Promemoria Sid. 1(9) Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för El Salvador augusti 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-08-18. Promemoria Sid. 1(9) Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för El Salvador augusti 2014"

Transkript

1 Promemoria Sid. 1(9) Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för El Salvador augusti 2014 Tendenser under 2013 Den ekonomiska tillväxten styrs till stor del av den ekonomiska utvecklingen i USA El Salvadors viktigaste handels- och investeringspartner. Tillväxten har varit blygsam sedan den ekonomiska krisen Mellan 2009 och 2013 ökade tillväxten med i genomsnitt 1,8 procent. Den låga tillväxten reflekterar en svag inhemsk produktion och investeringsbas, vilket begränsar den inhemska efterfrågan. Under 2014 förutses en tillväxt på 2,3 procent. Prognosen är baserad på en förväntad återhämtning av remissor 1, fortsatt ökning av investeringar och en återhämtning av jordbrukssektorn med ökad export som följd. Tillväxttakten är emellertid otillräcklig för att höja produktiviteten eller ta itu med landets utvecklingsbehov, vilket får fortsatt fattigdom och ojämlikhet till följd. Naturkatastrofer och väderfenomen fortsatte 2013 och första halvan av 2014 att blotta landets ekonomiska, sociala och miljömässiga sårbarhet med betydande skador och bortfall av grödor och fiskebestånd som följd. På grund av en svampepidemi bland kaffeplantager i Centralamerika under de senaste tre åren har kaffeodlare sett en minskning av produktionen. Budgetunderskottet uppgick till 4,3 procent 2013 en ökning med 0,5 procent från En viktig uppgift för den nya regeringen under president Salvador Sánchez Cerén blir framförhandlandet av ett nytt IMF-avtal och att inom ramen för avtalet gradvis minska underskottet i de offentliga finanserna samt genomföra i avtalet stipulerade strukturreformer. Omfattande kriminalitet och våld är ett stort hinder för ekonomiskt utveckling, El Salvador har lägst nivå av utländska direktinvesteringar i Centralamerika. Det bi-regionala associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika trädde i kraft i El Salvador vad gäller handelsdelen i oktober Avtalet innefattar tre pelare: Politisk dialog, utvecklingssamarbete och 1 Penningförsändelser från emigranter, främst salvadoraner bosatta i USA.

2 2(9) handel. Avtalet i sin helhet kommer att träda i kraft först när det har godkänts av samtliga av EU:s medlemsstaters parlament. Sveriges handel med El Salvador är begränsad, liksom närvaron av svenska företag. Handelsbalansen mellan de båda länderna väger till Sveriges fördel. Sveriges export till landet uppgick 2013 till 155 MSEK medan importen från El Salvador nådde 68 MSEK, enligt statistik från Kommerskollegium. Bakgrund El Salvador har sedan fredsavtalen 1992 gjort framsteg på flera områden. Det råder fred, sex fria och hederliga val har hållits med regeringsbyten under ordnade former. De senaste regeringarna har genomfört breda ekonomiska reformer gällande bl.a. öppnare handel, privatiseringar, och införande av dollar som valuta. Även statsförvaltningen och pensionssystemet har reformerats. El Salvador var emellertid det centralamerikanska land som drabbades hårdast av finanskrisen Tillväxten har sex år senare ännu inte nått den goda nivå som rådde under större delen av 1990-talet och det nya millenniets första år. El Salvador är ett sårbart, litet land med speciella förutsättningar för utveckling. Det är mycket tätbefolkat med drygt sex miljoner invånare på en yta motsvarande Småland (330 invånare per kvadratkilometer). Den demografiska utvecklingen har lett till hårt tryck på inte minst jordbruksmark. Landet är till stor del avskogat. Även i övrigt finns begränsade exploaterbara naturresurser. Precis som de andra centralamerikanska länderna är El Salvador utsatt för återkommande naturkatastrofer. Inte minst tenderar översvämningar och jordskred i orkaners och stormars spår att bli allt vanligare, sannolikt som en följd av klimatförändringarna. Konsekvenserna för miljö, människors vardagsekonomi och makroekonomi är ofta stora. Vidare kom El Salvadors industrialisering igång sent. En viktig förklaring till det är att landets ekonomi ända sedan slutet av 1800-talet till stor del har varit baserad på plantagejordbruk (främst kaffe, socker och bomull). Detta är i sin tur en anledning till att befolkningen fortfarande är lågt utbildad. De stora sociala och ekonomiska klyftorna var, jämte diktaturliknande politiska förhållanden, för övrigt orsaken till det folkliga uppror som ledde till den tolv år långa och blodiga interna väpnade konflikten ( ). 2,5 miljoner salvadoraner lever utomlands, främst i USA, som fungerar som en magnet för många av dem som upplever sig sitta fastlåsta i fattigdom och dåliga sociala förhållanden. Remissorna från emigranterna står för drygt 16

3 3(9) procent (2013) av BNP. USA:s förhållningssätt till migranterna är alltid en högt prioriterad politisk fråga för varje salvadoransk regering. Ekonomiska indikatorer INDIKATOR BNP (real tillväxt i %)** Nominell BNP (Miljarder USD)* BNP/capita* (USD, köpkraftsjusterad) BNP/capita*(USD, nominell, löpande priser) Statsskuld (% av BNP)* Budgetunderskott (% av BNP)** Inflation (KPI) %**** Skattetryck (% av BNP)**** Export (miljarder USD)*** Import (miljarder USD)*** Handelsbalans (% av BNP)*** Bytesbalans (% av BNP)* (prognos) -3,1 1,4 2,2 1,9 1,7 1,7 20,7 21,4 23,1 23,9 24,5 25, ,2 49, ,8 57-5,7-4,3-4,3-3,8-4,3-0,2 2,1 5,1 0,8 0,8 2 13,7 14,3 15,1 15,5 15,9 4,5 5,3 5,3 5,5 8, ,3 10, ,5-2,7-4,9-5,4-6,7 6,3 Arbetslöshet i %* 8,1 5,9 5,5 5,6 5,7 5,7 Utl. direktinvesteringar 2 0, ,6 ((% av BNP)**** Valutareserv (miljarder USD)** 3 2,9 2,5 3,2 2,7 2,8 Källor för siffrorna i tabellen:

4 4(9) * IMF; ** The Economist Intelligence Unit (EIU) ***Banco Central de Reserva de El Salvador ****CEPAL (FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien). Vissa siffror har avrundats. Makroekonomisk utveckling Den ekonomiska tillväxten styrs till stor del av den ekonomiska utvecklingen i USA, världsmarknadspriset på kaffe och socker samt graden av förstörelse efter naturkatastroferna. Tillväxten var god i ett decennium efter fredsavtalen 1992, med ett årligt genomsnitt på 6 procent. Mellan 2002 och 2006 föll tillväxtökningen tillbaka till cirka 2 procent, främst på grund av fallande kaffepriser och jordbävningen 2001, för att ta fart igen under perioden Den globala finanskrisen 2008 slog hårt mot landet och innebar lägre exportintäkter och direktinvesteringar samt kraftigt reducerade remissor från den salvadoranska diasporan. BNP reducerades med 3,5 procent 2009, den kraftigaste recessionen av de centralamerikanska länderna. Tillväxten har varit blygsam sedan krisen. Mellan 2009 och 2013 ökade tillväxten med i genomsnitt 1,8 procent. Under 2013 ökade tillväxten med 1,7 procent. Den låga tillväxten reflekterar en svag inhemsk produktion och investeringsbas, vilket begränsar den inhemska efterfrågan. På grund av en svampepidemi bland kaffeplantager i Centralamerika under de senaste tre åren har kaffeodlare sett en minskning av produktionen. I El Salvador har produktionen sjunkit med 57 procent under 2013 jämfört med Detta har kommit att påverka arbetstillfällen, konsumtion och tillväxt samt bidragit till ett större handelsunderskott. Brist på nederbörd under regnsäsongen 2014 (relaterat till väderfenomenet el Niño) har orsakat betydande skador och bortfall av grödor, försörjning och fiskebestånd i stora delar av Centralamerika. Matpriser ökar och flera centralamerikanska länder riskerar att ställas inför en livsmedelskris. Under första kvartalet 2014 ökade landets BNP med 2 procent den största kvartalsökningen på två år. Denna ökning kom trots valen i början av 2014 och en fortsatt nedgång i exporten. Under 2014 förutser CEPAL 2 en tillväxt på 2,3 procent. Prognosen är baserad på en förväntad återhämtning av remissor som i sin tur stimulerar privatkonsumtionen, fortsatt ökning av investeringar och en återhämtning av jordbrukssektorn med ökad export som följd. Tillväxttakten är emellertid otill- 2 FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien

5 5(9) räcklig för att höja produktiviteten eller ta itu med landets utvecklingsbehov, vilket får en fortsatt fattigdom och ojämlikhet till följd. Den svaga ekonomiska utvecklingen de senaste sex åren har slagit hårt mot landets fattiga. Andelen fattiga steg från cirka 31 procent 2006 till drygt 40 procent I syfte att minska de negativa effekterna av ekonomiska krisen sjösatte regeringen 2009 ett treårigt ekonomiskt krispaket som förutom vissa nya punkskatter även innehöll en generell budgetnedskärning som omfattade samtliga ministerier utom utbildning och hälsa. Krispaketet innehöll även ökade sociala satsningar riktade mot den fattigaste delen av befolkningen. Bland åtgärderna kan nämnas subventionerade mediciner till de minst bemedlade, införandet av en statlig grundpension samt särskilda satsningar inom hälsa, utbildning och livsmedel i landets 100 fattigaste kommuner. En annan hämmande faktor för ekonomisk utveckling är våldet och kriminaliteten. Omfattningen av våldet gör att många salvadoraner är drabbade. Polisen för en ojämn kamp mot särskilt beväpnade ungdomsgäng (så kallade maras ) men också andra former av organiserad brottslighet. Presidentvalet i februari och mars (två omgångar) vanns av FMLN:s kandidat Salvador Sánchez Cerén, som tillträdde den 1 juni. Han var vicepresident under förre FMLN-presidenten Mauricio Funes ( ). En fortsättning på den politik som förts av den förra administrationen är att vänta. De flesta sociala satsningar kommer att behållas vilket i vart fall kommer hålla fattigdomsnivåerna på nuvarande nivå. Finans- och budgetpolitik Den ekonomiska krisen resulterade i kraftigt minskade inkomster till statskassan, vilket i kombination med ökade sociala satsningar genom det ovan nämnda krispaketet resulterade i att statens inkomster föll med nära 10 procent under 2009 (jämfört med 2008), vilket genererade ett omfattande underskott i de offentliga finanserna (-5,4 procent av BNP 2009). Under 2013 uppgick budgetunderskottet till fyra procent av BNP, en försämring jämfört med 2012 (3,4 procent). Försämringen är en följd av den fortsatt svaga ekonomiska tillväxten i kombination med utgifter i samband med presidentvalet. Upplåningen uppgår till 57 procent av BNP, vilket är 17 procentenheter högre än IMF:s rekommenderade högsta statsskuldsnivå. Tidigare upptagna lån från internationella kreditgivare (bl.a. Världsbanken och Interamerikanska Utvecklingsbanken) i slutet av 2008 som var tänkta att

6 6(9) lindra den ekonomiska krisens effekter under 2009 visade sig vara otillräckliga. Den senaste kredituppgörelsen med IMF, ett s.k. Stand by Agreement, löpte ut under En viktig uppgift för den nya regeringen under president Salvador Sánchez Cerén blir framförhandlandet av ett nytt avtal och att inom ramen för avtalet gradvis minska underskottet i de offentliga finanserna samt genomföra i avtalet stipulerade strukturreformer. Uppkommande val till den lagstiftande församlingen i mars 2015 ger lite utrymme för att kunna driva igenom viktiga reformer i kongressen, särskilt skattereformen som är nödvändig för att landet ska kunna ta sig ur den allvarliga finanspolitiska situationen. I slutet av 2009 godkände kongressen vissa skatteökningar. Dock medförde FMLN:s svaga ställning i kongressen att det ursprungliga reformförslaget urvattnades och ökningen till statskassan blev endast 0,5 procent av BNP. Främst punktskatter höjdes. Ett antal förbättringar i skatteförvaltningen resulterade i att skatteintäkterna ökade med drygt 8 procent 2013 jämfört med Skattetrycket i relation till BNP uppgår nu till 15.9 procent, vilket alltjämt är under det genomsnitt (18 procent av BNP) som IMF har beräknat för alla utvecklingsländer. Penning- och valutapolitik El Salvador gav upp kontrollen över penning- och växelkurspolitiken i början av 2001 då landet införde USD som lagligt betalningsmedel till en fast växelkurs på salvadoranska colones (SVC) 8,75: USD 1. Sedan dess är alla priser givna i USD, och regeringens och den finansiella sektorns transaktioner genomförs i hårdvalutan. Räntesatser och penningflöden kontrolleras av de kommersiella bankerna, av vilka de flesta är utländska. Det instabila globala finansiella läget och återhållsamhet i utlåningen från bankerna hindrar en snabb kreditexpansion, men statliga åtgärder med att främja utlåning till småoch medelstora företag kan under de närmaste åren påverka i positiv riktning. Handel och handelspolitik Fördelningen mellan de olika produktionssektorernas andel av BNP liknar de utvecklade ländernas, sånär som på en något större jordbrukssektor, och visar på den snabba utveckling mot en modern ekonomi som landet har upplevt under det senaste årtiondet. Jordbruket utgör 2013 en knapp tiondel av BNP, industrisektorn en tredjedel och tjänstesektorn två tredjedelar. De sektorer som under perioden har drabbats hårdast av den ekonomiska avmattningen är byggsektorn, detaljhandeln och tillverkningsindu-

7 7(9) strin. Jordbrukssektorns nedgång har förvärrats av naturkatastrofer (orkaner, oväder, torka, svampangrepp på kaffeplantor). Handelsbalansen påverkas starkt av internationella råvarupriser och landets stora importberoende, som beror på en svag inhemsk tillverkningsindustri. Fortsatt tillgång till multilateralt stöd hjälper till att finansiera bytesbalansunderskottet, men nivån av utländska direktinvesteringar (FDI) är låg, dels på grund av den svaga ekonomin och dels på grund av säkerhetssituationen. Under 2013 sjönk summan av FDI med hälften jämfört med 2012 års nivå. Andelen FDI i relation till BNP är lägst av de centralamerikanska länderna, med ett genomsnitt på under två procent av BNP. Valutareserverna uppgick till 2,7 miljarder USD i maj 2014, vilket motsvarar 2,8 månaders import och därmed något under en adekvat nivå. Ett utmärkande drag i El Salvadors handelsstatistik är den stora skillnaden mellan ett högt handelsunderskott och ett relativt lågt bytesunderskott. Den dominerande orsaken är remissorna från salvadoraner bosatta i USA, som dels förbättrar bytesbalansen och dels ökar handelsunderskottet genom att främja konsumtion av importerade varor. Var tredje salvadoransk familj mottar penningförsändelser, som sammanlagt uppgår till omkring 16 procent av BNP. Både import och export har under 2013 fortsatt återhämta sig, men med blygsamma ökningar i volymer och priser. Underskottet i handelsbalansen 2013 uppgick till 22 procent av BNP. El Salvador har enligt flera värderingsinstitut det mest attraktiva investeringsklimatet i Centralamerika. Mycket återstår dock att göra, bl.a. vad gäller att få bukt med kriminaliteten, förbättra statsförvaltningens effektivitet och transparens, bygga ut infrastrukturen och förbättra tillgången till avancerad teknologi. Andelen utländska investeringar har minskat sedan mitten av Det senaste decenniet har El Salvador satsat på att diversifiera exporten. Skattelagstiftning har främjat bland annat textilindustrin och turismen. Hamnkapaciteten har byggts ut och till viss del kompenserat för bortfall från maquilasektorn (legosömnadsfabrikerna). De mest dynamiska sektorerna är icketraditionellt jordbruk och delar av servicesektorn, däribland turism. Bland övriga icke-traditionella exportprodukter kan nämnas etanol, läkemedel, ståloch pappersprodukter.

8 8(9) El Salvadors största exportmarknader 2013 var USA (ca 46 procent), Honduras (ca 14 procent), Guatemala (ca 13 procent) och Nicaragua (ca 6 procent). Landets viktigaste importpartners 2013 var USA (ca 39 procent), Guatemala (ca 9 procent), Mexiko (ca 7 procent), Kina (ca 7 procent) och Honduras (ca 5 procent). Exporten till EU utgjorde 13 procent och importen 3 procent av totalen. De viktigaste exportprodukterna är kläder, plaster i obearbetad form, socker, tidningspapper och kaffe. Importen består främst av kol och andra bränslen, motorer, generatorer, elektriska maskiner och traktorer. El Salvador är i stor grad beroende av export (22 procent av BNP) och tilllämpar en exportledd tillväxtstrategi med en aktiv handelspolitik. El Salvador är medlem i den Centralamerikanska Gemensamma Marknaden (CACM) och har undertecknat frihandelsavtal med bl a Mexiko, Chile, Taiwan, Panama samt frihandelsavtalet DR-CAFTA med Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Dominikanska Republiken och USA. Förhandlingar om frihandelsavtal pågår med Peru och Kanada fanns det 17 ekonomiska frizoner i landet. El Salvador omfattas av det bi-regionala associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika som sedan 1 oktober 2013 är i kraft rörande handelsdelen. Avtalet har tre pelare: politisk dialog, utvecklingssamarbete och frihandel. Avtalet är det första bi-regionala associeringsavtalet för såväl Centralamerika som EU och är ett av de mer omfattande regionala avtal som EU hittills har förhandlat om. Avtalet i sin helhet kommer att träda i kraft först när det har godkänts av samtliga av EU:s medlemsstaters parlament. I juni 2014, efter nyvalde presidenten Salvador Sánchez Ceréns tillträde anslöt sig El Salvador till det venezuelanska ekonomiska samarbetsinitiativet Petrocaribe 3 som ger El Salvador tillgång till billiga krediter vid köp av venezuelansk olja möjlighet att betala upp till hälften av räkningen med varor och tjänster. Sveriges ekonomiska relationer med El Salvador Sveriges handel med El Salvador är begränsad, liksom närvaron av svenska företag. Handelsbalansen mellan de båda länderna väger till Sveriges fördel. Sveriges export till landet uppgick 2013 till 155 MSEK medan importen från El Salvador nådde 68 MSEK, enligt statistik från Kommerskollegium var de främsta exportprodukterna verkstadsprodukter, den viktigaste importprodukten var kaffe (96 procent). 3 De länder som i dagsläget är med i Petrocaribe är Antigua och Barbuda, Bahamas, Belize, Kuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Dominikanska Republiken, Saint Kitts och Nevis, Saint Vincent och Grenadinerna, Santa Lucia, Surinam och Venezuela.

9 De svenska företag som har egna kontor i El Salvador är Ericsson och ABB. Andra svenska företag, såsom NCC och Volvo Construction företräds genom dotterbolag i något av de latinamerikanska länderna. Ett fåtal andra företag representeras lokalt, såsom Volvo Personvagnar, Scania Bussar, Oriflame, och DeLaval. Sektorer med utvecklingspotential för Sveriges del är infrastruktur, främst vägbyggen, generering och distribution av el samt miljöteknik. Det riskkapital Swedfund ställer till förfogande för svenska investeringsprojekt i Centralamerika utgör ett verktyg som skulle kunna underlätta investeringar i dessa sektorer. Sveriges ambassad i Guatemala genomförde under våren 2013 i samarbete med Open Trade Gate Sweden och den salvadoranska exportföreningen COEXPORT ett välbesökt seminarium med syfte att främja salvadoransk export till Sverige. 9(9)

Promemoria Sid. 1(9) 2014-05-13. Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Costa Rica 2013

Promemoria Sid. 1(9) 2014-05-13. Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Costa Rica 2013 Promemoria Sid. 1(9) Guatemala City 2014-05-13 Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Costa Rica 2013 Tendenser under 2013 Efter den ekonomiska avmattningen 2008-2009 inleddes en övertygande återhämtning

Läs mer

Tendenser under 2014 2015-07-09

Tendenser under 2014 2015-07-09 Promemoria Sid. 1(9) 2015-07-09 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Honduras 2014 Tendenser under 2014 BNP ökade med drygt 3 procent under 2014, vilket är positivt men otillräckligt

Läs mer

Viktigaste tendenser under 2013

Viktigaste tendenser under 2013 Promemoria Sid. 1(8) 2014-04-15 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Nicaragua 2013 Viktigaste tendenser under 2013 Fortsatt god ekonomisk tillväxt, BNP ökade med 4,5 procent under

Läs mer

Promemoria Sid. 1(8) 2015-07-22. Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Guatemala 2014

Promemoria Sid. 1(8) 2015-07-22. Guatemala City. Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Guatemala 2014 Promemoria Sid. 1(8) 2015-07-22 Guatemala City Ekonomisk och handelspolitisk rapport för Guatemala 2014 Tendenser under 2014 BNP ökade med drygt fyra procent under 2014. Det är troligt att en ny regering

Läs mer

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008

Nyckeltal 2010 (prog.) 2009 2008 Sid. 1(5) Moskva Anders Eriksson Rysk ekonomi september 2010 Den ryska ekonomin visar åter tillväxt, prognosen för 2010 är 4%. Tillväxten avmattas dock, försiktighet råder och ovissheten om styrkan i återhämtningen

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

FÖRBINDELSERNA MELLAN EU OCH LATINAMERIKA/ VÄSTINDIEN

FÖRBINDELSERNA MELLAN EU OCH LATINAMERIKA/ VÄSTINDIEN LATINAMERIKA OCH VÄSTINDIEN EU:s förbindelser med Latinamerika och Västindien är mångfacetterade och arbetet bedrivs på olika nivåer. EU samverkar med hela regionen genom toppmöten för stats- och regeringschefer,

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Översikten i sammandrag

Översikten i sammandrag OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Swedish OECD-FAO:s jordbruksöversikt 2009 Sammanfattning på svenska Översikten i sammandrag De makroekonomiska villkor som bildar underlaget för den här halvtidsrapporten

Läs mer

Ekonomisk rapport för Brasilien Betoning på den finansiella krisen

Ekonomisk rapport för Brasilien Betoning på den finansiella krisen Telemeddelande (A) Sid. 1(8) Mnr BRAS/20090217-2 2009-02-17 Brasilia Ambassadrådet Christian de Filippi +55 61 8127 4623 Praktikant Therese Sandell UD-AME Dnr 17 Ekonomisk rapport för Brasilien Betoning

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONIMI Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONOMISKA MÅL Makroekonomi är en analys av samhället som helhet. Den aggregerade (totala) effekten i fokus; de totala utgifterna,

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Bryssel, 05 maj 2015 Den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen drar nytta av ekonomisk

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas RP 53/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Ekonomisk och handelspolitisk rapport Colombia

Ekonomisk och handelspolitisk rapport Colombia Telemeddelande (A) Sid. 1(11) Mnr BOGO/20110415-1 2011-04-15 Bogotá D.C. Åsa Hindenborg, andre ambassadsekreterare Alfonso Jaramillo, lokal kommersiell handläggare UD-AME Dnr 26 Ekonomisk och handelspolitisk

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland?

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Pentti Hakkarainen Finlands Bank Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Mariehamn, 15.8.2016 15.8.2016 1 Ekonomiska utsikter för euroområdet 15.8.2016 Pentti Hakkarainen 2 Svagare

Läs mer

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina 2 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 214-6-12 Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina Sveriges exportvärde för jordbruksprodukter inklusive fisk till Ryssland och

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

Finanspolitiska rådets rapport 2015

Finanspolitiska rådets rapport 2015 Finanspolitiska rådets rapport 2015 Konferens 13 maj 2015 Twitter: #Finpolradet Stabiliseringspolitiken Lågkonjunkturen snart över. Balanserat konjunkturläge under 2016 eller 2017. Även regeringen tror

Läs mer

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik Ruta MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV :S EXPERTER :s experter har gjort framtidsbedömningar för den makroekonomiska utvecklingen i euroområdet baserade på de uppgifter som fanns tillgängliga

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder

Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Nationalekonomi Peter Andersson Gör-det-själv-uppgifter 2: Marknadsekonomins grunder Denna övning syftar till att öka förståelsen

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

Finanspolitiska rådets rapport 2015. Statskontoret 3 juni 2015

Finanspolitiska rådets rapport 2015. Statskontoret 3 juni 2015 Finanspolitiska rådets rapport 2015 Statskontoret 3 juni 2015 Stabiliseringspolitiken Lågkonjunkturen snart över. Balanserat konjunkturläge under 2016 eller 2017. Även regeringen tror att vi snart lämnat

Läs mer

Nya aktörer på världsmarknaden

Nya aktörer på världsmarknaden Nya aktörer på världsmarknaden Global marknadsöversikt för jordbruksprodukter en kortversion Argentina, Brasilien, Indien, Kina, Ryssland och Ukraina Länderna är idag stora producenter inom livsmedelsproduktionen

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2528. Beredskap för utebliven ekonomisk tillväxt. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund.

Motion till riksdagen: 2014/15:2528. Beredskap för utebliven ekonomisk tillväxt. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2528 av Valter Mutt och Annika Lillemets (MP) Beredskap för utebliven ekonomisk tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.3.2015 COM(2015) 131 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Årlig rapport om genomförandet av del IV i associeringsavtalet mellan EU och

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige John Hassler Prins Bertil Seminariet Göteborg 2016 Världskonjunkturen Lägre tillväxt förutspås för kommande år. EU och USA kommer inte tillbaks till trend

Läs mer

Effekter av den finanspolitiska åtstramningen

Effekter av den finanspolitiska åtstramningen Internationell konjunkturutveckling 35 Effekter av den finanspolitiska åtstramningen i 2007 De tyska offentliga finanserna har utvecklats svagt sedan konjunkturnedgången 2001/2002. 2005 överskred underskottet

Läs mer

Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-04-21 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

TCO-ekonomerna analyserar. Svensk ekonomi bättre än sitt rykte!

TCO-ekonomerna analyserar. Svensk ekonomi bättre än sitt rykte! TCO-ekonomerna analyserar Svensk ekonomi bättre än sitt rykte! Hur förändras bilden av svensk ekonomi i och med revideringen av Nationalräkenskaperna? Inledning 1 Den 5 december publicerade Statistiska

Läs mer

2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde? A) vinst B) utgifter på insatsvaror C) löner D) ränteutgifter

2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde? A) vinst B) utgifter på insatsvaror C) löner D) ränteutgifter 1. Vad räknas inte till privata investeringar? A) Nyproduktion av bostäder B) En ökning av lager C) Nyproducerade fabriker D) Företags inköp av begagnade maskiner 2 Vad räknas inte in i ett företags förädlingsvärde?

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

LANDRISKKLASS. 4/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet.

LANDRISKKLASS. 4/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. LANDRISKANALYS Colombia LANDRISKKLASS 4/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S UTESTÅENDE GARANTIER PÅ LANDET KORTFRISTIGA AFFÄRER: 108 MSEK

Läs mer

Swedbank Östersjöanalys Nr 6 1 december Vad driver tillväxten i Baltikum?

Swedbank Östersjöanalys Nr 6 1 december Vad driver tillväxten i Baltikum? Swedbank Östersjöanalys Nr 6 1 december 2006 Vad driver tillväxten i Baltikum? Utmärkande för de baltiska staterna är den starka expansionen inom handel- och transportsektorn. Den svarar för en betydligt

Läs mer

Det ekonomiska läget inför budgetpropositionen för 2015

Det ekonomiska läget inför budgetpropositionen för 2015 Det ekonomiska läget inför budgetpropositionen för 2015 Magdalena Andersson 2014-10-13 AGENDA Prognos för svensk ekonomi och offentliga finanser Offentligfinansiella osäkerheter Finanspolitiska ramverket

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Nationalekonomi på högskolan består av: Mikroekonomi producenter och konsumenter Makroekonomi hela landet Internationell ekonomi handel mellan länder Varför

Läs mer

1.1 En låg jämviktsarbetslöshet är möjlig

1.1 En låg jämviktsarbetslöshet är möjlig 7 1 Sammanfattning Sveriges ekonomi har återhämtat det branta fallet i produktionen 8 9. Sysselsättningen ökade med ca 5 personer 1 och väntas öka med ytterligare 16 personer till och med 1. Trots detta

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 Baltikum snabbväxande ekonomier men få nya jobb skapas Bland de nya EU-medlemmarna är det de baltiska länderna som framstår som snabbväxare. Under perioden 1996-2004

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna

Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2016-07-04 Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna 2016-2025 Utbudet matchar efterfrågan för de flesta råvarorna vilket ger en blygsam prisutveckling

Läs mer

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse Frihandel ger tillväxt Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse sverige och frihandeln En allt öppnare världshandel, tillsammans med ett stabilt regelverk och fungerande samhällsinstitutioner,

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 september 2010 Den globala ekonomiska krisens inverkan på Sveriges utrikeshandel Här kan du löpande följa

Läs mer

Buenos Aires. URUGUAY: Ekonomisk och handelspolitisk rapport april 2017

Buenos Aires. URUGUAY: Ekonomisk och handelspolitisk rapport april 2017 2017-04-10 Buenos Aires URUGUAY: Ekonomisk och handelspolitisk rapport april 2017 Uruguay har sedan ett decennium tillbaka styrts av olika politiska allianser inom ramen för koalitionen Frente Amplio,

Läs mer

Promemoria Sid. 1(12) 2015-05-27. Guatemala City. Landöversikt El Salvador maj 2015. Basfakta

Promemoria Sid. 1(12) 2015-05-27. Guatemala City. Landöversikt El Salvador maj 2015. Basfakta l Promemoria Sid. 1(12) 2015-05-27 Guatemala City Landöversikt El Salvador maj 2015 Basfakta Folkmängd: 6,4 miljoner (uppskattning 2014) Huvudstad: San Salvador (befolkning: drygt 2 miljoner) Yta: 20 400

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar. Niels Krabbe, Kommerskollegium

Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar. Niels Krabbe, Kommerskollegium Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar Niels Krabbe, Kommerskollegium 120330 Kommerskollegium och EU:s yttre handelspolitik Sammanställer svenska intressen,

Läs mer

Det ekonomiska läget och den kommunala ekonomin

Det ekonomiska läget och den kommunala ekonomin Det ekonomiska läget och den kommunala ekonomin Statssekreterare Erik Thedéen 22 november 213 1, IMF: Gradvis ljusning i tillväxtutsikterna BNP-tillväxt, prognos från 213 8, 6, 4, 2,, -2, -4, EU27 USA

Läs mer

Budgetprognos 2004:4

Budgetprognos 2004:4 Budgetprognos 2004:4 Tema Ökad långsiktighet med hjälp av nytt budgetmål Ökad långsiktighet med hjälp av nytt budgetmål Statsbudgeten beräknas uppvisa stora underskott i år och de närmaste fyra åren. Det

Läs mer

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Promemoria Erik Widman +86 1 6532 979, 8282 erik.widman@foreign.ministry.se Delges: Enl. bif. lista Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Kina har trätt fram som Sveriges viktigaste handelspartner

Läs mer

Ekonomisk rapport. Utgåva 6 / ,5E 7,5E

Ekonomisk rapport. Utgåva 6 / ,5E 7,5E konomisk rapport 30 Utgåva 6 / 2015 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 Den ekonomiska och monetära utvecklingen Översikt n granskning av ny statistik, CB-experternas nya makroekonomiska framtidsbedömningar och

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Ekonomierna i förändring- en lysande framtid bakom oss?

Ekonomierna i förändring- en lysande framtid bakom oss? Ekonomierna i förändring- en lysande framtid bakom oss? Tauno Kekäle 4.11.2011 Allting har alltid varit under förändring.. Vi överskattar förändringens framfart på kort sikt, men underskattar effekterna

Läs mer

DATUM LANDRISKANALYS. Chile 2012-10-25 POLITIK

DATUM LANDRISKANALYS. Chile 2012-10-25 POLITIK LANDRISKKLASS 2/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S POLICY Statsrisker: Normal riskprövning Övriga offentliga risker: Normal riskprövning

Läs mer

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-05-06 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson

Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter? Seminarium, Almi Företagspartner AB Seminarium, Almi Företagspartner AB 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson The big five (Spanien 1977, Norge

Läs mer

EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR

EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 23 oktober 2011 En färdplan för stabilitet och tillväxt 1. Reagera beslutsamt på

Läs mer

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen I en period av stora förändringar och osäkerhet är det den absolut sämsta tiden för afrikanska regeringar att skriva på bindande avtal som minskar rätten att själva bestämma över sin ekonomiska utveckling

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2014 Betalningsbalans och utlandsställning Portföljinvesteringarna i utlandet ökade under andra kvartalet 2014 Korrigering Siffrorna i offentliggörandet har korrigerats 1892014 De korrigerade

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 18 maj 2010 Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Befolkningstillväxten är fortfarande hög i många av de länder där tryggad tillgång till mat är osäker.

Befolkningstillväxten är fortfarande hög i många av de länder där tryggad tillgång till mat är osäker. Att stilla hungern i en tid av kris I en tid när den ekonomiska krisen dominerar nyheterna är det viktigt att påminna oss själva om att inte alla jobbar på kontor eller i fabriker. Krisen drabbar framförallt

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands 4258 Bilaga 1 Tredje länder från vilka får importeras fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem, dock med undantag av tvåskaliga mollusker, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor

Läs mer

Brasilien i förändringens tider president Lula ut, president Dilma in 1

Brasilien i förändringens tider president Lula ut, president Dilma in 1 Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr BRAS/20101215-2 2010-12-15 Brasilia Annika Markovic Brasilien i förändringens tider president Lula ut, president Dilma in 1 När president Lula lämnar sitt ämbete vid årsskiftet

Läs mer

Thursday, 2 June Sammanfattning

Thursday, 2 June Sammanfattning Memo Thursday, 2 June 2011 Phnom Penh Karl-Anders Larsson 85516944644 karl-anders.larsson@sida.se Ekonomisk rapport: Kambodja, juni 2011. Sammanfattning 1. Kambodja har under de senaste tio åren haft en

Läs mer

Vart tar världen vägen?

Vart tar världen vägen? Vart tar världen vägen? SBR, 24 november 2015 Klas Eklund Senior economist Stor ekonomisk osäkerhet USA: konjunkturen OK Europa och Japan: svagt Kina och Emerging Markets: bromsar in Ny fas i den globala

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:3

Policy Brief Nummer 2014:3 Policy Brief Nummer 2014:3 Kan gårdsstöden sänka arbetslösheten? Stöden inom jordbrukspolitikens första pelare är stora och har som främsta syfte att höja inkomsterna i jordbruket. En förhoppning är att

Läs mer

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Jag har svarat på följande fyra frågor: 1 2 3 4 5 6 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen Makroekonomi NA0133 Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Regler Svara på 4 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2012 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2012 års ekonomiska vårproposition 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2012 års ekonomiska vårproposition Den fördjupade skuldkrisen i euroområdet har haft en dämpande inverkan på de globala tillväxtutsikterna, också

Läs mer

Inlämningsuppgift

Inlämningsuppgift Inlämningsuppgift 3 40994 41000 37853 Uppg. 20 Finanskrisen 2008-09 Island - varför klarade Island av finanskrisen? Frågeställning Vi har valt att undersöka varför Island lyckades återhämta sig så pass

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA

Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA Swedbank Analys Nr 4 18 november 2008 Amerikanska ekonomer räknar med kortvarig nedgång i USA Till skillnad från OECD och IMF som förutser att USA:s ekonomi krymper nästa år, räknar ekonomerna i National

Läs mer

Finanskrisen i EU hur påverkar den kommunerna?

Finanskrisen i EU hur påverkar den kommunerna? Finanskrisen i EU hur påverkar den kommunerna? Aktuellt hösten 2012 Kommunförbundets Brysselkontor Henrik Rainio, direktör Hur har finanskrisen påverkat kommunsektorn i EU? Åren 2000-2007 växte både inkomsterna

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 26.6.2012 B7-0297/2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION i enlighet med artiklarna 90.2 och 110.2 i arbetsordningen om handelsförhandlingarna mellan EU och Japan (2012/2651(RSP))

Läs mer

Tulli tiedottaa. Tullen informerar Customs Information. EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning

Tulli tiedottaa. Tullen informerar Customs Information. EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 2.3.217 ÅRSPUBLICERING: detaljerade uppgifter EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 216 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:73

Regeringens proposition 2008/09:73 Regeringens proposition 2008/09:73 Överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt utlåning från AB Svensk Exportkredit och Almi Företagspartner AB Prop. 2008/09:73

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Konjunkturläget våren Richard Palmer

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Konjunkturläget våren Richard Palmer ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ Konjunkturläget våren 2017 Richard Palmer Internationell utblick: gryende optimism Den globala tillväxten återhämtar sig Den globala tillväxten förväntas återhämta sig

Läs mer

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik Ruta MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV :S EXPERTER Det ekonomiska läget är för närvarande mycket osäkert i och med att det är avhängigt av både framtida penningpolitiska beslut och

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

Tentamen. Makroekonomi NA0133. November 2015 Skrivtid 3 timmar.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. November 2015 Skrivtid 3 timmar. Jag har svarat på följande fyra frågor: 1 2 3 4 5 6 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen Makroekonomi NA0133 November 2015 Skrivtid 3 timmar. Regler Svara på 4 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer