ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34"

Transkript

1 LKET 34 ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LKET 34 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Loket 34 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret STYRELSE Johan Lundgren Niklas Myrén Jon Hansson Eleanor Ulfsson Kristina Bennet Westre Mikaellander Mim lausson Martin Hörnström Katja Jennerby ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot suppleant suppleant suppleant REVISRER Grant Thornton Sweden AB FÖRENINGSFRÅGR rdinarie föreningsstämma hölls den 28 maj Styrelsen har under året hållt 9 protokollförda sammanträden. Under året har styrelsen godkänt 4 överlåtelser. De nya medlemmarna hälsas välkomna til föreningen. L (11) ll,,-

2 LKET 34 FÖRENINGSFRÅGR forts. Antalet medlemmar i föreningen uppgår vid årsskiftet 2009/2010 til 40 bostadsrätter. 60 stycken fördelat på Föreningen omfattar bostadslägenheter och lokaler fördelade enligt nedan: 1 rok 2 rok 3 rok Lokal Totalt 12 st 25 st 5 st 3 st 45 st ca 454 kvm ca kvm ca 455 kvm ca 305 kvm ca 2772 kvm varav L st hyresrätt på 44 kvm varav 1 st hyresrätt på 60 kvm Resultat och ställning Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Årsavgiftsnivå bostäder kr/kvm FASTIGHETEN Fastighetens beteckning är Loket 34. Byggnadsår Fastigheten köptes och tilträddes Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Trygg-Hansa Försäkring AB. Under 2009 har föreningen genomfört sedvanligt fastighetsunderhåll samt tecknat ramavtal rummet har justerats med en ledstång gällande säkerhetsdörrar, införskaffat nya mattor, cykel samt barnvagnsramp, trappljuskontakter har bytts och sensorer har monterats. Väggfasta cykelställ monterades på Atlasmuren, extra vindsförråd (4st) är numera uthyrda och inbringar SEK per år i intäkt. Renovering av tvättstuga är det stora projektet som är påbörjat under året och som förhoppningsvis kommer vara fårdigrenoverat fram till och med För övrigt har projektet "kostnadsbesparing" fortlöpt lyckat under året (Fastighetsförvaltning, skottning mm). FÖRVALTNING Den ekonomiska förvaltningen har handhafts av FRUB AB i Linköping. Fastighetsskötseln har ombesörjts av Fastighetsägarna Stockholm AB. 2 (1 l)

3 LKET 34 LÖNER CH ERSÄTTNINGAR Under året har inga styrelsearvoden betalats ut. EKNMI Årsavgifter har under räkenskapsåret uppgått til ( ) kronor (765 kr/kvm i genomsnitt under året) och hyresintäkterna har uppgått til ( ) kronor. FÖRSLAG TILL RESULTATDISPSITIN Styrelsen föreslår att årets resultat enligt stadgarna balanseras i ny räkning. Til stämmans förfogande står följande medel: Balanserat resultat Avsättning til underhållsfond Årets resultat Balanserat överskott (11) ~/L/'," ~/

4 LKET 34 I STCKHLM Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelsens intäkter Årsavgifter/hyror Rörelsens kostnader Reparation och underhåll Driftskostnader Fastighetsskatt Förvaltningskostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Byggnad Inventarier Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Räntebidrag Resultat efter finansiella poster Extra ordinära intäkter Rättegångsersättning Skatt Statlig skatt Årets resultat ( 11 )

5 LKET 34 I STCKHLM Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstilgångar Materiella anläggningstilgångar Byggnader Pågående projekt Mark Inventarier Summa anläggningstilgångar msättningstilgångar Kortfistiga fordringar A vgifts/hyresfordringar Skattefordringar Skattekonto Förutb.kostn/uppl. intäkter Kassa och bank Summa omsättningstilgångar SUMMA TILLGÅNGAR ( 11 ) \J~~"-

6 LKET 34 I STCKHLM Balansräkning Belopp i kr "Not EGET KAPITAL CH SKULDER Eget kapital 12 Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Föreningens underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Lån Kortfistiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader fôrutbetalda intäkter Förskottsbetalda hyror/årsavgifter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL CH SKULDER Ställda panter m.m. Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 6 ( 11 ) ~/\.~

7 LKET 34 I STCKHLM TILLÄGGSUPPLYSNINGAR REDVISNINGSPRINCIPER Värderingsprinciper mm Tilgångar, avsättningar och skulder har värderats til anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits til belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstilgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tilämpas: Materiella anläggningstilgångar år Byggnad Fasadombyggnad Fjärrvärmekonvertering Stamrenovering Takrenovering io år Fönstermålning Inventarier 5 år år io år 5 år Not 1 Rörelsens intäkter Hyror bostäder Hyror lokaler Hyror fôrråd Årsavgifter bostäder Kabel-TV Påminnelseavgifter L L L L Not 2 Reparationer och underhåll Byggnad löpande underhåll Reparation/underhåll hiss ink Underhåll gård/trädgård L avtal i)l:l/~ 7 ( 11 )

8 LKET 34 I STCKHLM Not Drifskostnader Fastighetsskötsel inkl extra Fastighetsstädning bligatoriska besiktningar Hissbesiktning E1avgifter Elavgifter fôregående år Fjärrvärme Funkti onskontro L II servi ce l 632 Vatten och avlopp Sophämtning/ren hål lning Snöröjning/sandning Försäkring Kabel-TV Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Not 4 Förvaltningskostnader -IL Revisionsarvoden Kameral fårvaltning Extra kameral fôrvaltning -l Övr kostnader, administration, porto Föreningsomkostnader l Hemsida Konsultkostnader Energideklaration Lägenhetsregister Bankkostnad/postgirokostnad Advokatkostnader Föreningsavgifter Not 5 Byggnad Anskaffningsvärde Årets aktivering ( 11 ) ~tl"~-

9 LKET 34 I STCKHLM Not 5 forts Byggnad forts. Ingående avskrivningar -l Årets avskrivning Ackumulerad avskrivning l Utgående planenligt restvärde Mark Taxeringsvärde Byggnad Mark Totalt Pågående projekt Trapphus Fönstermålning Årets aktivering Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde Årets anskaffning Ackumulerad avskrivning Årets avskrivning Bokfôrt värde Not6 Förutbetald kostnad och upplupen intäkt Fastighetsägarna 4893 FRUBAB Norrorts Plåtslageri 4067 Com Hem AB Trygg-Hansa fôrsäkring Upplupet räntebidrag L ~~. 9 ( 11 )

10 LKET 34 I STCKHLM Not7 Kassa och bank Handkassa Östgöta Enskilda Bank Not 8 Långfistiga skulder ÖEB ÖEB ÖEB o L ÖEB ÖEB ÖEB Aktuell räntesats 5,03% 4,97% 1,82% Vilkor rörligt Amortering Not 9 känd inbetalning Not io Upplupen kostnad och förut NP-Gruppen Sita Kraft & Kultur Fortum el Fortum värme Balkongbygge inbet/utbet Upplupna utgiftsräntor ÖEB Not 11 Fastighetsinteckningar ÖEB ÖEB ÖEB betald intäkt L inom inom inom o 498 L 342 L L ".~ io (11)

11 LKET 34 I STCKHLM Not 12 Förändringar av eget kapital Underhålls- Balanserat Årets Insatser Upplåtelser fond resultat resultat Ingående kaptiai enligt fastställd balansräkning Resultatdisp enl stämmobeslut Avsättning enl stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut Stockholm 2010-C~~-~...~m...m... J~~m tßpcc...,. fr...,y..p...v.ß...\""....., ~. i...~,...f...f...t... Niklas Myrén Min revisionsberättelse har avgivits ö.r i. I Ù Graiion SW1nrl....L..~.:...~... Clas Niklasson / 11(11) tt~. rl~'/~

12 Grant Thornton REVISINSBERÄTTELSE Til föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Loket 34 rg.nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen Loket 34 för år i-o l Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tilämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på glundva1 av min revision. Revisionen har utföits i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tilämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styelseledamot på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig glund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisnings sed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tilstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Registrerat revisionsbolag Member of Grant Thornton International Ltd

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Arsredovisning för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförtecknlng: Sida Förvaltningsberältelse 1 Resultaträkning 3 N~er 7 Balansräkning 4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

TRAVKOMPANIET STALL ROD AB

TRAVKOMPANIET STALL ROD AB TRAVKOMPANIET STALL ROD AB (pubi) Organisationsnummer 556606-9349 Arsredovisning 2005-O1-O1--2005-12-31 iii / FORVALTNINGSBERATTELSE Travkompaniet Stall ROd AB bedriver taviingsverksamhet med travhästar.

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Elisetorp i Arlöv CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för HSB

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer