Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45. Enligt separat närvaroförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45. Enligt separat närvaroförteckning"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (38) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Kommunstyrelsens kansli 30 mars 2007 Sekreterare Paragrafer = Matti Ohlsson Ordförande = Tom Sundelin (s) Justerare = Thorleif Ljungros (s) Leif Vestin (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Kommunfullmäktige Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för Kommunledningskontoret protokollet. Underskrift Namnförtydligande. Ann-Christin Nordqvist

2 Kommunfullmäktige (38) 17 Delgivningar Dnr KS 2007: Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har tidigare, under 8/2007, entledigat Bertil Jonsson (fp) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt överlämnat ärendet till länsstyrelsen för utseende av ny ersättare. Föreligger länsstyrelsens beslut daterat den 14 mars 2007 varav framgår att Kristina Lundgren (fp) utsetts till ny ersättare för återstoden av innevarande mandatperiod. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige anser sig tagit del av länsstyrelsens beslut.

3 Kommunfullmäktige (38) 18 Interpellationssvar, Sopförbränning Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Ingrid Ågren (spi), vid sammanträde den 26 februari 2007, till kommunstyrelsens ordförande, Elvy Söderström (s), interpellation, daterad den 26 februari 2007, angående sopförbränning. I interpellationen konstateras att ett nytt kraftvärmeverk kommer att byggas i centralorten samt att det måste vara miljövidrigt att transportera sopor från Örnsköldsvik till Sundsvall. I interpellationen ställer Ingrid Ågren följande fråga: Kommer våra sopor att kunna förbrännas i kraftvärmeverket eller finns det andra planer? Kommunfullmäktiges tidigare behandling Kommunstyrelsens ordförande har under 8/2007 meddelat att interpellationen avses att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde efter samråd med ordföranden för Nämnden för teknik och service samt ordföranden för Övik Energi AB. Kommunfullmäktige har under 8/2007 beslutat att emotse svar på interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars Interpellationssvar Vid dagens sammanträde besvarar ordföranden för Nämnden för teknik och service, Roger Burland (s) interpellationen genom överlämnande av skriftligt interpellationssvar daterat den 19 mars I svaret görs inledningsvis följande klarläggande: Att förbränna avfall är i dagsläget inte förenligt med de långsiktiga miljömål kommunen satt upp för avfallshanteringen. Målsättningen är att i första hand ägna oss åt sortering, vilket betyder att det är återvinning och återanvändning som långsiktigt är betydelsefullt och förenligt med de nationella miljömålen. Deponi och förbränning är det alla kommuner vill minimera. Av den anledningen har också särskilda miljöskatter införts på deponi och förbränning. Detta innebär att kommunen var tvungna att höja avfallstaxan för hushållsavfall med 18 % från och med oktober månad 2006.

4 Kommunfullmäktige (38) 18 (forts) Att bygga en förbränningsanläggning för avfall är oerhört kostsamt. Kommunens plan var att tillsammans med andra finansiärer utveckla och bygga en demonstrationsanläggning med ny teknik. Ett bolag bildades med bl.a. Övik Energi som en av intressenterna. Till detta projekt behövdes 75 miljoner kronor, varav renhållningen gick in med 2,5 Mkr. Kontakter togs med olika finansiärer, men kommunen misslyckades med att få någon att satsa pengar på projektet som ansågs vara för ekonomiskt riskabelt. Bolaget upplöstes under Idag är det därför ekonomiskt och miljömässigt försvarbart att skicka våra restprodukter till förbränning i en av Europas modernaste anläggningar för förbränning, Korsta i Sundsvall. I den därpå följande debatten deltar Ingrid Ågren (spi) samt Roger Burland (s). Sedan ordföranden konstaterat att debatten är avslutad beslutar kommunfullmäktige att frångå ärendet.

5 Kommunfullmäktige (38) Ks/2006: Motionssvar, justering och indexering av folkbildningsanslaget Sammanfattning av ärendet Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 18 maj Av skrivelsen framgår att Jarl Strömbäck (fp) lämnat in en motion angående höjning av folkbildningsförslaget daterad 7 april Motionären anser att det inte är rimligt och möjligt att bibehålla en bra nivå i verksamheten om inte också det offentliga bidraget anpassas till kostnadsutvecklingen i samhället. Mot bakgrund av detta yrkar motionären att: Bidraget till studieförbunden i kommande års budget justeras till en nivå som återspeglar kostnadsutvecklingen under de senaste åren. Den nivån bör diskuteras med förbundens råd. Att anslaget i fortsättningen indexregleras enligt den mall fullmäktige accepterat för Arenans och Folkparkens verksamheter. Rimligen är den samhällsnytta studieförbunden tillför vår kommun väl så stor. Motionen har av kommunfullmäktige överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret konstaterar att motionens förslag i huvudsak innehåller ställningstaganden om kostnader och finansiering som bör göras i samband med kommunens årliga budgetarbete. Det torde vara mest rimligt att motionärens tillhörande parti tar upp detta i sitt budgetförslag så att det prövas i den sedvanliga budgetprocessen. Tidigare behandling av ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott har under 102/2006 remitterat ärendet till kulturoch fritidsnämnden för klarläggande av följande frågor: Beräkning av kostnader för en eventuell indexering Jämförelser med andra kommuner Beskrivning av berörda förbunds verksamheter Kultur- och fritidsnämnden har under 76/2006 förklarat sig ha tagit del av kommunledningskontorets förslag till beslut och ställt sig bakom detta.

6 Kommunfullmäktige (38) 19 (forts) Vid ärendeberedning inför behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott har kommunledningskontoret i skrivelse daterad 24 oktober 2006 konstaterat att kultur- och fritidsnämnden inte tagit ställning till de frågor arbetsutskottet ställt till nämnden under 102/2006. Kommunledningskontoret har begärt att nämnden besvarar dessa frågor innan ärendet kan handläggas vidare. Kultur- och fritidsnämnden har under 4/2006 överlämnat de kompletterande svaren till kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottets behandling av ärendet Vid arbetsutskottets behandling av ärendet under 19/2007 yrkar Lars Näslund (m) och Dan Olsson (c) bifall till motionens förslag. Elvy Söderström (s) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag om avslag till motionen med motiveringen att kultur- och fritidsnämnden erhåller en indexuppräkning i sin tilldelade budget på de delar där bidrag till studieförbunden ingår. Kulturoch fritidsnämnden har eget mandat att bestämma hur mycket av detta anslag som ska gå till studieförbundens verksamheter. Kommunstyrelsens behandling Vid kommunstyrelsens behandling under 44/2007 yrkar Gunnar Melin (fp), med instämmande av Kristina Karlström (c), Roland Wikner (c), Mikael Balsjö (m), Sandra Edin (kd), och Lars Eidenvall (kd) bifall till föreliggande motion. Glenn Nordlund (s) yrkar, med instämmande av Mats Hedell (v), bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen har, efter omröstning och med siffrorna 9-6, föreslagit att kommunfullmäktige avslår motionen Kommunfullmäktiges behandling Under kommunfullmäktiges behandling yrkar Gunnar Melin (fp), med instämmande av Leif Vestin (c), bifall till föreliggande motion. Leif Lindholm (s) yrkar, med instämmande av Mats Hedell (v), bifall till kommunstyrelsens förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till Leif Lindholms yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs.

7 Kommunfullmäktige (38) 19 (forts) Propositionsordning Följande propositionsordning godkännes. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag på föreliggande motion. Nej-röst för bifall till föreliggande motion. Omröstningsresultat 37 ja röster (enligt bifogad omröstningslista). 17 nej-röster (enligt bifogad omröstningslista). 5 ledamöter avstår (enligt bifogad omröstningslista). Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 18 maj Arbetsutskottets 19/2007. Kommunstyrelsens 44/2007. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår föreliggande motion med motiveringen att kultur- och fritidsnämnden erhåller en indexuppräkning i sin tilldelade budget på de delar där bidrag till studieförbunden ingår. Kultur- och fritidsnämnden har eget mandat att bestämma hur mycket av detta anslag som ska gå till studieförbundens verksamheter.

8 Kommunfullmäktige (38) Ks/2006: Årsbokslut 2006 inklusive Årsredovisning och nämndernas årsrapport samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och de övriga nämnderna Sammanfattning av ärendet Kommunens resultat för 2006 uppgick till +64 Mkr, vilket är 6 Mkr bättre än föregående år, och det bästa resultat under 2000-talet. I resultatet ingår realisationsvinster från försäljning av mark och fastigheter med 10 Mkr, jämfört med 23 Mkr föregående år. Resultatet är 42 Mkr bättre än den fastställda budgeten, vilket både förklaras av lägre verksamhetskostnader och högre skatteintäkter och statsbidrag än budgeterat. För 2006 uppfylls fyra av fem finansiella mål, och sett till hela mandatperioden uppfylls samtliga finansiella mål. Resultatet för kommunkoncernen uppgick 2006 till +72 Mkr, jämfört med +50 Mkr föregående år. Beredande organs förslag till beslut Ekonomiberedningens 4/2007. Kommunstyrelsens 51/2007. Kommunfullmäktiges behandling Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet föreligger revisionsberättelse daterad den 13 mars 2007 vari tillstyrks att kommunens årsredovisning godkänns samt föreslås att styrelsen och de övriga nämnderna samt det förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Vid kommunfullmäktiges behandling lämnar revisionskollegiets ordförande Carl Edblom en rapport över revisorernas granskning av Bokslutet Därefter fortsätter behandlingen av ärendet med korta övergripande inledningskommentarer från kommunstyrelsens ordförande Elvy Söderström (s) respektive kommunstyrelsen 2:e vice ordförande Dan Olsson (c). Kommunfullmäktiges fortsatta behandling av ärendet sker därefter nämnd för nämd och respektive bolag i föreliggande Årsrapport/Årsredovisning. Under behandlingen yrkas bifall till kommunstyrelsens förslag av Elvy Söderström (s), Birgith Olsson Johansson (s), Edit Persson (c), Jan-Olov Häggström (s), Roger Burland (s), Kristin Ögren (s) och Glenn Nordlund (s).

9 Kommunfullmäktige (38) 20 (forts) Följande ledamöter deltar i debatten utan att avge några yrkanden: Dan Olsson (c), Ingrid Ågren (spi), Christina Karlsson (s), Mats Hedell (v), Kaisa Hautala (s), Göran Sydhage (kd), Hanna Sydhage (kd), Roland Wikner (c), Leif Lindholm (s), Magnus Aasa (kd), Lars Näslund (m), och Gunnar Melin (fp). Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Kommunstyrelsens respektive Revisorernas förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och årsrapport inklusive verksamhets-, personal- och miljöberättelser för Kommunfullmäktige beviljar styrelsen och de övriga nämnderna samt de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

10 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007:1 21 Resultatöverföringar samt justering av skattemedel 2007 Sammanfattning av ärendet Kommunens resultat för 2007 budgeterades till +23 Mkr, vilket också är det minimiresultat som behövs för att uppnå kommunens resultatmål. Nuvarande prognos för kommunen totalt 2007 visar i nuläget +12 Mkr, exklusive förslagen till resultatöverföringar. I budgeten för 2007 fastställdes resultatmål för nämnderna som totalt uppgick till +2,8 Mkr. Utifrån bokslut 2006 har enbart kultur- och fritidsnämnden begärt en förändring av resultatmålet 2007 från +0,5 Mkr till +0,6 Mkr, d.v.s. en resultateffekt med +0,1 Mkr. Godkänns nämndernas förslag till resultatmål uppgår nämndernas resultatmål således till +2,9 Mkr. Totala medel uppgår 1 januari 2007 till +69,7 Mkr. Nämndernas förslag innebär netto att 34,6 Mkr återlämnas till finansförvaltningen. De totala medlen 1 januari 2007 skulle efter revidering uppgå till +35,1 Mkr. Förslag till ombudgeteringar av investeringar har också lämnats av nämnderna. Kommunstyrelsens behandling Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kommunledningskontoret ett förslag till justering av "Resultatmål 2007" samt en redovisning av nämndernas "Totala medel". Beredande organs förslag till beslut Ekonomiberedningens 5/2007. Kommunstyrelsens 52/2007. Kommunfullmäktiges behandling Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Elvy Söderström (s) bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar justera resultatmålen med 5 Mkr enligt följande:

11 Kommunfullmäktige (38) 21 (forts) Kommunstyrelsen - Kommunledningskontoret +0,2 Kommunstyrelsen - Räddningstjänsten 0,0 Barn- och utbildningsnämnden +0,5 Omsorgsnämnden +2,0 Humanistiska nämnden +0,1 Kultur- och fritidsnämnden +0,1 Nämnden för teknik och service +2,0 Plan- och miljönämnden +0,1 TOTALT +5,0 Kommunfullmäktige godkänner nämndernas förslag till revidering av ingående totala medel 2007, vilket innebär att 34,6 Mkr av nämndernas totala medel skrivs bort. Kommunfullmäktige betonar att resultatmålen prövas årligen. En stabil ekonomi i kommunen är en förutsättning för att de totala medlen ska kunna tas i anspråk under mandatperioden. Kommunfullmäktige godkänner nämndernas förslag till ombudgetering av investeringar. Kommunfullmäktige beslutar att minska nämndernas skattemedel 2007 med 6 Mkr (sa 0,25%) genom övergripande kostnadssänkningar på nämnderna.

12 Kommunfullmäktige (38) Ks/2006: Ekonomiskt läge , februari 2007 Sammanfattning av ärendet Med nu kända förutsättningar beräknas resultatet i kommunen för 2008 bli +25 Mkr. Kommunens nuvarande finansiella resultatmål innebär att resultatet före extraordinära poster årligen bör uppgå till mellan +1% och +2% av skatteintäkter och statsbidrag, vilket för 2008 innebär ett resultat på +24 Mkr till +48 Mkr års resultat +25 Mkr, uppgår till 1,1% vilket innebär att balanskravet och nuvarande resultatmål uppnås. Då resultatet ligger i nedre delen av resultatmålet samt att genomsnittskommunen beräknas ha ett bättre resultat än Örnsköldsviks kommun är det fortsatt viktigt att ha en restriktiv hållning för att värna om en långsiktigt hållbar ekonomi. Den lilla marginal som finns gentemot resultatmålet innebär att svängningar i skatteunderlagsprognoser kan leda till att åtgärder måste vidtas i samband med budgetarbetet För att mot slutet av mandatperioden inte överskrida investeringsmålet, max 500 Mkr i skattefinansierade investeringar, bör nya investeringsåtaganden noga prövas. Beredande organs förslag till beslut Ekonomiberedningens 7/2007. Kommunstyrelsens 7/2007. Kommunfullmäktiges behandling Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Elvy Söderström (s) bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige anser sig ha tagit del av "Ekonomiskt läge , februari 2007".

13 Kommunfullmäktige (38) 23 Ändring av tidigare val till Sparbankstiftelsen Norrland (Sparbankstämma 2007 t.o.m. Sparbankstämma 2010) Kommunfullmäktige har tidigare, under 210/2006 förrättat val till Sparbanksstiftelsen Norrland varvid fyra ledamöter (huvudmän) har utsetts. Enligt Sparbanksstiftelsens skrivelse daterad den 3 januari 2007 har antalet huvudmän genom beslut vid senaste Sparbanksstämman ändrats så att endast två huvudmän ska utses av Örnsköldsviks Kommun. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att med ändring av tidigare beslut under 201/2007, utse huvudmän till Sparbanksstiftelsen Norrland enligt följande: Malin Sahlén (s), Översjälavägen 5, Själevad Anita Danielsson (m), Sagavägen 72, Solberg

14 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter, ersättare och lekmannarevisor i koncernbolaget Rodret AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter, ersättare och lekmannarevisor i koncernbolaget Rodret AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Beredande organs förslag till beslut Valberedningens 1/2007. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag Kommunfullmäktige utser ledamöter, ersättare och lekmannarevisor i koncernbolaget Rodret AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige enligt följande: Ledamöter: Elvy Söderström (s), Järvstagatan 22 J, Örnsköldsvik Dan Olsson (c), Högbyn 150, Arnäsvall Glenn Nordlund (s), Haspelgatan 58, Örnsköldsvik Tom Sundelin (s), Drevstigen 19, Domsjö Laila Bylund (s), Härbrevägen 34, Örnsköldsvik Lars Eidenvall (kd), Lovisavägen 10, Själevad Lars Näslund (m), Österalnäs 115, Själevad Ersättare: Gunnar Melin (fp), Kvaved 112, Arnäsvall Åsa Fahlgren (v), Yrkesvägen 7, Örnsköldsvik Lekmannarevisor: Ingvar Byström (c), Nyland 262, Sidensjö Ordförande: Elvy Söderström Vice ordförande: Dan Olsson

15 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisor i Örnsköldsviks Buss AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Örnsköldsvik Buss AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Beredande organs förslag till beslut Valberedningens 2/2007. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Örnsköldsviks Buss AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige enligt följande: Ledamöter: Torsten Nyman (s), Lingonstigen 45, Domsjö Stefan Pettersson (m), Valhallavägen 38 C, Örnsköldsvik Eva Britt Persson (s), Järvstagatan 20 C, Örnsköldsvik Jörgen Gidlund (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Peter Holmqvist (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Lekmannarevisor: Arne Nilsson (s), Sörmesunda 210, Bredbyn Ordförande: Torsten Nyman Vice ordförande: Stefan Pettersson

16 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisor i Oljeberget AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Oljeberget AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Beredande organs förslag till beslut Valberedningens 3/2007. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Oljeberget AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige enligt följande: Ledamöter: Torsten Nyman (s), Lingonstigen 45, Domsjö Stefan Pettersson (m), Valhallavägen 38 C, Örnsköldsvik Eva Britt Persson (s), Järvstagatan 20 C, Örnsköldsvik Jörgen Gidlund (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Peter Holmqvist (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Lekmannarevisor: Arne Nilsson (s), Sörmesunda 210, Bredbyn Ordförande: Torsten Nyman Vice ordförande: Stefan Pettersson

17 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisorer i Öviks Energi AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisorer i koncernbolaget Övik Energi AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Beredande organs förslag till beslut Valberedningens 4/2007. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisorer i koncernbolaget Övik Energi AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige enligt följande: Ledamöter: Pär Häggmark (s), Gamla Riksvägen 11, Örnsköldsvik Robert Bylund (c), Myckelgensjö 316, Bredbyn Anders Byström (s), Åsvägen 55, Örnsköldsvik Carina Strömberg (s), Bräntmyrvägen 22, Domsjö Margareta Nordlund (kd), Fanbyvägen 1 B, Husum Jörgen Gidlund (-),Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Barbro Öqvist (-), Hagen 47, Sparreholm Lekmannarevisorer: Agneta Nordin (kd), Ångermanlandsgatan 10 J, 1 tr., Örnsköldsvik Åke Forsberg (s), Stiftelsegatan 9, Domsjö Ordförande: Pär Häggmark Vice ordförande: Robert Bylund

18 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisorer i Övik Energi Nät AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisorer i koncernbolaget Övik Energi nät AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Beredande organs förslag till beslut Valberedningens 5/2007. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisorer i koncernbolaget Övik Energi Nät AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige enligt följande: Ledamöter: Pär Häggmark (s), Gamla Riksvägen 11, Örnsköldsvik Robert Bylund (c), Myckelgensjö 316, Bredbyn Anders Byström (s), Åsvägen 55, Örnsköldsvik Carina Strömberg (s), Bräntmyrvägen 22, Domsjö Margareta Nordlund (kd), Fanbyvägen 1 B, Husum Jörgen Gidlund (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Barbro Öqvist (-), Hagen 47, Sparreholm Lekmannarevisorer: Agneta Nordin (kd), Ångermanlandsgatan 10 J, 1 tr., Örnsköldsvik Åke Forsberg (s), Stiftelsegatan 9, Domsjö Ordförande: Per Häggmark Vice ordförande: Robert Bylund

19 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisorer i Hörnett Energi AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisorer i koncernbolaget Hörnett Energi AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Beredande organs förslag till beslut Valberedningens 6/2007. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisorer i koncernbolaget Hörnett Energi AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige enligt följande: Ledamöter: Pär Häggmark (s), Gamla Riksvägen 11, Örnsköldsvik Robert Bylund (c), Myckelgensjö 316, Bredbyn Anders Byström (s), Åsvägen 55, Örnsköldsvik Carina Strömberg (s), Bräntmyrvägen 22, Domsjö Margareta Nordlund (kd), Fanbyvägen 1 B, Husum Jörgen Gidlund (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Barbro Öqvist (-), Hagen 47, Sparreholm Lekmannarevisorer: Agneta Nordin (kd), Ångermanlandsgatan 10 J, 1 tr., Örnsköldsvik Åke Forsberg (s), Stiftelsegatan 9, Domsjö Ordförande: Pär Häggmark Vice ordförande: Robert Bylund

20 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisorer i Hörnett Produktion AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisorer i koncernbolaget Hörnett Produktion AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Beredande organs förslag till beslut Valberedningens 7/2007. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisorer i koncernbolaget Hörnett Produktion AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige: Ledamöter: Pär Häggmark (s), Gamla Riksvägen 11, Örnsköldsvik Robert Bylund (c), Myckelgensjö 136, Bredbyn Anders Byström (s), Åsvägen 55, Örnsköldsvik Carina Strömberg (s), Bräntmyrvägen 22, Domsjö Margareta Nordlund (kd), Fanbyvägen 1 B, Husum Jörgen Gidlund (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Barbro Öqvist (-), Hagen 47, Sparreholm Lekmannarevisorer: Agneta Nordin (kd), Ångermanlandsgatan 10 J, 1 tr., Örnsköldsvik Åke Forsberg (s), Stiftelsegatan 9, Örnsköldsvik Ordförande: Pär Häggmark Vice ordförande: Robert Bylund

21 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisor i Övikshem AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Övikshem AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Beredande organs förslag till beslut Valberedningens 8/2007. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Övikshem AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige enligt följande: Ledamöter: Lars-Olof Olsson (s), Sörmesunda 147, Bredbyn Lars Olsson (c), Högbyn 146, Arnäsvall Mikael Breilin (s), Rapsvägen 14, Domsjö Malin Sahlén (s), Översjälavägen 5, Själevad Michael Balsjö (m), Västerhus 113, Själevad Jörgen Gidlund (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Solbritt Furberg (-), Haspelgatan 6, Örnsköldsvik Lekmannarevisor: Roger Frisk (s),vågsnäsvägen 260, Domsjö Ordförande: Lars-Olof Olsson Vice ordförande: Lars Olsson

22 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisor i SAB Larmjour intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget SAB Larmjour intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Beredande organs förslag till beslut Valberedningens 9/2007. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige avstår med hänvisning till att bolaget sålts från att utse ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget SAB Larmjour.

23 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisor i Norra Örnsköldsviks Fastighets AB (under bildande) intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Norra Örnsköldsviks Fastighets AB (under bildande) intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Valberedningens beslut Valberedningen har under 10/2007 beslutat komplettera ärendet inför behandlingen i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Norra Örnsköldsviks Fastighets AB (under bildande) intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige enligt följande: Ledamöter: Lars-Olof Olsson (s), Sörmesunda 147, Bredbyn Lars Olsson (c), Högbyn 146, Arnäsvall Mikael Breilin (s), Rapsvägen 14, Domsjö Malin Sahlén (s), Översjälavägen 5, Själevad Michael Balsjö (m), Västerhus 113, Själevad Jörgen Gidlund (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Solbritt Furberg (-), Haspelgatan 6, Örnsköldsvik Lekmannarevisor: Roger Frisk (s), Vågsnäsvägen 260, Domsjö Ordförande: Lars-Olof Olsson Vice ordförande: Lars Olsson

24 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisor i Södra Örnsköldsviks Fastighets AB (under bildande) intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisor i Södra Örnsköldsviks Fastighets AB (under bildande) intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Valberedningens behandling Valberedningen har under 11/2007 beslutat att komplettera ärendet inför behandlingen i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Södra Örnsköldsviks Fastighets AB (under bildande) intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige enligt följande: Ledamöter: Lars-Olof Olsson (s), Sörmesunda 147, Bredbyn Lars Olsson (c), Högbyn 146, Arnäsvall Mikael Breilin (s), Rapsvägen 14, Domsjö Malin Sahlén (s), Översjälavägen 5, Själevad Michael Balsjö (m), Västerhus 113, Själevad Jörgen Gidlund (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Solbritt Furberg (-), Haspelgatan 6, Örnsköldsvik Lekmannarevisor: Roger Frisk (s), Vågsnäsvägen 260, Domsjö Ordförande: Lars-Olof Olsson Vice ordförande: Lars Olsson

25 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisor i ÖrnSAT AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget ÖrnSAT AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att förlänga innevarande mandat i avvaktan på eventuell försäljning av bolaget. Ledamöter: Lars Olsson (c), Högbyn 146, Arnäsvall Jörgen Schultze (-), Tallstigen 216, Domsjö Revisor: Roger Frisk (s), Vågsnäsvägen 260, Domsjö Ersättare: Agneta Nordin (kd), Ångermanlandsgatan 10 J, 1 tr., Örnsköldsvik

26 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisor i Arken Tjänstecentrum i Örnsköldsvik AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Arken Tjänstecentrum AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Beredande organs förslag till beslut Valberedningens 13/2007. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Arken Tjänstecentrum AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige enligt följande: Ledamöter: Jim Sundelin (s), Näsbacken 10, Bredbyn Bror-Arne Lundqvist (kd), Ginvägen 13, Köpmanholmen Annika Wikström (s), Själevadsgatan 5, Örnsköldsvik Katarina Westerlind (s), Hovslagarvägen 9, Järved Stefan Norberg (m), Tröskvägen 4, Arnäsvall Jörgen Gidlund (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Tomas Edblad (-), Överbilla gård, Själevad Lekmannarevisor: Kurt Enberg (fp), Sjömärkesvägen 18, Bonässund Ordförande: Jim Sundelin Vice ordförande: Bror-Arne Lundqvist

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2008-03-31 1 (15) Plats och tid Arken, kl. 10:00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 48-87 ande Roger Kaliff (S) ordförande Ann-Marie Engström

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (58) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.30 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll.

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 2 Kf 78 Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 3 Kf 79 04/66 Inkomna handlingar Kommunrevisionens revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningsmaterial

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer