Tendenser under

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tendenser under 2014 2015-07-09"

Transkript

1 Promemoria Sid. 1(9) Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Honduras 2014 Tendenser under 2014 BNP ökade med drygt 3 procent under 2014, vilket är positivt men otillräckligt för att framgångsrikt kunna reducera den utbredda fattigdomen och stärka statens roll och näringslivets förmåga att främja ekonomisk utveckling. En viktig reducering av budgetunderskottet skedde mellan 2013 (7,9 %) och 2014 (5,2 %). Det sjunkande budgetunderskottet kan tillskrivas skattereformen som antogs i slutet av 2013 och ökade skatteintäkterna, samt lägre internationella oljepriser och ökade penningförsändelser från migranter. Den gynnsamma makroekonomiska utvecklingen ledde till att en ny låneuppgörelse med IMF (ett s.k. Stand By Agreement) kunde träffas i slutet av 2014, vilket ger tillgång till fler, mer förmånliga lån och krediter. Exporten ökade med 3 procent och importen med 2 procent. Underskottet i handelsbalansen reducerades därmed något och uppgick till 15 procent. Det bi-regionala associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika är sedan hösten 2013 i kraft vad gäller handelsdelen i samtliga centralamerikanska länder men mycket återstår innan avtalet kan nå sin fulla potential. Exporten från Sverige till Honduras uppgick till 160 miljoner SEK år 2014 och importen uppgick under samma period till 187 miljoner SEK. De främsta svenska exportprodukterna till Honduras är verkstadsprodukter och livsmedel och den viktigaste importprodukten är kaffe, som utgör nästan all import från landet.

2 2(9) Bakgrund Fattigdomen i Honduras är utbredd och omfattande. Drygt 60 procent av befolkningen är fattiga, varav cirka 35 procent är extremt fattiga. Honduras rankas på plats 129 av 187 länder i UNDP:s Human Development Index (2014). Landet är ett av de tre mest ojämlika länderna i Latinamerika. Trots fem-sex år av stabil ekonomisk tillväxt är nivåerna av ojämlikhet större idag än för tio år sedan. Det regressiva och outvecklade skattesystemet inverkar negativt på statens kapacitet att finansiera åtgärder för att minska den sociala och ekonomiska ojämlikheten i samhället. Studier visar att länken mellan ekonomisk tillväxt och fattigdomsminskning är mycket svag i Honduras. Den ekonomiska tillväxten har under det senaste decenniet varit otillräcklig och inte fördelats för att gynna socialt och ekonomiskt svaga grupper. Det är ett historiskt mönster. Därför är fattigdomsminskningen långsam. Därtill fick den politiska krisen negativa ekonomiska effekter och innebar att många människor åter hamnade under fattigdomsstrecket efter några års positiv utveckling. Fattigdom och korruption i kombination med repressiva åtgärder för att kontrollera säkerheten har resulterat i kränkningar av medborgarnas grundläggande mänskliga rättigheter. Korruptionen är utbredd bland politiker och personal i den offentliga förvaltningen och landet innehar position 126 av 175 länder (2014) på organisationen Transparency Internationals korruptionsindex. På den amerikanska dubbelkontinenten är Honduras därmed ett av de fem värsta korruptionsländerna, enligt denna ranking. Vissa av landets traditionellt starka ekonomiska grupper liksom delar av den offentliga makten misstänks ha haft eller har band till narkotikahandeln. Det har periodvis utgjort ett direkt hot mot de statliga institutionernas stabilitet. Det har även funnits en koppling mellan narkotikahandeln och fenomenet kriminella ungdomsgäng, s.k. maras, vilka finns i många städer. Honduras har flera år i rad rankats av FNs organ för bekämpning av droger och kriminalitet, UNODC, som det mest mord-frekventa i världen, 90 mord per år per (UNODC, The Global Study on Homicide, 2013).

3 3(9) Ekonomiska indikatorer INDIKATOR (prognos) BNP (real tillväxt 3,7 3,3 2,8 3,1 3,3 i %)** Nominell BNP 17,6 18, ,7 20,4 (Miljarder USD)** BNP/capita* (USD, köpkraftsjusterad) BNP/capita*(USD, nominell, löpande priser) Statsskuld (% av 32,1 34,7 36,2 40,3 43,4 BNP)* Budgetunderskott -4,6-6,0-7, 9-5,2-3,8 (% av BNP)** Inflation 5,6 5,4 4,9 5,8 (KPI) %**** Skatteuppbörd (% 14,8 14,5 14,4 16,1 av BNP)* Export (miljarder 8 8,4 7,8 8,1 7,9 USD)** Import (miljarder 11,1 11, USD)** Handelsbalans (% -17,9-16,3-17,1-15,4-16,8 av BNP)** Bytesbalans (% av -8,5-9,9-9,5-7,4-7,2 BNP)* Arbetslöshet i %** 4,3 4,4 4,5 4,3 4,1 Utl. direktinvesteringar 1,01 1,06 1,06 1,14 (miljarder USD)*** Valutareserv (miljarder 2,8 2,5 3 3,5 3,5 USD)** Källor för siffrorna i tabellen: * IMF; ** The Economist Intelligence Unit (EIU), *** Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), ****Banco Central de Honduras. Vissa siffror har avrundats

4 4(9) Makroekonomisk utveckling Efter flera år av tillväxtsiffror över 6 procent, drabbades Honduras hårt av finanskrisen och därtill ytterligare på grund av statskuppen mot den folkvalde presidenten Manuel Zelaya i juni Kuppen resulterade i att de allra flesta bilaterala och multilaterala biståndsgivare fryste utvecklingssamarbetet med Honduras, och de internationella kreditinstituten och bankerna stoppade vidare utlåning. Regeringen under president Juan Orlando Hernández, som tillträdde i januari 2014, har lyckats öka takten i den långsamma ekonomiska återhämtning som inleddes av företrädaren Porfirio Lobo ( ). Lägre internationella oljepriser, en stabilare budgetutveckling, ökad utrikeshandel, reducering av bytesbalansunderskottet och fortsatt återhämtning av penningflödena från migranter var några av de gynnsamma faktorer som bidrog till förbättrad makroekonomisk stabilitet under Även skatteinkomsterna ökade. Detta bidrog också till att det statliga budgetunderskottet minskade, från 7,6 procent av BNP (2013) till 5,9 procent (2014). Tillsammans med IMF har regeringen satt målet att ytterligare minska budgetunderskottet för 2015, ner till knappt 4 procent. Detta kan komma att kräva impopulära strukturreformer som uppsägningar av statsanställda, bland annat i det statliga elbolaget Empresa Nacional de Energia Electrica (ENEE). Under 2014 gick EENE med ekonomisk förlust även om den var lägre än jämfört med tidigare år. De vidtagna makroekonomiska åtgärderna ledde till att ett nytt så kallat Stand By Agreement med IMF kunde tecknas i december Detta avtal ger landet tillgång till fler och mer förmånliga lån och krediter. De mest dynamiska sektorerna under 2014 var telekommunikationer, finansiell verksamhet, jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske samt tillverkningsindustrin. Valutareserverna uppgick till drygt 3,5 miljarder, en ökning med 260 miljoner USD jämfört med Intäkter från turism uppgick till cirka 800 miljoner USD en ökning med över 15 procent jämfört med De utländska direktinvesteringarna stannade på drygt 1 miljard USD, vilket motsvarar 5,8 procent av BNP. Investeringarna kommer främst från USA, Mexiko och Panama. Sedan många år emigrerar honduraner till framför allt USA, men även till andra länder såsom Mexiko, El Salvador, Kanada, Spanien och Italien. Uppskattningsvis lever cirka en och en halv miljon honduranska medborgare utan-

5 5(9) för Honduras. Remissor penningförsändelser från migranter är inte bara en viktig inkomstkälla för många honduraner, utan betyder mycket för ekonomin i stort (cirka 15 procent av BNP). Remissorna tenderar också att utgöra ett stabilare penningflöde över tid jämfört med utländska direktinvesteringar och bistånd. Remissorna har ökat stadigt sedan krisen och uppgick år 2014 till 3,12 miljarder USD, en ökning med åtta procent jämfört med 2013 och motsvarande 40 procent av Honduras exportinkomster. Underskottet i bytesbalansen reducerades under 2014 med två procentenheter och uppgick till drygt 7 procent av BNP. Skatteuppbörden i Honduras har historiskt sett varit låg i likhet med grannländerna men ökade från 14,4 procent 2013 till 16,1 procent Det ligger dock fortfarande under snittet för utvecklingsländer (18 procent enligt IMF). De sociala utgifterna är också alltjämt bland de lägsta i Latinamerika, vilket är en viktig orsak till att de sociala klyftorna inte har minskat nämnvärt. Honduras befolkning är ung: nästan 50 procent av befolkningen är under 19 år. Befolkningen har nästan fördubblats på 15 år, från 4,9 miljoner 1990 till 8,5 miljoner Den formella sektorn har inte förmåga att absorbera och integrera den allt växande befolkningen i arbetsför ålder. Den öppna arbetslösheten uppgår enligt officiella siffror till cirka 4 procent, men siffran är missvisande eftersom drygt 70 procent av den arbetsföra befolkningen beräknas arbeta inom den informella sektorn, utan tillgång till lagstadgade arbetsrättigheter. Finans- och budgetpolitik Det statliga budgetunderskottet fortsatte under 2014 och stannade på 5,9 procent av BNP, en förbättring jämfört med 2013 (7,3 procent). Regeringen gör ansträngningar för att öka skatteinkomsterna, inte minst att söka reducera den utbredda skatteflykten och skattefusket. Upplåningen har fördubblats sedan 2009 och statsskulden uppgår nu till drygt 40 procent av BNP, vilket är strax över IMF:s rekommenderade högsta statsskuldsnivå. I och med inkluderandet av Honduras i HIPC-programmet 1 har det blivit svårare för landet att ta utländska lån och andelen inhemska lån med höga räntor har ökat och absorberats av de lokala bankerna. Denna växande trend 1 HIPC är en förkortning av Heavily Indebted Poor Countries och är ett program där de mest skuldtyngda länderna i världen kan få delta och få några av sina skulder avskrivna. Programmet drivs av Världsbanken och IMF.

6 6(9) med en inhemsk skuld med höga räntesatser ledde 2012 till svårigheter för staten att betala leverantörer, entreprenörer och statliga tjänstemän. Inför denna situation utfärdade Honduras under 2013 för första gången statsobligationer på den internationella finansmarknaden, till ett värde av 1 miljard USD. De viktigare externa lånekällorna utgörs nu av förutom IMF och Världsbanken regionala banker, särskilt den Interamerikanska Utvecklingsbanken (IDB) och den Centralamerikanska Banken för Regional Integration (CABEI). Bytesbalansen är starkt beroende av råvarupriserna på den internationella marknaden och remissorna, och underskottet uppgick till drygt 7 procent år Underskottet väntas fortsätta att vara betydande och kan bara reduceras genom en svagare valuta och ökade investeringar. Statsbudgeten har allvarliga strukturella problem. Över 60 procent av skatteintäkterna går åt att betala löner och regeringens kapacitet att fördela resurser till offentliga investeringar och sociala utgifter är därmed mycket begränsad. Det honduranska skattesystemet är i hög grad beroende av indirekt beskattning. Endast 30 procent av skatteintäkterna utgörs av direkta skatter. Beskattningen av företagens vinster är låg, och till det tillkommer problemen med det stora antal undantag av beskattning på olika produktionssektorer. Regeringen har inte egen majoritet i kongressen och ytterligare skattereformer kan bli svåra att få igenom. De utländska direktinvesteringarna tros öka under de kommande åren, allteftersom nya ekonomiska frizoner och planerade s.k. charter cities byggs. Penning- och valutapolitik Honduras riksbank (BCH, Banco Central de Honduras), har vidhållit den mjukt expansiva penningpolitik som infördes 2009 med huvudsyftet att kontrollera inflationen. Valutareserverna ökade med nästan en halv miljard USD till drygt 3,5 miljarder USD BCH har sedan juli 2011 bedrivit en växelkursregim enligt en kontrollerad bana, s.k. crawling peg, där värdet på valutan lempira (La) tillåts fluktuera med 6,5 procent kring ett basvärde som har knutits vid 18,9 La till 1 USD. Centralbanken kontrollerar också dollarutbudet, främst genom att begränsa priset på dollarbudgivning (till ett tak på 0,75 procent av föregående dags auktionsvärde) för att stävja valutaspekulation. Inflationen uppgick till 5,8 procent i slutet av Under första kvartalet 2015 var medelvärdet på inflationen 3,7 procent, minskningen är en återspeg-

7 7(9) ling av de sjunkande oljepriserna och är väl inom ramen för centralbankens mål (5-7 procent). Handel och handelspolitik Honduras är i hög grad beroende av export (exportvärdet utgör omkring 40 procent av BNP). Exporten uppgick 2014 till drygt cirka 8 miljarder USD, en ökning med 3 procent jämfört med föregående år. Importen ökade med knappt 2 procent och uppgick till ca 11 miljarder USD. Handelsbalansen är traditionellt negativ i Honduras, med ett handelsunderskott som representerar cirka procent av BNP, vilket är en återspegling av landets produktionsstruktur. Handelsunderskottet år 2014 uppgick till drygt 15 procent av BNP, vilket innebar en förbättring med två procentenheter sedan Ökningen av exportintäkterna kan framför allt förklaras av återhämtningen av exporten av kaffe, palmolja och räkor. Honduras är världens sjätte största kaffeexportör. USA fortsatte att dominera som mottagarland (cirka 35 procent av exporten gick dit) följt av grannländerna i Centralamerika (12 procent), EU (11 procent) samt Mexiko (2 procent). De viktigaste exportvarorna är kläder, kaffe, maskiner, elektriska apparater och reservdelar, bananer, palmolja och räkor. En stor del av exportprodukterna kommer från den s.k. maquila-sektorn, som under i stort sett skattefria omständigheter importerar råvaror (främst textilier) och sedan återexporterar dessa efter en lokal förädlingsprocess (främst kläder). Denna sektor utgör drygt 40 procent av landets export, där 80-90% importeras och exporteras av och till USA. Detta beroende har också slagit relativt hårt mot Honduras ekonomi efter att den amerikanska allmänna efterfrågan har sjunkit under de senaste åren. Honduras har också en gruvindustri där exporten av guld dominerade 2014 till ett värde av 112 miljoner USD. De största länderna från vilka Honduras importerade var USA (43 procent), övriga Centralamerika (19 procent) och EU (drygt 7 procent). De viktigaste importvarorna inkluderade textilier (råvara till legosömnadsfabrikerna), drivmedel och smörjmedel, maskiner och elektronik, industriella råvaror, kemiska produkter och livsmedel. Honduras är sedan mer än ett decennium ett transitland för narkotikahandel från Sydamerika till USA. Drogrelaterade pengar står sannolikt för en betydelsefull del av kapitalinflödet till landet. Honduras är medlem i den Centralamerikanska Gemensamma Marknaden (CACM) och har undertecknat frihandelsavtal med Mexiko, Chile, Colombia,

8 8(9) Panama, Taiwan, Kanada, Peru samt frihandelsavtalet DR-CAFTA med El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Dominikanska Republiken och USA. Förhandlingar om frihandelsavtal pågår med Caricom. Honduras och Guatemala tecknade under början av 2015 ett bilateralt avtal om att ingå en tullunion. Det biregionala associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika skrevs under 2010 och ratificerades av EU-parlamentet och samtliga centralamerikanska länder under 2012 och Associeringsavtalet utgörs av tre pelare: politisk dialog, utvecklingssamarbete och frihandel. Frihandelsdelen av avtalet är i kraft i samtliga centralamerikanska länder sedan 2013 men för att avtalet ska gälla i sin helhet måste det först ratificeras av EU:s samtliga medlemsländers parlament. Den processen går framåt men långsamt. Så kallade högnivådelegationer mellan EU och Centralamerika har börjat sammanträda för att diskutera konkret implementering av associeringsavtalet. Honduras satsar allt mer på turism, också bortom de tre största traditionella turistattraktionerna som är de karibiska öarna Roatán och Utila samt mayaruinen Copán. Turismen bedöms bli allt viktigare för servicesektorn men den höga kriminaliteten har hittills varit en faktor som förhindrar ett utnyttjande av den fulla potentialen. Under regeringen Zelaya anslöt sig Honduras till det venezuelanska ekonomiska samarbetsinitiativet Petrocaribe 2 som ger Honduras tillgång till billiga krediter vid köp av venezuelansk olja. Som en följd av kuppen suspenderade Venezuela Honduras från initiativet. Efter flera diplomatiska turer under 2014 kring ett återinträde fortsätter man att stå utanför Petrocaribe, vars betydelse också minskat bland annat som en följd av fallande oljepriser på världsmarknaden. Sveriges ekonomiska relationer med Honduras Sveriges handelsutbyte med Honduras är begränsad men mer än fördubblades mellan 2013 och 2014 (från 65 miljoner SEK till 160 miljoner). Verkstadsprodukter och utrustning för telekommunikation stod för så gott som hela ökningen. Tetra Pak har stark ställning och Millicom expanderar genom delägarskapet i en av de största mobiltelefon-operatörerna i Centralamerika, Tigo. Närvaron av svenska företag är annars begränsad, ABB, Ericsson och Oriflame är representerade. Andra svenska företag företräds genom dotterbolag i något av grannländerna. 2 De länder som i dagsläget är med i Petrocaribe är Antigua och Barbuda, Bahamas, Belize, Kuba, Dominica, Granada, Guyana, Haiti, Jamaica, Nicaragua, Dominikanska Republiken, Saint Kitts och Nevis, Saint Vincent och Grenadinerna, Santa Lucia, Surinam och Venezuela.

9 9(9) Sektorer med utvecklingspotential för Sveriges del är bl.a. skogssektorn, infrastruktur, och miljöteknik. Ett verktyg som kan underlätta investeringar i Honduras är det riskkapital Swedfund ställer till förfogande för svenska investeringsprojekt i Centralamerika. Sveriges import från Honduras utgörs till över 90 procent av kaffe. Värdet uppgick 2014 till 187 miljoner SEK, en ökning med 23 procent från 2013.

2014-08-18. Promemoria Sid. 1(9) Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för El Salvador augusti 2014

2014-08-18. Promemoria Sid. 1(9) Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för El Salvador augusti 2014 Promemoria Sid. 1(9) 2014-08-18 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för El Salvador augusti 2014 Tendenser under 2013 Den ekonomiska tillväxten styrs till stor del av den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Viktigaste tendenser under 2013

Viktigaste tendenser under 2013 Promemoria Sid. 1(8) 2014-04-15 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Nicaragua 2013 Viktigaste tendenser under 2013 Fortsatt god ekonomisk tillväxt, BNP ökade med 4,5 procent under

Läs mer

Promemoria Sid. 1(9) 2014-05-13. Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Costa Rica 2013

Promemoria Sid. 1(9) 2014-05-13. Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Costa Rica 2013 Promemoria Sid. 1(9) Guatemala City 2014-05-13 Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Costa Rica 2013 Tendenser under 2013 Efter den ekonomiska avmattningen 2008-2009 inleddes en övertygande återhämtning

Läs mer

Promemoria Sid. 1(8) 2015-07-22. Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Guatemala 2014

Promemoria Sid. 1(8) 2015-07-22. Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Guatemala 2014 Promemoria Sid. 1(8) 2015-07-22 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Guatemala 2014 Tendenser under 2014 BNP ökade med drygt fyra procent under 2014. Det är troligt att en ny regering

Läs mer

FÖRBINDELSERNA MELLAN EU OCH LATINAMERIKA/ VÄSTINDIEN

FÖRBINDELSERNA MELLAN EU OCH LATINAMERIKA/ VÄSTINDIEN LATINAMERIKA OCH VÄSTINDIEN EU:s förbindelser med Latinamerika och Västindien är mångfacetterade och arbetet bedrivs på olika nivåer. EU samverkar med hela regionen genom toppmöten för stats- och regeringschefer,

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Ekonomisk rapport för Brasilien Betoning på den finansiella krisen

Ekonomisk rapport för Brasilien Betoning på den finansiella krisen Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr BRAS/20090217-2 2009-02-17 Brasilia Ambassadrådet Christian de Filippi +55 61 8127 4623 Praktikant Therese Sandell UD-AME Dnr 17 Ekonomisk rapport för Brasilien Betoning

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.3.2015 COM(2015) 131 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Årlig rapport om genomförandet av del IV i associeringsavtalet mellan EU och

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008 Sid. 1(5) Moskva Anders Eriksson Rysk ekonomi september 2010 Den ryska ekonomin visar åter tillväxt, prognosen för 2010 är 4%. Tillväxten avmattas dock, försiktighet råder och ovissheten om styrkan i återhämtningen

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONIMI Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONOMISKA MÅL Makroekonomi är en analys av samhället som helhet. Den aggregerade (totala) effekten i fokus; de totala utgifterna,

Läs mer

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Bryssel, 05 maj 2015 Den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen drar nytta av ekonomisk

Läs mer

LANDRISKKLASS. 4/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet.

LANDRISKKLASS. 4/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. LANDRISKANALYS Colombia LANDRISKKLASS 4/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S UTESTÅENDE GARANTIER PÅ LANDET KORTFRISTIGA AFFÄRER: 108 MSEK

Läs mer

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland?

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Pentti Hakkarainen Finlands Bank Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Mariehamn, 15.8.2016 15.8.2016 1 Ekonomiska utsikter för euroområdet 15.8.2016 Pentti Hakkarainen 2 Svagare

Läs mer

Effekter av den finanspolitiska åtstramningen

Effekter av den finanspolitiska åtstramningen Internationell konjunkturutveckling 35 Effekter av den finanspolitiska åtstramningen i 2007 De tyska offentliga finanserna har utvecklats svagt sedan konjunkturnedgången 2001/2002. 2005 överskred underskottet

Läs mer

Brasilien i förändringens tider president Lula ut, president Dilma in 1

Brasilien i förändringens tider president Lula ut, president Dilma in 1 Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr BRAS/20101215-2 2010-12-15 Brasilia Annika Markovic Brasilien i förändringens tider president Lula ut, president Dilma in 1 När president Lula lämnar sitt ämbete vid årsskiftet

Läs mer

Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder

Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Nationalekonomi Peter Andersson Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder Denna övning syftar till att öka förståelsen

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 7 november 13 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Läget i svensk ekonomi och den aktuella penningpolitiken Utmaningar på arbetsmarknaden

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Handel och investeringar Sverige-Brasilien 2008

Handel och investeringar Sverige-Brasilien 2008 2008-03-05 Sid. 1(8) Brasilia Handel och investeringar Sverige-Brasilien 2008 Handeln i Brasilien ökade under år 2007 jämfört med året innan. Exporten från Sverige till Brasilien ökade med 17% under 2007

Läs mer

Statsupplåning. prognos och analys 2017:1. 22 februari 2017

Statsupplåning. prognos och analys 2017:1. 22 februari 2017 Statsupplåning prognos och analys 2017:1 22 februari 2017 Riksgäldens uppdrag Statens finansförvaltning Statens betalningar och kassahantering Upplåning och förvaltning av statsskulden Garantier och lån

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

Ekonomisk och handelspolitisk rapport Colombia

Ekonomisk och handelspolitisk rapport Colombia Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr BOGO/20110415-1 2011-04-15 Bogotá D.C. Åsa Hindenborg, andre ambassadsekreterare Alfonso Jaramillo, lokal kommersiell handläggare UD-AME Dnr 26 Ekonomisk och handelspolitisk

Läs mer

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige John Hassler Prins Bertil Seminariet Göteborg 2016 Världskonjunkturen Lägre tillväxt förutspås för kommande år. EU och USA kommer inte tillbaks till trend

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik Ruta MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV :S EXPERTER :s experter har gjort framtidsbedömningar för den makroekonomiska utvecklingen i euroområdet baserade på de uppgifter som fanns tillgängliga

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina 2 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 214-6-12 Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina Sveriges exportvärde för jordbruksprodukter inklusive fisk till Ryssland och

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Promemoria Erik Widman +86 1 6532 979, 8282 erik.widman@foreign.ministry.se Delges: Enl. bif. lista Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Kina har trätt fram som Sveriges viktigaste handelspartner

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

U 31/2008 rd. Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen

U 31/2008 rd. Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen U 31/2008 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om förslag av kommissionen till beslut av rådet att underteckna och provisoriskt tillämpa samt ingå avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska

Läs mer

LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA, 13-14 ÖVERSIKTLIGT, 15-17 NOGA

LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA, 13-14 ÖVERSIKTLIGT, 15-17 NOGA FRÅN MIKRO TILL MAKRO MIKRO: MARKNADER, INDIVIDUELLT BETEENDE MAKRO: SAMMAN LAGDA RESULTAT, AGGREGERAD NIVÅ, SAMHÄLLET LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA,

Läs mer

Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA

Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA Swedbank Analys Nr 4 18 november 2008 Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA Till skillnad från OECD och IMF som förutser att USA:s ekonomi krymper nästa år, räknar ekonomerna i National

Läs mer

2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde? A) vinst B) utgifter på insatsvaror C) löner D) ränteutgifter

2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde? A) vinst B) utgifter på insatsvaror C) löner D) ränteutgifter 1. Vad räknas inte till privata investeringar? A) Nyproduktion av bostäder B) En ökning av lager C) Nyproducerade fabriker D) Företags inköp av begagnade maskiner 2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde?

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Tio år efter finanskrisen

Tio år efter finanskrisen Swedbank Östersjöanalys Nr 16 18 augusti 28 Ryssland Tio år efter finanskrisen Rysslands ekonomi har stärkts betydligt det senaste decenniet, medelklassen ökar i antal och landets valutareserver är idag

Läs mer

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? Seminarium, Almi Företagspartner AB Seminarium, Almi Företagspartner AB 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson The big five (Spanien 1977, Norge

Läs mer

Statsupplåning prognos och analys 2016:2. 15 juni 2016

Statsupplåning prognos och analys 2016:2. 15 juni 2016 Statsupplåning prognos och analys 2016:2 15 juni 2016 Sammanfattning: Större överskott i år vänds till underskott 2017 Överskott i statsbudgeten på 41 miljarder 2016 (nettolånebehov -41 miljarder) Stark

Läs mer

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas RP 53/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag.

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag. Kommerskollegium Kommerskollegiums vision Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik Fri och öppen handel med klara spelregler Lena Johansson Generaldirektör Kommerskollegiums uppdrag Disposition

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 8 november 212 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Det senaste årets utveckling och penningpolitik Försämrade tillväxtutsikter och lågt

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2528. Beredskap för utebliven ekonomisk tillväxt. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund.

Motion till riksdagen: 2014/15:2528. Beredskap för utebliven ekonomisk tillväxt. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2528 av Valter Mutt och Annika Lillemets (MP) Beredskap för utebliven ekonomisk tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 27 oktober Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:3 2014-05-15 UF2014/32092/UD/USTYR Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för globala insatser för ekonomiskt

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Ekonomisk och handelspolitisk grundrapport för Ghana 2011

Ekonomisk och handelspolitisk grundrapport för Ghana 2011 Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr ABUJ/20110507-1 2011-05-07 Abuja Lundgren/Holmström UD-AF Dnr 46 Ekonomisk och handelspolitisk grundrapport för Ghana 2011 Sammanfattning Tillväxten för 2010 låg på 6,6

Läs mer

Tentamen i nationalekonomi, makro A 11 hp 2013-05-30. Ansvarig lärare: Anders Edfeldt (0705103009) Hjälpmedel: Skrivdon och miniräknare.

Tentamen i nationalekonomi, makro A 11 hp 2013-05-30. Ansvarig lärare: Anders Edfeldt (0705103009) Hjälpmedel: Skrivdon och miniräknare. Tentamen i nationalekonomi, makro A 11 hp 2013-05-30 Ansvarig lärare: Anders Edfeldt (0705103009) Hjälpmedel: Skrivdon och miniräknare. Maximal poängsumma: 24 För betyget G krävs: 12 För VG: 18 Antal frågor:

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Konjunkturläget december 7 FÖRDJUPNING Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Tillgångar bedöms i dagsläget vara högt värderade på många finansiella marknader. Konjunkturinstitutet uppskattar

Läs mer

Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017

Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017 Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017 Den ekonomiska och monetära utvecklingen Översikt Vid sitt penningpolitiska sammanträde den 9 mars 2017 fastställde ECB-rådet att det fortfarande behövs en kraftigt ackommoderande

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 30 juni 2015 2 AGENDA Utvecklingen i omvärlden Svensk ekonomi Sammanfattning 3 Tillväxt i världen stärks men i långsammare takt BNP-tillväxt i utvalda

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands 4258 Bilaga 1 Tredje länder från vilka får importeras fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem, dock med undantag av tvåskaliga mollusker, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor

Läs mer

Översikten i sammandrag

Översikten i sammandrag OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Swedish OECD-FAO:s jordbruksöversikt 2009 Sammanfattning på svenska Översikten i sammandrag De makroekonomiska villkor som bildar underlaget för den här halvtidsrapporten

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Buenos Aires. URUGUAY: Ekonomisk och handelspolitisk rapport april 2017

Buenos Aires. URUGUAY: Ekonomisk och handelspolitisk rapport april 2017 2017-04-10 Buenos Aires URUGUAY: Ekonomisk och handelspolitisk rapport april 2017 Uruguay har sedan ett decennium tillbaka styrts av olika politiska allianser inom ramen för koalitionen Frente Amplio,

Läs mer

Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år):

Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år): Makroekonomiska begrepp, balanser och samband Förkortningar: Y: BNP = Nationalinkomst C: Privat konsumtion G: Offentlig konsumtion KONS =C+G = total konsumtion I: Investeringar X: Export M: Import S: Sparande

Läs mer

DATUM LANDRISKANALYS. Chile 2012-10-25 POLITIK

DATUM LANDRISKANALYS. Chile 2012-10-25 POLITIK LANDRISKKLASS 2/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S POLICY Statsrisker: Normal riskprövning Övriga offentliga risker: Normal riskprövning

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 september 2010 Den globala ekonomiska krisens inverkan på Sveriges utrikeshandel Här kan du löpande följa

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

1. NATIONALPRODUKT och NATIONALINKOMST

1. NATIONALPRODUKT och NATIONALINKOMST 1. NATIONALPRODUKT och NATIONALINKOMST nationalprodukt: värdet av de varor och tjänster som produceras i ett land under ett år förädlingsvärde = försäljningsvärde inköpsvärde spannmål mjöl bröd nationalprodukten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

Vietnams ekonomi fortsätter att växa kraftigt

Vietnams ekonomi fortsätter att växa kraftigt Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr HANO/20110208-1 2011-02-08 Hanoi Henrik Gorbow UD-ASO Dnr 7 Vietnam - Ekonomisk och Handelspolitisk rapport Hög tillväxt och en kraftig minskning av inkomstfattigdomen

Läs mer

Vart tar världen vägen?

Vart tar världen vägen? Vart tar världen vägen? SBR, 24 november 2015 Klas Eklund Senior economist Stor ekonomisk osäkerhet USA: konjunkturen OK Europa och Japan: svagt Kina och Emerging Markets: bromsar in Ny fas i den globala

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik Ruta MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV :S EXPERTER Det ekonomiska läget är för närvarande mycket osäkert i och med att det är avhängigt av både framtida penningpolitiska beslut och

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Finanskriser: Bad policy, bad bankers and bad luck 2 The new normal Dopad BNP-tillväxt The great moderation Hög privat skuldsättning Låg offentlig

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 216 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 365 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden, 77% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

1.1 En låg jämviktsarbetslöshet är möjlig

1.1 En låg jämviktsarbetslöshet är möjlig 7 1 Sammanfattning Sveriges ekonomi har återhämtat det branta fallet i produktionen 8 9. Sysselsättningen ökade med ca 5 personer 1 och väntas öka med ytterligare 16 personer till och med 1. Trots detta

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 4 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - x - Den svenska konjunkturdatan

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR

EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 23 oktober 2011 En färdplan för stabilitet och tillväxt 1. Reagera beslutsamt på

Läs mer

Kambodja Ekonomisk rapport 2014

Kambodja Ekonomisk rapport 2014 Memo Phnom Penh Kambodja Ekonomisk rapport 2014 Sammanfattning 1. Kambodja uppvisar en fortsatt hög ekonomisk tillväxt på drygt 7 procent, men regeringens och oppositionens oförmåga att nå en politisk

Läs mer