Ekonomisk och handelspolitisk rapport Colombia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk och handelspolitisk rapport Colombia"

Transkript

1 Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr BOGO/ Bogotá D.C. Åsa Hindenborg, andre ambassadsekreterare Alfonso Jaramillo, lokal kommersiell handläggare UD-AME Dnr 26 Ekonomisk och handelspolitisk rapport Colombia Basfakta (siffror från 2010 om inte annat anges) BNP (miljarder): 285,1 USD BNP/capita: USD BNP tillväxt: 3,9% Gini koefficient: 58,5 (2009) Växelkurs: 1 SEK= 284,2 pesos (februari 2011) Inflation: 3,2% (2010) Arbetslöshet: 11,9% Utländska direktinvesteringar: 2,6% av BNP Svensk direktinvesteringar (miljoner): 20,4 USD (Q Q3 2010) Utlandsskuld (miljarder): 58,5 USD (20,5% av BNP) Betalningsbalans (miljarder): -7,2 USD Export av varor (miljarder): 41 USD Import av varor (miljarder): 38,4 USD Viktigaste exportmarknaderna: USA (32,9%), Venezuela (17,4% 2009), EU (14,9% 2009) Viktigaste importmarknaderna: USA (31,6%), EU (13%), Kina (10,3%) Sveriges export (miljoner): 1145 SEK Sveriges import (miljoner): 310 SEK

2 Källor: Economist Intelligence Unit, SCB, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Banco de la Republica, Proexport, World Bank. 2(11)

3 3(11) Sammanfattning Colombias tillväxt ökade starkt under 2000-talet. Den höga tillväxten tillskrivs till del landets ökade säkerhet som lett till fler utländska investeringar. Andra förklaringar till den starka tillväxten är en finans- och skattepolitik som gett stabila spelregler, samt en ökad export. Colombias BNP växte med 3,9 procent under 2010 efter att ha hamnat på 0,1 procent under krisåret Emellertid är Colombia ett av de länder i Sydamerika klarade sig lindrigast undan krisen, framförallt tack vare en reformerad finanssektor och en relativt stark inhemsk ekonomi. Officiella prognoser pekar på en tillväxt på mellan fyra och fem procentenheter En stor utmaning för Colombia är dock att omsätta tillväxten i minskad fattigdomen då nära hälften av befolkningen lever under fattigdomsstrecket, samt att få bukt med den ekonomiska ojämlikheten. Den colombianska centralbanken har sedan 2008 sänkt styrräntan och den ligger idag på cirka 3,5 procent. Inflationen har i takt med konjunkturavmattningen sjunkit och ligger för närvarande på 3,2 procent. Inom ramen för de statliga finanserna finns begränsat utrymme för en expansiv finanspolitik men regeringen har trots detta genomfört ett par mindre contracykliska satsningar. Colombia har traditionellt haft starka handelsrelationer med sina grannländer men har på senare år sökt diversifiera sin utrikeshandel. Colombia har bland annat skrivit under frihandelsavtal med USA och med EU som båda väntar på ratificering. Samarbetet med länder i Asien ökar. Inflödet av utländskt kapital i form av direktinvesteringar har mattats av något men gruvsektorn går på högvarv. Inom industrisektorn är bilindustrin en positiv motor med stark tillväxt. Säkerhetsläget i Colombia har blivit bättre. En ökande ström turister upptäcker landet och utvecklingspotentialen inom turismsektorn spås vara god. Vidare växer intresset för miljövänlig teknik i Colombia och det finns ökade affärsmöjligheter för svenska företag inom detta område. Sveriges export till Colombia ökade med 25 procent mellan år 2009 och 2010 och uppgick 2010 till 1145 miljoner SEK. Dock har importen till Sverige minskat och uppgick 2010 till 310 miljoner SEK. Inledande ekonomisk översikt Den colombianska ekonomin är relativt diversifierad. Tjänstesektorn är störst och svarar för 52,7 procent av BNP medan industrisektorn står för knappt 38 procent. Jordbruket uppgår till omkring 9,3 procent av BNP och absorberar drygt en femtedel av arbetskraften. Den informella sektorn beräknas

4 4(11) sysselsätta nära 52 procent av arbetskraften. Under lågkonjunkturen ökade antalet arbetstagare inom den informella sektorn. Colombias finanskris 1999 var ett hårt slag för landets ekonomi, men resulterade i en omstrukturerad finanssektor som sedermera visade sig gott rustad för att möta den globala finanskrisen. Colombia klarade sig relativt väl undan de negativa effekterna av finanskrisen men lågkonjunkturen påverkade såväl den inhemska som den globala efterfrågan på colombianska varor. Efter en svag tillväxt under krisåret 2009 med en tillväxt på 0,1 procent har den colombianska ekonomin återupptagit tillväxten och avslutade 2010 med en tillväxt på 3,9 procent. Officiella prognoser pekar på en ännu starkare utveckling under 2011 med en tillväxt på mellan fyra och fem procentenheter. Konjunkturnedgången var mildare i Colombia jämfört med andra latinamerikanska länder då landet inte är lika beroende av den internationella konjunkturen. Exempelvis utgjorde exporten cirka en sjundedel (14%) av BNP under 2010, och BNP-tillväxten i Colombia har de senaste åren inte varit avhängig utländskt riskkapital. Samtidigt var återhämtningen efter den ekonomiska recessionen inte lika stark i Colombia som i andra latinamerikanska länder såsom Brasilien, Peru, Mexiko och Chile. Exporten återhämtar sig särskilt långsamt, vilket bland annat hänger samman med att den colombianska peson har förstärkts kraftigt jämfört med andra latinamerikanska valutor. Utländska direktinvesteringar var istället motorn i den colombianska tillväxten år Ekonomisk politik Penningpolitik Colombias oberoende centralbank, Banco de la Republica, har som långsiktigt mål att få ner inflationen på en stabil nivå omkring 3-4 procent. Inflationsmålet för 2010 var 3 procent och i januari 2011 låg inflationen på 3,17 procent. Styrräntan har sedan i slutet av 2008 sänkts från 10 till 3,5 procentenheter i januari 2011 och beräknas inte höjas under den första halvan av Därefter kan dock gradvisa höjningar äga rum. Centralbankens kraftiga sänkningar har varit möjliga tack vare en sjunkande inflation och en stark colombiansk peso. Underliggande faktorer för den starka peson är ett inflöde av riskkapital, ett nytt avtal med IMF, samt en lyckad obligationsemission. Den colombianska peson förväntas fortsatt vara stark under de närmsta åren till följd av bland annat ett stadigt flöde av utländska direktinvesteringar och annat utländskt kapital.

5 5(11) Finanspolitik Skattetrycket i Colombia är idag lågt och skatteintäkterna utgör cirka 15 procent av BNP. Den colombianska staten använder sig till stor del av indirekta skatter såsom moms framför skatt på inkomst och kapital. En effekt av momsens regressiva karaktär är dock att köpkraften för individer med lägre inkomster proportionellt urholkas allra mest. Den colombianska staten har således begränsade ekonomiska möjligheter att föra en aktiv finanspolitik. Förslag till en ny skattereform förväntas dock presenteras under första halvan av 2011 i syfte att förenkla och konsolidera skattereglerna. Förslag finns även på att införa en förmögenhetsskatt. Under lågkonjunkturen 2009 genomförde regeringen ett par kontracykliska satsningar till ett värde av 29 miljoner USD. Dessa initiativ, som syftade till att öka den inhemska efterfrågan, spädde dock på budgetunderskottet och kunde inte hindra en negativ utveckling av bytesbalansen. Handelspolitik USA är Colombias viktigaste handelspartner både vad gäller export och import och står för en tredjedel av den colombianska exporten. På grund av den globala krisen har USA:s efterfrågan dock minskat. Dessutom har USA:s kongress valt att skjuta upp godkännandet av ett bilateralt frihandelsavtal med Colombia med hänvisning till situationen gällande mänskliga rättigheter i landet. Venezuela fortsätter att vara en viktig handelspartner för Colombia trots minskningar på upp till 65 procent av den colombianska exporten till grannlandet under 2010 på grund av de känsliga politiska relationerna. Venezuela stod 2009 för 17,5 procent av den colombianska exporten. Då relationerna nu har förbättrats finns förväntningar på att Venezuela kommer att lätta på handelsrestriktionerna med Colombia under första halvåret Ett antal avtal, huvudsakligen inom handel och infrastruktur, slöts i april 2011 mellan länderna, exempelvis om återbetalning av skulder för colombianska företag. Bedömare förutser dock inte att tidigare höga handelsnivåer kommer att uppnås (över 6 miljarder USD 2008). Förbättringen av de politiska relationerna till Ecuador under 2010 har också spillt över på handelsrelationerna och den colombianska exporten översteg de höga nivåerna 2008.

6 6(11) Förutom de traditionellt starka banden till USA och grannländerna har Colombia börjat blicka mot både EU och Asien för fördjupat samarbete. Relationen med EU har förstärkts sedan regeringen Santos tillträde med intensifierade relationer, inklusive bilaterala besöksutbyten och en bredare politisk dialog. Colombia söker vidare medlemskap i APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) som syftar till ökad ekonomiskt samarbete och frihandel mellan asiatiska länder och länder i Oceanien och Latinamerika bland andra. Colombia är en stark företrädare för frihandel och flera andra frihandelsavtal, förutom det med USA, är under förhandling eller inväntar godkännande såsom mellan Colombia och Kanada, EU, Sydkorea och EFTA bland andra. Under 2009 undertecknades ett handelsavtal gällande olja mellan Colombia och Kina, vilket gör Kina till en viktig exportmarknad för Colombia. Colombia har därtill frihandelsavtal med nära samtliga sydamerikanska länder i syfte att öka handels- och investeringsflödena. Colombia är en av de drivande krafterna bakom det regionala handelpolitiska samarbetet Andinska Gemenskapen (CAN). Emellertid utgör handeln inom CAN enbart cirka 10 procent av ländernas totala utrikeshandel och har de senaste åren sjunkit något. De colombianska exportintäkterna ökade med ungefär 20 procent i oktober 2010 jämfört med samma månad året innan, särskilt beroende på stark tillväxt för de traditionella exportprodukterna kaffe, olja, kol och nickel samtidigt som de icke-traditionella exportprodukterna började återhämta sig. Kaffeexporten ökade med drygt 45 procent bland annat beroende på ökade världsmarknadspriser. Samtidigt var kaffesektorn en av de sektorer som kraftigast påverkades av den globala krisen 2009 så detta är i delar en återhämtning till tidigare nivåer. Den produktionsökning på cirka 30 procent som förväntades inom kaffesektorn 2010 inföll heller inte på grund av de kraftiga översvämningar som drabbade landet i slutet av året. Vidare växte inkomsterna från oljeexporten med nära 25 procent och fortsatte att vara en viktig del av den totala exporttillväxten. Även icke-traditionella exportprodukter som jordbruk- och boskapsprodukter, mineraler och industriella produkter accelererade med 9,5 procent i oktober 2010 jämfört med samma månad året innan. Denna ökning visar på en återhämtning i utländsk efterfrågan liksom på de framgångsrika colombianska ansträngningarna att hitta nya marknader för att ersätta förlorad

7 7(11) export till Venezuela. Till exempel ökade exporten i denna sektor i oktober 2010 (jämfört med året innan) med 47,2 procent till Schweiz, 41,4 procent till Brasilien och 26,2 procent till Kina. Handelsavtal USA Colombia är mycket angelägen om att få till stånd ett frihandelsavtal med USA. Ett avtal undertecknades i slutet av 2006 men har ännu inte ratificerats av USA. Oro över de kränkningar av mänskliga rättigheter som äger rum i Colombia, och särskilt förföljelsen av fackligt aktiva, har stoppat ratificeringen. Det avtal som givit Colombia möjlighet att dra nytta av lägre tullnivåer i avvaktan på frihandelsavtalets ikraftträdande, Andean Trade- Promotion and Drug-Eradication Act (ATPDEA), gick ut i februari 2011 och har ännu inte förlängts. Frustrationen i Colombia över USA:s agerande har stundtals varit stor och man upplever sig diskriminerad i behandlingen gentemot sina latinamerikanska grannländer. Barack Obama har dock uppvisat en positiv inställning och i april 2011 kom Obama och Santos överens om en gemensam färdplan för att nå en ratificering av avtalet. Handlingsplanen fokuserar främst på ökade insatser för att stärka fackligt arbete och fackliga företrädare. USA ger bistånd till Colombia på 480 miljoner USD 2011 inom ramen för Plan Colombia, den nationella planen för konfliktlösning och drogbekämpning, vilket är en minskning från tidigare nivåer med cirka 13 procent. Minskningarna förväntas fortsätta. Handelsavtal EU Handeln mellan EU och den Andinska regionen har ökat stadigt under de senaste decennierna och EU är regionens näst största handelspartner efter USA. Efter att förhandlingarna om ett associeringsavtal mellan CAN och EU gick i stå 2008 uttryckte länderna intresse av att fortsätta bilaterala överläggningar. Colombia och Peru färdigförhandlade sina frihandelsavtal med EU i maj 2010 och dessa ska nu ratificeras av ländernas parlament. Om nuvarande föreslagna tidplan hålls förväntas avtalet dock kunna träda i kraft under senare delen av 2012.

8 8(11) Finansklimat och investeringar Finanskrisen som ägde rum 1999 gjorde att Colombia reformerade sin finanssektor och införde starkare kontrollmekanismer. Tack vare detta står landet numera bättre rustat inför turbulens på finansmarknaderna. Den colombianska börsen, Bolsa de Valores de Colombia, har stigit med drygt 33 under 2010 och uppgår nu till ett värde av 69 miljarder USD. Olje- och gruvsektorn liksom banksektorn har uppvisat den snabbaste tillväxten. Denna tillväxt reflekterar dock ännu inte sammanslagningen med börserna i Lima och Santiago som påbörjades i november 2010 och som förväntas vara i full blom våren Det finns därför en förhoppning att börsen ska gå i ytterligare positiv riktning. Sett över ett decennium har de utländska direktinvesteringarna i Colombia ökat stadigt med topprekord under 2008 då de uppgick till 3,5 procent av BNP. Därefter har direktinvesteringarna minskat och låg 2010 på 2,6 procent av BNP. USA står för de största volymerna av direktinvesteringarna men Brasilien och Chile är länder som ökar starkt. Gruvsektorn är den sektor där investeringarna har ökat mest de senaste åren och är idag den största sektorn och mottar en tredjedel, cirka 34 procent, av investeringarna. Oljesektorn uppgår till 31 procent och över 100 företag är engagerade i sektorn. Flera större investeringar inom exempelvis energi, gruvnäring och infrastruktur har de senaste åren blivit godkända av miljöministeriet. Det finns dock en oro över de storskaliga projektens miljöpåverkan. Inflödet av utländskt kapital har kraftigt ökat värdet på den colombianska peson jämfört med dollarn. Detta förväntas hämma exporten och skapandet av nya jobb. Att få kontroll på växelkursutvecklingen ses därför som en viktig faktor för att minska arbetslösheten, som ligger på nära tolv procent. Industri Industrisektorn har starkt bidragit till BNP-tillväxten under de senaste åren. Efter en nedgång i sektorn under 2008 och 2009 syns nu en kraftig återhämtning. En ökad inhemsk efterfrågan och förstärkt köpkraft förväntas bidra till ytterligare tillväxt under det närmsta året. En av motorerna i tillväxten är nybilsförsäljningen som ökade under januari 2011 med drygt 40

9 9(11) procent jämfört med samma period året innan. År 2011 förväntas därmed bli det bästa året hittills i bilindustrins historia i Colombia. Jordbruk Colombia har en varierande topografi som tillåter odling av ett stort antal grödor såsom kaffe, blommor, bananer, ris, spannmål, sockerrör och kakaobönor. Colombia är den näst största kaffeproducenten i världen efter Brasilien. Över 1,3 miljoner jordbrukshektar påverkades dock av de omfattande översvämningarna i slutet av 2010 och cirka boskap beräknas ha dött. Effekterna av översvämningarna märks bland annat i minskad produktion i jordbrukssektorn. Framförallt skörden av kaffe, ris och banan drabbades hårt, men även produktionen av bomull, yucca och palmträd. Potentialen i det colombianska jordbruket är dock underutnyttjad och har inte växt i takt med ökade världsmarknadspriser på livsmedel. Idag beräknas endast en femtedel av den potentiella jordbruksarealen vara i bruk. Jordbruksministeriet håller för närvarande på att utveckla en ny jordbrukspolitik, som väntas presenteras för kongressen vid halvårsskiftet. Turism De senaste åren har Colombias säkerhetsläge förbättrats betydligt och många resenärer har upptäckt landet som en relativ orörd turistdestination. Turismsektorn i Colombia växer och mellan januari och november 2010 besökte utländska resenärer landet varav anlände via kryssningsbåtar. Detta är en ökning med 11,2 procent jämfört med samma period Under 2010 besökte cirka 4500 svenska turister Colombia, en stadig ökning med cirka 1000 resenärer årligen de senaste åren. Ekoturism är ett förhållandevis nytt fenomen i Colombia men landet beräknas ha stor potential med sin storslagna natur och biologiska mångfald. Olja och biobränsle Colombias utvinning av olja har ökat med drygt 10 procent mellan fjärde kvartalet 2009 och Produktion ligger för närvarade på cirka fat per dag och planerna är att nå en miljon fat per dag under innevarande år.

10 10(11) Colombia har vidare ett stort intresse av att utöka sin etanolproduktion, som enligt USA:s jordbruksdepartement är den mest effektiva i världen. I dagsläget utvinner landet störst mängd etanol per hektar sockerrör. Regeringen för en politik som syftar till att öka etanolproduktionen och antalet flexifuelbilar i Colombias bilpark. Sveriges handelsrelationer med Colombia Handeln mellan Sverige och Colombia har ökat under de senaste åren men är fortfarande begränsad. Exporten till Colombia utgör mindre än en procent av Sveriges totala export och uppgick till 1145 miljoner SEK under 2010 vilket är en ökning från året innan med cirka 25 procent. Exporten består framförallt av produkter inom verkstadsindustrin och kemiska produkter. Importen från Colombia till Sverige har minskat de senaste åren och uppgick 2010 till 310 miljoner SEK, en minskning med 16 procent från året innan. Kaffe utgjorde den absolut största delen. Det finns omkring 20 svenska dotterbolag i Colombia och ytterligare lika många distributörer av svenska produkter och tjänster. Bland de största dotterbolagen återfinns Ericsson, Electrolux, ABB, SKF och Tetra Pak. Dessutom öppnade Scania och Skanska kontor i landet under Det går att skönja en trend av ökat miljöintresse och grön teknologi i Colombia och affärsmöjligheterna inom området för grön teknologi spås vara goda. Alternativa drivmedel är på uppgång och etanolproduktionen ökar kraftigt. En växande marknad för flexifuelfordon kan vara en affärsmöjlighet för svenska företag. Inom byggnadssektorn ökar efterfrågan för energisnåla lösningar som reducerar konsumtionen av gas, el och vatten, liksom för hållbar arkitektur och design, områden där Sverige ligger i framkant. Exportrådet öppnade kontor i Colombia i april 2010 och satsar huvudsakligen på fem verksamhetsområden; infrastruktur, gruvnäring, grön teknologi/hållbar utveckling, hälsa och telekom. Det är en tydlig signal om den potential som finns i att utveckla de kommersiella förbindelserna länderna emellan. NORDSTRÖM

11 CC: Dahlstein, John-Olof Lindahl, Lisette Lovén, Jonas Nordström, Lena Strömberg, Tommy Norin, Johan Havanna, Ambassaden Mexico, Ambassaden Guatemala, Ambassaden Santiago de Chile, Ambassaden Buenos Aires, Ambassaden Brasilia, Ambassaden LaPaz, Ambassaden 11(11)

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(2) Mnr BOGO/20110318-1 2011-03-18. Bogotá, D.C. Tommy Strömberg, Ambassadråd Jenny Jonsson, Praktikant.

Telemeddelande (A) Sid. 1(2) Mnr BOGO/20110318-1 2011-03-18. Bogotá, D.C. Tommy Strömberg, Ambassadråd Jenny Jonsson, Praktikant. Telemeddelande (A) Sid. 1(2) Mnr BOGO/20110318-1 2011-03-18 Bogotá, D.C. Tommy Strömberg, Ambassadråd Jenny Jonsson, Praktikant UD-AME Dnr 20 Narkotikafrågan i Colombia Sammanfattning: Colombia är enligt

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Ekonomiska basfakta 2014-03-11

Ekonomiska basfakta 2014-03-11 Ekonomisk rapport Qatar Ekonomiska basfakta Valuta: Qatarisk Riyal (QAR) BNP per capita: Cirka 102 000 USD (2013) Export: Cirka 127 miljarder USD (2013) Främsta exportvara: Naturgas, råolja Största exportpartners:

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-05-06 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Ekonomisk och handelspolitisk grundrapport för Ghana 2011

Ekonomisk och handelspolitisk grundrapport för Ghana 2011 Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr ABUJ/20110507-1 2011-05-07 Abuja Lundgren/Holmström UD-AF Dnr 46 Ekonomisk och handelspolitisk grundrapport för Ghana 2011 Sammanfattning Tillväxten för 2010 låg på 6,6

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Sparsamma hushåll har skapat ett stort överskott i den svenska bytesbalansen

Sparsamma hushåll har skapat ett stort överskott i den svenska bytesbalansen Konjunkturläget mars 11 1 FÖRDJUPNING Sparsamma hushåll har skapat ett stort överskott i den svenska bytesbalansen På år har den svenska bytesbalansen gått från att visa ett underskott på nära miljarder

Läs mer

Vietnams ekonomi fortsätter att växa kraftigt

Vietnams ekonomi fortsätter att växa kraftigt Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr HANO/20110208-1 2011-02-08 Hanoi Henrik Gorbow UD-ASO Dnr 7 Vietnam - Ekonomisk och Handelspolitisk rapport Hög tillväxt och en kraftig minskning av inkomstfattigdomen

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:2

Policy Brief Nummer 2013:2 Policy Brief Nummer 2013:2 Drivmedel från jordbruket effekter av EU:s krav Enligt EU-direktivet om främjande av energi från förnybara energikällor ska varje medlemsland ha ökat sin konsumtion av förnybara

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal Annika Widell, Enheten för Handel och tekniska regler Tulldagarna 21 oktober 2014 EU:s frihandelsavtal EU:s förhandlingar om frihandelsavtal Förhandlingar och avtal

Läs mer

Direktinvesteringar 1

Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringsflöden Diagram 1 och tabell 1 visar värdet på in- och utflöden av direktinvesteringar under 2006-2014. Inflöden redovisas som nettot av de investeringar som utländska

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Turistnäringens effekter på ekonomi och sysselsättning i Sverige Fakta & statistik 2008 ÅrSbokSluT För SvenSk TuriSm och TuriSTnäring 2008 Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

LANDRISKKLASS. 4/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S UTESTÅENDE GARANTIER PÅ LANDET

LANDRISKKLASS. 4/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S UTESTÅENDE GARANTIER PÅ LANDET LANDRISKKLASS 4/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S POLICY Statsrisker: Normal riskprövning Övriga offentliga risker: Restriktiv riskprövning

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Enheten för internationell handelsutveckling 2012-04-27 Dnr: 2012/00574 Petter Stålenheim Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Mellan 2004 och 2007 ökade den svenska exporten till de nya EUmedlemmarna

Läs mer

Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år):

Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år): Makroekonomiska begrepp, balanser och samband Förkortningar: Y: BNP = Nationalinkomst C: Privat konsumtion G: Offentlig konsumtion KONS =C+G = total konsumtion I: Investeringar X: Export M: Import S: Sparande

Läs mer

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 5 Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik Idag Pengar och inflation, del 2. Konjunkturer (förändringar i produktion på kort sikt): Definitioner. AD (Aggregated demand)-modellen.

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling 8.7.2015 B8-0000/2015 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om Ecuadors

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Viktigaste tendenser under 2013

Viktigaste tendenser under 2013 Promemoria Sid. 1(8) 2014-04-15 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Nicaragua 2013 Viktigaste tendenser under 2013 Fortsatt god ekonomisk tillväxt, BNP ökade med 4,5 procent under

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040513-1 2004-05-13 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 51 Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Sammanfattning Den kinesiska

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 14, 15-2-1. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin väntas nyanställa kraftfullt under första kvartalet 15. Jobbtillväxten har varit god även fjärde

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr PEKI/20040406-2 2004-04-06 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Sammanfattning Med en tillväxt på 9,1

Läs mer

Tendenser under 2014 2015-07-09

Tendenser under 2014 2015-07-09 Promemoria Sid. 1(9) 2015-07-09 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Honduras 2014 Tendenser under 2014 BNP ökade med drygt 3 procent under 2014, vilket är positivt men otillräckligt

Läs mer

LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA, 13-14 ÖVERSIKTLIGT, 15-17 NOGA

LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA, 13-14 ÖVERSIKTLIGT, 15-17 NOGA FRÅN MIKRO TILL MAKRO MIKRO: MARKNADER, INDIVIDUELLT BETEENDE MAKRO: SAMMAN LAGDA RESULTAT, AGGREGERAD NIVÅ, SAMHÄLLET LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA,

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen I en period av stora förändringar och osäkerhet är det den absolut sämsta tiden för afrikanska regeringar att skriva på bindande avtal som minskar rätten att själva bestämma över sin ekonomiska utveckling

Läs mer

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Beslut om kontracykliskt buffertvärde 2015-09-07 BESLUT FI Dnr 15-11646 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Läs mer

GMO på världsmarknaden

GMO på världsmarknaden GMO på världsmarknaden En marknadsöversikt för genetiskt modifierade organismer, GMO en kortversion USA, Argentina, Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Paraguay och Sydafrika är de länder som producerar mest

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 New Yorkbörserna USA meddelade att antalet amerikaner som sökte arbetslöshetsunderstöd under förra veckan sjönk till den lägsta nivån, 330.000 personer, på fyra

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.479.000 Förväntad BNP-utveckling + 0,9 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet (mars 2015) 10,3 % Bostadsbyggande

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

2014-08-18. Promemoria Sid. 1(9) Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för El Salvador augusti 2014

2014-08-18. Promemoria Sid. 1(9) Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för El Salvador augusti 2014 Promemoria Sid. 1(9) 2014-08-18 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för El Salvador augusti 2014 Tendenser under 2013 Den ekonomiska tillväxten styrs till stor del av den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg

Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg Nyckeltal för ISLAND nov. 2012 Förväntad BNP-utveckling 2,8 % Inflationstakt 4,6 % Arbetslöshet 5,0 % Bostadsbyggande prognos

Läs mer

Befolkningstillväxten är fortfarande hög i många av de länder där tryggad tillgång till mat är osäker.

Befolkningstillväxten är fortfarande hög i många av de länder där tryggad tillgång till mat är osäker. Att stilla hungern i en tid av kris I en tid när den ekonomiska krisen dominerar nyheterna är det viktigt att påminna oss själva om att inte alla jobbar på kontor eller i fabriker. Krisen drabbar framförallt

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2011 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2010 Enheten för internationell 2011-03-10

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Frågor och svar om TTIP

Frågor och svar om TTIP ENHET/HANDLÄGGARE DATUM DIARIENUMMER Internationella enheten/ Susanne Lindberg Elmgren 2015-05-28 MOTTAGARE Frågor och svar om TTIP 1. Vad är TTIP? TTIP är engelsk förkortning för Transatlantic Trade and

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/) 1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 10 LEKTION 10: 8 maj 2015 1. Finanskris och skuldkris Före: Gör multimediaövningarna på ekonomiskt ordförråd (se hemsidan)! (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

Läs mer

Kommentar till situationen i Grekland

Kommentar till situationen i Grekland Kommentar till situationen i Grekland Finansminister Magdalena Andersson 29 juni 2015 AGENDA Vad har hänt? Möjliga följder för Sverige 3 Allvarligt läge 26 juni Tsipras meddelar folkomröstning den 5 juli

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet

Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad skuldkris i euroområdet I denna fördjupning tecknas ett alternativt scenario där skuldkrisen i euroområdet fördjupas och blir allvarligare och mera utdragen

Läs mer

EKONOMIKUNSKAP FÖR GYMNASIET

EKONOMIKUNSKAP FÖR GYMNASIET EKONOMIKUNSKAP FÖR GYMNASIET TILLÄGGSMATERIAL Christer Lindholm ÖVNINGAR till del 1 1. Placera in följande ekonomiska beslut i rätt kategori (privatekonomi, företagsekonomi, samhällsekonomi). a) Att köpa

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Singapore: Fortsatt god ekonomi men utmaningar väntar

Singapore: Fortsatt god ekonomi men utmaningar väntar Promemoria : Fortsatt god ekonomi men utmaningar väntar : ekonomiska basfakta Valuta: dollar (SGD), 1 SGD ca 5,2 SEK BNP: SGD 345,6,8 mrd (2012) BNP/capita: SGD 65 048 (PPP) (2012) BNP-tillväxt: 1,5 %

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108 Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 108 Kinas ekonomi under det tredje kvartalet 2005: Lägre tillväxt i det "harmoniska samhället"? Tillväxten fortsatte

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV EUROSYSTEMETS EXPERTER 1

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV EUROSYSTEMETS EXPERTER 1 MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV EUROSYSTEMETS EXPERTER 1 Eurosystemets experter har gjort framtidsbedömningar för den makroekonomiska utvecklingen i euroområdet baserade på de uppgifter

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Varför politiska konflikter just nu? Kina,

Läs mer

Finansiell stabilitet

Finansiell stabilitet Finansiell stabilitet Riksgäldsdirektör Hans Lindblad Finansdagarna, 2014-05-22 Vad gör Riksgälden? Myndighet under regeringen med ansvar för statens centrala finansförvaltning Statsskulden ca 1250 mdr

Läs mer

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammanfattning Fyra år efter den stora recessionens början befinner sig euroområdet fortfarande i kris. BNP och BNP per capita ligger under nivån

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sammanfattande skrift av utredningen The relationship between international trade and foreign direct investments. Kommerskollegium Kommerskollegium

Läs mer