ÅRSREDOVISNING. fór BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 24. Styrelsen har under året hållt 4 stycken protokollförda sammanträden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. fór BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 24. Styrelsen har under året hållt 4 stycken protokollförda sammanträden."

Transkript

1 BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN Reg nr ÅRSREDVISNING fór BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LKET 24 Styrelsen fòr Bostadsrättsfòreningen Loket 24 får härmed avge redovisning fòr föreningens verksamhet under räkenskapsåret STYRELSE Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Anna Eriksson Niklas Sehlstedt Max Björnagen Roger Kardell Robert Eklund rdförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot REVISR Perolof Andersson, Grant Thomton Sweden AB FÖRENINGSFRÁGR rdinarie föreningsstämma hölls den 17 maj Styrelsen har under året hållt 4 stycken protokollförda sammanträden. Antalet medlemmar i fòreningen uppgick vid årsskiftet 2010/2011 till 16 stycken fòrdelat på 14 stycken bostadsrätter. Under året har styrelsen godkänt 7 överlåtelser. / ) v //e/-"'~~'-~~\ \Á.- \ \ ì \1 I \\ t"" \,'~A "~",~ø~ 1 (l) i

2 BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN Reg nr FÖRENINGSFRÁGR forts. Föreningen omfattar 14 st bostadslägenheter och 2 st lokaler, fördelat enligt nedan: L r o k 3 r o k lokal Totalt: 12 st 2 st 2 st 16 st 343 kvm 242 kvm 131 kvm 716 kvm Fastigheten var fullvärdesförsäkrad i if Skadeförsäkring. Fastighetens beteckning är Loket 24. Byggnadsår Renoverad 1999/2000. RESULTAT CH STÄLLNING Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Årsavgiftsnivå bostäder kr/kvm FÖRVALTNING Kameral fòrvaltning har skötts av FRUB AB. FASTIGHETEN Fastighetsägarna Stockholm AB har haft hand om fastighetsskötseln fram till oktober månad då föreningen bytte til MEF AB. Städkompaniet har skött städning av trapphus och tvättstuga. Norin & Hedlund AB har skött snöskottning på fastighetens tak. Under året har inga reparationer i fastigheten skett och under år 2011 är inga större reparationer eller fòrändringar planerade. LÖNER CH ERSÄTTNINGAR Styrelsens ledamöter har under räkenskapsåret inte erhållit någon ersättning. Istället för ersättning har styrelsen varit ute på restaurang i samband med ett valt styrelsemöte. Föreningen har inte haft några anställda under året.,~/ \ \ (' 0-' ~)~1,\l~ (\ls 2 (l) l

3 BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN Reg nr EKNMI Årsavgifterna har under året uppgått til kronor och hyresintäkterna til kronor. Inga avgiftshöjningar har utfòrts. Föreningen har påbörjat ytterligare ett arbete för att se över sina räntor. Dessutom har Sveriges Radio sagts upp til årsskiftet 2011/2012 och lägenheten skall säljas som bostadsrätt. Pengarna från försäljningen skall användas för att lösa lån. Den avgiftssänkning som beslutades av den tidigare styrelsen har visat sig vara helt omotiverad och har påverkat fòreningens ekonomi negativt. Resultatet för 2011 kommer avgöra om avgifterna behöver höjas, styrelsen arbetar aktivt med att sänka föreningens kostnader så detta kan undvikas då det vore negativt för föreningens medlemmar. BKSLUTSDISPSITINER Styrelsen föreslår att årets underskott på kronor enligt stadgarna balanseras i ny räkning. Till stämmans förfogande står följande medel: Balanserat resultat Avsättning till underhållsfond Årets resultat Balanserat resultat // ( / ~)r.. il5\l- 0'- '/I'~ Ü 3 (l) i

4 BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN rg nr: Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelsens intäkter Årsavgifter/hyror Rörelsens kostnader Reparation och underhåll Driftskostnader Fastighetsskatt F örval tningskostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Byggnad Inventarier och maskiner Rörelseresultat före finansiella Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntebidrag Ränta skattekonto Räntekostnader Rörelseresultat efter finansiella poster Skatt o -109 Årets resultat ( ~ )'0/Ù 1J \;\._L 4 (l) f

5 BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN rg nr: Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier och maskiner msättningstillgångar Skattekonto Förutbetald kostnad och upplupen intäkt Upplupna räntebidrag Kassa och bank Summa tilgångar (l) ~

6 BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN rg nr: Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL CH SKULDER Eget kapital 10 Bundet eget kapital Insatser Föreningens underhållsfond Fritt eget kapital Balanserad vinst/fòrlust Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Lån Kortf-istiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Skatteskuld tidigare år 108 Upplupna utgiftsräntor F örs kotts betalda hyror/årsavgifter Upplupen kostnad och fòrutbetald intäkt Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter m.m. Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga vjl t7 0\ \.~ f. ÓVl ~ \l 6 (l) 1;

7 BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN rg nr: TILLÄGGSUPPLYSNINGAR REDVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokfòringsnämndens (BFN) allmänna råd. Värderingsprinciper mm Tilgångar, avsättningar och skulder har värderats til anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits til belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstilgångar Avskrivningar enligt plan kommer att baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tilämpas: Materiella anläggningstilgångar Byggnad Maskiner och inventarier % 20% % 20% Not 1 Rörelsens intäkter Årsavgifter bostäder Hyresintäkt lokal Fastighetsskatt Övriga intäkter Not 2 Reparationer och underhåll Byggnad löpande underhåll Rep/underhåll VVS Trädgård Not3 Drifskostnader Fastighetsskötsel entreprenad Städning El Fjärrärme/olja Funktionskontroll/ service Vatten och avlopp Sophämtning/ grovsopor Snöröjning/sandning F astighetsfòrsäkring Kabel-TV (:i.,~ji~ JZc\-0'1-11 7(10) ;

8 BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN rg nr: Not4 Förvaltnings kostnader Revisionsarvoden Kameral fòrvaltning Extra kameral fòrvaltning Övriga adm kostnader, porto mm Föreningsomkostnader Energideklaration Lgh register (Lantmäteriet) Föreningsavgifter Bankpost kostnader Not 5 Byggnad Anskaffningsvärde Ackumulerad avskrivning Årets avskrivning Bokfòrt värde Mark Taxeringsvärde Byggnad Mark Totalt Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde Ack avskrivning enligt plan Årets avskrivning Bokfòrt värde //---~~ ~ 'UC)\ l-\) '- ~ l! 8 (l) i

9 BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN rg nr: Not 6 Förutbetald kostnad och upplupen intäkt If Murche FRUBAB Fastighetsägarna Stockholm AB Not 7 Kassa och bank ÖEB Not8 Långfristiga skulder ÖEB ÖEB Vilkor 3 mån Ränta 2,893% Amortering Not 9 Fastighetsinteckningar Nordea inom (l) l;

10 BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN Reg nr: Not 10 Förändringar av eget kapital Underhålls- Balanserat Årets Insatser fond resultat resultat Ingående kapital enligt fastställd balansräkning Resultatdisp enl stämmobeslut Avsättning enl. stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut Stockholm Anna Eriksson Niklas Sehlstedt /' eò U - ei - L ( Robert Eklund Vår revisionsberättelse har avgivits '1 -.- cf Grant Thornto we n AB 10 (l)

11 Grant Thornton REVISINSBERÄTTELSE Til föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Loket 24 rg.nr Jag har granskat årsredovisningen och bokfòringen samt styrelsens fòrvaltning i Bostadsrättsfòreningen Loket 24 fòr räkenskapsåret 20 L o-o i -o l - 20 i 0- l Det är styrelsen som har ansvaret fòr räkenskapshandlingarna och förvaltningen och fòr att årsredovisningslagen tilämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och fòrvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utfòrts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfòrt revisionen får att med hög men inte absolut säkerhet fårsäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen fòr belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. 1 en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och fòrhållanden ifòreningen fòr att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot fòreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrätts lagen, årsredovisningslagen eller fòreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund fòr mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är fòrenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tilstyrker att fòreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar fòrlusten enligt fòrslaget i fòrvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet fòr räkenskapsåret. Norrköping den 28 april 201 i e olof Andersson uktoriserad revisor Grant Thornton Sweden AB Registrerat revisionsbolag Member of Grant Thornton International Ltd

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34 LKET 34 ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LKET 34 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Loket 34 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSE Johan Lundgren

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23 BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23 I STCKHLM ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖRÁEN 23 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sjöråen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Arsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1

Arsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1 o Arsredovisning 2008 Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen. Gustafshög 1, Nacka Strand Perioden 2008-01-01 2008-12-31 Sidan l av 12 Förvaltningsberättelse Föreningen

Läs mer

JORDGUBBEN 20 I STOCKHOLM Reg nr 769607-8471

JORDGUBBEN 20 I STOCKHOLM Reg nr 769607-8471 BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JRDGUBBEN 20 I STCKHLM ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JRDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsforeningen Jordgubben 20 får hänned avge redovisning for foreningens verksamhet

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÅGELBÄRSTRÄDET 8

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÅGELBÄRSTRÄDET 8 I STCKHLM ÅRSREDVISNING fòr BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsfòreningen Fågelbärsträdet 8 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010. STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för BrfMörbyskogen 3 får härmed avge följande berättelse över föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning för Brf Gotthard Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan Årsredovisning Bostadsrättsfören Slottsgläntan ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål -' 'l Föreningen

Läs mer

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet Org. nr 769613 6683 Arsredovisning 2008 Brf. arg. nr 769613-6683 Arsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Brf. får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2008-01-01-2008-12-31.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN NR 3 BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN MÖRBYSKGEN NR 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009 Styrelsen för BrfMörbyskogen 3 får härmed avge följande berättelse över föreningens verksamhet

Läs mer

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisning för Brt Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning sida Dagordning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning Ansvarsförbindelse och ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer