Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45. Enligt separat närvaroförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45. Enligt separat närvaroförteckning"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (38) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Kommunstyrelsens kansli 30 mars 2007 Sekreterare Paragrafer = Matti Ohlsson Ordförande = Tom Sundelin (s) Justerare = Thorleif Ljungros (s) Leif Vestin (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Kommunfullmäktige Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för Kommunledningskontoret protokollet. Underskrift Namnförtydligande. Ann-Christin Nordqvist

2 Kommunfullmäktige (38) 17 Delgivningar Dnr KS 2007: Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har tidigare, under 8/2007, entledigat Bertil Jonsson (fp) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt överlämnat ärendet till länsstyrelsen för utseende av ny ersättare. Föreligger länsstyrelsens beslut daterat den 14 mars 2007 varav framgår att Kristina Lundgren (fp) utsetts till ny ersättare för återstoden av innevarande mandatperiod. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige anser sig tagit del av länsstyrelsens beslut.

3 Kommunfullmäktige (38) 18 Interpellationssvar, Sopförbränning Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Ingrid Ågren (spi), vid sammanträde den 26 februari 2007, till kommunstyrelsens ordförande, Elvy Söderström (s), interpellation, daterad den 26 februari 2007, angående sopförbränning. I interpellationen konstateras att ett nytt kraftvärmeverk kommer att byggas i centralorten samt att det måste vara miljövidrigt att transportera sopor från Örnsköldsvik till Sundsvall. I interpellationen ställer Ingrid Ågren följande fråga: Kommer våra sopor att kunna förbrännas i kraftvärmeverket eller finns det andra planer? Kommunfullmäktiges tidigare behandling Kommunstyrelsens ordförande har under 8/2007 meddelat att interpellationen avses att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde efter samråd med ordföranden för Nämnden för teknik och service samt ordföranden för Övik Energi AB. Kommunfullmäktige har under 8/2007 beslutat att emotse svar på interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars Interpellationssvar Vid dagens sammanträde besvarar ordföranden för Nämnden för teknik och service, Roger Burland (s) interpellationen genom överlämnande av skriftligt interpellationssvar daterat den 19 mars I svaret görs inledningsvis följande klarläggande: Att förbränna avfall är i dagsläget inte förenligt med de långsiktiga miljömål kommunen satt upp för avfallshanteringen. Målsättningen är att i första hand ägna oss åt sortering, vilket betyder att det är återvinning och återanvändning som långsiktigt är betydelsefullt och förenligt med de nationella miljömålen. Deponi och förbränning är det alla kommuner vill minimera. Av den anledningen har också särskilda miljöskatter införts på deponi och förbränning. Detta innebär att kommunen var tvungna att höja avfallstaxan för hushållsavfall med 18 % från och med oktober månad 2006.

4 Kommunfullmäktige (38) 18 (forts) Att bygga en förbränningsanläggning för avfall är oerhört kostsamt. Kommunens plan var att tillsammans med andra finansiärer utveckla och bygga en demonstrationsanläggning med ny teknik. Ett bolag bildades med bl.a. Övik Energi som en av intressenterna. Till detta projekt behövdes 75 miljoner kronor, varav renhållningen gick in med 2,5 Mkr. Kontakter togs med olika finansiärer, men kommunen misslyckades med att få någon att satsa pengar på projektet som ansågs vara för ekonomiskt riskabelt. Bolaget upplöstes under Idag är det därför ekonomiskt och miljömässigt försvarbart att skicka våra restprodukter till förbränning i en av Europas modernaste anläggningar för förbränning, Korsta i Sundsvall. I den därpå följande debatten deltar Ingrid Ågren (spi) samt Roger Burland (s). Sedan ordföranden konstaterat att debatten är avslutad beslutar kommunfullmäktige att frångå ärendet.

5 Kommunfullmäktige (38) Ks/2006: Motionssvar, justering och indexering av folkbildningsanslaget Sammanfattning av ärendet Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 18 maj Av skrivelsen framgår att Jarl Strömbäck (fp) lämnat in en motion angående höjning av folkbildningsförslaget daterad 7 april Motionären anser att det inte är rimligt och möjligt att bibehålla en bra nivå i verksamheten om inte också det offentliga bidraget anpassas till kostnadsutvecklingen i samhället. Mot bakgrund av detta yrkar motionären att: Bidraget till studieförbunden i kommande års budget justeras till en nivå som återspeglar kostnadsutvecklingen under de senaste åren. Den nivån bör diskuteras med förbundens råd. Att anslaget i fortsättningen indexregleras enligt den mall fullmäktige accepterat för Arenans och Folkparkens verksamheter. Rimligen är den samhällsnytta studieförbunden tillför vår kommun väl så stor. Motionen har av kommunfullmäktige överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret konstaterar att motionens förslag i huvudsak innehåller ställningstaganden om kostnader och finansiering som bör göras i samband med kommunens årliga budgetarbete. Det torde vara mest rimligt att motionärens tillhörande parti tar upp detta i sitt budgetförslag så att det prövas i den sedvanliga budgetprocessen. Tidigare behandling av ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott har under 102/2006 remitterat ärendet till kulturoch fritidsnämnden för klarläggande av följande frågor: Beräkning av kostnader för en eventuell indexering Jämförelser med andra kommuner Beskrivning av berörda förbunds verksamheter Kultur- och fritidsnämnden har under 76/2006 förklarat sig ha tagit del av kommunledningskontorets förslag till beslut och ställt sig bakom detta.

6 Kommunfullmäktige (38) 19 (forts) Vid ärendeberedning inför behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott har kommunledningskontoret i skrivelse daterad 24 oktober 2006 konstaterat att kultur- och fritidsnämnden inte tagit ställning till de frågor arbetsutskottet ställt till nämnden under 102/2006. Kommunledningskontoret har begärt att nämnden besvarar dessa frågor innan ärendet kan handläggas vidare. Kultur- och fritidsnämnden har under 4/2006 överlämnat de kompletterande svaren till kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottets behandling av ärendet Vid arbetsutskottets behandling av ärendet under 19/2007 yrkar Lars Näslund (m) och Dan Olsson (c) bifall till motionens förslag. Elvy Söderström (s) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag om avslag till motionen med motiveringen att kultur- och fritidsnämnden erhåller en indexuppräkning i sin tilldelade budget på de delar där bidrag till studieförbunden ingår. Kulturoch fritidsnämnden har eget mandat att bestämma hur mycket av detta anslag som ska gå till studieförbundens verksamheter. Kommunstyrelsens behandling Vid kommunstyrelsens behandling under 44/2007 yrkar Gunnar Melin (fp), med instämmande av Kristina Karlström (c), Roland Wikner (c), Mikael Balsjö (m), Sandra Edin (kd), och Lars Eidenvall (kd) bifall till föreliggande motion. Glenn Nordlund (s) yrkar, med instämmande av Mats Hedell (v), bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen har, efter omröstning och med siffrorna 9-6, föreslagit att kommunfullmäktige avslår motionen Kommunfullmäktiges behandling Under kommunfullmäktiges behandling yrkar Gunnar Melin (fp), med instämmande av Leif Vestin (c), bifall till föreliggande motion. Leif Lindholm (s) yrkar, med instämmande av Mats Hedell (v), bifall till kommunstyrelsens förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till Leif Lindholms yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs.

7 Kommunfullmäktige (38) 19 (forts) Propositionsordning Följande propositionsordning godkännes. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag på föreliggande motion. Nej-röst för bifall till föreliggande motion. Omröstningsresultat 37 ja röster (enligt bifogad omröstningslista). 17 nej-röster (enligt bifogad omröstningslista). 5 ledamöter avstår (enligt bifogad omröstningslista). Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 18 maj Arbetsutskottets 19/2007. Kommunstyrelsens 44/2007. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår föreliggande motion med motiveringen att kultur- och fritidsnämnden erhåller en indexuppräkning i sin tilldelade budget på de delar där bidrag till studieförbunden ingår. Kultur- och fritidsnämnden har eget mandat att bestämma hur mycket av detta anslag som ska gå till studieförbundens verksamheter.

8 Kommunfullmäktige (38) Ks/2006: Årsbokslut 2006 inklusive Årsredovisning och nämndernas årsrapport samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och de övriga nämnderna Sammanfattning av ärendet Kommunens resultat för 2006 uppgick till +64 Mkr, vilket är 6 Mkr bättre än föregående år, och det bästa resultat under 2000-talet. I resultatet ingår realisationsvinster från försäljning av mark och fastigheter med 10 Mkr, jämfört med 23 Mkr föregående år. Resultatet är 42 Mkr bättre än den fastställda budgeten, vilket både förklaras av lägre verksamhetskostnader och högre skatteintäkter och statsbidrag än budgeterat. För 2006 uppfylls fyra av fem finansiella mål, och sett till hela mandatperioden uppfylls samtliga finansiella mål. Resultatet för kommunkoncernen uppgick 2006 till +72 Mkr, jämfört med +50 Mkr föregående år. Beredande organs förslag till beslut Ekonomiberedningens 4/2007. Kommunstyrelsens 51/2007. Kommunfullmäktiges behandling Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet föreligger revisionsberättelse daterad den 13 mars 2007 vari tillstyrks att kommunens årsredovisning godkänns samt föreslås att styrelsen och de övriga nämnderna samt det förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Vid kommunfullmäktiges behandling lämnar revisionskollegiets ordförande Carl Edblom en rapport över revisorernas granskning av Bokslutet Därefter fortsätter behandlingen av ärendet med korta övergripande inledningskommentarer från kommunstyrelsens ordförande Elvy Söderström (s) respektive kommunstyrelsen 2:e vice ordförande Dan Olsson (c). Kommunfullmäktiges fortsatta behandling av ärendet sker därefter nämnd för nämd och respektive bolag i föreliggande Årsrapport/Årsredovisning. Under behandlingen yrkas bifall till kommunstyrelsens förslag av Elvy Söderström (s), Birgith Olsson Johansson (s), Edit Persson (c), Jan-Olov Häggström (s), Roger Burland (s), Kristin Ögren (s) och Glenn Nordlund (s).

9 Kommunfullmäktige (38) 20 (forts) Följande ledamöter deltar i debatten utan att avge några yrkanden: Dan Olsson (c), Ingrid Ågren (spi), Christina Karlsson (s), Mats Hedell (v), Kaisa Hautala (s), Göran Sydhage (kd), Hanna Sydhage (kd), Roland Wikner (c), Leif Lindholm (s), Magnus Aasa (kd), Lars Näslund (m), och Gunnar Melin (fp). Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Kommunstyrelsens respektive Revisorernas förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och årsrapport inklusive verksamhets-, personal- och miljöberättelser för Kommunfullmäktige beviljar styrelsen och de övriga nämnderna samt de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

10 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007:1 21 Resultatöverföringar samt justering av skattemedel 2007 Sammanfattning av ärendet Kommunens resultat för 2007 budgeterades till +23 Mkr, vilket också är det minimiresultat som behövs för att uppnå kommunens resultatmål. Nuvarande prognos för kommunen totalt 2007 visar i nuläget +12 Mkr, exklusive förslagen till resultatöverföringar. I budgeten för 2007 fastställdes resultatmål för nämnderna som totalt uppgick till +2,8 Mkr. Utifrån bokslut 2006 har enbart kultur- och fritidsnämnden begärt en förändring av resultatmålet 2007 från +0,5 Mkr till +0,6 Mkr, d.v.s. en resultateffekt med +0,1 Mkr. Godkänns nämndernas förslag till resultatmål uppgår nämndernas resultatmål således till +2,9 Mkr. Totala medel uppgår 1 januari 2007 till +69,7 Mkr. Nämndernas förslag innebär netto att 34,6 Mkr återlämnas till finansförvaltningen. De totala medlen 1 januari 2007 skulle efter revidering uppgå till +35,1 Mkr. Förslag till ombudgeteringar av investeringar har också lämnats av nämnderna. Kommunstyrelsens behandling Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kommunledningskontoret ett förslag till justering av "Resultatmål 2007" samt en redovisning av nämndernas "Totala medel". Beredande organs förslag till beslut Ekonomiberedningens 5/2007. Kommunstyrelsens 52/2007. Kommunfullmäktiges behandling Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Elvy Söderström (s) bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar justera resultatmålen med 5 Mkr enligt följande:

11 Kommunfullmäktige (38) 21 (forts) Kommunstyrelsen - Kommunledningskontoret +0,2 Kommunstyrelsen - Räddningstjänsten 0,0 Barn- och utbildningsnämnden +0,5 Omsorgsnämnden +2,0 Humanistiska nämnden +0,1 Kultur- och fritidsnämnden +0,1 Nämnden för teknik och service +2,0 Plan- och miljönämnden +0,1 TOTALT +5,0 Kommunfullmäktige godkänner nämndernas förslag till revidering av ingående totala medel 2007, vilket innebär att 34,6 Mkr av nämndernas totala medel skrivs bort. Kommunfullmäktige betonar att resultatmålen prövas årligen. En stabil ekonomi i kommunen är en förutsättning för att de totala medlen ska kunna tas i anspråk under mandatperioden. Kommunfullmäktige godkänner nämndernas förslag till ombudgetering av investeringar. Kommunfullmäktige beslutar att minska nämndernas skattemedel 2007 med 6 Mkr (sa 0,25%) genom övergripande kostnadssänkningar på nämnderna.

12 Kommunfullmäktige (38) Ks/2006: Ekonomiskt läge , februari 2007 Sammanfattning av ärendet Med nu kända förutsättningar beräknas resultatet i kommunen för 2008 bli +25 Mkr. Kommunens nuvarande finansiella resultatmål innebär att resultatet före extraordinära poster årligen bör uppgå till mellan +1% och +2% av skatteintäkter och statsbidrag, vilket för 2008 innebär ett resultat på +24 Mkr till +48 Mkr års resultat +25 Mkr, uppgår till 1,1% vilket innebär att balanskravet och nuvarande resultatmål uppnås. Då resultatet ligger i nedre delen av resultatmålet samt att genomsnittskommunen beräknas ha ett bättre resultat än Örnsköldsviks kommun är det fortsatt viktigt att ha en restriktiv hållning för att värna om en långsiktigt hållbar ekonomi. Den lilla marginal som finns gentemot resultatmålet innebär att svängningar i skatteunderlagsprognoser kan leda till att åtgärder måste vidtas i samband med budgetarbetet För att mot slutet av mandatperioden inte överskrida investeringsmålet, max 500 Mkr i skattefinansierade investeringar, bör nya investeringsåtaganden noga prövas. Beredande organs förslag till beslut Ekonomiberedningens 7/2007. Kommunstyrelsens 7/2007. Kommunfullmäktiges behandling Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Elvy Söderström (s) bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige anser sig ha tagit del av "Ekonomiskt läge , februari 2007".

13 Kommunfullmäktige (38) 23 Ändring av tidigare val till Sparbankstiftelsen Norrland (Sparbankstämma 2007 t.o.m. Sparbankstämma 2010) Kommunfullmäktige har tidigare, under 210/2006 förrättat val till Sparbanksstiftelsen Norrland varvid fyra ledamöter (huvudmän) har utsetts. Enligt Sparbanksstiftelsens skrivelse daterad den 3 januari 2007 har antalet huvudmän genom beslut vid senaste Sparbanksstämman ändrats så att endast två huvudmän ska utses av Örnsköldsviks Kommun. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att med ändring av tidigare beslut under 201/2007, utse huvudmän till Sparbanksstiftelsen Norrland enligt följande: Malin Sahlén (s), Översjälavägen 5, Själevad Anita Danielsson (m), Sagavägen 72, Solberg

14 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter, ersättare och lekmannarevisor i koncernbolaget Rodret AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter, ersättare och lekmannarevisor i koncernbolaget Rodret AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Beredande organs förslag till beslut Valberedningens 1/2007. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag Kommunfullmäktige utser ledamöter, ersättare och lekmannarevisor i koncernbolaget Rodret AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige enligt följande: Ledamöter: Elvy Söderström (s), Järvstagatan 22 J, Örnsköldsvik Dan Olsson (c), Högbyn 150, Arnäsvall Glenn Nordlund (s), Haspelgatan 58, Örnsköldsvik Tom Sundelin (s), Drevstigen 19, Domsjö Laila Bylund (s), Härbrevägen 34, Örnsköldsvik Lars Eidenvall (kd), Lovisavägen 10, Själevad Lars Näslund (m), Österalnäs 115, Själevad Ersättare: Gunnar Melin (fp), Kvaved 112, Arnäsvall Åsa Fahlgren (v), Yrkesvägen 7, Örnsköldsvik Lekmannarevisor: Ingvar Byström (c), Nyland 262, Sidensjö Ordförande: Elvy Söderström Vice ordförande: Dan Olsson

15 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisor i Örnsköldsviks Buss AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Örnsköldsvik Buss AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Beredande organs förslag till beslut Valberedningens 2/2007. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Örnsköldsviks Buss AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige enligt följande: Ledamöter: Torsten Nyman (s), Lingonstigen 45, Domsjö Stefan Pettersson (m), Valhallavägen 38 C, Örnsköldsvik Eva Britt Persson (s), Järvstagatan 20 C, Örnsköldsvik Jörgen Gidlund (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Peter Holmqvist (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Lekmannarevisor: Arne Nilsson (s), Sörmesunda 210, Bredbyn Ordförande: Torsten Nyman Vice ordförande: Stefan Pettersson

16 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisor i Oljeberget AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Oljeberget AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Beredande organs förslag till beslut Valberedningens 3/2007. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Oljeberget AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige enligt följande: Ledamöter: Torsten Nyman (s), Lingonstigen 45, Domsjö Stefan Pettersson (m), Valhallavägen 38 C, Örnsköldsvik Eva Britt Persson (s), Järvstagatan 20 C, Örnsköldsvik Jörgen Gidlund (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Peter Holmqvist (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Lekmannarevisor: Arne Nilsson (s), Sörmesunda 210, Bredbyn Ordförande: Torsten Nyman Vice ordförande: Stefan Pettersson

17 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisorer i Öviks Energi AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisorer i koncernbolaget Övik Energi AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Beredande organs förslag till beslut Valberedningens 4/2007. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisorer i koncernbolaget Övik Energi AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige enligt följande: Ledamöter: Pär Häggmark (s), Gamla Riksvägen 11, Örnsköldsvik Robert Bylund (c), Myckelgensjö 316, Bredbyn Anders Byström (s), Åsvägen 55, Örnsköldsvik Carina Strömberg (s), Bräntmyrvägen 22, Domsjö Margareta Nordlund (kd), Fanbyvägen 1 B, Husum Jörgen Gidlund (-),Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Barbro Öqvist (-), Hagen 47, Sparreholm Lekmannarevisorer: Agneta Nordin (kd), Ångermanlandsgatan 10 J, 1 tr., Örnsköldsvik Åke Forsberg (s), Stiftelsegatan 9, Domsjö Ordförande: Pär Häggmark Vice ordförande: Robert Bylund

18 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisorer i Övik Energi Nät AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisorer i koncernbolaget Övik Energi nät AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Beredande organs förslag till beslut Valberedningens 5/2007. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisorer i koncernbolaget Övik Energi Nät AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige enligt följande: Ledamöter: Pär Häggmark (s), Gamla Riksvägen 11, Örnsköldsvik Robert Bylund (c), Myckelgensjö 316, Bredbyn Anders Byström (s), Åsvägen 55, Örnsköldsvik Carina Strömberg (s), Bräntmyrvägen 22, Domsjö Margareta Nordlund (kd), Fanbyvägen 1 B, Husum Jörgen Gidlund (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Barbro Öqvist (-), Hagen 47, Sparreholm Lekmannarevisorer: Agneta Nordin (kd), Ångermanlandsgatan 10 J, 1 tr., Örnsköldsvik Åke Forsberg (s), Stiftelsegatan 9, Domsjö Ordförande: Per Häggmark Vice ordförande: Robert Bylund

19 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisorer i Hörnett Energi AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisorer i koncernbolaget Hörnett Energi AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Beredande organs förslag till beslut Valberedningens 6/2007. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisorer i koncernbolaget Hörnett Energi AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige enligt följande: Ledamöter: Pär Häggmark (s), Gamla Riksvägen 11, Örnsköldsvik Robert Bylund (c), Myckelgensjö 316, Bredbyn Anders Byström (s), Åsvägen 55, Örnsköldsvik Carina Strömberg (s), Bräntmyrvägen 22, Domsjö Margareta Nordlund (kd), Fanbyvägen 1 B, Husum Jörgen Gidlund (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Barbro Öqvist (-), Hagen 47, Sparreholm Lekmannarevisorer: Agneta Nordin (kd), Ångermanlandsgatan 10 J, 1 tr., Örnsköldsvik Åke Forsberg (s), Stiftelsegatan 9, Domsjö Ordförande: Pär Häggmark Vice ordförande: Robert Bylund

20 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisorer i Hörnett Produktion AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisorer i koncernbolaget Hörnett Produktion AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Beredande organs förslag till beslut Valberedningens 7/2007. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisorer i koncernbolaget Hörnett Produktion AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige: Ledamöter: Pär Häggmark (s), Gamla Riksvägen 11, Örnsköldsvik Robert Bylund (c), Myckelgensjö 136, Bredbyn Anders Byström (s), Åsvägen 55, Örnsköldsvik Carina Strömberg (s), Bräntmyrvägen 22, Domsjö Margareta Nordlund (kd), Fanbyvägen 1 B, Husum Jörgen Gidlund (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Barbro Öqvist (-), Hagen 47, Sparreholm Lekmannarevisorer: Agneta Nordin (kd), Ångermanlandsgatan 10 J, 1 tr., Örnsköldsvik Åke Forsberg (s), Stiftelsegatan 9, Örnsköldsvik Ordförande: Pär Häggmark Vice ordförande: Robert Bylund

21 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisor i Övikshem AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Övikshem AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Beredande organs förslag till beslut Valberedningens 8/2007. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Övikshem AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige enligt följande: Ledamöter: Lars-Olof Olsson (s), Sörmesunda 147, Bredbyn Lars Olsson (c), Högbyn 146, Arnäsvall Mikael Breilin (s), Rapsvägen 14, Domsjö Malin Sahlén (s), Översjälavägen 5, Själevad Michael Balsjö (m), Västerhus 113, Själevad Jörgen Gidlund (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Solbritt Furberg (-), Haspelgatan 6, Örnsköldsvik Lekmannarevisor: Roger Frisk (s),vågsnäsvägen 260, Domsjö Ordförande: Lars-Olof Olsson Vice ordförande: Lars Olsson

22 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisor i SAB Larmjour intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget SAB Larmjour intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Beredande organs förslag till beslut Valberedningens 9/2007. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige avstår med hänvisning till att bolaget sålts från att utse ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget SAB Larmjour.

23 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisor i Norra Örnsköldsviks Fastighets AB (under bildande) intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Norra Örnsköldsviks Fastighets AB (under bildande) intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Valberedningens beslut Valberedningen har under 10/2007 beslutat komplettera ärendet inför behandlingen i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Norra Örnsköldsviks Fastighets AB (under bildande) intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige enligt följande: Ledamöter: Lars-Olof Olsson (s), Sörmesunda 147, Bredbyn Lars Olsson (c), Högbyn 146, Arnäsvall Mikael Breilin (s), Rapsvägen 14, Domsjö Malin Sahlén (s), Översjälavägen 5, Själevad Michael Balsjö (m), Västerhus 113, Själevad Jörgen Gidlund (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Solbritt Furberg (-), Haspelgatan 6, Örnsköldsvik Lekmannarevisor: Roger Frisk (s), Vågsnäsvägen 260, Domsjö Ordförande: Lars-Olof Olsson Vice ordförande: Lars Olsson

24 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisor i Södra Örnsköldsviks Fastighets AB (under bildande) intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisor i Södra Örnsköldsviks Fastighets AB (under bildande) intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Valberedningens behandling Valberedningen har under 11/2007 beslutat att komplettera ärendet inför behandlingen i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Södra Örnsköldsviks Fastighets AB (under bildande) intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige enligt följande: Ledamöter: Lars-Olof Olsson (s), Sörmesunda 147, Bredbyn Lars Olsson (c), Högbyn 146, Arnäsvall Mikael Breilin (s), Rapsvägen 14, Domsjö Malin Sahlén (s), Översjälavägen 5, Själevad Michael Balsjö (m), Västerhus 113, Själevad Jörgen Gidlund (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Solbritt Furberg (-), Haspelgatan 6, Örnsköldsvik Lekmannarevisor: Roger Frisk (s), Vågsnäsvägen 260, Domsjö Ordförande: Lars-Olof Olsson Vice ordförande: Lars Olsson

25 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisor i ÖrnSAT AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget ÖrnSAT AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att förlänga innevarande mandat i avvaktan på eventuell försäljning av bolaget. Ledamöter: Lars Olsson (c), Högbyn 146, Arnäsvall Jörgen Schultze (-), Tallstigen 216, Domsjö Revisor: Roger Frisk (s), Vågsnäsvägen 260, Domsjö Ersättare: Agneta Nordin (kd), Ångermanlandsgatan 10 J, 1 tr., Örnsköldsvik

26 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisor i Arken Tjänstecentrum i Örnsköldsvik AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Arken Tjänstecentrum AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Beredande organs förslag till beslut Valberedningens 13/2007. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Arken Tjänstecentrum AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige enligt följande: Ledamöter: Jim Sundelin (s), Näsbacken 10, Bredbyn Bror-Arne Lundqvist (kd), Ginvägen 13, Köpmanholmen Annika Wikström (s), Själevadsgatan 5, Örnsköldsvik Katarina Westerlind (s), Hovslagarvägen 9, Järved Stefan Norberg (m), Tröskvägen 4, Arnäsvall Jörgen Gidlund (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Tomas Edblad (-), Överbilla gård, Själevad Lekmannarevisor: Kurt Enberg (fp), Sjömärkesvägen 18, Bonässund Ordförande: Jim Sundelin Vice ordförande: Bror-Arne Lundqvist

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617)

234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617) Kommunfullmäktige 2016-11-28 1 (5) 234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617) Föreligger motion daterad den 28 oktober 2015 från Bertil Jonsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (3) Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till kommunstyrelsens

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (3) Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till kommunstyrelsens Kommunfullmäktige 2006-11-27 2 (3) Lars Näslund (m) och Ingrid Ågren (spi) och yrkar avslag på framställan. Gunnar Melin (fp) och yrkar avslag på framställan om kommunal borgen. Ordförande ställer proposition

Läs mer

Enligt separat närvaroförteckning. Sekreterare Eva Isaksson Kommundirektör Agneta Marell 1 Ekonomidirektör Mikael Öhrling 2 Ekonom Marie Edlund 2

Enligt separat närvaroförteckning. Sekreterare Eva Isaksson Kommundirektör Agneta Marell 1 Ekonomidirektör Mikael Öhrling 2 Ekonom Marie Edlund 2 Kommunfullmäktige 2009-01-26 1 (26) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, kl.13:00-17:55 Enligt separat närvaroförteckning Sekreterare Eva Isaksson Kommundirektör Agneta Marell

Läs mer

231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205)

231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205) Kommunfullmäktige 2016-11-28 1 (5) 231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205) Föreligger motion daterad den 24 mars 2014 från Anna-Lena Lindberg (C) angående förslag om en ny

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 19:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 19:30 Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (47) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 19:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt närvarolista Kommunsekreterare Matti Ohlsson Godkännande av närvaro Tid och

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 9: Anita Danielsson (M), Gunilla Hammarlund (S) Kommundirektör Agneta Marelll

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 9: Anita Danielsson (M), Gunilla Hammarlund (S) Kommundirektör Agneta Marelll Kommunstyrelsen 2010-09-27 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 9:00 09.15 Beslutande Övriga ersättare: Övriga deltagare Ordförande: Glenn Nordlund (S) Ledamöter: Marianne Vestin (S), Jim

Läs mer

95 Svar på medborgarförslag, Pendlarkort till studenter (Kst/2013:447)

95 Svar på medborgarförslag, Pendlarkort till studenter (Kst/2013:447) Kommunfullmäktige 2016-05-30 1 (6) 95 Svar på medborgarförslag, Pendlarkort till studenter (Kst/2013:447) Sammanfattning av ärendet Föreligger medborgarförslag daterat den 19 september 2013 angående införande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 21:30. Beslutande Enligt närvarolistan sidan 3

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 21:30. Beslutande Enligt närvarolistan sidan 3 Kommunfullmäktige 2010-03-29 1 (36) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 21:30 Beslutande Enligt närvarolistan sidan 3 Övriga deltagare Kommunsekreterare Matti Ohlsson Revisorerna ordförande

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Omsorgsnämnden 2007-09-14 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 20:45. Enligt bifogad närvaroförteckning

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 20:45. Enligt bifogad närvaroförteckning Kommunfullmäktige 2008-03-31 1 (51) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 20:45 Beslutande Övriga deltagare Enligt bifogad närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Revisorernas ordförande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 18:30. Hanna Matkala, Sliperiet 96 Alex Gustafsson, Sliperiet 96

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 18:30. Hanna Matkala, Sliperiet 96 Alex Gustafsson, Sliperiet 96 Kommunfullmäktige 2010-06-21 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 18:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt närvarolista Kommunsekreterare Matti Ohlsson Hanna Matkala, Sliperiet 96 Alex

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd)

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd) Omsorgsnämnden 2007-01-10 1 (16) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 13:00-14:50. Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 19:40. Beslutande Enligt närvaroförteckning sidan 2

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 19:40. Beslutande Enligt närvaroförteckning sidan 2 Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 (51) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 19:40 Beslutande Enligt närvaroförteckning sidan 2 Övriga deltagare Sekreterare Eva Isaksson Revisorskollegiet ordförande

Läs mer

129 Motionssvar, krav om GMO-fritt foder till djur vars kött kommunen upphandlar (Kst/2015:265)

129 Motionssvar, krav om GMO-fritt foder till djur vars kött kommunen upphandlar (Kst/2015:265) Kommunfullmäktige 2016-06-20 1 (6) 129 Motionssvar, krav om GMO-fritt foder till djur vars kött kommunen upphandlar (Kst/2015:265) Föreligger motion instämplad hos kommunledningsförvaltningen den 9 april

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 19:00. Beslutande Enligt närvaroförteckning sidan 2

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 19:00. Beslutande Enligt närvaroförteckning sidan 2 Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 (67) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 19:00 Beslutande Enligt närvaroförteckning sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare Matti Ohlsson Knut Pettersson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:00. Modou Boye-Jallow (S), Agneta Eliazon (S), Gunilla Hammarlund (S), Hans Wentjärv (S),

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:00. Modou Boye-Jallow (S), Agneta Eliazon (S), Gunilla Hammarlund (S), Hans Wentjärv (S), Kommunstyrelsen 2010-03-09 1 (21) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ersättare Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamoten: Glenn Nordlund (S), Marianne

Läs mer

Örnsköldsvik; sammanträdesrum Kubbe 10:00 11:00

Örnsköldsvik; sammanträdesrum Kubbe 10:00 11:00 Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-09 1 (13) Plats och tid Beslutande Örnsköldsvik; sammanträdesrum Kubbe 10:00 11:00 (s), ordf. (s), Yvonne Ölund (s), Mattias Öberg (s), Ruth Bergström (s), Tommy Olofsson

Läs mer

228 Motionssvar, Ett nytt gymnasium i Örnsköldsvik (Kst/2015:207)

228 Motionssvar, Ett nytt gymnasium i Örnsköldsvik (Kst/2015:207) Kommunfullmäktige 2015-12-14 1 (6) 228 Motionssvar, Ett nytt gymnasium i Örnsköldsvik (Kst/2015:207) Föreligger motion daterad den 13 mars 2015 från Lars Näslund (M), Johannes Nordin (M) samt Annica Jonsson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 09:

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 09: Kommunstyrelsen 2013-02-25 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 09:00 10.15 Beslutande Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S), Lena Kvarnström (S), Laila Bylund (S),

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 16:30. Beslutande Enligt närvaroförteckning sidan 2. Revisorernas ordförande Ingvar Byström 190

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 16:30. Beslutande Enligt närvaroförteckning sidan 2. Revisorernas ordförande Ingvar Byström 190 Kommunfullmäktige 2009-10-26 1 (36) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 16:30 Beslutande Enligt närvaroförteckning sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare Matti Ohlsson Revisorernas ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 11:00 11:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 11:00 11:30 Kommunstyrelsen 2008-06-16 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 11:00 11:30 Beslutande Övriga deltagare Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund (s), Marianne Vestin (s),

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47 Omsorgsnämnden 2010-05-11 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Christina Karlsson (S) ordförande Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samordningsförbundet i Örnsköldsvik. Samordningsförbundets kansli Nygatan 16 Örnsköldsvik

Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samordningsförbundet i Örnsköldsvik. Samordningsförbundets kansli Nygatan 16 Örnsköldsvik 1(5) Plats och tid Restaurang Höjdpunkten sammaträdesrum Tärnan 09:00-12:00 Beslutande Övriga deltagare Förhinder Justerare Glenn Nordlund ÖK, Lars-Olov Olsson LVN, Bertil Johansson LAN, Anita Lindgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl

Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl. 19.00-21.35 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista Utses att

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 14:20. Enligt bifogad närvarolista. Ekonomidirektör Mikael Örhling 1

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 14:20. Enligt bifogad närvarolista. Ekonomidirektör Mikael Örhling 1 Kommunfullmäktige 2013-01-28 1 (25) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 14:20 Beslutande Övriga deltagare Enligt bifogad närvarolista Kommunsekreterare Matti Ohlsson Ekonomidirektör Mikael

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2013-05-15 61 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-05-15 kl 18.00-20.20 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsberg, vice ordförande, Norabostäder AB, Nora

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29 Plats och sammanträdestid Beslutande Övriga PROTOKOLL Sida 1 (26) s sessionssal i Stadshuset kl 17.00-19.00 ekonomiskpolitisk debatt. Sammanträde 19.30-21.15 Ronnie Brorsson (S) Anders Olsson (M) Morgan

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30 Bildningsnämnd 2012-03-20 1 (8) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30 Birgith Olsson Johansson (S), ordf., Mattias Öberg (S), Anneli

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2016-11-21, kl 1000-1330 ande Jan Larsson, S Britta Tervaniemi, V Kurt Haapala, C Britt-Inger Fagervall, S Sixten Olli, V Agneta

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:50

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:50 Nämnden för teknik och service 2008-08-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:50 Ordförande Roger Burland (s) Ledamot Malin Ögren (s) Erik Nordlander

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 17:50

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 17:50 Kommunfullmäktige 2010-08-30 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 17:50 Beslutande Övriga deltagare Enligt närvarolista Kommunsekreterare Matti Ohlsson Godkännande av närvaro Tid och

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, kl.16:00 22:30. Enligt separat närvaroförteckning

Stadshuset, Örnsköldsvik, kl.16:00 22:30. Enligt separat närvaroförteckning Kommunfullmäktige 2008-01-28 1 (54) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, kl.16:00 22:30 Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Stadsjurist Åke

Läs mer

Nygatan 18, Örnsköldsivk, sammanträdesrum Gottne/ 15:00-15:20, ajournerat 15:05-15:10

Nygatan 18, Örnsköldsivk, sammanträdesrum Gottne/ 15:00-15:20, ajournerat 15:05-15:10 Kultur- och fritidsnämnden 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Nygatan 18, Örnsköldsivk, sammanträdesrum Gottne/ 15:00-15:20, ajournerat 15:05-15:10 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 17:30. Kommunsekreterare Matti Ohlsson, sekr. Kommunjurist Silvia Sandin-Viberg

Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 17:30. Kommunsekreterare Matti Ohlsson, sekr. Kommunjurist Silvia Sandin-Viberg Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 (56) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 17:30 Enligt närvarolista Kommunsekreterare Matti Ohlsson, sekr. Kommunjurist Silvia Sandin-Viberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

stadshuset, Gene, k111.00-12.05 Elvy Söderström, ordf. Glenn Nordlund Tom Sundelin Laila Bylund Dan Olsson Lars Eidenvall, 11.

stadshuset, Gene, k111.00-12.05 Elvy Söderström, ordf. Glenn Nordlund Tom Sundelin Laila Bylund Dan Olsson Lars Eidenvall, 11. STYRELSESAMMANTRÄDE Plats och tid: Beslutande: stadshuset, Gene, k111.00-12.05 Elvy Söderström, ordf. Glenn Nordlund Tom Sundelin Laila Bylund Lars Eidenvall, 11.05 - Gunnar Melin Övriga deltagande: Lars

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Kjell Jönsson (V) Bertil Olsson (KD)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v) Kommunfullmäktige 2008-05-26 Sida 1 av 14 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.40 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 17:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 17:30 Kommunstyrelsen 2007-01-09 1 (29) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 17:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordförande: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:10.

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:10. Kommunstyrelsen 2010-02-02 1 (30) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:10. Beslutande Ordförande: Glenn Nordlund (S) Ledamoten: Marianne Vestin (S), Lena Kvarnström (S), Helge Westman (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 17:10

Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 17:10 Kommunfullmäktige 2012-08-27 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 17:10 Enligt närvarolista Utredningssekreterare Eva Isaksson, sekr. Kommunsekreterare Matti

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr 2015-05-22 6/2015 Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 Sid nr 63 Sammanträdets öppnande och justering... 2 64 Godkännande av dagordning... 2 65 Föregående protokoll... 2 66

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer