Ekonomisk och handelspolitisk grundrapport för Ghana 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk och handelspolitisk grundrapport för Ghana 2011"

Transkript

1 Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr ABUJ/ Abuja Lundgren/Holmström UD-AF Dnr 46 Ekonomisk och handelspolitisk grundrapport för Ghana 2011 Sammanfattning Tillväxten för 2010 låg på 6,6 procent och leddes av tillväxten inom jordbruket, gruvnäringen och tjänstesektorn. Under 2011 spås Ghanas ekonomi bli den snabbast växande i Afrika söder om Sahara, med en ekonomisk tillväxt på uppemot nio procent. Ghanas BNP har skrivits upp med 75 procent i och med en nyligen genomförd revidering av Ghanas statistikbyrå. Finanspolitiskt dras Ghana med stora eftersläpande underskott. Åtgärder för att strama upp den offentliga finansiella styrningen har dock vidtagits. Affärs- och investeringsklimatet har gynnats av politisk och ekonomisk stabilitet, samt en för regionen låg korruptionsnivå. Ghana är Sveriges tredje största handelspartner i Afrika söder om Sahara. Exporten till Ghana uppgick till drygt 1,3 miljarder SEK De svenska företagsintressena är i dagsläget främst koncentrerade till ICT och gruvnäringen. Ericsson är det största svenska företaget i Ghana.

2 2(7) Nyckeltal 2010: - BNP (nominell): 31,5 miljarder USD - BNP tillväxt: 6,6 procent (2010) - BNP per capita: USD eller USD (köpkraftskorrigerat) - Statsskuld: 34,5 procent av BNP - Export (varor): 7,7 miljarder USD - Import (varor): 8 miljarder USD Makroekonomisk utveckling Ghana är Västafrikas tredje största ekonomi efter Nigeria och Elfenbenskusten. Sedan 2000 har ekonomin växt stadigt 2004 till 2008 med i genomsnitt sex procent per år minskade tillväxten till 4,7 procent, men under 2010 tog den åter fart och ekonomin växte med över sex procent, ledd av tillväxten inom jordbrukssektorn, gruvnäringen och tjänstesektorn. Under 2011 beräknas tillväxten öka till uppemot nio procent, främst tack vare den nypåbörjade oljeutvinningen. Den makroekonomiska bilden av Ghana har ändrats sedan landets statistikbyrå i november presenterade resultatet av en genomgripande genomgång av ekonomin. Med de nya siffrorna ligger 2010 års BNP på 31,5 miljarder USD jämfört med de gamla systemets 19 miljarder USD, vilket innebär att BNP och BNP/capita ökat med 75 procent. De nya siffrorna ger en mer korrekt bild av Ghanas ekonomi, framförallt inom service- och jordbrukssektorerna, och innebär att regeringen kan fatta mer välinformerade beslut om riktade ekonomiska insatser. Uppskrivningen av BNP kommer dock att få konsekvenser för den ekonomiska politiken eftersom biståndet på sikt lär påverkas. Efter att Ghana fått status som lägre medelinkomstland kommer bistånd att bli svårare att motivera. De ökade statsintäkterna som olje- och gasexporten kommer att inbringa lär också minska biståndsviljan. EU:s landstrategi för Ghana sträcker sig dock till 2014, så dessförinnan förväntas ingen betydande minskning av biståndet från EU:s sida. Finanspolitik De statliga utgifternas andel av BNP är jämförelsevis höga i Ghana och har de senaste fem åren uppgått till mellan 35 och 40 procent av BNP, vilket är en större andel än i Sverige, där de statliga utgifterna låg på ca 30 procent av BNP Samtidigt har Ghanas statliga intäkter legat på knappt 25 procent

3 3(7) av BNP. Budgetunderskotten har finansierats genom nästintill lika delar bistånd och lån. Statsskulden beräknas hamna på 34,5 procent för 2010 och öka under 2011 till 39 procent års budget med namnet Stimulating growth for development and job creation godkändes i november 2010 och ämnar bl a minska budgetunderskottet hamnade budgetunderskottet (med de nya BNPsiffrorna) på 7,6 procent av BNP års minskning ska åstadkommas genom högre ekonomisk tillväxt, bistånd och effektivare budgethantering. Economic Intelligence Unit tror att underskottet 2011 kan sjunka till 6,1 procent av BNP. IMF har försökt få Ghana att öka sina skatteintäkter i syfte att stärka 2011 års budget. Intäkterna står i nuläget för endast 15 procent av landets BNP vilket är lågt även med afrikanska mått mätt och betydligt lägre än genomsnittet för lägre medelinkomstländer som ligger på runt procent. Förhoppningen är att öka skatteintäkterna med 1,3 procent av BNP genom att ta bort skattelättnader och utöka vissa skatter och avgifters omfattning. Regeringen står inför en svår uppgift vad gäller att hålla befolkningens förväntningar på oljeinkomsterna nere och föra en ansvarsfull ekonomisk politik. Eftersom 2012 är ett valår med både president- och parlamentsval är dock risken överhängande att regeringen genomför ett antal populistiska reformer som riskerar leda till högre inflation, valutadepreciering och statsfinansiell glidning. Penningpolitik Under 2010 apprecierade cedin gentemot dollarn, pundet och euron, med sammanlagt 8,5 procent, att jämföra med deprecieringen på 12,8 procent Från 2011, och de närmaste åren framåt, förväntas cedin appreciera ytterligare med anledning av de nya oljeinkomsterna, något som förmodligen innebär att även inflationen och räntorna kommer att sjunka. Risken finns att apprecieringen pga. tillväxten i oljesektorn kommer att skada konkurrenskraften hos ekonomins övriga sektorer. Inflationen i Ghana drivs framförallt av stigande energi- och livsmedelskostnader. I mitten av 2009 låg inflationen på strax över 20 procent pga. det prekära statsfinansiella läget, det stora underskottet i bytesbalansen och deprecieringen av valutan. Sedan dess har inflationen sjunkit för att under december 2010 ligga på 8,6 procent, vilket är den lägsta nivån på flera år och helt i linje med den ghananska centralbankens mål på 9,5 procent. För helåret 2010 hamnade inflationen på strax under 11 procent. Under 2011 kommer

4 4(7) inflationen att på årsbasis hamna på drygt 10 procent enligt IMF:s prognos. Regeringen är fast besluten att minska landets utgifter och har genomfört vissa mindre populära reformer, exempelvis en minskning av bensinsubventionerna, vilket under januari i år ledde till att bensinpriserna steg med 30 procent. Under 2011 kommer den ghananska centralbanken att fortsatt stå inför två olika och delvis motsägande penningpolitiska mål, nämligen att stävja inflationen samtidigt som man stimulerar tillväxten. Centralbanken sänkte under 2010 styrräntan från 18 till 13,5 procent. Sänkningarna har hittills inte påverkat inflationen negativt, tack vare statens åtstramningar och den goda exportutvecklingen. Centralbanken hoppas att de kommersiella bankerna ska sänka sin utlåningsränta till runt 18 procent, något som ännu inte skett. Näringspolitik Flera viktiga reformer har antagits på senare tid, bl a en ny lagstiftning för hur oljeinkomsterna ska hanteras, en nationell utvecklingsplan samt en privatsektorstrategi. Detta har gjort att Ghana ses som ett av de främsta reformländerna i världen enligt världsbankens Doing Business Report. Enligt oljelagstiftningen kommer 70 procent av oljeintäkterna att gå in i regeringens budget, och 30 procent sparas i en generations- och stabiliseringsfond. Ännu har dock inte oljeexplorerings- och produktionslagen, som fastställer spelreglerna för näringslivet, antagits. Ghanas affärsklimat är gott för att vara ett utvecklingsland och mycket gott i förhållande till de flesta afrikanska länder. De ghananska regeringarna har under (åtminstone) det senaste decenniet också hållit en genomgående hög ambitionsnivå och reformtakt avseende näringspolitiken. Enligt Världsbankens Doing Business Report för 2011 placerar sig Ghana på plats 67 av 183 jämförda länder. Bäst ifrån sig gör Ghana avseende registrering av egendom, skydd av investeringar och framtvingad kontraktsuppfyllelse. Svårast i Ghana, enligt samma index, är att anställa arbetare, starta företag och erhålla byggnadstillstånd. Ghanas politiska stabilitet är förmodligen den faktor som förefaller mest tilltalande, allra helst i en region som präglats av oroligheter men där många företag vill vara etablerade för att tillvarata de goda affärsmöjligheterna. Den politiska och ekonomiska stabiliteten har också yttrat sig i att Ghana fått relativt goda omdömen av kreditvärderingsinstitut och att de ghananska

5 5(7) statsobligationer, som gavs ut internationellt i januari och mars 2010, snabbt blev övertecknade. En faktor som drar ned Ghanas investerings- och affärsklimatsbetyg är förekomsten av korruption, som dock inte är lika utbredd som i många andra jämförbara länder. En delförklaring till den förhållandevis lägre korruptionen kan vara att löneläget i den offentliga sektorn är förhållandevis högt. På Transparency Internationals korruptionsindex för 2010 hamnar Ghana på plats 62 med betyget 4,2 knappt godkänt, att jämföra med Nigerias, Västafrikas största ekonomi, 134:e plats med betyget 2,4. Tyvärr lider rättsvårdande myndigheterna av betydande resursbrist. Ett tydliggörande från regeringens sida genom tillskjutande av nödvändiga medel skulle visa på politisk vilja att bekämpa korruptionen. Anti-korruptionsarbetet har hittills i stor utsträckning kommit att fokuseras på tidigare politiker tillhörande oppositionspartiet NPP. Många bedömare menar därför att antikorruptionsarbetet bedrivs selektivt. Det har också visat sig svårt för riksåklagaren att väcka åtal mot medlemmar i regeringen och dessas partikollegor. Det är därför viktigt att den nationella MR-kommissionen ges rätt att väcka åtal i korruptionsärenden. Handelspolitik Varuexportens sammansättning i den ghananska handeln har varit relativt konstant de senaste decennierna. Exporten har dominerats av kakao, guld, timmer och diamanter medan importen främst bestått av insatsvaror, bränsle och livsmedel. Ghana är världens näst största kakaoproducent och Afrikas näst största guldexportör. Under 2010 uppgick Ghanas export till ca 7,7 miljarder USD, en uppgång från 5,8 miljarder USD Kakao och guld stod för över 65 procent av den total exporten. Regeringen har som målsättning att diversifiera ekonomin och öka den icke-traditionella exporten från dagens 1,2 miljarder till 5 miljarder USD För att lyckas med detta ambitiösa mål sjösatte regeringen i december 2010 en privatsektorsutvecklingsstrategi med målet att skapa jobb inom den privata sektorn. Varuexportens sammansättning kommer naturligen att ändras under 2011 i och med att olja börjar utvinnas. Economist Intelligence Unit prognostiserar att Ghanas exportintäkter kommer att öka från 7,7 miljarder USD 2010 till 12 miljarder USD 2011, mycket tack vare oljeexporten, en återhämtning i världsekonomin och en förmodad gynnsam prisutveckling på guld, kakao och

6 6(7) olja. Oljeutvinningen beräknas uppgå till 120,000 fat /dag under senare delen av 2011 och därefter öka till 240,000 fat/dag under Ghana handlar officiellt mest med länder utanför regionen, med undantag för Nigeria. Landets största exportmarknad är Nederländerna, dit cirka en sjundedel av exporten går, följt av Storbritannien, Frankrike och Ukraina. Importens mottagarkrets domineras av Kina och Nigeria, som tillsammans tar emot drygt en fjärdedel av Ghanas export. Snart kommer även USA att ta plats bland de främsta importörerna av ghananska varor, då det är högst troligt att USA kommer vara slutdestinationen för en betydande del av Ghanas oljeexport. Denna bild av handelsflödena bör emellertid tas med en stor nypa salt eftersom den regionala handeln till stor del är informell. Ghanas handelsunderskott sjönk från drygt 20 procent av BNP 2009 till cirka 9 procent 2009 tack vare den positiva prisutvecklingen på kakao och guld. Underskottet ökade något under 2010 till 9,7 procent, men prognostiseras krympa till 7,5 procent under 2011 då oljeutvinningen tar fart. I november 2010 hade Ghana en valutareserv på 4,4 miljarder USD, motsvarande tjänsteoch godsimport för 3,3 månader. Beträffande de ekonomiska partnerskapsavtalen (EPA) mellan Västafrika och EU har Ghana, sedan förhandlingarna påbörjades 2002, försökt att träda varsamt fram. Man är mån om att regionen inte splittras, att den regionala integrationsplanen respekteras, samt att avtalen ska vara utvecklingsfrämjande. Trots att landet hade en så gott som enhetlig tulltariff på 14,5 procent har man (solidariskt men motvilligt) accepterat de fem tariffbanden i den kommande tullunionen för ECOWAS. Det finns dock en rad utmaningar. ECOWAS:s olika protokoll hade ännu inte genomförts fullt ut, vilket är till men för den regional handeln. Nigeria har t ex importförbud för ett flertal varor. Samtidigt som man vill främja regional integration har Ghana i egenskap av icke-mul till viss del drabbats negativt av att förhandlingarna dragit ut på tiden. I avvaktan på att det regionala avtalet förhandlas klart uppkom därför tanken att Ghana skulle kunna ingå ett interimsavtal med EU. Ett sådant avtal paraferades också av den förra regeringen. Ghana inser att man, till skillnad från Nigeria, skulle vara en av de stora förlorarna på en återgång till GSP. Export till EU på ca 500 miljoner USD skulle kunna falla bort, vilket innebär att Ghana är det land i Västafrika som skulle förlora mest ifall EPA-avtalet inte undertecknades. För att underteckna ett interimsavtal ställer Ghana dock

7 7(7) krav på finansiella resurser för att utveckla industrin och främja exportindustrin, något man säger sig behöva för att kunna sälja EPA till väljarkåren. Ghanas handelsminister, Hanna Tetteh, gick i mitten av januari i år ut i media och meddelade att Ghana skulle skriva under interimsavtalet med EU i år eftersom EPA-förhandlingarna gått i stå. Tetteh har dock även tidigare sagt att interims-epa ska skrivas under utan att så skett. Svensk-ghanansk handel Ghana är Sveriges tredje största handelspartner i Afrika söder om Sahara. Den svenska handeln med Ghana uppgick år 2010 till knappt 1,4 miljarder SEK, i princip oförändrat från Försäljningen av telekomutrustning har stått och står för cirka hälften av den svenska exporten till Ghana. Svenska företagsintressen i Ghana är i dagsläget koncentrerade främst till telekomsektorn och gruvnäringen. Det finns emellertid andra sektorer av faktiskt och potentiellt intresse, såsom livsmedelsförädling, energiförsörjning, infrastruktur och skogsbruk. Konstruktionsmaskiner är en växande sektor och Volvo är för närvarande den största leverantören av fordon avsedda för anläggning av vägar. Tetra Pak, Atlas Copco, Viasat, Sandvik och ABB är andra svenska företag som har verksamhet i landet. Den svenska importen från Ghana ökade 2010 med 268 procent men är fortfarande mycket blygsam och uppgick i absoluta tal till endast 70 miljoner SEK. Den 12 maj 2011 planerar Open Trade Gate Sweden att anordna ett exportseminarium i Accra i samarbete med Ghana Export Promotion Council (GEPC) och Ghana National Chamber of Commerce and Industry (GNCCI) för att uppmuntra ghananska exportörer att satsa på Sverige. LINDGÄRDE

Viktigaste tendenser under 2013

Viktigaste tendenser under 2013 Promemoria Sid. 1(8) 2014-04-15 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Nicaragua 2013 Viktigaste tendenser under 2013 Fortsatt god ekonomisk tillväxt, BNP ökade med 4,5 procent under

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt?

Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt? Telemeddelande (A) Sid. 1(15) Mnr PEKI/20090225-2 2009-02-25 Peking Andre ambassadsekreterare Markus Lundgren UD-ASO Dnr 21 Kinas ekonomi: Stora insatser, men räcker de och blir det rätt sorts tillväxt?

Läs mer

Ekonomisk politik 2010. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2010. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 2010 Ekonomiska utsikter våren 2010 Ekonomiska utsikter Våren 2010 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal... 5 2:1 Internationella förutsättningar... 8 2:2 Svenska varuexportmarknader...15

Läs mer

LANDRISKKLASS. 5/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S UTESTÅENDE GARANTIER PÅ LANDET

LANDRISKKLASS. 5/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S UTESTÅENDE GARANTIER PÅ LANDET LANDRISKKLASS 5/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S POLICY Statsrisker: Restriktiv riskprövning Övriga offentliga risker: Krav på remburs,

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040513-1 2004-05-13 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 51 Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Sammanfattning Den kinesiska

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS RAPPORT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS RAPPORT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 4.7.2003 KOM(2003) 396 slutlig KOMMISSIONENS RAPPORT till den budgetansvariga myndigheten om garantier som berör den allmänna budgeten per den 31 december

Läs mer

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2014

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2014 Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2014 Fortsatt gradvis återhämtning i Östeuropa trots geopolitisk oro Ryssland nära stagnation Baltikum sårbart Ekonomisk Analys Eastern European Outlook

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 Ura 2006:4 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 AMS Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Mohammad Taslimi Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Ura 2008:3 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Norge oljan, ekonomin och lönebildningen

Norge oljan, ekonomin och lönebildningen 1 Norge oljan, ekonomin och lönebildningen Norge är Sveriges näst viktigaste exportmarknad och tar emot knappt 1 procent av den svenska varuexporten (se diagram 1). Norrmännen står också för en stor andel

Läs mer

Tendenser under 2014 2015-07-09

Tendenser under 2014 2015-07-09 Promemoria Sid. 1(9) 2015-07-09 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Honduras 2014 Tendenser under 2014 BNP ökade med drygt 3 procent under 2014, vilket är positivt men otillräckligt

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2009

Penningpolitisk rapport. Februari 2009 Penningpolitisk rapport Februari 9 S V E R I G E S R I K S B A N K KAPITEL Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden

Läs mer

Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT. on the European Economy 2011 EEAG. European Economic Advisory Group

Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT. on the European Economy 2011 EEAG. European Economic Advisory Group Svensk sammanfattning av THE EEAG REPORT on the European Economy 2011 EEAG European Economic Advisory Group 1 EEAG Giancarlo Corsetti Cambridge University Michael P. Devereux University of Oxford Vice

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Eastern European Outlook

Eastern European Outlook EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA OKTOBER MARS 27 28 Eastern European Outlook Tema: Utmaningar Ryssland efter för baltisk valen export Important your attention is drawn to the statement on the back cover

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Konjunktur&räntor. Stigande räntor i höst sid 3. EMU och ränteprognosen. Bättre fart i USA i höst. Euroområdet får stimulans sid 7

Konjunktur&räntor. Stigande räntor i höst sid 3. EMU och ränteprognosen. Bättre fart i USA i höst. Euroområdet får stimulans sid 7 Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 8 APRIL Konjunkturprognoser kan nu baseras på något säkrare grund än tidigare. Irakkriget är över, oljepriset har fallit tillbaka och förutsättningarna för stigande

Läs mer

Sveriges företagande och konkurrenskraft

Sveriges företagande och konkurrenskraft Ds 2011:17 Sveriges företagande och konkurrenskraft Internationell benchmarking Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten försvagas

Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten försvagas Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr PEKI/20061221-1 2006-12-20 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 183 Kinas ekonomi tredje kvartalet 2006: Handelsöverskottet och valutareserven når rekordnivåer medan investeringstillväxten

Läs mer

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA Nordic Outlook Jobless growth : Orsaker och konsekvenser Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects your rights. FEBRUARI

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

Konjunkturläget Mars 2009

Konjunkturläget Mars 2009 Konjunktur laget Mars 9 Konjunkturläget Mars 9 KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 1 1, BOX 311, SE-13 STOCKHOLM TEL: 8-3 9, FAX: 8-3 9 8 E-POST: KI@KONJ.SE, HEMSIDA: WWW.KONJ.SE ISSN 3-33, ISBN 978-91-831--9

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook November Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Konjunktur laget Mars 2015

Konjunktur laget Mars 2015 Konjunktur laget Mars Konjunkturläget Mars KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX, STOCKHOLM TEL: 8-9 INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN -, ISBN 978-9-8-9-7 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer