BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÅGELBÄRSTRÄDET 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÅGELBÄRSTRÄDET 8"

Transkript

1 I STCKHLM ÅRSREDVISNING fòr BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsfòreningen Fågelbärsträdet 8 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret STYRELSEN Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Marie-Caroline Biver Robert Karlström Nina Wedberg Thulin Ulla Nordin rdfòrande Ledamot - Kassör Ledamot - Sekreterare Suppleant REVISR Marianne Björnsdotter och Arne Ekstrand FÖRENINGSFRÅGR rdinarie föreningsstämma hölls den 3/ Styrelsen har under året hållt lst protokollförda sammanträden. Under året har två överlåtelser skett. Antalet medlemmar i föreningen uppgår vid årsskiftet 2010/2011 til 41 st fördelade på 29 bostadsrätter. Föreningens fastighet består av ett flerbostadshus i sex våningar med totalt 30 bostadslägenheter fòrdelade enligt nedan: 1 r o k 6 st 179,0 kvm varav 1 hyresrätt på 33 kvm 2 r o k 7 st 460,0 kvm 3 r o k 10 st 900,0 kvm 4 r o k 7 st 679,0 kvm Totalt: 30 st 2218,0 kvm I fastigheten finns även en lokal på 198 kvm samt tre förråd som är uthyrda. 1 ( 11 ) fi )7,,-

2 BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN I STCKHLM FÖRENINGSFRÅGR forts. Resultat och ställning Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Årsavgiftsnivå bostäder kr/kvm Fastighetens beteckning är Fågelbärsträdet 8 och fastigheten byggdes år Fastigheten var 2010 fullvärdesfòrsäkrad i Trygg Hansa. FÖRV ALTNING Den ekonomiska förvaltningen har under året skötts av FRUB AB. Fastighetsskötseln har ombesörjts av föreningen. Anders Lindberg Städservice AB har haft hand om städningen. VERKSAMHET UNDER ÅRET e Samtliga stuprör har rensats. Delar av stuprören har bytts ut och ersatts med ny plåt. Där det tidigare saknades avrinningsböj på stuprören har det nu monterats. Dagvattenavrinningen har setts över och spolats där det behövdes. e Styrelsen har försökt skaffa sig en uppfattning av skicket av fasaden mot gården och kommit fram til att återgärder måste göras inom en snar framtid. Delar av putsen på fasaden har redan tagits bort då den varit vattenskadad. e Den felaktiga avrinningen har orsakat fuktskador i tak och vägg hos familjen Thulin. e Ä ven familjen Mattsson/Schwarts har haft problem med vatten. Deras balkongplatta har renoverats. e Tagit in offerter för att under hösten byta ut fjärrvärmeväxeln. I samband med detta har en jämförelse gjorts med att installera bergvärme. e Fört en dialog med hyresgäst Wasa Kickboxning kring problemen med oljud. Ljudisolering har utfòrts i lokalen på Was a Kickboxnings bekostnad. Föreningen har givit hyresfritt i en månad (ca kr). Åtgärderna har tyvärr visat sig inte vara tillräckligt, utan dialogen forstätter fòr att lösa problemet med oljud. e Renovering av rökgångar samt eldstäder har genomförts och besiktigats. Samtliga eldstäder är även sotade. e Serviceavtal på fjärrvärmeväxeln med Fastighetsägarna löper under 2011 och kommer därefter att upphöra. e Lånen hos Stadshypotek (Handelsbanken) har förlängts. Det ena lånet på kr med bunden ränta på ett år, räntesats 2,06 %. Det andra lånet på 3 L kr löper med 3 månaders rörlig ränta. Inga nya lån har tagits. 2 ( 11 ) et

3 I STCKHLM LÖNER CH ERSÄTTNING Styrelsens ledamöter har under räkenskapsåret erhållit arvoden på kronor. EKNMI Årsavgifterna har under räkenskapsåret uppgått til kronor (362 kr/kvm). Under året har kr bokats om från upplåtelseavgift till insats, på grund av felbokning vid försäljning. BKSLUTSDISPSITIN Styrelsen föreslår att årets resultat enligt stadgarna balanseras i ny räkning. Til stämmans förfogande står följande medel: Balanserat resultat Till föreningens fond för yttre underhåll, i enlighet med stadgarna, avsättes Årets resultat Balanserat resultat (11 ) lw tt

4 I STCKHLM Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelsens intäkter Årsavgifter/hyror Rörelsens kostnader Reparation och underhåll Driftskostnader Fastighetsskatt / avgift Förvaltningskostnader Rörelseresultat fòre avskrivningar Avskrivningar Byggnader Förbättringsarbeten Inventarier Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Ränta skattekonto 1 Räntekostnader Räntebidrag Resultat efter finansiella poster Statlig skatt -261 Årets resultat ( 11 ) j1e i~j

5 BST ADSRÄ TTSFÖRENINGEN I STCKHLM Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstilgångar Materiella anläggningstilgångar Byggnader Pågående projekt Mark Inventarier Summa anläggningstilgångar msättningstilgångar Kortfristiga fordringar A vgifts/hyresfordringar Skattefordringar Skattekonto Förutbetald kostnad och upplupen intäkt Upplupna räntebidrag Finansiella anläggningstilgångar Handelsbanken marknadsobligation Kassa och bank Summa omsättningstilgångar SUMMA TILLGÅNGAR ( 11 ) lv ~~t~

6 I STCKHLM Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL CH SKULDER Eget kapital 11 Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Yttre reparationsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Lån Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Skatteskuld tidigare år 260 Övriga kortfristiga skulder 350 Uppl kostn/förutb.intäkt Upplupna utgiftsräntor Förskottsbetalda hyror/årsavgifter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL CH SKULDER Ställda panter m.m. Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 6 ( 11 ) ~!1 \ç, V#\fl,..

7 I STCKHLM TILLÄGGSUPPL YSNINGAR REDVISNINGSPRINCIPER Ársredovisningen är upprättad enligt Ársredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Värderingsprinciper mm Tilgångar, avsättningar och skulder har värderats til anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits til belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstilgångar Anläggningstillgångar värderas til anskaffningsvärde med avdrag fòr ackumulerade avskrivningar. A vskrivning sker systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstilgångar Byggnad mbyggnad stam byte Inventarier % 2% 20% 1% 2% 20% Not 1 Rörelsens intäkter Hyresintäkter bostäder Hyresintäkt lokal ej moms Hyresintäkt p-plats Årsavgifter bostäder Hyra förråd ej moms Fastighetsskatt ej moms Övriga intäkter ej moms Not2 Reparationer och underhåll Byggnad reparationer/löpande underhåll Rep/underhåll källare pannum Rep/underhåll VVS Hiss reparationer/löpande underhåll Rep/underhåll gård/ trädgård ( 11 ) vw! \Lt

8 FÅGELBÄRS TRÄDET 8 I STCKHLM Not Drifskostnader Fastighetsskötsel Fastighetsstädning Sotning bligatoriska besiktningar Hissbesiktning El Fjärrvärme Funktionskontroll service Vatten och avlopp S ophämtning/renhållning Försäkring Kabel-TV Grundavtal hissar Förbrukningsmaterial Not4 Förvaltningskostnader Styrelsearvode, soc.kostn.styrelsearvode Revisionsarvode Kameral förvaltning Extra kameral förvaltning Stämmokostnader Övr. kostn,administration,porto mm Föreningsomkostnader Konsultkostnader Bank/post kostnader Föreningsavgifter Not 5 Byggnad Anskaffningsvärde Ack avskrivningar Årets avskrivning Förbättringsarbeten Ack avskrivningar förbättringsarbeten Årets avskrivning förbättringsarbeten Bokföi1 värde Mark ( 11 ) lj(f ~t

9 I STCKHLM Not 5 forts. Taxeringsvärde Byggnad Mark Totalt Pågående projekt Renovering av rökkanaler Inventarier Anskaffningsvärde Ack avskrivningar Årets avskrivning Not6 Förutbetald kostnad och upplupen intäkt Fastighetsförsäkring Fastighetsägarna Frubo AB Not 7 Kassa och bank Handelsbanken Handelsbanken Tidigare förvaltarkonto Not 8 Långfristiga skulder Stadshypotek Stadshypotek o o Stadshypotek Stadshypotek Aktuell räntesats 2,11% 2,06% Vilkor 3 mån Amortering ( 11 ) /i iz.

10 BST ADSRÄ TTSFÖRENINGEN I STCKHLM Not 9 Upplupen kostnad ochförutbetald intäkt Stockholm Vatten El Fjärrvärme Städ Övrigt Not 10 Fastighetsinteckningar Stadshypotek inom (11) lr i'l

11 I STCKHLM Not 11 Förändringar av eget kapital Ingående kaptiai enligt fastställd balansräkning Resultatdisp enl stämmobeslut Avsättning yttre fond Årets resultat Belopp vid årets slut Underhålls- Insatser Upplåtelser fond Balanserat resultat Årets resultat Stockholm '.)-\() '.4. ~ ~_...~. '.,....,-~ ~"-~.. ~""::~-::=:"-"7'. ( / -~ ~ç- ---~~- Ma.rre':carol',óe Biver...~...:....::,...L......=::~~..._...z~~~~;.--- Robert Karlström ~~l:!r~7u,,- Min revis~~ät~~ise har avgivits ". /.//) ~Q;,\ / '. /' r' / // I/I ) f/jl ~t/)()t~ïjt4-.f' Æ,"/-....~.I.J!.~...;;;.;::...~...::..Y... Mariall# Björnsdotter f Arne Ekstrand 11 (11)

12 A!! r n l Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Bii Fågelbärsträdet 8 för Det är styrelsen som Iiar ansvaret för räkenskapshandlingarna oct) förvaltningen ocri för att årsredovisningslagen tilämpas vid upprättande av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss orn årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen Iiar utförts i enligliet med god revisionssed i Sverige, Det innebär att vi planerat Cr) genomfört revisionen för med hög säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte inneliå!ler väsentlga felaktigiieter. En revision innefattar att granska urval av underlagen för belopp och annan information räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tilämpning av dem samt bedöma betydelseful uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat Arsredovisningen Iiar upprättats ì enlighet med årsredovisningslagen en rättvisande bild av föreninçiens resultat ställning enligliet revisionssed Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat strid med foreningens stadgar. Vi mlstyrl,er att foreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar årets resultat enligt förslaget förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. A~~ Stockholm den 1- J 6' 2011 ÆI1/1 /Ift Mar"anne Arne Ekstrand Fö Toendevald revisor Förtroendevald revisor

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34 LKET 34 ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LKET 34 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Loket 34 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSE Johan Lundgren

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING. för FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 769620-0851 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skagagård får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar BRF ALFHEMSGATAN 5 I GÖTEBORG Org.nr. 757200-0243 ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2008-07-01-2009-06-30 sid 1-3 sid 4 sid 5-6 sid 7-10 sid 10 Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

l ( 11) BosrADsn:irrsröRENINGEN JÄRNSTÄtupnr,N s BosrADSntirrsröRENTNGEN lännsrämpeln s Org nr 769606-7888 ÅnsnnoovISNrNG för

l ( 11) BosrADsn:irrsröRENINGEN JÄRNSTÄtupnr,N s BosrADSntirrsröRENTNGEN lännsrämpeln s Org nr 769606-7888 ÅnsnnoovISNrNG för BosrADSntirrsröRENTNGEN lännsrämpeln s Org nr 76966-7888 ÅnsnnoovISNrNG för BosrADsn:irrsröRENINGEN JÄRNSTÄtupnr,N s Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jiirnståimpeln 5 i Bromma får håirmed avge redovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning. för. BrfHugin

Arsredovisning. för. BrfHugin o Arsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2009 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, vilket är föreningens femte verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer