Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45. Enligt separat närvaroförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45. Enligt separat närvaroförteckning"

Transkript

1 Kommunfullmäktige (38) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Kommunstyrelsens kansli 30 mars 2007 Sekreterare Paragrafer = Matti Ohlsson Ordförande = Tom Sundelin (s) Justerare = Thorleif Ljungros (s) Leif Vestin (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Kommunfullmäktige Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för Kommunledningskontoret protokollet. Underskrift Namnförtydligande. Ann-Christin Nordqvist

2 Kommunfullmäktige (38) 17 Delgivningar Dnr KS 2007: Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har tidigare, under 8/2007, entledigat Bertil Jonsson (fp) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt överlämnat ärendet till länsstyrelsen för utseende av ny ersättare. Föreligger länsstyrelsens beslut daterat den 14 mars 2007 varav framgår att Kristina Lundgren (fp) utsetts till ny ersättare för återstoden av innevarande mandatperiod. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige anser sig tagit del av länsstyrelsens beslut.

3 Kommunfullmäktige (38) 18 Interpellationssvar, Sopförbränning Med kommunfullmäktiges medgivande framställer Ingrid Ågren (spi), vid sammanträde den 26 februari 2007, till kommunstyrelsens ordförande, Elvy Söderström (s), interpellation, daterad den 26 februari 2007, angående sopförbränning. I interpellationen konstateras att ett nytt kraftvärmeverk kommer att byggas i centralorten samt att det måste vara miljövidrigt att transportera sopor från Örnsköldsvik till Sundsvall. I interpellationen ställer Ingrid Ågren följande fråga: Kommer våra sopor att kunna förbrännas i kraftvärmeverket eller finns det andra planer? Kommunfullmäktiges tidigare behandling Kommunstyrelsens ordförande har under 8/2007 meddelat att interpellationen avses att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde efter samråd med ordföranden för Nämnden för teknik och service samt ordföranden för Övik Energi AB. Kommunfullmäktige har under 8/2007 beslutat att emotse svar på interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars Interpellationssvar Vid dagens sammanträde besvarar ordföranden för Nämnden för teknik och service, Roger Burland (s) interpellationen genom överlämnande av skriftligt interpellationssvar daterat den 19 mars I svaret görs inledningsvis följande klarläggande: Att förbränna avfall är i dagsläget inte förenligt med de långsiktiga miljömål kommunen satt upp för avfallshanteringen. Målsättningen är att i första hand ägna oss åt sortering, vilket betyder att det är återvinning och återanvändning som långsiktigt är betydelsefullt och förenligt med de nationella miljömålen. Deponi och förbränning är det alla kommuner vill minimera. Av den anledningen har också särskilda miljöskatter införts på deponi och förbränning. Detta innebär att kommunen var tvungna att höja avfallstaxan för hushållsavfall med 18 % från och med oktober månad 2006.

4 Kommunfullmäktige (38) 18 (forts) Att bygga en förbränningsanläggning för avfall är oerhört kostsamt. Kommunens plan var att tillsammans med andra finansiärer utveckla och bygga en demonstrationsanläggning med ny teknik. Ett bolag bildades med bl.a. Övik Energi som en av intressenterna. Till detta projekt behövdes 75 miljoner kronor, varav renhållningen gick in med 2,5 Mkr. Kontakter togs med olika finansiärer, men kommunen misslyckades med att få någon att satsa pengar på projektet som ansågs vara för ekonomiskt riskabelt. Bolaget upplöstes under Idag är det därför ekonomiskt och miljömässigt försvarbart att skicka våra restprodukter till förbränning i en av Europas modernaste anläggningar för förbränning, Korsta i Sundsvall. I den därpå följande debatten deltar Ingrid Ågren (spi) samt Roger Burland (s). Sedan ordföranden konstaterat att debatten är avslutad beslutar kommunfullmäktige att frångå ärendet.

5 Kommunfullmäktige (38) Ks/2006: Motionssvar, justering och indexering av folkbildningsanslaget Sammanfattning av ärendet Föreligger skrivelse från kommunledningskontoret daterad 18 maj Av skrivelsen framgår att Jarl Strömbäck (fp) lämnat in en motion angående höjning av folkbildningsförslaget daterad 7 april Motionären anser att det inte är rimligt och möjligt att bibehålla en bra nivå i verksamheten om inte också det offentliga bidraget anpassas till kostnadsutvecklingen i samhället. Mot bakgrund av detta yrkar motionären att: Bidraget till studieförbunden i kommande års budget justeras till en nivå som återspeglar kostnadsutvecklingen under de senaste åren. Den nivån bör diskuteras med förbundens råd. Att anslaget i fortsättningen indexregleras enligt den mall fullmäktige accepterat för Arenans och Folkparkens verksamheter. Rimligen är den samhällsnytta studieförbunden tillför vår kommun väl så stor. Motionen har av kommunfullmäktige överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret konstaterar att motionens förslag i huvudsak innehåller ställningstaganden om kostnader och finansiering som bör göras i samband med kommunens årliga budgetarbete. Det torde vara mest rimligt att motionärens tillhörande parti tar upp detta i sitt budgetförslag så att det prövas i den sedvanliga budgetprocessen. Tidigare behandling av ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott har under 102/2006 remitterat ärendet till kulturoch fritidsnämnden för klarläggande av följande frågor: Beräkning av kostnader för en eventuell indexering Jämförelser med andra kommuner Beskrivning av berörda förbunds verksamheter Kultur- och fritidsnämnden har under 76/2006 förklarat sig ha tagit del av kommunledningskontorets förslag till beslut och ställt sig bakom detta.

6 Kommunfullmäktige (38) 19 (forts) Vid ärendeberedning inför behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott har kommunledningskontoret i skrivelse daterad 24 oktober 2006 konstaterat att kultur- och fritidsnämnden inte tagit ställning till de frågor arbetsutskottet ställt till nämnden under 102/2006. Kommunledningskontoret har begärt att nämnden besvarar dessa frågor innan ärendet kan handläggas vidare. Kultur- och fritidsnämnden har under 4/2006 överlämnat de kompletterande svaren till kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottets behandling av ärendet Vid arbetsutskottets behandling av ärendet under 19/2007 yrkar Lars Näslund (m) och Dan Olsson (c) bifall till motionens förslag. Elvy Söderström (s) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag om avslag till motionen med motiveringen att kultur- och fritidsnämnden erhåller en indexuppräkning i sin tilldelade budget på de delar där bidrag till studieförbunden ingår. Kulturoch fritidsnämnden har eget mandat att bestämma hur mycket av detta anslag som ska gå till studieförbundens verksamheter. Kommunstyrelsens behandling Vid kommunstyrelsens behandling under 44/2007 yrkar Gunnar Melin (fp), med instämmande av Kristina Karlström (c), Roland Wikner (c), Mikael Balsjö (m), Sandra Edin (kd), och Lars Eidenvall (kd) bifall till föreliggande motion. Glenn Nordlund (s) yrkar, med instämmande av Mats Hedell (v), bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen har, efter omröstning och med siffrorna 9-6, föreslagit att kommunfullmäktige avslår motionen Kommunfullmäktiges behandling Under kommunfullmäktiges behandling yrkar Gunnar Melin (fp), med instämmande av Leif Vestin (c), bifall till föreliggande motion. Leif Lindholm (s) yrkar, med instämmande av Mats Hedell (v), bifall till kommunstyrelsens förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till Leif Lindholms yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs.

7 Kommunfullmäktige (38) 19 (forts) Propositionsordning Följande propositionsordning godkännes. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag på föreliggande motion. Nej-röst för bifall till föreliggande motion. Omröstningsresultat 37 ja röster (enligt bifogad omröstningslista). 17 nej-röster (enligt bifogad omröstningslista). 5 ledamöter avstår (enligt bifogad omröstningslista). Beredande organs förslag till beslut Kommunledningskontorets skrivelse daterad 18 maj Arbetsutskottets 19/2007. Kommunstyrelsens 44/2007. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige avslår föreliggande motion med motiveringen att kultur- och fritidsnämnden erhåller en indexuppräkning i sin tilldelade budget på de delar där bidrag till studieförbunden ingår. Kultur- och fritidsnämnden har eget mandat att bestämma hur mycket av detta anslag som ska gå till studieförbundens verksamheter.

8 Kommunfullmäktige (38) Ks/2006: Årsbokslut 2006 inklusive Årsredovisning och nämndernas årsrapport samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och de övriga nämnderna Sammanfattning av ärendet Kommunens resultat för 2006 uppgick till +64 Mkr, vilket är 6 Mkr bättre än föregående år, och det bästa resultat under 2000-talet. I resultatet ingår realisationsvinster från försäljning av mark och fastigheter med 10 Mkr, jämfört med 23 Mkr föregående år. Resultatet är 42 Mkr bättre än den fastställda budgeten, vilket både förklaras av lägre verksamhetskostnader och högre skatteintäkter och statsbidrag än budgeterat. För 2006 uppfylls fyra av fem finansiella mål, och sett till hela mandatperioden uppfylls samtliga finansiella mål. Resultatet för kommunkoncernen uppgick 2006 till +72 Mkr, jämfört med +50 Mkr föregående år. Beredande organs förslag till beslut Ekonomiberedningens 4/2007. Kommunstyrelsens 51/2007. Kommunfullmäktiges behandling Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet föreligger revisionsberättelse daterad den 13 mars 2007 vari tillstyrks att kommunens årsredovisning godkänns samt föreslås att styrelsen och de övriga nämnderna samt det förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Vid kommunfullmäktiges behandling lämnar revisionskollegiets ordförande Carl Edblom en rapport över revisorernas granskning av Bokslutet Därefter fortsätter behandlingen av ärendet med korta övergripande inledningskommentarer från kommunstyrelsens ordförande Elvy Söderström (s) respektive kommunstyrelsen 2:e vice ordförande Dan Olsson (c). Kommunfullmäktiges fortsatta behandling av ärendet sker därefter nämnd för nämd och respektive bolag i föreliggande Årsrapport/Årsredovisning. Under behandlingen yrkas bifall till kommunstyrelsens förslag av Elvy Söderström (s), Birgith Olsson Johansson (s), Edit Persson (c), Jan-Olov Häggström (s), Roger Burland (s), Kristin Ögren (s) och Glenn Nordlund (s).

9 Kommunfullmäktige (38) 20 (forts) Följande ledamöter deltar i debatten utan att avge några yrkanden: Dan Olsson (c), Ingrid Ågren (spi), Christina Karlsson (s), Mats Hedell (v), Kaisa Hautala (s), Göran Sydhage (kd), Hanna Sydhage (kd), Roland Wikner (c), Leif Lindholm (s), Magnus Aasa (kd), Lars Näslund (m), och Gunnar Melin (fp). Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Kommunstyrelsens respektive Revisorernas förslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och årsrapport inklusive verksamhets-, personal- och miljöberättelser för Kommunfullmäktige beviljar styrelsen och de övriga nämnderna samt de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

10 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007:1 21 Resultatöverföringar samt justering av skattemedel 2007 Sammanfattning av ärendet Kommunens resultat för 2007 budgeterades till +23 Mkr, vilket också är det minimiresultat som behövs för att uppnå kommunens resultatmål. Nuvarande prognos för kommunen totalt 2007 visar i nuläget +12 Mkr, exklusive förslagen till resultatöverföringar. I budgeten för 2007 fastställdes resultatmål för nämnderna som totalt uppgick till +2,8 Mkr. Utifrån bokslut 2006 har enbart kultur- och fritidsnämnden begärt en förändring av resultatmålet 2007 från +0,5 Mkr till +0,6 Mkr, d.v.s. en resultateffekt med +0,1 Mkr. Godkänns nämndernas förslag till resultatmål uppgår nämndernas resultatmål således till +2,9 Mkr. Totala medel uppgår 1 januari 2007 till +69,7 Mkr. Nämndernas förslag innebär netto att 34,6 Mkr återlämnas till finansförvaltningen. De totala medlen 1 januari 2007 skulle efter revidering uppgå till +35,1 Mkr. Förslag till ombudgeteringar av investeringar har också lämnats av nämnderna. Kommunstyrelsens behandling Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar kommunledningskontoret ett förslag till justering av "Resultatmål 2007" samt en redovisning av nämndernas "Totala medel". Beredande organs förslag till beslut Ekonomiberedningens 5/2007. Kommunstyrelsens 52/2007. Kommunfullmäktiges behandling Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Elvy Söderström (s) bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar justera resultatmålen med 5 Mkr enligt följande:

11 Kommunfullmäktige (38) 21 (forts) Kommunstyrelsen - Kommunledningskontoret +0,2 Kommunstyrelsen - Räddningstjänsten 0,0 Barn- och utbildningsnämnden +0,5 Omsorgsnämnden +2,0 Humanistiska nämnden +0,1 Kultur- och fritidsnämnden +0,1 Nämnden för teknik och service +2,0 Plan- och miljönämnden +0,1 TOTALT +5,0 Kommunfullmäktige godkänner nämndernas förslag till revidering av ingående totala medel 2007, vilket innebär att 34,6 Mkr av nämndernas totala medel skrivs bort. Kommunfullmäktige betonar att resultatmålen prövas årligen. En stabil ekonomi i kommunen är en förutsättning för att de totala medlen ska kunna tas i anspråk under mandatperioden. Kommunfullmäktige godkänner nämndernas förslag till ombudgetering av investeringar. Kommunfullmäktige beslutar att minska nämndernas skattemedel 2007 med 6 Mkr (sa 0,25%) genom övergripande kostnadssänkningar på nämnderna.

12 Kommunfullmäktige (38) Ks/2006: Ekonomiskt läge , februari 2007 Sammanfattning av ärendet Med nu kända förutsättningar beräknas resultatet i kommunen för 2008 bli +25 Mkr. Kommunens nuvarande finansiella resultatmål innebär att resultatet före extraordinära poster årligen bör uppgå till mellan +1% och +2% av skatteintäkter och statsbidrag, vilket för 2008 innebär ett resultat på +24 Mkr till +48 Mkr års resultat +25 Mkr, uppgår till 1,1% vilket innebär att balanskravet och nuvarande resultatmål uppnås. Då resultatet ligger i nedre delen av resultatmålet samt att genomsnittskommunen beräknas ha ett bättre resultat än Örnsköldsviks kommun är det fortsatt viktigt att ha en restriktiv hållning för att värna om en långsiktigt hållbar ekonomi. Den lilla marginal som finns gentemot resultatmålet innebär att svängningar i skatteunderlagsprognoser kan leda till att åtgärder måste vidtas i samband med budgetarbetet För att mot slutet av mandatperioden inte överskrida investeringsmålet, max 500 Mkr i skattefinansierade investeringar, bör nya investeringsåtaganden noga prövas. Beredande organs förslag till beslut Ekonomiberedningens 7/2007. Kommunstyrelsens 7/2007. Kommunfullmäktiges behandling Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Elvy Söderström (s) bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige anser sig ha tagit del av "Ekonomiskt läge , februari 2007".

13 Kommunfullmäktige (38) 23 Ändring av tidigare val till Sparbankstiftelsen Norrland (Sparbankstämma 2007 t.o.m. Sparbankstämma 2010) Kommunfullmäktige har tidigare, under 210/2006 förrättat val till Sparbanksstiftelsen Norrland varvid fyra ledamöter (huvudmän) har utsetts. Enligt Sparbanksstiftelsens skrivelse daterad den 3 januari 2007 har antalet huvudmän genom beslut vid senaste Sparbanksstämman ändrats så att endast två huvudmän ska utses av Örnsköldsviks Kommun. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att med ändring av tidigare beslut under 201/2007, utse huvudmän till Sparbanksstiftelsen Norrland enligt följande: Malin Sahlén (s), Översjälavägen 5, Själevad Anita Danielsson (m), Sagavägen 72, Solberg

14 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter, ersättare och lekmannarevisor i koncernbolaget Rodret AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter, ersättare och lekmannarevisor i koncernbolaget Rodret AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Beredande organs förslag till beslut Valberedningens 1/2007. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag Kommunfullmäktige utser ledamöter, ersättare och lekmannarevisor i koncernbolaget Rodret AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige enligt följande: Ledamöter: Elvy Söderström (s), Järvstagatan 22 J, Örnsköldsvik Dan Olsson (c), Högbyn 150, Arnäsvall Glenn Nordlund (s), Haspelgatan 58, Örnsköldsvik Tom Sundelin (s), Drevstigen 19, Domsjö Laila Bylund (s), Härbrevägen 34, Örnsköldsvik Lars Eidenvall (kd), Lovisavägen 10, Själevad Lars Näslund (m), Österalnäs 115, Själevad Ersättare: Gunnar Melin (fp), Kvaved 112, Arnäsvall Åsa Fahlgren (v), Yrkesvägen 7, Örnsköldsvik Lekmannarevisor: Ingvar Byström (c), Nyland 262, Sidensjö Ordförande: Elvy Söderström Vice ordförande: Dan Olsson

15 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisor i Örnsköldsviks Buss AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Örnsköldsvik Buss AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Beredande organs förslag till beslut Valberedningens 2/2007. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Örnsköldsviks Buss AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige enligt följande: Ledamöter: Torsten Nyman (s), Lingonstigen 45, Domsjö Stefan Pettersson (m), Valhallavägen 38 C, Örnsköldsvik Eva Britt Persson (s), Järvstagatan 20 C, Örnsköldsvik Jörgen Gidlund (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Peter Holmqvist (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Lekmannarevisor: Arne Nilsson (s), Sörmesunda 210, Bredbyn Ordförande: Torsten Nyman Vice ordförande: Stefan Pettersson

16 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisor i Oljeberget AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Oljeberget AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Beredande organs förslag till beslut Valberedningens 3/2007. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Oljeberget AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige enligt följande: Ledamöter: Torsten Nyman (s), Lingonstigen 45, Domsjö Stefan Pettersson (m), Valhallavägen 38 C, Örnsköldsvik Eva Britt Persson (s), Järvstagatan 20 C, Örnsköldsvik Jörgen Gidlund (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Peter Holmqvist (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Lekmannarevisor: Arne Nilsson (s), Sörmesunda 210, Bredbyn Ordförande: Torsten Nyman Vice ordförande: Stefan Pettersson

17 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisorer i Öviks Energi AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisorer i koncernbolaget Övik Energi AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Beredande organs förslag till beslut Valberedningens 4/2007. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisorer i koncernbolaget Övik Energi AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige enligt följande: Ledamöter: Pär Häggmark (s), Gamla Riksvägen 11, Örnsköldsvik Robert Bylund (c), Myckelgensjö 316, Bredbyn Anders Byström (s), Åsvägen 55, Örnsköldsvik Carina Strömberg (s), Bräntmyrvägen 22, Domsjö Margareta Nordlund (kd), Fanbyvägen 1 B, Husum Jörgen Gidlund (-),Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Barbro Öqvist (-), Hagen 47, Sparreholm Lekmannarevisorer: Agneta Nordin (kd), Ångermanlandsgatan 10 J, 1 tr., Örnsköldsvik Åke Forsberg (s), Stiftelsegatan 9, Domsjö Ordförande: Pär Häggmark Vice ordförande: Robert Bylund

18 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisorer i Övik Energi Nät AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisorer i koncernbolaget Övik Energi nät AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Beredande organs förslag till beslut Valberedningens 5/2007. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisorer i koncernbolaget Övik Energi Nät AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige enligt följande: Ledamöter: Pär Häggmark (s), Gamla Riksvägen 11, Örnsköldsvik Robert Bylund (c), Myckelgensjö 316, Bredbyn Anders Byström (s), Åsvägen 55, Örnsköldsvik Carina Strömberg (s), Bräntmyrvägen 22, Domsjö Margareta Nordlund (kd), Fanbyvägen 1 B, Husum Jörgen Gidlund (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Barbro Öqvist (-), Hagen 47, Sparreholm Lekmannarevisorer: Agneta Nordin (kd), Ångermanlandsgatan 10 J, 1 tr., Örnsköldsvik Åke Forsberg (s), Stiftelsegatan 9, Domsjö Ordförande: Per Häggmark Vice ordförande: Robert Bylund

19 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisorer i Hörnett Energi AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisorer i koncernbolaget Hörnett Energi AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Beredande organs förslag till beslut Valberedningens 6/2007. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisorer i koncernbolaget Hörnett Energi AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige enligt följande: Ledamöter: Pär Häggmark (s), Gamla Riksvägen 11, Örnsköldsvik Robert Bylund (c), Myckelgensjö 316, Bredbyn Anders Byström (s), Åsvägen 55, Örnsköldsvik Carina Strömberg (s), Bräntmyrvägen 22, Domsjö Margareta Nordlund (kd), Fanbyvägen 1 B, Husum Jörgen Gidlund (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Barbro Öqvist (-), Hagen 47, Sparreholm Lekmannarevisorer: Agneta Nordin (kd), Ångermanlandsgatan 10 J, 1 tr., Örnsköldsvik Åke Forsberg (s), Stiftelsegatan 9, Domsjö Ordförande: Pär Häggmark Vice ordförande: Robert Bylund

20 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisorer i Hörnett Produktion AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisorer i koncernbolaget Hörnett Produktion AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Beredande organs förslag till beslut Valberedningens 7/2007. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisorer i koncernbolaget Hörnett Produktion AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige: Ledamöter: Pär Häggmark (s), Gamla Riksvägen 11, Örnsköldsvik Robert Bylund (c), Myckelgensjö 136, Bredbyn Anders Byström (s), Åsvägen 55, Örnsköldsvik Carina Strömberg (s), Bräntmyrvägen 22, Domsjö Margareta Nordlund (kd), Fanbyvägen 1 B, Husum Jörgen Gidlund (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Barbro Öqvist (-), Hagen 47, Sparreholm Lekmannarevisorer: Agneta Nordin (kd), Ångermanlandsgatan 10 J, 1 tr., Örnsköldsvik Åke Forsberg (s), Stiftelsegatan 9, Örnsköldsvik Ordförande: Pär Häggmark Vice ordförande: Robert Bylund

21 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisor i Övikshem AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Övikshem AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Beredande organs förslag till beslut Valberedningens 8/2007. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Övikshem AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige enligt följande: Ledamöter: Lars-Olof Olsson (s), Sörmesunda 147, Bredbyn Lars Olsson (c), Högbyn 146, Arnäsvall Mikael Breilin (s), Rapsvägen 14, Domsjö Malin Sahlén (s), Översjälavägen 5, Själevad Michael Balsjö (m), Västerhus 113, Själevad Jörgen Gidlund (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Solbritt Furberg (-), Haspelgatan 6, Örnsköldsvik Lekmannarevisor: Roger Frisk (s),vågsnäsvägen 260, Domsjö Ordförande: Lars-Olof Olsson Vice ordförande: Lars Olsson

22 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisor i SAB Larmjour intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget SAB Larmjour intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Beredande organs förslag till beslut Valberedningens 9/2007. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige avstår med hänvisning till att bolaget sålts från att utse ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget SAB Larmjour.

23 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisor i Norra Örnsköldsviks Fastighets AB (under bildande) intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Norra Örnsköldsviks Fastighets AB (under bildande) intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Valberedningens beslut Valberedningen har under 10/2007 beslutat komplettera ärendet inför behandlingen i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Norra Örnsköldsviks Fastighets AB (under bildande) intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige enligt följande: Ledamöter: Lars-Olof Olsson (s), Sörmesunda 147, Bredbyn Lars Olsson (c), Högbyn 146, Arnäsvall Mikael Breilin (s), Rapsvägen 14, Domsjö Malin Sahlén (s), Översjälavägen 5, Själevad Michael Balsjö (m), Västerhus 113, Själevad Jörgen Gidlund (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Solbritt Furberg (-), Haspelgatan 6, Örnsköldsvik Lekmannarevisor: Roger Frisk (s), Vågsnäsvägen 260, Domsjö Ordförande: Lars-Olof Olsson Vice ordförande: Lars Olsson

24 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisor i Södra Örnsköldsviks Fastighets AB (under bildande) intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisor i Södra Örnsköldsviks Fastighets AB (under bildande) intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Valberedningens behandling Valberedningen har under 11/2007 beslutat att komplettera ärendet inför behandlingen i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Södra Örnsköldsviks Fastighets AB (under bildande) intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige enligt följande: Ledamöter: Lars-Olof Olsson (s), Sörmesunda 147, Bredbyn Lars Olsson (c), Högbyn 146, Arnäsvall Mikael Breilin (s), Rapsvägen 14, Domsjö Malin Sahlén (s), Översjälavägen 5, Själevad Michael Balsjö (m), Västerhus 113, Själevad Jörgen Gidlund (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Solbritt Furberg (-), Haspelgatan 6, Örnsköldsvik Lekmannarevisor: Roger Frisk (s), Vågsnäsvägen 260, Domsjö Ordförande: Lars-Olof Olsson Vice ordförande: Lars Olsson

25 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisor i ÖrnSAT AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget ÖrnSAT AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att förlänga innevarande mandat i avvaktan på eventuell försäljning av bolaget. Ledamöter: Lars Olsson (c), Högbyn 146, Arnäsvall Jörgen Schultze (-), Tallstigen 216, Domsjö Revisor: Roger Frisk (s), Vågsnäsvägen 260, Domsjö Ersättare: Agneta Nordin (kd), Ångermanlandsgatan 10 J, 1 tr., Örnsköldsvik

26 Kommunfullmäktige (38) Ks/2007: Val av ledamöter och lekmannarevisor i Arken Tjänstecentrum i Örnsköldsvik AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har att utse ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Arken Tjänstecentrum AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Beredande organs förslag till beslut Valberedningens 13/2007. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med valberedningens förslag Kommunfullmäktige utser ledamöter och lekmannarevisor i koncernbolaget Arken Tjänstecentrum AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige enligt följande: Ledamöter: Jim Sundelin (s), Näsbacken 10, Bredbyn Bror-Arne Lundqvist (kd), Ginvägen 13, Köpmanholmen Annika Wikström (s), Själevadsgatan 5, Örnsköldsvik Katarina Westerlind (s), Hovslagarvägen 9, Järved Stefan Norberg (m), Tröskvägen 4, Arnäsvall Jörgen Gidlund (-), Örnsköldsviks kommun, Örnsköldsvik Tomas Edblad (-), Överbilla gård, Själevad Lekmannarevisor: Kurt Enberg (fp), Sjömärkesvägen 18, Bonässund Ordförande: Jim Sundelin Vice ordförande: Bror-Arne Lundqvist

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 21:30. Beslutande Enligt närvarolistan sidan 3

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 21:30. Beslutande Enligt närvarolistan sidan 3 Kommunfullmäktige 2010-03-29 1 (36) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 21:30 Beslutande Enligt närvarolistan sidan 3 Övriga deltagare Kommunsekreterare Matti Ohlsson Revisorerna ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:00. Modou Boye-Jallow (S), Agneta Eliazon (S), Gunilla Hammarlund (S), Hans Wentjärv (S),

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:00. Modou Boye-Jallow (S), Agneta Eliazon (S), Gunilla Hammarlund (S), Hans Wentjärv (S), Kommunstyrelsen 2010-03-09 1 (21) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ersättare Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamoten: Glenn Nordlund (S), Marianne

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 14:20. Enligt bifogad närvarolista. Ekonomidirektör Mikael Örhling 1

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 14:20. Enligt bifogad närvarolista. Ekonomidirektör Mikael Örhling 1 Kommunfullmäktige 2013-01-28 1 (25) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 14:20 Beslutande Övriga deltagare Enligt bifogad närvarolista Kommunsekreterare Matti Ohlsson Ekonomidirektör Mikael

Läs mer

Örnsköldsvik; sammanträdesrum Kubbe 10:00 11:00

Örnsköldsvik; sammanträdesrum Kubbe 10:00 11:00 Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-09 1 (13) Plats och tid Beslutande Örnsköldsvik; sammanträdesrum Kubbe 10:00 11:00 (s), ordf. (s), Yvonne Ölund (s), Mattias Öberg (s), Ruth Bergström (s), Tommy Olofsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-19:40

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-19:40 Kommunfullmäktige 2013-02-25 1 (57) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-19:40 Beslutande Övriga deltagare Enligt närvarolista Kommunsekreterare Matti Ohlsson, sekr. Utredningssekreterare

Läs mer

stadshuset, Gene, k111.00-12.05 Elvy Söderström, ordf. Glenn Nordlund Tom Sundelin Laila Bylund Dan Olsson Lars Eidenvall, 11.

stadshuset, Gene, k111.00-12.05 Elvy Söderström, ordf. Glenn Nordlund Tom Sundelin Laila Bylund Dan Olsson Lars Eidenvall, 11. STYRELSESAMMANTRÄDE Plats och tid: Beslutande: stadshuset, Gene, k111.00-12.05 Elvy Söderström, ordf. Glenn Nordlund Tom Sundelin Laila Bylund Lars Eidenvall, 11.05 - Gunnar Melin Övriga deltagande: Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Kjell Jönsson (V) Bertil Olsson (KD)

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 17:45. Enligt separat närvaroförteckning

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 17:45. Enligt separat närvaroförteckning Kommunfullmäktige 2008-04-28 1 (27) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 17:45 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Godkännande av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2008-03-31 1 (15) Plats och tid Arken, kl. 10:00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr 2015-05-22 6/2015 Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 Sid nr 63 Sammanträdets öppnande och justering... 2 64 Godkännande av dagordning... 2 65 Föregående protokoll... 2 66

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, Sammanträdesrum Kubbe, kl. 15:00 16:15

Stadshuset, Örnsköldsvik, Sammanträdesrum Kubbe, kl. 15:00 16:15 Kommunstyrelsen 2011-08-02 1 (20) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Örnsköldsvik, Sammanträdesrum Kubbe, kl. 15:00 16:15 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Lena Kvarnström (S), Helge Westman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP)

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP) 2013-04-29 (5) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Utses att justera, 5:2 Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07 Ordf. Michaela Fletcher Sjöman (NI), l:e vice ordf. Elisabeth

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Solbritt Erlandsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm.

Solbritt Erlandsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm. Plats och tid Kasern Möller kl 15.00-15.50 Beslutande Ersättare Gunnel Persson (s) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Lars Johnsson (m) 2:e vice ordförande Leif Jannerstig (s) Roger

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:30.

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:30. Kommunstyrelsen 2010-01-12 1 (24) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:30. Beslutande Övriga ersättare Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordförande: Elvy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 13:45. ledamöter Malin Westman (S) Erik Nordlander (C)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 13:45. ledamöter Malin Westman (S) Erik Nordlander (C) Nämnden för teknik och service 2009-08-18 1 (15) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 13:45 Beslutande Roger Burland (S) ordf ledamöter Malin Westman (S) Erik Nordlander

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1 2010-02-17 1 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-21.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Utses justera Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Bo Anderberg, vd Mellanskånes

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-09-29 Blad nr l (3) 181 Medgivande till Övik Energi AB att ge bankgaranti till SEKAB (Ks/2008:419) Bakgrund Vid Rodrets

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 16:30. Enligt bifogad närvarolista

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 16:30. Enligt bifogad närvarolista Kommunfullmäktige 2012-10-29 1 (39) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00 16:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt bifogad närvarolista Kommunsekreterare Matti Ohlsson, sekr. Kommunjurist Silvia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 4/2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 4/2015 1 2015-05-22 4/2015 1 Ärendeförteckning 34 Stämmans öppnande... 3 35 Val av ordförande för stämman... 3 36 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 37 Val av protokollsjusterare... 3 38 Godkännande

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer