Ekonomisk och handelspolitisk rapport Colombia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk och handelspolitisk rapport Colombia"

Transkript

1 Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr BOGO/ Bogotá D.C. Åsa Hindenborg, andre ambassadsekreterare Alfonso Jaramillo, lokal kommersiell handläggare UD-AME Dnr 26 Ekonomisk och handelspolitisk rapport Colombia Basfakta (siffror från 2010 om inte annat anges) BNP (miljarder): 285,1 USD BNP/capita: USD BNP tillväxt: 3,9% Gini koefficient: 58,5 (2009) Växelkurs: 1 SEK= 284,2 pesos (februari 2011) Inflation: 3,2% (2010) Arbetslöshet: 11,9% Utländska direktinvesteringar: 2,6% av BNP Svensk direktinvesteringar (miljoner): 20,4 USD (Q Q3 2010) Utlandsskuld (miljarder): 58,5 USD (20,5% av BNP) Betalningsbalans (miljarder): -7,2 USD Export av varor (miljarder): 41 USD Import av varor (miljarder): 38,4 USD Viktigaste exportmarknaderna: USA (32,9%), Venezuela (17,4% 2009), EU (14,9% 2009) Viktigaste importmarknaderna: USA (31,6%), EU (13%), Kina (10,3%) Sveriges export (miljoner): 1145 SEK Sveriges import (miljoner): 310 SEK

2 Källor: Economist Intelligence Unit, SCB, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Banco de la Republica, Proexport, World Bank. 2(11)

3 3(11) Sammanfattning Colombias tillväxt ökade starkt under 2000-talet. Den höga tillväxten tillskrivs till del landets ökade säkerhet som lett till fler utländska investeringar. Andra förklaringar till den starka tillväxten är en finans- och skattepolitik som gett stabila spelregler, samt en ökad export. Colombias BNP växte med 3,9 procent under 2010 efter att ha hamnat på 0,1 procent under krisåret Emellertid är Colombia ett av de länder i Sydamerika klarade sig lindrigast undan krisen, framförallt tack vare en reformerad finanssektor och en relativt stark inhemsk ekonomi. Officiella prognoser pekar på en tillväxt på mellan fyra och fem procentenheter En stor utmaning för Colombia är dock att omsätta tillväxten i minskad fattigdomen då nära hälften av befolkningen lever under fattigdomsstrecket, samt att få bukt med den ekonomiska ojämlikheten. Den colombianska centralbanken har sedan 2008 sänkt styrräntan och den ligger idag på cirka 3,5 procent. Inflationen har i takt med konjunkturavmattningen sjunkit och ligger för närvarande på 3,2 procent. Inom ramen för de statliga finanserna finns begränsat utrymme för en expansiv finanspolitik men regeringen har trots detta genomfört ett par mindre contracykliska satsningar. Colombia har traditionellt haft starka handelsrelationer med sina grannländer men har på senare år sökt diversifiera sin utrikeshandel. Colombia har bland annat skrivit under frihandelsavtal med USA och med EU som båda väntar på ratificering. Samarbetet med länder i Asien ökar. Inflödet av utländskt kapital i form av direktinvesteringar har mattats av något men gruvsektorn går på högvarv. Inom industrisektorn är bilindustrin en positiv motor med stark tillväxt. Säkerhetsläget i Colombia har blivit bättre. En ökande ström turister upptäcker landet och utvecklingspotentialen inom turismsektorn spås vara god. Vidare växer intresset för miljövänlig teknik i Colombia och det finns ökade affärsmöjligheter för svenska företag inom detta område. Sveriges export till Colombia ökade med 25 procent mellan år 2009 och 2010 och uppgick 2010 till 1145 miljoner SEK. Dock har importen till Sverige minskat och uppgick 2010 till 310 miljoner SEK. Inledande ekonomisk översikt Den colombianska ekonomin är relativt diversifierad. Tjänstesektorn är störst och svarar för 52,7 procent av BNP medan industrisektorn står för knappt 38 procent. Jordbruket uppgår till omkring 9,3 procent av BNP och absorberar drygt en femtedel av arbetskraften. Den informella sektorn beräknas

4 4(11) sysselsätta nära 52 procent av arbetskraften. Under lågkonjunkturen ökade antalet arbetstagare inom den informella sektorn. Colombias finanskris 1999 var ett hårt slag för landets ekonomi, men resulterade i en omstrukturerad finanssektor som sedermera visade sig gott rustad för att möta den globala finanskrisen. Colombia klarade sig relativt väl undan de negativa effekterna av finanskrisen men lågkonjunkturen påverkade såväl den inhemska som den globala efterfrågan på colombianska varor. Efter en svag tillväxt under krisåret 2009 med en tillväxt på 0,1 procent har den colombianska ekonomin återupptagit tillväxten och avslutade 2010 med en tillväxt på 3,9 procent. Officiella prognoser pekar på en ännu starkare utveckling under 2011 med en tillväxt på mellan fyra och fem procentenheter. Konjunkturnedgången var mildare i Colombia jämfört med andra latinamerikanska länder då landet inte är lika beroende av den internationella konjunkturen. Exempelvis utgjorde exporten cirka en sjundedel (14%) av BNP under 2010, och BNP-tillväxten i Colombia har de senaste åren inte varit avhängig utländskt riskkapital. Samtidigt var återhämtningen efter den ekonomiska recessionen inte lika stark i Colombia som i andra latinamerikanska länder såsom Brasilien, Peru, Mexiko och Chile. Exporten återhämtar sig särskilt långsamt, vilket bland annat hänger samman med att den colombianska peson har förstärkts kraftigt jämfört med andra latinamerikanska valutor. Utländska direktinvesteringar var istället motorn i den colombianska tillväxten år Ekonomisk politik Penningpolitik Colombias oberoende centralbank, Banco de la Republica, har som långsiktigt mål att få ner inflationen på en stabil nivå omkring 3-4 procent. Inflationsmålet för 2010 var 3 procent och i januari 2011 låg inflationen på 3,17 procent. Styrräntan har sedan i slutet av 2008 sänkts från 10 till 3,5 procentenheter i januari 2011 och beräknas inte höjas under den första halvan av Därefter kan dock gradvisa höjningar äga rum. Centralbankens kraftiga sänkningar har varit möjliga tack vare en sjunkande inflation och en stark colombiansk peso. Underliggande faktorer för den starka peson är ett inflöde av riskkapital, ett nytt avtal med IMF, samt en lyckad obligationsemission. Den colombianska peson förväntas fortsatt vara stark under de närmsta åren till följd av bland annat ett stadigt flöde av utländska direktinvesteringar och annat utländskt kapital.

5 5(11) Finanspolitik Skattetrycket i Colombia är idag lågt och skatteintäkterna utgör cirka 15 procent av BNP. Den colombianska staten använder sig till stor del av indirekta skatter såsom moms framför skatt på inkomst och kapital. En effekt av momsens regressiva karaktär är dock att köpkraften för individer med lägre inkomster proportionellt urholkas allra mest. Den colombianska staten har således begränsade ekonomiska möjligheter att föra en aktiv finanspolitik. Förslag till en ny skattereform förväntas dock presenteras under första halvan av 2011 i syfte att förenkla och konsolidera skattereglerna. Förslag finns även på att införa en förmögenhetsskatt. Under lågkonjunkturen 2009 genomförde regeringen ett par kontracykliska satsningar till ett värde av 29 miljoner USD. Dessa initiativ, som syftade till att öka den inhemska efterfrågan, spädde dock på budgetunderskottet och kunde inte hindra en negativ utveckling av bytesbalansen. Handelspolitik USA är Colombias viktigaste handelspartner både vad gäller export och import och står för en tredjedel av den colombianska exporten. På grund av den globala krisen har USA:s efterfrågan dock minskat. Dessutom har USA:s kongress valt att skjuta upp godkännandet av ett bilateralt frihandelsavtal med Colombia med hänvisning till situationen gällande mänskliga rättigheter i landet. Venezuela fortsätter att vara en viktig handelspartner för Colombia trots minskningar på upp till 65 procent av den colombianska exporten till grannlandet under 2010 på grund av de känsliga politiska relationerna. Venezuela stod 2009 för 17,5 procent av den colombianska exporten. Då relationerna nu har förbättrats finns förväntningar på att Venezuela kommer att lätta på handelsrestriktionerna med Colombia under första halvåret Ett antal avtal, huvudsakligen inom handel och infrastruktur, slöts i april 2011 mellan länderna, exempelvis om återbetalning av skulder för colombianska företag. Bedömare förutser dock inte att tidigare höga handelsnivåer kommer att uppnås (över 6 miljarder USD 2008). Förbättringen av de politiska relationerna till Ecuador under 2010 har också spillt över på handelsrelationerna och den colombianska exporten översteg de höga nivåerna 2008.

6 6(11) Förutom de traditionellt starka banden till USA och grannländerna har Colombia börjat blicka mot både EU och Asien för fördjupat samarbete. Relationen med EU har förstärkts sedan regeringen Santos tillträde med intensifierade relationer, inklusive bilaterala besöksutbyten och en bredare politisk dialog. Colombia söker vidare medlemskap i APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) som syftar till ökad ekonomiskt samarbete och frihandel mellan asiatiska länder och länder i Oceanien och Latinamerika bland andra. Colombia är en stark företrädare för frihandel och flera andra frihandelsavtal, förutom det med USA, är under förhandling eller inväntar godkännande såsom mellan Colombia och Kanada, EU, Sydkorea och EFTA bland andra. Under 2009 undertecknades ett handelsavtal gällande olja mellan Colombia och Kina, vilket gör Kina till en viktig exportmarknad för Colombia. Colombia har därtill frihandelsavtal med nära samtliga sydamerikanska länder i syfte att öka handels- och investeringsflödena. Colombia är en av de drivande krafterna bakom det regionala handelpolitiska samarbetet Andinska Gemenskapen (CAN). Emellertid utgör handeln inom CAN enbart cirka 10 procent av ländernas totala utrikeshandel och har de senaste åren sjunkit något. De colombianska exportintäkterna ökade med ungefär 20 procent i oktober 2010 jämfört med samma månad året innan, särskilt beroende på stark tillväxt för de traditionella exportprodukterna kaffe, olja, kol och nickel samtidigt som de icke-traditionella exportprodukterna började återhämta sig. Kaffeexporten ökade med drygt 45 procent bland annat beroende på ökade världsmarknadspriser. Samtidigt var kaffesektorn en av de sektorer som kraftigast påverkades av den globala krisen 2009 så detta är i delar en återhämtning till tidigare nivåer. Den produktionsökning på cirka 30 procent som förväntades inom kaffesektorn 2010 inföll heller inte på grund av de kraftiga översvämningar som drabbade landet i slutet av året. Vidare växte inkomsterna från oljeexporten med nära 25 procent och fortsatte att vara en viktig del av den totala exporttillväxten. Även icke-traditionella exportprodukter som jordbruk- och boskapsprodukter, mineraler och industriella produkter accelererade med 9,5 procent i oktober 2010 jämfört med samma månad året innan. Denna ökning visar på en återhämtning i utländsk efterfrågan liksom på de framgångsrika colombianska ansträngningarna att hitta nya marknader för att ersätta förlorad

7 7(11) export till Venezuela. Till exempel ökade exporten i denna sektor i oktober 2010 (jämfört med året innan) med 47,2 procent till Schweiz, 41,4 procent till Brasilien och 26,2 procent till Kina. Handelsavtal USA Colombia är mycket angelägen om att få till stånd ett frihandelsavtal med USA. Ett avtal undertecknades i slutet av 2006 men har ännu inte ratificerats av USA. Oro över de kränkningar av mänskliga rättigheter som äger rum i Colombia, och särskilt förföljelsen av fackligt aktiva, har stoppat ratificeringen. Det avtal som givit Colombia möjlighet att dra nytta av lägre tullnivåer i avvaktan på frihandelsavtalets ikraftträdande, Andean Trade- Promotion and Drug-Eradication Act (ATPDEA), gick ut i februari 2011 och har ännu inte förlängts. Frustrationen i Colombia över USA:s agerande har stundtals varit stor och man upplever sig diskriminerad i behandlingen gentemot sina latinamerikanska grannländer. Barack Obama har dock uppvisat en positiv inställning och i april 2011 kom Obama och Santos överens om en gemensam färdplan för att nå en ratificering av avtalet. Handlingsplanen fokuserar främst på ökade insatser för att stärka fackligt arbete och fackliga företrädare. USA ger bistånd till Colombia på 480 miljoner USD 2011 inom ramen för Plan Colombia, den nationella planen för konfliktlösning och drogbekämpning, vilket är en minskning från tidigare nivåer med cirka 13 procent. Minskningarna förväntas fortsätta. Handelsavtal EU Handeln mellan EU och den Andinska regionen har ökat stadigt under de senaste decennierna och EU är regionens näst största handelspartner efter USA. Efter att förhandlingarna om ett associeringsavtal mellan CAN och EU gick i stå 2008 uttryckte länderna intresse av att fortsätta bilaterala överläggningar. Colombia och Peru färdigförhandlade sina frihandelsavtal med EU i maj 2010 och dessa ska nu ratificeras av ländernas parlament. Om nuvarande föreslagna tidplan hålls förväntas avtalet dock kunna träda i kraft under senare delen av 2012.

8 8(11) Finansklimat och investeringar Finanskrisen som ägde rum 1999 gjorde att Colombia reformerade sin finanssektor och införde starkare kontrollmekanismer. Tack vare detta står landet numera bättre rustat inför turbulens på finansmarknaderna. Den colombianska börsen, Bolsa de Valores de Colombia, har stigit med drygt 33 under 2010 och uppgår nu till ett värde av 69 miljarder USD. Olje- och gruvsektorn liksom banksektorn har uppvisat den snabbaste tillväxten. Denna tillväxt reflekterar dock ännu inte sammanslagningen med börserna i Lima och Santiago som påbörjades i november 2010 och som förväntas vara i full blom våren Det finns därför en förhoppning att börsen ska gå i ytterligare positiv riktning. Sett över ett decennium har de utländska direktinvesteringarna i Colombia ökat stadigt med topprekord under 2008 då de uppgick till 3,5 procent av BNP. Därefter har direktinvesteringarna minskat och låg 2010 på 2,6 procent av BNP. USA står för de största volymerna av direktinvesteringarna men Brasilien och Chile är länder som ökar starkt. Gruvsektorn är den sektor där investeringarna har ökat mest de senaste åren och är idag den största sektorn och mottar en tredjedel, cirka 34 procent, av investeringarna. Oljesektorn uppgår till 31 procent och över 100 företag är engagerade i sektorn. Flera större investeringar inom exempelvis energi, gruvnäring och infrastruktur har de senaste åren blivit godkända av miljöministeriet. Det finns dock en oro över de storskaliga projektens miljöpåverkan. Inflödet av utländskt kapital har kraftigt ökat värdet på den colombianska peson jämfört med dollarn. Detta förväntas hämma exporten och skapandet av nya jobb. Att få kontroll på växelkursutvecklingen ses därför som en viktig faktor för att minska arbetslösheten, som ligger på nära tolv procent. Industri Industrisektorn har starkt bidragit till BNP-tillväxten under de senaste åren. Efter en nedgång i sektorn under 2008 och 2009 syns nu en kraftig återhämtning. En ökad inhemsk efterfrågan och förstärkt köpkraft förväntas bidra till ytterligare tillväxt under det närmsta året. En av motorerna i tillväxten är nybilsförsäljningen som ökade under januari 2011 med drygt 40

9 9(11) procent jämfört med samma period året innan. År 2011 förväntas därmed bli det bästa året hittills i bilindustrins historia i Colombia. Jordbruk Colombia har en varierande topografi som tillåter odling av ett stort antal grödor såsom kaffe, blommor, bananer, ris, spannmål, sockerrör och kakaobönor. Colombia är den näst största kaffeproducenten i världen efter Brasilien. Över 1,3 miljoner jordbrukshektar påverkades dock av de omfattande översvämningarna i slutet av 2010 och cirka boskap beräknas ha dött. Effekterna av översvämningarna märks bland annat i minskad produktion i jordbrukssektorn. Framförallt skörden av kaffe, ris och banan drabbades hårt, men även produktionen av bomull, yucca och palmträd. Potentialen i det colombianska jordbruket är dock underutnyttjad och har inte växt i takt med ökade världsmarknadspriser på livsmedel. Idag beräknas endast en femtedel av den potentiella jordbruksarealen vara i bruk. Jordbruksministeriet håller för närvarande på att utveckla en ny jordbrukspolitik, som väntas presenteras för kongressen vid halvårsskiftet. Turism De senaste åren har Colombias säkerhetsläge förbättrats betydligt och många resenärer har upptäckt landet som en relativ orörd turistdestination. Turismsektorn i Colombia växer och mellan januari och november 2010 besökte utländska resenärer landet varav anlände via kryssningsbåtar. Detta är en ökning med 11,2 procent jämfört med samma period Under 2010 besökte cirka 4500 svenska turister Colombia, en stadig ökning med cirka 1000 resenärer årligen de senaste åren. Ekoturism är ett förhållandevis nytt fenomen i Colombia men landet beräknas ha stor potential med sin storslagna natur och biologiska mångfald. Olja och biobränsle Colombias utvinning av olja har ökat med drygt 10 procent mellan fjärde kvartalet 2009 och Produktion ligger för närvarade på cirka fat per dag och planerna är att nå en miljon fat per dag under innevarande år.

10 10(11) Colombia har vidare ett stort intresse av att utöka sin etanolproduktion, som enligt USA:s jordbruksdepartement är den mest effektiva i världen. I dagsläget utvinner landet störst mängd etanol per hektar sockerrör. Regeringen för en politik som syftar till att öka etanolproduktionen och antalet flexifuelbilar i Colombias bilpark. Sveriges handelsrelationer med Colombia Handeln mellan Sverige och Colombia har ökat under de senaste åren men är fortfarande begränsad. Exporten till Colombia utgör mindre än en procent av Sveriges totala export och uppgick till 1145 miljoner SEK under 2010 vilket är en ökning från året innan med cirka 25 procent. Exporten består framförallt av produkter inom verkstadsindustrin och kemiska produkter. Importen från Colombia till Sverige har minskat de senaste åren och uppgick 2010 till 310 miljoner SEK, en minskning med 16 procent från året innan. Kaffe utgjorde den absolut största delen. Det finns omkring 20 svenska dotterbolag i Colombia och ytterligare lika många distributörer av svenska produkter och tjänster. Bland de största dotterbolagen återfinns Ericsson, Electrolux, ABB, SKF och Tetra Pak. Dessutom öppnade Scania och Skanska kontor i landet under Det går att skönja en trend av ökat miljöintresse och grön teknologi i Colombia och affärsmöjligheterna inom området för grön teknologi spås vara goda. Alternativa drivmedel är på uppgång och etanolproduktionen ökar kraftigt. En växande marknad för flexifuelfordon kan vara en affärsmöjlighet för svenska företag. Inom byggnadssektorn ökar efterfrågan för energisnåla lösningar som reducerar konsumtionen av gas, el och vatten, liksom för hållbar arkitektur och design, områden där Sverige ligger i framkant. Exportrådet öppnade kontor i Colombia i april 2010 och satsar huvudsakligen på fem verksamhetsområden; infrastruktur, gruvnäring, grön teknologi/hållbar utveckling, hälsa och telekom. Det är en tydlig signal om den potential som finns i att utveckla de kommersiella förbindelserna länderna emellan. NORDSTRÖM

11 CC: Dahlstein, John-Olof Lindahl, Lisette Lovén, Jonas Nordström, Lena Strömberg, Tommy Norin, Johan Havanna, Ambassaden Mexico, Ambassaden Guatemala, Ambassaden Santiago de Chile, Ambassaden Buenos Aires, Ambassaden Brasilia, Ambassaden LaPaz, Ambassaden 11(11)

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Ekonomisk rapport för Brasilien Betoning på den finansiella krisen

Ekonomisk rapport för Brasilien Betoning på den finansiella krisen Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr BRAS/20090217-2 2009-02-17 Brasilia Ambassadrådet Christian de Filippi +55 61 8127 4623 Praktikant Therese Sandell UD-AME Dnr 17 Ekonomisk rapport för Brasilien Betoning

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Handel och investeringar Sverige-Brasilien 2008

Handel och investeringar Sverige-Brasilien 2008 2008-03-05 Sid. 1(8) Brasilia Handel och investeringar Sverige-Brasilien 2008 Handeln i Brasilien ökade under år 2007 jämfört med året innan. Exporten från Sverige till Brasilien ökade med 17% under 2007

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Bryssel, 05 maj 2015 Den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen drar nytta av ekonomisk

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 Baltikum snabbväxande ekonomier men få nya jobb skapas Bland de nya EU-medlemmarna är det de baltiska länderna som framstår som snabbväxare. Under perioden 1996-2004

Läs mer

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige John Hassler Prins Bertil Seminariet Göteborg 2016 Världskonjunkturen Lägre tillväxt förutspås för kommande år. EU och USA kommer inte tillbaks till trend

Läs mer

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008 Sid. 1(5) Moskva Anders Eriksson Rysk ekonomi september 2010 Den ryska ekonomin visar åter tillväxt, prognosen för 2010 är 4%. Tillväxten avmattas dock, försiktighet råder och ovissheten om styrkan i återhämtningen

Läs mer

Översikten i sammandrag

Översikten i sammandrag OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Swedish OECD-FAO:s jordbruksöversikt 2009 Sammanfattning på svenska Översikten i sammandrag De makroekonomiska villkor som bildar underlaget för den här halvtidsrapporten

Läs mer

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag.

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag. Kommerskollegium Kommerskollegiums vision Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik Fri och öppen handel med klara spelregler Lena Johansson Generaldirektör Kommerskollegiums uppdrag Disposition

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 26.6.2012 B7-0297/2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION i enlighet med artiklarna 90.2 och 110.2 i arbetsordningen om handelsförhandlingarna mellan EU och Japan (2012/2651(RSP))

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Jag har svarat på följande fyra frågor: 1 2 3 4 5 6 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen Makroekonomi NA0133 Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Regler Svara på 4 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Konjunkturläget mars 6 FÖRDJUPNING Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Risken för en sämre utveckling i euroområdet än i Konjunkturinstitutets huvudscenario dominerar. En mer dämpad tillväxt

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 27 oktober Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Vart tar världen vägen?

Vart tar världen vägen? Vart tar världen vägen? SBR, 24 november 2015 Klas Eklund Senior economist Stor ekonomisk osäkerhet USA: konjunkturen OK Europa och Japan: svagt Kina och Emerging Markets: bromsar in Ny fas i den globala

Läs mer

Nya aktörer på världsmarknaden

Nya aktörer på världsmarknaden Nya aktörer på världsmarknaden Global marknadsöversikt för jordbruksprodukter en kortversion Argentina, Brasilien, Indien, Kina, Ryssland och Ukraina Länderna är idag stora producenter inom livsmedelsproduktionen

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(2) Mnr BOGO/20110318-1 2011-03-18. Bogotá, D.C. Tommy Strömberg, Ambassadråd Jenny Jonsson, Praktikant.

Telemeddelande (A) Sid. 1(2) Mnr BOGO/20110318-1 2011-03-18. Bogotá, D.C. Tommy Strömberg, Ambassadråd Jenny Jonsson, Praktikant. Telemeddelande (A) Sid. 1(2) Mnr BOGO/20110318-1 2011-03-18 Bogotá, D.C. Tommy Strömberg, Ambassadråd Jenny Jonsson, Praktikant UD-AME Dnr 20 Narkotikafrågan i Colombia Sammanfattning: Colombia är enligt

Läs mer

Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-04-21 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 30 juni 2015 2 AGENDA Utvecklingen i omvärlden Svensk ekonomi Sammanfattning 3 Tillväxt i världen stärks men i långsammare takt BNP-tillväxt i utvalda

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Välkommen till Q4-presentation. Cecilia och Robert, Järna Rosor

Välkommen till Q4-presentation. Cecilia och Robert, Järna Rosor Välkommen till Q4-presentation Cecilia 1 och Robert, Järna Rosor Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, fjärde kvartalet 2012 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

Vietnam Ekonomisk och handelspolitisk rapport

Vietnam Ekonomisk och handelspolitisk rapport Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr HANO/20090415-1 2009-04-15 Hanoi Albin Carlén Mattias Forsberg UD-ASO Dnr 21 Vietnam Ekonomisk och handelspolitisk rapport Sammanfattning: På grund av Vietnams exportdrivna

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Konjunkturläget våren Richard Palmer

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Konjunkturläget våren Richard Palmer ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ Konjunkturläget våren 2017 Richard Palmer Internationell utblick: gryende optimism Den globala tillväxten återhämtar sig Den globala tillväxten förväntas återhämta sig

Läs mer

LANDRISKKLASS. 4/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet.

LANDRISKKLASS. 4/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. LANDRISKANALYS Colombia LANDRISKKLASS 4/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S UTESTÅENDE GARANTIER PÅ LANDET KORTFRISTIGA AFFÄRER: 108 MSEK

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

DATUM LANDRISKANALYS. Chile 2012-10-25 POLITIK

DATUM LANDRISKANALYS. Chile 2012-10-25 POLITIK LANDRISKKLASS 2/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S POLICY Statsrisker: Normal riskprövning Övriga offentliga risker: Normal riskprövning

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 250 i Senaste

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Promemoria Erik Widman +86 1 6532 979, 8282 erik.widman@foreign.ministry.se Delges: Enl. bif. lista Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Kina har trätt fram som Sveriges viktigaste handelspartner

Läs mer

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONIMI Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONOMISKA MÅL Makroekonomi är en analys av samhället som helhet. Den aggregerade (totala) effekten i fokus; de totala utgifterna,

Läs mer

Promemoria Sid. 1(9) 2014-05-13. Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Costa Rica 2013

Promemoria Sid. 1(9) 2014-05-13. Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Costa Rica 2013 Promemoria Sid. 1(9) Guatemala City 2014-05-13 Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Costa Rica 2013 Tendenser under 2013 Efter den ekonomiska avmattningen 2008-2009 inleddes en övertygande återhämtning

Läs mer

Ekonomiska basfakta 2014-03-11

Ekonomiska basfakta 2014-03-11 Ekonomisk rapport Qatar Ekonomiska basfakta Valuta: Qatarisk Riyal (QAR) BNP per capita: Cirka 102 000 USD (2013) Export: Cirka 127 miljarder USD (2013) Främsta exportvara: Naturgas, råolja Största exportpartners:

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen

Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2012-07-12 Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen Världsmarknadspriserna på jordbruksprodukter väntas den kommande tioårsperioden

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Statens budget och de offentliga finanserna November 2017

Statens budget och de offentliga finanserna November 2017 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna November 217 Sammanfattning Expansiv finanspolitik driver på konjunkturen Sparandet är lågt givet konjunkturen Expansiv finanspolitik höjer tillväxten

Läs mer

Swedbank Östersjöanalys Nr 6 1 december Vad driver tillväxten i Baltikum?

Swedbank Östersjöanalys Nr 6 1 december Vad driver tillväxten i Baltikum? Swedbank Östersjöanalys Nr 6 1 december 2006 Vad driver tillväxten i Baltikum? Utmärkande för de baltiska staterna är den starka expansionen inom handel- och transportsektorn. Den svarar för en betydligt

Läs mer

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal Annika Widell, Enheten för Handel och tekniska regler Tulldagarna 21 oktober 2014 EU:s frihandelsavtal EU:s förhandlingar om frihandelsavtal Förhandlingar och avtal

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Effekter av den finanspolitiska åtstramningen

Effekter av den finanspolitiska åtstramningen Internationell konjunkturutveckling 35 Effekter av den finanspolitiska åtstramningen i 2007 De tyska offentliga finanserna har utvecklats svagt sedan konjunkturnedgången 2001/2002. 2005 överskred underskottet

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 11 (11-11-3) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 9 795 mnkr. Det är en minskning med 10 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

IHÅLLANDE MOTVIND MARKNADSINSIKT

IHÅLLANDE MOTVIND MARKNADSINSIKT IHÅLLANDE MOTVIND MARKNADSINSIKT BUSINESS SWEDEN, 27 SEPTEMBER 2016 IHÅLLANDE MOTVIND I VÄRLDSEKONOMIN Den globala ekonomin återhämtar sig i måttlig takt med en BNP-tillväxt på 3 procent i år som ökar

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 september 2010 Den globala ekonomiska krisens inverkan på Sveriges utrikeshandel Här kan du löpande följa

Läs mer

Tentamen. Makroekonomi NA0133. November 2015 Skrivtid 3 timmar.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. November 2015 Skrivtid 3 timmar. Jag har svarat på följande fyra frågor: 1 2 3 4 5 6 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen Makroekonomi NA0133 November 2015 Skrivtid 3 timmar. Regler Svara på 4 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer

Kraftig ökning av spannmålspriserna

Kraftig ökning av spannmålspriserna 1(5) INFORMATION 21-8-13 Enheten för handel och marknad Ida Björklund Tfn: 36-15 63 43 Mobil: 7-548 4 7 E-post: ida.bjorklund@jordbruksverket.se Kraftig ökning av spannmålspriserna Under de senaste veckorna

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:2

Policy Brief Nummer 2013:2 Policy Brief Nummer 2013:2 Drivmedel från jordbruket effekter av EU:s krav Enligt EU-direktivet om främjande av energi från förnybara energikällor ska varje medlemsland ha ökat sin konsumtion av förnybara

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik Ruta MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV :S EXPERTER :s experter har gjort framtidsbedömningar för den makroekonomiska utvecklingen i euroområdet baserade på de uppgifter som fanns tillgängliga

Läs mer

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas RP 53/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 18 maj 2010 Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Inlämningsuppgift

Inlämningsuppgift Inlämningsuppgift 3 40994 41000 37853 Uppg. 20 Finanskrisen 2008-09 Island - varför klarade Island av finanskrisen? Frågeställning Vi har valt att undersöka varför Island lyckades återhämta sig så pass

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 216 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 365 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden, 77% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-06-07 Stark efterfrågan driver världsmarknaderna Världsmarknadspriserna på spannmål väntas minska något i reala termer de kommande tio åren, i takt

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) maj 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 938 mnkr. Det är en minskning med 772 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Ekonomisk och handelspolitisk grundrapport för Ghana 2011

Ekonomisk och handelspolitisk grundrapport för Ghana 2011 Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr ABUJ/20110507-1 2011-05-07 Abuja Lundgren/Holmström UD-AF Dnr 46 Ekonomisk och handelspolitisk grundrapport för Ghana 2011 Sammanfattning Tillväxten för 2010 låg på 6,6

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 (2011-01-03) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen

Läs mer

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-05-06 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar. Niels Krabbe, Kommerskollegium

Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar. Niels Krabbe, Kommerskollegium Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar Niels Krabbe, Kommerskollegium 120330 Kommerskollegium och EU:s yttre handelspolitik Sammanställer svenska intressen,

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-4 2007 Mars 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 2000-0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 5 000 2000 2001 2002 200 2004 2005 200 200 200 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-4 200 Mars 200 0 000 0 000 50 000 40 000 0 000 20 000 10

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april 2013 11 april 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 326 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 572. Således en minskning

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Arbetsmarknad i förändring: 1930-, 1970 och 2010-tal

Arbetsmarknad i förändring: 1930-, 1970 och 2010-tal Arbetsmarknad i förändring: 1930-, 1970 och 2010-tal 26/11 Jan Jörnmark 1930-tal Keynesianska revolutionen Trögrörlighet In the long run we re all dead Total/aggregerad efterfrågan den väsentliga för ekonomin

Läs mer