Promemoria Sid. 1(9) Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för El Salvador augusti 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-08-18. Promemoria Sid. 1(9) Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för El Salvador augusti 2014"

Transkript

1 Promemoria Sid. 1(9) Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för El Salvador augusti 2014 Tendenser under 2013 Den ekonomiska tillväxten styrs till stor del av den ekonomiska utvecklingen i USA El Salvadors viktigaste handels- och investeringspartner. Tillväxten har varit blygsam sedan den ekonomiska krisen Mellan 2009 och 2013 ökade tillväxten med i genomsnitt 1,8 procent. Den låga tillväxten reflekterar en svag inhemsk produktion och investeringsbas, vilket begränsar den inhemska efterfrågan. Under 2014 förutses en tillväxt på 2,3 procent. Prognosen är baserad på en förväntad återhämtning av remissor 1, fortsatt ökning av investeringar och en återhämtning av jordbrukssektorn med ökad export som följd. Tillväxttakten är emellertid otillräcklig för att höja produktiviteten eller ta itu med landets utvecklingsbehov, vilket får fortsatt fattigdom och ojämlikhet till följd. Naturkatastrofer och väderfenomen fortsatte 2013 och första halvan av 2014 att blotta landets ekonomiska, sociala och miljömässiga sårbarhet med betydande skador och bortfall av grödor och fiskebestånd som följd. På grund av en svampepidemi bland kaffeplantager i Centralamerika under de senaste tre åren har kaffeodlare sett en minskning av produktionen. Budgetunderskottet uppgick till 4,3 procent 2013 en ökning med 0,5 procent från En viktig uppgift för den nya regeringen under president Salvador Sánchez Cerén blir framförhandlandet av ett nytt IMF-avtal och att inom ramen för avtalet gradvis minska underskottet i de offentliga finanserna samt genomföra i avtalet stipulerade strukturreformer. Omfattande kriminalitet och våld är ett stort hinder för ekonomiskt utveckling, El Salvador har lägst nivå av utländska direktinvesteringar i Centralamerika. Det bi-regionala associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika trädde i kraft i El Salvador vad gäller handelsdelen i oktober Avtalet innefattar tre pelare: Politisk dialog, utvecklingssamarbete och 1 Penningförsändelser från emigranter, främst salvadoraner bosatta i USA.

2 2(9) handel. Avtalet i sin helhet kommer att träda i kraft först när det har godkänts av samtliga av EU:s medlemsstaters parlament. Sveriges handel med El Salvador är begränsad, liksom närvaron av svenska företag. Handelsbalansen mellan de båda länderna väger till Sveriges fördel. Sveriges export till landet uppgick 2013 till 155 MSEK medan importen från El Salvador nådde 68 MSEK, enligt statistik från Kommerskollegium. Bakgrund El Salvador har sedan fredsavtalen 1992 gjort framsteg på flera områden. Det råder fred, sex fria och hederliga val har hållits med regeringsbyten under ordnade former. De senaste regeringarna har genomfört breda ekonomiska reformer gällande bl.a. öppnare handel, privatiseringar, och införande av dollar som valuta. Även statsförvaltningen och pensionssystemet har reformerats. El Salvador var emellertid det centralamerikanska land som drabbades hårdast av finanskrisen Tillväxten har sex år senare ännu inte nått den goda nivå som rådde under större delen av 1990-talet och det nya millenniets första år. El Salvador är ett sårbart, litet land med speciella förutsättningar för utveckling. Det är mycket tätbefolkat med drygt sex miljoner invånare på en yta motsvarande Småland (330 invånare per kvadratkilometer). Den demografiska utvecklingen har lett till hårt tryck på inte minst jordbruksmark. Landet är till stor del avskogat. Även i övrigt finns begränsade exploaterbara naturresurser. Precis som de andra centralamerikanska länderna är El Salvador utsatt för återkommande naturkatastrofer. Inte minst tenderar översvämningar och jordskred i orkaners och stormars spår att bli allt vanligare, sannolikt som en följd av klimatförändringarna. Konsekvenserna för miljö, människors vardagsekonomi och makroekonomi är ofta stora. Vidare kom El Salvadors industrialisering igång sent. En viktig förklaring till det är att landets ekonomi ända sedan slutet av 1800-talet till stor del har varit baserad på plantagejordbruk (främst kaffe, socker och bomull). Detta är i sin tur en anledning till att befolkningen fortfarande är lågt utbildad. De stora sociala och ekonomiska klyftorna var, jämte diktaturliknande politiska förhållanden, för övrigt orsaken till det folkliga uppror som ledde till den tolv år långa och blodiga interna väpnade konflikten ( ). 2,5 miljoner salvadoraner lever utomlands, främst i USA, som fungerar som en magnet för många av dem som upplever sig sitta fastlåsta i fattigdom och dåliga sociala förhållanden. Remissorna från emigranterna står för drygt 16

3 3(9) procent (2013) av BNP. USA:s förhållningssätt till migranterna är alltid en högt prioriterad politisk fråga för varje salvadoransk regering. Ekonomiska indikatorer INDIKATOR BNP (real tillväxt i %)** Nominell BNP (Miljarder USD)* BNP/capita* (USD, köpkraftsjusterad) BNP/capita*(USD, nominell, löpande priser) Statsskuld (% av BNP)* Budgetunderskott (% av BNP)** Inflation (KPI) %**** Skattetryck (% av BNP)**** Export (miljarder USD)*** Import (miljarder USD)*** Handelsbalans (% av BNP)*** Bytesbalans (% av BNP)* (prognos) -3,1 1,4 2,2 1,9 1,7 1,7 20,7 21,4 23,1 23,9 24,5 25, ,2 49, ,8 57-5,7-4,3-4,3-3,8-4,3-0,2 2,1 5,1 0,8 0,8 2 13,7 14,3 15,1 15,5 15,9 4,5 5,3 5,3 5,5 8, ,3 10, ,5-2,7-4,9-5,4-6,7 6,3 Arbetslöshet i %* 8,1 5,9 5,5 5,6 5,7 5,7 Utl. direktinvesteringar 2 0, ,6 ((% av BNP)**** Valutareserv (miljarder USD)** 3 2,9 2,5 3,2 2,7 2,8 Källor för siffrorna i tabellen:

4 4(9) * IMF; ** The Economist Intelligence Unit (EIU) ***Banco Central de Reserva de El Salvador ****CEPAL (FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien). Vissa siffror har avrundats. Makroekonomisk utveckling Den ekonomiska tillväxten styrs till stor del av den ekonomiska utvecklingen i USA, världsmarknadspriset på kaffe och socker samt graden av förstörelse efter naturkatastroferna. Tillväxten var god i ett decennium efter fredsavtalen 1992, med ett årligt genomsnitt på 6 procent. Mellan 2002 och 2006 föll tillväxtökningen tillbaka till cirka 2 procent, främst på grund av fallande kaffepriser och jordbävningen 2001, för att ta fart igen under perioden Den globala finanskrisen 2008 slog hårt mot landet och innebar lägre exportintäkter och direktinvesteringar samt kraftigt reducerade remissor från den salvadoranska diasporan. BNP reducerades med 3,5 procent 2009, den kraftigaste recessionen av de centralamerikanska länderna. Tillväxten har varit blygsam sedan krisen. Mellan 2009 och 2013 ökade tillväxten med i genomsnitt 1,8 procent. Under 2013 ökade tillväxten med 1,7 procent. Den låga tillväxten reflekterar en svag inhemsk produktion och investeringsbas, vilket begränsar den inhemska efterfrågan. På grund av en svampepidemi bland kaffeplantager i Centralamerika under de senaste tre åren har kaffeodlare sett en minskning av produktionen. I El Salvador har produktionen sjunkit med 57 procent under 2013 jämfört med Detta har kommit att påverka arbetstillfällen, konsumtion och tillväxt samt bidragit till ett större handelsunderskott. Brist på nederbörd under regnsäsongen 2014 (relaterat till väderfenomenet el Niño) har orsakat betydande skador och bortfall av grödor, försörjning och fiskebestånd i stora delar av Centralamerika. Matpriser ökar och flera centralamerikanska länder riskerar att ställas inför en livsmedelskris. Under första kvartalet 2014 ökade landets BNP med 2 procent den största kvartalsökningen på två år. Denna ökning kom trots valen i början av 2014 och en fortsatt nedgång i exporten. Under 2014 förutser CEPAL 2 en tillväxt på 2,3 procent. Prognosen är baserad på en förväntad återhämtning av remissor som i sin tur stimulerar privatkonsumtionen, fortsatt ökning av investeringar och en återhämtning av jordbrukssektorn med ökad export som följd. Tillväxttakten är emellertid otill- 2 FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien

5 5(9) räcklig för att höja produktiviteten eller ta itu med landets utvecklingsbehov, vilket får en fortsatt fattigdom och ojämlikhet till följd. Den svaga ekonomiska utvecklingen de senaste sex åren har slagit hårt mot landets fattiga. Andelen fattiga steg från cirka 31 procent 2006 till drygt 40 procent I syfte att minska de negativa effekterna av ekonomiska krisen sjösatte regeringen 2009 ett treårigt ekonomiskt krispaket som förutom vissa nya punkskatter även innehöll en generell budgetnedskärning som omfattade samtliga ministerier utom utbildning och hälsa. Krispaketet innehöll även ökade sociala satsningar riktade mot den fattigaste delen av befolkningen. Bland åtgärderna kan nämnas subventionerade mediciner till de minst bemedlade, införandet av en statlig grundpension samt särskilda satsningar inom hälsa, utbildning och livsmedel i landets 100 fattigaste kommuner. En annan hämmande faktor för ekonomisk utveckling är våldet och kriminaliteten. Omfattningen av våldet gör att många salvadoraner är drabbade. Polisen för en ojämn kamp mot särskilt beväpnade ungdomsgäng (så kallade maras ) men också andra former av organiserad brottslighet. Presidentvalet i februari och mars (två omgångar) vanns av FMLN:s kandidat Salvador Sánchez Cerén, som tillträdde den 1 juni. Han var vicepresident under förre FMLN-presidenten Mauricio Funes ( ). En fortsättning på den politik som förts av den förra administrationen är att vänta. De flesta sociala satsningar kommer att behållas vilket i vart fall kommer hålla fattigdomsnivåerna på nuvarande nivå. Finans- och budgetpolitik Den ekonomiska krisen resulterade i kraftigt minskade inkomster till statskassan, vilket i kombination med ökade sociala satsningar genom det ovan nämnda krispaketet resulterade i att statens inkomster föll med nära 10 procent under 2009 (jämfört med 2008), vilket genererade ett omfattande underskott i de offentliga finanserna (-5,4 procent av BNP 2009). Under 2013 uppgick budgetunderskottet till fyra procent av BNP, en försämring jämfört med 2012 (3,4 procent). Försämringen är en följd av den fortsatt svaga ekonomiska tillväxten i kombination med utgifter i samband med presidentvalet. Upplåningen uppgår till 57 procent av BNP, vilket är 17 procentenheter högre än IMF:s rekommenderade högsta statsskuldsnivå. Tidigare upptagna lån från internationella kreditgivare (bl.a. Världsbanken och Interamerikanska Utvecklingsbanken) i slutet av 2008 som var tänkta att

6 6(9) lindra den ekonomiska krisens effekter under 2009 visade sig vara otillräckliga. Den senaste kredituppgörelsen med IMF, ett s.k. Stand by Agreement, löpte ut under En viktig uppgift för den nya regeringen under president Salvador Sánchez Cerén blir framförhandlandet av ett nytt avtal och att inom ramen för avtalet gradvis minska underskottet i de offentliga finanserna samt genomföra i avtalet stipulerade strukturreformer. Uppkommande val till den lagstiftande församlingen i mars 2015 ger lite utrymme för att kunna driva igenom viktiga reformer i kongressen, särskilt skattereformen som är nödvändig för att landet ska kunna ta sig ur den allvarliga finanspolitiska situationen. I slutet av 2009 godkände kongressen vissa skatteökningar. Dock medförde FMLN:s svaga ställning i kongressen att det ursprungliga reformförslaget urvattnades och ökningen till statskassan blev endast 0,5 procent av BNP. Främst punktskatter höjdes. Ett antal förbättringar i skatteförvaltningen resulterade i att skatteintäkterna ökade med drygt 8 procent 2013 jämfört med Skattetrycket i relation till BNP uppgår nu till 15.9 procent, vilket alltjämt är under det genomsnitt (18 procent av BNP) som IMF har beräknat för alla utvecklingsländer. Penning- och valutapolitik El Salvador gav upp kontrollen över penning- och växelkurspolitiken i början av 2001 då landet införde USD som lagligt betalningsmedel till en fast växelkurs på salvadoranska colones (SVC) 8,75: USD 1. Sedan dess är alla priser givna i USD, och regeringens och den finansiella sektorns transaktioner genomförs i hårdvalutan. Räntesatser och penningflöden kontrolleras av de kommersiella bankerna, av vilka de flesta är utländska. Det instabila globala finansiella läget och återhållsamhet i utlåningen från bankerna hindrar en snabb kreditexpansion, men statliga åtgärder med att främja utlåning till småoch medelstora företag kan under de närmaste åren påverka i positiv riktning. Handel och handelspolitik Fördelningen mellan de olika produktionssektorernas andel av BNP liknar de utvecklade ländernas, sånär som på en något större jordbrukssektor, och visar på den snabba utveckling mot en modern ekonomi som landet har upplevt under det senaste årtiondet. Jordbruket utgör 2013 en knapp tiondel av BNP, industrisektorn en tredjedel och tjänstesektorn två tredjedelar. De sektorer som under perioden har drabbats hårdast av den ekonomiska avmattningen är byggsektorn, detaljhandeln och tillverkningsindu-

7 7(9) strin. Jordbrukssektorns nedgång har förvärrats av naturkatastrofer (orkaner, oväder, torka, svampangrepp på kaffeplantor). Handelsbalansen påverkas starkt av internationella råvarupriser och landets stora importberoende, som beror på en svag inhemsk tillverkningsindustri. Fortsatt tillgång till multilateralt stöd hjälper till att finansiera bytesbalansunderskottet, men nivån av utländska direktinvesteringar (FDI) är låg, dels på grund av den svaga ekonomin och dels på grund av säkerhetssituationen. Under 2013 sjönk summan av FDI med hälften jämfört med 2012 års nivå. Andelen FDI i relation till BNP är lägst av de centralamerikanska länderna, med ett genomsnitt på under två procent av BNP. Valutareserverna uppgick till 2,7 miljarder USD i maj 2014, vilket motsvarar 2,8 månaders import och därmed något under en adekvat nivå. Ett utmärkande drag i El Salvadors handelsstatistik är den stora skillnaden mellan ett högt handelsunderskott och ett relativt lågt bytesunderskott. Den dominerande orsaken är remissorna från salvadoraner bosatta i USA, som dels förbättrar bytesbalansen och dels ökar handelsunderskottet genom att främja konsumtion av importerade varor. Var tredje salvadoransk familj mottar penningförsändelser, som sammanlagt uppgår till omkring 16 procent av BNP. Både import och export har under 2013 fortsatt återhämta sig, men med blygsamma ökningar i volymer och priser. Underskottet i handelsbalansen 2013 uppgick till 22 procent av BNP. El Salvador har enligt flera värderingsinstitut det mest attraktiva investeringsklimatet i Centralamerika. Mycket återstår dock att göra, bl.a. vad gäller att få bukt med kriminaliteten, förbättra statsförvaltningens effektivitet och transparens, bygga ut infrastrukturen och förbättra tillgången till avancerad teknologi. Andelen utländska investeringar har minskat sedan mitten av Det senaste decenniet har El Salvador satsat på att diversifiera exporten. Skattelagstiftning har främjat bland annat textilindustrin och turismen. Hamnkapaciteten har byggts ut och till viss del kompenserat för bortfall från maquilasektorn (legosömnadsfabrikerna). De mest dynamiska sektorerna är icketraditionellt jordbruk och delar av servicesektorn, däribland turism. Bland övriga icke-traditionella exportprodukter kan nämnas etanol, läkemedel, ståloch pappersprodukter.

8 8(9) El Salvadors största exportmarknader 2013 var USA (ca 46 procent), Honduras (ca 14 procent), Guatemala (ca 13 procent) och Nicaragua (ca 6 procent). Landets viktigaste importpartners 2013 var USA (ca 39 procent), Guatemala (ca 9 procent), Mexiko (ca 7 procent), Kina (ca 7 procent) och Honduras (ca 5 procent). Exporten till EU utgjorde 13 procent och importen 3 procent av totalen. De viktigaste exportprodukterna är kläder, plaster i obearbetad form, socker, tidningspapper och kaffe. Importen består främst av kol och andra bränslen, motorer, generatorer, elektriska maskiner och traktorer. El Salvador är i stor grad beroende av export (22 procent av BNP) och tilllämpar en exportledd tillväxtstrategi med en aktiv handelspolitik. El Salvador är medlem i den Centralamerikanska Gemensamma Marknaden (CACM) och har undertecknat frihandelsavtal med bl a Mexiko, Chile, Taiwan, Panama samt frihandelsavtalet DR-CAFTA med Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Dominikanska Republiken och USA. Förhandlingar om frihandelsavtal pågår med Peru och Kanada fanns det 17 ekonomiska frizoner i landet. El Salvador omfattas av det bi-regionala associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika som sedan 1 oktober 2013 är i kraft rörande handelsdelen. Avtalet har tre pelare: politisk dialog, utvecklingssamarbete och frihandel. Avtalet är det första bi-regionala associeringsavtalet för såväl Centralamerika som EU och är ett av de mer omfattande regionala avtal som EU hittills har förhandlat om. Avtalet i sin helhet kommer att träda i kraft först när det har godkänts av samtliga av EU:s medlemsstaters parlament. I juni 2014, efter nyvalde presidenten Salvador Sánchez Ceréns tillträde anslöt sig El Salvador till det venezuelanska ekonomiska samarbetsinitiativet Petrocaribe 3 som ger El Salvador tillgång till billiga krediter vid köp av venezuelansk olja möjlighet att betala upp till hälften av räkningen med varor och tjänster. Sveriges ekonomiska relationer med El Salvador Sveriges handel med El Salvador är begränsad, liksom närvaron av svenska företag. Handelsbalansen mellan de båda länderna väger till Sveriges fördel. Sveriges export till landet uppgick 2013 till 155 MSEK medan importen från El Salvador nådde 68 MSEK, enligt statistik från Kommerskollegium var de främsta exportprodukterna verkstadsprodukter, den viktigaste importprodukten var kaffe (96 procent). 3 De länder som i dagsläget är med i Petrocaribe är Antigua och Barbuda, Bahamas, Belize, Kuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Dominikanska Republiken, Saint Kitts och Nevis, Saint Vincent och Grenadinerna, Santa Lucia, Surinam och Venezuela.

9 De svenska företag som har egna kontor i El Salvador är Ericsson och ABB. Andra svenska företag, såsom NCC och Volvo Construction företräds genom dotterbolag i något av de latinamerikanska länderna. Ett fåtal andra företag representeras lokalt, såsom Volvo Personvagnar, Scania Bussar, Oriflame, och DeLaval. Sektorer med utvecklingspotential för Sveriges del är infrastruktur, främst vägbyggen, generering och distribution av el samt miljöteknik. Det riskkapital Swedfund ställer till förfogande för svenska investeringsprojekt i Centralamerika utgör ett verktyg som skulle kunna underlätta investeringar i dessa sektorer. Sveriges ambassad i Guatemala genomförde under våren 2013 i samarbete med Open Trade Gate Sweden och den salvadoranska exportföreningen COEXPORT ett välbesökt seminarium med syfte att främja salvadoransk export till Sverige. 9(9)

Tendenser under 2014 2015-07-09

Tendenser under 2014 2015-07-09 Promemoria Sid. 1(9) 2015-07-09 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Honduras 2014 Tendenser under 2014 BNP ökade med drygt 3 procent under 2014, vilket är positivt men otillräckligt

Läs mer

Viktigaste tendenser under 2013

Viktigaste tendenser under 2013 Promemoria Sid. 1(8) 2014-04-15 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Nicaragua 2013 Viktigaste tendenser under 2013 Fortsatt god ekonomisk tillväxt, BNP ökade med 4,5 procent under

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Ekonomisk och handelspolitisk rapport Colombia

Ekonomisk och handelspolitisk rapport Colombia Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr BOGO/20110415-1 2011-04-15 Bogotá D.C. Åsa Hindenborg, andre ambassadsekreterare Alfonso Jaramillo, lokal kommersiell handläggare UD-AME Dnr 26 Ekonomisk och handelspolitisk

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Promemoria Sid. 1(12) 2015-05-27. Guatemala City. Landöversikt El Salvador maj 2015. Basfakta

Promemoria Sid. 1(12) 2015-05-27. Guatemala City. Landöversikt El Salvador maj 2015. Basfakta l Promemoria Sid. 1(12) 2015-05-27 Guatemala City Landöversikt El Salvador maj 2015 Basfakta Folkmängd: 6,4 miljoner (uppskattning 2014) Huvudstad: San Salvador (befolkning: drygt 2 miljoner) Yta: 20 400

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-05-06 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammanfattning Fyra år efter den stora recessionens början befinner sig euroområdet fortfarande i kris. BNP och BNP per capita ligger under nivån

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Befolkningstillväxten är fortfarande hög i många av de länder där tryggad tillgång till mat är osäker.

Befolkningstillväxten är fortfarande hög i många av de länder där tryggad tillgång till mat är osäker. Att stilla hungern i en tid av kris I en tid när den ekonomiska krisen dominerar nyheterna är det viktigt att påminna oss själva om att inte alla jobbar på kontor eller i fabriker. Krisen drabbar framförallt

Läs mer

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen I en period av stora förändringar och osäkerhet är det den absolut sämsta tiden för afrikanska regeringar att skriva på bindande avtal som minskar rätten att själva bestämma över sin ekonomiska utveckling

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

Sparsamma hushåll har skapat ett stort överskott i den svenska bytesbalansen

Sparsamma hushåll har skapat ett stort överskott i den svenska bytesbalansen Konjunkturläget mars 11 1 FÖRDJUPNING Sparsamma hushåll har skapat ett stort överskott i den svenska bytesbalansen På år har den svenska bytesbalansen gått från att visa ett underskott på nära miljarder

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2014 Betalningsbalans och utlandsställning Portföljinvesteringarna i utlandet ökade under andra kvartalet 2014 Korrigering Siffrorna i offentliggörandet har korrigerats 1892014 De korrigerade

Läs mer

Ekonomiska basfakta 2014-03-11

Ekonomiska basfakta 2014-03-11 Ekonomisk rapport Qatar Ekonomiska basfakta Valuta: Qatarisk Riyal (QAR) BNP per capita: Cirka 102 000 USD (2013) Export: Cirka 127 miljarder USD (2013) Främsta exportvara: Naturgas, råolja Största exportpartners:

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Den internationella valutamarknaden är ett nätverk av banker, mäklare och valutahandlare runt om i världen Viktigaste marknaderna finns i London, New York, Zürich, Frankfurt, Tokyo,

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? Seminarium, Almi Företagspartner AB Seminarium, Almi Företagspartner AB 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson The big five (Spanien 1977, Norge

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Vietnams ekonomi fortsätter att växa kraftigt

Vietnams ekonomi fortsätter att växa kraftigt Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr HANO/20110208-1 2011-02-08 Hanoi Henrik Gorbow UD-ASO Dnr 7 Vietnam - Ekonomisk och Handelspolitisk rapport Hög tillväxt och en kraftig minskning av inkomstfattigdomen

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar

Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr PEKI/20040406-2 2004-04-06 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 39 Kinas ekonomi 2003: Hög tillväxt och nya utmaningar Sammanfattning Med en tillväxt på 9,1

Läs mer

Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg

Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg Landrapport från ISLAND NBO:s styrelsemöte 21.-22.november 2012 i Göteborg Nyckeltal för ISLAND nov. 2012 Förväntad BNP-utveckling 2,8 % Inflationstakt 4,6 % Arbetslöshet 5,0 % Bostadsbyggande prognos

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Ekonomisk och handelspolitisk grundrapport för Ghana 2011

Ekonomisk och handelspolitisk grundrapport för Ghana 2011 Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr ABUJ/20110507-1 2011-05-07 Abuja Lundgren/Holmström UD-AF Dnr 46 Ekonomisk och handelspolitisk grundrapport för Ghana 2011 Sammanfattning Tillväxten för 2010 låg på 6,6

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

En milliard sultne utfordringer for matvareproduksjonen

En milliard sultne utfordringer for matvareproduksjonen En milliard sultne utfordringer for matvareproduksjonen Bergen 6 November 2010 En milliard sultne utfordringer for matvareproduksjonen Fil. Dr. Jakob Lundberg, informasjonsansvarlig i FAO Norden, UN s

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval

Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr PEKI/20040513-1 2004-05-13 Peking Ambassaden i Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 51 Kinas ekonomi första kvartalet 2004: Överhettningens vägval Sammanfattning Den kinesiska

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år):

Försörjningsbalans: Tillgångar och användning av varor o tjänster (per år): Makroekonomiska begrepp, balanser och samband Förkortningar: Y: BNP = Nationalinkomst C: Privat konsumtion G: Offentlig konsumtion KONS =C+G = total konsumtion I: Investeringar X: Export M: Import S: Sparande

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Höga och rörliga livsmedelspriser - Är exportrestriktioner ett hot mot tryggad livsmedelsförsörjning?

Höga och rörliga livsmedelspriser - Är exportrestriktioner ett hot mot tryggad livsmedelsförsörjning? Höga och rörliga livsmedelspriser - Är exportrestriktioner ett hot mot tryggad livsmedelsförsörjning? Författare till svenska FAO-kommitténs debattskrift: Andreas Davelid Patrik Eklöf Fabian Nilsson Upplägg

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:2

Policy Brief Nummer 2013:2 Policy Brief Nummer 2013:2 Drivmedel från jordbruket effekter av EU:s krav Enligt EU-direktivet om främjande av energi från förnybara energikällor ska varje medlemsland ha ökat sin konsumtion av förnybara

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV EUROSYSTEMETS EXPERTER 1

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV EUROSYSTEMETS EXPERTER 1 MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV EUROSYSTEMETS EXPERTER 1 Eurosystemets experter har gjort framtidsbedömningar för den makroekonomiska utvecklingen i euroområdet baserade på de uppgifter

Läs mer

Industripolitik för den svenska fordonsindustrin

Industripolitik för den svenska fordonsindustrin Industripolitik för den svenska fordonsindustrin Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/3 Rikard Forslid, Stockholms universitet Karen Helene Ulltveit-Moe, Oslo universitet Den svenska fordonsindustrin

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror

Utrikeshandel med teknikvaror Utrikeshandel med teknikvaror Ekonomisk analys 2012-03-29 Utrikeshandel med teknikvaror Svensk export och import av teknikvaror Teknikvaror till ett värde av 573 miljarder SEK exporterades från Sverige

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande. Dir. 2015:63. Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015

Kommittédirektiv. Översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande. Dir. 2015:63. Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015 Kommittédirektiv Översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande Dir. 2015:63 Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2015 Sammanfattning En parlamentariskt sammansatt kommitté ges

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad FRÅGA 1. 12 poäng. Varje deluppgift ger 1 poäng. För att få poäng på delfrågorna krävs helt rätt svar. Svar på deluppgifterna skrivs på en och samma sida, som vi kan kalla svarssidan. Eventuella uträkningar

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108 Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 108 Kinas ekonomi under det tredje kvartalet 2005: Lägre tillväxt i det "harmoniska samhället"? Tillväxten fortsatte

Läs mer

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sammanfattande skrift av utredningen The relationship between international trade and foreign direct investments. Kommerskollegium Kommerskollegium

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen Produktivitet, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling Konkurrenskraftens utveckling ses ofta som ett av de viktigaste bevisen för politikens framgång eller misslyckande. I litteraturen kopplas begreppet

Läs mer

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson Harpsund 21 augusti 2015 AGENDA Det ekonomiska läget Världen Sverige Inriktningen för politiken Sammanfattning

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

BNP kan tolkas på många olika sätt

BNP kan tolkas på många olika sätt Konjunkturläget augusti 2015 65 FÖRDJUPNING BNP kan tolkas på många olika sätt s BNP-tillväxt har varit högre än i många andra länder sedan finanskrisen, men det har inte resulterat i motsvarande ökning

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Turistnäringens effekter på ekonomi och sysselsättning i Sverige Fakta & statistik 2008 ÅrSbokSluT För SvenSk TuriSm och TuriSTnäring 2008 Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

Finns det en grekisk åtramningsmyt?

Finns det en grekisk åtramningsmyt? Finns det en grekisk åtramningsmyt? Efter rapporten om Greklandkrisen fick jag flera synpunkter som gick ut på att Grekland fuskat med åtstramningen och reformerna. En mer underbyggd sådan kom i form av

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.479.000 Förväntad BNP-utveckling + 0,9 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet (mars 2015) 10,3 % Bostadsbyggande

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Varför politiska konflikter just nu? Kina,

Läs mer

B örskraschen den 19 oktober förra

B örskraschen den 19 oktober förra HÅKAN GERGILS: Börskraschen och USA:s ekonomi Socialdemokraterna har försökt utnyttja börskraschen i USA för att "bevisa" att det inte går att sänka skatterna och att marknadsekonomin inte är att lita

Läs mer

a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU KS

a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU KS Uppgift 1 a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU LS AU KS AE BN* BN b) Kontraktiv penningpolitik: höjd ränta dyrare att låna till investeringar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS RAPPORT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS RAPPORT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 4.7.2003 KOM(2003) 396 slutlig KOMMISSIONENS RAPPORT till den budgetansvariga myndigheten om garantier som berör den allmänna budgeten per den 31 december

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska prognoser

Konjunkturinstitutets finanspolitiska prognoser Offentliga finanser 125 FÖRDJUPNING FÖRDJUPNING Konjunkturinstitutets finanspolitiska prognoser Konjunkturinstitutets prognoser för såväl svensk ekonomi i dess helhet som de offentliga finanserna har hittills

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Budgetöverskott i Sverige men budgetkris i vår omvärld Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Finansiellt sparande, procent av BNP 2009 2010 2011 Belgien -6,0-4,2-3,9 Frankrike -7,5-7,0-5,8 Grekland

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

En kort guide om euron

En kort guide om euron En kort guide om euron Ekonomi och finans Om euron Euron såg dagens ljus 1999, men användes först bara på lönebesked, räkningar och fakturor. Den 1 januari 2002 började eurosedlar och euromynt för första

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

Svensk finanspolitik 2015 Sammanfattning 1

Svensk finanspolitik 2015 Sammanfattning 1 Svensk finanspolitik 2015 Sammanfattning 1 Sammanfattning Huvuduppgiften för Finanspolitiska rådet är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och den ekonomiska politiken. De viktigaste

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Frågor och svar om TTIP

Frågor och svar om TTIP ENHET/HANDLÄGGARE DATUM DIARIENUMMER Internationella enheten/ Susanne Lindberg Elmgren 2015-05-28 MOTTAGARE Frågor och svar om TTIP 1. Vad är TTIP? TTIP är engelsk förkortning för Transatlantic Trade and

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA, 13-14 ÖVERSIKTLIGT, 15-17 NOGA

LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA, 13-14 ÖVERSIKTLIGT, 15-17 NOGA FRÅN MIKRO TILL MAKRO MIKRO: MARKNADER, INDIVIDUELLT BETEENDE MAKRO: SAMMAN LAGDA RESULTAT, AGGREGERAD NIVÅ, SAMHÄLLET LÄS KAP 9 ORDENTLIGT, FASTNA INTE I DETALJER, KAP 10-11 ÖVERSIKTLIGT, KAP 12 NOGA,

Läs mer