ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3"

Transkript

1 BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN MÖRBYSKGEN NR 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009 Styrelsen för BrfMörbyskogen 3 får härmed avge följande berättelse över föreningens verksamhet under räkenskapsåret rdinarie föreningsstämma ägde rum den 19 april Dessutom har föreningen haft en extra stämma den 3 dec 2009 varvid stämman beslöt att föreningen skulle ta styrelsens förslag om ny skrivning av föreningens stadgar. STYRELSEN Daag Ericsson Hans Lind Margaretha Häggroth Åke Johnsson Anne-Sophie Rolker Carina Dackevall Anders Green ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot suppleant suppleant ekonomiansvar portombudsansvar trädgårdsansvar sekreterare hemsideansvar Styrelsen har under året hållit 14 protokollförda sammanträden. REVISRER Clas Niklasson Margareta Sandell Barbro Castenfors Grant Thomton ordinarie suppleant t11 1 ( 16 )

2 BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN MÖRBY SKGEN NR 3 I DANDERYD FÖRENINGEN/FASTIGHETEN Föreningen innehar med äganderätt fastigheten Revirförvaltaren 1 i Danderyd. Byggnadsår De på fastigheten uppförda 5 husen innehåller nu 220 lägenheter, 2 kommersiella lokaler samt 41 förråd. Til varje lägenhet, med några undantag, hör antingen garage- eller parkeringsplats. Under året har 28 lägenheter överlåtits och andrahandsuthyrning har medgivits i 5 fall. Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet til rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6rok Lokal Förråd 24 st 85 st 91 st 7 st 6 st 7 st 2 st 41 st 878,8 m2 5247,8 m2 7089,2 m2 688,1 m2 640,2 m2 839,8 m2 181,m2 383,0 m ,9 m2 Resultat och ställning Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Årsavgiftsnivå bostäder kr/kvm FÖRV ALTNING/SKÖTSEL FRUB AB har fortsatt att sköta den kamerala förvaltningen. RFAShar hand om fastighetsskötseln. Jourtjänst under icke dagtid, lördagar och söndagar sköts av Dygnet Runt Service. NorrEnergi levererar fjärrvärme och vi har ett serviceavtal med Köldmedieservice T & S AB gällande värmepumpanläggningen. Hissjouren Ekman AB sköter servicen av våra hissar. Skötseln av planteringarna har ombesörjts av Jungs Trädgårdsplanering AB som också har hand om snöröjningen. Städning av trapphus, tvättstugor och övriga allmänna utrymmen sköts av ISS Sverige AB. Parkeringsövervakningen sköts av Länsparkerings Bevakning AB och övrig bevakning av Bevakningstjänst AB, som bevakar våra garage. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos TRYGG-HANSA. Vår bankförbindelse är Den Danske Bank (Östgötabanken). ÅRET I KRTHET rdföranden har ordet har präglats aven mängd olika ärenden som styrelsen har behandlat. Ett par frågor har överskuggat styrelsens arbete och det är nog inte okänt för någon boende i föreningen att fasad och balkongrenoveringen varit ett diskussions ämne i början av året. Besiktningar, kompletteringar samt korrigeringar av balkongglas har berört många boende. De flesta är tämligen nöjda med inglasningen men det återstår några justeringar vilket kommer att åtgärdas under ~J / 2 ( 16 )

3 BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÅRET I KRTHET, forts En fråga som blivit högaktuell är stambyten och badrumsrenoveringar. Vi har haft ett par olyckor med spruckna avloppsrör och dåliga tätskikt i badrum med vattenskador som följd. Styrelsen har planerat för detta kommande arbete och har påbörjat processen att anlita en konsult för detta stora projekt. Ett dylikt projekt är både kostsamt och omfattande samt att det kommer att påverka oss alla i området. Vår tröst är att vi får lägre försäkringskostnader för föreningen, det blir tystare när det gäller spolning på wc m.m. värdet på lägenheterna brukar bli högre efter byte av stammar, föreningen kan få lägre själrisker eller t.o.m. helt kostnadsfria åtgärder i samband med vattenskador. Flera medlemmar i föreningen kan vittna om hur besvärligt det är att inte kunna använda badrummet på flera veckor då byggfläktar står och "brummar" för att torka ur våt betong vid en vattenskada. Styrelsen har varit på studiebesök i grannföreningen Mörbyskogen 1 där man beräknar vara klar med stambyten under sommaren. En relativ stor och betydelsefull förändring under 2009 var de nya stadgar som styrelsen arbetat fram. De nya stadgarna, som slutgiltigt kom att beslutas på extra föreningsstämman i december -09, innebär en mer reglerad och tydlig fördelning av föreningen och bostadsrättsinnehavarens skyldighet och åtagande. Föreningens stadgar är att anse vara en levande materia som kan komma att förändras under kommande år, vilket är helt naturligt då även samhället är stadd i ständig förändring. Under hösten anordnade styrelsen en gemensam aktivitet i form aven "hö gladde mig och styrelsen enormt det gensvar de boende i området gav ststädning ". Det oss genom att delta. Jag hoppas att lika många, ja kanske fler, kommer ut på gårdsplanen under våren då vi kan fixa och dricka kaffe tilsammans med våra goda lite med utemiljön och samtidigt äta korv grannar. Ett omfattande arbete som startades upp under året är en genomgång av alla de avtal kontrakt som föreningen har med olika företag. Jag kan konstatera att det finns en hel del att. önska både ekonomiskt och effektivitetsmässigt. Detta arbete kommer att fortgå under En diskussion som styrelsen har haft vid flera tilfällen under året men inte haft möjlighet att åtgärda är årlig besiktning av fastigheterna samt upprätta en adekvat underhållsplan. Andra frågor som styrelsen har diskuterat och behandlat är andrahands-uthyrningar i föreningen. Det är viktigt att föreningens bostadsrättsinnehavare är de som bor i sin bostad. Man har möjlighet att hyra ut sin 19h i andra hand genom att följa stadgarna och ansöka om tilstånd hos styrelsen. rsakerna är många varför andrahandsuthyrning regleras i våra stadgar bl.a. för att förebygga spekulation, att styrelsen och föreningen har kännedom om vilka som lägenheten engagerar sig mer och bor i föreningen samt att det är känt faktum att ägaren til tar ansvar för föreningens angelägenheter, skötselfrågor, uppförande kodex med flera exempel om man också bor i lägenheten. Styrelsen planerar att framlägga förslag om stambyte och badrumsrenovering samt ge information om det aktuella läget i detta ärende. Styrelsen räknar med att den ordinarie föreningsstämman kommer att besluta om starten för detta projekt~ och 3 ( 16 )

4 BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÅRET I KRTHET, forts. Under året avslutades och slutförhandlades projektet för renovering av fasadväggar genom högtryckstvätt och tätning av fönster mellan bågar och fasadelement samt renovering av balkonger och balkongfönster samt installation av inglasningssystem. Nya uppkommande brister täcks av garantiåtagande av entreprenören i 5 år. I samband med slutförhandling ersattes föreningen för brister och förseningar i projektet genom att tiläggsarbeten delvis beställda av föreningen krediterades, til ett värde av 528 TKR inkl moms. Som bilaga til förvaltningsberättelsen finns en sammanfattning av kostnaderna för projektet. Trots en totalkostnad på c:a 21,7 MKR behövde föreningen inte ta ut mer än 12,5 MKR i lån.. När våra fasadarbeten avslutats under våren beslöt styrelsen att satsa på upprustning av vår yttre miljö. Den först etappen blev nyplantering och i vissa fall komplettering av de rabatter som finns på portsidan av våra hus. Den tidigare växtligheten var ganska slut och hade menligt påverkats av fasadarbetena. Efter att gått ut til ett antal anläggningsfirmor med förfrågan om planteringsförslg och offert bjöds de boende in til att deltaga i vår trädgårdsgrupp. Intresset blev glädjande stort och ett 20-tal hörsammade uppropet.. Gruppen hade fyra träffar under vår och försommar där utvärdering av de inkomna förslagen gjordes. Styrelsen beslöt efter rekommendation från trädgårdsgruppen att anlita Tylemarks Trädgårds anläggningar för uppdraget. Under hösten genomfördes nyplanteringen. Vi väntar nu bara på att vintern skall vika så att vi alla kan få njuta av nya fina planteringar. Styrelsen arrangerade under hösten en städdag. Mer än 50 personer hörsammade inbjudan och deltog med glatt humör i allt från trädfällning til krattning, sopning, grävning och korvgrilning. En helt fantastiskt lyckad dag.. Portombudsfunktionen aktiverades och uppdatering av vilka som är portombud har skett. Portombuden har en viktig funktion i vår förening och de har under året på ett förtjänstfullt sätt förmedlat information av skilda slag til föreningens medlemmar. Ett första möte med ombuden genomfördes under hösten och planeringen är att fortsättningsvis hålla minst ett vår- och ett höstmöte med ombuden. Därutöver har kontakter varit med enskilda portombud i frågor som rör deras port. Framtagande av informationsmaterial til portombuden och til nyinflytade har påbörjats under året.. Under andra och tredje kvartalet 2009 skrotades den gamla hemsidan til förmån för en ny hemsida med fräschare utseende som ur uppdateringssynpunkt också skulle vara lättare att hålla efter. Den nya hemsidan lanserades i november, och har alltså adressen ww.morbyskogen3.se. Den största förändringen gentemot medlemmarna är att nyheter och händelser mycket snabbare kommer kunna visas på den än innan, då vi nästan enbart förlitade oss på information via papper i brevlådan och portarna. Det går dessutom att kommentera artiklar som läggs upp på förstasidan, och hemsidan kommer då uppmärksamma oss i styrelsen på det omedelbart. Viktiga nyheter och sammanfattningar av tidigare händelser kommer givetvis fortfarande distribueras i pappersform, eftersom alla inte har tilgång til Internet. Sidan är alltjämt ett pågående arbete, och kompletteras med mer innehåll vartefter ny information. ri "+k- 4 ( 16)

5 BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FRAMTIDSBEHV AV UNDERHÅLL CH FÖRBÄTTRINGAR I FASTIGHETEN. Renovering av avloppsstammar och badrum börjar bli oundvikligt. Under 2010 kommer upphandling av konsultprojektledning för ett sådant renoverings-projekt att ske. Kostnaden för ett komplett stambyte inklusive badrumsreno-vering uppskattas til MKR inkl moms. Våra badrum är i flertalet fall 46 år och har behov av nya avloppsbrunnar respektive nya tätskikt. En vatten-skada kan bli mycket dyrbar för medlemmen och/eller föreningen.. Utbyte av armatur i trappuppgångar med energisnålare lampor med installation av rörelseindikatorer.. Renovering av återstående 3 hissar.. Renovering av tak på terrassnivå MD22-26 och MD32-36 samt målning av tak på höghusen.. Renovering av trappor på utsidan i låghusen.. Renovering av portar.. Inre besiktning av lägenheter.. Reparation av terrass dörrar, målning av trappuppgångar och källargångar.. mbyggnad av pannrummet. ø, G"(~ 5 ( 16)

6 BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN FASADRENVERING CH BALKNGINGLASNING Under 2007 utarbetade Arne Lundin Affärsutveckling AB (AL) tilsammans med styrelsen kravspecifikation och offertförfrågan för ett projekt omfattande renovering av befintliga balkonger och högtryckstvätt av fasader samt inglasning av nämnda bal-konger. Denna -tal entreprenörer, där sedan AL och styrelsen utvärderade offertförfrågan skickades til ett 1 erhållna offerter. Styrelsen valde BALC AB för balkonginglasningen och Roland Karlsson fasadrenoveringar AB (RK) för renoveringen av fasad och balkonger inklusive ett totalansvar för hela projektet. Ett avtal tecknades med RK om en totalsumma på 16,5 MKR exklusive moms. I avtalet ingick en garanti på 5 år från slutligt godkännande av projektet för felaktigheter i främst montering av balkongramar/-fönster eller felaktigheter i dessa. Arbetet igångsattes i mars 2008 och genomfördes under Under arbetets gång utfördes följande tilägg med erhållna offerter eller kostnadsuppskattningar. Tätning av fönsterfogar Blästring MD32-36 och MD22-26 Målning sop- och brandluckor Garageunderhåll Målning av terrassväggar mläggning av nedre tak terrassen MD21-25 Reparation av portvestibul MD30 Totalt exklusive moms För förseningar i arbetet, nytt tak på terrassen MD21-25 på grund av sönderbruten plåt vid montering av balkongramar samt kompensation för merarbete för AL i samband med besiktningar och sammanträden avskrevs vid slutförhandlingen kostnader enligt ovan KR til ett värde på KR inklusive moms. En sammanställning av kostnaderna inklusive moms för projektet ger Kravspecifikation, avtal, offertutvärdering AL Övervakning, besiktning och slutförhandling AL Trädgård, rensning och flytt av buskar Elkostnader för ställningar, värme, verktyg Pantbrev och bankgaranti kostnad RFAS Enligt avtal inkl moms ( * 1,25) Totalt inklusive moms hkvida medel. ~in~nsieringen av projektet gjordes med uttagna lån sammanlagt 12,5 MKR och befintlig~. ut'- 6 ( 16)

7 BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKNMI. Verksamheten under 2009 gav en vinst om TKR att jämföras med en budgeterad vinst om TKR.. Driftskostnaderna inklusive fastighetsskatt blev 63 TKR lägre än budget. Gentemot budget blev elkostnaderna lägre pga av oväntad lägre elpris medan värme- och vattenkostnaderna blev högre.. Reparations- och underhållskostnader ligger klart under budget och då främst beroende på att kostnader för stam-, hiss- och trädgårdsunderhåll aktiverats sammanlagt 358 TKR. Styrelsen kommer att på stämman föreslå att detta krediteras mot tidigare samlade medel på vår ytre fond.. I arvoden til styrelse och valberedning har under året 166 TKR utbetalts, bestående av dels ersättning/sammanträde om 330:-, dels av timersättning för nedlagt arbete 150:- /tim. Til detta har kostnader för sociala avgifter arbetsgivaravgift om 25 TKR tilkommit.. Avskrivningarna följde plan, varvid nedskrivning til skett för ett antal poster. Detta har medfört att avskrivningarna på kvarvarande inventarier minskat med 81 TKR til 899 TKR.. Genomsnittsräntan för föreningens lån var under året 3,88 %. Den totala lånesumman var vid årets slut 22,7 MKR. Under året har 533 TKR amorterats. Föreningen har alla sina lån hos Den Danske Bank.. Statlig skatt 2 TKR, 28% på ränteintäkter om 6 TKR. Fastighetsskatten har ersatts med en avgift som för 2009 var KR per lägenhet och tilsammans med skatt för våra båda lokaler blev det sammanlagt 339 TKR. BKSLUTSDISPSITIN Styrelsen föreslår att årets resultat enligt stadgarna balanseras i ny räkning. Til stämmans förfogande står följande medel: Balanserat resultat Avsättning til underhållsfond Årets resultat Balanserat resultat cfi/i- 7 ( 16 )

8 BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelsens intäkter Årsavgifter/hyror Övriga intäkter, tvättstugeavgifter Rörelsens kostnader Reparation och underhåll Driftskostnader Fastighetsskatt Förvaltningskostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Balkonger Byggnad Byggnadsförbättringar Bostadslånepost Maskiner och inventarier Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Avsättning Avsättning til inre reparationsfond Skatt Statlig skatt Årets resultat ( 16 )

9 BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstilgångar Materiella anläggningstilgångar Balkonger Byggnader Byggnadsförbättringar Mark Pågående projekt Bostadslånepost Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstilgångar Summa anläggningstilgångar msättningstilgångar Kortfistiga fordringar Hyres- och avgiftsfordringar Kundfordringar A vräkning skattekonto, ink1 skattereduktion Övriga kortfristiga fordringar Förutbetald kostnad och upplupen intäkt Kassa och bank Summa omsättningstilgångar SUMMA TILLGÅNGAR / '"t"- 9 ( 16 )

10 BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN Balansräkning Belopp i kr EGET KAPITAL CH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Föreningens yttre reparationsfond Not Fritt eget kapital Ränte1ånefond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Föreningens inre reparationsfond 6 Skulder 10 Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kort del av långa lån Leverantörsskulder Skatteskuld Personalens källskatt Övriga kortfristiga skulder Upplupna sociala kostnader Upplupna utgiftsräntor Förskottsbetalda hyror/årsavgifter Upplupen kostnad och förutbetald intäkt 11 Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL CH SKULDER Ställda panter m.m. F astighets inteckningar 12 Ansvarsförbindelser L inom Inga l7 \~" ~' 't~.,..1 Inga et., " //11 l ( 16 )

11 BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN TILLÄGGSUPPLYSNINGAR REDVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (B FN) allmänna råd. Värderingsprinciper mm Tilgångar, avsättningar och skulder har värderats til anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits til belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstilgångar Avskrivningar enligt plan baseras på urspiungliga anskaffningsvärden och beräknad livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstilgångar Byggnad Balkonger, bostadslånepost, värmeani, hissar Tvättstugeutiustning Fänsterinklädning Kontorsinventarier, trädgårdsmöbler mm Värmesystem, ventilationsaggregat Värmepumpar Förebyggande spolning stammar Asfalteringsarbeten Takterasser år 67 år 20 år 20 år 10 år 10 år 20 år 20 år 5 år 5 år 30 år 30 år 15 år 15 år 5 år 5 år 10 år 10 år 20 år 20 år Not 1 Rörelsens intäkter Hyror lokaler Hyror garage Hyror p-platser Årsavgifter bostäder Bränsletilägg clll 11 ( 16 )

12 BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN Not 2 Reparationer och underhåll Reparation/underhåll byggnad Reparation/underhåll övrigt Försäkringsärenden, skador, ink1 utfakturerat Reparation/underhåll portar & lås Reparation/underhåll tvättstuga Reparation/underhåll VVS Reparation/underhåll värme Reparation/underhåll ventilation Reparation/underhåll hissar Reparation/underhåll trädgård/lekplatser Rep/underhåll garage Not 3 Drifskostnader Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel, extra Fastighetsstädning, ink1 extra bligatoriska besiktningar VK- bligatorisk Ventilations Kontroll Jourutryckning El Uppvärmning Uppvärmning föreg. år Vatten och avlopp Sophämtning/renhå1lning/Grovsopor Snöröjning/sandning Försäkring Kabel-TV Bredband Grundavtal jourtjänst/bevakning Grundavtal trädgård Grundavtal hissar l l ( 16 )

13 BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN Not 4 Förvaltningskostnader Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial och nycklar Telefon/internetkostnader Portokostnader Inkassokostnader i 15 Styrelsearvode Sociala kostnader styrelsearvode Bilersättning, skattefri -278 Revisionsarvode Kameral förvaltning Extra kameral förvaltning Stämmokostnader Övriga adm kostnader Föreningsomkostnader Hemsida Konsultkostnader Energideklaration Bank och postgiro avgifter Övriga externa tjänster/kostnader Föreningsavgifter Not 5 Balkonger Anskaffningsvärde l Ack avskrivning en1 plan Årets avskrivning L Bokfört värde Byggnad Anskaffningsvärde Ack avskrivning en1 plan Årets avskrivning Bokfårt värde Mark L L Taxeringsvärde Byggnad Mark Totalt :)0 i.1~ 13 ( 16 )

14 BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN Not 5 forts. Pågående projekt Stamunderhåll Pågående projekt hissar Inglasning balkonger o fasadrenovering Projekt trädgård Takterasser IB Takterasser aktivering Bostadslånepost Anskaffningsvärde Ack avskrivning en1 plan Årets avskrivning Nettobokfört värde Förbättringsarbeten Anskaffningsvärde Årets anskaffningar Ack avskrivningar Årets avskrivning Nettobokfört värde Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde Ack avskrivning Årets avskrivning Nettobokfört värde Not6 Inre reparationsfonden Ingående behållning per L januari Årets uttag Årets avsättning Behållning per 31 december Not 7 Finansiella anläggningstilgångar Insats SBC \JtV" 14 ( 16 )

15 BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN Not8 Förutbetald kostnad och upplupen intäkt FRUBAB Tele2 Trygg Hansa Svensk bevakningstjänst Not 9 Kassa och bank Postgiro ÖEB ÖEB ÖEB L Not 10 Långfristiga skulder ÖEB ÖEB ÖEB ÖEB ÖEB ÖEB ÖEB Kort del av långa lån L L L L ÖEB ÖEB ÖEB ÖEB ÖEB ÖEB ÖEB Aktuell räntesats 2,17% 2,17% 5,89% 4,40% 4,37% 5,04% 2,17% Villkor rörlig rörlig rörlig Amorteringar/år Not 11 Upplupen kostnad och förutbetald intäkt Styrelsearvode och soc. avg. SITA Kabe1- TV Tele 2 Snöröjning Jungs Norrenergi Revisionsarvode o Not 12 Fastighetsinteckningar Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank 15 ( 16 ) inom rJ ui/

16 BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Not 13 Förändringar av eget kapital Ingående kaptial enligt fastställd balansräkning Resultatdisp enl stämmobeslut Avsättning enl stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut Underhålls- Räntelåne. Insatser Upplåtelser fond fond Balanserat resultat Årets resultat Daag Ericsson Q. ~~. 't/~~r).f ci' f.i7 ' ~ _.. _.-- _. _.. -.-_.. _ _.. - _..-_.. _.. _. -- Ha s Lind iij r' f' F, 41 (., Il r' i',:' (.),,' '1.,l?,' J... ~v:,:~,:~gttr?. :-.~. Anne-SophietRolker (k~(;.. 'J.Äk~J6~~son./,? i //!:~.': ~;Z Margllretha Häggroth GraJlUn /-- Vår revisionsberättelse har avgivits oj ~ iç....cfl / Clas N~~lasson, aukt",rierad revr,(-:.:/,':;::;~,;~,.,~--;;, '//f:./,/,'-j'- /~,;,::~,';" ",//./.;;/ " h'tf,,,,.,, ;.. ;:t..&../'i"'" "i"."' Æ...lL...~.~, r... Margare,th, Sandell, intern revisor 16 ( 16 )

17 Grant Thornton R EVI S ln S B E RÄ TT E LS E Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Mörbyskogen nr 3 i Danderyd rg.nr Jag har granskat årsredovisningen och bokfåringen samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen Mörbyskogen nr 3 i Danderyd för år I - L I 2-3 L. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tilämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tilämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tilstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Registi'crat revisionsbolag Member of Grant Thornton International Ltd

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34 LKET 34 ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LKET 34 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Loket 34 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSE Johan Lundgren

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÅGELBÄRSTRÄDET 8

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÅGELBÄRSTRÄDET 8 I STCKHLM ÅRSREDVISNING fòr BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsfòreningen Fågelbärsträdet 8 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010. STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Brf Tempelekot Arsredovisning 2010 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tiänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING. för FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 769620-0851 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skagagård får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 769604-4978

Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 769604-4978 Arsredovisning för Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Räkenskapsåret 2010-01-01 - Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Förva ltn i n gsberätte lse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~.

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~. , HSB:s brfmälaren i Stockholm Arsredovisning 2010-2011 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s BrfMälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 Årsredovisning 2010-09-01 till 2011-08-31 1(10) ~ fl~~.t

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011.

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011. Bostadsrattsforernngen Ekoxen Nacka Org.nr. 76965-957 ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 76965-957 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 211. Ekuddsvägen 27 styrelsen@brfekoxen.se Sida 1 (21)

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning

Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelsen och revisorer '" 2 2010-0 1-0 1-2010-03-23 2 2010-03 -23-2010-12-31 2

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer