ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för BrfMörbyskogen 3 får härmed avge följande berättelse över föreningens verksamhet under räkenskapsåret Ordinarie föreningsstämma ägde rum den 15 april En extra föreningsstämma hölls den 25 oktober STYRELSEN Daag Ericsson Ane-Sophie Rolker Anders Green Margaretha Häggroth Åke Johnsson Lars Göran Gutberg Lars Olsson ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot suppleant suppleant ekonomi ansvar sekreterare, hemsidesansvar portombudsansvar trädgårdsansvar fastighetsansvar Styrelsen har under året hållit 26 protokollförda sammanträden. REVISORER Clas Niklasson ordinarie extern Grant Thornton Margareta Sandell Rolf Skogsborg ordinarie intern suppleant intern e 1 ( 15 ) f1li. :'. '.." \ ~ fh' J/ ',j gf,

2 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÖRENINGEN/FASTIGHETEN Föreningen innehar med äganderätt fastigheten Revirförvaltaren L i Danderyd. Byggnadsår De på fastigheten uppförda 5 husen innehåller nu 220 lägenheter, 2 kommersiella lokaler samt 41 förråd. Til varje lägenhet, med några undantag, hör antingen garage- eller parkeringsplats. Under året har 16 lägenheter överlåtits och andrahandsuthyrning har medgivits i 3 fall. Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet 20 L 0/20 11 til rok 2rok 3 rok 4rok 5 rok 6rok Lokal Förråd 24 st 85 st 91 st 7 st 6 st 7 st 2 st 41 st 878,8 m2 5247,8 m2 7089,2 m2 688,1 m2 640,2 m2 839,8 m2 181,0 m2 383,0 m ,9 m2 FÖRVALTNING Avtal Bank Bevakning (garage) Bredband, -telefoni Ekonomisk förvaltning Fastighetsskötsel Fjärrärme Försäkring Hiss service Jourjänst Kabel TV Parkerings Städning Trädgård Snöröjning övervakning Danske Bank (Östgötabanken) Svensk Bevaknings Tjänst AB Tele2 Frubo AB Rofas AB Norrenergi AB Trygg-Hansa (fullvärdesförsäkring samt ansvarsförsäkring) Hissjouren Ekmans AB Dygnet Runt Service Fastighetsjour AB Tele2 Länsparkerings Bevakning AB ISS Facilty Services AB Green Landscaping AB & Tylömarks Trädgårdsanläggningar AB Green Landscaping AB J1 el " f -l ~ ff 2 ( 15 )

3 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Brf Mörbyskogen 3:s verksamhet för 2010 är slut och ska redovisas för medlemmarna. Året har präglats av planering och förberedelse för kommande badrumsrenovering och stambyten blandat med en mängd olika åtgärder och beslut. Styrelsen har ägnat mycket tid och arbete åt den kommande entreprenaden. I arbetet ligger offertförfrågan, intervjuer, förhandling och kontrakts skrivning om konsulttjänsten som upphandlades under hösten. Beslutet på den extra föreningsstämman ang standard på badruen var startskottet för styrelsen och i slutet av året skickades offertförfrågan til olika entreprenörer och styrelsen väntar svar under februari Kontakter har tagits med olika banker för kommande lån till detta projekt. Samarbetet mellan föreningarna Mörbyskogen 1, 2 och 3 har fortgått på ett konstruktivt sätt under året. Tilsammans kommer föreningarna att genomlysa fastighetsskötsel, trädgårdsskötsel, snöröjning med fler andra områden som kan öka servicen och sänka kostnaderna för föreningarna. En gemensam grupp har bildats och ett mer handfast arbete kommer att utföras under Resultat av denna grupps arbete kan komma att gälla under allt beroende på de kontrakt som är skrivna i respektive förening. I övrigt har erfarenhetsutbytet mellan föreningarna varit givande, bland annat gjorde vår förening en besparing om c:a kronor efter "tips" från grannföreningens styrelseledamöter. Jag vil ge en eloge til styrelsen som under året alltid varit alert och behandlat alla frågor på största allvar samtidigt som inga frågor varit för stora eller för små. Som alla kan inse är ett så stort projekt som badrumsrenovering och stambyte en väldig påfrestning för en styrelse. Det är ett stort ansvar och alla medlemmar i hela föreningen blir direkt påverkade av de beslut som styrelsen fattar. Styrelsen känner stöd från medlemmarna i de frågor som har behandlats under året och vil särskilt nämna den största åtgärden som berör fastigheterna i föreningen sedan dessa byggdes - badrum och stambyte. Många frågor har uppkommit men få kan besvaras i ett inledande skede. Trots ett så stort arbete och påverkan i varje medlems lägenhet - den egna bostaden är guld värd - har styrelsen fått förståelse och många medlemmar har varit engagerade och intresserade. Jag avslutar med att tacka Er medlemmar för Ert förtroendet och stöd i styrelsens arbete. jag Daag Ericsson Ordf Brf Mörbyskogen 3 Jlú~ A~f i 3 ( 15 ) ~ t...'fi",~i.m.~r / / i.\ JI f

4 ÅRET I KORTHET Balkongöversyn Inglasningen av balkongerna har tyvärr inte fungerat helt tilfredställande överallt varför vi har kommit överens med Balco AB om att de skall genomföra en inspektion av inglasningen på samtliga balkonger i föreningen. Under 20 L O har denna process inletts med en genomgång av balkongerna i det första höghuset, Md Övriga balkonger kommer successivt att inspekteras under Expedition Under våren iordningställdes en styrelseexpedition i anslutning til tvättstugan i Md Inköp gjordes av bl a kopiator, mappskåp och plåtskåp för att lättare få en struktur av föreningens medlemsmaterial. Vidare påbörjades en gallring av handlingar i ett gammalt arkiv. Hemsidan ww.morbyskogen3.se är adressen til vår hemsida. Ny information kan nå samtliga medlemmar samma dag. Viktiga nyheter och sammanfattningar av tidigare händelser kommer givetvis fortfarande distribueras i pappersform, eftersom alla inte har tilgång til Internet. Sidan är ett pågående arbete, och kompletteras med mer innehåll vartefter vi får ny information. Höststädningen Årets höststädning var den 2 oktober och samlade ett femtiotal pigga och fltiga boende. Det blev en ordentlig upprensning och ansning av områdets mer vildvuxna delar, och hela den stora containern föreningen hyrt fylldes med bråte och buskar. Precis som förra året var stämningen god och vädret vackert. Städningen avslutades med fika och grilen full med korv. Portombud Portombuden har en viktig fution i vår förening och de har under året på ett förtjänstfullt sätt förmedlat information av skilda slag til föreningens medlemmar och styrelsen. Under året har styrelsen inbjudit til två gemensamma möten med portombuden, ett på våren och ett på hösten. Därutöver har kontakter varit med enskilda portombud i frågor som rör deras port. Framtagande av informationsmaterial til portombuden och til nyinflytade slutfördes och delades ut til ombuden. Snöskyffar har inköpts til samtliga portar så att vi kan hjälpas åt med att snöröja våra entrétrappor. Stamrenovering Under slutet av 2010 och framförallt under början av 2011 har förberedelserna för stambytet gått in i ett allt intensivare skede. Styrelsen har lagt mycket tid och energi på att hitta rätt entreprenör för det omfattande arbete som renoveringen av våra ledningssystem kommer att innebära. Fem större och välrenommerade bolag har tilfrågats i ett anbudsförfarande avseende val aven total entreprenör för detta arbete. 4 ( 15 ) Q' ()".,...'Ø, ~/..,lfl? \,j J I ~ "i ) (lj.î.)t.- l! ii.-ii i

5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Trädgård Vår ytre miljö har under året präglats aven ovanligt kall och snörik vinter och en vår då vi kunde njuta av resultatet av föregående års nyplanteringar. De nyplanterade rabatterna har skötts av Tylömarks medan övriga ytor har skötts av Green Landscaping (tidigare JUNGS). Snöröjningen har även skötts av Green Landscaping. V åra lekplatser har under året besiktigats aven fristående konsult och de anmärkningar vi fått har åtgärdats så att vi nu har lekplatser som ger trygg miljö för de lekande. UNDERHÅLL Renovering av balkonger samt inglasning Högtryckstvätt av fasader Tätning av fönster mellan båge och fasadelement Omläggning av nedre tak terrassen Md Trädgårdsplantering Lekplatser Rökluckor och stigarledningar har besiktigats Skyddsrum har besiktigats och kompletterats KOMMANDE UNDERHÅLL För att få kontroll över kommande utgifter och tvingande investeringar måste en underhållsplan finnas för föreningen - detta saknas. Styrelsen har under 20 L O arbetat med uppköp av konsulttjänst för upprättande aven underhållsplan för föreningen. Upphandling kommer att ske under FÖRENINGENS EKONOMI Resultat och ställning Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr 851 L L Balansomslutning tkr Årsavgiftsnivå bostäder kr/kvm (Yl 5 ( 15 ) ~ J (Ì 11f '1 fli'

6 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Verksamheten under 2010 gav en vinst om 798 tkr att jämföras med en budgeterad vinst om Tkr.. I arvoden til styrelse och valberedning har under året 198 tkr utbetalts. Til detta har kostnader för sociala avgifter om 37 tkr tilkommit.. Den totala lånesumman var vid årets slut 22,2 mkr. Under året har 518 tkr amorterats. F öreningen har alla sina lån hos Danske Bank.. Statlig skatt O kr. Fastighetsskatten har ersatts med en avgift som för 2010 var kr per lägenhet och tilsammans med skatt för våra båda lokaler blev det sammanlagt kronor. BOKSLUTSDISPOSITION Styrelsen föreslår att årets resultat enligt stadgarna balanseras i ny räking. Til stämmans förfogande står följande medel: Balanserat resultat Avsättning til underhållsfond Årets resultat Balanserat resultat C' j ('-i JJ 1 (~(7.J..-.~~J '-,. _Aj. lt I'.,',.i ; \' /' - ~ "~/~\i ( /~1JJ! \:,, \ /11/-- /J:/' 0) "1'Vì 6 ( 15 )

7 Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelsens intäkter Arsavgifter/hyror Övriga intäkter, tvättstugeavgifter Rörelsens kostnader Reparation och underhåll Driftskostnader Fastighetsskatt Förvaltningskostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Balkonger Byggnad Byggnadsförbättringar Bostadslånepost Maskiner och inventarier Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Avsättning Avsättning til inre reparationsfond Skatt Statlg skatt o Årets resultat (/Ó Sj / ~"::"i ;,r 7 ( 15 ) r liil-

8 Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstilgångar Materiella anläggningstilgångar Balkonger Byggnader Byggnadsförbättringar Mark Pågående projekt Bostadslånepost Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstilgångar Summa anläggningstilgångar Omsättningstilgångar Kortfistiga fordringar Skattefordran O Kundfordringar O A vräkning skattekonto, inkl skattereduktion Övriga kortfristiga fordringar Pågående försäkringsärende O Förutbetald kostnad och upplupen intäkt Kassa och bank Summa omsättningstilgångar SUMMA TILLGÅNGAR q ès L ~.; rd.,./,:,).._o, J~J (~ )lil _tfx 8 ( 15 )

9 Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 13 Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter F öreningens yttre reparationsfond Fritt eget kapital Räntelånefond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Föreningens inre reparationsfond Skulder Långfistiga skulder Lån Kortfistiga skulder Kort del av långa lån Leverantörsskulder Skatteskuld Personalens källskatt Övriga kortfristiga skulder Upplupna sociala kostnader Upplupna utgiftsräntor O 2490 F örskottsbetalda hyror/årsavgifter Upplupen kostnad och förutbetald intäkt Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter m.m. Fastighetsinteckningar inom Ansvarsförbindelser Inga Inga 9 ( 15 ), c= I' "j VI) 4"J ~1J t~\ \ 1ft!' ~ '.(iil v'

10 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR REDOVISNINGSPRINCIPER Arsredovisningen är upprättad enligt Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (B FN) allmänna råd. Värderingsprinciper mm Tilgångar, avsättningar och skulder har värderats til anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits til belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstilgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tilämpas: Materiella anläggningstilgångar Byggnad Balkonger, bostadslånepost, värmeanl, hissar Tvättstugeutrustning Fönsterinklädning Kontorsinventarier, trädgårdsmöbler mm Värmesystem, ventilationsaggregat Värmepumpar Förebyggande spolning stammar Asfalteringsarbeten Takterasser år 67 år 20 år 20 år io år io år 20 år 20 år 5 år 5 år 30 år 30 år 15 år 15 år 5 år 5 år io år io år 20 år 20 år Not 1 Rörelsens intäkter Hyror lokaler Hyror garage Hyror p-platser Årsavgifter bostäder Bränsletilägg ( 15 ) J9 i-/! ~~ c~\ ~ 45 (/'\ " 7f~ (Xy..Âl _ /s it) -, J ' F

11 Not 2 Reparationer och underhåll Reparation/underhåll byggnad Försäkringsärenden, skador, inkl utfakturerat Reparation/underhåll portar & lås Rep/underhåll soprum Rep/underhåll källare pannrum Reparation/underhåll tvättstuga Reparation/underhåll VVS Reparation/underhåll värme Reparation/underhåll ventilation Reparation/underhåll hissar Underhåll markytor Reparation/underhåll trädgårdllekplatser O O O O Not 3 Drifskostnader Fastighetsskötse1 Fastighetsskötsel, extra Fastighetsstädning, inkl extra Sotning Hissbesiktning Jourutryckning El Uppvärmning Vatten och avlopp Sophämtning/renhållning/Grovsopor Snöröjning/sandning Försäkring Kabel-TV Bredband Grundavtal j ourtj änst/bevakning Grundavtal trädgård Grundavtal hissar O O ( 15 ) ~ç~~, ~ ~4:J fl 11',." l, I I. l

12 Not Förvaltningskostnader Förbrukningsinventarier F örbrukningsmaterial och nycklar Kontorsmaterial O Telefon/intemetkostnader Portokostnader O -115 Styrelsearvode Sociala kostnader styrelsearvode Bilersättning, skattefri Revisionsarvode Kameral förvaltning Extra kameral förvaltning Stämmokostnader Övriga adm kostnader Föreningsomkostnader Hemsida Konsultkostnader Energideklaration O Bank och postgiro avgifter Föreningsavgifter Övriga ersättningar -125 O NotS Balkonger Anskaffningsvärde Ack avskrivning enl plan Årets avskrivning Bokfört värde Byggnad Anskaffningsvärde Ack avskrivning enl plan Årets avskrivning Bokfört värde Mark Taxeringsvärde Byggnad Mark Totalt ~ w/\y (',,:r"j i\ - d t) 12 ( 15 ) 'i/.,\.. f../. \1 //' ".\l, /~, W!' ',,' J

13 Not 5 forts Pågående projekt Stamunderhåll Pågående projekt hissar O Inglasning balkonger o fasadrenovering O Projekt trädgård O Bostadslånepost Anskaffningsvärde Ack avskrivning enl plan Årets avskrivning Nettobokfört värde Förbättringsarbeten Anskaffuingsvärde Årets anskaffningar O Ack avskrivningar Årets avskrivning Nettobokfört värde Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde Årets anskaffning O Ack avskrivning Årets avskrivning Nettobokfört värde Not 6 Inre reparationsfonden Ingående behållning per 1 januari Årets uttag Årets avsättning Behållning per 31 december Not 7 Finansiella anläggningstilgångar Insats SBC ( 15 ),', er.. '. J (Q i.~j fi.,4~ 1// " ~\v) (~ 'o I \-~ \ If!

14 Not 8 Förutbetald kostnad och upplupen intäkt ISS FRUBOAB Trygg Hansa Svensk bevakningstjänst O O O Not 9 Kassa och bank Plusgiro ÖEB ÖEB ÖEB o Not 10 Långfistiga skulder ÖEB ÖEB ÖEB ÖEB ÖEB ÖEB ÖEB Kort del av långa lån ÖEB ÖEB ÖEB ÖEB ÖEB ÖEB ÖEB Aktuell räntesats 2,17% 2,17% 5,89% 4,40% 4,37% 5,04% 2,17% Vilkor rörlig rörlig rörlig Amorteringar/år Not 11 Upplupen kostnad och örutbetald intäkt Kabel-TV Tele 2 Snöröjning Jungs Revisionsarvode O Not 12 Fastighetsinteckningar Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank inom inom ( 15 ) ~')ì~ 4J ~ ft

15 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBY SKOGEN NR 3 I DANDERYD Not 13 Förändringar av eget kapital Insatser Upplåtelser Ingående kaptiai enligt fastställd balansräkning Resultatdisp enl stämmobeslut Avsättning enl stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut " ~èl~:10'~~:-. :..~",.,...,..," Underhålls- Räntelåne, Balanserat Årets fond fond resultat resultat L L /.O~I//_ l! I' Daag. Eri / "..~ / ~! l'4 7 ' --. í~re~n ~... j ) '-- \~,. ~ /'1 'i/,'". ~,... el.,tu(lk~ -, ç:~~~,ç:. /~ì.tšl~:\... _... Anne-Sophie*~lker C~~-'::r/~/ ',- lt~;~;;t~~...,..,.,.,",.,...,'", '...'(/.f'--._" -,j -A~".. /r g -f, ~~' /' t'y l:~~~;~p:!.?l...:~..., V Grantl2"1t år revisionsberättelse har avgivits ~ o'3,:t O _ _.. - _... _ _ Clas Niklasson, auktoriser /.-~-'" ß(;:;/z#i~li _. _.. - _. - - ~.. _... - _ _ _. _.. _ _.. _. _ Margareta Sandell, intern revisor 15 ( 15 )

16 Grant Thornton R EVI S lon S B E RÄ TTE LS E Til föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Mörbyskogen nr 3 i Danderyd Org.nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen Mörbyskogen nr 3 i Danderyd för år i -O i - 20 i 0- i 2-3 L. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattingar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings i agen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tilstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. _.!Iff4Ø d Registrerat revisionsbolag Member of Grant Thorn!on International Ltd

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3 BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN MÖRBYSKGEN NR 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009 Styrelsen för BrfMörbyskogen 3 får härmed avge följande berättelse över föreningens verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3 ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKGEN NR 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2011 Styrelsen för Brf Mörbyskogen 3 får härmed avge följande berättelse över föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23 BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23 I STCKHLM ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sjöråen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34 LKET 34 ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LKET 34 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Loket 34 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSE Johan Lundgren

Läs mer

Arsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1

Arsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1 o Arsredovisning 2008 Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen. Gustafshög 1, Nacka Strand Perioden 2008-01-01 2008-12-31 Sidan l av 12 Förvaltningsberättelse Föreningen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÅGELBÄRSTRÄDET 8

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÅGELBÄRSTRÄDET 8 I STCKHLM ÅRSREDVISNING fòr BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsfòreningen Fågelbärsträdet 8 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010. STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING. för FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 769620-0851 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skagagård får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret Brf Grusgropen Arsredovisning F ör räkenskapsåret 2009 Brr Grusgropen 1(11) Årsredovisning Styrelsen for BrfGrusgropen får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVI I G BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PELIKANEN 5 2007-01-01... 2007...12...31. Org.nr. 769607-9917

ÅRSREDOVI I G BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PELIKANEN 5 2007-01-01... 2007...12...31. Org.nr. 769607-9917 / Bostadsrättsföreningen Pelikanen 5 org.nr. 769607-9917 BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN rg.nr. 769607-9917 ÅRSREDVI I G 2007-01-01... 2007...12...31 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning för Brf Gotthard Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisning för Brt Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning sida Dagordning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning Ansvarsförbindelse och ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer