattiga. Honduras rankas på plats 129 av 187 länder i UNDP:s Human Development Index (2014). Landet är ett av de tre mest ojämlika länderna i Latinamerika. Trots fem-sex år av stabil ekonomisk tillväxt är nivåerna av ojämlikhet större idag än för tio år sedan. Det regressiva och outvecklade skattesystemet inverkar negativt på statens kapacitet att finansiera åtgärder för att minska den sociala och ekonomiska ojämlikheten i samhället. Studier visar att länken mellan ekonomisk tillväxt och fattigdomsminskning är mycket svag i Honduras. Den ekonomiska tillväxten har under det senaste decenniet varit otillräcklig och inte fördelats för att gynna socialt och ekonomiskt svaga grupper. Det är ett historiskt mönster. Därför är fattigdomsminskningen långsam. Därtill fick den politiska krisen negativa ekonomiska effekter och innebar att många människor åter hamnade under fattigdomsstrecket efter några års positiv utveckling. Fattigdom och korruption i kombination med repressiva åtgärder för att kontrollera säkerheten har resulterat i kränkningar av medborgarnas grundläggande mänskliga rättigheter. Korruptionen är utbredd bland politiker och personal i den offentliga förvaltningen och landet innehar position 126 av 175 länder (2014) på organisationen Transparency Internationals korruptionsindex. På den amerikanska dubbelkontinenten är Honduras därmed ett av de fem värsta korruptionsländerna, enligt denna ranking. Vissa av landets traditionellt starka ekonomiska grupper liksom delar av den offentliga makten misstänks ha haft eller har band till narkotikahandeln. Det har periodvis utgjort ett direkt hot mot de statliga institutionernas stabilitet. Det har även funnits en koppling mellan narkotikahandeln och fenomenet kriminella ungdomsgäng, s.k. maras, vilka finns i många städer. Honduras har flera år i rad rankats av FNs organ för bekämpning av droger och kriminalitet, UNODC, som det mest mord-frekventa i världen, 90 mord per år per (UNODC, The Global Study on Homicide, 2013).

3 3(9) Ekonomiska indikatorer INDIKATOR (prognos) BNP (real tillväxt 3,7 3,3 2,8 3,1 3,3 i %)** Nominell BNP 17,6 18, ,7 20,4 (Miljarder USD)** BNP/capita* (USD, köpkraftsjusterad) BNP/capita*(USD, nominell, löpande priser) Statsskuld (% av 32,1 34,7 36,2 40,3 43,4 BNP)* Budgetunderskott -4,6-6,0-7, 9-5,2-3,8 (% av BNP)** Inflation 5,6 5,4 4,9 5,8 (KPI) %**** Skatteuppbörd (% 14,8 14,5 14,4 16,1 av BNP)* Export (miljarder 8 8,4 7,8 8,1 7,9 USD)** Import (miljarder 11,1 11, USD)** Handelsbalans (% -17,9-16,3-17,1-15,4-16,8 av BNP)** Bytesbalans (% av -8,5-9,9-9,5-7,4-7,2 BNP)* Arbetslöshet i %** 4,3 4,4 4,5 4,3 4,1 Utl. direktinvesteringar 1,01 1,06 1,06 1,14 (miljarder USD)*** Valutareserv (miljarder 2,8 2,5 3 3,5 3,5 USD)** Källor för siffrorna i tabellen: * IMF; ** The Economist Intelligence Unit (EIU), *** Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), ****Banco Central de Honduras. Vissa siffror har avrundats

4 4(9) Makroekonomisk utveckling Efter flera år av tillväxtsiffror över 6 procent, drabbades Honduras hårt av finanskrisen och därtill ytterligare på grund av statskuppen mot den folkvalde presidenten Manuel Zelaya i juni Kuppen resulterade i att de allra flesta bilaterala och multilaterala biståndsgivare fryste utvecklingssamarbetet med Honduras, och de internationella kreditinstituten och bankerna stoppade vidare utlåning. Regeringen under president Juan Orlando Hernández, som tillträdde i januari 2014, har lyckats öka takten i den långsamma ekonomiska återhämtning som inleddes av företrädaren Porfirio Lobo ( ). Lägre internationella oljepriser, en stabilare budgetutveckling, ökad utrikeshandel, reducering av bytesbalansunderskottet och fortsatt återhämtning av penningflödena från migranter var några av de gynnsamma faktorer som bidrog till förbättrad makroekonomisk stabilitet under Även skatteinkomsterna ökade. Detta bidrog också till att det statliga budgetunderskottet minskade, från 7,6 procent av BNP (2013) till 5,9 procent (2014). Tillsammans med IMF har regeringen satt målet att ytterligare minska budgetunderskottet för 2015, ner till knappt 4 procent. Detta kan komma att kräva impopulära strukturreformer som uppsägningar av statsanställda, bland annat i det statliga elbolaget Empresa Nacional de Energia Electrica (ENEE). Under 2014 gick EENE med ekonomisk förlust även om den var lägre än jämfört med tidigare år. De vidtagna makroekonomiska åtgärderna ledde till att ett nytt så kallat Stand By Agreement med IMF kunde tecknas i december Detta avtal ger landet tillgång till fler och mer förmånliga lån och krediter. De mest dynamiska sektorerna under 2014 var telekommunikationer, finansiell verksamhet, jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske samt tillverkningsindustrin. Valutareserverna uppgick till drygt 3,5 miljarder, en ökning med 260 miljoner USD jämfört med Intäkter från turism uppgick till cirka 800 miljoner USD en ökning med över 15 procent jämfört med De utländska direktinvesteringarna stannade på drygt 1 miljard USD, vilket motsvarar 5,8 procent av BNP. Investeringarna kommer främst från USA, Mexiko och Panama. Sedan många år emigrerar honduraner till framför allt USA, men även till andra länder såsom Mexiko, El Salvador, Kanada, Spanien och Italien. Uppskattningsvis lever cirka en och en halv miljon honduranska medborgare utan-

5 5(9) för Honduras. Remissor penningförsändelser från migranter är inte bara en viktig inkomstkälla för många honduraner, utan betyder mycket för ekonomin i stort (cirka 15 procent av BNP). Remissorna tenderar också att utgöra ett stabilare penningflöde över tid jämfört med utländska direktinvesteringar och bistånd. Remissorna har ökat stadigt sedan krisen och uppgick år 2014 till 3,12 miljarder USD, en ökning med åtta procent jämfört med 2013 och motsvarande 40 procent av Honduras exportinkomster. Underskottet i bytesbalansen reducerades under 2014 med två procentenheter och uppgick till drygt 7 procent av BNP. Skatteuppbörden i Honduras har historiskt sett varit låg i likhet med grannländerna men ökade från 14,4 procent 2013 till 16,1 procent Det ligger dock fortfarande under snittet för utvecklingsländer (18 procent enligt IMF). De sociala utgifterna är också alltjämt bland de lägsta i Latinamerika, vilket är en viktig orsak till att de sociala klyftorna inte har minskat nämnvärt. Honduras befolkning är ung: nästan 50 procent av befolkningen är under 19 år. Befolkningen har nästan fördubblats på 15 år, från 4,9 miljoner 1990 till 8,5 miljoner Den formella sektorn har inte förmåga att absorbera och integrera den allt växande befolkningen i arbetsför ålder. Den öppna arbetslösheten uppgår enligt officiella siffror till cirka 4 procent, men siffran är missvisande eftersom drygt 70 procent av den arbetsföra befolkningen beräknas arbeta inom den informella sektorn, utan tillgång till lagstadgade arbetsrättigheter. Finans- och budgetpolitik Det statliga budgetunderskottet fortsatte under 2014 och stannade på 5,9 procent av BNP, en förbättring jämfört med 2013 (7,3 procent). Regeringen gör ansträngningar för att öka skatteinkomsterna, inte minst att söka reducera den utbredda skatteflykten och skattefusket. Upplåningen har fördubblats sedan 2009 och statsskulden uppgår nu till drygt 40 procent av BNP, vilket är strax över IMF:s rekommenderade högsta statsskuldsnivå. I och med inkluderandet av Honduras i HIPC-programmet 1 har det blivit svårare för landet att ta utländska lån och andelen inhemska lån med höga räntor har ökat och absorberats av de lokala bankerna. Denna växande trend 1 HIPC är en förkortning av Heavily Indebted Poor Countries och är ett program där de mest skuldtyngda länderna i världen kan få delta och få några av sina skulder avskrivna. Programmet drivs av Världsbanken och IMF.

6 6(9) med en inhemsk skuld med höga räntesatser ledde 2012 till svårigheter för staten att betala leverantörer, entreprenörer och statliga tjänstemän. Inför denna situation utfärdade Honduras under 2013 för första gången statsobligationer på den internationella finansmarknaden, till ett värde av 1 miljard USD. De viktigare externa lånekällorna utgörs nu av förutom IMF och Världsbanken regionala banker, särskilt den Interamerikanska Utvecklingsbanken (IDB) och den Centralamerikanska Banken för Regional Integration (CABEI). Bytesbalansen är starkt beroende av råvarupriserna på den internationella marknaden och remissorna, och underskottet uppgick till drygt 7 procent år Underskottet väntas fortsätta att vara betydande och kan bara reduceras genom en svagare valuta och ökade investeringar. Statsbudgeten har allvarliga strukturella problem. Över 60 procent av skatteintäkterna går åt att betala löner och regeringens kapacitet att fördela resurser till offentliga investeringar och sociala utgifter är därmed mycket begränsad. Det honduranska skattesystemet är i hög grad beroende av indirekt beskattning. Endast 30 procent av skatteintäkterna utgörs av direkta skatter. Beskattningen av företagens vinster är låg, och till det tillkommer problemen med det stora antal undantag av beskattning på olika produktionssektorer. Regeringen har inte egen majoritet i kongressen och ytterligare skattereformer kan bli svåra att få igenom. De utländska direktinvesteringarna tros öka under de kommande åren, allteftersom nya ekonomiska frizoner och planerade s.k. charter cities byggs. Penning- och valutapolitik Honduras riksbank (BCH, Banco Central de Honduras), har vidhållit den mjukt expansiva penningpolitik som infördes 2009 med huvudsyftet att kontrollera inflationen. Valutareserverna ökade med nästan en halv miljard USD till drygt 3,5 miljarder USD BCH har sedan juli 2011 bedrivit en växelkursregim enligt en kontrollerad bana, s.k. crawling peg, där värdet på valutan lempira (La) tillåts fluktuera med 6,5 procent kring ett basvärde som har knutits vid 18,9 La till 1 USD. Centralbanken kontrollerar också dollarutbudet, främst genom att begränsa priset på dollarbudgivning (till ett tak på 0,75 procent av föregående dags auktionsvärde) för att stävja valutaspekulation. Inflationen uppgick till 5,8 procent i slutet av Under första kvartalet 2015 var medelvärdet på inflationen 3,7 procent, minskningen är en återspeg-

7 7(9) ling av de sjunkande oljepriserna och är väl inom ramen för centralbankens mål (5-7 procent). Handel och handelspolitik Honduras är i hög grad beroende av export (exportvärdet utgör omkring 40 procent av BNP). Exporten uppgick 2014 till drygt cirka 8 miljarder USD, en ökning med 3 procent jämfört med föregående år. Importen ökade med knappt 2 procent och uppgick till ca 11 miljarder USD. Handelsbalansen är traditionellt negativ i Honduras, med ett handelsunderskott som representerar cirka procent av BNP, vilket är en återspegling av landets produktionsstruktur. Handelsunderskottet år 2014 uppgick till drygt 15 procent av BNP, vilket innebar en förbättring med två procentenheter sedan Ökningen av exportintäkterna kan framför allt förklaras av återhämtningen av exporten av kaffe, palmolja och räkor. Honduras är världens sjätte största kaffeexportör. USA fortsatte att dominera som mottagarland (cirka 35 procent av exporten gick dit) följt av grannländerna i Centralamerika (12 procent), EU (11 procent) samt Mexiko (2 procent). De viktigaste exportvarorna är kläder, kaffe, maskiner, elektriska apparater och reservdelar, bananer, palmolja och räkor. En stor del av exportprodukterna kommer från den s.k. maquila-sektorn, som under i stort sett skattefria omständigheter importerar råvaror (främst textilier) och sedan återexporterar dessa efter en lokal förädlingsprocess (främst kläder). Denna sektor utgör drygt 40 procent av landets export, där 80-90% importeras och exporteras av och till USA. Detta beroende har också slagit relativt hårt mot Honduras ekonomi efter att den amerikanska allmänna efterfrågan har sjunkit under de senaste åren. Honduras har också en gruvindustri där exporten av guld dominerade 2014 till ett värde av 112 miljoner USD. De största länderna från vilka Honduras importerade var USA (43 procent), övriga Centralamerika (19 procent) och EU (drygt 7 procent). De viktigaste importvarorna inkluderade textilier (råvara till legosömnadsfabrikerna), drivmedel och smörjmedel, maskiner och elektronik, industriella råvaror, kemiska produkter och livsmedel. Honduras är sedan mer än ett decennium ett transitland för narkotikahandel från Sydamerika till USA. Drogrelaterade pengar står sannolikt för en betydelsefull del av kapitalinflödet till landet. Honduras är medlem i den Centralamerikanska Gemensamma Marknaden (CACM) och har undertecknat frihandelsavtal med Mexiko, Chile, Colombia,

8 8(9) Panama, Taiwan, Kanada, Peru samt frihandelsavtalet DR-CAFTA med El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Dominikanska Republiken och USA. Förhandlingar om frihandelsavtal pågår med Caricom. Honduras och Guatemala tecknade under början av 2015 ett bilateralt avtal om att ingå en tullunion. Det biregionala associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika skrevs under 2010 och ratificerades av EU-parlamentet och samtliga centralamerikanska länder under 2012 och Associeringsavtalet utgörs av tre pelare: politisk dialog, utvecklingssamarbete och frihandel. Frihandelsdelen av avtalet är i kraft i samtliga centralamerikanska länder sedan 2013 men för att avtalet ska gälla i sin helhet måste det först ratificeras av EU:s samtliga medlemsländers parlament. Den processen går framåt men långsamt. Så kallade högnivådelegationer mellan EU och Centralamerika har börjat sammanträda för att diskutera konkret implementering av associeringsavtalet. Honduras satsar allt mer på turism, också bortom de tre största traditionella turistattraktionerna som är de karibiska öarna Roatán och Utila samt mayaruinen Copán. Turismen bedöms bli allt viktigare för servicesektorn men den höga kriminaliteten har hittills varit en faktor som förhindrar ett utnyttjande av den fulla potentialen. Under regeringen Zelaya anslöt sig Honduras till det venezuelanska ekonomiska samarbetsinitiativet Petrocaribe 2 som ger Honduras tillgång till billiga krediter vid köp av venezuelansk olja. Som en följd av kuppen suspenderade Venezuela Honduras från initiativet. Efter flera diplomatiska turer under 2014 kring ett återinträde fortsätter man att stå utanför Petrocaribe, vars betydelse också minskat bland annat som en följd av fallande oljepriser på världsmarknaden. Sveriges ekonomiska relationer med Honduras Sveriges handelsutbyte med Honduras är begränsad men mer än fördubblades mellan 2013 och 2014 (från 65 miljoner SEK till 160 miljoner). Verkstadsprodukter och utrustning för telekommunikation stod för så gott som hela ökningen. Tetra Pak har stark ställning och Millicom expanderar genom delägarskapet i en av de största mobiltelefon-operatörerna i Centralamerika, Tigo. Närvaron av svenska företag är annars begränsad, ABB, Ericsson och Oriflame är representerade. Andra svenska företag företräds genom dotterbolag i något av grannländerna. 2 De länder som i dagsläget är med i Petrocaribe är Antigua och Barbuda, Bahamas, Belize, Kuba, Dominica, Granada, Guyana, Haiti, Jamaica, Nicaragua, Dominikanska Republiken, Saint Kitts och Nevis, Saint Vincent och Grenadinerna, Santa Lucia, Surinam och Venezuela.

9 9(9) Sektorer med utvecklingspotential för Sveriges del är bl.a. skogssektorn, infrastruktur, och miljöteknik. Ett verktyg som kan underlätta investeringar i Honduras är det riskkapital Swedfund ställer till förfogande för svenska investeringsprojekt i Centralamerika. Sveriges import från Honduras utgörs till över 90 procent av kaffe. Värdet uppgick 2014 till 187 miljoner SEK, en ökning med 23 procent från 2013.

2014-08-18. Promemoria Sid. 1(9) Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för El Salvador augusti 2014

2014-08-18. Promemoria Sid. 1(9) Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för El Salvador augusti 2014 Promemoria Sid. 1(9) 2014-08-18 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för El Salvador augusti 2014 Tendenser under 2013 Den ekonomiska tillväxten styrs till stor del av den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Viktigaste tendenser under 2013

Viktigaste tendenser under 2013 Promemoria Sid. 1(8) 2014-04-15 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Nicaragua 2013 Viktigaste tendenser under 2013 Fortsatt god ekonomisk tillväxt, BNP ökade med 4,5 procent under

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Ekonomisk och handelspolitisk rapport Colombia

Ekonomisk och handelspolitisk rapport Colombia Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr BOGO/20110415-1 2011-04-15 Bogotá D.C. Åsa Hindenborg, andre ambassadsekreterare Alfonso Jaramillo, lokal kommersiell handläggare UD-AME Dnr 26 Ekonomisk och handelspolitisk

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

Promemoria Sid. 1(15) 2015-05-28. Guatemala City. Landöversikt Honduras maj 2015. Basfakta

Promemoria Sid. 1(15) 2015-05-28. Guatemala City. Landöversikt Honduras maj 2015. Basfakta Promemoria Sid. 1(15) 2015-05-28 Guatemala City Landöversikt Honduras maj 2015 Basfakta Folkmängd: 8,5 miljoner (uppskattning 2014) Huvudstad: Tegucigalpa (befolkning: drygt 1 miljon, inklusive systerorten

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Ekonomisk och handelspolitisk grundrapport för Ghana 2011

Ekonomisk och handelspolitisk grundrapport för Ghana 2011 Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr ABUJ/20110507-1 2011-05-07 Abuja Lundgren/Holmström UD-AF Dnr 46 Ekonomisk och handelspolitisk grundrapport för Ghana 2011 Sammanfattning Tillväxten för 2010 låg på 6,6

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Vietnams ekonomi fortsätter att växa kraftigt

Vietnams ekonomi fortsätter att växa kraftigt Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr HANO/20110208-1 2011-02-08 Hanoi Henrik Gorbow UD-ASO Dnr 7 Vietnam - Ekonomisk och Handelspolitisk rapport Hög tillväxt och en kraftig minskning av inkomstfattigdomen

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Ekonomiska basfakta 2014-03-11

Ekonomiska basfakta 2014-03-11 Ekonomisk rapport Qatar Ekonomiska basfakta Valuta: Qatarisk Riyal (QAR) BNP per capita: Cirka 102 000 USD (2013) Export: Cirka 127 miljarder USD (2013) Främsta exportvara: Naturgas, råolja Största exportpartners:

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år):

Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år): Makroekonomiska begrepp, balanser och samband Förkortningar: Y: BNP = Nationalinkomst C: Privat konsumtion G: Offentlig konsumtion KONS =C+G = total konsumtion I: Investeringar X: Export M: Import S: Sparande

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA, 13-14 ÖVERSIKTLIGT, 15-17 NOGA

LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA, 13-14 ÖVERSIKTLIGT, 15-17 NOGA FRÅN MIKRO TILL MAKRO MIKRO: MARKNADER, INDIVIDUELLT BETEENDE MAKRO: SAMMAN LAGDA RESULTAT, AGGREGERAD NIVÅ, SAMHÄLLET LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA,

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2014 Betalningsbalans och utlandsställning Portföljinvesteringarna i utlandet ökade under andra kvartalet 2014 Korrigering Siffrorna i offentliggörandet har korrigerats 1892014 De korrigerade

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(2) Mnr BOGO/20110318-1 2011-03-18. Bogotá, D.C. Tommy Strömberg, Ambassadråd Jenny Jonsson, Praktikant.

Telemeddelande (A) Sid. 1(2) Mnr BOGO/20110318-1 2011-03-18. Bogotá, D.C. Tommy Strömberg, Ambassadråd Jenny Jonsson, Praktikant. Telemeddelande (A) Sid. 1(2) Mnr BOGO/20110318-1 2011-03-18 Bogotá, D.C. Tommy Strömberg, Ambassadråd Jenny Jonsson, Praktikant UD-AME Dnr 20 Narkotikafrågan i Colombia Sammanfattning: Colombia är enligt

Läs mer

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? Seminarium, Almi Företagspartner AB Seminarium, Almi Företagspartner AB 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson The big five (Spanien 1977, Norge

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821 Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Sparsamma hushåll har skapat ett stort överskott i den svenska bytesbalansen

Sparsamma hushåll har skapat ett stort överskott i den svenska bytesbalansen Konjunkturläget mars 11 1 FÖRDJUPNING Sparsamma hushåll har skapat ett stort överskott i den svenska bytesbalansen På år har den svenska bytesbalansen gått från att visa ett underskott på nära miljarder

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr KUAL/20060504-1 2006-05-04. Kuala Lumpur. Eva Nilsson Mansfeld. Malaysia från tenn till islamiskt finanscentrum?

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr KUAL/20060504-1 2006-05-04. Kuala Lumpur. Eva Nilsson Mansfeld. Malaysia från tenn till islamiskt finanscentrum? Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr KUAL/20060504-1 2006-05-04 Kuala Lumpur Eva Nilsson Mansfeld Malaysia från tenn till islamiskt finanscentrum? Sammanfattning: Malaysia har en stabilt växande ekonomi med

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 5 Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik Idag Pengar och inflation, del 2. Konjunkturer (förändringar i produktion på kort sikt): Definitioner. AD (Aggregated demand)-modellen.

Läs mer

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad FRÅGA 1. 12 poäng. Varje deluppgift ger 1 poäng. För att få poäng på delfrågorna krävs helt rätt svar. Svar på deluppgifterna skrivs på en och samma sida, som vi kan kalla svarssidan. Eventuella uträkningar

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Den internationella valutamarknaden är ett nätverk av banker, mäklare och valutahandlare runt om i världen Viktigaste marknaderna finns i London, New York, Zürich, Frankfurt, Tokyo,

Läs mer

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet?

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? Byggkonjunkturen 2015 Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? FASADDAGEN, MALMÖ BÖRSHUS, 2015-02-05 Fredrik Isaksson Chefekonom Fasaddagen 2015 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Enheten för internationell handelsutveckling 2012-04-27 Dnr: 2012/00574 Petter Stålenheim Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Mellan 2004 och 2007 ökade den svenska exporten till de nya EUmedlemmarna

Läs mer

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen I en period av stora förändringar och osäkerhet är det den absolut sämsta tiden för afrikanska regeringar att skriva på bindande avtal som minskar rätten att själva bestämma över sin ekonomiska utveckling

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998)

Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998) 1 Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Guatemala: x 1,75 Angola: x 4 Peru: x 5 Indien: x 7 Indonesien: x 14,8 Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998)

Läs mer

Kommentar till situationen i Grekland

Kommentar till situationen i Grekland Kommentar till situationen i Grekland Finansminister Magdalena Andersson 29 juni 2015 AGENDA Vad har hänt? Möjliga följder för Sverige 3 Allvarligt läge 26 juni Tsipras meddelar folkomröstning den 5 juli

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Bortom tillväxtparadigmet arbete och välfärd i den nya ekonomin. Mikael Malmaeus 2014 06 07

Bortom tillväxtparadigmet arbete och välfärd i den nya ekonomin. Mikael Malmaeus 2014 06 07 Bortom tillväxtparadigmet arbete och välfärd i den nya ekonomin Mikael Malmaeus 2014 06 07 Den tyska ekonomin bromsar in rejält nästa år och tillväxten minskar ordentligt Operahus ökar den ekonomiska tillväxten

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Universitetsutbildning utan arbetsgaranti

Universitetsutbildning utan arbetsgaranti Universitetsutbildning utan arbetsgaranti 1. Inledning 1.1 Syfte och frågeställning I denna text vill vi besvara frågan Hur påverkar universitetsutbildningen ungdomars framtida möjligheter att få jobb?.

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU KS

a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU KS Uppgift 1 a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU LS AU KS AE BN* BN b) Kontraktiv penningpolitik: höjd ränta dyrare att låna till investeringar

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammanfattning Fyra år efter den stora recessionens början befinner sig euroområdet fortfarande i kris. BNP och BNP per capita ligger under nivån

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2 1 Samhällsekonomi Strävansmål: Du skall efter kursen ha kunskaper om hur beslut om ekonomi kan påverka dig, det svenska samhället och i förlängningen resten av världen Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4 Bedömningsmatris

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

LANDRISKKLASS. 5/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S UTESTÅENDE GARANTIER PÅ LANDET

LANDRISKKLASS. 5/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S UTESTÅENDE GARANTIER PÅ LANDET LANDRISKKLASS 5/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S POLICY Statsrisker: Normal riskprövning Övriga offentliga risker: Restriktiv riskprövning

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2014 Betalningsbalans och utlandsställning Finlands nettoställning mot utlandet minskade år 2013 Till minskningen av Finlands nettoställning mot utlandet år 2013 bidrog mest ökningen

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

ALBA-TCP: Hur långt ifrån ett optimalt valutaområde?

ALBA-TCP: Hur långt ifrån ett optimalt valutaområde? Nationalekonomiska institutionen Ekonomihögskolan, Lunds universitet ALBA-TCP: Hur långt ifrån ett optimalt valutaområde? Olle Berggren Vårterminen 2011 NEKK01 Examensarbete kandidatnivå Handledare: Yves

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Tema: Ekonomiska frizoner

Tema: Ekonomiska frizoner !! Ekonomiska frizoner är ett hot mot den globala fackföreningsrörelsen. I zonerna finns många miljoner anställda, men nästan ingen tillåts att gå med i facket. Ofta är facklig verksamhet förbjuden i zonerna.

Läs mer

Tema: Ekonomiska frizoner

Tema: Ekonomiska frizoner ! Tema: Ekonomiska frizoner Bild omslag:: Metallindustriarbetare i Gujarat, Indien.! TEMA är en serie skrifter som ges ut av LO-TCO Biståndsnämnd för att tematiskt belysa och diskutera aktuella frågor

Läs mer

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015 2015-03-12 Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015 Förvaltningen av statsskulden regleras i budgetlagen (2011:203), förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret och regeringens

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag. Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015

Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag. Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015 Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015 Amilcar Cabral, chef för PAIGC (Afrikanska partiet för självständighet åt Guinea och Kap Verde), Ledde de militära

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 212 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/12 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/) 1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 10 LEKTION 10: 8 maj 2015 1. Finanskris och skuldkris Före: Gör multimediaövningarna på ekonomiskt ordförråd (se hemsidan)! (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson Harpsund 21 augusti 2015 AGENDA Det ekonomiska läget Världen Sverige Inriktningen för politiken Sammanfattning

Läs mer

Promemoria Sid. 1(12) 2015-05-27. Guatemala City. Landöversikt El Salvador maj 2015. Basfakta

Promemoria Sid. 1(12) 2015-05-27. Guatemala City. Landöversikt El Salvador maj 2015. Basfakta l Promemoria Sid. 1(12) 2015-05-27 Guatemala City Landöversikt El Salvador maj 2015 Basfakta Folkmängd: 6,4 miljoner (uppskattning 2014) Huvudstad: San Salvador (befolkning: drygt 2 miljoner) Yta: 20 400

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg

Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg Nyckeltal för ISLAND nov. 2012 Förväntad BNP-utveckling 2,8 % Inflationstakt 4,6 % Arbetslöshet 5,0 % Bostadsbyggande prognos

Läs mer

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Turistnäringens effekter på ekonomi och sysselsättning i Sverige Fakta & statistik 2008 ÅrSbokSluT För SvenSk TuriSm och TuriSTnäring 2008 Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Internationellt Prislista BKTV Telefoni Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Albanien 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet Fast telefoni 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040513-1 2004-05-13 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 51 Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Sammanfattning Den kinesiska

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer